Sunteți pe pagina 1din 16
‘atomobile DACIA SA insltal de Administratie Raport de gestiune 31 decembrie 2012 S.C. Automobile DACIA S.A, Consiliul de Administratie Raport de gestiune 31 decembrie 2012 ‘S.C, Automobile DACIA SA Consitial de Aduninistratie Raport de gestiune 31 decembrie 2012 CUPRINS. CAP. 1 Rvolwiia activitatii SC, Automobile BACIA pe anil 2012 1. Medint exonomie 2, Comercializare Productie 4, Resurse umane 5. Investiti; Sabventii pentru investti, 6. Politica privind prowetia mediutui 7 Aetiv net 8. Activitatea financiara CAP. 1 Positia farce a sisi awl 2012 1 Active Patotit Capital propria Repantizare profit CAP. HIE Evotitia previzibila S.C. Aulomobite DACIA. CAP, 1Y Conical intera si Manageateniul riscului CAP, ¥ Situatis aetivuilor S.C. Automabile DACTA SA ‘Cousiliul de Administratie Ruport de yestiune 3 devembrie 2012 CAPA EVOLUTLS ACTIVITATH 5.0: AUTOMOBILE DACTA S.A. 5.0. Automobile DACIA S.A., societate pe ani, foxtinfiinjats in anul 1990 si fe ave seul social sn strode Urinei, ns. 1 din oragol Mioveni, judefal Arges, Rominis. Socictatcs este fnregistrzs la Camera de Comert si Indusivie avind nominal de ordine M03/81/13.12.1991 in Registral Comertulut si eu certieat de tnregistrare in scoputi de TVA RO160796, seria B Nr.0125391. RENAULT SA detige pachenil majositar de acjiuni la S.C. Awtomobile DACIA S.A. (99,427%). RENAULT S.A cu sedit social in Frauja este definstoare & moliple (ae, fmpreuma constitind um grup multinational, Dacia find a dour marca a Grupatti Renault Tomenivf de activitate pentru S.C. Automobile DACIA este fabrivarca si comerciaizares vehiculelor de persoane si ntilitare produse in cadru wzinei de Ia Mioveni. ‘Nomtenelatomsl de produse si serveii al S.C. Automobile DACIA in 2012 se prezintl astfel ‘¢autovehicule DACIA in variantele Lopen, Logen MCV, Logan VAN, Logan Pick-Up, Dacia Sandero s Dacia Duster 4+ piese schimio pentra antovehiculele produst * piese de prim montaj utiliza in cadre Grupalu ‘Odiectivul Dacia este de a produce, Ia standarde de calitate Renault la eosturi reduse, o gam de vehicule robuste, fable sl accesfbile ca pref pentmy client rom sti 1. MEDIUL ECONOMIC entra a pune in evidenta caracterstcle mediului economic in care uctivencd S.C. Automobile DACIA prezeutam in contimiate principal indieatoe! maeraeconomicl + Evolufia inflaict (9%) este caraceriata prin indicele prewritor de comum din Romania (IPCR) stabilit de ‘Coins Nayioualé de Statistica: Amul PCR 2008 63 mY 47 2010 ou 012 Parilate RONTUSD, RON % Evolufi ceursudul RONIUSD | RON/FUR 008 2.8342, 3,9852, 2009 23,9361 4.2282 2010 _ 3.2088 A288 2011 3.3393 43197 iz “33878 [4 aa87 ‘Mediul de afeceri Pe parcursut suite 2012 medivi de -afaceri internufionsl 1 fest putcmnic influentar de datorifle exterme inregisiate de unele state ate Uninaii Eropene. S.C, Antomobile DACIA SA Consilia) de Admintstratie Raport de pestiune 31 decembrie 2032 TRomunia desi inreyistecaza ditt cxteme considerate rezonabile,in rapart cn datorife exteme ale altor slate ale Union Enopene 3 favegistattxcucre econonsica neeimnfcaivaeonsumal de bunur iim deosei ds buon tle fotosinta indelungata continuand sa seadn, ‘haces! context Antomabile Davia, in 2012 a realizal si comerciatizul productie de vehicnle