Sunteți pe pagina 1din 16

www.bzi.

ro

stiri@bzi.ro

Anul 17

Calea Chi[in`ului nr. 22

Num`rul 5120

20 martie 2015

1,5 Lei

16 Pagini

A b`ut [i a vrut s` fac`


amor cu so]ia, \ns` copiii
lor erau \n cas`. Ce a
urmat este cutremur`tor

ACTUALITATE Pag. 9

ACTUALITATE

Pag. 9

Probleme
mari pentru
unul dintre cei
mai corup]i
directori

EVENIMENT

Pag. 2

Este bugetar,
dar are o
locuin]`
de lux chiar
\n Ia[i!

Corpul de control trimis


de la Bucure[ti va verifica
toate abuzurile semnalate
la aceast` institu]ie.
Procurorii continu`
cercet`rile \n dosarul
care vizeaz` anchetarea
unor contracte de zeci de
miliarde lei
De]ine o func]ie
important` la nivel
regional, dar este o
prezen]` extrem de
discret` \n mediul politic
ie[ean. De]ine o locuin]`
impresionant` la
marginea municipiului
Ia[i. Adresa locuin]ei este
ferit` de ochii curio[ilor
[i foarte pu]ini din vecini
[tiu cine locuie[te acolo

Posibil ploaie
Max: 8 grade C
Min: 1 grad C

ACTUALITATE

Pag. 8

P`rintele
unui elev
dependent de
droguri rupe
t`cerea
|n aceast` situa]ie se
g`sesc mii de p`rin]i care
caut` cu disperare o cale
de ie[ire dup` ce copiii
lor minori au intrat pe
drumul autodistrug`tor al
drogurilor. Consumul de
substan]e psihotrope a
ajuns o practic` zilnic`
aproape \n fiecare sal` de
clas` din [colile ie[ene

VREMEA

Vezi lista complet` a locurilor de munc` din Ia[i - paginile 10-14

ACTUALITATE

EXPRES

Pag. 8

Detalii inedite
din culisele
unui scandal
de propor]ii
la Ia[i

Pag. 16

Spaima
cluburilor de
fi]e din Ia[i a
sc`pat de
necazuri!
Un tn`r care a creat
panic` \n mai multe
cluburi din Ia[i a sc`pat
ieri de toate problemele.
Pe parcursul cercet`rilor
[i a procesului, victimele
[i-au retras plngerile

Starea de tensiune,
conflictul [i scandalul de
propor]ii care a izbucnit
\n interiorul unei
importante institu]ii din
Ia[i cap`t` propor]ii greu
de imaginat sau de
conceput

19.03.15
BUN~
ZIUA
IA{I
EVENIMENTUL

Vizitatori Unici
240.556

Afi[`ri
575.088

Top Na]ional
Locul 6

36.306

162.089

Locul 23

ZIARUL
DE IA{I

21.969

97.922

Cf. SATI
18.03.15

EVENIMENT

Vineri, 20 martie

Este bugetar, dar are o


locuin]\ de lux chiar `n
Ia[i! Vila lui seam\n\
cu un palat
 De]ine o func]ie important` la nivel
regional, dar este o prezen]` extrem de
discret` \n mediul politic ie[ean
 De]ine o locuin]` impresionant` la
marginea municipiului Ia[i
 Adresa locuin]ei este ferit` de ochii
curio[ilor [i foarte pu]ini din vecini [tiu
cine locuie[te acolo
ORASUL HIRLAU
JUDETUL IASI
Str. Musatini. nr. 1
Tel/fax: 0232720412
Nr. 4102/ 16.03.2015
ANUN} DE PARTICIPARE
Pentru finan]area nerambursabil` a unor proiecte din cadrul
programului sportiv de utilitate public` Promovarea sportului de
performan]`, proiecte naintate de c`tre structuri sportive f`r` scop
lucrativ din ora[ul Hrlau, pentru anul 2015.
1. Denumirea autorit`]ii contractante: ORASUL HIRLAU
Cod fiscal: 4541190
Adresa: str. Musatini nr. 1, Ora[ul Hrlau, Jud. Ia[i.
Num`r de telefon, fax, e-mail: 0232720412; primariahirlau@yahoo.com
2.Procedura aplicat`: Selec]ie public` de proiecte - organizat` n
baza prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finan]`rilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activit`]i nonprofit
de interes general.
3. Bugetul Local al ora[ului Hrlau prevede pentru anul 2015
acordarea sumei de 80.000 lei pentru domeniul sport;
4. Inscrierea candida]ilor: dupa 10 zile de la publicarea n Monitorul
Oficial al Romniei;
5. Data limit` pentru depunerea propunerilor de proiecte:17.04.2015
6. Transmiterea documenta]iei: la solicitare;
7. Verificarea eligibilit`]ii, nregistr`rii [i a ndeplinirii criteriilor
referitoare la capacitatea tehnic` [i financiar` pn` la data de 21.04.2015;
8. Evaluarea si selectia propunerilor de proiecte pn` la data de
24.04.2015;
9. Comunicarea rezultatelor: 27.04.2015;
10. ncheierea contractului sau a contractelor de finan]are
nerambursabil`: 30.04.2015.
11. Durata finan]`rii: anul 2015
12. Criteriile [i condi]iile de acces la fondurile publice pentru
finan]arile de mai sus sunt cuprinse n Documenta]iile pentru elaborarea
[i prezentarea propunerii de proiect, care se pot ob]ine de la
Compartimentul Programe, Dezvoltare Locala si Achizi]ii Publice din
cadrul Prim`riei Ora[ului Hrlau.
Selec]ia [i evaluarea proiectelor depuse n vederea finan]rii
nerambursabile se face de ctre comisiile de evaluare.
Atribuirea contractelor de finan]are se va face n ordinea punctajului
total ob]inut de c`tre fiecare solicitant [i n limita bugetului alocat.
Anun]ul de participare a fost publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, partea a VI-a, cu numarul 51/17.03.2015.

A fost lider de grup \ntr-una din cele mai importante institu]ii


publice, iar \n prezent ocup` un post de conducere la o regional`
din Ia[i. Chiar [i \n aceste condi]ii este o prezen]` discret` [i
pu]ini ie[eni [tiu am`nunte despre activitatea lui. Consilierul
jude]ean Iordan Vintil`, actual membru al Partidului Liberal
Reformator (PLR), se num`r` \ns` [i printre cei mai \nst`ri]i [efi
de institu]ii ie[ene. Directorul Regionalei de C`i Ferate C`l`tori,
actual membru al partidului \nfiin]at de C`lin Popescu T`riceanu,
de]ine o cas` impresionant` \n zona restaurantului Popas P`curari,
chiar la confluen]a municipiului Ia[i cu localitatea Valea Lupului.
Casa se afl` undeva pe strada Ioan Petru Culianu [i atrage privirile
curio[ilor \nc` din strad`. Locuin]a este una destul de mare, cu
o curte \nc`p`toare. Casa familiei Vintil` a fost ridicat` pe o alee
neasfaltat` \nc`, dar plin` de locuin]e impozante. Casa lui Vintil`
nu face not` discordant`, \ns` la o prim` vedere nimeni nu [iar da seama cine locuie[te acolo. Pe poart` apare doar num`rul
casei, f`r` vreo pl`cu]` care s` arate cine sunt proprietarii.
Actualul director de la CFR C`l`tori nu de]ine doar locuin]a
din zona Popas P`curari. Vintil` mai de]ine [i un apartament \n
municipiul Ia[i, \nc` din anul 1999, \n suprafa]` de 93 metri
p`tra]i. Apartamentul este de]inut \n coproprietate cu so]ia sa,
Sanda Vintil`. |n plus, Iordan Vintil` mai de]ine un teren intravilan
\n municipiul Ia[i, dobndit \n anul 2003 de peste 1.000 metri
p`tra]i, dar [i un alt teren \n zona Vrancea, \n comuna Milcovul.
Aceast` suprafa]` de circa 4,5 hectare este dobndit` \n anul 2013
\n urma unei mo[teniri. Consilierul jude]ean de]ine [i un autoturism

marca Audi A3, cump`rat \n anul 2010. |n anul 2013, Vintil` a


vndut un alt autoturism c`tre o |ntreprindere Familial` pentru
4.000 euro. Vintil` mai de]ine [i un cont de 7.000 euro deschis
la o banc` \nc` din anul 2012.

Credit \n franci elve]ieni


Directorul de la CFR C`l`tori se num`r` [i printre ie[enii
care au contractat credite \n franci elve]ieni. |n anul 2007, Vintil`
a f`cut un \mprumut de 96 mii de franci elve]ieni, credit scadent
\n anul 2022. Acesta sus]ine [i c` [i-a ridicat casa de la Popas
P`curari cu o parte din ace[ti bani. Duc creditul acesta cu
stoicism. Am reu[it s` fac o mic[orare a ratei. A fost greu pentru
c` practic rata s-a dublat, dar din moment ce am plecat la drum...
{i casa a fost f`cut` cu o parte din ace[ti bani, dar [i din alt`
vnzare, a men]ionat Iordan Vintil`. Anul trecut, Vintil` a \ncasat
de la CFR C`l`tori peste 52 mii de lei, dar [i al]i peste 9.000
lei de la CFR Marf` din postura de fost salariat. {i so]ia sa care
lucreaz` tot \n cadrul CFR C`l`tori a ridicat anul trecut peste 47
mii de lei de pe urma salariului. Vintil` [i so]ia sa mai ridic` [i
alte cteva mii de lei anual din \nchirierea unui apartament din
ora[. Directorul de la CFR a \ncasat [i peste 14.000 lei de la
Consiliul Jude]ean, unde a de]inut pn` nu demult calitatea de
lider de grup al PNL pn` s` treac` \n forma]iunea lui C`lin
Popescu T`riceanu.
Vlad ROTARU

Aten]ie, ie[eni! Restric]ii de


circula]ie pe mai multe str`zi
n cursul zilei de 24.03.2015, ncepnd cu ora 06:00 [i pn`
la ora 22:00, va fi restric]ionat traficul pe calea de acces auto
ntre Strada Sfntul Laz`r nr. 29 (bloc A4) [i Strada Prof.
Anton {esan nr. 32 (bloc L4), n scopul mont`rii unei instala]ii
de ridicat la investi]ia din Strada Sfntul Laz`r nr. 27. SC DAS
SRL, n calitate de subantreprenor n cadrul proiectului din
Strada Sfntul Laz`r nr. 27, informeaz` c`, n perioada 23
29 martie 2015, vor fi restric]ii de trafic temporare pe str`zile:
Sfntul Laz`r, Prof. Anton {esan, Uranus [i strada acces auto
la blocurile din Strada Sfntul Laz`r nr. 29 (bloc A4) [i Str.
Prof. Anton {esan nr. 32 (bloc L4). Restric]iile sunt avizate/autorizate
de autorit`]ile n drept.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

EVENIMENT

Vineri, 20 martie

Prim\ria [i-a trimis drumarii s\-i scoat\ din


mocirl\ pe ie[enii care exist\ doar la alegeri
 Dup` ce mocirla \n care se
zbat ie[enii de la periferie a
ajuns subiect de pres`,
municipalitatea [i-a f`cut mil`
[i a inclus str`zile \n
programul de interven]ii din
aceast` prim`var`

De[i se plng la prim`rie de ani de zile cu


privire la drumurile pe care sunt nevoi]i s`
circule, ie[enii din marginea cartierului Avia]iei
sau cei de pe strada Strugurilor au fost pur [i
simplu abandona]i pn` acum de municipalitate.
Oamenii din cartierul Avia]iei se plngeau
acum o s`pt`mn` c` prim`ria le-a oprit civiliza]ia
la poart`.
De[i pe strada Margini troneaz` cteva panouri
informative care anun]` reabilitarea str`zii prin
grija prim`riei \nc` de acum 7 ani, strada a ajuns
s` arate ca un cmp de lupt`. Municipalitatea a
folosit \n 2008 o parte din banii din creditul
Dexia pentru asfaltarea unor str`zi din cartier,
printre care [i Margini. Banii nu au ajuns dect
pentru jum`tate de strad`, care deja e plin` de
cratere. Camioanele care au transportat p`mnt
\n zona de extindere a pistei aeroportului au
distrus [i ce apucase prim`ria s` repare. |n
aceea[i situa]ie se afl` [i cei de pe strada [i
aleea Strugurilor.

Pn` la asfaltare, prim`ria


trimite cteva camioane de
bitum concasat
Acum, drumarii de la Citadin au primit de
la prim`rie o serie de dispozi]ii pentru reabilitarea
mai multor drumuri pe care locatarii trebuiau s`
se deplaseze fie cu ma[ini de teren, fie cu barca.
Dup` numeroase materiale ap`rute \n pres`,
prim`ria pare s`-[i fi amintit c` ie[eni nu sunt
doar cei care locuiesc \n zona central`. Astfel,
cei de la Citadin au \nceput s`pt`mna aceasta

o serie de repara]ii cu materiale concasate, vizate


fiind strada [i trec`toarea P`un, strada Teascului,
Pia]a CUG, strada Ion Nistor [i strada Iancu
Bacalu. Dispozi]ia privind repara]iile cu material
concasat \i prive[te [i pe cei care locuiesc pe
str`zile Strugurilor [i Margini. Cei de la Salubris
sunt implica]i \n aceste ac]iuni, pe linie de

igienizare [i colectare a gunoiului. Lucr`rile vor


fi continuate \n perioada urm`toare \n func]ie de
evolu]ia vremii, a precizat Gabriel Andronache,
reprezentant Departament Comunicare al
municipalit`]ii.
Silviu BORDEIANU
silviubordeianu@bzi.ro

CONCURS
Ministerul Educa]iei [i Cercet`rii {tiin]ifice organizeaz` concurs pentru ocuparea a 2 func]ii
vacante de inspector [colar general adjunct din cadrul Inspectoratului {colar Jude]ean Ia[i [i a
func]iei vacante de director la Casa Corpului Didactic Ia[i.
Concursul se organizeaz` n baza Metodologiei de organizare [i desf`[urare a concursului
pentru ocuparea func]iilor de inspector [colar general, inspector [colar general adjunct din
inspectoratele [colare [i de director al casei corpului didactic, aprobat` prin O.M.E.C.T.S.
nr.5557/07 octombrie 2011, cu modific`rile [i complet`rile uterioare.
La concurs poate candida personalul didactic care ndepline[te, cumulativ, urm`toarele condi]ii:
a) Este membru al corpului na]ional de exper]i n managementul educa]ional;
b) Este absolvent al unei institu]ii de nv`]`mnt superior, cu diplom` de licen]`;
c) Este personal didactic titular n nv`]`mnt/ ntr-o unitate de nv`]`mnt [i are gradul
didactic I sau titlul [tiin]ific de doctor;
d) Are o vechime n nv`]`mntul preuniversitar de cel pu]in 8 ani, dintre care cel pu]in 5
n ultimii 10 ani;
e) A ob]inut calificativul foarte bine n ultimii 5 ani [i nu a fost sanc]ionat disciplinar n
anul [colar curent;
f) Are recomandare/ caracterizare viznd calit`]ile profesionale, manageriale [i morale din
partea consiliului profesoral al unit`]ii de nv`]`mnt sau din partea consiliului de
administra]ie al inspectoratului [colar ori recomandarea senatului universit`]ii sau a
organului de conducere a institu]iei n care candidatul [i desf`[oar` activitatea la data
nscrierii la concurs;
g) Nu a desf`[urat poli]ie politic` [i nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o func]ie de
conducere n nv`]`mnt prin hot`rre judec`toreasc` definitiv` de condamnare penal`;
h) Este apt din punct de vedere medical pentru ndeplinirea func]iei, conform prevederilor
art.234 alin.(1) din Legea Nr. 1/2011, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare;
i) La data sus]inerii concursului nu a mplinit vrsta standard de pensionare.
Dosarul de nscriere constituit, obligatoriu, n conformitate cu prevederile art.4 din Metodologia
aprobat` prin O.M.E.C.T.S. nr.5557/07 octombrie 2011, cu modific`rile ulterioare, se depune, n
perioada 25 martie 5 aprilie 2015, la sediul Inspectoratului {colar Jude]ean Ia[i.
Probele de concurs se vor desf`[ura n perioada 20 aprilie 29 mai 2015 la sediul
Ministerului Educa]iei [i Cercet`rii {tiin]ifice.
Metodologia de concurs, bibliografia de concurs, modelul de curriculum vitae, declara]ia pe
propria r`spundere, fi[ele de evaluare a probelor, fi[a cadru a postului de inspector [colar
general adjunct [i cea de director la Casa Corpului Didactic precum [i lista documentelor
necesare nscrieii la concurs se afi[eaz` att la sediul Ministerului Educa]iei [i Cercet`rii
{tiin]ifice, ct [i la sediul Inspectoratului {colar Jude]ean Ia[i.
Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la nr. de telefon 0232/216535, 0232/268014, n perioada
20 martie 5 aprilie 2015, de luni pn` vineri ntre orele 10-15.

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

SOCIAL

Vineri, 20 martie

{efa ISJ: Ia[ul


merit\ mai mul]i
bani pentru
educa]ie

prof. dr. Camelia Gavril`


Ieri, prof. dr. Camelia Gavril`, [efa
Inspectoratului {colar Jude]ean Ia[i (ISJ),
a ]inut s` fac` o serie de preciz`ri \n
leg`tur` cu rezultatul ob]inut la concursul
pentru ocuparea pozi]iei de inspector general.
De precizat c`, \n baza datelor ob]inute de
la Ministerul Educa]iei [i Cercet`rii {tiin]ifice
(MECS), aceasta a ob]inut cel mai mare
punctaj din ]ar`, respectiv 147.25 dintr-un
maximum de 150. |n acest context, Gavril`
a ]inut s` mul]umeasc` \ntregii echipe a
ISJ pentru munca depus` [i pentru sprijinul
acordat. De asemenea, inspectorul general
a remarcat c`, tocmai \n contextul \n care
Ia[ul este primul din ]ar` (dup` municipiul
Bucure[ti - n.r.) att ca re]ea educa]ional`,
num`r de elevi [i profesori, dar [i ca
performan]e ea se a[teapt` [i ca finan]area
s` fie pe m`sur`. Cu siguran]`, au fost
apreciate [i calit`]ile de manager al`turi
de faptul c` proiectul prezentat, seriozitatea
[i argumentele din dosarul de candidatur`,

al`turi de echipa pe care o coordonez acum,


au avut un rol la fel de important. Oferta
managerial`, \n baza experien]ei probate
de-a lungul celor trei mandate pe care
le-am avut la conducerea Inspectoratului
{colar, faptul c` am punctat o viziune bazat`
pe proiecte de dezvoltare pe termen lung
a sistemului de \nv`]`mnt preuniversitar
ie[ean [i care pleac` de la voca]ia cultural`
a Ia[ului, dezvoltarea, sus]inerea [i exemplificarea
solu]iilor viabile pentru cre[terea \nv`]`mntului
din mediul rural, ct [i a celui tehnic sau
voca]ional al`turi de sus]inerea excelen]ei
\n educa]ie, au fost alte elemente apreciate
\n evaluarea mea. Aici, dac` Ia[ul este
primul din ]ar`, dup` Bucure[ti, din perspectiva
re]elei educa]ionale, num`r de elevi [i
profesori, dar [i ca performan]e, m` a[tept
ca [i finan]area s` fie pe m`sur`, a comentat
Gavril`.
Valentin HU}ANU
valentin@bzi.ro

GRAFIC BETA INVEST


SERVICII TIPOGRAFICE LA CELE MAI MICI PRETURI,

Trimite o cerere de oferta la:


grafic.beta.invest@gmail.com

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

SOCIAL

Vineri, 20 martie

Jum\tate dintre bolnavii


de cancer nu mai vor s\
fac\ radioterapie aici.
Vezi explica]ia spitalului

Tot mai multe persoane diagnosticate cu cancer refuz` s` mai


fac` radioterapie la acceleratorul de particule vechi. Bolnavii doresc
ca acest tratament s`-l urmeze la cele dou` acceleratoare de particule
noi care se afl` la Institutul Regional de Oncologie din Ia[i. Chiar
dac` unitatea medical` a achizi]ionat \nc` dou` aparate, nu a renun]at
la cel care func]ioneaz` de ani de zile \n curtea Spitalului Sf. Spiridon.
Cu toate c` sunt trei acceleratoare de particule \n func]iune, pacien]ii
care au indica]ie de radioterapie a[teapt` \ntre o lun` [i o lun` [i
jum`tate, \n func]ie de localizarea leziunii tumorale. La acceleratorul
de la Spitalul Sf. Spiridon se lucreaz` \n trei ture, \ntre orele 06:3022:00 [i, uneori, chiar [i pn` la ora 23:00. Zilnic, \n jur de 90 de
bolnavi f`ceau acolo radioterapie, dar de o perioad` de timp nu
sunt mai mult de 50. Bolnavii refuz` pe motiv c` doresc s` li se
fac` radioterapie la cele dou` acceleratoare noi. Noi nu am scos
din func]iune acceleratorul de aici, pentru c` aparatul este bun.
Pacien]ii spun c` este mai bine s` fac` radioterapie la IRO pe cele
dou` aparate noi. Nu putem s`-i for]`m pe pacien]i s` mearg` [i
la acceleratorul vechi [i atunci se prelunge[te lista de a[teptare [i
se aglomereaz` acceleratoarele noi. Este adev`rat c` la IRO sunt
condi]ii net superioare, iar bolnavii ne spun c` prefer` s` mai a[tepte
dect s` mearg` la aparatul vechi. Ne gndim la o solu]ie pentru
a muta acceleratorul de la Spitalul Sf. Spiridon la IRO. Nu cred c`
vom mai primi autoriza]ie pentru acel spa]iu, a declarat ec. Mirela
Grosu, managerul Institutului Regional de Oncologie Ia[i.

