Sunteți pe pagina 1din 12

Intocmirea actelor civile

Acte normative: cpc, cod executare,cod civil ,com muncii,cod familiei,cod fiscal,cod vamal,
legea conteciusol adm nr 793 din 10.02.2000 , legea taxei stat din 92, cod du cprivire la
locuintei a rm, codul subsolului rm, codul apelor, codul silvic al rm
Literatura: modele de acte judecatoresti editia 2 de mihail poalelungi,manualul judecatorului cu
cauze civile 2013, pregatirea pricinii civile pundezbatteri judiciare 2006, ghidul cetateanului in
pr civila 2008, drept pr civil partea speciala 2009 Cojocari, accesul liber la justitie(uniunea
avocatilor)1992,
Cpc-art 1-7; 12-16; 28-33,37-40,42; 45,59,61-65,67-70; 75,79-81,82-86(legea taxei de stat) ;9497; 120-123; 118; 166-167(actiunea civila); 168-171(faza de acceptare a cererii de chenare in
judecata); 172,173; 183-186(preg pu dezbateri ); 260-262; 266,267(incetarea procesului) 268270(incheierea judecatoreasca) art 60
1) obiectul litigiului ce constituie in sine obiectul si temeiul actiunii,sa stabilim r,j material
litigios invocat . Dreptul la intentarea actiunii( il are oricine) si dr la satisfacerea actiunii( cel ce
are un interes inascut)
2) stabilitea cercului de pers in privinta carora se extinde r.j. Material litigios invocat,adica
stBilirea pers carora prin litigiu invocat li se va atinge dr si interesele ocrotite de lege
3) stabilirea circumstantelor de drept,adica a normelor de drept material ce reglementeaza r.j
invocat
Aplicarea normelor de drept material aplicabile spetei concrete.
La circumstantele de fapt urmeaza sa determinam obiectul actiunii, si temeiul actiunii
La circumstantele de drept urmeaza sa evidentiem normele de drept material juridic

1). Conform prevederilor art 6 din legea privind organizatiile economice ale republicii
Slovenia ,cofondatorii raspund daca ei au facut abuz de societate ca pers juridica in interese
personale meschine care lui ca pers fizica ii erau interzise prin lege, daca el a facut abuz de pers
juridica in scopul cauzarii prejudiciului,daca el incalcand legea a dispus de averea pers juridice
ca de averea sa personala si daca el in folosul sau a aunui tert a micsorat volumul averii
societati. Asa dar contrar prevederilor legii nominalizate si stiind ca nu are dreptul de a instraina
averea socieatii,adica a comaniei(reclamantului), fostul director a incheiat contracte de
instrainare a aeronavelor si aceste contracte sunt vicii de nulitate a contractelor,de aceea
compania reclamanta solicita recunoasterea nulitatii absolute a contractelor de vanzarecumparare a aeronavelor aflate in litigiu in temeiul prevederilor art. 216-219,221,226,231 al
RM. Conform art 219(alin 1,2- efectele declararii nulitatii) .
Luand in consideratie cele expuse si conducandune de prevederile art 216-219,221,231 CC al
RM, legea despre organizatia economica ale rep slovene si art 5,7,38,84,166,167 CPC al RM
solicitam instantei judecatoresti:
1) recunoasterea nulitatii absolute a contractelor: nr 2/11 de la 15.12.2012 ; nr 2/11 de la
29.11.2012 ; nr 1/12 de la 20.12.2012 si nr 4/12 de la 28.12.2012 incheiate intre vanzatorul
compania Aeromost transport interbovina in persoana directorului general Stiopin care actiona
in baza statutului si cumparatorul compania Aviacom SSP ITD Riga privind vanzarea
aeronavelor AN 24nb ir- awb nr serie 27307504 din 1972; AN 12-tb nt serie 01284492 din
1971; AN 12- dk nr serie 1274926 din 1977 ;AN 25 tb nr serie 93736393 cu aducerea partilor la
pozitia initiala.

2) condorm prevederiorl art 174,175 CPC RM in scopul asigurarii actiunii date solicitam
aplicarea sechestrului pe aeronavele indicate mai sus care se afla pe teritoriului international
Chisinau cu interzicerea efectuarii careva actiuni de instrainare a lor.
Anexa:
1)copia contr de procurare a aeronavelor din 2001
2)copia scrisorii de la administratia de stat a aviatiei civile din 06.10.2012
3)copia scrisorii de la ASAC din 20.02.2012
4)cerere de chemare in judecata in cintenctiosu administrativ
5)copia hotaririi de contencios administrativ
6)copia recursului din 05.09.2013
7)interpelarea procurorului mun. Chisinau
8)raspunsul administratiei ASAC de la 18.04.2013
9)copia contr nr 2/1 de la 29.11.2012 nr 4/12 de la 28.12.2012 nr 1/12 de la nr 201.12.2003 nr
2/11 de la 12.11.2012
10)copia actelor notariale a notarului din rep slovenia
11)copia procesului verbal nr 4 de la 05.10.2013
12)copia procurilor reprezentantilor
13)chitanta despre confirmarea achitarii taxei de stat
14)copia actiunii si copiile de pe inscrisuri autentificate pu parat
28.02.2013
Judecatoria centru
Mun. Chisinau
Reclamant: firma royal progress srl
Mun chisinau str Pandurilor 50
Rechizitii bancare
Parat: firma integra srl
Mun chisinau str tighina 50

