Sunteți pe pagina 1din 752

y io

AUTORI PRINCIPALI

Profesor doctor docent


DUMITRU DOBRESCU
Medic primar

Conf. dr.
SIMONA NEGRE
Farm. primar
COAUTORI

Medic primar

Dr. t. nat. farm.

LILIANA DOBRESCU

RUXANDRA McKINNON

M EM OM ED
2014
MEMORATOR DE
FARMACOLOGIE ALOPAT
EDIIA A DOUZECEA

E D IT U R A UN IVER SITAR
B U C U R E TI, 2014

A u c o b a lo ra t:
ef. lucr.dr. C h iri C ornel
A sist. univ. dr. C ristin a E lena Z b rce a
A sist. univ. O ana ere m e t
A sist. univ. A n c a B uzescu
A sist. univ. V ele sc u B runo te fa n
A sist. univ. te f n e s c u Em il
C o p e rta : D U M IT R U D O B R E S C U
T ehnoredactare: A m elua V ian

E ditur recunoscut de C onsiliul N aional al C e rce t rii tiinifice


(C .N .C .S .) i inclus de C onsiliul N a ional de A te sta re a Titlurilor,
D ip lo m e lo r i C e rtific a te lo r U n iv e rs ita re (C .N .A .T .D .C .U .) n
categoria e d itu rilo r de prestigiu recunoscut.

IS SN 2069 - 2447

D O I: (D igital O bject Id e n tifie r): 1 0 .5 6 8 2 /2 0 6 9 2 4 4 7

T o a te d re p tu rile a s u p ra a c e s te i lu c r ri s u n t re z e rv a te , n icio
p a rte din aceast lu cra re nu p o a te fi c o p ia t fr aco rd u l E diturii
U n ive rs ita re

C o p yrig h t 2014
E ditura U niversitar
D irector: V as ile M uscaiu
B -dul. N. B lcescu nr. 27-33, S e c to r 1, B ucu re ti
T e l.: 021 - 3 15.32.47 / 31 9 .6 7 .2 7
w w w .e d itu ra u n ive rs ita ra .ro
e-m ail: re d a ctia @ e d itu ra u n iv e rs ita ra .ro

D istrib u ie : tel.:

021 -3 1 5.3 2 .4 7 /3 1 9 .6 7 .2 7 / 0 744 E D IT O R /


07217 C A R T E
c o m e n zi@ e d itu ra u n iv e rs ita ra .ro
O.P. 15, C .P. 35, B u cu re ti
w w w .e d itu ra u n ive rs ita ra .ro

P refa la ediia a d o u z e c e a ....................................................


P refa la ediia a o p ts p re z e c e a ...............................................
P refa la ediia a c in c is p re z e c e a ............................................
P refa la prim a e d iie ....................................................................
Te rapia cu m edicam ente - do m eniu n care se im pun
im portante i rapide corecturi - D. D o b re s c u ......................

5
7
9
11

U tilizarea M e m o ra to ru lu i................................................................
P rescurtri i sem ne fo lo s ite ......................................................
A . T ra c tu l d ig e s tiv i m e ta b o lis m - D. D o b re scu,
S im ona N e g re ....................................................................
B. S nge i organe hem atopoetice - D. D obrescu,
S im ona N e g re ....................................................................
C. S istem ul c a rd io va scu la r - D. D obrescu, S im ona
N e g re .....................................................................................
D. P reparate derm atologice - D. D obrescu, S im ona
N e g re .....................................................................................
G. A paratul g e n ito -u rin a r i horm oni sexuali - Sim ona
N egre, D. D o b re s c u .......................................................
H. Preparate horm onale sistem ice (exclusiv hormonii
sexuali) - Sim ona N egre, D. D o b re s c u ....................
J. A ntiinfecioase de uz sistem ic - S im ona N egre,
D. D o b re s c u ..........................................................................
L. A ntineoplazice i im unom odulatoare - D. Dobrescu,
S im ona N e g re ...................................................................
M. S is te m u l m u s c u lo -s c h e le tic - S im o n a N e g re
D. D o b re s c u ..........................................................................
N. S istem ul nervos - D. D obrescu, S im ona N e g re .
P. P ro d u s e a n tip a ra z ita re - S im o n a N e g re , D.
D o b re s c u ................................................................................
R. Aparatul respirator - S im ona N egre, D. D obrescu
S. O rgane senzitive - S im ona N egre, D. D obrescu
V . V aria - D. D obrescu, S im ona N e g re ......................
X . P roduse fitoterapice, apiterapice i h o m e o p a te ....
In d e x a lfa b e tic (d e n u m iri c o m u n e in te rn a io n a le D .C .I. i denum iri com erciale - ) ...........................................

20
21

12

23
173
249
393
440
511
539
671
772
832
972
982
1050
1084
1119
1128

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie
LA EDIIA A DOUZECEA

Prin apariia acestei ediii MEMOM ED mplinete douzeci de


ani de existen.
n aceast perioad, aparent, dom eniul m edicam entului s-a
meninut in limitele definite in m od oficial de m ai mult vreme. Folosesc
term enul aparent pentru a evidenia faptul c to i cei im p lica i in
domeniul medicamentului (autoriti naionale i internaionale, m edii
academice i universitare, cercettori, m edici i farmaciti practicieni,
productori i d is trib u ito ri de m edicam ente etc.) i-au n deplinit
ne p e rtu rb a i n d a to ririle p ro fe sio n a le , m e rg n d lin i tii pe caile
consacrate. A cest pa rcu rs a fost re fle cta t in m o d fid e l in ediiile
succesive ale Memomed-ului.
n ultimii ase ani, in domeniul medicamentului, au aprut ins
concepii noi, elaborate de mine, ca rezultat a l experienei ndelungate
in domeniu, de peste 66 de ani. Aceste concepii au fost publicate in
ca rte a F A R M A C O L O G IE H O M E O P A T , v o lu m u l I, P A R T E A
GENERAL, (aprut in 2007 in lim ba romn, n 2008 in limba
englez, in 2011 in limba francez, ediia a doua, in 2011 in limba
ro m n, e d iia a tre ia re v z u t i a d u g it ) i n c a rte a
F A R M A C O L O G IE H O M E O P A T , v o lu m u l II, A P A R A T U L
RESPIRATOR, aprut n 2009.
In esen, concepiile noi, bazate pe legile naturii i pe o logic
impecabil, exprim, printre altele: limitarea la dou a num rului de
metode farm acoterapeutice posibile; analogia celor dou metode
farmacoterapeutice, alopatia - homeopatia; egalitatea lo r valoric din
punct de vedere al eficacitii terapeutice; inegalitatea lo r din punct de
vedere al evoluiei i al ponderii in asistena bolnavilor. Aceste concepii
sunt noi in sensul c scot in eviden i contrazic concepiile existente
despre subiectele respective, care sunt evident greite, ilogice i contra
legilor naturii i care au adus i continua s aduc m ari prejudicii
sntii populaiei din toat lumea.
Concluziile logice ale concepiilor mele nu pot fi altele dect
necesitatea obiectiv de a se realiza, in cel m a i scurt timp posibil,
egalitatea celor dou metode terapeutice, pe toate planurile (invmnt
medical i farmaceutic, cercetare, practic terapeutic) i a se inltura
fr rezerve tot ce este greit.
Din nefericire, concepiile n oi nu au produs nici cel m ai mic ecou,
indiferena total i a tuturor fiind m odul cel m ai eficient de neutralizare
a noului.
Surprins i nemulumit de aceast situaie, am recurs la o nou
ncercare de a m face auzit. Am scos o revist on line, FIR S T
JOURNAL OF HOMEOPATHIC PHARMACOLOGY, program ata s

VJ

wi E M O M E D

2014

Memorator de farmacologie

apar de 4 ori pe an. la nceputul fiecrui trimestru. Pn acum au


aprut prim ele dou numere, care pot ft gsite la adresa de internet
http://www.fjhp.eu
Pn in prezent nici la aceste semnale nu am prim it ecouri. Cu
toate acestea m i pstrez convingerea c, m ai de vreme sau m ai trziu,
m uli din cei im plicai in domeniul medicamentului vor inelege i vor
accepta c trebuie s se in seama de legile naturii i de gndirea
logic, pentru a se ajunge la form a i dim ensiunile norm ale ale
domeniului.
2013

Prof. dr. docent Dumitru Dobrescu


Membru corespondent al
Academiei Romne
Membru titular al
Academiei de tiine Medicale

MEMQMED

2014

Memorator de farmacologie
PREFA
LA EDIIA A OPTSPREZECEA

A ceast ediie a M em om ed-ului reprezint o nou prem ier.


Cartea apare n tra i volum e: voi. 1, M em orator de farm acologie
a lo p a t ; vot. 2, M e m o ra to r de fito te ra p ie ; vo i. 3 G h id
farmacoterapic alopat i homeopat. Hotrrea de a aduga la cele
dou volume ale ediiilor precedente, un al treilea volum, dedicat
fitoterapiei, are la baz conceperea dom eniului m edicam entului n
toat complexitatea lui.
Potrivit fenom enului natural hormesis, pe planeta pm nt, nu
pot exista dect dou tipuri de medicamente, alopat i homeopat,
ntre acestea exist o analogie deplin, cnd se iau in consideraie
legile obiective, logice, ale naturii. n rea lita te a din dom eniul
m edicam entului, con stru it in m are p a rte a rtificial, pe c rite rii
subiective, ilogice, aparinnd in te re se lo r ce lo r p u te rn ici la un
m om ent dat, analogia alopatie-hom eopatie nu apare deloc, in
schim b a p a r d e o s e b iri evidente, care arat n e ve ro sim ilita te a
realitii''.
Astfel, este absolut clar c alopatia i hom eopatia: au aceeai
origine, Materia medica din secolul 18 i anterior; au aceleai
funcii, de terapii cu m edicam ente; au aceleai structuri, de tiine
ale m edicam entului. D in p u n ct de vedere a l tiin e i m e d ica
m entului, fiecare re p re z in t ju m ta te din p o te n ia lu l o fe rit de
natur, in relaia m edicam ent-organism . Sunt deci complementare.
Ambele tipuri de m edicam ente acioneaz asupra acelorai funcii
ale organismului, influenndu-le in sens pozitiv (stimulator) sau
negativ (inhibitor).
Cu toate acestea n ic i alopaii i n ic i hom eopaii nu accept
aceste argum ente i se cultiv cu abstinen tot ce poate accentua
deosebirile. Astfel, nicieri, in lume, nu exist nici m car o singur
carte i nici o societate sau asociaie de alopatie.
n schimb, Farm acologia alopat, form a tiinific a alopatiei, se
pred obligatoriu la toate facultile de medicin i exist, in toate
rile i pe plan internaional, societi de Farm acologie alopat.
Pe de alt parte, peste tot n lume, exist sute de cri i zeci de
societi, de asociaii, de lig i etc. de homeopatie, pe plan naional
i in te rn a io n a l. n schim b, F a rm a c o lo g ia h o m eopat, form a
tiinific a homeopatiei, nu a existat pn in anul 2007, cnd a
aprut cartea mea Farm acologia homeopat general", prim a din
lum e, de a c e st gen. E vid e n t, a c e a st fa rm a c o lo g ie i n ic i
homeopatia nu se predau in nici o facultate de medicin.
Unde este locul fitoterapiei? Fitoterapia este terapia cu plante
medicinale. Ca i terapia cu m edicam ente alopate (farmacoterpia
alopat) i cea cu m edicam ente h o m eopate (fa rm a co te ra p ia
homeopat), care sunt ram uri ale farm acologiei alopate, respectiv
hom eopate, fito te ra p ia este ram ur a fa rm a c o lo g ie i p la n te lo r
medicinale.

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

n realitate, conceptul de m edicam ent este unul singur. Este


orice substan sau produs folosit pentru tratarea sau prevenirea
bolilor. Form ele concrete de existen a m edicam entului sunt m ai
multe.
D in p u n c t de vedere a l le g ilo r fu n d a m e n ta le p e ca re le
re p re z in t , e x is t m e d ic a m e n te a lo p a te , b a z a te p e le g e a
contra riilo r i pe doze p o nderale i m edicam ente homeopate,
bazate pe legea sim ilitudinii i pe doze subponderale.
Din punct de vedere al originii, exist m edicam ente naturale,
m ajoritatea vegetale, unele anim ale i minerale, i medicamente
de s in te z . M e d ic a m e n te le d in p la n te p o t fl a lo p a te sa u
homeopate. fn vorbirea curent, prin fitoterapie se nelege ins
terapia cu plante potrivit le g ilo r alopatiei. Fitoterapia este parte
integrant a alopatiei.
Din nefericire, tot m a i m u li a lo p a i re sp in g m edicam entele
vegetale i prefer exclusiv pe cele de sintez. A ceast excludere
a plantelor a determ inat in m are parte, trecerea lo r n categoria
suplim entelor alim entare, ceea ce este o m are greeal, att
d.p.d.v. tiinific ct i al practicii terapeutice. Plantele m edicinale
sunt active i utile pentru num eroasele categorii de suferine care
r s p u n d fa v o ra b il la a c iu n ile lo r. P le d e z cu t rie p e n tru
m e n in e re a lo r in a rs e n a lu l te ra p e u tic tiin ific . n to c m ire a
M em oratorului de fitoterapie este pledoaria mea n acest sens.
M em oratorul de fitoterapie a r fi trebuit s fie num it M em orator de
farm acologie a p la n te lo r m edicinale. A m p s tra t te rm e n u l de
fitoterapie, folosit curent.
2011

Praf. dr. docent Dumitru Dobrescu


Membru corespondent al
Academiei Romne
Membru titular al
Academiei de tiine Medicale

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie
PREFAA
LA EDIIA A CINCISPREZECEA

Ediia de fa m archeaz cincisprezece ani de cnd am conceput


prim a form a M em oratorului, destinat s ofere m e d ic ilo r i
fa rm acitilor info rm a iile p rivin d m edicam entele nre g istra te n
Romnia i necesare unei folosiri raionale i tiinifice in practica
farmacoterapic.
Fiecare dintre cele 14 e d iii ante rio a re au fost re vizu ite i
am plificate, reuindu-se inerea la z i a cu n o tin e lo r farm acoterapice.
Acum, la ediia a 15-a, sim t nevoia s fac unele m rturisiri
pentru care cer iertare celor pe care i-a putea deranja.
Am dedicat m edicam entului peste 60 de ani de via, avnd
perm anent asupra lu i o viziune complet, bazat pe pregtirea de
m edic i farmacist, de om de laborator, de nvm nt superior,
de clinic, de oficin.
Am fost marcat, printre altele, att de un spirit analitic ct i de
u n u l de s in te z , c o m p le ta te cu n e v o ia v ita l de l rg ire i
aprofundare a c u n o tin e lo r i un e vid e n t pragm atism . Toate
acestea m -au determ inat s fiu singurul p rofesor de farm acologie
din lume, care am studiat, aprofundat i practicat hom eopatia. Am
ajuns la concluzii nebnuite: c hom eopatia este farm acologie
homeopat, o tiin m edical, nu m edicin alternativ; c exist
un singur concept de m edicam ent", cu dou form e concrete de
existen, alopat i hom eopat; c exist o singur farmacologie,
cu doz ramuri, alopat i hom eopat. Toate aceste idei le-am
descris pe larg n cartea Farm acologia hom eopat general",
publicat in lim bile rom n, englez, francez. Este prim a carte
din lume de farm acologie hom eopat, ea constituind i punerea
bazelor unei noi tiine m edicale. In fapt, este vorba de apariia
u n e i n o i v iz iu n i, una g lo b a l , a s u p ra m e d ic a m e n tu lu i i
Farmacologiei, care m archeaz o nou etap superioar in istoria
acestora.
Consecinele acestor concepte vo r fi, m ai devrem e sau m ai
trziu, manifestate in m odificri im portante n teoria i practica
farmacologic i farm acoterapic.
In fa c u lt ile de m e d ic in va tre b u i s fie p re d a t to a t
Farmacologia, alopat i hom eopat. n viitor oricare m edic va
trebui s cunoasc am bele tip u ri de m edicam ente, alopate i
homeopate i s le prescrie, fie singure, fie asociate, att in practica
ambulatorie ct i n spitale, n funcie de particularitile fiecrui
caz tratat.
n acest fel rezultatele tratam entelor cu m edicam ente vo r fi
m buntite intr-un m od spectaculos.
Pentru a nlesni m edicilor alopai s porneasc pe acest drum,
am hotrt s fac prim ul pas in domeniu. n G hidul farmacoterapic",
care face parte integrant din M em om ed, am introdus, alturi de
Index farm acoterapic alopat", existent i in ediiile precedente, un

10

MEMOMED

2014

Memorator da farmacologie

Index farm acoterapic hom epat". Este o prem ier care, sper, s
fie de bun augur.
Invit pe colegii practicieni s consulte, comparativ, cele dou
In d e x -u ri". Se va o bse rva u o r ce l rg ire in c re d ib il ofe r
h o m e o p a tia p e n tru te ra p e u tic . S pre e x e m p lu c o n s u lta i
tratam entele bolilor aparatului resp ira tor i digestiv, hem oragiile
etc.
Pentru a da posibilitatea colegilor, m e d ici i farm aciti, care
s u n t d e s c h i i p e n tru p ro g re s , s se c o n v in g de ju s te e a
conceptelor mele, am intocm it un eseu p rivind M edicam entul in
secolul a l XXI-lea", pe care l-am introdus in volum ul de fa.
n c e rc n d s fiu c t m a i o b ie c tiv in m a re a p ro b le m a
m edicam entului, ndrznesc s cred c eseul respectiv a r putea fi
considerat un adevrat m anifest-program , care va deveni realitate
intr-un viitor imprevizibil.

2009

Prof. dr. docent Dumitru Dobrescu


Membru corespondent al
Academiei Romne
Membru titular al
Academiei de tiine Medicale

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

11

PR EFA
LA P R IM A E D I IE

Utilizarea corect i eficient a m edicam entelor necesit, printre


altele, o inform are corespunztoare a m edicilor i farm acitilor,
asupra produselor farmaceutice disponibile, in acest domeniu exist
mari lipsuri in Romnia. Dimensiunile acestor lipsuri sunt imposibil
de estimat. Este ins sigur c ele sunt din ce n ce m ai mari, o dat
cu creterea marcat a num rului m edicam entelor nregistrate.
Memoratorul intocm it de noi a fost conceput s acopere, intr-o
m are m sur, nevoia im perioas de inform are a m e d ic ilo r i
fa rm acitilor, cu d a te le de uz c u re n t p riv in d m e d ica m e n te le
nregistrate in Romnia, la nceputul anului 1995.
P e n tru o rd o n a re a c a p ito le lo r am a le s c la s ific a re a A T C
(anatomic, terapeutic - farmacologic, chimic), conceput de
C onsiliul N ordic al M edicam entelor, care cuprinde D anem arca,
Finlanda, Islanda, N orvegia i Suedia. C lasificarea A TC este
singura agreat de O rganizaia M ondial a S ntii. A ceast
clasificare a fo s t adoptat de R om nia, in 1992, la in iia tiva
subsemnatului, pe atunci preedinte a l Comisiei M edicamentului i
ea st la baza N om enclatorului de m edicam ente al M inisterului
Sntii.
Pentru grupele im portante i pentru fiecare m edicam ent sunt
prezentate date de interes practic, imediat, privind farmacocinetica,
fa rm a c o d in a m ia , in d ic a iile te ra p e u tic e , re a c iile a d v e rs e ,
contraindicaiile, precauiile i modul de administrare. Dup fiecare
medicament sunt prezentate produsele farmaceutice, cu denumirile
lo r com erciale (generice sau depuse), form ele farm aceutice i
dozajele corespunztoare. Sunt incluse practic toate produsele
industriei romneti de medicamente i o mare parte din produsele
strine. Ne-am strduit s nu omitem nici una dintre substanele
active nregistrate. Am fcut ns o selecie ntre produsele care au
aceeai substan activ.
Interaciunile medicamentelor, capitol important pentru practic,
au fost grupate intr-un capitol separat.
Intenionm s redactm Mem oratorul in fiecare an pentru a oferi
practicienilor informaiile privind noile produse, autorizate n viitor,
ct i modificrile care vor aprea in literatur, privind produsele
deja cunoscute. Pentru a rspunde ct m ai complet necesitilor
practicienilor vom fi recunosctori colegilor care ne vor transmite
observaii i sugestii.
Ne exprimm sperana c lucrarea prezentat acum va fi un real
in strum ent de lucru, p e n tru a c tiv ita te a curent, in u tilizare a
medicamentelor. Este i unul din motivele pentru care lucrarea este
prezentat n form atul upej. agende
..u U tV - i i A

M ai 1995'

fif p

Prof. dr. d o cn iQ ^D o b re scu


inJ.Gorespqricjent al
-- T ^ y ^ jS R a d e rriie i Rtmane
^ ^ /^ M e m b ru tityJar al
academiei dejjtlm e Medicale
a C )\i ^

MEMOMED

12

2 014

Memorator de farmacologie

TERAPIA CU MEDICAMENTE - DOMENIU N CARE


SE IMPUN IMPORTANTE l RAPIDE CORECTURI
P rof. dr. D um itru D obrescu
U niversitatea de M edicina i Farm acie
B ucureti, R om nia
REZUMAT
in terapia cu m edica m e n te , pe plan in te rn a io n a l, de peste
doua secole, exista o fo a rte m a re a n o m a lie , pe care nim eni
nu o vede, dei ea ad u ce p a g u b e u ria e s n t ii um a n it ii.
E ste universal fo lo sit m e to d a te ra p e u tic a lo p a t , d a r nim eni
nu v o rb e te de a c e st fapt. n sch im b , se fo lo se te , co n cre t,
in s tru m e n tu l m e to d e i, m e d ica m e n tu l alo p a t, ca re este o b ie ctu l
unei tiin e m e d ic a le p r o p rii, F a rm a co lo g ia (a lo p a t ), pre d a t
n toate fa c u lt ile de m e dicin. S e fo lo se te i a d o u a m e to d
te ra p e u tic , h o m e o p a tia , fr a se c o n tie n tiz a ca atare, d a r
nim eni nu vo rb e te de in s tr u m e n tu l m e to d e i, m e d ica m e n tu l
h o m eopat i n u e x is t n c , o fic ia l, o tiin a a c e s tu ia ,
F a rm a c o lo g ia h o m e o p a t , c a re , e v id e n t, n u s e p re d a n
fa c u lt ile de m e d ic in a .
A u to ru l, p ro fe s o r u n iv e rs ita r d e fa rm a c o lo g ie i m e d ic
h o m e o p a t p ra c tic ia n , a d e s c o p e rit c te ra p ia a re d o u
co m p o n e n te , m e toda i in stru m e n ta l ei. A d e s co p e rit a p o i c
e x is t o a n a lo g ie e v id e n t n tre a lo p a tie i h o m e o p a tie ,
a m b e le m e to d e te ra p e u tic e b a z n d u -s e p e a c e la i tip de
in s tru m e n t, m e d ic a m e n tu l. tiin a m e d ica l a m e d ica m e n tu lu i
e s te F a rm a c o lo g ia , e x is te n t n u m a i p e n tru m e d ic a m e n tu l
alopat, nu i pentru m ed ica m e n tu l h o m e o p a t. D in co n sid e re n te
lo g ic e re z u lt ca a r tre b u i s e x is te i o F a rm a c o lo g ie
hom e o p a t .
A u to r u l a e la b o ra t o F a rm a c o lo g ie h o m e o p a t g e n e ra l ,
p rim a c a rte d in lu m e de a c e s t fe l, p u n n d b a z e le u n e i n o i
t iin e m e d ic a le . A u t o r u l d e m o n s tr e a z n e c e s it a te a
e x is te n e i i in tr o d u c e r ii F a rm a c o lo g ie i h o m e o p a te , a l tu ri
d e F a rm a c o lo g ia a lo p a t , n n v m n tu l s u p e rio r m e d ic a l
i n p ra c tic a te ra p e u tic , n a m b u la to r i n s p ita le .
Cuvinte cheie. Alopatie, Homeopatie, Farmacologie alopat,
Farmacologie homeopat

MEMOMED

2014

Memorator eie farmacologie

13

INTRODUCERE
Terapia sau tera p e u tica este ram ura m edicinii care studiaz
m ijlo a c e le i m e to d e le de tratam e n t al bolilor, deci in s tru m e n te le
i m o d u l de lu c ru fo lo site n practica. n cursul istoriei societii
om eneti au fo st fo lo site m ultiple i va ria te m ijloace i m etode de
tratam ent al bolilor, la n c e p u t e xclu siv e m p iric apoi, n m sur
m ereu m ai m are, pe baze tiinifice.
n secolul 21 terapia continu a folosi m ijloacele i m etodele
em pirice, m ai ales n unele zone ale globului terestru i/sau n
u n e le p a tu ri a le p o p u la ie i, s u b fo rm a a a -z is e lo r m e d ic in i
alternative i com plem entare.
P rintre num eroasele m ijloace i m etode cunoscute, o utilizare
dom inat, n unele zone ale globului, o are terapia cu m edicam ente
sau farm acoterapia. n ultim ii 200 de ani, n a cest dom eniu, s-au
nre gistrat progrese re m a rca b ile d a r i e rori, acestea din urm
datorite unor evoluii ntm pltoare, uneori fr cunoaterea esenei
sau cauzelor unor fenom ene, alteori d atorite ignorrii acestora.
O eroare im portant este ignorarea faptului c fa rm a c o te ra p ia
n se a m n , n e g a l m s u r , m ijlo a c e i m e to d e de tra ta m e n t.
M ijloacele, instrum entele indispensabile su n t m edicam entele, care
trebuie cunoscute sub toate aspectele privind interrelaiile lo r cu
organism ul. M e todele re p re z in t m odul de u tilizare a m e d ica
m entelor, deci farm acoterapia.
A c e a s t ig n o r a r e a d e te r m in a t e x is te n a u n e i s itu a ii
a b s u rd e n d o m e n iu l m e d ic a m e n tu lu i, pe care att lum ea m edi
cal i farm aceutic, d a r i populaia, o suport ca pe ceva norm al.
ALOPATIA Si HOMEOPATIA
De peste 200 de ani, n farm a co te ra p ie exist dou feluri de
m edicam ente, alopate i hom eopate. Ele sunt expresia unor legi
ale naturii i sunt singurele m etode farm acoterapice care pot exista,
potrivit acestor legi (legea A rndt=S chulz, fenom enul horm esis).
A lopatia este m etoda terapeutic bazat pe legea co ntrariilor
i care folosete doze ponderale de m edicam ente. H om eopatia
este m etoda te ra p e u tic b a za t pe le g e a s im ilitu d in ii i ca re
folosete doze subponderale. ntre alopatie i hom eopatie exist
o analogie evident. A m b e le sunt m e to d e tera p e u tice . A m b e le
folosesc ca m ijloc sau instrum ent, m edicam entul, fr care nu ar
putea exista.

IM

M E M O M E D

2014

Memorator de farmacologie

M etoda terapeutic a lo p a t se p ra ctic d atorit cunoaterii


com plexe a m e d icam e n tu lu i alo p a t, s tu d ia t de tiin ta m edical
p ro p rie , n u m it F a rm a c o lo g ie a lo p a t . M e to d a te ra p e u tic
hom eopata se practic , e vid e n t, prin fo lo sire a m e d ica m e n tu lu i
hom eopat, d a r fr c u n o a te re a c o m p le t a acestuia, pe baza
stu d iu lu i n ca d ru l unei tiin e m e d ic a le p ro p rii, F a rm a co lo g ia
hom eopata, care nu exista nc.
M etoda terapeutic a lopat se n v a n toate fa cu lt ile de
m edicin din lum e. A ceast n v a re de cu rg e n m od auto m a t din
studiul Farm acologiei aiopate. n plus, n toate rile i pe plan
internaional exist societi de fa rm acologie. P aradoxal, nim eni,
niciodat nu vorbete de existe n a m e to d e i tera p e u tice aiopate.
Nu exist nici o carte cu titlul A lopatie. Nu exist nici o societate,
lig, asociaie profesional a m e d icilo r cu titlul alopat. n industria
farm aceutic m ondial peste 95% din m edicam entele produse sunt
aiopate, fr s se vorb e a sc de a ce st fapt.
M etoda terapeutic hom eopat nu se n va n fa cu lt ile de
m edicin. Ea este nsuit de unii m edici prin cu rsu ri p o stu n ive r
sitare, organizate de s o cie t ile de p ro fil, d a r i de oam eni din
a fa ra p ro fe s iu n ii m e d ic a le . D e s p re h o m e o p a tie s e v o rb e te
ocazional, ntre m edici i/sau n rndul populaiei, de m ulte ori n
s e n s n e fa v o ra b il, c h ia r d a c p e rs o a n e le re s p e c tiv e nu au
cunotine m inim e despre subiect.
n lum e exist tiprite sute de cri de h om eopatie, conceput
e x c lu s iv ca m e to d a te ra p e u tic , d e c i c a fa rm a c o te ra p ie i
farm acotoxicologie, igno r n d u -se total faptul c m etoda folosete
ca instrum ent m edicam entul h o m e o p a t i c fo lo sire a corect a
acestuia necesit oblig a to r cu n o tin e studiate n celelalte ram uri
ale farm acologiei, com e n ta te n a ce st articol. T im p de 200 de ani
nim eni nu s-a gndit c ar trebui s existe o tiin a m edicam entului
h o m e o p a t, o F a rm a c o lo g ie h o m e o p a t , p rin a n a lo g ie cu
Farm acologia alopat, care s studieze c o m p le t m edicam entul
hom eopat. Fiind profeso r de fa rm a co lo g ie alopat, d a r i m edic
h o m eopat p ractician, am d e s co p e rit a n a lo g ia d in tre c e le d ou
m etode terapeutice, alopatie i hom eopatie, i am scris prim a carte
din lum e de Farm acologie h o m eopat g e neral, n 2007. D ei am
tiprit cartea i n lim bile englez i francez, ea con tin u a s fie
ignorat. P aradoxal, n lum e exist zeci de societi, ligi, asociaii
de hom eopatie, care continu tra d iia de a se ocupa exclu siv de
m e to d a te ra p e u tic , ig n o r n d to ta l n e c e s ita te a c u n o a te rii
c o m p le te a m e d ic a m e n tu lu i h o m e o p a t i a F a rm a c o lo g ie i
hom eopate.

MEMOMEP

2014

Memorator de farmacologie

15

HOMEOPATIA l FARMACOLOGIA HOMEOPAT


H om eopatia este m etoda terapeutic bazat pe m edicam entul
homeopat, este deci hom eoterapie sau farm acoterapie hom eopat.
Farm acologia hom eopat este tiina m edicam entului hom eopat
care studiaz interrelaiile acestuia cu organism ul. F enom enele
care exprim aceste in te rre la ii su n t m u ltip le i d ive rse i sunt
stu d iate tiin ific n c a d ru l c e lo r a s e ra m u ri c o n s titu tiv e a le
F a rm a c o lo g ie i, fa rm a c o c in e tic a , fa rm a c o d in a m ia , fa rm a c o toxicologia, farm acoterapia, farm acoepidem iologia.
R ezult cla r c hom eopatia i farm a co lo g ia hom eopat nu se
e x clu d c i, d in c o n tr , h o m e o p a tia e s te n u m a i o p a rte d in
farm acologie. Faptul c, pn n prezent, nu s-a fcut aceast
delim itare, perfect logic, a determ inat p re o c u p a re a h o m e o p a ilo r
e x c lu s iv p e n tru m e to d a te ra p e u tic i n e g lija re a to ta l a
p re ze n e i m e d ic a m e n tu lu i h o m e o p a t, deci neglijarea celorlalte
cinci aspecte, legate de ram urile farm acologiei. A cest fapt, deosebit
de grav, explic stagnarea hom eopatiei la nivelul n ce p u tu rilo r ei,
n urm cu 200 de ani d a r i ob in e re a u n o r efecte terapeutice
m ult inferioare pote n ia lu lu i m e d ica m e n tu lu i hom eopat, datorit
n e c u n o a te rii i n e g lij r ii a s p e c te lo r d e fa rm a c o c in e tic ,
fa rm a co d in a m ie , fa rm a c o e p id e m io lo g ie . A c e s t fa p t e x p lic i
p la s a re a h o m e o p a tie i n r n d u l m e d ic in ilo r a lte rn a tiv e i
com plem entare, o alt foarte m are eroare a m edicinii, din dou
puncte de vedere.
n prim ul rnd, te rm e n u l de m e d ic in i a lte rn a tiv e i c o m p le m e n ta re e s te a b s u rd . M e d ic in a e s te u n a s in g u r , este tiina
care studiaz structurile, fu n ciile i b olile o rganism ului i tratarea
acestora. A a z is e le m e d ic in i a lte rn a tiv e i c o m p le m e n ta re
s u n t, n re a lita te , m e to d e , te h n ic i, p ro c e d e e p a ra m e d ic a le ,
e m p iric e , nu au la b a z o tiin m e d ic a l a in s tru m e n tu lu i
respectiv. n al doilea rnd, hom eopatia, ca m etod terapeutica,
se bazeaz pe m e d ica m e n tu l h o m e o p a t, care p oate fi s tu d ia t
tiinific, prin analogie cu m edicam entul alopat. H o m e o p a tia nu
se v a p u te a m p lin i n ic io d a t d a c r m n e n fo rm a a c tu a l ,
in c o m p le t , d e h o m e o te r a p ie . S in g u r a p o s ib ilit a t e f r
a lte rn a tiv , e s te F a r m a c o lo g ia h o m e o p a t , c a re v a p la s a
h o m e o p a tia n r n d u l t iin e lo r m e d ic a le . P rin a d m ite re a
Farm acologiei hom eopate n rndul tiin e lo r m edicale m edicina
se va ntregi cu un enorm bagaj de c u n o tin e te o re tice i cu
creterea evid e n t a a p o rtu lu i p ra ctic la s ta re a de s n ta te a
populaiei.
Cu toate c argum entele care susin existena Farm acologiei
hom eopate sunt de o logic im pecabil, abia dup ase ani de la

16

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

a p a riia p rim e i c ri de F a rm a c o lo g ie h o m e o p a t s -a re u it
introducerea, n prem ier internaional, a unui curs universitar
de F a rm a c o lo g ie h o m e o p a t , la F a c u lta te a d e M e d ic in a
U niversitii Titu M aiorescu din B ucureti, la 25 fe bruarie 2013,
dat care va intra n istoria m edicinii. E ste tim pul ca toate facultile
de m edicin, d a r m ai ales ce le de la n v m n tu l de stat, s
introduc predarea Farm acologiei hom eopate.
CONSECINELE FAVORABILE ALE EXISTENEI
FARMACOLOGIEI HOMEOPATE
a) Din punct de vedere al sntii populaiei
- P entru tratam entul b o lilo r care se trateaz n pre ze n t cu
m edicam ente alopate .
- C re te re a p o n d e r ii m e d ic a ie i tiin ific e , a lo p a te i
hom eopate, n cadrul ansa m b lu lu i m e to d e lo r terapeutice, inclusiv
a c e lo r a lte rn a tive i c o m p le m e n ta re , va d e te rm in a red u ce re a
s e m n ifica tiv a m b o ln v irilo r a c u te i c ro n ic e i a m e lio ra re a
evident a strii de sntate a p o pulaiei, la nivel global.
- P ractic, se va produce d u b la re a num rului m edicam entelor
disponibile.
- M ulte dintre m ed ica m e n te le h o m eopate sunt. com parativ,
egale sau m ai eficace d e c t cele alo p a te, pentru aceeai indicaie
terapeutic.
- n bolile acute (de ex. ale apa ra tu lu i respirator, ap. digestiv),
m edicam entele hom eo p a te pot avea ca re zu lta t final, frecvent,
o b in e re a v in d e c rii. A s tfe l va s c d e a s e m n ific a tiv in c id e n a
cazurilor de cronicizare i deci num rul b o ln a vilo r cronici.
- n b o lile a c u te m e d ic a m e n te le h o m e o p a te p ro d u c ,
com parativ cu cele alopate, efecte m ai rapide, scurtarea perioadei
de e v o lu ie i a c o n v a le s c e n e i. P en tru b o lile ca re n e ce sit
internarea n spital se va scurta perioada de spitalizare.
- M edicam entele hom eopate nu p ro d u c efecte adverse dect
rareori i atunci m ai puin agresive.
- n bolile infecioase a socierea m edicaiei alopate, etiotrope,
cu cea hom eopat, sim p tom a tic-p a to g e n ic , perm ite obinerea de
efecte terapeutice superioare, scurtarea perioadei de e vo lu ie i a
convalescentei, dim inuarea c o m p lica iilo r i a sechelelor. n cazul
tu b e r c u lo z e i i s ifilis u lu i, a s o c ie r e a m e d ic a ie i a lo p a te
antim icrobiene cu cea hom eopat, ca re se a dreseaz terenului,
ignorat de alopatie, a r putea dete rm ina , n civa ani, eradicarea
celor dou boli, rezulta t im p o sib il de o b in u t num ai cu unui din
cele dou tipuri de m edicam ente.
- P entru m ulte cazuri de boli cro n ice ( de ex. reum atism ale,
astm bronic), m edicam entele h o m eopate, folosite ca tratam ent
de n tre in e re , p e rm it o b in e re a de e fe c te ce l p u in e g a le cu

MEMOMED

2014

17

Memorator de farmacologie

m edicaia alopat, d a r fr efecte a dverse i la costuri m u lt m ai


mici.
b) Din punct de ve d e re ai costului n g rijirilo r m edicale
M edicam entele hom eopate au preuri de cteva o ri m ai mici
d e c t c e le a lo p a te . S e v o r o b in e e c o n o m ii s u b s ta n ia le n
cheltuielile cu m ed ica m e n te att pentru populaie c t i pentru
societate.
c) Din punct de vedere al cercetrii tiinifice m edicale
Prin aplicarea n cercetarea fa rm acologica a legii sim ilitudinii
la nivel celular i m olecular (legea D obrescu), se vo r descoperi
num eroase m edicam ente hom eopate noi. S e vo r putea trata astfel
m ulte boli care n p re ze n t nu au tra ta m e n t m e d ica m e n to s sau
pentru care acest tra ta m e n t este nesatisfctor.
d) Din punct de vedere al m ediului.
M edicam entele hom eopate nu polueaz m ediul am b ia n t nici
n perioada de preparare i nici dup a d m inistrarea la bolnavi. Se
va produce i reducerea sem nificativ a polurii m ediului intern al
organism elor um ane, la scar planetar. Farm acologia hom eopat
este, prin natura sa, singura farm a co lo g ie ecologic posibil. Va
disprea patologia m edicam ento a s p roprie alopatiei.
IN S T IT U T U L
HOMEOPAT

IN TE R N A IO N A L

DE

FA R M A CO LO G IE

A m convingerea c a rgum ente le pe care le-am adus n a cest


a rtic o l, n fa v o a re a F a rm a c o lo g ie i h o m e o p a te , au o lo g ic
im pecabil i subliniaz necesitatea un o r aciuni hotrte, rapide
i eficiente pentru recunoaterea acestei noi tiine m edicale i
antrenarea ei la slujirea sntii publice. De aceea c o n sid e r c
orice atitudine pasiv i, m ai ru, o rice m p o trivire , din partea
oricrei persoane care, prin poziia profesional i social, a r putea
a d u c e o c o n trib u ie p o z itiv la p ro m o v a re a fa rm a c o lo g ie i
hom eopate i nu o face, poate fi co nsiderat un a ct de inam ic al
binelui public.
Prin realizarea, n condiii optim e, a de zid e ra te lo r ca re reies
din expunerea problem ei analizate, cea m ai p otrivit cale este
nfiinarea unui Institut internaional de Farm acologie hom eopat.
n acest scop am ntocm it un proiect iniial, care poate fi m buntit.
Am ajuns la aceasta concluzie innd seam a de dou considerente.
n prim ul rnd, existenta concreta a Farm acologiei hom eopate
va influenta n bine, de o m anier sem nificativ, m edicina practic
din toate rile lum ii i va m bunti s ntatea ntregii um aniti.

10

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

n al doilea rnd, activitile care trebuie depuse pentru a aduce


fa rm a c o lo g ia h o m e o p a t la n iv e lu l fa rm a c o lo g ie i a lo p a te va
necesita eforturi deosebite, n tim p, re su rse m ateriale i um ane.
P entru a ilustra im p o rta nta p roblem ei, citez d in tr-o scrisoare
pe care m i-a trim is-o C h ristia n B oiron, pa tro n u l L a b o ra to a re lo r
B oiron din F rana, lid e r m o n d ia l n p ro d u cia de m e d ica m e n te
hom eopate, dup ce a citit ca rte a m ea F a rm a co lo g ia hom eopat
g e n e ra l ". El n s u i este a u to r al u n o r a p re cia te c ri d e sp re
hom eopatie i un foarte bun cu n o sc to r n m aterie. C artea dvs.
este un m onum ent. Ea va m arca d estinul m edicinii i hom eopatiei
p rin fo ra s a c o n c e p tu a l , lo g ic a sa im p a ra b il , c u ra ju l su
intelectual i autoritatea sa. N e-ai tra s a t drum ul pentru o sut de
ani de m unc".
Institutul de F a rm a c o lo g ie h o m e o p a t va a ve a ca o b ie ctiv
prioritar elaborarea T rata tu lu i de Fa rm a co lo g ie hom eoap, prim ul
n lum e de acest fel. A ce a st e la b o ra re a nce p u t n 2 007, prin
conceperea capitolului de F a rm a co lo g ie hom eopat general, de
ctre subsem natul. C artea a ajuns la ed iia a treia n lim ba rom n
i a fost tradus n lim bile e n g le z i francez. A m e la b o ra t i
prim ul capitol din farm aco lo g ia special, Farm acologia hom eopat
a aparatului respirator. P entru o rice a ctivita te viito a re n dom eniu
este necesar s fie e labo ra t Tra ta tu l de F arm acologie hom eopat
n n tre g im e . P e n tru a p s tra a n a lo g ia a lo p a tie -h o m e o p a tie
s tru c tu ra T ra ta tu lu i va tre b u i s re s p e c te c la s ific a re a A T C a
O rganizaiei M ondiale a S ntii pentru m ed ica m e n te le alopate
i pentru plantele m edicinale (ATC index i H erbal A TC index). n
acest sens m ai sunt de e laborat nc 10 capitole.
n elaborarea Tratatului trebuie s se foloseasc tot ce s-a
s c ris n d o m e n iu l h o m e o p a tie i, c a re re p re z in t a s p e c te de
farm acoterapie i farm aco to xico lo g ie . O peraia m ajor va consta
n filtrarea cu d is ce rn m n t num ai a p rilo r fia b ile din aceste
m ateriale, cunoscnd c aceast calitate o au num ai circa 20%
din m ateriale.
M aterialul preios care se va ob in e va trebui c o m p le ta t cu
date noi, n m are parte inexistente n prezent, privind aspectele
de fa rm a c o c in e tic , fa rm a c o d in a m ie , fa rm a c o e p id e m io lo g ie .
A ceste aspecte vo r trebui s fac obiectul ce rce t rilo r unor secii
din cadrul Institutului.
n acest fel se va ajunge ca eficienta h om eopatiei s creasc
spectacular, atingnd cote greu de im aginat, dac inem seam a
d e fa p tu l c, n c iu d a lip s u rilo r m a jo re e x is te n te n p re ze n t,
h o m e o p a tia are o e fic ie n fre c v e n t e g a l , u n e o ri su p e rio a r
alopatiei.
D up elaborarea T ra ta tu lu i de Fa rm a co lo g ie hom eopat se
va putea trece la alta etapa, introducerea Farm acologiei hom eopate
ca disciplina obligatorie n curricula tu tu ro r fa cu lt ilo r de m edicin,
alturi de Farm acologia alopat. n a ce st fel o rice m edic practician

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

19

va putea prescrie, singure sau asociate, a t t m edicam ente alopate


ct i hom eopate, n am b u la to r i n spitale, singurele criterii pentru
alegerea m edicaiei fiind cele tiinifice.
BIBLIOGRAFIE
1. D obrescu D., F a rm a c o lo g ie h o m e o p a t g e n e ra l , E dit.
M inesan, B ucureti, 2007.
2. D obrescu D., G e n e ra l ho m e o p a th ic pha rm a co lo g y, Edit.
Tarus M edia, B ucharest, 2008.
3. D obrescu D ., P ha rm a c o lo g ie H o m e o p a th iq u e G enerale,
Edit. S im ilia, Lyon, 2011.
4. D obrescu D., Farm acolog ie hom eopat (ecologic), V oi. I,
Farm acologia general, E diia a lll- a , Edit. U niversitar, Bucureti,

2011.

5. D obrescu D., M edicam entul n s e co lu l X XI, M em om ed, edi(ia


17, Edit. U niversitar, B ucureti, 2011.
6. J o u a n n y J ., C o n trib u tio n a l'e tu d e de la fia b ilite d e s
pathogenesies, Im prim . G erbert, A urillac, 1983.
7. H a h n e m a n n S ., O rg a n o n u l m e d ic in e i, E dit. E x c a lib u r,
Bucureti, 2008.S
8. W H O C ollaborating C entre fo r D rug S tatistics M ethodology,
A TC Index w ith D D D s, O slo, 2009.
9. W H O C o lla b o p ra tin g C e n tre fo r In te rn a tio n a l D ru g
M onitoring, H erbal A T C Index, U ppsala, 2004.

20

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

U T IL IZ A R E A M EM O R A T O R U LU I

O carte de genul M em oratorului tre b u ie s ofere posibilitatea


unei inform ri satisfctoare, ntr-un tim p ct m ai scu rt posibil.
C onsultarea poate fi fcut In d o u m aniere diferite.
a ) D ac ne in te re se a z s a fl m u nde g sim in fo rm a iile
privind un anum it m ed ica m e n t cutm n Indexul alfabetic, n
c a re s u n t c u p rin s e a t t d e n u m irile c o m u n e in te rn a io n a le
(D .C .I.) ct i c ele c o m e rcia le (g enerice sau d e puse ). Se
c a u t im e d ia t la p a g in a in d ic a t , u n d e s e g s e s c , d e ja
s e le c io n a te i g ru p a te , in fo rm a iile d o rite (fa rm a c o c in e tic a ,
fa rm a c o d in a m ie , in d ic a ii, re a c ii a d v e rs e , c o n tra in d ic a ii,
precauii, m od de adm inistrare, ci, doze, durat, etc. form e
farm aceutice i dozajele co re sp u n z to a re ). D escrierea acestora
n paragrafe distincte pe rm ite g s ire a im e d iat a in fo rm a ie i
dorite.
b) D ac d o rim s c u n o a te m c a re s u n t m e d ic a m e n te le
d is p o n ib ile d in tr-o a n u m it g ru p fa rm a c o lo g ic , c u t m la
C uprins grupa anatom ic co re sp u n z to a re , apoi su bgrupa i
m edicam entele respective. In a ce st fel, dac, de exem plu, un
bolnav nu suport un an u m it m edicam ent, avem indicate toate
alternativele pentru aciunea fa rm a co lo g ic dorit.
c)
P entru utilizarea Index-ului fa rm a co te ra p ic se va consulta
textul de prezentare a acestuia.

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

21

PR ES C U R T R I l S EM N E FO LO S IT E

/ h

nerecom andat n perioada alptrii


precauie n perioada alptrii

alptare posibil

ac.

acid

ADD

d eficit de atenie

ADHD

deficit de atenie, tulburare hiperreactiv

A d m in .

a dm inistrare

A IN S

antiinflam atoare nesteroidiene

ap.

aparat

/6a\
S

interzis conducerea auto i lucrul la m aini


pruden m are la conducerea auto, risc de inca
pacitate
pruden n conducerea auto, risc redus de inca
pacitate

cap.

capitol

C in d.

contraindicaii

co n c.

concentraie

Ct.

cutie

D.C.I.

denum irea com un internaional

F cin.

farm acocinetic

Fd in.

farm acodinam ie

FI.

flacon

gram e

i.m .

intram uscular

Ind.

indicaii terapeutice

i.v.

intravenos

<g

kilogram

l.c.r.

lichid cefalorahidian

m eg

m icrogram (10-G g)

mg

m iligram (10-3 g)

22

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

m in

m inut

ml

m iliiitru (10-3 I)

mEq

m iliechiva le n t

n r.

num rul

ORL

otorinolaringologie

O TC

m edicam ente elib e ra te n farm acii sau drogherii


fr prescripie m edical

Pa

preul cu am nuntul (n R O N )

pag.

pagina

p .o .

calea oral

P re c .

precauii

P -6 L

m e d ica m e n te e lib e ra te n fa rm a cii pe baz de


prescripie m edical va la b il 6 luni

P -R F

m e d ica m e n te e lib e ra te n fa rm a cii pe baz de


prescripie m edical care se reine la farm acie

P -TS

m e d ica m e n te e lib e ra te n fa rm a cii pe baz de


reet cu tim bru sec.

denum iri co m e rcia le (m arc depus)

R .a.

reacii adverse

re t.

retard

medicamente eliberate n spaii cu destinaie special


(spitale, aparatele d isp e n sa re lo r etc.)

( )

risc pentru sarcin categoria X (contraindicaie)


risc pentru sarcin categoria C i D

[S|

risc pentru sarcin categoria A i B (a se vedea


G hid farm acoterapic pag. 195)

s .c .

subcutan a t

S o l. b u v .

soluie buvabil

S o l. in j.

soluie injectabil

S o l. in t.

soluie pentru u z intern

SSR I

inhibitori selectivi ai recaptrii serotoninei

u.

uniti

u .i.

uniti internaionale

m edicam e n te pentru ca re d e in to rii autorizaiei


de punere pe pia nu au pltit ta xa de m eninere
n vigoare a autorizaiei

TRACTUL DIGESTIV
l METABOLISM

A 01

PREPARATE STOMATOLOGICE

A 02

MEDICAMENTE PENTRU
TULBURRI LEGATE DE ACID

A 03

MEDICAMENTE PENTRU
TULBURRI FUNCIONALE
GASTR0ONTESTINALE

A 04

ANTIEMETICE l ANTIGREA

A 05

TERAPIA BILIAR I HEPATIC

A 06

LAXATIVE

A 07

ANTIDIAREICE,
ANTIINFLAMATOARE/
ANTIINFECJI0ASE INTESTINALE

A 08

MEDICAJIA OBEZITII,
EXCL. PRODUSE DIETETICE

A 09

DIGESTIVE, INCL. ENZBME

A 10

ANT1DIABETICE

A 11

VITAMINE

A 12

SUPLIMENTE MINERALE

A 13

TONICE

A 14

ANABOLICE SISTEMICE

A 16

ALTE PRODUSE PENTRU TRACTUL


DIGESTIV l METABOLISM
*
*

24

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

A 01

PREPARATE STOMATOLOGICE

A 01 A

PREPARATE STOMATOLOGICE

A 01 AA

PRODUSE PENTRU PROFILAXIA CARIEI

A 01 AB

ANTIINFECIOASE l ANTISEPTICE
PENTRU TRATAMENT ORAL LOCAL

A 01 AC

CORTICOSTEROIZI
PENTRU TRATAMENT ORAL LOCAL

A 01 AD

ALTE PREPARATE
PENTRU TRATAMENT ORAL LOCAL

A 01 AA

PRODUSE PENTRU PROFILAXIA CARIEI

N A TR II FLU O R ID U M

o r c

F c in . A bsorbie bun din tu b u l d ig e s tiv , d im in ua t n prezena


ca lciulu i, m a g n e ziu lu i, a lu m in iu lu i. D up o d o z o ra l de 4 0 lO O m g/zi, concentraia seric de fio r este 5 -1 0 m m ol/t. Fixare
predom inant in oase i dini, circa ju m ta te din aport. D ifuzeaz
n saliv, unghii, pr, lapte, tra ve rse a z placenta. E xcreie prin
urin, m ai puin prin fecale i secreia sudoral.
F d in . C re te re z is te n a la m e d iu l a c id a s m a lu lu i d e n ta r,
favorizeaz rem in e ra liza re a , s ca d e p ro d u ce re a plcii d entare.
C rete densitatea osului n o ste o p o ro z prin stim u la re a osteoblatiior i creterea m asei trabeculare.
In d . P revenirea cariilor dentare la copii sub form de a d juvant
a lim e n ta r i m ai ales de p re p a ra te ig ie n ic e b u ca le . A ciu n e a
to p ic la n iv e lu l s m a lu lu i i p l c ii e s te s u p e rio a r e fe c tu lu i
s is te m ic . E fe c te n e s ig u re la a d u li i la fe m e i n s rc in a te ,
n eavnd in flu e n fa v o ra b il a s u p ra fe tu s u lu i. S u p lim e n ta re a
fluorului nu este necesar n sarcin. n zonele n care apa de
but conine fluor sub 1 m g/l (o parte la un m ilion = 1 ppm ) este
util suplim entarea fluorului prin fluorinare artificial.
O steoporoz prim ar i n postm enopauz. n prim a ca te
gorie efectele pot fi favorabile, n a doua nu s-a dem o n stra t con
v ingtor reducerea incidenei fra ctu rilo r vertebrale.

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

25

R.a. Rare, dac se respect concentraiile corecte n apa potabil


sau dozele orale n adm inistrarea profilactic. n intoxicaii acute
apar R.a. locale, ca iritaii gastrice prin acidul florhidric fo rm a t n
s to m a c sa u tu lb u r ri m e ta b o lic e i e le c tr o litic e , m a i a le s
hipocalcem ie.
R.a. generale: trem urturi, hiperreflectivitate, parestezii, tetanie,
convulsii, a ritm ii c a rd ia c e , oc, tu lb . re s p ira to rii. D oza to x ic
pentru aduli este de 1 g, cea letal de 5 -1 0 g, decesul aprnd
n 2 - 4 o re d e la in g e s tie . La c o p ii d o z a le ta l 5 0 0 m g . n
in to x ic a ia c ro n ic a p a r c re te re a d e n s it ii o a s e lo r, d u re ri
articulare, mai ales la nivelul m e m b re lo r inferioare, calcificarea
ligam entelor, tendoanelor, inseriilo r m usculare. Floroz dentar
la copii, n perioada dezvoltrii dinilor, cu m arm orarea sm alului
dentar. R areori c o lo ra ia g a lb e n -b ru n a d in ilo r, la d e p ire a
dozelor.
S a rc in , a l p ta re . Nu e x ist v re u n b e n e ficiu p e n tru d e n tiia
provizorie sau definitiv a copilului, s se suplim enteze m am a cu
fluor, n sarcin i n alptare.
C ind. n regiunile unde coninutul n flu o r n apa potabil este
peste 0,3 mg/l.
A d m in . O ral. C o m p rim a te le se sug sau se m e ste c n gur,
pentru a favoriza aciunea local direct asupra sm alului dentar.
Adm inistrare seara. D ozele trebuie sta b ilite n funcie de co n i
nutul n florur al apei potabile, de florurile provenind din diet i
de vrsta copiilor. La un coninut n florur al apei potabile sub
0,3 ppm, doz zilnic este: pentru copii de 6 lu n i3 ani 0,55 mg
florur de so d iu {= 0 ,2 5 m g flo ru r ); p e n tru co p ii d e 3 - 6 ani
1,1 mg (= 0,5 mg florur); peste 6 ani 2,2 m g florur de sodiu pe
zi {= 1 mg florur). La un coninut n florur al apei potabile de
0 ,3 -0,7 ppm: nu se adm inistreaz florur de sodiu oral la cop
sub 3 ani; 3 -6 ani se adm inistreaz 0,25 m g fluor zilnic. P este 6
ani 0,50 mg fluor zilnic. D ac apa potabil conine peste 0,7 ppm
florur, nu se adm inistreaz florur de sodiu oral.
A plicaii locale, dup apariia dinilor, la copii peste 6 ani,
sub form de cltire a dinilor, zilnic, cu soluie de florur de sodiu
0,05% (10 ml), sau sptm nal sau lunar, cu soluie 0,2% (10 ml).
Paste de d ini cu flo ru r de so d iu . A p lica re a local, de ctre
personal s p e cia liza t, sub form de lac sau so lu ie 2% . D up
aplicaiile locale nu se cltesc dinii, nu se bea i nu se m nnc
cel puin 1/4 - 1/2 or.
M etoda cea m ai sim pl de p ro fila x ie a c a riilo r co n st n
p e ria ju l d in ilo r cu p a s t de d in i p e n tru c o p ii (cu ce l m u lt
500 ppm fluorur) pn la vrsta de 6 ani i cu past obinuit (cu
1 0 0 0-1500 ppm fluorur) la peste 6 ani.

MEMOMED

26

20 14

Memorator de farmacologie

n o s te o p o ro z a p o s tm e n o p a u z , o ra l, 5 0 - 7 5 m g /z i,
asociat cu calciu i vitam ina D.
Z Y M A F LU O R (N ovartis, G erm ania)
C om pr. 0,25 m g. Ct. * 400.
C om pr. 1 m g. Ct. * 250.

A 01 AB

ANTIINFECTIOASE l ANTISEPTICE
PENTRU TRATAMENT ORAL LOCAL

C HLO R H EXID 1N UM

O TC

F c ln . A bsorbie redus din tubul dig e stiv i prin piele,


F d in . B ac te rio s ta tic i b a c te ricid fa d e b a cte rii g ra m p o zitive
(m ai activ) i gram n e g a tive (m ai puin activ). P se u d o m o n a s i
P roteus puin sensibili. Inhib m ic o b a c te rii, unii fu n g i i unele
virusuri. Inactiv asupra sporilor. A ciune m ai m are la pH neutru i
slab acid.
in d . G ingivit (efecte favorabile 6 0 -9 0 % ), tulburri periodontale
la bolnavi cu insuficien im unitar, pentru favorizarea evoluiei
dup tratam ente periodontale, prevenirea plcii dentare, ngrijirea
zilnic a d in ilo r i gurii, ig ie n iza re a g u rii n a in te a in te rve n iilo r
chirurgicale. U lceraii aftoase. C andidoza oral.
R.a. Iritaii locale, m odificarea culorii lim bii, dinilor, m aterialelor
stom atologice protetice, tulburri ale gustului, senzaie de arsur
la nivelul lim bii, inflam aia parotidelor. D escuam area lim bii, care
poate fi dim inuat prin diluarea soluiei iniiale (1/1).
F re c . A plicarea local bucal se face la cel puin 1/2 or distan
de utilizarea pastelor de dini.
A d m in . S platuri bucale cu 10 ml sol. 0 ,1 -0 ,2 % de 2 - 3 ori/zi,
tim p de un m inut. G el, odat pe zi, dup ultim a m as sau nainte
de culcare sau la nevoie, 2 cm gel pe periua de dini, cu periaj
tim p de 2 m inute, apoi cl tire u o a r . D up 4 - 1 0 s p t m n i
pauz fr clorhexidin tim p de m inim 2 - 3 sptm ni.
C O LG A T E P E R IO G A R P (G A B A , G erm ania)
Sol. bucofaringian 0,2%
C O R S O D Y L M IN T M O U T H W A S H (G la x o S m ith k lin e ,
A nglia)______ _____________________________________________
Ap de gur 0,2 g/100 ml. FI. 300 ml

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

M E TR O N ID A ZO L

27

Ind. A ntiinfecios pentru cavitatea bucal.


(*) G R IN A Z O LE (S eptodont, Frana)
Past. Tub 4 ,5 g.
(*> M E TR O G E N E (S eptodont, Frana)
B urete d e n ta r 4 ,5 m g. C utie * 2 p u ngi * 5 p licu ri cu un
burete.
H EXETID IN UM

O TC

Fdin. A ntiseptic, bactericid, fungicid.


Ind. Infecii locale bucale (angine, a m igdalit, faringit, stom atit,
afte, glosit, g in g iv it , p a ro d o n to p a tii, a lv e o lit su p ra in fe cta t
dup extracii dentare, gingivoragii, m icoze bucale i faringiene).
Igiena cavit ii b u c a le n m b o ln v iri g e n e ra le , d e z o d o riz a re a
gurii.
R.a. R ar m odificarea g ustului i m irosului, derm atit de contact.
A d m in . Ap de gur, sol. 0,1% .
H EX O R A L (M C N E IL P R O D ., M area B ritanie)
Spray bucofaringian sol 0,2% . FI. 40 ml.
M IC O N A ZO LU M ________________________________________ > P -6 L
Fcin. inhibitor al c itocrom ilor C Y P 2C 9 i C YP3A4
F d in . A ntifu n gic cu s p e ctru larg m p o triv a s p e c iilo r C andida
(albicans, g la b ra ta , kru se i, p a ra p silo s is , tro p ic a lis i p s e u d o tro p ic a li) i a n tib a c te ria n m p o triv a b a c te riilo r g ra m -p o z itiv e
(S tre p to c o c c u s p y o g e n e s , S ta p h y lo c o c c u s a u re u s i
E rysipelothrix insidiosa).
In d . T ra ta m e ntu l c a n d id o ze i o ro fa rin g ie n e la p a c ie n ii im u n o com prom ii.
R.a. dureri abdom inale, grea, disconfort oral
C in d . A d m in is tra re c o n c o m ite n t d e a n tic o a g u la n te o ra le ,
sulfonam ide hip o g lice m ia n te , cisa p rid , pim ozid, e rgotam in,
dihidroergotam in
A d m in . Se aplic un com prim at bucal m ucoadeziv o dat pe zi,
pe o d u ra t de 7 -1 4 z ile , n fu n c ie de r s p u n s u l c lin ic al

MEMOMED

28

2014

Memorator ele farmacologie

pacientului. Este de preferat aplicarea com prim atului dim ineaa,


dup splarea dinilor, deoarece noaptea, secreiile salivare sunt
m ai puin accentuate. LO R A M Y C poate fi ad m in istra t m preun
cu alim ente i buturi.
L O R A M Y C 50 m g, co m p rim a te b u ca le m u co a d e zive
(C atalent G erm an y S ch o rn d o rf G M B H - G erm ania)________
C om pr. bucal m ucoadeziv 1 flac. P E ID x 14 com pr. bucale
m ucoadezive
C O M B IN A II

O TC

() N E O C O N E S (Lab.S eptodont, Frana)


S ulfa t neom icin 15.400 ui; B en zo ca in 5 m g. C on dent.
Flac * 50.
In d . T ra ta m e n tu l a d ju v a n t al a lv e o lite lo r d u p c o n tro lu l i
curirea alveolar.
C ind. A lergie la com ponentele p reparatului. C opii sub 12 ani.
A d m in . 1-2 conuri care se in se re a z n a lveola d e n ta r dup
controlul si curirea acesteia.

A 01 AC

C0RTIC0STER0IZI
PENTRU TRATAMENT ORAL LOCAL

C O M B IN A II
C R E S O P H E N E (L a b .S eptodont, Frana)
D e x a m e ta z o n a 0 ,111 g % ; T im o l 5 g % ; P a ra c lo rfe n o l;
C am for. Sol pentru uz dentar. Flac. * 13 ml.
In d . A s e p s ia c a n a le lo r ra d ic u la re n a in te de o b tu ra ie , d up
extragerea pulpei dentare g a n g re na te i curare atent.
C lnd. C opii sub 30 luni. A lergie la com ponente.
P re c . S o lu ia nu s e n g h ite . N u se a p lic pe p u lp a d e n ta r
expus. B uleta de vat nu se m bib n exces. n caz de contact
cu m ucoasele, se cltesc cu m ult ap.
A d m in . P lasarea n canalul ra d icu la r a unei m ee m bibat cu
s o lu ie , f r e x c e s . C a n a lu l e s te o b tu ra t p ro v iz o riu cu un
pansam ent etan, noncom presiv. M ea se las 3 -5 zile.

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

29

L E D E R D E N T A L (R om farm achim S A Foreign T rade Co,


R om nia)
D em eclociclin; T riam cinolo n . Pasta dentar. Tu b x 5 g cu
canul
P U LP Q M IX IN E (S eptodont, Frana)
P ast, tub x 5 g. C om binaii cu corticosteroizi.
R O C K LE S (S eptodont, Frana)
Soluie dentar. FI. 1 3 ml. C om binaii cu corticosteroizi.
S E P TO M IX IN E (S eptodont, Frana)
Past dentar cu corticoste ro izi de uz sto m a to lo g ic. Tub.
7,5 g.

A 01 AD

ALTE PREPARATE PENTRU TRATAMENT LOCAL ORAL

B E N ZY D A M IN U M

o r c

A se vedea M 02 A A
F d in . A n tiin fla m a to r n e ste ro id ia n , a n e s te z ic uo r, d e z in fe c ta n t
local
In d . Local n inflam aii ale m ucoasei b ucale i faringelui.
R.a. S enzaie de n epturi, arsuri ale m ucoasei bucale. D ac se
a b s o a rb e p o a te p ro d u c e irita ii g a s tric e , g re a , h e m o ra g ie
intern, inso m n ie , la p s u s m e m o ria e , e fe c te a s e m n to a re cu
LSD. La asociere cu alcool produce h a lu cin a ii cu durata 48 ore.
Poate fi utilizat n a ce st scop.
A d m in . A p de gur (15 m l soluie) sau spray bucal (4 po m p e ) cu
sol. 0,15% . nediluat, de 2 - 3 ori/zi, sub form de gargar (2 0 -3 0
secunde) dup m ese. S oluia se poate dilua (15 m l + 15 m l ap),
pentru splturi bucale, de 2 - 3 ori/zi. C om prim atele se sug , de 3
ori/zi, m axim um 7 zile sau se dizolv p entru a o bine ap de gur.
Nu se recom and la copii sub 6 ani.
T A N T U M V E R D E , L E M O N (C S C P h a rm a c e u tic a ls ,
A ustria)___________________________________________________
P astile pentru supt. 3 m g. Ct. x 10; 20; 30.
Sol. pentru gargarism e. 0,15% . FI. 30 ml; 60 ml; 120 ml.;
150 ml; 1000 ml.

30

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

Past de dini 5 m g/g. T ub Al 10; 30; 60 g.


S pray bucofaringian 0,15% ; 0,3% . FI. 30 ml; 15 ml spray
nazal, prevzut cu pom p doza to a re i a p lica to r bucal.
CHOL1NI S A L IC Y L A S ____________________ _______________ t> OTC
F d in . A ntiinflam ator nesteroidian.
In d . S tom atite, faringite, gin g ivite , periodontite.
R .a . R e a c ii a le rg ic e , tu s e , o b s tru c ie n a z a l , d ific u lta te la
nghiire.
C in d . V arice esofagiene.
A d m iri. A duli i copii peste 12 ani, 150 m g de 4 - 6 ori/zi. C opii de
6 -1 2 ani, m axim um 4 com pr./zi.
C H O LIN E X (G laxo S m ith K lin e , P olonia)
C om pr. de supt 150 m g. Ct. x 16
D IC LO F E N A C U M

OTC

G LIM B A X (C S C P harm a, A ustria )


A p de gur 0,074% . FI * 2 0 0 ml.
In d . C o n in e d ic lo fe n a c .T ra ta m e n t s im p to m a tic al s t rilo r de
irita ie -in fla m a ie ale cavitii o ro faringiene, asociate i cu durere
(d e e x e m p lu g in g iv it , s to m a tit , fa r in g it , tr a ta m e n te le
stom atologice conservatoare sau e xtra ciile dentare).
A d m in . C ltire sau gargar de 2-3 ori pe z i cu 15 m l soluie pentru
splaturi bucale nediluat sau d iluat n puin ap.
COMBINAII

O TC

C ITR O LIN (P harco Im pex 93, R om nia)


C etrim oniu 0,025% ; Lidocain 0,003%
A p de gur Flacon 120 m l.
F d in . C e trim o n iu e s te un a n tis e p tic d in g ru p a d e te rg e n ilo r
c a tio n ic i, lid o c a in a un a n e s te z ic d e s u p ra fa cu la te n 1 -2
m inute i durat de aciune 15 m inute.
In d . O rofaringite, stom atite, gingivite.
A d m in . A p de gur sau gargar, n ediluat, de 2 - 3 ori/zi.

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

31

X YLO N O R (Lab.S eptodont, Frana)


C etrim id 150 m g; lidocain 5 g /100 m l. S oluie d entar.
Flac. x 36 g
Ind. A nestezie local de suprafa pentru adaptarea c o ro a n e lo r i
punilor dentare, detartraj supra i subgingival.
A te n io n a re . Poate m odifica testele antidoping.
A d m in . S trict local. Un p u f = 10 mg lidocain. Se pulverizeaz de
la 2 -4 cm distan, pe o zon de 1 cm diam etru. ntr-o edin
maxim 20 doze.
C ALG E L (G laxo W ellcom e, A ng lia )
Lidocain 0,33% ; C e tilp irid in iu m 0,1% . G el g in g iva l. Tub
10 g.
Ind. Dureri produse de creterea p rim ilo r dini.
A d m in . Se aplic circa 7 m m gel pe vrful unui d eget cu ra t i se
maseaz uor zona afectat a gingiei. Cel m ult 6 aplicaii/zi.
D EN TIN O X G EL N (D entinox, G erm ania)
Gel gingival, 1 g coninnd: T in ctu r C ham m om ila 150 m g;
Lidocain 3.4 m g; P olidocanol (600) 3.2 mg
Tub 10 g
Ind. Prevenirea dure rilo r dentare la erupia d entiiei de lapte.
A d m in . Cu un tam pon de vat se aplic pe gingia dureroas, de
2 -3 ori/zi, o cantitate de gel de m rim ea unui bob de m azre.
K A M IS TA D (S tada A rzneim itte l A G , G erm ania)
Gel dentar, 100 g coninn d : C lo rh id ra t de lidocain 2 g;
E xtract lichid de m ueel 18,5 g. Tu b x 10 g.
P A N S O R A L (P ierre Fabre, Frana)
S alicilat de colin 8,7 g; C lorur de ce talconiu 10 m g/100 g.
Gel bucofaringian. T u b PE 3g; 15 g; 30 g. T ub PP 3 g; 5 g;
12 g; 15 g; 30 g.
C A U S T IN E R F F R A R S E N IC @ (Lab.S eptodont, Frana)
100 g p a s t d e n ta r c o n in c lo rh id ra t d e e fe d rin 1 g,
lidocain 30 g i anhidrid arsenic 30 g.
Flac. 4,5 g past dentar.

MEMOMEP

32

2014

Memorator de farmacologie

P LA N T E

o r c

A F T O LIZ O L (M edum an, R om nia)


E xtract etanolic 50 (v/v) din petale de tra n d a fir (1/1) 15 g%;
M iere de albine, ap purificat 85 g%
S oluie bucofaringian. Flacon 50 ml.
F d in . A ntiinflam ator, a ntim icrobian, antim icotic.
In d . S tom atite aftoase, m icrobiene, m icotice.
A t e n io n r i. S e p o a te a d m in is tra n c u rs u l s a rc in ii i la
conductorii auto.
A d m in . 1/2 linguri, se ine n gur tim p de 3 - 5 m inute, apoi se
nghite, de 3 -5 ori/zi. D urata tra ta m e n tu lu i 1 0 -1 4 zile sau mai
m ult.
P IA S C LE D IN E 300 (Lab.E xpanscience, Frana)
E xtra c t in s a p o n ifia b il d in u le i de a v o ca d o , U le i de soia.
C aps. 300 mg. Ct. * 15.
F d in . A ciune trofic.
in d . n s to m a to lo g ie , a d ju v a n t n tra t. p a ro d o n to p a tiilo r. n
reum atologie, adjuvant n dureri artrozice.
R.a. R egurgitri, creterea tra nsam inazelor, diaree, gastralgii.
A d m in . O ral. O capsul zilnic n tim pul m esei, cu un p a h a r de
ap.
D IV E R S E
A LV O G Y L (S eptodonit, Frana)
Past. FI. x 12 g
D E N TO C A LM IN (B iofarm , R om nia)
S oluie dentar. FI. * 6 g.

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

33

A 02

MEDICAMENTE PENTRU
TULBURRI LEGATE DE ACID

A 02 A

ANTIACIDE

A 02 B

MEDICAMENTE PENTRU ULCER PEPTIC l


BOALA DE REFLUX GASTRO-ESOFAGIAN

A 02 A

ANTIACIDE

F d in . A n tia c id e le s u n t c la s ific a te n tre i g ru p e : s is te m ic e


(a lc a lin iz a n te - b ic a rb o n a t d e s o d iu ), p a ria l s is te m ic e
(neutralizante - carbonat de calciu, derivai de m agneziu, hidroxid
de alum iniu) i nesistem ice (neutralizante - fosfat de alum iniu i
adsorbante - derivai de bism ut, silicai).
Ind. Gastrita hiperacid, ulcer gastric i duodenal, esofagita de
reflux, p iro z is , d is p e p s ie . S e a d m in is tre a z p e n tru a c a lm a
tem porar d u re rile e p ig a s tric e e x is te n te sa u a le p re ve n i, prin
creterea pH -ului in tra g a s tric i m p ie d ica re a a ctiv rii pepsinogenului. Nu influeneaz cicatriza re a ulcerului. A ciunea este de
s c u rt d u ra t ( 1 0 - 2 0 m in u te ) d a c s e a d m in is tre a z p e
nem ncate i poate ajunge pn la 2 o re dac sunt adm inistrate
dup m as.
A d m in . n tre m e se i la c u lc a re , d e 4 - 6 o ri pe zi. S e e vit
asocierea antiacidelor cu alte m e dicam ente pentru a nu influena
absorbia acestora. Nu se asociaz cu com prim ate sau drajeuri
enterosolubile.
A 02 AB

COMPUI DE ALUMINIU

A 02 AD

C O M B IN A II l C O M P LE C I CU C O M P U I DE
ALUMINIU, CALCIU l MAGNEZIU

A 02 AF

ANTIACIDE CU ANTIFLATULENTE
*
*

A 02 AB

COMPUI DE ALUMINIU

MEMOMED

34

2014

Memorator de farmacologie

H ID R O X ID SI F O S F A T DE A L U M IN IU

orc

F c in . A lum iniul din hidroxid se a b soarbe parial din tubul digestiv


i se elim in urinar. Fosfatul de alum iniu nu se absoarbe digestiv.
F d in . H idroxidui de alum iniu are o slab capacitate antiacid. Un
gram n e utralizeaz 3 - 7 m E q acid clo rh idric. pH -ul coninutului
gastric poate crete cel m ult pn la 4 cu h idroxid de alum iniu i la
3 c u fo s fa tu l. Io n ii d e a lu m in iu a c io n e a z a s tr in g e n t i
d econgestiv a supra m u co a se i g a strice . L atena 15 m in. V iteza
teoretic de eliberare a puterii antia cid e : 8 0 -1 0 0 % n 30 m inute.
D urata ac. 2 0 -6 0 m in. (a d m in . pe sto m a c u l g o l) sau 2 - 3 ore
(dup m as). Fosfatul de A l este tra n sp a re n t la razele X.
R .a. P ot d im inua tra n zitu l in te stin a l. m p ie d ic a b so rb ia fo sfo
rului. Fosfatul de alum iniu p oate d im in ua absorbia fierului.
C in d . A pendicit, constip a ie cronic, boala A lzheim er.
In te ra c . E fectul antiacid e ste sc zu t de alcool, buturi acidulate,
tutun.
A d m in . O ral. H idroxidui de a lu m iniu 0 ,5 -1 g o dat, fosfatul 0 ,4 0,8 g. D ozele se pot repeta la 2 - 4 ore.

0 A LF O G E L

(P olipharm a, R om nia)

F o s fa t de a lu m in iu c o io id a l 8,8 g; H id ro x id de a lu m in iu
0,0571 g; P ectina 0,0815 g. G el oral. Plic 16 g. Ct. * 20.
A 02 AD

C O M B IN A II l C O M P LE C I CU C O M P U I DE
ALUMINIU, CALCIU l MAGNEZIU

C om binaiile realizeaz o ca p a cita te antia cid sporit, folosind


doze ale fiecrui com po n e n t care sunt bine tolerate. A socierea
calciului cu m agneziul d eterm in n l tu ra re a reciproc a efectelor
o p u s e a s u p ra tra n z itu lu i d ig e s tiv (c a lc iu l n t rz ie , m a g n e ziu l
accelereaz).
C O M B IN A II

OTC

A LM A G E L A (Balkan, B ulgaria)
C om poziia de la A LM A G E L, n plus B enzocain 100 m g/
5 mi, cu aciune anestezic local.
S uspensie oral. FI. 170; 200 ml.
A d m in . O ral. A duli 1 -2 lingurie de 4 ori/zi, eventual i 1 -2 doze
n tim pul nopii. C opii pn la 10 ani, 1/3 d in doza adulilor; 1 0 -1 5
ani, Vi din doza adulilor; peste 15 ani, do za adulilor.

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

35

D IC A R B O C A LM (Zentiva, R om nia)
C arbonat de calciu 0,89 g; C a rb o n a t de m agneziu 0 ,0 1 1g;
Trisilicat de m agneziu 0,006 g
Com pr. m asticabile Ct. * 20; 50.
D IC A R B O C A LM N (Zentiva, S lovacia)
H idroxid A l, 306 m g, H idroxid M g 4 0 0 m g. C om pr. m ast.
Ct. x 40.
G A STR O B EN (A ntibiotice, R om nia)
H id ro x id d e m a g n e z iu 2 6 0 m g . H id ro x id de a lu m in iu
125 mg. Com pr. m ast. Ct. * 10
M A ALO X (N icom ed, G erm ania)
Hidroxid de a lum iniu 400 m g; H idroxid de m agneziu 400 mg
Compr. m ast. Ct. * 40.
A d m in . Se sug sau se sparg n gur.
M A ALO X (N icom ed, G erm ania)
S us p e n s ie o ra l , 100 m l c o n in n d : G e l de h id ro x id de
alum iniu 3,49 g; G el de hidroxid de m agneziu 3,99 g
Flacon 250 ml.
A d m in . 1 -2 linguri la apariia dure rilo r sau la 1 V2 or dup m as.
Se agit flaconul nainte de adm inistrare.
M A LU C O L (LaborM ed P harm a, R om nia)
H idroxid de a lum iniu 200 mg (gel uscat); H idroxid de m a g
neziu 200 mg
C om pr. m asticabile. F lacon * 60; 1000.
A dm in. 1 -4 com prim ate de 2 -4 ori/zi, la 1-1 VS or dup m as
sau la apariia d u re rilo r i seara la culcare. P oate fi ad m in istra t la
diabetici.
REN N IE P E P P E R M lN T -S P E A R M IN T (B a ye r, R om nia)
C arbonat de calciu 680 m g; C a rb o n a t d e m agneziu 80 mg
Com pr. m asticabile. Ct. * 24.
A dm in . 3 -4 com pr/zi, dup m as sau n faza dureroas.

MEMOMED

36

2014

Memorator da farmacologie

A 02 AF

ANTIACIDE CU ANTIFLATULENTE

orc

E P IC O G E L (E IP IC O , R om nia)
S uspensie, 1 linguri (5 m l) co ninnd: H idroxid de alum iniu
gel 4 0 5 m g; H id ro x id de m a g n e z iu 100 m g ; D im e tic o n
125 mg
Flacon 125 ml.
A d m iri. 1 -2 lingurie de 4 ori/zi, n tre m ese sau dup m ese i
nainte de culcare.
P E P S A N E (Lab .R o sa -P h yto p ha rm a , Frana)
P lic cu gel o ra l: d im e tic o n a 3 g i g u a ia z u le n 0 ,0 0 4 g.
C t.x 30 plicuri * 10 g
O capsul m oale conine d im e tico n a 300 mg i guaiazulen
4 mg Ct. x 30
F d in . F o rm e a z un s tr a t p r o te c to r o m o g e n p e m u c o a s a
digestiv.
In d . T ra ta m e n tu l s im p to m a tic al g a s tra lg ie i i n m e te o rism u l
intestinal.
A d m in . 1-2 plic. S au 1 -2 ca p su le de 2 -3 ori pe zi, n a in te a
m eselor sau cnd apar dureri.

A 02 B

MEDICAMENTE PENTRU ULCER PEPTIC l


BOALA DE REFLUX GASTR0-ES0FAGIAN

A ntiulceroasele acione a z prin in h ib iia se cre ie i g a strice (antihistam inice H2, inhibitori ai po m p e i de protoni, pirenzepina-antim u s c a rin ic s e le ctiv , p ro sta g la n d in e ), p rin cre te re a re zisten e i
m u c o a se i g a s tric e i fa v o riz a re a c ic a triz rii (c itra t de bism ut,
su cra lfa t) sau prin aciu n e a n tib a cte ria n fa de H e lico b acte r
pylori.
La peste 70% din bolnavii cu u lc e r g a stric i la peste 90%
din cei cu u lc e r d u o d e n a l e ste p re ze n t H. p ylo ri. C om p o n e n ta
terapeutic principal trebuie s re a lizeze e ra d ica re a a cestuia. n
n u m e ro a s e le s c h e m e re c o m a n d a te p re d o m in a s o c ie rile : a)
a m o x ic ilin (1 g * 2 /z i), c la ritro m ic in (5 0 0 m g * 2 /z i) sau
m etronidazol (500 m g * 2 /zi), un in h ib ito r de p o m p de protoni
(om eprazol 20 m g * 2/zi), tim p de 7 -1 0 zile; b) claritrom cin cu
m etronidazol sau tinidazol (500m g * 2 /zi) sau te tra ciclin (1 g * 21
zi); c) am oxicilin cu m e tro n ida zo l sau tin id a zo l; O prirea fum atului
cre te e fic a c ita te a tra ta m e n tu lu i. n re flu x u l g a s tro -e s o fa g ia n

M E M O M E D

2014

Memorator ele farmacologie

37

tratam entul este c o ndiionat de leziunile evideniate end o sco p ic i


de s im p to m e . C a z u rile u o a re , f r le z iu n i, b e n e fic ia z de
antiacide i alginat. n cazurile cu leziuni superficiale (grad A sau
B): se poate ncepe cu antiacide i, n funcie de evoluie, se trece
la antiH2 sau inhibitori de pom p de protoni, jum tate de doz sau
doz ntreag; se adm inistreaz de la nce p u t inhibitori de pom p
de protoni n doz ntreag. D ac leziunile sunt im portante (grad
C sau D) se recom and inhibitori de pom p de protoni tim p de 68 spt., dup care se fa ce evaluarea rezultatelor. D ac evoluia a
fo st fa v o ra b il se tre c e la re d u c e re a d o z e lo r sa u Ia a n tiH 2.
Utilitatea prochineticelor este discutabil.