si plese xo mai rica decat ea 0 unl anterior. anzarile pe piats din Romania au fost sustinuts in principal de splicacen wo program de reftnoire a parevlul aso,vauzarile pe pictele UE find sustinite de caiatea, fiabiitater si pret vehiculelor matea Dacia, ‘Medial fiscal Cu stat mensbru at Uniuui Europene, Romiinia dapteaza in permanente legislatia national droctivele UE. “anu 2012 4 inregistcat o ctesexe a imparitlor direce st inditecte prin extindecea bazelor de impozitare st introducerea unioe restricti scale, 2, COMERCIALIZARE, “Activitstca comezciala a S.C. Automobile sa concretizat Ia 31.12.2012 in relizaren unc cite de aftcert de 12.742 mil les cu 3,31 % mai mica deck la 31.12.2011 in condigile in care majortates piefelor auto an inregistt in actl 2612 seaderi senwificalive, Seadetea Snreyistata se datorcazA in special scadert vanaHclor auto Ta intern (35,979) i rill _ zen | 202 winon | VANZARI AUTO. yo20z| 9.380 835% “atom 7 1.098 [703 35,97% | [extem vao | 8667 “5.01% VANZARI PASE SCHIME ST PIESE MRCANICE 2540 Lig7% intern 1978, 10.26% ester 562 33.81% ALTFLE 82 181% inte 654 2.83% exter 126 198 Bita! TOrAL wasms | saree 331% Sitwafia véneiitor in perionda 201 1- 2012. precint ast: NOMAR VEHI ou [2012 aoa DACIA LOGAN Berlina 4igs6| soot | __14.925. DACIA LOGAN MCV 39.169 | 35.071 A088 DACIALOGAN Fourgon VAN | _t420z| 7596 3.656 DACIA LOGAN Pick-up 274 | 3.663. Raat DACIA SANDERO. 60.587 50.885 | 2.702 DACIA DUSTER 168.570 | 133.250 -35:320, DACIASANDEROM o| 19.935 19.925 DACIA LOGAN TL 0] 1.642 1642 DACIA LOGAN MCV 0 a 38 327.878 | 308.976 18.902 S.C. Antamohife DACIA SA Consithnl de Administragic Raport de gestiune 31 decembrie 2012 “Vanairile totale de autovelicule DACIA se ridiea in aint 2012 tw 308.96 uniti im sexdere cu 18.902 unit fata de anul 2011. ‘Scememte importante de pista reprevintk viazirile de Duster, care wt avut wa shctes considerabil pe pain ou 133.250 units vindute, repreacnidnd 43,13% din total wancirior. 3, PRODUCTIE, Dinamiea stracturi pe tpuri de autovshicule realiate in perionda 2041-2032, se prerint atl YEIICULE. 2011 _|__ 2012 201201 DACIA LOGAN Berlina ~ai8ui | _ $6.268 14.858 DACIA LOGAN MCV. 39.187 | __ 34.946 4.241 DACIA LOGAN Fourgon VAN 11176} 1545. 3.631 DACIA LOGAN Pickup aan] 3.642 “2.60 DACIA SANDERO_ = 60,594 50.758, DBS DACIA DUSTER, 168.708 | _ 133,005, 35.103 DAGIA SANDEKO TL o} 19813 19.813 DACIA LOGAN I of 14s 1a Fetal sar7i9 | 307.418, 20.301 4, RESURSE UMANE, ‘Discejla Resurse Umane claboreacd si pune fn practic politica de resirse umane lw nivelul Grupabai Dacia prim: ‘asignrarea resurstlor urane n¢vesare; ‘asigorates calif sf nivelolut de competenfs nocesare tniregulu personal; ~ — ameliorares continu a securtipl ntneit gi sindtatiésaleroilor, splicarea ji gestionarci unui sistem de promovare w inovirii participative in catrad Grupului Dacia, 1h eonformitate cs prevederile Contactuhwi Colectiv de Munca si provedarilor interme, in eursal anulut 2042, a ‘neta contcactul individual e munca jen benefit beret, 203 salariati ADSA. Fvolufie efectivelor de personal , agi cam este prezenata im tabelul de mai jos, regrupcaci si influentele datorate anyajirilor, perderilor naturale si migedsitor interne. Societe We salon _ a0i2 | 2012/2011 