Sunteți pe pagina 1din 3

Page 1

Directiva96/82/CEprivindcontrolulaccidentelormajoreincaresuntimplicate
substantepericuloase(SEVESOII)
CategoriideactivitaticeintrasubincidentaDirectivei
Prevederileseaplicaactivitatilorincaresuntprezentesubstantepericuloase(toxice,foarte
toxice,oxidante,explozive,inflamabile,foarteinflamabile,extremdeinflamabile,periculoase
pentrumediu),incantitatiegalesaumaimaridecatceleprevazuteinAnexa.2,dinHG95/2003.
Prevederilenuseaplica:
oactivitatilordesfasurateincadrulobiectivelor,instalatiilorsaudepozitelormilitare;
opericolelorindusederadiatiiionizante;
otransportuluidesubstantepericuloasesistocariitemporareintermediareaacestorapecai
rutiere,caiferate,caidenavigatieinterne,caimaritimesaucaiaeriene,situateinafara
obiectivelor;
ooperatiilordeincarcare,descarcaresitransportlasaudelaaltemijloacedetransport,pe
docuri,puntisauinstatiidetriaj;
otransportuluidesubstantepericuloaseprinconducte,inclusivpentrustatiidepompare,situate
inafaraobiectivelor;
oactivitatilordinindustriaextractivaprivindexplorareasiexploatareaminereurilordincariere,
forajesaumine;
odepozitariideseurilor.
Transpunere
HGnr.95/2003(M.Of.120/25.02.2003)privindcontrolulactivitatilorcareprezintapericole
deaccidentemajoreincaresuntimplicatesubstantepericuloase.
Ordinulministruluiapelorsiprotectieimediuluinr.1441/2003(M.Of.196/26.03.2003)
privindinfiintareaSecretariatelorderiscpentrucontrolulactivitatilorcareprezintapericolede
accidentemajoreincaresuntimplicatesubstantepericuloase.
OM1084/22.12.2003(M.Of.nr.118/10.02.2004)privindproceduriledenotificarea
activitatilorcareprezintapericoledeproducereaaccidentelormajoreincaresuntimplicate
substantepericuloasesirespectiv,aaccidentelormajoreproduse.
OM142/25.02.2004(M.Of.nr.191/04.03.2004)pentruaprobareaproceduriideevaluarea
raportuluidesecuritateprivindactivitatilecareprezintapericoledeproducereaaccidentelor
majoreincaresuntimplicatesubstantepericuloase.
Obligativitateaagentuluieconomic
Dealuatoatemasurilenecesarepentruapreveniproducereaaccidentelormajoresipentrua
limitaconsecinteleacestoraasuprasanatatiipopulatieisiasupracalitatiimediului.
Deafacedovadaautoritatilorcompetentedecontrol,caaluattoatemasurilepentru
prevenireapericolelordeaccidentemajoreincaresuntimplicatesubstantepericuloase.
Deainformaimediatautoritateapublicateritorialapentruprotectiamediuluisiautoritatea
teritorialapentruprotectiecivila,incazulincare,dupatransmitereanotificarii,apar
urmatoarelemodificari:
crestereasemnificativaacantitatiisauschimbareasemnificativaanaturiioriastarii
fiziceasubstanteipericuloaseprezentesauaparitiaoricareimodificariinproceseleincare
esteutilizataaceastasubstantapericuloasa;
inchidereadefinitiva,temporarasautrecereainregimdeconservareainstalatiei;
schimbareatitularuluiactivitatii.
1

Page 2
Deaelaborasitransmite,dupacaz,notificarile(identificaresubstantepericuloase,modde
stocare,cantitatesistarefizica,activitatiexistente,indentificarepericole),politicilede
prevenireaaccidentelormajore,rapoarteledesecuritate,planuriledeurgentainterna,
informatiilenecesareelaborariiplanurilordeurgentaexterna,informatiileprivindidentificarea
pericolelordeaccidentemajoresiinformarilepentrupublic.
Deapuneinaplicareimediatplanuriledeurgentainternasiexternainurmatoarelesituatii:
candsurvineunaccidentmajor;
candsurvineunevenimentnecontrolatcare,prinnaturasa,poateprovocaunaccidentmajor.
Sainformezeimediatautoritatileteritorialepentruprotectiecivilasiautoritatilepublice
teritorialepentruprotectiamediului,precumsicelelalteautoritaticuatributiiindomeniu
potrivitlegii,incazulproduceriiunuiaccidentmajor.
Obligativitateaautoritatilorpublicelocale:
Cucompetenteindomeniulprotectieimediuluisiprotectieicivile:
oSacoordonezeactivitatileautoritatilorpublicelocaleresponsabilepentruimplementarea
prevederilorlegislatieiinvigoare.
oSainventariezeunitatileeconomice.
oSaelaborezeprocedurilespecificeindomeniulmanagementuluirisculuisicontrolului
activitatilor,careprezintapericoledeaccidentemajoreincaresuntimplicatesubstante
periculoase.
oSaurmareascamodulderespectareatermenelordetransmiteredecatreagentiieconomici

a:notificarilor(identificaresubstantepericuloase,moddestocare,cantitatesistarefizica,
activitatiexistente,risculprezumtiv),politicilordeprevenireaaccidentelormajore,
rapoartelordesecuritate,planurilordeurgentainterna,informatiilornecesareelaborarii
planurilordeurgentaexterna,informatiilorprivindidentificareapericolelordeaccidente
majoresiinformarilorpentrupublic.
oSaintocmeascaplanurideinspectiesisaurmareascamodulderealizareainspectiilor.
oSaintocmeascaprogramedeinstruire,inclusivprinexercitiidesimulareaunuiaccident.
oSafurnizezeinformatiilenecesareintocmiriiregistruluicu:unitatitipSEVESOII,cauzele
produceriiaccidentelormajoresimasurilepreventive.
oSaidentifice,pebazainformatiilorprimitedelatitularulactivitatii,obiectivelesau
grupuriledeobiectivelacareexistaprobabilitateasiposibilitateaproduceriiunuiaccident
major.
oSaaducalacunostintapublicului,tinndcontdeopiniileexprimatedeacesta,informatii
referitoarela:proiectareaunornoiobiective,modificarileaduseobiectivelorexistentesi
dezvoltarileinjurulobiectivelorexistente.
oSainterzicautilizareasaupunereainfunctiuneaoricaruiobiectiv,aoricareiinstalatiisau
unitatidestocare,oriaoricareipartidinacestea,dacatitularulactivitatiinuainaintatin
termenelelegalenotificarea,raportuldesecuritate,planuldeurgentainterna,informatiile
necesareintocmiriiplanuluideurgentaexternasaualteinformatiisolicitate,dupacaz.
Obligativitateaaltorautoritatilorpublicelocale:
oAutoritateapublicalocalaresponsabilacuamenajareateritoriuluitrebuiesaiain
considerare,incazulpoliticilordedezvoltaresiamenajareateritoriului,obiectivelede
prevenireaaccidentelormajoresidelimitareaconsecinteloracestora.Procedurilede
punereinaplicareaacestorpoliticivortinecont,pedeoparte,denecesitateamentinerii
unordistanteadecvateintreobiectivelecaroralesuntaplicabileprevederileHG95/2003si
2

Page 3
zonelerezidentiale,zoneledeutilitatepublica,zonelesensibilesauzoneleprotejatede
interesnaturaldeosebitsi,pedealtaparte,incazulunorobiectiveexistente,denecesitatea
unormasuritehnicesuplimentareinctriscurilepentrusanatateapopulatieisanucreasca.
oAutoritatilepublicelocaleresponsabilecuamenajareateritoriuluiefectueazacontroale
cuprivirela:amplasareanoilorobiective,modificarileaduseobiectivelorexistente,noile
dezvoltaridetipullegaturiidetransport,locatiifrecventatedepublicsizonerezidentiale
aflateinvecinatateaobiectivelorexistente,caremarescrisculsauagraveazaconsecintele
unuiaccidentmajor.
oAutoritateapentruprotectiecivilaurmaresteincazulproduceriiunuiaccidentmajor:
organizareasiconducereaactivitatilordepregatire,preveniresiprotectieapopulatiei,
bunurilormaterialesiavalorilorculturale;participareacufortesimijloacelaactiunilede
limitaresiinlaturareaefectelor,luareamasurilordeinterventiesiremedierenecesare,
urgente,petermenmediusaulung,decatretitularulactivitatii,verificareasicolectarea,
prininspectie,ainformatiilornecesarepentruanalizareacompletaaaspectelortehnice,
organizatoricesimanagerialealeaccidentuluimajor,imbunatatireamasurilorpreventive
viitoareceseimpun,decatretitularulactivitatii,anuntareaautoritatilorsimilaredintarile
vecine,incazdeproducereaunuiaccidentmajorcuposibileefectetransfrontiere.
oAutoritatilepentrumediu,protectiecivilasideinterneconsultasiinformeazaperiodic
celelalteautoritaticuatributiiindomeniu:sanatate,industrie,muncasiamenajare
teritoriu.
TermenepotrivitdispozitiilorHG95/2003
Esteinvigoareincepandcudatade25august2003(art.24).
Titularulactivitatii:
ovaprezentaonotificareautoritatilordemediusiprotectiecivilapentruobiectivenoisau
existentecumodificari,dela25august2003(art.6);
ovaprezentaonotificareautoritatilordemediusiprotectiecivilapentruobiectivele
existente,panala25februarie2004(art.6);
odacadetinecantitatidesubstante>Col.2<Col.3dinAnexa2,vaelaborasipunela
dispozitieautoritatilordemediuundocumentdegarantareaprotectieimediuluisisanatatii
populatiei,panala25august2004(art.7);
odacadetinecantitatidesubstante>Col.2dinAnexa2:
vaelaborasitransmiteautoritatilordemediusiprotectiecivilaunraportdesecuritate
pentruobiectivenoisauexistentecumodificari,panala25mai2004(art.8)
vaelaborasitransmiteautoritatilordemediusiprotectiecivilaunraportdesecuritate
pentruobiectiveexistente,panala25august2006(art.8);
vaelaboraunplandeurgentainternapentruobiectivenoisauexistentecumodificari,
panala25mai2004(art.11);
vaelaboraunplandeurgentainternapentruobiectiveexistente,panala25august2004
(art.11);
puneladispozitieautoritatilordeprotectieciviladatelenecesarepentruplanurilede
urgentaexternapanala:
25noiembrie2004,pentruobiectivenoisauexistentecumodificari;

25februarie2005,pentruobiectiveexistente(art.11)