A 02 BA

ANTIHISTAMINICE H2

A 02 BC

INHIBITORI Al POMPEI DE PROTONI

A 02 BX

ALTE M EDIC AM EN TE PENTRU ULCER PEPTIC SI


BOALA DE REFLUX GASTRO-ESOFAGIAN

A 02 BA

ANTIHISTAMINICE H2

F d in . B locheaz ele ctiv receptorii histam inici H 2 din m ucoasa


gastric, im plicai n secreia acidului clorhidric.
Ind. n ulcerul gastro-duodenal nu este justificat adm inistrarea
antiH2 dup eradicarea H. pylori, pentru a evita o recidiv.
Sindrom ul Z ollinger-E llison i e sofagita de reflux necesit doze
mai mari dect cele antiulceroase i o durat m ai lung, de 8 -1 2
sptm ni. P revenirea hem orag iilo r d ig e stive superioare n unele
intervenii chirurgicale, com a h epatic, stri necesitnd te rapie
intensiv. A sociate pentru tratam ente scurte cu antiinflam atoare
nesteroidiene pot preveni aciunea ulcerigen a acestora d a r nu
nl tur p o s ib ilita te a h e m o ra g iilo r sau p e rfo ra ie i. n u lc e re le
d a to rite A IN S , d u ra ta tra ta m e n tu lu i cu a n ti H 2 e s te d e 8
sptm ni. D ispepsie, gastrit, pyrosis. P revenirea pneum oniei
de aspiraie, ulcerului de stres,
R .a . D ig e s tiv e ( fe n o m e n e d is p e p tic e , d ia re e , c re te r e a
tra n s a m in a z e lo r s e ric e , p a n c re a tit ), n e u ro p s ih ic e (c e fa le e ,
astenie, som nolen, m ialgii, confuzie), cutanate (erupii diverse),
a n g io e d e m , c a rd io -v a s c u la re (b ra d ic a rd ie , b lo c A - V , h ip o tensiune), renale (nefrita interstiial), endocrine (ginecom astie,

M E M O M E D

38

2014

Memorator de farmacologie

hiperprolactinem ie, scderea libidoului). Prin scderea aciditii


g a s tric e a n tih is ta m in ic e le H 2 p o t m o d ific a a b s o rb ia u n o r
m edicam ente.
C ind. G astrit atrofic, hipoclorhidrie.
P rec. V rstnici, insuf. renal (re d u ce rea dozelor), insuf. hepatic,
alergii, adm in. i.v. rapid, agita i, p sih o ze , de p re sie , anxietate,
halucinaii, sarcin i alptare. P ot m asca sim ptom ele cancerului
gastric.
P -6L

C IM E TID IN U M

A d m in . O ral. a) A duli. 400 mg de dou ori pe zi, dim ineaa i


seara; b) 800 mg seara; c) in ulcere de stress 400 mg de 3 -4 ori
pe zi; d) C opii peste un an. 2 0 -3 0 m g /kg /zi, n 2 - 3 p rize ; e)
tratam ent de ntreinere 400 mg seara sau 400 mg dim ineaa i
seara; f) esofagita de reflux i sindrom Z ollinger-E llison 400 mg
de 4 ori pe zi, 12 sptm ni; g) intervenii chirurgicale 400 mg cu
1 /2 -2 ore naintea anesteziei generale. I.m. a) A duli. 200 mg la
4 - 6 ore, m a xim u m 2,4 g /zi; b) C o p ii. 2 0 -3 0 m g /kg /zi, n 2 -3
prize. I.v. (lent), a) A duli. 200 m g n cel puin 2 m inute; se poate
re p e ta la 4 - 6 o re ; b) la n e v o ie in j. n ce l p u in 10 m in u te ;
m axim um 2,4 g/zi; c) C o p ii. 2 0 -3 0 m g /kg /zi, n 2 - 3 p rize . I.v.
(perfuzie). 400 mg n 100 ml se r fizio log ic injectat n 1 /2 -o or;
400 mg n 250 ml n 2 o re ; se p o a te re p e ta la 4 - 6 o re ; sau
perfuzie continu n ser fizio log ic sau gjucoz, cu 5 0 -1 0 0 m g/or
tim p de 24 ore, m a x im u m 2 ,4 g /z i. n in s u fic ie n a re n a l , la
clearance al creatininei 0 -1 5 m l/m in, 200 mg de 2 ori pe zi; 1 5 30 m l/m in, 200 mg de 3 ori pe zi; 3 0 -5 0 ,nl/m in, 200 m g de 4 ori
pe zi; peste 50 m l/m in, doze uzuale. La vrstnici doz cu 30% mai
m ic dect la aduli.

C IM E T ID IN A A R E N A 200 m g (A rena G roup, R om nia)

C aps. 200 mg. Ct. * 30. Pa 8,41


R A N IT ID IN U M

/A

> P -6L

F c in . A bsorbie bun oral. B io d isp cn ib ilita te 50% . P ic seric la


2 - 3 ore. M etabolizare redus. E lim in a re renal. T1/2 2 -3 ere.
T re ce n la p te le m atern . R a p o rtu l c o n c e n tra iilo r la p te /p la sm
este: 1,92 la 2 n re - 2,78 la 4 ore; 6,70 la 8 ore. D oza ingerat de
sugar = 1 % din doza m am ei.
F d in O doz oral de 150 rrg suprim secreia de acid clorhidric
gastric p e n to i 12 ore.
R .a. E fecte adverse i irte ra c iu n i m ai rare d ect cim etidina.

M E M O M E D

2014

Memorator de farmacologie

39

A d m in . Oral. a) A duli. 150 mg de 2 ori pe zi, dim ineaa i seara;


b) 300 m g s e a ra , tim p de 4 - 6 - 8 s p t m n i; n u lc e r g a s tric
benign sau u lcer duodenal; pn ia 6 spt. n dispepsie cronic
episodic; c) 300 m g s eara, 8 - 1 2 s p t m n i n e s o fa g ita de
reflux i ulcer prin A IN S ; d) sindrom Z o llinger- Ellison 150 mg de 3
ori pe zi; e) tratam ent de ntreinere 150 mg seara; f) pirozis, 300
m g/zi, n 2 p riz e , m a x im u m 2 s p t.; g ) tra t. s im p to m a tic al
refluxului g a s tro e s o fa g ia n , cnd re g u lile ig ie n o -d ie te tic e s u n t
ineficace, 75 mg la apariia arsurilor, de cel m ult 3 ori/zi, m axim um
2 spt.; h) eradicarea H. pyloris, n asociere cu antibacteriene,
300 mg seara sau n 2 prize, tim p de 7 -1 0 zile; i) C opii ntre 8 -1 8
ani 150 mg de 2 ori pe zi; j) intervenii chirurgicale 150 mg cu 2
ore naintea anesteziei generale. I.m. 50 mg la 6 -8 ore. I.v. (lent).
50 mg diluate n 20 ml se r fiziologic, injectat n cel puin 2 m inute;
se poate repeta la 6 -8 ore; k) perfuzie continu cu 1 2 5 -2 5 0 meg/
kg/or, pentru 2 ore. Se poate repeta la 6 -8 ore.. D ozele se reduc
n insuficiena renal astfel; cratininem ie 2 5 -6 0 m g/l (2 2 0 -5 3 0
pmol/l): 150 mg la 24 ore; creatininem ie peste 60 mg/l: 150 mg la
48 ore. P rofilaxia s in d ro m u lu i M e n d e ls o n : 150 mg ra n itid in ,
administrat cu 2 ore nainte de anestezie. C opii ntre 8 -1 8 ani: 2
- 4 mg ra n itid in /kg de 2 ori pe zi, f r a se d e p i 300 mg
ranitidin pe zi.
A R N ETIN (M edochem ie, C ipru)
Sol. inj. 25 m g/m l. Fiola 2 ml. Ct. * 5. Pa 12,67
N -R A N ITID IN (M edum an S A, R om nia)
Compr. film . 150 m g. Ct. * 20. Pa 3,99
R AN ITID IN A R E N A (A rena G roup, R om nia)
Caps. 75 m g; 300 m g. C t. * 10. Pa 6,38
Com pr. 150 m g. Ct. * 20. Pa 4 ,55
Caps. 300 mg. Ct. * 10. Pa 6,46

R AN ITID IN H E LC Q R 75 @ (AC H elcor, R om nia)

Com pr. film. 75 m g. Ct. * 10.

R AN ITID IN (Fabiol, R om nia)

Compr. 150 m g. Ct. * 20. Pa 4.55


R A N ITID IN A TB (A ntibiotice, R om nia)
Com pr. film . 150 m g. Ct. * 10; 20; 1200. Pa 4 .5 5 :
Com pr. film . 300 m g. Ct * 10; 20;1200. Pa 8.66:

40

MEMOMED

2014

Memorator <lefarmacologie

RA N IT ID IN A LA R O P H A R M (Laropharm , R om nia)

Com pr. film. 75 mg. Ct. * 20.


C om pr. film. 150 mg. Ct. x 20. Pa 4,55
R AN IT ID IN A (Accord H .L., M area B ritanie)
Com pr. film . 150 mg, 300 m g.
Com pr. eff. 150 m g, 300 m g.
R AN IT ID IN A 150 mg (M agistra C & C, R om nia)
Com pr. 150 m g. Ct. * 20. Pa 4,56
R A N IT ID IN A LPH (Laborm ed P harm a, R om nia)
C om pr. film . 75 m g. Ct. * 1 0 ,1 0 0 0
C om pr. film . 150 m g. Ct. * 2f, 60, 1000. Pa 4,56
C om pr. film . 300 mg. Ct. * 30, 1000. Pa 13,00
R AN ITID IN A S lavia (S lavia P harm S .R .L., R om ania)
C om pr.. 150 m g. Ct. x 10. Pa 4,55
R A N IT ID IN A C LA R IS {C laris Lifesciences LTD. - M area
B ritanie)
S ol.inj./perf. Fiole 50 m g/2 m l. Ct. x 5 ,1 0 , 25.
ZA N T A C (G laxo W ellcom e, A nglia)
Com pr. film . 75 mg. Ct. x 6.
C om pr. film .; 150 mg. Ct. x 20, 60; Pa 7,01

FA M O TID IN U M

/A \ P -6L

F c in . A b s o rb ie b u n o ra l , p u in in flu e n a t de a lim e n te .
B io d is p o n ib ilita te 4 0 - 4 5 % . P ic s e ric la 1 - 3 o re . E lim in a re
predom inant renal, 2 5 -3 0 % nem odificat. T1/2 3 ore.
F d in . O doz oral de 20 m g, re sp e ctiv 4 0 m g scade secreia
bazat de acid clorhidric cu 86% , re sp e ctiv 94% pentru 10 ore.
A d m iri, a) U lcer gastro-duodenal 4 0 m g seara, n doz unic sau
20 m g de 2 ori pe zi, dim ineaa i seara, tim p de 4 - 6 - 8 s p
tm ni; b) tratam ent de ntreinere, pentru prevenirea recidivelor,
cu 20 mg seara; c) sindr. Z ollinger-E llison 20 mg la 6 ore; d) reflux
g a s tro -e s o fa g ia n 2 0 -4 0 m g de 2 o ri pe zi, 6 - 1 2 s p t m n i,

MEMOMED

2014

41

Memorator de farmacologie

meninere, 20 m g de 2 ori pe zi; e) n anestezia general, pentru


prevenirea a s p ira ie i d e s u c g a s tric, 40 m g n se a ra p re m e r
gtoare sau n dim ineaa interveniei (i.v.). n insuficiena renal,
cnd clearance-ul creatininei este sub 10 m l/m in doza de 20 mg
seara sau 40 mg la 3 - 4 zile.

FAM O D IN 20 i 40 (AC H elcor, R om nia)

Com pr. film . 20 m g; 40 mg. Ct. * 30. Pa 8,89; 12,31


FAM O TID IN A Z E N T IV A 20 i 40 m g(Zentiva, R om nia)
Compr. film . 20 m g; 40 mg. Ct. * 30. Pa 5,86; 7,72
Q U AM ATE L 20 i 40 m g (G edeon R ichter, U ngaria)
Com pr.film . 20 m g. Ct. * 28. Pa 9,45
Liof.+solv.pt.sol.inj. 20 m g/5 ml. Ct. * 5 (fl.liof.+ fiole solv.)
Pa 24,64
NIZATIDINUM

IS A

P -6 L

F cin. A bsorbie oral cu pic se ric la 3 o re. B io d isp o n ib ilita te a


70%. Elim inare urinar, 60% nem odificat. T 1 /2 1 -2 ore.
Fdin. O doz oral de 300 m g scade sem nificativ secreia de acid
clorhidric gastric pentru 12 ore.
A d m in . a) A d u li. 300 m g se a ra sa u 150 m g d e 2 o ri pe zi,
4 - 8 s p t. P e n tru p re v e n ir e a r e c id iv e lo r 1 5 0 m g s e a ra ;
b) Esofagita de reflux 300 m g zilnic, n 1 -2 prize, 6 -1 2 sptm ni;
c) n insuf. renal, cle a ra n ce c re a tin in a 5 0 -2 0 m l/m in, 150 mg
seara; clearance sub 20 m l/m in, 150 m g o zi din dou; c) Insuf.
hepatic. D oza se reduce cu o treim e.
N IZA TID IN V IM S P E C T R U M 150 (V im S pectrum , R om nia)
C aps. 150 m g. Ct. * 20. Pa 18,23
N IZA TID IN A LA R O P H A R M 150 m g (Laropharm , R om nia)
Caps. 150 m g. Ct. * 20. Pa 14,92
A 02 BC

INHIBITORI Al POMPEI DE PROTONI

F d in . B lo ch e a z s is te m u l h id ro g e n /p o ta s iu a d e n o zin trifo s fa t
(pom pa de p ro to n i) d in c e lu le le p a rie ta le g a s tric e , in h ib n d
secreia acid.

MEMOMED

42

2014

Memorator de farmacologie

In d . U lc e r g a s tro -d u o d e n a l, m o n o te ra p ie sau n a so cie re cu


antibiotice, pentru eradicarea H. pylori. R eflux gastro-esofagian,
p iro z is , s in d ro m Z o llin g e r-E llis o n . L e z iu n i g a s tro d u o d e n a le
a s o cia te a d m in is tr rii de A IN S (tra t. p re v e n tiv i c u ra tiv). n
u lc e ru l g a s tro d u o d e n a l, d u p e ra d ic a re a H. p y lo ri, nu e ste
ju stificat adm inistrarea in h ib ito rilo r de pom p de protoni pentru a
evita o recidiv.
R .a. G reuri, diaree, cefalee, e rupii cutanate. N efrit interstiial
cu febr, rash, eozinofilie, hem aturie, proteinurie. P oate apare la
om eprazol, rabeprazol, e so m e p ra zo l, lansoprazol, pantoprazol.
N e frit in te rs tiia l m a i p ro d u c A B p -la c ta m ic e , s u lfa m id e ,
diuretice, A IN S , cim etidina, alopurinol, rifam picina.
C ind . G astrit atrofic.
O M E P R A Z O LU M

L.

P-6L

F c in . N e sta b il n m e d iu l a cid g a s tric . A b s o rb ie din in te stin ,


c o m p le t n 3 - 6 o re . T 1 /2 40 m in u te . M e ta b o liz a t a p ro a p e
com plet n ficat. 80% din m etabolii s u n t elim inai prin urin, 20%
prin fecale.
C in d . S arcin i n pe rio a d a de a l p ta re . H ip e rse n sib ilita te la
om eprazol, copii sub 6 ani.
R .a. M eteorism , constipaie, fo to se nsib iliza re . C efalee, am eeli,
parestezii, som nolen sau insom nie, vertij, xerostom ie, stom atit
sau c a n d id o z g a s tro -in te s tin a l , g in e c o m a s tie , le u c o p e n ie ,
tro m b o c ito p e n ie , a g ra n u lo c ito z i p a n c ito p e n ie , c re te re
re v e rs ib il a v a lo rilo r tra n s a m in a z e lo r, c h is tu rilo r g la n d u la re
gastrice benigne i reversibile.
A d m in . a) 20 mg o dat pe zi, 2 -4 sptm ni n u lce r duodenal,
m axim um 8 sptm ni n u lce r gastric; b) n cazuri grave 40 mg
pe zi; c) sindrom Z ollinger-E llison 60 mg o dat pe zi iniial, apoi
2 0 -1 2 0 m g /z i; d ) e s o fa g ita d e r e flu x e ro z iv 20 m g /z i,
4 sptm ni, prelungit cu cel m ult nc 4 sptm ni la nevoie, e)
n cazuri grave 40 m g/zi, 4 - 8 spt.; f) prevenirea re cid ive lo r n
e s o fa g ita de re flu x 1 0 -2 0 m g /zi; g ) e ra d ic a re a H. p y lo ri, n
asociere cu antibiotice, 40 m g/zi, n 2 prize, 7 -1 0 zile; h) n insuf.
hepatic 20 m g/zi. La pacienii la care nu se poate adm inistra
om eprazol oral, se inj. 40 m g n priz unic. D urata na in te de a se
trece la trat. oral, este de 2 - 3 zile.
H ELIC ID (Zentiva A S , C ehia)
Liof.pt.sol.perf. 4 0 mg FI. Pa 22,77
C aps. gastrorezist. 20 m g. FI. * 14; 2S; 90; Pa 10,06; 20,79

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

43

O M E P R A ZO L (Z entiva A S , C ehia)
Caps. gastrorezist. 10 m g. FI. * 7 ,1 4 ,1 5 ,2 8 , 3 0 ,5 0 , 60, 90,

100.

Caps. gastrorezist. 20 m g. FI. * 7 ,1 4 ,1 5 , 28, 30, 5 0 ,6 0 , 90,


100.Pa 18.38
Caps. gastrorezist. 4 0 m g. FI. * 7 ,1 4 ,1 5 ,2 8 , 30, 50, 60, 90,
.

100

LO SEC (A straZ eneca, S uedia)


Pulb. liof.pt.sol.inj. 40 m g/10 ml. Ct. * 1; 5; 10. Pa 114,72
LOSEC M U PS (A straZeneca, S uedia)
Compr. film . gastrorez. 10 m g. FI. x 7, 14. 15, 28, 30, 50,
100, 140. Pa 33,19.
Com pr. film . gastrorez. 20 mg. FI. x 7 ,1 4 ,1 5 , 28, 30, 50, 56,
100, 140, 200, 280. Pa 24,96.
N O VO G AS T 20 (A ntibiotice, R om nia)
C aps.gastrorez. 20 mg. Ct. * 20. Pa 15,04
O M E D AR (D ar A l D aw a, R om nia)
Com pr. film . gastrorez. 20 mg. FI * 14, 28. Pa 14,45; 14,45
O M E P R A ZO L A R E N A 20 m g (Arena G roup, G erm ania)
C aps.gastrorez. 20 m g. Ct. * 30; Pa 22,02

O M E P R A Z O L F A R M E X 2 0 (F a rm e x C o m p a n y ,
R om nia)________________________________________________
Caps. gastrorez. C t. * 30. Pa 20,85
O M E P R A Z O L L P H 2 0 m g (L a b o rm e d P h a rm a S A ,
R om nia)________________________________________________
C aps. gastrorez. 20 m g. Ct. * 1000; 20; 10 . Pa 12,80; 6,49
O M E P R A Z O L R o m p h a rm 20 m g (R o m p h a rm C om pany,
R om nia)________________________________________________
C aps.gastrorez. 20 m g. Ct. * 30. Pa 22,16
O M E P R A ZO L T E R A P IA 20 mg (Terapia, R om nia)
Caps. gastrorez. 20 m g. Ct. * 30. Pa 22,53

44

M E M O M E D

2014

Memorator de farmacologie

0 O M E P R A Z O L 20 m g (S lavia

P harm , R om nia)

C aps. gastrorez. 20 m g. Ct. * 30 Pa 22,68


O M E P R A Z O L (G edeon R ichter, R om nia)
C aps. gastrorez. 20 m g. Ct. * 14. Pa 14,45
O M E P R A Z O L O ZO N E 20 mg (O zo n e Laboratories, Anglia)
C aps. gastrorez. 10 m g. FI. x 28.
O M E P R A Z O L S A N D O Z (S a n d o z SRL, R om nia)
C aps. gastrorez. 10 m g. FI. * 7 ,1 0 , 14, 15, 20, 28
C aps. gastrorez. 20 m g. C t. * 7 ,1 4
O M E P R A Z O L S T A D A (S tada A rzn e im ite l A G - G e rm a n ia )
C aps. gastrorez. 10, 20, 4 0 mg.
O M E P R A Z O L JE N S O N (Jenson P harm aceutical Services
LTD. - M area B ritanie)____________________________________
C aps. gastrorez. 20, 40 m g.
O M E P R A Z O L A U R O B IN D O (A u ro b in d o P ha rm a (M alta)
Lim ited - M acedonia)_____________________________________
C aps. gastrorez. 10 mg . C t x 7, 14, 15, 28, 30,50, 56, 60,
9 8 ,1 0 0 , 500. P.a. 4.61
C aps. gastrorez. 20 m g. C t x 1 ,7 ,1 4 ,1 5 , 28, 30,50, 56, 60,
90, 98, 100, 250, 500, 1000. P.a. 8.94
C aps. gastrorez. 40 m g. C t x 7 ,1 4 .1 5 ,2 8 , 30,50, 5 6 ,6 0 , 98,
100, 500. P.a. 12.76
O M E P R A Z O L A L 20 (A liu d P h a rm a G M B H & C o .K g G erm ania)
C aps. gastrorez. 20 mg.
X A N T R A Z O L (B ayer S R L - R om nia)
C aps. gastrorez. 20 mg.
O M E R A N - 20 - 40 (E uropharm , R om nia)
C aps. gastrorezist. 20 m g. Ct. * 14; 28. Pa 21,42

M E M O M E D

45

2014

Memorator de farmacologie

O M E Z (Dr. R eddy's, R om nia)


P ulb.pt.sol.perf. FI. 15 m l cu 4 0 m g liofilizat. Pa 16,22
C aps.gastrorez. 20 m g. Ct. * 30. Pa 21,42
O M Z A TO L 20 mg (R om astru Tra d in g S R L - R om nia)
C aps.gastrorez. 20 m g. Ct. >14, 28. Pa 10.71; 21.42
O R TA N O L (Lek P harm aceuticals, S lovenia)
C aps.gastrorez. 20 m g. Ct. * 14. Pa 8,07.
C aps.gastrorez 4 0 m g. Ct. > 7. Pa 8,03.
U LTO P (Krka, S lovenia)
C aps.gastrorez. 20 m g; Ct. > 14; 28 Pa 14,45
C aps.gastrorez. 4 0 m g; Ct. > 14; 28
P ulb.pt.sol.perf. FI. cu 40 m g liofilizat.
P A N TO P R A ZO LU M

B A

P -6 L

F cin . D up adm in. ora l , pic p la s m a tic la 2,5 ore. A lim e n te le


ntrzie absorbia cu 2 ore d a r nu influeneaz picul. Inactivat n
ficat. M etaboliii excretai urinar. T 1 /2 1 -2 ore.
Fdin. D erivat de benzim idazol, e ste co n ve rtit n form a activ n
celula p a rie ta l , la pH < 3. D o za o ra l de 4 0 m g p ro d u c e o
inhibiie a H*K+-A T P -a z e i de 51% n prim a zi i de 85% dup 7
zile de tra ta m e n t (s im ila r O m e p ra zo l). La pH neutru este m ai
stabil (chim ic) dect O m eprazol.
R.a., C ind. S im ilar O m eprazol.
A d m in . O ral. U lcer d uodenal 40 m g/zi, 2 - 4 spt.; u lce r g a stric i
esofagit de reflux 4 0 m g/zi, 4 - 8 s p t.; p re ve n ire a re cid ive lo r
esofagitei de reflux 2 0 -4 0 m g/zi; e radicarea H. pylori, n asociere
cu antibiotice, 80 m g/zi, n 2 prize, m inim um 7 -1 0 zile.
A Z A T O L 20 - 40 m g (R om estru, R om nia)
Com pr. gastrorez. 20 m g; 40 m g. Ct. x 28. Pa 22,57; 33,80.
C O N T R O LO C 2 0 - 4 0 m g (N ycom ed, G erm ania)
C om pr.film .gastrorezist. 20 m g. Ct. x 14 ; 28; 30. Pa 34,83.
40 m g. Ct. x 14; 15; 28; 30. Pa 55.68
Liof. pt. sol. inj. 40 m g. Flac. Pa 13.39

46

M E M O M E D

2014

Memorator de farmacologie

D IC A R B O C A LM C O N T R O L (Zentiva, R om nia)
Com pr. gastrorez. 20 m g. Ct., FI. * 7 ,1 4 .
D Y S P E X (N ycom ed, G e rm a n ia )
Com pr. gastrorezist. 20 m g, 40 m g; Ct. x 14; 28.
Pulb. pt. sol. inj., i.v. 40 m g. Ct. x 1; 5; 20 fi.
G E S O FLU X (G L. P harm a, A ustria )
C om pr. g a stro re zist. 20 m g, 40 m g. C t x 30. P.a. 22,28,
34,10.
N O A C ID (Egis P ha rm a ce u tica ls PLC - U ngaria)
C om pr. gastrorezist. 20 m g, 40 m g. C t x 7, 14, 28.
N ED IS 20 mg (DR. R e d d y's Labo ra to rie s R om nia S .R .L. R om ania)
Com pr. gastrorezist. 20 m g.C t x 14.
P A N T E C T A (N ycom ed, G erm ania)
Com pr. gastrorezist. 20 m g; 4 0 m g. C t. * 7,14.
P A N T O P R A Z O L (N ycom ed, G e rm a n ia )
C om pr. gastrorezist. 20 m g. Ct. * 14; 28. Pa 10,71; 21,48.
4 0 m g. Ct. * 14; 28. P a 15,38; 3 0 ,7 7 . P ulb . pt. so l. inj.
40 m g. Pa 21,59
P A N TO LO C C O N T R O L (N ycom ed, G erm ania)
C om pr. gastrorezist. 20 m g. C t. * 14; 28
P A N T O P R A Z O L C O N T R O L (N ycom ed, G erm ania)
Com pr. gastrorezist. 20 m g. Ct. x 14; 28
P A N T O P R A Z O L J E N S E N (J e n s o n P h a r m a c e u tic a l
S ervices LTD, M area B ritanie )____________________________
Com pr. gastrorezist. 20 m g, 40 m g. FI. x 30, 50, 60, 9 0 ,1 0 0 ,
250. Ct x 7, 14, 28, 56, 96
P A N T O P R A Z O L M A C L E O D S (M a c le o d s P h a rm a UK
Lim ited, M area B ritanie )__________________________________
Com pr. gastrorezist. 40 mg. C t x 28

M E M O M E D

2014

Memorator de farmacologie

47

P A N T O P R A Z O L A C T A V IS (A c ta v is G ro u p P T C E H F Islanda)__________________________________________________
Lifllizat pt. sol. inj. 40 m g. C t x 1 , 5, 10, 20 Fl.x 15 m l. P.a.
21.85
P A N TO P R A ZO L A T B (A ntibiotice S A - R om ania )
Com pr. gastrorezist. 40 m g. C t. ><10, 20, 3fi. P.a. 32.77
P IAD O R

(A ntibiotice S A - R om ania )

C om pr. gastrorezist. 20 m g. Ct. * 10.


P A N TO P R A ZO L N E O G E N (N eogen N.V. - B elgia )
Lifllizat pt. sol. inj. 40 m g. Ct x 1, 5, 10, 20 Fl.x 10 ml.
P AN TO SA L (N ycom ed, G erm ania)
Com pr. gastrorezist. 20 mg, 40 m g. Ct. * 7 ,1 0 , 14, 15, 2,
30 48, 56. 60, 84, 90, 98, 100, 112, 168. Pa 21.91; 31.39.
Pulb. pt. sol. inj. 40 m g. C t x 1, 5 .1 0 , 20 Fix 10 ml
S E LTR A Z (Dr. R eddy's, R om nia)
Com pr. film . gastrorezist. 40 m g. Ct. * 28. Pa 31,62
N O LP A ZA (K rka, S lovenia)
Com pr. gastrorez. 20 m g; 40 m g. Ct. * 30. Pa 21,88; 32.77.
Pulb. pt. sol. inj. 40 m g. Pa 19.31.
N O LP A N T A 20 m g (Krka, S lovenia)
Com pr. gastrorez. 20 m g. Ct. * 14.
PAC ID (Terapia, R om nia)
Com pr. gastrorez. 20 m g. Ct. * 7 ,1 4 .
P A N TO P R A ZO L (Terapia, R om nia)
C om pr. gastrorez. 4 0 m g. Ct. * 7, 10, 14, 20, 30. P.a. 5.93;
19.57.
P A N TE X E L (G. R ichter, R om nia)
Com pr. gastrorez. 20 m g; 40 mg. Ct. * 28. Pa 22,06; 31,62

48

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie
P A N T O P R A Z O L {Teva, R om nia)
P ulb. pt. sol. inj./perf. 40 m g x 10 FI.. Pa 190,42;
Com pr. gastrorez. 20 m g; 40 m g. C t. x 30. P a 20,43; 36,17
R E D A C IB (S andoz, R om nia)
C om pr. gastrorezist. Ct., FI. x 7, 14.
S O M A C C O N T R O L (N ycom ed, G erm ania)
C om pr. gastrorezist. 20 m g. Ct. x 14; 28
U LP R IX (G lenm ark, C ehia)
C om pr. gastrorezist. 20 mg
U LTR A Z (G lenm ark, C ehia)
C om pr. gastrorezist. 40 mg
Z E N C O P A N (Zentiva, C E H IA )
C om pr. gastrorez. 20 m g, 40 m g. Ct., FI. *1 4 , 2- Pa 6.38;
11.63.

LAN SO PR AZO LU M

/ A \ P -6L

F d in ., In d ., R .a., sim ila r O m eprazol.


A d m in . U lc e r d u o d e n a l 30 m g /zi, 2 - 4 s p t.; u lc e r g a s tric i
eso fa g it de re flu x 30 m g /zi, 4 - 8 s p t.; p re ve n ire a re cidive lo r
esofagiei de reflux 1 5 -3 0 m g/zi; era d ica re a H. P ylori, n asociere
cu antibiotice, 60 m g/zi, n 2 prize, m in im u m 7 -1 0 zile.
LA N ZA P 30 m g (Dr. R eddys, R om nia)
C aps.gastrorezist. 30 m g. Ct. x 20. Pa 16,66.
LA N Z U L @ (Krka, S lovenia)
C aps. gastrorez. 30 m g. Ct. x 14 . Pa 13,13
LE V A N T 15 - 30 m g (R anbaxy, A ng lia )
C aps. gastrorez. 15 m g; 30 m g. Ct. x 14 . Pa 6,56; 11,36
R A B E P R A Z O L U M __________________ ,

( D (R )

> P -6L

F c in . In s ta b il n m e d iu l a cid . A d m in is tra re su b fo rm g a stro rezistent. A bsorbie dup trecerea de stom ac. A bso rb ie rapid.

M E M O M E D

49

2014

Memorator de farmacologie

Pic. seric la 3,5 ore. B iodisponibilitate 52% . T 1/2 o or. E xcreie


urinar 90% , ca m etabolii.
F d in . A n tis e c r e to r , d e r iv a t d e b e n z lm id a z o l, f r e fe c te
anticolinergice sau anti H2.
A d m iri. A d u li. U lc e r d u o d e n a l, g a s tr ic 2 0 m g /z i, o p riz ,
dim ineaa. E s o fa g it 20 m g /zi, o p riz , d im in e a a , 4 - 8 s p t.
Eradicarea helico b a cte r pylori. 20 m g * 2/zi + claritrom icin 500
mg x 2/zi + am oxicilin 1 g * 2/zi. Nu se m odific doza n insuf.
renal sau hepatic.
R A B E LIN Z @ (A lchem ia Lim ited, M area Britanie )
Com pr. gastrorezist. 10 mg, 20 mg. Ct x 7 ,1 4 ,2 0 , 28,30, 56,
60, 9 8 ,1 0 0
R A B E P R A ZO L T E R A P IA (Terapia S.A., R om ania)
Com pr. gastrorezist. 10 m g, 20 m g. C t x 7, 14, 28.
R AC ID O L (T orrent P harm a SRL, R om ania)
Com pr. gastrorezist. 10 m g, 20 m g. C t x 14, 28.
ZU LB E X (K rka, S Lovenia)
Com pr. gastrorezist. 10 m g, 20 m g. C t x 7, 10, 14, 15, 28,
30, 56, 60, 90, 98, 100
E SO M E P R A ZO LU M

/ N

P -R F

F cin. S ubstan labil n m ediu acid. S e adm inistreaz ca granule


e n te ro s o lu b ile . A b s o r b ie ra p id . P ic s e ric la 1 - 2 o re .
B io tra n sfo rm a re to ta l , m e ta b o lii in a c tiv i. E xc re ie p rin urin
(80%) i fecale.
F din. Izom erul S al om eprazolului.
Ind. B oala de reflux g a stro e so fa g ia n . E ra d ica rea H e lic o b a c te r
pylori In cadrul sch e m e lo r terapeutice.
R.a. C efalee, dureri abdom inale, diaree, flatuien, grea, vom e,
co n stip a ie . D e rm a tite , a m e e li, u s c c iu n e a g u rii. P a re s te z ii,
som nolen, in s o m n ie , a m e e li, a g ita ie , d e p re sie . S to m a tit ,
candidoze. Leucopenie, trom bopenie, agranulocitoz. C reterea
enzim elor hepatice. A rtralgii.
C in d . H ip e rs e n s ib ilita te la b e n z im id a z o li. S a rc in , a l p ta re .
Copii.

50

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologic

A d m in . C om prim atele se n g h it ntregi, cu lichid sau se desfac n


1/2 pahar ap necarbogazoas, am estecnd pn la desfacerea
c o m p le t i b nd c o n in u tu l im e d ia t sau p n la 30 m in u te .
G ra n u le le nu se m e s te c sa u d iv iz e a z . n b o a la de re flu x
gastroesofagian, pentru vin d e ca re a e ro ziunilor, 40 mg o dat pe
zi, 4 sptm ni. S e poate prelungi cu nc 4 sptm ni. Pentru
tratam entul sim ptom elor i profilaxia recidivelor, 20 mg o dat pe
zi. E ra d ic a re a H e lic o b a c te r p y lo ri 20 m g * 2 /z i, a s o c ia t cu
antibiotice, tim p de 7 -1 0 zile. Nu se a ju ste a z dozele la vrstnici,
n insuf. renal i hepatic. Inj. i.v. n m inim 3 m inute. 2 0 -4 0 mg o
dat/zi. S oluia preparat pt. inj./perfuzii se pstreaz cel m ult 12
ore sub 25C.

0 EM ANERA

(Krka, S lovenia)

C aps. gastrorez. 20 m g. Ct. x 14; 28. Pa 26.47; 51.23. 40


m g. Ct. x 14; 28. Pa 38.71; 73.54.
E S O M E P R A Z O L A S T R A Z E N E C A (A strazeneca, S uedia)
C om pr. gastrorezist. 20 m g; 40 m g Ct. * 3, 7 ,1 4 ,1 5 , 25, 28,
30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 140. FI x 2, 5, 7, 14, 15, 28, 30,
56, 60, 100, 140.
E S O M E P R A Z O L M Y L A N (G e n e ric s (U K ) L T D , M a re a
B ritanie)
C om pr. gastrorezist. 20 m g; 40 m g Ct. * 7, 14, 15, 28, 30,
50. 56, 60, 90, 98, 100. FI x 7, 14, 28, 30, 56. 98. 100.
E S O M E P R A Z O L P O L P H A R M A (P h a rm a c e u tic a l W orks
P olpharm a SA, P olonia)
Pulbere pt. sol. inj./perf. C utie x 1, 10 FI. x 15ml. Pa 193.35
E S O M E P R A Z O L (Sandoz, R om nia)
C om pr. gastrorez. 20 m g; 40 m g. C t. x 14. Pa 30.17; 44.12.
P ulbere pt. sol. inj./perf. C utie x 10 FI. x 5m l. Pa 193.35
E S O M E P R A Z O L (Teva, R om nia)
Com pr. gastrorez. 20 m g; 40 mg. Ct. x 7 ,1 4 * 15, 28, 30, 50,
56, 60, 90, 98, 100. Pa 18.94; 24.58.
E S O M E P R A Z O L (T o rre n t P harm a, R om nia)
C om pr. gastrorez. 20 m g; 4 0 m g. C t. x 7 , 1 4 ,1 5 ,2 8 , 30, 56,
60, 90, 100. Pa 51.18; 73.48.

M E M O M E D

51

2014

Memorator de farmacologie

H ELID E S (Zentiva, C ehia)


Com pr. gastrorez. 20 mg; 40 m g. Ct. * 7 ,1 4 ,1 5 , 28, 30, 50,
60, 90. Pa 18.38, 30.80.
E S O M E P R A Z O L (Terapia, R om nia)
Com pr. gastrorez. 20 mg; 40 mg. Ct. * 7 ,1 4 , 15, 28, 30, 50,
56, 60. 90, 98, 100. Pa 26.47; 38.71
M E S O P R A L (P h a rm a c e u tic a l W o rk s P o lp h a rm a S .A .,
Polonia)
C om pr. gastrorez. 20 mg; 40 m g. Ct. * 3, 7, 14, 15, 25, 28,
30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 140. Pa 51.23; 73.54
N EXIU M 10 - 20 - 40 mg (A strazeneca, Suedia)
Compr. gastrorezist. 20 mg; Ct. * 7 ,1 ^ Pa 39,41; 40 m g. Ct.
x 14. Pa 59.56. G ran. gastrorez. pt. susp. oral 10 mg. Ct. *
28 plic. Pa 174,25.
Pulb. pt. sol. inj./perf. 40 mg. FI. Ct. x 10. P.a. 297.47
N EX PR ES (S pecifar S .A , G recia)
Com pr. gastrorez. 20 m g; 40 m g. Ct. x 7 ,1 4 ,1 5 , 28, 30, 50.
56, 60. 90, 98, 100
P R A G A S TR O L (A lvogen Ipco S .A .R .L., Luxem bourg)
C om pr. g a s tro re z . 20 m g; 4 0 m g. C t. x 10 , 20, 30- P.a.
26,75; 47.82.
R E M E S O LIN (A ctavis G roup PTC EHF, Islanda)
Com pr. gastrorez. 20 m g; 40 m g.

A 02 BX

ALTE M EDIC AM EN TE PENTRU ULCER PEPTIC l


BOALA DE REFLUX GASTR0-ES0FAGIAN

S U C R A LFA TU M

/S tN

/k \

P -6 L

Fdin. C om plex al hidroxidului de alum iniu cu esteri octasulfurici ai


zaharozei. P rotector fa de aciunea acid u lu i clorhidric, pepsinei,
srurilor biliare. P ierde o m are parte din activitate cnd m ediul nu
este acid.
Ind. N um ai cnd exist nis ulceroas.

M E M O M E D

52

2014

Memorator de farmacologie

R .a . G re u ri, h ip o s a liv a ie , c o n s tip a ie , d ia re e , g re u ta te epigastric, erupii.


A d m in . a) 2 g de 2 ori pe zi, d im in ea a i la culcare; b) 1 g de 4 ori
pe zi, cu o or nainte de m ese i la cu lca re ; c) tra ta m e n t de 6 -1 2
s p t m n i; d) p ro fila c tic In u lc e r d e stre ss 1 g de 6 o ri pe zi
(m axim um 8 g/zi). A dm in istra re op tim sub form de dispersie n
1 0 -1 5 ml ap. Nu se adm inistreaz concom itent cu antia cid e sau
inhibitoare ale secreiei acide gastrice.
G A S T R O F A IT (E IP IC O M ed, R om nia)
C om pr. 1 g. Ct. * 20. Pa 6,19
V E N T E R (K rka, S lovenia)
C om pr. 1 g. Ct. * 50. Pa 15,95
B IS M U T H I S U B C IT R A S

SC

/A \

P-6L

F d in . n c ontact cu acidul c lo rh id ric se fo rm e a z o xiclorura de


bism ut care protejeaz nia u lceroas i fa vorizeaz cicatrizarea.
A ctiv nu m a i n p re ze n a n i e i. D e -N o l p ro d u ce era d ica re a
H e lic o b a c te r p y lo ri, cu m b u n t ire a im a g in ii h is to lo g ic e i
nlturarea sim ptom elo r g astritei i ale ulcerului gastro-duodenal.
D e-N ol poate fi asociat cu a m oxicilina sau nitroim idazoli pentru
a m bunti rata de eradicare a H e lico b acte r pylori. Tripla terapie
D e-N ol - a m o x ic ilin - m e tro n id a z o l a d a t ce le m ai bune
rezultate. Se poate utiliza i a socierea cuadrupl cu inhibitori ai
pom pei de protoni.
In d . T ra ta m e n t e tio p a to g e n ic al g a s trite i, u lc e ru lu i gastroduodenal, dispepsiei.
R.a. G reuri, vom e. S caune brune. C olorarea lim bii
A d m in . a) 240 m g de dou ori pe zi, dim ineaa i la culcare; b)
120 m g de 4 ori pe zi, cu 1 /2 -0 or n a in te de m ese i la culcare;
c) com pr. se adm inistreaz pe sto m a cu l gol, cu 1/2 or nainte de
m e s e s a u n a in te de c u lc a re , cu a p ; d ) tr a ta m e n t de 4
sptm ni, prelungit cu m axim um 4 sptm ni, la nevoie; e) se
exclude laptele n tim pul tratam entului; f) a ntiacidele se exclud cu
1 /2 -o or nainte sau dup bism ut.

D E -N O L (Astellas E urope, O landa)

C om pr. film . 120 m g. C t. * 40; Pa 39,95

M E M O M E D

2014

Memorator de farmacologie
ACIDUM A LG IN IC U M

53

orc

A CIDU L A LG IN IC , o binut din alge, este protector al m ucoasei


gastrice i adsorbant. n prezena acidului clorhidric form eaz un
gel vscos, care se ridic la suprafaa coninutului gastric, unde
acioneaz ca o b a rie r m e c a n ic i re d u ce re flu x u l g a s tro esofagian sau refiueaz n esofag n m om entul de reflux, unde
protejeaz m ucoasa de agresiunea acid.
E S O G A S T (Fabiol SA, R om nia)

O TC

Hidroxid de a lum iniu 0,40 g. C arbonat de m agneziu 0,1 5 g;


A nacardium D , 0,2 0 g; A sa fo e tid a D4 0,20 g; A lg in a t de
sodiu 0,10 g; C olagen 0,15 g. C om p. de supt FI * 15.
Ind. B oala de reflux g a s tro e so fa g ia n , n to a te faze le , g a strita
h iperacid, g a s tro d u o d e n ita , tu lb u r ri d is p e p tic e , a e ro fa g ia ,
agresiune gastroduodenal a a n tiin fla m a to a re lo r nesteroidiene,
colon iritabil.
A dm in. Un com prim at de 2 -4 ori/zi, la o or i la 3 ore dup m as
sau la nevoie.
G AVISCO N A D V A N C E (R eckitt, M area B ritanie)
A lginat de sodiu, 1g/10 ml. H idrogen carb o n a t de potasiu
0,2 g/10 ml. S uspensie oral. FI. 140 ml. C onine sodiu 4,6
m m oi/10 ml, potasiu 2,0 m m ol/10 ml, calciu.
Ind. R eflux g a s troesofagian (reg u rg itaie , p irozis, in d ig e stie ) n
esoagita de reflux, n tim pul sarcinii etc.
A dm in. A duli i copii peste 12 ani, 5 -1 0 ml (1 -2 lingurie) dup
mese si nainte de culcare.
G AVISC O N M E N T O L (R eckitt, M area B ritanie)
Susp. oral. FI. 200 ml. Plic unidoz 10 ml.

54

M E M O M E D

2014

Memorator de farmacologie

A 03

M EDICAM ENTE PENTRU


TULBURRI FUNCIONALE
GASTROINTESTINALE

A 03 A

MEDICAMENTE PENTRU TULBURRI


FUNCIONALE INTESTINALE

A 03 B BELADONA l DERIVAI
A 03 0

ANTISPASTICE N COMBINAIE CU
PSIHOLEPTICE

A 03 D ANTISPASTICE N COMBINAIE CU
ANALGEZICE
A 03 F

PROPULSIVE

A 03 A

MEDICAMENTE PENTRU TULBURRI


FUNCIONALE INTESTINALE

A 03 AB

ANTICOLINERGICE SINTETICE,
COMPUI CUATERNARI DE AMONIU

A 03 AD

PAPAVERINA l DERIVAI

A 03 AE

MEDICAMENTE CU ACIUNE ASUPRA


RECEPTORILOR SEROTONINERGIGI

A303

ALTE M E D IC A M E N T E P EN TR U
FUNCIONALE INTESTINALE

AX

*
*

TU LB UR RI

M E M O M E D

2014

Memorator de farmacologie

A 03 AA

55

MED. PT.TULBURRI INTESTINALE FUNCIONALE


ANTICOLINERGICE DE SINTEZ, ESTERI CU GRUP
AMINOTERIAR

M EBEVERIN UM

P -6 L

Find. A ntispastic m usculatrop, dup unele date din literatur i


dup p ro d u c to r. n c la s ific a re a A T C a O M S e ste tre c u t la
anticolinergice. A lte date din literatur l consider cu m ecanism
mixt, anticolinergic i m usculotrop.
Ind. Intestin irita b il, c o lo p a tii a s o cia te d iv e rtic u lo z e i, e n te rite
regionale. Boli ale ap. biliar. U lce r peptic.
Prec. Porflrie.
A dm in. Oral. 100 mg de 3 -4 ori pe zi, cu 20 m inute nainte de
mese i la culcare. C aps. cu elib. prel., o caps. x 2/zi, cu cel puin
100 ml ap. Nu se recom and sub 18 ani.
C O LO SP AS M IN (EIPIC Q M ed, R om nia)
Draj. 100 m g. Ct. X 20. Pa 9,03.
D U S PA TA LIN (S olvay, O landa)
Caps. elib. Prel. D raj. 200 m g. Ct. x 30. Pa 25,07
TR IM EBUTIN UM

P-6L

F c in . A b s o rb ie d ig e s tiv cu p ic p la s m a tic d u p 1 - 2 o re .
Eliminare rapid, predom inant urinar, 70% n 24 ore.
Fdin. R eglator al m otilitii digestive a cionnd ca agonist enkefa lin e rg ic a s u p ra re c e p to rilo r e x c ita to ri i in h ib ito ri g a s tro intestinali. A re aciune stim ulatoare n situaii de hipom otilitate i
antispastic m usculotrop n caz de hip e rm o tilita te , restabilind
motilitatea fiziologic.
Ind. C olon irita b il, tu lb u r ri fu n c io n a le in te s tin a le i b ilia re ,
manifestate prin dureri abdom inale, balonri, diaree, constipaie.
La copii, din prim a s ptm n de via , n tulburri de tra n zit
intestinal, abdom en cronic dureros.
A dm in. A duli, 1 -2 com pr. x 3/zi; 1 -2 linguri susp. buvabil x 3/zi.
Copii, 1 m l/kg/zi, d ivizat n 2 - 3 prize, d ire ct cu linguria sau n
biberonul cu lapte. C om pr. elib. prel. 1/zi sau 2/zi n 2 prize.
C O LPER IN (G. R ichter, R om nia)
Com pr. 100 m g. Ct. x 30. Pa 11,12

MEMOMED

56

2014

Memorator ele farmacologie

DEBR1DAT (P fize r E urope, A nglia)


C om pr. film. 100 mg, 2 0 0 m g. Ct. * 30. Pa 17.13; 33.61.
G ran. pentru susp. oral 24 m g/5 ml. Flac. 250 ml. Pa 12,05
IBU TIN 300 m g (Zentiva, R om nia)
C om pr.film .elib. prel. 300 m g. Ct. * 20. Pa 36,01
TR IM E B U TIN 100 (M agistra C & C , R om nia)
C om pr. 100 m g. Ct. * 30. Pa 11,12
A 03 AB

ANTICOLINERGICE SINTETICE,
COMPUI CUATERNARI DE AMONIU

F c in . S u n t s u b s ta n e io n iz a te la p H -u l m e d iu lu i in te rn al
org a n ism u lu i, cu lip o s o lu b ilita te re d u s . S e a b so rb lim ita t din
tubul digestiv, difuzeaz puin prin bariera hem ato-encefalic.
F d in . U nele substane au i aciune ganglioplegic n afar de
cea antim uscarinic.
Ind. S ubstanele antispastice neuro tro p e (anticolinergice) i cele
m usculotrope (de tip papaverinic) sunt indicate pentru nlturarea
s p a s m e lo r m u c h ilo r n e te zi ai a p a ra tu lu i d ig e s tiv i tra c tu lu i
g e n ito -u r in a r , c a re a p a r n in fla m a ii, g a s trite , e s o fa g ite ,
g a s tro d u o d e n ite , e n te rite , c o lo n irita b il, litia z , tu m o ri etc. n
cazuri acute i n form ele clinice grave, pentru un efe ct intens, se
adm inistreaz injectabil. n cazurile cronice i n form ele clinice
m edii i uoare se adm inistreaz oral. M ulte anticolinergice pot fi
adm inistrate rectal, n supozitoare.
R .a. A n tic o lin e rg ic e le p ro d u c s c d e re a to n u s u lu i i p e ris ta ltism ului dig e stiv, putnd d e te rm in a c o n stip a ie . S ca d se cre ia
sa liva r . R re sc m ic iu n ile i p o t p ro vo ca d isu rie . P ro d u c mid ria z , c re te re a te n s iu n ii in tra o c u la re , fo to fo b ie , c e fa le e ,
tu lb u r ri de a c o m o d a re o c u la re , p a lp ita ii, tu lb . c o g n itiv e (la
vrstnici).
C in d . A nticolinergicele sunt co n traindicate n glaucom , hipertrofie
d e p ro s ta t , re te n ie u rin a r , p to z g a s tric , re flu x g a s tro esofagian, stenoza pilorului, atonie intestinal.
OTILONIUM BROMIDUM
A d m in . Oral. 2 0 -4 0 m g de 2 - 3 ori/zi.
S PA S M Q M E N (M enarini, Italia)
C om pr. film . 40 m g. Ct. * 30; Pa 33,57

> P -6L

M E M O M E D

2014

Memorator de farmacologie

A 03 A0

57

PAPAVERIN l DERIVAI

P APAVER IN U M

[gal |SB]

l> C o m p r. P -6L. S ol, in j. P -R F

Ind. n colici biliare, renale, gastrice, intestinale, n dism enoree.


Prec. G laucom , aritm ii cardiace, hipertensiune intracranian.
A dm in . A duli, a) O ral. 100 m g de 2 - 3 ori pe zi; b) s. c. sau i.m.
4 0 -8 0 mg la 6 ore; c) i.v. n urgene, 40 mg diluate n glucoza 5%,
injectare n 5 -1 0 m in u te . C opii. 6 m g /kg /zi sau 200 m g /m 2/zi,
divizate n 3 -4 prize.

P A P A V E R IN (Farm acom , SA, R om nia)

Com pr. 200 m g; Ct. * 20; Pa 8,54


P A P A V E R IN A (Arena, R om nia)
Com pr. 50 m g, 100 m o . Ct. * 2 0 ,1 0 0 . Pa 4,42

P A P A V E R IN A L A R O P H A R M 100 m g (L a ro p h a rm ,
R om nia)_________________________________________________
C om pr. 100 m g. Ct. * 20.
C LO R H ID R A T D E P A P A V E R IN A (Fabiol, R om nia)
Com pr. 100 m g. Ct. * 30.
D R O TAV ER IN U M

C o m p r. P T C . S o l.in j. P -R F

F cin . A bsorbie rapid din tubu l d igestiv, pic se ric dup 4 5 -6 0


m inute. E lim in a re a p ro a p e c o m p le t d u p 7 2 o re , 5 0 % p rin
fecale, 30% n urin, ca m etabolii. T1/2 1 6 -2 2 ore.
F d in . A n tis p a stic m u s c u lo tro p de 2 -4 ,6 ori m ai e ficie n t d e c t
papaverina.
In d . A n tis p a s tic n litia z a b ilia r , c o le c is tit , c o la n g it , litia z a
re nal, p ie lit , c is tit . A d ju v a n t n u lc e r g a s tric i d u o d e n a l,
gastrit, enterit, colit, colon irita b il, p a n cre a tit , d ism enoree,
anexit.
A d m in . A duli. O ral. 4 0 -8 0 m g de 3 o ri pe zi. C opii. 1 -6 ani, 4 0 120 m g/zi, repartizate n 2 - 3 prize. Peste 6 ani, 8 0 -2 0 0 m g/zi, n
2 -5 prize. Inj. se fac s.c., i.m . sau i.v. lent.
A N T IS P A S M IN @ (B iofarm , R om nia)
C om pr. 40 m g. Ct. * 20.

M E M O M E D

58

2014

Memorator de farmacologic

D R O T A V E R IN A LA B O R M E D (Laborm ed P harm a S.A.,


R om nia)________________________________________________
C om pr. 40 m g, 80 m g. Ct. * 10, 20, 30, 50, 100.
N O -S P A (C hinoin, U ngaria)
C o m p r. 4 0 m g . C t. x 2 0 . C o m p r. 8 0 m g (F O R T E ).
Ct. x 10; 20, 24
Sol. inj. 20 m g/m l - 2 m l; Ct. x 5, 25; Pa 24,50
S P A S M O C A LM (M agistra, R om nia)
C om pr. 40 m g. Ct. x 20.
S P A V E R IN (A ntibiotice, R om nia)
Com pr. 40 mg, 80 mg. Ct. x 20, 100.
A 03

AE M E D IC A M E N T E
CU
A C JIU N E
RECEPTORILOR SER0T0NINERGICI

ASUPRA

P R U C A LO P R ID U M

P -R F

F d in . A go n ist al receptorilor 5 -H T 4 cu a ciune prochinetic.


In d . C onstipaie cronic la fem ei ca re nu beneficiaz de laxative.
C onstipaie indus de opioide.
C in d . O bstrucie intestinal, boli inflam atorii intestinale.
R E S O LO R (M ovetis, B elgia)
C om pr. film 1 m g; 2 m g. Ct. x 28.
A 03 AX

ALTE MEDICAMENTE PENTRU TULBURRI


FUNCIONALE INTESTINALE

S IM E TH IC O N U M ________________________________________P TC
F c in . Nu se absoarbe oral. E xcretat ca ata re prin scaun.
F d in . A ntiflatulent prin scderea tensiunii superficiale a b u le lo r de
gaze din intestin. D im inu sau nl tu r gazele a flate n exces n
intestin.
In d . M e te o rism , fia tu le n , a e ro fa g ie . n a in te a e x a m e n e lo r n
scop d ia g n o s tic n zona a b d o m in a l . D up in te rv e n ii c h iru r
gicale. P oate fi util n colica abdom inal la sugari.

M E M O M E D

2014

59

Memorator de farmacologie

A dm in. Oral. 4 0 -2 5 0 g o dat. 2 - 3 prize zilnice, n tim pul sau


dup mese. La nevoie 1 -2 com pr. nainte de culcare.
ESPUM ISAN (B erlin C hem ie, G erm ania)
Caps.m oi 40 m g. Ct. * 25; 50; 100
P icturi ora le , e m u ls ie (L) 40 m g /m l. FI. 30 m l, 50; 30,
250 ml
SAB S IM P LEX (P fize r Europe, A nglia)
Compr. mast. 80 m g. Ct. * 20.
Susp. oral 69,19 m g/m l. FI. 30 ml.
V E TR A T E (F arm aceutica R em edia S .A .,R om ania )
Com pr. m ast. 42 mg. Ct. * 30, 50, 300.
Pic. orale, susp. 41,2 m g/m l. FI. 50, 100 ml.
COM BINAII
M E TE O S P A S M Y L (Lab.M ayoly-S pindler, Frana)
Alverin 60 m g; S im eticon 300 m g. C aps.m oi. Ct. * 20, 30.
Fdin. A lverin este a n tisp a s tic m usculotrop. S im eticon m odific
tensiunea superficial a bulelor de gaz, producnd coalescena
lor.
Ind. T rat sim p tom a tic al tu lb u r rilo r fu n c io n a le in testinale m ai
ales cu m eteorism .
A dm in. A duli. 1 caps de 2 -3 ori pe zi la nceputul mesei.
PLANTE

> O TC

TIN C TU R A DE C O A D A O R IC E LU LU I (Hofigal, R om nia)


P ict.orale, soluie 20% . FI. 30 m l;50 ml.
T IN C TU R A D E M E N T (H ofigal, R om nia)
P ict.orale, soluie. FI. 30 ml; 50 ml.
E U C O LO N (H ofigal, R om nia)
Sol. oral. FI. 20 ml.
Sol. oral 100 g, soluie conin: Ulei vo la til (M elissae herbaM ille fo lii h e rb a -C a rv i fru c tu s 5 0 :3 0 .2 0 m l/m l/m l) 0 ,2 3 g;

60

M E M O M E D

2014

Memorator de farmacologie

E xtract hidroalcoolic lichid (M elissae herba-M iilefolii herbaC arvi fructus 50:30:20 m l/m l/m l) 9 3,47 g.
In d . A d ju v a n t n tra ta m e n tu l s im p to m a tic a l u n o r tu lb u r ri
d ig e s tiv e : b a lo n a re e p ig a s tric , d ig e s tie n c e tin it , e ru cta ii,
flatulen i n tratam entul durerii n cursul tu lb u r rilo r funcionale
ale tractului digestiv.
A d m in . A d u li: 2 0 p ic tu ri d e 3 -4 o ri/z i. C o p ii p e s te 7 ani:
5-15 picturi de 3-4 ori/zi n funcie de vrst.

A 03 B BELLADONA l DERIVAI
A 03 BA

ALCALOIZI DIN BELLADQNA, AMINE TERIARE

A 03 BB

A LC ALO IZI D IN B ELLAD O N A, S E M IS IN T E T IC I,


COMPUI CUATERNARI DE AMONIU

A 03 BA

ALCALOIZI DIN BELLADONA, AMINE TERJIARE

A T R O P IN U M

m id ia tic Z 'C ^ x a n tis p a s tic

>S

F d in . A ntico lin e rg ic cu sp e ctru larg de aciune, scade tonusul,


peristaltism ul i secreiile digestive, n t rzie golirea stom acului i
tranzitul intestinal, este b ro n h o dila ta to r i scade secreiile bronhice, relaxeaz vezica urinar, p roduce m idriaz, ciclo ple g ie i
creterea tensiunii intraoculare.
In d . Este utilizat ca antispastic, pentru scderea se cre iilo r sali
v a re , ca m e d ic a ie p re o p e ra to rie , n b lo c u l a trio v e n tric u la r,
b ra d ic a r d ia s in u s a l , n o fta lm o lo g ie , n in to x ic a ii cu
anticolinesterazice, n atacul a cu t din boala M eniere.
A d m in . A duli, a) Inj. s. c. 0 ,2 5 -1 m g o dat, de 1 -2 ori pe zi; b)
inj. i.v. n urgene i atacul a cu t din boala M eniere; c) n preanestezie 0,02 mg kg, cel m ult 0,5 mg total, i.m . cu 3 0 -6 0 minute
naintea induciei; d) n aritm ii cardiace 0 ,4 -1 mg i.v. Copii, a) Inj.
s. c. 1 -7 ani 0 ,2 -0 ,4 mg de 1 -2 ori pe zi; 7 -1 5 ani 0 ,5 -1 mg de 1 2 ori pe zi; b) n preanestezie, ca la aduli; c) n aritm ii cardiace i.v.
0 ,0 1 -0 ,0 3 m g/kg.
S U L F A T DE A T R O P IN N Y C O M E D 1 m g /m l (N ycom ed
G m bH - G erm ania)
Sol. 1%0 (pt. aduli). Fiole 1 m l. Ct. * 5. 10 Pa 2,99

M E M O M E D

61

2014

Memorator tic farmacologic

A 03 BB

A LC A LO IZI D IN B ELLADO NA, S E M IS IN T E T IG I,


COMPUI CUATERNARI DE AMONIU
C o m p r. S u p o z . O TC

B U T Y LS C O P O LA M M O N II B R O M ID U M

/ 6 a \ |c]

_________________________________________________ S ol. in j. P -R F
Fcin. A bsorbie parial i inegal din tubul digestiv.
Fdin. A ntispastic predom inant pe aparatul digestiv, ci urinare,
uter.
R.a. H iposalivaie, ta h ica rd ie , so m n o le n , d im in ua re a re fle ctivitii.
Cind. G laucom , abdom en acut.
A dm in . A duli: a) O ral. 1 0 -2 0 mg de 3 -4 ori pe zi; b) i.m . sau i.v.
lent 1 0 -3 0 mg pe zi; c) rectal 1 0 -5 0 mg pe zi. C opii de la 3 ani: a)
5-10 mg de 1 -3 ori pe zi; b) 2,5 mg de 1 -3 ori pe zi, i.m .; c) rectal
7,5-22,5 mg pe zi.
B U S C O P AN (B o e h rin g e r Ingelheim , G erm ania)
Draj. 10 m g. Ct. * 20.
Sol. inj. 20 m g/m l. Fiole 1 ml. Ct. x 5 ; 6
B U S C O R E M (R em edia, R om nia)
Com pr. 10 m g. Ct. x 20.

B U S C O T IL 10 m g (A rena G roup, R om nia)

C om pr. 10 m g. Ct. * 20.


S C O B U N O R D (M edum an, R om nia)
Com pr. 10 m g. Ct. * 40.
S C O B U T IL (N ycom ed, G erm ania)
Com pr. 10 m g. Ct. * 25; 50.
S ol.inj. Fiole 0,01 g/1 ml (sol. 1% ). C t. * 5, 10. Pa 3,36
S C O P A N TIL (A ntibiotice, R om nia)
Com pr. 10 mg. C t. * 20, 2000.
U S C O S IN (S intofarm , R om nia)
S upoz. 10 m g. Ct. * 6; 10.

M EM O M ED 2014
Memorator (le farmacologie

62

A 03 C

ANTISPASTICE N COMBINAIE CU
PSIH0LEPTICE

A 03 CA

ANTICOLINERGICE SINTETICE
N COMBINAIE CU PSIH0LEPTICE

C LID IN IU M l P S IH O L E PTICH

z 6 a \ A c \ (A )

P -R F

E P IR A X (Eipico, Egipt)
C lordiazepoxid 5 m g; C lidiniu b ro m u r 2 ,5 m g
C om pr. Ct. x 30. Pa 3,13.
F d in . A nxiolitic i a ntisp a stic a n ticolinergic.
In d . D u re ri g a s tr ic e i in te s tin a le la p e rs o a n e a n x io a s e ,
h ip e rm o tilita te a tu b u lu i d ig e s tiv , c o lo p a tii fu n c io n a le , ve zic
urinar iritabil, dism enoree.
C ind. G laucom , insuf. re sp ira torie sever, risc de retenie urinar.
A d m in . O ral. 2 -4 (evetual 6 d rajeuri/zi), la m ese, la culcare sau la
nevoie, cu puin lichid.

A 03 D ANTISPASTICE N COMBINAIE CU
ANALGEZICE
A 03 DA

ANTICOLINERGICE SINTETICE N COMBINAIE CU


ANALGEZICE

P ITO FE N O N U M l A N A L G E Z IC E ____________________________
F d in . A ntispastic m usculotrop, activ oral, i.m ., i.v., rectal.
A d m in . 10 m g de 3 ori pe zi.
FE N P IP R A M ID U M l A N A L G E Z IC E
C o m p r. P -6 L . S o l.in j.
______________________________________ P -R F
F d in . A n tis p a s tic la d o z de 0,1 m g. A s o c ie re a cu m e ta m izo l
realizeaz o potenare m arcat.
A LG IFE N (Zentiva, R om nia)
M etam izol 0,5 g; P itofenona 0,005 g; Fenpipram ida 0,1 mg
C om pr. Ct. x 20. Pa 7,23

M E M O M E D

63

2014

Memorator de farmacologie

M etam izol 2,5 g; P itofenona 0,01 g; Fenpipram ida 0,1 mg


Fiole 5 m l. Ct. * 5, 10 x 5 ml Pa 12,23
A dm iri. I.v. lent sau i.m . profund 1 -4 /z i.
P IAFEN (A ntibiotice, R om nia)
Com pr. 500 mg Ct. * 2Q; 1500. Pa 6,49.
A dm in. Oral. 1 -2 com pr. * 1 -3 /z i. I. rect. 1 -3 /z i.

A 03 F

PROPULSIVE

Numite i gastroprocinetice, cresc tonusul sfincterului esofagian


inferior i p e rista ltism u l c o o rd o n a t a n tro d u o d e n a l, a cce le r n d
golirea stom acului. S unt utile n greuri i vom e de origini diverse,
sughi, re flu x g a s tro e s o fa g ia n , d is p e p s ie , s ta z a i p a re z a
gastric.
M E TO C LO PR A M ID U M

C o m p r. S ol. o ra l P -6L/P -R F .

/Cah [SB] / k

S o l.in j. P -R F

Fcin. A bso rb ia rapid din tu b u l d ig e s tiv . P uin m e ta b o liz a t .


T 1/2 5 -6 ore. E xcreia urinar.
F d in . A n ta g o n is t d o p a m in ic , fa v o riz e a z p e ris ta ltis m u l e s o
fagian, g a s tric, d u o d e n a l, cre te to n u s u l ca rd ie i i re la xe a z
pilorul, grbete golirea stom acului, este antivom itiv.
Ind. V rsturi de e tio lo lo g ii va ria te , p re ve n tiv n c h im io te ra p ia
a n titu m o ra l , g a s tro p a re z a d ia b e tic ilo r, e s o fa g it d e re flu x ,
adjuvant n e x plorarea fu n cio n a l a s to m a cu lu i i duodenului,
profilaxia g re u rilo r i v o m e lo r p o s to p e ra to rii i p o s tira d ie re ,
uurarea intubrii inte stin a le cnd p ilo ru l e ste dificil de trecut.
Sughi, m igren.
R.a. Poate produce efecte extrapiram idale, m ai frecvente la copii,
tineri, btrni. P oate stim ula secreia de prolactin, producnd
galactoree sau im p o te n . P oa te p ro d u ce d u re ri a b d o m in a le ,
diaree, som nolen.
Cind. H em oragii digestive, ocluzii i perforaii gastrointestinale,
epilepsie, asociere cu levodopa.
S arcin, a l p ta re . P oa te fi fo lo sit n v rs tu rile de sa rcin .
Poate favoriza secreia lactat.
Prec. Nu se adm inistreaz im ediat d up intervenii chirurgicale
pe abdom en.

66

A 04

MEMOMED

2014

Memorator da farmacologic

ANTIESTETICE l ANTIGREAJ

S e fo lo se s c s u b sta n e p ro p u lsiv e (g a stro p ro c in e tic e ) (A 03 F)


(m e to c lo p ra m id , d o m p e rid o n ), n e u ro le p tic e (tie tilp e ra z in a ,
proclorperazina), a ntagoniti ai re ce p to rilo r 5 H T3 (ondansetron,
tropisetron), antihista m in ice H1. (R 06, n ru de m icare)..
In d . G re u ri i v rs tu ri de o ric e e tio lo g ia : tu lb u r ri gastrointestinale, biliare, h epatice, urem ie, tulburri ve stib u la re (ru de
m i c a re , s in d ro m M e n ie re , la b ir in tite ) , b o a la d e ira d ia ie ,
tra u m a tis m e c e re b ra le , h ip e rte n s iu n e in tra c ra n ia n , postanestezie, postop e ra to r, efecte a d ve rse ale un o r medicamente
(antitum orale, digitalice, a ntibiotice, ch im io te ra p ice ) etc.
n terapia cu citostatice i rad io te ra p ie , a d m in istra re preventiv.
G reurile i vom ele de Ia n ce p u tu l sarcinii tre c spontan sau prin
m suri dietetice. D ac se im p u n e tra ta m e n t m edicam entos sunt
utile m etoclopram id sau p rom etazina.
Prec. A dm inistrare cnd cauza vo m e lo r este cu n o scu t i suni
indicate, nu cnd v rs tu rile au trat. sp e cific, (ex. cetoacidoza
diabetic).
A 0 4 AA

ANTAGONITI Al SER0T0NINEI (5 HT3)

A 0 4 AD

ALTE ANTIEMETICE
*

*
A 0 4 AA

ANTAGONITI Al SER0T0NINEI (5 HT3)

O NDANSETRO NUM

S/P-RF

F d in . A ntagonist selectiv al re ce p to rilo r 5H T3.


In d . G reuri i vrsturi produse de a n titum orale, radioterapie i
postoperator.
R .a. Poate produce cefalee, senzaie de cldur n extremitatea
cefalic i epigastru, co n stip a ie , cre te re a tre c to a re a transam inazelor, tulb. vizuale i am eeli pasagere (i.v.), dureri toracice,
aritm ii, hipotensiune.
A d m in . A d u li, a ) O s in g u r d o z d e 8 m g i.v. le n t, imediat
naintea chim ioterapie!- sau 8 m g oral, cu 1 -2 ore nainte; b) idem
urm at de perfuzie i.v. 1 m g pe or tim p de 24 ore; c) idem a" apa
8 m g de dou ori la 2 - 4 ore; d) o sin g u r doz de 32 mg perfuzie

M E M O M E D

2014

67

Memorator de farmacologie

i.v. adm inistrat n 15 m in, im e d ia t n a in te a ch im io te ra p ie i; e)


contra vrsturilor tardive, oral, 8 m g de dou ori pe zi, 2 - 5 zile.
Copii, a) 5 m g/m 2 i.v.; b) oral, 4 m g la 12 ore.
E M ES ET (C ipla, A nglia)
Sol. inj./perf. 2 m g/m l - 2 ml; 4 m l. Ct. * 5 fiole. Pa 23,79;
43,73
OSETR O N (Dr. R eddy's, R om nia)
Compr. film . 4 m g; 8 m g. Ct. * 10. P a 19,04; 33.31;
Sol. inj. 2 m g/m l - 2 ml; 4 ml. Ct. * 5 fiole. Pa 23,79, 43,75.
GRANISETRONUM

C\ > S /P -R F

Farmacologie asem ntoare cu ondansetron.


Admiri. Perfuzie i.v. P entru pre ve n ire a g re u rilo r i v rs tu rilo r
3 mg perfuzate n 5 m inute. Se pot a d m in istra pn la 2 doze
adiionale n 24 ore. P entru tratam entul g re u rilo r i v rs tu rilo r se
pot face 3 perfuzii cu c te 3 m g n 24 ore, adm inistrate la cel puin
10 minute.
GRANEGIS (E gis, U ngaria)
Compr. film . 1 m a . 2 m g . Ct. * 5 ,1 0 , 100. Pa 148,63
G R AN ISETRO N A C T A V IS (A ctavis G roup., Islanda)
Compr. film . 1 m g, 2 m g . C t. * 5, IO , 100. Pa 148,63;
236,15.
KYTRIL (F.H offm annLaR o ch e , E lveia-R oche, R om nia)
Compr. film . 1 m g. Ct. * 10: Pa 287,59;
Sol. inj. 3 m g/3 m l. Fiole 3 ml. C t. * 1. Pa 66,02.
G RANISETRON K A B I (Fresenius, R om nia)
Conc. sol. inj./perf. 1 m g/m l.C t. x 5; 10; Pa 71,31; 135,28.
Fiole 3 ml, Ct. * 5; 10. Pa 199,30; 394,03.
GRANISETRON T E V A (Teva P ha rm a ce u tica l, R om nia)
Conc.pt.sol.perf/inj. 1 m g/m l; 3 m g/3 m l. Ct. * 1, , 10; Pa
71,52, 199.86.
G R AN Q R ED (D R . R eddys L a boratories, R om nia)
Compr. film. 1 m g, 2 m g . Ct. * 5, 10. Pa 178,35; 271,77.

MEMOMED

68

2014

Memorator de farmacologie

S E TR O G E N 1 m g (A lvogen, Luxem burg )


C om pr. film . 1 m g. C t. * 10. Pa 171.89.
S/P-RF

P A LO N O S E T R O N U M

F c in . A d m in is tra t iv re a liz e a z c o n c e n tra ii p la s m a tic e direct


proporionale cu doza. V olu m de d istribuie larg: 6,9 - 7,9 l/kg,
legare de proteinele p lasm atice a p ro xim a tiv 62% , elim inare 40%
renal i 50% prin m e ta b o liz a re . M e ta b o liz a re ia doi metabolij
p rin c ip a li, c a re p o s e d m a i p u in d e 1% d in a c tiv ita te a de
a n ta g o n is t a l r e c e p to r ilo r 5 H T 3 a p a lo n o s e tro n u lu i.
B io tra n s fo rm a re a cu iz o e n z im e le C Y P 2 D 6 i, n m a i mic
m sur, C Y P 3A 4 i C Y P 1A 2. n co ncentraii se m n ifica tive clinic,
nu inhib sau induce iz o e n zim e le cito crom u lu i P 450.
F d in . A n ta g o n is t s e le ctiv , cu a fin ita te cre s c u t , al receptorilor
5H T3, antivom itiv.
In d . P revenirea s im ptom e lo r acute de g rea i vrsturi asociate
c h im io te ra p ie i a n tic a n c e ro a s e n a lt e m e to g e n e i m oderat
em etogene.
R.a. C ele m ai frecvente reacii a dverse raportate sunt cefaleea
(9% ) i constipaia (5% ).
A d m in . A duli: iv, n bolus (n decurs de 30 sec), 250 micrograme
cu 30 m in u te n a in te de n c e p e re a c h im io te ra p ie i. Nu este
necesar reducerea d o ze lo r n insuf. hepatic sau renal. Nu se
ajusteaz dozele la vrstnici.
A LO X I 250 pG (H elsinn B irex, Irlanda)
Sol. inj. 250pg/5 ml. Flac. * 5 ml. Pa 381,18;
C aps. m oi 500 m cg. Ct. * 1. Pa 403,43.
A 04 AD

ALTE ANTIEMET1GE

P R O C H LO R P E R A Z IN U M

/CK ,-Sfrv / A \ P-flf

A c iu n e a s e m n to a re c lo rp r o m a z in e i, m a i s la b se d a tiv.
A ntiem etic, antipsihotic i slab sedativ.
Ind. G reuri severe, vom e, am eeli, tulb. labirintice.
A d m in . A duli. O ral, rectal, G reuri, vom e: 20 m g iniial, apoi 10
mg dup 2 ore. P reventiv 5 -1 0 mg de 2 - 3 ori/zi. C opii peste 6 ani,
0 ,3 -0 ,5 m g/kg/zi, cel m ult 20 m g pe zi. T u lburri laritintice: 5 mg

MEMOMEP

2014

69

Memorator de farmacologie

de 3 ori pe zi, crescnd la nevoie pn la 30 m g/zi, n m ai m ulte


prize, apoi se reduce tre p ta t la 5 -1 0 m g/zi.
E M ETIR AL (Zentiva, R om nia)
Compr. film . 5 m g. C t. * 20. Pa 4.55
P R O C L O R P E R A Z IN A S IN T O F A R M ( S in to fa r m ,
R om nia)________________________________________________
Sup. 5 m g; 25 m g. Ct. * 6. Pa 3,85; 6,30.
A PR EP ITA N TU M _________________________

S /P -R F

Fcin. A bsorbie oral. P ic seric la 4 ore. M etabolizarea extensiv.


Metaboliii elim inai prin urin i fecale. T 1/2 9 -1 3 ore.
Fdin. A nta g o n is t s e le c tiv al re c e p to rilo r n e u ro kin in ici 1 (N K ,)
pentru substana P um an.
In d . P re v e n ire a g re e i i v o m e i a c u te i ta rd iv e a s o c ia te
chimioterapiei anticanceroase cu cisplatin i ali em etogeni.
R.a. A n o re x ie , c e fa le e , a m e e li, s u g h i, c o n s tip a ie , d ia re e ,
dispepsie, astenie, creterea ALT.
Cind. A sociere cu pim ozid, tarfenadin, astem izol.
A dm in. Tim p de 3 zile, n cadrul unei schem e cu corticosteroid i
antagonist al receptorilor 5 -H T 3. n ziua 1 - 1 5 0 m g aprepitant, n
zilele 2 i 3 - 80 m g o dat/zi.
EM EN D (M erckS harp D ohm e, E lveia)
Caps. 80 m g. Ct. * 1; x 2; * 5; Pa 98,62; 187.00; 450,53;
Caps. 125 mg. Ct. * 1; 5; Pa 120,65; 517,15;
Ct. x 1 caps. a 125 mg + 2 caps. a 80 m g. Pa 307,77.
FO S AP R E PITA N TU M

S /P -R F

Fcin. P rodrog al ap re p ita n t, rep e d e tra n s fo rm a t n apre p ita n t,


dup inj. i.v. D ispare din circ u la ie la 30 m in u te d up o p rire a
perfuziei. M e ta b o litii s u n t e x cre ta ti p rin u rin (57% ) si fe ca le
(43%). T 1/2 9 -1 3 ore.
F d in . A n ta g o n is t s e le c tiv p e n tru r e c e p to rii s u b s ta n e i P
neurokinina 1 (N K 1) um an. A ntiem etic, antigrea. Doza de 115
mg i.v. este echivalent cu o doz oral de 125 mg aprepitant.
Ind. P revenirea g re u rilo r i v o m e lo r a cute i tardive asociate
chim ioterapiei anticanceroase n a lt em etizante, cu cisplatin i a
celor m ediu em etizante.

70

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

R .a. C reterea A LT , A S T. C efalee, am eeli. S ughi. Constipaie,


diaree, dispepsie, eructaii, anorexie. A stenie.
C ind . Nu se asociaz cu pim ozid, terfenadin, astem izol, cisaprid.
F re c . Insuf. hepatic. S cade eficacitatea contrareceptivelor.
A d m in . n a s o c ie re cu d e x a m e ta z o n , o n d a n s e tro n , in tr-u n
protocol terapeutic. P erfuzie i.v. tim p de 15 m inute cu 30 minute
nainte de chim ioterapie.
IV E M E N D (M erckS h a rp D ohm e, E lveia)
P ulb . pt. s o l. in j. 1 m g /m l. C t. * 1 fla c (1 1 5 m g pulb);
x 10 fla c a 115 mg pulb. Pa 161,60; 1382,62

MEMOMED

2014

71

Memorator de farmacologie

A 05

TERAPIA BILIARA l HEPATICA

A 05 A TERAPIA BILIARA
A 05 B TERAPIA HEPATIC, LIPOTROPE
A 05 C MEDICAMENTE PENTRU TERAPIA BILEI
l LIPOTROPE, COMBINAII
*

A 05 A TERAPIA BILIAR
A 05 AA

PREPARATE CU ACIZI BILIARI

A 05 AX

ALTE PREPARATE PENTRU TERAPIA BILIARA


*
*

A 05 AA

PREPARATE CU ACIZI BILIARI

Fdin. A cizii biliari au efecte coleretice i colecistochinetice, favori


zeaz a b s o rb ia g r s im ilo r, c o le s te ro lu lu i, v ita m in e lo r lip o solubile, activeaz lipaza pancreatic, contribuie la m eninerea
unui tranzit intestinal norm al.
Ind. D ischinezii biliare hipotone , co le cis tite cro n ice n e litia zice ,
tulburri d is p e p tic e i c o n s tip a ie p rin h ip o c o lie , m ig re n e de
origine digestiv.
R.a. Dureri abdom inale, diaree.
ACIDUM U R S O D E O X Y C H O LIC U M

/S c

P -6L

Fdin. D im in u ra p o rtu l c o le s te ro l/s ru ri b ilia re , fa v o riz e a z


dizolvarea calculilor coiesterolici.
Ind. Litiaza biliar, cu c a lcu li c o le cte ro lici, n e ca lcifica i, de cel
mult 5 -1 0 mm, la bolnavi care nu pot face colecistectom ie, dac
vezica biliar este funcional.
Determin dim inuarea sau dispariia ca lcu lilo r coiesterolici n 5 0 80% din cazuri. E fecte m ai slabe la obezi. R ecidive pn la 25%
ntr-un an. C iro z b ilia r p rim itiv i c o la n g it s c le ro z a n t
primar.

MEMOMED

72

2014

Memorator de farmacologie

R.a. D iaree, greuri, vom e, prurit, necroz hepatic.


C ind. S arcin, calculi ra dioopaci, h e patita acut i cronic, ulcer
gastroduodenal evolutiv, colon iritabil.
A d m in . O ral, 8 -1 2 m g/kg/zi, n tr-o singur priz seara sau in 2-3
doze, tim p de 3 -2 4 luni. T rat. p oate fi co n tin u a t 3 -4 luni dup
dizolvarea caiculilor. n ciro za biliar prim itiv 1 0 -1 5 m g/kg/zi, n
2 -4 prize.
U R S O FA LK (Dr. Falk, G erm ania)
C aps. 250 m g. Ct. * 5 0 ,1 0 0 . Pa 71,49; 124,28;
C aps. 500 m g. Ct. * 50, 100. Pa 136,52; 268,17;
S uspensie orala 250m g/5m l. C t. x 1, 2 FI. x 250m l.
U R S O C H O L (Zam bon S pA , Italia)
Com pr. 150 mg. C t. * 10, 20, 50, 60 100; Pa 54,19.
C om pr. 300 m g. Ct. * 10, 20, 50, 60 100. Pa 35,88.
U R S O SA N (Pro M ed, C ehia)
C aps. 250 m g. Ct. * 50. Pa 68,77.
U R S O R O M (R om pharm , R om nia)
C aps. 250 mg. Ct. * 60. Pa 55.47.
S R U R I B IL IA R E

OTC

Folosite sub form de bil bovin uscat.


A d m in . A duli. 0 ,1 -0 ,2 g de 2 - 3 ori pe zi, im ediat dup mas.
C o p ii. 0,1 g de 2 - 3 o ri pe zi. O s e rie de tra ta m e n t dureaz
2 -3 sptm ni.
C O LE B IL (Biofarm , R om nia)
B ila b o v in u s c a t 0 ,1 0 g ; S a lic ila t d e s o d iu 0,0 9 g;
M etenam ina 0,05 g; U lei m e n t 0,005 g
Draj. Ct. x 20.
A C ID U M D E H Y D R O C H O L IC U M

OTC

F d in . A ciune hidrocoleretic.
In d . D renor b ilia r dup o p e ra iile pe ap a ra tu l b ilia r i n cursul
exam enelor radiologice.

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

73

R.a. Colici abdom inale, diaree.