2). Cerere de chemare in judecate


Privind incasarea fortata a datoriei a dobanzii de intarziere si a penalitatii
In fapt la 11.01.2011 reclamantul a incheiat cu paratul un cintr de vanzare cumparare prin care
vanzatorul SRL Royal sa transmita in proprietatea cumparatorului marfa in limita si in
asortimentul indicat in comanda,iar cumparatorul SRL Integra sa obligat sa primeasca marfa,sa
achite in termenii stabiliti in contr nominalizat si sa o realizeze in numele sau in punctele sale
de realizare.
Potrivit art 514 CC al RM obligatiile se nasc din contract, fapt ilicit(delict) si din orice alt act
sau fapt succeptibil de al produce in conditiile legii. In cazul dat raportul obligational dintre
partile obligate din litigiu are la baza contr de vanzare cumparare care fiind incheiat la libera
vointa a ambelor parti obliga partile la respectarea conditiilor contractuale asumate. Este
necesar de mentionat faptul ca recalamantul sia onorat obligatiunile sale contractuale asumate
integral insa paratul nu a achitat integral costul marfii receptionate,astfel acumuland o datorie
constatata in baza actului de verificare reciproca intre organizatii pe perioada de la 20.12.201117.02.2014 conform facturii fiscale BV seria 663137 in suma de 7854 lei dintre care paratul a

achitat suma de 311 lei si 40 bani si astfel a acumulat pu aceasta perioada o datorie in suma de
7542 lei .
Modalitatea si termenul de achitare este prevazut de parti in punctul 3.2 al contractului
nominalizat in temeiul caruia paratul se obliga sa achite costul productie in termen de 5 zile prin
transfer bancar la contul reclamantului sau prin alta forma prevazuta de legislatia in vigoare.
In acest context ca art 752(2) CC al rm stipuleaza ca obligatia trebuie executata in modul
corespunzator cu bunacredinta la locul si in momentul stabilit, deci in cazul dat nu sa executata
de catre parat paa In prezent. Totodata art 602(1) CC prevede ca in cazul in care debitorul nu
executa obligatia el este tinut sal despagubeasca pe creditor pu prejudiciu cauzat astfel daca nu
dovedeste ca neexecutarea obligatiei nu este imputabila, iar neexecutarea include orice
incalcare a obligatiilor inclusiv executarea necorespunzatoare sau tardiva , mai mult ca atat
potrivit art 684(1) CC rm prevede despre clauza penala este o predere contractuala prin care
partile evalueaza anticipat prejudiciul, stipuland ca debitorulin cazul neexecutarii obliagtiei
asumate urmeaza sa remita creditorului o suma de bani sau in alt bun. Conform punctului 11.2
al congractului in cazul newchitarii costului marfii in termenul stabilit reclamantul este in drept
sa calculeze paratului o penalitate de 1% din scadenta pu fiecare zi de intarziere,ceea ce in cazul
dat constituie suma de 6788 lei.

3). Instanti de Contencios Administrativ a judecatoriei Riscani mun Chisinau


Reclamant: SRL Lisma cu sediu in mun Chisinau bul Moscovei 2
Rechezitele bancare
Pirit: Intreprinderea cu capital strain Red Union Fenosa cu sediu in mun Chisnau str Andrei
Doga 4
Cerere de chemare in judecata
Privitor la actiunile ilegale a administratiei piritului si anularea actelor administrative
In fact reclamantul isi desfasoara activitatea de antreprenoriat in imobilulmde pe bun Moscovii
2 mun Chisinau, la 24.12.2012 colaboratorii UF au efectuat un control si au verificat contorul
electric instalat la sediul reclamantului si au intocmit procesul verbal nr 003535. In acest proces
verbal colaboratorii piritului ai indicat ca sigilele adezive aplicate pe contor sint false si ca
reclamantul a avut acces la contorul electric astfel a admis consum fraudulos de enrgie
electrica.
La inceputul lunii ianuarie 2014 reclamantul a primit factura pentru achitarea consumului de
energie electrica livrata in care era indicat ca sa admis consum fraudulos de energie electrica,
fiind intocmita la 26.12.2013, in care este indicata plata pentru consum fraudulos de energie
electrica, conform simbolului variabil N7014854032 in suma de 63497 lei 51 bani.
Consideram actiunile dolaboratorilor si administratiei piritului privitor la intocmirea porcesului
verban nr003535 din 24.12.2013 si a facturii de placta pentru consumul fraudulos de energie
electrica in suma de 63497 lei 51 bani ce ilegale deoarece au fost emise contrar prevederilor
legii si procedurii stabilite din urmatoarele temeiuri.
La momentul efectuarii controlului reprezentantii piritului au demontat contorul,lau sigilat si
lau expediat la expertiza iar prin raportul de constatre tehnico stiintifica a centrului national de
expertize judiciare si criminalistica nr 00704 din 26.01.2014 a stabilit ca sigilile apacului
necanismului de totalizare al contorului electric cu nr 7542931 dupa prima lor aplicare nu au

