Sunteți pe pagina 1din 14

Investete n oameni !

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar 2 Corelarea nvrii pe tot parcursul vieii cu piaa muncii
Domeniul major de intervenie 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ
Cod contract: POSDRU/90/2.1/S/64051
Titlul proiectului: nva Automatica
Beneficiar: Universitatea Tehnic din Cluj-Napoca

METODOLOGIA DE ELABORARE A
DOCUMENTAIILOR TEHNICE PENTRU
LUCRRILE DE CERCETARE, PROIECTARE,
INGINERIE TEHNOLOGIC I EXECUIE FIZIC
N DOMENIUL AUTOMATIZRILOR

Metodologia de elaborare a documentaiilor tehnice pentru


lucrrile de cercetare, proiectare, inginerie tehnologic i
execuie fizic n domeniul automatizrilor

1. Introducere
Cercetarea tiinific ca activitate de investigare consacrat descoperirii, evidenierii, verificrii
i punerii n slujba omului i progresului social a unor noi cunotine, poate fi delimitat n
urmtoarele tipuri:
A. Cercetare stiintifica activitate care are ca scop largirea orizontului cunoasterii umane
printr-o activitate sistematica (teorectica si experimentala) orientata catre un anumit domeniu.
In cadrul acestei activitati se pot diferentia:
a. Cercetare stiintifica fundamentala orientata catre dobandirea de cunostinte stiintifice
noi, precum si spre formularea si verificarea de noi ipoteze si teorii, fara a avea insa un
scop comercial sau industrial (studii, analize, elaborare software);
b. Cercetare stiintifica aplicativa orientata catre obiective practice, concretizata in
investigatii cu caracter original in scopul dobandirii unor cunostinte noi necesare pentru
dezvoltarea de noi produse, procese si servicii sau pentru a imbunatati produsele,
procesele sau serviciile existente.
B. Dezvoltarea tehnologica este o continuare a cercetarii stintifice, prin care se realizeaza
dezvoltarea, transferul si aplicarea rezultatelor cercetarii in economie si in societate si care are
ca scop introducerea si materializarea de noi produse, procese si servicii, precum si
perfectionarea celor existente.
Dezvoltarea tehnologica include ca activitati:
Intocmirea documentatiei necesare realizarii unor noi produse sau modernizari (date
tehnologice, proiecte, etc);
Intocmirea documentatiei necesare unor tehnologii noi sau perfectionarea celor
existente (proiecte know-how);
Proiectarea, realizarea si experimentarea de modele experimentale/functionale si
tehnologii de laborator;
Proiectarea, realizarea si experimentarea prototipurilor sau instalatiilor pilot;
Proiectarea pentru introducere in fabricatie
C. Inovarea este activitatea orientata catre generarea, asimilarea si exploatarea noutatilor in
domeniul economic si social (introducerea in circuitul economic a unui nou produs sau a unei
noi tehnologii sau ameliorarea celor existente)
Cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica se afla in stransa legatura si conditionare
reciproca, realizandu-se cu ajutorul unor activitati conexe:
Formarea si perfectionarea personalului ocupat in aceste activitati;
Informarea stiintifica si tehnica;
Conceperea si realizarea de echipamente pentru propriile nevoi ale sectorului;

Intretinerea si repararea echipamentului propriu;


Stocarea de cunostinte (pentru a fi utilizate ulterior);
Activitatea publicistica si participarea la reuniuni stiintifice.
2. Domeniul de aplicare al metodologiei
Metodologia de cercetare, proiectare inginerie tehnologica si executii fizice se aplica lucrarilor
de cercetare, proiectare, inginerie tehnologica si executie fizica precum si activitatilor de
asistenta tehnica, instruirea personalului in domeniul automatizarilor, oferte tehnice, studii de
prognoza, avizari, expertize, etc.
Aceasta metodologie, constituie un indrumar in domeniul automatizarilor industriale si are ca
obiect urmatoarele:
Definirea categoriilor de lucrari de cercetare stiintifica, inginerie tehnologica, si executii
fizice, inclusiv prestatii de servicii pentru realizarea echipamentelor si instalatiilor de
automatizare, tinand seama de legislatia si dispozitiile in vigoare;
Stabilirea modului in care se desfasoara lucrarile privind elaborarea, avizarea,
omologarea/certificarea si aprobarea documentatiilor tehnico-economice, obligatiile
colectivelor de elaborare la cercetarea, proiectarea, executia, punerea in functiune si
exploatarea obiectivelor conform acestor documentatii;
Stabilirea continutului documentatiilor tehnice si economice realizate pentru diferite
activitati si faze de cercetare si proiectare;
Realizarea corelarii activitatii de cercetare si proiectare cu principalele companii
executante , cu proiectantii generali, beneficiari si colaboratori externi;
Utilizarea ca ghid pentru personalul din cercetare, proiectare, executii fizice pentru
intocmirea si prezentarea in mod unitar a documentatiilor elaborate ;
Rationalizarea activitatii de elaborare a lucrarilor, a continutului si eficientizarea acestor
activitati;
Rationalizarea formularisticii utilizate si a unor parti ale documentatiilor realizate in
proiectare si cercetare pentru a mari eficienta acestei activitati.
3. Prezentarea fazelor activitatii de cercetare stiintifica
Fazele activitatii de cercetare stiintifica sunt:

Analiza de proces;
Analiza de sistem;
Analiza functionala;
Studiu tehnic si documentare;
Model experimental/Model functional;
Prototip;
Omologare prototip;
Introducerea in fabricatie.