A dm in. Aduli, a) 0 ,2 5 -0 ,7 5 g ntr-o priz seara sau de 2 -3 ori pe
zi, dup mas; b) in colecistografie 0 ,5 0 -0 ,7 5 g la 4 ore, tim p de
12 ore nainte i dup exam inare. C opii peste 7 ani, 0 ,1 2 -0 ,2 5 g
de 1 -2 ori pe zi.
FIOBILIN (Terapia, R om nia)
Compr. 0,250 g. Ct. * 10, 20, 50.
A 05 AX

ALTE PREPARATE PENTRU TERAPIA BILIAR

CYNARA S C O LIM U S (A N G H IN A R E )___________________ P T C


Fdin. Coleretic, colecistochinetic, stim uleaz funcia antitoxic a
ficatului, stim uleaz m obilizarea colesterolului. Laxativ, spasm olitic, antiinfiam ator la nivelul cilo r biliare.
Ind. C olecistite s u b a c u te i c ro n ic e , h e p a tite c ro n ic e , c iro z
hepatic, dischinezii biliare, constipaie.
Cind. Afeciuni hepatobiliare i renale acute, d ia b e t zaharat.
ANGHIROL (B iofarm SA, R om nia)
Compr. 3,25 m g. Ct. * 15; 30.
Admin. Aduli. O ral, 1 0 -3 0 picturi sau 2 drajeuri de 3 ori pe zi.
Copii de 3 -7 ani 3 picturi de 2 ori pe zi; 7 -1 0 ani 3 picturi de 2
ori pe zi; peste 10 ani ju m ta te din doza a dulilor. O se rie de
tratament dureaz 2 - 3 sptm ni. Se poate repeta dup o lun.
M AG -AN G H IN AR (H ofigal, R om nia)
Extr. uscat C ynara s co lym u s 0 ,2 5 g. S ru ri o rg a n ice de
magneziu. Com pr. FI * 40.
Admin. Aduli 2 - 3 com pr. de 2 - 3 * /z i, cu 15 m inute nainte de
mas. Copii 7 -1 0 ani 1 com pr. * 3/zi. C opii 1 0 -1 5 ani. ju m ta te
din doza adulilor.
CYNARIX (M antavit, A ustria)
Sol. Oral 40 m g/m l. FI. X 50; 100; 250 m l cu linguri.
Draj. 55 mg. Ct. * 24; 60.

M EM O M ED 2014
Memorator de farmacologie

74

T A R A X A C I H E R B A CUM R A D IX (F R U N ZE l R D C IN DE
P P D IE )________ ___________________________ _________ > PTC

T A R A X A C I H E R B A C U M R A D IX (F ito te ra p ia ,
R om nia)
P rodus vegetal pt. ceai 50 g.
C H E L ID O N IU M M A J U S H E R B A C U M R A D IX (F R U N Z E l
R D C IN DE R O S T O P A S C )

_________________ > PTC

T IN C T U R A D E R O S T O P A S C A H O F IG A L (H ofigal,
R om nia)
S pasm olitic, co lagog, a n tib a cte ria n . A d ju va n t n afeciuni
hepatobiliare. 20 - 30 picturi * 3 ori Iz i, diluate n ap.
Pic.orate, soluie. Flac. * 30 m l; 50 ml.
> OTC

TERPENE

U leiuri volatile, am e ste cu ri de m entol, pinen, b orneol, camfen,


cineol n ulei vegetal. A ciu n e c o le re tic i antispastic.
Ind. C olangit, colecistit, cole litia z , p ancreatit cronic, hiperbiliru b in e m ie ju v e n il , sin d ro m p o stco le ciste cto m ie , spasm e i
dischinezii ale c ilo r biliare, p rofilaxia litiazei biliare.
A d m in . 3 - 5 picturi sau o capsul
nute nainte de m as. P icturile se
pe o linguri cu z a h r tos. n dureri
o dat. C opii n tre 6 -1 4 ani, 1 -2

de 3 - 5 ori pe zi cu 1 5 -2 0 mi
iau pe o bucat de zahr sau
in te n se i colici 2 0 -4 0 picturi
p ic tu ri de 3 - 4 o ri/zi sau o

capsul de 1 -2 ori/zi.
B ILIC H O L (P harco Im pex 93, R om nia)
C aps.m oi gastrorez. coninnd oleuri volatile. Ct. * 24.
R O W A C H O L (R ow a W ag n e r, G erm ania)
Levom entol 32 m g/caps; g% sol.: M enton 6; a-P in e n 13,6;
P-Pinen 3,4; B orneol 5; C am fen 5; C ineol 2
C aps. Ct. x 30.
P ic.orale, sol. FI. 10 ml.

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

75

A 05 B TERAP8A HEPATIC, UP0TR0PE


A 05 BA

TERAPIA HEPATIC

ARGININUM

O TC

Fdin. Intervine fn s in te z a u n o r p ro te in e , a h e m o g lo b in e i, n
metabolismul am oniacului, dim inund concentraia lui in snge,
prin elim inarea lui sub fo rm de citru lin sau de acid a rg in o succinic. Colagog, coleretic. A ntiastenic.
Ind. H epatita c ro n ic , ic te re s e v e re , c o m a p o s th e m o ra g ic ,
hiperamoniemie. T u lburri dispeptice. A ste n ie funcional
Cind. Acidoz hiperclorem ic, anurie.
Adm in. Sol. cu 1 2 ,5 g /2 5 0 m l, p e rfu zie i.v. 1 0 -2 0 m //kg/zi, ritm
40 pic/min., zilnic 0 ,5 -1 I.
ARGININA S O R B IT O L (Infom ed Fluids, R om nia)
Arginina clorhidrat 12,50 g; S orbitol 25 g
Flacon sol. p e rfu z . 2 5 0 m l; 5 0 0 m l. Ct. * 12: * 6 fi. Pa
123.67; 82.55.
SARGENOR (M eda P harm a, Frana)
Aspartat de arginina
Soi.oral 200 m g/m l - fiole 5 ml. Ct. * 1 0 ; 20; 40
Ind. Astenie postinfecioas, postoperatorie, funcional.
Adm in. 2 -3 g/zi.
ACIDUM A S P A R T IC U M ________________________________ P -R F
Fdin. Particip la sinteza proteinelor, leag am oniacul.
Ind. Hepatita cronic, hiperam oniem ie. A dju va n t n chim ioterapia
antitumoral.
Admin. a) Sol. cu 0,25 g /1 0 ml, diluat 20 m l/250 ml glucoza 5% ,
perfuzie i.v., o or; 1 -2 perfuzii/zi; b) sol cu 0,25 g/10 ml, inj. i.v.
lent, 1 0-20 ml o da t , de 1 -2 ori pe zi. D u ra ta unei se rii de
tratament - 3 sptm ni; c) oral, 6 2 ,5 -1 2 5 mg de 3 ori pe zi, cu
30 minute nainte de m as. Serii de 4 sptm ni.
ASP ATO FO R T (Terapia, R om nia)
Acid D, L-aspartic 0,25 g; P iridoxin 0,125 g
Sol.inj. Fiole 10 ml. Ct. * 10 Pa 28.51

MEMOMED

76

2014

Memorator de farmacologie

H E P A -M E R Z G R A N U L A T (P harm a M erz, G erm ania)


G ra n .p t.s o l.o ra la 5 g c o n in n d : L -o rn itin -L -a s p a rta t 3g.
P licuri 5 g granule. Ct. * 30, 50; 100 plicuri (O TC )
S ol. inj. 500 m g/m l.
C onc.pt.sol.perf. 0 ,5 g /m l. Fiola 10 ml Ct. * 10. P.a. 252,74
F d in . O rnitina (acid d ia m ino ca rb o xilic) i acidul asp a rtic fac parte
din ciclul K rebs-H en se le it (fixarea a m oniacului i sinteza ureei).
A d m iri. D up m as, 1 -2 pachete/zi, d izo lva t n ap sau ceai.
METIONINUM_______________________________

PTC

F d in . Efect lipotrop i stim u la to r al funciei antitoxice a ficatului.


In d . A fe c iu n i h e p a tic e a c u te i c ro n ic e , s te a to z hepatic,
hiperlipem ie, boli degenerative ale sistem ului nervos.
C ind. Boli hepatice grave, e n ce fa lo p a tie hepato-portal, precoma
i com a h e p a tic , in su f. re n a l a va n sa t . Nu se asociaz cu
levodopa.
A d m in . O ral, 0,20 g de 2 - 3 ori pe zi, la m ese.
S IL IB IN U M

P-6L

F d in . A m e ste c a tre i fla vo n e (s ilib in a , s ilid ia n in a , silicristina).


S tabilizator al m em branei h e patocitului, cu efe ct antitoxic.
in d . H epatita cronic. Intoxicaia cu A m a n ita phalloydes, pentru a
com bate necroza hepatic.
A d m in . O ral, 0 ,0 7 -0 ,1 4 g de 3 ori pe zi. S erii de 2 - 6 luni.
LA G O S A (W orw ag, G erm ania)
D raj. 150 m g. Ct. * 25, 50; 100. Pa 27,94; 48,22.
S ILIB IN U M (Arena G roup, R om nia)
C om pr. 35 mg. Ct. * 80. Pa 12,37
LE G A LO N (M adaus G m bH , G e rm a n ia )
C aps. 140 m g. Ct. * 2CL 30, 60, 100. Pa 16,32.
C aps. 70 m g. Ct. * 30, 6 0 ,1 0 0 .

MEMOMED

2014

77

Memorator de farmacologie
S ILIM AR IN A (B iofarm , R om nia)
Com pr. 35 m g. C t. * 80. Pa 12,84
Compr. 150 m g. Ct. x 50. Pa 23,17

S ILIM A R IN A F A B IO L(F abiol, R om nia)

Compr. 35 m g. Ct. x 80. Pa 9,34


PLANTE

O TC

Ind. Adjuvant n afeciuni hepatice toxice, cronice, ciroz, colici


biliare i gastro-intestinale, tulbu r ri dispeptice.
Adm in. Oral, nainte de m as, cu puin lichid, iniial 2 ca p su le de
3 ori/zi,. ntreinere o capsul de 3 ori/zi.

A 05 C MEDICAMENTE PENTRU TERAPIA BILEI I


LIP0TR0PE, COMBINAII
A 05 CN

F0SF0L1PIDE ESENIALE N COMBINAII

FOSFOLIPIDE__________________________________________ O TC
F d in . F o rm a b io lo g ic a c tiv a lip id e lo r . In tr n s tru c tu ra
membranelor celulare.
fnd. Hepatopatii cronice, steatoz hepatic.
Adm in. Oral, 0 ,2 -0 ,4 g de 3 ori pe zi, ntre mese.
E SSEN TIALE FO R TE (A ventis, G erm ania)
Fosfolipide eseniale 300 m g; vit. B1, B2, B6, B12, E, PP
Caps. Ct. x 30; 50.
Ind. H epatopatii a cu te i cronice , ciro z hepa tic , d e g e n e re scena gras a ficatului, c olestaza , sin d ro m de iradiere, terapia
pre- i postoperatorie n chirurgia hepatobiliar.
Adm in. Oral, iniial 2 capsule de 3 ori/zi. ntreinere o capsul de
3 ori/zi.
FARC O VIT B 12 (P harco Im pex 93, R om nia)
Fosfolipide eseniale; A cizi grai polinesaturai; A cid orotic;
C o m p le x B ; E x tr. a n g h in a r e ; A c id fo lie . C a p s .m o i
Ct. x 24.
Adm in. 1 -2 capsule de 3 ori/zi.

MEMOMED

78

2014

Memorator de farmacologie

A 06

LAXATIVE

A 06 A

LAXATIVE

A 06 AB

LAXATIVE DE CONTACT

A 0 6 AC

LAXATIVE DE VOLUM

A 06 AD

LAXATIVE OSMOTICE

A 0 6 AX

ALTE LAXATIVE

C o lo n o s c o p ia i in v e s tig a iile ra d io lo g ic e a le in te s tin u lu i gros


n e c e sit c u r ire a a c e stu ia de fe c a le . Se re co m a nd restricii
alim e ntare i a d m inistra re a de laxative, oral sau rectal. F. active
s u n t la x a tiv e o s m o tic e cu fo s fa t de p o ta s iu . E le p o t produce
tu lb u r ri e le c tro litic e . P lie tile n g lico li (m a c ro g o li) p ro d u c m ai rar
astfel d e tu lb u r ri, d a r n e ce sit in g e stia a c to rva litri de ap.
L axativele stim u la n te (b isa co d il, p ico su lfa t de sodiu) su n t uor de
utilizat, d a r p ot p roduce tu lb u r ri e lectrolitice.
*
*
*
A 06 AB

LAXATIVE DE CONTACT

F d in . M re s c p eristaltism ul intestinal prin iritarea m ucoasei.


In d . S e prescriu ca doz unic sau cu re scurte, pentru pregtirea
p re o p e ra to rie , e xa m e n e rad io lo g ice , aso cia te cu antihelm intice.
R .a. C ra m p e abd o m in a le . La u tilizare cronic, hipokaliem ie, cu
s l b ic iu n e m u s c u la r , sc d e re n g re u ta te , le ziu n i ale plexului
m e z e n te ric cu tu lb u r ri p e rm a n e n te a le p eristaltism ului intestinal.
C in d . A b d o m e n a c u t c h ir u r g ic a l, p e r s o a n e c u s u fe rin e
a b d o m in a le n e cla rifica te , o c lu zie intestinal, rectoragii.
P re c . C o n c o m ite n t cu produsul se co n su m m ai m ulte lichide. Nu
se a d m in is tre a z n sarcin, alptare, la copii m ici, asociate cu
d iu re tic e .
B IS A C O D Y L U M

/ k \ > OTC

A d m iri. O ra l. E fe c t n 1 0 -1 2 ore. A du li, 5 -1 0 m g seara, rareori


1 5 -2 0 m g. P re p a ra re a tra ctu lu i in te stin a l inferior, pn la 30 mg.

MEMOMED

79

2014

Memorator de farmacologie

Nu se asociaz cu lapte, antiacide. C opii peste 6 ani, 2,5 m g.


Rectal. E fect n 2 0 -6 0 m inute. A du li 10 m g. d im ineaa. C opii:
peste 2 ani 10 m g; sub 2 ani 5 m g. D u ra ta tra ta m e n tu lu i nu
trebuie s depeasc 7-10 zile.
B ISAC O DIL T E R A P IA 5 mg (Terapia, R om nia)
Draj. gastrorezist. 5 m g. Ct. * 30.
BISAC O DIL (A rena, R om nia)
Draj. gastrorezist. 5 m g 20, 30, 50.
B ISAC O DIL S IN T O F A R M (S intofarm , R om nia)
Supoz. 10 m g. C t. * 6; 10.
D ULC O LAX (B o e h rin g e r Ing., G erm ania)
Drajeuri gastrorezist. 5 mg. Ct. * 30
LAXAM AG (M agistra, R om nia)
Supoz. 10 m g. Ct. * 6
STAD ALA X (S tada P harm , G erm ania)
Draj. gastrorezist. 5 m g. Ct. * 25; 50; 100
SENNA

O TC

Produs obinut din frunzele de C assia acutifolia, coninnd deri


vai oxim etilantrachinonici sub form de glicozizi (antracenozide).
Fcin. A ntracenozidele se absorb parial din tubul digestiv. S unt
hidrolizate n colon sub influena florei bacteriene, cu eliberarea
de antrachinone active.
F d in . L a x a tiv -p u rg a tiv d e c o n ta c t, p rin irita re a m u c o a s e i
intestinului gros i d im in u a re a a b s o rb ie i apei i e le c tro liilo r.
Efectul apare la 6 -1 2 ore de la adm in istra re a oral.
Ind. Tratam ent de scurt durat a co n stip a ie i cronice care nu
rspunde la alte purgative, m ai blnde. P entru pregtirea investi
gaiilor (radioiogice, en d o sco p ice ) sau in te rve n iilo r ch irurgicale
pe intestin.
R.a. C olici a b d o m in a le . D up a d m in is tra re p re lu n g it , d ia re e ,
deshidratare, pierdere de electrolii, m ai ales potasiu. C olon aton.
Urina poate fi colorat n galben-brun la pH acid i n rou la pH
alcalin.

-f
MEMOMED

80

2014

Memorator de farmacologie

C ind. Inflam aii sau obstrucii in testinale, ileus paralitic, suferine


abdom inale n e d ia g n o stica te , d u re ri a b d o m in a le , gre a , vome.
Nu se adm inistreaz m ai m u lt de 10 zile, m ai ales la vrstnici.
C ind. la copii sub 5 ani.
A d m in . Oral. C onstipaie, o do z seara la culcare. A duli, doze
e c h iv a le n te la 1 5 -3 0 m g g lic o z iz i to ta li. C o p ii p e s te 6 ani,
1/2 d in do za a d u lilo r. P e n tru e v a c u a re a in te s tin u lu i 1 mg/kg
glicozizi totali (pn la 70 mg), cu o zi naintea exam inrii.

TIS A S E N (IC N , U ngaria)

S enozid A i B. C om pr.film . 10 m g. C t. * 30.


N A TR II P IC O S U LF A S

/A \ orc

F c in . Nu se absoarbe din tubul d igestiv.


F d in . n colon este hidrolizat, m e ta b o litu l a b so rb it i elim inat, ca
g lu c u ro n il, p rin u rin i fe c a le . A c iu n e a s e m n to a re cu
b is a c o d il. A c io n e a z d u p 6 - 1 4 o re d e la a d m in is tra re , cu
em isiunea a 1 -2 scaune sem isolide.
In d . P oate fi adm inistra t n tim pul m e nstruaiei, sarcinii, alptrii,
la persoane cu gastroduodenit, u lcer gastro d u o d e n al, nefropatii,
hem oroizi, fisuri anale, pentru p re g tire a e xa m e n e lo r radiologice
abdom inale.
C in d . A p e n d ic it a c u t , p e rito n it , in fa rc t in te s tin a l, ileus,
a b d o m e n a c u t c h ir u r g ic a l, s ta z g a s tr ic , g re a , vom e,
rectocolit ulceroas, boala C rohn, d u re ri abdom inale de cauz
nedeterm inat. C opii sub 12 ani.
A d m in . O ral, 2 ,5 -1 5 m g seara la culcare.
D U LC O P IC (B o e h rin g e r Ingelheim , G erm ania)
S ol. oral 7,5/m l. FI. 15 ml (o pic. = 0,5 g)
A d m in . C opii sub 4 ani: 25 0 m cg /kg (1/2 p ictur sol/kg);
4 - 1 0 ani: 5 -1 0 pic. la nevoie; copii peste 10 ani i aduli;
1 0 -2 0 pic. la nevoie.
P IC O S A LA X (Ferring, G e rm a n ia )
C om pr. 5 mg, 10 m g. C t. x 2 ,1 0 .

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

81

orc

COMBINAII

A G IO LA X (M adaus, G erm ania)


100 mg granule conin: senozide 300 m g; P lantaginis ovale
s e m e n ( Is p a g h u l) 8 ,5 2 g; Id e m te s ta ( te g u m e n tu l
sem inelor) 2,20 g. Ct. * 100 g.
A dm in. 1 -2 lin g u ri d o z a to a re /z i, d u p m asa de se a r , cu un
pahar m are de ap.
Prec. Nu se adm inistreaz n poziie culcat sau cu lichide puine,
existnd riscul obstruciei esofagului.

0 C AS LAX

(P harm ex Rom Ind, R om nia)

Rhamni purshiani 325 m g. C om pr. Ct. * 30


E UC AR BO N (F. T renka, A ustria)
Extr. R hei 2 5 m g; F ol. S e n n a e 105 m g; S u lp h u r D e p u r.
50 mg; C arbo Ligni pulv. 180 m g; A etherol. M enthae 0,5 mg
C om prim ate. Ct. ><10; 30; 50; 100.
Fdin. Doze m ici - adsorbant. D oze m ari - laxativ. A dm in istra t m ai
mult timp regleaz funcia colonului.
ind. Toate form ele de constipaie, inclusiv la bolnavi im obilizai la
pat. C olon irita b il. In d ig e s tie cu m e te o ris m , fe rm e n ta ie sau
putrefacie. H em oroizi, fisuri anale. P regtirea pentru exam ene
radiologice i p re o p e ra to rie . P oa te fi a d m in is tra t la d ia b e tici,
gravide, copii, vrstnici.
C in d . S u s p e c i u lc e r, d u re ri s a u o b s tr u c ii a b d o m in a le
neclarificate.
Adm in. A duli. D iaree, un com pr. * 3/zi, dup m ese. C onstipaie,
2 com pr. * 3/zi, dup m ese, cu m u lt lich id . P entru e fe c t m ai
puternic doza de sear 3 -4 com pr. E xam en radiologie de urgen
6-8 compr. A gent reglator, adm inistrare m inim 4 - 5 sptm ni i
reducerea dozei pe m sura m b u n t irii tranzitului. C opii peste
2 ani: o ju m tate com pr. - un com pr. d up m as.
P IC O PR EP (P harm aserv, M area B ritanie)
Pulb. pt. sol. oral. P lic * 16,1 g. Ct. * 2.
A 06 AC

LAXATIVE DE VOLUM

Fdin. P olizaharide nedigestibile, hidrofile, se m bib cu ap din


intestin, c re s c v o lu m u l c o n in u tu lu i a c e s tu ia i-i m ic o re a z

82

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

c o n s is te n a , s tim u le a z p e ris ta ltis m u l. E fe c tu l c o m p le t poate


aprea dup cteva zile.
In d . U tile n c o n stip a ia c ro n ic , cu sca u n e re d u se i tari, n
asociere cu fibre alim e nta re i in g e stie de lichide. Colostomie,
hem oroizi, fisuri anale, colon iritabil.
A d m in . N um ai cu ap, p entru a e vita tu lb u r rile de deglutiie.
1SP AG H U LA (S E M IN E D E P S Y L L A )___________________> PTC
F d in . Is p a g h u la e s te n v e li u l s e m in e lo r m a tu re u s ca te de
P lantago ovata, p u lveriza t sau ca atare. Form eaz uor cu apa un
m ucilag care prom oveaz p e rista ltism ul. E fectul m axim se atinge
d up 3 - 4 z ile de a d m in is tra re . H ip o c o le s te ro le m ia n t n studii
dublu-orb placebo-controlate n tra ta m e n te cu 3,4 g de 3 ori/zi, 8
sptm ni.
In d . C onstipaie, hem oroizi, chirurgie a no-rectal, diverticulit.
C in d . D ific u lta te la n g h iire , o b s tru c ie in te s tin a l , a to n ie a
colonului.
R.a. R eacii de hiperse n sib ilita te (rinit, urticarie, bronhospasm)
la ingestie sau inhalare, flatulen, d iste n sie abdom inal.
A d m in . Cu o cantitate su ficie n t de lichide i cu m ai m ult timp
nainte de culcare, pentru a preveni o bstrucia intestinal.
P LA N TA B E N (M adaus, A ustria )
P lantago ovata sem ine n edecorticate. P ulb. eferv. 3,5 g. Ct.
x 30 plicuri x 5 g.
F d in . C rete m asa fecal, activnd m otilitatea intestinal fr a
avea efecte iritative. E fect h ip o co le ste ro le m ia n t prin stim ularea
excreiei biliare i scade nivelul sanguin de colesterol.
In d . C olon irita b il, d iv e rtic u lo z , boli in fla m a to rii in te stin a le n
re m is ie (b o a la C ro h n , c o lit u lc e ra tiv ), d ia re e fu n c io n a l ,
constipaie cronic sau co n stip a ia dete rm ina t de im obilizarea
prelungit la pat dup intervenii chirurgicale, m odificri de diet,
cltorii sau tratam ente pre lu n g ite cu la xa tive agresive.
R .a. La n c e p u tu l tra ta m e n tu lu i, fla tu le n , b a lo n a re , ca re vor
d is p re a n c te v a z ile f r a fi n e c e s a r n tre ru p e re a
adm inistrrii.
C in d . O bstrucie intestinal.
A d m in . A duli i copii p este 12 ani: ziln ic, 1 - 3 p lic(u ri) cu doza
unica dizolvat(e) n ap.

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

83

Copii: 6-12 ani: 1/z plic cu doza unic de 1-3 ori pe zi. Un plic se
adaug peste 150 ml ap
Pe perioada tratam entului, se vor con su m a ziln ic 1 - 2 litri de
lichid.
AG IO C U R (M adaus, G erm ania)
Gran. Fi. * 250 g.

A 06 AD

LAXATIVE OSMOTICE

Rein ap n intestin, fluidizeaz coninutul acestuia.


LACTULOSUM

P -6 L

Fdin. D izaharid sintetic. A dm inistra t oral nu se absoarbe. A juns


n colon este transform at de bacterii n m onozaharide nerezorbabile, n acid acetic i acid lactic, care acioneaz ca laxative
osmotice. D im inua flora productoare de am oniac.
Ind. C onstipaie, e n cefalopatia hepatic.
R.a, Doze m ari p o t p ro d u ce vo m e , d ia re e , fla tu le n , cra m p e
abdominale.
Cind. G alactozem ie, in toleran la fructoz. C olopatii o rganice
inflamatorii, sindrom ocluziv.
Adm iri. A duli, a) O ral, 1 0 -3 0 g/zi, ca laxativ; b) n encefalopatia
hepatic 6 0 -1 0 0 g /z i, d iv iz a t n 3 p rize . S e a ju s te a z d oza
pentru a produce 2 - 3 s caune m oi zilnic. C opii, 2 ,5 -7 ,5 g, dup
vrst.
D U P H ALA C (S olvay, O landa)
Lichid oral 66,7 g/100 m l. FI. 200 m l; Pa 10,83
LAC TU LAK (R om pharm , R om nia)
Sol. oral 660 m g/m l. FI. 200 ml. Pa 7,01
LA C TU LO S E -M IP (M ip P harm a, G erm ania)
Sirop, 650 m g/m l. FI. * 500; 1000. Pa 17,03; 32,95
LAC TU LO S E (E ipico M ed, R om nia)
S irop 65 g/100 ml. FI. 100 ml; 300 m l. Pa 3,42; 10,29

MEMOMED

84

2014

Memorator de farmacologie

LAE VO LAC 670 m g/m l (F resenius Kabi, A ustria)


Sol. oral 67% . FI. * 100 ml; Pa 3,53
LA C TU LO S E A L S IR O P (A liud, G erm ania)
S irop 66,7% . FI. * 20 0 ml; 500 ml; 1000 ml.
LA C TU LA D E S IR O P (M ip P harm a, G erm ania)
G el Oral 650 m g/m L. B orcan * 100 ml; 200 ml; 500 ml.
S IR U LA X (S andoz, R om nia)
Sol. oral. 670 m g/m l. FI. * 100m l, 300 ml; 500 ml; 1000 ml.
M A C R O G O LU M

IS B lI l PTC

F c in . Nu sunt absorbii sau m etabolizai n tubul digestiv.


F d in . P olietilenglicoli (P E G ). P olim eri de con d e nsa re a oxidului
de e tile n i ap e i, c h im ic in e ri. N o ta i cu un n u m r indicnd
greutatea m olecular. V sco zita te a lo r crete i higroscopicitatea
scade cu greutatea m olecular.
M 4 0 0 0 a c io n e a z ca la x a tiv o s m o tic , f r a modifica
echilibrul hidroelectrolitic al o rganism ului.
Ind. T ratam ent sim ptom a tic al c o n stip a ie i funcio n a le cronice la
aduli. P oate fi fo lo sit la d iabetici, hipertensivi.
R.a. D iaree, dureri abdom inale.
C in d . C olita ulceroas, sin d ro m o clu ziv, d u re ri a b d om inale de
cauze nedeterm inate, m egacolon toxic.
A d m in . 3 - 4 p lic u ri/z i p n la a p a riia p rim u lu i s ca u n , apoi se
continu cu 1 -2 plicuri/zi, ca tra ta m e n t de ntreinere. Coninutul
fiecrui p lic se dizo lv n tr-u n p a h a r cu ap. E fe c te le apar la
2 4 -4 8 ore dup adm inistrare.
FO R LA X 10 i 40 g (B e a u fo u r Ipsen, Frana)
M acrogol 4000 10 g/plic; 4 g/plic
P uiv.pt. sol. oral. C t. * 10; 20; 30; 50 plicuri.
O LO P EG (M ip P harm a, G erm ania)
M acrogol 4000 525,0 mg
C onc. pt. sol. orala. FI. * 100 m l, 200 m l. 500 m l. 1000 ml.
Pa. 19.04; 44.15.

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

85

C O M BIN AII
E N D O FA LK (D r.Falk, G erm ania)

P -R F

Un plic conine: C lorur de potasiu 0,185 g; C lorur de sodiu


1,4 g; H idrogencaronat de sodiu 0,715 g; M acrogol 3350,
52,5 g. Pulb. pt. sol. oral. P lic 55,318 g. Ct. * 6. Pa 45.93
Ind. Curirea intestinului gros n ainte de efectuarea endoscopiei.
Cind. A lergie la s ubst. active, o b stru cie in te stin a l , n g u stare
sau perforare a sto m a cu lu i sau in te stin u lu i, Tulb. re fle xu lu i de
nghiire, boal inflam atorie a intestinului.
A dm in. Un plic se dizolv n 1/2 litru ap. Se iau 3 -4 litri soluie,
n porii de cte 2 0 0 -3 0 0 ml la intervale de 10 m inute pn cnd
lichidul elim inat din rect este lim pede. S oluia se adm inistreaz cu
4 ore nainte de investigaie. Nu se consum alim ente solide cu
2 -3 ore nainte de a bea soluia.
FO RTRANS (B eaufour Ipsen, Frana)

P-RF

Pulb.pt.sol. oral. P lic 74 g Ct. x 4. Pa 38,77


1 plic conine: M acrogol 4000 4 g; S ulfat de sodiu anh. 5,7 g;
B icarbonat de sodiu 1,68 g; C lorur de sodiu 1,46 g; C lorur
de potasiu 0,75 g; A rom m aracuja 0,19 g P.a. 38.77
Fcin. C oninutul e le c tro litic al so lu ie i re co n stitu ite nu p erm ite
sch im b u l e le c tr o litic in te s tin -p la s m ( d e s h id r a ta r e a s a u
ncrcarea hidroelectrolitic).
Fdin. A d m in is tra re a o ra l a unui v o lu m im p o rta n t de s o lu ie
antreneaz diaree pn la golirea colonului.
In d . P re g tire a e x p lo r r ilo r e n d o s c o p ic e , ra d io lo g ic e i a
chirurgiei colice.
Adm in. C oninutul unui plic se dizolv ntr-un litru de ap. P entru
obinerea unei goliri com plete a tubului d igestiv sunt necesari 3
pn la 4 litri de soluie, care se adm inistreaz cu pn la 3 ore
naintea interveniei. S e a d m in istre a z fra c io n a t (2 litri seara,
1 litru dim ineaa), m ai bine acceptat de bolnavi.
Cind. A lterri grave ale s trii ge n e ra le (insuf. cardiac), ileus,
ocluzie intestinal.
M O V IC O L (N orgine, M area B ritanie)

O TC

Un plic conine: m acrogol 3350 6,563g, clorur de sodiu


175,4 mg, bicarbonat de sodiu 89,3 m g, clorur de potasiu
23,3 mg. Pulb. pt. sol. oral. Plic 6.9 g. Ct. * 6, 8 ,1 0 , 20, 30,
40, 50, 60, 100 plicuri.

86

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

M O V IP R E P (N orgine, M area B ritanie)

PRF

C onc, pt. sol. oral. P lic A: M acrogol 3350 100 g, sulfat de


sodiu anhidru 7 ,500 g, clorur de sodiu 2,691 g, clorur de
potasiu 1,015 g. P lic B: A cid ascorbic 4,7 0 0 g, A scorbat de
sodiu 5,900 g. C utie pentru un tra ta m e n t u n ic care conine 2
p ungi tra n s p a re n te , cu p u lb e re pe n tru s o lu ie orala. P.a.
55,83.
M O LA X O LE (M eda A B - S uedia )

07C

Un plic conine: m acrogol 3350 13.125 g, clorur de sodiu


350.7 m g, clorur de potasiu 46 .6 m g, hidrogen carbonat de
sodiu 178.5 mg. Pulb. pt. sol. oral. Plic 6.9 g. Ct. * 2, 6,8,
10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 plicuri.

E ZIC LEN (Ipsen P harm a - F rana )

PRF

C onc. pt. sol. oral. Un p lic conine: sulfat de sodiu anhidru


17,510 g, sulfa t de m agneziu h e p ta h id ra t 3,276 g, sulfat de
potasiu 3,130 g. FI. x 176 ml

MEMOMED

2014

87

Memorator de farmacologie

A 06 AH LAXA1WE
M ETH YLN ALTR EXO N U M

P -R F

Fd in . A n ta g o n is t a i r e c e p to r ilo r o p io iz i m iu . B ro m u ra de
metilnaltrexon tre ce sla b la nivel S N C , avnd e fe ct periferic.
Reduce c o n stip a ia in d u s de o p io id e f r a a fe cta a ciu n e a
analgezic a acestora.
Ind. Tratam entul constipaiei induse de opioide la pacieni cu boli
in stadiu avansat crora li se adm inistreaz tratam ente paliative,
in cazurile n care rspunsul la tratam entul laxativ uzual nu este
suficient.
Admin. Aduli: 8 mg (pentru pacieni cu g reutatea corporal de
38*61 kg) sau 12 m g (pentru pacieni cu greutatea corporal de
62-114 kg).
R ELISTO R (W yeth Europa, M area B ritanie)

P R F

Sol. inject. 12 m g/0,6 ml. FI. x 0.6 ml. C utie x 2, 7 flac. x 0,6
ml sol. inj. + 2, 7 s eringi sterile de 1 ml cu a c retractabil + 4,
14 tam poane cu alcool.
A 06 AX

ALTE LAXATIVE

GLYCEROLUM

O TC

Fdin. Aciune slab iritant asupra m ucoasei rectale.


SUPO ZITO AR E CU G LIC E R IN A (Antibiotice, R om nia)
S u p o z .p t. a d u li (2 ,0 9 g ). S u p o z . p t. c o p ii (1 ,3 9 g ).
Ct. x 6; 12.
Admin. Intrarectal, un su p o zito r la nevoie, um ezit cu ap nainte
de utilizare.

88

A 07

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

ANTIDIAREICE,
ANTIINFLAM ATOARE/
ANTIINFECIOASE INTESTINALE

A 07 A ANTIINFECIOASE INTESTINALE
A 07 B ABSORBANTE INTESTINALE
A 07 0

ANTIPROPULSIVE

A 07 E

ANTIINFLAMATOARE INTESTINALE

A 07 F

MICROORGANISME ANTIDIAREICE

A 07 X

ALTE ANTIDIAREICE

A 07 A ANTIINFECIOASE INTESTINALE
A 07 AA

ANTIBIOTICE

A 07 AX

ALTE ANTIINFECIOASE INTESTINALE


*
*

A 07 AA

ANTIBIOTICE

N Y S T A T IN U M

IIAJ

P-RF

F c in . A dm inistrat oral se a b soarbe puin din tubul digestiv, dnd


concentraii serice reduse, in su ficie n te pentru eficiena n micoze
viscerale. E lim inarea prin fecale, n m are parte netransormat.
F d in . A ctiv fa de C andida albicans, C riptococcus neoformans,
H istoplasm a capsulatum .
Ind. C andidoze bucale, farin g ie n e , digestive. Trat. complementar
al c a n d id o z e lo r v a g in a le i c u ta n a te , n s c o p u l de a obine

MEMOMED

2014

89

Memorator de farmacologie

sterilizarea u n e i c a n d id o z e in te s tin a le a s o c ia te . P re v e n ire a


candidozei la subieci cu risc ridicat, prem aturi, im unodeprim ai,
tratament cu antineoplazice.
R.a. Produce rar efecte adverse.
A dm in. A d u li, 500 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 u n it i de 3 - 6 o ri p e zi,
minimum 7 zile. Copii, 500 0 0 0 -1 00 0 000 uniti pe zi, n 3 zile.
Nou-nsculi, 25 000 u.i. de 4 ori pe zi.
NISTATINA (A ntibiotice, R om nia)
Compr. film. 500 000 u.i. Ct. x 20; 1500. Pa 8,47.
RIFAXIMINUM____________________________

Srr

> P -R F

Fcin. Absorbie redus din tubul d ig e stiv (sub 1%).


Fdin. A ntibiotic din grupul rifam icinei, cu efecte antim icrobiene
asemntoare rifam picinei.
Ind. Infecii d ig e s tiv e , p ro fila x ia in fe c iilo r n c h iru rg ia tu b u lu i
digestiv, encefalopatia hepatic.
R.a. Rar vom e tranzitorii. U rticarie. A m eeli, insom nie.
Cind. Obstrucii intestinale, leziuni ulceroase intestinale.
Admin. Oral, aduli, 1 0 -1 5 m g/kg/zi.
NORMIX (Alfa W asserm ann, Italia - B am a-G eve, S pania)
Compr. film . 200 m g; Ct. * 12; 36. Pa 33,10; 91,26
Gran. pentru susp. oral 100 m g/5 ml. FI. 60 ml. Pa 19,11
TIXTELLER 550 m g (Alfa W asserm ann, Italia)
Compr, film. 550 m g; Ct. x 14, 28, 42, 56, 98.
FIDAXOMICINA

P -R F

Fdin. A ntibiotic b a c te ricid c e inh ib sin te za de A R N de c tre


A R N -p o lim e ra za b a c te r ia n . In h ib a re a A R N - p o lim e r a z e i
clostridiale se produce la o conce n tra ie de 20 de ori m ai m ic
dect cea pe n tru e n z im a din E. coli, e x p lic n d a s tfe l p a ria l
s p e c ific ita te a s e m n ific a tiv a a c tiv it ii fid a x o m ic in e i.
Fidaxomicina a dovedit c inhib sporulaia C. difficile in vitro.
Ind. n infecii date de C lostridium difficile.
R.a. Vrsturi, grea, constipaie.

MEMOMED

90

2014

Memorator de farmacologie

A d m in . Oral, aduli, un co m p rim a t de dou ori pe zi (la 12 ore)


tim p de 10 zile.
D IFIC LIR (A stellas P harm a E urope B.V. - O landa )
Com pr. film . 200 mg; Ct. * 2Q, 60, 100. P.a. 7.035,95
A 07 AX

ALTE ANTIINFECIOASE INTESTINALE

N IFU R O X A ZID U M ______________________________I S l [ l p.RF


F c in . D erivat de nitrofuran, nu se a b soarbe din intestin.
F d in . A ntiseptic intestinal, activ pe m ajoritatea g e rm e n ilo r impli
cai In infecii intestinale (coli, S alm onella, S higella, Proteus).
Ind. D iarei acute presu p u se de c a u z bacte ria n , f r semne

invazive.
R.a. P osibile reacii alergice cutanate, tulb. digestive.

C ind. P rem aturi, nou-nscui (0 -1 lun). Interaciune cu alcoolul.


A d m in . O ral, n 2 -4 prize zilnice. A du li 800 m g/zi. C opii peste 30
luni 6 0 0 -8 0 0 m g/zi; ntre 1 -3 0 luni 2 2 0 -6 0 0 m g/zi. D urata medie
a tratam entului 7 zile. Se va face rehidratarea bolnavilor, dup
necesiti.
E R C E F U R Y L 200 m g ( S anofi S ynthelabo, Frana)
Caps. 200 m g. Ct. * 28. Pa 11,40
F U R A Z O LID O N U M ____________________________ fSBl

|] OTC

F c in . A bsorbie redus din tubul digestiv. E xcreie urinar 3-5%.


F d in . A ctiv fa de c o lib a cil, S a lm o n e lla , S hig e lla , Enterococ,
Trichom onas, G iardia.
In d . n enterite, e n te ro co lite , to x iin fe cii alim e nta re . Trichomoniaz, lam bliaz.
R.a. P roduce frecvent greuri, vom e.
A d m in . O ral, la m ese. A duli, 100 m g de 4 ori pe zi (Ia 6 ore).
Copii: sub un an, 8 -1 6 m g, de 4 ori pe zi; 1 -5 ani, 25-33 mg de
4 ori pe zi; peste 5 ani 50 m g de 4 ori pe zi.
F U R A ZO LID O N T E R A P IA (T erapia, R om nia)
Com pr. 0,10 g (aduli); 0,025 g (copii). Ct. * 20.

MEMOMED

2014

91

Memorator de farmacologie
0 F U R A ZO LID O N A A R E N A (A rena G roup, R om nia)
Compr. 25 m g; 100 mg (FO R TE ) C t. * 20; * 10; 20; 25
CHLORQUINALDQLUIV1_____________________
________________ |SB] [ ]

O TC

Fdin. A ctiv fa de enterococ, C andida, Trichom onas. A m oebicid.


Ind. n infecii intestinale, bacteriene, m icotice, am oebiene.
R.a. Poate produce greuri, am eeli, cefalee. A dm inistrat prelungit
determin neuropatie m ielooptic subacut.
A dm in. Orai, dup m as. A du li, 1 0 0 -2 0 0 m g de 3 ori pe zi.
Copii, 10 mg/kg/zi.

C LO R C H IN A LD O L (A rena. R om nia)

Draj. 100 m g. FI. * 30


SAPROSAN (S intofarm , R om nia)
Draj. 100 m g. Ct. * 10; 30; 1000.

A 07 B

ABSORBANTE INTESTINALE

Produse insolubile n ap i n lichidele din tubul digestiv, adsorb


toxine m icrobiene, m icroorganism e etc. Se etaleaz pe m ucoasa
digestiv, form nd un stra t protector.
A 07 BA

PREPARATE PE BAZ DE CRBUNE

A 07 BC

ALTE ADS0RBANTE INTESTINALE

A 07 BA

PREPARATE PE BAZA DE CRBUNE

CARBO M E D IC IN A LIS

O TC

Fdin. Adsoarbe substane anorganice i vegetale toxice, gazele


i toxinele din intestin.
Ind. Flatuten.
Admin. n tulburri gastrointestinale, la aduli 2 -4 g/zi, la copii de
7-15 ani 1 -2 g/zi, sin g u r sau asociat.

MEMOMED

92

2014

Memorator de farmacologie

N O R IT (N orit NV, O landa)


C aps. 200 m g. B liste r * 15.
A 07 BC

ALTE ABSORBANTE INTESTINALE

D IO S M E C T IT A

> OTC

F d in . A lu m in o s ilic a t n a tu ra l, cre te v s c o z ita te a i cantitatea


gelului m ucos de la su p ra fa a e p ite liu lu i tubului dig e stiv, avnd
aciune protectoare a m ucoaselor. N e u tralizeaz agenii patogeni
(virusuri, bacterii toxino g e n e , s ru ri biliare, ageni chim ici). Este
citoprotector.
In d . T ra ta m e n t s im p to m a tic al a fe c iu n ilo r esogastroduodenocolice: durere, balonare, d iaree. T ra ta m e n tu l d ia re e i acute/cronice la aduli i copii. S indrom ul co lo n u lu i iritabil.
A d m in . P entru diareea acut. S ugar, copil: n a in te de un an, 2
p a c h e te /z i tim p de 3 z ile , a p o i 1 /z i; d u p 1 an, 4 pachete/zi
prim ele 3 zile, apoi 2/zi. A du lt, 3 pach e te /zi. D oza zilnic poate fi
dublat la nceputul tra ta m e n tu lu i.
A lte in d ic a ii. S ugar, copil: n a in te de 1 an, 1 p achet/zi; 1 -2 ani,
1 -2 pachete/zi; dup 2 ani, 2 - 3 pa ch e te /zi. A du lt, 3 pachete/zi.
P ulberea se suspend im e d ia t n a in te de utilizare, n 1/2 pahar
ap sau n biberon, pentru su g a ri. A d m in istra re a se face dup
m as n esofagit, la distan de m as n alte indicaii.
S M E C T A (B ea u fo u r Ipsen, F rana)
P ulb.pt.susp.oral. P lic * 3 g. Ct. * 10; 30

A 07 D

ANTIPROPULSIVE

A 07 DA

ANTIPROPULSIVE

LO PER AM ID UIVI

OTC

F c in . A bsorbie redus din tu b u l d ig e stiv. T 1/2 11 ore (9-14).


E xcreie prin fecale.

F d in . C rete tonusul inte stin u lu i s u b ire i c o lo n u lu i. Inhib motilitatea gastrointestinal.

In d . D iarei acute ne sp e cifice, d ia re i c ro n ic e din boli intestinale


inflam atorii.

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

93

R.a. C onstipaie, som nolen, am eeli, greuri, vom e.


Cind. C opii sub 6 ani, scaune cu snge (risc de ileus paralitic).
Prec. D iaree de origine bacilar la copii, copii sub 6 ani.
A d m in . O ral, a d u li, iniia l 4 m g, apoi c te 2 mg d u p fie ca re
scaun nelegat. D oz m edie de ntreinere 4 - 8 mg pe zi, m axim um
16 mg pe zi. C opii peste 6 ani, iniial 2 m g, m axim um 6 m g/zi.
IM O D IU M (M cN eil, M area B ritanie)
C apsule 2 m g. Ct. * 6; 20.
LO P E R A M ID B IO E E L

(BIO EEL, R om nia)

Caps. 2 mg. Ct. x 8 ,1 0


LO P E R A M ID 2 mg (Laropharm , R om nia)
C aps. 2 mg. FI. * 10
LO P E R A M ID B IO F A R M 1m g/5m l (B iofarm , R om nia)
S ol.oral 1 m g/5 m l. Flac. * 100 ml
LO P E M ID Q L 1m g/5m l (B iofarm , R om nia)
Caps. 2 m g. C t. x 10, 20.
LO P ER AM ID LPH 2 m g (Laborm edpharm , R om nia)
Caps. 2 mg. Ct. x 10; 1000
LO P ED IU M (H exal, G erm ania)
Caps. 2 mg. Ct. x 6, 10.

LO P E R A M ID (R em edia, R om nia)

Caps. 2 m g. Ct. x 10
LO P R ID (H elcor, R om nia)
C om pr. 2 m g. Ct. x 20
N E O -E N T E R O S E P T O L (S pacifar, G recia)
Caps. 2 m g. Ct. x 6
LO P E R A M ID S LA V IA (S lavia P harm , R om nia)
C aps. 2 m g. Ct. x 10

MEMOMEP

94

2014

Memorator de farmacologie

LO P E R A M ID S O LA C IU M (S olacium P harm , R om nia)


C aps. 2 m g. Ct. * 10.
S T O P E R A N (US P harm acia, P olonia)
C aps. 2 mg. C t. * 8.

A 07 E

ANTIINFLAMATOARE INTESTINALE

A 07 EA

C0RTIC0STER0IZI LOCALI

A 07 EC

AGID AMINOSAUCILIC l SIMILARE

A 07 EN

ALTE ANTIINFLAMATOARE INTESTINALE


*

*
A 07 EA

C0RTIC0STER0IZI LOCALI

B U D E S O N ID U M

P-RF

F d in . A finitate pentru receptorul g lu cocorticoid de 15 ori m ai mare


dect prednisonul. A dm in istra t pe cale oral acioneaz, cel puin
n p a rte , lo c a l, cu un im p a c t m ai re d u s a s u p ra a x u lu i HPA,
com parativ cu prednisolon.
In d . Inducerea i m en in e re a re m is iu n ilo r n m aladia Crohn, la
p a c ie n ii cu a fe c ta re u o a r i m o d e ra t a ile o n u lu i i/sau
colonului ascendent.
A d m iri. Inducia re m is iu n ilo r: 9 m g/zi, dim in ea a , n tr-o singur
priz, sau n dou prize, d im in ea a i dup -a m la za , nainte de
m as, tim p de 8 s p t m n i. M e n in e re a re m is iu n ilo r. 6 mg/zi,
dim ineaa, naintea m icului dejun.
B U D E N Q F A LK (D r.Falk, G e rm a n ia )
S pum rectal 2 m g/doz. F). * 1; 2. Pa 4 19,11; 744,14;
C aps. gastrorez. 3 m g. Ct. * 100. Pa 444,45;
G ranule gastrorez. 9 m g. C t x 30 picuri. Pa 419,11.
A 0 7 EC

ACID AMINOSAUCILIC l SIMILARE

S U L F A S A L A Z IN U M

P-6L

F c in . P uin absorbit digestiv. n colon, sub influena enzimelor


bacteriene se desface n acid 5-a m in o sa licilic (m esalazina), care

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

95

imprim aciunea farm acodinam ic i sulfapiridin, responsabil


de majoritatea efe cte lo r adverse.
Ind. Tratam ent specific n colita ulceroas (inducerea rem isiunii i
prevenirea re c id iv e lo r). B oa la C ro h n (in d u c e re a re m is iu n ii).
Colopatii acute i c ro n ic e , (leita re g io n a l . A rtrita re u m a to id ,
spondilita anchilozant.
R.a. P oate p ro d u ce g re u ri, c e fa le e , h ip o s a liv a ie , in s o m n ie ,
h ip e rs e n s ib iliz a re , tro m b o p e n ie , a g ra n u lo c ito z . T o x ic ita te
h e p a tic , p a n c re a tit , p u lm o n a r . O lig o a s te n o s p e r m ie ,
reversibil n 3 -6 luni dup oprire a tra ta m e n tu lu i. H e m o liz la
deficieni G6PD.
Adm in. Oral, aduli 1 -2 g de 4 - 6 ori pe zi, tim p de 3 sptm ni,
ntreinere cu 0,5 g de 3 - 4 ori pe zi. C opii, iniial 150 m g/kg/zi, n
4-6 prize. ntreinere 2 0 -4 0 m g/kg/zi.
S ALAZID IN (H elcor, R om nia)
Compr. film . 500 m g. Ct. * 10, 50. P.a. 28,20.
S A LA Z O P Y R IN -E N (P fizer, A ng lia )
Compr. film .gastrorez. 500 m g. Flac. * 100.
S U LF A S A LA Z IN -E N (Krka, S lovenia)
Compr. film .gastrorez. 500 m g. Ct. * 50. Pa 28,24
MESALAZINUM

P -6L

Fcin. A b s o rb ie o ra l ra p id i a p ro a p e c o m p le t la n iv e lu l
intestinului subire, o cantitate foarte m ic din doza adm inistrat
atinge colonul. P reparatele orale sunt form e enterosolubile care
elibereaz drogul n ileonul term inal i n colon, unde absorbia
este doar parial.
Fdin. M esalazina (acid 5 -a m in o s a licilic ), co n stitu e n tu l a ctiv al
Salazosulfapiridinei, are aciu n e local e ficient asupra m ucoasei
intestinale inflam ate.
Ind. Colita uicerativ acut, uoar i m o d e ra t , boala C rohn,
stom atit (b o a la B e h g e t); m e n in e r e m is iu n ile i p re v in e
recderile.
R.a. C e fa le e , fe b r , tu lb u r ri g a s tro -in te s tin a le , re a c ii de
hipersensibilitate, nefrit inte rstiia l cro n ic ire ve rsib il la trat.
prelungit.

r^

MEMOMED

96

2014

Memorator tle farmacologic

A d m in . O ral, doza iniiala pentru adult, in faza acut, este 1 g de


4 ori pe zi, urm at de 2 g pe zi, n 2 prize, sau 1,5 g pe zi, n 3
prize, pentru m eninerea rem isiunilor. S upoz. 1- 2/zi, n 3 prize.
C opii 2 0 - 3 0 m g/kg/zi. C lism e, 1 g de 1 -2 ori pe zi.
P E N TA S A (Ferring G M B H , G erm ania)
C om pr. elib. prel. 500 mg. Ct. * 100. Pa 143,02
C om pr. elib. prel. 1000 m g. Ct. * 60. Pa 197,11
Sup. 1 g. Ct. x 28. Pa 173,80
S A LO F A LK (Dr. Falk, G e rm a n ia )
C om pr. g a strore ziste n te 2 5 0 m g. Ct. x 100, 5 0.P a 67,24.
C om pr. gastroreziste n te 500 m g. Ct. x 50; 100. P a 73,85;
120,94;
S usp. rectal 4 g/60 ml. Flac. 60 g. Ct. x 7 Pa 169,61
S upoz. 250 m g; 5 0 0 m g, 1000 m g. Ct. x 10 . 10, 30. Pa
21,74; 36.00; 233,62.
M E S A LA Z IN A D UO (D U O F arm aceutici, R om ania)
C om pr. gastrorez. 400 m g. C t. x 60, 120. Pa 47,43, 90,11;
C om pr. g a s tro re z . 800 m g. C t. x 60, 90. 120. P a 90,11,
130,49, 170,88.
M E Z A V A N T 1 2 0 0 m g (S h ire P h a rm a c e u tic a l C o n tra cts
LTD , M area B ritanie)
C om pr. elib. prel. 1200 m g. Ct. x 60, 120.

A 07 EN

ALTE ANTIINFLAMATOARE INTESTINALE

P R O P O LIS

OTC

M IP R O S E P T (IC D A picu ltu ra , R om nia)


Extr. m oale de propolis 0,5 g. S upozit. Ct. x 10
In d . T opic n procese inflam atorii ale m ucoasei a no-rectale, fisuri
anale, hem oroizi.
A d m in . 1 supoz. seara, dup toaleta local, 7 -1 4 zile.

MEMOMED

97

2014

Memorator de farmacologie

A 07 F

MICROORGANISME ANTIDIREBCE
O TC

S AC CH ARO M YC ES B O U L A R D II

Fcin. C elulele vii a p a r foarte rapid dup adm inistrarea oral, n


stomac i duoden i dup circa 6 ore n colon; sunt rezistente la
aciunea sucului gastric, a bilei, a sucului pancreatic.
Fdin. Fung unicelular. Inhib creterea m u lto r specii bacteriene i
a Candidei albicans. S intetizeaz vita m in e din grupul B (B ,, B2,
Bc), acid pantotenic, acid nicotinic.
Ind. P rofilaxia tu lb u r rilo r d ig e s tiv e se cu n d a re a n tib io te ra p ie i.
Enterite, enterocolite la nou-nscu t i adult.
Prec. La im u n o d e p rim a i p o a te a p a re in fe c ie s is te m ic cu
Saccharom yces boulardi.
A dm in. 1 -4 capsule (plicuri)/zi. C oninutul plicurilor nu se dizolv
n lichide foarte calde sau alcoolizate.
E N TE R O L-250 (Lab.B iocodex, Frana)
P ulvere liofilizat d e celule vii pt.sol.oral
Caps. 250 m g. Ct. * 10.
Plic. 250 m g. Ct. >10.

A 07 X

ALTE ANTIDIARE1CE

R A C E C A D O T R ILU M

S /P -R F

Fcin. R apid absorbit digestiv. P ic seric la o or. T 1/2 3 ore. D urata


aciunii 8 ore. R epede hidrolizat n tr-u n m etabolit activ, in a ctiva t i
elim inat renal, prin fe ca le i p l m n i. D istrib u ie tisu la r slab

( % ).

Fd in. P ro d ro g , in h ib ito r de e n k e fa lin a z , e n zim ca re d e g ra


deaz enkefalinele. S electiv protejeaz e nkefalinele endogene la
n iv e lu l tu b u lu i d ig e s tiv . A n tis e c r e to r in te s tin a l p u r, s c a d e
hipersecreia intestinal de ap i electrolii indus de inflam aie
i toxine, fr a influena secreia bazat. A ntidiareic rapid, fr
m odificarea tim pului de tra n zit intestinal.
in d . D iaree acut, inclusiv la sugari i copii.
R.a. S om nolen, rash, constipaie.
C ind. Insuf. renal sau hepatic.

98

M E M O M E D

2014

Memorator de farmacologie

Admin. Aduli. Iniial 100 mg, apoi 100 mg la nceputul celor 3


mese principale. Tratamentul nu va depi 7 zile. Dac este
necesar se va face rehidratare. Copii. 1,5 mg/kg/priz. O priz
iniial, apoi 3 prize pe zi.

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

99

A 08

MEDQCAIA OBEZITII,
EXCL. PRODUSE DIETETICE

A 08 AA

PRODUSE ANTIOBEZITATE CU ACIUNE CENTRALA

A 08 AB

PRODUSE ANTIOBEZITATE CU ACIUNE PERIFERICA

H ID R A S E C (Lab.F ournier, F rana)


P ulb.pt.sol. oral 10 m g. P lic * 1g. C t. * 16; Pa 41,04
P ulb.pt.sol. oral 30 m g. P lic * 3 g , Ct. * 30
C aps. 100 m g. C t. * 20; Pa 43,59.

*
*
A 08 AA

PRODUSE ANTIOBEZITATE CU ACIUNE CENTRALA

Sunt substane a p ro p ia te stru ctu ral de a m fetam ina, p roducnd


diminuarea apetitului.
AMFEPRAMONUM_______________ |SB|

/ k \ V P-RF

Fdin. Efect stim u la to r central m ai intens.


Ind. O bezitate a s o cia t cu h ip o te n siu n e i astenie, la p acieni
adinamici.
A dm in. O ral, 25 m g de 3 o ri/zi, n a in te a fie c re i m ese. C aps.
retard 1/zi, n aintea m e se lo r principale, cu cel puin 4 o re nainte
de culcare. D urata trat. 4 - 6 spt.
R EG ENO N (T e m m le r P harm a, G erm ania)
C aps.m oi 25 m g. Ct. * 30; 60. Pa 32,82; 61,94
Caps. elib. p relungit 60 m g. Ct. * 30; 60. Pa 78,43; 128,14.
SIBU TR AM IN U M

-C ~ K d > > P - f i f

N.B. A u to r iz a ia d e p u n e re pe p ia e s te s u s p e n d a t la
re co m a nd a re a A g e n ie i E u ro p e n e a M e d ic a m e n tu lu i (E M A )
Fcin. A bsorbie bun digestiv. Pic seric la 1,2 ore. M etabolizare
m a rc a t la p rim u l p a s a j h e p a tic cu m e ta b o lii a c tiv i
farm acodinam ici. T1/2 o or. E xcreie urinar, puin n fecale.
Fdin. Inhib re ca p ta re a n o ra d re n a lin e i i se ro to n in e i. D im inua
apetitul. E fect a ntidepresiv.
Ind. O bezitate la pe rso a n e cu indice de m as corporal (IM C )
peste 30 k g /m 2 i f r a lte s u fe rin e i la ce i cu IM C p e s te
27 kg/m 2 cu ali fa c to ri de risc (ex. d ia b e t tip 2, h ip e rco le ste rolemie).

MEMOMED

100

2014

Memorator de farmacologie

R.a. A ritm ii cardiace, hipertensiune, bufeuri, constipaie, grea,


uscciunea gurii, insom nie, am eeli, parestezii, cefalee, alterarea
gustului.
C in d . B oli psihice, insuf. cardiac, a ritm ii, arterit, hipertensiune
arterial, a ccid e n t va sc u la r ce re b ra l, h ip e rtiro id ie , insuf. renal
sau hepatic sever. H ipertrofie de prostat. G laucom . C opii sub
18 ani, vrstnici peste 65 ani.
P re c . M o n itorizarea ten siu n ii a rte ria le i p u lsului, la 2 spt. in
prim ele 3 luni, apoi lunar, tim p de 2 luni i la 3 luni ulterior. Trat. se
oprete dac scderea n g re u ta te dup 3 luni e ste m ai m ic de
5% din greutatea iniial sau m ai m ic d e 2 kg d up 4 spt. de
adm in. a 15 m g/zi.
A d m in . Iniial 10 m g/zi ntr-o priz, dim ineaa. S e poate crete ia
15 m g/zi. D ac scderea n gre u ta te este m ai m ic de 2 kg dup
4 spt., se ntrerupe. D urata m axim a trat. un an.
R E D U C T IL (A bbott. G erm ania)
C aps. 10 m g; 15 m g. Ct. * 28 Pa 100,16; 125,49
S IB U T R A M IN A (Teva, R om nia)
C aps. 10 m g; 15 mg. C t. * 30. Pa 63,22; 68,40

A 08 AB

PRODUSE ANTIOBEZITATE CU ACJIUNE PERIFERICA

ORLISTATUIVl_______________________________[SB] / \

P-R F

F c in . A bsorbie redus digestiv. E lim inare prin fecale 97% .


F d in . In h ib ito r sp e cific al lip a z e lo r d ig e s tiv e , in h ib absorbia
grsim ilor.
In d . O bezitate, asociat cu diet m o derat h ipocaloric, la bolnavi
cu indice de greutate corporal (B M I) egal sau m ai m are dect 30
kg/m 2 sau pt. cei supraponderali (BM I > 25 kg /m 2) care prezint
factori de risc asociai.
R .a. M e te o rism , s caune b o g a te n gr sim i, a b u n d e n te , incon
tinen a fecalelor.
C in d . C olestaz, sindr. m alabsorbie.
A d m in . O ral, 120 m g de cel m ult 3 ori pe zi, im e d iat nainte, n
tim pul sau pn la o or dup fiecare m as. Trat. se ntrerupe
dup 12 spt. dac scderea n g reutate nu este de cel puin 5%
din greut. iniial.

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

101

A LLI (G laxo, M area B ritanie)


C aps. 60 m g. Ct. * 42, 60, 84, 90
B O D IG O (Zentiva, Cehia)
C aps. 60 mg. Ct. * 42, 60, 04, 90
X E N IC A L (H offm ann La R oche, E lveia)
C aps. 120 m g. Ct. x 2 1 ; 42; M - Pa 92.03; 301.77
O R L IS T A T P O L P H A R M A ( P h a r m a c e u tic a l W o rk s
P olpharm a, P olonia)
C aps. 120 mg. Ct. x 21, 42, 84.
C aps. 60 m g. Ct. * 42, 60, 84, 90.
O R LIS TA T T E V A (Teva P harm aceutical, R om ania)
C aps. 60 m g, 120 mg.

M EM O M ED 2014
Memorator de farmacologie

102

A 09

DIGESTIVE, INGL. ENZIME

A 09 A

DIGESTIVE, INGL. ENZIME

A 09 AA

PREPARATE CU ENZIME

A 0 9 AC

ENZIME, COMBINAII

*
A 0 9 AA

OTC

PREPARATE CU ENZIME

S un t enzim e p a n c re a tice p ro te o litic e (trip s in a , ch im o trip sin a ),


glicolitice (am ilaza), lipolitice (lipaza). S e adm inistreaz n aso
cieri, adesea m p re u n cu a lte s u b s ta n e u tile d ig e s tie i (bil,
hem icelulaze).
In d . In s u ficie n a p a n c re a tic e xo crin cu tu lb u r ri dispeptice,
tulburri biliare, enterocolite, m eteorism , la gastrectom izai, dup
c olecistectom ie.
A d m in . n p rin cip iu , se a d m in is tre a z la 6 0 -9 0 m in u te dup
m as i se n g h it n tre g i. D in fie c a re p re p a ra t se iau o dat
1 -2 drajeuri, com prim ate sau capsule.
K R E O N (S olvay, G erm ania)
P ancreatin 150 mg (T riacetilglicerolipaz 1000 u.e., Amilaz 8000 u.e., P roteaze 600 u.e.).
Idem 300 m g (T ria c e tilg lic e ro lip a z 2 5 0 0 0 u .e ., A m ilaz
1 B 0 0 0 u .e ., P ro te a z e 1 0 0 0 u .e .). C a p s .g a s tro re z .
Ct. x 20; 50; 100.
A d m in . O ral. O capsul la m ese. n cazuri grele, zilnic 6 -1 2 caps.
K R E O N 40000 (S olvay P harm a, G erm ania)
P ancreatin 400 mg C aps. gastrorezist. Ct. 50. Pa 135,70
M E ZYM FO R TE 10000 (B erlin C hem ie, G erm ania)
P ancreatina (A m ila z 4 2 0 0 u., T ria c e tilg lice ro lip a z 3500
u., P roteaze 250 u.)
C om pr. film ate. Ct. * 10; 20; 50; 100.

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

103

M E ZYM FO R TE 20000 (B erlin C hem ie, G erm ania)


P ancreatina (Lipaz pancreatic 200 0 0 u., A m ilaz 4 2 0 0 u.,
T riacetilglicerolipaza 3500 u .p P roteaze 250 u.)
C om pr. film . gastrorezist. Ct. * 10; 20; 50; 100.
M EZYM FO R TE 25000 (B erlin C hem ie, G erm ania)
P a n c re a tin a (L ip a z p a n c re a tic 2 0 0 0 0 u ., A m ila z
4200 u., T ria c e tilg lic e ro lip a z a 3500 u., P ro te a ze 250 u.)
356,1 mg
C aps.cu m lni-com pr.gastrorezist. Ct. * 20; 50; 100.
Ind. T u lb u r ri fu n c io n a le p a n c re a tic e e x o c rin e , m a ld ig e s tie ,
meteorism, dispepsie, pancreatit cronic.
A dm in. O ral, 1 -3 com pr. la m ese.
P A N G R O L 10.000 (Berlin C hem ie, G erm ania)
Caps. cu m inicom pr. gastrorezist.
T R IFE R M E N T (B iofarm , R om nia)
Tripsina 18 U. W .; Lipaza 6 U. W .; A m ila z 6,5 g (putere
am ilolitica). C om pr.film .gastrorez. Ct. * 10; 30.
A dm in. O ral. A duli, 3 - 6 drajeu ri/zi, im e d iat dup m ese. C opii
peste 3 -4 ani, 1 -2 drajeuri/zi.
A 09 AC

ENZIME, COMBINAII

ZY M O G E N (Felsin Farm , R om nia)


P epsin 50 mg; Lipaz 360 u.U S N F; A m ilaz 2250 u.U S N F;
P ro te a z 2 2 5 0 u .U S N F ; A c id d e h id r o c o lic 5 0 m g ;
H em icelulaz 50 mg
D raj.gastrorez. Ct. * 30.
ZY M O G E N FO R TE @ (Felsin Farm , R om nia)
P e p s in 100 m g ; L ip a z 8 0 0 u .U S N F ; A m ila z 5 0 0 0
u .U S N F ; P ro te a z 5 0 0 0 u .U S N F ; H e m ic e lu la z 50 m g;
Extr. Bil bovin 20 m g; D im eticon 20 m g; V it. B1 25 mg
C om pr.fllm .gastrorez. Ct. x 20.

104

M EM OM ED 2014
Memorator ele farmacologie
P A N ZC E B IL (B iofarm , R om nia)
E nzim e p a n c re a tice 0 ,2 0 g; B il de bou u sca t 0 ,025 g;
H em icelulaz 0,005 g. D raj.gastrorez. Ct. * 10; 20.

Ind. Insuf. pancreatic exocrin cronic, dispepsii, intoleran la


grsim i.
A d m in . O ral. 1 -2 drajeuri im e d iat dup m ese.

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

A 10

105

ANTIDIABETICE

A 10 A INSULINE l ANALOGI
A 10 B HIPOGLICEMiANTE ORALE
*

A 10 A INSULINE l ANALOGII
Se fo lo se te n m od c u re n t in s u lin a u m a n , fie b io s in te tic ,
o binut p rin b io te h n o lo g ie , fie s e m is in te tic , o b in u t p rin
nlocuirea unui acid a m in a t n in s u lin a de porc. M ai p u in se
folosete insulina de extracie, obinut din pancreas de bou sau
de porc. P re p a ra te le h id ro so lu b ile co n in in su lin a a m o rf sau
cristalizat, n soluie apoas, la pH acid. P reparatele depot sau
retard conin suspensii apoase de d e riva i greu solubili, la pH
apropiat de cel n e u tru . C la s ific a re a lo r se fa ce n fu n c ie de
latena i de durata de aciune la nivelul 4 i n funcie de origine,
ia nivelul 5.
Durata aciunii variaz n funcie de sta re a fu n cio n a l renal,
modalitile de injectare, activitatea m uscular a m em brului unde
s-a fcut injectarea. A legerea preparatului, doza i frecvena inj.
se stabilesc n fu n c ie de c a ra c te ris tic ile d ia b e tu lu i, g re u ta tea
corpului, alim e nta ie , ac tiv ita te a fizic , e xiste n a a lto r a fe ciu n i
sau a sarcinii.
Ind. Insulina se adm inistreaz n diabetul insulinodependent, ca
i la b o ln a v i cu d ia b e t n o n -in s u lin o d e p e n d e n t c a re nu p o t
beneficia de a lt tra ta m e n t, n s tre ss , tra u m a tis m e , in te rv e n ii
chirurgicale, infecii grave, decom pensare m etabolic. T e m p o ra r
la diabetici cu neuropatie sau cu re tinopatie evolutiv.
R.a. H ip o g lic e m ie . F o rm a re a de a n tic o rp i c irc u la n i. R e a c ii
alergice cutanate. Lipodistrofie la locul inj. H ipokaliem ie la adm in.
insulinei n ceto-acidoz.
F re c . O m o g e n iz a re a s u s p e n s ie i s e fa c e p rin n to a rc e re a
flaconului de cel puin 10 ori.
A dm in. Preparatul, doza, calea de adm inistrare, num rul zilnic
de adm inistrri se fixeaz individual.
A 10 AB

INSULINE l ANALOGI CU AGIUNE RAPID

A 10 AC

INSULINE l ANALOGI CU ACJIUNE INTERMEDIAR

MEMOMED

106

2014

Memorator da farmacologie

A 1 0 AD

INSULINE l ANALOGI CU ACIUNE INTERMEDIARA +


RAPIDA

A 1 0 AE

INSULINE l ANALOGI CU ACIUNE PRELUNGIT


*
*

A 1 0 AB

INSULINE l ANALOGI CU ACIUNE RAPID

S unt insuline solubile. La insulina um an Inj. s.c. efectul apare


d u p 1 5 -6 0 de m in u te , e s te m a x im d u p 1 -4 o re , du re a z
6 - 8 ore. S e adm inistreaz cu 1 5 -3 0 m inute n a in te de mas. Inj.
i.v. e fe c tu l a p a re d u p 5 m in u te i d u re a z c ca . 1 /2 -1 or.
Insulina lispro i ins. aspart se inj. s.c., efectul apare dup 10-20
m inute (aciune ultra-rapid) i du re a z 2 - 5 ore. T oate produsele
din acest grup se folosesc n urgene.
IN S U LIN U M H U M A N U M

P-/?F

A C T R A P ID (N ovo N ordisk, D anem arca)


Sol. inj. 4 0 U l/m l. 1, (x 5) Ct. * 1, 5. (1) FI. x 10 ml;
Sol. inj. 100 U l/m l. 1, (x 5) Ct. * 1, 5, (1) FI. x 10 ml.
A C TR A P ID N O V O L E T (N ovo N ordisk. D anem arca)
Sol. inj. 100 U l/m l. Ct. > 5, 10 stilouri * 3 ml.
A C T R A P ID FLE X PEN (N ovo N ordisk, D anem arca)
Sol. inj. 100 U l/m l. Ct. 1 ,5 , 10 cartue * 3 ml.
A C T R A P ID IN N O LE T (N ovo N ordisk, D anem arca)
Sol. inj. 100 U l/m l. Ct. >1,5, 10 ca rtu e * 3 ml.
A C T R A P ID P E N FILL (N ovo N ordisk, D anem arca)
S ol. inj. 100 U l/m l. C t. * 1, 5, 10 c a rtu e * 3 m l. Pa.
125,23, -.
H U M U LIN @ (R E G U LA R ) (Lilly, Frana)
Sol. inj. 100 U l/m l. Ct. x 5 C artue x 3 ml, sau 1 FI. x 10 ml
. Pa. 115,03, 56,66.

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

107

IN S U M AN R AP ID (Sanofi A ventis, G erm ania)


Sol. inj. 40 U l/m l. C t. * 1, 5 flac * 10 m l;
Sol. inj. 100 U l/m l. Ct. * 3, 4, 5, 6, 9, 10 cartue * 3 ml.
P a .-, 102,75,Sol. inj. 100 U l/m l. Ct. * 1, 5 flac * 5 m l; P.a. -, 128,66.
IN S U M AN R A P ID S oloS ta r (Sanofi A ventis, G erm ania)
Sol. inj. 100 U l/m l. Ct. * 3, 4, 5, 6, 9,10 stilouri * 1 cartu *
3 ml; Pa. -, -, 1 0 2 ,7 5 ,- ,- ,- .____________________________ _
IN S U M AN R A P ID O P T IS E T ) (S anofi A ventis, G erm ania)
Sol. inj. 100 U l/m l. C t.* 3, 4, 5, 6, 9,10 stilouri * 1 cartu *
3 ml; P.a. -, 1 2 1 . 3 6 , - ___________________________ __
IN SUM AN R A P ID O P T IC L IK (Sanofi A ventis, G erm ania)
Sol. inj. 100 U l/m l. C t.* 3 ,4 , 5, 6, 9,10 cartue * 3 ml.
IN S U M AN IN F U S A T 1Q0UI/ml (Sanofi A ventis, G erm ania)
Sol. inj. 100 U l/m l. C t.* 5 ca rtu e * 3.15 ml;
S usp. inj. 100 U l/m l. C t.* 3 FI. * 10 ml.
IN S U LIN H U M A N W IN T R O P IN F U S A T 100U I/m l (S anofi
A ventis, G erm ania)_______________________________________
Sol. inj. 100 U l/m l. C t.* 5 cartue * 3.15 ml;
Sol. inj.
U l/m l. C t.* FI. *
ml.

100

io

IN S U L IN H U M A N W IN T R O P R a p id (S a n o fi A v e n tis ,
G erm ania)
Sol. inj. 40 U l/m l. Ct. * 1, 5 FI. * 10 ml;
Sol. inj. 100 U l/m l. Ct. * 1, 5 FI. * 5 ml;
Sol. inj. 100 U l/m l. C t.* 3, 4, 5, 6, 9 ,1 0 cartue * 3 ml.
IN S U L IN H U M A N W IN T R O P R a p id O p tiC lik (S a n o fi
A ventis, G erm ania)
Sol. inj. 100 U l/m l. C t.* 3, 4, 5, 6, 9, 10 cartue O ptiC lik *
3 mi.
IN S U L IN H U M A N W IN T R O P R a p id O p tiS e t (S a n o fi
A ventis, G erm ania)
Sol. inj. 100 U l/m l. C t.* 1 cartu x 3, 4, 5, 6, 9 ,1 0 penuri *
3 m l.

108

MEMOMED

2014

Memorator ele farmacologie

IN S U L IN H U M A N W 1 N T R O P R a p id S o lo S ta r (S anofi
A ventis, G erm ania)______________________________________
Sol. inj. 100 U l/m l. C t.* 1 cartu x 3 ,4 , 5, 6, 9 ,1 0 penuri * 3
ml.
IN S U LIN U M LIS P R U M

P-RF

A n a lo g al in s u lin e i u m a n e o b in u t p rin te h n o lo g ia A D N -ului


recom binant (E. coli); a m in o a cizii din p oziiile B28 i B29 sunt
lisina i, respectiv, pralina.
H U M A LO G (Eli Lilly, O landa)
Sol. inj. 100 U l/m l. 1 (5) x Ct. * 1, 2 (1) flac * 10 ml;
Sol. inj. 100 U l/m l. 1 (2) x Ct. * 5 (5) C artue * 3 ml; Pa
157.44, ________________________________
H U M A LO G K W IK P E N (Eli Lilly, O landa)
Sol. inj. 100 U l/m l. 1 (2) x Ct. * 5 (5) stilouri * 3 ml; Pa
191.06, -.
LIP R O LO G 100 U l/m l (Eli Lilly, O landa)
Sol. inj. 100 U l/m l. 1 (2) x Ct. * 5 (5) C artue * 3 ml
S ol. inj. 100 U l/m l. C t. * 1. 2, 5 C a rtu e x 10 ml
LIP R O LO G K W IK P E N 100 U /m l (Eli Lilly, O landa)
S ol. inj. 100 U l/m l. 1 (2) x Ct. * 5 (5) stilouri * 3 ml
LIP R O LO G PEN 100 U /m l (Eli Lilly. O landa)
S ol. inj. 100 U l/m l. 1 (2) x Ct. x 5 (5) stilouri x 3 ml
IN S U LIN U M A S P A R T U M _______________________________ > P-RF
O binut prin n lo cu ire a u n e i m o le c u le d e p ra lin din insulina
um an cu acid aspartic.
N O V O R A P ID (N ovo N ordisk, D anem arca)
S ol. inj. 100 u/m l. Ct. x 1, 5 FI. x 10 ml.
N O V O R A P ID FN O V O LE T (N ovo N ordisk, D anem arca)
S ol. inj. 100 u/m l. Ct. x 5, 10 penuri x 3 ml.
N O V O R A P ID FLE X P E N (N ovo N ordisk, D anem arca)
Sol. inj. 100 u/m l. Ct. x 1 , 5,1 0 penuri x 3 ml.

MEMOMED

2014

109

Memorator de farmacologic

N O V O R A P ID P E N F ILL (N ovo N ordisk, D anem arca)


Sol. inj. 100 u/m l. Ct. * 5, 10 penuri * 3 ml. Pa. 159,39, N O V O R A P ID IN N O L E T 1 0 0 U /m l (N o v o N o rd is k ,
D anem arca)
Sol. inj. 100 u/m l. C t. x 1; 5; 10 penuri * 3 ml.
INSULINUM G L U L IZ IN U M

P -R F

Analog de insulin um an, echip o te n t cu insulina um an solubil


(neutr) p ro d u s p rin te h n o lo g ie A D N re c o m b in a t, u tiliz n d
Escherichia coli. In s ta la re m ai ra p id a a c iu n ii i d u ra t m ai
scurt dect insulina um an solubil.
A P ID R A (S anofi-A ventis, G erm ania)
Sol. inj.100u/m l. Ct. * 1; 4; 5; 10 FI. x 10 m l; Pa 100.23, -, Stilou in jector (pen) 3 m l. (O p tiS e t) Ct. * 1, 3, 4 , 5, 6, 8, 9,
10; Pa -, -,
Cartu 3 ml. Ct. *1 , 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10; Pa -, -, -, 132,82, -, ,- ,
5;
Cartu O ptiC lik 3 m l. Ct. x 1 , 3, 4, 5 ,6 , 8, 9 ,1 0 ; Pa -, -,
Stilou injector (Solo S tar) 3 ml. Ct. x 1 , 3, 4, 5 ,6 , 8 , 9 , 1 0 ; Pa
-, -, -.132,82, -,
A dm in. S.c. Cu 0 -1 5 m inute nainte de sau im ediat dup m ese.
A 10 AC

INSUL1NE l ANALOGI CU ACJIUNE INTERMEDIAR

P reparatele c o n in s u s p e n s ie de in s u lin reta rd . A d m in is tra re


exclusiv s.c. Latena este de 1 -2 ore, aciunea e ste m axim dup
4-6 ore si dureaz 1 0 -1 6 ore.
INSULINUM H U M A N U M

P -R F

H U M U LIN N (Lilly, Frana)


S usp. inj. 100 u.i./m l Ct. x 1 FI. x 10 ml. Pa. 56.66;
S usp. inj. 100 u.i./m l C t. x 5 cartue, 5 cartue introduse in
stilouri x 3 ml. P.a. 115.03,
IN S U LA TA R D (N ovo N ordisk, D anem arca)
S usp. inj. 40 u.i./m l 1, (5) x Ct. x 1, 5, (1) FI. x 10 ml;
S usp. inj. 100 u.i./m l 1, ( 5 ) x Ct. x 1, 5, (1) FI. x 10 ml.

110

M E M O M E P

2014

Memorator de farmacologie

IN S U LA TA R D FLE X P E N (N ovo N ordisk, D anem arca)


S usp. inj. 100 u.i./m l Ct. x 1, 5 ,1 0 stilouri x 3 ml.
IN S U LA TA R D IN N O L E T (N o vo N ordisk, D anem arca)
S usp. inj. 100 u.i./m l C t. x 1, 5 ,1 0 stilouri x 3 ml.
IN S U LA TA R D N O V O LE T @ (N ovo N ordisk, D anem arca)
S usp. inj. 100 u.i./m l C t. x 5, 10 stilouri x 3 ml.
IN S U Iatard p e n fill (N ovo N ordisk, D anem arca)
Susp. inj. 100 u.i./m l Ct. x 1, 5, 10 ca rtu e x 3 m l.
IN S U LIN H U M A N W IN T H R O P B A S A L (S anofi-A ventis,
G erm ania)
IN S U LIN H U M AN W IN T H R O P B A S A L O P T IS E T (SanofiA ventis, G erm ania)
_______
IN SULIN H U M AN W IN T H R O P B A S A L S olo sta r (SanofiA ventis, G erm ania)
IN S U M AN B A S A L (S a n o fi-A ven tis, G erm ania)
Susp. inj. 40 U I./m l. Ct. x 1, 5 FI. x 10 m l;
Susp. inj. 100 U l./m l. Ct. x 1, 5 FI. x 5 ml. Pa -.135,77;
Susp. inj. 100 U l./m l. Ct. x 3, 4, 5, 6, 9 ,1 0 cartue x 3 ml. Pa
-, -, -,102,75, -,
IN S U M AN B A S A L O P T IS E T (S anofi-A ventis, Germ ania)
S usp. inj. 100 U l./m l, Ct. x 3, 4, 5, 6, 9 ,1 0 stilouri x 1 cartu
x 3 ml.
IN S U M AN B A S A L O P T IC LIK (S anofi-A ventis, Germ ania)
S usp. inj. 100 U l./m l. Ct. x 3, 4, 5, 6, 9 ,1 0 ca rtu e x 3 ml
IN S U M A N
G erm ania)

B A S A L S O L O S T A R (S a n o fi-A v e n tis ,

S usp. inj. 100 U I./m l. Ct. x 3 ,4 , 5 , 6 , 9 , 1 0 stilouri x 1 cartu


x 3 ml. Pa -, -.102,75,

MEMOMED

2014

111

Memorator de farmacologie
P R Q TA P H A N E (N ovo N ordisk, D anem arca)
Susp. inj. 40 u.i./m l 1, (5) x Ct. x 1, 5, (1) FI. x 10 ml;
Susp. inj. 100 u.i./m l 1, (5) x Ct. x 1, 5, (1) FI. x 10 ml.

