Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE COMODAT

Incheiat astazi, ___/___/______ intre:


1. ___________________, de cetatenie romana , domiciliat in Bucuresti, Str.
____________________ nr. _______, Bl. ______, sc. _____, et. _______, ap _______, sector
______, legitimat cu BI/CI seria _____ numarul ___________ eliberat de Sectia _______
Politie, la data de _______________, CNP ___________________,
2. ___________________, de cetatenie romana, domiciliat in Bucuresti, Str.
____________________ nr. _______, Bl. ______, sc. _____, et. _______, ap _______, sector
______, legitimat cu BI/CI seria _____ numarul ___________ eliberat de Sectia _______
Politie, la data de _______________, CNP ___________________, si in calitate de
comodanti.
3. S.C. ______________ S.R.L., societate comerciala in curs de constituire,
reprezentata de asociatul / administratorul ___________________, de cetatenie
romana, domiciliat in Bucuresti, Str. ____________________ nr. _______, Bl. ______, sc.
_____, et. _______, ap _______, sector ______, legitimat cu BI/CI seria _____ numarul
___________ eliberat de Sectia _______ Politie, la data de _______________, CNP
___________________, in calitate de comodatar.
Art. 1. Obiectul contractului:
Obiectul contractului il constituie imprumutul de folosinta efectuat de Comodanti
catre comodatar asupra imobilului situat in localitatea ______________, Strada
______________, Nr. ______, Judetul ________, imobil proprietate a comodantilor,
conform actului de proprietate nr. ___ din data de ______________ .
Art. 2. Termenul contractului:
Prezentul contract se incheie pe _______ ani, incepand cu data de ___/___/______
pana la data de ___/___/______.
Partile vor putea denunta unilateral contractul cu conditia notificarii intentiei de
incetare a acestuia cu cel putin 30 de zile inainte de data dorita.
Art. 3. Obligatiile Partilor:
Art. 3.1. COMODANTII se obliga:
- sa predea imobilul comodatarului;
- sa asigure comodatarului folosinta pasnica si utila a imobilului, netulburand-o
prin fapte proprii;
Art. 3.2. COMODATARUL se obliga:

- sa ingrijeasca de imobilul imprumutat intocmai ca un bun proprietar;


- sa nu aduca modificari imobilului fara acordul COMODANTILOR
- sa achite la termen costurile locative (facturile furnizorilor de servicii: telefon,
energie electrica , cabluTV, intretinere, etc.), comodatarul putand incheia in
nume propriu contracte cu furnizorii;
Art. 4. Alte clauze
Prezentul contract se completeaza cu dispozitiile legale in materie de comodat.
COMODANTI COMODATAR