fost supuse violarii iar semne materiale care sa ateste faptul interventiei mecanice a supra
mecanismului de totalizare in scopul stoparii sau schimbarii indicatiolor lui nu sint.
Cu atit mai mult procesul verbal nr 003535 din 24.12.2013 a fost intocmit in lipsa
reprezentantului reclamantuluicare nu a semntat acest proces verbal. Totodata aplicarea
sigiliilor lipicioase si adezive pe contor la momentul instalarii lor cit si la dizlipirea lor de pe
contor in timpul evectuarii controlului la 24.12.2013 a fost facuta in lipsa reprezentantului
reclamantului dar au fost prezentate la sfirsitul controlului dupa intocmirea procesului verbal si
se afla deja intro punga de polietilena, deci piritul nu nia demonstrat ce am incalcat si cum a
avut loc consulul fraudulos de enrgie electrica insa era obligat sa intreprinda aceste masuri.
Nefiind deacord cu actiunile administratiei paratului de a contesta cu cerere prealabila in
temeiul prevederilor art 14 din legea contenciosului administrativ a RM nr 793 din 2000 din
16.01.2014 si 28.01.2014 dar pana in prezent nu am primit raspuns in termenul prevazut de lege
de aceea suntem nevoiti sa ne adresam in inst de judecata competenta cu prezenta actiune.
Totdsta dupa primirea raportului de expertiza recalamntul a depus o petitie la agentia nationala
ANRE la 28.01.2014 care prin scrisoarea nr 02.02.2014 a obligat administratia paratului sa nu
deconeteze din reteaua de energie electrica pana la solutionarea definitiva a litigiului si sa
efectuieze investigatii ulterioare pu a aplana cazul dat,insa la 2.03.2014 administatia paratului a
dat raspuns de la AnRe,cu toate ca paratul sia asumat obligatiunea de a nu stinge energia
electrica ,in prezent am fost preintampinati prin aviz de la 10.02.2014 incepand cu 01.03.2014
vor fi deconectati,de aceea solicitam instantei judecatoresti suspendarea executarii facturii
pentru consum fraudulos de energie electrica din 26.12.2013 si a deconectarii de la reteaua de
energie electrica pana la examinarea litigiului in fond si hotararea va deveni irevocabila.
Totodata consideram ca paratul prin actiunile sale ilegale nea cauzat suferinte morale ceea ce
constituie un prejudiciu moral exivalent cu suma de 10.000 lei.
Luand in consideratie cele expuse si conducandune de prevederile legii conticiosului
administrativ a RM nr 793 de la 10.02.2000 regulamentul privin utilizarea energiei electrice
aprobat prin hot guv RM si art 5,7,39,85,166,167 din CPC din RM solicitam instantei
judecaresti.
1) a recunoaste ca ilegal actiunile union fenosa cu privire la intocmirea p.v nr 38358 din
27.02.2012 si a facturii de plata de consum fraudulos de energie electrica din 26.12.2013
2) a anula procesul verbal nr 003535 din 24.12.2003 si factura de plata de consum fraudulos de
energie electrica in suma de 63500 lei intocmite de administratia paratului ca ilegale, emise
contrar prevederilor legii.
3) a incasa de la interprinderea cu capital strain in folosul reclamantului prejudiciul moral
cauzat in suma de 10.000 lei
4) a incasa de la parat in folosul reclamantului cheltuileile de judecata si taxa de stat in
beneficiul statului
5) a suspenda executara facturii de plata pu consum fraudulos de energie electrica si a
deconectarii de la reteaua de energie electrica pana la examinarea litigiului in fond si hotararirea
va deveni revocabila in temeiul art 21 din legea cont adm din 2000.
Anexa:
1) extras de la camera inregistrarii de stat
2) copia procesului verbal
3) copia facturii din 26.12.2013
4) copia cererii prealabile de la 28.01.2014
5) copia petitiei de la 29.01.2014
6) copia scrisorii de la ANRE
7) copia de expertiza
8) copia facturilor anterioare

