Sunteți pe pagina 1din 11

- asistentamedicaid ia toate mSsurile necesarepentru a proteja individul, in cazulin care

tratamentul qi ingrijirea medicald a acestuiasunt puse in pericol de acliunile unei colege


sau a unei alte persoane

T.Asistenta medicali gi profesiunea sa.

- asistenta medical6 are ca responsabilitate at6t definirea gi aplicarea norrnelor de s6ndtate


qi ?ngrijire la nivelul cel mai ridicat posibil c6t qi educareagi pregatirea profesionald a
viitoarelor asistentemedicale
- asistenta medical5 contribuie in mod activ la dezvoltarea propriilor cunogtinle privind
profesiunea sa
- prin intermediul organiz4lei sale profesionale, asistenta medicalS participl la progresul
in domeniul ingrijirilor medicale, crearea qi plstrarea condiliilor de-munc6, echitabile pe
plan economic qi social

14

ACTIVITATE PE GRUPE _ FTSADE LUCRU


Cursul al II lea- Deontologieqi etici profesionali.
1. Identifica,ti ce drepturi ale pacientului au fost incalcatein cazarilede malpraxis nr. 6 , 9
,ll "
2.Identificafi ce responsabilitdli (drepturi) ale asistentuluimedical nu au fost respectatein
cazurile de malpraxis nr. 4 n5, 10
3. Citifi canil de malpraxis nr.11. Considera,tici medicul a procedatcorect sau incorect tn
acest caz? Construiti trei argumente prin care si v[ sustinefi punctul de vedere .

BAREM DE NOTARE.CORECTARE :
1 punct din oficiu
- I punct pentru prezentare clard" concis6, precisd
Sub. 1 - 3 puncte pentru identificarea corect6 a celor 6 drepturi ale
pacientului ce au fost incalcate (0,50 pct. pentru fiecare
drept menfionat corect 6x0,50p:3p)
Sub. 2 - 2 puncte pentru identificarea corectda celor patru resPonsabilitS,tiale asistentului medical ce au fost incalcate
(0,50 p. pentru fiecare responsabilitatementionatacorect, 4x0,50p:2p)
Sub. 3 - 3 puncte pentru construirea corect6 a celor doud argumente
(1.50 p. pentru fiecare argument construit corect )

oBS: Sursebibliografice: Codulde etic6al asistentuluimedical.


Legea drepturilor pacien{ilor.
Cazttn de malpraxispublicatein massmedia.(sursa
internet/ qtirile PROTV)

D.RASPTINDEREA CIVILA PENTRU MALPRAXIS.


Rdspundereacivild medicald subiectivd se bazeazdpe gregealamedicului, sdvdrgit5cu
ocazia prestdrii actului medical, gregeald care a cauzat pacientului un prejudiciu.Din
punctul de vedere al Legii nr 95/2005, personalul medical nu rispunde doar pentru erori,
neglijentS, imprudenfS, cunogtin{e medicale insuficiente etc ci qi pentru pt.;rrdiriile ce
decurg din nerespectareareglementirilor legale privind confidenfialitatea,consirnldmdntul
informal 9i obligativitaiea acorddrii asisten{ei medicale. $i cdnd personalul medical iqi
depdgegtelimitele competen{eimedicale se atragerdspundereacivil6.
Dacd obliga,tia medicului de a trata pacientul este una de mijloace (de diligenli, de
pruden!5), rezltrltil cd medicul - fire a garanta oblinerea rezultatului (vindecarea Uotiij, igi
asuml obligaf,a de a avea conduita necesardqi de a aplicaremediile medicale cele mai
indicate in vederea insindtogirii pacientului. Rdspunderea medicului se bazeazA pe
gregeali gi nu pe gararrtja vindecirii bolii. Rezultatul (vindecarea) are un caracter
aleatoriu, putdnd fi influen{at de reactivitatea specific5 a pacientului, de particularitifle
bolii, de informafiile false ob{inute de la pacient sau de resursele limitate tehnice gi
gtiinlifice avute la dispozitie in momentul tratirii bolii.
Potivit art 642 al:.rr'2 din Legea w. 95/2006 personalul medicat rdspunde civil penru
prejudiciile produse din eroare, care includ gi neglijen!4 imprudenla *g .,*ogtin!e
medicale insuficiente in exercitarea profesiunii, prin acte individuale ?n cadrul
procedurilor de prevenfie, diagnostic sau tratament. Cr{lpa rnedicala a fost definit6 ca

