Sunteți pe pagina 1din 4

Este format din:

1.documente normative in constructii(legisltia)


2.certificarea produselor folosite in constructii
3.agremente tehnice pentru produse,procedee si echipamente noi in constructii
4.verificarea si expertizarea proiectelor si constructiilor
5.licentierea societatilor comerciale
6.atestarea specialistilor cu activitate in constructii
7.conducerea si asigurarea calitatii in constructii
8.autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari in constructii
9.asigurarea activitatii metrologice in constructii
10.receptia constructiilor
11.urmarirea comportarii in exploatare si interventiile la timp in constructii
12.postutilizarea constructiilor
13.controlul de stat al calitatii in constructii
Produsele destinate lucrarilor de constructii pot fi livrate si utilizate daca au astfel de
caracteristici incit sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale(adica este
interzis folosirea produselor fara certificarea acestora)
Toate lucrarile de constructii precum si cele de modernizare,modificare,transforare,consolidare si
de reparatii se executa numai pe baza de proiect ,elaborarea carora la rindul sau se efectueaza in
modul stabilit cu respectarea documentelor normative in vigoare,regimului architectural
urbanistic si regimului ethnic indicate in certificatul de urbanism.
3. Conducerea si asigurarea calitatii in constructii constituie obligatia tuturor factorilor care
participa la conceperea ,proiectarea,executia si exploatarea constructiilor si implica o strategie
adecvata si masuri specifice pentru garantarea calitatii acestora .
Agentii economici care se ocupa cu activitatea in constructii obtin licentele respective in
conformitate si cu procedura stabilita de lege .
Receptia constructiilor este obligatorie si consta in realizarea certificarii acestora pe baza
examinarii lor nemijlocite in conformitate cu documentatia de proiect,executie dar si alte
documente cuprinse in cartea tehnica a constructiei.
CARTEA TEHNICA se intocmeste de catre investitor dup ace urmeaza sa fie transmisa
proprietarului constructiei (care la rindul sau este obligat sa o pastreze sis a o cmpleteze la zi).
Toate interventiile la constructii presupun astfel de activitati cum ar fi lucrarile de
reconstruire,consolidare ,transformare,extindere ,desfiintare partiala,reparatii capital care se fac
numai in baza de proiect special elaborate intr-un mod stabilit cu conditia ca sa fie avizat de catre
proiectant,expert si consemnat in mod obligatoriu in cartea tehnica.
POSTUTILIZAREA cuprinde astfel de activitati cum ar fi: demontarea,demolarea
constructiilor,la fel ca si activitati de redirectionare,refolosire a produselor recuperabile precum
si activitatile legate de reciclarea deseurilor nefolosibile cu asigurarea protectiei mediului
inconjurator conform prevederilor legislatiei.
TEMA 5.Principiile urbanismului si amenajarii teritoriului
1.Dispozitii generale privind amenajarea teritoriului si activitatii de urbanism
2.documentatia de urbanism si amenajarea teritoriului

3.planurile de amenajare a teritoriului


4.planurile urbanistice
5.elaborarea documentatiei
6.avizarea si aprobarea documentatiei
7.terenurile
8.constructiile
9.zonele protejate
1.Amenajarea teritoriului este un complex de activitati pentru coordonarea politicii
economice,sociale,culturale,dar si cele ecologice in conformitate cu valorile fundamentale ale
societatii luate in ansamblu in scopul realizarii unui cadru natural si construit armonios care sa
favorizeze viata sociala si cultura generala a populatiei.
Urbanismul este cea mai importanta componenta a amenajarii teritoriului obiectul careia il
constituie teritoriul localitatilor precum si absolut toate teritoriile care sunt necesare asigurarii
functionarii si dezvoltarii acestora.
Activitatea de amenajare a teritoriului constituie un ansamblu de activitati complexe care
includ :
a.elaborarea,avizarea, aprobarea dar si modificarea documentatiei de urbanism si amenajari
terotoriului ,studiile ,cercetarile stiintifice necesare intocmirii acestora;
b.gestionarea teritoriilor constructiilor precum si amenajarilor ;
c.elaborarea actelor normative specifice ;
d.controlul asupra realizarii si exploatarii constructiilor precum si amenajarilor in stricta
conformitate cu cerintele stabilite privind urbanismul si amenajarea teritoriului;
Obiectul activitatii de amenajare a teritoriului il constituie intreg teritoriului national al RM iar
autoritatile administratiei publice atit centrale cit si locale poarta raspunderea pentru efectuarea
lucrarilor de amenajare a teritoriului.
Totodata aceasta activitate are un anumit scop care este format din urmatoarele obiective:
a.dezvoltarea atit economica cit si sociala echilibrata in conditiile respectarii specificului fiecarei
zone in parte ;
b.ameliorarea calitatii vietii oamenilor ;
c.gestionarea responsabila a resurselor naturale inclusiv si protectia mediului in conjurator ;
d.utilixarea rationala a teritoriului;
In cadrul acestei activitati rolul important este atribuit guvernului precum si autoritatilor
administratiei publice locale care elaboreaza programele si prognozele dezvoltarii
socioeconomice a teritoriilor stabilind directiile principale de organizare si dezvoltare urbanistica
a localitatilor.
Activitatea de urbanism are ca scop realizarea urmatoarelor obiective si anume:
a.utilizarea rationala si echilibrata a terenurilor necesare functionarii localitatilor ;
b.dterminarea structurii localitatilor;
c.asigurarea unei locuiri corespunzatoare cerintilor si nivelului de dezvoltare a societatii ;
d.asigurarea esteticii compozitionale in realizarea cadrului construit precum si amenajarea
cadrului natural din localitati;
e.Protejarea populatiei precum si cadrului natural si a celui construit contra poluarii,riscurilor
naturale dar si cele tehnologice previzibile;
f.protejarea,conservarea si acordarea statutului corespunzator de valoare monumentelor culturii
si naturii

