Sunteți pe pagina 1din 5

Nr. inregistrare ..........

/
CAIET DE SARCINI
Pentru achizitie de servicii de consultanta .
SC .

1. Beneficiarul proiectului
Denumirea firmei: SC ..
Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului: ......................................
Cod fiscal/ Cod unic de inregistrare: ...............................................
Forma juridica de constituire: societate cu raspundere limitata
Sediul social:
Date de contact: tel/ fax ..............................., e-mail ...................................
Activitatea principala actuala si codul CAEN
Titlul proiectului: .
Proiect cofinantat prin intermediul Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii
Economice
Axa Prioritara 1 Un sistem inovativ si ecoeficient de productie
DOMENIUL DE INTERVENTIE 1.1 Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a
ntreprinderilor, n special a IMM
OPERATIUNEA a) Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investitii tangibile si
intangibile
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT: Sprijin financiar pentru consolidarea si modernizarea sectorului
productiv prin investitii realizate de ntreprinderile mici si mijlocii
Clasificare cpv : 74141100 Servicii de consultanta in domeniul management general
74141800- Servicii de consultant in materie de achizitii
2. Context general
SC ................................... este o societate care se ocupa cu .............................
Principala activitate este ....................................................................................

3 Obiectivele generale ale proiectului


Acestea sunt:
- consolidarea pozitiei pe piata
- diminuarea dependentei fata de furnizori
- influenta pozitiva asupra mediului
- promovarea progresului tehnic
- micsorarea timpului de onorare a comenzilor prin reducerea timpului de executie.
4. Justificarea proiectului
Prin implementarea proiectului de investitii propus, prin achizitia utilajelor si prin modernizarea
procesului de productie se vor imbunatati calitatea seviciilor prestate de catre firma.
Implementarea proiectului de investitii are un rol hotarator in asigurarea modernizarii activitatii
economice, asigurand un grad mai mare de ocupare a fortei de munca, locuri de munca cu utilaje
performante, cresterea competentelor angajatilor prin utilizarea tehnologiilor noi.
Valoarea adaugata evidentiata la nivelul agentului economic potentata de implementarea
proiectului va consta in generarea avansului productivitatii muncii in conjunctie cu asigurarea unei
calitati ridicare a serviciilor oferite. Ameliorarea infrastructurii logistice si a parcului industrial al
intreprinderii vor contribui la realizarea sporurilor de productivitate a muncii prin favorizarea cresterii
capacitatii de productie. De asemenea, nivelul inzestrarii tehnice va reprezenta un factor cheie de
succes al agentului economic, capabil sa determine o pozitionare mai buna pe piata de profil.
5. Tema serviciilor de consultanta/ Sarcini specifice :
ntocmirea procedurilor de achiziie
Auditul licitaiilor ( daca este cazul)
Raportri periodice tehnice si financiare
Andosarea si custodia documentelor
Raport final tehnic si financiar
Predarea documentelor arhivate la finalul proiectului .

6. Gestionarea contractului
Pe durata contractului consultantul va colabora si va discuta cu Administratorul SC ....................., DNUL ...............................................
7. Experienta solicitata consultantului
Criterii de calificare :
1. experienta in elaborarea de proiecte similare
2. calificarea consultantilor care se vor ocupa de elaborarea proiectului

3. indeplinirea tuturor criteriilor legate cu privire la acest tip de achizitie


4. indeplinirea conditiilor din ghidul de aplicare la Program
Documente anexate:
-

cv-ul managerului de proiect

fisa cu informatii generale

CUI

declaratia privind eligibilitatea

declaratia cf art 181

formular de oferta

8. Remuneratie si termene de plata


Plata catre consultant se va face ............................................
Valoarea proiectului va fi de aproximativ ........................... lei fara TVA.
9. Prezentarea ofertei
Adresa la care se depune oferta: .............................................
Data limita pentru depunerea ofertei: ..........................................
Numarul de exemplare: 2 (1 original si 1 copie)
Modul de prezentare a ofertei:
o

Oferta va fi redactata in limba romana

Ofertantii trebuie sa sigileze originalul si setul de copii n plicuri separate marcnd plicurile
corespunzator ORIGINAL respectiv COPIE.

Plicurile se vor introduce intr-un plic exterior, impreuna cu documentele de calificare ce vor fi
introduse intr-un plic distinct.

Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite
returnarea ofertei fara a fi deschisa, n cazul in care oferta respectiva este declarata ntarziata.

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia A NU SE


DESCHIDE INAINTE DE ...........................................

10. Deschiderea si evaluarea ofertelor


Data ora, si locul deschiderii ofertelor: .........................., ora ................... la sediul SC ......................
din .

Orice ofertant poate participa la deschiderea ofertelor prin reprezentanti.


Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului: "pretul cel mai scazut".
Evaluarea ofertelor:

dupa deschiderea ofertelor se va verifica eligibilitatea si cerintele solicitate

in cazul in care sunt necesare informatii suplimentare (neclaritati in oferta) acestea vor fi
adresate in scris (fax, e-mail) cu termen de raspuns in maximum 48 ore.

11. Nulitatea ofertelor de participare


SC ..................................... va examina validitatea ofertelor de participare imediat dupa deschiderea
plicurilor.
O oferta de participare va fi considerata nula daca:
-

Nu a fost depusa la locul stabilit sau pana la data limita de depunere a documentelor

Ofertantul incalca regulamentul de confidentialitate

Documentele depuse sunt incomplete

12. Nediscriminare
Pentru a incuraja competitia loiala SC .................................. va trata in mod egal participantii la
selectie, cu specificatia ca va pastra contractul, va asigura informatii si va evalua ofertantii, iar acestia
vor participa in conditii de egalitate.
13. Cheltuieli
Ofertantii vor participa la selectie pe cheltuiala proprie, inclusiv pentru pregatirea si depunerea
ofertelor si in general vor suporta toate cheltuielile (ex: cheltuieli cu deplasarea, pentru cazare,
traducere etc).
14. Confidentialitate
Toate datele, analizele, actiunile, instiintarile sau informatiile incluse in aceste documente si orice alte
informatii comunicate ofertantilor fie in scris fie oral constituie informatii confidentiale, cu exceptia
informatiilor disponibile publicului larg.

Ofertantul va trata informatiile confidentiale ca atare si se va angaja sa:


-

Sa pastreze confidentialitatea informatiilor si sa nu divulge nimanui aceste informatii,


decat daca o asemenea actiune este permisa si mentionata in mod expres

Sa pastreze confidentialitatea discutiilor cu SC .......................................

Sa inapoieze toate informatiile confidentiale si orice alte informatii scrise primite si sa


distruga toate notele si analizele care contin informatii confidentiale.

15. CARACTERISTICI TEHNICE:


Prestarea serviciilor astfel incat S.C. .................................. sa se incadreze cu implementarea
proiectului in termenul prevazut in cererea de finantare respectiv .............................LUNI de la
semnarea contractului de finantare dintre SC ............................ si ......................................
16. ALTE CONDIII :
a) remedierea neconcordantelor fr costuri suplimentare n timp de 48 de ore.
b) contractantul are obligatia ca in maxim 30 de zile de la solutionarea contestatiilor sa semneze
contractul de furnizare de servicii.

Administrator
.........................................