P R Q TA P H A N E FLE X P E N (N ovo N ordisk, D anem arca)


Susp. inj. 100 u.i./m l Ct. x 1, 5, 10 stilouri x 3 ml.
P R O TA P H A N E IN N O LE T (N ovo N ordisk, D anem arca)
Susp. inj. 100 u.i./m l Ct. x 1, 5, 10 stilouri x 3 ml.
P R O TA P H A N E N O V Q LE T (N ovo N ordisk, D anem arca)
Susp. inj. 100 u.i./m l Ct. x 5, 10 stilouri x 3 ml.
P R Q TA P H A N E P E N F iL L (N ovo N ordisk, D anem arca)
Susp. inj. 100 u.i./m l Ct. x 1, 5 ,1 0 cartue x 3 m l.
INSULINUM LISPRO
H UM ALO G N PL 100 (Eli Lilly, O landa)
Susp. inj. 100 u/m l. 1, (2) x Ct. x 5, (5) penuri x 3 ml.
Sol. inj. 100 u/m l. 1, (2) x Ct. x 5, (5) cartue x 3 ml
H U M ALO G B A S A L K W IK P E N (Eli Lilly, O Landa)
Susp. in j.100 u/m l. 1, (2) x Ct. x 5, (5) penuri x 3 ml. P a.
191.06.
LIP R O LO G B A S A L K W IK P E N (Eli Lilly, O landa)
Susp. inj. 100 u/m l. 1, (2) x Ct. x 5, (5) penuri x 3 ml
LIP R O LO G B A S A L PEN (Eli Lilly, O Landa)
S usp. inj. 100 u/m l. 1, (2) x Ct. x 5, (5) penuri x 3 ml

__________________

:^ n P / MEDlCw~Sj

LIP R O LO G B A S A l^ g i^ ffy T o L a n d a )

S usp. inj. 100 ijl/riiT l . p l W ^ ^ ^ P ^ n u r x 3


Cot.

......

......

^
3 ,

MEMQMED

112

2014

Memorator de farmacologie

A 10 AD

INSULINE l ANALOGI CU ACIUNE INTERMEDIARA


SI DEBUT RAPID

INSULINUM HUMANUM

P-RF

A C T R A P H A N E 10 N O V O LE T (N ovo N ordisk, Danem arca)


S usp. inj. 100 u/m l. Ct. x 1 C artu x 5 ,1 0 penuri * 3 ml.
A C T R A P H A N E 20 N O V O L E T (N ovo N ordisk, D anem arca)
S usp. inj. 100 u/m l. Ct. x 1 C artu x 5 ,1 0 penuri x 3 ml.
A C T R A P H A N E 30 N O V O L E T (N ovo N ordisk, D anem arca)
S usp. inj. 100 u/m l. Ct. x 1 C artu x 5, 10 penuri 3 ml.
A C T R A P H A N E 40 N O V O L E T (N o vo N ordisk, Danem arca)
S usp. inj. 100 u/m l. Ct. x 1 C artu x 5, 10 penuri x 3 ml.
A C T R A P H A N E 50 N O V O L E T (N o vo N ordisk, D anem arca)
S usp. inj. 100 u/m l. Ct. x 1 C artu x 5 ,1 0 penuri x 3 ml.
A C T R A P H A N E 10 P E N FILL (N o vo N ordisk. D anem arca)
S usp. inj. 100 u/m l. Ct. x 1 , 5 , 1 0 C artue x 3 ml.
A C T R A P H A N E 20 P E N F IL L (N o vo N ordisk, D anem arca)
S usp. inj. 100 u/m l. Ct. x 1, 5 , 1 0 C a rtu e x 3 ml.
A C T R A P H A N E 30 P E N F IL L (N o vo N ordisk, D anem arca)
S usp. inj. 100 u/m l. Ct. x 1, 5 , 1 0 C a rtu e x 3 ml.
A C T R A P H A N E 40 P E N F ILL (N ovo N ordisk, D anem arca)
S usp. inj. 100 u/m l. Ct. x 1 , 5 , 1 0 C a rtu e x 3 m l.
A C T R A P H A N E 50 P E N F ILL (N o vo N ordisk, D anem arca)
S usp. inj. 100 u/m l. Ct. x 1, 5 , 1 0 C a rtu e x 3 ml.
A C T R A P H A N E 30 F LE X P E N (N o vo N ordisk, D anem arca)
S usp. inj. 100 u/m l. Ct. x 1, 5 , 1 0 C artue x 3 ml.

M E M O M E D

2014

Memorator de farmacologie

113

A C T R A P H A N E 30 IN N Q LE T (N ovo N ordisk, D anem arca)


Susp. inj. 100 u/m l. Ct. x 1 , 5 , 1 0 C artue * 3 mt.
A C T R A P H A N E 30 {N ovo N ordisk, D anem arca)
S usp. inj. 40 u/m l. 1, (5) x Ct. x 1, 5, (1) penuri x 10 ml.
S usp. inj. 100 u/m l. 1, (5) x Ct. x 1, 5, (1) penuri x 10 ml.
H U M U LIN M 3 (Lilly, Frana)
S usp. inj. 100 u/m l. Ct. x 5 C artue in penuri * 3 ml;
S usp. inj. 100 u/m l. Ct. x 5 C artue * 3 ml;
S usp. inj. 100 u/m l. Ct. x 1 FI. * 10 ml;
IN S U L IN H U M A N W IN T H R O P C O M B 1 5 -2 5 -3 0 -5 0
(S anofi-A ventis, G erm ania)
S usp. inj. 40 U I./m l. Ct. x 1, 5 FI. x 10 ml.
S usp. inj. 100 U I./m l. C t. x 1, 5 FI. x 5 ml
S usp. inj. 100 U l./m l. Ct. x 3, 4, 5, 6, 9 ,1 0 cartue x 3 ml
IN S U L IN H U M A N W IN T H R O P C O M B 1 5 -2 5 -3 0 -5 0
O P T IC LIK (S anofi-A ventis, G erm ania)
S usp. inj. 100 U l./m l. Ct. x 3 ,4 , 5, 6, 9 ,1 0 cartue O p tiC lik x
3 ml
IN S U L IN H U M A N W IN T H R O P C O M B 1 5 - 2 5 -3 0 -5 0
O P T IS E T (S anofi-A ventis, G erm ania)___________________
S usp. inj. 100 U l./m l. Ct. x 1 cartu x 3, 4, 5, 6, 9, 10 penuri
x 3 ml
IN S U L IN H U M A N W IN T H R O P C O M B 1 5 -2 5 -3 0 -5 0
S O LO S T A R (S anofi-A ventis, G erm ania)_________________
S usp. inj. 100 U l./m l. Ct. x 3, 4, 5, 6, 9 ,1 0 penuri x 3 ml.
IN S U M AN C O M B 15 (S anofi-A ventis, G erm ania)
S usp. inj. 40 U l./m l. Ct. x 1, 5 FI. x 10 ml.
S usp. inj. 100 U l./m l. Ct. x 1, 5 FI. x 5 ml
S usp. inj. 100 U I./m l. Ct. x 3, 4, 5, 6, 9 ,1 0 cartue x 3 ml
INSUMAN COMB 15 OPTICLIK (Sanofi-Aventis,
Germania)
Susp. inj. 100 Ul./ml. Ct. x 3, 4, 5, 6, 9, 10 cartue OptiClik
x 3 ml

MEMOMED

114

2014

Memorator de farmacologie

IN S U M A N C O M B 15 O P T IS E T (S a n o fi-A v e n tis ,
G erm ania)________________________________________________
Susp. inj. 100 U l./m l. Ct. x 1 cartu x 3, 4, 5, 6, 9, 10 penuri
x 3 ml
IN S U M A N C O M B 15 S O L O S T A R ( S a n o fi-A v e n tis ,
G erm ania)
Susp. inj. 100 U l./m l. Ct. x 3 ,4 , 5, 6, 9 ,1 0 penuri x 3 ml.
IN S U M A N C O M B 2 5 (S a n o fi-A ven tis, G erm ania)
S usp. inj. 40 U l./m l. Ct. * 1, 5 FI. x 10 ml.
S usp. inj. 100 U I./m l. C t. * 1, 5 FI. x 5 m l. Pa. -, 167.87;
S usp. inj. 100 U l./m l. Ct. * 3, 4, 5, 6, 9, 10 cartue x 3 ml.
Pa.-,-, 102,75,-,
IN S U M A N
G erm ania)

C O M B 2 5 O P T IC L IK ( S a n o fi-A v e n tis ,

S usp. inj. 100 U l./m l. Ct. * 3, 4, 5 ,6 , 9 ,1 0 cartue O ptiC lik x


3 ml
IN S U M A N C O M B 2 5 O P T IS E T ( S a n o fi-A v e n tis ,
G erm ania)________________________________________________
S usp. inj. 100 U l./m l. Ct. * 1 cartu x 3, 4, 5, 6, 9, 10 penuri
x 3 ml.
IN S U M A N C O M B 2 5 S O L O S T A R (S a n o fi-A v e n tis ,
G erm ania)________________________________________________
S usp. inj. 100 U l./m l. Ct. x 3, 4, 5, 6, 9 ,1 0 penuri x 3 ml. Pa
102,75,-,-,-.
IN S U M AN C O M B 30 (S a n o fi-A ven tis, G erm ania)
S usp. inj. 100 U l./m l. Ct. x 1, 5 FI. x 5 ml
S usp. inj. 100 U l./m l. Ct. x 3, 4, 5, 6, 9, 10 ca rtu e x 3 ml
IN S U M A N C O M B 30 O P T IC L IK ( S a n o fi-A v e n tis ,
G erm ania)________________________________________________
Susp. inj. 100 U l./m l. Ct. x 3, 4, 5, 6, 9 ,1 0 cartue O ptiC lik x
3 ml
INSUMAN COMB 30 OPTISET (Sanofi-Aventis,
Germania)_______________________________________
Susp. inj. 100 Ul./ml. Ct. x 1 cartu x 3, 4, 5, 6, 9, 10 penuri
x 3 ml

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

115

IN S U M A N C Q M B 5 0 (S anofi-A ventis, G erm ania)


S usp. inj. 40 U l./m l. Ct. x 1, 5 FI. x 10 ml.
S usp. inj. 100 U l./m l. Ct. x 1, 5 FI. x 5 ml
S usp. inj. 100 U l./m l. Ct. x 3, 4, 5, 6, 9 10 cartue x 3 ml.
P .a.-,-, 102,75,-,-.-.
IN S U M A N
G erm ania)

COMB

50 O P T IC L IK ( S a n o fi-A v e n tis ,

S usp. inj. 100 U l./m l. Ct. x 3, 4, 5, 6, 9 ,1 0 cartue O p tiC lik x


3 ml
IN S U L IN H U M A N W IN T H R O P C O M B 50 O P T IS E T
(S anofi-A ventis. G erm ania)_______________________________
S usp. inj. 100 U l./m l. Ct. x 1 cartu x 3, 4, 5, 6, 9, 10 penuri
x 3 m l.
M IX TA R D 10 N O V O LE T (N ovo N ordisk, D anem arca)
S usp. inj. 100 u/m l. Ct. x 5, 10 penuri * 3 m l.
M IX TA R D 10 P E N F ILL (N ovo N ordisk, D anem arca)
S usp. inj. 100 u/m l. C t. x 1, 5, 10 C artue x 3 m l
M IXTA R D 20 N O V O LE T (N ovo N ordisk, D anem arca)
S usp. inj. 100 u/m l. Ct. x 5 ,1 0 penuri * 3 ml.
M IX T A R D 20 P E N FILL (N ovo N ordisk, D anem arca)
S usp. inj. 100 u/m l. Ct. x 1 , 5 , 1 0 C artue * 3 ml.
M IX TA R D 30 N O V O LE T (N ovo N ordisk, D anem arca)
S usp. inj. 100 u/m l. Ct. x 5 ,1 0 penuri * 3 ml.
M IX TA R D 30 P E N F ILL (N ovo N ordisk, D anem arca)
Susp. inj. 100 u/ml. Ct. x 1 ,5 ,1 0 Cartue x 3 ml. P a -.128.27,M IX TA R D 30 F LE X P E N (N ovo N ordisk, D anem arca)
S usp inj. 100 u/m l. Ct. x 1, 5, 10 penuri * 3 ml.
M IX TA R D 30 IN N O LE T (N ovo N ordisk, D anem arca)
S usp. inj. 100 u/m l. Ct. x 1, 5 , 1 0 penuri x 3 ml.

116

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

MIXTARD 30 (Novo Nordisk, Danemarca)

S usp. inj. 4 0 u/m l. 1, (5) x Ct. x 1, 5, (1) FI. x 10 ml.


S usp. inj. 100 u/m l. 1, (5) x Ct. x 1, 5, (1) FI. x 10 ml.
M IX TA R D 40 N O V Q LE T (N ovo N ordisk, D anem arca)
Susp. inj. 100 u/m l. C t. x 5, 10 penuri * 3 ml.
M IXTA R D 40 P E N FILL (N ovo N ordisk, D anem arca)
S usp. inj. 100 u/m l. Ct. x 1, 5 ,1 0 C artue * 3 ml.
M IXTA R D 50 N O V Q LE T (N ovo N ordisk, D anem arca)
Susp. inj. 100 u/m l. Ct. x 5, 10 penuri * 3 ml.
M IXTA R D 50 P E N FILL (N ovo N ordisk, D anem arca)
Susp. inj. 100 u/m l. Ct. x 1, 5, 10 C artue * 3 m l.
IN S U LIN U M LIS P R U M

P -R F

H U M A LO G M IX 25 (Lilly, O landa)
Susp. inj. 100 ui/m l. Ct. x 5 FI. x 10 ml
S usp. inj. 100 ui/m l. 1, 2 x Ct. x 5 ca rtu e x 3 m l. P.a.
166.07,H U M A LO G M IX 25 P E N (Lilly, O landa)
Susp. inj. 100 ui/m l. 1, 2 x Ct. x 5 penuri x 3 ml.
H U M A LO G MIX 25 K W IK P E N (Lilly, O landa)
S usp. inj. 100 ui/ml. 1 ,2 x Ct. x 5 penuri x 3 ml. P.a. 191.06,H U M ALO G MIX 50 (Lilly, O landa)
Susp. inj. 100 ui/m l. Ct. x 1 FI. x 10 ml
S usp. inj. 100 ui/m l. 1, 2 x Ct. x 5 ca rtu e x 3 ml. P.a.
164.48,H U M A LO G M IX 50 K W IK P E N (Lilly, O landa)
S usp. inj. 100 ui/m l. 1 ,2 x Ct. x 5 penuri x 3 ml. P.a. 191.06.LIP R O LO G M IX 25 (Lilly, O landa)
Susp. inj. 100 ui/m l. 1, 2 x Ct. x 5 cartue x 3 ml.

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

117

LIP R O LO G M IX 25 P E N (Lilly, O landa)


S usp. inj. 100 ui/m l. 1, 2 x Ct. x 5 penuri x 3 ml.
LIP R O LO G M IX 25 K W IKP EN (Lilly, Olanda)
S usp. inj. 100 ui/m l. 1, 2 x Ct. x 5 penuri x 3 ml.
LIP R O LO G M IX 50 (Lilly, O landa)
S usp. inj. 100 ui/m l. 1, 2 x Ct. x 5 cartue x 3 ml.
LIP R O LO G M IX 50 P E N (Lilly, O landa)
S usp. inj. 100 ui/m l. 1, 2 x Ct. x 5 penuri x 3 ml.
LIP R O LO G M IX 50 K W IK P E N (Lilly, O landa)
S usp. inj. 100 ui/m l. 1, 2 x Ct. x 5 penuri x 3 ml.
IN S U LIN U M A S P A R T U M _________________________________P-R F
N O V O M IX 30 F LE X P E N (N ovoN ordisk, D anem arca)
S usp. inj. 100 ui/m l. Ct. x 5 ,1 0 penuri x 3 ml
N O V O M IX 30 P E N F ILL (N ovoN ordisk. D anem arca)
S usp. inj. 100 ui/m l. Ct. x 5 ,1 0 ca rtu e x 3 m l. P.a. 171,62, N O V O M IX 50 F LE X P E N (N ovoN ordisk, D anem arca)
S usp. inj. 100 ui/m l. Ct. x 1, 5, 10 penuri x 3 ml
N O V O M IX 50 P E N F ILL (N ovoN ordisk, D anem arca)
Susp. inj. 100 ui/m l. Ct. x 1, 5, 10 cartue x 3 ml.
N O V O M IX 70 F LE X P E N (N ovoN ordisk, D anem arca)
Susp. inj. 100 ui/m l. Ct. x 1, 5, 10 penuri x 3 ml
N O V O M IX 70 P E N F ILL (N ovoN ordisk, D anem arca)
Susp. inj. 100 ui/m l. Ct. x 1, 5 ,1 0 cartue x 3 ml.

A 1 0 AE

INSULINE l ANALOGI CU ACIUNE PRELUNGIT

Injectate s.c. aciunea ncepe dup 2 - 3 ore, este m axim dup 8


ore si dureaz 1 8 -2 4 ore.

118

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

INSULINUM GLARGINUM

P-RF

A nalog de insulin produs prin teh n o log ie A D N recom binat,


utiliznd E scherichia coli (tulpini K 12).
LAN TU S (A ventis, G erm ania)
Sol. inj. 100 u.i./m l. Ct. 1 , 2 , 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 cartue x
3 ml. Pa
-.247,88,-,
Sol. inj. 100 u.i./m l. Ct. x 1, 2, 5, 10 (1) FI. x 5 (10) ml. Pa.
(179,29)
LAN TU S O ptiS et (Aventis, G erm ania)
Sol. inj. 100 u.i./m l. Ct. x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 penuri x
3 ml.
LAN TU S O ptiC lik (S anofi-A ventis, G erm ania)
Sol. inj. 100 u.i./m l. Ct. * 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 cartue x
3 ml.
LAN TU S S olostar (S anofi-A ventis, G erm ania)
Sol. inj. 100 u.i./m l. Ct. * 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 penuri x
3 ml. P . a . - , 244,22,
O P TIS U LIN (A ventis, G erm ania)
Sol. inj. 100 u.i./m l. Ct. x 1. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 cartue x
3 ml.
Sol. inj. 100 u.i./m l. Ct. x 1, 2, 5, 10 (1) FI. x 5 (10) ml. Pa.
(187.99)
O P TIS U LIN O ptiS et (Aventis, G erm ania)
Sol. inj. 100 u.i./m l. Ct. * 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 penuri x
3 ml.
O P TIS U LIN O ptiC lik (S anofi-A ventis, G erm ania)
Sol. inj. 100 u.i./m l. Ct. * 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 cartue x
3 ml.
OPTISULIN @ Solostar (Sanofi-Aventis, Germania)
Sol. inj. 100 u.i./ml. Ct. * 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 penuri x
3 ml.

MEMOMED

119

2014

Memorator de farmacologie

INSULINUM DETEMIRUMUM

P-RF> S /P -6L

A n a lo g d e in s u lin a u m a n o b in u t p rin te h n o lo g ie A D N
recom binant pe S accharom yces cerevisiae.
LE V E M IR F LE X P E N @ (N ovo N ordisk A/S, D anem arca)
Sol. inj. 100 u.i./m l. S tilou inj. (pen) 3 ml. Ct. * 1; 5; 10
LE V E M IR IN N O LE T (N ovo N ordisk, D anem arca)
S o l. in j. 100 u .i./m l. S tilo u in j. (p e n ) 3 m l. C t. * 1; 5;

10

LE V E M IR P E N F ILL (N ovo N ordisk, D anem arca)


Sol. inj. 100 u.i./m l. C artu 3 ml. Ct. * 1; 5; 10 Pa -,299.76, -

A 10 B

HIPOGUCEMIANTE ORALE

A 10 BA

BIGUANIDE

A 10 BB

SULF0NAMIDE, DERIVAI DE UREE

A 10 BD

COMBINAII DE HIPOGICEMIANTE ORALE

A 10 BF

INHIBITORI Al ALFAGLUCOZIDAZEI

A 10 BG

TIAZ0LIDINDI0NE

A 10 BH

INHIBITORI Al DIPEPTIDIL PEPTIBAZEI4 (DPP-4)

A 10 BX

ALTE HIPOGUCEMIANTE ORALE

A 10 BA

BIGUANIDE

Fd in. Inhib absorbia glucozei din intestin, neoglucogeneza i


g licog e n o liza , stim u le a z g lico liza a n a e ro ba . A ciu n e a n ce p e
dup 2 -3 zile i este m axim dup 1 5 -3 0 zile. A u efect cetogen,
anorexigen, antilipidogen, fibrinolitic, hipotiroidian.
Ind. D iabet non-insulinodependent, m ai ales la obezi, cnd nu se
poate c ontrola boala num ai cu die t i e xe rciii fizice. Se pot
asocia cu sulfoniluree.

MEMOMED

120

2014

Memorator de farmacologie

R.a. Pot produce fenom ene dispeptice, astenie, cefalee, acidoz


lactic (rar, uneori fatal. A p a re la doze m ari, la vrstnici, n
insuf. renal, asociere cu A IN S ). D eficit de vit. B 1Z i acid folie, n
trat. prelungit.
C o n d u c e r e a u to , lu c r u l la m a in i. In m o n o te ra p ie nu
in flu e n e a z a p titu d in e a d e c o n d u c e re . n a s o c ie re cu alte
hipoglicem iante poate produce hipoglicem ie.
C in d . V rs tn ic i, a lc o o lic i, in s u f. c a rd ia c , h e p a tic , re n a l ,
a c id o z m e ta b o lic d e c o m p e n s a t , p re c o m s a u c o m
diabetic, stri hipoxice, infecii.
P re c . A dm inistrarea se ntrerupe cu 48 ore naintea operaiilor
sub anestezie general i e x a m e n e lo r radiologice cu substane
de contrast iodate. R iscul de acidoz lactic crete la insuficiena
renal m oderat sau sever, insuficiena cardiac, respiratorie
sau hepatic grav, deshidratare, exces de alcool, antiretrovirale.
M E TFO R M IN U M

| |

> P -6 L

F c in . A bsorbie incom plet din tubul d igestiv. B iodisponibilitate


4 0 -6 0 % . P ic p la s m a tic la 2 o re . T 1 /2 1 ,5 -4 ,5 o re. E lim inare
renal.
F d in . Nu scade glicem ia sub va lo rile n orm ale, d e c t la cei cu
restricie caloric m are. Este co n sid e ra t ca a n tihiperglicem iant nu
h ip o g lic e m ia n t. Nu s tim u le a z s e c re ia in s u lin e i e n d o g e n e .
F a v o riz e a z a c iu n e a p e rife ric a in s u lin e i. Nu in flu e n e a z
greutatea corporal.
A d m in . O ral, iniial 4 2 5 -8 5 0 m g/zi. Doza eficace n tre 1 -2 ,5 5 g/
zi, n 2 -3 prize, n tim pul sau dup mas.
D IP IM E T (Antibiotice, R om nia)
Com pr. film . 500 m g. Ct. * 3 0 ,6 0 , 90. Pa 3,85
G LU C O P H A G E (M erck S nte, Frana)
C om pr.elib.prel. (XR) 500 m g. Ct. * 30. Pa 15,33;
Com pr. film . 500 mg. Ct. * 20, 2 1 ,3 0 , 40, 50, 56, 60, 84, 90,
100, 120, 200, 500, 600, 1000. Pa 24,98;
Com pr. film . 500 mg. FI. * 21, 30, 40, 50, 6 0 ,1 0 0 ,1 2 0 , 300,
400, 500, 600, 1000;
Com pr. film . 850 m g. Ct. * 1 0 ,1 4 , 20, 2 1 ,3 0 ,4 0 , 50, 5 6 ,6 0 ,
84, 9 0 ,1 0 0 , 120, 300, 600, 1000. Pa 25.27;
C om pr. film . 850 mg. FI. * 30, 60, 200, 300, 600;
C om pr. film . 1000 mg. Ct. * 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120,
180, sau 600. Pa 28.03;

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

121

C om pr. film . 1000 mg. FI. * 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120,
180, 600.
LA N G E R IN (Zentiva, K.S., R epublica S lovaca)
C om pr. film . 850 m g. Ct. 30, 60, 90;
C om pr. film . 1000 m g. Ct. * 30, 60, 90.
M E G U A N (G edeon R ichter, R om nia)
C om pr.film . 500 m g; 850 mg. Ct. * 20. Pa 4,38; 7,64.
M E T F O G A M M A {W orw ag, G erm ania)
C om pr. film . 500 m g. Ct. * 120.
C om pr. film . 850 m g. Ct. * 30, 60, 90, 120. Pa 18,30;
C om pr. film . 1000 mg. Ct. * 30, 120. Pa 21,53.

M E T F O R M IN 5 0 0 , 8 5 0 , 1 0 0 0 (A re n a G ro u p ,
R om nia)
Com pr. film . 500 m g. Ct. * 60. Pa 4,84 ;
C om pr. 850 mg. Ct. * 1J5; 200; Pa 2,28
Com pr. 1000 mg. Ct. * 50; 200 Pa 8.52; 32.91.
M E T F O R M IN A U R O B IN D O (A u r o b in d o , M a re a
B ritanie), ________________________________________________
C om pr. film . 500 m g; Ct. * 20, 28, 30, 4 0 ,4 2 , 50, 56, 60, 70,
80, 84, 90, 98, 100, 120, 200, 300, 400 P.a. 3.45, 6.89;
C om pr. film . 850 m g; Ct. x 20, 28, 3 0 ,4 0 ,4 2 , 50, 56, 60. 70,
80, 84, 90, 98, 100, 120, 200, 300, 40 0 . P.a. 4.87, 9.71;
C om pr. film . 1000 mg; Ct. x 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,
100, 120. P.a. 8.98, 17.95.
M E TFO R M IN B LU E FIS H (B luefish, Suedia),
C om pr. film. 500 m g; Ct. x 20, 28, 30, 40, 42, 50, 56, 60, 70,
80, 84, 90, 98, 100, 120, 200, 300, 400 P.a. 1.86, 2.80;
C om pr. film . 850 m g; Ct. x 20, 28, 30, 40, 42, 50, 56, 60, 70,
80, 84, 90. 98, 100, 120, 200, 300, 400. P.a. 2.96, 4.4 4 ,
8.91, 14.82;
C om pr. film . 1000 m g; Ct. x 20, 30, 40. 50, 60. 70, 80, 90,
100, 120. P.a. 16.55
M E TFO R M IN LPH @ (Laborm ed P harm a, R om nia)
C om p. film . 500 m g; 850 mg. Ct. x 30; Pa 3,99; 4,93

MEMOMEP

122

2014

Memorator de farmacologie

M ETFQRM 1NA V A LE (Vale, Irlanda)


Com pr. film . 500 m g; C t. * 1 0 .1 5 ,2 0 , 28, 30, 40, 50, 5 6 ,6 0 ,
84, 90, 100, 120;FI. x 180, 200, 300, 400, 500;
Com pr. film . 850 m g; Ct. x 10 ,1 5 ,2 0 , 28, 3 0 ,4 0 , 50, 56, 60,
84, 90. 100, 120; FI. x 180, 200, 300, 40 0 , 500;
Com pr. film . 1000 m g; C t. x 10, 15, 20, 28, 30, 40, 50, 56,
60, 84, 90, 100, 120; FI. x 180, 200, 300, 400, 500.
S E R D E N IS (R om astru Tra d in g S .R .L., R om ania)
Com pr. film . 500 m g; Ct. x 30, 60, 90, 120;
Com pr. film . 850 m g; Ct. x 30. 60. 90. 120. P.a. 4.92, 9.82,
14.73;
C om pr. film . 1000 m g; C t. x 30, 60. 90. 120. P .a. 9.12,
18.24, 27.37.
S IO FO R (Berlin C hem ie, G erm ania)
Com pr. film . 850 m g; 1000 m g. Ct. x 60. Pa 18.14; 18.18
B U FO R M IN U M __________________________________ E

>P-R F

A d m iri. O ral, 0,1 g de 1 -3 ori pe zi, d u p m as. P reparatele


retard, cte 1 (dim ineaa) sau 2 pe zi (dim ineaa i seara).
0 S IL U B IN R ETA R D (P ita , R om nia)
D raj.retard 100 m g. Ct. x 60. Pa 19.11
A 10 BB

SULFONAMIDE, DERIVAI DE UREE

F d in . Libereaz insulina stocat n celulele beta, cresc insulina


c irc u la n t . M e c a n is m u l d e a c iu n e e s te a s e m n to r cu al
glinidelor, cu care nu trebuie a sociate. S tim u le az creterea i
regenerarea celu le lo r, cre sc g lic o g e n u l h e p a tic, d im in u glicog e n o liz a . A u a c iu n e d e tip a n ta b u z i e fe c t h ip o tiro id ia n .
S ulfoniluree de prim generaie: clo rpropam ida, tolbutam ida. A
doua generaie: glim epirid, glipizid, glib e n cla m id a , gliclazid. Dup
durata aciunii: durata lung (g libenclam ida, g lim e pirid , gliclazid
cu a c iu n e p r e lu n g it ) ; d u ra t s c u rt ( g lic la z id , g lip iz id ,
gliquidona).
In d . D iabet zaharat ne-insu lin o d ep e n d e n t form e stabile, uoare
pn la m oderate, care nu prezint risc de cetoacidoz, care nu
pot fi controlate eficient num ai prin diet, scdere ponderal a
pacienilor supraponderali i exerciii fizice. D iabetici in vrst de
p e s te 4 0 a n i, n e o b e z i, c a re nu p o t fi c o m p e n s a i cu re g im
alim entar.

MEMOMEP

2014

123

Memorator de farmacologie

Dac nu se obin rezultate bune dup prim a lun de tratam ent, se


a sociaz cu o bigu a n id sau cu o glita zo n sau se asociaz,
eventual se trece la insulina.
R.a. G rea, dureri epigastrice, vom e (dim inua prin fracionarea
dozei sau reducerea ei). E rupii cutanate, prurit, cefalee, am eeli,
fo to s e n s ib ilita te , tro m b o p e n ie , le u c o p e n ie , h ip o g lic e m ie
accentuat, cretere ponderal.
S a rc in , a i p a re . D iabetul neechilibrat poate contribui la apariia
d e m a lfo r m a ii c o n g e n ita le i la m o r ta lita te p e r in a ta l .
S ulfonilureele sunt te ra to g en e la anim al, n do ze m ari. La om,
reechilibrarea diabetului i evoluia norm al a sarcinii se asigur
e x c lu s iv cu in s u lin . A l p ta re a e s te c o n trin d ic a t n c u rs u l
tratam entului cu sulfoniluree.
C o n d u c e re a u to , lu c ru l la m a in i. E ste necesar atenionarea
celor tratai prin cunoaterea sim ptom elor hipoglicem iei.
C ind. D iabet insuiino d e p e n d e n t, d ia b e t n o n -in su lin o de p e n d e n t
d e z e c h ilib ra t, n c u rs u l b o lilo r in fe c io a s e , in te r v e n iilo r
chirurgicale, cetoz, acidoz, precom i com diabetic, insuf.
hepatic sau renal sever, disfuncii tiroidiene severe, alergie la
suifam ide.
A d m in . Iniial, doze m ici, ndeosebi la vrstnici. Se crete treptat,
la nevoie, dup 1 -2 spt. A dm in. cu 2 0 -3 0 m inute n a in te de
mas. n funcie de durata aciunii, m ai m ulte prize zilnice sau o
dat pe zi, dim ineaa.
G LIB E N C LA M ID U M

z a v (S

> P -R F

F c in . A b s o rb ia d ig e s tiv . C o m p le t m e ta b o liz a t n fic a t,


m etabolii inactivi, elim inai prin urin (40% ) i bil (60% ), com plet
n 4 5 -7 2 ore. T 1/2 = 4 -1 1 ore.
A d m in . O ral, iniial 2 ,5 -5 m g pe zi, n tr-o priz nainte de m icul
dejun sau dou prize (la 12 ore, cu 1 -2 ore nainte de m as). n
funcie de rspunsul glicem ic, doza poate crete la intervale de
cteva z ile . cu cte 2 ,5 m g, p n la m a xim u m 15 m g /zi. La
bolnavi cu risc, doze m ai m ici, creterea dozei la intervale de 7
zile.

0 G LIB E N C LA M ID A R E N A (A rena

G roup, R om nia)

C om pr. 1,75 m g. Ct. * 30; 1000; Pa 2,05; 70,25; FI x 100;


Pa. 11,62;
C om pr. 3,5 m g. Ct. *3 0 ; 1000; Pa 5,61; 96,65; FI x 100; Pa.
14,38;
C om pr. 5 m g. Ct. * 30; 100. Pa 5,73;

MEMOMED

124

2014

Memorator de farmacologie

GL1BENCLAM ID LPH (Laborm ed P harm a, R om nia)


C om pr. 1,75 m g; 3,5 mg. C t. * 60; Pa 4,21; 3,05.
G LIB E N C LA M ID A N T IB IO T IC E (A ntibiotice, R om nia)
Com pr. 1,75 mg; 3,5 mg. Ct. * 30. Pa 1,91; 1,37
M A N IN IL 1,75 m g - 3,5 m g (B erlin C hem ie, G erm ania)
C om pr. 1,75 m g; 3,5 mg. Ct. * 120. Pa 11,82; 8,57.
TOLBUTAMIDUM

P -R F

A d m in . Oral, 0 ,2 5 -1 ,5 g pe zi, pn la 3 g pe zi, n 2 - 3 prize,


nainte sau dup m as.
GLIPIZ1DUM___________________________ z a ^

> P -R F

F c in . A bsorbie rapid din tubul d igestiv. A lim e n tele n t rzie i


d im in u e a z a b s o rb ia . P ic p la s m a tic la 2 ore . T 1 /2 2 - 4 ore.
B iotransform are 5% la prim ul pasaj hepatic. E lim inare prin urin
(65% n prim ele 24 ore) i fecale (15% ).
F d in . A r avea e fe ct b enefic a supra m icro a n g io p a tie i diabetice.
D im inua agregarea plachetar.
A d m in . O ra l, cu 1 5 - 2 0 m in u te n a in te d e m a s . In iia l
2 . 5 - 5 mg d im in e a a . n fu n c ie de n e v o i se p o a te c re te cu
2 .5 - 5 mg la 3 - 5 zile, pn la doza optim . D ac a p a r fenom ene
de hipoglicem ie doza zilnic se m p a rte n 2 prize, dim ineaa i
seara. Doz de ntreinere 5 -1 5 m g pe zi. n fu n cie de efecte i
toleran doza zilnic poate ajunge la 30 m g, foarte ra r 40 m g.
G LIP IZID A (A ntibiotice, R om nia)
C om pr. 5 mg. Ct. * 30. Pa 15,53.
G LU C O TR O L @ X L (P fizer Europe, A nglia)
C o m p r. film .e lib .p re l. 5 m g; 10 m g. C t. * 30. Pa 2 3 ,8 8 ;
46,24.
G LIQ U ID O N U M _________________________/ C a x ( ) @

P -R F

F c in . A b s o rb ie ra p id d in tu b u l d ig e s tiv , b io tra n s fo rm a re a
aproape com plet n m etabolii inactivi. T 1/2 1,4 ore. E xcreie
urinar (5% ) i biliar - fecale.
A d m in . O ral, nainte de m icul dejun, iniial 15 m g. Se p oate crete
treptat cu cte 15 m g pn la 3 0 -6 0 m g de 2 - 3 ori pe zi.

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologic

125

G LU R E N O R M (B oehringer Ingelheim , G erm ania)


C om pr. 30 m g. Ct. * 60. Pa 27,55.
G L IC L A Z ID U M _________________________________________ P -R F
F c in . A bsorbie oral, rapid la unii, lent la alii. P ic seric la 4 ore.
C onc. de e c h ilib ru d u p 2 zile . T 1/2 10 ore . M e ta b o liz a re a
intens. E xcreie urinar, 20% nem odificat.
F d in . E fe c t m e ta b o lic d a r i v a s c u la r i h e m o re o lo g ic d ire ct:
scderea agregrii plachetare, creterea fibrinolizei.
A d m in . O ral, num ai pt. aduli, iniial 4 0 -8 0 mg pe zi. Se poate
crete, la in te rva l de 7 - 1 0 z ile p n la 1 6 0 -3 2 0 m g pe zi, n
1 -2 prize. D oza de ntreinere 8 0 -1 6 0 m g/zi, n 2 prize, na in te de
m icul dejun i nainte de cin. P reparate retard, o priz zilnic.
A D O Z ID M R (Laborm ed , R om nia)
Com pr. elib. prel. 30 m g. Ct. * 60, 200.

D IA B R E Z ID E (L. M olteni, Italia)

C om pr. 80 m g. C t. * 40. Pa 13,13.


D IA P R E L ; M R (S ervier, Frana)
C om pr.film .elib. m odif. (M R ) 30 mg. C t x 30, 60; Pa 25,24;
C om pr.film .elib. m odif. (M R ) 60 m g. Ct. * 7, 10, 14, 15, 20,
28. 30, 56, 60, 84, 90, 100, 112, 120, 180, 500. Pa 45,64.
D IC LA ZID (Terapia, R om nia)
C om pr. 80 mg.
E S Q U E L (G edeon R ichter, R om nia)
C om pr. 80 m g. Ct. * 30. Pa 13,13.
G LIC LA Z ID A (A ctavis, Islanda)
C om pr. elib. m odif. 30 mg.
G LIC LA Z ID A G A M M A (W orm ag, G erm ania)
C om pr. elib. m odif. 30 m g. C t x 7 ,1 0 ,1 4 , 20, 28, 30, 56, 60,
84, 90, 100, 112, 120, 180, 500

MEMQMEP

2014

Memorator de farmacologie

126

GL 1CLAZIDA (G enerics, M area B ritanie)


Compr. elib. modif. 30 mg.

G LIC LA Z ID A EP A N T IB IO T IC E (A ntibiotice, R om nia)


C om pr.elib.prel. 30 mg. Ct. * 30; Pa 8,14.
G LY C LA D A (Krka, S lovenia)
C om pr. elib. prel. 30 m g. Ct. * 1 4 ,1 5 , 28, 30, 56, 60, 8 4 ,9 0 ,
120, 180. Pa 16,36.
Com pr. elib. prel. 60 mg. Ct. * 1 4 ,1 5 , 28, 30, 56, 6 0 ,8 4 , 90,
120, 180. Pa 29,60.
G LIC LA Z ID A (P olpharm a, P olonia)
C om pr. elib. m odif. 30 m g.
G LIC LA ZID A G E N E R IC S (G e n e rics LTD , M area B ritanie)
Com pr. elib. m odif. 30 m g. C t x 1 0 ,1 4 ,2 0 ,2 8 , 30, 5 6 ,6 0 ,8 4 ,
90, 100, 120, 180
G LIC LA Z ID A G E N TIA N G E N E R IC S (G E N T IA N G enerics
LTD, M area B ritanie)_____________________________________
C om pr. elib. m odif. 30 mg. C t x 10, 2 0 ,2 8 , 30, 5 6 ,6 0 , 90, 98,
100, 120 si 180
G LIC LA ZID A JE LF A (Jelfa, P olonia)
Com pr. elib. modif. 30 mg. C t x 30, 60
G LIC LA Z ID A K R K A (Krka, S lovenia)
Com pr. elib. m odif. 30 m g. C tx 1 4 ,1 5 ,2 8 ,3 0 ,5 6 , 60. 8 4 ,9 0 ,
120, 180

G LIM E P IR ID U M

/C x d )

P -R F

F c ln . A bsorbie oral rapid i com plet. P ic se ric la 2 1/2 ore.


E lim inare prin urin (58% ), ca m etabolii i prin fecale (35% ).
F d in . A cioneaz la nivelul ce lu le lo r beta cre scn d se cre ia de
insulina. E fecte extrapancre a tice de m b u n u t ire a sensibilitii
esuturilor la insulin i scderea captrii h e patice a insulinei.

M EM O M ED 2014
Memorator de farmacologie

127

A d m in . In iia l 1 m g /z i, n tr-o p riz . La n e v o ie se c re te , la


1 -2 sptm ni, la 2 - 4 m g/zi. D oza m axim 6 m g/zi. V rstnicii
sunt mai sensibili.
A M A R Y L (S anofi A ventis, R om nia)
Com pr. 1 m g; 2 m g; 3 m g; 4 m g; 6 mg. Ct. x 14, 20, 28, 30,
50, 60, 90, 112, 120, 280, 300; Pa 4.92; 8,24; 15,28; 15,69;
25,79.
A M Y X 1, 2, 3, 4 (Zentiva, S lovacia)
C om pr. 1 m g; 2 m g; 3 m g; 4 m g; 6m g. Ct. x 30;
G LIM E P IR ID A A C C O R D (A ccord H ealthcare, A nglia)
C om pr. 1 m g; 2 m g; 3 m g; 4 m g. Ct. x 10, 30, 60, 9 0 ,1 2 0 ,
180; Pa 4,14; 7,24 13,44; 14,38.
G LIM E P IR ID A (A ntibiotice, R om nia)
C om pr. 1 m g; 2 m g; 3 m g; 4 m g. Ct. x 30. Pa 4,16; 6,87;
12,74; 14,36.
G LIM E P IR ID A (Intas, M area B ritanie)
C om pr. 1 m g; 2 m g; 3 m g; 4 m g. Ct. x 10, 30, 60, 120.
G LIM E P IR ID E (A ctavis G roup HF, Islanda)
C om pr. 2 m g; 3 mg. Ct. x 10 , 20, 30, 50, 60, 90, 120; Pa
5,36; 9,94.
G LIM E R A N (R anbaxy, A nglia)
C om pr. 1 mg; 2 m g; 3 m g; 4 m g. Ct. x 30. Pa 3,19; 5,36;
9,94; 10,52.
M E G LIM ID (K rka DD, S lovenia)
Com pr. 1 mg; 2 mg; 3 m g. Ct. x 30, 60, 90; Pa 9,09; 18,04;
24,99.
TIN E R IL (G edeon R ichter, R om nia)
C om pr. 1 m g; 2 m g; 3 m g; 4 m g. Ct. x 30. Pa 4,19; 7,26;
13,53; 14,38
Z O R Y L (Accord, M area B ritanie)
C om pr. 1 m g; 2 m g; 3 m g; 4 m g.

MEMOMED

128

2 0 14

Memorator ele farmacologie

A 10 BD

COMBIMAII DE HIPOGLICEMIANTE ORALE

METFORMINUM l S U L F O N A M ID E

Z S fh ^ 0

P-RF

B ID IA B (A rena G roup, R om nia)


M etform in 400 m g; G libenclam id 2 ,5 mg. C aps. Ct. * 20;
500. Pa 10,31; 217,51.
G LIB O M E T (Lab.G uidotti S pA , Italia)
M e tfo rm in 4 0 0 m g; G lib e n c la m id 2 ,5 m g. C o m p r. film.
Ct. x 40, 60, 80. 100. Pa 2 5,76.
In d . D iabet zaharat insulin o in d e p e n d e n t, fr cetoacidoz, care
nu poate fi controlat prin diet i/sau tra ta m e n t cu sulfonam ide.
A d m in . Iniial 2 com pr./zi, la m ese. Nu se recom and depirea
dozei de 2 g m etform in pe zi.
FO R M A G LIB E N (Krka, S lo ve n ia )
C om pr. film . M etform in 500 m g. G libenclam id 5 m g. Ct. x 30,
60, 90, 100, 120.
G LU C O V A N C E (M erck S nte, Frana)
M etform in 500 mg; G libenclam ida 2,5 m g/5 mg.
Com pr. film . 500 m g/2,5 m g. Ct. * 30, 60, 9 0 ,1 2 0 . Pa 27,50
Com pr. film . 500 m g/5 m g. Ct. * 30, 60, 90, 120. Pa 27,50
A d m in . D estinat adulilor. Iniial un com pr./zi. D oza se ajusteaz
la 1 -2 spt. prin adugare a unui com pr., n funcie de valorile
glicem iei. D oza m axim 4 com pr./zi. A dm in. la nceputul meselor.
La m icul dejun, pentru 1 com pr./zi. D im in. i seara, pentru 2 -4
com pr./zi
M E T F O R M IN U M l R O S IG L IT A Z O N

z lh X P

> P -R F

A V A N D A M E T (S m ithK line B eecham , A ng lia )


M etform in 1000 m g; R osiglitazon 2 m g sau 4 mg. Compr.
film . C t. x 28, 56, 112, 360, 366;
M E TFO R M IN SI P IO G L IT A Z O N A

P -R F

C O M P E T A C T (Takeda G lobal R &D , A nglia)


M e tfo rm in 8 5 0 m g; P io g lita z o n 15 m g. C o m p r. film .
Ct. x 14, 28, 30, 56, 60, 98, 180; Pa 194,99.

MEMOMED

2014

129

Memorator (ta farmacologie

In d . D ia b e t z a h a ra t tip 2, la p a c ie n i su p ra p o n d e ra li, la ca re
glicem ia nu poate fi controlat cu m etform in singur.
A d m iri. Iniial 2 * 2 com pr./zi. Dup 8 spt. se poate crete. Doza
maxim zilnic 8 com pr.
C ind. Nu se adm in. la b olnavi cu cre a tin in seric peste 135
mmoli/l. Insuf. cardiac, hepatic, alcoolism .
G LU B R A V A (Takeda, M area B ritanie)
C om pr. film . Ct. x 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 180.
G LIM EPIR ID SI P IO IG L IT A Z O N A

xC

V a S)

P -R F

T A N D E M A C T (Takeda, M area B ritanie)


Com pr. 30 m g/2 m g; 30 m g/4 m g; 45 m g/4 mg.
M ETFO R M IN - S IT A G LIP T IN
E FFIC IB (M erk, M area B ritanie)
Com pr. film 50 m g/850 m g, 50 m g/1000 mg. Ct. x 1 4 ,2 8 , 56,
168, 196
JA N U M E T (M erk, M area B ritanie)
C om pr. film 50 m g/850 m g; 50 m g/1000 mg. Ct. x 1 4 ,2 8 ,5 6 ,
168, 196. Pa 120,75; 111.18.
V E LM E T IA (M erk, M area B ritanie)
C om pr. film 50 m g/850 m g, 50 m g/1000 mg. Ct. x 1 4 ,2 8 ,5 6 ,
168, 196
M E TFO R M IN - V IL D A G L IP T IN

_____

E U C R E A S (N ovartis, M area B ritanie)


C om pr. film 50 m g/850 m g, Ct. x 6 0 .1 2 0 . Pa 2 1 9 ,7 2 ,4 2 7 ,5 4
C om pr. film 50 m g /1 0 0 0 m g. Ct. x 60, 120. Pa 2 1 9 ,7 2 ,
427,54
IC A N D R A (N ovartis, M area B ritanie)
C om pr. film 50 m g/1000 mg
Z O M A R IS T (N ovartis, M area B ritanie)
C om pr. film 50 m g/850 m g; 50 m g/1000 mg

MEMOMED

130

2014

Memorator de farmacologie

M E TFO R M IN - SAXAGLIPTINUIV1
K O M B O G L Y Z E (B ris to l-M y e rs S q u ib b /A s tra Z e n e c a ,
M area B ritanie)________________________________________
Com pr. film 2.5 m g/850 m g, Ct. x 1 4 ,2 8 5 6 ,6 0 ,1 1 2 ,1 9 6 . Pa
240,27;
C om pr. film 2.5 m g/1000 m g, Ct. x 14, 28 56, 60, 112, 196.
Pa 240,27.
M E TFO R M IN - L IN A G L IP T IN U M ______________________________
JE N T A D U E T O (B o e h rin g e r Ingelheim , G erm ania)
C om pr. film 2,5 m g /8 5 0 m g, C t. x 30
pentru eliberarea unei uniti dozate. Pa
C om pr. film 2 ,5 m g /1 0 0 0 m g, C t. x 30
pentru eliberarea unei uniti dozate. Pa
A 10 BF

b lis te re p e rfo ra te
122,76;
b liste re p e rforate
122,76.

INHIBITOR! Al ALFAGLUD0Z1DAZEI

ACARBOSUM

( j)

P -6L

F c in . D up adm inistrare oral, d e g radat n intestin. S ubstana i


m etaboliii sunt puin absorbii (1% ). E lim inare prin fecale i urin.
Felin. Inhib alfaglicozidaza la nivelul in te stin u lu i subire, dim inua
d e g ra d a re a p o liz a h a rid e lo r n m o n o z a h a rid e a b s o rb a b ile .
D im inu hiperglicem ia postprandial.
In d . D ia b e t n e in s u lin o d e p e n d e n t, n c o m p le ta re a d ie te i, n
m onoterapie sau asociat cu su lfam ide h ip oglicem iante. S indrom
de hipoglicem ie reacional postprandial.
R .a . D u re ri a b d o m in a le , d ia re e , fla tu le n . C re te re a tra n sa m inazelor serice.
S a rc in , a l p ta re . C ontraindicaie
C in d . C etoacidoza diabetic, ciroza, inflam aii intestinale.
A d m in . Iniial 50 m g * 3/zi. n fu n cie de efecte se poate ajunge la
100 mg x 3/zi, rareori 200 m g * 3/zi. C om pr. se nghit nainte de
m as.
G LU C O B A Y 50 - 100 (B ayer, G erm ania)
Com pr. 50 m g; 100 m g;. Ct. * 120. Pa 52,25; 65,61.

MEMOMED

2014

Memorator ele farmacologie

A 10 BG

131

TIAZOLIDINDIONE

S inonim G LIT A Z O N E .
F d in . A goniti se lectivi al receptorului n u clear R gA P P (re ce p to r
g a m a a c tiv a t a l p r o life r r ii p e ro x iz o m a le ) n a d ip o c ite i
favorizeaz a dipogeneza i captarea a cizilo r grai (in grsim ea
p e rife ric , nu v is c e ra l ). R e d u c n d a c iz ii g ra i c irc u la n i i
d is p o n ib ilita te a lip id e lo r n fic a t i m u ch i, s ca d re zis te n a la
insulin n esutul a dipos, m uchi striai, ficat. C re sc g r sim e a
to ta l a c o rp u lu i. A lte e fe c te : c re s c H D L c o le s te ro l, L D L
co lesterol, trig lice rid e le , scad te n siu n e a a rte ria l , fib rin o g e n u l.
Sunt vasodilatatoare i antiinflam atoare.
Ind. D iabet zah a ra t tip 2, ca te ra p ie de linia a tre ia , asociat, la
b o lnavi la c a re g lic e m ia nu p o a te fi c o n tro la t de m e tfo rm in
(b o ln a v i cu o b e z ita te ) s a u de s u lfo n ilu re e (b o ln a v i c a re nu
tolereaz m etform in sau cu c o n tra in d ica ii pentru ace sta ). 2 5 30% din bolnavi nu au o m bu n t ire sem nificativ a glicem iei
dup 8 spt. Ei trebuie s renune la glitazone.
R.a. C retere n greutate. R etenie hidrosodat, edem m acular,
re d uc fo rm a re a o s u lu i i d e n s ita te a , cu ris c de fra c tu r a
e x tre m it ilo r, m a i a le s la fe m e i n m e n o p a u z , ris c c a rd io
v a s c u la r cu c re te re a m o rta lit ii, h e p a tit . n a s o c ie re cu
m etform in: anem ie, hipo sau hiperglicem ie, hiperlipem ie, acidoz
la ctic , c e fa le e , a m e e li, g re a , d u re ri a b d o m in a le , d ia re e ,
c o n s tip a ie , v o m e . n a s o c ie re cu s u lfo n ilu re e : tu lb u r ri de
co agulare, h ipo sau h ip e rg lic e m ie , c e fa le e , a m e e li, d isp n e e ,
grea, dureri abdom inale, astenie.
S arcin, a l p ta re . V ezi A 10 B 8.
C o n d u ce re a a u to , lu c ru l la m a in i. E fecte reduse.
C ind. Insuf. cardiac, hepatic. Nu se asociaz cu insulina (risc
de insuf. cardiac). A cidocetoz diabetic, precom a diabetic.
PIOGLITAZONUM

P -R F

F c in . B ine a b s o rb it ora l. P ic s e ric la 2 ore . C o n c e n tra ia de


echilibru se atinge n 7 zile. M etabolizare n 4 m etabolii, din care
doi activi farm acodinam ic. E xcreie prin urin (n cea m ai m are
parte ca m etabolii) i prin bil - fecale. T1/2 3 - 7 ore.
F d in . D erivat de tiazolidindion , sca d e re zisten a la in su lin la
nivelul ficatului, m uchilor, esutului adipos.
Ind. D iabet zaharat tip 2, s in g u r sau aso cia t cu o sulfoniluree sau
m etform in, n fu n c ie de co n tro lu l g lic e m ie i o b in u t p rin d ie t ,
exerciii fizice, antidiabetice clasice.

132

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

R .a. Infecii respiratorii superioare, cefalee, m ialgie.


A d m in . M o n o te ra p ie . In iia l 15 sa u 30 m g /zi, n tr-o priz . Se
poate crete pn la 45 m g/zi. n a sociere 15 sau 30 m g/zi, doz
care poate fi m icorat n funcie de efect.
A C T O S (Takeda G lobal R &D , A ng lia )
Com pr. 15 m g; 30 m g; 45 m g. Ct. * 14, 28, 30, 56, 84, 90,
98; Pa 122,43; 184,24; 251,99.
G LID IP IO N (A ctavis G roup, Islanda)
Com pr. 15 m g; 30 m g; 45 m g. C t. * 14, 28, 30, 56, 90, 98,
100. Pa 44,73, 84,97, 113,29.
G LU STIN (Takeda G lobal R &D , A ng lia )
C om pr. 15 m g; 30 m g; 45 m g. Ct. * 14; 28; 30; 50; 56; 84;
90; 98
LIS P E C IP (A lvogen IPC O S .A .R .L., Luxem burg)
C om pr. 15 m g; 30 m g; 45 m g. C t. * 14, 28, 30, 50, 56, 90,
98. Pa 52,93; 104,74;. 142,71.
P A G LITA Z (KR KA , S lovenia)
C om pr. 15 m g; 30 m g; 45 m g. Ct. * 14, 28, 30, 50, 56, 90,
98.
P IO G L IT A Z O N A A U R O B IN D O ( A u ro b in d o P h a rm a ,
M alta)____________________________________________________
C om pr. 15 m g; 30 m g; 45 m g. Ct. * 14, 28, 30, 50, 56, 84,
90, 98, 1 1 2 ,1 9 6 ; FI. x 30, 500. P.a. 8 1,44; 124,53; 158,92.
P IO G L IT A Z O N A D R . R E D D Y 'S (D R . R e d d y s
Laboratories, R om ania)___________________________________
C om pr. 15 m g; 30 m g; 45 m g. C t. * 28, 30, 98, 100, 112,
1 9 6 ,2 0 0
P IO G LITA ZO N A M Y LAN (G enerics LTD , M area B ritanie)
C om pr. 15 m g; 30 m g; 45 m g. Ct. * 10, 14, 28, 30, 50, 56,
84, 90, 98; FI. x 500.
P IO G LITA ZO N A P O LIP H A R M A (P olipharm a, R om nia)
C om pr. 15 m g; 30 m g; 45 m g. Ct. * 14, 28, 30, 50, 56, 90,
98.

MEMOMED

2014

133

Memorator de farmacologie

P IQ G LIT A Z O N A T E R A P IA (Terapia S .A., R om nia)


C om pr. 15 m g; 30 m g; 45 mg. Ct. * 14, 28, 30, 50, 56, 84,
90, 98.
P IO G L IT A Z O N A T O R R E N T (T o rre n t P h a rm a S .R .L .,
R om ania)
C om pr. 15 m g; 30 m g; 45 m g. C t. * 28, 30, 5 0 ,9 8 ,1 2 0 , 200.
Pa 88,30, 130,65, 166.32.
P IO G L IT A Z O N A A C C O R D (A cco rd H e a lth ca re Lim ited,
M area B ritanie)
C om pr. 15 m g; 30 m g; 4 5 m g. Ct. * 14, 28, 30, 50, 56, 90,
98, 112, 196. P a 8 2 .4 2 , 8 8 .3 0 ; 126,29, 130,65; 163,79,
175.49.
Z IP IO N (Zentiva, R epublica C eha)
C om pr. 15 m g; 30 m g; 45 m g. Ct. * 14, 28, 30, 50, 56, 60,
84, 90, 98, 112, 120, 196. Pa 71,11; 106,63; 175,49.
R O S IG LIT A Z O N U M

P -R F

F d ln . A go n ist s electiv al receptorului n u cle a r R A P P (receptor


gam a activat ai proliferrii p e ro xizo m a le ) a n tid ia b e tic din clasa
tia zo lid in d io n e . S ca d e g lic e m ia p rin m ic o ra re a re zis te n e i la
in sulin la n ivelul e s u tu lu i a d ip o s , m u s c u la tu rii s c h e le tic e i
ficatului.
Ind. D iabet zaharat tip 2. M onoterapie la aduli (n special aduli
supraponderali) Ia care afeciunea este controlat inadecvat prin
diet i exerciiu fizic i pentru care m etform ina nu este utilizabil
datorit co ntraindicaiilor sau intoleranei. Terapia oral dubl n
asociere cu m etform in, la aduli (n special aduli supraponderali)
cu g lic e m ia in s u fic ie n t c o n tr o la t . T e ra p ia o ra l trip l n
com binaie cu m etform in i un d erivat de sulfoniluree la aduli (n
special aduli supraponderali) cu glicem ia insuficient controlat,
n ciuda terapiei orale duble.
C ind.
-insuficien cardiac sau antecedente de insuficien cardiac
(clase N Y H A l-IV )
- sindrom coronarian acut [angin instabil, infarct m iocardic fr
s u p ra d e n iv e la re a s e g m e n tu lu i S T (IM A N o n S T ) i in fa rc t

134

MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

m iocardic cu supradenivelarea segm entului S T (IM A ST)]


- insuficient hepatic
- cetoacidoz diabetic sau precom dia b e tic
R .a . A n e m ie , h ip e r c o le s te r o le m ie , h ip e r tr ig lic ir e d e m ie ,
hiperlipem ie, cretere n greutate, ca rd io p a tie ischem ic, fracturi,
edem e
A d m iri. M onoterapie: 4 mg pe zi, doza poate fi crescut la 8 mg
pe zi, dup 8 s p t m n i de tra ta m e n t da c e ste n e c e sa r un
control glicem ic m ai bun. Se poate adm o dat sau de dou ori pe
zi.
A V A N D IA (S m ithkline B eecham PLC , M area B ritanie)
C om pr. film . 2 mg; 4 m g; 8 m g. A u to riz a ie s u p e n d a t .
A 10 BH INHIBITORI AI DIPEPTIDIL PEPTIDAZEI4 (DDP-4)
S inonim G LIP TIN E
F d in . In h ib ito r ii d ip e p tid il p e p tid a z e i 4 (D P P -4 ), e n z im
re s p o n s a b il de in a c tiv a re a in c re tin e lo r, c re s c c o n c e n tra ia
h o rm o n ilo r e n d o g e n i a c tiv i, c o n trib u in d la c o n tro lu l g lice m ie i.
H orm onii endogeni, incretine, care includ peptidul 1 glucagon-like
(P G L-1) i polipeptidul insulinotrop d e p e n d e n t de glucoz (PIG),
sunt eliberai din intestin pe tot parcursul zilei, ia r concentraiile lor
cre sc ca rspuns la ingestia de a lim e n te . C nd co n ce n tra iile
glucozei n snge sunt norm ale sau crescute, PGL-1 i PIG cresc
sinteza i eliberarea insulinei din celulele beta pancreatice. PGL1 reduce i secreia de glucagon din ce lu le le alfa pancreatice i
n c e tin e te g o lir e a s to m a c u lu i. C o n c e n tra iile re d u s e de
glucagon, m preun cu concentraiile m ai m ari de insulin, duc la
o p ro d u c ie h e p a tic m a i re d u s d e g lu c o z , d e te rm in n d
scderea glicem iei. E fectele PGL-1 i PIG s u n t dependente de
g lucoz (cnd concentraiile g lucozei n snge sunt m ici nu se
observ stim ularea eliberrii de insulin i supresia secreiei de
glucagon de ctre P G L -1 ). A ctivitatea PGL-1 i PIG este lim itat
de enzim a D PP -4, care hidrolizeaz rapid horm onii endogeni n
m e ta b o lii in a c tiv i. S ita g lip tin m p ie d ic h id ro liz a h o rm o n ilo r
e n d o g e n i d e c tre D P P -4 , c re s c n d a s tfe l c o n c e n tra iile
plasm atice ale form elor active de PGL-1 i PIG . Prin creterea
valorilor horm onilor endogeni activi, crete elib e ra rea de insulin
i scade valorile de glucagon.
in d . D iabet za h a ra t de lip 2 n a sociere cu agoniti P P A R y i/sau
sulfoniluree i/sau m etform in.
R .a. H ipoglicem ie m ai frecvent la asocierea cu m etform in i/sau
s u lfo n ilu r e e . E d e m e p e r ife r ic e , fla tu le n , in fe c ii d e c i
respiratorii superioare, am eeli, som nolen.

MEMOMED

2014

135

Memorator de farmacologie

S a rc in , a l p ta re . C ontraindicate.
C o n d u c e re a u to , lu c ru l la m a in i. P ruden, putnd p roduce
am eeli, som nolen.
C ind. D iabet tip 1. G astropa re z d ia b e tic . Insuficien renal
g rav.H ipersensibilitate la substana activ sau la oricare dintre
excipieni.
S ITA G LIP TIN U M

P -R F /S

F cin . A bsorbie oral rapid, cu concentraii plasm atice m axim e


(Tm ax m edian) la 1-4 ore dup adm inistrarea dozei de 100 mg.
Vd m are (128 I), le g a re de p ro te in e le p la sm a tice m ic (38% ).
E lim inare n principal n e m od ifica t prin urin, ia r m e tabolizarea
este minor.
A d m in . A duli: 100 m g, o dat pe zi n tr-o priz. Se m enine doza
de m e tfo rm in s a u d e a g o n is t P P A R y , ia r s ita g lip tin u l se
a d m in is tre a z c o n c o m ite n t. n a s o c ie re cu o s u lfo n ilu re e ,
utilizarea unei d oze m ai m ici de su lfoniluree, pentru a dim inua
riscul hipoglicem iei. Nu este necesar ajustarea dozei la pacienii
cu insuficien renal uoar (clearance al creatininei [CICr] =50
ml/m in) sau la pacienii cu insuficien hepatic uoar pn la
m oderat.
JA N U V IA (M erck S harp & D ohm e, A nglia)
Com pr. film . 25 m g, 50 mg, 100 mg Ct. x 14, 28, 50, 56, 84,
98; Pa 196,24.
T E S A V E L @ 2 5 - 5 0 - 1 0 0 (M erck S harp & Dohm e, A nglia)
C om pr. film . 25 m g; 50 m g; 100 m g Ct. * 14; 28; 50; 56; 84;
98
X E LE V IA (M erck S harp & D ohm e, A nglia)
C om pr. film . 25 m g; 50 m g; 100 m g Ct. x 14; 28; 50; 56; 84;
98
V ILD A G LIP T IN U M

^iCax (D

> P -R F

F cin . A bsorbie oral rapid, je u n . Pic. seric, la 1,7 or (2,5 ore


dup a lim e n te ). M e ta b o liz a re 69% . E x c re ie u rin a r (8 5 % ) i
fecale (15% ).
F d in . Inh ib rapid i c o m p le t D P P -4 , d e te rm in n d cre te re a
horm onilor de tip incretin GLP-1 (glucagon-like peptide 1") i G IP
(g lu co se -d e p e n d e n t in s u lin o tro p ic p o ly p e p tid e ). A stfe l crete

136

M E M O M E D

2014

Memorator de farmacologie

sensibilitatea beta la glucoz, co n d u c n d la secreie m rit de


insulin dependent de glucoz.
In d . D iabet tip 2. B ite ra p ie , cu m e tfo rm in sau s u lfo n ilu re e , la
bolnavi la care acestea singure su n t insuficiente.
fi.a . Trem urturi, cefalee, vertij, grea, hipoglicem ie, astenie.
A d m in . A duli, oral, 100 m g n tr-o priz unic, zilnic sau cte 50
m g dim ineaa i seara.
G ALVU S 50 - 100 m g (N ovartis E uropharm , A ng lia )
C om pr.50 m g; 100 m g Ct. * 7; 14; 28: 5 6 : 30; 90; 112; 336.
Pa. 100.93, 19141.
JA LR A (N ovartis, M area B ritanie)
C om pr. 50 m g. Ct. x 7; 14; 28; 56; 30; 90; 112; 336
X ILIA R X (N ovartis, M area B ritanie)
Com pr. 50 m g. Ct. x 7; 14; 28; 56; 30; 90; 112; 336
S A X A G LIP T IN U M _____________________________________ P -R F
F d in . O ral 2 ,5 -5 mg x 1/zi m b u n t e te n iv e le le H b A 1 c la
bolnavi cu diabet tip 2. P oteneaz m etform inul i sulfonilureele.
R.a. Infecii aparatul respirator, urinar, cefalee, edem e, alergii.
A d m in . Un com pr./zi, la aceeai or, in d ife re n t de mese.
O N G LY Z A (B ristol, M area B ritanie)
C om pr. film . 2.5 m g, 5 m g. Ct. x 14 , 28, 20, 90, 98. Pa
213,17; 210,24.
LIN A G L IP T IN U M

P-RF

In d .: D iabet zaharat de tip 2 ca m onoterapie la pacieni la care


dieta i exerciiul fizic nu asigur un control a d e cva t al glicem iei i
c ro ra u tiliz a r e a m e tfo rm in e i nu e s te in d ic a t d in c a u z a
intoleranei sau a c o n tra in d ic a te i dat de insuficiena renal. n
com binaie cu m etform in sau cu sulfoniluree i m etform in, atunci
cnd num ai dieta i exerciiul fizic m p re u n cu terapia asociat/
dual a acestor dou m edicam ente nu asigur un control adecvat
al glicem iei.
F d in . O ral 2 ,5 - 5 mg x 1 /z i m b u n t e te n ive le le H b A 1 c la
bolnavi cu diabet tip 2. P oteneaz m etform inul i sulfonilureele.

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

137

R.a. N asofaringit, tuse.


A cfm /n.M onoterapie: 5m g./zi,.
T R A J E N T A (P h a rm a c e u tic a l C o m p a n y J e lfa S .A .,
P olonia)
C om pr. film . 2,5 m g, 5 m o . C t. * 14, 28, 30. 90, 98. Pa
219,40.
A 10 BX

ALTE HIPOGLICEMIANTE ORALE

G LIN ID E
D erivai de ac. carbam oilm etil-benzoic,
R E P A G LIN ID U M

P -R F

F cin. A bsorbie digestiv rapid, com plet. P ic plasm atic la o or.


T1/2 o or. E lim inare n 4 - 6 ore, prin bil, urin (8% ), fecale (1% ).
M etabolii inactivi.
F d in . S tim u le az e lib e ra re a in s u lin e i d in p a n cre a s, (in su lin o secretagog), efect com parabil cu al su lfa m id e lo r hipogliceniante.
Efectul apare m ai repede (30 m inute) i cureaz mai puin (n
timpul m esei), n com paraie cu sulfam idele hipoglicem iante, cu
control m ai bun al hiperglicem iei postprandiale.
In d. D ia b e t in s u lin o -in d e p e n d e n t (tip 2 ). M o n o te ra p ie , c n d
glicem ia nu este c o n tro la t prin d ie t , s c d e re a n g re u ta te ,
e x e rc iii fiz ic e . A s o c ia t cu m e tfo rm in , c n d a c e s ta nu e ste
suficient de eficace. Este nejustificat a socierea cu sulfoniluree.
R.a. H ip o g lic e m ie uo a r , tu lb u r ri v iz u a le tra n z ito rii, d ia re e ,
c o n s tip a ie , d u re ri a b d o m in a le , v o m e , g re a . C re te re a
transam inazelor, erupii. C reterea n greutate.
S arcin, a l p ta re . A se vedea la A 10 BB.
C o n d u ce re a a u to , lu c ru l la m a in i. V ezi A 10 BB.
C ind. D iabet z a h a ra t tip 1, d ia b e t tip 2, p u te rn ic d e zechilibrat,
cetoacidoza, tulb. severe hepatice, renale.
A d m in . n a in te de fie ca re m as p rin cip a l , cu 1 5 -3 0 m inute.
Iniial 0,5 m g. S e crete gra d a t la intervale de 1 -2 sptm ni, n
funcie de efecte. D oza m axim pentru o dat 4 m g, pentru 24 ore
16 m g. N u se re c o m a n d la c o p ii, a d o le s c e n i su b 18 a n i,
vrstnici peste 75 de ani. D oze m ai m ici la debili, de n u triti. n

138

MEMOMED

2014

Memorator tic farmacologie

asociere cu m etform in se m enin d ozele acestuia i se adaug


repaglinid dup schem a m enionat.
A D E R E G L (S pecifar, G recia)
C om pr. 0,5 m g; 1 mg; 2 m g. Ct. x 30, 9 0 ,1 2 0 , 270.
D IB ETIX (Jelfa, P olonia)
C om pr. 0,5 m g; 1 m g; 2 m g. Ct. x 90.
E N Y G LID (Krka, S lovenia)
Com pr. 0,5 m g; 1 m g; 2 mg
N O V O N O R M (N ovo N o rd isk A /S , D anem arca)
C om pr. 0,5 mg; 1 m g; 2 m g. Ct. * 90
P R A N D IN (N ovo. D anem arca)
Com pr. 0,5 m g. C t. * 30
R E P A G LIN ID A FA R M A L (Farm al, R om nia)
C om pr. 0,5 mg; Ct. * 30; 90; 120; 270. Pa 20,54; 59,63;
75,52; 161,12;
C om pr. 1 m g. C t. * 30; 90; 120; 2 7 0 . Pa 2 7 ,2 4 , 75,11,
100,16, 213,71;
C om pr. 2 m g. Ct. * 30; 90; 120; 27 0 . Pa 3 3 ,3 0 , 91,81,
122,41, 261,16.
R E P A G L IN ID A C H A N E L L E M E D IC A L
M area britanie)

(G e n e ric s LTD ,

C om pr. 0,5 m g; 1 m g; 2 m g; C t x 30, 9 0 ,1 2 0 ,1 8 0 , 200, 270.


R E P A G LID IN A (Stada, R om nia)
C om pr. 0,5 mg; 1 mg; 2 m g; 4 mg.
R E P A G LIN ID A (Teva, O landa)
Com pr. 0,5 mg.
R EN EO S (Zentiva K.S. - R epublica C eha)
C om pr. 0,5 m g; 1 m g; 2 m g. C t. x 3 0 ,9 0 ,1 2 0 , 270, 360. P.a.
27.30 27,30; 27,30. FI. x 1000.

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

N A T E G LIN ID U M

139

P -R F

S TA R LIX (N ovartis, M area B ritanie)


C om pr. film 60 m g; 120 m g; 180 m g.
IN C R E TIN O M IM E TIC E
Incretinele, ex. polipeptida insulinotrop dependent de glucoza
(GIP), i peptida 1 glucagon like (G LP -1) sunt horm oni intestinali,
secretai postprandial. S tim uleaz eliberarea de insulin de ctre
p a n c re a s , a t t tim p c t c o n c e n tra ia s e ric a g lu c o z e i e ste
crescut. A u efect tro fic asupra ce lu le lo r (i p ancreatice, inhib
eliberarea de glucagon, inhib evacuarea stom acului, stim uleaz
centrul saietii,
E XE N A TID U M

P -R F

F cin. D up adm inistrarea subcutanat la pacienii cu d iabet tip 2,


atinge valorile m ediane ale co n ce n tra iilo r plasm atice m axim e n
2 ore. V o lu m u l a p a re n t d e d is trib u ie e s te 2 8 I. S e e lim in
predom inant prin filtrare glom e ru la r , cu d e g radare proteolitic
ulterioar. C lea ra n ce -u l a fo st s e m n ifica tiv redus (cu 84% ), la
pacienii cu nefropatii n stadiu term inal.
F d in . M im e tic al in c re tin e i c a re m a n ife s t c te v a a c iu n i
hipoglicem iante ale peptidei 1, asem n to a re glucagonului (G LP1). S ecvena de am inoacizi a exenatidei se suprapune parial cu
cea a G LP -1 u m an. S -a a r ta t c e x e n a tid a se le a g de i
activeaz in vitro receptorul um an G LP -1.C rete (dependent de
c o n c e n tra ia g lu c o z e i) , s e c r e ia d e in s u lin d in c e lu le le
pancreatice beta. C nd g lice m ia d im in u , secreia de insulin
dim inu. Inhib se cre ia de g lu ca g o n , cu n o scu t ca fiind m ult
crescut n diabetul de tip 2.
In d . T ra ta m e n tu l d ia b e tu lu i z a h a ra t tip 2, n a s o c ie re cu
m etform in i/sau cu derivai de sulfoniluree, la pacienii care nu
au realizat control g licem ic ade cva t cu dozele m axim e tolerate ale
acestor tratam ente orale.
R.a. S cderea apetitului alim entar, cefalee, nervozitate, am eeli,
astenie, dispepsie, durere a b d o m in a l , boal de reflux gastroesofagian, d istensie a b dom in a l , hip e rh id ro z . H ipoglicem ie la
asociere cu sulfoniluree. P ancreatit.
C ind. H ipersensibilitate la substana activ sau la oricare dintre
e xcip ie n i. D ia b e t tip 1. G a s tro p a re z d ia b e tic . In s u ficie n
renal grav.

MEMOMED

140

2014

Memorator de farmacologic

A d m iri. 5 |jg exenatid/doz, de d ou ori pe zi (BID ) tim p de cel


puin o lun, pentru a m b u n t i to le ra b ilita te a . U lterior, doza
poate fi crescut la 10 pg BID. A dm in istra re cu 60 m inute naintea
m esei de dim inea i de sear (sau a c e lo r dou m ese principale
ale zilei, separate printr-un interval de a p ro xim a tiv 6 ore sau mai
m u lt). A d m in is tr a re s .c . n c o a p s , a b d o m e n s a u p a rte a
superioar a braului.
B Y E TTA 5 pg - 10 pg/doz (Eli Lilly, O landa)
S ol.inj. 5 pg; 10 pg/doz. S tilou in je cto r (pen) preum plut cu
60 doze (1,2 m l; 2,4 ml). Ct. * 1; Pa 40 5 ,7 ; 467,22.
B YD U R E O N 2m g (Eli Lilly, O landa)
S ol.inj. 2m g. 4 x 1 dispo zitiv de ad m in istra re unica (1 fi x 2ml
pulbere + 1 seringa preum pluta x 0,65m l so lve n t + 2 ace pt.
injectare) Pa 549,31.
LIR A G LU T ID U M

/C a v

(D

P -R F

F c in . D up in j. s .c . a b s o rb ie le n t . P ic s e ric la 8 - 1 2 ore.
E lim in a re a n p ro p o rii m ici (6% n u rin , 5 % n fe c a le ), ca
m etabolii, n 6 -8 zile. T 1/2 de elim . 13 ore.
F d in . A na lo g al G LP-1 um an, h o rm o n in c re tin e n d o g e n care
p o te n e a z s e cre ia de in s u lin a g lu c o z -d e p e n d e n t , de ctre
c e lu le le beta p a n c re a tic e . L ira g lu tid a s tim u le a z s e c re ia de
insulin glucoz-dependent.
In d . D iabet tip 2, asociat cu m etfom in sau sulfam ide, la bolnavi
care nu rspund la aceste antidiabetice.
R .a . R in o fa rin g ite , a n o re x ie , h ip o g lic e m ie , c e fa le e , a m e e li,
grea, diaree, vom e, gastrit, dureri abdom inale.
A d m in . Iniial 0,6 m g/zi. D up o spt. se poate crete la 1,2 mg,
apoi la 1,8 m g, la nevoie.
V IC TO ZA @ (N ovo, D anem arca)
S ol.inj. stilou preum plut 6 m g/m l. Pa 4 8 4,03
D A P A G L IF O Z IN U M

P -R F

F c in : A b s o r b ie o ra l b u n , n e in flu e n a t d e a lim e n te .
B iotransform are prin glucuronoconjugare. E lim inare urinar, tim p
de injum tire de aprox. 12 ore. Nu este in h ib ito r C YP.
F d in : C rete elim inarea renal a glucozei, prin inhibiia selectiv
i reversibil a co-transportorului 2 de sodiu I g lucoz (SG LT2).
C a n tita te a d e g lu c o z e lim in a t d e c tre rin ic h i p rin a c e s t
m ecanism depinde de concentraia p lasm atic a glucozei.

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

141

Ind: diabet zaharat de tip 2, la aduli ca m onoterapie sau aso cia t


cu alte hipoglicem iante
R .a.: H ip o g lic e m ie , c re te re a c re a tin in e i sa n g u in e , in fe cii ale
tractului urinar, greaa, am eeli, erupie cutanat tranzitorie.
A d m iri: 10 m g/zi
F O R X IG A (B ris to l-M y e rs S q u ib b /A s tra Z e n e c a E E IG ,
M area B ritanie)
C om p. film 5mg, 10 m o Ct. x 14, 28, 30, 90, 98 Pa 290,04

142

MEMQMED

2014

Memorator de farmacologie

A 11

VITAM IN E

A 11 A

MULTIVITAMINE, COMBINAII

A 11 B MULTIVITAMINE
A 1 1 C VITAMINELE A l
COMBINAIILE LOR

0,

INCL.

A 11 D VITAMINA B 1 l COMBINAII CU VIT B


6 I B 12
A 11 E

VITAMINA B COMPLEX,
INCLUSIV COMBINAII

A 11 G ACID ASCORBIG, INCL. COMBINAII


A 11 H ALTE PREPARATE CU VITAMINE
A 11 J

ALTE PRODUSE CU VITAMINE,


COMBINAII

A 11 A

MULTIVITAMINE, COMBINAII

A 11 AA

MULTIVITAMINE GU SUBSTANJE MINERALE

M U LT IV IT A M IN E l A L T E M IN E R A L E __________________ P T C
K ID DI P H A R M A TO N (B o e h rin g e r Ing., G erm ania)
1 ml siro p co n in e : C a lciu su b fo rm d e g lic e ro fo s fa t de
calciu; Fosfor; V it. B1; V it. B 2; V it. B 6; V it D 3; V it E; Vit. PP;
D expantenol. FI. 100 ml; 200 ml.

Admin.

Copii 1-5 ani: 7,5 ml (1 1/2 linguri) pe zi. Copii peste 5


ani, adolesceni, aduli: 15 ml (3 lingurie) pe zi.

MEMOMED

2014

143

Memorator de farmacologie

P R O M A TE R N (B eres P harm aceuticals, U ngaria)


1 com pr. conine: retinol, betacaroten, tiam in, riboflavin,
nicotinam id, acid pantotenic, piridoxin, cianocobalam in,
acid folie, biotin, acid ascorbic, colecalciferol, a -ta co fe ro l
fitom enadion, calciu, fosfor, m agneziu, zinc, fer, m angan,
cupru iod, m olibden, crom , seleniu. Ct. x 30, 60, 90.
A d m iri. 1 cp/zi
M U LT IV IT A M IN E l O LIG O E L E M E N T E

O TC

D U O V IT (Krka, S lovenia)
D raieu rou:
V itam ina A; V itam ina C; V itam ina E; V itam ina B6; V itam ina
B1; V itam ina B 12; V itam in a D3; N icotinam id; Ca pantot.;
V itam ina B2; A cid folie
D raieu albastru:
M a g n e z iu ; C a lc iu ; F o s fo r; F ie r; Z in c ; C u p ru ; M a n g a n ;
M olibden
C utie 20 draj. roii i 20 draj. albastre
A d m in . A duli i copii peste 10 ani, Id ra je u rou i unul albastru/zi.
S U P R A D Y N (B ayer, R om nia)
V itam ina A; V itam ina B1; V itam ina B2; V itam ina B6; V itam ina
B 1 2 ; B io tin a ; N ic o tin a m id ; C a lc iu p a n t.; V ita m in a C;
V itam ina E; C alciu; Fier; M agneziu; M angan; Cupru; M olibdat
sodic. Com pr. efervesc. Ct. * 10; 15; 30. Draj. Ct. * 30
A d m in . O ral. A duli 1/zi. C opii 1 /2 -1 /zi.
TR IO V IT (Krka, S lovenia)
B etacaroten; T ocoferol acetat; A cid ascorbic; Seleniu
C apsule. Ct. * 30.
A d m in . 1 -2 caps./zi, dup m as. S erii de 2 luni, 2 - 3 serii/an.

A 11 B

MULTIVITAfVIINE

A 11 BA

MULTIVITAMINE

S A N A -S O L (N ycom ed, A ustria )


S irop 10 m l coninnd: V itam ina A ; V ita m in a D-3; V itam ina
E 10 mg; V itam ina B1; V itam ina B2; V itam ina PP; V itam ina
B6; V itam ina B 12; A cid pantotenic; V itam ina C
Flacon 250 ml; 500 ml

M E M O M E D

144

2014

Memorator ele farmacologie

A 11 C VITAMINA A I D,
INCL. COMBINAIILE LOR
A 11 CA

VITAMINA A

R E T IN O LU M

SD \ @

P-6L

F c in . A b s o rb ie b u n d ig e s tiv , d e p o z ita re n fic a t (9 0 % ).


B iotransform are n proporie m are.
F d in . Intervine n e la b o ra re a ro d o p sin e i, n re g la re a troficitii
m ucoaselor i tegum entelor, a m u ltip lic rii celulare. S tim uleaz
form area anticorpilor. N ece sa r ziln ic: 0 -1 an 45 0 m eg; 1 -7 ani
300 meg; 7 - 9 ani 400 m eg; 9 -1 8 ani 5 7 5 -7 5 0 meg; peste 18 ani
750 m eg; s a rc in 750 m eg; la c ta ie 1,2 m g (3 0 0 m eg = 1000
uniti).
In d . ntrzierea creterii la copii, de rm a to ze , infecii i inflam aii
ale m ucoaselor, tulburri d ig e stive cro n ice . C ecitate nocturn n
ciroza biliar prim ar (50.0 0 0 u./zi in iia l; n tre in e re cu 5 .0 0 0 25.000 u./zi).
R.a. H ipertensiune intracra nia n i h ip e ro sto z n supradozare.
Tulb. hepatice la doze de 7,5 m g (25.000 u.i.) pe zi, prelungite.
P re c . R e tin o lu l poate p ro d u ce fe n o m e n e de h ip e rvita m in o z ,
dup doze m ari adm inistrate peste 5 -6 luni.
C in d . S arcin, doze peste 10.000 u.i. ziln ic n alim e nta ie i ca
suplim ent (risc de teratogenitate).
N e c e s a ru l z iln ic . 0 -1 an, 450 pg, 1 -7 ani 300 pg, 7 - 9 ani 40 0 pg,
9 -1 8 ani 5 7 5 -7 5 0 pg. A duli, brbai, 70 0 pg (A nglia), 1000 pg
(S U A ), fem ei 600 resp. 800 p g . S arcin a 750 pg. Lactaie 1,2 mg.
V IT A M IN A A 50000 ui (P harco Im pex 93, R om nia)
C aps.m oi 50.000 u.i. Ct. * 24. Pa 1,68
V IT A M IN A A FO R TE (B iofarm , R om nia)
C aps. m oi 50.000 u.i. Ct. * 30. Pa 5,52
V IT A M IN A A B IO FA R M (B iofarm , R om nia)
P ic.orale, sol. 20 m g/m l cu 30.000 u .i./m l. Flacon 10 ml. Pa
2,96
A d m in . O ral. A duli 5 0 -1 0 0 pic./zi. S ugari 2 -4 0 pic. n 1 -3 prize.
C opii 2 -1 5 ani 1 0 -6 0 pic. n 2 prize.