11.03.2015
Tema 6. Dispozitii generale privind certificatul de urbanism si autorizarea lucrarilor pentru
constructii
1.Ceritificatul de urbanism pentru proiectare.Continutul acestuia.
2.Elaborarea certificatului de urbanism pentru proiectare.
3.Certificatul de urbanism informativ
4.Avizarea ,verificarea si aprobarea documentatiei de urbanism
5.Autorizarea pentru construire
6.Autorizarea pentru desfiintare
4.Documentatia de proiect reprezinta nu altceva decit piese scrise si desenate care cuprind
careva solutii tehnice si economice de realizare a constructiei in volumul stabilit de documente
normative.
Pentru elaborarea documentatiei de proiect solicitantul (in temeiul certifictului de urbanism)
pentru proiectare va obtine urmatoarele aviza si studii si anume cum ar fi :
a. avizele de racordare la retelele edilitare (sisteme de alimentare cu apa,canalizare,energie
termica,gaze naturale,energie electrica,comunicatiile electronice si altele ) care urmeaza sa fie
eliberate gratuit de catre furnizorri in cel mult 20 de zile lucratoare de la data solicitarii
b. planul de trasare a retelelor care se elibereaza la fel gratuit de catre organul local de
arhitectura si urbanism in cel mult 10 zile lucratoare
c. studiul topografic si prospectiunile geotehnice care pot fi elaborate la cererea
solicitantului de catre institutiile licentiate in acest domeniu
Dupa indeplinirea cerintelor prevazute mai sus solicitantul va fi in drept sa se adreseze la orice
firma licentiata pentru a incheia contractul civil de elaborare a documentatiei de proiect .
Documentatia de proiect elaborata se supune in mod obligatoriu urmatoarelor actiuni:
a.avizarii de catre arhictorul-sef a compartimentelor cum ar fi planul general,fatade,proiect de
organizare al executarii lucrarilor de constructie,retele edilitare exterioare si altele;
b.verificari necesare de catre verificator de proiecte atestati sau sau institutiile autorizate in
verificarea proiectelor;
1.Certificatul de urbanism pentru proiectare precum si modul de elaborare si emitere a
autorizatiei pentru construire sunt descrise si reglementate in legea nr.163 din 09.07.2010 cu
privire la autorizarea executarii lucrarilor de constructie . Obiect sau scopul prezentului act il
constituie reglementarea modului de autorizare,avizare dar si verificare a lucrarilor de
proiectare,de executare dar si celor de desfiintare a constructiilor,in conformitate cu
documentatia de urbanism dar si de amenajarea teritoriului .Aceasta avind loc prin aplicarea
sistemului de documente normative in constructii in scopul asigurarii transparentei dar si a
publicitatii in cadrul emiterii diferitor acte administrative in scopul crearii unor conditii
favorabile mediului de activitati .
Certificatul de urbanism pentru proiectare reprezinta nu altceva decit un act cu caracter
reglementator care urmeaza sa fie eliberat de catre primaria localitatii fara de care nu este
posibila elaborarea,verificarea dar si avizarea documentatiei de proiect.
Certificatul de urbanism pentru proiectare contine absolut toate cerintele necesare pentru
elaborarea ulterioara a documentatiei de proiect si anume- situarea terenului ,dreptul de
proprietate asupra terenului ,folosinta actuala, echiparea cu retelele edilitare ...
Pentru a obtine certificatul de urbanism pentru proiectare solicitantul va depune o cerere la
primaria localitatii , in afara de aceasta solicitantul va prezenta in original si in copii urmatoarele
documente :
- extrasul din registrul bunurilor imobile eliberat de catre oficiul cadastral teritorial insotit de
planul cadastral si/sau planul imobilului;

- buletinul de identitate ( pentru persoanele fizice ) sau certificatul de inregistrare pentru


persoane juridice ;
- raportul de expertiza tehnica,in caz de reconstruire , restaurare si modificare dar si de
consolidare a unui imobil existent (ceea ce se elaboreaza de cate expertii tehnici atestati);
-aportul autentificat notarial al coproprietarilor de imobil sau teren ale caror interese pot fi
afectate in procesul executarii lucrarilor de constructie dar si in perioada exploatarii obiectului
construit ;
-schita de proiect avizata de arhitectorul-sef in cazul amplasarii constructiei intr-o zona cu regim
special stabilita prin documentatia de urbanism si amenajarea teritoriului;
Functionarul primariei la momentul depunerii cererii verifica copiile de pe documentele
prezentate si restituie toate originalele solicitantului.In cazul in care nu se prezinta toate
documentele mentionate ,functionarul primariei va refuza primirea setului de documente si nu va
accepta cererea.