9) copia cererii de chemare in judecata pu parat si copiile de pe inscrisuri


Semnatura directorului interprinderii si stampila

4). Judecatoria centru mun Chisinau


Cu sediu str Bulgara 43
Reclamant: Firma "Royal Progres" SRL
Cu sediu mun Chisinau str Pandurilor 50 MD2002
Rechezitii bancare
Parit: Firma " Integra Exim" SRL
Cu sediu mun Chisinau str Tighina 63 MD 2001
Cerere de chemare in judecata
Privind incasarea fortata a datoriei, a dobinzii de intirziere si a penalitatii.
In fapt la 11 ian 2011 reclamantul a incheiat cu piritul un contract de vinzare-cumparare prin
care vinzatorul SRL Royal Progres sa obligat sa transmita in proprietatea cumparatorului marfa
in linita si in asortimentul indicat in comanda, iar cumparatorul SRL Integra Exim sa obligat sa
primeasca marfa, sa o achite in termenii stabiliti in contractul nominalizat si sa o realizeze in
numele sau in puncetle sale de realizare.
Potrivita art 514 CC al RM obligatiile se nasc din contract fapt ilicit si din orice alt act sau fapt
succeptibil de a produce in conditiile legii. In cazul dat raportulu obligational intre partile
indicate in litigiu are la baza contractul de vinzare cumparare care fiind incheiat de libera vointa
ambelor parti obliga partile la respectarea conditiilor contractuale anumate. Este necesar de
mentionat faptul ca reclamantul sia onorat obligatiunile sale contractuale asumate integral insa
piritul nu a achitat integral costul marfii receptionate, astfel acumulun o datorie constatata in
baza actului de verificare reciproca intre organizatii pe perioada de la 20.12.2011-17.02.2014
conform facturii fiscale BV seria 6631866 in suma de 7854 lei dintre care paratul a achitat suma
de331 lei 4 bani si astfle a acumulat pentru acesta perioada o datorie in suma de 7542 lei.
Modalitatea si termenu de achitare este prevazut de parti in punctul 3.2 al contractului
nominalizat in temeiul carora piritul se obliga sa achite costul productiei in termen de 5 zile prin
transfer bancar la contul reclamantului sau prin alta forma prevazuta de legislatia in vigoare.
In acest context specificam ca art 572 al 2 din CC al RM stipuleaza ca obligatia trebuie
executata in modul corespunzator cu buna credinta la locul si in momentul stabilit, cea ce in
cazul dat nu sa executat de catre piritul SRL Integra Exim pima in prezent
Totodata art 612 punct 1 Cc prevede ca in cazul in care debitorul nu executa obligatia el este
tinut sal despagubeasca pe creditor pentru prejudiciul cauzat astfel daca nu dovedeste ca
neexecutarea obligatiei nu este imputabila iar neexecutarea include orice incalcare a obligatiilor
inclusiv executarea necorespunzatoare sau tardiva, mai mult ca aiti potrivit art 624 al 1 CC al
RM clauza penala este o prevedere contractuala prin care partile evalueaza anticipat prejudiciul,
stipulind ca tebitoril in cazul neexecutarii obligatiei asumate urmeaza sa remita debitorului
omsuma de bani sau un alt bun, conform punctului 11.2 a contractului de vinzare cumparare in
cazul neachitarii costului marfii in termenul stabilit reclamantul este in drept sa calculeze
piritului o penalitate in marime de 1 procent din scadentza pentru fiecare zi de intirziere, ceea
ce in cazul dat constitue suma de 6788 lei 70 bani.
Luind in consideratie ca piritul SRL Integra pina in prezent din motive necunoscute nu a achitat
datoria in marime de 7542 lei si 68 bani, solicitam suplimentar si achitarea dobinzii de intirziere
prevazute de art 585 CC al RM care stipuleaza, ca in cazul in care conform legii sau

contractului, obligatia este purtatoare de dobinda se plateste o dobinda egala cu rata de


refinantzare a BNM daca legea sau contractul nu prevede alfel.
Totodata conform ar 619 alin 2 CC al Rm in cazul actelor juridice la care nu participa
consumatorul dobinda este de 9% peste rata dobinzii prevazuta la art 585 CC al RM daca legea
sau contractul nu prevede astfel si nu este admisa proba unui prejudiciu mai redus.
Prin urmare reclamantul solicita incasarea din contul piritului si a dobizii de intirziere egala cu
suma 744 lei 84 bani, iar descifrarea calcului este anexata la prezenta cerere.
In vederea solutionarii litigiului pe cale amiabila aparut intre SRL Royal Progres si SRL Integra
Exim in adresa piritului a fost expediata o notificare la 25.11.2013 prin care reclamantul a
solicitat ca in termen de 5 zile calendaristice din momentul primirii notificarii sa achite datoria
fata de reclamant, deasemenea fiind preintimpinat despre consecintele neexecutarii
obligatiunilor contractuale asumate.
Astfel in baza prevederilor art 666 CC al RM contractul este acordul de vointa realizat intre
doua sau mai multe persoane prin care se stabilesc, se modifica sau se sting raplorturi juridice.
Conform punctuluo 12.1 al contractului de la 11.01.2011 litigile aferente prezentului contract se
solutioneaza de instantele judecatoresti competente a RM. Mai mult ca atit art 668 alin 1 CC
prevede ca contractul incheiat legal obliga partile nu numai la ceea ce au stipulat expres dar si
tot ceea ce rezulta din natura lui juridica in conformitate cu legea, cu uzantele sau cu princiipiile
echitatii.
In drept reclamantul isi intemeaza pretentiile din prezenta cerere de chemare in judecata pe
dispozitiile art 268,514,572 al 2,585,619,602,624,753 CC al RM art 5-7,38,166,1667 CPC al
RM.
Luind in consideratie cele expuse, in baza motivelor de fapt si de drept invocate
Solicitam instantei judecatoresti:
1. A admite integral actiunea shi a incasa de la sRL Integra Exim in folosul SRL Royal Progres
datoria in suma de 7542 lei 68 bani, penalitatea de intirziere in suma de 6788 lei 70 bani
dobinda de intirziere in suma de 744 lei 80 bani.
2. A incasa de la pirit in folosul reclamantului cheltuielile de judecata suportate, compuse din
taxa de stat platita la depunerea actiunii in suma de 450 lei si pentru asistenta juridica.
3. A emite o incheiere in scopul asigurarii actiunii si a aplica sechestru pe bunurile sau pe
sumele de bani de pe conturile bancare a piritului in marimnea cuantumului pretentiilor.
Anexa:
1. Copia contractului de vinzare cumparare
2. Copia certificatulu de inregistrare a reclamatului la camera de inregistrarii de stat
3. Copia certificatului de inregistrare a piritului la camera de inregistrare de stat
4. Actul de verificare reciproca contabila intre parti pentru perioada 2011-2014
5. Copia notificarii de la 25.11.2013
6. Copia avizului de recemtie a
7. Copia facturilor fiscale de livrare a marfii
8. Calculul privind incasarea penalitatii de intirziere
9. Calculul privind incasarea dobinzii de intirziere
10. Cerificat de la BNM privind rata dobinzii penrru periada respectiva
11. Dovada de achitare a taxei de stat
12. Chitantza privind achitarea serviciilor juridice
13. Copia cererii de chemare in judecata
14. Copia de oe inscrisuri pentru pirit
Semnatura reclamantului