MEMOMED

2014

145

Memorator de farmacologie

A 11 CC

VITAMINA 0 l ANALOGI

ERGOCALCIFEROLUM______________________

|SB] / \

P -6 L

F c in . A bsorbie digestiv.
F d in . F avorizeaz absorbia intestinal a calciului, indirect i a
fo s fo ru lu i, s tim u le a z d e p u n e re a s ru rilo r m in e ra le n o a se .
N ecesar zilnic: 0 - 5 ani 4 0 0 u; peste 5 ani 100 u; sarcin i lactaie
400 u (100 u = 2,5 g). A du li sub 50 ani, 2 0 0 u.; 5 1 -7 0 ani, 40 0 u.;
peste 70 ani 600 u. D up unii experi toi adulii necesit 800 u./zi.
In d. P ro fila x ia i tra ta m e n tu l c u ra tiv al ra h itis m u lu i c a re n ia l,
osteom alacie, osteodistrofie, h ipoparatiroidie, tbc cutanat.
N e c e s a ru l z iln ic 0 - 5 ani 400 u (10 pg). P este 5 ani 100 u (2,5
pg). S arcin, lactaie 4 0 0 u.
A d m in . A duli. P rofilactic, gravide, alptare, 1 0 0 0 -1 500 u.i./zi.
C u ra tiv , 6 0 0 0 0 0 u .i. la 4 - 6 s p t m n i. C o p ii. P ro fila x ia
rahitism ului la sugar, 4 0 0 -1 000 u.i./zi. Tratam entul rahitism ului,
400 0 0 0 -6 0 0 000 u.i. oral, inj. ntr-o priz sau 5 0 0 0 -1 5 000 u.i./zi
n 2 -3 prize, tim p de 3 - 6 spt. asociat cu calciu.
D IH ID R O T A H IS T E R O LU M

Ak

/k

P -6 L

F d in . A ciu n e antirahitic m ai slab d ect vitam inele D. Mai activ


dect ele n m obilizarea calciului din oase.
Ind. H ipoparatiroidie cu fenom ene de tetanie.
A d m in . Oral, 0 ,5 -1 m g pe zi (1 5 -3 0 pic. sol 0,1% ).
A L F A C A L C ID O L U M _________________________

|SBl / \

> P -R F

F c in . A b s o rb ie d ig e s tiv b u n , fa v o riz a t n p re ze n a b ile i.


T ra n sfo rm a t n fic a t n c a lc itrio l, m e ta b o litu l cel m ai a c tiv cu
aciune vitam inic D. E xcreie biliar i n fecale.
F d in . Favorizeaz absorbia intestinal a calciului, in d ire ct i a
fosforului, crete calcem ia, scade excreia calciului i fosforului n
fecale. S tim uleaz dep u n e re a s ru rilo r m in e ra le n oase. A cti
veaz procesele respiratorii celulare.
In d . P ro fila x ia i tra ta m e n tu l c u ra tiv al ra h itis m u lu i c a re n ia l.
O s te o m a la c ie c a re n ia l (s u b a lim e n ta ie , g a s tre c to m iz a i).
O steoporoz. Indicat m ai ales la bolnavi cu insuf. renal cronic
la c a re n u s e p o a te fa c e h id r o x ila r e a c o le c a lc ife r o lu lu i.
H ipoparatiroidie. P revenirea fra ctu rilo r consecutive osteoporozei,
n asociere cu suplim ent de calciu.

146

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

R .a . La doze m a ri, h ip e rv ita m in o z cu v o m e , h ip e rca lc e m ie ,


a s te n ie , s o m n o le n , c e fa le e , a n o r e x ie , g r e u r i, d u re ri
abdom inale, constipaie, diaree, poliurie, h ip ertensiune arterial,
dureri m usculare i osoase.
P rec. C alcem ia i calciuria trebuie d e te rm ina te regulat, m ai ales
la n c e p u tu l tra ta m e n tu lu i. S e n tre ru p e a d m in is tra re a cnd
calcem ia depete valorile n o rm a le i ca lciuria dep ete 3 0 0 400 m g/24 ore. Se asigur aport ca lcic (circa 1 g/zi la adult).
A d m in . O ral. A duli. Iniial 1 m cg /zi. V rstn ici 0,5 m cg/zi. ntre
inere 0 ,2 5 -1 m cg/zi. C opii 50 n g /kg /zi. P re m a tu ri, nou-nscui
5 0 -1 0 0 ng/kg/zi.
A LP H A D 3 (Teva, R om nia)
Caps. m oi 0,25 m cg. Ct. * 20, 30. 50, 60, 9 0 ,1 0 0 . Pa 33,62
C aps. m oi 0,50 m cg. Ct. * 20, 30, 50, 60, 90, 100. Pa 31,40
O N E -A LP H A (Leo, D anem arca)
C aps. m oi 0,25 m cg; 1 m cg.C t. x 10, 30, 50, 100.
S ol. inj. 2 m cg/m l. Fiole 0,5 ml; 1 ml. Ct. * 10. P a 132.81;
248.78.___________________________________________________ _
A LP H A C O LC ID O L S A N D O Z D3 @ (S andoz, R om nia)
C aps. m oi 0,25 m cg. Ct. * 20, 30, 50, 60, 90, 100. Pa 22,97
Caps. m oi 0,50 m cg. Ct. * 20, 30, 50, 60, 9 0 ,1 0 0 . Pa 34,01.

/k \

P-6L

[SBl

C A L C IT R IO L U M ______________________________________
M etabolitul cel m ai activ al vitam inei D3.

F c in . A b s o rb ie din tu b u l d ig e s tiv cu p ic. s e ric la 4 - 6 ore.


T 1 /2 3 - 6 o re . E fe c te le p o t p e r s is ta 3 - 5 z ile . C irc u it
enterohepatic. E xreie biliar i prin urin (10% ).
In d . i A d m in . Iniial, O steodistrofie renal, 0,25 m cg/zi la copii,
0,50 m cg/zi n 1 -2 prize la aduli. H ip o p a ra tiro id ie , aduli, 0,50
m cg/zi. R a h itis m i h ip o p a ra tiro id ie v ita m in o -re z is te n t , 0,50
m cg/zi la copii i 1 m cg/ zi la aduli, n 1 -2 prize. U lterior, doza se
s ta b ile te n fu n c ie de: c a lc e m ie i fo s fa te m ie , c a re tre b u ie
m surate o dat pe spt. n faza de re ve n ire la norm al a valorilor,
a p o i o d a t pe lu n ; c a lc iu rie , la p a c ie n ii cu fu n c ie re n a l
norm al. n osteoporoza p o st-m enopauz, 0 ,25 m cg de 2 ori/zi.
La vrstnici, dozele adulilor.
O S TE O D (Teva, R om nia)
C aps. m oi 0,25 pg; 0,50 pg

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

147

R O C A LT R Q L (R oche, E lveia)
C aps. m oi 0,25 m cg. Ct. * 100. P a 76,98
C O L E C A LC IF E R O LU M _____________ In j. P -R F. S ol, c p r. t> P -6 L
P roprieti a s em ntoare cu ergocalciferol.
V IG A N T O L O IL (M erck, G erm ania)
P ic .o ra le , s o l. 1 m l (3 0 p ic tu r i) c o n in e 0 ,5 m g
colecalciferol, coresp. la 20.000 u.i. vitam ina D3. Flac. 10
ml. Pa 6,36
V IG A N T O LE T T E N (M erck, G erm ania)
C om pr. cu 0,0125/0,0250 m g colecalciferol, coresp. ia 500/
1.000 u.i. vitam ina D 3. Flac. x 30; P a 6,70; 8,27
V IT A M IN A D3 (B iofarm , R om nia)
P ic.orale, sol. 0,45 m g/m l. FI. 10 ml. Pa 5,05
A d m in . R ahitism , tetanie, profilactic 200.000 - 400.000 u.i. la 6
luni; curativ 200.000 u.i. x \ spt., 2 spt. O steom alacie 200.000
u.i. la 2 spt., tim p de 3 luni.
PAR IC ALC ITO LUIVI___________ __________________

IH A s

Fcirt. D up adm . i.v. conc. scade rapid n 2 ore, apoi scade lent,
cu T 1/2 4 - 7 ore la oam enii sntoi, 15 ore n boli renale cronice.
Excreie 74% n fecale, 16% n urin.
Fdin. A nalog sintetic al vit. D, calcitriolului.
In d . P re v e n ire a i tra t. h ip e rp a ra tiro id is m u lu i s e c u n d a r la
pacienii cu insuf. renal cronic , la care este redus producerea
de c a lc itr io l, fo rm a a c tiv a v ita m in e i D. E s te a fe c ta t
hom eostazia c a lciulu i, c e e a ce d u c e la c re te re a s e cre ie i de
hormon paratiroidian. A ceasta crete resorbia osoas, ducnd la
osteodistrofie renal. H em odializai.
R.a. H ip e rc a lc e m ie , tulb. p a ra tiro id ie n e , h ip e rfo s fa te m ie , tulb.
gustului, prurit, febr, sepsis, pneum onie, edem e, greuri, vom e.
C ind. Intoxicaie cu vit. D. H ipercalcem ie.
A d m in . Linia central n tim pu l dia lize i. I.v. de 1 -3 o ri/spt. la
sfritul hem odializei. O ral. 2 capsule o dat/zi, sau de 3 ori/spt.
ZE M P LA R (A bbott Labs, S pania)
S ol. inj. 5 pg/m l. Fiola 1 ml; 2 ml. Ct. x 5 Pa 470,08; 902,02

148

M E MO M E D

2014

Memorator (le farmacologie

Caps.moi 1 pg; 2 p g ; 4 pg. Ct. * 28; P a 4 6 8 ,0 0 ; 931,18;


1 7 4 0 ,8 0 .

C O M B IN A II

P -6L

F L U O R V IG A N T O L E T T E N 5 0 0 - 1 0 0 0 (M e rc k ,
G e r m a n ia ) ________________
V itam ina D3
fior). C om pr.
V itam ina D3
fior). C om pr.

500 u.i.; F lorur de sodiu 0,55 m g (0,25 mg


Ct. * 30. Pa 6,44
1000 u.i. Florur de sodiu 0,5 5 m g (0,25 mg
Ct. * 30 Pa 8,01

In d . P rofilaxia rahitism ului, ca riilo r dentare. Favorizarea form rii


oaselor, dinilor.
A d m in . O ra l. U n c o m p r./zi d in s p t m n a 2 -a p n la fin e le
prim ului an de via. n anul al d o ilea din septem brie pn n mai,
un com pr./zi. La prem aturi pn la 2 com pr. zi.

A 11 D

VITAMINA B1 l COMBINAII CU VIT. B6 I


B12

A 11 DA
TH IA M IN U M

VITAMINA B1
/ \ S o l. in j. P -R F C o m p r. P -6L

F c in . A bsorbie (im itat din tubul d ig e stiv (1 0 -1 5 m g/zi).


F d in . Intervine n m eta b o lism u l h id ro ca rb o n a te lo r, fa vo rize a z
dep u n e re a g lic o g e n u lu i n fica t, s in te z a a c e tilc o lin e i. N e ce sa r
zilnic: 0 -2 luni 200 meg; 2 - 6 luni 400 meg; 6 -1 2 luni 500 m eg; 1 3 ani 600 meg; 3 - 4 ani 700 meg; 4 - 6 ani 800 meg; 6 -8 ani 1 mg;
8 -1 0 ani 1,1 m g; 1 0 -1 8 ani 1 ,3 -1 ,5 m g; peste 18 a n i 1 ,4 -2 ,2 mg;
sarcin suplim ent 100 m eg; alptare su p lim e n t 500 meg.
In d . n hipovitam inoza B1, diete restrictive, arsuri ntinse, diabet,
hipertiroidie, alcoolism , nevrite, nevralgii.
R ,a. oc anafilactic la adm in. parenteral.
N e c e s a ru l z iln ic 0 -2 luni 200 pg, 2 - 6 luni 400 pg, 6 -1 2 luni 500
pg, 1 -3 ani 600 pg, 3 -4 ani 700 pg, 4 -6 ani 800 pg,
6 - 8 ani 1 m g, 8 -1 0 ani 1,1 mg, 1 0 -1 8 ani, 1 ,3 -1 ,5 m g, peste 18
ani 1 ,4 -1 ,8 m g. S arcin s u p lim e n t 100 pg. A l p ta re su p lim e n t
500 pg.

MEMOMED

2014

149

Memorator de farmacologic

V IT A M IN A B1 (Zentiva S A /S icom ed SA, R om nia)


Sol. inj. 100 m g/2 ml. Ct. * 5 ,1 0 . Pa 6,98
A d m iri. A duli. 3 - 6 com pr./zi; 1 -2 fiole/zi i.m ., s.c. Copii. 1 /2 -2
com pr./zi; 1 fiola/zi.
S U LB U T IA M IN U M

{SBj /k \ orc

F c in . A bsorbie rapid. P ic seric la 1 -2 ore. T1/2 5 ore. E lim inare


renal.
F d in . M o le c u l o rig in a l re z u lta t p rin m o d ific a re a s tru c tu rii
tia m in e i. S tu d iile c lin ic e a u c o n fir m a t e fe c tu l n a s te n ia
funcional.
Ind. Tratam entul sim ptom atic al asteniei funcionale.
R.a. A lergii cutanate. A gitaie psihom otorie la vrstnici.
A d m in . O ral, 4 0 0 -6 0 0 m g/zi. D ra je u rile se a d m in is tre a z cu
suficient lichid (un p a h a r de ap). D urata tratam entului cel m ult 4
sptm ni. P rodus d estinat num ai adulilor.
E N E R IO N (S ervier, Frana)
D raj. 200 mg. Ct. * 20; 60
B E N F O T H IA M IN U M

/AX

P -6 L

F c in . D u p a d m in is tra re o ra l se d e fo s fo rile a z re z u lt n d
S -benzoiltiam ina (SB T), care este absorbit ca tiam in. A ceast
form este m ai bine absorbit d e c t tiam ina, trece n celule unde
se debenzoileaz.
F d in . D up benfotiam in rata de m etabolizare la co-carboxilaza
a c tiv e s te d e 2 - 5 o ri m a i m a re d e c t d u p tia m in .
C a-carboxilaza regleaz glicoliza o xidativ i reduce acum ularea
n esuturi de piruvat, lactat, cetoglutarat.
In d . D e fic it d e v it. B , d in s u b n u triie , n u triie p a re n te ra l
p re lu n g it , h e m o d ia liz , m a la b s o rb ie . P o lin e v rite p e rife ric e
degenerative, atrofie m uscular.
R.a. E rupii cutanate (rar).
A d m in . Preventiv, 50 mg de 1 -2 ori/sptm n. Curativ, 50 mg
de 1 -3 ori/zi. Durata, n funcie de rspunsul terapeutic.
B E N FO G A M M A (W orw ag P harm a, G erm ania)
D raj. 50 mg. Ct. * 50; 100. Pa 28,72; 52,14

MEMOMEP

A 11

2014

Memorator de farmacologie

150

DB VITAMINA B1, COMBINAII CU VIT. B6 I/SAU VIT.


B12
M ILG A M M A (W orw ag P harm a, G erm ania)
B enfotiam ina m g; P iridoxina m g. D rajeuri. Ct. * 20; 50; 100.
Pa 20,28; 46,88; 84.34.
M ILG A M M A N (W orw ag P harm a, G erm ania)
B e n fo tia m in ( S - b e n z o iltia m in -O - m o n o fo s fa t) 4 0 m g;
P iridoxina 90 m g; C ia n co b a la m in 2 5 0 m eg; L e citin din
soia, C alciu hidrogenfosfat. C apsule m oi. Ct. * 20; 50; 100.
Pa 20,28; 46,88; 83,55.
S ol.inj. Fiola 2 ml. Ct. * 5; 25 Pa 18,52, 83,55.
M IL G A M M A 100 (W orw ag P harm a, G erm ania)
B e n fo tia m in a 100 m g ; P irid o x in a 1 0 0 m g . D ra je u ri.
Ct. 30; 60; 100. Pa. 49,86; 89,95; 139,08.
M ILG A M M A N A (W orw ag P harm a, G erm ania)
Tiam in 100 m g; P iridoxina 100 m g; C iancobalam in 1mg;
Lidocain 20 mg
Sol. injectabil, fiole 1 ml. Ct. * 5, 25. fiole. Pa 18,52

In d . N evrite, polineuropatii (diabetic, e tilic), H erpes zosler.


A d m in . A duli. O ral, 1 -2 capsule/zi sau i.m ., o ftol/zi, 3 draj./zi.
N E U R O M U LT IV IT (Lannacher, A ustria )
T ia m in 100 m g; P irid o x in a 2 0 0 m g. C ia n o c o b a la m in
0,24 m g. C om pr. film . Ct. * 20; 100. Pa 11,17; 44,47

A 11 E

VITAMINA B COMPLEX,
INCL. COMBINAII

A 11 EA

VITAMINA B COMPLEX

A 11 EB

VITAMINA B COMPLEX CU VITAMINA C

A 11 EC

VITAMINA B COMPLEX CU MINERALE

A 11 EA

VITAMINA B COMPLEX

MEMOMED

2014

151

Memorator de farmacologie

V IT A M IN A B -C O M P LE X (E ipico M ed, R om nia)


V it. B1 5 m g; V it. B 2 2 m g; V it. B 6 2 m g ; N ic o tin a m id
20 m g; P antenol 3 m g. Sirop. Flac. 125 ml.
A d m in . A duli 2 - 3 linguri/zi. C opii 2 - 3 lingurie/zi. C opii m ici i
sugari 1/41/2 lingurie de 3 ori/zi.
A 11 EC

VITAMINE B COMPLEX CU MINERALE

B E R O C C A C A LC IU l M A G N E ZIU (Bayer, E lveia)


C o m p o z iia n v ita m in e ca B E R O C C A , n p lu s : C a lc iu
100 m g; M agneziu 100 m g. C om pr. eferv. Ct. ><10.

A 11 G

ACID ASC0RBIC (VITAM INA C ), IN C L.


COMBINAII

A 11 GA

ACIDASCORBIC___________________ I U A

P T C

F cin. A bsorbie bun digestiv. Nu este depozitat n organism .


F d in . In te rvin e ca tra n s p o rto r de h id ro g e n n o x id o re d u c e rile
biologice i n respiraia c elula r , n fo rm a re a su b sta n e i in tra celulare din pereii capilarelor, a substanei proteice din os, stim u
leaz form area hem oglobinei, favorizeaz depunerea calciului n
oase, stim uleaz form area co rticoste ro izilo r, crete capacitatea
de aprare a organism ului fa de infecii. N ecesar zilnic: 0 -1 an
35 m g; 1 -1 2 ani 40 m g; 1 2 -1 4 ani 45 m g; 1 4 -1 8 ani 55 m g; peste
18 ani 60 m g; sarcin i iactaie 60 m g.
Ind. Infecii, plgi, arsuri, intoxicaii, anem ie, diateze hem oragice,
osteoporoz, gingivite, sarcin, m ethem oglobinem ie.
R.a. D iaree (la doze m ari). C alculi renali de oxalat, la doze m ari, la
predispui.
P re c . B o ln a v i cu s u p ra n c rc a re n fie r (h e m o c ro m a to z ,
policitem ie, leucem ie). M obilizarea ferului prin ac. ascorbic poate
produce tahicardie, oc, acidoz m etabolic, com a, stop cardiac.
N e c e s a ru l z iln ic 0 -1 an 35 m g, 1 -1 2 ani 40 m g, 1 2 -1 4 ani 45
mg, 1 4 -1 8 55 mg, peste 18 ani 60 m g. S arcin, Iactaie, 60 m g.
A d m in . O ral, i.m ., i.v. A duli 0 ,1 -1 g/zi. C opii 0 ,0 5 -0 ,3 0 g/zi, n
funcie de vrst.
A D D IT IV A V ITA M IN C (D r.B .S chefeler, G erm ania)
C om pr. eferv. 1000 m g. Ct. * 10; 20; 30.

152

MEMQMED

2014

Memorator de farmacologie

0 C E B IO N R ETA R D 500 (M erck, G erm ania)

Caps. elib. prel, 500 m g. Ct. * 30; 60; 120.


C ETE BE (G laxo S m ith K lina, A ng lia )
C aps. elib. prel. 500 mg. Ct. * 30.
P AS C O R BIN (Arena, R om nia)
Conc. pt. sol. perf. 7,5 g.
R ED O XO N (Bayer, R om nia)
Sol. int. 20% (200 m g/m l). Flacon 20 ml
Com pr. m asticabile 200 m g. Tub * 20 com pr.
Fiole de 5 ml cu 500 m g; 1 g acid ascorbic
Com pr. eferv. 1000 mg. Ct. * 10.
U PS AV IT V ITA M IN C (B ristolM yers S quibb, U ngaria)
C om pr. eferv. 1g. Tub * 10
V IT A M IN A C (A ntibiotice, R om nia)
Com pr. m ast. 200 mg. Ct. * 20.
V IT A M IN A C (P harm ex R om , Ind., R om nia)
Com pr. m asticabile 250 m g; 500 m g. FI. * 30.
V ITA M IN A C A R E N A 750 mg (A rena G roup, R om nia)
S ol.inj. 750 m g. Fiol 5 ml. Ct. * 5; 200 Pa 9,86 (25,30);
345,79.
V ITA M IN A C S A LF 500, 1000 m g/5 ml (S a lf / S.C. Imeco
S.A., Italia)_________________________________
S ol.inj. 5 0 0 m g , 1000 mg. Fiol 5 m l. Ct. * 5; Pa 9,86 12,65.
S IC O V IT C M A N D A R IN E - P O R T O C A L E (Z e n tiv a ,
S lovacia)_____________________________________________ _
Com pr. 200 m g. Ct. * 10; 20; 30.
Fiole inj. 5 ml sol. 10% (500 m g/fiola). Ct. * 5. Pa 1,81

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

A 11 GB

153

ACID ASGORBIC (VIT. C), COMBINAII

A C ID A S C O R B IC (V IT. C) l C A LC IU ________________________
C A L C I U M -S A N D O Z P L U S V IT A M IN A C (S a n d o z .
R om nia)
Vit. C 1000 m g; C alciu ca rbonic 260 mg, G luconolactat de
calciu 1000 m g. C om pr. e fervescente. Ct. * 10.

A 11 H

ALTE PREPARATE CU VITAMINE

A 11 HA

ALTE VITAMINE

P YR ID O XIN U M (V IT A M IN A B 6)

C o m p r. P -6L. S o l.in j. P -R F

F d in . In te rv in e n m e ta b o lis m u l p ro te ic , n h e m a to p o e z , n
procesele m etabolice neuronale.
Ind. T ulburri c utanate i m ucoase, anem ii, anem ie sideroblastic, b o a l de ira d ie re . D e p re s ie n c a d ru l s in d ro m u lu i p re m enstrual sau c onsecutiv trat. cu anticoncepionale. V rs tu ri la
gravide. C aren de B0 la alcoolici i trat. cronic cu izoniazid.
R.a. N euro p a tie p e rife ric (fu rn ic tu ri, arsu ri, am o re li) la doze
mari, tim p prelungit.
N e c e s a ru l z iln ic 0 - 2 luni 200 pg, 2 - 6 luni 300 pg, 6 -1 2 luni 400
pg, 1 -2 a n i 5 0 0 p g , 2 - 3 a n i 6 0 0 p g , 3 -4 ani 70 0 p g ,
4 -6 ani 900 pg, 6 - 1 0 ani 1 -1 ,2 m g, 1 0 -1 8 ani 1 ,4 -1 ,8 m g, peste
18 ani 2 mg. S arcin i alptare 2,5 mg.
A d m in . O ral, i.m ., i.v. A duli 0 ,2 5 -0 ,5 0 g pe zi. C opii 0 ,1 -0 ,2 5 g
pe zi. n depresie 100 m g/zi, oral. n vrsturi la gravide, 1 0 -3 0
mg/zi, i.v.
S IC O V IT B6 (Z entiva, R om nia)
C om pr. 250 m g. Ct. * 20. Pa 9,11
Sol. inj. 50 m g/m l - 2 ml. Ct. x 5; 10. Pa 6,98
Sol. inj. 250 m g/m l - 5 ml. Ct. * 5; 10. Pa 10,34

0VITAMINA B6 (A rena
C om pr. 250 m g. Ct. * 20.

G roup, R om nia)

MEMOMED

154

2014

Memorator de farmacologie

TO C O F E R O LU M (V IT A M IN A E)

C a p s. O TC. S o l.in j. P -R F

F d in . A n tio x id a n t, in te rv in e n s in te z a n u c le o p ro te in e lo r,
integritatea m uchilor.
In d . Sterilitate, avort spontan, d istro fii m usculare, derm atoze.
N e c e s a ru l z iln ic . C opii 5 mg. Fem ei 1 0 -1 2 m g. B rbai, fem ei
nsrcinate i n lactaie 1 2 -1 5 mg.
A d m in . O ral, i.m. 5 0 -2 0 0 mg/zi.
V E D R O P (O rphan, Frana)
Sol. oral 50 m g/m l.
V IT A M IN A E (P harco Im pex 93, R om nia)
Caps. gelatin.; 400 m g. Ct. * 24; Pa 9,35
V IT A M IN A E FO R TE (B iofarm SA, R om nia)
C aps. m oi. 100 mg. Ct. * 10; 30.
V IT A M IN A E (Zentiva, S lovacia)
C aps. m oi 200 mg; 400 m g. FI. * 30.
R IB O F LA V IN U M (V IT A M IN A B 2)

/A\ P-RF

In d . K e ra tite , irite , c o n ju n c tiv ite , d e rm a tite , e c ze m e , g lo s ite ,


stom atite, enterocolite. M ethem oglobinem ie congenital.
A d m in . O ral, i.m . A duli 5 -1 0 mg pe zi. C opii 0 ,5 -5 mg pe zi.
S IC O V IT B2 (Zentiva, R om nia)
Sol. inj. 10 m g/m l - 2 ml. Ct. * 5; 10

A 11 J

ALTE PRODUSE CU VITAMINE,


COMBINAII

A 11 JA

COMBINAII DE VITAMINE

P IK O V IT (Krka, S lovenia)

Sirop, coninnd la 5 m l (o linguri): V ita m in a A ; V itam ina


D3; V itam ina B1; V itam ina B2; V itam ina B 6; V itam ina B12;

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

155

V itam ina C; N icotinam id; P antotenol


V aloarea energetic a 5 m l sirop = 65 kJ (15,6 kcal)
Flacon 150 ml.
A d m in . C o p ii p re c o la ri 2 - 3 lin g u rie /z i. C o p ii c o la ri 3 - 4
lingurie/zi

M IX A V IT (G u lf P harm aceutical, E m iratele A rabe)

V itam ina A; Vit. D; Vit. B,; V it. B2; V it. B6; Vit. B 12; V it. C;
N icotinam ida. S irop. Flac. * 120 ml.
M U LTIS IS V (Felsin. R om nia)
Vit. A; Vit. D2; V it. C; Vit. B2; V it. B 12; A cid folie; Vit. B ,; Vit.
B6; N icotinam ida. P antotenat de calciu. Draj. Ct. 40
A 11 JB

VITAMINE CU SUBSTANE MINERALE

B E R O C C A C A LC IU M (Bayer, E lveia)
Com pr. eferv. Ct. * 10
C A L-C -V ITA (B ayer, R om nia)
V it. C; C o le c a lc ife ro l; V it. B6; A cid c itric ; C alciu C om pr.
eferv. Ct. * 10
C A L-D -V IT A (Bayer, R om nia)
C alciu 600 m g (ca rb o n a t de c a lciu ), V ita m in a D 4 0 0 u.i.
(C olecalciferol). C om pr.m ast. Ct. * 60.
C alciu 600 m g (carbonat de calciu), C olecalciferol 400 U.I.
C om pr. eferv. Ct. * 10.
A d m in . N um ai pentru aduli 1 -2 com pr./zi.
C E N TR U M JU N IO R (W yeth Laderle, A ustria)
V it. A ; Vit. B 1; V it B 2; V it. B6; V it B12; A c. folie; B iotina Vit.
PP; A c. P antotenic; V it C; V it D3; V it E; V it K 1; C alciu; C rom ;
C upru; Iod; Fe; M g; M n; Mb; Fosfor; Zn; S eleniu.
C om pr. m ast. FI. * 30
E LE V IT P R O N A T A L (Bayer, E lveia)
Vit. A ; V it. B ,; V it. B2; V it. PP; V it. B s; Vit. Bfi; B iotina; Ac.
folie; Vit. B 12; V it. C; V it. D3; V it. E; C alciu; Fier; M agneziu;
M angan; C upru; F osfor Zinc. C om pr. film . Ct. * 30

156

M E M Q M EP

2014

Memorator tle farmacologie

CENTRUM SILVER (Wyeth Laderle, Austria)

V itam ina A; B etacaroten; V it. E; V it. C; A cid folie; Vit. B t ; Vit.


B2; N ic o tin a m id a ; V it. B G; V it. B 12; V it. D 3; B io tin a ; A cid
pantotenic; C alciu; Fosfor; Iod; F u m a ra t feros; M agneziu;
C u p ru ; Z in c ; M a n g a n ; P o ta s iu ; C lo r; C ro m ; M o lib d e n ;
S eleniu; N ichel; S taniu; S iliciu; V an a d iu. Com pr. film , Ct. *
250; x 60; x 100.
C E N TR U M DE LA A LA Z IN C (W yeth Laderle. A ustria)
V it. A; Vit. E; V it. C; A cid folie; V it. B t ; V it. B2; N icotinam ida;
V it. Bg; V it. B 12; V it. D; B io tin a ; A cid p a n to te n ic ; C alciu;
Fosfor; Iod; Fum arat feros; M agneziu; C upru; Zinc; M angan;
Potasiu; C lor; C rom ; M olibden; S eleniu; V itam ina K ,;N ichel;
Staniu; S iliciu; V anadiu. C om pr. film . Ct. 30; x 100.
G IN S A V IT (P harco Im pex 93, R om nia)

OTC

Extr. G inseng; Vit. A; Vit. D3; Vit. E; Vit. B1; Vit. B2; Vit. B6;
V it. B 12; A cid folie; C la ciu p a n to t.; N ico tin a m id a ; V it. C;
Inositol; C olin bitart.; C upru (sulfat); Z in c (sulfat); M angan
(sulfat); M agneziu (sulfat); P otasiu (sulfat); F ie r (fum arat);
C alciu (hidrox.); F osfor (fosfat)
Ct. x 24 capsule.
V I-S O L C A LC IU M (Felsin Farm , R om nia)

OTC

S irop. Flac. 120 ml.


In d . S t ri de e p u iz a re , s l b ic iu n e , s c d e re a c a p a c it ii de
concentrare, pt. creterea tonusului psihic
A d m in . 1 -2 capsule/zi.

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

A 12

157

SUPLIMENTEMINERALE

A 12 A GALCIUM
A 12 B POTASIUIUI
A 12 C ALTE SUBSTANE MINERALE
*

A 12 A

CALCIUM

F c in . C alciul este a b s o rb it din intestinul su b ire circa 1/51/3 din


cel ingerat, necesitnd prezena vitam inei D. Este n co rp o ra t n
oase i d ini. P re z e n t n lic h id u l e xtra i in tra c e lu la r. E xcre ie
renal i n fecale, puin n tra n sp iraie . T ra ve rse a z placenta,
trece n laptele m atern.
F d in . In te rv in e n tra n s m ite re a s in a p tic . In tr n c o m p o z iia
c im e n tu lu i in te rc e lu la r, in flu e n e a z p e rm e a b ilita te a c a p ila r .
Intervine n fo rm a re a o a s e lo r, m e n in e ritm u l c o n tra c iilo r car
diace, influeneaz procesul de coagulare.
In d . T e ta n ia c a lc ip riv (din s a rc in , ia c o p ii). R e c a lc ifia n t n
rahitism , osteoporoz, n tim pul sarcinii i alptrii. La aduli peste
65 ani creterea aportului de calciu aso cia t cu vit. D poate crete
densitatea m ineral osoas (D M O ) i reduce incidena fracturilor.
Boala serului, urticarie.
R.a. H ipercalcem ie la supradozare. D up adm inistrare oral pot
apare iritaii g astro-intestinale , constipaie. Injectabil poate p ro
duce iritaii locale.
P rec. R isc de h ipercalcem ie la asociere cu diuretice trazidice i
cu vit. D. S cade absorbia d ifo sfo n a ilo r adm inistrai sim ultan.
N e voia z iln ic . C opii: 4 - 8 ani, 800 m g; 9 -1 8 ani, 1300 m g. ntre
1 9 -5 0 ani, inclusiv fem ei ns rcin a te i care alpteaz, 1000 g.
Peste 50 ani, inclusiv cei trata i cu estro g e n i sau bifosfonai, un
suplim ent de 0 ,5 -1 g/zi, pentru a a tinge un ap o rt total (alim entar +
suplim ent) de 1,5 g/zi. P entru absorbie optim se asociaz cu vit.
D, circa 800 u.i./zi.
CALCII GLUCONAS

P -R F

Un gram = 2,2 m m oli calciu. 11,2 g sunt ech iva le n te cu 1 g calciu.


S olubil n ap 1/30.

MEMOMED

158

2014

Memorator ele farmacologie

G L U C O N A T D E C A L C IU 10% (B .B ra u n M e lsu n g e n ,

G erm ania)__________________________________________ __
Sol inj. 10% . Fiole 10 m l (1 g). Ct. * 20 P a 16,87
G LU C O N A T DE C A LC IU (Zentiva, R om nia)
Sol inj. 10% . Fiole 10 ml (1 g). Ct. * 5; Pa 15,92
A d m in . A duli 10 m l/zi, i.m ., i.v. lent. C opii: 6 -3 0 luni 2 -5 m l/z i;
30 luni - 15 ani 5 -1 0 m l/zi. n te ta n ia calcipriv, iniial i.v. 10 ml,
apoi perfuzie cu 40 ml zilnic, sub control de laborator.
C A L C II LA C T A S

OTC

U n gram = 3,7 (trihidrat) sau 3,2 (pe n ta h id ra t) m m oli calciu. 7,7 g


(pentahidrat) sau 6,8 g (trihidrat) sunt e ch iva le n te cu 1 g calciu.
S olubil n ap 1/20.
C ALC IU LAC TIC (Zentiva, R om nia)
C om pr. 500 m g. Ct. * 20; 50.
A d m in . O ral. A duli 1 -2 com pr. * 3 -4 /z i. C opii 14 com pr./zi.
C A L C II C H LO R ID U M ____________________________________OTC
Un gram = 6,8 m m oli calciu i 13,6 m m oli clor. 3,67 g clorur sunt
echivalente cu 1 g calciu. Sol. a p 1 /0 ,7 -1 ,2 .
C LO R O C A LC IN (B iofarm , R om nia)
P ic .o ra le , s o l. 1 2 ,2 % c lo ru r d e c a lc iu . F la c o n 50 m l.
Pa II (1 g sol. = 16 pic. = 0,1 2 g clorur de calciu; o pic = 2
m g calciu)
A d m in . O ra l, d ilu a t cu a p , d u p m e s e . A d u li 4 0 - 8 0 p ic.
x 2 -4 /z i. C opii sub 10 ani 5 -3 0 pic. * 3/zi, d up vrst.
A 12 AX

CALCIU N COMBINAII

O TC

C A LC IU C O LE C A LC IF E R O L (B eres, U ngaria)
C om pr. film . 600 m g/400 U.I.
C A LC IU P 3 M A S TIC A B IL (N ycom ed, N orvegia)
C arbonat de calciu; V it. D ,. C om p. m ast. 500 m g. Ct. * 20;
60; 100

MEMOMED

2014

159

Memorator de farmacologie

C A L C IU M E F F E R V E S C E N T (Sedico, R om nia)
C alciu ionizat 500 m g; C olecalciferol 400 u.L; A cid ascorbic
180 m g. P lic pulv. granulat. Ct. * 10 plic.
C A L C IU M E F F E R V E S C E N T IN S T A N T (S e d ico Im pex,
R om nia)
C alciu ionizat 500 m g; C olecalciferol 40 0 u.i.; A cid ascorbic
180 m g. P lic gran.eferv. Ct. * 10 plicuri
C A L C IU M -S A N D O Z FO R TE (Sandoz, R om nia)
Lactat-gluconat de calciu 2,94 g; C arbonat de calciu 0,30 g
C om pr. E fervescente 500 m g. C t. * 10.
C A LD E F IX (A rt M ed, R om nia)
C alciu carbonat 2,5 g (calciu 1000 m g), C olecalciferol 880
U .I.

C om pr. eferv. T ub * 20.


A d m in . U n c o m p r./z i, d iz o lv a t n tr-u n p a h a r cu a p , b u t
imediat, n tim pul sau dup m as.

A 12 B

P0TASIUM

Ind. S cderea potasem iei sub 3,5 m m oli/litru. Tulburri cu bilan


potasic negativ (diaree, acidoz diabetic, tratam ent cu corticosteroizi, diuretice, aritm ii cardiace). A dju va n t n angina pectoral.
R.a. C o m p rim a te le cu s ru ri de p o ta s iu pot p ro d u ce u lce ra ii
intestinale.
C in d . A s o c ie r e cu d iu r e tic e c a re e c o n o m is e s c p o ta s iu l.
A dm inistrarea de potasiu n insuf. renal i la bolnavi tratai cu
inhibitori ai enzim ei de conversie, anta g o n iti ai re ce p to rilo r pt.
angiotensina II sau A IN S poate produce h iperkaliem ie cu risc de
aritmii cardiace.
A p o r tu l z iln ic pentru ad u lt este 3,5 g (90 m m ol).
A 12 BA

PREPARATE CU POTASIU

O TC

A S P A C A R D IN (Terapia, R om nia)
A spartat de potasiu 0,18 g; A sp a rta t de m agneziu 0,18 g
C om pr. Ct. * 50.
A d m in . O ral. A duli. 1 -2 com pr. * 2 -3 /z i.

MEMOMED

160

2014

Memorator de farmacologie

A S P A R Q M (A rena G roup, R om nia)


A spartat de potasiu 0 ,1 8g; A sp a rta t de m a g n e ziu 0,18 g.
Com pr. Ct. x 40; 50
A S P A V IM (Vim S pectrum , R om nia)
A spartat de potasiu 167 m g; A sp a rta t de m agneziu 175 mg.
C aps. Ct. x 50
P A N A N G IN (G edeon R ichter, U ngaria)
A sp a rta t de potasiu 158 m g (36,2 m g K*); A sp a rta t de m ag
neziu 140 m g (11,8 m g M g ~ )
Com pr. film . Ct. x 50.
A sp a rta t de potasiu 45 2 m g (1 0 ,3 ,3 m g K*); A sp a rta t de
m agneziu 400 mg (33,7 mg M g ++)
Fiole 10 ml
In d . A djuvant n angina pectoral. A ritm ii consecutive infarctului
m iocardic. Stri post infarct.
A d m in . A ngina pectoral, oral 3 x 2 co m p r./zi sau 2 fiole/zi (lent
i.v. sau perfuzie, diluat n glucoz 5% ). P rofilactic, 3 com pr./zi.
Infarct m io c a rd ic 2 fio le /z i, d ilu a te n 5 0 -1 0 0 m l g lu c o z 5%,
perfuzie.
S AR E F R S O D IU (M edum an, R om nia)
Pulb. oral. FI. 150 g; 200 g

A 12 C

ALTE SUBSTANE M INERALE

A 1 2 CG

MAGNEZIUM

A 1 2 CE

SELENIUM

A 12 CX

ALTE PRODUSE MINERALE

A 12 CC

MAGNEZIUM

o r c

F c in . S e a b s o a rb e cu g re u ta te d in in te s tin . A b s o rb ia este
sczut printr-o alim entaie bogat n fosfai, grsim i, proteine,
a lcalinizant. E lim inare renal (3 0 -5 0 % ) i prin fecale (5 0 -7 0 % ).
D ieta acidifiant crete elim inarea u rin a r a m a g neziului. E xcreia
e ste c re s c ut de c o rtic o s te ro iz i, d iu re tic e , d ig ita lic e , la xa tive ,
c o n tra c e p tiv e . B ila n u l m a g n e z iu lu i e s te n e g a tiv n s u fe rin e
hepatice i suprarenale, alcoolism , diaree, d ia b e t zaharat.

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologic

161

F d in . E fe c te s is te m ic e : in h ib iia S M C , a tra n s m ite rii n e u ro m usculare, a c e n trilo r ecto p ici ca rd ia ci. V aso d iia ta ie , h ip o te nsiune, relaxarea m u chilo r netezi.
In d . C o n v u ls ii, e c la m p s ie , te ta n o s , ta h ic a rd ie p a ro x is tic
ventricular, angin pectoral, spasm ofilie, tulburri spastice ale
m uchilor netezi i striai, anxietate, atacuri de panic, am oreli,
palpitaii.
N e vo ia z iln ic la adult 0 ,3 -0 ,5 g.
M A G N E R O T (W orw ag P harm a, G erm ania)
C om pr. 500 mg o ro ta t de m agneziu (= 2,7 mEq sau 32,6 mg
m agneziu). Ct. * 20; 50; 100; 200
A d m in . 2 com pr. * 3/zi, 7 ziie pn la 6 sptm ni.
M A G N E B6 (S anofi-A ventis O TC , Frana)
1 drai.
Lactat de M agneziu
470 mg
P idolat de M agneziu
P iridoxin
5 mg
C utie * 50 drajeuri.
C utie x 10 fiole x 10 m l sol.oral.

10 m l sol, buvabil
186 mg
936 mg
10 mg

Ind. C arene de m agneziu confirm ate. S pasm ofilie.


A d m in . O ral. C aren m agnezic evident: aduli 6 com pr. sau
1 -3 fiole/zi; copii 1 -3 fiole/zi. S pasm ofilie: aduli 4 com pr. sau 2
fio le /z i. D oza z iln ic s e re p a rtiz e a z n 2 - 3 p rize , la m e se .
C om prim atele pot fi dizolvate ntr-un p a har cu ap.
M A G N E B6 P R E M IU M (S anofi-S ynthelabo, Frana)
C itra t de m a g n e z iu anh . 6 1 8 ,4 3 m g ; P irid o x in 10 m g.
C om pr. film . Ct. * 30; 60
A d m in . 3 -4 com pr./zi, nghiite ntregi, cu ap, n 2 - 3 prize, n
tim pul m eselor.
M A G N E S IU M 120 m g (N ycom ed, N orvegia)
L a c ta t de m a g n e z iu 107 8 ,5 m g (110 m g M g); C itra t de
m agneziu 125 mg (10 mg Mg)
C om pr.m ast. 120 m g. Ct. x 20; 60
M A G N E S IX (G. R ichter, R om nia)
P irid o x in 1 ,9 4 4 8 m g. C itra t d e m a g n e z iu 4 6 3 ,9 3 mg
(37 m g Mg). O xid de m agneziu 352,92 mg (213 mg Mg).
C om pr.film . Ct. x 10; 30; 60

MEMOMEP

2014

Memorator ele farmacologie

162

MAGNEVIT (Arena, Romnia)

M agneziu gluconat; C lo rh id ra t de p irid o xin . C om pr. film.


CI. x 50
M A G V IT B6 (G laxoS m ithK line, P olonia)
M agneziu; C lorhidrat de p iridoxin. C om pr. film . gastrorez.
Ct. x 20; 30; 50
A 1 2 CE

SELENIUM

SELENIUM

o r c

F d in . O lig o e le m e n t e s e n ia l, a c io n n d p rin e n z im a g lu ta tio nperoxidoza, cu rol antioxidant. T ro p ism keratinian.


In d . D eficit de seleniu d ove d it, ca re nu p o a te fi e ch ilib ra t prin
a lim e n ta ie . M o d ific a to r a l te r e n u lu i n c u rs u l a fe c iu n ilo r
m usculare i cutanate (m icoze, acnee)
N e v o ia z iln ic la aduli, brbai 75 pg, fem ei 60 pg.
A d m in . Un com prim at a 100 pg pe zi.
C E FA S E L 100 pg (C efak, G e rm a n ia )
C om pr. 100 pg. Ct. x 20; 50; 100
A 12 CX

ALTE PRODUSE MINERALE

A D D A M E L N (F resenius K abi, S uedia)


C onc.pt.sol.perf. 1 m l sol. co n in e ; C L o ru r de cro m 5,33
m eg; C lorur de cupru 0,34 m g; C lo ru r de fie r 0,54 mg;
C lorur de m angan 99 m eg; M o lib da t de sodiu 4 ,8 5 meg;
S elenit de sodiu 10,5 m eg; C lorur d e z in c 1,36 m g; lodur
de potasiu 16,6 m eg; Florura de sodiu 0,21 m g; S orbitol 300
m g; acid clorhidric (pH 2,2)
Fiole 10 ml. C t. x 20.
F d in . F o rm u la s a tis fa c e n e c e s a r u l z iln ic a l e le m e n te lo r
com ponente.
In d . S uplim ent al nutriiei pa renterale la aduli i copii (peste 15
i<g).
C in d . Intoleran la fructoz. insuf. hepatic, renal.
A d m in . N um ai diluat. A duli, o fiol zilnic, i.v.

MEMOMED

2014

Memorator (te farmacologie

A 13

163

T0N8GE

A S LA V IT A L (S icom ed, R om nia) D r.P -6 L .S o i.in j.P -R F


P rocain 0,100 m g; F actor a ctivator; D rajeurile co n in i un
factor antiaterogen
Draj. Ct. x 25. Fiole 5 m l. Ct. * 5; 10.
A d m in . O ral. 1 -2 d raj./zi. Inj. i.m. 1 fiola la 2 zile, serii de 12fiole/
lun.
G E R O V IT A L H 3 ( Z e n tiv a , R o m n ia )
D r .P 6 L .S o U n j.P -R F __________________________________________
P ro c a in 0,1 0 g; A c id b e n z o ic 6 m g; C lo ru r de p o ta siu
5 m g; Fosfat de sodiu 0,5 mg
Draj. Ct. x 25. Pa 48,92. Fiole 2% - 5 m l. C t. * 5; Pa 27,44
A d m in . O ral 2 draj./zi. I.m. o fiol/2 zile, serii de 12 fiole.
T O N O T IL-N (V ianex, G recia)

O TC

L -fo s fo tre o n in 20 m g; L -g lu ta m in 75 m g; L -fo sfo se rin


60 m g; L -a rg in in 150 m g; H id ro x o c o b a la m in 50 0 m cg;
S orbitol 4 .5 g
P ulb.+ sol.pt.sol.oral. Flacon 10 ml cu dop lca pt.170 mg
pulb. Ct. x 10
In d . S u rm e n a j fiz ic i in te le c tu l, c o n v a le s c e n , a n e m ie ,
anorexie, depresie senil, dereglri psih o so m a tice ale v rste i a
lll-a, oboseal ocular, retardare psihosom atic la copii.
A d m in . O ral, aduli 1 -2 flacoane/zi, copii 1 flacon/zi, dim ineaa,
nainte de dejun.
V1TAMAX (G laxo W ellcom e, Egipt)
L p ti o r de m a tc ; G in s e n g ; P ole n ; U lei g e rm e n i gr u ;
Fosfatide din soia; U lei sofranas; L-A rginina; L-Lizina; Acid
o ro tic ; B io tin a ; A c id a m in o b e n z o ic ; D im e tila m in o e ta n o l;
C alciu; P otasiu; Z inc; M agneziu; S eleniu; V it. E; V it. B1; Vit.
B2; V it. B6; Vit. B1; A cid folie; C alciu pantot.; Vit. A ; V it. D3;
N icotinam ida; A cid ascorbic; Fer; Fosfor; C upru; M angan;
Iod; Fluor
C aps. x 5 i 15.
A d m in . O ral, 1 caps. z ilnic sau la 2 zile, dup m icul dejun.

M EM O M ED

164

2014

Memorator de farmacologie

A 14

NABOLICE SISTEMICE

A 14 A STEROIIZI ANABOLIZANl
A 14 AA

DERIVAI DE ANDROSTAN

METANDIENONUM

/ A \ P -6L

In d . S tri cu b ilan azotat negativ, de n u trii, con va le scen i, b


tr n i, in s u f. re n a l c ro n ic , h e p a tite c ro n ic e , c o rtic o te ra p ie ,
d is tr o fii m u s c u la re , a r s u r i, e s c a re , o s te o p o r o z , a n e m ie
aplastic.
C in d . C ancer.
A d m in . O ral. A duli 1 0 -2 0 mg pe zi. C opii: 0 - 2 ani 0 ,0 4 mg/!<g/zi;
2 - 6 ani 0, 5 -1 mg pe zi; 7 -1 4 ani 1 -2 mg pe zi.
N A P O S IM (Terapia, R om nia)
Com pr. 5 mg. Ct. * 20. Pa 5,10

M E M O M E D 2014
Memorator de farmacologie

165

A 16

ALTE PRODUSE PENTRU TRACTUL


DIGESTIV l METABOLISM

A 16 A

ALTE PRODUSE PENTRU TRACTUL


DIGESTIV l METABOLISM

A 1 6 AA

AMINOACIZI l DERIVAI

A 1 6 AB

ENZIME

A 16 AX

PRODUSE DIVERSE PENTRU TRACTUL ALIMENTAR


l METABOLISM
*

*
A 16 AA

AMINOACIZI l DERIVAI

L E V O C A R N IT IN U M (C A R N IT IN U M )

P - 6 L

D erivat de am inoacid, cofacto r esenial n m etabolism ul a cizilo r


grai. Izom erul D i racem icul D, L, asociate cu cele m ai m ulte
efecte adverse, sunt retrase In favoarea L-C arnitinei.
In d. D eficiena prim ar i secundar de C arnitin. I se a tribuie rol
c a rd io p ro te c to r, de re d u c e re a d im e n s iu n ilo r in fa rc tu lu i i de
p re v e n ire a a ritm ie i la p a c ie n i cu in fa rc t de m io c a rd . In su f.
c a rd ia c , a n g o r, o c c a rd io g e n . In su f. c irc u la to rie p e rife ric .
S in d ro m d e o b o s e a l c ro n ic . In fe r tilita te m a s c u lin p rin
deficiene ale calitii sperm ei. P revine efectele toxice ale acid.
valproic.
P rec. Insuf. renal. D ispepsie.
A d m iri. O ral, dup m as.
A duli: 500 m g * 3/zi pn la 1 g de 3 ori/zi. C opii: 5 0 -1 0 0 m g/
kgeorp/zi, divizat n 3 prize. Nu se va d epi doza de 3 g/zi. Inj.
i.v. le n t sau i.m. C opii i aduli 2 5 -7 5 m g/kg/zi.
C A R N IL (A nfarm , G recia)
S ol.oral 10% . Flac. 10 ml. C t. * 10. P a 29,89
M IO C O R (E cobi P harm aceutici, Italia)
Sol. int. 1 g/10 m l. FI. 10 ml. Ct. * 10. Pa 18,32

MEMOMEP

166

2014

Memorator ile farmacologie


P -R F

M E R C A P T A M IN U M
Sinonim C isteam ina

F d in . Favorizeaz sinteza g lutationului.


In d . C is tin o z a n e fro p a tic { tu lb u ra re m e ta b o lic re c e s iv
a u to s o m a l c a ra c te riz a t p rin a c u m u la re a in tra c e lu la r de
cistin. P roduce ntrzierea creterii, insuf. renal).
R.a. Tulb. gastrointestinale, hepatice.
C in d . Insuf. hepatic.
C Y S TA G O N (O rphan E urope, F rana)
C aps. 50 mg; 150 mg. FI. * 100, 500.
A C ID U M C A R G LU M IC U M

P-RF/R

F d in . A c id u l c a rg lu m ic e s te u n a n a lo g s tr u c tu r a l ai
N -acetilglutam atului, care este a ctiva to ru l natural al carbam oilfosfat sintetazei, prim a enzim din ciclul ureic. S tu d ii in vivo i in
vitro, au artat c activeaz ca rb a m oil-fo sfa t sintetaza hepatic
asigurnd o protecie m p o triva intoxicaiei cu a m oniac m ult mai
eficient dect N -acetilglutam atul. E fectul este da to ra t faptului c
m em b ra n a m ito c o n d ria l p re zin t o p e rm e a b ilita te m ai m are
pentru acidul carglum ic dect pentru N -a ce tilg lu ta m at iar acidul
carglum ic este m ai rezistent d e c t N -acetilglutam atul la aciunea
de hidroliz a am inoacilazei prezente n citosol.
In d . T r a ta m e n tu l h ip e ra m o n ie m ie i d a to ra te d e fic itu lu i de
N -acetilglutam at sintetaz.
R .a . F re c v e n te ; tra n s p ira ie c re s c u t . M a i p u in fre c v e n te :
creterea valorii serice a transam inazelor.
A d m in . D oza zilnic iniial 100 m g/kg, cu o cretere pn la 250
m g/kg dac este necesa r.S e a ju ste a z doza individual, pentru
m eninerea nivelurilor plasm atice de a m o n ia c n lim ite norm ale.
C AR BA G LU (O rphan Europe, Frana)
C om pr.disp. 200 mg. Ct. * 5; 15; 60.
B E T A IN U M

P-R F/R

F d in . S cade conc. plasm . ale hom ocistinei.


In d . A d ju v a n t n h o m o c is tin u r ie , a s o c ia t c u p irid o x in a ,
cobalam ina, fo la t i dieta specific.
A d m in . A duli, copii peste 10 ani, 6 g/zi, n 2 doze * 3 g.

MEMOMED

2014

167

Memorator (te farmacologie

C Y S TA D A N E (O rphan E urope, Frana)


Pulb. oral. FI. 180 g.
A 16 AB

ENZIME

IM IG LU C E R A S U M

<D

P -R F

Ind. T ratam ent de substituie la pacieni cu boal G a u ch e r tip 1


(n o n -n e u ro n o p a tic ) sau de tip 3 (n e u ro n o p a tic c ro n ic ), cu
m anifestri clinice sem nificative n o n-neurologice ale bolii.
R.a. P rurit, u rtica rie , edem , je n to ra cic , ta h ica rd ie , cianoz,
hipotensiune, grea, vom , dureri abdom inale, diaree. Astenie,
cefalee, febr, a m e e li. In fla m a ie sau a b ce s la locul p u n cie i
venoase.
Cind. H ipertensiune pulm onar, sarcina, alptare.
A d m in . P erfuzie i.v. n 1 -2 ore. D oza iniial 60 u./kg o dat la 2
sptmni. ntreinere cu 2,5 u./kg de 3 ori/spt. sau 15 u./kg o
dat la 2 spt.
C E R E ZY M E (G enzym e, O landa)
Pulb. pt. sol. perf. 200 u; 400 u. Flac. Pa 3.492,21; 6.907,43
A G A LS ID A S U M A L F A _______________________________ |SB| >
F d in . P o m p e d is e a s e " e s te o b o a l ra r m o te n it p riv in d
stocarea glicogenului, datorit d e ficienei enzim ei alglucozidaza
alfa, care scindeaz glicogenul n glucoz. La bolnavi cu a cest
deficit g lic o g e n u l se a c u m u le a z n m u c h iu l c a rd ia c i cel
scheletic, aprnd cardiom iopatie, slbire m uscular progresiv,
tulb. re s p ira to rii. F o rm a re c o m b in a n t a a lg lu c o z id a z e i a lfa
umane este produs in celulele ovariene de h a m ste r de C hina.
Ind. T ra ta m e nt de s u b stitu ie pentru su p ra vie u ire a pe term en
scurt la copii cu P om pe disease".
R.a. P otenial m are de r.a. F ebr, rash, u rtica rie , tuse, vom e,
tahicardie. R eacii a n a fila ctic e . P ne u m o n ie , in su f. re sp ira torie ,
gastroenterit. A ritm ii cardiace. M oarte subit.
A d m in . 20 m g/kg n perfuzie i.v. la 2 sptm ni.
R E P LA G A L (S hire H um an G enetic, S uedia)
C onc. pt. sol. perf. 1 m g/m l. FI. 3,5 ml Ct. * 4 Pa 34124.05

M E M O M E D

2014

Memorator fie farmacologie

168

AGALSIDASUM BETA

F c in . A dm inistrat i.v. are T 1/2 4 5 -1 0 0 m inute. D egradat prin


hidroliz peptic.
F d in . Form recom b in a n t a a -g a la c to s id a z e i A pro d u s prin
tehnologie A D N recom binant.
!n d . T ra ta m e n t s u b s titu tiv n b o a la F a b ry (d e fic ie n de
u-galactosidaz A).
R .a . R ig id ita te , fe b r , d u re re n e x tre m it i, d u re ri n piept,
oboseal, paloare, rinit, dispnee, grea, vom e, cefalee, tremor,
parestezii, edem e, hipertensiune, m ialgii.
P re c . B olnavi cu reacii de hipersensibilitate.
A d m in . S ub supravegherea sp e cia listu lu i n boala Fabry sau alte
boli m etabolice ereditare.
FA B R A Z Y M E (G enzym e, O landa)
Pulb. conc. sol. perf. 35 m g. F lac.pt.20 ml. Pa 15077,20
A LG L U C Q S ID A S U M A L P H A ______________________________ S
M Y O ZY M E 50 mg (G enzym e Europe, O landa)__________
Pulb.pt.conc. pt. sol. perf. FI. 50 m g/m l Ct. * 1; Pa 2506,69
In d . Terapia de substituie enzim atic (TSE ) pe term en lung la
pacienii cu diagnostic confirm at de boal P om pe (deficien de
a-glucozidaz acid).
LA R O N ID A Z U M

F d in . F orm re c o m b in a t d e a -L -id u ro n id a z u m a n , g lico protein care m piedic acum ularea g lic o za m in o g lica n ilo r (GAG)
n celule i esuturi.
In d . T e ra p ia d e s u b s titu ie e n z im a tic d e lu n g d u ra t n
m ucopolizaharidoze de tip I (M P Z I, d eficien de L-iduronidaz)
pentru tratarea m anifestrilor non-neurologice.
R. a. A stro p a tie , dure ri a b d o m in a le , d u re ri de sp a te , cefalee,
congestia feei, erupii cutanate.
C ind. T ratam entul necesit m onitorizarea pacienilor.
A d m in . De ctre m edici cu e xp e rie n n tra ta m e n tu l M P Z I,
ntr-un cadru clinic. P erfuzie i.v. 100 u/kg, o dat/sptm n.

M E M O M E D

169

2014

Memorator de farmacologie

A LD U R A Z Y M E @ 1 0 0 U l/m l (G enzym e Europe, O landa)


C onc.pt.sol. perf. 100 u/m l laronidaz. Flac. 5 m l. Ct. * 1;
Pa 3093.29
ID U R S U LFA S U M

P -R F

E LA P R A S E (S hire H um an G enetic Therapies, S uedia)


C onc. pt sol. inj. 2 m g/m l. FI. 3 ml. Ct. * 4; Pa 5438.63
F d in . ld u ro n a t-2 -s u lfa ta z a d e s c o m p u n e g lic o z a m in o g lic a n ii
(GAG) i m piedic acum ularea acestora la nivel de esuturi i
organe.
Ind. Tratam entul sindrom ului Hunter.
G A LS U LF A S U M

()Ck) > s

F d in . G lic o p ro te in cu e fe c t e n z im a tic, ca p ta t de llizo zo m i,


crete catabolism ul glicozam inoglicanilor.
Ind. M ucopolizaharidoz.
R .a . C e fa le e , s c d e re a r e fle x e lo r . H ip e rte n s iu n e . D u re ri
abdom inale, diaree, vom e. D ispnee, tuse. A rtralgii. Infecii ORL.
C ind. T ulburri respiratorii, febr.
A d m in . P erfuzie i.v. A duli i copii peste 5 ani: 1 m g/kg * 1/spt.
N A G LA ZY M E (Biom arin E urope, A nglia)
C onc. pt sol. inj. 1 m g/m l. FI. 5 ml. Ct. * 1; 6
A 16 AX

PRODUSE DIVERSE PENTRU TRACTUL ALIMENTAR


l METABOLISM

A C ID U M T IO C T IC U M (A L F A -U P O IC U M )_____________________
Vezi N 07 X.
N ATR II P H E N Y L B U T Y R A T E

P -R F /R

Ind. A djuvant n tratam entul cro n ic al tu lb u r rilo r de ciclu ureic,


in c lu z n d d e fic ie n a d e c a rb a m il-fo s fa t- s in te ta z , o rn itin transcarbam ilaz sau argininosuccinat-sintetaz.

MEMOMED

170

2014

Memorator de farmacologie

In d ic a t n to a te fo rm e le cu d e b u t n e o n a ta l (d e fic it en zim a tic


com plet m anifestat n prim ele 28 de zile de via). La pacienii cu
d e b u t ta rd iv al b o lii (d e fic it e n z im a tic p a ria l m a n ife sta t dup
prim a lun de via) care prezint an te ce d e n te de encefalopatie
hiperam oniem ic.
A d m in . D oza total ziln ic de fe n ilb u tira t d e so d iu utilizat n
practica clinic este de: 450 - 600 m g/kg/zi la copii cu greutate
sub 20 kg; 9,9 - 13,0 g /m 2/zi la copii cu gre u ta te peste 20 kg,
adolesceni i aduli.
A M M O N A P S (S w edish O rphan International AB - Suedia)
G ranule, 940 m g/g. FI. x 266g, 532g + 3 linguri dozatoare.
P a.5 161,826
Com pr. 500 m g. FI. x 250, 500. Pa. 299 4 .4 7
N ITIS IN O N U M

S K ()

P-R F/R

F d in . D efectul biochim ic n tirozinem ia e reditar de tip 1 (TE-1)


c o n st n d e fic itu l de fu m a rila c e to a c e ta t h id ro la z , ca re este
e n z im a fin a l a c ii c a ta b o lic e a tiro z in e i. N itiz o n a e ste un
inh ib ito r com petitiv al 4-hid ro xife n ilp iru va t d ioxigenazei, o enzim
care precede fum arilacetoace ta t hidrolaza pe calea catabolic a
tiro z in e i. P rin in h ib a re a c a ta b o lis m u lu i n o rm a l al tiro z in e i la
p acienii cu T E -1 , n itizona p re vin e a c u m u la re a in te rm e dia rilo r
toxici m aleilacetoacetat i fu m arilacetoacetat. La pacienii cu TE1, a c e ti in te rm e d ia ri s u n t tra n s fo rm a i n m e ta b o liii to xici,
s u c c in iia c e to n i s u cc in ila c e to a c e ta t. S u c c in ila c e to n a inhib
c a le a de s in te z a p o rfirin e i, d u c n d la a c u m u la re a d e 5am inolevulinat.
In d . T r a ta m e n tu l p a c ie n ilo r c u d ia g n o s tic c o n fir m a t de
tirozinem ie ereditar de tip 1 (TE -1), n a sociere cu reducerea
aportului alim entar de tirozin i fenilalanin.
R .a . T u lb u r ri h e m a to lo g ic e i lim fa tic e : tro m b o c ito p e n ie ,
le u co p e n ie , g ra n u lo cito p e n ie . T u lb u r ri o c u la re : co n ju n ctivit ,
opacitate cornean, cheratit, fotofobie, durere ocular. A feciuni
cutanate i ale e s u tu lu i s ub cu ta n a t: d erm atit exfoliativ, erupii
e rite m a to a s e , p ru rit. T ra ta m e n tu l cu n itiz o n e s te a s o c ia t cu
creterea v a lo rilo r de tirozin. V alo rile cre scute de tirozin au fost
asociate cu opacitate cornean i leziuni hipercheratozice.
C in d . H ipersensibilitate la su b sta n a activ sau la o ricare dintre
excipieni.

M E M O M E D

2014

Memorator de farmacologie

171

A dm in . D oz iniial recom andat este de 1 m g/kg i zi, divizat


n 2 prize, oral. C apsula poate fi deschis i coninutul suspendat
ntr-o cantitate m ic de ap sau a lim e nt dietetic, im ediat nainte
de adm inistrare. n tim pul m onitorizrii periodice se recom and
urm rirea v a lo rilo r u rin a re de su ccin ila ce to n , va lo rile te ste lo r
fu n c ie i h e p a tic e i v a lo r ile d e a lfa -fe to p r o te in . D a c
succinilacetona este nc detectabil n urin dup o lun de la
nceperea tratam entului, doza trebuie crescut la 1.5 m g/kg i zi,
divizat n 2 prize. O doz de 2 m g/kg i zi poate fi necesar pe
baza e v a lu rii tu tu ro r p a ra m e trilo r b io c h im ic i. A c e a s t do z
trebuie considerat dre p t doza m axim pentru toi pacienii.
O R FAD IN (S w edish O rphan Int,, S uedia)
Caps. 2 m g; 5 m g; 10 mg. Ct. * 60. Pa 3877,20; 7683,54;
13993,35.
M IG LU STA TU M

(D

F d in . B o a la G a u c h e r e s te o a fe c iu n e m e ta b o lic e re d ita r ,
datorat de ficitului de degrad are a g lu cozilceram idei. M ig lu sta t
este un in h ib ito r al g lu c o zilce ra m id sin te ta ze i, enzim re sp o n
sabil de prim a etap a sintezei m ajoritii glicolipidelor.
Ind. Tratam entul pe cale oral al bolii G a u ch e r de tip I, uoar
pn la m oderat.
R. a. Trom bocitopenie, scdere ponderal, anorexie, scderea
a p e titu lu i a lim e n ta r, in s o m n ie , s c d e re a lib id o u lu i, tre m o r,
neuropatie periferic, cefalee, p arestezii, am eeal, coordonare
anorm al, h ip o e s te z ie , d ia re e , fla tu le n , d u re ri a b d o m in a le ,
grea, v rs tu ri, d is te n s ie a b d o m in a l , s p a sm e m u s c u la re ,
oboseal, astenie.
Cind. H ipersensibilitate la substana activ sau la oricare dintre
excipieni.
A d m in . A duli: iniial 100 mg de trei ori pe zi. La unii pacieni,
poate fi necesar reducerea dozei la 100 m g o dat sau de dou
ori pe zi, din c a u za d ia re e i. La p a c ie n ii cu un c le a ra n c e al
creatininei a ju s ta t de 5 0 -7 0 m l/m in i 1,73 m 2, a d m in is tra re a
ncepe cu doza de 100 mg de dou ori pe zi. La pacienii cu un
c le a ra n ce al c re a tin in e i a ju s ta t d e 3 0 -5 0 m l/m in i 1,73 m 2,
adm inistrarea ncepe cu doza de 100 m g, adic o capsul pe zi.
Nu se re co m a nd u tiliz a re a la p a c ie n ii cu in su ficie n renal
sever - clearance al creatininei < 30 m l/m in si 1,73 m 2
Z A V E S C A 100 m g (A ctelion R egistration, A nglia)
C aps. 100 mg. Ct. 84

MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

172

S A P R O P T E R IN U M
F d in . S inonim T etrahidrobiopterin (TH B, B H 4). N utrient natural,
c o fa c to r al trei enzim e hidro xila ze ale a m in o a c iz ilo r arom atici.
In te rv in e n b io s in te z a s e ro to n in e i, m e la to n in e i, d o p a m in e i,
n o radrenalinei, ad re n a lin e i, o x id u lu i de azo t. D e ficitu l de TH B
d eterm in fenilcetonuria (PKU).
In d . m p re u n cu d ie ta r e s tric tiv , p e n tru c o n tro lu l c o n c .
fenilalaninei la persoane cu fenilcetonurie.
A d m in . Un com pr. dizolvat n ap sau su c de fructe (1 2 0 -2 4 0
m l), odat pe zi, la m as.
K U V AN (M erck, G erm ania)
C o m p r. s o lu b ile 100 m g. C t. * 3 0 , 1 20. Pa 3 0 4 1 ,8 6 ,
11948,06.
A C T O V E G IN

D R A J. P -6 L /S O L .IN J. P -R F

F d in . E xtra c t d e p ro te in iz a t din s n g e de v ie l. m b u n t e te
u tilizarea oxigenului i favorizeaz a p ortul nutritiv la nivel celular.
C reste aportul sanguin la nivelul z o n e lo r tisulare ischem ice.
In d . n tratam entul afeciunilo r m etabolice i circulatorii cerebrale.
C ontinuarea tratam entului injectabil i a p e rfu ziilo r din afeciunile
m etabolice i circulatorii cerebrale.
R .a. Rar, alergii i tulburri gastrointestinale la doze m ari.
A d m in . A duli 2 draj. de 3 ori/zi
A C TO V E G IN (N ycom ed, A ustria )
Draj. 200 m g. C t. * 50. Pa 145,08
S ol.inj. 200 m g/5 ml. Fiol 5 ml. C t. ><5P a 108,72
U nguent 5% . T ub x 20g. P a 13,85;
C rem a 5% . Tub x 20g. Pa 13,85;
G el 20% . T ub x 20 g. Pa 27,00.

SNGE l ORGANE
HEHMTOP0ETIGE

B 01

A N TU R O M B O TIC E

B 02

ANTIHEM ORAGICE

B 03

ANTIA N EM IC E

B 05

SU BSTITUENI DE SNGE
l SO LUII PERFUZBILE

B 06

ALTE PREPARATE HEMATOLOGICE


#
*

B 01

ANTU R O M B O TIC E

B 01 A

PRODUSE ANTITRO M BOTICE

B 01 AA

ANTAGONITI Al VITAMINEI K

B 01 AB

GRUPUL HEPARINEI

B 01 AC

ANTIAGREGANTE PLACHETARE EXCL. HEPARINA

B 01 AD

ENZIME

B 01 AE

INHIBITORI DIRECI Al TROMBINEI

B 01 AX

ALTE ANTITROMBOTICE

B 01 A

PRODUSE ANTITROMBOTICE

B 01 AA

ANTAGONITI Al VITAMINEI K

A ntagonitii com petitivi ai vit. K sunt a n ticoagulante cum arinice.


Inhib sinteza hepatic a fa cto rilo r coagulrii: II (protrom bina), VII,
IX, x i a inhibitorilor coagulrii: proteina C, proteina S. P relungesc
timpul de protrom bina. E fectele se exprim n INR (International
Norm alized Ratio" = raport internaional norm alizat". V alori norm ale
= 0,9 -1 ,1 .). Sub tratam ent eficie n t cu antico a g u la n te cum arinice

174

M E M O M E P

2 0 14

Memorator de farmacologie

trebuie s se obin IN R = 2 - 3 (2 ,5 -3 ,5 la b o lnavi cu proteze


valvulare m ecanice). Un a lt control al te ra p ie i cu anticoagulante
orale se face prin determ inarea tim pului de p rotrom bin (Quick),
c a re are v a lo a re a n o rm a l d e 12 s e c u n d e . P e n tru e ficie n a
terapeutic este n e se sa r ca a ce st tim p s fie de 2-2 ,5 ori mai
m are, deci de circa 30 secunde. n a ce st ca z nivelul protrom binei
din snge scade cu 25% fa de va lorile norm ale.
ACENO C U M ARO LU M

(D i

P -R F

F c in . A bsorbie bun oral, biotransform are n proporii relativ mici,


n ficat. T raverseaz placenta. T re ce n cantiti m ici n laptele
m atern.
F d in . Cel m ai activ i m ai puin to xic dintre derivaii de cum arin.
T 1/2 8 ore. A ciunea a n tico a g u la n t a p are dup 2 4 -4 8 ore i
dispare n 48 ore dup oprirea adm inistrrii.
In d . P rim a a le g e re c nd e ste n e c e s a r un tra t. a n tico a g u la n t
prelungit. P revenirea fo rm rii tro m b u s u lu i p o s to p e ra to r, infarct
m io c a rd ic , fib rila ie a tria l (p re v e n ie s e c u n d a r i n tim pul
d e fib ril rii), e m b o lie p u lm o n a r , tro m b o fle b it , tro m b o z e i
accidente ischem ice cerebrale, p roteze valvulare.
R .a. H em oragii, g re u ri, vom e , d ia re e , u lc e ra ii b u ca le , reacii
alergice, necroz cutanat. H em oragiile im pun reducerea dozei,
oprirea trat., adm in. de vit. K (oral) dac IN R > 5 i exist risc de
hem oragie. n urgene, perfuzii cu conc. de factori ai coagulrii
sau plasm proaspt.
S a rc in , a l p ta re . n prim ul trim . pot avea efecte teratogene. La
finele sarcinii prezint risc de hem oragii la nou-nscut. Fem eile la
vrsta procreerii necesit contracepie n tim pul trat. cu antivitam ine
K, A l p a re a e ste p o s ib il . D ac a l p ta re a e ste e x c lu s iv se
recom and adm inistrarea vitam inei K n doze uzuale.
C in d . D ia te z e h e m o ra g ic e , e n d o c a rd it le n t , h ip e rte n s iu n e
a rte ria l m a lig n , u lc e r g a s tro d u o d e n a l e v o lu tiv , h e m o ra g ie
cerebral.
P re c . D oza se adapteaz n funcie de INR. Nu se adm inistreaz
nainte i cteva zile dup intervenii c h iru rg ica le . n intervenii
chirurgicale cu risc hem oragie slab antivit. K se adm in. n doze
m ici (IN R 1 ,5 -2 ); cnd riscul hem oragie este ridicat, antivit. K se
n lo c u ie s c te m p o ra r cu h e p a rin . P ru d e n la b o ln a v i u rin a ri
sondai, n im inen de avort, pericardit e xudativ, la vrstnici,
subnutrii. A tenie la interaciuni! M surare m ai frecvent a IN R n
caz de asocieri cu alte m edicam ente.
A d m in . D o ze le u tile v a ria z de la un b o ln a v la a ltu l. D ac
a d m in is tra re a n c e p e la un b o ln a v sub h e p a rin , a c e a sta se

MEMOMED

2014

175

Memorator cie farmacologie

continu pn la atingerea IN R dorit.O ral, iniial 1 0 -2 0 m g/zi, tim p


de 2 zile. ntreinere 2 - 6 (1 -1 0 ) m g/zi, ntr-o singur priz. Doza
se adapteaz n funcie de INR. Doze iniiale mai mici la vrstnici
i debili.
A C E N O C U M A R O L 2 m g (Laropharm , R om nia)_______
C om pr. 2 m g. C t. * 20. Pa: 4,39.
S IN TR O M 4 mg (N ovartis P harm a G M B H , G erm ania)
C om pr. 4 mg. Ct. * 20. Pa: 6,76
T R O M B O S T O P (Terapia, R om nia)
C om pr. 2 m g. Ct. * 30. Pa: 6,53

B 01 AB

GRUPUL HEPARINEI

Cuprinde heparine nefraciona te sau standard (heparina sodic,


calciparina), heparine cu greutate m olecular m ic i heparinoizi.
Heparinele cu gr. m ol. m ic au durata de aciune m are (se adm.
de regul o dat pe zi) i trat. standard nu necesit m onitorizare.
HEPARINUM

Z S fix 0

Fcin. Nu se absoarbe pe cale oral sau rectal. Nu trece bariera


placentar i nici n laptele m atern. D up i.v. durata aciunii este
proporional cu doza adm inistrat: 15 m g - o or; 60 m g - 3 -4
ore.
Fdin. A nticoagulant cu a ciu n e antitrom binic, antiprotrom binic,
m piedic form area trom boplastinei i aglutinarea plachetelor.
tnd. Trom bofiebite, trom boze i em bolii arteriale, infarct m iocardic,
chirurgia cardiac i v ascular , transfuzii de snge.
R.a. H em oragii datorite supradozrii, sensibilizare, trom bopenie
(a d m in is tra re p e s te 5 z ile ), h ip e rk a lie m ie (n in s u f. re n a l ).
O steoporoz (doze m ari, tim p ndelungat).
C ind. H em ofilie, p u rpur, icter, h e m o ra g ii posto p e ra to rii, a vo rt
iminent, suspiciune de hem ora g ie cerebral, anevrism cerebral,
leziuni ulceroase ale tubului digestiv, oc, u lcer de gam b, fibrom
uterin, plgi, hipertensiune sever.
F rec. A lergici. M onitorizare prin d e term inarea TT P A (tim p parial
de tro m b o p la stin a c tiva t ) = TC A (tim p de cetalin activat).
Raport optim pacient/m artor = 2 -3 /1 sau > 1,5/1.

176

MEMOMED

2014

Memorator ele farmacologie

A d m in . I.v. 5 0 0 0 -7 5 0 0 u. la 4 ore sau 10000 u. la 6 ore sau 15000


u. la 8 ore. D oza i interva lu l se aleg n fu n c ie de g reutatea
bolnavului, form a clinic, efectul obinut. C nd este necesar un
efect nentrerupt se folosesc perfuzii i.v. cu 2 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 u. la 1
litru s o l. g lu c o z a 5% sau s e r fiz io lo g ic , in je c ta t n 24 ore.
P revenirea trom boem boliei venoase: 5000 u.i. s.c. la 12 ore sau
la 8 ore.
H E P A R IN (P olipharm a Industries, R om nia)
S ol.inj. 5000 u.i./m l. Ct. * 5 fiole * 1 ml. C t * 10 fiole * 5 ml.
H EP AR IN N A TR IU M 25000 R A T IO P H A R M (H k& Z y Best
P harm a D istribution, R om ania)____________________________
S ol.inj. 25.000 u.i./5 ml. Flac 5 ml. Ct. * 5. Pa: 91,71.
H E P A R IN U M S O D IU M 25.000 U .l./5 m l (Teva Pharm aceutical S .R .L., R om nia)_________________________________
S ol.inj. 25.000 u.i./5 ml. F la c 5m l. Ct. x 5. Pa: 86,38.
H E P A R IN E S O D IQ U E P A N P H A R M A (P anpharm a, Frana)
S ol.inj. 25000 u.i./5 ml. Fiola 5 ml. Ct. * 10. Pa: 128,14.
ANTITHROIVIB1NUM IU HUMANUM

/ \

>S

D erivat al plasm ei um ane


In d . D eficit constituional n a n titrom bin: tratam entul accidentelor
tro m b o -e m b o lic e , a s o c ia t cu h e p a rin a , c n d a c e a s ta e ste
ineficace singur; prevenirea tro m b o ze lo r ve n o a se n cazuri cu
risc crescut (n chirurgie sau sarcin), cnd riscul hem oragiei nu
p e rm ite d o z e s u fic ie n te de h e p a rin . D e fic it c p ta t s e v e r
(< 60% ) n antitrom bin, n C IVD grave, evolutive, m ai ales asociate
cu o stare septic.
R .a. Trom bopenie. R eacii de h ipersensibilitate.
P rec. Ca pentru toate derivatele de snge, exist riscul transm iterii
infeciilor.
A d m in . C o ncentraia norm a l e ste de 100% . A dm in is tra re a a
1 u.i./kg antitrom bin um an crete co n ce n tra ia circulant cu 2%
n deficitele constituionale, n afara unei perioade de trom boz.
Iniial se obine o activitate an titrom bin III de 100% . P entru terapia
de durat se m enine o activitate a n titrom bin III de 80% .