Modific`ri \n programul de radioterapie


De la 1 mai 2015, pacien]ii cu afec]iuni oncologice vor beneficia
de un subprogram de radioterapie distinct \n cadrul programului
na]ional de oncologie. Deocamdat`, nu a fost elaborat cadrul legislativ
care s` permit` derularea acestui program, urmnd ca acest lucru

s` se fac` pn` la 1 mai. Conducerea IRO Ia[i a precizat c` asta


nu \nseamn` neap`rat c` bolnavul va a[tepta mai pu]in pe lista de
a[teptare. Nu [tiu ce presupune \n plus acest subprogram de
radioterapie. |n prezent, radioterapia este pl`tit` de la serviciile
medicale ale spitalului. Probabil, de la 1 mai, serviciile de radioterapie
vor fi pl`tite din programul na]ional de oncologie. S-ar putea s`
primim mai mul]i bani. Asta nu \nseamn` c` va disp`rea lista de
a[teptare. Chiar dac` se m`re[te tariful pe serviciu de radioterapie
aparatele func]ioneaz` la fel. Nu cred c` o s` avem bani s` putem
cump`ra \nc` un accelerator de particule. Pn` acum nu am avut
probleme cu finan]area pe radioterapie. Vom vedea ce se \ntmpl`
dup` 1 mai, a spus managerul IRO Ia[i. Ministerul S`n`t`]ii sus]ine
c` acest subprogram exclusiv de radioterapie va beneficia de alocarea
unui buget distinct ce va permite o predictibilitate [i o adaptare la
nevoile reale ale pacientului oncologic.
Magda OLTEANU

Copil b`tut
\n autobuz de un
huligan. Niciun
c`l`tor nu a intervenit
Copilul a avut nevoie de \ngrijiri medicale de
specialitate, fiind internat la Spitalul Sf. Maria.
B`ie]elul a fost lovit cu pumnii [i picioarele,
suferind mai multe leziuni la nivelul capului,
fe]ei, coloanei cervicale [i lombare [i o plag`
la buza inferioar`
Un b`ie]el de 12 ani, din Ia[i, a fost transportat la Spitalul
Prof. Dr. Nicolae Oblu (Neurochirurgie), dup` ce a fost b`tut
\ntr-un mijloc de transport. Agresiunea a avut loc miercuri, 18
martie, \n autobuzul 28. Copilul a fost lovit cu pumnii [i
picioarele peste cap [i spate. Investiga]iile medicilor de specialitate
au eviden]iat un traumatism cranio-facial, contuzie coloan`
cervical`, contuzie coloan` lombar` [i o plag` la buza inferioar`.
Dup` evaluarea medicilor neurochirurgi, b`ie]elul a r`mas pe
timpul nop]ii la unitatea medical` men]ionat`, ieri fiind transferat
la Spitalul Sf. Maria din Ia[i. Copilul este victima unei agresiuni
care a avut loc \ntr-un autobuz din municipiul Ia[i. |n urma
loviturilor a suferit un traumatism cranio-facial cu suspendarea
temporar` a st`rii de cuno[tin]`, o contuzie la coloana cervical`
[i o alta la cea lombar`, ambele u[oare [i o plag` la buza
inferioar`. A beneficiat de tratament de specialitate [i a r`mas
internat sub supraveghere [i evitarea unor eventuale complica]ii,
a declarat dr. C`t`lina Ionescu, purt`tor de cuvnt la Spitalul
Sf. Maria. Mama copilului a depus o sesizare la poli]ie, o
anchet` fiind deja \n derulare pentru identificarea agresorului.
Un b`rbat de vreo 20 - 30 de ani l-a b`tut pe copilul meu
cu pumnii [i picioarele. Copilul are 12 ani, era \n autobuzul
28 [i a cobort plin de snge. El mai era cu doi colegi de
aceea[i vrst` [i a povestit c` a dat cu piciorul \ntr-un co[ de
gunoi din autobuz [i de aceea acel b`rbat l-a b`tut. Nimeni
nu s-a b`gat s`-l ajute, nici [oferul sau al]i oameni care au
v`zut ce se \ntmpl`, iar copilul a fost b`tut f`r` niciun motiv,
a spus Elena T`nase, mama copilului agresat.
Magda OLTEANU
Vlad Alexa

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Vineri, 20 martie

PUBLICITATE

EXTRAS PUBLICATIE DE VANZARE NR.840/2013 DIN 18.03.2015


BEJ Chiriac Catalin Razvan, executor judecatoresc numit prin Ordinul Ministrului Justitiei nr. 1113/C/15.03.2012, in circumscriptia
Judecatoriei IASI, cu sediul in IASI, B-DUL STEFAN CEL MARE SI SFANT NR. 67, BL. C3, ET. 1, BIROU NR. 5, JUD. IASI, aduce
la cunostinta generala ca, in ziua de 26.03.2015, ora 12:00, va avea loc la sediul nostru din Iasi - 700064, B-dul Stefan cel Mare si Sfant,
nr. 67, bl. C3, et. 1, ap. 5, incinta Casa Cartii, Judetul Iasi, vanzarea la licitatie publica a imobilului teren arabil, situat in Tomesti 707515, Intravilan, Comuna Tomesti, Judetul Iasi, compus din: parcela 1A in suprafata de 1346 mp, avand numar cadastral 2515/1, inscris
in CF nr. 3570 a loc. Tomesti; imobilul are urmatoarele vecinatati: N - drum, E - prop. Tertelici G., S - imobil cu nr. cadastral 2515/2,
V - prop. Sacaleanu M., conform raportului de expertiza intocmit de expertul imobiliar ing. S.C. GETYKA FINANCIAR S.R.L. - EXPERT
EVALUATOR TROFIN THEODOR IOAN.
Pretul de incepere al licitatiei este de: 30.600,00 Lei, reprezentand 75% din pretul de pornire al primei licitatii.
Daca nu se obtine pretul de incepere a licitatiei si exista cel putin 2 licitatori, la acest termen, bunul va fi vandut la cel mai mare
pret oferit, dar nu mai putin de 30% din pretul de pornire al primei licitatii. Vanzarea se va putea face chiar daca exista o singura
persoana care ofera pretul de la care incepe licitatia.
Valoarea totala a imobilului este de 40.800 lei.
Imobilul urmarit este grevat de urmatoarele sarcini si drepturi reale:
DREPT DE IPOTECA IN FAVOAREA VOLKSBANK ROMANIA SA;
SOMATIE IMOBILIARA EMISA DE BEJ CHIRIAC CATALIN IN FAVOAREA VOLKSBANK ROMANIA SA
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmarit sa-l anunte pe executorul judecatoresc inaintea datei stabilite
pentru vanzare.
Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere imobilul sa se prezinte la termenul de vanzare, locul fixat si ora stabilita, avand asupra
lor acte de identitate, urmand a depune, pana la termenul vanzarii, o cautiune reprezentand 10% din pretul de incepere a licitatiei, pe
seama si la dispozitia Executorului Judecatoresc Chiriac Catalin Razvan, avand C.F. 30021269, in contul de indisponibilizari RO47 BRDE
240S V084 1959 2400, deschis la BRD GSG SA, AG. A. PANU.
Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare, pana la termenul stabilit pentru vanzarea la licitatie publica.

Dosar executare nr. 2911/2014


Potrivit dispozitiilor art. 838, alin. 1, Cod Proc. Civ., aducem la
cunostinta generala ca in ziua de 10.04.2015, orele 09:30, va avea
loc la sediul B.E.J.A Dominte si Asociatii din Iasi, str. Grigore
Ureche, nr.1-3, bloc W. Maracineanu, demisol, vanzarea la licitatie
a imobilului situat in Vaslui, Str. Dimitrie Bolintineanu, bl. 433, sc.
B, et. 2, ap. 12, Judetul Vaslui, compus dintr-un teren cota indiviza
in suprafata de 17 mp in proprietate si o constructie cu suprafata
utila de 65 mp, compusa din 3 camere si dependinte, inscris in
C.F. nr. 70156-C1-U8, nr. cadastral 416/2;12.
Pretul de la care porneste licitatia este de 183.200,00 Lei.
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului
urmarit sa-l aduca la cunostinta executorului judecatoresc inaintea
datei stabilite pentru vanzare.
Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere imobilul urmarit
silit sa se prezinte la data, locul si ora stabilita pentru vanzare,
avand asupra lor cartea de identitate si pana la aceasta data sa
prezinte oferta de cumparare.
Executor Judecatoresc
Tufeanu Vasile Bogdan

EXECUTOR JUDECATORESC
CHIRIAC CATALIN

EXTRAS PUBLICATIE DE VANZARE NR.564/2013 DIN 19.03.2015


BEJ Chiriac Catalin Razvan, executor judecatoresc numit prin Ordinul Ministrului Justitiei nr. 1113/C/15.03.2012, in circumscriptia
Judecatoriei IASI, cu sediul in IASI, B-DUL STEFAN CEL MARE SI SFANT NR. 67, BL. C3, ET. 1, BIROU NR. 5, JUD. IASI, aduce
la cunostinta generala ca, in ziua de 26.03.2015, ora 15:00, va avea loc la sediul nostru din Iasi - 700064, B-dul Stefan cel Mare si Sfant,
nr. 67, bl. C3, et. 1, ap. 5, incinta Casa Cartii, Judetul Iasi, vanzarea la licitatie publica a imobilului teren , situat in Vaslui - 730186,
Str. Stefan cel Mare nr. 18, Judetul Vaslui, compus din: teren categoria de folosinta CC, cu destinatia de cale de acces, cu suprafata de
664 mp; imobilul este inscris in CF nr. 71382 a loc. Vaslui, sub nr. cadastral 455/1/2 si este grevat de dreptul de servitute de trecere
in favoarea corpurilor de proprietate inscrise in CF nr. 9024, 9026 (71260), 9028, 9027, 9029 si 9031 a loc. Vaslui, conform raportului
de expertiza intocmit de expertul imobiliar EXPERT TEHNIC JUDICIAR LAZAR LILIEAN.
Pretul de incepere al licitatiei este de: 75.600,00 Lei, reprezentand 75% din pretul de pornire al primei licitatii.
Daca nu se obtine pretul de incepere a licitatiei si exista cel putin 2 licitatori, la acest termen, bunul va fi vandut la cel mai mare
pret oferit, dar nu mai putin de 30% din pretul de pornire al primei licitatii. Vanzarea se va putea face chiar daca exista o singura
persoana care ofera pretul de la care incepe licitatia.
Bunul imobil a fost evaluat la suma de 100.800,00 Lei.
Imobilul urmarit este grevat de urmatoarele sarcini si drepturi reale:
DREPT DE SERVITUTE DE TRECERE PERPETUA IN FAVOAREA IMOBILELOR DIN CF NR. 9024, 9026, 9027, 9028, 9029, 9031;
DREPT DE IPOTECA IN FAVOAREA BRD GSG SA;
URMARIRE SILITA IMBOBILIARA EMISA DE BEJ CHIRIAC CATALIN IN FAVOAREA BRD GSG SA.
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmarit sa-l anunte pe executorul judecatoresc inaintea datei stabilite
pentru vanzare.
Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere imobilul sa se prezinte la termenul de vanzare, locul fixat si ora stabilita, avand asupra
lor acte de identitate, urmand a depune, pana la termenul vanzarii, o cautiune reprezentand 10% din pretul de incepere a licitatiei, pe
seama si la dispozitia Executorului Judecatoresc Chiriac Catalin Razvan, avand C.F. 30021269, in contul de indisponibilizari RO47 BRDE
240S V084 1959 2400, deschis la BRD GSG SA, AG. A. PANU.
Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare, pana la termenul stabilit pentru vanzarea la licitatie publica.

GRAFIC BETA TRUST


SERVICII TIPOGRAFICE COMPLEXE,
Cerere de ofert:
tipografiagraficbeta@gmail.com

CONTRACTE DE MUNC~ IN DANEMARCA


12 luni, salarii de la: 1400 euro
* Limba Englez\ (conversa]ional)
* Vrsta: 20-30 ani
NU se pl\te[te comision `n ]ar\!
Completa]i CV-ul la adresa:
www.agrojobdk.com
* avem plec`ri \n fiecare lun`

EXECUTOR JUDECATORESC
CHIRIAC CATALIN

Colegiul C. Negruzzi Ia[i anun]` organizarea


urm`toarelor concursuri jude]ene pentru elevii de clasa a IV-a:
Concursul de Limb`, Literatur` [i Comunicare Ionel Teodoreanu,
edi]ia a XI-a, n data de 28 martie 2015, ora 9.00
Concursul de Matematic` Traian Lalescu, edi]ia a XVI-a,
n data de 29 martie 2015, ora 9.00
Ini]iate de [coala noastr` n anul 2000 (Concursul Traian Lalescu - matematic`), respectiv 2005 (Concursul Ionel Teodoreanulimba romn`), n parteneriat cu ISJ Ia[i, cele dou` concursuri au devenit repere importante n calendarul competi]ional al
nv`]`mntului ie[ean. Motiva]ia organiz`rii acestor concursuri este reprezentat` de sus]inerea performan]ei ca premis` a excelen]ei
n educa]ie printr-un demers de evaluare bine articulat [tiin]ific, metodic [i educativ care valorizeaz` competen]ele specifice
elevului de final de ciclu primar achizi]ii [tiin]ifice, atitudini, valori.
Subiectele vor avea n vedere elemente de curriculum extins pentru clasele
a III-a [i a IV-a, fiind concepute astfel nct s` valorifice competen]a de
exprimare scris`, capacitatea de receptare, de explorare [i de valorizare a
textului literar, originalitatea [i creativitatea micilor competitori la limba romn`,
respectiv deprinderile de calcul, gndirea logico-matematic` [i perspicacitatea
elevului n domeniul matematic.
Interesul elevilor pentru concursuri va fi recompensat prin oferirea de
premii n c`r]i, diplome de participare [i materiale promo]ionale cu nsemnele
Colegiului Costache Negruzzi Ia[i. n func]ie de nivelul performan]elor atinse
la matematic` [i/sau limba romn`, elevii pot beneficia de oportunitatea de
a se nscrie n clasa a V-a la Colegiul Costache Negruzzi Ia[i.
Perioada de nscriere este 09-25 martie 2015, ntre orele 1000-1500, la
secretariatul Colegiului. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine de la secretariatul
institu]iei (telefon 0232210510) [i de pe site-ul [colii (http://colegiulnegruzzi.ro).
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

PUBLICITATE

Vineri, 20 martie

Dosar nr. 2306/2014


Data 16.03.2015
Publicatie de vanzare imobiliara

Subsemnatul, Iovu Dragos, executor judecatoresc in circumscriptia


Curtii de Apel Iasi, cu sediul in Iasi - 700044, Str. Sfantul Lazar
nr. 4, bl. PENES CURCANUL, sc. A, parter, Judetul Iasi
In conformitate cu dispozitiile art. 838 alin. 1 C. pr. civ.,
aducem la cunostinta generala ca, in data de 15.04.2015, ora
11:00, va avea loc la sediul B.E.J.A. Iovu Dragos si Sirbu Ciprian
Ioan din Iasi,Strada Sfantul Lazar nr.4, bl. Penes Curcanul, sc.
A, parter, vanzarea la licitatie publica a imobilului, situat in Husi
- 735100, B-dul 1 Mai, bl. 25, sc. A, et. 3, ap. 13, Judetul Vaslui,
constand in apartament nr. 13, compus din trei camere si
depedinte, cu suprafata construita de 63,52 mp si suprafata utila
de 55,53 mp, identificat prin parcela 22/C1/1;13, dreptul de
coproprietate asupra partilor de bloc, care prin natura si destinatia
lor sunt in folosinta comuna, perpetua si fortata a tuturor
coproprietarilor, precum si cota de 13,88 mp teren (14 mp
conform extras CF), aflata in proprietate, din suprafata totala de
teren pe care este construit blocul , avand numar cadastral
22/1;13, inscris in CF nr. 70339-C1-U35, a localitatii Husi.
Imobilul descris mai sus este proprietatea lui STRAMBU
Adrian, cu domiciliul in Husi - 735100, B-dul 1 Mai, bl. 25, sc.
A, et. 3, ap. 13, Judetul Vaslui si STRAMBU Ramona - Mihaela,
cu domiciliul in HUSI, B-dul 1 Mai, bl. 25, sc. A, et. 3, ap.
13, Judetul Vaslui,, care datoreaza creditoarei S.C. VOLKSBANK
ROMANIA S.A., CIF: 12564356, J40/58/2000, cu sediul in Bucuresti
- 020112, Sos. Pipera nr. 42, et. 3-8, 10, Sector 2, suma de
71.727,32 CHF (franci elvetieni) (la cursul BNR din ziua platii)
si 10.181,52 Lei, din care 10.181,52 lei cheltuieli de executare
silita.

Pre]ul la care a fost evaluat imobilul este de 130.634,00 lei


[i a fost stabilit de expert Boazu Sorin din cadrul SC Expert
Buildings SRL, cu sediul in Iasi, Sos. Nicolina nr. 74, bl. 991A,
ap. 7, Jud. Iasi.
Pre]ul de pornire a licita]iei este de 97.975,50 Lei si reprezinta
75% din pretul de pornire al primei licitatii. Daca nu se obtine
pretul de incepere a licitatiei si exista cel putin 2 licitatori, la
acelasi termen, bunul va fi vndut la cel mai mare pret oferit,
dar nu mai putin de 30% din pretul de pornire a primei licitatii.
Vnzarea se va putea face chiar daca se prezinta o singura
persoana care ofera pretul de la care incepe licitatia, conform
dispozitiilor art. 845 alin. (8) C.proc.civ.
Executarea silita se efectueaza in baza titlului executoriu
reprezentat de Conventie de credit nr.0146654/ 07.04.2008; act
aditional nr.2/21.08.2012; contract de garantie reala imobiliara
autentificat sub nr.774/2008 la BNP Macovei Radu Ticu.
Prezenta publicatie de vanzare a fost intocmita in conformitate
cu dispozitiile art. 838 C. pr. civ. si afisata la data de 16.03.2015,
la sediul Biroului executorului judecatoresc.
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului
urmarit sa-l anunte pe executorul judecatoresc inaintea datei
stabilite pentru vanzare.
Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere imobilul sa se
prezinte la termenul de vanzare, locul fixat si ora stabilita, avand
asupra lor acte de identitate si pana la aceasta data sa prezinte
oferte de cumparare.
Potrivit dispozitiilor art. 838 alin.1 lit. 1) C. pr. civ., ofertantii
trebuie sa consemneze o cautiune reprezentand 10% din pre]ul
de ncepere a licita]iei, pe seama si la dispozitia executorului
judecatoresc Iovu Dragos, avand C.I.F. 30416315, in contul de
consemnari la deschis LIBRA INTERNET BANK S.A., SUC. IASI,
RO42BREL0002000722050102-ron, RO31BREL0002000722050300usd, RO63BREL0002000722050500-CHF.
Prezenta publicatie de vanzare contine un numar de una
pagina.
Executor judecatoresc,
Iovu Dragos

SPECIALI{TI |N ECONOMIE, cu titluri


academice \n ]ar` [i str`in`tate precum [i
atest`ri profesionale \n domeniul financiarcontabil, prest`m urm`toarele servicii: *
Analiza economico-financiar`, studii de
fezabilitare planuri de afaceri; * Expertize
contabile judiciare [i extrajudiciare; * Evalu`ri
patrimoniale [i bunuri mobile; * Misiuni de
administrare [i arbitraje - lichid`ri societ`]i; *
Auditare societ`]i, fonduri europene; *
Consultan]` economico-financiar`, drept
comercial parte economic`; * Transformare,
fuziune, dizolvare voluntar` societ`]i; *
Comunicare [i rela]ii publice, resurse umane;
* Management, contabilitate [i informatic` de
gestiune.
Rela]ii la tel/fax: 0232.218842, 0723.364346.

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

ACTUALITATE

Vineri, 20 martie

Confesiuni cutremur\toare!
P\rintele unui elev dependent de
droguri rupe t\cerea
 |n aceast` situa]ie se g`sesc mii de p`rin]i care caut` cu disperare o cale
de ie[ire dup` ce copiii lor minori au intrat pe drumul autodistrug`tor al
drogurilor
 Consumul de substan]e psihotrope a ajuns o practic` zilnic` aproape \n
fiecare sal` de clas` din [colile ie[ene
 Tat`l unui elev dependent de droguri a decis s` rup` t`cerea despre
situa]ia \n care se g`sesc astfel de minori, a c`ror via]` nu mai conteaz`
pentru nimeni \n afar` de familie
Pentru un p`rinte, una dintre cele
mai mari probleme cu care se confrunt`
\n societatea actual` cnd vine vorba
despre copii, st` \n consumul de droguri.
Conform unor informa]ii neoficiale, dar
cunoscute de toat` lumea, \n fiecare
sal` de clas` din liceele ie[ene exist`
m`car un singur elev consumator constant
de droguri. Aceast` incon[tien]` a
minorilor atrage dup` sine o suferin]`
de nedescris \n sufletul p`rin]ilor care
\[i v`d odraslele autodistrugndu-se pe
zi ce trece.
Acesta este [i cazul unei familii
din Ia[i a c`rui copil \n vrst` de 16
ani a intrat adnc \n patima drogurilor,
iar de aproape 2 ani de zile to]i membrii
familiei tr`iesc un adev`rat co[mar. |n
urm` cu doi ani am observat c` \mi
fura bani din buzunar, ducea la amanet
bunurile din cas` [i tot a[a. El avea
atunci 14 ani, era elev la Liceul Octav
B`ncil`, iar directoarea m-a contactat
spunndu-mi c` Robert lipse[te foarte
mult de la [coal`. Apoi, \n iarn`, l-a
prins poli]ia c` i-a furat geaca [i papucii
unei persoane. Atunci mi-am imaginat
c` el consum` droguri [i m-am \ngrijorat.

Nu ne mai \n]elegeam deloc, eu fiind


la serviciu, nu aveam timp s`-l urm`resc.
Apoi le-am spus tuturor, celor de la
poli]ie [i la liceu, faptul c` Robert
consum` droguri. Din ce am \n]eles,
ei au purtat o discu]ie cu b`iatul [i
apoi au spus c` nu este consumator.
|n schimb, ei ]ineau lec]ii de educa]ie
cu mine, cum s` m` comport cu b`iatul
[i tot a[a, poveste[te Mihai A.

Este sf[ietor s` vezi


cum \]i moare copilul
Robert locuie[te \n Valea Lupului
al`turi de tat`l s`u, mama lui fiind
plecat` s` lucreze \n Italia. Tat`l b`iatului
poveste[te c` a \ncercat s`-i ofere de
toate odraslei sale, \n a[a fel \nct s`
nu-i lipseasc` nimic, \ns` nu a fost
suficient pentru fericirea sa. L-am trimis
\n Italia la mama sa, a stat 6 luni acolo.
Cnd s-a \ntors, am fost nevoi]i s`-l
transfer`m la Liceul Gheorghe Asachi.
Copilul spunea c` nu mai consum`
droguri, c` s-a oprit. Dar tot nu era
el, parc` s-a \ntors la 180 de grade.
|nainte a f`cut fotbal 8 ani, de cnd
au ap`rut drogurile s-a oprit brusc.