Analiza de proces sta la baza declansarii activitatilor care au ca obiectiv cercetarea,


proiectarea sistemelor informatice. Amploarea aceste faze depinde de specificitatea lucrarii,
implica cercetare la lucrari noi si analiza specifica la lucrarile care se repeta.
Continutul specific acestei faze este:
Date generale despre sistemul cercetat (denumire, colectiv de elaborare, etc)
Memoriu tehnic avand urmatorul continut:
9 Obiectul lucrarii si baza lucrarii;
9 Prezentarea procesului tehnologic cu specificarea: descrierii, organizarea pe
unitati tehnologice si subunitati, amplasare, regimuri de functionare, date despre
aparatura de automatizare (pneumatic, electronic, analogic, numeric), starea
generala de functionare, precizie, extinderi prevazute si stadiul realizarii lor,
fluxuri egergetice si de materiale pe unitati si subunitati, aprecieri asupra
procesului tehnologic si a utilajelor (invechit, modern, ultra modern), scheme
tehnologice cu automatizari, desene de amplasare cu precizarea spatiilor alocate

9
9
9

9
9
9
9
9

pentru sistem, securitatea si sanatatea muncii, productia si calitatea ei,


personalul de exploatare;
Oportunitatea introducerii sistemului informatic;
Prezentarea unor sisteme informatice utilizate in domeniul specific lucrarii pe plan
national si international;
Modalitatea de rezolvare a sarcinilor de informatizare pentru instalatia
tehnologica avuta in vedere: lista cu parametrii datelor tehnologice necesare
prelucrarii (denumire, cod, domeniul de masura, gama semnalului furnizat, limite
de alarmare si de blocare, perioada de exploatare, legea de variatie a scalei);
Algoritmii de calcul si utilizare a datelor, inclusiv modelele matematice,
tabele si constante utilizate;
Schita structurii de supraveghere, prelucrare date si comanda, algoritmi
de comanda;
Conditii de mediu, amplasari, distante, vibratii, etc;
Informatii solicitate de sistemul informatic si frecventa lor: modalitati de
informare si protocolare solicitate;
Masuri tehnologice specifice necesare;
Modernizarile si modificarile necesare pentru instalatia tehnologica si instalatia de
automatizare conventionala si analiza oportunitatii introducerii noului sistem;
Analiza eficientei economice;
Propuneri pentru continuarea lucrarii (faze, termene, valori );
Concluzii;
Bibliografie.

Analiza de sistem urmareste definirea solutiilor tehnice pentru sistem, incadrarea/ codul
lucrarii, desfasurarea in etape distinct a acesteia. Ea poate sa prezinte doua-trei variante de
studiu cu recomandarile proiectantului asupra celei mai bune solutii indicate. Analiza de sistem
trebuie sa contina urmatoarele:
Date generale despre sistemul cercetat
Memoriu tehnic continand urmatoarele capitole:
9 Generalitati: obiectul lucrarii pentru care se intocmeste documentatia cu
precizarea beneficiarului si a executantului, baza lucrarii, scurta descriere a
procesului tehnologic cu definirea detaliata a programului de automatizare,
performantele cerute pentru sistem (timp de raspuns, ocupare, resurse, etc);
modul de prelucrare a datelor (on-line, off-line, locala, la distanta, creare baze
de date, prelucrari pe baza de date, etc.)
9 Functiile sistemului: functiile se determina in faza de analiza de proces. In
aceasta etapa se elaboreaza documentatia care contine prezentarea functiilor de
baza, inlantuirea acestora si mecanismele de derulare determinate de
evenimente externe sau de operator;
9 Locul sistemului: documentatia elaborata privind locul sistemului va contine:
planul de situatie cu dispunerea echipamentelor, conditiile specifice de mediu
care se impun sistemului, amenajarile necesare, rolul fiecarui echipament,
utilitati necesare sistemului, restrictii (distante minime fata de surse de
perturbatii);
9 Structura sistemului: se va elabora documentatia tehnica pentru structura
sistemului cu evidentierea conexiunilor dintre subsisteme, structura programelor
de aplicatie, cerintele informationale la nivelul fiecarui subsistem, legaturile cu
alte sisteme, definirea globala pentru fiecare subsistem (a functiilor, colectiilor de
date specifice, intrarilor si iesirilor), colectii de date comune tuturor
subsistemelor, cerinte, restrictii referitoare la codificarea datelor, extinderi
prevazute/posibile a se realiza ulterior;
9 Mijloace tehnice; acest capitol va contine necesarul de mijloace tehnice pentru
realizarea sistemului: tipuri de echipamente, configuratii, caracteristici tehnice,
furnizori, mijloace software necesare (sisteme de operare, limbaje de
programare, software pentru teletransmisie si teleprelucrare, software pentru
prelucrare date din proces, etc.), evaluarea posibilitatilor de calcul si a actiunilor