5) judecatoriei rascani
Mun. Chisinau
Reclamant: Gusan irina
Dom. Chsinau...
Parati: interprinderea de stat centrului resurselor inform de stat registru
Sediul, mun chisinau str Puskin 42
Copirati: Malai Igor, Popa Victor- arest preventiv penitenciarul 13
Dinu Andrei. Str unisfor ghibu
Intervenient accesoriu din partea paratului : srl autostrada cu sediul in mun chisinau, str
bucuresti
Notarul , tatiana spanu str miron costin
Cerere de chemare in judecata
Privind recunoasterea nulitatii actelor juridice
Infapt la 9.12.2010 reclamanta a inmatriculat in registul de stat al automobilelor autoturismul
bmw x5 din 2008 care apartine in drept de proprietAte si a fost acordat nr de inmatriculare C
PN 303 si a fost eliberat certificatul de imnatriculare permanent din 28.12.2011 . In aprilie 2011
automobilul dat a fost furat si pe acest fapt comisariatul de politie rascani mun chisinau a pornit
o cauza penala. In baza art 190(5) C penal al RM. In cadrul urm penale sa stabilit ca cetatenii
Liviu Malai, Victor Popa, Gheorghe Macaganciuc si o persoana necunoscuta lea identificat de
organul de urm penala utilizand o procura falsa pe care se confirma eronat ca proprietarul
automobilului la imputernicit pe Victor Popa sa dispuna de automobilul bmw x5 cu toate
drepturile.
Ulterior sa stabilit ca la 15.04.2011 automobilul nominalizat a fost radiat ilegat din registrul de
stat al automobilelor si reinmatriculat dupa cetateanul Strocain baza facturii invoice nr 448293
eliberat la 15.04.2011 de srt autostrada si inbaza procurii false nr 211.
Eu personal nu am depus nici o cerere de radiere si nici nu am imputernicit pe nimeni prin
procura sa radieze inmatricularea efectuata legat si sa dispuna in alt mod de automobilul meu.
Procura este vadit falsa deoarece nu este indicat nr buletinului de identitate ,data eliberari lui, si
nr oficiului care la eliberat. Mai mult decat atat faptul dat pe procura indicata este falsa se
confirma si prin raspunsul notarului Tatiana Costritcaia din 24.05.2011 prin care comunica ca
procura data nu a fost autentificata de ea si nu este inregistrata in registrul actelor notariale
precum si prin raportul de expertiza efectuata in cadrul urm penale care confirma ca atat
semnatura reclamentei cat si a notarului inclusiv sunt false.
Colaboratorii interprinderii de stat registu la radierea si inmatricularea ulterioara a
automobilului bmw x5 au comis un sir de incalcari a regulilor de inmatriculare a mijloacelor
de transport aprobatebprin hot guv nr 1407 prin care fapt au facilitat instrainarea lui ilegata.
Conform punctului 18 din regulile de inmatriculare a mijloacelor de transport se inmatriculeaza
si se radiaza pe numele pers fizice la prezentarea actelor de identitate in original sau in cazul
cand din numele lui se prezinta un reprezentant pe langa actele de identitate se prezinta si
documentele ce confirma imputernicirile acestuia.
Biroul de inmatriculare a transportului contrar normei de drept enuntate nu a verificat doc
respective fapt confirmat prin cererea mentionata copia careia se anexeaza, iar in aceatsa cerere
este indicat ca este depusa de mine personal fiind executata si semnatura in rubrica cu
semnatura personala dar nu a fost indicat ca este depusa de o alta persoana conform
imputernicirilor.