Luni, cnd era la [coal`, m-au sunat


directorii [i mi-au spus c` i s-a f`cut
r`u. Am ajuns la liceu [i am aflat c`
a consumat droguri, tocmai \i f`cuser`
perfuzii cu glucoz`. Cei de acolo
mi-au spus s` fiu ct mai discret. Lam dus apoi la spitalul de copii, iar
acum l-am internat la Socola pentru c`
nu mai g`seam o alt` solu]ie, mai
spune Mihai A., tat`l lui Robert.
Dup` cele povestite medicilor, elevul
\n vrst` de 16 ani \[i procura drogurile
de la diferite cuno[tin]e sau colegi de
liceu, \n schimbul unor sume de 10,
50 sau 80 de lei, fiind vorba despre
droguri sintetice de genul etnobotanice.
Este sf[ietor s` vezi cum \]i moare
copilul cu zile. |n to]i ace[ti ani am
umblat la toate institu]iile care au
leg`tur` cu asta. Peste tot am sim]it
c` se paseaz` responsabilitatea, mi se
spunea mie cum s` m` comport cu
copilul, dar nu d`deau o solu]ie concret`
ce s` fac cu el. Ei chiar \mi cereau
probe de snge, credeau c` \ncerc
s`-i mint? Institu]ii sunt, dar nu fac
altceva dect s` consume bani \n vreme
ce noi ne \ngrop`m copiii [i ajung pe

minile trafican]ilor, este de p`rere


tat`l lui Robert.

Elevii trebuie implica]i


\n activit`]i cu
recompense
Un aspect foarte important \n aceste
probleme st` \n tipurile de droguri
consumate de tineri. Mul]i adolescen]i
asociaz` drogurile u[oare de tip marijuana
cu cele sintetice, care s-au g`sit pn`
nu demult chiar [i la magazine [i care
sunt extrem de nocive pentru organism,
ele fiind produse \n laborator f`r`
supraveghere.
Conform speciali[tilor, minorii ajung
s` consume droguri din cauza sistemului
social [i al celui educa]ional, care ofer`
prea pu]ine alternative tinerilor. Sunt

multe explica]ii pentru astfel de situa]ii


\n care minorii ajung s` consume
droguri. Un copil de 14 ani trebuie
implicat \n activit`]i care s` \i ofere
recompense pentru meritele sale, iar
apoi el se va implica mai departe \n
aceste activit`]i, fie ele [colare sau
artistice. Acei minori care nu sunt
implica]i \n diverse activit`]i cad \n
aceste laturi care duc spre dec`dere
personal`. |n aceste momente s-a creat
o pr`pastie \ntre adolescent [i p`rinte,
inclusiv cu al]i adul]i din jurul lor. La
nivel de liceu, de obicei, unul dintre
elevi distribuie colegilor droguri, dar
nu pentru bani, ci pentru admira]ia [i
prietenia celorlal]i, a explicat dr. psiholog
Tudor-{tefan Rotaru.
Vlad ALEXA
vladalexa@bzi.ro

Detalii inedite din culisele unui scandal de propor]ii la Ia[i.


|n el sunt implicate persoane faimoase
Starea de tensiune,
conflictul [i scandalul de
propor]ii care a izbucnit \n
interiorul unei importante
institu]ii din Ia[i cap`t`
propor]ii greu de imaginat
sau de conceput. O serie
de m`rturii con]in
momente [i scene de-a
dreptul revolt`toare. Dac`
nu se vor rezolva urgent
problemele pe care le-au
semnalat, angaja]ii
amenin]` cu un protest
f`r` precedent
|n aceast` perioad`, dup` foarte
mul]i ani, Teatrul Na]ional (TNI) Vasile
Alecsandri este zguduit de conflicte
f`r` precedent! Actori importan]i [i
valoro[i ai institu]iei au scos la iveal`
o serie de deficien]e [i probleme grave
petrecute, de foarte mul]i ani, \n interiorul
Na]ionalului. Sunt viza]i reprezentan]ii
din conducere, respectiv managerul
Cristian Hadji-Culea [i contabila-[ef`
Lumini]a Condurache. Ne-a deranjat
faptul c` domnul Cristian Hadji-Culea

nu a spus nimic despre ce se ascunde fie regizor. Vom merge mai departe
\n spatele acestui moment bun al [i, dac` va fi nevoie, ne vom deplasa
Teatrului Na]ional. El a prezentat (acum personal la Bucure[ti [i chiar vom intra
dou` zile \n cadrul unei conferin]e - \n grev`, a afirmat [i Antonella Cornici.
n.r.) festivist anumite lucruri tocmai
pentru a ascunde gunoiul sub pre[, iar
Spectacole asasinate
noi am fost trata]i la rubrica diverse,
|n acest context, cele scoase la
lucruri neimportante. Eu, ca actor angajat
al TNI de at]ia ani, m` simt neglijat iveal` de actorul Dumitru N`stru[nicu
[i c` mi se face nedreptate [i c` nu \n leg`tur` cu contabila Lumin]a
se dialogheaz` cu noi \n mod real. Condurache este de-a dreptul halucinant.
Acum a r`mas, dup` ce am avut o Acestuia i-a fost transmis, chiar de c`tre
discu]ie ast`zi (ieri - n.r.) cu domnul Cristian Hadji-Culea, c` ar trebui s`
director, s` ne vedem [i s` discut`m nu mai fie nemul]umit [i s`-i mul]umeasc`
ulterior, dar eu nu v`d ce am putea contabilei c` i-a m`rit leafa. Domnul
spune mai mult dect ceea ce este \n manager mi-a spus c` nu ar mai trebui
memoriu. Noi ne l`ud`m cu ceea ce s` fiu nemul]umit [i s`-i mul]umesc
avem \n p`mnt [i nu cu ce este acum doamnei Condurache pentru c` ea mi[i ar putea fi \n viitor, a precizat a m`rit salariul. Oricum, dac` vine un
Teodor Corban, artist la Na]ional. Pe regizor sau dac` un spectacol este bun,
de alt` parte, colegii acestuia consider` este meritul doamnei contabile, a spus
c` managerul TNI continu` s`-i ignore [i N`stru[nicu. |n plus, al]i colegi
[i s`-i neglijeze. Dumnealui refuz` s` consider` c` \n mod inten]ionat unele
aib` un dialog real cu noi. I-am amintit piese sunt distruse [i anulate din start.
Problemele cu spectacolele sunt
c` dumnealui este, \n primul rnd,
manager [i trebuie s` rezolve problemele altele [i mult mai grave. Sunt foarte
din teatru [i din trup`, [i mai apoi s` multe spectacole omorte. Spre exemplu,
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n

consider c` spectacolul Golem a fost


asasinat. Chiar, aberant, mi-a fost transmis
s` fac o solicitare scris` s` se rejoace
un spectacol. Deja, nici nu m` mai
\ntreb ct au costat spectacolele acestea,
iar eu vorbesc de munca mea [i a
colegilor mei. Cnd cineva vine [i \]i
spune c` o pies` nu se va mai juca,
f`r` nicio explica]ie, m` nemul]ume[te
cel mai mult, reliefeaz` [i actorul Doru
Aftanasiu.

Ceau[escu de la
Na]ional
Atta timp ct managerul Culea nu
a \ncercat s` aib` un dialog [i ascunde
toate problemele existente, \n viziunea
arti[tilor, acesta nu face dect s` ascund`
\ntr-o manier` perfid` tot ceea ce se
petrece \n manier` incorect` [i anormal`.
Noi nu vrem dect s` corect`m ceea
ce se r`st`lm`ce[te din ac]iunile noastre
(de c`tre conducere - n.r.). Domnul
director are abilitatea de a r`st`lm`ci
totul [i de a aplana lucrurile [i pune
a[a un voal de lini[te... Totul e OK [i
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

teatrul merge foarte bine, iar trupa e


puternic`.
Trupa poate fi puternic`, lucrurile
pot fi foarte bune, dar acum nu e OK
ceea ce se \ntmpl`. Domnul director
are o uluial` care-mi aduce aminte de
Ceau[escu \n balcon la Revolu]ia din
1989 [i zice, probabil \n sinea sa, ce
i-a apucat pe `[tia acum c` totul merge
strun` [i ca [i cum nou` ani a fost
perfect, a ]inut s` mai spun` Corban.
Din grupul celor care au semnat
memorandumul c`tre Ministerul Culturii
fac parte actorii: Irina R`du]u Codreanu,
Anne Marie Chertic, Antonella Cornici,
Catinca Tudose, Teodor Corban, Constantin
Pu[ca[u, Doru Aftanasiu, Cosmin Maxim,
Dumitru N`stru[nicu, Ion Sapdaru,
Constantin Avadanei [i Octavian Jighirgiu.
Nici pn` acum conducerea de la TNI
nu a catadicsit s` aib` un dialog normal
[i constructiv. De reamintit c` ace[tia
au trimis un memoriu c`tre minister
\n care semnalau o serie de deficien]e
grave din Na]ional.
Valentin HU}ANU
valentin@bzi.ro

ACTUALITATE

Vineri, 20 martie

INCREDIBIL! A b\ut [i a vrut s\ fac\


amor cu so]ia, `ns\ copiii lor erau `n
cas\. Ce a urmat este cutremur\tor
 A petrecut \mpreun` cu so]ia, \ns` a uitat complet c` \n cas`
se aflau doi dintre copiii lor

 Dup` ce au b`ut cteva sticle de vin, au \ncuiat u[a [i au uitat


de toate responsabilit`]ile
 Vecinii spun c` zilnic \n casa cuplului se \ntmpl` lucruri
deocheate
 De fiecare dat` cnd b`rbatul vine beat acas`, copiii sar
gardurile [i fug pe unde apuc`
La doar c]iva kilometri de municipiul Ia[i,
reporterii BUN ZIUA IA{I au descoperit ieri un
caz cutremur`tor. Este vorba despre drama pe
care o tr`iesc zi de zi c]iva copii, b`tu]i [i umili]i
de p`rin]ii lor, care nu se mai trezesc din b`utur`.
|mpreun` cu asistentul social de la Prim`ria
Popricani, reporterii BUN ZIUA IA{I au ajuns
\n satul Tipile[ti, la familia Balan, acolo unde
vecinii reclamau faptul c` mai mul]i minori sunt
b`taia de joc a p`rin]ilor lor.
|nc` de la poarta bordeiului unde locuiesc
[apte suflete, mirosul [i mizeria erau completate
perfect de noroiul \n care te afundai pn` la
genunchi. Condi]iile definitorii pentru o familie
s`rac` au r`mas insesizabile cnd \ntr-un col] de
curte un copil \n vrst` de zece ani tremura de
frig [i fric`, iar cu ochii \n lacrimi spunea c`
l-au dat afar` din cas`. Povestea celor cinci copii
este cunoscut` de c`tre vecini [i de c`tre asistentul
social din sat, care din cnd \n cnd \i viziteaz`
pe cei din familia Balan [i le mai aduce unele
lucruri necesare. Din p`cate un cuvnt crud \i
define[te pe p`rin]i: alcoolici.

Nesim]irea [i alcoolul au
transformat doi p`rin]i \n
animale
Micu]ul Gheorghi]`, un copil sl`bu] [i timid,
\mbr`cat cu cteva h`inu]e rupte [i murdare, a
ar`ta cu degetul spre u[a dup` care stau p`rin]ii

lui be]i. La \ntrebarea ce fac ei acolo, nu a putut


r`spunde, nu pentru c` nu voia, ci pentru c` nu
[tia. Imediat dup` ce a venit de la [coal`, Florin
Balan, tat`l lui, i-a aplicat o corec]ie, dup` cum
spune el p`rinteasc`, cu pumnii [i picioarele
pentru c` nu a putut r`spunde la unele \ntreb`ri.
La ochiul drept, sub lacrimi se vedea o vn`taie,
iar \n sufletul s`u se observau mult mai multe
urme ale violen]ei tat`lui. Din gura unui copil
este greu s` auzi cum poveste[te \n ce mod
reac]ioneaz` tat`l s`u cnd bea, dar totu[i el
spune. M-a b`tut. A[a face de fiecare dat` cnd
e beat. Ne bate pe to]i. De multe ori ne d` seara
afar` din cas`, ne las` \n frig, apoi ne cheam`
s` ne bat`, spune Gheorghi]`. |n aceste cazuri
o \ntrebare o pui involuntar. Mama? Unde era
mama?. Ei bine, mama e tot timpul \ntre copii
[i so], doar c` e [i ea la rndul ei beat`. Ieri,
Gheorghi]` a fost \ntrebat ce a mncat, a r`spuns
nimic. Probabil c` ziua de ieri a fost una dintre
acelea \n care b`utura \i conduce pe so]ii Balan,
iar copiii sunt doar un num`r. Fiara cu dou`
picioare pe care Gheorghi]` \l nume[te tat` a
ie[it \ntr-un final \n \ntmpinarea reporterilor [i
asistentului social dup` ce a descuiat u[a buimac.
|ntrebat de ce este copilul afar`, a r`spuns curios:
Care copil?, probabil aburii alcoolului i-au \ntunecat
de tot gndirea [i vederea. Dup` ce [i-a amintit
despre care copil este vorba, a spus c` l-a b`tut
[i l-a dat afar` pentru c` nu a [tiut s` r`spund`
la o \ntrebare. La care \ntrebare nu \[i mai aducea

nici el aminte, important este c` i-a dat el o


lec]ie. Mama era mult prea beat` s` realizeze ce
se \ntmpl` [i aproba \ndemnul so]ului cu privire
la luarea copiilor de c`tre stat. De altfel, vecinii
spun c` zilnic \n casa cuplului se \ntmpl` lucruri
deocheate. Ca s` poat` face sex cu so]ia lui,
Florin Balan \[i las` de multe ori copiii afar` \n
frig, chiar dac` ploua, era noapte sau ningea.

Vre]i s`-i lua]i? Hai, lua]i-i


acum! Pe to]i!
Cam a[a sunau replicile tat`lui beat din pragul
u[ii. Dup` ce a spus el ce avea pe sufletul \mbibat
de alcool, a trecut la amenin]`ri, nu \l impresionau
nici lacrimile copilului, nici sfaturile asistentului
social. Vecinii sunt martorii permanen]i ale scenelor
desprinse din filmele de groaz` [i povestesc
indigna]i de ceea ce se \ntmpl` \n casa familiei
Balan. Ei beau de dou` ori pe zi, diminea]a [i
sear`. Tot timpul sunt be]i [i fac numai scandal.
Copiii a[tia sunt vai de capul lor, nu \i spal`
nimeni, nu \i hr`ne[te nimeni. Stau [i ei prin
sat. O fat` st` la o vecin`, alta la alt` vecin` [i
tot a[a. M`car de ar veni cineva s`-i ia de tot,

c` a[a condi]ii nu sunt de suportat nici pentru


animale, spune un vecin al familiei. De fiecare
dat` cnd unul dintre so]i prime[te bani, adic`
aloca]ia copiilor, d` to]i banii pe b`utur` [i nu
se gnde[te nicio secund` la unul dintre copiii
fl`mnzi. Ieri, \n curtea casei familiei Balan erau
doar doi dintre copii, ceilal]i, adic` trei fete, erau
plecate prin sat, fiecare a g`sit cte un suflet
bun la o cas` din vecini unde s` m`nnce [i s`
doarm` cnd se \mbat` p`rin]ii. Niciunul dintre
so]i nu lucreaz` pentru c` nu ar mai avea timp
s` bea. Singurul lucru pentru care ies din curte
este drumul dintre cr[ma din sat [i cas`.
Indiferen]a este cuvntul cheie pentru so]ii Balan,
att timp ct fata cea mic`, Andreea, a ajuns
plin` de parazi]i [i r`cit`, iar educatoarea a fost
nevoit` s` o anun]e pe mam` despre situa]ia \n
care se afla micu]a. La rug`mintea asistentului
social, cei doi copii au fost lua]i de c`tre o vecin`
care i-a sp`lat [i hr`nit, astfel i-a scutit de \nc`
o b`taie [i de o perioad` de timp petrecut` \n
frig.
Drago[ SAVIN
dragossavin@bzi.ro

Descinderi la o institu]ie din Copou! Probleme mari


pentru unul dintre cei mai corup]i directori din Ia[i
Corpul de control trimis de
la Bucure[ti va verifica
toate abuzurile semnalate
la aceast` institu]ie.
Procurorii continu`
cercet`rile \n dosarul care
vizeaz` anchetarea unor
contracte de zeci de
miliarde lei
Dup` ani de zile de tergivers`ri [i
zeci de sesiz`ri f`cute chiar de salaria]i,
care [tiu toate neregulile petrecute \n
aceast` institu]ie, inspectorii din cadrul
corpului de control de la Ministerul
Mediului Apelor [i P`durilor au fost
trimi[i \n sfr[it s` verifice Administra]ia
Bazinal` de Ape Prut-Brlad condus`
de Corneliu Cre]u. Se verific` modul
\n care a fost aplicat` legisla]ia [i
procedurile specifice domeniului nostru.
Din cte cunoa[tem, astfel de verific`ri
se fac [i la alte unit`]i din subordinea
Ministerului Mediului, a declarat Dan
Buruian`, directorul ABA Prut-Brlad.

|ns` din informa]iile pe care le la Direc]ia de Investigare a Infrac]iunilor


de]inem verific`rile vizeaz` bubele de Crim` Organizat` [i Terorism (DIICOT).
mai vechi ale directorului Corneliu
Cre]u de la \ncheierea unor contracte
Zeci de miliarde
dubioase cu valori de zeci de miliarde
f`r` licita]ie
de lei vechi pentru lucr`ri de amenajare
Investi]iile se refer` la o serie de
a digurilor de proast` calitate, de[i
banii au fost consuma]i, pn` la concedierea contracte \ncheiate \n anul 2008 f`r` ca
abuziv` a unor angaja]i. Dac` \n urma ABA Brlad s` selecteze prin licita]ie
controlului demarat \n urm` cu dou` firmele cu care s-a decis s` colaboreze.
zile abuzurile sesizate sunt confirmate, Investi]iile vizau \n principal consolidarea
atunci \n continuare ceva nu este \n unor diguri. De exemplu, prin \ncredin]are
regul` la vrful Ministerului Mediului, direct`, a fost \ncheiat un contract \n
institu]ia central` care at]ia ani l-a valoare de 685.697 lei, pentru consolidarea
malului rului Prut \n zona Baranca,
]inut \n bra]e pe Cre]u.
Situa]ia este generat` [i de faptul din jude]ul Boto[ani. De asemenea, \n
c`, de[i legate de modul de derulare aceea[i zi s-a \ncheiat un contract \n
a unor contracte de consolidare a unor valoare de aproape 10 milioane lei, adic`
diguri sau alte lucr`ri de construc]ii circa 2,5 milioane euro, pentru lucr`ri
finan]ate de ABA Brlad Direc]ia Na]ional` de amenajare a albiei [i consolidare a
Anticorup]ie a demarat sesiz`ri \n urm` digurilor \n zona localit`]ii Petre[ti,
cu 4 ani, procurorii nu au f`cut \nc` jude]ul Ia[i, [i \nc` un contract \n valoare
public rezultatul final al cercet`rilor. de 3 milioane lei pentru supra\n`l]area
|ntre timp, a fost depus` o sesizare [i digului pe malul drept al rului Prut
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n

pe raza localit`]ii Sculeni pe o lungime


de c]iva kilometri. De[i banii s-au pl`tit,
lucr`rile au fost de proast` calitate [i
nu au respectat proiectul. La obiectivul
Supra\n`l]are dig mal drept pe rul
Prut \n zona Sculeni, supra\n`l]area
era prev`zut` pe o lungime de 11,3
kilometri [i s-au realizat 5,6 kilometri,
iar cubajul prev`zut era 57.000 metri
cubi, iar cel realizat era de aproximativ
10.920 metri cubi, existnd o diferen]`
nerealizat` de 5,7 kilometri [i 46.080
metri cubi de p`mnt. La obiectivul
Amenajare rul Prut zona Petre[ti,
supra\n`l]area era prev`zut` pe o lungime
de 1,1 kilometri cu un volum de 11.490
metri cubi [i s-au realizat 3157 metri
cubi, diferen]a nerealizat` fiind de 8.333
metri cubi, se arat` \ntr-un raport de
control \ntocmit de Inspectoratul de Stat
\n Construc]ii [i inspectori ai Ministerului
Mediului.
Acest raport de control a ajuns [i
pe masa procurorilor DNA. Dup` cum
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

s-a precizat mai sus, verific`rile demarate


\n urm` cu dou` zile vizeaz` [i concediera
abuziv` a unor func]ionari, precum [i
abuzurile la care a fost supus Nicolae
Trofin, [eful Sistemului de Gospod`rie
a Apelor. Acesta este h`r]uit pentru c`
nu a girat gol`niile lui Cre]u. De altfel,
\n ultimii ani Cre]u s-a r`zbunat pe to]i
angaja]ii incomozi [i le-a desf`cut
contractele de munc`. De cele mai
multe ori instan]ele de judecat` au
recunoscut abuzurile. Printre cei care
au fost concedia]i se num`r` Ioan
Moro[anu, Marius Robert Pan]\ru, Nina
Moldoveanu [i Ovidiu Juverdeanu.
Ace[tia au atacat \n justi]ie deciziile de
concediere [i au c[tigat. Dar \n ciuda
deciziilor judec`tore[i favorabile Cre]u
a continuat cu abuzurile. Cre]u nu i-a
reintegrat pe ace[tia pe posturile ocupate
pn` \n momentul \n care au fost
concedia]i abuziv.
Constantin MAZILU
costel@bzi.ro

PUBLICITATE

Vineri, 20 martie

10

M I C A PU B L I C I T A T E
VNZRI DIVERSE
PUI CURC, RAS GREA. Vindem
pui curc`, ras` grea, f`r`
colesterol, albi, 1 kg, 30 zile,
vaccina]i, deparazita]i, ce pot
dep`[i la maturitate 30 kg. Punem
la dispozi]ie, de asemenea, [i
furaje. Oferim consultan]`
veterinar`. Centre de distribu]ie a
puilor: Ia[i, Bac`u, Roman, Vaslui,
Barlad, Hu[i, Foc[ani, Bra[ov,
Gala]i. Pre] 29 lei buc. Rela]ii la:
0740.182460. Email:
tvrx2004@yahoo.com
MA{INA SEMIAUTOMAT
AMBALAT ZAHAR PLICULE}E 5
GRAME. Stare func]ional` bun`.
Detalii la tel. 0756.356857,
0751.661330.
FRIGIDER ZANUSSI [i MA{IN DE
SPLAT INDESIT, aproape noi, \n
stare perfect` de func]ionare. Pre]
negociabil - 850 ron (ambele). Tel.
0788.683162.
ARBU{TI GARD VIU - 1 leu/bc,
(HIBISCUS, LIGUSTRUM, BUXUS,
JUGASTRU, CARPEN, SNGER), *
TUIA pentru gard viu 3 lei/bc
(THUJA PICATA, THUJA
BRABANT), * PUIE}I MAGNOLII (1
AN) - 3 lei/bc, etc. Plantele sunt
aclimatizate (produse \n Romnia).
Rela]ii la tel. 0762.061555.
Vnd MAGNOLII, MESTECENI, TUIA
LUMNARE, TEI, MALIN, O}ETAR
RO{U, PIN, MOLID, FRASIN,
AR}AR, STEJAR etc. - la pre]uri
mici. Vnd arbu[ti gard viu 1 leu
/bc. Plantele sunt aclimatizate
(produse \n Romnia). Rela]ii la tel.
0762.061555.