BiG, Automobile DACA SA TR 6 S.C. Automubile DACTA SA Consiliul de Aduinistragie Raport de gestiune $31 decenabric 2012 5, INVESTITIT ; SUBVEN TH PENTRU INVESTITIS iNVESTITI, volufia imestitilor corporate im wel 2012 comparativ eu 2011 a fost urmBloaree: anf Jet Bplicag 2041 2012 “A Tnvestiv in eurs de realizare ls O1/01/anat ~ G2 372,68 1B, Cheltuili ea invesitile efectuate in cursul anului 05 1.02366 Explica 2011 2012 ‘€. Ponert iv anefiune in eursal anal ‘FHA OS TiS = presaj 13,32 150,17 ~carosetie 21,17 131,62 + vopsiorie 31,39 1086 ~ moataj general 29,45 21503 + informatica si tehmica de cate 492 246 ~ inginere,cercetare,dezvoltare prods 1728 2,92 tummatore neferosse 265 60,70 - matoretitvteza 18,06 126,00 re 1337 079 094 3845, 199,31 594 312 ~mentenants 1625 ng9 “Matrie DACTA 27,90 067 “Meenica DACIA (pent!) 46,98 2084 ~Presate Dac 673 1. Vatoarea investgilor uepuse in finefiune ladats de- 31/12/2012 572.68 sada S768 83441 150,17 313.90 130,82 82,81 vopsitoric 352 5,75 + montaj general 87 9.69 = tamstorie aluminiu 25,01 52,81 logistics 216 297 + informatca.tehniew de eae] 129 1,09 = POE atilaje eizant 47 82.47 = eomereial 0 0,08 -mmotoxenti vite 136,80 185,29 -Ingincrie, cercetre, dezv peodus 2,70 32,28 smentenanta ‘89 855 “Maite DACTA O47 Lu -Presate DACIA 298 394 -aticle 1.88 2,64 -Meewniva DACTA punt) 30,73. 49,90 ceca vest de sistat Ia S1TIIOI2 © v §.C. Automobile DACTA SA Consifil de Administratic, Raport de vestiune 31 decembrie 2012 Fvolutiadavestijidor necoyporale in aul 2012 2 fost urmitoaren : ail eb Explical 2011 2012, ‘A. Lavestitt noconporale tn ears dere 1a 31/12/2011/2012 20 oat B, Chelluicli cu investi necorpocale reaizate jn cursulanulsi 18 9,80 . Pune in Fonexione 33 on = lieente i 086 programe informatice 22 026 1, Valoares investlilor necorporate nepuse it auction, din eat: 0s oss = ficente 02 O38 ~ progratne informatice 03 9,30 SUBVENTH PENTRU INVESTITH. J.a sfirsitul amutui 2012 se iaegisteau subventitincasate pentru proiecte enerioare in sum de 87.337 mi le,gin care sum de $2.296 mii lei reprecinte amortizarca incegisrata pina la socasta date pent imobilizarile subyentionnte, subventia nota fiind de 35.041 mii ei. Socicttca & depus cereri de ambursare pentru urmatortleproieete de investlit al earor proces de anal si aprobare au'sa fnalizat pana la sficsitul anubui 2012 : + , Diversificaten produafici SC Antomabile Ducis SA pein introducerca in fabricapie a unul ‘bloc motor destinat noi frolii de mptonse” HAS; ‘Valoarca costurilor eligibile Fine ale proiectului este de-43.460 mil Ft, in octornbrie 2012 s-a.depus a cerere de satibarsure in valoare do 8.790 mi lei, 4, Diversificarea gamei de produst prin inttoducerea in fubricayie de noi vehicule” (LKS2). Valoarca costuritor eligibite finale ale proiectulu este de 29,640 ni Jin decembrie 2012 s-a depus cerere ke ainrarsre in vatoare le 12.220 mii lei, 6, POLITICA PRIVIND PROTECTIA MEDIULUT Poltica de medi Dacia se Toserte in politica de dezvoltare durabile a grupului Reneull, avand ca abiectiv asocieres la imperativele economice, sociale sid medi, Axele paliticit de medi: % Respectarea cxigentelor legule si 4 ultorexigemte aplicubile sapertelor de mei ale setivitiilor, produsclor sau servieilor. } Pereuizarea § amelioraren in perwanenla i shtemilui nostra de management dé mediv intirindul prin adcdiunea tuturor cofaboraterilor si prestwtorilor penta introducerea in viata cotidiana, } Diminuirea impacturilor noastre de media (desewi, emisii atmosferie, evacttrt apoase }prin tineren sub contol a procesetor si instalajtlon, si intewratca prevent polustor inca din concent F Dervoltarea unui demers permanent de plstrare a vesurselor naturale: S.C, Automobile DACTA SA Consilinl de Administratic Report de gestive 3 docembrie 2012 > Garantarea ci funizoai si prestatori respect politics, abiectivele'si exigentele privind medi, % Mumea in perfecta transparenta eu administra si parle intrest, Orguniearen comualedrii de mediv. In perionda 14-15 iunie 2012, pe platforma Dacia, la Contrnl Logistic RIT ~1LN, deporltal de desenri de la Davidesti, Matrije Dacia, Presnte Dacia sf Centrul de Piese de Sehimb de ta Onrja sea derutat auditul de supravegtiere Extera SGS 150 14001. Anditori aw centificat faptul ef 1001 itemul de Management de Mediu ext: conform eu exigenjele norines ISO “Avaitor au yerureat progresul fn evea ee privoyie implicarea, standardizarca,cusifenia general, reaetivitatea tunitor color implica, dar Gptel ei Sistomul de Management de Media este eficace, Bune practci au fast notate de auton + Profesionalismu! personalula! in domenial sedialul atét ta nivelul departamentului Modi cat i 3! corespondentilor de medi din Dacia; = Prograrmul de imbunétlire a oficientel energelice in cacrul organizatia; = Continuarea asiguréni investititor necesare in domenil medlulu; = Numeroasele Instrumente indreplate spre crestorea constiontizini de madi, gostionate prin inlermediu compartimentulul Comunicare; - Peleta diversa a tematiciior de mediu ain oferte de formare a personalulul Dacia; + Incurajarea personalukil pentri identificaree idellor de progres (ICP) si puneroa in practica a acestora Managemeniul de media in anal 2012 fost ocentat spre tehnica de prevenice @ poluatii reflectata in volumal mare al invesiilor de modemizarea fistalaillor concomitent cu) diminuaren impactuclor supra mediului in acest concn, investifile de medi in anul 2012 ia valoge de peste 11.473, mi Ieiaw vent iminuarea cfeetelor negative & activitalii Dacia asupra mediulu. Unele lucriri au fost continuste ine altele demarate si asnme: = Madeenizare refele si statie apa potabila; = Reabilitare cunstizir ape ueate si tatare spe uzeic; ~ Modernizate ceele apa supcaincélzite: = Refele de apa pentru ineendi si sisteme de deteetie a incendior; ~ Mijloace de eolectare degen st stocare desewcis = Instalait aspirati noxe; Feonomisires resurselor naturale. Automobile Dacia detine autoriaati integrata de niedia nr 114 vevizuita in 03/03/2011 si mu are obligatif de confirmire S.C. Automaile DACTA SA Cerasilal de Adinistratie Raport de gestinne 21 decenbrie 2012 ACTIVNET {La sfirgtul ani 2012 aetivul net se ridiea In 3.855 mil. te __. rik ei Total Total Activ. Porioada active_| datori | NFR | net | 34122011 _6.034 957 | 3534 ~ua2.am2 essa | 3.039 | 1.329 | 3555 8, ACTIVIFATE FINANCIARA, Conti de profit si pierdere eréstere eu 0,59%6 fata de sfxgiil anuboi 2011, Cantal de profit 6 pierdere al S.C, Automobile se prezintd in perioada 2011 -2072 astfe: rail el Abarere aee.2012/8ce. DENUMIREA INDICATORILOR, acest | deet2 ne Gira de atheert neta din cares 7 [1378] 742 33% Producjia vinduta 72.869 | 12.344 338% Veuitae din vincares mirfurtor we] aT TNITURI DIN EAPLOATARE -TOTAL 13.083 | 12.789 “1% ain ence: Productis vandte _ Tage) | 12st 73,38% “Venitun din vanzarea miefuror 09 | 508 “181% Variagia focurilor ne Alte venturi din explaatare 102 96 588% ‘CHFLTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL Team | 12.428 360% din eave: ‘Cheltuieli cu materiile prime si materialele oa86 | (9405 ABH corsiamabite Alte chettnieli materiale 123 167 35,77% “Rite Cheltwieli din afara (cw energia si apa) 39 nT 71% | [Chainer priving maton it see] TI% | Chehuieli ca pecsonatal B56 907 5% ‘Ale cheliiel de explostare Tssi| ace 835% REZULTAT DIN Profit - 300, 36 Tierdere S.C. Automobile DACTA SA Consitial de Administratie Raport de gestinne BY deeembrle 2012 VENITURT FINANCIARE-TOTAT, din cars: 1st 137 397% Venitari din dobanei sof 30 Alte Venitae Financiare ce BT 496% CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL din We) 174 058% ‘Cheliuich privind dabanle 7 Ed Thee ‘lic ehltuich financiare ise] ist “28% REVULTAT FINANCIAR Profit _ Pierdere @ 7 “50% ‘REZULTATUL CORENT Proiit Bal 36% “Pierdeve VENTURI TOTALE, _ Bas [96 3.2% WELTUELITOTALE___ 13.065 | 12.602 35% REZULTATOL BRUT Profit - Ma Baw Plerdere INFO7ATUL PEPROFIT 3 a “F7D6% VENT DIN IMPOZIT AMANAT (cout 791) | “ie - REZULCTATUL NET AL EXERCIMULUL “Proiit [as a7 73% deve atele din anu! 2011 si anul 2012 sunt comporabile deoarece s-au aplicataceleasi standatde contabile. Revultetul din expoatare se ridica fm 2012 ta 361 mil lei, seadeve este rerulatil dimimuaril eiftel de afaceri in speci -seadere cu 73 % fata de anul precedent Aceasta ator seaderii vanzaritor. Rerultatl Gnaciae« iroujstrat o amtiorare fated aml prosednt, inepistrnd valonrea financina find de 17 rmilfoune tet impactate in special de luctustife eursuli de sehimnb valutar aia volumulni tranzsctiilor in devize, 1 comparatic eu anul 2011 inpozitul pe profit inzegistra o seadereimportata (-27, 96%) in cosiile in care rerultal brut @ inregisrat 0 scadero. do -7439%. Aceasta variate este rezaltaral reducer chelticilor nededueibile dar s a falar Seale de earea beneficiatsocitate in 2012 CAP, II POZITIA FINANCIARA LA 31 DECEMBRIE 2012 BILANTUL INCHFIAT FA 31/12/2012 INDICATORT Shingo activ AL ACTIVE MOMILIZATE aa 3.508 T_IMORIDIZARI NECORPORALE a 2 il, IMOMILIZARI CORPORATE 3s co 10 S.C. Automobile DACTA 5), Consiliul de Administratie Raput se gestiune Al decembric 2012 L:Tovennri si constreetit 1.264 4.287 Baustalatiltohniee si masini —— 1357 LAT Alte instatalll,wtlaje si mobilier _ 2 Dy, ‘4.Avansairi si hnobilizard cor porate in ens - eo BO | lil, IMOBILIZARI FINANCIARE dethiwie fa entitalite wfiiate TIVE CIRCULANTE STOCURL Th CREANTE T_INVESTITI FINANCIARE, IV, CASA ST CONTURI LA BANGT PURI DE REGULARIZARE RUZULTATOL FNERCINIULUL FOTAL ACTIV, PASI ~ — D, cARTTAT ST REERVE __ CAPITA. T_Din care: - capital subseris varsat _ 7.542 2542 TL PRIMF LEGATE DE CAPITAL ~T 2 2 Til, REZERVE DIN REEVALUARE - sold C a3, a3 “Fold | Ty REZERVE Te [oo ieevetegie ios | Alte reserve [ss V_RFZULTATUL REVORTAT Profit reportat ~~ o ‘Vierderea neacoperita: _ a [ioraL Pasty Profit Ti Ea Repartizarea profit | 7 TOTAL CAPITALURI sas] 3858 DATORH CF TREDUIE PLATITE INTRO PER. DE UN Zas | 273 AN Same datarate iustitatitor de credit eo 105 Tatoril comercial — furnizori 2478 ‘Alte datoril, inch Be F. DATORII CE REBUT PLATITE INTRO PEROT AN 17 157 PROVIZIOANE PENTRU RISCURI S 106 1 CONTURI DE REGULARIZARE. i 7 a 69d 6594 valuacea povities fimanciare se realizen7® prin amaliea activelor, daariitor st-capitalulul proprin S.C. Automobile DACIA SA Consitinl de Admninistratie Raportde gestinne 31 decembrie 2012 1. ACTIVE Activote imobitizate Evolufis seivelorimobilizate in 2012 se. prezinth astek et INDICATORI aupaon | 3112202 | % TMOBILIZARI NECORPORALE TIMOR IZARI CORPORATE 3153 [- 7 iierenunt st constemctis 1264 Binstatatltehndeo si masini aT Falke fost, wllaje of mabilier 2 “LAvanutl st imobiliarl corporalein ere aa way a90% Tif_IMOBHTAZARI FINANCIARE 6 64 | Tas B.Actiuni dotinnte 1a entitatile afiliate & 463 | 350.77% ACTIVEIMOBILIZATE Tf saa [iss | 18,19% 4 totalul uctivelor imobitizate ponderca este definata de imtilizixle corporale cu 95,64 % wrmate de cele financiare cu 4,3 % si necorporale eu 9,05 %, © ctestee importante au inregistrat-a imobilizaile corparale in cues (vezi Capitolul b , punctal $) si imobilizarle finnelare.Crestrea semnificativa a imobilizrilor financisre ste feaultsul echizifonarii pachetului de actinné detinat de Reneult SAS Ix socictatea Rennult Indusris Roumanie SRI. Activele elrentante Sinaia activelor et cuanto la 31/32/2012, se prezint astfel = _ salle ‘Abatere INDICATOR 31.32.3015 | 31.12:2012 % STOCORT a Me 18.25% | [ERRANTES ota 086, 19.08% INVESTITIFINANCIARE = = CASA SICONTURTLA BANCI Tea [a7 a7% ACTIVE CIRCULANTE aaee [2778 307% ‘Consperatiy et 31.12.2001, fo 31.12.2012 se eoistai-o scaders's uctivelor cietlonte totale eu 3,07%,datorata scaderi disponibiitatilor ls basic! ov 12,07% si danimuadi valori stocurilor Costul stoeurlor include toate costucile suportate petra 4 aduce stocusile In forma si in toeul in care se gasese in prczen respestiv= SPP alert prime: costal prestabilit,yalsbil pentra un an. Diferenja inure costul peestabilit si cel din Comnde, cespectiv din faclura se iurepistreara in diferenge de pret aferente materitor prime + ~ mutcrilele consonmate swt valorizate ts PMP; ‘rovlucia in ews valoare material + watoarca de tanafouate + © produstle finite: costul matetinielor directe si cele ot manopors plus: cheltuilile indirecte stibuibile ls eostul de fabricate S.C, Automobile DACIA SA Consiliul de Administratie Raport de gestinne 31 decembrie 2012 Creanjcle comerciale sunt inregistate In valoarea aoticipate de swalizar si ax erescut datorita Faptului ea in and 2012 au fost corectate in pins pretuile de vaneare la vehicule not procom si datorta modifi srauntctor i cesionarit Disponibiitte banegt suse pasate in cea mal amare pare in depocite beneare pe termen seurt si au megistrat © seadere de 12,07 % atingand waloatea de 1.347 mul lei 2. DATORI Situatia datoriffor ta 31/12/2012, se prezinstastfel: —_ anil ei _ _ ‘Abatere INDICATORE giazz0r1 | 31122012 | DATORI CF TRENUIE PLATITE INTI-O PER DE UN AN 2243 27s | 21,10% Sumo datorate instar de credit = Ws : Datoril somerciale ~ furnizosi - Fae BaTe | _20,70% ~~ Avansuri incasate ia contul comensilor 2 9 350, 00% | ‘Alte datorit , elasiv datari fiscele:si alte dat. pt asi. 806, ise 139 | -26,06% DATORITCE TREBUIE PLATITE INTR-O PER. MAL 187 1ST 0% ARE DE UN AN ‘Ditorii comeraiale~ famizon 1] 1 « ‘Alte datori,inelsiy datori fiscal si ake dat pig. foe. 136. 156 0% {In totalul datorilor ce trebuie phate intr-» periouda de un an, pondetea este dejinnta de datoriile comerciale de 90,749 Inreuga valoae + datorilor eomcreule true pit in mai pofin de wn an, ‘sun Registrate fa valoarea de cos, cate repreznttvaloarea juste a datoie! eo wa fi pitta te primite.Crostereaaeestora se justfica prin modificarca cond Dutorife eomerei in viitor pentru bunurite s) lor de plate Societatea are in desfisurare un contract de natura unui leasing financtnr (186 mal lei-datorie ce trebuie plata pe lermen mai mare de am an) penira un dopo logistic staat in Oarja,judenit Arges. Dura tolala& contractulut este de 15 ates prclu sxnuala de 3,8 mifioane EUR, pl sea pat Conform traiementulu de [easing financiar, Socictatea a inregistrat in contabilitae clairea si teremal igi cu 14 ani (2x7 ani). Couform coxtractulni, Societatea plese o chirle ta timentral in aves 3i cave este indexata anual pe baza indicelui EU HCIP, valourcs reridusla este 2er0, far Societatea are crept de a achizitiona mijtcacete fixe la scedenta contcuctulu. ‘vulouretolala de 157 rail lei, care sunt amortizate liniar pe durata contractului. Pana la inchiderea exervtiulud financiue eurent, sociciates& platit primele 10 rate si dabands aferenta in summa totala de 42 mil lei. 3.CAPITALUL PROPRIU Sinvatia eapicalusloy propui fa 31/22/2012, se prezintk astfel: mil eh INDICATOR? 31422011 | 31122012 CAPHAL SOCIAL, _ 2542 25 PRIME LEGATE DE CAPITAL. 2 z REZERVE DIN RERVALUARR- cold © wa wm REZERVE, . 360 | 378 Revere legate 308 m2 S.C. Awomobile DACTA SA Consul de Adminiséragie Raport de gestiune 31 decembrie 2012 Alte rezerve 5S 56 TREAULTATUL REPORTAT ~ i oporat ng a Picrderca neacoperita Vi. REZULTATUL EXERCITIULUT I Profit ~ Te cial Repartizaret proftaiut t is 7 CAPITALUL PROPRID ~ 35H 3555. 4.REPARTIZARE PROFIT ‘a exereitUl inanciar 2012 Automobile Dacie » Tnrsgistat un profit not ds 277,239,794 lei, profitul sa fe reparizst dup cum urmenza: a) rezerva legata in suma de $7.189.$52 ei, conform 131/90 ait. 183-(1) ) ividende 260,050,242 te propane ca Povdului Fiscal aut. 22 CAP. HT EVOLUTIA PREVIZIB s.C. AUTOM! E SC Automobile Dacia estimenza pentru urmatori tre ani: pe piata automobiletor din Romania si tari UE din vestal Europe; + Si contimie programele de investti in vederea iniroduceti in fabricate de noi vehieule si subansamible; «3 finbundetessct caltetea si sa reduce costite fa parael eu mentineren nag de marca in cad Grupulai Renault, CAPIV CONTROL INTERN SI MANAGEMENTUL RISCULUL 1, CONTROL INTERN © Seanserve Pentnt a face fi riscurilor incrente pilot activitiitor sale, DACIA 2 pus inaplicare o organizare si proceduri ¢ permit contralul operatiunilor angajate si linitares inyactucilor negative, in.covrenta ew cele ale Grup RENAULT. ‘Demerstl de contol intern pos in aplicare acopert toate’ dameniile gi toate wes sunt + conformitaten cu léile gi eglementitile legal, pitcum si eu normele interne ale Socict * controll activititilor referitoure fa calitatea, costul si respedtarea fermenelor, fabilitatea gi pertinenja informafilor financiare, eantabile gi de gestiune; + controlul riscurilor pe care compania le-er putea genera In exercitérea activitiitor sale fala de partenetii si gi fata de olte phi interesate; # reducerea expuneri la iseurile de fonda; + punerca in uplicare a recomandarilor Formulate ve Ditesyis Centrale de Audit Tatern $i Directs de Menagerscot al Risculai, sale ile societ§il. Priori ‘AG! MENTUL RISCULUL Carta de contro! intorn, a auiale gi mhanagementalui de rise emis de RENAUT-T si implemsintata Ia DACIA, pci ral responabitis eet stor mpi ineonoal nem in sritd conformilate cu principivl de separare a sarcinifr, in cadrul sistemaului de conto! intém, sunt stabiice ‘persoane responsabiie penima defiirea gi prestrierca normelor, persone responsable pentru puncres lor in S.C. Automobile DACTA SA Consifiud de Adminfstratic Raport de gestinne 31 decembrie 2012 aplicare fn activitaten de 21 eu 2, pecourn sh persoane cesponsabite pentru supravegherss mindlui in are sunt apficate aoeste norte. ‘Asti, normele de eontol intern sunt definite s stabiite de etre: DDireetie Generalé care determin, In acord cx Consilic! de administrate, gi Haile directoare ale RENAULT, objeetivele DACIA. Direcjia Generala decide aormelei principle de fncfionare, preeurn sivalorie de respectat pentru atingerea acestor obiective Controtul de gestinne cere definese:si stbileyte principiile, reguile gi tchnitls cle contrl intern ee privese procsscle contabile, de gestiune s procesele operationale. DACIA splica in eiieva exzuri autor ‘valuarea periodied pe bara chestionnrelor dezvolate de cdtre RENAULT sau de etre DACIA. Dieotia Audit, Riscust Organiztie de la RENAULY, care aualizeszi riseuile pentro Snerogol grup, recom gi Servici de Control Intern de la DACTA dln eadeal Direct Fimaneiace, cave stabiess regal roceduri prscum si sister cle control inter, Ponce in aplicare si contratl de priataivel al disporitivahl de contol intoms sunt asigurate de cde: ‘anagemental ears usipua declinares, informarea si transpuneres in practica a tegulitor si prineiptilor ‘sistemului de control intera aplicabie in domsniul lor de respousabilitate; angajafi care-au obligatia de a respecta procedurite de control intern stabilite pentru domenile lor de seiviat controlorii de geste cure se asigut de pumnerea fn apicare « normelar de contcl intern de cre oli actorii implica in activitatea companici Disgezitival de controt intern face objects! unei supraveuher! permancnte eu seopul verified. aplicérit si ‘ficacitfi sale. Aveastd supraveghere este asigurata de cBtre: Tn iitern de ctr: Diseojia de Audit Inter RENAULT care evalucazi tn mod independent nivelul i calitatea conteolalai inter al companiei, oferind sugesti gi recomandiri pentru Tmibunitiirea dispozitivutui, Serviciul Ault Intem DACIA care fealizeazi misiuni de control inte si care acompaniaz ceonirolori de gestiune prin realizarea de formar: privind controlnl intern, vealizaren le instrumente de ‘outo-evalugce gi acordarea de comsiliare Inexterior dle catre: Auditorii extemi care emit rupearte gi recomandiia ‘Comitetul de control de conturi