9
9

ce trebuie intreprinse, evaluarea posibilitatilor de asigurare a mijloacelor


software necesare;
Interfete; in acest capitol se vor descrie interfetele care vor fi structurate ,
astfel:
Interfete intre echipamente va fi prezentat modul de interfatare
hardware si software intre echipamente;
Interfete cu procesul documentatia elaborate ca contine descrierea/
prezentarea dispozitivelor de interfatare, liste cu intrari analogice si
numerice, repartizarea pe echipamente, dispozitive, multiplexoare, etc,
inclusiv
caracteristicele
semnalelor,
domeniile
de
masurare,
caracteristicile instrumentelor, limite de alarmare, avertizare etc., liste cu
intrarile/iesirile analogice si numerice cu caracteristicile electrice ale
acestora si repartizarea pe echipamente si adrese, modalitati/cerinte de
modernizare a instalatiei tehnologice;
Interfete operator-sistem; in aceasta documentatie se vor indica:
protocoale, formate de protocolare, jurnale de bord, dialogul operatorsistem pentru fiecare terminal, mesaje spre operator specifice fiecarui
terminal;
Comunicatii necesare in afara sistemului de conducere (suport linie
telefonica, radio, TV industrial, FO, wireless, LAN, WAN)
- Dotari cu mobilier, bancuri de lucru, aparate de masura, echipamente
auxiliare de pregatire a datelor si programelor, etc.;
- Materiale consumabile pentru un an de functionare;
- Piese de schimb pentru un an de functionare;
Siguranta in functionare; in aceasta sectiune se va estima
siguranta in
functionare si se vor indica mijloacele posibile de crestere a sigurantei in
functionare a sistemului (rezervare, functii realizate la aparitia unui defect,
functii de repunere in functiune la disparitia/inlaturarea defectului, mijloace de
testare/autotestare si diagnosticare);
Estimarea necesarului de resurse umane si financiare pentru realizarea, punerea
in functiune si exploatarea sistemului; capitolul va contine: modul de organizare
a activitatilor ulterioare, necesarul de personal pentru realizarea diferitelor faze,
modul de organizare la utilizator (schema de personal, masuri organizatorice);
Graficul de esalonare a lucrarilor care va contine: esalonarea realizarii
componentelor hardware si software ale sistemului, cu evidentierea stadiilor de
evolutie a sistemului graficul achizitionarii si instalarii echipamentelor planul
pregatirii personalului din unitatea beneficiara si a furnizorului, esalonarea
cheltuielilor de realizare
Masuri de securitate, sanatate a muncii si protectia mediului in conformitate cu
reglementarile specifice domeniului de aplicatie
Concluzii: capitolul va cuprinde o sinteza a rezultatelor lucrarii si eventuale
propuneri de dezvoltare ulterioara

Analiza functionala presupune studiul detaliat al tuturor functiilor puse in evidenta in faza
analiza de sistem. Analiza functionala prezinta un caracter sistematic, utilizandu-se formate
predefinite pentru descrierea functiilor, continute in :
9 Memoriu tehnic: inlantuirea functiilor (vor fi enumerate functiile sistemului si
modul lor de inlantuire, distribuirea acestora pe subsisteme) structuri de date
(se definesc datele din punct de vedere functional, structura lor
finala)securitate de functionare (prezentarea diferitelor cazuri de defectare a
unei parti a sistemului, modul de detectare a defectelor si solutiile tehnice de
functionare degradata, descrierea functiunilor de comutare in caz de defect,
descrierea procedurile de reconfigurare in caz de defect, masuri de autotestare
si autodepanare) interfete intre calculatoare (daca este cazul)(se va descrie
legatura fizica si caracteristicile acesteia, procedurile de dialog intre calculatoare,
sintaxa si continutul mesajelor informationaleschimbate, decodificarea de
control proprii procedurii de dialog) calculul incarcarii sistemului(are ca scop

documentarea si confirmarea indeplinirii sarcinilor de procesare pe baza


configuratiei de echipamente alese, se estimeaza timpul de raspuns a sistemului
pentru o functionare normala) mesaje editate pe consola (sunt regrupate toate
mesajele cu specificarea provenientei lor: initializare sistem, tranzactii sau
functii, comutare, etc) repertoriul mesajelor de dialog (sunt regrupate toate
mesajele vizualizate de sistem pe terminalele de iesire) descrierea detaliata a
functiilor elementare configuratia detaliata a echipamentelor.
Studiu tehnic poate avea ca obiect: elaborare a unor metode de calcul, analiza si sinteza a
sistemelor de automatizare, elaborare de terminologie, prescriptii, tehnologii, expertize
tehnice analize referitoare asupra comportarii in exploatare a aparaturii si echipamentelor,
studii de fiabilitate studii de oportunitate si fezabilitate, identificarea de proces relevee,
elaborare de modele.
In caz de necesitate, studiile tehnice pot fi insotite de experimentari. Studiul tehnic trebuie sa
contina urmatoarele capitole:
9
9
9
9
9

Foaie de capat
Foaie cu colectivul de elaborare
Borderoul documentatie de baza
Memoriu tehnic
Anexe.
Tema pentru studiu tehnic
Breviar de calcul
Detalii privind aspectele economice
Grafice, tabele, instructiuni, recomandari
Buletine de incercari (daca este cazul)
Graficul propus pentru desfasurarea activitatii in continuare