Automat`. capacitate motor: 2496


cm3. Dot`ri: ESP (Program
Electronic de asigurare a Stabilit`]ii)
climatronic, scaune \nc`lzite, oglinzi
electrice, geamuri electrice,
banchet` rabatabil` (se face pat), 6
airbag (frontal + lateral), volan
reglabil, radio, jante aluminiu, bare
portbagaj. Ma[in` de familie,
silen]ioas`, confortabil` [i sigur`.
Rela]ii la tel. 0753.472549,
0751.589488.
Vnd Fiat Doblo, an 2008, culoare
ro[ie, motor 1.4, benzin`, consum
foarte bun, al doilea proprietar,
kilometri reali 102.000 km, arat` [i
func]ioneaz` impecabil. Pre]: 3.700
Euro, negociabil. Rela]ii la telefon:
0754.305189.

VNZRI IMOBILIARE
Apartamentul propus spre vnzare
este situat \n zona Gar`, lng`
BILLA, \ntr-un bloc pe cadre
construit \n 1989, situat la un etaj
intermediar, avnd o suprafa]` de
48 mp, compus din 2 camere de
tip decomanadat, amenajat
complet, \mbun`t`]it cu: central`
termic`, izola]ie termosistem,
tmpl`rie PVC cu geam termopan,
instala]ii schimbate, u[i interior
schimbate, geam la baie.
Apartamentul se poate vinde
complet mobilat [i utilat.Pre]
54900 euro. Rela]ii la telefon:
0758.512667

VAND URGENT AFACERE LA


CHEIE! MOAR gru -porumb,
furaje. Construc]ie 200 mp din care
80 mp locuibili, diverse anexe, 4000
mp teren la 50 km de Ia[i. Pre]
negociabil. Rela]ii la telefon:
0742.180891.
CAS DE BANI. Pre] de criz`,
negociabil. 0232.218842,
0723.364346.
VASE Kochgeschirr-set pentru
pregatit mncarea (\n suc propriu),
diverse m`rimi. 50 % reducere.
Rela]ii la tel. 0743.166575.
DOU SOBE DE TERACOT
complete. Pre] de criz`, negociabil.
0232.218842, 0723.364346.
FELIATOR PROFESIONAL (fabrica]ie
italian`). 450 E. Rela]ii la tel.
0746.328777.
LEMNE pentru foc: carpen, salcm,
fag, foarte uscate, paletizat (cubaj
corect), t`iate [i cr`pate, transport
gratuit. Nu cump`ra]i de la escroci!
Rela]ii la telefon: 0769.617575.

Apartamentul este situat \n zona


Centru-Civic, lng` Palatul de
Justi]ie , \ntr-un bloc pe cadre,
construit \n 1980, situat la un etaj
intermediar, avnd o suprafa]` de
84 mp, compus din camere de tip
decomandat, model cu 3 balcoane
[i este \mbun`t`]it cu: central`
termic`, izola]ie termosistem,
tmpl`rie pvc cu geam
termopan(par]ial), eliberare
imediat`. Apartamentul este ideal
att pentru investi]ie \n vederea
\nchirierii, ct [i pentru locuit. Pre]
73900 euro. Rela]ii la:
0758.512667

PORUMB ECO (BOABE) - 2,5 tone.


Pre] excelent. Loc Hude[ti, jud.
Boto[ani. Rela]ii la tel.
0742.767560.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`).
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295 sau
0754607385. |n Ia[i transportul se
asigur` gratuit indiferent de
cantitate. Se emite [i factur`.
GARAJ METALIC - stare foarte
bun`, demontabil, pentru
str`mutare. Tel. 0743.166575.

VNZRI AUTO
AUDI A6. An fabrica]ie: 2002.
Combustibil: Diesel. Cutie de viteze:

Apartamentul este situat \n zona


Centru-Podul de Fier, lng` noul
Palat de Justi]ie, \ntr-un bloc pe
cadre construit \n 1985, situat la
etajul 2, avnd o suprafa]` de 74
mp, compus din 3 camere de tip
decomandat amenajat complet,
\mbun`t`]it cu: central` termic`,
tmpl`rie PVC cu geam termopan,
amenaj`ri de lux, instala]ie
sanitar`/electric` schimbat`,

balcon \nchis. Se vinde par]ial


mobilat. Pret 68500 euro Rela]ii la:
0758.512667

Apartamentul este situat \n zona


Copou, lng` bulevardul principal,
\ntr-un bloc de 4 nivele, situat la
etajul 3, avnd o suprafa]` de 95
mp, compus din 4 camere de tip
decomandat, model cu 2 b`i [i 3
balcoane, amenajat la interior,
\mbun`t`]it cu: central` termic`,
izola]ie exterioar`, tmpl`rie pvc cu
geam termopan, aer condi]ionat,
gresie, faian]`, parchet, geam la
baie, loc de parcare, 2 boxe,
eliberare rapid`. Pre] 86000 euro.
Rela]ii la: 0758.512667

VIL - VALEA LUPULUI - 200 mp


construi]i, 800 mp teren. Toate
utilit`]ile. Finisaje lux. S + P + E.
Rela]ii la tel. 0751.494036.

BRNOVA - * 2500 mp teren


intravilan, * 1000 mp teren intravilan
- cu toate utilit`]ile. Pre] negociabil.
Rela]ii la tel. 0743.891567.

Apartament o camer` complex


reziden]ial 2015. Apartament bloc
nou, construc]ie 2015, structura pe
c`dre de beton, decomandat,
compartimentat pentru a eficientiz`
ct mai bine suprafa]` util` de 37
mp. Complexul este amplasat \ntr-o
zona lini[tit`, beneficiaz` de un
cadru intim [i de o priveli[te
deosebit`. Pre] promo]ional: 36500
euro. Pentru mai multe detalii:
0746.785621.

VND (INCHIRIEZ) LE}CANI Ia[i


(Proprietar) CAS parter + dou`
nivele, \nc`lzire central` lemne,
parter, etaj I, locuibile, 8 camere.
Pentru vnzare - 35.000 E. |nchiriere
100 E /camer`. Tel. 0755.074905.
0332.145309.

Apartament cu 3 camere complex


reziden]ial 2015. Apartament bloc
nou, construc]ie 2015, structura pe
cadre de beton, decomandat,
buc`tarie separat`, compartimentat
pentru a eficientiz` ct mai bine
suprafa]` util` de 69 mp. Complexul
este amplasat \ntr-o zona lini[tit`,
beneficiaz` de un cadru intim [i de
o priveli[te deosebit`. Pre]
promo]ional: 66500 euro. Pentru
mai multe detalii: 0746.785621.
Persoan` fizic` vnd garsonier` 24
mp - NICOLINA I, etaj IV din V bloc
izolat termic, camer` video, interfon,
gresie, faian]`, parchet, geam
termopan, u[` metalic`. Pre]
negociabil. Tel. 0767.983165.
Magnolia Residence \]i ofer` pre]uri
promo]ionale pentru apartamentele
cu 2 camere, finisate 100%, cu rate
la dezvoltator. Acum apartament cu
2 camere de 52 mp la doar 43.000
euro. Profit` de ofert`! Rela]ii la
telefon: 0755.122000.

Apartamentul propus spre vnzare


este situat \n zona Gar`, lng`
Billa, la bulevardul principal [i la 5
minute de Pia]a Unirii, \ntr-un bloc
pe cadre construit in 1990, avnd
o suprafa]` de 100 mp, compus
din 4 camere de tip decomandat,
model cu 2 b`i [i 2 balcoane,
amenajat de LUX, \mbun`t`]it cu:
central` termic`, \nc`lzire prin
pardoseal`, tmpl`rie PVC cu
geam termopan, instala]ii
schimbate, pe mijlocul blocului, aer
condi]ionat, loca]ie excelent`.
Apartamentul se vinde complet
mobilat [i utilat la pre]ul de 84900
euro. Rela]ii la: 0758.512667

Proprietar vnd apartament cu 1


camer` \n complex reziden]ial nou construc]ie 2014, zona Sf. Laz`r,
vizavi de Palas. Dot`ri: gresie,
faian]`, parchet, CT proprie. Pre]uri
de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785.219334.
Proprietar vnd apartament cu 2
camere \n complex reziden]ial nou construc]ie 2014, zona Sf. Laz`r,
vizavi de Palas. Dot`ri: gresie,
faian]`, parchet, CT proprie. Pre]uri
de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785.219334.
Proprietar vnd apartament cu 3
camere \n complex reziden]ial nou construc]ie 2014, zona Sf. Laz`r,
vizavi de Palas. Dot`ri: gresie,
faian]`, parchet, CT proprie. Pre]uri
de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785.219334.
Proprietar vnd apartament cu 4
camere \n complex reziden]ial nou construc]ie 2014, zona Sf. Laz`r,
vizavi de Palas. Dot`ri: gresie,
faian]`, parchet, CT proprie. Pre]uri
de la 1300 Euro/mp. Tel:
0785.219334.

VND CAS P + 1, integral


c`r`mid` pe 800 mp, intabulat`,
certificat energetic, liber` de sarcini.
Locuin]a are 196 mp locuibili. Este
situat` \n satul PUN - la 150 m de
strada principal`. Pe timp de iarn`
accesul este facil. Rela]ii la tel.
0762.780991.
Vnd apartament 2 camere,
decomandat, confort 1 m`rit, 60
mp, bloc beton din anul 1986, etaj
1/4, 2 vederi, 2 balcoane, central`,
tevi de cupru, tmpl`rie REHAU - 3
straturi, garaj [i box`, Dancu, str.
Dasc`lilor, nr. 10. Pre]: 36.000 euro,
negociabil. Telefoane: 0332.108872
[i 0755.848685.

VND CAS P + 1, integral


c`r`mid` pe 800 mp, intabulat`,
certificat energetic, liber` de sarcini.
Locuin]a are 196 mp locuibili. Este
situat` \n satul PUN - la 150 m de
strada principal`. Pe timp de iarn`
accesul este facil. Rela]ii la tel.
0762.780991.

APARTAMENT 4 CAMERE - 90 mp,


Ia[i, str. Pompieri nr. 2, bloc 653,
sc. A, ap. 3, parter, cu central`,
geam termopan, balcon \nchis,
gresie, faian]`, canalizare separat`.
Se recomand` [i pentru cabinet
medical sau spa]iu comercial. Rela]ii
la tel. 0332.460888, 0742.094748.

|NCHIRIERI
nchiriere terenuri, hale, birouri Dacia, DN 28/E58, Toyota.
0758.250406.
APARTAMENT, lng` Universitate, 2
camere semidecomandate,
mobilate, cu toate utilit`]ile.
0721.239594.
OFER spa]iu de \nchiriat pentru
coafez`, cosmetician`, manichiurist`
[i maseuz` \n cartier Dacia. Chirie
foarte avantajoas`! Rela]ii la
COPOU - Apartament 3 camere,
lng` Gr`dina Copou, cu toate
utilit`]ile. Rela]ii la tel. 0724.521788.
2 camere la Cas` Ia[i - Centru cu
utilit`]i. Rela]ii la tel. 0758.022564.
3 Camere mobilate/nemobilate sau
apartament integral, zona
Universitatea de Medicin`, IA{I.
Pachet - internet, cablu, telefon fix,
central` termic`. Tel. 0755.074905.
0332.145309.

SERVICII - TRANSPORT
TRANSPORT MARF, servicii mut`ri
mobil` pentru apartamente, vile etc.
cu dube [i camioane supra\n`l]ate
de 1 to-6 to. Pre]uri negociabile.
Asigur manipulan]i. 0744.972137.
0757880466 /www.mutariiasi.ro /
www.transportmarfaisi.ro
ASIGURM URMTOARELE
SERVICII: -TRANSPORT MARF
GENERAL CU GREUTATE
MAXIM 5 TONE {I VOLUM 40
METRI CUBI-MUTRI MOBIL DIN
APARTAMENTE, CASE, VILE SAU
SEDII FIRM * |NCRCTDESCRCAT, DEMONTATREMONTAT- |NFOLIAT, *
DEBARASARE MOBILIER VECHI.
DE ASEMENEA, BENEFICIA}I DE
ASIGURAREA BUNURILOR CE
TREBUIESC RELOCATE. PENTRU
UN CALCUL INFORMATIV APELA}I
CU |NCREDERE LA NUMRUL:
0757.880466.

URGENT - PF, bloc nou, BUCIUM,


ap. 2 camere, 52 mp, mobilat la
comand`, utilat complet, aer
condi]ionat, loc de parcare propriu.
Actele la zi. PRIMA CAS. 36.000 E,
negociabil. Rela]ii la tel.
0740.431156.

TRANSPORT MARF IA{I. Mut`ri


mobil` bagaje. TEL. 0744.106419.
Ofer manipulan]i. Transport mobil` [i
alte m`rfuri. Mut`ri apartamente,
garsoniere, sedii firm`, bagaje,
electrocasnice, debaras`ri mobil`,
baruri etc. cu dube \nchise
Mercedes Sprinter 1, 2, 3, 4 to,
\ncepnd de la 50 ron/ cursa local`
[i 1 ron/ km extern. Ofer manipulan]i
[i Servicii de
Depozitare/Debarasare. 50 RON/
CURSA LOCAL.

TEREN - ideal pentru vile - 2 loturi a


1000 mp, zon` la intrarea \n Ia[i.
Tel. 0724.521788.

MUTRI MOBIL IA{I/ TRANSPORT


MARF. 0755.432536. Pre]: 50
RON (local). Transport marf`, colete,

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

11

PUBLICITATE

Vineri, 20 martie

M I C A PU B L I C I T A T E
mut`ri mobilier, electrocasnice,
debaras`ri obiecte vechi [i orice alte
bunuri. Asigur`m transportul
acestora indiferent de or` sau
destina]ie cu dube 3.5 t volum
maxim. Asigur la cerere echip`
pentru manipularea m`rfii.
Transport marf` de toate felurile,
mut`ri-reloc`ri locuin]e, mobil`, etc.
Ofer servicii de transport marf` \n
Ia[i [i \n ]ar` cu camioneta
Mercedes, Sprinter, foarte
\nc`p`toare [i cu lift hidraulic,
sarcina util` 3,5 to. Servicii de
mut`ri locuin]e cu echipa de
manipulan]i cu experien]`. Se
elibereaz` factur` la cerere. Ofer
Seriozitate. Relatii: 0730.523423.
TRANSPORT MARF INTERN {I
INTERNA}IONAL cu Mercedes
Sprinter de 3.5 To(21mc), VW LT de
5 To (15mc), Fiat Ducato de 2.0 To
(12mc), pe orice tip de marf`
inclusiv refrigerate, ct [i congelate.
Mut`ri Apartamente, Garsoniere,
Sedii de Firm`, Bagaje. Asigur`m
MANIPULAN}I la cererea clientului.
Asigur`m [i depozitare permanent`,
ct [i temporar`. Toate pre]urile
sunt negociabile \ncepnd de la 0. 9
lei pe km. Cursa local` 50 lei. Rela]ii
la: 0751.361891, 0786.363286
NON STOP
IEFTIN TRANSPORT MARF. Mut`ri
Ia[i mobil`, bagaje, apartamente
etc. 0744.403505. Transport marf`
Ia[i - bagaje, mobil`, bagaje [i
m`rfuri de orice fel. Mut`ri frigidere
aparate uz casnic, garsoniere,
apartamente, sedii firme. Debaras`ri
baruri [i orice tip de m`rfuri cu dube
\nchise Mercedes Sprinter, Vw Iveco
1, 2, 3, 4 tone 50 / ron curs` local`
[i 1 leu km extern. Ofer seriozitate.
Ofer manipulan]i la cerere. Pre]: 50
Ron Cursa Local`. tel.
0744.403505.
TRACTRI auto profesionale non
stop pn` la 7 Tone util 80 ron local
/exterior. Pre] \n func]ie de km
parcur[i [i greutate. Pre]urile sunt
neg. Rela]ii: 0749.113311 /
0766.280731.

SERVICII INSTALA}II
Execut`m instala]ii termosanitare,
electrice - instala]ii \n pardoseal`
[i/sau pe calorifere, mont`m aparate
de aer condi]ionat, centrale termice
[i cazane pe lemne, amenaj`ri
interioare de orice complexitate.
Totul la cele mai avantajoase pre]uri.
Tel. 0746.634406.

EXECU}II FORAJE
EXECUT FORAJE de mic` [i mare
adncime, pu]uri pentru ap`, la cele
mai mici pre]uri, executant cu
tehnologie modern`. Materiale de
calitate special pentru foraje. Rela]ii
la telefon: 0743.249992.

SERVICII CONSTRUC}II
COPERTINE, la comand` de la 100
ron metru. Rela]ii la 0746.758562.
Execut`m lucr`ri de amenaj`ri
interioare la cele mai mici pre]uri.
Tel. 0748.049608 sau 0757.852079.
EXECUTM lucr`ri de amenaj`ri
interioare (var, glet, rigips, parchet,
gresie, faian]`), case la ro[u,
termosistem, hidroizola]ii terase [i
bloc. Rela]ii la: 0757.477810.
AMENAJRI INTERIOARE de orice
complexitate. Totul la cele mai

avantajoase pre]uri. Tel.


0746.634406.
EXECUT LUCRRI AMENAJRI
INTERIOARE - REGIPS, FAIAN},
GRESIE. TEL. 0753.357097.

SERVICII - REPARA}II
ELECTRICE ELECTROCASNICE
Repara]ii ma[ini de sp`lat. Orice
model, orice defect la domiciliul
clientului, piese din stoc sau la
comand`. Schimb`m rulmen]i la
cazane capsulate. Garan]ia lucr`rii
asigurat` pe o period` de 12 luni.
Ne deplas`m [i \n afara localit`]ii.
Rela]ii la: 0748.824719
Electrician autorizat E-ON: panouri
automate, contoare, instala]ii
electrice, lumini, prize, \mp`mnt`ri,
senzori, etc. Mari reduceri! Rela]ii la
telefon: 0757.766935.
Frigotehnist repar orice tip de
frigider la domiciliul dvs. \n cel mai
scurt timp, \n ora[ul IA{I [i zonele
limitrofe. Ma deplasez [i pentru
constatare. Se pot executa lucrari
de: schimbare compresor,
vaporizator, schimbare de
termostate, incarcare freon,
schimbare condensator, filtru,
adaptare placi vaporizatoare la
combinele cu por(sparte) in
instalatie, etc. Se ofera garantia
pieselor si a lucrarii! Tel.
0751294248

SERVICII JURIDICE CONTABILITATE


BIROU DE MEDIATOR ROXANAALICE HORGA, Str. Sf. Laz`r, nr. 4,
bl. Pene[ Curcanul, ALDO Office
Center, biroul nr. 11, IA{I, TEL./FAX
0232.260.210; mobil:
0742.137.500; e-mail:
roxanahorga@iasiavocat.ro;
roxanahorga@yahoo.com . OFERIM
SERVICII DE CALITATE,
PROFESIONALISM,
CONFIDEN}IALITATE. MEDIERE |N
DOMENIILE: DREPTUL FAMILIEI
(divor], partaj, exercitarea autorit`]ii
p`rinte[ti minori, stabilire locuin]`
minori, program vizitare, etc ),
CONFLICTE COMERCIALE; DREPT
CIVIL (succesiuni, granituire,
revendicare, preten]ii, evacuare,
partaje, obliga]ia de a face),
INFRAC}IUNI LA PLNGEREA
PREALABIL (lovire, v`t`mare
corporal`, furt \ntre so]i, abuz de
\ncredere, violare de domiciliu,
tulburare de posesie, abandon de
familie), INFRAC}IUNI PENTRU
CARE |MPCAREA PR}ILOR
|NLTUR RSPUNDEREA
PENAL, ACCIDENTE DE
CIRCULA}IE, MALPRAXIS, LITIGII
DE MUNC, PROTEC}IA
CONSUMATORULUI, PROTEC}IA
INTELECTUAL, EDUCA}IE {I
|NV}MNT, etc. CU NOI VE}I
REU{I CE V PROPUNE}I.
ACCEPT DIALOGUL GSE{TE
SOLU}IA REZOLV CONFLICTUL.
Informarea [i eliberarea certificatului
de informare sunt gratuite!!!!
SC ORIEDA CONT EXPERT SRL,
societate de expertiz` contabil`
autorizat` CECCAR, ofer` servicii
complete de eviden]` contabil`,
expertiz` contabil` judiciar` [i
extrajudiciar`, certificare bilan]uri,
salarizare [i resurse umane [i alte
servicii conexe. Consultan]`
gratuit`. Contact: tel:
0733.688244, email:
orieda@gmail.com

EXPERT solu]ioneaz` dosare cu


\mprumuturi \n franci elve]ieni. Tel.
0232.218842, 0723.364346.

SERVICII
STOMATOLOGICE
OFERTA de detartraj ultrasonic +
periaj profesional + flourizare la 70
RON, ambele arcade. OFERTA
este valabil` pn` la 30 aprilie
2015 numai DETORAMACLINIC
din cartier Dacia, str. Rampei, nr.
9A, \ntre Biserica Catolic` [i Peco.
Program`ri la 0740.879.850, \ntre
orele 9.00 - 19.00.
TRATAMENTE STOMATOLOGICE
GRATUITE. La UMF Ia[i, 2 studen]i
la stomatologie bine preg`ti]i
primesc pacien]i gratuit pentru
extrac]ii, carii, tratament de canal.
Toate tratamentele sunt gratuite.
Suna]i la num`rul 0758.476513.
TRATAMENTE STOMATOLOGICE
GRATUITE. Student la stomatologie,
anul 5, fac extrac]ii dentare
pacien]ilor cu resturi dentare, din]i
sau tratament endodontic din]ilor
care pot fi salva]i, \n cadrul Spitalului
Bolt`, sub supravegherea medicului
stomatolog. Totul este gratis. Rela]ii
la telefon: 0749.500288.