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

177

0ANTITHROMBIN III IMMUNO50 ui/ml(Baxter AG , Austria)


Liofilizat coninnd 500U I a n titrom bin + 1 Flac. * 10 m l solv.
+ trus m edical pt. reconstituire i adm inistrare.
Liofilizat coninnd 1000U I a n titrom bin + 1 Flac. x 20 ml
solv. + trus m edical pt. reconstituire i adm inistrare.
A N T IT H R O M B IN U M A L F A

A TR Y N 1750 UI (Leo P harm a, D anem arca)


P ulb.pt.sol.inj.i.v.F iol 1750 UI. Ct. * 1; 10; 25
D A L T E P A R IN U M

/ & v ll

S /P -R F

H eparin cu m as m olecular m ic preparat prin degradarea n


m ediu acid a heparinei obinu t d in m ucoasa intestinal de porc.
F c in . D up inj. s.c. a bsorbie rapid, 90% . T1/2 pentru aciunea
anti-Xa, 4 ore. E lim inare renal puin m etabolizat.
F d in ., In d ., R .a., C in d ., P re c . V ezi E N O X A P A R IN A .
A d m in . P rofilaxia trom boem boliei n chirurgie, 2 500 u., s.c., cu 1 2 ore nainte de intervenie. La bolnavi cu risc m oderat de trom boz
urm eaz 2500 u. * 1/zi. 5 z ile sau pn la m obilizarea bolnavului.
La bolnavi cu risc rid ica t 2500 u. la 12 o re dup intervenie, apoi
5000 u. zilnic. n circulaia extracorporeal, i.v., 35 u./kg, urm at
de 13 u./kg/or n perfuzie i.v. P entru h em odializ cu durata sub 4
ore, o singur inj. cu 5000 u. D ozele se reduc la bolnavi cu risc de
com plicaii hem oragice sau cu insuf. renal acut (ex. inj. i.v. cu 8
u./kg, apoi perfuzie cu 5 u./kg/or).
FR A G M IN (P fize r E urope, A nglia)
S ol. inj. 2500 u.i./0,2
ml.
Ct.* 10 seringi. Pa: 77,59
S ol. inj. 5000 u .i./0,2
m l.
Ct. x 10 seringi. P a: 142,16
Sol. inj. 7500 u.i./0,3
ml.
Ct.x 10 seringi. Pa:202,99
Sol. inj. 10000 u.i./0,4 ml. Ct. x 5 seringi. Pa: 125,97
Sol. inj. 10000 u .i./1 ml. Ct. x 10 seringi.
S ol. inj. 12500 u.i./0,5 m l. Ct. x 5 seringi. Pa: 170,87
Sol. inj. 15000 u.i./0,6 ml. Ct. x 5 seringi.
Sol. inj. 18000 u.i./0,72 ml. Ct. x 5 seringi. P a: 235,27
Sol. inj. 25000 u.i./1 m l. Ct. x 1 flac. 4 m l.
E N O X A P A R IN U M

S /P -R F

H eparin cu m as m olecular m ic, o binut prin depolim erizare


n m e d iu a lc a lin . In te n s ita te a a c iu n ii a n titro m b o tic e i a n ti-

MEMOMED

17B

2014

Memorator de farmacologie

coagulante a heparinei standard au fost disociate; raportul ntre


activitatea anti-X a (100 u.i./m g) i activitatea antitrom binic sau
anti-Ila (28 u.i./m g) este 3,6.
F c in . D up inj. s. c. pic plasm a tic la 3 ore, d urata aciunii peste 18
ore.
F d in . A ciune antitrom botic im ediat i prelungit.
In d . P rofilaxia bolii trom boe m b o lice (trom boza ve n e lo r profunde,
em bolia pulm onar), n chirurgia ortopedic i general. Prevenirea
c o a g u l rii c irc u itu lu i n c irc u la ia e x tra c o rp o re a l n cu rsu l
hem odializei. Curativ. Trom boz venoas profund constituit (trat.
cel m ult 10 zile). A n g o r instabil, in fa rct m iocardic fr unda Q n
faza acut (trat. 2 - 8 zile, pn la stabilizarea clinic), asociat cu
aspirin (1 0 0 -3 2 5 m g/zi, oral).
R.a. M anifestri hem oragice rare. A lergii g e n erale i locale.
C in d . T rom bopenie.
F r e c . U lc e r g a s tro d u o d e n a l e v o lu tiv , a c c id e n te v a s c u la re
cerebrale, endocardita bacterian acut.
A d m in . S ubcutanat. La bolnavi f r risc tro m b o e m b o lic major,
pentru prevenirea bolii trom b o e m b o lice 20 m g (0,2 m l) zilnic. n
chirurgia general prim a injecie cu circa 2 ore naintea interveniei.
La b olnavi cu risc tro m b o e m b o lic m a jo r, m ai ales n chirurgia
ortopedic, 40 m g (0,4 m l) ziln ic. P rim a in je cie cu 12 ore naintea
in te rv e n ie i. D u ra ta tra ta m e n tu lu i a t t tim p c t e x is t riscu l
tro m b o e m b o lic (n m e d ie 7 - 1 0 z ile ). E no x a p a rin a nu m odific
te ste le g lobale de coagulare . Injecia se fa ce n esutul celular
s u bcutanat al centurii abdom in a le , an te ro - i p osterolateral. Trat.
curativ, 100 u.i./kg, de 2 ori/zi, la 12 ore.
C LE X A N E (Lab. A ve n tis, Frana)
S ol. inj. 2000 ui a nti-X A /0 ,2 ml. Ct. * 2, 10 seringi. Pa:
64,09.
Sol. inj. 4000 ui anti-X A /0,4 m l. Ct. * 2, 10 seringi. Pa:
118,84.
S ol. inj. 6000 ui a n ti-X A /0 ,6 ml. Ct. x 2, 10 s e rin g i. Pa:-;
144,45.
S ol. inj. 8000 ui anti-X A /0,8 ml. Ct. * 2 seringi. P a: 40,14.
N A D R O P A R 1N U M

S /P -R F

R aportul ntre activitatea anti-X a (97 u.i./m g) i cea a n ti-Ila (30


u.i./m g) este 3,2.
F c in ., F d in ., In d ., Ra., C ind ., P re c . vezi E N O X A P A R IN A .
A d m in . Inj. s.c. n tra ta m e n t p ro fila c tic sa u c u ra tiv i i.m . n
hem odializ. P rofilaxia bolii tro m b o e m b o lice , chirurgia general,

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

179

7500u. cu 2 -4 ore nainte de intervenie, apoi 7500 u. n tr-o sin


gur adm inistrare zilnic. C hirurgia ortopedic, 100 u./kg cu 12
ore nainte de intervenie, apoi 100 u. /kg zilnic, prim ele 3 z ile l
150 u./kg/zi, cel puin 10 zile. Trat. curativ, 85 u.i./kg, de 2 ori/zi, la
12 ore.
F R A X IP A R IN E (G laxo G roup, A nglia)
S ol. inj. 2 8 5 0 u.i. A F X a /0 ,3 m l; 3800 u .i./0 ,4 m l. S erin g i
preum plute unidoz. Ct. * 10. Pa: 75,42; 103,46.
S ol. inj. 5700 u.i. A F X a /0 ,6 m l; 7 6 0 0 u .i./0 ,8 m l. S e rin g i
preum plute gra d a te Ct. * 10. Pa: 132,46; 189,75.
Sol. inj. 9500 u.i. A F X a / m l. Flac. 5 ,1 5 ml. Ct. * 1 ,1 0 . Pa: ;866,07;-;-.

/SiN II

R EV IP AR IN U M

S /P -R F

Raportul ntre activitatea anti-X a (130 u.i./m g) i cea a n ti-lla (40


u.i./mg) este 3,25.
Fcin., F d in . vezi E N O X A P A R IN U M .
Ind. P rofilaxia tro m b o ze lo r i tro m boem bolism ului la pacieni cu
risc trom bogen m ic sau m are. Tratam entul trom boem bolism ului
venos. P revenirea co agulrii n cursul hem odializei i a circulaiei
extracorporale.
A d m in . Inj. s.c. C hirurgie cu risc trom boem bolic m oderat, profilaxie
cu o doz zilnic de 1750 u.i. (0,25 m l), prim a injecie cu 2 ore
naintea interveniei. C hirurgie cu risc tro m b o e m b o lic m ajor, m ai
ales ortopedic, 4 200 u.i. zilnic, seara, prim a injecie cu 12 ore
naintea interveniei. D urata tratam entului - vezi E N O X A P A R IN A .

0CLIVARIN

(A bbott, G erm ania)

S ol.inj. 1432 u.i./0,25 ml. S eringi p reum plute. Ct. * 5, 10;


Pa:-; 84,46.
S ol.inj. 3436 u.i./Q,6 m l. S erin g i p re u m p lu te . Ct. x 5, 10;
P a:101,41;-.
TIN Z A P A R IN U M

S /P -R F

F cin . D up inj. s.c. a bsorbie rapid, 90% . A ctivitate p lasm atic


m axim la 4 ore. T1/2 2 ore. E lim inare renal puin m etabolizat.
F d in . H eparin cu greutate m o lecular m ic. A ctivita te anti-X a
mai m are (90 u.i./m l) dect cea a n ti-ll a sau a ntitrom binic (50
u.i./m l). Nu crete tim pul de sngerare, nu m odific TCA.
in d . T ratam ent profilactic al bolii troboem bolice venoase n chirurgia
cu risc m oderat sau ridicat.

MEMOMED

180

2014

Memorator de farmacologie

R .a . T ro m b o c ito p e n ie (0 ,1 3 % ), m a n ife s t ri h e m o ra g ic e (1% ),


m anifestri alergice cutanate, cre te re a tra n sa m in a ze lo r (10 %).
C in d . A ntecedente de trom b o cito p e nie , m a nifestri hem oragice,
leziuni organice susceptibile de sngerare, endocardit infecioas
acut.
A d m iri. S.c. n chirurgia cu risc tro m bogen m o d e ra t o inj. zilnic
de 2.500 u.i. anti-X a. P rim a inj. cu 2 o re n a in te de intervenie. n
chirurgia cu risc trom bogen cre scut (coaps, g enunchi), 4.500 u.i.
anti-X a, o inj. zilnic. P rim a inj. cu 12 ore nainte.
IN N Q H E P (Leo P harm a, D anem arca)
S o l. in j. 1 0 .0 0 0 u .i. A F -X a /m l. F la c . 2 m l. C t. * 10
Pa: 536,03.
S o l. in j. 2 0 .0 0 0 u .i. A N T IF X a /m l. F la c . 2 m l. C t. 10.
P a:1090,55
S o l. in j. 1 0 .0 0 0 u .i. A F -X a /m l. S e r in g p re u m p lu t
0,35 m l; 0,45m l. C t. 2; x 10. P a:-;-;129,1;155,09.
S oi.inj. 2 0000 u.i. A F -X A /m l. S erin g p re u m p lu t 0,5 ml;
0,7 ml; 0.9 m l. Ct. * 2; Pa: 73,65; 98,32; 120,16.
S U LO D E X ID U M

/ b \ II

P -R F

F d in . G licozam inoglican cu a ciune an titro m b o tic i fibrinolitic;


hipolipem iant i hipofibrinogenem iant.
In d . A r te r io p a tii p e r ife r ic e , fle b o p a tii, s in d ro a m e p o s ttrom bofiebitice, accidente va scu la re ischem ice, boli vasculare cu
risc crescut de trom boz.
R .a. D ureri i hem atom la locul injectrii. A le rg ie . La adm inistrarea
oral epigastralgii, greuri, vom e.
C in d . D iatez hem oragic, asociere cu a n ticoagulante.
A d m in . I.m. sau i.v. o fol/zi n prim ele 15-20 zile, apoi oral, o
capsul de 2 ori/zi, ntre m ese, tim p de 30-40 zile. Tratam entul
trebuie aplicat de cel puin 2 ori pe an.
V E S S E L D UE F (Alfa W asserm ann, Italia)
C aps.m oi 250 ULS. Ct. * 50. 60 P a:102,83;-.
Sol. inj. 600 U LS/2 ml. Fiol 2 m l. Ct. * 10. Pa:78,43.
B E M IP A R IN U M

i k

S /P -R F

F c in . Se absoarbe rapid dup injecie sc, avnd o biodisponibilitate


de 96% .

MEMOMED

2014

181

Memorator de farmacologie

F d in . B em ip a rin a e s te o LM W H o b in u t din d e p o lim e riza re a


h e p a rin e i din m u c o a se le in te stin a le p o rcin e . G re u ta te a m edie
m olecular (M W ) este de aproxim ativ 3600 daltoni. A ctivitatea antiXa este ntre 80 i 120 anti-X a IU p er m g ia r activitatea a n ti-lla se
nscrie intre 5 i 20 a n ti-lla IU p e r m g. P onderea a n ti-X a /a n ti-lla
este de aproxim ativ 8.
In d . P revenirea a fe c iu n ilo r tro m b o e m b o lice la pacienii su p u i
interveniei chirurgicale.P reve n ire a apariiei ch eagurilor de snge
n circuitul extra-corporal al aparatului de hem odializ.
R.a. Frecvent hem atoam e i/sau echim oze la locul adm inistrrii,
c o m p lic a ii h e m o r a g ic e , c re te r e u o a r i p a s a g e r a
transam inazelor (A S A T, A LA T ) i a nivelului gam m a-G T. M ai puin
fr e c v e n t r e a c ii a le r g ic e c u ta n a te ( u rtic a rie , p r u r it) i
trom bocitopenie.
A d m iri. In tervenii c h iru rg ic a le cu risc m o d e ra t de in cid e n a
trom boem bolism ului venos: 2500 IU anti-X a, (sc), cu 2 ore nainte
sau dup 6 ore de la operaie. n urm toarele zile, se vo r adm inistra
2500 IU anti-X a sc Ia interval de 24 de ore. P revenirea coagulrii
s n g e lu i n tu b u la tu r a
e x tr a -c o r p o ra l
p e d u ra ta
hem odializei:P entru pacienii care c n t re sc sub 60 kg, doza de
2500 IU, iar pentru pacienii de peste 60 kg, doza de 3500 IU.
Z IB O R 2500, 3500 (M enarini, Luxem burg)
Sol. inj. 2500 u.i./0,2 m l. S ering 0.2 ml. Ct. * 2 ,1 0 , 3 0 ,1 0 0 .
Pa: -;83,72;-;Sol. inj. 3500 u.i./0,2 m l. S ering 0,2 m l. Ct. * 2 ,1 0 ,3 0 ,1 0 0 .
P a:-;134,28;-;-.

B 01 AC

ANTIAGREGANTE PLACHETARE EXCL. HEPARINA

Sunt: ac. a c e tils a lic ilic ; tie n o p irid in e (clo p id o g re l, ticlo p id in a );


d ip irid a m o l; a n ta g o n i ti al re c e p to rilo r g lic o p ro te in e i llb / llla
(abcixim ab, tirofiban, eptifibatida).
C LO P ID O G R E LU M

/& N @

P -R F

F c in . P rodrog cu a b s o rb ie o ra l ra p id , le g a re de p ro te in e le
plasm atice n proporie de 98% i m etabolizare hepatic intens.
M etabolitul activ, care a fo st izolat in vitro, este derivatul tiolic.
A cest m etabolit se leag rapid i ireversibil de receptorii trom bocitari
ai A D P -ului i nu a fo st detectat n stare liber n plasm .
F d in . Inhib selectiv i ireversibil receptorii plachetari ai A D P , care
au rolul determ inant n activarea i agregarea trom bocitelor. Prin

182

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

b lo c a re a e fe c tu lu i A D P -u lu i e lib e ra t, m e s a g e ru l se cu n d care
am plific activarea i agrega re a tro m b o cite lo r, este inhibat i
aciunea pro-agregant a altor agoniti.
Dup ntreruperea tratam entului, a g regarea piachetar i timpul
de sngerare revin tre p ta t la va lo rile iniiale, n general ntr-un
interval de 5 zile.
In d . P revenirea accidentelor aterotrom botice la: pacienii cu infarct
m io ca rd ic (a n te rio r cu c te va z ile , d a r m ai re ce n t de 35 zile),
a ccident v ascular cerebral ischem ic (m ai ve ch i de 7 zile. d ar mai
recent de 6 luni) sau arteriopatie obliterant a m e m brelor inferioare
dovedit; pacieni cu sindrom coronarian a cu t fr supradenivelare
de segm ent S T (angor instabil sau infarct m iocardic non -Q ), n
asociere cu acid acetilsalicilic.
f?.a. M a n ife s t ri h e m o ra g ic e (p u rp u r /e c h im o z /h e m a to m i
epistaxis), hem atologice (neutropenie), gastrointestinale (frecvena
i severitatea m ai reduse dect la aspirin).
S iguran global com parabil cu aspirina, in d ife re n t de vrst.
A d m iri. O ral, 75 m g o dat pe zi, cu sau fr m ncare.
C LO P ID O G R E L D U R A (M ylan D ura, G erm ania)
C om pr. film 75 mg. Ct. * 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 100.
C LO P ID O G R E L M Y LAN (M ylan, Frana)
Com pr. film 75 mg. Ct. * 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 100.
P a:-;-;-;-;79,52;-;-;-;*;-;-.
C L O P ID O G R E L A C C O R D (A ccord H e a lth ca re , M area
B ritanie)__________________________________________________
C om pr. film 75 m g. Ct. * 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90. 100.
P a:-;-;-;85,21
C LO P ID O G R E L A C TA V IS (A ctavis, Islanda)
Com pr. film 75 m g. Ct. * 7 ,1 0 ,1 4 , 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90,
100. P a:-;-;-;-;37,53;-;-;-;-;-;-.
C L O P ID O G R E L A U R O B IN D O (A u ro b in d o P h a rm a ,
M alta)____________________________________________________
C om pr. film 75 mg. Ct. * 1 4 ,2 8 , 3 0 ,5 0 , 56, 84,100, 500 Pa:
C LO P ID O G R E L D R. R E D D Y 'S (Dr. R eddy's, R om nia)
C om pr. film 75 m g. Ct. * 14, 28, 3 0 ,1 0 0 . Pa;

4 0 ,2 2 ;-

MEMOMED

2014

Memorator do farmacologie

183

0 C L O P ID O G R E L M E D A N A (M edana P harm a Je n so n ,
M area B ritanie)___________________________________________
Com pr. film . 75 m g. Ct. x 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90,
98, 100.

0CLOPIDOGREL POLIPHARMA (Polipharma Industries,


Romnia)_____________________________
C om pr. film 75 m g. Ct. * 30. Pa: 40,22.

C LO P ID O G R E L R A N B A X Y (R anbaxy, M area B ritanie)

C om pr. film . 75 m g. C t x 7 ,1 0 ,1 4 , 20, 25, 28, 30, 50, 55, 56,


60, 84, 90, 98, 100, 200.
C LO P ID O G R E L TE R A P IA (Terapia, R om nia)
C om pr. film . 75 m g. C t. x 7, 10, 14, 20, 28, 30. P a :-;-;
-;-;*;5 i,9 7 .
C LO P ID O G R E L T E V A (Teva P harm a, O landa)
C om pr. film 75 m g. Ct. * 14; 28; 30; 50; 84; 90; 100. Pa:-;
37,53;
C LO P ID O G R E L T E V A P H A R M A (Teva P harm a, O landa)
C om pr. film 75 mg. Ct. x 7; 14; 28; 30; 50; 56; 84; 100.

0 C L O P ID R O G R E L U S V (U S V E uro p e Lim ite d , M area


B ritanie)
C om pr. film . 75 m g. Ct. x j t 14 ; 28; 30; 84; 90, 100, 500,

1000.

0 C L O P ID R O G R E L V A L E P H A R M A C E U T IC A L S (V a le
P harm aceuticals, Irlanda)
C om pr. film . 75 m g. Ct. x 7. 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56. 60,
84, 90, 100, 500.
C L O P ID O G R E L W IN T H R O P 75, 30 0 m g (S a n o fi-B risto l
M yers S quibb, Frana)
C om pr. film ate 75 m g. Ct. x 14 , 28, 30, 50, 84, 90, 100.
C om pr. film ate 300 m g. Ct. x 4t 30, 100.

184

MEMOMED

2014

Memorator tle farmacologie

C LO P IG A M M A (W orw ag, G erm ania)


Com pr. film 75 m g. C t. * 14, 28, 50, 84, 100. Pa:-; 37,53;-;

C LO R O D E N (K w izda, A ustria)
Com pr. film . 75 mg. Ct. >< 10, 28, 30, 50, 84, 90, 100. Pa:-;
68,48;-;-;-;-;-.
D EFR O ZY P (Laborm ed P harm a, R om nia)
Com pr. film . 75 m g. C t x 14, 28, 30, 50, 84, 90, 100. Pa:
-;37,53;-;-;-;-;-.
D E P L A T T (Torrent P harm a, R om nia)
Com pr. film . 75 m g. C t x 28, 30, 84,100. Pa: -;40,2;-;E G ITR O M B (Egis, U ngaria)
Com pr. film . 75 m g. C t. * 28, 8 4 ,1 0 0 . P a: 37,52;-;-.
G R EP ID (P harm athen, G recia)
Com pr. film . 75 m g.C t x 10, 14, 28, 30, 50, 84, 90,100.
IS C O VE R (Bristol M yers S quibb, M area B ritanie)
Com pr. film . 75 mg. Ct. x 7, 14, 28, 30, 84, 90, 100
Com pr. film . 300 mg. Ct. x 4 , 10, 30, 100
LO FR A D Y K (P harm asw iss, R om nia)
C om pr. film . 75 m g. Ct. >14 , 28. P a:-;37,52.
M O Y TO R (R om astru, R om nia)
C om pr. film . 75 m g. C t. x 14, 28, 84, 100. P a: -; 3 7,52;

N O FA R D Q M (Zaklad, P olonia)

Com pr. film . 75 mg. C t x 14, 28.


P LA TE L (M edochem ie, C ipru)
Compr. film. 75 mg. Ct. x 7 ,1 0 ,1 4 , 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90.
Pa: -;13,82;-;-;37,46;-;-;-;76,22; 114,32.

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

185

P LA V IX (S anofi-B ristol M yers S quibb, Frana)


Com pr. film ate 75 m g. Ct. x 7,14, 28, 30, 84, 90,100. Pa:-;
57,74;-;-;-;-.
Com pr. film ate 300 m g. Ct. x 4, 10, 30, 100. Pa:-;-; 359,66;
P LA V O C O R IN (S andoz, R om nia)
C om pr. film , 75 m g. Ct. x 14, 28, 30. 50, 56, 60, 84, 90,
98,100, 500. Pa: -;37,53;-;-;-;-;-;-;-;-;-.

S U D R O C (M iklich, Spania)

C om pr. film . 75 m g. Ct. x 7, 14, 28. 30, 50, 56, 60, 84. 90,

100

T E S S Y R Q N (G . R ichter, R om nia)
C om pr. film 75 m g. C t. x 14, 28, 30, 50. 60, 84, 9 0 ,1 0 0 . Pa:
40,26;-;-;-;-;-.

TIN G R E K S (JS C G rindeks, Letonia)

C om pr. film 75 mg. C t. * 14.


TR O G R A N (G lenm ark, C ehia)
C om pr. film . 75 m g. Ct. x 28; 84. Pa: 79,52; -.
T R O M B E X (Zentiva, C ehia)
C om pr. film 75 m g. Ct. x 7 ( 14 , 28, 30, 84, 9 0 ,1 0 0 . P a:C t. x
30 cpr. in blistere: 17,18; in flacon: 17,86. Ct. x 90 cpr. in
blistere: 49,88; in flacon: 52,86.

TU X E D O N (IC N P olfa, P olonia)

C om pr. film . 75 m g. Ct. x 28; 84.

V A S O G R E L (Laborm ed, R om nia)

C om pr. film . 75 m g. C t x 14, 28, 30, 50, 84, 90, 100.

V A T U O D (Alvogen, Luxem burg)

C om pr. film . 75 m g. Ct. x 1 0 ,1 4 , 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84,
90, 9 8 ,1 0 0 , 500. P a: -;-;-;37,52;-;-;-;-;-;-;-;-;-.
Z O P Y A (N orpharm , Irlanda)
C om prim ate film 75 m g. Ct x 7 ,1 4 ,2 8 ,3 0 ,5 0 ,5 6 ,8 4 , 9 0 ,1 0 0

MEMOMEP

186

2014

Memorator (te farmacologic

Z Y L A G R E N (K rka, S lovenia)
C om prim ate film 75 mg. Ct. x 7, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84,

90, 100
Z Y LLT (Krka, S lovenia)
Com pr. film 75 m g. Ct. * 7. 14. 28, 30, 50. 56, 60, 84, 90,
100. Pa: - ;-;37,53;-;-;-;-;-;-;-.
T IC LO P ID IN U M

P -6L

F c in . A bsorbie rapid i com plet pe cale o ral. C onc. plasm . de


echilibru dup 7 -1 0 zile. T 1/2 plasm 3 0 -5 0 ore. A bso rb ie optim
la s f r itu l m e s e lo r. E lim in a re p rin u rin (5 0 -6 0 % ) si fe ca le
(2 3 -3 0 % ).
F d in . Inhib adeziunea i agregarea pla ch e ta r indus de ADP,
nu perm ite retracia cheagului i prelu n g e te tim pul de sngerare;
efectul este proporional cu doza adm inistrat, i este sem nificativ
num ai in vivo. A pare n prim ele 2 zile, e ste m axim dup 5 - 8 zile,
revine la norm al dup o sptm n de la ntreruperea adm inistrrii.
In d . P revenirea com plicaiilo r tro m b o e m b o lice arteriale (accident
vascular cerebral, infarct m iocardic, m oarte de cauz vascular)
dup un prim accident ischem ic cerebral aso cia t cu ateroscleroza.
Un studiu clinic a evideniat eficacitatea u or m ai m are a ticlopidinei
fa de ac. acetilsalicilic, eficacitate care trebuie apreciat n raport
cu reaciile adverse ale ticlopidinei
Prevenia accidentelor ischem ice m ajore, n special coronare,
la pacienii cu arteriopatie cronic a m em brelor inferioare, prezentai
n stadiul de claudicaie interm itent.
P re v e n ire a tro m b o z e lo r ite ra tiv e a le a b o rd u rilo r a rte rio venoase la pacienii cu hem odializ cronic.
P re v e n ia tro m b o z e lo r s u b a c u te la n iv e lu l p ro te z e lo r
coronariene (STE N T).
Trat. trebuie rezervat b o ln a vilo r cu in to le ra n la aspirin sau
ineficiena acesteia.
R .a. E fecte adverse hem atologice sau hem oragice potenial letale
(p u rp u r tr o m b o c ito p e n ic , a g ra n u lo c ito z ) , ( n e c e s a r o
m onitorizare adecvat), fenom ene d isp e p tice , alergii.
C in d . A so cie rea cu a n ticoa g u la n te o ra le , a sp irin i A IN S (cu
e x ce p ia in d ic a ie i S T E N T ) s u fe rin e cu p o te n ia l h e m o ra g ie ,
leucopenie, trom bopenie n antecedente.
A d m in . O ral, A duli 250 m g de 2 ori/zi, la sfritul m esei.

MEMOMED

2014

187

Memorator de farmacologie

IPATO N (Egis, U ngaria)


Com pr. film . 250 m g. Ct. * 20. P a:33,37.
T IC LID (S anofi-A ventis, R om nia)
C om pr. film . 250 m g. Ct. * 20. P a:12,82.
TIC LO D IN (H elcor, R om nia)
C om pr.film . 250 m g. Ct. * 20. Pa:35,53

T IC LO P ID IN 250 (Laropharm , R om nia)

Com pr. film . 250 m g. C t * 20.


A C ID U M A C E T Y L S A L IC Y L IC U M

OTC

Vezi N 02 B A . Inhib c ic lo o x ig e n a z a i p re vin e fo rm a re a de


trom boxan A 2. 0 singur doz terapeutic inhib ireversibil funcia
plachetar pentru 8 -10 zile, interfernd cu hem ostaza i prelungind
timpul de sngerare.
Ind. P rofilaxia recidivei infractului m iocardic. Infarct m iocardic acut.
A ngina p e c to ra l in s ta b il . M e n in e re a re v a s c u la riz rii d u p
angioplastie i bypass coronarian. A ccid e n t va scu la r cerebral is
c h e m ic a c u t (c o n firm a t p rin to m o d e n s ito m e trie ). P ro fila x ia
accidentelor ischem ice cerebra le tranzitorii i infractului crebral.
R educerea o cluziilor vasculare n arterita obliterant.
R .a. H e m o ra g ie . U lc e r g a s tro d u o d e n a l. A le rg ii (c u ta n a te ,
respiratorii, edem angioneurotic).
Cind. R isc de hem oragie. U lcer gastroduodenal. A lergie la salicilai.
A d m in . P e n tru a c iu n e a a n tia g re g a n t p la c h e ta r au fo s t
recom andate doze dispuse ntre valori largi, de la 8 1 -3 2 5 m g ntr-o
priz zilnic sau la 2 zile, pn la 500 m g la 2 - 3 zile. D oza de 325
mg o dat la 2 zile scade sem nificativ riscul infarctului de m iocard
dar crete puin riscul ocului hem oragie.
A S P iF O X (Actavis G roup, Islanda)
C om pr. gastrorez. 75m g; 100 m g; 150m g; 160m g. Ct. * 10,
20, 28, 30, 50. 56, 60, 90, 100, 500.
A S P IR IN C A R D IO (B ayer, R om nia, G erm ania)
C om pr. G astrorez. 100 m g; 300 m g. C t * 20.

MEMQMED

2014

Memorator tle farmacologie

188

A S P E N T E R (T era p ia, R o m n ia)

Com pr. film . gastrorez. 75 m g; 325 m g. Ct. * 50; 30.


A S A P R IN C A R D IO (AC H elcor, R om nia)
Com pr. film . gastrorez. 100m g. C t. x 20;1000.
A LU P IR IN (Laborm ed P harm a, R om nia)
C om pr. film . gastrorez. 75m g. Ct. x 30.
A C ID A C E T IL S A L IC IL IC - R IC H T E R (G e d e o n R ich ter,
R om nia)____________________________
C om pr. 100 mg. Ct. x 30

A S P IM A X C A R D IO (Laropharm , R om nia)

Com pr. gastrorez. 75 mg. C t x 40.

S A N TE P IR IN (Laropharm , R om nia)

C om pr. gastrorez. 75 mg. C t x 40.


P R E VA S (P harm asw iss, R om nia)
Com pr. gastrorez. 75 mg. C t x 40.
P R Q TE C A R D IN (Biofarm , R om nia)
Com pr. gastrorez. 75 m g,100 m g. Ct. x 40.
R O M P IR IN E (A ntibiotice, R om nia)
C om pr. film . gastrorezist. (E) 100 m g. C t x 20; 30; 1500.
D 1PYRID AM O LU M ____________________|SB| / \

C o m p r. P TC .

F c in . A b s o rb ie bun d ig e s tiv , c o n c e n tra re n fic a t, e xcre ie


predom inat prin scaun. Trece n laptele m atern unde realizeaz
6% din conc. plasm atic
F d in . C rete debitul sanguin coronar, fa vorizeaz sinteza A TP n
m iocard. La doze m ari (3 0 0 -8 0 0 m g/zi) inhib captarea adenozinei
i este slab in h ib ito r al fo s fo d ie s te ra z e i, d im in u a d e zivita te a
trom bocitelor i riscul trom bozei.
In d . P revenirea trom boem boliilor.

MEMOMED

189

2014

Memorator ele farmacologie

R.a. Tahicardie, cefalee, am eeli, bufeuri, tendine sincopale, mai


ales la doze m ari (400 m g/zi), greuri, diaree, hipotensiune arterial.
C ind. H ipotensiune.
P rec. Insuf. cardiac.
In te ra c . A lcoolul poate scdea ten siu n e a arterial. Tutunul scade
efectul D.
A d m in . C a a n tiagregant plach e ta r 3 0 0 -4 0 0 m g/zi, In 3 - 4 prize cu
o or nainte de m as.
D IP IR ID A M O L Z E N T IV A (Zentiva, R om nia)
Com pr. film . 25m g. Ct. * 30.
ILO P R O S T U M

>S

F cin . E chilibrul plasm atic la 1 0 -2 0 m in. de la nceputul perfuziei


i.v. B iotransform are intens i com plet. M etabolii inactivi. T1/2
30 m in . n in s u f. h e p a tic i re n a l c le a ra n c e s c z u t de
2 -4 ori.
F d in . A n tia g re g a n t p la c h e ta r a n a lo g al p ro s ta c ic lin e i. D ila t
arteriolele i venulele. C rete perfuzia n reeaua capilar, scade
hiperperm eabilitatea vascular . A ctive a z fibrinoliza.
In d. Ischem ie cronic sever a m e m b re lo r inferioare la bolnavi cu
risc de am putaie. F enom ene R aynaud severe cu tulburri trofice
n evoluie.
R.a. F lush facial, ce fa le e . G re u ri, vo m e , cra m p e a b d o m in a le ,
diaree, transpiraii, astenie. P arestezii, febr, frisoane, confuzie,
apatie, aritm ii, som nolen sau agitaie, artralgii, erupii, dispnee.
C ind. S arcin, alptare, boli cu risc de hem oragie, tulb. coronariene
severe, insuf. cardiac, aritm ii.
A d m in . n spital. P erfuzie i.v. cu p e rfu zo r autom at.
ILO M E D IN (B ayer P harm a, G erm ania)
C onc. pt. sol. perf. 20 pg/m l - fiola 1 ml. Ct. * 5 fiole Pa:
871,63
C onc. pt. sol. perf. 20 pg/m l - fiola 2,5 ml. Ct. * 5 fiole.
V E N T A V IS (B ayer-S chering, G erm ania)
S o l.d e in h a l.p r in n e b u liz . 10 p g /m l
Ct. x 30, 168. Pa: 2160,38;-.

fio la

1 m l.

190

M E M O M E D

2014

Memorator ele farmacologie

S o l.d e in h a l.p rin n e b u liz . 10 p g /m l Ct. x 30, 90,100, 300.


A B C IX IM A B U M

fio la 2 m l.

Im u n o g lo b u lin G, clo n o m - o a re c e m o n o c lo n a l , fragm ent


antitrom bocite um ane.
F d in . Se leag la receptorul g lico p ro te ic II b /lll a de la suprafaa
tro m b o c ite lo r, m p ie d ic n d fix a re a fib rin o g e n u lu i i in h ib nd
agregarea trom bocitelor.
Ind. A sociat cu heparina i aspirina pentru prevenirea com plicaiilor
a c u te is c h e m ic e la b o ln a v i s u p u i a n g io p la s tie i c o ro n a re
translum inale percutanate. A ng in a in sta b il tro p o n in -p o zitiv i
troponin-negativ.
R.a. S ngerri n prim ele 36 ore. Trom bopenie. A pariia de anticorpi
n 2 - 4 sptm ni. R eacii de se nsibilizare. H ipotensiune, grea,
vom e, bradicardie, febr.
C in d . B olnavi cu sngerri sau risc de hem oragie. Nu se repet
adm inistrarea.
A d m in . I.v. n bolus de un m inut, 250 pg/kg, cu 10 m inute nainte
d e a n g io p la s tie , u rm a t d e p e r fu z ie c u 10 p g /m in u t,
12 ore.
@ R E O P R O (C ento co r BV, O landa)
Sol. inj./perf. 2 m g/m l. H a c. 5 m l. P a:1209,07.
E P T IF IB A T ID U M

F c in . C oncentraiile plasm atice m edii la starea de echilibru sunt


atinse repede dup adm inistrarea n bolus i.v. de 180 pg/kg urm at
de perfuzie i.v. T1/2 2,5 ore. E xcreie renal 50% din clearance
total, 50% nem odificat.
F d in . H eptapeptid ciclic de sintez, inhibitor reversibil al agregrii
plachetare, de tip R G D (arg inin-glicin-aspartat).
In d . P revenirea unui infarct m iocardic p recoce la bolnavi cu angor
instabil sau infarct fr und Q , cu un ultim e pisod dureros toracic
n 24 ore i m odificri ecg i/sau creterea e n zim e lo r cardiace.

R.a. Sngerare major sau minor, hipotensiune, fibrilaie atrial,


insuf. cardiac, oc, stop cardiac, bloc a-v, fiebit, tahicardie
ventricular, trombopenie, ischemie cerebral.

MEMOMED

2014

191

Memorator de farmacologie

C ind. S n g e r ri, a n te c e d e n te de a c c id e n t v a s c u la r ce re b ra l,
o p e ra ie sau tra u m a tis m n u ltim e le 6 s p t., tro m b o p e n ie ,
hipertensiune arterial sever, insuf. hepatic.
A d m iri. N um ai n spital. B olus i.v. 180 pg/kg, urm at de perfuzie
continu cu 2 pg/kg/m in. pn la 72 ore.
IN TE G R ILIN (G laxo G roup, U .K)
Sol. inj. 2 m g/m l . Flac x 10 ml. Sol. perf. 0,75 m g/m l. Flac.
100 ml. Pa: 107,48; 320,04.

/A \

T IR O F IB A N U M

Fcin. Legare 65% de proteine plasm atice. M etabolizare lim itat.


Elim inare urinar i bilia r . T1/2 1,5 ore. C learance pla sm a tic
m icorat la vrstnici, n insuf. renal, afeciuni coronariene.
Fdin. A ntagonist n e peptidic al re ce p to ru lu i GP II b /lll a, de pe
su prafaa tro m b o c ite lo r, im p lic a t n a g re g a re a a c e sto ra p rin
m piedicarea le g rii fib rin o g e n u lu i de a c e st re ce p to r. F u n cia
trom bocitar revine la valorile iniiale la 8 ore de la ntreruperea
tratam entului.
Ind. P revenirea infarctului m ioca rd ic la bolnavi cu angin instabil
sau infarct non-Q cu ultim ul episod dureros precordial a prut n
ultimele 12 ore, cu m odificrile E C G i/sau cu valori crescute ale
e n zim e lo r ca rd ia c e . T iro fib a n se u tiliz e a z m p re u n cu a cid
acetitsalicilic i heparin nefracionat.
R.a. H em oragie. G rea, febr, cefalee.
C in d . A n te c e d e n te d e a c c id e n t v a s c u la r c e re b ra l, a fe c iu n i
intracraniene, hem oragii relevante clin ic n cele 30 zile a nterioare
tratam entului, hipertensiune m align, traum atism fizic se ve r sau
intervenii chirurgicale m ajore n ultim ele 6 sptm ni, trom bopenie,
tulburri de coagulare, insuf. hepatic sever.
A d m in . N um ai n spital, de ctre specialiti. P erfuzie i.v. Iniial 0,4
pg/kg/m inut, tim p de 30 m inute. A poi 0,1 pg/kg/m inut.
A G G R A S T A T (Iroko C ardio, M area Britanie)
C onc. pt. sol. perfuz. 0,25 m g/m l. Flac. 50 ml. Pa 810,69.
T R IF LU S A LU M _____________________________ j j

/ \ P -R F

F cin. A c. hidroxitrifluorom etilbe n zo ic este principalul m etabolit al


triflusalului cu T 1/2 34 ore. E xcreie renal.

MEMOMED

2014

Memorator tic farmacologie

192

Fdin. Inhibitor al agregrii p la ch e ta re , n ru d it stru ctu ra l cu ac.


acetilsalicilic.
In d . P ro fila x ia a c c id e n te lo r tr o m b o e m b o lic e . T ra ta m e n tu l

com plicaiilor trom botice.


R.a. Tulb. gastrointestinale (6% ).
C ind. Leziuni gastrointestinale active. A ccidente hem oragice acute.
H epatopatie sever. D iateze hem oragice. S arcin trim III.
A dm in. 3 0 0 -6 0 0 m g/zi (1 -3 caps), n tim pul sau la sfritul meselor.

P LA T R O X (G lenm ark, C ehia)

C aps. 300 mg. Ct. * 30, 50, 60, 90. Pa: -;58,12;-;-.
P R A S U G R E LU M

,zcs, ,/ \.__ LEdlH

F c in . P ro d ro g re p e d e m e ta b o liz a t in v iv o , n in te s tin , n tr-u n


m etabolit activ (A S C ) i alii inactivi. P ic se ric al A S C la 30 min.
E lim inare urinar (68% ) si n fe ca le (27% ). T1/2 de elim inare al
A S C 7 ore (2-15).
F d in . In h ib ito r al a c tiv rii i a g re g rii p la c h e ta re p rin legarea
ireversibil a A S C de rece p to rii A D P de tip P 2Y 12 pe plachete.
A stfel se reduc evenim ente le c a rd io va scu la re la aterovasclerotici.
In d . A s o c ia t cu ac. a c e tils a lic ilic n p re ve n ire a e v e n im e n te lo r
a te ro tro m b o tic e la b o ln a v i cu sin d ro m c o ro n a ria n a c u t (angor
instabil, infarct m iocardic).
R .a. R isc de hem oragie, hem atom , anem ie.
C in d . S ngerare patologic e vid e n t , ante ce d e n te de accidente
vasculare celebrare sau accident isch e m ic tra n zito r (AIT). Insuf.
hepatic sever.
P re c . B olnavi peste 75 de ani, te n d in de sn g e ra re uoar, sub
60 Kg., asociere cu anticoagulante.
A d m in . Iniial 60 m g, apoi 10 m g/zi. A so cie re cu ac. acetilsalicilic
75-325 m g./zi.
E FIE N T (Eli Lilly, O landa)
Com pr. film 5 m g.; 10 m g., C t. * 14, 28, 30, 56, 84, 90, 98.
Pa: 284,78;-;-;-;-;-.
T IC A G R E L O R
F c in . R epede a borbit digestiv. Pic. se ric, la 1,5 ore. B iodisponibilitate 36% . Legare de proteine 99,7% . M eta b o liza re hepatic
(C Y P 3A4). T 1/2 7 ore. E xcreie biliar.

MEMOMED

2014

Memorator ele farmacologie

193

Felin. D e riv a t de c ic lo p e n tiltria z a lo p irim id in e (C P T P ), a n a lo g


n u c le o z id ic . A n ta g o n is t s e le c tiv al r e c e p to ru lu i p e n tru
a d enozindifosfat (A D P ) P 2Y 12, care poate m piedica agregarea
plachetar m ediat de A D P .
In d . A s o c ia t cu a c id a c e tils a lic ilic {c n d a c e s ta nu e s te
contraindicat), pentru prevenia e ve n im e n te lor aterotrom botice la
bolnavi aduli cu angin instabil, infarct m iocardic cu sau fr
supradenivelare ST. P acieni cu intervenie coronarian percutant
(PC I) sau by-pass coronarian (C A BG ).
R.a. D ispnee, hem oragii. A lergii.
C ind. S ngerri acute, istoric de sngerare intracranian. Insuf.
hepatic. A sociere cu m edicam ente care influeneaz enzim a C YP
3A4.
B R ILLIQ U E (A strazeneca, S uedia)
C om pr. film . 90 m g .C t x 14, 56, 60, 100, 168, 180. Pa:
-;352,4;-;-;-;-.
C O M B IN A II

P -6 L

A G G R E N O X (B oehring e r Ingelheim , G erm ania)


C aps. elib. m odif. a cid a ce tils a lic ilic 2 5 m g i d ip irid a m o l
200 mg. Ct. * 30, 60. P a:-; 63,61.
F c in . i F d in . vezi N 02 B A i B 01 A C
In d . P ro fila x ia a c c id e n tu lu i is c h e m ic tra n z ito riu sau a c c id e n t
vascular cerebral ischem ic de etiologie trom botic.
R. a. E rupii cutanate tranzitorii, urticarie, bronhospasm sever i
angioedem .
C. I. P acieni cu ulce r gastric sau duod e n a l a ctiv sau cu tulburri
de coagulare.
A d m in . O capsul de 2ori/ zi, de obicei una dim ineaa i una seara.
D U O P LA V IN (S anofi-M yers S quib, Frana)
C lopidogrel 75 m g. A cid a c e tilsa licilic 75 m g. C om pr. film C t
x 14, 28, 30, 50, 84, 90. 100. P a: -;122,34;-;-;-;-;-.
C lopidogrel 75 m g. A cid a c e tilsa licilic 100 m g. Ct * 14, 28,
30, 50, 84, 90, 100.
A X A N U M (A stra Z eneca A B , S uedia)
A cid a c etilsalicilic 81 m g. E som eprazol 20 m g. C aps. C t x
10, 30, 90. Pa: -;57,17;-

MEMOMED

2014

Memorator do farmacologic

194

B 01 AD

ENZIME

S T R E P T O K IN A S U M

F d in . A ciune fib rin o litic , de p e n d e n t de pre ze n a unui fa cto r


plasm atic, optim la pH 7 ,3 -7 ,6 . Inj. i.v. p roduce liza tro m b ilo r
dac acetia nu sunt m ai vechi de 3 - 5 zile.
In d . Trom boflebite, trom boze i e m b o lii a le a rte re lo r periferice,
em bolii pulm onare, infarct m iocardic.
R .a. Febr, greuri i colici ab dom inale, le u co cito z, hipotensiune
arterial, alergii, tulburri renale, h em oragii.
C in d . n p e rio a d a p o s to p e ra to rie i p o s tp a rtu m , d up b iopsie
hepatic i renal, un test diagnostic intraarterial, accident vascular
cerebral. H em oragii acute, ulcere. H ip e rte n siu n e arterial sever,
tuberculoz activ.
A d m in . I.v., in iia l 2 5 0 0 0 0 -5 0 0 0 0 0 u., d iz o lv a te n 2 0 -5 0 ml
glucoz 5% sau ser fiziologic, inj. le n t (1 0 -2 0 m inute). D oza de
ntreinere, im ediat dup doza de atac, 100000 u./or, n perfuzie
i.v., pn la obinerea efecte lo r fa vo ra b ile (2 4 -7 2 o re n em bolia
pulm onar , 72 ore n trom b o za v e n o a s p ro fu n d ). Nu se vo r
d epi 3 -4 zile (excepional 6).
S T R E P T A S E (C S L B ehring, G e rm a n ia )
L io f. pt. sol. inj./perf. 250.000 u.i. Flac. C t x 1.
L io f. pt. sol. inj./perf. 7 50.000 u.i. Flac. C tx 1.
Liof. pt. sol. inj./perf. 1.500.000 u.i. Flac. C t x 1.
A LTEP LAS U M
/S tN
S
(SIN . T IS S U E P LA S M IN O G E N A C T IV A T O R )__________________
F d in . G licoprotein cu o secven de 527 A A din structura acti
vatorului plasm inogenului tisu la r um an, o b in u t prin tehnologia
A D N -ului recom binant. D evine activ prin le g a re a de fib rin i
convertete plasm inogenul legat de fibrin n plasm in, conducnd
la fib rin o liz i s o lu b iliz a re a c h e a g u lu i. A c iu n e s la b a su p ra
p la sm in o g e n u lu i nelegat, circu la n t. N u e s te su sp e c ta t p entru
potenial antigenic.
In d . T rom boliza n faza acut a in fa rctu lu i de m iocard (prim ele 6
ore) i a em boliei pulm onare.
R .a. H em oragii superficiale, rar interne, sc d e re a h e m atocritului
i/sau hem oglobinei, grea, vrsturi.
C in d . La fel ca i pentru celelalte trom bolitice.

MEMOMED

2014

195

Memorator de farmacologic

A d m in . n infarct de m iocard doza iniial este 1 0 -1 5 m g n bolus


i.v. de 1 -2 m inute ia r doza de ntreinere 4 0 -7 0 mg perfuzat n
urm toarele 2 ore.
n em bolia pulm onar dozele su n t m ai m ici ia r ritm ul adm inistrrii
este m ai lent.
A C T ILY S E (B oe h rin g e r Ingelheim , G erm ania)
Liof.+ solv.pt.sol.inj. 50 mg. Flac. Ct x1. P a:1663,22.
R E T E P LA S U M
F c in . D up inj. i.v. bolus a 10 u. * 2, distribuia n plasm are T 1 /
2 18 m inute, elim inarea T 1/2 5 1/2 ore. B iotransform are intens.
E lim inare urinar n cantiti foarte m ici.
F d in . A c tiv e a z p la s m in o g e n u l tre c n d u -l n p la s m in , care
degradeaz fibrinogenul i fibrina. S cade fibrinogenul plasm atic
cu 6 0 -8 0 % , acesta norm aliz n d u -se n 2 zile.
In d. Tratam ent trom bolitic al infarctului acut de m iocard n prim ele
12 ore de la debut.
R.a. H em oragie, aritm ii, hipotensiune.
C in d . D iatez h e m o ra g ic , tu m o ri cu risc de hem oragie, u lc e r
p e p ticn puseu, pancreatit acut, pericardit, retinopatie diabetic.
A d m in . Inj. i.v. lente (2 m in. m ax.) n dublu bolus de cte 10 u., la
interval de 30 m inute de la debutul prim ei inj.
R A P ILY S IN A ctavis G roup, Islanda)
P u lb .in j. 10 u .fio la + s e rin g p re u m p lu t 10 m l s o lve n t.
Ct. x 2. P a: 4002,94.
T E N E C T E P LA Z U M

/S K

(& )

>S

F cin . E ste elim inat din circulaie prin legarea de receptorii specifici
din ficat, urm at de m etabolizarea n peptide m ici.
F d in . E ste un a ctivator recom b in a t al plasm inogenului. S e leag
la c o m p o n e n ta fib rin o g e n a tro m b u lu i i tra n s fo rm s e le c tiv
plasm inogenul din trom b n plasm in, care degradeaz m atricea
fibrinei.
in d . T ratam ent trom bolitic al infarctului m iocardic acut. Tratam entul
trebuie n ce p u t c t m ai curnd d up apariia sim ptom elor.
R.a. H em oragie (ap. digestiv, urinar, hem opericard, pulm onar,
retroperitoneal). A ritm ie. H ipotensiune. R eacii anafilactice.

MEMOMEP

196

2014

Memorator de farmacologie

C in d . Tulburri hem oragice se m n ifica tive actu a le sau n ultim ele


6 luni. Pacieni sub tratam ent anticoagulant. A ntecedente de leziuni
a le S N C . D isfu n c ii h e p a tice . R e tin o p a tie . U lc e r p e p tic activ.
A nevrism arterial. P ericardit. P ancreatit.
A d m in . B olus i.v. u nic n decurs de 5 -1 0 secunde. D oze n funcie
de greutatea corporal. S ub 60 kg, 6 000 u. = 30 m g n 6 m l soluie,
n tre 6 0 -7 0 kg, 7000 u. = 35 m g n 7 m l sol. n tre 7 0 -8 0 kg, 8000
u. = 40 mg n 8 m l sol. ntre 8 0 -9 0 kg, 9000 u. = 45 m g n 9 ml sol.
Peste 90 kg, 10000 u. = 50 mg n 10 m l. sol.
M E TA LY S E (B oehringe r Ingelheim G m bH , G erm ania)
P ulb.(flacon) 6000 u; 8000 u.; 10000 u+ so!v.6m l; (sering
preum plut) pt.sol.inj. P a:-;4120,4;4378,86.

IH / \

P R O T E IN A C

F c in . R e c u p e ra re a in v iv o e s te 1 ,5 8 % pe u .i./k g in je c ta t .
T 1/2 8 ore.
F d in . G licoprotein dependent de vit. K, inh ib ito a re a coagulrii.
A ctivat de trom bin i asociat cu co fa cto ru l su, p roteina S,
stim uleaz inactivarea proteolitic a fa cto rilo r V a i V llla .
fn d . D e fic it c o n s titu io n a l s e v e r n p ro te in a C la n o u -n sc u t,
responsabil de trom boz venoas sever i m asiv. La aduli n
releul heparin/antivitam ina K pentru a evita necroza cutanat.
P re v e n ire a tro m b o z e i la h e te ro z ig o i n tim p u l in te rv e n iilo r
ch irurgicale i cezariene, n caz de ineficacitate sau contraindicaii
a h eparinei/antivitam ine K.
R .a. Nu se cunosc.
A d m in . De ctre specialiti n hem ostaz.
C E P R O T IN (B a xte r AG , A ustria )

500

5 ml

D E S IR U D IN U M _____________________________/ S r K / \

Liof. + S olv. pt. sol. inj.


u.i. C t * flac. liof. + fia c
solv.;
u.i. Ct * flac. liof. + flac
ml solv.

1000

B 01

10

AE INHIBITORI DIRECI Al TR0M BINEI

F c in . P ic seric la o or dup inj. s.c. A ciu n e a apare dup 2 0 -6 0


min. T 1/2 2 ore.D urata aciunii 2 - 3 ore.
F d in . Inhibitor al trom binei libere i legate. P relungete tim pul de
coagulare.

MEMOMED

2014

197

Memorator de farmacologie

In d . P rofilactic al trom bozei venoase prounde, la bolnavi care fac


im plantri de proteze totale de old.
R.a. H em atom , hem oragie, (intracraniene, oculare, peritoneale,
articulare), trom boflebit profund, trom boz, greuri, vom e, febr,
oc anafilactic.
C ind. H em oragii, tulb. de coagulare.
A d m in . S .C . 15 mg la 12 ore, prim a doz cu 5 -1 5 min. nainte de
operaie, dup anestezia regional. Trat. m axim 12 zile.
R E V A S C (C anyon, M area B ritanie)
Pulb. pt. sol. inj. x 15 m g. + S olv. pt. sol. inj 0,5 ml.
C t * 1, 2. 10.
L E P IR U D IN U M

<D@

F c in . D up i.v., T 1/2 10 m inute. E xcre ie urinar (45% ), 35%


nem odificat.
F d in . Este o hirudin recom binant, derivat din celulele de drojdie.
P olipeptid cu 65 am inoacizi. Inhibitor d ire ct i specific al trom binei.
A cioneaz independent de antitrom bina III.
Ind. Inhibiia coagulrii la aduli cu trom bopenie indus de heparin
i cu boal trom boem bolic necesitnd tra ta m e n t antitro m b o tic
parenteral. D iagnosticul trebuie co n firm a t prin testul de activare
plachetar indus prin heparin (H IP A A ) sau un te st echivalent.
R.a. S ngerare (> 10% ). Anem ie, fibrilaie ventricular, tulb. testelor
hepatice, septicem ie.
C ind. Tulburri de coagulare, puncii, anom alii vasculare, accidente
v a s c u la re , h ip e rte n s iu n e s e v e r , e n d o c a rd it , in s u f. re n a l ,
intervenii chirurgicale.
A d m in . De ctre m edic specia list n hem ostaz.
R E FLU D A N (C elgene Europe, M area Britanie)
Pulb. pt. sol. inj./perf. 20 m g; 50 m g. Ct. x 1, 10 flac.
B IV A LIR U D IN U M __________________________________________ ^_S
F d in . Inhibitor direct i specific al trom binei, care se leag a t t de
situs-ul catalitic, ct i de exositus-ul a n ionic al trom binei, att n
faza fluid c t i n cea de cheag.
In d . T ra ta m e ntu l p a c ie n ilo r a d u li cu sin d ro m co ro n a ria n a cu t
(a n g in in s ta b il /in fa rc t m io c a rd ic f r s u p ra d e n iv e la re S T )

198

M E M O M E D

2014

Memorator ile farmacologie

p ro g ra m a i p e n tru in te rv e n ie d e u rg e n sa u n a te p ta re .
A n tic o a g u la n t la p a c ie n ii s u p u i in te rv e n iilo r c o ro n a rie n e
percutanate (PC I).
R.a. S ngerri m inore sau m ajore, creterea INR, trom bocitopenie,
a nem ie, h ip e rse n s ib ilita te , c e fa le e , h e m a to a m e , h ip o te n siu n e
a rte ria l , g re a , v rs tu ri, d o rs a lg ii, d u re ri to ra c ic e , d u re ri
inghinale, hem oragie, pseudoanevrism vascular, erupii cutanate,
urticarie, bradicardie.
C in d . H ip e rs e n s ib ilita te la b iv a liru d in sa u la o ric a re d in tre
excipieni, sau la hirudine, sngerare activ sau risc cre scut de
sngerare datorit tu lb u r rilo r de he m o sta z i/sau tu lb u r rilo r
ire v e r s ib ile d e c o a g u la re , h ip e r te n s iu n e a r te r ia l s e v e r
n e c o n tro la t te ra p e u tic i e n d o c a rd ite b a c te rie n e s u b a cu te ,
in s u fic ie n re n a l s e v e r (R F G < 3 0 m l/m in ) i la p a c ie n ii
dependeni de dializ.
A d m irt. S indroam e coronariene acute iniial 0,1 m g/kg, n bolus,
u rm a t de p e rfu z ie n do z de 0,2 5 m g /kg i h. C o n tin u a re a
perfuziei cu doza de 0,25 m g/kg i h pn la 72 ore. D ac pacientul
necesit PCI trebuie adm inistrat suplim entar, n bolus, o doz de
0 ,5 m g /k g , ia r d o z a p e r fu z a b il tr e b u ie c re s c u t la
1,75 m g/kg i h pe toat durata procedurii. D up PCI, reducerea
dozei perfuzabile la 0,25 m g/Kg i h trebuie fcut n urm toarele
4-12 ore n funcie de rspunsul clinic. La pacienii care su n t supui
in te rv e n ie i de b y p a s s a o rto c o ro n a ria n (C A G B ) p e rfu z ia cu
bivalirudin trebuie continuat pe toat durata interveniei. Im ediat
nainte de intervenie trebuie adm inistrat n bolus o doz de 0,5
m g/kg, urm at de o perfuzie cu doza de 1,75 m g/kg i h pe toat
durata interveniei. La pacienii care sunt supui PCI este de 0,75
m g/kg, adm inistrat intravenos n bolus, urm at im ediat de perfuzie
intravenoas cu o vitez de perfuzie de 1,75 m g/kg i or, cel
puin pn la sfritul interveniei. P erfuzia poate continua timp
de 4 ore dup PCI, dac starea clinic perm ite aceasta.
A N G IO X @ (M edicines C om pany, A nglia)
P ulb.pt.conc.pt. sol. inj./perf. Flac. 250m g. Ct. * 2; 10
D A B IG A T R A N U M E T E X ILA T U M

/S C x / \

V P -R F

F c in . P rodrog inactiv care este abso rb it rapid i tra n sfo rm a t n


dabigatran activ prin hidroliz catalizat de esteraz n plasm i
n ficat.
F d in . Inhibitor puternic, com petitiv, d irect reversibil de trom bin.
In d . P revenia prim ar a even im e n te lor tro m b o e m b o lice venoase

MEMOMED

2014

199

Memorator de farmacologie

la pacienii aduli care au suferit o intervenie chirurgical electiv


de nlocuire com plet de old sau o intervenie chirurgical de
nlocuire com plet a genunchiului.
R .a. A n e m ie , tro m b o c ito p e n ie , h e m a to m , h e m o ra g ia p l g ii,
epistaxis, hem oragii gastrointestinale, rectale, hem aturie, creterea
transam inazelor serice,.
C ind. H ipersensibilitate la substana activ sau la oricare dintre
excipieni, insuficien renal sever (C IC r < 30 m l/m in), hem oragii
active sem nificative din punct de ve dere clinic, leziuni organice cu
risc de s n g e ra re , tu lb u r ri s p o n ta n e sa u fa rm a c o lo g ic e a le
h e m o s ta z e i, in s u fic ie n h e p a tic , tra ta m e n t c o n c o m ite n t cu
chinidin
A d m in . P revenia trom boe m b o lism u lu i venos (TEV) la p acieni
care au su fe rit o intervenie ch iru rg ica l e lectiv de n lo cu ire a
genunchiului sau de nlocuire de old: 220 mg o dat pe zi. Iniial
o capsul n interval de 1 - 4 ore de la term inarea interveniei
ch irurgicale, apoi 2 c a p su le o dat pe zi, tim p de 2 8 -3 5 z ile .
V rstnici: 150 m g/zi.
P R A D A X A (B oehringer Ingelheim , G erm ania)
C aps. 75m g; Ct. * 10, 30, 60. P a:72,51; 206,27; 405,71.
C aps. 110m g, 150 m g; Ct. x 10, 30. 60; 180. Pa: 72,51;
206,27; 405,71; -; 72,51; 206,27; 405,7 1 ; -.
BOI

AF

A P IX A B A N

02

INHIBITORI DIRECI Al FACTORULUI XA


P -R F

F cin. B iodisponibilitatea absolut a apixaban n doze de pn la


10 m g este de a p ro x im a tiv 50% . A d m in is tra re a m p re u n cu
a lim e nte nu a fe c te a z C m a x . La om , le g a re a de p ro te in e le
piasm atice este de a proxim ativ 87% .S e elim in renal, prin bil
sau fe c a le . A p ix a b a n e s te m e ta b o liz a t n p rin c ip a l pe c a le a
C YP 3A4/5.
F d ln. A pixaban este un in h ib ito r puternic, reversibil, d ire ct i n a lt
selectiv, al factorului X a att n form liber ct i n cea de la
nivelul trom bilor, fr a fi necesar interaciunea cu antitrom bina
III. Inhib activitatea protrom binazei. P revine form area trom binei
ct i dezvoltarea trom bilor.
Ind. P revenirea e v enim entelor tro m boem bolice venoase (ETV) la
pacienii aduli care sunt supui unei in tervenii ch iru rg ica le de
artroplastie a oldului sau genunchiului

MEMOMED

200

2014

Memorator de farmacologie

R.a. A nem ie, trom bocitopenie, hem oragie, hipotensiune, hem aturie
C in d . S ngerare activ se m n ifica tiv clin ic, a fe ciu n i hepatice
nsoite de coagulopatie, sarcin
P re c . Insuficien hepatic uoar, m oderat
A d m iri. 2,5 m g adm instrat oral de d ou o ri pe zi. D oza iniial
tre b u ie a d m in is tra t la 12 p n la 24 o re d u p in te rv e n ia
chirurgical.
D urata tratam entului: artroplastia o ldului: 32-38 zile; artroplastia
g enunchiului: 10-14 zile.
ELIQUIS (Bristol-M yers S quibb / P fizer E eig, M area Britanie)
Com pr. film . 2,5 m g. Ct. * 10, 20, 6 0 , 168.P a:-;-; 499,88;-.
Com pr. film . 5 mg. C t x 14, 20, 56, 60, 168, 200. Pa:
460,9;

B 01 AX

ALTE ANTITR0MB0TICE

F O N D A P A R IN U X S O D IU M

P-f?F

F c in . D up inj. s.c. rapid absorbit. Pic. seric la 2 ore. D up o in j./


zi, echilibru seric n 3-4 zile. E lim inare urinar, 64-77% neschim bat.
T1/2 de elim inare 17 ore la tineri sntoi, 21 de ore la vrstnici
sntoi.
F d in . Inhibitor sintetic i selectiv al factorului * activat (X a) prin
antitrom bina III (AT III). P oteneaz de 300x inhibiia natural a
factorului Xa prin A T III.
In d . P re v e n ire a e v e n im e n te lo r tro m b o e m b o lic e v e n o a s e n
chirurgia ortopedic a m em brului in fe rio r (fractur i protez de
o ld , c h iru rg ia m a jo r de g e n u n c h i). P re v e n ie n c h iru rg ia
abdom inal la bolnavi cu risc ridicat de com plicaii trom boem bolice.
P revenie la bolnavi cu risc, la bolnavii im obilizai ia pat (insuficien
cardiac, tuib. respiratorii acute, boal in fecioas sau inflam atorie
acut). A ng o r instabil, infarct m iocardic.
R .a . H e m o ra g ie p o s to p e ra to rie , a n e m ie , a le rg ie , a n x ie ta te ,
som nolen.
C ind. S ngerare, endocardit bacterian acut, insuficien renal
sever (clearance creatinin < 20 m l/m in.)
P re c . Nu se adm in istre a z i.m . P re v e n ii n ca zu ri cu ris c de
h e m o ra g ie , u lc e r d ig e s tiv n p u se u , h e m o ra g ie in tra c ra n ia n
recent.

M E M O M E D

2014

Memorator de farmacologie

201

A d m in . Inj. s.c. 2,5 m g. o dat pe zi. D oza iniial la 6 ore dup


intervenia chirurgical. D urata 5-9 zile. n a ngor i infarct 2,5 m g./
zi, 8 zile.
A R IX T R A (G laxo G roup, A ng lia )
S ol. inj. 1,5 m g/0,3 ml. S ering preum plut 0,3 ml. Ct. * 2 ,7 ,
10, 20. Pa:
S ol. inj. 2,5 m g/0,5 m l. S ering preum plut 0,5 ml. Ct. * 2 ,7 ,
10, 20. Pa: -;-;233,8;Sol. inj. 5 m g/0,4 ml. S ering preum plut 0,4 ml. Ct. * 2, 7,

10 20
,

S ol. inj. 7,5 m g/0,6 ml. S ering preum plut 0,6 ml. Ct. * 2 ,7 ,
10, 20. Pa:-;-; 653,26;-.
Sol. inj. 10 m g/0,8 m l. S ering preum plut 0,3 ml. Ct. >< 2, 7,

10; 20.

R IV A R O X A B A N U M

P -R F

F c in . A bsorbie oral rapid i ridicat (80-100% ). Pic seric la 2-4


ore. B iotransform are 2/3. E lim inare renal i n fecale, cte 50% .
F d in . Inhibitor direct selectiv al factorului X a. m piedic form area
trom binei i trom busului. Nu influeneaz plachetele.
In d . P re v e n ire a e v e n im e n te lo r tro m b o e m b o lic e v e n o a s e n
chirurgia ortopedic.
A d m in . Iniial 10 m g. la 6-10 ore de la intervenie, dac s-a o binut
o h e m o s ta z . A p o i 10 m g ./z i, 2 s p t m n i (d u p o p e ra ie la
genunchi) sau 5 sptm ni (dup o peraie la coaps).
X A R E LT O (B ayer S chering, G erm ania)
C om pr. film . 10 m g,. Ct. * 5; 1 0 ,3 0 ,1 0 0 . Pa: 149,02; 298,07;
796,63;-.

202

M E M O M E D

2014

Memorator de farmacologic

B 02

ANTIHEMORAGICE

B02A

ANTIFIBR9NQLITICE

B 02 B

VITAMINA K l ALTE HEMOSTATICE


*

B 02 A

ANTIFIBRINOUTIGE

B 02 AA

AMINOACIZI

B 02 AB

INHIBITORI DE PROTEINAZE

B 02 AA

AMINOACIZI

A C ID U M T R A N E X A N IC U M

P -R F/S

F c in . A bsorbie oral rapid, pic. seric, la 2 - 3 ore, dispare din


snge dup 6 ore. T 1/2 dup i.v. 3 ore. D istribuie n toate esuturile
i l.c.r. E lim inare urinar 90% (filtrare glom erular, fr reabsorbie
tubular), neschim bat. T raverseaz placenta.
F d in . A ntihem oragic prin inhibiia aciunii fibrinolitice a plasm inei.
In d . A ccidente hem oragice: datorate unei stri fibrinolitice prim itive
generalizate; n cursul unui tratam ent cu efect fibrinolitic; ntreinute
d e o h e m o liz lo c a l (m e n o -m e tro ra g ii, h e m o ra g ii d ig e s tiv e ,
hem aturie, litiaz, O R L).
R .a. R are. G reuri, vom e, diaree, h ip o te nsiu n e , tro m b o e m b o lii,
convulsii, alergii.
C in d. A ntecedente de: accidente tro m b o e m b o lice venoase sau
arteriale; stri fibrinolitice reacionale la o coag u lo p a tie de consum ;
convulsii. Inj. intratecale, intraventriculare.
A d m in . A duli. 2 -4 g/24 ore, n 2 - 3 prize sau injecii. C opiii 20
m g/kg/zi. Inj. i.v. strict, lente.

E XA C Y L @ (CN U nifarm , R om nia)

S ol. inj. 500 m g/5 m l. C t * 5 fiole * 5 ml. Pa: 12,8.

MEMOMED

2014

203

Memorator de farmacologie

B 02 B

VITAMINA K l ALTE HEMOSTATICE

B 02 BA

VITAMINA K

B 02 BB

FIBRIN0GEN

B 02 BC

HEMOSTATICE LOCALE

B 02 BB

FACTORI Al COAGULRII SANGUINE

B 02 BX

ALTE HEMOSTATICE SiSTEMICE


*

B 02 BA

VITAMINA K

P H Y T O M E N A D IO N U M (V ita m in a

1 1 S /P -R F

F c in . A bsorbie din intestin n prezena srurilor biliare, depozitare


n ficat. E lim inare biliar i urinar, sub form conjugat.
F d in . In te rv in e n s in te z a p ro tro m b in e i i p r o c o n v e rtin e i.
Protrom bina crete dup 3 -8 ore de ia adm inistrarea vitam inei.
In d . S tri de h ip ovitam inoz K (prin a d m inistrare p relungit de
antibiotice cu spectru larg, n obstrucii de ci biliare). A ntid o t n
supradozarea anticoagulante lo r cum arinice. D iatez hem oragic,
purpur.
R .a. In inj. i.m. risc de hem atom n sindroam e hem oragice datorite
antivitam inelor K. n inj. i.v. risc de accidente anafilactice.
C in d . T r o m b o e m b o lie , tr o m b o fle b it , h ip e r c o a g u la b ilita te
sanguin.
P re c . Inj. i.v. trebuie efectuate lent. La nou-nscui, m a i ales la
prem aturi poate produce hipe rb iliru b in e m ie i icte r nuclear.
A d m in . A duli. I.v. H em oragii obinuite 5 -1 0 mg/zi. S upradozri
de cum arinice 2 0 -1 0 0 m g/zi. D oza zilnic i durata tratam entului
s u n t c o n d iio n a te de in te n s ita te a h ip o p ro tro m b in e m ie i i de
e v o lu ie . S e v o r fa c e d e te rm in ri re p e ta te a le tim p u lu i de
protrom bin. C opii. Inj. i.m . N ou-nscut i sugar 1 m g/kg ntr-o
adm inistrare, repetat la nevoie la 2 - 3 zile. C opil de 1 -1 5 ani
5 -1 0 m g/zi, tim p de 3 zile sau 10 m g pe sptm n.

FITO M E N A D IO N (Terapia, R om nia)

Sol. inj. 10 m g /m l-fio la 1 ml. Ct. x 5. Pa: 14,64.

MEMOMED

204

2014

Memorator de farmacologie

B 02 BB

FIBRINOGEN

FIBRINOGENUM HUMANUM

Felin. n contact cu trom bina form eaz fibrina. T 1/2 = 3 -5 zile.


In d . M edicaie de substituie n hipo- sau afibrinogenem ie, stri
de fibrinoliz acut.
A d m in . Se dizolv 1 g substan n 100 ml ap bidistilat steril
im e d ia t na intea a d m in is tr rii. S e fo lo se te n prim a o r de la
solubilizare. P erfuzie i.v. lent cu 30 picturi pe m inut. D oza zilnic
1 -8 g, sub controlul fibrinogenem iei.
H A E M O C O M P LE TTA N p (C S L B ehring, G erm ania)
Pulb. pt. sol inj./perf.Liof. conc. de fib rin o g e n . 1 g; Ct. x1
flac. 50 ml solvent

B 02 BC

HEMOSTATICE LOCALE

COMBINAII

E VIC E L (O m rix, B elgia)


Fibrinogen um an + trom bin um an
Sol. pt. hem ostaza local. C t * 2 fl. * 1, 2, 5 ml.
In d . A djuvant pentru favorizarea hem ostazei locale n tim pul unei
intervenii chirurgicale.
A d m in . C a n tita te a u tiliz a t d e p in d e d e s u p ra fa a tra ta t . O
suprafa de 10 cm *2 se acoper pictur cu pictur, o suprafa
de 2 5 -1 0 0 cm 2, prin pulverizare.
TA C H O S IL (N ycom ed, A ustria)
Un cm 2 conine: Fibrinogen um an 5,5 mg; Trom bin um an
2 u.i. B urete m edicam entos 1 * {3,0 cm * 2,5 cm ). Pa 258,5;
B u re te m e d ic a m e n to s 5 x (3,0 cm x 2 ,5 c m ). B u re te
m edicam entos 1 x (9,5cm x 4,8 cm ). Pa 1141,36. B urete
m edicam entos 2 x (4,8 cm x 4,8 cm ).
In d . A djuvant al hem ostazei, n chirurgie.
A d m in . De ctre chirurgi cu experien.

MEMOMED

2014

205

Memorator de farmacologie

B 02 BD

FACTORI Al COAGULRII SANGUINE

C O M B IN AII (FA C TO R I DE C O A G U LA R E )

>S

P R O N A T IV (O ctapharm a, A nglia)
Factori de coagulare um ani II, VII, IX, X +P rotein C, P rotein S
Pulb+soiv. pt. sol. inj. C t. x 1 flac pulb.500 UI+ 1 fiac. solv 20 ml.
F d in . C om plexul de protrom bin coninut determ in activarea n
cascad a cii intrinseci. Ca punct final, protrom bin (factorul II)
este activat i transform at n trom bin.
Ind. S ngerare, profilaxia perioperativ n deficitul dobndit i de
congenital de factori de coagulare
A d m in . De ctre specialiti. D oza unic nu trebuie s depeasc
3.000 UI.
F A C T O R U L V III (A N T IH E M O F IL IC A )

H A

In d . La b o ln a v i cu h e m o filie , n a c c id e n te sa u in te rv e n ii
chirurgicale, n fibrinoliza acut.
E M O C LO T (K edrion SPA , Italia)
Liof. factor V III. 500 u.i. + solv. pt. sol. perf. Flac. 10 ml.
FA N H D I (Instituto G rifols, S pania)
Liof. factor V III. 25 u.i./m l; 50 u.i./m l; 100 u.i./m l + solv. pt.
sol. perf. Flac. 10 m l.
H A E M O C TIN S D H 250, 500, 1000 (B iotest P harm a,
G erm ania)________________________________________________
Liofilizat factor V ili. 250 u.i.; 500 u.i.; 1000 u.i. + solv. prep.
inj. 5 ml; 10m l; 10 m l. Ct x 1.
O C TA N A TE 250 - 500 - 1000 (O ctapharm a, A nglia)
Liof. factor V III. 250 u.i. + solv.pt.sol.inj. Flac. 5 ml.
Liof. factor VIII. 500 u.i.; 1000 u.i. + solv.pt.sol.inj. Flac. 5 ml;
10 ml.
O C TO C O G A L F A

/A \ s

F c in . S-a studiat pe bolnavi cu hem ofilie A sever - m oderat sever.


T 1/2 9 , 7 - 1 1 , 8 ore.

206

M EM OM ED 2014
Memorator de farmacologie

F d in . Factor VIII de coagulare re com binant, g licoprotein cu 2332


a m in o a c iz i, n s e c v e n c o m p a ra b il cu fa c to ru l V III u m a n .
A cioneaz ca un cofactor al factorului IX, accelernd conversia
factorului * n activat. A cesta convertete p rotrom bina n trom bin.
In d . T ra ta m e n t i p ro fila x ie la b o ln a v i cu h e m o filie A (d e fic it
congenital de factor VIII).
R .a. H ipersensibilitate, cefalee, am eeli, febr.
S a rc in , a l p ta re . H em ofilia A este rar la fem ei. Se prescrie n
sarcin num ai n caz de necesitate absolut. Nu se adm inistreaz
n alptare.
A d m iri. De ctre specialiti.
A D V A TE 250 - 500 - 1 0 0 0 - 1 5 0 0 - 2000 - 3000 UI (Baxter,
A ustria)___________________________________________________
Liof. factor V III. 250 u.i; 500 u.i.; 1000 u.i.; 1500 u.i.; 2000
u.i.; 3000 u.i. + solv. pt. sol. perf. flac. 5 ml. Ct x 1
H E LIX A T E N E X G E N 250; 500; 1000 (B a y e r H e a lth ca re ,
G erm ania)________________________________________________
Liof. factor V III. 250 u.i.; 500 u.i.; 1000 u.i. + solv.pt.sol.inj.10
ml. Ct x 1
K O G E N A T E B A Y E R 250; 500; 1000; 2 000; 3000 (B a ye r
H ealthcare, G erm ania)
Liof. factor VIII. 250 u.i.; 500 u.i.; 1000 u.i. + solv.pt.sol.inj.fiac.
2,5 ml; 2000 u.i; 3000 u.i. + so lv.p t.so l.ln j.fla c.0 ,5 ml. Ct. X 1
flac pulb.+1 flac. solvent+trus de adm inistrare.
R E C O M B IN A T E (Baxter, A ustria )
P ulb. pt. sol. inj. 250 u.i.,500 u.i., 1000 u.i.+ Solv. flac. 10 ml
M O R O C T O C O G A L F A ___________________

|SB] / \

P R -F/S

F d in . Factor VIII de coagulare recom binant, g licoprotein cu 1438


am inoacizi, avnd caracteristici fu n cio n a le co m p a rab ile cu ale
factorului V III endogen.
in d . etc. A se vedea O ctocog alfa.
R E FA C TO A F (W yeth Europa, M area B ritanie)
Pulb. 250 u.i.; 500 u.i.; 1000 u.i.; 2000 u.i + S olv. p t sol. inj..
Ct. * 1 fl. + solv. sering pre u m p lu t 4 m l.

MEMOMED

2014

207

Memorator de farmacologie

P R

C O M P LE X DE A N T IIN H IB IT O R I A l C O A G U L R II

F d in . A ctivitate coagulant prin scurt-circuitarea aciunii factorilor


antihem ofilici VIII i IX.
In d. Tratam ent i prevenire a hem oragiilor i, n situaii chirurgicale,
n deficit n fa c to r V III, la bolnavi care au d ezvoltat un in h ib ito r
contra factorului V III. n caz de eec prin fa cto r VII a, tra ta m e n t i
prevenire a hem oragiilor i, n situaii chirurgicale, n deficit n factor
IX, la bolnavi care au dezvo lta t un in h ib ito r contra factorului VIII.
n caz de eec prin factor VII a, tratam ent i prevenire a hem oragiilor
i, n situaii chirurgicale, n deficit de fa cto r IX, la bolnavi care au
dezvoltat un inhibitor contra factorului IX.
R .a. F e b r , u rtic a rie , g re u ri, tro m b o e m b o lii, c o a g u la re in tra vascular disem inat (C IVD ), infarct m iocardic.
C ind. C IV D , insuf. hepatic, risc de co m p lica ii trom boem bolice.
A d m in . I.v. lent, cel m ult 2 u./kg/m in. D oza de 80 u./kg de 2 - 3 ori/
zi, fr a depi 240 u./kg/24 ore i 100 u./kg/inj.
FE IB A N F 500 - 1000 U FE IB A (Baxter, A ustria)
P ulb. pt. sol. in j. 500 u.i.; 1000 u.i.+ s o lv .p t.so l.in j./p e rf.
F lac.20 ml
FA C T O R IX C O A G U LA TIO N 1S H U M A N U M ( H

> P -R F /S

IM M U N IN E 600 - 1200 UI (Baxter, A ustria)


L io filizat fa c to r IX 600 u.i; 1200 u.i. + solv.p t.so l.p e rf.fla c.
5 m l; 10 m l.
O C TA N IN E F 500; 1000 (O ctapharm a, A ng lia )
Liofilizat factor IX 500 u.i; 1000 u.i. Flac. 5 ml.
N O N A F A C T (S anquin, O landa)
Liof. + Solv. sol. inj. 100 u.i./m l
Ct. * 1 fl + Solv. 5 ml, 10 ml.
B E T A F A C T (LFB M edicam ents, Frana)
Pulb 50 u.i./m l;+ S olv. sol. inj. 5 ml; 10 ml; 20m l. C t x 1.
B E N E FIX (W yeth E uropa, A ng lia )
Pulb. pt. sol. inj. 250 u.i.; 500 u.i.;1000 u.i.; 2000 u.i. + Solv.
sol. inj. 5 ml. Ct. x 1.

208

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

F A C T O R V III + F A C T O R V O N W IL L E B R A N D

H A E M A T E P 250 - 500 - 1 0 0 0 UI (C S L B ehring, Germania)


Liofilizat 250 u.i.; 500 u.i; 1000 u.i. i so lv.pt.sol.inj./perf. Flac.
5 ml; 10 m l; 15 m l.
IM M U N A TE (B axter, A ustria )
Pulb. pt. sol. inj. 250 u.i., 500 u.i., 1000 u.i.+ solv. prep. inj
flac. 5m l; 5m l;10m l.
W ILA TE (O ctapharm a, M area B ritanie)
Pulb. 450 u.i./400u.i.; 900 u .i./800u.i.+ solv. pt. sol. inj. Flac.
5m l; 10ml.
Pulb 500 u.i./500u.i. 1 0 0 0 u .i./1 0 D 0 u .i..+ solv. pt. sol. inj 5ml;
10ml.
E P TA C O G A L F A A C T IV A T U M

P -R F /S

F actor VII a de coagulare re com binant


In d . A ccidente hem oragice i in te rve n ii ch iru rg ica le la bolnavi cu
hem ofilie constituional sau dobndit cu inhibitori contra factorilor
V III sau IX.
A d m iri. De ctre m edici specialiti.
N O V O S E V E N (N ovo N ordisk, D anem arca)
Pulb. 1 m g (50 K U I); 1,2 m g (60 K U I); 2 m g (100 K UI); 2,4
m g (1 2 0 K U I); 4 ,8 m g (2 4 0 K U I); 5 m g (2 5 0 K U I) +
solv.p t.so l.in j.
N O N A C O G A L F A A C T IV A T U M

P -R F

Factor IX de coagulare recom binant


In d . A ccidente hem oragice i in tervenii c h iru rg ica le la bolnavi cu
hem ofilie constituional sau dobndit cu inhibitori contra factorului
IX.
A d m in . De ctre m edici specialiti.
B E N E FIX (W yeth Europa, A n g lia )
P ulb . 2 5 0 U .I., 5 0 0 U I., 1 0 0 0 U .I., 2 0 0 0 U .I.+ s o lv . pt.
sol.inj.flac.5 m l. Ct. x 1flac.

MEMOMED

209

2014

Memorator de farmacologie

P LA S M U M A N P R O A S P T C O N G E L A T

O C T A P LA S (O ctapharm a, A ng lia )
Sol. perf. 4 5 -7 0 m g/m l. P ung 200 ml. cu plasm de snge
grup 0; A ; B; A B . Ct. * 10
B 02 BX

ALTE HEMOSTATICE SISTEMICE

E T A M S Y LA T U M

P -R F

F cin. A bsorbie oral, cu efect n circa 3 0 -6 0 m inute. E xcreie


sub form nem odificat, prin urin, bil, scaun.
Fd in. A ntihem oragic, reducnd s n g e r rile capilare cnd num
rul trom bocitelor este norm al, am eliornd adezivitatea lor. S cade
tim pul de sngerare cu 4 0 -4 5 % d up prim ele 30 m inute.
Ind. P rofilactic i te ra p e u tic n intervenii chirurgicale pe esuturi
bogat v a sc u la riza te din sfera O R L, g in e c o lo g ie , sto m a to lo g ie ,
o fta lm o lo g ie , u ro lo g ie i n a fe c iu n i m e d ic a le (h e m a te m e z ,
m etroragie, epistaxis, hem aturie etc).
R.a. C efalee, erupii, greuri, hipotensiune dup inj. i.v.
P rec. B olnavi cu trom boze In antecedente.
A d m in . P rofilactic, i.v. sau i. m . , 2 5 0 -5 0 0 m g cu o or n a in te de
intervenie i ulterior, la 4 - 6 ore, ct exist ricul hem oragiei. O ral,
2 5 0 -7 5 0 m g cu trei ore n a in te de in te rve n ie i u lte rio r la 4 - 6 ore
cte 500 m g. C urativ, iniial 2 5 0 -5 0 0 mg i.v. sau i.m ., apoi 250 m g
la 4 - 6 ore. n tre in e re cu 5 0 0 -1 0 0 0 m g/zi. C opii: ju m ta te din
dozele adultului. Local, un tam pon de va t m b ib a t cu soluia dintr-o
fiol i aplicat la locul hem oragiei.
E T A M S ILA T (Zentiva, R om nia)
S ol.inj. 250 m g/2 m l. Fiole 2 m l. Ct. * 5, 10. Pa 6,73;C A R B A Z O C H R O M U M _____________________ISBj / \

> P -R F

F d in . D im inu perm eabilitatea i crete rezistena capilarelor.


In d . H em oragii prin cre te re a p e rm e a b ilit ii ca p ila re la nivelul
tubului digestiv, aparatului respirator, retinei, uterului, n purpur
i intoxicaii cu s ubstane cap ila ro to xice . P ro fila ctic n urologie,
O R L, chirurgie pulm onar, ginecologie.

MEMOMED

210

2014

Memorator de farmacologie

A d m in . 1 ,5 -4 ,5 m g/zi, n perfuzie i.v. lent, dup d ilu a re n glu


coza 5% sau ser fiziologic. S oluia diluat se fo lo se te n prim ele
24 ore dup preparare. P rofilactic, n seara precedent i cu 1/2
or naintea interveniei. C opii pn la 15 ani 0 ,7 5 -3 m g.
A D R E N O S TA ZIN @ (Terapia, R om nia)
S ol.inj. 0,3 m g/m l. Fiole 5 ml. Ct. * 5. Pa: 11,56.
R O M IP LO S T IN U M

z C ih ./S K / \

>s

F c in . D up inj. s .c . p ic s e ric la 7 -5 0 o re (n m e d ie 14 ore).