Model experimental (ME)/model functional (MF) se realizeaza in cazul unor produse cu


caracter de noutate pentru care nu exista experienta suficienta care sa permita trecerea directa
la proiectarea prototipului. Modelul experimental ofera posibilitatea verificarii solutiei
functionale si constructive de ansamblu pentru elementele sau echipamentele de automatizare.
Modelul experimental se pune in functiune si se verifica pe blocuri, subansamble si ansamble in
conditii cat mai apropiate de cele reale de functionare, pe baza caietului de sarcini elaborat de
beneficiar care este actualizat de furnizorul sistemului de automatizare. Faza de model
experimental se considera incheiata pe baza avizarii documentatiei tehnice. Documentatia care
se intocmeste pentru faza de model experimental va avea urmatorul continut:
Partea scrisa :
9 Foaie de capat
9 Componenta colectivului de elaborare
9 Borderoul documentatiei elaborate
9 Proces verbal de avizare interna a lucrarilor
9 Memoriu tehnic cu urmatorul continut:
Obiectul lucrarii cu specificarea etapelor anterioare si viitoare ale lucrarii;
Baza lucrarii cu specificarea bazei juridice (contract, comanda, etc) si a bazei
tehnice; (caiet de sarcini , tema de cercetare, faze anterioare avizate, etc);
Domeniul de utilizare a produsului
Rolul echipamentului de automatizare in cadrul instalatiei de automatizare
Caracteristici tehnice, functionale si constructive;
Incadrarea in standardele nationale si internationale;
Descrierea functionala si constructiva
- Se va prezenta solutia tehnica functionala si constructiva de principiu
cu diferite variante si justificarea variantei alese. Se vor arata sursele

de informare care au stat la baza alegerii solutiei (literatura tehnica,


prospecte, prezentari, modele, brevete);
- Se va descrie functionarea produsului mai intai pe baza unor scheme
bloc sau functionale, apoi in detaliu pe baza schemelor de circuite. Se
vor descrie principalele subansamble ale produsului;
- Se va prezenta solutia contructiva a produsului cu motivarea alegerii
ei in comparatie cu altele.
- Se va preciza modul de adaptare a solutiei la tehnologia furnizorului
cu asigurarea testabilitatii echipamentului si/sau aparaturii prin
conceptia si executia acestuia;
Aparate si/sau componente prevazute;
Alimentarea echipamentului de automatizare;
Rezultate ale calculelor si experimentarilor;
Masuri de securitate, sanatate a muncii si protectia mediului;
Masuri in vederea finalizarii activitatii postcercetare
Concluzii si propuneri
Bibliografie
Breviar de calcul. Prin braviarul de calcul se justifica solutiile tehnice alese in
elaborarea unui element, echipament sau instalatii de automatizare. El se
intocmeste obligatoriu pentru elaborarile de elemente/ componente de sisteme de
automatizare/ echipamente de automatizare in fazele de: model experimental,
proiectare prototip, prototip, documentatie de executie, documentatie detalii de
executie. Breviarul de calcul trebuie sa fie scurt si clar, sa cuprinda toate formulele,
provenienta acestora, datele si rezultatele finale. In functie de lucrarea elaborata el
trebuie sa contina: calcule de dimensionare a componentelor schemelor electrice si
a blocurilor componente, iar unde este cazul se vor intocmi tabele comparative
pentru a justifica alegerea solutiei pentru regim normal de functionare, calculul
elementelor si blocurilor functionale in functie de variatia tensiunilor de alimentare si
cu variatia temperaturii mediului ambiant, impuse de tema, bilantul erorilor si al
abaterilor de reglare, calculul incalzirii elementelor componente si temperaturii in
interiorul dulapului de automatizare calculul de dimensionare a aparatelor alese in
cadrul echipamentelor de automatizare, calculul de determinare al regimurilor
tranzitorii in schemele de reglare si actionare, cu determinarea constantelor de timp
ale procesului, calculul efectelor perturbatoare asupra retelei in cadrul unor
convertizoare de putere, calcule legate de comportarea in situatii extreme:
scurtcircuit, supratensiuni, etc. calculul circuitelor de filtrare pe alimentari, iesiri si
intrari semnale, acolo unde se prevad astfel de filtre, prezentarea solutiei de
modelare calcule de determinare a solutiei alese, calcule de dimensionare a
legaturilor si conexiunilor in cazul unor echipamente complexe de automatizare.
Breviarul de calcul va fi insotit de: lista explicativa a notatiilor utilizate, tabele
comparative, grafice, scheme.
Buletinele de experimentari servesc la verificarea si justificarea unei solutii tehnice
alese in elaborarea unui element sau echipament de automatizare. Buletinul de
experimentare se intocmest in mod obligatoriu pentru toate elaborarile de elemente
precum si la alte lucrari de cercetare cu caracter experimental la urmatoarele faze:
model experimental, experimentari, prototip, studiu tehnic cu caracter experimental.
Ele se intocmesc de catre persoanele abilitate sa efectueaze experimentarea.
Experimentarile care se refera la elemente sau blocuri se prezinta in buletine
separate cu titluri numerotate. Buletinele vor avea urmatorul continut: titlu lucrarii
scopul experimentarii (in rezumat) obiectul supus experimentarii Caracterul
experimentarii (de laborator, in exploatare, probe de durata, probe statistice, etc.)
documentul care sta la baza experimentarilor (tema de cercetare, caiet de sarcini,
breviar de calcul, program de experimentari,etc),care trebuie sa prezinte
performantele care trebuiesc realizate cu fundamentarea lor incercarile si
masuratorile efectuate. In cadrul verificarii fiecarui punct din documentul de baza se
va specifica: proba efectuata (numarul punctului din documentul de baza)
metoda, schema de masurare aparatura utilizata (tip, nr de serie) cu principalele
caracteristici care afecteaza masuratoarea (clasa de precizie, scala/ domeniul de