nerespectarearegulilol 4e co4duiti_ privind exerCitareaprofesiei

tfr

nepncepere sau
la
-e6iCute,
e
recomandate gi re-cuno-FcrrGE
aceslei profesif, piovenite din neglij
proceoeespeclnge._
Existi citteva eanti reglemenlate de aliniatul 2 al articolului 643 6y1_Legeagy2006 in
care se ?nH$re rdspunderea civild pentru malpruris.(resursele limitate tehnice si

qtiinlifice, defecte ale aparaturilor medicale, igien6, infec{ii intraspitaliceqti)Pentru


evitareaunui risc, trebuie ob{inutd aprobareapacientului carea fost inf:ormatin'prealabil
cu privire la riscul pe care il implicd un anumit act medical. Capitolul iAcordul
pacientului informaf' din art 6$ Legea 95120A6statuteazi obligativitatea oblinerii
acordului scris al pacientului care tntneazd sd fie supus unor interventrii medicale cu
potential de risc dupb ce a fost informat cu privire la diagnostic,naturd, scopul, riscurile,
consecintele9i la alternativelevalabile tratamentului.Tot in acest sens,ie incheie o
asigurare de malpraxis pentru cazurile de r6spundere civild profesionald pentru
prejudiciile cauzateprin actul medical.
sau
_
p:ejudicii
de
asuFra
pacientului, implic6nd rispGierea
,4edicotbrmaceUfic,gene-ratqare

civilI apersonaluluimedical si a fumizorului de produsesi servicii medicale.Uglpra4igg!


gstg groarga

gengratoare

de nreirrdicii-

9e -prgjgdicii.Malnrewisrrl

pafp rlp fqnr

oi-^-i*-^,,

o-^--o^ u

rnedlcala'
icald, cu culpa medicali.
(malpra>cissi culpd
e. Ambii termeni (malpracis
cul-n6medical6)
medicali) cuprind
cuorind nu
nrr doar
p
ci inglobeazl, sifapta ilicit[ a acestuia. @

t6
.Ambiitermeni(malpraxissiculp5medical5)cuprindnu

pozilia subiectivda frptuitorului ci ?nglobeaz6"


si fapta iliciti a acestuia.Cdnd spunemcd
malpraxisuleste eroareageneratoarede prejudicii spunemde fapt cI malpraxisul este
de prejudicii.
fapta ilicitd sdvdrsitdcuvinovdyie,generatoare
EroareamedicalSesteo gresealSspecificE"relativl numaila actelemedicalesi carenu
poate fi comisd dec6t de medic sau de personalul medical. Medicul trebuie sI acorde
ingrijiri constiincioasesi atentesi cu rezervaunor circumstanfeexcepfionale,conforme cu
datele actuale ale stiinlei. Pentru a stabili daci ingrijirile date erau sau nu adaptate
patologieipacientului,judec4torului trebuie si le estimezeprin prismadatelor stiinlifice in
starealor ctrd actul a fost realizat si nu in ziua tn care se pronunp hotirirea. Obliga,tia
careapasl pe un medic estede a da pacientului siu ingrijiri conf:ormecu datele dobdndite
de stiint5 la dataingrijirilor sale.
Cele mai multe acte de ma$raxis sunt comise din culp5. Existd patru tipuri de culp6 :
cStpacomisivd (impruden{5,nepriceperesau stdnglcie), culpa omisiv[ (neexecutareaunei
actiuni necesare), culpa "in eligendo"(alegeregregitd a unor proceduri medicale sau
delegareaunei prsoane necompetente)gi culpa "in vigiliando" (neinformare,nmolicitarea
unui ajutor).
Sanctiunilepentru rnalpraris sunt diferite de la cazlacaz. Sepoateprimi doar o mustare
sau se poate rctrage dreptul de liberi prachcd".in cazuri grave,c6nd se ajunge msartsa
pacientului,personalul medical poate fi acuzat de omor din culpd $i sd fie condannat la
inchisoarecu sau ftrd zuspendaregi la plata unor daunemoralepentrurudele decdatului.
Frotecfia personalului medical, in siuragia cauz5rii unor prejudicii pacienfilor, prin
exercitarea actului medical defectuos, se reahzeazf prin intermediul asigur5rii de
rdspunderecivili profesionalS,care potrivit art 384 alin I din Legea w 9512006este
obligatorie.