SERVICII DIVERSE
TELEMARK - SOLU}IA PENTRU
CUMPRTURI RAPIDE. Livrez
produse alimentare la domiciliu din
magazinele cu preturile cele mai
mici. Rela]ii la telefon: 0758.852874.
{COALA DE {OFERI AUTO DRIVER
organizeaz` cursuri de instruire
practic` [i teoretic` pentru ob]inerea
permisului de conducere categoriile:
B, C [i E. Seriozitate [i experien]`.
Rela]ii la tel. 0744.820208.
{COALA DE {OFERI SIGUR LA
VOLAN - Centrul de preg`tire [i
perfec]ionare \n domeniul
transporturilor rutiere, organizeaz`
cursuri s`pt`mnale, la cele mai mici
pre]uri, \n vederea ob]inerii
ATESTATE {OFERI transport: marf`,
persoane, agabaritic, taxi, ADR,
Manageri de transport marf` [i
persoane, Instructori auto [i
Profesori de legisla]ie rutier` etc.
www.sigurlavolan.ro. Rela]ii la
telefon: 0740.882200;
0740.034212.
OFERTA LUNII ATESTATE
INSTRUCTORI AUTO. Organiz`m
cursuri, la cele mai mici pre]uri,
pentru ob]inerea ATESTATE
INSTRUCTORI AUTO/ Profesori de
legisla]ie rutier`, \n vederea angaj`rii.
www.sigurlavolan.ro . Rela]ii la
telefon: 0740.034212.
{COAL DE {OFERI profesioni[ti,
organizeaz` cursuri \n vederea
ob]inerii permisului de conducere
cat. A, B, BE, C, CE, D, TR. Dac`
v` \nscrie]i pentru categoriile C, CE.,
D ave]i traseul GRATUIT la ob]inerea
ATESTATELOR (CPI) marf` [i
persoane. www.sigurlavolan.ro Tel:
0740.882200; 0740.034212.

LOCURI DE MUNC
S.C. FASULO EST EUROPA
LOGISTICA S.R.L. din Timi[oara
angajeaz`, \n vederea extinderii
activit`]ii: {OFERI
PROFESIONI{TI PE TIR. Se cere:
1 an experien]` demonstrabil` pe
TIR \n transportul interna]ional,

cazier auto/judiciar, recomandare.


Se ofer`: venituri salariale
\ncepnd cu 1600 euro. Se
lucreaz`: singur pe camion,
frig/cistern` alimentar` (f`r` ADR).
Tel: 0749.021612 sau
0256.471412, fax: 0256.471417.
e-mail:
romania@fasulotrasporti.com.
Inter Euro Jobs recruteaz` [oferi TIR
cu atestate [i experien]` n transport
interna]ional pentru activitate n
Fran]a. Se ofer` salariu motivant
conform legisla]iei UE [i posibilitate
cazare. CV-urile se primesc la
adresa intereurojobs@gmail.com.
Persoanele selectate vor contactate
telefonic.
Inter Euro Jobs recruteaz` persoane
cu experien]` multipl` ca sudor,
vopsitor, carosier pentru repara]ii
ma[ini de mare tonaj pentru
activitate n Fran]a. Se ofer` salariu
motivant conform legisla]iei UE [i
posibilitate cazare. CV-urile se
primesc la adresa
intereurojobs@gmail.com.
Persoanele selectate vor contactate
telefonic.
CAUT LOC DE MUNC. Inginer
mecanic cu atestate de inspector
tehnic I.T.P. clasa II + G.P.L. si(de)
manager \n transport marfa +
persoane (persoana desemnat`),
caut loc de munc`. Men]ionez c` la
ultimul loc de munc` am de]inut
func]ia de [ef atelier repara]ii auto [i
m` ocup`m \n mod special de
departamentul piese de schimb,
diagnoza auto [i inspec]ii tehnice
I.T.P. Rela]ii la telefon:
0743.379309.
ANGAJM SECRETAR pentru
Paris [i jude]ul Iasi. Competen]e
medii PC [i internet. Toate detaliile:
www.pcparis.com/ro
E{TI |N CUTAREA UNUI LOC DE
MUNC? Noi avem solu]ia! C`ut`m
URGENT dou` persoane care s` fie
serioase, s` nu aib` probleme cu
consumul de alcool [i care sa ne
ajute la treburile gospod`re[ti. Avem
nevoie de o femeie pentru cur`]enie
\n cas` [i pentru g`tit [i un b`rbat
pentru a se ocupa de treburile
gospod`re[ti prin curte. Casa este
\n zona P`un - Ia[i. Oferim salariu
motivant, carte de munc` [i toate
d`rile platite la bugetul statului. O
ocazie unic`, nu o rata]i! Mai multe
rela]ii la num`rul de telefon:
0744.663190.
Farmacie de circuit deschis din
Germania ofer` un post de farmacist
cu norm` \ntreag`. Salarizarea
corespunde tarifului corespunz`tor
german. Cerin]e: - Studiul de
farmacie; - Cuno[tin]e de limba
german` (cel pu]in nivel mediu); Flexibilitate, dorin]` de a \nva]` un
nou sistem de lucru; - Vrsta pn`
\n 40 de ani. CV-ul inclusiv dovada
absolvirii facult`]ii [i a cuno[tin]elor
de limb` sunt a[teptate sub form`
electronic` la adresa:
apothekeimkauflandfrankenthal@gm
x.de
Firm` german` caut` o menajer` cu
experin]` pentru activitate \n
Germania cu contract direct. Plata
se efectueaz` conform standardelor
germane. Cerin]e: - Flexibilitate,
dorin]` de munc`, cultul lucrului
bine facut, rigurozitate, igien`
ireprosabil`; - Experin]` \n domeniu,
inclusiv abilit`]i culinare; - Vrsta
pn` \n 45 de ani. CV-ul inclusiv
dovezi ale calific`rii [si experin]ei
sunt a[tepate sub form` electronic`
la adresa: office@east-solutions.com

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Angajez secretar` cu studii


superioare - \n domeniu [coal` de
[oferi. Tel. 0746.658817.
COMPANIA DE PAZ angajeaz`
agen]i de securitate cu experien]`
pentru obiective din Municipiul Ia[i.
Se ofer` pachet salarial \ncepnd cu
920 lei pentru un program de lucru
\n 4 ture. Pentru detalii ne pute]i
contacta la telefon 0734.444411 [i
recrutare@companiadepaza.ro
SC ANGAJEAZ {I SCOLARIZEAZ
INSTRUCTOR AUTO, CATEG. A, B,
C, D, CE. 0745.255288.
SC angajeaz` muncitori necalifica]i.
Rela]ii suplimentare la tel./fax.
0232.230113.
GRUPUL DE FIRME DEN SECURITY
/ POLARIS SECURITY angajeaz`
dispecer centru de alarm`, tehnician
sisteme de securitate [i agent
interven]ii ([ofer). CV-urile se depun
pe adresa: stefan@densecurity.ro
Rela]ii la tel. 0769.058428.
GRUPUL DE FIRME DEN SECURITY
/ POLARIS SECURITY angajeaz`
agen]i de paz` [i agen]i interven]ie
(soferi). Rela]ii la tel. 0761.785080.
Acoperitor \nvelitor ]igl`, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, Szeged
Grup SRL. Rela]ii la: 0741.192999;
karomcont@yahoo.com
Administrator, studii medii, cu
experien]`, Master Cleaning
Standard SRL. Rela]ii la:
0749.017234;
mcs.master_cleaning@yahoo.com
(de contactat dupa ora 17).
Administrator, studii medii, cu
experien]`, Master Cleaning
Soluntions SRL. Rela]ii la:
0749.017234;
mcs.master_cleaning@yahoo.com
(de contactat dupa ora 17).
Agent comercial, studii medii,
experien]` 1 an, Dalkia Termo Ia[I
SRL. Rela]ii la: 0232.232360
INT.1270; 0755011157;
0755.042188;
cecilia.alexiu@dalkia.ro;
cristina.vasilencu@dalkia.ro
Agent de asigurare, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, Destine Broker
de Asigurare SRL. Rela]ii la:
0731.436968; 0786.205496;
viorelsdrobis@gmail.com sau
margasdrobis@gmail.com
Agent de securitate, studii medii,
calificare, cu atestat (10 posturi sunt
pentru Suceava), Compania de Paza
Pantera SRL. Rela]ii la:
0232.219911;
pantera.security@gmail.com
Agent de securitate, studii medii
(liceu), f`r` experien]` precizat`,
Nord Est Security Force SRL. Relatii
la: 0232.228881
Agent de vnz`ri, studii superioare,
absolvent promo]ia 2014, cuno[tin]e
marketing, vnz`ri, Ascendo SRL.
Rela]ii la: 0332.800435;
0720.998596;
catalin.balcan@ascendoiasi.ro
Agent de vnz`ri, studii medii,
experien]` 1 an, CL Cosmetics SRL.
Rela]ii la: 0740.602030;
onmacabim.org@gmail.com
Agent de vnz`ri, studii medii cu
experien]`, Master Cleaning
Standard SRL. Rela]ii la:
0749.017234;
mcs.master_cleaning@yahoo.com
(de contactat dupa ora 17).
Agent de vnz`ri, studii medii cu
experien]`, Master Cleaning

PUBLICITATE

Vineri, 20 martie

12

M I C A PU B L I C I T A T E
Solutions SRL. Rela]ii la:
0749.017234;
mcs.master_cleaning@yahoo.com
(de contactat dupa ora 17).
Agent servicii client, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, cuno[tin]e
operare pc, limba italian` avansat,
Fire Credit SRL, Rela]ii la:
0332.711711; 0332.730168;
jobs@fire-credit.ro
Agent servicii client, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, cuno[tin]e
limba francez`, turca, SCC Services
Romnia SRL. Rela]ii la:
0735.211246; 0232.211885;
theodor.irimescu@scc.com
Agent servicii client, studii
medii/superioare, cuno[tin]e it,
cunoa[terea unei limbi str`ine
(englez`, francez`, german`,
spaniel`, Italian`, portughez`),
Capgemini Services Romania SRL.
Rela]ii la: 0767.479862;
raluca.paduraru@capgemini.com
Analist servicii client, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, cuno[tin]e limba francez`,
SCC Services Romnia SRL. Rela]ii
la: 0735.211246; 0232.211885;
theodor.irimescu@scc.com
Asistent manager, f`r` studii
precizate, experien]` 1 an, Perfect
Carpets SRL. Rela]ii la:
0332.803968;
0332.803967;georgiana.pintilescu@
covor-online.ro
Barman, studii medii, experien]` 6
luni, Granpanino SRL. Rela]ii la:
0743.558787
Bobinator, scoala profesional`,
experien]` 2 ani, Tehnoton SRL.
Rela]ii la: 0232.231740;
0232.233900; juridic@tehnoton.com
Buc`tar, studii de specialitate, limba
englez`, cursuri de igien`,
Galli&Ruggeri SRL. Rela]ii la:
0745.236675;
recrutare@spingrouphr.ro
Buc`tar (fast-food), studii medii cu
experien]`, Prod-Flash SRL. Rela]ii
la: 0741.299259
Casier, 10 clase, experien]` 1 lun`,
Profi Rom Food SRL. Rela]ii la:
0731.313611; larisa.marin@profi.ro
Cofetar/ Patiser, [coal`
profesional`, experien]` minim 3 ani,
Triumf AG SRL. Rela]ii la:
0232.240313; 0745.319070;
triumf_ag@yahoo.com
Confec]ioner, studii medii,
experien]` 1 an, Blue Magic art
SRL. Relatii la: 0374.090626
Confec]ioner, studii medii; f`r`
experien]` precizat`, Belum Dan
SRL. Rela]ii la: 0742.973815;
chdan2003@yahoo.com
Confec]ioner, f`r` studii precizate,
cu experien]`, Cora Textiles SRL.
Rela]ii la:0332.803004;
0332.803006; 0747.090090;
office@coratextiles.com
Confec]ioner, studii medii, cu
experien]` 3 ani, Cristian ABC SRL.
Rela]ii la: 0232.217037;
0232.223364;
geaninapp_is@yahoo.com
Confec]ioner, studii medii,
experien]` 1 an, Katty Fashion SRL.
Rela]ii la: 0332.800797;
0752.139210; office@kattyfashion.ro
Confec]ioner, studii medii (nivel de
calificare I sau II), f`r` experien]`
precizat`, Ia[i Conf SA. Rela]ii la:

0232.277953; 0232.230240;
secretariat@iasiconf.ro
Confec]ioner, studii medii, cu
experien]`, Michael Com SRL.
Rela]ii la: 0232.239430;
michaelcom_resurseumane@yahoo.
com
Confec]ioner, f`r` studii precizata,
cu experien]`, Siorom SRL. Rela]ii
la: 0745.528817;
cristian.prodan@sioen.be sau
irina.sauca@sioen.be
Confec]ioner, studii medii, cu
experien]` 1 an, Neyla SRL. Rela]ii
la: 0744.514.586;
neylacomp@gmail.com
Confec]ioner (40 posturi pentru
jude]ul Ia[i, 16 posturi pentru jude]ul
Vaslui - comuna Vetri[oaia)f`r` studii
precizate, cu calificare, cu
experien]` minim 1 an, Confec]ii
Integrate Moldova SRL. Rela]ii la:
0232.415793; 0723.616201;
tpopa@cimiasi.ro
Confec]ioner, prelucr`tor \n industria
textila, f`r` studii precizate,
experien]` 1 an, Perfect Carpets
SRL. Rela]ii la: 0332.803968;
0332.803967;georgiana.pintilescu@
covor-online.ro
Confec]ioner, prelucr`tor \n industria
textil`, studii medii, experien]` minim
1 an, Biltex SRL. Rela]ii la:
0762.200632
Confec]ioner, prelucr`tor \n industria
textil`, f`r` studii precizate, cu
experien]` 5 ani, All Cio Invest SRL.
Rela]ii la: 0766.466911;
0747.992806; 0332.730180;
ciobotaru@allcioinvest.ro
Consilier juridic, studii superioare,
experien]` 2 ani, Dalkia Termo Ia[I
SRL. Rela]ii la: 0232.232360
INT.1270; 0755.011157;
0755.042188;
cecilia.alexiu@dalkia.ro;
cristina.vasilencu@dalkia.ro
Consilier vnz`ri asigur`ri studii
superioare, cu experien]` 1 an,
Allianz }iriac Asigur`ri. Rela]ii la:
0232.211695; 0744.191315;
simona.polcovnicu@allianztiriac.ro
Consultant \n domeniul for]ei de
munc`, studii medii liceale,
cuno[tin]e limba german`, PMK
Medical Care SRL. Rela]ii la:
0758.111054; tmihutiu@pmkmedicalcare.de
Contabil, studii superioare de
specialitate; absolvent cu
licen]`/diserta]ie; cuno[tin]e limba
englez`/francez`/Italian` nivel
avansat; voluntariat \n domeniu,
Fiscontexpert Consult SRL.Rela]ii la:
0721.640485; 0746.295847;
recrutare@spingrouphr.ro
Contabil, studii superioare de
specialitate; cuno[tin]e limba
englez`/francez`/Italian` nivel
avansat; cuno[tin]e softuri de
contabilitate; experien]` minim 1 an,
Fiscontexpert Consult SRL. Rela]ii
la: 0721.640485; 0746.295847;
recrutare@spingrouphr.ro
Contabil, absolvent de facultate sau
liceu de profil, promo]ia 2014,
Rating Group SRL. Rela]ii la:
contabilitate.expertiza2005@gmail.c
om
Controlor calitate, studii medii [i
experien]` 3-5 ani, Katty Fashion
SRL. Rela]ii la: 0332.800797;
0752.139210; office@kattyfashion.ro

Croitor (confec]ioner modele etalon),


studii medii (nivel 2 de calificare),
f`r` experien]` precizat`, Ia[I Conf
SA. Rela]ii la:
0232.277953;0232.230240;
rpasca@iasiconf.ro ;
secretariat@iasiconf.ro
Designer grafic` (operator
calculator), experien]` minim 2 ani,
s` cunoasc` Corel Draw, Adobe,
Dulgher, studii medii, calificare,
experien]` 5 ani, Elmar SRL. Rela]ii
la: 0232.211730; office@elmar.ro
Dulgher, f`r` studii precizate,
experien]` \n domeniu 2 ani, Mihu
D`nu]-Construc]ii Imobiliare. Rela]ii
la: 0762.522783;
danutmihu@yahoo.com
Dulgher, studii medii, f`r` experien]`
precizat`, Szeged Grup SRL. Rela]ii
la: 0741.192999;
karomcont@yahoo.com
Electrician, studii medii, calificare,
experien]` 5 ani, Elmar SRL. Rela]ii
la: 0232.211730; office@elmar.ro
Electrician, studii medii, experien]` 5
ani, calificare, Fortus SA. Rela]ii la:
0232.222023; office@fortus-iasi.ro
Electrician auto, studii medii,
certificat de calificare, cuno[tin]e
automatiz`ri industriale [i
calculatoare de bord, electronic`
aplicat` \n industria auto, Salubris
SA. Rela]ii la: 0232.276244 int.106
Electrician echipamente, calificare,
experien]` 2 ani, Structuri Met Prod
SRL. Rela]ii la: 0232.261940;
0728.913197
Electrician energetician, studii medii,
permis categoria B, experien]`
minim 2 ani, autorizare ANRE
IIA+IIB, cuno[tin]e PC,
disponibilitate deplas`ri, cuno[terea
schemelor electrice, Electric Power
SRL. Rela]ii la:
office@electricpower.com.ro
Electronist, studii medii, permis
categoria B, f`r` experien]`
precizat`, Electron Service SRL.
0232.222060; 0744.543536;
elsc@iasi.rdsmail.ro
Expert documenta]ie tehnic`, studii
superioare tehnice, f`r` experien]`
precizat`, limba englez` obligatoriu,
Atexis SRL. Rela]ii la: 0232.406100;
0232.406134; office@atexis.ro
Fierar betonist, f`r` studii precizate,
experien]` \n domeniu 2 ani, Mihu
D`nu]-Constructii Imobiliare. Rela]ii
la: 0762.522783;
danutmihu@yahoo.com
Fierar betonist, scoala profesional`,
experien]` 2 ani, Tehnoton SA.
Rela]ii la: 0232.231740;
0232.233900; juridic@tehnoton.com
Fierar betonist, studii medii,
calificare, experien]` 5 ani, Elmar
SRL. Rela]ii la: 0232.211730;
office@elmar.ro
Finisor, [coal` profesional`,
experien]` 2 ani, Tehnoton SA.
Rela]ii la: 0232.231740;
0232.233900; juridic@tehnoton.com
Gestionar depozit, studii liceale,
experien]` 5 ani, Agroindustriala
Bucium SA. Rela]ii la: 0232.230999;
0232.231517; 0742.109865
Grafician, studii medii/superioare
experien]` minim 2 ani, cuno[tin]e
Software, Corel Draw, Adobe
Ilustrator, Adobe Photoshop, Flash,
My Dream SRL. Rela]ii la:
0332.456975;
art_studio_iasi@yahoo.com

Inginer CCA, studii superioare,


experien]` 5 ani, Elmar SRL. Rela]ii
la: 0232.211730; office@elmar.ro
Inginer chimist, studii superioare,
experien]` 2 ani, cuno[tin]e
autocad, Tehnoton SA. Rela]ii la:
0232.231740; 0232.233900;
juridic@tehnoton.com
Inginer de sistem \n informatic`,
studii superioare, f`r` experien]`
precizat`, cuno[tin]e limba francez`.
SSC Services Romnia SRL. Rela]ii
la: 0735.211246; 0232.211885;
theodor.irimescu@scc.com

Macaragiu, studii medii, f`r`


experien]` precizat`, Rotraining
SRL. Rela]ii la: 0232.242811;
office@edurom.ro
Maistru industria confec]iilor, f`r`
studii precizate, experine]` 3 ani,
Perfect Carpest SRL. Rela]ii la:
0332.803968;
0332.803967;georgiana.pintilescu@
covor-online.ro
Maistru industria confec]iilor, studii
medii, cu experien]` 1 an, Neyla
SRL. Rela]ii la: 0744.514586;
neylacomp@gmail.com

Inginer mecanic, studii superioare,


specializare marketing, cuno[tin]e
marketing industrial, Fortus SA.
Rela]ii la: 0232.222023;
office@fortus-iasi.ro

Manager marketing, studii medii,


experien]` 3 ani, CL Cosmetics
SRL. Rela]ii la: 0740.602030;
onmacabim.org@gmail.com

Inginer mecanic, studii superioare,


s` fi lucrat \n proiectare, cuno[tin]e
tehnologia sudurii, Fortus SA. Rela]ii
la: 0232.222023; office@fortusiasi.ro

Manager sisteme de management al


calit`]ii, studii superioare, certificare
conform legisla]iei, experien]` 5 ani,
Tehnoton SA. Rela]ii la:
0232.231740; 0232.233900;
juridic@tehnoton.com

Inspector \n domeniul securit`]ii [i


s`n`t`]ii \n munc`, acreditat pentru
evaluarea riscului de accidente [i
\mboln`vire profesional`; cuno[tin]e
de limb` englez`/francez`/Italian`
nivel avansat; cuno[tin]e de
legisla]ie general` [i specific` de
protec]ie a muncii; experien]` minim
3 ani, Spin Group&HR SRL. Rela]ii
la: 0721.640485; 0746.295847;
0332.818587;
recrutare@spingrouphr.ro
Instalator, studii medii, experien]` 5
ani, calificare, Fortus SA. Rela]ii la:
0232.222023; office@fortus-iasi.ro
Instalator centrale termice, studii
medii, experien]` 1 an, posesor
permis auto categoria B, TCI Vector
Instal SRL. Rela]ii la: 0232.255588;
office.tcivectorinstal@gmail.com
Instalator re]ele termice [i sanitare,
studii medii, experien]` 5 ani, Elmar
SRL. Rela]ii la: 0232.211730;
office@elmar.ro
Ipsosar, f`r` studii precizate,
experien]` \n domeniu 2 ani, Mihu
D`nu]-Construc]ii Imobiliare. Rela]ii
la: 0762.522783;
danutmihu@yahoo.com
L`c`tu[, studii medii, experien]` 5
ani, calificare, Fortus SA. Rela]ii la:
0232.222023; office@fortus-iasi.ro
L`c`tu[ confec]ii metalice, scoala
profesional`, experien]` 2 ani,
Tehnoton SA. Rela]ii la:
0232.231740; 0232.233900;
juridic@tehnoton.com
L`c`tu mecanic, studii medii
experien]` 5 ani, Hidromold SRL.
Rela]ii la: 0744.185242;
office@hidromold.ro
L`c`tu[ SDV, studii medii cu
experien]`, Europartener SRL.
Rela]ii la: 0232.248182;
0232.248183;
office@europartener.ro
Leg`tor manual, studii medii,
calificare, experien]` 2 ani,
Flamarion SRL. Rela]ii la:
0232.242977; 0232.242977;
0744.540663;
flamarion_iasi@yahoo.com
Lucr`tor comercial, 10 clase,
experien]` 1 lun`, Profi Rom Food
SRL. Rela]ii la: 0731.313611;
larisa.marin@profi.ro
Lucr`tor sortare de[euri reciclabile,
f`r` studii [i experien]` precizate,
Johny Recycle SRL. Rela]ii la:
0757.732832;
johnyrecycle@yahoo.ro

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Ma[inist pod rulant, studii medii,


experine]` 5 ani, autoriza]ie, Fortus
SA. Rela]ii la: 0232/222023;
office@fortus-iasi.ro
Mecanic utilaj, studii medii cu
experien]`, Europartener SRL.
Rela]ii la: 0232.248182;
0232.248183;
office@europartener.ro
Motostivuitor, f`r` studii precizate,
experien]` 3 ani, Perfect Carpest
SRL. Rela]ii la: 0332.803968;
0332.803967;georgiana.pintilescu@
covor-online.ro
Muncitor cur`]enie, studii medii, cu
experien]`, Master Cleaning
Standard SRL. Rela]ii la:
0749.017234;
mcs.master_cleaning@yahoo.com
(de contactat dupa ora 17)
Muncitor cur`]enie, studii medii, cu
experien]`, Master Cleaning
Solutions SRL. Rela]ii la:
0749.017234;
mcs.master_cleaning@yahoo.com
(de contactat dupa ora 17)
Muncitor necalificat, studii medii,
experien]` 3 ani,activitatea se
desf`[oar` \n 3 schimburi,se solicit`
persoane care au posibilitatea de
navet` pe o distan]` de cel mult 15
km, Greenfiber Interna]ional SA.
Rela]ii la: 0332.411852;
0332.411853;
office.iasi@greenfiber.ro
Muncitor necalificat \n confec]ii,
studii medii, f`r` experien]`
precizat`, Katty Fashion SRL. Rela]ii
la: 0332.800797; 0752.139210;
office@katty-fashion.ro
Muncitor necalificat \n confec]ii,f`r`
studii precizate, experien]` 1 an,
Perfect Carpest SRL. Rela]ii la:
0332.803968;
0332.803967;georgiana.pintilescu@
covor-online.ro
Muncitor necalificat \n confec]ii,
studii generale (persoane necalificate
cunosc`toare a ma[inii de cusut sau
doritoare s` \nve]e), f`r` experien]`
precizat`, Ia[i Conf SA. Rela]ii la:
0232.277953; 0232.230240;:
secretariat@iasiconf.ro
Muncitor necalificat \n confec]ii,
studii medii, f`r` experien]`
precizat`, Timtex Company SRL.
Rela]ii la: 0232.277783
Muncitor necalificat \n construc]ii,
f`r` studii [i experien]` precizate,
Mihu D`nu]-Construc]ii Imobiliare.