masurare, gama de frecvente) eventualele conditii speciale in care a decurs proba


concluzii, comentarii constatri suplimentare fata de prevederile documentului de
baza, rezultate din experimentarile efectuate concluzii asupra ansamblului
experimentarii care formeaza obiectul buletinului, inclusiv precizari referitoare la
faptul ca: obiectul experiementarii satisface in ansamblu documentul de baza
sunt identificate modificari sau completari ale documentului de baza, respectiv a
produsului este necesara continuarea experimentarilor.
Tema de cercetare se intocmeste sau se definitiveaza impreuna cu beneficiarul
produsului. Ea este un document oficial si trebuie semnata, datata si parafata de
care beneficiar. Tema de cercetare trebuie sa fie supusa avizarii. Tema trebuie
neaparat sa cuprinda specificarea fazei de proiectare la care se refera tinandu-se
seama de fazele anterioare si avizarile respective. Continutul temei de cercetare
precizeaza obiectul lucrarii, denumirea produsului, domeniul de utilizare si
beneficiarii principali scopul urmarit prin lucrarea de cercetare conditiile
mecanice si de mediu pentru functionarea produsului parametrii surselor de
alimentare cu energie electrica (tensiune nominala, frecventa nominala, tipul retelei
mono/trifazate, putere de scurtcircuit la nivel de racord, abateri ale tensiunii si
frecventei fata de valorile nominale, forma de unda, continut de armonici
performantele, caracteristicile tehnice si functionale ale produsului standardele,
normele, metodele instructiuni care trebuies respectate in elaborarea produsului,
cerintele pentru tipizarea unor elemente, indicatii constructive, inclusiv de
gabarit si tehnologice ce urmeaza a fi respectate se precizeaza conditiile de
exploatare si intretinere).
Caiet de sarcini se intocmeste pentru elementele sau echipamentele de automatizare
care se realizeaza si care urmeaza sa intre ulterior in productia de serie. Caietul de
sarcini trebuie sa contina obligatoriu urmatoarele capitole:
Cap 1. Generalitati in care se vor specifica domeniul de aplicare al produsului,
scopul pentru care este fabricat, conditiile normale de functionare, transport,
depozitare (factori climatici si mecanici, locul de instalare), categoria de
exploatare si zona climatica, terminologia specifica, simbolizarea produsului,
standardele si normele pe care le respecta, parametri caracteristici
produsului;
Cap 2 Conditii tehnice:
2.1. verificarea executiei produsului conform documentatiei de
executie (schema, specificatie de aparate, dimensiuni, greutate, etc);
2.2. verificarea gradului de protective mecanica ( IP )
2.3. verificarea asigurarii suruburilor contra autodesfacerii;
2.4. verificarea acoperirilor de protectie;
2.5. verificarea rezistentei de izolatie;
2.6. verificarea rigiditatii dielectrice;
2.7. verificarea la vibratii;
2.8. verificarea la zdruncinaturi;
2.9. verificarea la ciclu climatic 2 ore la temperatura minima de
stocare, 2 ore la temperatura de 20 C, 2C 2 ore la
temperatura maxima de stocare 2 ore la temperatura 20 C, 2C
48 de ore la temperatura de 25 C, 2C cu umiditate relativa a
aerului de 95% 3%;
2.10. verificari functionale ale produsului in conditii nominale;
2.11. verificari functionale ale produsului in conditii extreme de
temperatura;
2.12. verificari functionale ale produsului in conditiile variatiei tensiunii
de alimentare;
2.13. verificari functionale ale produsului in conditiile variatiei sarcinii
(daca este cazul);
2.14. verificari functiunilor de protectie (daca este cazul);
2.15. verificarea la anduranta (durata);
2.16. verificarea perturbatiilor radio electrice generate de produs;
2.17. verificarea nivelului de zgomot generat de produs;

2.18. verificarea vibratiilor generate de produs (daca este cazul);


Cap 3 Reguli pentru verificarea calitatii; Programul incercarilor de tip si lot .
Pentru incercarile de tip se vor specifica: procedura/functia ce se verifica,
programul si succesiunea incercarilor de tip cu precizarea numarului de
produse ce se supun incercarilor, criterii de acceptare periodicitatea
incercarilor de tip. Pentru incercarile de lot se vor preciza: definirea lotului
si incercarile la care se verifica lotul programul si succesiunea incercarilor
de lot cu numarul de produse ce se supun incercarilor, criterii de acceptare.
Programul incercarilor va fi prezentat sub forma tabelara avand urmatoarea
structura:

Nr.crt

Denumirea incercarii

Conditia tehnica
(din caietul de sarcini)

Metoda de verificare
(din caietul de
sarcini)

Tipul incercarii
De lot

De tip

Cap 4 Metode de verificare; In acest capitol se vor descrie metodele de incercare


pentru fiecare conditie tehnica cuprinsa in caietul de sarcini, cu precizarea
aparaturii, dispozitivelor, verificatoarelor sau instalatiilor necesare sau se vor
face trimiteri la metodele de incercare standardizate. Metodele de incercare
trebuie sa fie reproductibile, in acest sens specificandu-se toate detaliile
(desenele aferente, schemele electrice de montaj, etc.). Deasemenea se va
specifica clasa de precizie a aparatelor de masura utilizate.
Cap 5 Marcare, conservare, ambalare, depozitare, transport; In acest capitol se
vor face urmatoarele precizari referitoare la: prescriptii detaliate pentru
marcare (etichete), prescriptii detaliate pentru conservare (daca este cazul)
prescriptii detaliate pentru ambalare, prescriptii detaliate pentru depozitare,
prescriptii detaliate pentru transport.

Cap 6 Garantii in care se va preciza termenul de garantie in functionare.


Cap 7 Acte insotitoare si inventar de livrare cuprinde cartea tehnica a produsului,
inventarul de livrare, certificatul de conformitate.
9 Documentatie de control si verificare va contine documentatia pentru: controlul de
receptie a componentelor controlul interfazic al produsului controlul unor
subansamble din componenta produsului, precizandu-se conditiile tehnice si
metodele de masurare (inclusiv montajul de incercare si aparatura de masurare).
Partea desenata a unui proiect va contine urmatoarele:

9
9
9
9
9
9
9

Scheme bloc
Scheme de circuite
Specificatii de aparate si componente
Desene mecanice de executie
Scheme de conexiuni
Desene de echipare a placilor electronice
Desenele cablajelor imprimate

Prototipul este destinat verificarii performatelor reale ale produsului ce urmeaza a fi introdus
in fabricatie . Faza de prototip inglobeaza experimentarile necesare definitivarii solutiei tehnice,
punerea in functiune a prototipului si efectuarea probelor de lot (receptie) conform caietului de
sarcini in redactarea a II a (intocmita dupa colectarea unor observatii de la potentiali
beneficiari), probe care stau la baza procesului verbal de receptie interna a prototipului.
Proiectul de prototip contine urmatoarele documente:
Partea scrisa a unui proiect va contine urmatoarele:
9 Proces verbal de avizare interna

9
9
9
9
9
9
9
9

Foaie de capat
Colectivul de elaborare
Borderoul documentatiei de baza
Memoriu tehnic avand continutul prezentat mai sus
Breviar de calcul avand continutul prezentat mai sus
Tema de cercetare si documentele de modificare a acesteia
Caietul de sarcini redactarea a II a
Instructiuni de montaj, verificare, punere in functiune, exploatare.
Documentatia de exploatare reprezinta documentatia tehnica care cuprinde descrierea
tehnica unitara a lucrarii, avand scop initierea personalului tehnic al beneficiarului care
se va ocupa cu montarea, exploatarea si intretinerea instalatiei/echipamentului de
automatizare. Aceasta documentatie se intocmeste la cererea beneficiarului si va avea
urmatorul cuprins:

Cartea tehnica; Cartea tehnica a produsului se intocmeste pentru produsele ale


caror conditii de amplasare, montaj, utilizare, intretinere precum si transport si
depozitare sau folosire in cadrul altor produse pot fi asigurate numai prin
existenta informatiilor referitoare la componenta, constructia, caracteristicile
principale, functionarea cat si a indicatiilor referitoare la montarea si exploatarea
produselor respective. Aceasta va cuprinde urmatoarele capitole:

1. Destinatia

Denumirea si definirea completa a instalatiei (echipamentului, aparatului),


codul sau numarul de desen al produsului.
Domeniul de utilizare si definirea utilajului automatizat (cod, nr desen)
Documentatia impreuna cu care se consulta cartea tehnica sub forma de
borderou de desene, inclusiv documentatiile tehnice insotitoare ale unor
produse (echipamente, aparate) omologate si utilizate ca atare, in
componenta instalatiei de automatizare.
Conditiile (climatice, de protectie a operatorului, etc) in care poate fi
utilizata instalatia

2. Caracteristicile tehnice principale

Caracteristici functionale si tehnologice pentru diferite regimuri de lucru;


Caracteristici dimensionale si de greutate;
Caracteristici de racord energetic;

3. Descrierea produsului

Componenta instalatiei (echipamentul, aparatul) cu incadrarea numarului


de desen, cod, bucati, dimensiuni, etc.
Descrierea solutiei constructive cu indicarea dimensiunilor si a greutatilor
subansamblelor componente. Pe cat posibil prezentarea realizarii
constructive va fi insotita de desene explicative;

4. Aparate de masurare si control Se vor indica, de preferinta pe subansamble


functionale, aparatele de masurare si control utilizate, destinatia acestora si
caracateristicile functionale principale (unde este cazul se vor preciza limitele de reglaj).
Se vor indica deasemenea, aparatele necesare pentru masurarea diferitilor parametri
functionali ai utilajului, la punerea in functiune a acestora si cu ocazia depanarilor.
5. Amplasarea si montarea; In acest capitol se vor face precizari care trebuie sa
cuprinda:

Indicatii asupra amplasarii echipamentelor atat pentru cele cu amplase pe


sol sau in dulapuri, pe panouri sau pupitre cat si pentru cele amplasate pe
utilajul tehnologic. Acolo unde este necesar, se vor prezenta planuri de
amplasare cu spatiile libere care trebuie avute in vedere pentru: acces
la operare, acces de montaj si depanare-reparatii.

Reguli de depozitare a echipamentelor pana la montarea acestora pe


utilajul tehnologic;
Verificarile necesare inaintea inceperii operatiilor de montare a
echipamentelor
Modalitatile de montare a echipamentului (aparatului). Se vor indica
desenele necesare si numarul sau codul acestora in vederea efectuarii
montajului mecanic si electric, inclusiv a legaturilor de protectie impotriva
tensiunilor periculoase.
Modul de racordare la retea. Se vor da indicatiile necesare pentru racord,
inclusiv caracteristicile tehnice pentru reteaua care va alimenta utilajul.
Verificari dupa amplasare si montare. Se vor indica toate verificarile
necesare inaintea conectarii tensiunii in instalatia electrica a utilajului.

6. Modul de functionare

Se vor preciza informatiile necesare privind functiile echipamentului si


regimurile de functionare ale acestuia. Ca baza se vor indica numerele
desenelor (schemelor de circuite) necesare la explicarea detaliata a
functionarii;
Rolul functional al elementelor de initiere a comenzilor, semnalizare,
executie si indeplinit in schema tehnologica;
Indicatii de interschimbabilitate in cazul in care este posibila, intre
elementele existente in instalatie.

7. Reglaje
Pentru elementele din instalatie (echipament, aparat) care necesita
reglaje se vor intocmi, sub forma tabelara fise de reglaje ce trebuie executate inaintea
punerii in functiune;
Se vor indica deasemenea marimile de reglaj pentru echipamentele de
actionare electrica reglabila (unde este cazul);
Pentru produsele (echipamentele, aparatele) omologate si utilizate, ca
atare, in componenta instalatiei de automatizare, se vor da indicatii in sensul ca
reglajele se vor efectua in conformitate cu cartile tehnice ale acestora.
8. Pregatirea si punerea in functiune
Verificarea si conectarea la tabloul de alimentare a instalatiei cu energie
electrica;
Verificarea indepliniri masurilor de securitate, sanatate a muncii si
protectia mediului;
Descrierea in ordine functional/tehnologica a operatiilor pregatitoare
pornirii instalatiei, inclusiv de verificare generala, necesara. Daca este
cazul se vor face referiri la documentatiile tehnice insotitoare ale
aparatelor si echipamentelor utilizate ca atare in instalatie.
9. Reguli de exploatare Acest capitol trebuie sa descrie ordinea si operatiile de
punere in functiune, exploatare/operare si oprire in siguranta a utilajului automatizat.
Va include descrierea regimurilor de functionare. In anexa cartii tehnice se va introduce
si caietul de exploatare.
10. Masurarea parametrilor functionali, reglarea si controlul functionarii; In acest
capitol se vor da indicatii asupra parametrilor care trebuie masurati, reglajele care
trebuie verificare si corectate la mersul in sarcina al utilajului, modul de interpretare a
anumitor rezultate, daca este cazul.
11. Defectiunile posibile si modul de depanare; In acest capitol se prezinta
principalele defecte care ar putea surveni la instalatia implementata si modul lor de
depanare. Acestea se vor face, pe cat este posibil, sub forma tabelara.

12. Reguli de intretinere; Regulile de intretinere vor face referiri la : reviziile


preventive, revizia periodica si intretinerea instalatiei electrice. Se vor anexa
urmatoarele liste: piesele de schimb estimate ca necesare pentru o perioada de 6
luni in exploatare, piesele de rezerva.
13. Marcarea si sigilarea; Se vor da indicatii asupra marcarii, precum si a modului de
sigilare (cand este cazul).
14. Expedierea, ambalarea, transportul, depozitarea, consevarea; Se vor da conditiile
de expediere, de ambalare si mod de pregatire si protejare a produsului in vederea
transportului, conditiile de transport precum si conditiile de depozitare si modul de
conservare a produselor componente ale instalatiei.
15. Masuri de securitate, sanatate a muncii si protectia mediului; Se vor indica in
detaliu toate masurile considerate necesare pentru protejarea personalului de
exploatare contra tensiunilor periculoase sau a altor pericole existente. Vor fi incluse
atat masurile proprii echipamentelor componente, cat si cele care se impun instalatiei
in ansamblu. Se recomanda ca legaturile de protectie contra tensiunilor periculoase sa
fie prezentate si sub forma unei scheme de legaturi anexate.
Partea desenata
Se vor anexa toate desenele necesare intelegerii complete a partii scrise, inclusiv:
Specificatii (de echipamente, aparate, etc.);
Desene de ansamblu;
Scheme de circuite;
Scheme/tabele de conexiuni;
Amplasamente si trasee.
Caietul de exploatare
Se anexeaza cartii tehnice si se compune din piesele scise , tipizate in anexe care vor fi
completate de catre personalul de exploatare. Acesta va cuprinde urmatoarele capitole:
9
9
9
9
9

1.
2.
3.
4.