APLtCATil. ACTTVTTATE
PE GRUPE.

l.AnalizaEicanil de malpraxis nr.l. Precizafice drepturi au fost incalcatepacientului qi


caresunt obligatiile qi reponsabilit5lileneindeplinitede asistentulmedical.
Z.Analizati'cazti_de malpraxis nr.2 gi precizati dacd decizia de sancliunea asistentului
medical estecorect6.Justificati rispunsul (consfuifi dou6 argumente).
3.An li?aF caanlde malpraxis nr"3 qi precizati desprece tipuri de culpdseacuzdcele doud
cadremedicale.
4.Cititi Codul de Etici al Asistenhrlui Medical gi alcatuili o figl a postului ' de asistent
medical" cares[ cuprind6 8 atribu{ii

'\.dle'y wr*ovn'/."
BAREMDENOARE-CORECTARE:

.,C

/(L{

- 1p .dinoficiu
IL^V.1Efh ,'ry \ L-r
Lp
- SubiectulI
:t{-p,ff}p

,u$fu

Y61""" a drepturilor incalcate (doud


Fenrumenfionare"

drepturi) qi 0'50p pentru menlionareacorectE a obligafiilor qi responsabilitililor


nerespectate(
obrig{ii)j_*
"
Subiecful 2:
f0i5fp penkufiecareargumentconstruitcorect.
Subiectul 3 ;)q'
pentnrmenfionareacorectde tipurilor de culp[ tn cele
^0r50p
doud cazrtl.
'./-{
Subiectul + :jy
0r50p pentru fiecareatrib4ie formulati corect.

k 'r T

1 8,

ETrcE ALE iNcnr.nnn.


TTT.ASpECTELE
Profesia de asistent medical a fost intotdeaunalegati de cerinfe morale (etice) qi
deontologice(drept,moral6).Aspectelemoraleale profesieisuntraportatela doudgrupuri
de valori principale: valorile rnedicului9i asistentuluimedicalqi valorilepacientului.
in ceea ce priveste valorile morale ale medicului qi asistentului medical, existd
reglementarispecifice precum : Juram6ntullui Hippocrate, Legeadrepturilorasistentului
medical gi ale pacientului,Codul de eticd al asistentuluimedical .
A.PRINCIPIILE DE ETICA MEDICALA .
juramdntului depusgi dreptulde a spune
1. fideliatea qi confidenlialitatea(respectarea
adevarulpacientlrlui dar gi de a pasffasecretul)
2. autonomia(accesulpacientului la informaliile privind, stareasade sdndtate,decizia
acestuiain ceeace priveqteingrijirea s4 ?nsanatoqirea)
3. beneficienla(obligalia de a facebinele)
4. nonmaleficien{a(obligqtia de a nu facer[u)
B.ASPECTELE ETICE ALE INCNTNNU-ON
- ingrijirea profesionalS in nursing este orientat6 de cunoastere,competenld gi
comportarnent.
- valorile de bazd ale ingrijirii sunt : incredereq fidelitatea, intimitatea, prietenia,
dragostea,respec.tulde sine qi de ceilalli, confiderr{ialitatea.
qi
- principiile etice ale ingrijirii : binefacere, dreptate, autonomie,
confidenfialitate.
- obliga,tiile asistentului medical : sinceritatea"buna credin$" promovareasdndtifii,
prevenirea ftnbolnavirilor, ahnarea suferinlelor, competenfa profesionald
ireprosabil5,respectareapromisiunii.
prevenirea
- responsabilit6file asistentului medical : promovarea sin[tifii,
irnbolnavirilor, reinstalareas6ndtilii qi atenuareasuferintelor.
C.STANDARDELE DE CONDUITA ALE ASISTENTULUI MEDICAL
for-of"-a standardele
Codul de etic[ al asistentului medical are un ,.i a*,**,
conduitei etice a asistentuluimedical in :
- relaf;a cu pacienhrl(asistentul medical trebuie sd acordeingrijirile ncesare,si pastreze
confidenlialitateagi sdpromovez.eslntrtatea).

- rela\ia cu practica medicalS {asistentul medical are responsabiliateade a se educa


continuu gi de a menline un standardal sdndtSlii personalegi de conduiti personald).
- rela[ia cu profesia (asistentul medical are un rol important ?n determinarea gi
implementarea standardelor acceptabile ale practicii asistentei medicale, ale
managementului, ale cercetirii qi ale educafiei, trebuie si participle la creeareaqi pdstrarea
condi,tiilor de munci).
- rela{ia cu colegii (asistentul medical trebuie sd menfinl o relafie de cooperare cu
colectivul).

2A

APLICATII . ACTTVITATE PE GRUPE


STUDIUDE CAZ:
1 . O familie compus6din pdrin{i gi trei fetile minore seconfruntdcu problemade sbntate
a fetilei mai mari (6 ani). Acesteianu ii funcfioneazdbrnerinichii, iar dializanu mai dd
reniltatele scontate.Medicii ii sfEtuiescpe pdrinli si apelezela un transplant.Evident,in
prim6 instan{i se apeleazi la rudele apropiate.Surorile mai mici ies din discu{ie,datoritd
virstei lor (2 qi 3 ani). Mama ar dori sd donezeun rinichi, dar nu estecompatibildcu fiica.
Tatiil in schimb estecompatibil. El insSnu doregtesd-gidonezerinichiul, convins fiind ci
ganselede recuperareale fetitel sint destul de mici. El incearcdsdfl convingdpe medic sd
ascundi acestlucru de ceila$i membri ai familiei, pentru a nu provoca o cnzil. in cele din
urmd,medicul acceptl si informezefamilia c6",,,dinmotivemedical',tatilnu poatedona
un rinichi.
Cerinle :
a) Decizia medicului qi actiunealui ulterioar[ estemorald sauimorald ? Argumentafi
rdspunsul. (formulafi un argumentpentru a va susfinepunctulde vedere)
b) Poate fi acceptatdmoral decizia medicului de a minli? Argumentafi r6spunsul.
(f:ormulafirm af,gumentprin care sdvE sustinefipunctul devedere)
c) Existd vreo distincfie intre minciuna directa * tfltillnu estecompatibil cu fetiga" qi
minciuna indirectd " din motive medicale tatil nu poate dona un rinichi ? ".
Argumentali rdspunsul (fonnulati un argument pentnr a vi susfine punctul de
vedere)

STUDruDECAZ:
Z.Un studiu din Spania a relevant faptul ca mai mult de 95o/odin medicii de familie
comunicdfamiliei informalii legatede stareade sdndtatea pacientului,qi 35% din medici
fac acestlueru frrd a cerepermisiuneapacienfului.
Cerinle :
a) Pot fi justificate moral actele medicului in ambeleguilrtr; sau doar in cazul in
care cere pennisiunea pacientului? Argumentafi r6spunsul.(formulafi un
argumentpentru a va sustinepunctul de vedere).

STUDIU DE CAZ:
3. Barbara, o femeiede 35 de ani , mamaa2 capii, aavvt in familie canJrrde cancerla
sdn.Pe acestconsiderent,rudeleo determindsEiqi facl o seriede testegeneticecare,in
cantl in carear confirma o mutafiegeneticE,ar indicaun risc de 80%de a faceboala.Trei
zile mai tarziu,Barbaraii ceremediculuisanu-i mai comunicerezultatultestului.
Cerinfe:
Puteti justifica moral decinapacientei? Argumenta{irispunsul.(forrrulafi un
")
argumentpentru a vi sustinepunctul de vedere)
b) Ac{iunea medicului impusdde deciziapacientuluipoatefi justificatd moral ?
Argumentafi rispunsul (formulafi un argumentpentrua v,6suslinepunctul de
vedere).