13

PUBLICITATE

Vineri, 20 martie

M I C A PU B L I C I T A T E
Rela]ii la: 0762.522783;
danutmihu@yahoo.com
Muncitor necalificat \n construc]ii,
f`r` studii precizate, experien]` \n
domeniu 2 ani, Elmar SRL. Rela]ii la:
0232.211730; office@elmar.ro
Operator CNC, scoala profesional`,
experien]` 1 an, Tehnoton SA.
Rela]ii la: 0232.231740;
0232.233900; juridic@tehnoton.com
Operator comercial (limba italian`),
studii medii, cuno[tin]e limba italian`
nivel mediu-avansat, f`r` experien]`
precizat` (cu 8 ore/zi), Open Mind
SRL. Rela]ii la: 0232.233153;
0755.018010;
l.pastragus@openmindgroup.it
Operator mase plastice, scoala
profesional`, experien]` 2 ani,
Tehnoton SA. Rela]ii la:
0232.231740; 0232.233900;:
juridic@tehnoton.com
Operator prelucrarea [i fabrucarea
polimerilor, studii medii, experien]` 3
ani, activitatea se desf`[oar` \n 3
schimburi, se solicita persoane care
au posibilitatea de naveta pe o
distan]` de cel mult 15
km,Greenfiber Interna]ional SA.
Rela]ii la: 0332.411852;
0332.411853;
office.iasi@greenfiber.ro
Operator vnz`ri prin telefon, studii
medii, experien]` minim` 3/6 luni,
limba englez` avansat, Telecall
Center SRL. Rela]ii la: 0743.057857;
andreea.s@zigosoft.ro
Osp`tar, studii medii, experien]` 6
luni, Granpanino SRL. Rela]ii la
telefon: 0743.558787.
Osp`tar, f`r` studii [i experien]`
precizate, absolvent promo]ia 2014,
Gheisman SRL. Rela]ii la:
0734.545758
Osp`tar, studii de specialitate, limba
englez`, cursuri de igien`,
Galli&Ruggeri SRL. Rela]ii la:
0745.236675;
recrutare@spingrouphr.ro
Patiser / Cofetar, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, Produse de
Cas` SRL. Rela]ii la: 0755.978737;
produsedecasa@yahoo.com
Pizzar, studii medii, experien]` 2 ani,
Granpanino SRL. Rela]ii la telefon:
0743.558787.
Presator metale la rece, scoala
profesional`, experien]` 2 ani,
Tehnoton SA. Rela]ii
la:0232.231740; 0232.233900;
juridic@tehnoton.com
Programator, studii superioare,
cuno[tin]e java, limba englez`,
experien]` 1 an, Mauve SRL. Rela]ii
la: 0232.212692; 0232.212071;
office@mauve.com

Standard SRL. Rela]ii la:


0749.017234;
mcs.master_cleaning@yahoo.com
(de contactat dupa ora 17)
{ef magazin, 10 clase, experien]` 1
lun`, Profi Rom Food SRL. Rela]ii la:
0731.313611; larisa.marin@profi.ro
{ofer autoturisme [i camionete, f`r`
studii [i experien]` precizate, permis
de conducere, Domighians Park
SRL. Rela]ii la: 0741.696957
{ofer autoturisme [i camionete
([ofer taxi), studii medii, cu
experien]` 2 ani, cu atestat, Alex
Trans Invest SRL. Rela]ii la:
0232.294141
{ofer autoturisme [i camionete
([ofer taxi), studii medii, cu
experien]` 2 ani, cu atestat, Delcar
SRL. Rela]ii la: 0232.294141
Sp`l`tor vase, studii medii,
experien]` 1 lun`, Granpanino SRL.
Rela]ii la: 0743.558787.
Sp`l`tor vehicule, f`r` studii [I
experien]` precizate, Trabi Service
SRL. Rela]ii la: 0756.555335;
raducosofret@yahoo.com
Sp`l`tor vehicule, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, Stefana SRL.
Rela]ii la: 0232.241127;
stefanaprotec@gmail.com
Sp`l`tor vehicule, f`r` studii [i
experien]` precizate, Washexpert
SRL. Rela]ii la: 0740.181831.
Stivuitorist, studii medii, experien]` 3
ani, activitatea se desf`[oar` \n 3
schimburi, se solicit` persoane care
au posibilitatea de naveta pe o
distan]` de cel mult 15 km,
Greenfiber Interna]ional SA. Rela]ii
la: 0332.411852; 0332.411853;
office.iasi@greenfiber.ro
Sudor, studii medii, experien]` 2-3
ani, Dalkia Termo Ia[I SRL. Rela]ii la:
0232.232360 INT.1270;
0755.011157; 0755.042188;
cecilia.alexiu@dalkia.ro;
cristina.vasilencu@dalkia.ro
Sudor, studii medii, experien]` 1 an,
Rezistoterm SRL. Rela]ii la:
0232.232015 .
Sudor, scoala profesional`,
experien]` 1 an, Tehnoton SA.
Rela]ii la: 0232.23740;
0232.233900; juridic@tehnoton.com
Sudor, studii medii cu experien]`,
Europartener SRL. Rela]ii la:
0232.248182; 0232.248183;
office@europartener.ro
Tehnician electromecanic, studii
medii, permis categoria B, f`r`
experien]` precizat`, Electron
Service SRL. Rela]ii la:
0232.222060; 0744.543536;
elsc@iasi.rdsmail.ro

Proiectant inginer textile, piel`rie,


studii medii, experien]` 1 an, Katty
Fashion SRL. Rela]ii la:
0332.800797; 0752.139210;
office@katty-fashion.ro

Tehnician energetician, studii medii,


f`r` experien]` precizat`, Delphi
Diesel Systems Romania. Rela]ii la:
0232.309031; 0232.208451;
diesel.recruitingiasi.com

Recep]ioner marf`, 10 clase,


experien]` 1 lun`, Profi Rom Food
SRL. Rela]ii la: 0731.313611;
larisa.marin@profi.ro

Tehnician \n industria confec]iilor,


studii medii, cu experien]` 1 an,
Neyla SRL. Rela]ii la: 0744.514586;
neylacomp@gmail.com

Reprezentat comercial, studii


superioare, experien]` 2 ani, Dalkia
Termo Ia[i. Rela]ii la: 0232.232360
INT.1270; 0755.011157;
0755.042188;
cecilia.alexiu@dalkia.ro;
cristina.vasilencu@dalkia.ro

Tehnician \n industria confec]iilor,


f`r` studii precizate, cu experien]` 5
ani, All Cio Invest SRL. Rela]ii la:
0766.466911; 0747.992806;
0332.730180,
ciobotaru@allcioinvest.ro

Secretar`, studii medii, cu


experien]`, Master Cleaning

Tratamentist, studii medii, experien]`


5 ani, calificare, Fortus SA. Rela]ii la:
0232.222023; office@fortus-iasi.ro

Vnz`tor, f`r` studii [i experien]`


precizate (1 post pentru absolven]i
promo]ia 2014 sau persoan` peste
45 ani), Bodydany SRL. Rela]ii la:
0753.880366
Vnz`tor, studii medii, experien]` 5
ani, posturile sunt pentru Sat
Minz`te[ti, Comuna Ungheni,
Cooperativa de Consum de grad I
Consumcoop, oras Iasi. Rela]ii la:
0232.237562
Vnz`tor, studii medii, calificare,
experien]` 5 ani, Agroindustriala
Bucium SA. Rela]ii la: 0232.230999;
0232.231517; 0742.109865
Vnz`tor, 10 clase, experien]` 1
lun`, Profi Rom Food SRL. Rela]ii la:
0731.313611; larisa.marin@profi.ro
Vopsitor auto, f`r` studii [i
experien]` precizate, Servunion
SRL. Rela]ii la: 0232.237888;
mariana.noea@servunion.ro
Vulcanizator auto, f`r` studii [i
experien]` precizate, Washexpert
SRL. Rela]ii la: 0740.181831
Zidar, studii medii cu experien]`,
Europartener SRL. Rela]ii la:
0232.248182; 0232.248183;
office@europartener.ro
Zidar, scoala profesional`,
experien]`1 an, Tehnoton SA. Rela]ii
la: 0232.231740; 0232.233900;
juridic@tehnoton.com
Zidar, studii medii, calificare,
experien]` 5 ani, Elmar SRL. Rela]ii
la: 0232.211730; office@elmar.ro
Zidar, f`r` studii precizate,
experien]` \n domeniu 2 ani, Mihu
D`nu]-Construc]ii Imobiliare. Rela]ii
la: 0762.522783;
danutmihu@yahoo.com
Zugrav, studii medii, calificare,
experien]` 5 ani, Elmar SRL. Rela]ii
la: 0232.211730; office@elmar.ro

MATRIMONIALE
LICEN}IAT, nec`s`torit`, intrat` \n
singur`tatea sufletului, 58 ani, cu
apartament, m` aflu \n c`utarea
partenerului de via]`, ac]iune bazat`
pe seriozitate. Tel. 0755.610011.

MEDITA}II
Ofer medita]ii folosind metode
moderne de \nv`]are a limbilor
str`ine: Engleza - 0748.625049,
Franceza - 0747.788519, Rusa 0746.381787, German` 0761.899241, e-mail:
danila.luciana11@yahoo.com

MEDIU
ANUN} PUBLIC privind solicitarea
de emitere a autoriza]iei integrate de
mediu care va fi depus` la Agen]ia
de Protec]ie a Mediului Ia[i, str. Th.
V`scu]eanu nr. 10 bis, de c`tre S.C.
VITA PROD IMPEX S.R.L., situat` \n
sat Vl`deni, com. Vl`deni nr. 40,
jud. Ia[i, \n scopul desf`[ur`rii
activit`]ii: Cre[terea intensiv` a
p`s`rilor cu capacitatea de peste
40.000 locuri, prev`zut` \n Anexa 1
a Legii 278/2013, Pct. 6.6 Litera A.
Solicitarea de emitere a autoriza]iei
integrate de mediu se refer` la:
Instala]ie nou`. Informa]ii privind
impactul poten]ial asupra mediului al
activit`]ii pentru care se solicit`
emiterea autoriza]iei integrate de
mediu pot fi consultate \n timpul
programului de lucru, la sediul APM

Ia[i. Observa]ii, sugestii, propunerile


publicului se primesc \n scris, la
sediul APM Ia[i sau electronic la
adresa de e-mail a APM:
office@apmis.appm.ro \n termen de
30 zile de la depunerea solicit`rii.
ANUN} PUBLIC PRIVIND DECIZIA
ETAPEI DE NCADRARE. S.C.
APAVITAL S.A. IA{I, titular al
proiectului EXTINDERE RE}ELE DE
AP {I CANALIZARE, INCLUSIV
S.T.A.P.HRLAU , anun]` publicul
interesat asupra luarii deciziei etapei
de ncadrare de catre A.P.M. Iasi: nu
se supune evaluarii impactului
asupra mediului, n cadrul procedurii
de evaluare a impactului asupra
mediului pentru
proiectulEXTINDERE RE}ELE DE
AP {I CANALIZARE, INCLUSIV
S.T.A.P. HRLU, propus a fi
amplasat n localitatea Hrlau,
jude]ul Ia[i. Proiectul deciziei de
ncadrare [i motivele care o
fundamenteaz` pot fi consultate la
sediul autorit`]ii competente pentru
protec]ia mediului A.P.M. Ia[i din
municipiul Ia[i, str. Th. V`sc`u]eanu
nr. 10 bis, n zilele de luni joi ntre
orele 08.00 16.30 [i vineri ntre
orele 08.00 14.00, precum [i la
urm`toarea adres` de internet
http//apmis.anpm.ro. Publicul
interesat poate nainta
comentarii/observa]ii la proiectul
deciziei de ncadrare n temen de 5
zile de la data public`rii prezentului
anun].

\mpreun` cu actele prev`zute de art.


28 alin. 1 din lege, la data de
22.03.2015. Creditorii debitorului,
trebuie s` procedeze la \nscrierea la
masa credal` prin depunerea cererii
de admitere a cren]elor \n termenele
urm`toare: - Termenul limit` pentru
depunerea cererii de crean]e
30.04.2015. Declara]iile de crean]e
se vor depune \n 2 exemplare,
timbrate corespunzator [i \nso]ite de
documentele doveditoare. |n temeiul
art. 76 alin. 1 din Legea nr.85-2006
a insolven]ei nedepunerea \n termen
a cererii de admitere a crean]ei
atrage dec`derea din drepturi. Termen limit` pentru verificarea,
\ntocmirea, afi[area [i comunicarea
tabelului preliminar al crean]elor
14.05.2015. - Fixeaz` termenul
pentru solu]ionarea eventualelor
contesta]ii la tabelul preliminar al
crean]elor la 23.09.2015 ora 9.00,
iar definitivarea [i afi[area tabelului la
data de 30.09.2015. Prima adunare
a creditorilor va avea loc la data de
28.05.2015,la sediul
administratorului judicir avnd
urm`taorea ordine de zi: desemnarea comitetului creditorilor
[i a pre[edintelui acestuia, confirmarea sau \nlocuirea
lichidatorului judiciar [i stabilirea
remunera]iei acestuia, precum [i a
oricaror altor aspect necesare
derul`rii procedurii. Lichidator
judiciar HML INSOLVENCY IPURL

OFERTE
CITA}II
SMIRCU IOAN - cu domiciliul \n Ia[i,
str. Vasile Lupu, nr. 128, bloc A2, tr.
1, et. 7, ap. 10, jud. Ia[i, este citat
\n calitate de prt, \n dosarul nr.
39506/245/2014, (curator special
desemnat fiind av. Corbu Daniel)
av`nd ca obiect preten]ii, in data de
30.03.2015, ora 08.30, la
Judec`toria Ia[i, cu sediul \n str.
Anastasie Panu nr. 25, Ia[i, Sec]ia
Civil`, camera Sala 3, complet c03,
reclamant` fiind S.C. Salubris S.A.
Ia[i, cu sediul \n Ia[i, {os. Na]ional`
nr. 43, jud. Ia[i.
SC TERMOGLASS SRL cu sediul \n
Ia[i, str. Ciurchi nr. 111, bl. F3, dc.
D, et. 4, ap. 1, cu num`r de
\nregistrare \n Registrul Comer]ului
J22-1546/2004, CUI: 16626192,
este chemat` \n judecat` pentru
termenul din data de 04.06.2015,
ora 9 \n dosarul 2533/99/2014 (nr.
vechi 179/2014), aflat pe rolul
Tribunalului Ia[i - Judec`tor sindic,
din Ia[i, Str. El. Doamna nr. 1A,
avnd ca obiect procedura
insolven]ei.

NOTIFICRI
Prin Sentin]a Civil` nr 449/2015 din
data 04.03.2015 a Tribunalului Ia[i,
judec`tor sindic, Dosar nr.
2454/99/2014, Format vechi nr.
165/201, judec`tor sindic: Coruga Butuca Mihaela, s-a deschis in
temeiul art. 65 alin .1) din Legea
privind procedura insolven]ei nr.
85/2014 procedura simplificat` a
insolven]ei fa]` de debitorul SC
OCTAMIA SRL cu sediul \n Ia[i str.
Aleea Tudor Neculai, nr. 133, bl.
1013, et. 3, ap. 14 \nregistrat` la
ORC cu nr. J22/2617/1992, CF
2637884, lichidator judiciar
desemnat HML Insolvency IPURL,
Nr. Matricol \n Tabloul UNPIR ROFII
-0737, CIF 32768300, cu sediul \n
Ia[i, b-dul Prim`verii nr. 13. Fixeaz`
termenul maxim pentru predarea
gestiunii c`tre lichidatorul judiciar

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Societatea profesional` Lichidator


Company 2003 SPRL, prin ing.
Diaconu Elena coordonator, n
calitate de lichidator judiciar al
debitorului SC EVOMEDIS
CONSULTING SRL, conform
ncheierii nr. 396/19.11.2013 a
Tribunalului Ia[i judec`tor sindic,
pronun]at` n dosarul nr.
11342/99/2013 (939/2013), Anun]`
primirea, pn` pe data de
20.04.2015, a ofertelor pentru
cump`rarea bunului mobil ecograf
marca Fukuda Denshi (evaluat la
suma de 12.091 lei, cu TVA inclus),
din patrimoniul S.C. EVOMEDIS
CONSULTING S.R.L Ofertele vor fi
prezentate Adun`rii creditorilor.
Informa]ii: tel./fax: 0332/809395
(orele 08.00 16.00, zilele
lucr`toare), e-mail
lichidatorcompany@yahoo.com.

LICITA}II
Lichidatorul judiciar C.I.I. Chels`u
Anica, cu sediul \n Ia[i, {os.
Na]ional` nr. 47, bl. C4, sc. B, et. 1,
ap. 7, desemnat al debitoarei SC
BECO STYLE SRL, \n baza Incheierii
nr. 391/13.11.2013, pronun]at` de
Tribunalul Ia[i - judec`tor sindic, str.
El. Doamna nr. 1A, anun]` vnzarea
prin licita]ie public`, \n conformitate
cu prvederile Lg. 85/2006 [i
prevederile Codului de proc. civ, la
sediul lichidatorului din Ia[i, {os.
Na]ional` nr. 47, bl. C4, sc. B, et. 1,
ap. 7, la data de 30.03.2015 ora 09,
a activelor proprietatea debitoarei
SC BECO -STYLE SRL: MA{INI
INDUSTRIALE DE CUSUT - AN
FABRICA}IE 1970-2000. Bunurile se
vnd la cel mai mare pre] oferit. |n
cazul neadjudec`rii bunurilor la
termenul din data de 30.03.2015,
licita]ia se va repeta \n fiecare zi de
vineri la aceea[i loca]ie [i \n acelea[i
condi]ii. Rela]ii suplimentare la sediul
C.I.I. Chels`u Anica Ia[i sau la
telefon: 0742.148886,
chelsauanica@yahoo.com. CII
Chels`u Anica

PUBLICITATE

Vineri, 20 martie

14

M I C A PU B L I C I T A T E
Lichidatorul judiciar C.I.I.Chels`u
Anica, al debitoarei SC MATER
OPTICA GRUP SRL, anun]`
vnzarea prin licita]ie public`, \n
conformitate cu prevederile Lg.
85/2006 [i prevederile Codului de
proc. civ, la sediul lichidatorului
judiciar din Ia[i, {os. Na]ional` nr.
47, bl. C4, sc. B, et. 1, ap. 7, la
data de 30.03.2015 ora 10, a
activelor proprietatea debitoarei SC
MATER OPTICA GRUP SRl, dup`
cum urmeaz`: ma[in` [lefuit lentile
cu scanner, pret - 4500 lei, ma[in`
slefuit lentile f`r` scanner - 5.174 lei,
imprimant` Xerox color - pre] - 835
lei, refractrometru rt 3.996 lei,
proiector teste - prt - 2.508 lei,
multifunc]ional` Lexmark prt - 109
lei, multifunc]ionala Canon, pre] 109
lei, lensmetru - pre] 1400 lei,
ventileta - pre] 908 lei, laptop - pre]
327 lei, cas` de marcat - pre] - 0,00
lei, biomicroscop pret 1.591 lei,
mas` electric` - pre] -1090 lei,
transpalet - pre] 100 lei, stivuitor
manual - pre] 270 lei, auto Subaru
Impreza - pre] 8.204 lei. Activele
men]ionate mai sus sunt
achizi]ionate \n perioada 2006-2008.
|n caz de neadjudecare licita]ia se va
repeta \n fiecare zi de luni pn` la
adjudecare \n acelea[i condi]ii [i la
aceia[i loca]ie. Bunurile se vor vinde
la cel mai mare pre] oferit. Rela]ii
suplimentare la sediul C.I.I. Chels`u
Anica Ia[i sau la telefon:
0742.148886,
chelsauanica@yahoo.com
Lichidatorul judiciar C.I.I. Chels`u
Anica, cu sediul \n Ia[i, {os.
Na]ional` nr. 47, bl. C4, sc. B, et. 1,
ap. 7, desemnat al debitoarei SC
FRESH FISH SRL, \n baza Sc
nr.1567/01.10.2014, pronun]at` de
Tribunalul Ia[i - judec`tor sindic,
anunta vnzarea prin licita]ie
public`, \n conformitate cu
prvederile Lg.85/2006 Si prevederile
Codului de proc. civ, la sediul
Tribunalului Ia[i - Judec`tor sindic,
str. El.Doamna nr. 1A, la data de
23.03.2015 ora 09, a activului
proprietatea debitoarei SC FRESH
FISH SRL: 1. SPA}IU COMERCIAL
SITUAT |N ORA{ HRLU, STR.
{TEFAN CEL MARE {I SFNT,
BL.19,TRONSON 1 PARTER |N
SUPRAFA} DE 71,7 MP, |NSCRIS
|N CARTEA FUNCIARA NR. 382,
NR, CADASTRAL 66/1/0/1. PRE}UL
DE PORNIRE A LICITA}IEI - 91.500
LEI FR TVA. Activele vndute
sunt dobndite de cump`r`tor libere
de orice sarcini conform art. 53 din
Legea nr. 85/2006. |n cazul
neadjudec`rii licita]ia se va repeta la
aceea[i or` [i loca]ie [i \n acelea[i
condi]ii la data de 30.03.2015 [i la
data de 06.04.2015. Relaii
suplimentare la sediul C.I.I. Chels`u
Anica Ia[i sau la telefon: 0742148886, chelsauanica@yahoo.com
CABINET INDIVIDUAL |N
INSOLVEN} CHELSU ANICA, cu
sediul \n Ia[i, {os. Na]ional` nr. 47,
bl. C4, sc. B, et. 1, ap. 7, \n calitate
de lichidator judiciar al debitorului
S.C.PROTI-AL S.R.L., cu sediul:
Ia[i, str. Plopii Fara Sot nr. 11A, jud.
IA{I (dosar
nr.856/99/2014(71/2014) al
Tribunalului Ia[i - judec`tor sindic),
anun]` organizarea la data de
23.03.2015, ora 09.00, la sediul
lichidatorului judiciar din Ia[i, {os.
Na]ional` nr. 47, bl. C4, sc. B, et. 1,
ap. 7, \n temeiul prevederilor Legii
nr. 85/2006, [i a Codului de pr. civ.,
a licita]iei publice cu strigare pentru
vnzarea activelor debitoarei S.C.
PROTI-AL S.R.L. 1. AUTOTURISM
DACIA - AN FABRICA}IE 2004 PRE} DE PORNIRE:1800 LEI, FR
TVA; 2. AUTOTURISM CHEVROLET