6) judecatoria riscani, mun chisinau


Debitor in proc de executare: Voronet Iurie
Mun chisinau, str plopilor
Creditor in proc de executare: Voronet Liudmila
Mun chisinau , str ciulcului
De la executor judecatoresc Salvie Elvira
Sediul bir de executare str Mitropolit Varlaam 66 bir 404
Executorul judecatoresc, Salvie in conformitate cu prevederile art 22(1x),art 63,64 din codul de
executare al RM inainteaza spee examinare instantei judecatoresti demersul privind aplicarea
interdicictiei de a parasi tara in privinta debitorului Voronet Iurie nascut la 09.07.1976 nr de
identitate ....,.
Demers
La aplicarea interdictiei de a parasi tara
In fapt in cadrul biroului executorului judecatoreac Elena Salvie se afla spre executare silita cu
titlu de executoriu nr 2-522/09 din 03.04.2009 privind incasarea de la Voronet Iurie in
beneficiul Ludmilei Voronet pensia alimentara pu intretinerea copilului minor Voronet Marin
nascut la 23.07.2001, incepand cu 28.11.2008 si pana la atingerea majoratului a copilului minor
in marime de 1/4 lunar din toate veniturile sale.
Conform incheierii executorului judecatoresc nr 030/14 din 07.02.2014 debitorul datoreaza in
beneficiul resanta la pensia alimentara in marime de 58.800 lei care pana in prezent nu a fost
achitata. In timpul executarii silite a documentului executoriu sau interprins masuri de asigurare
si de executare silita, iar in rezultatul caruia sa constatatca nu a fost posibil de a executa
documentul executoriu dat. Astfel conform informatiilor parvenite de la institutiile de stat
interpelate debitorul nu dispune de careva bunuri mobile sau imobile care lear apartine cu drept
de proprietate ,deasemenea conform informatiei Companiei nationale de asigurari in medicina
debitorul nu este asigurat,nu este angajat in campul muncii. Conform informatiei Directiei
documenatare a populatiei a interprinderii de stat Registru in privinta debitorului au fost
aplicate restrictii in eliberarea pasaportului cetateanului RM pana la achitarea integrala a
datoriei .
Conform informatiei de la CAMERA INREGISTRAII DE STAT A RM debitorul nu figureaza
in calitate de interprinzator individual si asociat la societatile comercial,concomitent a fost luata
la control interdictia pentru a nu admite participarea acestuia la acorsarea unor noi interprinderi.
Ulterior la data de 13.01.2014 debitoarea Lucmila Voronet a depus in cadrul biroului
executorului judecatoresc o cerere prin care a solicitat inaintarea in privinta debitorului in
instanta de judecata a demersului de aplicare a interdictiei de a parasi tara pe un termen de 6
luni,motivand prin faptul ca dispune de informatia referitor la faptul ca debitorul frecvent se
deplaseaza peste hotarele tarii si nu achita pensia alimentara pentru intretinerea fiului sau minor.
Conform art 22(1x) din codul de executare al RM executorul judecatoresc este in drept sa
solicite instantei de judecata la cererea creditorului aplicarea fata de debitor a interdictiei de a
parasi tara in cazul in care plecarea acestuia a face imposibila sau dificila executarea hot judec
supuse executarii silite.
In drept demersul este intemeiat de prevederile art 8,22,63,64 din codul de executare al RM.
Luand in consideratie cele expuse in baza motivelor de fapt si de drept invocate
Solicit instantei judecatoresti
1) a admite prezentul demers intemeiat

2) a emite o incheiere privind aplicarea interdiectiei de a parasi tara in privinta debitorului


Voronet Iurie nascut la 09.07.1976, nr identitate.. Pe un termen de 6 luni
3) a expedia incheierea solicitata Departamentului DF a Mai pentru executarea, cu specificarea
ca termenul urmeaza a fi calculat din momentul parvenirii incheierii spre executare
Anexa:
1) copia procedurii se executare
Executorul judecatores......
11.04.2014