Denumirea produsului
Nr desen codtip serie
Data fabricarii. a livrarii.Punere in functiune (PIF)
Conditii de depozitare si transport anterioare PIF
Durata cumulata

5. Documentatia de utilizare privind calitatea conservarea si


ambalarea.
6. Documentele de receptie dupa incheiere operatiei de amplasare si montare
7. Indicatorii de fiabilitate, mentenabilitate sau disponibilitate ai produsului, stabiliti la
omologarea acestuia
8. Revizia tehnica
8.1. perioadele de timp (calendaristic, ore de functionare, etc)
8.2. indicarea elementelor componente care trebuie verificate si obiectul verificarii
9.

Controlul periodic al caracteristicilor functionale ale produsului

9.1. Perioadele de timp la care trebuie efectuat controlul..


9.2. Caracteristicile ce trebuie controlate, cu indicarea valorilor, limite admise, etc
10. Evidenta verificarii metrologice a AMC-urilor
10. 1. Denumirea si codul, tipul aparatelor ce trebuie verificate

10.2. Perioada de timp la care trebuie efectuat controlul (daca sunt perioade diferite
pentru aparate diferite, acestea se vor prezenta tabelar cumulta cu punctul anterior)
Omologarea prototipului are ca scop confirmarea nivelului performantelor produsului ce
urmeaza a se asimila, pe baza verificarilor parametrilor prototipului in conformitate cu
parametrii descrisi in documentatia avizata si realizarea tuturor conditiilor necesare si suficiente
pentru a se trece la faza urmatoare. Omologarea poate fi preliminara (de prototip) sau finala
(serie zero sau faza unica).
Dosarul care se prezinta comisiei de omologare va cuprinde:
9
9
9
9
9
9
9
9

Caietul de sarcini redactarea II;


Documentatia contructiva a produsului;
Certificatele de conformitate/calitate pentru principalele materiale si componente;
Documentatia privind modul in care produsul respecta cerintele de securitate, sanatate
a muncii si protectia mediului;
Instructiuni de montaj, utilizare, exploatare, intretinere (sau echivalente);
Lista pieselor de schimb;
Fisa tehnica a produsului;
Documentatie tehnologica de executie si control care cuprinde:
Lista de SDV-uri (Scule Dispozitive Verificatoare) contin tot necesarul pentru
aplicarea tehnologiei si efectuarea controlului;
Lista de standuri de control si verificari necesare pentru aplicarea tehnologiei si
efectuarea controlului;
Lista de AMC-uri necesare pentru aplicarea tehnologiei si efectuarea controlului;
Programele tehnologice de control ;
Proceduri de control (instructiuni de control);
Formularele pentru inregistrari de control;
Proces verbal de receptie interna a documentatiilor elaborate;
Proces verbal de receptie interna a produsului prototip executat;
Buletine de incercari si verificari conform caietului de sarcini;
Proces verbal de omologare preliminara de prototip;
Proces verbal de receptie a pregatirii de fabricatie, care va specifica cel putin:
conformitatea SDV-urilor, standurilor si AMC-urilor cu cerintele tehnice de
omologare
existenta si valabilitatea verificarii metrologice a SDV-urilor, standurilor si
AMC-urilor;
functionarea la parametri prescrisi a utilajele prevazute in tehnologia
existenta;
acele procedee aplicabile produsului care nu se pot verifica prin
masuratori directe si care necesita instructiuni tehnice speciale de
verificare conform unor reglementari interne;
Lista aprobata cu membrii comisiei de omologare

Bibliografie:
[1.] Metodologie de elaborare a documentatiilor SC IPA SA

PARTE DESENATA

Analiza functionala

Studiu tehnic

Model
experimenatal

prototip

Omologare prototip

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Introducere in
fabricatie

Analiza de sistem

Proces verbal de avizare interna


Foaie de capat
Colectivul de elaborare
Borderoul documentatiei de baza
Obiectul lucrarii
Baza lucrarii
Domeniul de utilizare a produsului/proces
Rolul
echipamentului in
cadrul instalatiei
de
automatizare
Caracteristici tehnice, functionale si constructive
Incadrarea in standardele nationale si internationale
Descrierea functionala si constructiva
Aparatele .componentele prevazute
Alimentarea echipamentului
Rezultate ale calculelor si experimentarilor
Masuri de protectia muncii, mediului si a vietii
Masuri in vederea finalizarii activitatii postcercetare
Concluzii si propuneri
Bibliografia
Breviare de calcul
Buletine de experimentare
Tema de cercetare si documentele
Caiet de sarcini redactarea I
Caiet de sarcini redactarea II
Instructiuni de montaj, verificare, punere in functiune,
exploatare
Specificatie de echipamente
Schema bloc
Scheme de circuite
Specificatii de materiale si aparate/componente
Desene mecanice de executie
Scheme si/sau tabele de conexiuni
Desene de echipare a placilor electronice
Desene de cablaje imprimate
Desene de gaurire a cablajelor imprimate
Documentatie de ambalare
MEMORIU TEHNIC

PARTEA SCRISA

PIESE COMPONENTE /FAZE

Analiza de proces

PIESELE COMPONENTE ALE DOCUMENTATIILOR TEHNICE PENTRU PROIECTELE DE


CERCETARE- DEZVOLTARE IN DOMENIUL AUTOMATIZARILOR

S-ar putea să vă placă și