AVEO-AN FABRICA}IE 2009 - PRE}


DE PORNIRE:12.600 LEI, FR
TVA; Pre]urile au fost diminuat la
90% din pre]ul de evaluare conform
Regulament de vnzare aprobat de
adunarea creditorilor. |n caz de
neadjudecare, licita]ia se va relua la
aceea[i locatie [i \n acelea[i condi]ii
la data de 30.03.2015 [i la data de
06.04.2015. Rela]ii suplimentare la
sediul C.I.I. Chels`u Anica sau la
telefon: 0742.148886.
CABINET INDIVIDUAL |N
INSOLVEN} CHELSU ANICA, cu
sediul \n Ia[i, {os. Na]ional` nr. 47,
bl. C4, sc. B, et. 1, ap. 7, \n calitate
de lichidator judiciar al debitorului
S.C.MATER OPTICA GRUP SR.L.,
cu sediul: Ia[i, Bd. Independen]ei,
bl.Y5-Y6, jud. IA{I (dosar nr.
14186/99/2011(701/2014) al
Tribunalului Ia[i - judec`tor sindic),
anun]` organizarea la data de
23.03.2015, ora 09.00, la sediul
lichidatorului, Ia[i, {os. Na]ional` nr.
47, bl C4, sc B, et 1, ap 7, Ia[i, \n
temeiul prevederilor Legii nr.
85/2006, si a Codului de pr. civ., \n
m`sura compatibilit`]ii, a licita]iei
publice cu strigare pentru vnzarea
activelor debitoarei S.C. MATER
OPTICA GRUP S.R.L. 1. Rame
ochel`ri de vedere achizi]onate \n
perioada 2005-2006 la pre]ul de
1250 lei. Pre]ul a fost diminuat la
50% din pre]ul de evaluare conform
Regulamentului de vnzare aprobat
de adunarea creditorilor. |n caz de
neadjudecare licita]ia se va repeta la
data de 30.03.2015 [i la data de
06.04.2015 \n acelea[i condi]ii [i la
aceeasi loca]ie. Rela]ii suplimentare
la sediul C.I.I. Chels`u Anica Ia[i sau
la telefon: 0742.148886,
chelsauanica@yahoo.com
CABINET INDIVIDUAL |N
INSOLVEN} CHELSU ANICA, cu
sediul \n Ia[i, {os. Na]ional` nr. 47,
bl. C4, sc. B, et. 1, ap.7, \n calitate
de lichidator judiciar al debitorului
S.C.TRAFIC DEMENT COMPANY
S.R.L., cu sediul: Ia[i, str. Parcului
nr. 16, bl. B3-5, sc. B, et. 1, ap. 4,
jud. IA{I (dosar
nr.10211/99/2012(723/2012) al
Tribunalului Ia[i - judec`tor sindic),
anun]` organizarea la data de
01.04.2015, ora 09.00, la sediul
Tribunalului Iasi-Judecator sindic,din
Iasi,str.El.Doamna nr.1A, \n temeiul
prevederilor Legii nr.85/2006, si a
Codului de pr. civ., a licita]iei publice
cu strigare pentru vnzarea activelor
al debitoarei S.C. TRAFIC DEMENT
COMPANY S.R.L. AUTOTURISM
VOLKSWAGEN AN FABRICA}IE
2001- PRE} DE PORNIRE: 8636
LEI; AUTOTURISM DAEWOO
MATIZ-AN FABRICATIE 2008 PRE} DE PORNIRE:4792 LEI.
AUTOTURISM OPEL AGILA - AN
FABRICA}IE 2001 - PRE} DE
PORNIRE: 5584 LEI. TVA inclus. |n
caz de neadjudecare, licita]ia se va
relua la aceea[i loca]ie [i \n acelea[i
condi]ii la data de 06.03.2015.
Rela]ii suplimentare la sediul C.I.I.
Chels`u Anica sau la telefon:
0742.148886.
Lichidator Company 2003 SPRL, cu
sediul \n Ia[i, [os. Arcu nr. 71, bl.
T10, sc. A, ap. 1, parter, \n calitate
de lichidator judiciar al debitorului
SC ROCONSTRUC}IA SRL, cu
sediul \n Ia[i, b-dul }utora nr. 6, bl.
P3, sc. C, et. P,ap. 2, (dosar
4203/99/2012) al Tribunalului Ia[i judecator sindic), anun]` organizarea
n data de 06.04.2015 orele 16.00,
la sediul lichidatorului judiciar, \n
temeiul prevederilor Legii privind
procedura insolven]ei, a C. pr. civ.,
\n m`sura compatibilit`]ii, a licita]ei
publice cu strigare pentru vnzarea

activului proprietatea S.C.


ROCONSTRUC}IA S.R.L. Nr. Crt. 1.
Denumire: Apartament situat \n Ia[i,
b-dul }utora nr. 6, bl. P3, sc. C,
parter, ap. 2, bloc P+4E, compus
din 3 camere, buc`t`rie, hol,
suprafa]` util` de 56, 23 mp [i logie
de 4,04 mp, C.F. nr.120420-C1U10, nr. cadastral 120420-C1-U10,
cu drept de folosin]` special`
asupra terenului (cota indiviz` de
6,67% aferent` ap. 2). Pre] evaluare
(lei f`r` TVA): 227.000. Valoarea de
pornire a licita]iei diminuat` cu 30 %
(lei f`r` TVA): 158.900. Bunul se
vnde conform Legii nr. 85/2006.
Pentru participare, ofertan]ii vor
depune la sediul lichidatorului
judiciar, pn` n ziua anterioar` celei
planificate pentru ]inerea [edin]ei,
orele 16.00, o cerere de participare
semnat` de ofertant [i \nso]it` de
urm`toarele acte: 1. copia
certificatului de \nregistrare a
persoanei juridice ori a c`r]ii de
identitate; 2. certificatul emis de
O.R.C. n luna aprilie 2015, privind
persoana juridic`, datele de
identitate, reprezentantul legal; 3.
dovada achit`rii taxei de participare
la licita]ie \n sum` de 1.000 lei; 4.
dovada cump`r`rii regulamentului
de vnzare \n valoare de 500 lei; 5.
garan]ia de participare \n valoare de
10 % din pre]ul de \ncepere a
licita\iei se va pl`ti \n contul de
lichidare al S.C. ROCONSTRUCTIA
S.R.L.:
RO39BRDE240SV16945082400
deschis la BRD-GSG - sucursala
Ia[i; 6. declara]ie pe proprie
r`spundere ca nu se afl` n
reorganizare judiciar` sau faliment;
7. \mputernicire pentru persoana
desemnat` s` reprezinte ofertantul.
Persoanele care pretind vreun drept
asupra bunului, ce este scos la
vnzare, au obliga]ia sub sanc]iunea
dec`derii, s` fac` lichidatorului
judiciar dovada acestui drept pn`
n ziua anterioar` celei planificate
pentru licita]ie, orele 16.00. Prin
nscrierea la licita]ie, se consider` c`
ofertantul accept` pre]ul de pornire
a licita]iei. Ofertan]ilor, care particip`
la licita]ie [i nu ofer` un pre] egal
sau mai mare dect pre]ul de
pornire, li se va re]ine garan]ia de
participare. Regulamentul de
vnzare poate fi procurat ncepnd
cu data de 23.03.2015. Rela]ii
suplimentare la sediul Lichidator
Company 2003 SPRL Ia[i sau la
telefon: 0332.809395 (n timpul
programului de lucru, de luni
vineri, orele 08.00 16.00)
www.lichidator2003.ro Coordonator,
ing. Diaconu Elena, practician n
insolven]`
Lichidator Company 2003 SPRL, cu
sediul n Ia[i, [os. Arcu nr. 71, bl.
T10, sc. A, ap. 1, parter, n calitate
de lichidator judiciar al debitorului
SC STEPHANI IMPEX SRL, cu
sediul n Ia[i, str. Doroban]i nr. 9,
jude]ul Ia[i (dosar 8502/99/2012* al
Tribunalului Ia[i judecator sindic),
anun]` organizarea n datele de
31.03.2015, 15.04.2015,
29.04.2015, 14.05.2015 [i
28.05.2015 orele 14.00 la sediul
lichidatorului judiciar, n temeiul
prevederilor Legii nr. 85/2006 [i a
regulamentului de vnzare, a licita]iei
publice cu strigare pentru vnzarea
activului teren n suprafa]` de 1.903
mp, situat n extravilanul Municipiului
Ia[i, zona Paun, jude]ul Ia[i,
proprietatea S.C. STEPHANI IMPEX
S.R.L. Conform titlului de
proprietate, terenul este n suprafa]`
de 1.903 mp, avnd categoria de
folosin]` p`[une. Dreptul de
proprietate este nscris n CF
nr.128142 (provenita din CF de pe
hrtie cu nr.24776) a UAT Ia[i,

avnd nr. cadastral 7266. Bunul se


vinde conform prevederilor Legii
nr.85/2006 privind procedura
insolven]ei. Pre]ul de pornire a
licita]iei este de 57.855 lei (f`r`
TVA), reprezentnd 95 % din pre]ul
de evaluare. Pentru participare,
ofertan]ii vor depune la sediul
lichidatorului judiciar, pn` n ziua
anterioar` celei planificate pentru
]inerea [edin]ei, orele 16.00, o
cerere de participare semnat` de
ofertant [i nso]it` de urm`toarele
acte: 1. copia certificatului de
nregistrare a persoanei juridice
romne ori a c`r]ii de identitate; 2.
certificatul constatator emis de
O.R.C. (n original) n luna de
participare a anului 2015 privind
persoana juridic` romn`, datele de
identitate, reprezentantul legal; 3.
dovada achit`rii taxei de participare
la licita]ie n suma de 500 lei; 4.
dovada cump`r`rii regulamentului
de vnzare n valoare de 500 lei; 5.
garan]ia de participare n valoare de
10 % din pre]ul de ncepere a
licita]iei se va pl`ti n contul de
lichidare al SC STEPHANI IMPEX
SRL:
RO92BRDE240SV30880012400
deschis la BRD-GSG-sucursala Ia[i;
6. declara]ie pe proprie r`spundere
c` nu se afl` n reorganizare
judiciar` sau faliment; 7.
mputernicire pentru persoana
desemnat` s` reprezinte ofertantul.
Persoanele care pretind vreun drept
asupra activului scos la vnzare, au
obliga]ia sub sanc]iunea dec`derii,
s` fac` lichidatorului judiciar dovada
acestui drept pn` n ziua anterioar`
aceleia n care a fost planificat`
[edin]a, orele 16.00. Prin nscrierea
la licita]ie, se consider` ca ofertantul
accepta pre]ul de pornire a licita]iei.
Ofertan]ilor, care particip` la licita]ie
[i nu ofer` un pre] egal sau mai
mare dect pre]ul de pornire, li se
va re]ine garan]ia de participare.
Regulamentul de vnzare poate fi
procurat ncepnd cu data de
23.03.2015. Rela]ii suplimentare la
sediul Lichidator Company 2003
SPRL Ia[i sau la telefon
0332/809395 (n timpul zilelor
lucr`toare, ntre orele 08.00
16.00), precum [i pe site-ul
www.lichidator2003.ro. coordonator,
ing. Diaconu Elena, practician n
insolven]`
Lichidator Company 2003 SPRL, cu
sediul n Ia[i, [os. Arcu nr. 71, bl.
T10, sc. A, ap. 1, parter, n calitate
de lichidator judiciar al debitorului
SC STEPHANI IMPEX SRL, cu
sediul n Ia[i, str. Doroban]i nr. 9,
jude]ul Ia[i (dosar 8502/99/2012* al
Tribunalului Ia[i judec`tor sindic),
anun]` organizarea n datele de
31.03.2015 [i 15.04.2015 orele
15.00 la sediul lichidatorului judiciar,
n temeiul prevederilor Legii nr.
85/2006 [i a regulamentului de
vnzare, a licita]iei publice cu
strigare pentru vnzarea activului
3/4 cota indiviz` din dreptul de
proprietate asupra terenului n
suprafa]` de 10.000 mp, situat n
extravilanul ora[ului Podu Iloaiei,
jude]ul Ia[i, proprietatea S.C.
STEPHANI IMPEX S.R.L. Terenul n
suprafa]` de 10.000 mp are nr.
cadastral 1021, este nscris n CF
nr.60308 (CF veche nr.1305) a
localit`]ii Podu Iloaiei [i are categoria
de folosin]` fnea]`. Activul se
vinde conform prevederilor Legii nr.
85/2006 privind procedura
insolven]ei. Pre]ul de pornire a
licita]iei este de 186.390 lei (f`r`
TVA), reprezentnd 95 % din pre]ul
de evaluare. Pentru participare,
ofertan]ii vor depune la sediul
lichidatorului judiciar, pna n ziua
anterioara celei planificate pentru

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

]inerea [edin]ei, orele 16.00, o


cerere de participare semnata de
ofertant [i nso]it` de urm`toarele
acte: 1. copia certificatului de
nregistrare a persoanei juridice
romne ori a c`r]ii de identitate; 2.
certificatul constatator emis de
O.R.C. (n original) n luna de
participare a anului 2015 privind
persoana juridic` romna, datele de
identitate, reprezentantul legal; 3.
dovada achit`rii taxei de participare
la licita]ie n sum` de 500 lei; 4.
dovada cump`r`rii regulamentului
de vnzare n valoare de 500 lei; 5.
garan]ia de participare n valoare de
10 % din pre]ul de ncepere a
licita]iei se va plati n contul de
lichidare al SC STEPHANI IMPEX
SRL:
RO92BRDE240SV30880012400
deschis la BRD-GSG-sucursala Ia[i;
6. declara]ie pe proprie r`spundere
c` nu se afl` n reorganizare
judiciar` sau faliment; 7.
mputernicire pentru persoana
desemnat` s` reprezinte ofertantul.
Persoanele care pretind vreun drept
asupra activului scos la vnzare, au
obliga]ia sub sanc]iunea dec`derii,
s` fac` lichidatorului judiciar dovada
acestui drept pn` n ziua anterioar`
aceleia n care a fost planificat`
[edin]a, orele 16.00. Prin nscrierea
la licita]ie, se consider` c` ofertantul
accept` pre]ul de pornire a licita]iei.
Ofertan]ilor, care particip` la licita]ie
[i nu ofer` un pre] egal sau mai
mare dect pre]ul de pornire, li se
va re]ine garan]ia de participare.
Regulamentul de vnzare poate fi
procurat ncepnd cu data de
23.03.2015. Rela]ii suplimentare la
sediul Lichidator Company 2003
SPRL Ia[i sau la telefon
0332/809395 (n timpul zilelor
lucr`toare, ntre orele 08.00
16.00), precum [i pe site-ul
www.lichidator2003.ro.
Coordonator, ing. Diaconu Elena,
practician n insolven]`
Lichidator Company 2003 SPRL, cu
sediul n Ia[i, [os. Arcu nr. 71, bl.
T10, sc. A, ap. 1, parter, n calitate
de lichidator judiciar al debitorului
SC STEPHANI IMPEX SRL, cu
sediul n Ia[i, str. Doroban]i nr. 9,
jude]ul Ia[i (dosar nr. 8502/99/2012*
al Tribunalului Ia[i judec`tor
sindic), anun]a organizarea n datele
de 31.03.2015, 15.04.2015,
29.04.2015, 14.05.2015 [i
28.05.2015 orele 13.00 la sediul
lichidatorului judiciar, n temeiul
prevederilor Legii nr. 85/2006 [i a
regulamentului de vnzare, a licita]iei
publice cu strigare pentru vnzarea
activului imobil compus din teren n
suprafa]` de 437 mp, pe care se
afla construc]ia C1 = locuin]a cu s.c.
de 157,60 mp [i construc]ia C2 =
beci, situat n Municipiul Ia[i, str.
Doroban]i nr. 9, jude]ul Ia[i,
proprietatea S.C. STEPHANI IMPEX
S.R.L. Dreptul de proprietate asupra
imobilului (teren + construc]ie) a fost
ntabulat n CF nr.1128147 (nr. vechi
13364) a Municipiului Ia[i. Terenul
are o suprafa]` de 437 mp [i nr.
cadastral 4615. Bunul se vinde
conform prevederilor Legii nr.
86/2006 privind procedura
insolven]ei. Pre]ul de pornire a
licita]iei este de 1.064.688 lei (f`r`
TVA), reprezentnd 100% din pre]ul
de evaluare. Pentru participare,
ofertan]ii vor depune la sediul
lichidatorului judiciar, pn` n ziua
anterioar` celei planificate pentru
]inerea [edin]ei, orele 16.00, o
cerere de participare semnat` de
ofertant [i nso]it` de urm`toarele
acte: 1. copia certificatului de
nregistrare a persoanei juridice
romne ori a c`r]ii de identitate; 2.
certificatul constatator emis de

13

PUBLICITATE

Vineri, 20 martie

M I C A PU B L I C I T A T E
O.R.C. (n original) n luna luna de
participare a anului 2015 privind
persoana juridic` romn`, datele de
identitate, reprezentantul legal; 3.
dovada achit`rii taxei de participare
la licita]ie n suma de 2.000 lei; 4.
dovada cump`r`rii regulamentului
de vnzare n valoare de 1.000 lei;
5. garan]ia de participare n valoare
de 10 % din pre]ul de ncepere a
licita]iei se va pl`ti n contul de
lichidare al SC STEPHANI IMPEX
SRL:
RO92BRDE240SV30880012400
deschis la BRD-GSG-sucursala Ia[i;
6. declara]ie pe proprie raspundere
ca nu se afla n reorganizare
judiciar` sau faliment; 7.
mputernicire pentru persoana
desemnat` s` reprezinte ofertantul.
Persoanele care pretind vreun drept
asupra activului scos la vnzare, au
obliga]ia sub sanc]iunea dec`derii,
s` fac` lichidatorului judiciar dovada
acestui drept pn` n ziua anterioar`
celei n care a fost planificata
[edin]`, orele 16.00. Prin nscrierea
la licita]ie, se consider` ca ofertantul
accepta pre]ul de pornire a licita]iei.
Ofertan]ilor, care particip` la licita]ie
[i nu ofer` un pre] egal sau mai
mare dect pre]ul de pornire, li se
va re]ine garan]ia de participare.
Regulamentul de vnzare poate fi
procurat ncepnd cu data de
23.03.2015. Rela]ii suplimentare la
sediul Lichidator Company 2003
SPRL Ia[i sau la telefon
0332/809395 (n timpul zilelor
lucr`toare, ntre orele 08.00
16.00), precum [i pe site-ul
www.lichidator2003.ro. coordonator,
ing.Diaconu Elena, practician n
insolven]`
Lichidator Company 2003 SPRL, cu
sediul n Ia[i, [os. Arcu nr.71,
bl.T10, sc. A, ap. 1, parter, n
calitate de lichidator judiciar al
debitorului S.C. BUTEAEDIL G.I.
S.R.L. (dosarul nr.6047/99/2010
Tribunalul Ia[i - faliment), RO
17003680, cu sediul n Pa[cani, str.
Aurora II - Vestiar Stadion Siretul,
jude]ul Ia[i, anun]` organizarea n
datele de 30.03.2015, 09.04.2015,
20.04.2015, 30.04.2015 [i
11.05.2015 orele 13.00 la sediul
lichidatorului judiciar, n temeiul
prevederilor Legii nr. 85/2006 [i a
regulamentului de vnzare, a licita]iei
publice cu strigare pentru vnzarea
activelor proprietatea S.C.
BUTEAEDIL G.I. S.R.L, situate n
Pa[cani str. Luceafarului nr. 19, fiind
nscrise n C.F. a Municipiului
Pa[cani [i anume: 1. Teren n
suprafa]` de 303,43 mp pe care se
afl` o cas` P+E+M cu o suprafa]`
construit` la sol de 116 mp, avnd
C.F. nr. 60114 cu numere
cadastrale 1739/1 [i 1739/1- C1.
Pre]ul de pornire a licita]iei pentru
acest activ este de 159.194 lei (f`r`
TVA inclus) [i reprezint` 60 % din
pre]ul de evaluare. 2. Teren n
suprafa]` de 392,04 mp pe care se
afl` o casa P+E+M cu o suprafa]`
construit` la sol de 108 mp, avnd
CF 60005 cu numere cadastrale
1739/2 si 1739/2-C1. Pre]ul de
pornire a licita]iei pentru acest activ
este de 190.162 lei (f`r` TVA inclus)
[i reprezint` 60 % din pre]ul de
evaluare. Bunurile se vnd, conform
prevederilor legii insolven]ei. Pentru
participare, ofertan]ii vor depune la
sediul lichidatorului judiciar, pn` n
ziua anterioara aceleia planificata
pentru ]inerea [edin]ei, orele 16.00,
o cerere de participare semnat` de
ofertant [i nso]it` de urm`toarele
acte: 1. copia certificatului de
nregistrare a persoanei juridice
romne ori a c`r]ii de identitate; 2.
certificatul emis de O.R.C. n luna de
participare a anului 2015 privind