STUDruDECAZ:
4: tn luna august 1969,Proserfit Poddar,i-a spusdoctorului LawrenceMoore , psihologul
s5u curent cd dorestesd omoareo fata , care ar puteafi uqor identifica6 ca fiind Tatima
Tarasoff, la intoargereaei din Brazilia. La indicalia lui Moore, Poddara fost refinut de
polilia campusului dar, penffu c6 in timpul arestuluis-a comportatnormal, a fost eliberat
Nici superiorul lui Moorendoctorul Powelson,nu a cerut nici un fel de mdsuri irnpotiva
lui Podde_r, qi nici nu a avertzatpe nimeni din familia Tarasoff de intenliile acestuia.Pe
data de 77 octombne 1969,Poddar a omorat-o pe Tatiana Tarasoff. Canfl a ajuns in
instanfa"unde majoritatea a hotarat c5 medicii ar fi trebuit sd o avertir-ezeW potenfiala
victim6.
a) Conform principiilor etice ale profesiei, doctorul Moore gi doctorul Powelsonau
actionatmoral sau imoral ? ArgumentafirSspunsul.(forrrulafi un argumentprin caresEvd
sustinefipunctul de vedere)
b) Modul in care au ac{ionat cei doi medici este corect? Argumentafi rispunsul.
(formulali un argumentprin caresdvd susfinetipunctul de vedere).
BAREM DE NOTARE _ CORECTARE :
- I punct din.oficiu
- 1 punct pentru autoevaluarecorect&sievaluareacorectda celorlaltegrupe.
- Subiectul I . a) - I punct
b) - I punct
c) - I punct
Subiectul3. a) - I punet
b) - 1 punct
- Subiectul4. a)-lpunct
b) - I punct

'Fnfol

1O nrrnnfa

JurimantuI lui Hippocrate

Jurimfintul tui Hippocrate


JurimAntul lui Hippocrate este un jurim6nt atribuit lui Hippocrate, medic
din Grecia antic6. care cuprinde indatoririle morale ale unui medic in
exercitarea profesiunii sale. Multe din principiile acestui jur6m6nt sunt gi
ast5zi valabile, ca ptrstrareasecretului profesional sau interzicerea relafiilor
intrme su pacienfii. Altele sunt subiecte controversate, cum ar fi interzicerea
avortului sau a eutanasieiln multe universitdgi,absolvengiifacultillilor de medicin{ presEazalasfnrgitul
studiului jurimintul lui Hippocrate:
"Jur pe Apollo medicul, pe Esculap, pe Higea gi Panacea ;i pe toli zeii
Si
zeigele,pe eare ti iau ca martori, cd voi tndeplini acestjurdmint ;i poruncile
Iur"pe cdt md ajutdforgele Si ralianea:
.

Sd respectpe cel care rn-a tnvdyataceastd artd la fel ca pe propriii mei


pdinyi, sd trnpart cu el cele ce-mi aparlin;i sd an gild de el la nevoie;
sd-i consider pe descendenEiilui ca{rafi Si sd-i tnvdyaceastdand, dacd ei
o doresc,ftrd obligalii Sifird afi pldtit.
Sd transmit mai departe trw/lpturile acestei arte fiitor mei"fiilor
maestrului meu Ei numai acelor discipoli care aa jurat dupd obiceiul
medicilor, Si niminui altuia.
Atdt cdt md ajatdforyeleSi rafiunea,prescripliunile melc frficficwe

Hippocrate din Cos

numai sprefolosul Si buna stare a bolnavilor, sd-i feresc de orice daund


sau violenydNu voi prescrie niciodatd o substan;d cu efecte mo,nale, chiar fucd mi Eecere, gi nici nu voi da vreun sfattn
aceastdprivinld. Tot aia nuvoi da uneifentei w rernedilt wortiv.
Sacrd.qi curald tmi voi pdstra arta ti ?mivoi conduce viapNu voi opera piatra din bdEicd"ci voi lisa aceastdaperagiecelor carefac aceastdmeseie.
in orice casd voi intra, o voi face numai sprefolosut gi bunisnrea bolnavilor, m.dvoi
line departe de orice
ac{iunc diunitoare Si de contacte intime cufemei saaMrbali, cu oanteni liberi sau sclaviOrice voi vedeqsauvoi auzi in timpul unui ffatatnew voi pdstra tn secret, pentru cd aici tdcerea esteo datorie.
Dacd voi respeda acestjurdrndnt ii nu tl voi cdlca" viala ata mea sd..s-p
bacure de rentone gi respect din partea
Si
tuturor oamcnilor; dacd il voi trdda devenind speriur, atunci contreriul"
l

Legituri externe
.
.
.
.
'

enThe Phyiician's oath tll


en BBC Hippocratic Oath I2l
en Hippocratic Oath t3l - versiune clasicl
en Hippocratic Oath tal - versiune moderntr
en Hippocratis jusiurandum tsl - Irnagirr" a unei copii a juramAntului hippocratic alituri de originalul grec qi d
traducereain latini

t 1,

t,i '

_-----l

?i

t.
l.

Cel mai cunoscutg! aplicat timp indelungatla noi.estejur5.m6.ntul


depusde moagedup6 urmf,torultext:
,, Eu (fiecare elevd tsipronun{d nurnele),jur tn numeresfintei rreintt:
a cd voi pttrta tot respectul cuvenit celor mari at mei
si, oricdnd
voi fi chernatd' tn serviciu din partea onoratei autoritdit medicale,
superioare, rnd voi prezenta acolo, vot rdspunde dupd cuvtin'\d,. voi
cunoaste ale c-i deciziuni Si vot urma dupd ddnsele;
I cd nu voi ordona nimdnui, nict nu voi
face singurd vreo doctcjrie
pe dinduntruJdrd pova{d si s/dtuirea vreunui mediq cu dreptul de liberd
practicd fn Romdnia;
f cd voi exersa artgss qm fnvdtat, cu credintd si silintd. cd nu md
voi tmpotrivi a da ajutor la orice
eie insdrcinatd, Jdrd osebire,

m-erg:

rztere, oriunde vai f

ascundereasau schintbarea lui, sau altd oshditasre urmare de asemenea


naiurd;
I cd la toate neabignedtele gi gia*ejdiacsele ?nt&npldri ce voi'
vedea asuprs sarcinii,6ss{sr'@ r*gferu "$E{
cmilrxc le[raziei, voii chetiia
a'ue,6 ,ssqrdmlw sfne a nU, GW
ajutorul ceru! de trebu;xga Jc,men@ffi fddiapJt6ri wntru a pdtimastlor.
vr emeInici sca veEiricd ytrueiie;
a, cd pe cei de aprrye de moarte, copii de mame creStine, care
dupd rwgtere pot sd moard p&nd la venirea preotului, ti voi boteza, dupd
numci eu aEfr, isr rcucuJtruid, zicdnd: ,,Se biteazd
@,
servul {serva) Iui Dumrceze* $arc sea Maria) tn n:umeleTatdlui, amini
gi al Fiului, amitf, gi al sfantului Duh, amin", si pe acest botezat (sau
botezotd) tl voi da in cunoftin{a preotului, ardtdnd motivele care m-au
':
J cg nu vqi descoperi
, ni.ci nuvoi da pe fald
misterele insdrcinatelo4 iar tat&u&rllp srjwinale le voi or:dta detndatd
autoritdlilor componenle Si u
itate;
r cdnd md voi afla la vreo lehuzd ae i@@lul
se va afld
in pericol de moarte, voi ardta eazul familiei si o voi sfini a tndepiini
prescriplit.le dupd regulile stabilite de religiunea cdreia va aparline;
u cdn( eu (eleva iSt spune numele), de religiune (eleva tSi spune
religiunea), md voi aJtrala o lehuzd creEtind ertodoxd, voi pune pe uru,il
din membrii familiei afla{i de fapd, bdrbat sau femeie, a tndepiini
prescrip{iunile dupd regulile stabilite de biserica ortodoxd.pentritortodoxi,
'iar pentru celelaltd dupd prescripltunile ritului situ religiunii
fiecdruia. .
a. A$a s.d-mi.ajute Dumnezeu.!"
.
i. .- .
:1
8