7)
Inchiere
11.04.2014
Judecatorul inst de contencios administrativ a judecatorie BuiuCani -Bejenaru Eugen
examinand cererea de chemarenin judecata a reclamantului IM impotriva Parlamentului RM ,
intervenient accesoriu a paratului privind anularea hot Parlamentului RM nr 30 din 04.03.2010
privind eliberarea din fuctie a presedintelui CSJ si inasarea prejudiciului material si moral
,judecatorul contata:
Reclamantul IM sa adresat in instranta de contencios administrativ al judec Buiucani o cerere
de chemare in judecata impotriva Parlamentului RM ,intervenient accesoriu din partea paratului
CSM privind anularea hot Parlamentului nr 30 privind eliberarea din functie a presedintelui CSJ
si incasarea prejudiciului material si moral si suspendarea hot Parlamentului nr 30 si a hot CSM
nr 103/9 de la 09.03.2010 in temeiul prevedrilor art 21 din legea contenciosului administrativ
de la 10.02.2000.
In motivarea actiunii reclamantul a indicat ca la 4 martie 2010 Prlamentul RM in lipsa
propunerii CSM a adoptat hot nr 30 privind eliberarea din functie a presedintelui CSJ .
Ahtfel considera ca legalitatea acestui act nu este exceptata de la controlul judecatoresc
deoarece nu este un act exclusiv politic din motiv ca toti magistratii potrivit legii nu au dreptul
sa faca parte din prtide simalte organizatii socila politice si sunt obligati sa se abtina de la
activitati cu caracter politic,iar selectraea,numirea,promovarea sanctionarea inclusiv si
eliberarea din functie a judecatorilor , a presedintilor si vicilor instantelor se realizeaza pe
criterii apolitice. Totodata functia de judecator prin definitie este una exclusiva inAfara sferii
politice deoarece in caz contrar independenta si impartialitatea este imposibila iar hot
parlamentului nr 30 constituie un precedent periculos pentru independenta sistemului
judecatoresc,iar acest precedent urmeaza neconditionat a fi desfiintat.
Studiind cererea de chemeare in judecata inaintata si in scrisurile anexate la faza primirii cererii
de chemare in judecata conform cerintelor art 168 din CPC al RM judecatorul considera ca este
necesar de a refuza in primirea acesteia din urm considerente.
Conform art 169(1a) CPC judeacorul refuza de a primi cererea de chemare in judecata cererea
data cererea nu urmeaza a fi judecata in instanta judec in procedura civila.
Conform cu art 4 din legea contenciosului administrativ al RM nr 793 actele exclusiv politice
ale parlamentului,presedintelui RM si guvernului si actele administrative cu caracter indicidual
emise de parlament,de presedintele rm sinde guvern in exercitiu atributiilor prevazute de
normele constitutionale sau legislative alegegerea,numirea si destituirea din functie publice a
pers oficiale de stat exponente ale unui interes politic public deosebit,actele administrative cu
caracter diplomatic, legile ,decretele presedintelui R m cu caracter normativ, si alte legi inclusiv
ordonantele si hot de guv ch caracter normativ,tratetele internationale la care Rm este parte,
care sunt supuse controlului de constitutionalitate,actele administratice ce tin de securitatea
nationala a Rm la exercitarea regimului starii exceptionale ,la masurile de urgenta luate de

autoritatile publice in vederea combaterii calamitatii naturale, a incendiilor epidemiilor si altor


fenomene de aceeasi natura , actele administrativ jurisdictionale de sanctionare
contraventionala si alte acte administrative puna carOr desfiintare sau modificare legea prevede
o alta procedura judiciara,actele emise de autoritatea publica in calitate de pers juridica in
legatura cu administrarea si folosirea bunurilor ce apartin domeniului sau privat.
Conform art 5 din legea contenciosului administrtiv din 2000 subiecti cu drept de sesizare in
instr de contencios administrativ sunt persoana inclusiv functionarul public,militarul, care se
considera vatamat intrun drept al sau recunoacut de lege de catre o autoritate publica printrun
act administrativ,cancelariei de stat si oficiile sale teritoriale in conditiile legii,procurorul
conform CPC ataca actele emise de autoritatile publice ,avocatul parlamentar cre la sesizRea
pers vatamate intrun drept ataca actele administrative in conditiile legii ce tine de avocatii
parlamentari,instanteke de drept comun si cele specializate in cazul ridicarii exceptiei de
ilegalitate conform art 13 si alte pers in conformitate cu legislatia in vigoare.
8)
16.05.2014.
Chisinau
Instanta de contencios administrativ
A curtii de apel chisinau
Judecatorul calin bobutac

Incheiere
Mun.

Examninind materialele pricinei la cerere de chemare in judecata a asociatiei nationale a ti


erilor istorici din moldova impotriva deputatului in parlamentul RM Igor Dodon privind refuzul
de acces la informatie, judecatorul constata
Reclamantul a tinerilor istorici din moldova sa adresat in instanta de contencios administrativ
impotriva deputatului a parlamentului RM Igor Dodon cu o cerere de chemare in judecata prin
care solicita sa furnizeze informatia, daca piritul a colaborat cu serviciile secrete de securitate
ale RSSM si fostei URSS pina in anul 1991 iar pentru un raspuns afirmativ sa indice anii si
functia in care a avut aceasta calitate si daca piritul a colaborat sau colaboreaza cu serviciile
secrete de securitate a RM in prezent iar pentru un raspuns afirmativ sa indice perioada, anii si
functia in care a colaborat cu incasarea prejudiciului moral din contul piritului in marime de 1
leu
In motivare reclamantul a motivat ca Antm a depus o cerere catre deputatul in parlament Igor
Dodon prin care a solicitat furnizarea informatiei: daca piritul a colaborat cu serviciile secrete
de securitate a URSS pina in 1991 iar pentru un raspuns afirmativ sa indice anii shi functia in
care a avut aceasta calitate si daca piritul a colaborat sau colaboreaza cu serviciile secrete de
securitate ale RM pina in prezent iar pentru un raspus afirmativ sa indice perioada, anii shi
functia in care a colaborat insa in termenul stabilit de lege, piritul nu a furnizat informatiile
solicitate. Astfel reclamantul considera ca piritul se face vionovat la violarea dr de acces la
informatie prin faptul ca a incalcat termenul de acordare a raspunsului si nu a furnizat
informatia solicitata. Totodata informatiile solicitate de catre reclamant aparent date cu caracter
personal de fapt constituie informatii oficiale care sunt detinute de catre pirit, deoarece fac parte
din autobuografia piritului, ori prezentarea CVului este o obligatie a fiecarui deputat in
parlamentul RM. Potrivit saitului parlamentului nu se contine CV piritului cu mentiunile de
riogoare insa pe o cauza examinata anterior de catre CSJ sa stabilit ca CVul unei persoane cu
functii inalte constituie informatie oficiala, prin urmare avind in vedere calitatea piritului care
este in serviviul in interesul poporului, interesul reclamantului este de a afla daca piritul a fost
colaborator al servivilor secrete iar prin omisiunea de a raspunde la acest demers a fost incalcat
dr de acces la informatie si au fost cauzate prejudicii morale in valoare de 1 leu.

Studiind cererea judecatorul considera ca este necesar de a restitui cererea din urmatoarele
considerent.
In conformitate cu prev art 170 al 1 p. B judecatorul restitue cererea de chemarea in judecata
daca instanta nu este competenta sa judece
In conformitate cu art 33 al 3 p. A curtea de apel chisinau examin in prima instanta litigiile de
contencios administrativ, ne solutionarea in termenul legal al unei cereri referitor la legalitatea
actelor admin emise de organele centrale in afara celor exceptate prin lege.
Astfel din cererea de chemare in judecata si inscrisurile anexate rezulta ca reclamantul a depus
o cerere cu incalcarea competentei prevazute de art 33 CPC al RM in cazul in care cererea este
depusa impotriva unei persoane fizice atunci actiunea data nu tzine de competenta curtii de apel
chisinau ca instanta de contencios administrativ dar a instantei de judecata teritoriala. De
competenta curtii de apel chisinau a instantele de contemcios admin este examinarea cererilor
impotriva parlamentului ca autoritate publica centrala si nundeputatilor in parlament ca
persoana fiziaca deoarece deputatii in parlament nu reprezinta parlamentul iar in activiattea lor
ei actioneaza din nume propriu si au statut distinct, totodata art 5 privind legea privind aces la
informatie stipuleaza exres cine sint subiectii raporturilor de acces la info prin urmare
furmizorii de informatie adica posesori ai info oficiale obligati sa refurnizeze solicitantilor in
conditiile legii sint: a) autoritatile publice centrale shi locale, autoritatile admin de stat
prevazute in const shi anume parlam, preedinte etc
B) institutiile publice centrale shi locale, organizatii fondate de catre stat in persoana ator
publice shi finanatzate la bug de stat
C) presoanele fizice shi juridice care in baza legii sau a contractuluo cu autoritattea pub sau
instit pub sint abilitate cu gestiunea unor serv publuce shi culeg, selcteaza poseda, pastreaza,
dispunde oinfo oficiale inclusiv de info cu caracter personal.
Prin urmare piritul fie in caliatet de deputat in parlament fie ca persoana fizica nu se incadreaza
nu se incadreaza in nici intrun caz prevazut de lege. Deputatul in parlament nu este abilitat prin
lege cu gestiunea unor servicii publice, nu selecteaza, nu poseda, nu pastreaza sau nu dispune
de info oficiale. Mai mult ca atit in conform cu art 6 al 1 din lege informatiile oficiale sunt
considerate toate info aflate in posesia si la dispozitia furnizorilor de info care au fost elaborate,
selectate prelucrate sistematizate sau adoptate de organe ori persoane oficiale sau pus ela
dispozitia lor in conditiile legii de catre alti subiectii de dr.
Insa i. Speta data informatiile solicitate de reclamant reprezinta si date cu caracter personal a
caror divulgare este considerata dr imestiune in viata privata a persoanei iar potrivit art 7,8
accesul la semenea info este limitata. Asfel din considerentele mentionate si avind in vedere
faptul ca reclamantul a depus o cerere cu oncalcarea competentei materiale, judecatorul ajunge
la concluzia de a restitui cererea de chemare in judecata depusa de ANTIRM impotriva
deputatului Igor Dodon privind refuzul de acces la info si incasarea prejudiciului moral, prin
urmare judecatorul considera necesar de a explica reclamantului ca trenuie sa inainteze actiunea
data in instanta de judecata teritoriala de la loc de aflare a reclamantui ori piritului.
Luind in consideratie cele expuse in conformitate cu prevederile art 170 al 1 b, 269-270 CPC
judecatorul dispune:
Sa restituie cererera de chemare in judecata depusa de catre ANTI din RM impotriva deputttului
Igor Dodon privind refuzul de acces la informatie shi incasarea prejudiciului moral.
Se remite reclamantuluiANTI din RM incheirea in cauza shi cererea de chemare in judecata cu
toate inscrisurile anexate.
A explica reclamantului ca prezenta cerere de chemare in judecata urmeaza sa fie inaintata in
instantade judecata teritoriala de la sediul sau sau la locul de aflarea piritului. A explica
reclamantului restituirea cerrerii de chemare in judecatat nu exclude posibilitatea aplicarii
repetate in judecata a aceluias reclamant cu aceeas actiune impotriva aceluias pirit cu acelas
obiect si temeiuri daca reclamantul a inlaturat incalcarile enumerate.

Incheiere este cu termen de recurs cu termen de 15 zile la CSJ