persoana juridic` romn`, datele de


identitate ale reprezentantului legal;
3. dovada achit`rii taxei de
participare la licita]ie n sum` de 500
lei; 4. dovada cump`r`rii
regulamentului de vnzare n valoare
de 500 lei; 5. garan]ia de participare
n valoare de 10 % din pre]ul de
ncepere a licita]iei, n contul de
lichidare al S.C. BUTEAEDIL G.I.
S.R.L.:
RO03BRDE240SV69559572400
deschis la BRD-GSG-sucursala Ia[i;
6. declara]ie pe proprie raspundere
ca nu se afla n reorganizare
judiciar` sau faliment; 7.
mputernicire pentru persoana
desemnat` s` reprezinte ofertantul.
Persoanele care pretind vreun drept
asupra bunului, ce este scos la
vnzare, au obliga]ia sub sanc]iunea
dec`derii, s` fac` lichidatorului
judiciar dovada acestui drept, pna
n ziua anterioar` aceleia planificate
pentru [edin]a de licita]ie, orele
16.00. Regulamentul de vnzare
poate fi procurat ncepnd cu data
de 23.03.2015. Prin nscrierea la
licita]ie, se consider` c` ofertantul
accept` pre]ul de pornire a licita]iei
pentru fiecare activ. Ofertan]ilor,
care participa la licita]ie [i nu ofera
un pre] egal sau mai mare dect
pre]ul de pornire, li se va re]ine
garan]ia de participare. Rela]ii
suplimentare la sediul Lichidator
Company 2003 SPRL Ia[i sau la
telefon 0332/809395 (n timpul
zilelor lucr`toare, ntre orele 08.00
16.00), precum [i pe site-ul
www.lichidator2003.ro.
Coordonator, ing. Diaconu Elena,
practician n insolven]`
Lichidator Company 2003 SPRL, cu
sediul n Ia[i, [os. Arcu nr. 71, bl.
T10, sc. A, ap. 1, parter, n calitate
de lichidator judiciar al debitorului
SC BUTEAEDIL G.I. SRL (dosarul nr.
6047/99/2010 Tribunalul Ia[i faliment), RO 17003680, cu sediul n
Pa[cani, str. Aurora II - Vestiar
Stadion Siretul, jude]ul Ia[i, anun]`
organizarea n datele 30.03.2015,
09.04.2015, 20.04.2015,
30.04.2015 [i 11.05.2015 orele
14.00 la sediul lichidatorului judiciar,
n temeiul prevederilor Legii nr.
85/2006 [i a regulamentului de
vnzare, n m`sura compatibilit`]ii, a
licita]iei publice cu strigare pentru
vnzarea activelor proprietatea S.C.
BUTEAEDIL G.I. S.R.L: 1. Teren n
suprafa]` de 992 mp situat n
Pa[cani, str. Gradini[ei, nr. FN,
avnd C.F. 60292 [i nr. cadastral
1963/1. Pre]ul de pornire a licita]iei
pentru acest activ este de 99.000 lei
(f`r` TVA inclus) [i reprezint` 60 %
din pre]ul de evaluare. 2. Bloc de
locuin]e situat n Pa[cani, str. Aurora
II (fn) compus din: tunel acces S.U.
45,27 mp, parter S.C. 354,76 mp si
S.U. 280,01 mp, etaj S.U. 287,50
mp, imobil amplasat pe teren
concesionat \n suprafa]` de 532 mp
(62,21 mp posesie f`r` acte), nscris
\n CF a Municipiului Pa[cani nr.
4666, superficie, avnd nr. cadastral
1692. Pre]ul de pornire a licita]iei
pentru acest activ este de 282.600
lei (f`r` TVA inclus) [i reprezint` 60
% din pre]ul de evaluare. Bunurile se
vnd conform dispozi]iilor legii
insolven]ei. Pentru participare,
ofertan]ii vor depune la sediul
lichidatorului judiciar, pn` n ziua
anterioar` aceleia planificat` pentru
]inerea [edin]ei, orele 16.00, o
cerere de participare semnat` de
ofertant [i nso]it` de urma`toarele
acte: 1. copia certificatului de
nregistrare a persoanei juridice
romne ori a c`r]ii de identitate; 2.
certificatul emis de O.R.C. n luna de
participare a anului 2015 privind
persoana juridic` romn`, datele de

identitate, reprezentantul legal; 3.


dovada achit`rii taxei de participare
la licita]ie n suma de 500 lei; 4.
dovada cump`r`rii regulamentului
de vnzare n valoare de 500 lei; 5.
garan]ia de participare n valoare de
10 % din pre]ul de ncepere a
licita]iei, n contul de lichidare al S.C.
BUTEAEDIL G.I. S.R.L.:
RO03BRDE240SV69559572400
deschis la BRD-GSG-sucursala Ia[i;
6. declara]ie pe proprie raspundere
ca nu se afla n reorganizare
judiciar` sau faliment; 7.
mputernicire pentru persoan`
desemnat` s` reprezinte ofertantul.
Persoanele care pretind vreun drept
asupra bunului, ce este scos la
vnzare, au obliga]ia sub sanc]iunea
dec`derii, s` fac` lichidatorului
judiciar dovada acestui drept, pn`
n ziua anterioar` aceleia planificate
pentru [edin]a de licita]ie, orele
16.00. Regulamentul de vnzare
poate fi procurat ncepnd cu data
de 23.03.2015. Prin nscrierea la
licita]ie, se consider` c` ofertantul
accepta pre]ul de pornire a licita]iei
pentru fiecare activ. Ofertan]ilor,
care participa la licita]ie [i nu ofera
un pre] egal sau mai mare dect
pre]ul de pornire, li se va re]ine
garan]ia de participare. Rela]ii
suplimentare la sediul Lichidator
Company 2003 SPRL Ia[i sau la
telefon 0332/809395 (n timpul
zilelor lucr`toare, ntre orele 08.00
16.00), precum [i pe site-ul
www.lichidator2003.ro.
Coordonator, ing.Diaconu Elena,
practician n insolven]`
Lichidator Company 2003 SPRL, cu
sediul n Ia[i, [os. Arcu nr.71,
bl.T10, sc. A, ap.1, parter, n calitate
de lichidator judiciar al debitorului
S.C. BUTEAEDIL G.I. S.R.L.
(faliment), RO 17003680, cu sediul
n Pascani, str. Aurora II - Vestiar
Stadion Siretul, jude]ul Ia[i, anun]`
organizarea n data de 27.03.2015,
03.04.2015, 10.04.2015,
17.04.2015, 24.04.2015 orele 15.00
la sediul lichidatorului judiciar, n
temeiul prevederilor Legii nr.85/2006
[i a regulamentului de vnzare, a
licita]iei publice cu strigare pentru
vnzarea activelor mobile,
proprietatea debitorului, nominalizate
n Anexa nr.1. Bunurile se vnd
conform dispozi]iilor Legii nr.
85/2006 privind procedura
insolven]ei. Pre]ul de pornire a
licita]iei pentru vnzarea n bloc a
bunurilor mobile este de 22.783 lei
(f`r` TVA), reprezentnd 50% din
pre]ul de evaluare, iar pre]ul pentru
fiecare bun este cel din Anexa nr. 1.
Pentru participare, ofertan]ii vor
depune la sediul lichidatorului
judiciar, pna n ziua anterioar` celei
planificate pentru ]inerea [edin]ei,
orele 16.00, o cerere de participare
semnata de ofertant [i nso]it` de
urm`toarele acte: 1. copia
certificatului de nregistrare a
persoanei juridice ori a c`r]ii de
identitate; 2. certificatul emis de
O.R.C. (n original) n luna de
participare a anului 2015 privind
persoana juridic` romn`, datele de

identitate, reprezentantul legal; 3.


dovada achit`rii taxei de participare
la licita]ie n suma de 100 lei; 4.
dovada cump`r`rii regulamentului
de vnzare n valoare de 100 lei; 5.
garan]ia de participare n valoare de
10 % din pre]ul de ncepere a
licita]iei se va pl`ti n contul de
lichidare al S.C. BUTEAEDIL G.I.
S.R.L.:
RO03BRDE240SV69559572400
deschis la BRD-GSG - sucursala
Ia[i; 6. declara]ie pe proprie
r`spundere ca nu se afl` n
reorganizare judiciar` sau faliment;
7. mputernicire pentru persoana
desemnat` s` reprezinte ofertantul.
Persoanele care pretind vreun drept
asupra bunurilor, ce sunt scoase la
vnzare, au obliga]ia sub sanc]iunea
dec`derii, s` fac` lichidatorului
judiciar dovada acestui drept, pn`
n ziua anterioar` aceleia planificate
pentru [edin]a de licita]ie, orele
16.00. Prin nscrierea la licita]ie, se
consider` c` ofertantul accept`
pre]ul de pornire a licita]iei.
Ofertan]ilor, care particip` la licita]ie
[i nu ofer` un pre] egal sau mai
mare dect pre]ul de pornire, li se
va re]ine garan]ia de participare.
Regulamentul de vnzare poate fi
procurat ncepnd cu data de
23.03.2015. Prin nscrierea la
licita]ie, se consider` c` ofertantul
accept` pre]ul de pornire a licita]iei
pentru fiecare activ. Ofertan]ilor,
care particip` la licita]ie [i nu ofer`
un pre] egal sau mai mare dect
pre]ul de pornire, li se va re]ine
garan]ia de participare. Rela]ii
suplimentare la sediul Lichidator
Company 2003 SPRL Ia[i sau la
telefon 0332/809395 (n timpul
zilelor lucr`toare, ntre orele 08.00
16.00), precum [i pe site-ul
www.lichidator2003.ro.
Coordonator, ing. Diaconu Elena,
practician n insolven]`
Lichidator Company 2003 SPRL, cu
sediul n Ia[i, [os. Arcu nr.71,
bl.T10, sc. A, ap.1, parter, n calitate
de lichidator judiciar al debitorului
SC TRADUCTOARE SRL, cu sediul
n Municipiul Pa[cani, str. Moldovei
nr. 13, jude]ul Ia[i (dosar
12324/99/2013 al Tribunalului Ia[i judec`tor sindic), anun]` organizarea
n data de 25.03.2015, 01.04.2015
[i 08.04.2015 orele 14.00 la sediul
lichidatorului judiciar, n temeiul
prevederilor Legii insolven]ei [i a
regulamentului de vnzare, a licita]iei
publice cu strigare pentru vnzarea
mijloacelor auto, proprietatea
debitorului. Bunurile se vnd
conform prevederilor Legii
nr.85/2006 privind procedura
insolven]ei. Pre]urile de pornire ale
licita]iei pentru vnzarea mijloacelor
auto sunt urm`toarele: 1. Dacia
Logan, serie sasiu
UU1KSDAFH38649022, serie motor
UC79951, fabricat n 2007, sursa de
energie benzina: pre]ul de pornire
este de 14.775 lei (cu TVA inclus),
fiind 75% din pre]ul de evaluare; 2.
Opel Vivaro, serie [asiu
WOLJ7BUBC8Y726688, serie motor
C000449, fabricat n 2008, sursa de

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

energie motorina: pretul de


pornire este 26.850 lei (cu TVA
inclus), fiind 75% din pre]ul de
evaluare; 3. Dacia Furgon/Double
Cab, serie sasiu
UU1D1F71753474869, serie motor
UA23194, fabricat n 2005, sursa de
energie motorina: pre]ul de pornire
este de 8.025 lei (cu TVA inclus),
fiind 75% din pre]ul de evaluare.
Pentru participare, ofertan]ii vor
depune la sediul lichidatorului
judiciar, pn` n ziua anterioar` celei
planificate pentru ]inerea [edin]ei,
orele 16.00, o cerere de participare
semnata de ofertant [i nso]it` de
urm`toarele acte: 1. copia
certificatului de nregistrare a
persoanei juridice ori a c`r]ii de
identitate; 2. certificatul emis de
O.R.C. (n original) n luna de
participare a anului 2015 privind
persoana juridica, datele de
identitate, reprezentantul legal; 3.
dovada achit`rii taxei de participare
la licita]ie, pentru fiecare mijloc auto
n suma de 300 lei; 4. dovada
cump`r`rii regulamentului de
vnzare n valoare de 300 lei; 5.
garan]ia de participare n valoare de
10 % din pre]ul de ncepere a
licita]iei se va pl`ti n contul de
lichidare al SC TRADUCTOARE
SRL:
RO28BRDE240SV35611012400
deschis la BRD-GSG-sucursala Ia[i;
6. declara]ie pe proprie r`spundere
c` nu se afl` n reorganizare
judiciar` sau faliment; 7.
mputernicire pentru persoana
desemnat` s` reprezinte ofertantul.
Persoanele care pretind vreun drept
asupra bunurilor scoase la vnzare,
au obliga]ia sub sanc]iunea
dec`derii, s` fac` lichidatorului
judiciar dovada acestui drept pn`
n ziua anterioar` aceleia planificat`
pentru [edin]a de licita]ie, orele
16.00. Prin nscrierea la licita]ie, se
consider` ca ofertantul accept`
pre]ul de pornire al licita]iei.
Ofertan]ilor, care particip` la licita]ie
[i nu ofera un pre] egal sau mai
mare dect pre]ul de pornire, li se
va re]ine garan]ia de participare.
Regulamentul de vnzare poate fi
procurat ncepnd cu data de
20.03.2015. Rela]ii suplimentare la
sediul Lichidator Company 2003
SPRL Ia[i sau la telefon
0332/809395 (n timpul zilelor
lucr`toare, ntre orele 08.00
16.00), precum [i pe site-ul
www.lichidator2003.ro.
Coordonator, ing. Diaconu Elena,
practician n insolven]`

CONDOLEAN}E

Sincere condolean]e colegei


noastre Elena Tigaeriu
pentru pierderea
incomensurabil` pe care a suferito. Colectivul UPU - Spitalul Clinic
de Urgen]` Pentru Copii Sfnta
Maria Ia[i este cu gandul [i
sufletul al`turi de familie.

EXPRES

Vineri, 20 martie

16

Toate ispr\vile lui s-au terminat cu bine!

Bursa br felor

Spaima cluburilor de
fi]e din Ia[i a sc\pat de
necazuri!
 Un tn`r care a creat panic` \n mai
multe cluburi din Ia[i a sc`pat ieri de
toate problemele

Re]eaua Filantropica la Ia[i:


Vn`toarea de boschetari
Vn`toru chiorete Dadarie, care era s`-[i execute pupilul
la o partid` de sniper, s-a procopsit pe cap c-o [leat` de tlhari
ca-n filme. Pentru cine n-a v`zut filmul Filantropica, unde o
bucat` de moral` ar fi c` pn` [i cer[etorii au un patron,
trebuie s` men]ion`m c` bodiguarzii de la Molifi Securi[ti au
ajuns mai ceva ca personagiul lui Dinic`. Cic` au ajuns de
ceva vreme bodiguarzii f`r` obiect de activitate s` tlh`reasc`
boschetari. Brfa-i ct se poate de serioas`, gorilele argintii
avnd teritorii [i taxe de protex]ie. Curat-murdar, coane vn`tor,
fii pe faz` c` se filmeaz`.

Socru Matusalem, invocat


\n salvarea lui Hagicoiu
Marea r`zmeri]` de la teatru lui Vasile a ajuns s` aib`
ecouri pn` la Bucale. Detronarea Hagicoiului, \n r`zboiul
tenebros de la TNVA, unde [i Morticia de la Hoper` vrea un
os de ros pentru consortu \ntre]inut de nevast`, pare \ns` mai
grea ca piatra de moar`. Zice lumea bun` c` s-a sculat
matusalemicul mesteru Pelican din sarcofag acu vreo dou`
zile [-a tunat de s-a auzit pn` [i-n Teatru de Comedie c` nu
e de glum` [i c` totu-i pn` la Haghicoiu. Nimenea nu se
a[tepta ca o asemenea sus]inere betoan` pentru [eful teatrului
lui Vasile s` vin` \ns` chiar de la menestru Vulpex al Culturii,
care a r`spuns cu: da, s` tr`i]i! la telefon. Ca s` ne d`m
seama pe ce cai mari umbl` Hagicoiu s` mai spunem c` [i
Caramicu de la Huniter a fost b`gat \n [edin]` cu p`rin]ii, s`
nu care cumva s` p`]easc` ceva so]ul Labiei, fiica maestrului.

Averea secret` a lui


Mitic` Oproptea
Nu e pui de dac \n politichia de Bahlui mai complexat ca
Miticu]` Oproptea. Cic` marea dram` a vie]ii lui dom profesor
ar fi \n`l]imea de [tumf pe care \ncearc` s` o compenseze cu
o atitudine de Hercule. Ba, ca s` fie sigur c` prive[te lumea
penalilor din politichie de la aceea[i \n`l]ime, zice lumea de
prin trg c` odat` cu f`ctuca, Miticu]u [i-ar fi trimis cumva
stocu pentru zile negre taman peste Atlantic, \n patria lui Husein
Obama, acolo unde verzi[orii se \nmul]esc \ntr-o veselie \ntr-o
afacere de care nu [tia nimeni, pn` nu l-a luat pe omu nostru
gura pe dinainte s`-[i fac` relam` singur. Aferim, dom profesor!

 Pe parcursul cercet`rilor [i a
procesului, victimele [i-au retras
plngerile
 Ieri, Curtea de Apel Ia[i i-a stabilit o
pedeaps` simbolic` avnd \n vedere c`
nimeni n-a mai fost nemul]umit de
comportamentul lui
 Fostul patron de la Skin a fost [i el
amenin]at
Ieri, judec`torii de la Curtea de Apel Ia[i au b`tut \n cuie
pedeapsa pentru Cristinel {tefan Avram, de 37 ani, considerat de
anchetatori un tip scandalagiu [i violent. |n acest dosar, a fost
trimis \n judecat` pentru ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea
lini[tii publice [i amenin]are. {irul faptelor sale este mult mai
mare, \ns` mul]i dintre cei pe care i-a agresat nu au depus
plngere. Pe parcursul procesului, p`r]ile v`t`mate [i-au retras
plngerile [i au dorit s` se \mpace. |n ceea ce prive[te infrac]iunea
de ultraj, a fost condamnat la o pedeaps` de un an de \nchisoare
cu suspendare.
Aceasta este pedeapsa definitiv` stabilit` ieri de judec`tori:
un an cu suspendare. Avnd \n vedere contextul \n care s-au
petrecut faptele, este o pedeaps` foarte mic`. Oamenii legii sus]in
c`, pe data de 17 iulie 2010, {tefan Avram ar fi comandat agresarea
lui Cristian George B`rbulescu, patronul clubului Skin. |ntre cei
doi era un conflict mai vechi, pentru c` B`rbulescu le-a ordonat
agen]ilor de paz` de acolo s` nu-l primeasc` niciodat` pe Avram
\n incinta clubului, fiindc` este violent [i provoac` scandal. Pe
data men]ionat`, B`rbulescu se afla la o mas` la terasa Time
Out din Copou. Acolo se afla [i {tefan Avram. Acesta din urm`
[i-ar fi sunat doi prieteni pe care i-a anun]at c` trebuie s`-l bat`
pe B`rbulescu, pentru a-i ar`ta c` este mai [mecher. Indivizii

chema]i de Avram l-au confundat pe B`rbulescu [i au b`tut un


alt tn`r care se afla la mas`. La cteva minute de la incident,
\nvinuitul Avram {tefan Cristinel a venit la masa p`r]ii v`t`mate
B`rbulescu George Cristian [i a afirmat c` a fost un avertisment
[i i s-a adresat cu `sta era pentru tine fraiere, dar te-au confundat,
continund proferarea de amenin]`ri [i injurii fa]` de patronul
clubului Skin, cu care se afla \n raporturi conflictuale pe fondul
interdic]iei de acces \n acest local, ca urmare a conduitei violente
a \nvinuitului, se arat` \n rechizitoriul trimis pe masa judec`torilor.

Al doilea scandal
Pe data de 14 martie 2011, Avram s-a aflat \n centrul unui
nou scandal, tot \n Time Out. Dup` ce a fost implicat \ntr-un
conflict cu agen]ii de paz` de la un club situat \n Moldova Mall,
a venit \n Time Out \nso]it de al]i prieteni [i l-a b`tut pe unul
dintre consumatori. Agen]ii de paz` de la GIP Est au intervenit,
\ns` au fost b`tu]i [i ei. Agresorii i-au lovit \n zona capului pe
agen]i, cu sticle de whisky luate de pe bar. Conform declara]iilor
martorilor [i plan[elor foto de redare a imaginilor captate de
camerele de supraveghere instalate \n clubul Time Out, consumatorii
din local au \nceput s` ]ipe, s` alerge spre ie[irea din localul \n
care o parte din mobilier fusese r`sturnat ori spart \n timpul
conflictului, crendu-se o aglomera]ie de persoane speriate care,
de panic`, au p`r`sit clubul f`r` achitarea consuma]iilor, au
descris procurorii.
Sorin PAVELESCU
sorinp@bzi.ro

Autoturisme de lux
furate din str\in\tate,
descoperite de poli]i[ti
|n data de 17 martie, poli]i[tii de frontier` au organizat o
misiune pentru combaterea traficului cu autovehicule furate. Astfel,
echipa comun` de control a oprit \n trafic, pe raza localit`]ii
Smrdan, un autoturism marca BMW, condus de cet`]eanul romn
N. C., \n vrst` de 35 de ani.
|n urma verific`rilor, s-a constatat faptul c` autoturismul
figureaz` ca fiind furat din Italia din anul 2013. |n leg`tur` cu
cele constatate, conduc`torul auto a declarat c` a cump`rat
autoturismul \n luna septembrie 2014 de la un cet`]ean din
municipiul Tecuci, jude]ul Gala]i, f`r` a \ncheia contract de vnzarecump`rare [i nu avea cuno[tin]` despre faptul c` autoturismul
figura ca fiind furat, au declarat reprezentan]ii Inspectoratului
Teritorial al Poli]iei de Frontier` Ia[i. Autovehiculul, \n valoare
de 66.584 lei, a fost indisponibilizat.
Apoi, pe data de 18 martie, poli]i[tii de frontier` au oprit
pentru control \n localitatea de frontier` Dorohoi un autoturism
marca Nissan X-Trail, \nmatriculat \n Italia, condus de cet`]eanul
romn Constantin P., \n vrst` de 28 de ani.
Ma[ina figura ca fiind un bun c`utat pentru confiscare, declarat
furat de c`tre autorit`]ile italiene. Autoturismul marca Nissan XTrail, an fabrica]ie 2005, a fost indisponibilizat, iar tn`rul s-a
ales cu dosar penal.
Vlad ALEXA
vladalexa@bzi.ro

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume