Sunteți pe pagina 1din 7

GuvernulRomniei

Hotrrenr.1438din02/09/2004
PublicatinMonitorulOficial,ParteaInr.872din24/09/2004
pentruaprobarearegulamentelorcadrudeorganizareifuncionareaserviciilordeprevenireaseparriicopiluluide
familiasa,precumiacelordeproteciespecialacopiluluilipsittemporarsaudefinitivdeocrotireaprinilorsi

ntemeiulart.108dinConstituie,republicat,ialart.107alin.(2)dinLegeanr.272/2004privindproteciai
promovareadrepturilorcopilului,

GuvernulRomnieiadoptprezentahotrre.

Art.1.(1)Seaprobregulamentelecadrudeorganizareifuncionareaserviciilordeprevenireaseparriicopilului
defamiliasa,precumiacelordeproteciespecialacopiluluilipsittemporarsaudefinitivdeocrotireaprinilorsi,
prevzutenanexelenr.13carefacparteintegrantdinprezentahotrre.
(2)Serviciileprevzutelaalin.(1)potfuncionanumaipebazaliceneieliberatedectreAutoritateaNaionalpentru
ProteciaDrepturilorCopilului.
Art.2.(1)ncadrulserviciilordeprevenireaseparriicopiluluidefamiliasa,precumialcelordeproteciespecial
acopiluluilipsittemporarsaudefinitivdeocrotireaprinilorsisepotdesfura,ninteresulcopiilor,activitide
voluntariat.
(2)Persoanelecaredesfoaractivitileprevzutelaalin.(1)trebuiesaibacordulorganelordeconducereale
persoaneijuridicecareanfiinatsaunstructuracreiafuncioneazserviciulrespectiv,sprezintecazieruljudiciari
sncheieuncontractcuprinznddrepturileiobligaiileconcreteceirevinpeperioadancaredesfoaractivitide
voluntariat,ncondiiileLegiivoluntariatuluinr.195/2001,cumodificrileicompletrileulterioare.
Art.3.(1)Autoritileoripersoanelejuridiceprevzutedelegeaprobregulamentulpropriudeorganizarei
funcionareaserviciilorpecarelenfiineaz,pebazaprevederilorregulamentuluicadruspecificfiecruitipdeserviciu.
(2)Atribuiilefiecruitipdeserviciu,prevzutenregulamentulcadru,secompleteazicualteatribuii,nfunciede
caracteristicileserviciuluiidenevoileunitiloradministrativteritorialencareidesfoaractivitatea.
Art.4.Prezentahotrreintrnvigoareladatade1ianuarie2005.

PRIMMINISTRU
ADRIANNSTASE
Contrasemneaz:

Ministrulmuncii,
solidaritiisocialeifamiliei,
DanMirceaPopescu
Ministrudestat,ministrul
administraieiiinternelor,
MarianFlorianSniu
Ministruldelegatpentru
administraiapublic,
GheorgheEmacu
Ministrulfinanelor
publice,
MihaiNicolaeTnsescu
p.SecretaruldestatalAutoritii
Naionale
pentruProteciaCopiluluiiAdopie,
ValiSoniaBotezatu

Bucureti,2septembrie2004.
Nr.1.438.

ANEXANr.1

REGULAMENTCADRU
deorganizareifuncionareaserviciilordetiprezidenial
Art.1.(1)Serviciiledetiprezidenialauroluldeaasiguraprotecia,cretereaingrijireacopiluluiseparat,temporar
saudefinitiv,depriniisi,caurmareastabilirii,ncondiiilelegii,amsuriiplasamentului.
(2)Dincategoriaserviciilordetiprezidenialfacpartecentreledeplasament,centreledeprimireacopiluluinregim
deurgenicentrelematernale.nsensulprezentuluiregulament,centreledeplasamentincludicaseledetip
familial.

(3)Serviciiledetiprezidenialpotaveacaracterspecializat,nfunciedenevoileidecaracteristicilecopiilorprotejai.
Art.2.(1)Serviciiledetiprezidenialpotfinfiinateprin:
a)hotrreaconsiliuluijudeeansau,dupcaz,aconsiliuluilocalalsectoruluimunicipiuluiBucureti
b)hotrreaunororganismeprivateacreditate.
(2)Serviciiledetiprezidenialnfiinatedeautoritileadministraieipublicelocaleseorganizeaznumainstructura
direciilorgeneraledeasistensocialiproteciacopilului,nregimdecomponentefuncionalealeacestora,fr
personalitatejuridic.
(3)Serviciiledetiprezidenialpotfinfiinatedeorganismeleprivateacreditatenumaicuaprobareaconsiliului
judeean,respectivaconsiliilorlocalealesectoarelormunicipiuluiBucureti.
Art.3.Principiilecarestaulabazaactivitiiserviciilordetiprezidenialsunt:
a)respectareaipromovareacuprioritateainteresuluisuperioralcopilului
b)deschidereactrecomunitate
c)asigurareanmodadecvataunormodelederolistatutsocial,prinncadrareanunitateaunuipersonalmixti
deschidereacentruluictrecomunitate
d)egalitateaanselorinediscriminarea
e)asistareacopiilornrealizareaiexercitareadrepturilorlor
f)respectareademnitiicopilului
g)ascultareaopinieicopiluluiiluareanconsiderareaacesteia,inndusecontdevrstaidegradulsude
maturitate
h)meninerearelaiilorpersonalealecopiluluiicontactedirectecuprinii,rudele,precumicualtepersoanefade
carecopiluladezvoltatlegturideataament
i)meninereampreunafrailor
j)promovareaunuimodelfamilialdengrijireacopilului
k)asigurareauneingrijiriindividualizateipersonalizateacopilului
l)asigurareaprotecieicopiluluipeoperioaddeterminat,pnlaintegrareasaureintegrareaacestuianfamilia
natural,extinssausubstitutiv
m)asigurareaprotecieimpotrivaabuzuluiiexploatriicopilului
n)asigurareauneiinterveniiprofesioniste,prinechipepluridisciplinare
o)asigurareaconfidenialitiiiaeticiiprofesionale.
Art.4.Beneficiariiserviciilordetiprezidenialsunt:
a)copiiiseparai,temporarsaudefinitiv,depriniilor,caurmareastabilirii,ncondiiilelegii,amsuriiplasamentului
nacesttipdeserviciu
b)copiiipentrucareafostdispus,ncondiiilelegii,plasamentulnregimdeurgen
c)tineriicareaumplinitvrstade18aniicarebeneficiaz,ncondiiilelegii,deproteciespecial
d)cuplurileprinte/reprezentantlegalcopil,nsituaiaconstatriirisculuideabandonalcopiluluidinmotive
neimputabileprintelui/reprezentantuluilegalsaunsituaiaincluderiiacestuiantrunprogramderestabilirea
legturilorfamiliale
e)copiiinensoiidectreprinisaudealtreprezentantlegal,caresolicitoformdeproteciencondiiile
reglementrilorlegaleprivindstatutuliregimulrefugiailor.
Art.5.(1)Accesulbeneficiarilorncadrulserviciilordetiprezidenialsefacenbaza:
a)msurilordeplasamentdispusencondiiilelegiidectrecomisiilepentruproteciacopiluluisauinstana
judectoreasc
b)dispoziiilordeplasamentnregimdeurgen,emisedectredirectoruldirecieigeneraledeasistensociali
proteciacopiluluisaudectreinstanajudectoreasc
c)dispoziieideadmitereacupluluimamcopilncadrulcentruluimaternal,emisdeorganeledeconducereale
persoaneijuridicenstructuracreiafuncioneazacesttipdeserviciu,precumicontractuluiderezidenamamei.
(2)Contractulderezidenreprezintconveniancheiatntremamiorganeledeconducerealepersoaneijuridice
nstructuracreiafuncioneazcentrulmaternal,carereglementeazobiectiveleinterveniei,drepturileiobligaiile
prilor,condiiileimoduldencetareaacordriiserviciului,precumiperioadapecareseacordacesta.
(3)Contractulprevzutlaalin.(2)sencheiepeoperioaddemaximum12luni.
Art.6.Serviciiledetiprezidenialndeplinescurmtoareleatribuii,nfunciedespecificulidenevoilefiecrei
categoriidebeneficiari:
a)asigurcazarea,hrana,cazarmamentul,echipamentulicondiiileigienicosanitarenecesareprotecieispecialea
copiilor,tinerilori,dupcaz,mamelorcarebeneficiazdeacesttipdeserviciu,nfunciedenevoileide
caracteristicilefiecreicategoriidebeneficiari
b)asigur,dupcaz,supraveghereastriidesntate,asistenmedical,recuperare,ngrijireisupraveghere
permanentabeneficiarilor
c)asigurpazaisecuritateabeneficiarilor
d)asigurbeneficiarilorprotecieiasistenncunoatereaiexercitareadrepturilorlor
e)asiguraccesulbeneficiarilorlaeducaie,informare,cultur
f)asigureducaiainformalinonformalabeneficiarilor,nvedereaasimilriicunotineloriadeprinderilor
necesareintegrriisociale

g)asigursocializareabeneficiarilor,dezvoltarearelaiilorcucomunitatea
h)asigurclimatulfavorabildezvoltriipersonalitiicopiilor
i)asigurparticipareabeneficiarilorlaactivitidegrupilaprogrameindividualizate,adaptatenevoilori
caracteristicilorlor
j)asigurinterveniedespecialitate
k)contribuielarealizareaobiectivelorcuprinsenplanulindividualizatdeprotecie
l)urmrescmodalitileconcretedepunerenaplicareamsurilordeproteciespecial,integrareaievoluia
beneficiarilorncadrulserviciuluiiformuleazpropunerivizndcompletareasaumodificareaplanuluiindividualizatde
proteciesaumbuntireacalitiingrijiriiacordate
m)asigurposibilitidepetrecereatimpuluiliber.
Art.7.(1)Organizarea,numruldeposturiicategoriiledepersonalpentruserviciiledetiprezidenialseaprob,
dupcaz,prinhotrreaconsiliuluijudeean,respectivaconsiliilorlocalealesectoarelormunicipiuluiBucureti,sau
prinhotrreaorganelordeconducerealeorganismelorprivateacreditate,pregtireapersonaluluifiindadaptat
caracteristicilorinevoilordengrijirealecopiilorprotejai,precumiobiectivelorrespectivuluiserviciu.
(2)Structuraorientativapersonaluluiserviciilordetiprezidenialesteformatdinurmtoarelecategorii:
a)personaldeconducere
b)personaldeeducareingrijireeducator,educatorpuericultor,educatorspecializat,pedagogsocial,
supraveghetordenoapte
c)personaldespecialitatepsiholog,medic,asistentsocial,kinetoterapeut,logoped,fizioterapeut,psihopedagog,
instructordeeducaie,asistentmedical
d)personaladministrativ
e)personaldentreinereipaz.
(3)Pondereacategoriilordepersonalprevzutelaalin.(2)sestabiletelundusenconsiderarenecesitatea
asigurriiuneingrijiridecalitateiadaptatenevoilorcopiilorprotejaincadrulserviciilordetiprezidenial,nfunciede
specificulactivitilorderulateputndfiantrenateialtecategoriidepersonal.
(4)Pachetuldeserviciimedicale,precumimoduldeacordareaacestorasestabilescprinordincomunalministrului
sntiiialsecretaruluidestatalAutoritiiNaionalepentruProteciaDrepturilorCopilului.
Art.8.(1)Conducereaserviciilordetiprezidenialesteasiguratdeunefdecentru,asimilatdinpunctdevedereal
salarizriicuefuldeserviciu.
(2)Ocupareapostuluideefdecentrusefaceprinconcurssau,dupcaz,prinexamen,ncondiiilelegii.
(3)Candidaiipentruocupareapostuluideefdecentrutrebuiesfieabsolvenicudiplomdelicenai
nvmntuluiuniversitardelungduratndomeniultiinelorsocioumane,cuvechimedeminimum2anin
specialitate,sauabsolvenicudiplomdelicenainvmntuluisuperior,cuexperiendeminimum3anin
domeniulprotecieidrepturilorcopilului.
(4)Prinexcepiedelaprevederilealin.(3),postuldeefdecentrupoatefiocupatidecandidaiabsolveniai
studiilorlicealesaupostlicealedespecialitate,cuexperienademinimum5anindomeniulprotecieidrepturilor
copilului.
Art.9.(1)efuldecentruasigurconducereaserviciuluidetiprezidenialirspundedebunafuncionareide
ndeplinireaatribuiilorcarerevinacestuiserviciu.
(2)efuldecentrundeplinete,ncondiiilelegii,urmtoareleatribuiiprincipale:
a)desfoaractivitipentrupromovareaimaginiicentruluincomunitate
b)asigur,ncadrulserviciului,promovareaprincipiilorinormelorprevzutedeConveniaO.N.U.cuprivirela
drepturilecopiluluiianconsiderareianalizeazoricesesizarecareiesteadresat,referitoarelanclcriale
drepturilorcopiluluincadrulserviciuluipecarelconduce
c)rspundedecalitateaactivitilordesfuratedepersonaluldincadrulserviciuluiidispune,nlimitacompetenei,
msurideorganizarecaresconduclambuntireaacestoractivitisau,dupcaz,formuleazpropunerinacest
sens
d)asigurcoordonarea,ndrumareaicontrolulactivitilordesfuratedepersonalulserviciuluiipropuneorganului
competentsanciunidisciplinarepentrusalariaiicarenuindeplinescnmodcorespunztoratribuiile
e)organizeazactivitateapersonaluluiiasigurrespectareatimpuluidelucruiaregulamentuluideorganizarei
funcionare
f)ndeplineteoricealteatribuiiprevzutenfiapostuluisaucareiaufostdelegatenmodexpres.
ANEXANr.2

REGULAMENTCADRU
deorganizareifuncionareaserviciilordezi
Art.1.(1)Serviciiledeziauroluldeaasigurameninerea,refacereaidezvoltareacapacitilorcopiluluiiale
prinilorsi,pentrudepireasituaiilorcarearputeadeterminaseparareacopiluluidefamiliasa.

(2)Dincategoriaserviciilordezifacparte:
a)centreledezi
b)centreledeconsiliereisprijinpentruprini
c)centreledeasistenisprijinpentrureadaptareacopiluluicuproblemepsihosociale
d)serviciiledemonitorizare,asistenisprijinalfemeiigravidepredispusesiabandonezecopilul.
(3)Serviciiledezipotaveacaracterspecializat,nfunciedenevoileidecaracteristicilecopiilorialeprinilorlor.
(4)Serviciiledezipotfiorganizateincomplexurideserviciicuprinznddousaumaimultetipurideservicii
prevzutelaalin.(2).
Art.2.(1)Serviciiledezipotfinfiinate,dupcaz,prinhotrreaconsiliuluilocal,hotrreaconsiliuluijudeean
sauaconsiliilorlocalealesectoarelormunicipiuluiBucuretioriprinhotrreaunororganismeprivateacreditates
desfoareactivitideprotecieadrepturilorcopiluluisauproteciespecialaacestuia.
(2)Consiliilelocalepotnfiinaserviciidezinmodautonomsauprinasociere,potrivitnevoiloridentificaten
comunitatearespectiv.
(3)Serviciiledezi,nfiinatedeconsiliilelocale,seorganizeazcauniticupersonalitatejuridicnsubordinea
acestoraisubcoordonareaserviciuluipublicdeasistensocialdelanivelulmunicipiilorioraelorsau,dupcaz,
subcoordonareapersoanelorcuatribuiideasistensocialdinaparatulpropriualconsiliilorlocalecomunale.
(4)ServiciiledezinfiinatedeconsiliuljudeeansaudeconsiliilelocalealesectoarelormunicipiuluiBucureti
funcioneazcaunitifrpersonalitatejuridicnstructuraDirecieigeneraledeasistensocialiproteciacopilului
iseadreseaznumaicopiilorcarebeneficiazdeomsurdeproteciespecial.
Art.3.Principiilecarestaulabazaactivitiiserviciilordezisunt:
a)respectareaipromovareacuprioritateainteresuluisuperioralcopiluluiegalitateaanselorinediscriminarea
b)asistareacopiilornrealizareaiexercitareadrepturilorlor
c)respectareademnitiicopilului
d)ascultareaopinieicopiluluiiluareanconsiderareaacesteia,inndusecontdevrstaidegradulsude
maturitate
e)asigurareauneingrijiriindividualizateipersonalizateacopilului
f)asigurareaprotecieimpotrivaabuzuluiiexploatriicopilului
g)asigurareauneiinterveniiprofesioniste,prinechipepluridisciplinare
h)asigurareaconfidenialitiiiaeticiiprofesionale
i)responsabilizareaprinilorcuprivirelaexercitareadrepturilorindeplinireaobligaiilorprinteti
j)primordialitatearesponsabilitiiprinilorcuprivirelarespectareaigarantareadrepturilorcopilului.
Art.4.Beneficiariiserviciilordezisunt:
a)copiiiipriniicroraliseacordprestaiiiserviciidestinatepreveniriiseparriilor
b)copiiicareaubeneficiatdeomsurdeproteciespecialiaufostreintegrainfamilie
c)copiiicarebeneficiazdeomsurdeproteciespecial
d)priniiaicrorcopiibeneficiazdeomsurdeproteciespecial
e)copiiinensoiideprinisaudealtreprezentantlegal,caresolicitoformdeproteciencondiiilereglementrilor
legaleprivindstatutuliregimulrefugiailor.
Art.5.(1)Accesulbeneficiarilorncadrulserviciilordezisefacenbazaplanuluideserviciipentrusituaiile
prevzutedeart.4lit.a)saunbazaplanuluiindividualizatdeproteciepentrusituaiileprevzutedeart.4lit.b),c),d)
ie).
(2)Admitereabeneficiarilornbazaplanuluideserviciii,respectiv,nbazaplanuluiindividualizatdeprotecieseface
prindispoziieaprimaruluii,respectiv,prindispoziieaconductoruluipersoaneijuridicenacreistructur
funcioneazserviciul.
Art.6.Serviciiledezindeplinescurmtoareleatribuii,nfunciedespecificulidenevoilefiecreicategoriide
beneficiari:
a)asigurunprogrameducaionaladecvatvrstei,nevoilor,potenialuluidedezvoltareiparticularitilorcopiilor
b)asiguractivitirecreativeidesocializare
c)asigurcopiilorconsilierepsihologiciorientarecolariprofesional
d)asigurprinilorconsiliereisprijin
e)dezvoltprogramespecificepentruprevenireacomportamentelorabuzivealepriniloriavioleneinfamilie
f)asigurprogramedeabilitareireabilitare
g)contribuieladepistareaprecoceasituaiilorderisccarepotdeterminaseparareacopiluluidepriniisi
h)contribuielarealizareaobiectivelorcuprinsenplanuldeserviciisau,dupcaz,nplanulindividualizatdeprotecie.
Art.7.(1)Structuraorganizatoric,numruldeposturiicategoriiledepersonalpentruserviciiledeziseaprobprin
hotrreaconsiliuluilocal,aconsiliuluijudeean,respectivaconsiliilorlocalealesectoarelormunicipiuluiBucureti,sau
prinhotrreaorganelordeconducerealeorganismelorprivateacreditate,pregtireapersonaluluifiindadaptat
caracteristicilorinevoilordengrijirealecopiilorprotejai,precumiobiectivelorrespectivuluiserviciu.
(2)Structuraorientativapersonaluluiserviciilordeziesteformatdinurmtoarelecategorii:
a)personaldeconducere:director
b)personaldeeducareingrijire:educator,educatorspecializat
c)personaldespecialitate:psiholog,medic,asistentsocial,kinetoterapeut,logoped,fizioterapeut,psihopedagog,

asistentmedical
d)contabil
e)administrator
f)personaldentreinereipaz.
(3)Pondereacategoriilordepersonalprevzutelaalin.(2)sestabiletelundusenconsiderarenecesitatea
asigurriiuneingrijiridecalitateiadaptatenevoilorbeneficiarilorserviciilordezi,nfunciedespecificulactivitilor
derulateputndfiantrenateialtecategoriidepersonal.
(4)Pachetuldeserviciimedicale,precumimoduldeacordareaacestorasestabilescprinordincomunalministrului
sntiiialsecretaruluidestatalAutoritiiNaionalepentruProteciaDrepturilorCopilului.
Art.8.(1)Conducereaserviciilordezinfiinatedeconsiliilelocaleesteasiguratdeundirector.
(2)Ocupareapostuluidedirectorsefaceprinconcurssau,dupcaz,prinexamen,ncondiiilelegii.
(3)Candidaiipentruocupareapostuluidedirectortrebuiesfieabsolvenicudiplomdelicenainvmntului
universitardelungdurat,ndomeniultiinelorsocioumane,cuvechimedeminimumunannspecialitate,sau
absolvenicudiplomdelicenainvmntuluisuperior,cuexperiendeminimum2anindomeniulproteciei
drepturilorcopilului.
(4)Prinexcepiedelaprevederilealin.(3)postuldedirectorpoatefiocupatidecandidaiabsolveniaistudiilor
licealesaupostlicealedespecialitate,cuexperiendeminimum3anindomeniulprotecieidrepturilorcopilului.
(5)Dupangajaredirectorulbeneficiazdeuncursdeformareiniial,iaractivitateasaesteanalizattrimestrialn
primulandeactivitate.
Art.9.(1)Directorulasigurconducereaserviciuluidezisauacomplexuluideserviciideziirspundedebuna
funcionareidendeplinireaatribuiilorcarerevinacestuiserviciu.
(2)Directorulndeplinete,ncondiiilelegii,urmtoareleatribuiiprincipale:
a)reprezintserviciulnrelaiilecuautoritileiinstituiilepublice,cupersoanelefiziceijuridicedinaridin
strintate,precuminjustiie
b)exercitatribuiilecerevinserviciuluincalitatedepersoanjuridic
c)exercitfunciadeordonatordecredite
d)ntocmeteproiectulbugetuluipropriualserviciuluiicontuldencheiereaexerciiuluibugetar
e)propuneautoritilorsaupersoanelorjuridicecareaunfiinatsau,dupcaz,carefinaneazserviciulaprobarea
structuriiorganizatoriceianumruluidepersonal
f)numeteielibereazdinfunciepersonaluldincadrulserviciului,ncondiiilelegii
g)elaboreazproiectelerapoartelorgeneraleprivindactivitateaserviciului
h)desfoaractivitipentrupromovareaimaginiiserviciului/complexuluincomunitate
i)asigur,ncadrulserviciului,promovareaprincipiilorinormelorprevzutedeConveniaO.N.U.cuprivirela
drepturilecopiluluiianconsiderareianalizeazoricesesizarecareiesteadresat,referitoarelanclcriale
drepturilorcopiluluincadrulserviciuluipecarelconduce
j)asigurcoordonarea,ndrumareaicontrolulactivitilordesfuratedepersonalulserviciuluiiaplicsanciuni
disciplinarepentrusalariaiicarenuindeplinescnmodcorespunztoratribuiile.
(3)Directorulndeplineteoricealteatribuiistabiliteprinlegesauprinhotrreaautoritilororipersoanelorjuridice
careaunfiinatsau,dupcaz,carefinaneazserviciul.
Art.10.(1)Conducereaserviciilordezinfiinatedectreconsiliilejudeene,respectivconsiliilelocaleale
sectoarelormunicipiuluiBucureti,esteasiguratdeuncoordonator,asimilatdinpunctdevederealsalarizriicueful
deserviciu.
(2)Ocupareapostuluidecoordonatorsefaceprinconcurssau,dupcaz,prinexamen,ncondiiilelegii.
(3)Candidaiipentruocupareapostuluidecoordonatortrebuiesfieabsolvenicudiplomdelicenai
nvmntuluiuniversitardelungdurat,ndomeniultiinelorsocioumane,cuvechimedeminimum2anin
specialitate,sauabsolvenicudiplomdelicenainvmntuluisuperior,cuexperiendeminimum3anin
domeniulprotecieidrepturilorcopilului.
(4)Prinexcepiedelaprevederilealin.(3),postuldecoordonatorpoatefiocupatidecandidaiabsolveniaistudiilor
licealesaupostlicealedespecialitate,cuexperiendeminimum5anindomeniulprotecieidrepturilorcopilului.
Art.11.(1)Coordonatorulasigurconducereaserviciuluideziirspundedebunafuncionareidendeplinirea
atribuiilorcarerevinacestuiserviciu.
(2)Coordonatorulndeplinete,ncondiiilelegii,urmtoareleatribuiiprincipale:
a)desfoaractivitipentrupromovareaimaginiicentruluincomunitate
b)asigur,ncadrulserviciului,promovareaprincipiilorinormelorprevzutedeConveniaO.N.U.cuprivirela
drepturilecopiluluiianconsiderareianalizeazoricesesizarecareiesteadresat,referitoarelanclcriale
drepturilorcopiluluincadrulserviciuluipecarelconduce
c)rspundedecalitateaactivitilordesfuratedepersonaluldincadrulserviciuluiidispune,nlimitacompetenei,
msurideorganizarecaresconduclambuntireaacestoractivitisau,dupcaz,formuleazpropunerinacest
sens
d)asigurcoordonarea,ndrumareaicontrolulactivitilordesfuratedepersonalulserviciuluiipropuneorganului
competentsanciunidisciplinarepentrusalariaiicarenuindeplinescnmodcorespunztoratribuiile
e)organizeazactivitateapersonaluluiiasigurrespectareatimpuluidelucruiaregulamentuluideorganizarei

funcionare.
(3)Coordonatorulndeplineteoricealteatribuiiprevzutenfiapostuluisaucareiaufostdelegatenmodexpres.
ANEXANr.3

REGULAMENTCADRU
deorganizareifuncionareaserviciilordetipfamilial

Art.1.(1)Serviciiledetipfamilialauroluldeaasigura,ladomiciliuluneipersoanefizicesaufamilii,cretereai
ngrijireacopiluluiseparat,temporarsaudefinitiv,depriniisi.
(2)Serviciiledetipfamilialpotaveacaracterspecializat,nfunciedenevoileidecaracteristicilecopiilorprotejai.
Art.2.(1)Serviciiledetipfamilialpotfiorganizatedeconsiliuljudeean,respectivdeconsiliullocalalsectoarelor
municipiuluiBucuretisaudeorganismeleprivateacreditate.
(2)Consiliilejudeene,respectivconsiliilelocalealesectoarelormunicipiuluiBucureti,organizeazserviciiledetip
familialdreptcompartimentedistinctenumainstructuraDirecieigeneraledeasistensocialiproteciacopilului.
(3)Organismeleprivateacreditateorganizeazserviciiledetipfamilialdreptcompartimentedistinctesaucaactivitate
prestatdeuncompartimentcumaimulteatribuii.
Art.3.ServiciiledetipfamilialpotfuncionanumaipebazaliceneieliberatedeAutoritateaNaionalpentru
ProteciaDrepturilorCopilului.
Art.4.Principiilecarestaulabazaactivitiiserviciilordetipfamilialsunt:
a)respectareaipromovareacuprioritateainteresuluisuperioralcopilului
b)egalitateaanselorinediscriminarea
c)asistareacopiilornrealizareaiexercitareadrepturilorlor
d)respectareademnitiicopilului
e)respectareaistorieipersonale,apersonalitii,familieibiologiceitradiiilorcopilului
f)ascultareaopinieicopiluluiiluareanconsiderareaacesteia,inndusecontdevrstaidegradulsude
maturitate
g)meninerearelaiilorpersonalealecopiluluiiacontactelordirectecuprinii,rudele,precumicualtepersoane
fadecarecopiluladezvoltatlegturideataament
h)meninereafrailormpreun
i)asigurareaprotecieicopiluluipeoperioaddeterminat,pnlaintegrareasaureintegrareaacestuianfamilia
natural,extinssausubstitutiv
j)asigurareaunuistatutegalncadrulfamilieipentrucopilulaflatnplasament
k)promovareaunuimodelfamilialdengrijireacopilului
l)asigurareauneingrijiriindividualizateipersonalizateacopilului
m)asigurareaprotecieimpotrivaabuzuluiiexploatriicopilului
n)asigurareauneiinterveniiprofesioniste,prinechipepluridisciplinare
o)asigurareaconfidenialitiiiaeticiiprofesionale.
Art.5.Beneficiariiserviciilordetipfamilialsunt:
a)copiiipentrucareurmeazafiinstituittutela,ncondiiilelegii
b)copiiifadecareafoststabilit,ncondiiilelegii,ncredinareanvedereaadopiei
c)copiiiseparai,temporarsaudefinitiv,depriniilor,caurmareastabilirii,ncondiiilelegii,amsuriiplasamentului
d)copiiipentrucareafostdispus,ncondiiilelegii,plasamentulnregimdeurgen
e)tineriicareaumplinitvrstade18aniicarebeneficiaz,ncondiiilelegii,deproteciespecial.
Art.6.Serviciiledetipfamilialasigur:
a)evaluarea,nurmasesizrii,anevoilorcopilului
b)revizuireaperiodicaevaluriinevoilorcopilului
c)ntocmireairevizuireaplanuluiindividualizatdeproteciepentrucopil
d)monitorizareainregistrareaevoluiilornregistratenimplementareaplanuluiindividualizatdeprotecie
e)realizareainstruiriispecificeafamilieiextinsesausubstitutivecuprivirelanevoilecopilului,nainteaplasrii
acestuia
f)informareanscris,naintedemutareacopilului,afamilieiextinsesausubstitutive,referitorladrepturileiobligaiile
legaleceirevincuprivirelapersoanacopiluluipedurataplasrii
g)ntocmireaconvenieideplasament,atuncicndestecazul
h)coordonareaactivitilorprivindmutareacopiluluinfamiliaextinssausubstitutiv
i)organizarea,coordonareaimonitorizareaactivitilorncaresuntimplicaialispecialiti,atuncicndnevoile
copiluluiimpunacesteintervenii
j)meninerearelaiilorcopiluluicufamilianatural,cuexcepiasituaieicopiluluiadoptat,saucuoricealtepersoane

relevantepentruviaaacestuia
k)evaluareacapacitiisolicitanilordeaoferingrijirepotrivitcopiluluiseparat,temporarsaudefinitiv,depriniisi
l)identificareanevoilordepregtireipotenialuluifiecreifamiliicaresolicitocrotireaunuicopilseparat,temporar
saudefinitiv,depriniisi
m)pregtireasolicitantuluinfunciedenevoileidentificatealeacestuia
n)ntocmirea,pstrareaiactualizareadocumentaieireferitoarelasituaiacopiilorcarebeneficiazdeacestserviciu
i,respectiv,lasituaiafamiliilorcarelasigur
o)sprijinireaimonitorizareaactivitiidecretereingrijireacopiluluiiasigurareafaptuluicfamiliilesunt
informate,accept,nelegiacioneaznconformitatecuprevederilelegalenvigoare
p)organizareaprocesuluidepotrivireacopiluluicufamiliaextinssausubstitutiv
q)furnizareadeinformaiifamilieiextinsesausubstitutiveprivindtipuriledesprijindisponibil
r)furnizareadeinformaiiprivindprocedurilecevorfiurmatencazulsuspiciunilordeabuz,neglijaresauoricealt
plngerempotrivafamiliei
s)evaluarea,anualsauoridecteoriestenevoie,aactivitiifiecreifamilii,conformdispoziiilorlegale
t)participareapersonaluluipropriulaprogramedepregtirespecific,nfunciedenevoiledeformareidentificate.
Art.7.(1)Structuraorganizatoric,numruldeposturiicategoriiledepersonalpentruserviciiledetipfamilialse
aprob,dupcaz,prinhotrreaconsiliuluijudeean,respectivaconsiliilorlocalealesectoarelormunicipiului
Bucureti,sauprinhotrreaorganelordeconducerealeorganismelorprivateacreditate,numrulipregtirea
personaluluifiindadaptatecaracteristicilorinevoilordengrijirealecopiilorprotejai,precumiobiectivelor
respectivuluiserviciu.
(2)Structuraorientativapersonaluluiserviciilordetipfamilialesteformatdinurmtoarelecategorii:
a)personaldeconducereefcompartiment
b)personaldespecialitateasistentsocial,asistentmaternal.
(3)nfunciedespecificulactivitilorderulatencadrulserviciilordetipfamilialpotfiantrenateialtecategoriide
personal.