T 1/2 de elim inare n 1-34 zile (n m edie 3,5 zile).
F d in . Este o protein fuzionat cu un Fc-peptid care activeaz
cascada de transcripie intracelular via receptorul trom bopoietinei
(TP O ) pentru a m ri producia de plachete.
In d . La aduli splenectom izai cu purpur tro m b o p e n ic autolm un
cronic idiopatic (PTi), refractar la corticoizi, im unoglobuline.
Tratam ent de intenie secund la aduli n e splenectom izai cnd
chirurgia este contraindicat.
R .a. 91,5%
A d m in . De m edici specialiti. Inj. s.c. o dat/sapt.
N P LA TE (A m gen Europe, O landa)
Pulb. pt. sol. inj. 250 pg; 500 pg. Ct. x 1 flac. Pa: 3205,15;
6339,43.
E LT R O M B O P A G U M O L A M IN U M

P -R F/R

M edicam ent orfan.


F d in . Trom bopoietina (TP O ) este p rincipala cito kin im plicat n
re g la re a m e g a c a rio p o ie ze i i a p ro d u ce rii de tro m b o c ite . E ste
lig a n d u l e n d o g e n pe n tru re ce p to ru l tro m b o p o ie tin e i (R -T P O ).
E ltrom bopag influeneaz dom eniul tra n sm e m b ra n a r al R -TP O i
iniiaz cascade de s em naliza re sim ila re d a r n e id e n tice cu ale
T P O endogene, inducnd proliferarea i dife re n ie re a m egacarioc ite lo r din precursorii m odulari.
In d . A du li cu purpur tro m b o cito p e nic im u n id io p a tic (PTI)
c ro n ic , s p le n e c to m iz a i, re fra c ta ri la c o rtic o s te ro iz i, im u n o
g lo buline. T ratam ent de linia a doua la n e sp le n e cto m iza i pentru
care trat. chirurgical este contraindicat.
R E V O LA D E (G laxosm ithkline, Irlanda)
C om pr. film . 25 mg., 50 m g., C t. * 14, 28, 84. Pa -;4 6 2 1 ,38;
-; -;9 1 7 1 ,91;-.

MEMOMED

2014

211

Memorator de farmacologie

B 03

ANTIANEM ICE

B 03 A

PREPARATE CU FDER

B 03 B

VITAMON B 12 l ACID FOLIC

B 03 X

ALTE PREPARATE ANTIANEMICE


*

B 03 A

PREPARATE CU FIER

B 0 3 AA

FIER BIVALENT, PREPARATE ORALE

B 03 AB

FIER TRIVALENT, PREPARATE ORALE

B 03 AC

FIER TRIVALENT, PREPARATE PARENTERALE

B 03 AD

FIER N COMBINAIE CU ACID FOLIC

B 03 AE

B 03 AA

FIER N ALTE COMBINAII

FIER BIVALENT, PREPARATE ORALE

Fierul se adm inistreaz singur sau asociat cu vit. C pentru creterea


absorbiei. D urata tratam entulu i cu fie r n anem ie feripriv este
pn la norm alizarea v a lo rilo r h e m oglobinei i continuarea nc
3 -6 luni pentru refacerea fierului de depozit. D up gastrectom ie
adm inistrarea fierului trebuie s fie perm anent.
FE R R O S I G LU C O N A S

P -6 L

F cin . A bsorbie digestiv 25% . In de ficie n a de fie r 5 0 -1 0 0 m g


fier pot fi ncorporate n hem oglobina zilnic. Deci 2 0 0 -4 0 0 m g fie r
trebuie adm inistrate ziln ic pentru a corecta rapid deficiena de fier.
A LO F E R (R ecordati, R o rrj n ia )^ l-iE D lC tl-l l
C om pr. eff. 80,5 m g^efy.solfub x 20. Ct. x 2tuburi x25|;feir4
tuburi x 25. P a:
'
- 1^ ^ "

A S C O F E li(A re n a , ^ o m a n itlC t 5 . '

C om pr. 40 m g. C L > 2 6 ^ g a : 7 .72.

^ c vo :

MEMOMED

2014

Memorator (te farmacologie

212

FERROSI SULFAS

P 6L

F d in ., In d . A sem ntoare cu a le fum a ra tu lu i feros.


A d m in . C urativ. 200 mg (= 65 m g fie r) * 3/zi. P rofilatic 200 mg *
1 -2 /zi. n insuf. renal cronic, anem ia tratat cu epoetin necesit
2 0 0 -3 0 0 m g su lfa t feros zilnic. P re p a ra te le retard se adm in. o
dat pe zi.

FE R R O G R A D U M E T (T eofarm a, Italia)

C om pr.elib.prel. 325 m g (105 m g fier). Ct. * 30. Pa: 8,58.


TA R D Y FE R O N (P ierre Fabre, F rana)
Draj. elib. prel. 80 m g. Ct. x 30. Pa: 12,08.
B 03 AB

FIER TRIVALENT, PREPARATE ORALE

C O M P LE X D E H ID R O X ID D E FIE R (III) P O L1M A LTO ZA T


F c in . A b s o rb ie d ig e s tiv p rin tr-u n p ro c e s a c tiv , p rin s ch im b
com petitiv de liganzi. A bsorb ia este in ve rs prop o rio n a l cu doza
adm instrat. E xist o corelaie n tre m rim ea deficitului de fie r i
cantitatea de fie r absorbit (cu ct deficitul e ste m ai m are cu att
absorbia este m ai mare).
In d . Tratam entul carenei de fier, latent i cea m anifest (anem ie
feripriv). P rofilaxia carenei de fie r n sarcin, alptare, ia copii,
adolesceni, aduli (vegetarieni, vrstnici).
R .a. Iritaii gastrice, grea, constipaie, diaree.
C in d . H e m o c ro m a to z , h e m o s id e ro z , a n e m ie s a tu m in ,
talasem ie, anem ie hem olitic.
A d m in . C opii sub un an: anem ie fe rip riv 2 5 -5 0 m g fier/zi; deficit
latent de fie r 1 5 -2 5 m g fier/zi; pro fila ctic 5 -1 0 m g fier/zi. C opii 1 12 ani: anem ie feripriv 5 0 -1 0 0 mg fier/zi; d e ficit latent de fie r 2 5 50 m g fier/zi; profilactic 1015 tm g fier/zi. C opii peste 12 a n i' i
aduli: anem ie feripriv 1 0 0 -3 0 0 m g fier/zi; d e ficit la te n t de fier
5 0 -1 0 0 mg fier/zi; profilactic 1 0 -1 5 mg fier/zi. A dm in istra re n una
sau m ai m ulte prize. Poate fi adm inistrat n tim pul m esei sau im ediat
dup m as, cu sucuri de fructe, ceai, lapte sau n biberon.
n anem ia feripriv tratam entul d ureaz circa 3 - 5 luni, pn la
n o rm a liz a re a v a lo rilo r h e m o g lo b in e i. A p o i tra ta m e n tu l tre b u ie
c o ntinuat cteva sptm ni, ia r n ca zu l fe m e ilo r gra vid e cel puin
pn la natere, cu doze ca pentru carenele la te n te de fier. n
carena latent de fie r tratam entul d ureaz circa 1 -2 luni.

M E M O M E P

2014

Memorator de farmacologie

FE R G LU R O M 50 m g/5m l (B iofarm , R om nia)

213

P -6 L

S irop 50 m g/5m l. Ct. x 1 flac. 100 ml. 1 ml. sirop = 10 m g fier.


P a: 10,06.
Forte. Pic. orale sol. 50 m g/m l. Ct. x 1 flac. 30 ml. Pa: 8,81.

FE R R U M H A U S M A N N (V ifor France, Frana) P -6L

P ic.orale, sol. 50 m g/m l. Ct. x 1 flac. 30 ml. 1 m l sol (= 20


pic.) = 50 mg fier. Pa: 13,53.
S irop 10 m g/m l. Ct. x 1 flac. 150 m l. 1 ml. sirop = 10 m g fier.
Pa: 15,39.

M A L T O F E R (Vifor, Frana)

Com pr. m astic. 100 m g. Ct. * 30. Pa: 21,49.

FER R O M P H A R M (R om pharm C om pany, R om nia)

P ic.orale, sol. 50 m g/m l. Ct. x 1 flac. cu picurtor 30 ml. Pa:


8,78.
F E R R O C H O LIN A T U M

V P -6 L

F d in ., In d . Doze asem ntoare cu fie r polim altozat.

F E R -S O L (E IP IC O , R om nia)_____________________

Sol. oral n picturi 24 mg fier/m l. Ct. x 1 flac. 15 ml. Pa:


3,34.
P R O T E IN S U C C IN ILA T FERIC

P -6 L

Ind. A nem ie latent sau m anifest prin aport insuficient, scderea


absorbiei, pierderi acute sau cronice de snge, infecii. P rofilaxia
anem iei feriprive n tim pul sarcinii i alptrii.
R.a. G reuri, diaree, dureri epigastrice.
C ind. A nem ie aplastic, anem ie hem olitic. P ancreatita cronic.
C iroza hepatic.
A d m in . A duli. 8 0 0 -1 6 0 0 m g/zi, n 2 prize, preferabil nainte de
m as. C opii. 4 m g Fe/kg/zi, n 2 prize.

P ER PLE X (Italfarm aco, Italia)

S ol. oral 800 m g/15 m l (= 4 0 m g Fe3+). Ct. *


m onodoz a 15 ml. Pa: 50,94.

20 flac.

M E M O M E P

214

2014

Memorator de farmacologie

B 03 AC

FIER TRIVALENT, PREPARATE PARENTERALE

A dm inistrarea injectabil a fieru lu i se face num ai n cazurile cnd


calea oral este ineficient sau inabordabil.
FE R R I C A R B O X Y M A LT O S U M

P -R F

F E R IN JE C T (Vifor, Frana)

Sol. inj./perf. 50 m g fer/m l. FI. 2 m l; 10 ml. Ct. * 1; 2; 5. Pa:


593,24; 535,19; -; 2392,55.
F c in . Fierul injectat dispare repede din snge, trece n m duva
o a se lo r i este stocat n fica t i splin. C onc. sang. m axim de fier
se obine la 15-81 m in. n funcie de cantitatea inj. E lim inarea din
plasm cu T 1/2 7 -1 2 ore.
tn d . C aren de fier, cnd preparatele orale de fie r nu su n t eficace
sau nu pot fi utilizate.
C O M P LE X DE HIDROX1D DE FIE R (III) S U C R O Z

> S /P -R F

In d . D eficien de fie r n stri clinice n care este nevoie de aport


rapid de fier, bolanvii care nu tole re a z tra ta m e n tu l oral cu fier
sau sunt necooperani, boli intestinale active n care preparatele
cu fier orale sunt ineficace.
A d m iri. E xclusiv intravenos, n perfuzie, inj. lent sau d ire ct n
lin ia ve n o a s a d ia liz o ru lu i. Nu in tra m u s c u la r. P e rfu zie : 1 ml
V enofer n 20 m l clorur de sodiu 0,9% . V ite za de adm inistrare
100 m g fie r n c e l p u in 15 m in u te . In j. i.v . le n t , n e d ilu a t,
20 mg fie r pe m inut. La o adm inistrare m axim um 200 mg fier.

V E N O F E R (V ifor France, Frana )

S ol. inj./perf. 20 m g/m l. Fiola/Flacon 5 ml. Ct. * 5. Pa: 149,77;

C O M P LE X D E FIE R (III) IZ O M A L T O Z A T

M O N O FE R (P harm acosm os, D anem arca)______ > P -R F

Sol. inj./perf. 100 m g/m l. Fiol/Flac. 1 m l, 2 ml. C t x 5, 10.


Pa: 488,76;
Sol. inj./perf. 100 m g/m l. Fiol/Flac. 5 m l, 10 ml. C t x 2, 5.

M E M O M E D

2014

Memorator de farmacologie

B 0 3 AD

215

FIER N COMBINAIE CU ACID FOLIC

F E R R E TA B (Lannacher, A ustria )

P-6L

F u m a ra t fe ro s 152,1 m g (5 0 ,7 m g fie r); A cid fo lie s a re


m onosodic 0.52 m g (0.5 mg ac. folie). C aps. elib. prel. Ct. x
30; 100. Pa; 10,69; 27,57.
A d m in . T ratam ente de ntreinere, sarcin: 1 caps./zi. A nem ii: 2 3 caps./zi.
TA R D Y FE R O N FO L (Lab. P ierre Fabre, Frana)

P -6 L

S u lfa t fe ro s 159 m g (5 0 m g fie r); A c id fo lie 0 ,3 5 m g;


M ucoproteoz 50 m g; A cid ascorbic 30 mg. Draj. elib. prel.
Ct. x 30. Pa: 15,02.
A d m in . Un drajeu/zi nce p n d cu sptm na 24-a de sarcin,
preferabil nainte de m as.

M A LTO FE R FO L (V ifor France SA, Frana)

> P -R F

C om plex hidroxid de fie r (III) - polim altoza 357 mg; A cid folie
0,35 m g. Com pr. m asticabile. Ct. x 30. P: 17,87.
Ind. C arena latent sau m anifest de fier, profilaxia carenei de
fie r i acid folie, n tim pul i dup sarcin (n tim pul alptrii).
A d m in . C arena m anifest: 2 - 3 com pr./zi, pn la norm alizarea
hem oglobinei, apoi 1 com pr./zi, 1 -4 luni. C arena latent, profilaxie:
1 com pr./zi. C om pr. se iau n tim pul sau dup m as.

B 03 AE

FIER N ALTE COMBINAII

FE R R O -F O LG A M M A (W orw ag, G erm ania)

P R F

A c. folie 5 mg; V it. B 12 0,01 m g; F ie r 37 m g; S ulfat de fie r (II)


uscat 112,6 m g. C aps. m oi. Ct. x 20; 50; 100. Pa: -; 24,3;
43,2.
S O R B IF E R D U R U LE S (Egis, U ngaria)

P -6 L

S ulfat feros 320 mg; (100 m g fier). A c. ascorbic 60 m g. Com pr.


film . C t. x 50. P a: 14,85.
A d m in . A duli i copii peste 12 ani, un co m p rim a t de 2 ori pe zi, cu
ap, cu 30 m in. nainte de m as.

M E M O M E P

2014

Memorator de farmacologie

216

TOT'HEMA (Lab.lnnothera, Frana)

>P-6L

Sol. oral. Fiol 10 ml coninnd: G lu co n a t feros expr. n fier


50 m g; G lu c o n a t de m a n g a n e xp r. n m angan 1,33 mg;
G luconat de cupru expr. n cupru 0,7 0 m g. Ct. >< 20. Pa:
17,73.
In d . A n e m ie p rin c a re n g ra v a fe m e ii n s rc in a te sau a
nou-nscutului prem atur.
A d m in . A dult, profilactic: 50 mg fier/zi, n ce p n d din luna a 4-a a
sarcinii.
N ou-nscut i copil, curativ: 5 -1 0 m g fier/zi, ncepnd de la
vrsta de 1 lun.

B03 B VITAMINA B 12 l ACID F0LIC


B 03 BA

VITAMINA B 12 l ANALOGI

C Y A N O C O B A L A M IN U M _____________________ 1 1 5 1 3

> P -R F

F c in . A bsorbie digestiv num ai n prezena factorului intrinsec.


F d in . Indispensabil procesului norm al de m aturare a eritrocitelor.
In te rvin e n s in te z a n u c le o p ro te in e lo r. A c iu n e n e u ro tro p i
lipotrop.
In d . A nem ii m egaloblastice, neuropatii, hepatite cronice, ciroza
h e p a tic , n e v ra lg ie de trig e m e n . G a s tre c to m iz a i, a lim e n ta ie
vegetarian exclusiv.
C ln d . P oliglobulii, neoplasm .
A d m in . I.m . sau s.c. n a ne m ie m e g a lo b la s tic , fo rm e m edii,
necom plicate, zilnic 1 mcg, tim p de 10 zile. n form e cu com plicaii,
zilnic 50 m cg tim p de 5 -1 0 zile. ntreinere cu 3 0 -1 0 0 m cg o dat
pe lun. n afeciuni neurologice i hepatite cronice 1 mg la 2 -3
zile. A dm inistrare oral num ai ca su p lim e n t alim entar. D up unii
autori 1 m g/zi oral are eficacitate terapeutic.
V ITA M IN A B12 50 - 1000 pg/m l (Zentiva, R om nia)
Sol.inj. 50 m cg/m l; 1 ml. Fiole 1 ml Ct. * 5, 10. Pa: 6,98;S ol.inj. 100 m cg/m l; 1 ml. Fiole 1 ml Ct. ><5, 10.

M E M O M E D

2014

Memorator ete farmacologie

217

A LT E PRODUSE
Vezi A 11 D i A 11 E.

B 0 3 BB

ACID FOLIG l DERIVAI

A C ID U M FO LIC U M

P -6 L

F cin . A bsorbie digestiv 7 0 -8 0 % , elim inare renal.


F d in . Factor de m aturare a eritrocitelor. S cade concentraia seric
a hom ocisteinei, im plicat n cardiopatia ischem ic, trom bozele
venoase profunde i pulm onare, accidentele vasculare pulm onare.
In d . A nem ie m acrocitar de nutriie, an e m ie m e g a lo b la stic a
adultului, anem ii hem olitice, dup gastrectom ie, sarcin (pentru
p revenirea d e fe c te lo r de tub ne u ra l). P re ve n tiv n boli c a rd io
v a sc u la re . La b o ln a v i a v n d tra ta m e n t c ro n ic cu fe n ito in i
fenobarbital, cu m etotrexat n doze m ici pt. poliartrita reum atoid.
C in d . A so cie re cu s u lfa m id e i a n tifo lic e (a n ta g o n iti). T u m o ri
m aligne.
A d m in . O ral, 5 - 1 0 -1 5 m g/zi, n tr-o priz, la aceeai or. 400 m cg/
zi cu 2 luni nainte i prim ele 2 luni de sarcin i n trim . 2 i 3, n
general, 4 m g/zi la fem ei care au nscu t an te rio r copii cu defect
de tub neural. 5 m g/zi, pentru reducerea riscului n cardiopatia
ischem ic, trom boze venoase, accidente vasculare ce rebrale 10
m g a c. fo lic /z i a s o c ia t cu m e to tre x a t. 5 m g /z i a s o c ia t cu
antiepileptice.
A C IF O L (Zentiva, R om nia)
Compr.Film. 5 mg. Ct. * 30. Pa 7,4

B 03 X

ALTE PREPARATE ANTIANEfVJiGE

E PO E TIN U M A L P H A (E R Y T H R O P O E T IN U M )

/ \

____________________________________________________ S /P -R F /R
F d in . G licoprotein produs n rinichi, principalul fa cto r re g la to r al
hem atopoezei. S e folosete e ritropoietina um an recom binant.
(r-H uE P O a i p, cu eficacitate sim ilar).
In d . A nem ia din insuficiena renal cronic, poate elim ina nevoia
de transfuzii de snge la bolnavi dializai. A nem ia la bolnavi sub
chim ioterapie pentru tum ori nem ieloide (dac eritropoietina seric

218

M EM O M E D

2014

Memorator de farmacologie

este sub 200 m U /m l). A nem ia la bolnavi infectai cu H IV i tratai


cu zidovudin (dac eritropoietina seric este sub 500 m U/m l).
nainte de intervenii chirurgicale la bolnavii cu hem a to crit < 39%,
scznd nevoia de transfuzii postoperator. Folosit ilicit de sportivi
pentru creterea capacitii de efort i a rezistenei.
A te n io n a re E M E A : S tu d iile c lin ic e a u e v id e n ia t o c re te re
re d u s , in e x p lic a b il a m o rta lit ii, a s o c ia t c u c o n c e n tra ii
in t m a ri de Hb.
R .a . C e fa le e , h ip e rte n s iu n e (2 5 % ), c o n v u ls ii, tro m b o c ito z ,
trom boz, hiperkaliem ie, erupii, sindrom gripal (rar, cnd inj. i.v.
< 5 m in).
P rec. Hipertensiune arterial, convulsii, trom bocitoze, (m onitorizare
prim ele 8 s p l), insuf. hepatic, tulburri va scu la re ischem ice,
infarct m iocardic sau A VC recente, tum ori m aligne. E fectele pot fi
sczute n anem ie feripriv, infecii, inflam aii, hem oliz. Bolnavii
cu dializ necesit creterea dozei de heparin. Nu se adm in. s.c.
n insuf. renal cronic (risc de aplazie a liniei roii). A ccelerarea
p ro g re s rii a fe c iu n ilo r m a lig n e n tim p u l u tiliz rii n a n e m ie ,
consecutiv chim ioterapiei.
A d m in . Iniial 4 0 -5 0 u/kg, de 3 o ri/s p t m n , inj. i.v. n 1 -2
m inute. Se crete la 4 sptm ni cu 25 u/kg de 3 ori/sptm n.
La nevoie se poate ajunge la 2 0 0 -2 4 0 u/kg de 3 ori/sptm n.
Scopul tratam entului este creterea hem oglobinei la 1 0 -1 2 g/100
ml (hem atocrit 3 0 -3 5 % ), cu rata de 1 -2 g/100 m l/lun. La bolnavi
cu tum ori, iniial 150 U/kg de 3 ori/spt., s.c. La bolnavi cu HIV i
zidovudin, 100 U/kg de 3 ori/spt. i.v. sau s.c. n tum ori i infecie
HIV, dac efectul nu este evident dup opt sptm ni, se crete
cu 5 0 -1 0 0 U/kg pn la doza total de 300 U/kg.
A BS EA M ED (M edice A rz.P utter, G erm ania)
Sol. inj. n sering preum plut 1000 U i/0,5 ml - 2000 UI/1 ml
- 3000 U I/0,3 ml - 4000 UI/0,4 ml - 5000 U I/0,5 ml - 6000
UI/0,6 ml -70 0 0 U I/0 ,7 m ! -8 0 0 0 U I/0,8 ml -9 0 0 0 U I/0,9 ml 10000 UI/1 ml - 20000 U I/0,5 ml -3 0 0 0 0 U I/0,75; 40.000 UI/
1 ml. Ct. x 1; 6
B IN O C R IT (Sandoz, A ustria)
Sol. inj. n sering preum plut 1000 u/0,5 ml. Ct. * 1,6. Pa
218,42, 2000 u/1 ml. Ct. * 1,6. Pa: -;425,83; 3000 u/0,3
ml. Ct. x 1 , 6. Pa: 603,73; 4.000 u/0,4. Ct. * 1, 6. Pa:
781,57. 5.000 u/0,5 ml. Ct. * 1, 6. Pa:
959,37; 6000 u/
0,6m l Ct. x 1, 6 .; 7000 u/0,7m l Ct. x 1 ,6 . 8000u/0,8m l. Ct. x

MEMOMED

2014

219

Memorator de farmacologie

1, 6. 9000u/0,9m l. C t. x 1, 6. 10000 u/1 ml. Ct. * 1. 6. Pa:


1728,54. 20000 u/0,5 ml. Ct. * 1, 6. 30000 u/0,75. C t * 1,
6. Pa: 788,23; -. 4 0.000 u/1 ml. Ct. * 1, 6. Pa: 994,43;-.
E P O E TIN A LF A (H exal, G erm ania)
Sol. inj. sering preum pl. 1000 u/0,5 m l. Ct. * 1,6; 2000 u/1
ml. Ct. x 1,6; 3000u/0,3 m l. C t. x 1,6; 4 000 u/0,4m l. C t x 1,6.
5000 u/0,5 ml. Ct. * 1,6; 6000 u/0,6 ml. Ct. * 1,6; 7000 u/0,7
ml. Ct. x 1,6; 8000 u/0,8 ml. Ct. x 1,6; 9000 u/0,9 ml. Ct. x
1,6; 10000 u/1 m l. C t. x 1 , 6; 20000 u/0,5 ml. Ct. x 1 , 6.
30000 u/0,75. C t x 1, 6; 4 0 .000 u/1 ml. Ct. x 1, 6.
E P R E X 40000U I (Johnson & Johnson, S lovenia)
r-H uE P O a
S ol. inj. 4 0 0 0 0 u i/m l. S e rin g p re u m p lu t 0 ,5 m l, 1 m l.
C tx 1,4,6. Pa: 1353,47.
D A R B E P O E TIN U M A L F A

V S/P -R F/R

F c in . D up inj. i.v. T 1/2 = 21 o re i d u p inj. s.c. = 4 9 ore.


M etabolizare extensiv.
F din. D erivat hiperglicozilat al e ritropoetinei cu T 1/2 m ai lung.
S tim uleaz eritro p o e za prin a c e le a i m e ca n ism e ca ho rm o n u l
endogen.
In d . A ne m ia din insuf. rena l c ro n ic la a d u li i c o p ii p e ste
11 ani. A nem ia la aduli cu neoplasm non-m ieloid care urm eaz
chim ioterapie.
R.a. H ipertensiune, cefalee, trom boze, artralgii, edem e.
C ind. H ipertensiune arterial in su ficie n t controlat.
A d m iri. Inj. i.v. sau s.c. A duli i copii peste 11 ani. Iniial, 450
nanogram e/kg x 1 spt. n funcie de efe ct se m odific doza cu
25% din cea iniial la cel puin 4 spt. D oza se reduce cu 2 5 50% dac creterea Hb depete 2,5 g/100m l/lun. S e oprete
admin. dac Hb depete 14 g /100 m l. S e reia adm in. dac H b <
13 g/100 ml, cu doz cu 25% sub ultim a adm in.
A R A N E S P (A m gen Europe, O landa)
S o l. in j. 10 m c g /0 ,4 m l n s e rin g p re u m p lu t 0 ,4 m l.
Ct. x 1 ,4 . P a - ; 391.56
S o l. in j. 15 m c g /0 ,3 7 5 m l n s tilo u in je c to r p re u m p lu t
0,375 ml. Ct. x 1 , 4. Pa -; 574,44

220

MEMOMED

2014

Memorator do farmacologie

Sol. inj. 20 m cg/0,5 ml n stilou in je cto r preum plut 0,5 ml.


Ct. x 1 ,4 . P a -; 702,64
Sol. inj. 30 m cg/0,3 ml n stilou in je cto r preum plut 0,3 ml.
Ct. x 1 , 4. Pa 1009,47.
Sol. inj. 40 m cg/0,4 ml n stilou in je cto r preum plut 0,4 ml.
Ct. x 1 , 4. Pa 1318,95.
Sol. inj. 50 m cg/0,5 ml n stilou in je cto r preum plut 0,5 ml.
Ct. x 1 , 4. Pa 1626,76
Sol. inj. 60 m cg/0,3 ml n stilou injector preum plut 0.3 ml.
Ct. x 4. p a 1937,17
Sol. inj. 80 m cg/0,4 ml n stilou in je cto r preum plut 0,4 ml.
Ct. x 1 ,4 Pa -;2555,95
S o l. in j. 100 m c g /0 ,5 m l n s tilo u in je c to r p re u m p lu t
0,5 ml. Ct. x 1 ,4 . P a - ; 3173,01
S o l. in j. 130 m c g /0 ,6 5 m i n s tilo u in je c to r p re u m p lu t
0,5 ml. Ct. x 1 ,4 .
S o l. in j. 150 m c g /0 ,3 m l n s tilo u in je c to r p re u m p lu t
0,3 ml. Ct. x 1 , 4. P a - ; 4 708,35
S o l. in j. 3 0 0 m c g /0 ,6 m l n s tilo u in je c to r p re u m p lu t
0,6 ml. Ct. x 1 ,4 . Pa 2208,61;S ol. inj. 500 mcg/1 ml n s tilo u in je c to r p re u m p lu t 1 ml.
Ct. x 1 .4 . Pa 3633,81; M E T O X I-P O LIE T ILE N G LIC O L E P O E TIN U M B E T A S /P -R F/R

_______________________ sc A

F d in . S tim uleaz producerea c e lu le lo r roii din m duva osoas.


In d . Tratam entul anem iei la pacieni cu insuficien renal cronic.
C ind. H ipersensibilitate, hipertensiune necontrolat terapeutic.
M IR C E R A (R oche R egistration, A nglia)
S o l. in j. 30 m c g /0 ,3 m l n s e rin g p re u m p lu t 0 ,3 ml.
Ct. x 1 Pa:383,95.
S o l. in j. 50 m c g /0 ,3 m l n s e rin g p re u m p lu t 0 ,3 m l.
Ct. x 1 P a:594,77.
S o l. in j. 75 m c g /0 ,3 m l n s e rin g p re u m p lu t 0 ,3 ml.
Ct. x 1 P a:856,7
S ol. inj. 100 m c g /0 ,3 ml n s e rin g p re u m p lu t 0,3 ml.
Ct. x 1 P a:1118,62.
Sol. inj. 120 m cg/0,3 ml n sering preum plut 0,3 ml. Ct. x
1. P a:1286,54
Sol. inj. 150 m cg/0,3 ml n sering preum plut 0,3 ml. Ct. x 1
P a:1642,54.

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

221

S ol. inj. 200 m c g /0 ,3 m l n s e rin g p re u m p lu t 0,3 m l.


Ct. * 1 P a:2166,43.
S ol. inj. 2 5 0 m c g /0 ,3 ml n s e rin g p re u m p lu t 0,3 m l.
Ct. x 1 P a:2653,06
S ol. inj. 360 m c g /0 ,6 m l n s e rin g p re u m p lu t 0,6 ml.
P a:3385,41.
E PO E TIN U M B E T A ____________________________________________
F cln. D up inj. i.v. T 1/2 4 - 1 2 ore. D up s.c. la insuf. renal, pic.
seric la 1 2 -2 8 ore i T 1/2 1 3 -2 8 ore.
Fdin. C om poziia n hidrai de carbon i n acizi anim ai este identic
cu a epoetinei izolat din urina a nem icilor. E ste o g licoprotein
care stim uleaz form a re a eritro cite lo r. A cio n e a z ca un fa c to r
stim ulent al m itozei i ca horm on de difereniere.
N E O R E C O R M O N (R oche, M area B ritanie)
r-H uE P O a
Liofilizat 10000 u.i./m l; 20000 u.i./m l; 60.000 u.i./m l + solv.
sol. inj n cartu. C t x 1, 3.
Flac. 1000 U .l/m l. C t. x 1 flac. lio f + 1 fiol x 0,5m l solvent;
Ct. x 1 flac. lio f + 1 0 fiole x 0,5m l solvent; C utie x 5 flac. lio f
+ 5 fiole x 0,5m l solvent. Flac. 20000 U .l./m l C utie x 1 flac.
liofil.+ 1 fiola x 5 ml solvent.
Flac. 50000 U .l./m l. C t x1 flac. liofil.+ 1 fiol x 10ml solvent.
Sol. inj. n sering preum plut 500 u.i./0,3m l. Ct x 1, 6. Pa:
-;143,93; 1000 u.i./0,3 m l. C t x 1 , 6; 2000 u.i./0,3m l. C t x 1 ,6 .
Pa: -; 526,7; 3000 u.i./0,3m l. Ct x 1, 6; 4000 u.i. C t x 1, 6.
Pa:-; 981,05; 5000 u.i./0,3m l. C t x 1, 6. Pa: -; 1208,3. 6000
u.i./0,3m i. C t x 1; 10000 u.i./0.6 ml. Ct x 1, 6. 20000 u.i./0.6
ml. C t x 1, 6. Pa:-; 2346,6; 30000 u.i./0.6 ml. Ct x 1, 6. Pa:
1174,53;E PO E TIN U M T E T A
E P O R A TIO (R atiopharm , G erm ania)
Sol.
Sol.
Sol.
Sol.
Sol.
Sol.
Sol.
Sol.
Sol.

inj. sering preum plut


inj 1000 u.i./0,5m l. Ct. x 6.
inj. 2000 u.i./0,5 ml. Ct. * 6.
inj 3000 u.i./0,5m l. Ct. x 6.
inj. 4000 u.i./0,5 ml. C t. * 6.
inj. 5000 u.i./0,5 ml. Ct. * 6.
inj. 10.000 u.i./1 ml. Ct. * 1;
inj. 20.000 u.i./1 ml. Ct. * 1;
inj. 30.000 u.i./1 m l. Ct. * 1;

Pa: 354,68
Pa: 653,16
Pa: 875,03
4; 6 Pa: -;-;1 479,88
4; 6 Pa: - ; 1 949,57;4; 6 Pa: 775,37; 2 888,94;-

222

M E M O M E P

2014

Memorator de farmacologie

E P O E TIN U M Z E T A
R E TA C R IT (H ospira, O landa) *6
Sol. inj. ser. preum pl. 1000U I/0,3m l, 2000 U I/0 ,6 m l,4 0 0 0 U I/0 ,4 m l,
5000 U l/0,5m l, 6000 U l/0,6m l, 8000 U l/0 ,8 m l,10000 U l/1m l. C tx
6. P a:137,3; 274,59; 516,62, 628,06,739,5; 962,38,1185,27.
Sol. inj. ser. preum pl. 20000 U l/0 ,5 m l; 30000 U l/0,75m l; 40000
U l/1 m l. C tx 1 ,6. P a :4 4 2 ,3 2 ;2 2 9 9 ,6 8 ; 6 2 8 ,0 6 ;3 4 1 4 ,1 ;
813,79:4528,51.

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

223

B 05

SUBSTITUENTI DE SNGE
B SOLUII PERFUZABILE

B 05 A

SNGE l PRODUSE SIMILARE

B 05 B

SOLUII PENTRU ADMINISTRARE


INTRAVENOAS

B 05 C

SOLUII PERFUZABILE

B 05 D

SOLUII PENTRU DIALIZ

B 05

ALTE SOLUII INTRAVENOASE

B05Z

SOLUII PT. HEMODIALIZ


l HEMOFILTRARE

B 05 A

SNGE l PRODUSE SIMILARE

B 05 AA

SUBSTITUENTI DE SNGE l FRACIUNI PROTEICE


PLASMATICE

A LB U M IN U M

Se fo lo s e te o s o lu ie cu p ro te in e d e riv a te din p la s m , se r,
placent. A lbum ina reprez. m inim 95% din proteine.
Fcin. in condiii norm ale cantitatea total de album in nlocuibil
este 4 - 5 g/kg, din care 4 0 -4 5 % este prezent in tra va scu la r i
5 5 -60% n spaiul extravascular. Tim pul de n ju m t im m ediu 19
zile. E lim inarea este p re d o m in a n t in tra ce lu la r i se d a to re te
proteazelorlizozom ale. La subiecii norm ali, sub 10% din album ina
perfuzat prsete com partim entul in tra va scu la r n prim ele 2 ore
dup perfuzie. V olum ul plasm a tic poate rm ne crescut pentru
cteva ore.
F d in. A lbum ina reprezint peste 1/2 din proteinele plasm atice i
circa 10% din activitatea de sintez proteic a ficatului. A lbum ina
contribuie la presiunea oncotic a sngelui, la stabilizarea volum ului
sanguin c irc u la n t i este tra n s p o rto r p e n tru ho rm o n i, e n zim e ,
m edicam ente, toxine.

M E M Q M E P

2014

Memorator tic farmacologie

224

Ind. Soluii izotone: pierdere de volum plasm atic, acut sau subacut,
o c o p e ra to r, tra u m a tic , n a rs u ri, h ip o p ro te in e m ie , bypass
cardiopulm onar, insuf. hepatic acut, nefroz acut, hipotensiune
sau oc n tim pul d ia liz e i re n a le . S ol. c o n c.: hipoalbum inem ie
sever cu voi. plasm . s c z u t i e d e m e g e n e ra liza te , cnd se
im pune expansiunea voi. p la sm a tio c i restricie de sodiu i ap.
A djuvant n hiperbilirubinem ie.
R .a. Frison, febr, urticarie.
P re c a u ii. U tilizare atent i a d m inistrare lent cnd hipervolem ia
i h e m o d ilu ia p o t fi un ris c p e n tru b o ln a v : in s u f. c a rd ia c
decom pensat, hipertensiune a rterial, varice esofagiene, edem
pulm onar, diatez hem oragic, anem ie sever, insuf. renal, edem
cerebral. C nd se folosesc sol. conc. se corecteaz deshidratarea.
A d m in . A te n ie ! S o lu iile s u n t iz o to n e ( 4 -5 % ) p ro te in e sau
concentrate (1 5 -2 5 % proteine). P erfuzie i.v., iniial 500 ml, repetat
la nevoie. Se fo lo se s c s o lu ii lim p e zi, n c lz ite la tem peratura
corpului.

A LB IO M IN (B iotest, G erm ania)

Sol. perf. 50g/I.FIac 250m l. C t x 1.


Sol. perf. 200g/l. Flac 50m l;100 ml. C t x 1.
A L B U M IN A U M A N A B A X T E R 5 0 g /l - 2 0 0 g /l (B a x te r,
A ustria) PR
Sol. perf. 50 g/l. Flac. 250 ml. C t x 1 ,2 4 . Flac 500 ml. C t x 1,

10.

S ol.perf. 200 g/l. Flac. 50 m l. C t x 1, 70. Flac 100 ml. C t x 1,


56.
A LB U M IN A U M A N A B E H R IN G 2 0 0 m g /m l (C S L B ehring,
G erm ania)________________________________________________
S ol.perf. 200 m g/m l. Flac. 50 m l; 100 ml. Ct. * 1.
A LB U M IN A U M A N A G R IFO LS (Instituto G rifols, S pania) S
Sol. perf. 10% . Flac. 50 m l. Ct. * 1
S ol. perf. 20% . Flac. 50 ml. Ct. * 1
A LB U N O R M (O ctapharm , M area B ritanie)
Sol. perf. 50 g/l; FI. 100 ml, 250 ml, 500m l. C tx 1 ,1 0 (pentru
flacoanele de 250 m l, 500 ml).
Sol. perf. 200 g/l. Flac 50m l; 100 ml. C t x 1 , 10.
S ol. perf. 250g/l. Flac 50m l; 100 ml. 0 x 1 .

M EM O M ED 2014
Memorator ele farmacologie

225

A LB U R E X (C S L B ehring, G erm ania)


Sol. perf. 50 g/1. Flac. * 100 ml; 250 ml; 500m l
Sol. perf. 200 g/l. Flac. * 50 ml; 100 ml
A LB U M IN U M A N K E D R IQ N (K edrion SPA, Italia) PR
Sol. perf. 20% . Flac. 50 ml; 100 ml. C t.*1 .
V IA L E B E X (LFB B iom edicam ents, Frana)
Sol. perf. 40m g/m l. Flac. 250m l. C t.x l.
Sol. perf. 200 m g/m l Flac. 50m !;100m l. Ctx1.
H U M AN A LB U M IN (H um an B ioplazm a, U ngaria)
Sol. perf. 200g/l. Flac x 50 ml; 100m l. Ct. x 1.
D E X TR A N U M 40

>S

Dextrani cu greutate m olecular m edie 4 0 .000


F d in . D extranul m b u n t e te co ndiiile h e m odinam ice (crete
volem ia i deb itu l ca rd ia c, no rm a lize a z te n siu n e a a rte ria l i
presiunea venoas), are e fe ct a ntitrom botic.
Ind. oc traum atic, hem oragie, cardiogen, pancreatite, peritonite,
ileus paralitic, trom boze, trom boflebite.
R.a. C ogestia feei, urticarie, febr, bronhoconstricie.
C ind. T ro m b o p e n ie , hip o fib rin o g e n e m ie , insuf. cardiac, insuf.
renal cu anurie.
Prec. M onitorizarea debitului urinar. H em atocritul nu trebuie s
scad sub 2 5 -3 0 % . Trebuie corectat deshidratarea.
A d m in . P erfuzie i.v., 5 0 0 -1 0 0 0 ml iniial. U lterior, n funcie de
evoluie.
D E X T R A N 4 0 /G L U C O Z A 5 % (In fo m e d F lu id s S R L ,
R om nia)_________________________________________________
Sol. perfuz. 10% . Flac. 500 ml. Ct. * 6. Pa: 138,24
D E X TR A N 40-N aC I 0,9% (Infom ed Fluids SRL, R om nia)
Sol. perfuz. 10%. Flac. 500 m l. Ct. * 6. Pa: 128,14.
D E X TR A N U M 7 0 ______________________________ H [ |
D extrani cu greutate m olecular m edie 70.000.

MEMOMED

2014

Memorator (te farmacologie

226

In d . oc hipovolem ic, dup hem oragii i traum atism e, oc toxicoseptic, arsuri ntinse, profilaxia ocului chirurgical, flebotrom boze.
R .a. C ongestie cutanat, urticarie, febr, frison.
C in d . T rom bopenie, insuf. cardiac, renal, edem pulm onar.
A d m iri. P erfuzie i.v., D up he m o ra g ie m o d e ra t sau sever sau
n faza de oc la ari, iniial 5 0 0 -1 0 0 0 m l u rm a t u lte rio r de 500 ml,
la nevoie. D oza total cel m ult 20 m l/kg n p rim e le 24 ore.
D EXTR AN 70-G LU C Q Z 5% (Infom ed Fluids SRL, Romnia)
S ol. perfuz. 6% . Flac. 500 ml. C t. * 6. P a :1 12,07.
D E X TR A N 70-N aC I 0,9% (Infom ed Fluids S R L R om nia)
S ol. perfuz. 6% . Flac. 500 m l. C t. * 6. P a :1 0 6 ,l5 .
P O L IG E L IN U M

F c in . T 1/2 4 - 8 ore. E lim inarea urinar n 48 ore.


F d in . P olipeptide obinute din deg ra d are a gelatinei (din oase de
bovine), legate prin puni de uree. S u b stitu e n t de volum . D im inua
o lig u ria a s o c ia t o c u lu i, m b u n t e te m ic ro c irc u la ia . Nu
m odific coagularea. Nu este in flu e n a t de g ru p e le sanguine. Nu
este im unogen.
In d . Insuf. c irc u la to rie prin d e ficit de vo lu m p la sm a tic/sa n g u in ,
a b s o lu t s a u r e la tiv . o c i s t r i h ip o v o le m ic e , c irc u la ie
e xtracorporeal.
R.a. Erupii, hipertensiune, tahicardie, grea, vom e, dispnee, febr,
frisoane.
C in d . R eacii anafilactice.
A d m in . P erfuzie i.v. O rientativ: profilaxia ocului 5 0 0 -1 5 0 0 ml;
o c hipovolem ic pn la 2000 ml.

H A E M A C C E L (P iram al H ealthcare, M area B ritanie)

S ol. perfuz. 35 g%o. Flac. 500 ml. Ct. x 1; 10; 14


G E L A T IN S U C C IN IL A T ______________________________ P R
F c in . D istribuie intravascular rapid. E lim inare renal.
F d in . S ubstituent de volum . S oluie izotonic, echilibrat electrolitic,
a d a p ta t c o m p o ziie i plasm e i. S a rc in ile n e g a tiv e in tro d u s e n
m o le c u l p rin s u c c in ila re d e te rm in e x p a n s iu n e a m o le c u le i.

MEMOMED

2014

227

Memorator ele farmacologie

Volum ul m olecular este prin urm are m ai m are dect cel al gelatinei
nesuccinilate cu aceeai greutate m olecular.
Ind. Insuf. c irc u la to rie prin d e ficit de volum p la sm a tic/sa n g u in ,
a b s o lu t s a u r e la tiv . o c i s t ri h ip o v o le m ic e , c irc u la ie
extracorporeal.
R.a. Erupii, hipertensiune, tahicardie, grea, vom e, dispnee, febr,
frisoane.
C ind. R eacii anafilactice.
A d m iri. P erfuzie i.v. D oz m edie: 500-1 OOOml.

G E LO F U S IN E (B .B raun M elsungen, G erm ania)

S uccinil-gelatin 4% . S ol. perfuz. Flacon 500 m l. Ct * 10.


Pa: 158,97.
G E LA S P A N (B .B raun M elsungen, G erm ania)
Sol. perfuz. 40m g/m l. Flacon 500 ml. C t * 10. Pa: 368,35.
P un g a p la s tic 500m l;1 OOOml. C t x 2 0 ; 10. P a: 6 7 1 ,2 2 ;-;
671,22;-.
H Y D R O X Y E TH Y L A M ID O N

/S K [l s

S in. H E TA S T A R C H , H ydroxyethyl S tarch, HES


O b in u t p rin e te rific a re a u n u i a m id o n ce c o n in e p e s te 90%
am ilopectin; 7 - 8 ra dicali hidroxil la fie ca re 10 uniti D -glucopiranoz au fost transform ai n radicali hidroxietil eter. Se utilizeaz
polizaharidul cu m asa m olecular 450.000.
F d in . S o lu ia 6% H ES are p re siu n e c o lo id o s m o tic sim ila r
album inei um ane; perfuzat i.v. produce expansiunea volum ului
plasm atic. E fectul dureaz 2 4 -3 6 de ore.
Ind. H ipovolem ie i oc produs de arsuri, chirurgie, hem oragie,
traum atism e.
R.a. R eacii de h ipersensibilita te , inclusiv anafilaxie.
C in d . N e u ro c h iru rg ie , p a c ie n i la c a re p re v e n ire a h e m o ra g ie i
intracraniene este critic. Nu se a d m in istre a z cnd hem atocritul
e ste su b 2 5 % , ia r la b o ln a v i cu b o li c a rd io v a s c u la re i/s a u
pulm onare, sub 30% . H iperhidratare, H ipervolem ie. Insuf. crd.
sever. Tulb. c o a g ulabilitate sanguin.
A d m in . D oza obinuit pn la 20 ml sol. perf. H em ohes 6% sau
10% /kg i zi, coresp la 1,2 g sau 2 g hidroxietilam ida/kg i zi. n

228

M E M O M E D

2014

Memorator ele farmacologie

leucoferez (m rete sedim e n ta re a e ritro cite lo r) se utilizeaz n


proporie de 1:8 pri snge integral.
H A E S -S T E R IL (F resenius K abi, G e rm a n ia )
60g/1000m l; 100g/1000m l. Flac. 250, 500 ml. C t x 10, 20.
Pa: 233,98; -;-;3 2 1 ,49/383,1 ;-;-;-F lac. 25 0 ml. Ct. x 30.
P unga tip Freeflex 250 m l.C t x 20, 30, 35, 40.
P unga tip Freeflex 500 m l.C t x 15, 20.
H EM O H E S ( 6 % ; 10% (B .B raun M elsungen, G erm ania)
1000 ml sol. perf. conin: H id ro xie tila m id o n 200/0,5: 100 g;
60 g C lorur de sodiu 9 g. Flac. i pungi 500 m l. S odiu i clor
cte 154 m m ol/l. pH 4 ,0 -7 ,0 . O sm olaritate 310 m Osm /I. Flac.
500 ml. Ct. x 10. P a: 247,28.
IN FO H E S (Infom ed Fluids, R om nia S lovacia)
501 p e r f 6 0 g /l; 10 0 g /l; 1 0 0 0 m l s o l. p e rf. c o n in
h id ro xie tila m id o n 2 0 0 /0 ,5 6 0g, re s p e c tiv 1 0 0 g ,clo ru r de
sodiu 9 g.pH 5,0-7,0. O sm o la rita te 309m O sm /l. P ung 500
ml. Ct x 1,10. Pa: 28,27; 2 41,72; 26,19; 224,26.
V E N O FU N D IN (B.Braun M elsungen, G erm ania)
1 1conine: 60 g (plus) Poli (0-2-hidroxietil) am idon; 9 g clorur
de sodiu. Flac. 500 ml. Ct. x 10. Pa: 240,21.
Pung 250 ml. Ct. x 10. P ung 500 ml. C t x 10; 20.
V IT A F U S A L @ (Infom ed Fluids, R om nia)
1 1conine: 60 g (plus) Poli (0-2-hidroxietil) am idon; 9 g clorur
de sodiu. Sol. perf. Flac. 500 m l. Ct. * 10 Pa: 238,84.
In d . Tratam entul i profilaxia hipovolem iei i ocului.
A d m in . Doza zilnic i viteza de perfuzare depind de cantitatea
de snge pierdut, de m en in e re a sau re sta b ilire a p a ra m e trilor
hem odinam ici.
V O LU V E N (Fresenius K abi, G erm ania)
1000 ml sol. perf. 6% conin: Poli (0 -2 h id ro xie til) am idon 60
g; C lorur de sodiu 9 g. C lorur i sodiu cte 154 m m ol/l. pH
4,0 -5 ,5 . O sm olaritate 308 m osm /l.

M E M O M E D 2014
Memorator de farmacologie

229

P ungi 250 ml. Ct. x 20; 25; 30; 35; 40. Pa:
616,31;
P ungi 500 ml. Ct. * 10; 15; 20. Pa: -; -; 589,06.
Flac. 250 ml. Ct. x 10; 20; 30.
Flac. 500 ml. Ct. x 10; 20.
1000 ml sol. perf. 10% conin Poli (0 -2 hidroxietil) am idon
100 g; C lorur de sodiu 9 g. C lorur i sodiu cte 154 m m ol/
I. pH 4,0 -5 ,5 . O sm olaritate 308 m osm /l. P ungi/Flacoane
500 m lx 1, 10, 20.
Ind. Terapia i profilaxia hipovolem iei, tehnica hem odiluiei acute
norm ovolem ice (H A N ).
A d m iri. P erfuzie i.v. continu. P rim im 1 0 -2 0 ml cu vitez m ic
(Poli (0 -2 hidroxietil) am idon 60 g; C lorur de sodiu 9 g. C lorur i
sodiu cte 154 m m ol/l. pH 4,0 -5 ,5 . O sm olaritate 308 m osm /l.
posibile reacii anafilactice). Doza m axim 50 m l/kg i zi.
V O LU LY TE (F resenius Kabi, R om nia)
1000 ml sol. perf. 6% conin: Poli (O -2-hidroxim etil) am idon
60 g. A c e ta t de so d iu trih id ra t 4 ,6 3 g. C lo ru r de so d iu
6,02 g. C lorur de p o ta siu 0 ,3 0 g. C lo ru r de m a g n e ziu
hexahidrat 0,30 g. P ungi 250 ml. C t. x 1 ; 20; 30; 35; 40.
Flac. 250 m l. C t. x 1, 10. P ungi 500 ml. Ct. x 1 ; 15 ; 20.
P a:-; 538,73; 694,7. Flac. 500 ml. Ct. x 1, 10.
Ind. T ratam entul i prevenirea hipovolem iei.
A d m in . P e rfu z ie i.v . P rim ii 1 0 - 2 0 m l cu v ite z m ic , s u b
supraveghere (posibile reacii anafilactice).
TE TR A S P A N (B. B raun M elsungen, G erm ania)
1000 ml sol. perf. 6% , re s p e c tiv 10% co n in : P oli (0 -2 hidroxim etil) am idon 60 g, respectiv 100 g. A ce ta t de sodiu
trihidra t 3,266 g. C lorur de sodiu 6,252 g. C lorur de potasiu
0,298 g. C lorur de m agneziu hexahidrat 0,203 g. C lorur
de calciu d ihidrat 0,367g. A cid m alic 0,671 g. pH 5,6-6,4.
O sm olaritate 297 m O sm ol/l.
P ungi 250m l; 500 ml; 1000m l. Ct. x 10; 20; 20.
n plus, pentru Tetraspan 10% : Flac. 500 ml. Ct. x 10.
Ind. T ratam entul hipovolem iei sau a ocului im inent sau m anifest.
A d m in . P e rfu z ie i.v . P rim ii 1 0 - 2 0 m l c u v ite z m ic , s u b
supraveghere (posibile reacii anafilactice).

MEMOMED

230

2014

Memorator ele farmacologie

B 05 B

SOLUII PENTRU ADMINISTRARE


INTRAVENOAS

B 0 5 BA

SOLUII PENTRU ALIMENTAIE PARENTERAL

B 0 5 BB

SOLUII IMPLICATE
N BALANA HIDROELEGTROLITIC

B 0 5 BC

SOLUII PENTRU DIUREZA OSMOTIC


*

B 05 BA

SOLUII PENTRU ALIMENTAIE PARENTERAL

A M IN O V E N 5% - 1 0 % -1 5 % (Fresenius Kabi, Suedia)


Sol perf. 5% ; 10%; 15% . Fiac. 500 ml. Ct. x 1 , 10 . Pa:
176,48; -; 286,03; -; 314,64. Flac. 1000 ml. Ct. * 6.
A M IN O V E N 3,5% G LU C O Z /E L E C T R O L I I (Fresenius
Kabi, G erm ania)__________________________________________
Sol perf. 3,5% . Flac. 500 ml. Ct. x 1; 10. Pa: -; 171,62
Flac. 1000 ml. Ct. x 6.
A M IN O V E N IN FA N T 10% (F resenius K abi, S uedia)
Sol. perf. 100g/L. F1100 ml; 250 m l. Ct. x 10. Pa: 233,33; -.
IN FE S O L 100 (Berlin C hem ie, G erm ania)
S o lu ie p e rfu z a b il 100% F la c. 2 5 0 m l; 5 0 0 m l; 1 0 0 0 m l;
Ct. x 10 Pa: -;395,7;A d m in . A duli: 0,6-1,0 g acizi am inai (25 ml Infesol 4 0)/kg/zi pn
la 1,3-2,0 g acizi am inai (50 ml Infesol 40)/kg /zi. S ugari i copii:
1.5-2,5 g acizi am inai (60 ml Infesol 40)/kg/zi.
N E P H R O T E C T (F resenius K abi, G erm ania)
S ol.perf. coninnd a m in o a cizi p entru n u triie parenteral,
adm inistrat la pacieni cu insuficien renal.Flac. 250 ml,
500 ml. Ct. x 1,10. Pa: -; 233,98; - ;-.
IN TR A LIP ID (Fresenius K abi, S uedia)
E m ulsie perf. coninnd: Ulei de soia purificat 10% g (sau
20% ) g; G licerol; A p pro inj.

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

231

E m ulsie p e rf 10% Flac 100m l; 500m l. Ct x 10; 12. Pa:-;-;


-; 350,8
E m ulsie perf. 20% Flac 100m l; 250 m l; 500m l. Ct x 10; 12
P a:-;191,31;-;-; -; 426,9/3 9 9 ,4 6 (pt. saci Excel).
In d . N u triia p a re n te ra l , ca a p o rt e n e rg e tic i de a c izi g ra i
eseniali.
A d m in . D oza ziln ic m axim = 3 g trig lice rid e (15 m l e m ulsie
perfuzabil 20% )/kg/zi. A cea st doz asigur pn la 70% din
necesarul energetic. E m ulsia perfuzabil Intralipid 20% nu trebuie
s depeasc 500 ml n 5 ore.
N ou-nscui i copii. ntre 0 ,5 -4 g trigliceride (2 ,5 -2 0 ml em ulsie
p e rfu z a b il In tra lip id 2 0 % )/k g /z i. V ite z a de p e rfu z ie s nu
depeasc 0,17 g trigliceride/kg/or (4 g n 24 ore).

0 LIP O F U N D IN M C T /L C T 2 0 % (B .B raun M elsungen


A G , G erm ania)
1000 m l conin: Ulei de soia 100 g; T rigliceride cu lan m ediu
(M C T) 100 g; C o ninut en e rg e tic 7990 kJ/l (1908 kcal/l)
E m u ls ie p e rf. 2 0 % F la c . 1 0 0 m l; 2 5 0 m l; 5 0 0 m l.
Ct. x 10. Pa: 143,02; 331,8; 354,68.
A d m in . I.v., perfuzie foarte lent, m axim 0.75 m g/kgc/or.
O M E G A V E N (Fresenius Kabi, S uedia)
Ulei de pete 10 g; Fosfatide purificate din ou 1,2 g; Glicerol
2,5 g. Em uisie perf. Flac. * 50 ml; 100ml. Ct. * 10. Pa: 303,92;

S M O Flipid (F resenius Kabi, S uedia)


1000 ml e m u ls ie p e rf. 20% c o n in e : U lei de s o ia 60 g;
Trigliceride cu lan m ediu 60g; Ulei de m sline 50 g; Ulei de
pete 30 g. Flac. 100 ml; 250 ml; 500 ml. Ct. * 10. Pa: 180,21;
402,67; 674,12. P ungi 100 ml; 250 ml. Ct. x 10. P ungi 500
ml. Ct. x 12.
G LU C O SU M

Ind. R ehidratare, aport caloric, hipoglicem ie, solvent pentru num e


roase m edicam ente. S ol. hip e rto n e (2 5 -5 0 % ) reduc p resiunea
cerebrospinal i edem ul cerebral n delirium trem ens i intoxicaia
acut cu alcool.
A d m in . Sol. izoton i.v., i.m., s.c., rectal. Sol. hipertone num ai i.v.
lent sau perfuzie. Rata m axim de utilizare a glucozei este 800
m g/kg/or. Sol. 25% se adm inistreaz cel m ult 6 m l/m inut.

M E M O M E D

232

2014

Memorator de farmacologie

D EX TR O SE 5% -1 0 % , (Villerton Invest, Luxem burg)

Sol. perfuzabil. P ung 250 ml; 500 ml. Ct. * 1.


D E X TR O S E 5% - 10% V io se r {V ioser, G recia)
Sol. perf. 5% . Flac. 250 m l; 500 m l; 1000 m l. Ct. * 10.
Pa: 34,03; 45,12; 53,35.
Sol. perf. 10% . Flac. 250m l; 500 ml; 1000 ml. Pa: 44,47;
48,92; 59,7.
G LU C O SE 5% , 10%, 20% , (B.Braun M elsungen, Germ ania)
Sol. perfuzabil 5 %. Flac. * 500 ml. C tx 10. Pa; 33,16;33,27/
31,51;-.
Sol. perfuzabil 10 %. Flac. * 500 ml. C t x 10. Pa: -; 34,59/
33,68.
Sol. perfuzabil 20 %. Flac. * 500 ml. C t x 1; 10. Pa: -;44,47
G LU C O ZA 5% , 10% (Stada H e m ofarm , R om nia)
Sol. perfuzabil. Flacoane 500 m l. Ct. >10. Pa: -;35,58.
G LU C O S TE R IL 5% - 1 0 % (F resenius K abi, G erm ania)
Sol. pefuzabii 5%
Flac. 100m l; 2 5 0 m l;1 0 0 0 ml fa ra /c u n c h id e re D uoC ap.
Ct. x 1; 10; 20; 30; 40. Flac 500 m l. Ct x 1; 10; 20; 30; 40. Pa:
-;35,58/Flac. PE K abi: 39,38; 48,28/Flac. PE: 74,81.
Sol. pefuzabii 10%
F lac. 100m l; 2 5 0 m l;1 0 0 0 ml fa ra /c u in c h id e re D u o C a p .
Ct. x 1; 10; 20; 30; 40. Flac 500 ml. C t x 1; 10; 20; 30; 40.
Pa:-;39,37/Flac. PE Kabi: 47,85; 52,07/Flac. PE: 90,89.
G LU C O ZA 5% - 1 0 % - 20% (Infom ed Fluids, R om nia)
S ol. perf. 5 %. P ung 250 ml; 500 ml cu 1 sau 2 tuburi
c o n e cto a re . Ct. x 10; x 20 (e xc lu s iv p e n tru 500 m l); 30
(exclusiv pt 250 ml). Pa: 32,2; 33,22; 35,18; 35,49;-;-.
Sol. perf. 10 %. Pung 250 ml; 500 ml cu 1 sau 2 tuburi
conectoare. Ct. x 10; 20 (exclusiv pentru 500 ml); 30 (exclusiv
pt 250 ml). Pa: 34,03;34,56;36,7;39,56;-;-;.
Sol. perf. 20 %. P ung 250 ml; 500 ml cu 1 sau 2 tuburi
conectoare. Ct. x 10; 30. Pa: 44,63; 46,45; 48,09; 49,76;-;-;-.
G LU C O ZA (Zentiva, R om nia)
Sol. inj. 33% . Fiola 10 ml. Ct. x 5; 10.Pa: 13,13;-.

M EM OM ED 2014
Memorator de farmacologie
S O R B IT O LU M

233

F d in . A po rt caloric, anticetogen, hepatoprotector.


Ind. Produs calorigen n alim entaia parenteral.
A d m in . P erfuzie i.v., 1 g/kg/or.
S O R B ITO L 50 g/l (Infom ed Fiuids, R om nia)
S ol. perf. 5% . P ungi 500 m l; 2 000 m l cu 1 sau 2 tu b u ri
conectoare. Ct. * 10. P a:42,57/47,18; 129,15/145,23.
C O M B IN A II

K AB IV E N (F resenius Kabi, S uedia)


E m ulsie perf. cu am inoacizi, lipide, carbohidrai, glucoza.
S ac tricom partim entat 1026 m l; 1540 m l; 2053 ml; 2566 ml.
C U 1 ; 4 . : * 1; 4. :1; 2; 4 .: 1; 2; 3. Pa: -;-:-;490.61 ;-;-;576,89;-

K AB IV E N P E R IP H E R A L (Fresenius Kabi, Suedia)


E m ulsie perf. cu am inoacizi, lipide, carbohidrai, glucoza.
S ac tricom partim entat * 1440 ml; 1920 ml; 2400 ml. Ct. * 2;
4. : * 1; 2; 4. : x1; 2; 3. Pa:-; 409,63 : -;522,74; N U T R IF L E X LIP ID PER I {B .B raun M elsungen, G erm ania)
G lucoza, fosfat m onosodic, acetat de zinc, trigliceride, ulei
de soia, am inoacizi.
E m ulsie perf. P ung tricam eral. 1250 ml; 1875 ml; 2500
ml. Ct. x 5. P a:551,45; 624,57; 652,87.
N U TR IFLEX LIPID PLUS (B.Braun M elsungen, G erm ania)
E m ulsie perf. P ung tricam eral 1250 ml; 1875 ml; 2500 ml.
Ct. x 5. Pa: 564,21; 640,83; 726,72.
N UTRIFLEX O M E G A PLUS (B.Braun Melsungen, Germ ania)
E m ulsie perf. P ung tricam eral 1250m l; 1875 ml; 2500 ml.
Ct. x 5. Pa: 767,36; 1034,36; 1185,27.
N U T R IF L E X
G erm ania)

O M E G A S P E C IA L (B .B ra u n M e ls u n g e n ,

E m ulsie perf. E m ulsie perf. P ung tricam eral 1250m l; 1875


ml; 2500 ml. Ct. x 5. Pa: 639,67; 825,4; 1162,05; 2150,86.

MEMOMED

234

2014

Memorator eie farmacologie

O LIC LIN O M E L (C lintec P arenteral, Frana)


P ung cu 3 com partim ente: em ulsie perfuzabil (lipide, sol.
a m in o a c iz i, s o l. g lu c o z ) 1000 m l;1 5 0 0 m l; 2 0 0 0 m l (N71000E). Ct. x 1 ;6 .: x 1 ;4 .: x 1;4.: 1;2. P a: 122,32; 183,06;
-; 160,97;-.
P ung cu 3 com partim ente: e m ulsie perfuzabil (lipide, sol.
am inoacizi, sol. glucoz) 1000 ml; 1500 ml; 2000m l; 2500m l
(N 4-550E). Ct. * 1 ;6 .: x 1 ;4 .: x 1 ;4 .:x 1;2.; x 1;2. Pa: 124,65;
-;1 2 8 ,1 4;-;1 19,83;-;-;-.
P ung cu 3 com partim ente: e m ulsie perfuzabil (lipide, sol.
am inoacizi, sol. glucoz) (N 6 -9 0 0 E ); 1000 ml, 1500 ml; 2000
ml. Ct. x 1 ;6 . : x 1 ;4 .: x 1;4.: x 1;2.; x 1;2. Pa: -;-;139,36;-;-;In d . N utriie parenteral la aduli i co p ii peste 2 ani.
S M O F K A B IV E N C E N T R A L CU - F R E LE C TR O LII
(Fresenius Kabi, R om nia)
1000 m l em ulsie perf. % conine: P ung tricom partim entat
493; 9 8 6 m l; 1 4 7 7 m l; 1 9 7 0 m l; 2 4 6 3 m l. C t. x 1; 6: 1; 4:
x 1; 4: x 1; 4: x 1; 3. P a : -; -; 1 8 3 ,0 6 ; 6 6 5 ,2 1 :2 4 5 ,7 1 ;
868,59;285,01; 996,18; 308,92; 823,08.
S M O FK AB IV EN P E R IF E R A L (F resenius Kabi, R om nia)
1000 m l em ulsie perf. % conine: P ung tricom partim entat
1206; 1448; 1904 m L. C t x 1, 3{exclusiv pentru 1904 m l), 4.
Pa: Ct. x4 x 1206 m l: 646,63;C t x4 x 1904m l: 832,37.
O LIM E L (Baxter, Frana)
E m ulsie perf.
N 5E: P ungi tricom partim entate 1500m l, 2 000 m l, 2500 ml.
C t x 4 :x2 :x2. Pa: 2509,06; 2 9 90,62; 1882,71.
N7, N7E: Pungi tricom partim entate 1500m l, 2000 ml, 2500
ml. Ct x 6 :x4 :x4. Pa: 3010,48; 2528,14; 3357,45.
N9, N9E: Pungi tricom p a rtim e n ta te 1500m l, 2000 ml, 2500
m l. C t x 6 :x4 :x 4 . P a : 4 4 3 5 ,8 2 ; 3 2 5 4 ,7 3 ; 3 7 2 3 ,5 ;
4435,82:3256,41; 5972,24.
P E R IO LIM E L N 4E (B axter, Frana)
E m ulsie perf.
P ungi tricom partim entate 1000m l,1500m l, 2000 m l, 2500 ml.
C t.x6x4x4x2. Pa: 2217,34; 1665,33; 1984,3; 1218,88.

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

235

Ind. A po rt energetic, acizi grai eseniali i acizi grai om ega-3,


pentru nutriia parenteral.
A d m in . 1 -2 g lipide/kg/zi = 5 -1 0 ml S M O F/kg/zi.
A M IN O M IX 1, 2 N O V U M (Fresenius Kabi, G erm ania).
Sol. perfuzabil pentru alim entaie parenteral, cu am inoacizi.
P ung bicam eral
1 .1 0 0 0 ml; Ct. * 6. Pa: 3 9 1 ,4 2 .1 5 0 0 ml. Ct. * 4. Pa: 391,42.
2000 ml. Ct. x 4.
2 .1 0 0 0 ml. Ct. x 6. Pa: 4 4 6 ,9 7 .1 5 0 0 ml. Ct. * 4. Pa: 391,42.
2000 ml. Ct. x 4.
A M IN O P L A S M A L 5% E - 1 0 % - 10% E (B. B ra u n
M elsungen, G erm ania).
Sol. perfuzabil pentru alim entaie parenteral, cu am inoacizi.
5% E Flac. 500 m l. Ct. * 10. Pa: 185,94
Sol. perfuzabil pentru alim entaie parenteral, cu am inoacizi
10%. Flac. 500 ml. Ct. * 10. Soi 10% E. FI. 500 ml. Ct. * 10.
Pa: 259,16; 245,99.
A d m in . Pn la 40/20 m l/kg/zi, cu 45/25 picturi/m inut i 140/70
ml/or.
A M IN O P L A S M A L H E P A 10% (B .B ra u n M e ls u n g e n ,
G erm ania)________________________________________________
S o l. p e rfu z a b il 10% , pt. a lim e n ta ie p a re n te ra l , cu
am inoacizi.Flac. 500 ml. Ct. * 10. Pa: 332,64.
A d m in . 7 -1 0 m l/kg/zi, m axim 15 m l/kg/zi.
A M IN O S T E R IL N -H E P A 8% (Fresenius Kabi, G erm ania)
S oluie perfuzabil 8% Flac. 500 m l. Ct. * 1; 10. Pa:
B 05 BB

351,24.

SOLUII IMPLICATE N BALANA


HIDR0ELECTR0LITIC

NATRII CHLORIDUM

Ind. R efacerea vo le m ie i n p ie rd e ri e xa g e ra te de ap i sare,


h ip o n a tre m ie d in d ia re i in te n s e , v rs tu ri, a rs u ri, tra n s p ira ii
profuze, acidoz m etabolic.
R.a. S uprancrcarea patului vascular.

M E M O M E D

236

2014

Memorator de farmacologie

C in d . H ipertensiune arterial, insuf. cardiac, edem e.


A d m in . S oluiile hipertone se adm inistreaz num ai i.v. n perfuzie.
D oz curent 5 0 0 -1 0 0 0 m l/zi.
C LO R U R A D E S O D IU 0,9% (Infom ed Fluids, R om nia)
S ol. perfuz. 0,9% . P ung 250 ml; 500 m l; 1000 m l; 2000 ml
cu 1 / 2 tuburi cone cto a re la te ra le . C t * 10 cu 1 tub. Pa
30,48; 30,88; 50,59; 94,47. C t * 10 cu 2 tub. Pa 32,82; 33,24;
53,55; 99,47.
C LO R U R A D E S O D IU 0,9% (F rese n iu s K abi, G erm ania)
Sol. perf. 0,9% . Flac. 250 m l; 500 ml. Ct. x 10; 12; 20; Pa: ;-;-;33,01;- 44,47;
Flac. P E Kabi P ack 100 ml. C t x 1 0 ,4 0 . Flac. PE K abi Pack
250 ml. C t x 20; 30. Flac. P E K abi P ack 500 ml. Ct. x 10; 20.
P a: 39,37. Flac. PE Kabi P ack 1000 ml. Ct. x 10. P a: 59,7.
C LO R U R A DE S O D IU 0,9% (S tada H em ofarm , R om nia)
Sol. perf. 0,9% . Flac. 500 ml. C t. * 10. Pa: 29,55.
C L O R U R A D E S O D IU 5 ,8 5 % (B .B ra u n M e s u n g e n ,
G erm ania)________________________________________________
C onc. sol. perf. 5,85% . Flac. 20 ml; 100 ml. C t * 20. Pa:
30,2; 64,89.
C LO R U R DE SODIU 0,9% (B.Braun M elsungen, Germania)
S o l. p e rfu z . F la c . 100 m l; 2 5 0 m l; 5 0 0 m l; 1 0 0 0 ml.
C t x 10 ; 20 (exclusiv pentru 100 ml). P a:24,35;47,09; Pa
28,88; -; Pa 30,2; - Pa 40,75; S ol. perf. flac. m onobloc 500 m l. Ct. x 10. P a:30,96

C LO R U R DE SO DIU 0,9% V IO S E R (Vioser, Grecia)

S ol. perfuz. Flac. 250 m l;1000m l. C t * 10. Pa: 45,73;47.


C O M B IN A II
S O L U IE H A R TM A N N (Stada H e m ofarm , R om nia)
S ol. perf. Flac. 500 ml. C t * 10. Pa: 33,5.

M EM O M ED 2014
Memorator de farmacologie

237

S O LU IE R1NGER (S tada H em ofarm , R om nia)


S ol. perf. Flac. 500 ml. Ct * 10. Pa: 33,01.
S O L U IE P E R F U Z A B IL R IN G E R (B .B ra u n M e lsu n g e n ,
G erm ania)________________________________________________
S ol. perf. Flac. 500 ml; 1000 m l. Ct. * 10. P a:31,51;S O L U IE R IN G E R B. B R A U N (B .B ra u n M e ls u n g e n ,
G erm ania)
S ol. perf. Flac. 500 m l. Ct. * 10.P a:26,79.

C L O R U R D E S O D IU 0 ,9 % l G L U C O Z 5%
(H elvetica P rofarm , R om ania)
S ol. perf. Flac. 500 m l. Ct. * 10.
S O L U IE R IN G E R
G erm ania)

L A C T A T (B .B ra u n M e ls u n g e n ,

Sol. perf. Flac. 250 m l; 500 m l. Ct. * 10. Pa:32,19. Flac.


m onobloc 500m l. Ct. x 10. P a:33,17.
S O LU IE R IN G E R (Infom ed Fluids, R om nia)
100 ml sol. perf. conin: C lorur de sodiu 8,6 g; C lorur de
potasiu 0,3 g; C lorur de calciu dih id ra t 0,33 g. P ungi 250
m l; 5 0 0 m l c u 1 s a u / 2 tu b u r i c o n e c to a re la te ra le .
Ct. * 1; 10. Pa 26,72;33,86. Pa 26,72;35,49.

S O LU IE R IN G E R LA C TA T (Infom ed Fluids, R om nia)

1 litru sol. perf. conine : C lo ru r de sodiu 6 g; C lorur de


potasiu 0.4 g; C lorur de calciu dih id ra t 0,27 g. Lactat de
sodiu 3,20 g. S aci p.v.c. 250 ml; 500 ml cu 1 sau/ 2 tuburi
conectoare. Ct. * 10. Pa: 31,68; 33,08. P a:33,95; 37,53.
S O L U IE R IN G E R F R E S E N IU S ( F r e s e n iu s K a b i,
G erm ania)________________________________________________
Sol. perf. Flac. 250 ml, 500 m l. C t. 10; 12; 20. Flac. PE 250
ml. Ct x 10; 20; 30. P a:-;-;-;28,86;-;-.FIac. PE 500 ml. C t x
10; 20. P a:-;-;-;44,78;-;-.

S O LU IE R IN G E R V IQ S E R (V ioser, G recia)

Sol. perf. Flac. 1000 m l. Ct. x 10. P a:47,66.

MEMOMED

238

2014

Memorator de farmacologie

S O LU IE R IN G E R LA C TA T V IO S E R (Vioser, G recia)

Sol. perf. Flac. 1000 m l. Ct. * 1; Pa: 5,05;-.


S O LU IE R IN G E R LA C T A T (F rese n iu s K abi, G erm ania)
Sol. perf. Flac. 250 ml, 500 ml. Ct. * 10; 12; 20. P a:-;-;-;30,2;;-.FIac. PE 250 m l.C t x 10; 20; 30. Flac. PE 500 ml. C t x 10;
20. Pa:-;-;-;48,74;-;-.

S TE R O FU N D IN (B, B raun M e lsungen, G erm ania)

Sol. perf. Flac. 250 ml, 500 ml. C t x1; x10. Flac. 1000 m l. Ct.
x 1; x 6. R ecipient PE 250 ml, 500 ml; 1000 ml. Ct. x1; 10.
Pung 250 ml, 500 ml. Ct. x1; 20. P ung 1000 ml. Ct. x1; 10.
B 0 5 BG

SOLUII PENTRU DIUREZA OSMOTIC

M A N N IT O LU M

F c in . D up inj. i.v. este filtra t la n iv e lu l g lo m e ru lilo r i nu se


absoarbe n tubii renali, elim inndu-se prin urin, nem etabolizat,
80% din doz dup 3 ore. Nu se a b soarbe digestiv.
F d in . D iuretic osm otic.
In d . P rofilaxia a n uriei la bolnavi cu oc, a rsu ri, tra n s fu z ie etc.
Intoxicaii acute cu substane toxice renale. Util n hipertensiunea
intracranian i spinal, edem cerebral, glaucom a cu t congestiv,
p re ve n tiv n a in te a in te rv e n iilo r c h iru rg ic a le pe c re ie r i ochi.
M surarea filtratului glom erular.
R .a. G reuri, cefalee, am eeli, frison, febr.
C in d . A nurie, blocaj renal, insuf. ca rd ia c decom pensat, edem
pulm onar, congestie pulm ., hem oragie cerebral, sarcin.
F re c . E xtravazarea produce inflam aie i trom bofiebit.
A d m iri. I.v. lent sau n perfuzie. D oza zilnic 5 0 -2 0 0 g m anitol
precedat de o doz test de 200 m g/kg inj. i.v. lent. D oza m axim
zilnic la aduli este 1 -1 ,5 g/kg m anitol. R itm ul perfuziei m axim um
40 picturi/m inut. Se recom and controlul d iurezei i e lectroliilor
serici. V iteza de perfuzie treb u ie a ju sta t n c t s se o bin o
diurez de cel puin 3 0 -5 0 m l/or.
M A N ITO L 20% (Infom ed Fluids, R om nia)
Sol. perfuz. 20% . P ungi 250 ml; 500 ml cu 1 sa u / 2 tuburi
conectoare lat. Ct. * 10. Pa 7 1,42; 107,88; Pa 77,25; 116,29.

MEMOMED

2014

239

Memorator de farmacologie

M A N N IT O L 10% - 20% F R E S E N IU S (Fresenius Kabi, Italia)


S o l. p e rf. 1 0 % . F la c . * 10 0 m l. C t * 2 0 . P a : 5 5 ,2 8 .
Flac x 250 m l; Ct. * 16. Pa: 71,23; FI. * 500 ml. Ct. * 12. Pa:
83,98; FI * 1000. Ct. x 6. Sol. perf. 20% . Flac. 250 ml; 500
ml. C t. x 12. Pa: 57,17; 89,41.
0 M A N N IT O L H F (S tada H em ofarm , R om nia, G erm ania)
S ol. perf. 200 m g/m l. FI. 250 m l. Ct. x 10. Pa: 47,97.
M A N N IT O L {V ioser, G recia)
Sol. perf. 200 g /1000 ml. Flac. 25 0 m l,500 ml. Ct. x 10. Pa
54.04; 74,8.
O S M O FU N D IN 15% N (B .B raun M elsungen, G erm ania)
Sol. perf. 15%. Fiac. 100 ml; 250 ml. Ct. x 1; 10. Pa: 4,13;
40,04; Pa: 5,76; 55,9.

B 05 D

SOLUJII PENTRU DIALIZA PERITONEALA

B 05 DA

PREPARATE PENTRU DIALIZA PERITONEALA SOLUII


IZOTONE

ICODEXTR1NUM

F cin . C oncentraia plasm atic constant este atins dup 7-10


zile. P olim erul este hidro liza t de am ila z n fragm ente m ai m ici
care sunt epurate prin d ializ peritoneal.
F din. Icodextrina este un po lim e r de g lucoz care acioneaz ca
agent o sm o tic a d m in is tra t in tra p e rito n e a l n d ia liza p e rito n e a l
pentru tratam entul insuficienei renale cronice.
Ra. D eshidratre, tu lb u r ri e le ctro litice , h ip o - sau hipertensiune,
prurit, erupii cutanate.
A d m in . O singur dat pe zi. Pentru pacienii aduli, cu greutate
normal, nu se recom and adm inistrarea unui volum de soluie
mai m are de 2 I. P entru pacieni m ai m ari (peste 70-75 kg), poate
fi utilizat un volum de um plere de 2,5 I.
E X T R A N E A L (B a xte r H ealthcare, A nglia)
S ol. pt. dia liz p e rito n e a l 7 ,5% : Ic o d e xtrin ; C lo ru r de
s o d iu ; L a c ta t d e s o d iu ; C lo ru r d e c a lc iu ; C lo ru r de
m agneziu. P ungi sim ple sau d u ble cu co n e cto r luer, spike
sau lineo 1,5 I; 2 I; 2,5 I. Ct. x 4; 5; 6; 8.

MEMOMED

240

2014

Memorator de farmacologie

COMBINAII

In d . Insuf. renal cronic n stadiul term inal.

G A M B R O S O L T R IO 10 - 4 0 ( F resenius, G erm ania)

Sol. pt. dializ peritoneal 10 i 40. P ungi sim p le cu tub 2000


m l; 2500 m l; 3000 m l. C t. * 4; x4; x3. sau cu c o n e cto r 2000
m l; 2500 m l; 3000 m l; 5000 ml. Ct. * 4; 4; 3; 2. P ungi duble
cu conector 2000 ml; 2500 m l; 3000 m l. C t. * 4; 4; 3 sau cu
tub 2000 ml; 2500m l; 3000m l. Ct. x 4; 4; 3.
B A LA N C E 1,5% - 2,3% - 4 ,2 5 % G L U C O Z 1.75M M O L/L
C ALC IU (F resenius M edical C are, G e rm a n ia )
G lucoza n pungi dublu co m p a rtim e n ta te 1500 m l; 2 000 ml;
2500 ml; 3000 ml (i siste m s le e p sa fe ). S ol. pt. d ia liza
peritoneal. Ct. x 4.
B IC A V E R A 1 ,5 % ; 2 ,3 % ; 4 ,2 5 % g lu c o s e (F re s e n iu s ,
G erm ania)
G lucoz. B icarbonat de sodiu. S istem S ta y safe" - pungi
dublu com partim entate 1500 m l; 2 000 ml; 2500 ml; 3000 ml.
Ct. x 4. S istem S leep safe" - pung sim pl 3000 ml. Ct. x 4.
C A P D /D P C A 2, 3, 4 (F resenius M edical C are, G erm ania)
C lorur de sodiu; Lactat de sodiu; C lo ru r de calciu; C lorur
de m agneziu; D extroz. C oninutul n g lucoz a nhidr este
1,5% , 4,25% respectiv 2.273% pentru soluiile C A P D 2, 3,
respectiv 4. Sol.pt.dial.perit. P ungi 2 0 0 0 m l; 5000m l Ct. * 4 .:
x 2.
D IA N E A L PD4 G LU C O Z (B axter, Irlanda)
S ol. pt. dia liz c o n in n d g lu c o z 1,36% ; 2,2 7 % ; 3,86% .
Pung sim pl 1500 m l; 2000 m l; 2500 m l; 5000 ml prevzut
cu tubulatura pt. injectarea m e dicaiei adju va n te i conector.
Ct. x 6 ; 5 ; 4 ; 2.
N U T R IN E A L P D 4 C U 1 ,1 % A M IN O A C IZ I (B a x te r,
S lovenia)_________________________________________________
S ol. pt. dializ peritoneal. P ung 1000 ml; 1500 m l; 2000
m l; 2500 m l; 3000 ml. Ct. x 6.: x6. : x5; 6; 8.: x4. : x4.

M E M O M E D

2014

Memorator de farmacologie

241

P H Y S IO N E A L 40 G L U C O Z 1,36% - 2,27% - 3,86%


(B axter, Irlanda)__________________________________________
S o l. pt. d ia liz p e rito n e a l . P u n g s im p l sau d u b l cu
co n e cto r spike, lu e r sau lineo 1500m l; 2000m l; 2 500m l. Ct.
x 5; 6: x 4; 5; 6: * 4; 5.
C A P D P E R IL IN E 1,5% F 100 - 2 ,5 % F 200 - 4% F 4 0 0
(Infom ed Fluid, R om nia P aolo G obbi Frattini, Italia)
S ol.pt.dial.perit. 1,5% ; 2,5% ; 4% . P ung 2000 m l. Ct. * 4.

MEMOMED

242

2014

Memorator (te farmacologie

B 05

ALTE SOLUII

B 05 XA

SOLUII DE ELEGTROLII

K A L II C H LO R ID U M

R.a. A dm inistrarea i.v. prea rapid sau n doze m ari produce oprirea
inim ii n decurs de m inute.
P re c . P e n tru s ig u ra n , n S U A , C a n a d a , U K, A u s tra lia se
re co m a nd n lo cu ire a fio le lo r cu s o lu ie c o n ce n tra t cu soluii
diluate, n serviciile de ngrijiri ale c a zu rilo r acute.
C L O R U R D E P O T A S IU 7 4 ,5 6 m g /m l B R A U N (B.
B raun M elsungen, G erm ania)
C onc. pt. sol. perf. 74,56 m g/m l. Fiole 20 ml. Ct. * 20. Pa:
22,9. Flac. 100 ml. Ct. * 20. Pa: 72,69;-.
C L O R U R A DE P O T A S IU IN F O S IN T (In fo m e d F lu id s ,
R om nia)_________________________________________________
Sol. inj.149 m g/m l. Fiol 10 ml. C t * 5; 10. Pa: 7,24; 13,13.
C L O R U R A D E P O T A S IU K A B I ( F r e s e n iu s K a b i,
R om nia)_________________________________________________
C onc. pt. sol. p erf 150m g/m l, Fiol 5 m l, 10 ml. C t x 20,50.
-;-;22,45;-. Fiol 20 ml. Ct. x 20.
N A TR II H Y D R O G E N I C A R B O N A S

B IC A R B O N A T DE SO DIU 1,4% (Infom ed Fluids, Rom nia)


Sol. perf. 1,4% . Flac. 250 ml. Ct. * 20. Pa: 135,87. Flac. 500
ml. C t * 12. Pa: 113,12.
B IC A R B O N A T DE SO DIU 8,4% (Infom ed Fluids, R om nia)
Sol. perf. 8,4% . Flac. 100ml. C tx 30.P a:144,44. Flac. 250m l.
Ct x 20. Pa: 120,36. Flac. 500m l. C t x 12. Pa: 157,33.
U B IC A R B O N A T DE S O D IU 8 ,4 % (B .B ra u n M e ls u n g e n ,
G erm ania)________________________________________________
Sol. perf. 8,4% . Flac. 100 m l; 250 m l. Ct. x 20. Pa: 135,94;
223,11.

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

G LY C E R O F O S F A T U M

243

F c in . G lic e ro fo s fa tu l e s te h id ro liz a t, g ru p a re a fo s fa t d e v in e
disponibil. H idroliza este m axim la o conc. plasm atic m ai m are
de 0,7 m m ol/l. Prin hidroliza total, zilnic pot fi biotransform ai 1 2 15 m m ol glicerofosfat de sodiu.
F d in . G licerofosfatul este un in term ediar n m etabolism ul lipidic,
m eninnd cile m etabolice norm ale.
Ind. S uplim ent n nutriia parenteral, pentru asigurarea necesarului
de fosfat.
A d m in . D iluat. D oza zilnic 1 0 -2 0 m m ol asigurat prin adugarea
G lycophos 1 0 -2 0 m l n tr-o soluie perfuzabil. M axim um 20 m l/zi.
G LY C O P H O S (F reseniu s Kabi, S uedia)
C onc. pt. sol. perf. 216 m g/m l. Flac. 20 m l. Ct. x 10. Pa:
105,59.
C O M B IN A II

Ind. S uplim ent n nutriia i.v. ia aduli.


P re c a u ii. n insuf. renal sau biliar, excreia e lectroliilor poate
scdea. S arcin, alptare.
A d m in . I.v., perfuzie, o fiol de 10 m l/zi.
A D D A M E L N @ (F resen iu s Kabi, S uedia)
C lorur de cupru, de fier, de crom , de m angan, zinc, m olibdat
de sodiu, selenit de sodiu, iodur de potasiu, fluorur de sodiu,
sorbitol, ac. ascorbic.
C onc.pt sol.perf. Fiol 10 ml. Ct. x 20. Pa: 132,7.
Tracutil (B. B raun M elsungen, G erm ania)
C lorur de fier, de zinc, m angan, cupru, crom , se le n it de
sodiu, m olibdat de sodiu, iodur de potasiu, fluorur de sodium
C onc. pt. sol. perf. Fiol 10 ml. Ct. x 5, 50. Pa: 35,89; -.
A d m in . P erfuzie cu 10 m l concentrat, dup diluare, la 6 - 8 ore.
D iluare cu cel puin 250 m l sol glu co za 5 sau 10% sau clorur de
sodiu 9%o.

MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

244

B 0 5 XB

AMINOACIZI
S

ALANIL-GLUTAMINA

D1PEPTIVEN > 200 m g/m l (F rese n iu s K abi, S uedia)


C o n c. pt. s o l. perf. 2 0 0 m g /m l N (2 )-L -a la n il-L -g lu ta m in a ,
coresp. la 82 mg L-alanin si 134,6 m g. L-glutam in. Flac.
50 m l; 100 ml. pH 5 ,4 -6 ,0 .C t. * 10. Pa: 604,94; 1019,51.
In d . R egim de nutriie parenteral, ca su p lim e n t pentru soluiile
de am inoacizi sau pt. tratam ent perfuzabil care conine am inoacizi
la pacieni n stri hipercatabolice i/sau hiperm etabolice.
A d m in . P erfu zie i.v. dup a d u g a re a la o s o lu ie p e rfu za b il
com patibil. S oluiile care conin am estecuri cu osm olaritatea peste
800 m os m ol/l trebuie peruzate pe cale ven o a s central.
D oza zilnic m axim 2 g am inoacizi/kg. D oza zilnic recom andat
1 ,5 -2 ml. D ipeptiven/kg s a u 1 0 0 -1 4 0 ml. D ipeptiven pentru 70 kg
greutate.
B 05 XC

VITAMINE

C O M B IN A II

P -R F /S

C E R N E V IT (C lintec P arenteral, Frana)


R etinol palm itat corespun z to r la retinol (vitam ina A ) 3500
UI; colecalciferol (vitam ina D3) 200 UI; D L a lfa-tocoferol 10.2
mg corespunztor la alfa-tocoferol (vitam ina E) 11.2 UI; acid
ascorbic (vitam ina C) 125 m g; n ico tin a m id a (vita m in a B3)
4 6 m g; d e x p a n te n o l 1 6 .1 5 m g c o re s p u n z to r la a cid
pantotenic (vitam ina B s) 17.25 mg; piridoxina hidrociorica 5.5
mg c o re s p u n z to r la p irid o x in a (v ita m in a B 6) 4 .5 3 m g;
riboflavina fosfat sodica 5.67 mg co re sp u n z to r la riboflavina
(vita m in a B 2) 4.14 m g; c o c a rb o x ila z a te tra h id ra t 5 .8 m g
corespunztor la tiam ina (vitam ina B t ) 3.51 m g; acid folie
414 meg; D -biotina 60 meg; cian o co b a la m in a (vitam ina B 12)
5.5 meg. L io f.p t.so l. in j./p e rf. F lac. cu sau f r d is p o zitiv
B ioS et Ct. x 1; 10; 20.
S O LU V IT N (Fresenius K abi, S uedia)
Liof. pt. sol. perf. C onine: 2,5 m g vita m in a B1 e ch iva le n t la
3,1 m g nitrat de tiam in, 3,6 m g vita m in a B2 e ch iva le n t la
4,9 mg fosfat sodic de riboflavina, 40 mg nicotinam id, 4 mg
vitam ina B6 echivalent la 4,9 mg clo rh idra t de p iridoxin,15
mg acid pantotenic echivalent la 16,5 mg pantotenat de sodiu,
100 mg vitam ina C echiva le n t la 113 mg asco rb a t de sodiu,

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

245

60 pg biotin, 0,4 m g acid folie, 5 pg cianocobalam in. Flac.


Ct. x 10. Pa: 102,07.
Ind. Suplim ent In nutriia parenteral, pentru asigurarea necesarului
z ilnic de vitam ine hidrosolubile, la pacieni aduli i copii.
A d m in . S trict i.v., aduli i copii cu greutatea corporal > 10 kg
1 Flac.la 24 de ore, copii cu g reutatea corporal m ai m ic de 10
kg este de 1m l/kg pe zi.
V IT A LIP ID N IN F A N T l A D U L T (Fresenius K abi, S uedia)
C onc. pt. em ulsie perf. Fiol 10 ml. Ct. * 10. Pa: 99,36; 99,36.
A d u lt. 1 m l concentrat pentru em ulsie perfuzabil conine: 0,1941
mg palm itat de retinol echivalent cu 0,0990 m g retinol, 0,0150 mg
fitom enadion, 0,0005 m g ergocalciferol, 0,9100 mg DL-a-tocoferol.
In d . S uplim ent Tn nutriia parenteral pentru asigurarea necesarului
zilnic de vitam ine liposolubile A, D2, E i
la pacieni aduli i
copii cu vrsta peste 11 ani.
A d m in . Doza zilnic pentru aduli i copii cu vrsta peste 11 ani
este de 10 ml (o fiol).
In fa n t. 1 ml concentrat pentru em u lsie perfuzabil conine: 0,1353
mg palm itat de retinol e chivale n t cu 0,0690 m g retinol, 0,0200 mg
fitom enadion, 0,0010 m g ergocalciferol, 0,6400 mg DL-a-tocoferol,
corespunztor la: V itam ina A : 69 pg (230 UI), V itam ina D2; 1,0 pg
(40 UI), V itam ina E: 0,64 pg (0,7 UI), V itam ina K: 20 pg
Ind. S uplim ent in nutriia parenteral pentru asigurarea necesarului
zilnic de vitam ine liposolubile A, D2, E i K , la sugari i copii cu
vrsta pn la 11 ani.
A d m in . D iluat i.v., 4 m l/kg i zi pentru prem aturi i nou-nscui cu
greutate pn la 2 ,5 kg, 10 m l/zi pentru toi sugarii i copii cu
greutatea corporal m ai m are de 2,5 kg i vrsta pn la 11 ani.

B 05 Z

SOLUII PT. HEM0DIALIZA


IHEM OFLTRARE

B 0 5 ZB

SOLUII PT. HEM0DIALIZA l HEM0FILTRARE

P H O X ILIU M (G am bro Lundia, S uedia)

Sol. hem odializ/hem ofiltrare. S ol A: C aCI2; M gCI2. Sol B:


N a H C 0 3; N a C I; K C I; N a 2H P 0 4. C t x 2 p u n g i bicom partim entate x (250m l S ol.A +4750m l Sol.B).

MEMOMED

246

2014

Memorator de farmacologie

P R IS M A S O L (G am bro Lundia, S uedia)

Sol. hem odializ/hem ofiltrare.


2 m m o l/p o ta s iu S o l A : C a C I2; M g C I2;glllC02 aci(J lacBc Sol
B :N a H C 0 3; N a C I; K C I; N a H C 0 3. C t x 2 p u n g i b icom partim entate x(250m l S ol.A + 4 7 5 0 m l S ol.B).
4 m m ol/potasiu Sol A: C aCI2; M gC I2;glucoz,acid lactic. Sol
B :N a H C 0 3; N a C I; K C I; N a H C 0 3. C t x 2 p u n g i b icom partim entate x{250 ml S ol.A +4750 m l S ol.B ).

H em osol BO (G am bro Lundia, S uedia)

S ol.h e m o filtra re . S ol A : C a C i2; M gC I2; acid la ctic. S ol B:


N a H C 0 3; NaCI. C t x 2 pungi bi-com partim entate x (250ml
S ol.A + 4750m l S ol.B).
H AEM O F1LTR ATIO N SO L. HF 23 (Fresenius, G erm ania)
S o l.h e m o filtra re . P ung 4 5 0 0 m l, 5 0 0 0 m l+ 2 c o n e cto ri +
dispoz.injectare. Ct x 2, 8.

H F12 (Fresenius M edical C are, G erm ania)

S ol.hem ofiltrare. Pung x 5000 ml. C t x 2.


M U LT IB IC P O T A S S IU M FR E E (F re s e n iu s M edical Care,
G erm ania)________________________________________________
Sol. A: G lucoza; NaCI; CaCI2; HgCI2; HCI 25% .
Sol. B: NaHCO-,; NaCI.
Ct. x 2 pungi bi-com partim entate * (1000m l S ol.A + 3500 m l
S ol.B )
In d . Insuf. renal acut care necesit h e m ofiltrare continu.
A d m in . n spital.

MEMOMED

247

2014

Memorator de farmacologie

B 06 ALTE PREPARATE HEMATOLOGICE


B 06 AB ALI AGENI HEMATOLOGICI
H E M IN U M A N

P R F

F c in . D up adm inistrarea i.v. a unei doze de 3 m g/kg la voluntari


sntoi i la pacieni cu porfirie s-au d eterm inat: C p 60 17pg/m l,
t1/2 10,8 i,6 o re , CI total 3,71 P2m l/m in.
F d in . R e d u ce d e fic itu l d e h e m , s u p rim p rin m e c a n is m de
feedback a ctivitatea d e lta -a m in o le vu lin a t-sin ta ze i, de te rm in n d
scderea producerii de porfirin e i a p re cu rsorilo r toxici ai hem ului.
Ind. T ratam entul a ta cu rilo r acute de p o rfirie hepatic.
R.a. Flebit i durere la locul adm inistrrii
A d m in . Doza zilnic recom andat este de 3 m g/kg o dat pe zit
imp de 4 zile, diluat n 100 ml s e r fizio log ic i adm inistrat i.v.
timp de /z or ntr-o ven m are.
N O R M O S A N G (C N U nifarm , R om nia)
C onc. pt. sol. perf. 250 m g/10 m l. Ct. x 4.
B 06 A

C01

INHIBITORI DE PR0TEINAZE

IN H IB ITO R DE E S T E R A Z C 1, U M A N

F cin. A dm in. i.v. P ic s e ric la 0,8 ore. T 1 /2 36 ore.


Fdin. E ste glicoprotein plasm atic, conc. fiziologic 240 m g./l.
Prezent in plasm , placent, ficat, m onocite, trom bocite. A parine
sistem ului inhibitor de proteaz-serin (serpin) al plasm ei um ane,
sim ilar cu antitrom bina III, alfa 2 -antiplasm ina, alfa 1-antitripsina.
Fiziologic, blocheaz calea clasic a sistem ului com plem ent. Este
cel mai im portant inh ib ito r al activrii de co n ta ct a coagulrii. Este
inhibitorul principal al K alicrein e i plasm atice.
Ind. Edem a n g ineurotic e re d ita r tip I i II (E A E ). n e pisoadele
acute.
R.a. Rare. T rom boz. Febr, Tahicardie, h ip e r sau hipotensiune
arteriar, eritem , dispnee, cefalee, am eeli.
A d m in . I.v. lent, n bolus sau perfuzie 20u/kg.
B E R IN E R T P (C S L B ehring, G erm ania)
Puib. + Solv. pt. sol. inj./perf. 500 u. C t * 1 flac. + 1 fl. 10 m l
solv. + dispozitiv de adm .

M EM O M ED 2014
Memorator tic farmacologic

248

CONESTAT ALFA

VPR

F d in . P roteina plasm atic


INH este p rin cip a lu l re g u la to r al
a c tiv rii s is te m e lo r d e c o n ta c t i c o m p le m e n t. B o ln a v ii cu
angioedem ereditar (A E E ) au d e ficit de C 1 INH. Prin activarea
neconstrolat a sistem elor de co n ta ct i co m plem ent, se form eaz
m ediatori inflam atori, cu apariia e p iso a d e lo r a cute de angioedem .
C onestat alfa, inh ib ito r al e ste ra ze i de tip co m ponent 1 a
c o m p le m e n tu lu i re c o m b in a n t u m a n (rh C IN H ), re s ta b ile te
hom eostazia com plem entului la bolnavi cu A E E .
In d . E pisoade acute de angioedem la aduli cu AEE.
A d m in . 5 0 -1 0 0 u/kg. Cel m ult 2 adm in/24 ore.
R U C O N E S T (P harm ing, O landa)
Pulb. pt. sol. inj. 2100 u. FI. 14 ml. (150 u/m l.

SISTEMUL CARDIOVASCULAR

0 01

TERAPIA CORDULUI

0 02

ANTIHIPERTENSIVE

0 03

DBURETIOE

0 04

VASODflLATATOARE PERIFERICE

0 05

WASOPROTECTOARE

0 07

BETABLOCANTE

0 08

BLOCANTE ALE CANALELOR


DE CALCIU

0 09

PRODUSE ACTIVE PE SISTEMUL


RENINA-ANGBOTENSINA

010

RBPOLIPEMIANTE
*

0 01

TERAPIA CORDULUI

C 01 A

GLIC0Z8ZICARDIOTQNICI

C 01 B

ANTIARITMICE CLASAI l III

C01 C

STIMULANTE CARDIACE EX C L. GLICOZIZI


CARDIACI

C 01 D

VASO D ILA TATO A R E FO LO S IT E N BOLI


CARDIACE

C 01 E

ALTE PREPARATE CARDIACE


*
#

!|*

250

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

C 01 A

GLICOZIZICARDI0T0NICI

C 01 AA

GLICOZIZI DIGITALIGl

F d in . S tim uleaz fu nciile m ioca rd u lu i co n tra cii (contractilitate,


excitabilitate, tonicitate) i inhib pe cele a le m iocardului specific
( c o n d u c tib ilita te , r itm ic ita te ) . F a rm a c o d in a m ic , d ife r ite le
s u b s ta n e d ig ita lic e au e fe c te a s e m n to a re c a lita tiv d a r se
d e o sebesc ntre ele prin aspecte cantitative (intensitate, laten,
durat).
In d . Insuficien cardiac, fibrilaie atrial, flu tte r atrial, tahicardia
paroxistic atrial. M edicam entul de prim a legere este digoxina.
D ig ito x in a e s te o a lte rn a tiv , r e c o m a n d a t la b o ln a v i cu
in suficien renal i uneori cnd este n e ce sa r un efe ct bradica rdizant m ai intens.
R .a. Tulburri digestive: hiporexie sau anorexie, greuri, vrsturi,
diaree, dureri abdom inale. Tulburri cardiace: extra sisto le atriale
sau ventriculare, bradicardie pn la bloc co m p le t a-v, tahicardie
atrial sau ventricular, agravarea insuficienei cardiace, fibrilaie
ventricular. Tulburri neurologice: astenie, som nolen, cefalee,
confuzie, halucinaii.
C in d . B radicardie (sub 5 0/m in u t), b loc p a ria l a trio v e n tric u la r,
p e ricardit constrictiv, m iocardite acute, c a rd io m io p a tia hipertrofic, tahicardie ventricular.
P re c . In fa rc t re c e n t, h ip o k a lie m ie , h ip o tiro id is m , in s u fic ie n
h e p a tic , v rs tn ic i, tra ta m e n t cu a lt d ig ita lic s a u / i d iu re tic in
u ltim ele 2 sptm ni.
D IG O X IN U M

[SBlfAl S /P 'R F

F c in . A b s o rb ie d ig e s tiv 6 0 -7 5 % . M e ta b o liz a re su b 2 0 % .
E p u ra re p re d o m in a n t re n a l , 8 0 % n e s c h im b a t . E lim in a re
com plet din organism n 3 -4 zile.
F d in . Latena 1 -3 o re dup a d m in istra re oral i 5 -3 0 m inute
dup i.v. Efect m axim dup 6 - 7 ore, re sp e ctiv 1 -3 ore. A ciunea
dispare dup 4 - 8 zile n cazul adm inistrrii orale i la 3 zile dup
i.v.
A d m in . A duli. D igitalizare rapid: a), i.v., n 8 ore, iniial 0,5 mg
a p o i 0,25 mg la 2 -4 ore, 3 - 4 doze; b). oral, n 24 ore, in iia l
1 mg apoi cte 0,5 mg la 8 ore, 3 -4 doze. D igitalizare lent: n 3 5 zile, un com prim at la 6 ore. Doz de ntreinere: 0 ,2 5 -0 ,5 0 mg
pe zi, ntr-o priz (cu lim ite ntre 0,125 n insuficiena renal i
0,75 m g). N ou-nscui. D oza de saturaie 0 ,0 3 -0 ,0 5 m g/kg, cea

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

251

de ntreinere 0,0 0 5 -0 ,0 1 m g/kg. C opii ntre 2 s p t.-2 ani. D oza


de saturaie 0 ,0 6 -0 ,0 8 m g/kg, cea de ntreinere 0 ,0 0 8 -0 ,0 2 m g/
kg. C o p ii intre 2 -1 0 ani. D oza de saturaie 0 ,0 4 -0 ,0 6 m g/kg, cea
de ntreinere 0 ,0 1 2 -0 ,0 2 m g/kg. D ozele zilnice se adm inistreaz
n 1 -3 prize.
D IG O X IN 0,25 m g (Zentiva, R om nia)
Com pr. 0,25 m g. Ct. * 25. Pa 3,34
S ol.inj.0,25 m g/m l. Fiola 2 ml. Ct. * 5 Pa 7,98
L A N O X IN (W ellco m e , M area B rita n ie ) A sp e n E urope,
G erm ania
Sol. oral 0,05 m g/m l. Flac. 60 ml. Pa Sol. inj. 0,25 m g/m l. Fiola 2 ml. Ct. * 5 .Pa C 01 AX

ALI GLIC0ZIZ1

E X TR A C T U S C A T D E S E M IN E DE S O IA - G L Y C IN E M A X
_________________________________________________________ P T C
F d in . Extr. uscat de sem ine de soia, cu 26% izoflavone, exprim at
n genistein. Ac. hipocolesterolem iant, slab. estrogenic.
Ind. A djuvant n hipercolesterolem ie.
R.a. D ureri epigastrice, constipaie, diaree, vom e.
C ind. S ensibilizare la soia, glicin.
P rec. A sociere cu contracep tive orale.
A d m in . n tim pul m esei, cu ap sau a lt lichid. O ral 1 -2 com pr. *
2/zi.
S O YFE M 100 m g (BM F, R om nia)
E xtr. u sca t de s e m in e de s o ia
Com pr. film . Ct. * 30; 60. Pa -

C 01 B

- G ly c in e m a x 100 m g.

ANTIARITMICE CLASA I l III

A n tia ritm ic e clasa I s u n t n u m ite s ta b iliz a to a re de m e m b ra n ,


blocante ale canalelor de sodiu sau de tip chinidinic. n funcie de
efectul asupra duratei potenialului de aciune sunt m prite n:
grupa I A - prelungesc; I B - reduc; I C - nu o m odific.

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologic

252

G 01 BA

ANTIARITMICE, CLASA IA

C 01 BB

ANTIARITMICE, CLASA I B

C 01 BC

ANTIARITMICE, CLASA IC

C 01 BD

ANTIARITMICE, CLASA III

C 01 BG

ALTE ANTIARITMICE, CLASAI l III


*
:|:

C 01 BA

ANTIARITMICE CLASA I A

C H IN ID IN I S U LF A S

|C 5 |

/ \

p -Rf

F c in . A bsorbie 80% din tubul digestiv, pic plasm atic n 1 -2 ore,


se m enine 6 -8 ore. E xcreie renal 1 0 -5 0 % netrensform at, n
24 ore.
F d in . E fecte batm otrop, drom otrop i inotrop negative. Latena
2 -4 ore.
In d . Fibrilaie i flutter atriale, extra sisto le atriale.
R .a . G re u ri, v o m e , d u re ri a b d o m in a le , d ia re e , e x tra s is to le
v e n tricu la re , b loc a trio -v e ntricu la r, tra n s p ira ii, e ru p ii, cefalee,
n e lin ite , confuzie, delir, vede re tu lb u re , fo to fo b ie , zg o m o te n
urechi.
C in d . Infecii acute, endocardit lent, b loc ca rd ia c, insuficien
cardiac, hipertiroidism , tahicardii ventriculare.
P re c . C onductori auto, piloi, lu cr to ri n ap ro p ie re a m a in ilo r
periculoase sau la nlim e.
In te ra c . C afeina i tutunul pot produce aritm ii.
A d m iri. O ral. A duli. Iniial 0,20 g pentru te sta re a sensibilitii.
D ac nu apar tulburri tim p de 2 ore se continu adm inistrarea a
0 ,2 0 -0 ,4 0 g odat, de 4 - 6 ori/zi. n cazuri severe prize la 2 -3 ore.
D oze m axim e 0,5 g odat i 2 g/24 ore.
(*> C H IN ID IN A S U LF A T (A rena G roup, R om nia)
Com pr. 200 m g. Ct. * 20. Pa 12,37

MEMOMED

2014

Memorator ele farmacologie

C 01 BB

253

ANTIARITMICE, CLASA I B

LIDOCAINUM

ICilISBlII

P -R F

F d in . A c iu n e a n tia r itm ic in te n s , a p a re im e d ia t d u p
adm inistrare i.v. i este de scurt d urat (circa 30 m inute).
In d . S uprim area ta h ica rd ie i v e n tricu la re i pre ve n ire a fib rila ie i
dup infarct m iocardic acut.
R.a. S om nolen, parestezii, stim ularea S N C pn la convulsii.
P rec. Insuf. hepatic i cardiac, vrstnici.
A d m in . I.v. S aturare cu 200 mg care pot fi adm inistrate n mai
m ulte schem e: a). 100 m g n 2 m inute, repetate dup 10 m inute;
b). 50 m g ntr-un m inut, repetate de 3 ori la fie ca re 5 m inute; c).
perfuzie 20 mg pe m inut tim p de 10 m inute. ntreinere cu 2 -4 m g/
m inut pentru 2 4 -3 0 ore.
X IL IN A 100 m g/10 m l (Zentiva, R om nia)
S ol. inj. 1%. Fiole 10 ml. Ct. * 5;10. Pa C 01 BC

ANTIARITM ICE, CLASA I C

PROPAFENONUM

Ici] (S) ()

P -R F

F c in . D u p a d m in is tra re o ra l b io tra n s fo rm a re im p o rta n t la


primul pasaj hepatic.
F d in . E fecte asem ntoare chinidinei d a r i slab beta-adrenolitic
i anestezic local.
Ind. E xtrasistole i ta h ia ritm ii ve n tricu la re i su p ra ve n tricu la re ,
sindrom W olff-P arkinson-W hite .
R .a. G u s t m e ta lic , c o n s tip a ie , a g ra v a re a in s u f. c a rd ia c e ,
h ip o te n s iu n e o rto s ta tic , g re u ri, v o m e , c o le s ta z , a m e e li
confuzie, tulb. extrapiram idale..
C ind. Insuf. cardiac sever, oc cardiogen, bradicardie, tulburri
de conducere, tulburri pulm onare obstru ctive grave.
P rec. Insuf. renal, hepatic, v rstn ici. In terferen posibil cu
pacem akeri (se adapteaz intensitatea sem nalului).
A d m in . O ral. 4 5 0 -6 0 0 m g/zi, n 2 -3 prize, dup mese. M axim um
900 m g/zi. D oze m ai m ici n insuf. hepatic, renal. I. v. lent, n
sp ita l, 0 ,5 -1 m g /kg , re p e ta t, la n e v o ie , d u p 9 0 -1 2 0 m in u te .

254

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

P erfuzie 0,5 -1 m g/kg cu 0 ,5 -1 m g /m in u t, m a xim u m 560 mg/zi.


D iluare n sol. glucoza, nu n se r fiziologic.
P R O P A FE N O N S A N D Q Z 150 -(H e x a l, G erm ania)
Com pr. 150 m g. Flac. * 20; 30; 50; 100. Pa -;-;1 8,09:-.
0
P R O P A F E N O N A A R E N A 1 5 0 m g (A re n a G ro u p ,
R om nia)
___________________________________________
Com pr. 150 m g. Flac. x 20; 30; 50; 100. Pa 8,03;-; 36,25.
0 P R O P A FE N O N A A L 150 (A liud P harm a, G erm ania)
C om pr. film . 150 m g. Ct. * 20; 50; 100. P a 7,49; 18,71;34,95
R Y TM Q N O R M @ (A bbott, G erm ania)
Com pr. film . 150 mg; Ct. * 50. Pa 32,02
S ol.inj. 3,5 m g/m l. Fiola 20 ml. Ct. x 5. Pa 36,79
P R O P A N O R M 300m g (Pro. M ed., C ehia)
Com pr. 300 m g. Ct. x 50 Pa 40 ,3 0
FLECA1NIDUM ______________________ jC il () @

P -R F

F c in . A bsorbia dim inuat de alim ente.


F d in . S ca d e c o n d u c e re a in tra c a rd ia c . A c iu n e a n e s te z ic
local.
In d . P re v e n ire a fib rila ie i a tria le /flu tte r-u lu i a tria l p a ro x is tic e ,
ta hicardie supraventricular paroxistic.
R .a. A ritm ii, palpitaii, dure re to ra cic , ta h ica rd ie , hipotensiune.
A m e e li, in s o m n ie , s in c o p , a n x ie ta te , a ta x ie , d e p re s ie ,
p a re s te z ii, c e fa le e , a s te n ie , tre m o r, tra n s p ira ii, s o m n o le n .
Tulburri vizuale, tinitus. G reuri,constipaie, dureri abdom inale,
vom e, diaree, anorexie. R ash. Febr, dispnee.
C in d . B loc atrio ve n tricu la r, bloc de ra m ur d re a p t a so cia t cu
h e m ib lo c stng, in fa rct m io ca rd ic recent, (cre te m o rta lita te a ),
o c cardiogen.
P re c . S arcin: categ. C. Lactaie: excretat n lapte. C opii: nu s-a
s ta b ilit s igurana i e fica cita te a la co p ii sub 18 ani. T u lb . c-v:
pruden n aritm ii, cardiom iopatie, sc d e re a fraciei de ejecie.
Insuf. hepatic. H ipo-hiperkaliem ie.
A d m in . A d u li. In iia l 50 mg la 12 o re . C re te cu 50 m g de
2 ori/zi la 4 zile. D oza m axim 300 m g/zi.

MEMQMED

2014

255

Memorator de farmacologie

T A M B O C O R 50 - 100 (M eda P harm a, G erm ania)

C om pr. 50 m g; 100 m g. Ct. * 20; 50; 100; * 20; 50; 100.


Pa -; 90,92; Pa
C 01 BD

ANTIARITMICE, CLASA III

A M IO D A R O N U M

[Cal (5)()

> p -R F

F cin . A bsorbie bun digestiv. B iodisponibilitate variabil (22


86% ), cu e lib e ra re de iod. D e p o zita re n e s u tu l a d ip o s i n
organe n a lt p e rfuzate (plm n , m duva o a se lo r, su p ra re n a le ,
fic a t, p a n c re a s , in im , s p lin , rin ic h i). E lim in a re b ilia r i
in te stin a l n p ro p o rii m ari. E lim in a re re n a l a io d u lu i. D up
oprirea adm inistrrii elim inare a com plet din organism dureaz
circa 7 luni.
F d in . D im in u a u to m a tis m u l s in u sa l, n c e tin e te c o n d u ce re a
a tria l , m re te p e r io a d a re fr a c ta r a tr io - v e n tr ic u la r .
C oronarodilatator, bradicardizant.
In d . A n tia ritm ic d e a lte rn a tiv . T a h ia ritm ii s e v e re , c a re nu
rspund la alte terapii. T ahicardie sinusal i paroxistic, flu tte r i
fibrilaie atrial, extrasistole a triale i ventriculare. Util n infarct
acut, preinfarct, postinfarct.
R.a. D ep o zite co rn e e n e re ve rs ib ile , fo to s e n s ib iliza re , in filtra te
p u lm o n a re cu fib ro z , a ta x ie , a m e e li, tre m o r, b ra d ic a rd ie
sinusal, anorexie, greuri, hepatit. P oate p ro d u ce tiro id it cu
h ip e rtiro id ie . P a c ie n ii tre b u ie m o n ito riz a i (c o n tro l ra d io lo g ie
pulm onar la 6 luni, ecg, explorare hepatic i tiroidian la 6 luni,
exam inare oftalm ologic anual).
Cind. B radicardie sinusal, bloc A -V , distiroidii.
Prec. A ntecedente tiroidiene, expunere la soare. Control tiroidian
(la 6 luni), oftalm ologie (la un an).
A d m in . O ra l. A d u li. D o z d e a ta c 4 0 0 - 6 0 0 m g /zi, tim p de
8 -1 5 zile. ntreinere cu 2 0 0 m g/zi, 5 zile pe sptm n. Copii.
Doz d e a ta c s e c a lc u le a z m p rin d 4 0 0 - 6 0 0 m g la 1,73
(suprafaa c o rp o ra l m e d ie la a d u lt) i n m u lin d cu su p ra fa a
corporal a copilului tratat. n tre in e re cu ju m ta te din doza de
atac, adm inistrat 5 zile pe sptm n. Inj. i.v. Perfuzie i.v. prin
cateter, 5 m g/kg n 2 0 -1 2 0 m inute, cu control ecg. M axim um 1,2
g/24 ore. n fibrilaie ventricular sau ta h ica rd ie ventricular, inj.
i.v. 300 m g n cel puin 3 m inute. La a d m in istra re a cronic se
prescrie doza m inim activ.

MEMOMED

256

2014

Memorator de farmacologie

A M IO K O R D IN (U nifarm S A, R o m n ia / Krka, R om nia)


Sol. inj. 50 m g/ ml m g. Fiola 3 ml. Ct. * 5. Pa 18,49
A M IO D A R O N A LPH 200 m g (LaborM ed, R om nia)
Com pr. 200 m g. Ct. * 20; 30; 1000. Pa -;9,01

A M IO D A R O N A 200 mg (La ro p h a rm S R L, R om nia)

C om pr. 200 m g. Ct. * 20. Pa A M IO D A R O N A A R E N A 2 0 0 m g (A re n a G ro u p ,


R om nia)_________________________________________________
C om pr. 200 m g. Flac. * 30; 60. Pa 7,33; -.
C O R D A R O N E (S anofi-A ventis, F rana)
C om pr.diviz. 200 m g. C t. * 30. Pa 13,87
S E D A C O R O N (E bew e, A ustria )
C om pr. 200 mg. Ct. * 20; 50. Pa C onc.pt.sol.perf/inj. 50 m g/m l. Fiola 3 ml. Ct. * 5. Pa 12,39
DRONEDARONA

P -R F

F c in . E ste bine a b s o rb it dup a d m in is tra re a o ra l (ce l puin


7 0 % ), d a r b io d is p o n ib ilita te a a b s o lu t e s te de 15% , d a to rit
efectului de prim pasaj. D ronedarona i m etabolitului ei N -debulil
se leag de a lbum inele p lasm a tice 99,7% , re sp e c tiv 98,5% i
legarea nu este saturabil. Se m e ta b o lize a z n proporie mare,
n p rin c ip a l p rin in te rm e d iu l C Y P 3 A 4 , c n d s e fo rm e a z
m e ta b o litu l a c tiv N -d e b u tila re a (m o n o a m in o o x id a z a c o n trib u ie
parial la m etabolizarea acestuia). Se e lim in pre p o n de re n t prin
m a te riile fa c a le (84% ), n p rin c ip a l s u b fo rm de m e ta b o lii.
Tim pul term inal de njum tire p lasm atic al dronedaronei este
de aproxim ativ 25-30 ore, iar al m e tabolitului su N -debutil este
de aproxim ativ 20-25 ore. La pacieni, dro n e d aro n a i m etabolitul
su sunt com plet elim inai din plasm n decurs de 2 sptm ni
dup ncheierea tratam entului cu 400 m g de d ou ori pe zi.
F d in . D ronedarona este un blocant m u lticanal care inhib influxul
de potasiu (incluznd IK (Ach), IK ur, IKr, IK s) i astfel prelungete
potenialul card ia c de aciune i p e rioadele re fractare (clasa III).
D e asem enea, inhib influxul de sodiu (clasa IB) i influxul de
c a lc iu (c la s a IV ). D ro n e d a ro n a a n ta g o n iz e a z n e c o m p e titiv

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

257

stim u la re a a d re n e rg ic (cla sa II). R educe fre cve n a c a rd ia c ,


prelungete lungim ea ciclului W enckebach i intervalele A H , PQ,
Q T fr un efect m arcat sau o cretere uoar a in tervalelor Q Tc
i fr nicio m odificare a in te rva le lo r H V i Q R S. C rete perioada
re fra c ta r e fe c tiv (P R E ) la n iv e lu l a triu lu i, n o d u lu i a trio ventricular, ia r P R E la nivel ve n tricu la r a fost u or prelungit cu un
grad m inim de re ve rs -fre c v e n -d e p e n d e n . S cade te n siu n e a
a rte ria l i c o n tra c tilita te a m io c a rd u lu i (d P /d t m ax) f r n icio
m o d ific a re a s u p ra fra c ie i de e je c ie a v e n tric u lu lu i s t n g i
re d u c e c o n s u m u l m io c a r d ic d e o x ig e n . A re p r o p r ie t i
vasodilatatoare la nivelul a rte re lo r coronare (legate de activarea
cii oxidului nitric) i la nivelul a rte re lo r periferice. P rezint efecte
a n tia d re n e rg ic e in d ire c te i a n ta g o n is m p a ria l al s tim u l rii
a d re n e rg ic e . R e d u c e r s p u n s u l a lfa -a d re n e rg ic al te n s iu n ii
a r te r ia le la e p in e frin i r s p u n s u rile b e ta l i b e ta 2 la
isoproterenol.
In d . M eninerea ritm ului sinusal d up o c a rd io ve rsie re u it la
pacieni aduli cu fibrilaie atrial (FA) paroxistic sau persistent,
stabili din punct de vedere clinic
R.a. Insuficien cardiac congestiv, bradicardie, diaree, grea
i v rs tu ri, fa tig a b ilita te i a ste n ie , e ru p ii c u ta n a te tra n zito rii
(in c lu z n d e ru p ii g e n e ra liz a te , m a c u la re , m a c u lo p a p u la re ),
prurit.
C ind. Nu trebuie a dm inistrat p a cie n ilo r cu disfuncie sistolic a
v e n tric u lu lu i s t n g sau p a c ie n ilo r cu e p is o a d e c u re n te sau
anterioare de insuficien cardiac. B loc a trio -ve ntricu lar de grad
doi sau trei, b loc de ra m u r co m p le t, b lo c d ista l, d is fu n c ie a
n o d u lu i s in u s a l, b ra d ic a rd ie , p a c ie n i in s ta b ili h e m o d in a m ic.
A dm inistrare c oncom itent cu inhibitori puternici ai citocrom ului P
450 (C Y P ) 3 A 4 sa u c a re in d u c to rs a d a v rfu rilo r, c u m s u n t
fe n o tia z in e , c is a p r id , b e p r id il, a n tid e p r e s iv e tr ic ic lic e ,
terfenadin i anum ite m acrolide adm inistrate pe cale oral (cum
este eritrom icina), antiaritm ice din clasa I i clasa III.
P rec. A V C , Insuficien cardia c , vrstnici cu vrsta de 75 de ani
A d m in . O ral. A duli. 400 m g/zi x 2/zi (n tim pul m icului dejun i
cinei).
M U LTA Q 400 (S anofi-A ventis, Frana)
C o m p r. film . 4 0 0 m g . C t. * 2 0 ; 5 0 ; 6 0 ; 1 0 0 . Pa
405,17;-.

258

C 01 BG

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

ALTE ANTIARITMICE, CLASA I SI III

V ERNAKALANTUM

F c in . D up o singur perfuzie cu 3 m g/kg tim p de 10 m in u t m edia


c o n centraiilo r plasm atice m axim e a fo s t de 3,9 jig /m l i de 4,3
p g/m l dup o a doua perfuzie cu 2 m g/kg, cu un interval de 15
m inute ntre doze. S e distribuie e xte n siv i rapid n o rganism , cu
un volum de distribuie de a pro xim a tiv 2 l/kg. Fracia liber este
de 53-63% .
La m etabolizatorii rapizi C Y P 2D 6, se e lim in n principal prin 0 d e m e tila re a m e d ia t d e C Y P 2 D 6 . G lu c u ro n o c o n ju g a re a i
e x c re ia re n a l s u n t p rin c ip a le le m e c a n is m e de e lim in a re la
m etabolizatorii leni C Y P 2D 6. Nu este n ecesar a justarea dozei
pentru de insuficien cardiac congestiv, in suficien hepatic,
i n ic i n fu n c ie d e v rs t , c r e a tin in e m ie s a u tip u l de
m e tabolizator C Y P 2D 6.
F d in . A cioneaz preferenial la nivelul a triilo r pentru a prelungi
perioada refractar atrial i a ncetini c o n d u ce re a im p u lsu rilo r n
fu n c ie d e fre c v e n . S e le c tiv ita te a re la tiv a s u p ra p e rio a d e i
re fra cta re a tria le fa de p e rio a d a re fra cta r v e n tric u la r este
postulat ca fiind rezultatul blocrii im p u lsu rilo r la nivel atrial, dar
nu i la nivel v e n tricu la r, precu m i ai s t rii e le c tro fiz io lo g ic e
de o sebite a atriilor n fibrilaie.
B locheaz curenii din toate fa ze le p o te n ia lu lu i de aciune
atrial, incluznd curenii de potasiu ca re su n t e xp rim a i sp e cific la
nivelul atriilo r (de exem plu efluxul de potasiu u ltra-rapid i efluxul
de potasiu dependent de acetilcolin). n tim pul fibrilaiei atriale,
b lo carea c a n a le lo r de sodiu d e p e n d e n te de fre c ve n i voltaj
concentreaz i m ai m ult aciunea m e d ica m e n tu lu i spre esutul
atrial d e polarizat parial i activa t rapid m ai d e grab d e c t spre
ve ntriculul polarizat norm al care bate cu fre cve n e ca rd ia ce m ai
jo a s e . n plus, c a p a c ita te a de a b lo c a u ltim a c o m p o n e n t a
c u re n tu lu i d e s o d iu lim ite a z e fe c te le a s u p ra re p o la riz rii
v e n tricu la re in d u s e de blocada c u re n ilo r de p o ta siu la n ivelul
ventriculului. A re un potenial p ro a ritm ic sczut.
In d . C onversia rapid la ritm sinusal a fib rila ie i atriale cu debut
re ce n t la a d u li: -P e n tru p a cie n i ca re nu au fo s t s u p u i unei
in te rv e n ii c h iru rg ic a le : fib rila ie a tria l cu d u ra t < 7 z ile
-P entru pacieni care au fost supui unei intervenii chirurgicale
cardiace: fibrilaie atrial cu durat < 3 zile
R .a. D isgeuzie, strnut, tuse, d isconfort nazal bradicardie, flutter
a tria l, h ip o te n s iu n e a rte ria l , p a ra e s te z ie , a m e e a l , ce fa le e ,

M EM O M ED 2014
Memorator de farmacologie

259

h ip o e ste zie , g rea, v rs tu ri, xe ro sto m ie , prurit, h ip e rh id ro z ,


durere la locul perfuziei, parestezii la locul perfuziei, senzaie de
cldur, oboseal.
C ind. S tenoz aortic sever, tensiune arterial sistolic < 100
m m H g, insuficien cardiac clasa N Y H A III i N YH A IV, pacieni
cu in te rv a l Q T p r e lu n g it in iia l (n e c o re c ta t > 4 4 0 m s) sa u
bradicardie sever, disfuncie de nod sinusal sau bloc ca rd ia c de
g ra d u l d o i i g ra d u l tre i n a b s e n a u n u i s tim u la to r c a rd ia c ,
sindrom coronarian a cu t (incluznd in fa rct m iocardic) n ultim ele
30 z ile . U tiliz a re a de m e d ic a m e n te a n tia ritm ic e in tra v e n o a s e
pentru controlarea ritm ului cardiac (clasa I i clasa III) n ultim ele
4 ore dinainte, precum i n prim ele 4 ore dup adm inistrare.
A d m in . n p e rfu zie i.v. (se m o n ito rize a z p a cie n tu l pe d u ra ta
perfuziei i cel puin 15 m inute dup term inarea perfuziei pentru
sem ne i sim ptom e de scdere brusc a tensiunii arteriale sau a
frecvenei cardiace). D oza iniial reco m a nd a t pentru perfuzie
este 3 m g/kg, a d m in is tra t pe o p e rio a d de 10 m inute (doza
m axim calculat pentru greu ta tea de 113 kg). Pentru pacienii cu
greutatea > 113 kg nu trebuie depit doza iniial m axim de
339 mg (84,7 ml de soluie 4 m g/m l). n cazul n care conversia la
ritm ul sinusal nu apare n 15 m inute dup term inarea perfuziei
iniiale, se poate adm inistra o a doua p erfuzie de 2 m g/kg tim p de
10 m in u te . P entru p a c ie n ii cu g re u ta te a > 113 kg nu tre b u ie
depit doza m axim pentru a doua perfuzie de 226 m g (56,5 ml
de soluie 4 m g/m l). Nu trebu ie adm in istra te do ze cum ulative m ai
mari de 5 m g/kg n decurs de 24 ore.
B R IN A V E S S (M erck S ha rp & D ohm e, M area Britanie)
C onc. pt. sol. perf. 20 m g/m l. FI. * 10; 25 ml. Pa -

C 01 C STIMULANTE CARDIACE EXCL. GLIC0ZIZI


CARDIACI
C 01 CA
C 01

CE

AGENI ADRENERGICI l DOPAMINERGICI


INHIBITORI Al F0SF0DIESTERAZEI

C 01 CX

ALTE STIMULANTE CARDIACE

AGENI ADRENERGICI l DOPAMINERGICI

01 CA

MEMOMED

260

2014

Memorator de farmacologic

N O R A D R E N A LIN U M

/ jb A x

>S

F c in . Nu se absoarbe din tubul digestiv. E lim inare i m etabolizare


rapide.
F d in . V asoconstricie generalizat, creterea tensiunii arteriale.
In d . M edicam ent de urgen in colaps.
R .a. A nx ie ta te , d ispnee, c efale e , tre m o r, d u re re re tro ste rna l ,
paloare, tahicardie. N ecroz cutanat n cazul inj. extravasculare.
C in d . T u lb u r ri de ritm ca rd ia c, h ip o te n s iu n e cu h ip o vo le m ie ,
infarct m iocardic recent.
A d m in . Sol. din fiol se dilue a z o b lig a to riu , n sol. glucozat
izotonic. A dm in. strict i.v. D oza se s ta b ile te n funcie de starea
clin ic a bolnavului.

N O R A D R E N A L IN E T A R T R A T E A G U E T T A N T (Lab.
A guettant, Frana)____________________________________ _
C onc. pt. sol. perfuz. 0,2% . Fiole 4 m l; 8 m l. C t * 10. Pa
395,69; 720,93
D O P A M IN U M

F c in . A d m in is tra t i.v, urm ea z c a le a m e ta b o lic a c a te co la m inelor.


F d in . A ctiveaz receptorii alfa i b e la -a d re n e rg ici. D oze de 1 ,5 10 m eg/kg/m in. D ilat arterele renale, coronare, cerebrale. Doza
de 10 m eg/kg/m in. stim uleaz inim a. D oze peste 15 m eg/kg/m in.
produc arteriolo- i venoconstrictie.
In d . oc re fra cta r la terapia de re fa ce re h id ro e le ctro litic . oc
cardiogen, singur sau asociat cu alte m e dicam ente presoare i
cu diuretice. oc cu oligurie i rezisten periferic norm al sau
sczut. T u lburri h e m odinam ice din tra u m a tism e , oc septic,
chirurgia cardiac.
R .a. T ahicardie, aritm ii, dureri p re co rd ia le , h ip e rte n s iu n e a rte
rial, greuri, vom e.
C in d . T ahiaritm ii, feocrom ocitom .
P re c . In fa rct m iocardic, a te ro s cle ro z , h ip e rte n s iu n e a rte ria l ,
arterite, sindrom R aynaud, hipertiroidie, insuf. respiratorie acut,
vrstnici.

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

261

A d m iri. 50 m g d o p a m in din fio le se d ilu e a z In 250 ml sol.


g lu c o za 5% sa u s e r fiz io lo g ic 0 ,9 % sau la c ta t de s o d iu sol.
iz o to n ic . O p ic tu r s o lu ie d ilu a t = 10 m cg d o p a m in .
A dm inistrare n perfuzie i.v., iniial 2 - 5 m cg/kg/m inut. Se poate
crete, la nevoie, cu 1 -1 0 m cg/kg/m inut, n funcie de tensiunea
arterial, debit cardiac i urinar. Se poate ajunge pn la 2 0 -5 0
m cg/kg/m inut. D ac debitul urinar scade, chiar fr hipotensiune,
se reduce doz. O prirea adm inistrrii se face lent.

D O PA M IN A D M E D A 200 (A dm eda, G erm ania)

C onc. pt. sol. perf. 20 m g/m l. Fiola 10 ml. Ct * 5. Pa 26,26

D O P A M IN A C LO R H ID R A T (Zentiva SA R om nia)

C onc. pt. sol. perf. 5 m g/m l. Fiola 10 ml. Ct * 5 fiole. Pa


12,82
DOBUTAM 1NUM

F c in . D up injectare, biotra n sfo rm a re rapid. T 1/2: 2 - 3 m inute.


E xcreie urinar, ca m etabolii.
F d in . E fecte beta-1 adrenom im etice. S tim ulare cardiac.
In d . Insuf. c a rd ia c c o n s e c u tiv b o lilo r o rg a n ice m io c a rd ice ,
infarct m iocardic, n chirurgia cardiac, oc septic i cardiogen.
R.a. T ah ica rdie , a ritm ii, d u re ri p re co rd ia le , h ip e rte n siu n e a rte
rial, cefalee, dispnee.
F rec. A ritm ii cardiace, hipotensiune sever din ocul cardiogen.
A d m in . N um ai n p e rfu z ii i.v. a s o lu ie i o b in u te prin d ilu a re a
coninutului unei fiole (250 mg d o butam in) n sol. glucoza 5% ,
ser fiziologic sau sol. lactat. S oluiile sunt stabile cel m ult 24 ore
de la diluare. D oze ntre 0 ,5 -2 ,5 -1 0 m cg/kg/m inut, n funcie de
frecvena cardiac, tensiune a arterial, debitul cardiac, diurez.
ntreruperea adm inistrrii se face gradat.

D O B U T A M IN A A D M E D A 2 0 0 IN F U S (A d m e d a ,
G erm ania)
S ol.perf. 250 m g/50m l. Fiole 50 m l. sol. Ct. * 1. Pa 25,30
D O B U T A M IN A C LA R IS 12,5 m g/m l (C laris Lifesciences
(U k) Ltd. - M area B ritanie)________________________________
C onc. pt. sol. perf.12,5/m l. Ct. * 1,5. Pa

MEMQMED

262

2014

Memorator de farmacologie

M ID O D R IN U M

P-RF

F c in . P ro d ro g c a re e lib e re a z s u b s ta n a s im p a to m im e tic
d ire c t d im e to x ife n ii-a m in o e ta n o l, re p re z e n t n d m e ta b o litu l
principal (40% ) activ. E xcreie urinar n decurs de 24 ore de la
adm inistrare. Nu traverseaz bariera hem ato-encefalic.
F d in . S tim u le a z e le c tiv re c e p to rii a lta -a d re n e rg ic i p e rife rici,
c re te to n ic ita te a a rte rio le lo r i re z is te n a p e rife ric . E fecte
reduse asupra inim ii. Poate produce o slab bradicardie, reflex.
In d . Tulburri circulatorii n ortostatism , hipotensiune esenial i
n c o n v a le s c e n , d u p in te rv e n ii c h iru rg ic a le sau n a te re .
In c o n tin e n u rin a r d a to rit in s u fic ie n e i s fin c te ru lu i ve zica l.
D isfuncii n ejacularea lichidului sem inal.
R .a . R a r a ritm ii c a rd ia c e , d u re ri p re c o rd ia le , a le rg ii. S u p ra dozarea poate produce piloerecie, senzaie de frig, necesitatea
de m iciune cu retenie urinar.
C in d . H iperte n siu n e arte ria l , ne frit cro n ic , g la u co m , h iper
trofie de prostat, hipertiroidism .
A d m in . Oral. T ulburri circulatorii, aduli i adolesceni, 2,5 mg
de 2 ori/zi. La nevoie de 3 ori/zi. C opii, n funcie de greutate.
Incontinen urinar, aduli, 2 ,5 -5 m g de 2 - 3 ori/zi. Inj. i.m. sau
i.v. A duli i copii peste 12 ani o fiol de 1 -2 ori/zi.
G U TR O N (N ycom ed, A ustria)
Com pr. 2,5 mg. Ct. * 10,20, 50. Pa -;10,75; -.
Com pr. 5 m g. Ct. x 20. Pa
E P IN E P H R IN U M

/S rK

/A \

> S /P -R F

S in. A drenalina
F c in . B iotransform are rapid, nu se absoarbe, practic, pe cale
oral.
F d in . A fin ita te p e n tru re c e p to rii a d re n e rg ic i a 1 , b1 i b2.
V asoconstricie arteriolar (a1) urm a t de va so d ila ta ie de mai
s c u rt d u ra t (b 2 ); s tim u la re a tu tu r o r fu n c iilo r c a rd ia c e .
B ronhodilataie (antagonist fizio log ic al H istam inei).
In d . V a s o c o n stricto r g e neral i local (i a s o cia t cu a nestezice
locale), reanim are cardiac. De elecie n oc anafilactic (asociat
cu corticosteroizi) edem angioneurotic. C riza de astm bronic.

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

263

A d m iri. n oc anafilactic: reacie puin sever, 0 ,3 -0 ,5 mg (0 ,3 0,5 ml sol. 1%o, i.v. lent sau i.m., la 2 0 -3 0 m inute, repetat de 3 ori
la nevoie); reacie grav, 0,5 mg (5 ml sol. 1/10.000, i.v. lent,
repetat la 5 -1 0 m inute, la nevoie).
A D R E N A LIN A 1m g (Terapia, R om nia)
Sol. inj. 0,1% . Fiole 1 ml. Ct * 100. Pa 167,86
E PH ED R IN I H Y D R O C H LO R ID U M

F c in . B io d is p o n ib ilita te a o ra l e s te 9 0 % . S e e lim in re n a l
n e b io tra n s fo r m a t n p r o c e n t d e 7 7 % . E lim in a re a e s te
dependen de pH -ul urinei: 88% (pH -ul acid) sau 27% (pH -ul
bazic)
F d in . S tim uleaz direct receptorii adrenerci alfa i beta i indirect
crete eliberarea de N A n fanta sinaptic. A stfel stim uleaz SNC,
aparatul cardiovascular, aparatul respirator, sfincterele de la nivel
digestiv i urinar. Este i inhibitor M AO .
In d . h T A in d u s d e a n e s te z ia g e n e ra l s a u de ra h i- sa u
p e ria n e ste zie, tra ta m e n tu l p re ve n tiv al h T A d in ra h ia n e ste zie
utilizat n intervenia chirugical obstetrical.
R .a. C o n fu z ie , a n x ie ta te , d e p re s ie , n e rv o z ita te , irita b ilita te ,
insom nie, palpitaii, tahicardie , H TA, dispnee
C in d . A fe c iu n i is c h e m ic e c a rd ia c e , H T A , tire o to x ic o z ,
hipertrofie de brostat. A so cie ra cu urm to a re le m edicam ente:
h a lo ta n , im ip ra m in , a n tid e p re s iv e in h ib ito a re a le re c a p t rii
serotoninei i adrenalinei, guanetidin.
P rec. D iabet zaharat, H TA, hipertrofie de prostat, hipertiroidie,
insuficien coronarian, glau co m cu unghi nchis. T e s t p o zitiv
antidoping
A d m in . I.v. A du lt i copii peste 12 ani: 3-6 m g (m axim 9 m g)
repetabil la 3-4 m inute, dac este nevoie pn la m axim de 30
mg. D oza m axim pe 24 h este de 150m g. C opii sub 12 ani: 0 , 5 0,75 m g/kg sau17-25 m g/m 2 la 3-4 m inute n funcie de rspuns.
E FE D R IN A 50 m g/m l (Zentiva, R om nia)
Sol. inj. 50 m g/m l Fiole 1 ml. C t * 5 ,1 0 Pa 7,41; 0 E FE D R IN A A R E N A (Arena G roup SA, R om nia)
C om pr. 50 mg. Ct. x 30 com pr. Pa -

MEMOMED

264

2014

Memorator de farmacologie

C 01 CE

INHIBITORI Al FOSFODIESTERAZEI

MILRINONUM

F d in . Inotrop p ozitiv i va so d ila ta to r prin in h ib a re a se le ctiv a


fo sfo d ie ste ra z e i de tip III de la n ivel c a rd ia c i m u chi netezi
vasculari.
In d . Insuficien cardiac congestiv
R.a. A ritm ii ventriculare, hTA, oc anafilactic
C in d . C ardiom iopatie hipertrofic, valvulopatie
P re c . In fa rc t d e m io c a rd , H T A , a ritm ii s u p ra v e n tric u la re i
ventriculare, insuficien cardiac, IR cronic.
A d m in . A dult i.v. D oza de atac 5 ng/kg/m in o dat, repetabil de
10 ori. Doza de ntreinere 0,750 - 0,375 pg/kg/m in. tim p de 48
ore. D oza cum ulativ 1,13 ng/kg/m in. n 48 ore.

C O R O TR O P E (Sanofi, A ve n tis R om nia S .R .L.)

Sol. inj. 1 m g/m l. Fiole. 10 ml. Ct. x 10 fiole. Pa 542,71


C 01 CX

ALTE STIMULENTE CARDIACE

LEVOSIMENDANUM_________________________|SB|

>S

F d in . A ciu n e in o tro p po zitiv prin cre te re a s e n sib lit ii fib re i


m io c a rd ic e la e fe c tu l c a lc iu lu i. V a s o d ila ta ie p rin fa v o riz a re a
deschiderii canalelor de potasiu din m uchii netezi vasculari.
In d . In s u ficie n c a rd ia c c o n g e s tiv s e ve r , d e c o m p e n sa t
(adjuvant).
R.a. H ipotensiune, aritm ii, hipokaliem ie.
C in d . Insuf. hepatic i renal m o d e ra t -se ve r , hip o te nsiu n e
sever, aritm ii.
A d m in . I.v. In iia l 1 2 -2 4 m g /kg n 10 m in u te . A p o i p e rfu z ie
0,1 gg/kg.
S IM D A X (O rion C orporation - Finlanda)
C onc. pt. sol. perf. 2,5 m g/m l. Flac. 5 ml. Pa 2620,56

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

265

C 01 D

V ASO DILATATO ARE U TILIZA TE N BOLI


CARDIACE

C 01 DA

NITRAI ORGANICI

C 01 DX

ALTE VASODILATATOARE UTILIZATE N AFECIUNI


CARDIACE

C 01 DA

NITRAI ORGANICI

N IT R O G LY C E R IN U M

:!=

Z C x [SB| / \ p .6 L . S o l.in j. S

F cin . A bsorbie sublingual cu biodisponibilitate 40% . Latena 2 3 m inute, durata aciunii 1 0 -4 0 m inute. Se absoarbe bine i din
tubul digestiv i dup aplicare cutanat, d a r latena i durata sunt
m ai lu n g i. U n g u e n tu l 2% a p lic a t pe to ra c e sa u pe fla n c u ri
d e te rm in e fe c t d u p 1 5 - 3 0 m in u te , cu d u ra ta 3 - 6 o re .
C om prim atele retard pot aciona 6 -1 0 ore.
F d in . P roduce veno- i arteriolo-dilatatie, dim inu m unca inim ii i
n e v o ia d e o x ig e n . D ila t c o ro n a re le i d im in u p re s iu n e a
ventricular endodiastolic.
Ind. T oate form ele de angin pectoral. P reparatele cu laten i
durat scurte reprezint m edicaia principal In criza de angin.
P rofilaxie naintea unui efort. P erfu zie i.v. Insuficien cardiac
a s o c ia t c u in fa rc t m io c a rd ic a c u t. E d e m p u lm o n a r a c u t
cardiogen. A n g in se ve r . R e a liza re a h ip o te n s iu n ii c o n tro la te
preoperator.
R.a. H ipote n siu n e a rte ria l , s in co p , lip o tim ie (m ai fre c ve n t la
v rs tn ic i i h ip e rte n s iv i). C e fa le e , d u re ri a le g lo b ilo r o c u la ri,
m ethem oglobinem ie. T oleran.
C ind. H ipertensiune intracranian, cardiom iopatia hipertrofic.
P rec. A teroscleroz, glaucom , hipertensiune arterial.
In te r a c . A lc o o lu l c re te s e v e rita te a c e fa le e i i fa v o riz e a z
lipotim ia. T utunul scade efectul N.
A d m in . P reparatele cu eliberare im ediat, avnd laten i durat
de a c iu n e scu rte , se a d m in is tre a z s u b lin g u a l. P re p a ra te le
retard se n g h it ntregi. A duli. C om prim ate obinuite, 0,5 m g n
criz i preventiv. S e poate repeta, la nevoie, dup 5 -1 5 m inute.
D ac d u p 3 - 4 c o m p rim a te d u re re a a n g in o a s nu d is p a re
com plet, se consult m edicul. C om prim ate retard, cte unul de

266

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologic

2 - 3 ori pe zi. U n g u e n t, a p lic a t de 2 o ri/z i. U til s e a ra , pentru


prevenirea crizelor nocturne. P reparatele tra n sd e rm ice se aplic
pe p ie le a to ra c e lu i o d a t pe z i i s e in 8 - 1 2 (tra ta m e n t
discontinuu) sau 24 ore (tratam ent continuu). S pray oral, in criz,
puful se aplic pe lim b, se poate repeta la 3 -5 m inute, cel mult
de 3 ori n 15 m inute. P erfuzie i.v. cu m onitorizarea cel puin a
tensiunii arteriale, frecvenei cardiace, ecg. D oze individualizate,
n tre 0 ,7 5 - 8 m g n itro g lic e rin /o r , n c e p n d cu d o z e m ici.
Trinitrosan se adm inistreaz num ai diluat, m inim um 1:4, n ser
fiziologic sau glucoza 5% sau 10%. Lenitral, fiola de 10 ml la 250
ml sol. izotonic sau 2 fiole la 500 ml sol. izotonic. Perfuzoarele
din P V C d e te rm in p ie rd e re a u n e i p ri d in su b sta n a activ.
D urata adm inistrrii este n funcie de evoluia clinic. Trinitrosan
nu se adm inistreaz m ai m ult de 3 zile.
N ITR O D E R M TTS 5 (N ovartis P harm a, G erm ania)
S is te m tra n s d e rm ic , c o n in n d 2 5 m g n itro g lic e rin i
elibernd 5 m g nitroglicerin n 24 ore, n funcie de supra
faa de contact a sistem ului terapeutic, care este de 10 cm 2.
Ct. x 10. Pa 18,47
N ITR O G LIC E R IN A 0,5 mg (Zentiva SA, R om nia)
C om pr.subling. 0,5 mg. Ct. * 20. Pa 3,87
N ITR O M IN T (Egis, U ngaria)
S pray subling. 1% - 0,4 m g/doz. Flac. 10 g (180 doze). Pa
15,3
Com pr. elib.prel. 2,6 m g. Ct. * 60. Pa 9,88
N IT R Q N A L 1m g/m l (C h im im portexport-P lirim ex S.R.L.
- R om ania)_______________________________________________
Sol.perf. 1 m g/m l Fiole 10 ml. Ct. * 10 . P a 82,89
N IT R O L IN G U A L IN F U S 1 m g /m l (C h im im p o rte x p o rtP lirim ex S.R .L. - R om ania)
S ol.perf. 1 m g/m l Fiole 5 ml. Ct. * 10. Pa 43,63
P E N T A E R IT H R Y LI T E T R A N IT R A S

P -6 L

F c in . A bsorbie bun digestiv. E lim inarea prin urin i fecale.


F d in . E fecte asem ntoare nitroglicerinei. Latena o or, durata
aciunii 4 -8 ore.

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

267

P rec. G laucom , vrstnici, conductori auto, piloi, m uncitori lng


m aini periculoase i la nlim e.
In te r a c . A lc o o lu l s c a d e te n s iu n e a a rte ria l , tu tu n u l re d u ce
efectul P.
A d m iri. O ral, nainte de m as, 1 0 -3 0 m g de 2 -4 ori/zi, pn la
60 mg de 2 -4 ori/zi.
N IT R O P E C T O R 20 m g (Terapia, R om nia)
C om pr. 20 m g. C t. x 30. Pa 7,55
IS O S O R B ID I D IN IT R A S ________________[Bj / f t \ P -6L
F c in . A bsorbie perlingual, digestiv, cutanat. D up adm inis
trare perlingual atinge concentraii p lasm atice eficiente la 5 -1 0
minute. Excreie urinar.
F d in . E fe c te a s e m n to a re n itro g lic e rin e i. L a te n a i d u ra ta
aciunii pentru com prim ate sunt: 5 -1 0 m inute, respectiv 1 -2 ore,
dup adm inistrare sublingual; 20 -30 m inute, respectiv 3 - 6 ore,
d up a d m in is tra re o ra l ; o o r , re s p e c tiv 6 - 1 0 o re , p e n tru
com prim ate retard; 3 0 -6 0 m inute, re sp e ctiv 1 0 -1 2 ore, pentru
unguent 10%.
In d ., R .a., C in d i P re c ., ca la n itro g lic e rin . U til n a c a la zie
(scade presiunea n sfincterul esofagian inferior cu 60% tim p de
6 0 -9 0 m inute).
A d m in . Oral. P rofilactic n angina pectoral 5 -2 0 mg de 2 -4 ori/
zi. La nevoie se crete gradat pn la 120 m g/zi, n 2 - 3 prize. n
c riz a de a n g o r 5 - 1 0 m g s u b lin g u a l. C o m p rim a te re ta rd de
2 ori/zi. n acalazie 5 -1 0 m g sublingual cu 15 m inute nainte de
mas sau 10 mg oral cu 3 0 -6 0 m inute nainte de mas. n insuf.
ventricular stng 4 0 -1 6 0 m g, pn la 240 m g/zi, n m ai m ulte
prize.

D IN IT E R SR (Terapia, R om nia)

C aps elib. prel. 20 m g; 40 mg. Ct. * 20. Pa -; 9,03.


IS O D IN IT (R) R E TA R D (P harm aki G enerics Lim ited
M area Britanie)__________________________________________
C om pr.elib.prel. 20 m g. C t. * 60. Pa 3,94

IS O S O R B IP D IN IT R A T (Arena G roup, R om nia)

C om pr. 10 m g. Ct. * 30; 1 0 0 ,1 0 0 0 . Pa 1,83; -;31,54.

268

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

IS O S O R B ID E D IN ITR A TE 10 mg (E ipico, R om nia)


C om pr. 10 mg. Ct. * 60. Pa 2,14
ISOSORBIDI MONONITRAS_______ Z Q a ^ [Bj / \

P-6L

F d in . A ciuni asem ntoare cu d initratul, de durat m ai lung.


A d m in . Oral, 2 0 -4 0 m g de 2 -3 ori/zi. C om prim ate retard de 1 -2
ori/zi.
M O N O R O M S R 4 0 -6 0 m g (R o m p h a rm C o m p a n y
S.R .L., R om nia)
C aps. elib. prel. 40 m g; 60 m g. Ct. * 20. Pa 11,86; Pa 18,49
M O N O N IT R O N EP 60m g (Zentiva, R om nia)
Com pr. film . elib. prel. 60 m g. Ct. * 40. Pa 36,41
O L IC A R D 4 0 - 60 R E T A R D (A b b o tt P ro d u c ts G m bh,
G erm ania)
C aps.elib.prel. 40 m g; 60 m g. Ct. * 20, 30, 5 0 ,1 0 0 ; x 20. Pa

12,02;

G 01 DX

ALTE VAS0DILATAT0ARE UTILIZATE N AFECIUNI


CARDIACE

NICORANDILUM

P -R F

F c in . Este bine absorbit fr m eta b o liza re sem nificativ la primul


pasaj heapatic. C p m ax. este atins dup 30-60 m inute i este
direct proporional cu doza. T 1 /2 1 h. M e ta b o liza re a este n
principal prin denitrare a m oleculei pe calea n icotinam idei i mai
puin de 20% din doza adm inistrat este excretat prin urin.
F d in . M ecanism de aciune dual care ine de relaxarea m uchilor
n e te z i v a s c u la ri. D e s c h id e c a n a le le d e p o ta s iu , d e te rm in
v a sodilataie, deci reducerea p o st sa rcin ii cardiace, ia r nitratul
determ in relaxarea venoas i reducerea p resarcinii cardiace.
A re un efect direct asupra a rte re lo r co ro n a re f r s produc
feno m e n u l de fu rt coronaria n . m b u n t e te flu xu l sa n g u in al
regiunii post stenozate i echilibrul oxigenrii m iocardului.
In d . P revenia i tratam entul pe term en lung al anginei pectorale
cronice stabile.
R.a. C efalee m ai ales in prim ele zile ale tratam entului, ameeli,
c re te re a fr e c v e n e i c a rd ia c e , v a s o d ila ta ie p e rife ric cu

MEMOMED

2014

269

Memorator de farmacologie

hiperterm ie facial tranzitorie, stare de oboseal, ulceraii gastrointestinale, ulceraii c u tanate i la nivelul m ucoaselor.
C in d . oc ca rd io g e n , hTA , in su ficie n ve n tricu la r s t n g cu
p re s iu n e d e u m p le re s c z u t . A s o c ie r e a cu in h ib ito r i a i
5 -fosfodiesterazei, d e oarece aceast aso cie re poate d e term ina
scderi grave ale tensiunii arteriale.
A d m iri. O ral. A du li: D oza in iia l 10 m g x 2 / zi, de p re fe ra t
dim ineaa i seara. La pacienii su sceptibili la cefalee, doza se
reduce la 1/2 (tim p de cteva zile). U lte rio r doza poate fi crescut
n funcie de rspunsul c linic i tole ra b iiita te a individual. D oza
terapeutic de ntreinere este 10-20 mg x 21 zi, dei dac este
necesar poate fi utilizat i o doz de 30 m g de dou ori pe zi. La
vrstnici se recom and utilizarea celei m ai m ici doze eficace.
A N G E D IL (E gis P harm a ce u tica ls Pic - U ngaria)
C om pr, 10 m g; 20 m g. Ct. * 20,30,60. Pa
67,54

57,96 Pa

N IC O R A N D IL D E X C E L P H A R M A (D e xce l P harm a Ltd. M area B ritanie)


C om pr. 10 m g; 20 m g. Ct. > 10, 28, 56, 60. Pa

C 01 E

ALTE PREPARATE CARDflACE

C 01 EA

PROSTAGLANDINE

C 01 E6

ALTE PREPARATE CARDIACE

C 01

EA PROSTAGLANDINE

A LP R O S TA D ILU M

Ca

S /P -R F

Ind. P rostaglandin E 1f utilizat pentru m eninerea tem porar a


deschiderii canalului arterial.
P R ID A X (G ebro, A ustria )
Conc. pt. sol. perf. 20 pg/m l. Plac x 1 ml. Ct * 5 fl. Pa 328,95
A LP R O S T A D IL R E M E D IA 500 pg (Farm aceutica R em edia
S.A, R om nia)
C onc.pt.sol.perf. 500 pg. Flac. > 1 ml. Ct. * 5 Pa 1603,19

MEMOMED

270

2014

Memorator de farmacologie

V A S A P R O S T A N 20 (Ucb P harm a G m bh, G erm ania)


Liof.pt.sol.perf. 20 pg. Fiol 5 m l. Ct. * 10 Pa 521,11
C 01 EB

ALTE PREPARATE CARDIACE


S

FO S FO C R E A T IN U M

F d in . Favorizeaz procesele m e ta b o lice din fibra m iocardic i


contracia acesteia.
In d . n chirurgia cardiac pentru e fe c t p ro te cto r m iocardic. A djuv a n t n suferine m iocardice m etabolice.
R.a. H ipotensiune arterial la doze m ai m ari de 1 g n bolus i.v.
C in d . S ensibilizare fa de produs.
A d m iri. Inj. i.m. profunde, 0,5 g de 1 -2 ori pe zi. P erfuzie i.v., 1 g
de 1 -2 ori pe zi.
N EQ TO N 1 g P H LE B O (A lfa W a sse rm a n n , Italia)
P u lb .+ s o lv .p t.s o l.in j. F la c .p u lb . 1 g + fla c .5 0 m l s o lv .,
destinat exclusiv adm inistrrii i.v. Pa 61,75
T R IM E T A Z ID IN U M

> P -6L

A v e r tiz a r e E M E A - r e tra g e re a in d ic a iilo r v e r t ij v e s tib u lo c o h le a r, s in d ro m M eniere, tu lb u r ri is c h e m ic e c o rio re tin ie n e .


F c in . A bsorbia oral rapid. P ic se ric la 2 o re. E lim inare urinar,
m are parte nem odificat. T 1/2 6 ore.
F d in . M o d u la to r m e ta b o lic (n c o n d iii d e is c h e m ie re d u c e
oxidarea a cizilor grai liberi i fa vo rize a z o xidarea g lucozei), cu
aciune citoprotectoare. m piedic scderea intracelular a A TP.
A sigur funcionarea pom pelor ionice i fluxului tra n sm e m b ra n a r
al N a-K . M enine hom eostazia celular.
V a s o d ila ta to r s is te m ic , c e re b ra l, c o ro n a ria n . D im in u
frecvena crize lo r angionoase. S cade co nsum ul de nitrai.
In d . A ngin pectoral stabile.
R .a. R ar greuri, vom e.
A d m in . O ral, 20 m g de 2 - 3 ori/zi; 35 m g de 1-2 o ri/zi, Ia mese.
A P S T A R (G le n m a rk P h a r m a c e u tic a ls S .R .O . R epublica C eh)__________________________________________
C om pr. elib. prel. 35 m g. C t * 10, 20, 30, 40, 60, 90. Pa
-;-;33,41;-.

MEMOMED

2014

271

Memorator de farmacologic

D ILA TA N {T erapia, R om nia)


C om pr. film . 20 m g. Ct. x 30. Pa 14,61
C om pr.film . elib. m odif. (M R ) 35 mg. C t * 30.

E LC O R O L (Ivow en Lim ited, Irlanda)

Com pr. elib. prel. 35 m g. Ct * 6 0 ,1 0 0 . Pa


M O D U X IN (G edeon R ichter, R om nia)
C om pr. film . 20 m g. Ct. * 30. Pa 7,61
C o m p r.film . elib. prel. M R 35 m g. C t * 30; 60; 120; 180.
Pa 16,56;-;-;-.
O X C A R D IN (Laborm ed P harm a, R om nia)
C om pr. film 20 m g. C t x 30, 60, 1500, 2000. Pa -;1 5,24;-;-.
C om pr. elib. m odif. 35 m g. C t x 30; 60; 1000. Pa -;33,39;-.
P R E D U C TA L (Lab.S ervier, Frana)
C om pr. film . 20 mg. Ct. x 60, 500, 1000. Pa 23,44;-;-.
Com pr. film . elib. m od. (M R ) 35 mg. Ct. x 60, 500, 1000;
Pa 49,74;-;-.
P R E D U TR IM (R om pharm , R om ania)
Pic. orale, sol. 20m g/m l. FI. x 50 m l. Pa 12,33
T R IM E D A L (Z entiva K .S ., R epublica C eh)
C om pr. cu elib.prel. 35 m g. Ct. * 10, 20,30,40, 60, 90, 120;
Pa
TR IM E LU Z IN E (S andoz S .R .L., R om nia)
C om pr. elib.prel. 35 m g. C t. x 10 , 20, 3 0 ,4 0 , 60, 90; Pa
;-; 26,64;-.
TR IM E T A C O R (A lvogen, Luxem burg)
C om pr. elib.prel. 35 m g. Ct. x 30, 60; Pa
T R IM E T A Z ID IN
R om nia)

V IM

SPECTRUM

C aps. 20 m g. Ct. x 30. Pa 7,61

(V im

S p e c tru m ,

272

MEMOMED

2014

Memorator ele farmacologie

TR IM E T A Z ID IN A 20 m g {Terapia, R om nia)
Draj. 20 mg. Ct. * 30. Pa
T R IM E T A Z ID IN A A T B 35m g (A ntibiotice S .A., R om nia)
C om p. cu elib. prel .35 m g. Ct. * 30. Pa 16,72
T R IM E T A Z ID IN A LPH (R) 20 m g /3 5 m g (Laborm ed Pharm a,
R om nia)
C om pr. film . 20 m g. C t. * 30, 60, 1500, 2000. Pa -;15,24;-;
Com pr. film . elib. m odif. 35 m g. C t. * 30, 60, 1000. Pa
33,39;-.
T R IM E T A Z ID IN A M Y LAN 35m g (M ylan S .A .S , Frana)
C om p.elib. prel .35 m g. Ct. * 10, 20, 30, 40, 60, 90. Pa
V E L T IA N G 35 m g (Ivow en Lim ited - Irlanda)
C om pr.elib.prel. 35 m g. Ct. * 6 0 ,1 0 0 . Pa
IBUPROFENUM________________________ . Ha - () (fo

In d . T ratam entul persistenei canalului arterial, sem nificativ din


p u n c t de v e d e re h e m o d in a m ic , la n o u -n s c u ii p re m a tu ri cu
vrst gestaional m ai m ic de 34 de sptm ni.
A d m iri. Un ciclu de terapie corespunde a d m in istr rii a trei injecii
in tra v e n o a se la in te rva le de 24 de ore . P rim a in je c ie tre b u ie
adm inistrat dup prim ele 6 ore de via. D oza de ibuprofen este
ajustat n funcie de greutatea corporal: prim a injecie 10 m g/
kg, urm toarele dou 5m g/kg.
P E D E A 5m g/m l (O rphan, Frana)
S ol.inj. 5m g/m l. Fiol 2m l Ct. x 4 P a
IV A B R A D IN U M

Ca J D @ .

P -6 L

F c in . A bsorbie rapid i aproape com p le t din tubul digestiv. Pic


seric la o or. M etabolit m ajor activ. T 1/2 11 ore. E xcreie prin
urin (4% nem odificat) i fecale.
F d in . S c a d e fre c v e n a c a rd ia c p rin in h ib a re a s e le c tiv i
specific a curentului de pace m a ke r cardiac. R educerea este de
10 bpm n repaus i n tim pul efortului.

M E M O M E D

2014

Memorator de farmacologie

273

Ind. A ngina pectoral cronic stabil la bolnavi cu ritm sinusal


norm al care au contraindicase sau intoleran la beta-blocani.
R .a . F o s t'e n e (1 4 ,5 % ), v e d e re n c e o a t , b r a d ic a r d ie ,
e x tra sis to le v e n tric u la re , g re a , c o n s tip a ie , d ia re e , c e fa le e ,
am eeal, dispnee.
C ind. oc cardiogen, infarct m iocardic acut, hipotensiune, insuf.
h e p a tic s e v e r , b lo c s in o -a rtria l, in s u f. c a rd ia c , a n g in
pectoral instabil, bloc A -V.
A d m in . In iia l 5 m g d e 2 o ri/z i, d im in e a a i s e a ra . D u p
3 -4 spt. se poate crete la 7,5 mg de 2 ori/zi. La nevoie se scade
la 2,5 mg de 2 ori/zi.
C O R LE N T O R (Les Lab, S ervier, Frana)
C om pr. film. 5 mg; 7,5 mg. Ct. * 14, 28; 56, 84, 9 8 ,1 0 0 ,1 1 2 .
Pa -;160,23; 240,27;-;-;-;-. Pa -;160,23; 260,36;-:-:-:-.
P R O C O R A LA N (Les Lab. S ervier, Frana)
Com pr. film 5 m g, 7,5 mg Ct. * 14, 28, 56, 84, 98,100, 112.
Pa
IC A T IB A N T U M

P -6 L

F c in . D u p a d m in is tra re a s u b c u ta n a t , b io d is p o n ib ilita te a
absolut a icatibantului este de 97% . Tim pul pn la atingerea
concentraiei m axim e este de a p ro xim a tiv 30 de m inute.V olum ul
de d is trib u ie (V s s) e s te d e a p ro x im a tiv 2 0 -2 5 I. Le g a re a de
p ro te in e le p la s m a tic e 4 4 % . S e e lim in n p r in c ip a l p rin
m etabolizare, de enzim ele proteolitice la m etabolii inactivi care
se excret n prim ul rnd n urin. M ai puin de 10% din doz se
elim inat n urin nem odificat. T 1 /2 pla sm a tic este de aproxim ativ
1-2 ore.
Fdin. Este un antagonist com pe titiv selectiv al receptorilor pentru
bradikinin, de tip 2 (B2). Este o d e c a p ep tid de sintez cu o
s tru c tu r s im ila r b r a d ik in in e i, d a r cu 5 a m in o a c iz i
n o n p ro te in o g e n i. n c a z u l A E E , c o n c e n tra iile rid ic a te de
b r a d ik in in c o n s titu ie m e d ia to ru l c h e ie n d e z v o lta re a
sim ptom elor clinice.
Ind. Tratam entul sim ptom atic al crize lo r de angioedem e re d ita r
(AEE) la aduli (cu deficien de in h ib ito r al C 1-i esterazei).
R.a. La locul de adm inistrare: E chim oze, hem atom , senzaie de
arsur, eritem , hipoestezie, iritaie, senzaie de am oreal, edem ,
d u re re , s e n z a ie d e p re s iu n e , p ru rit, tu m e fie re , u rtic a rie i
senzaie de cldur.

MEMOMED

274

2014

Memorator de farmacologie

C in d . A ccident v ascular cerebral, boal cardiav ischem ic


A d m in . S.c. n zona abdom inal 1 se rin g n criza de angioedem
e reditar, nu mai m ult de 3 seringi n 24 ore.
FIR A ZYR 30 MG (Jerini AG, G erm ania)
S ol. inj. n sering pre u m p lu t 10m g/m l. Ct. x 1 sering
preum plut x 3 ml + ac hipoderm ic.
R A N O L A Z IN U M

P -R F

F c in . D up adm inistrarea oral, co n ce n tra ia p lasm atic m axim


(C m a x ) e s te a tin s n tr e 2 i 6 o r e . V a lo a re a m e d ie a
b io d is p o n ib ilit ii a b s o lu te d u p a d m in is tra r e a o r a l a
c o m prim atelor cu eliberare im ediat e ste 3 5-50% , cu m ari variaii
in te rin d iv id u a le . A p ro x im a tiv 6 2 % e s te le g a t de p ro te in e le
plasm atice, n special de alfa-1 acid g lico p ro te in i n proporie
m ic de album in. E lim inare n prin cipa l prin m e tabolizare. Mai
puin de 5% din doz este excretat n e m o d ifica t prin urin i
fecale.
F d in . M ecanism ul de aciune este n m are m sur necunoscut.
P oate avea unele efecte antia n gin o a se prin inh ib a re a curentului
tardiv de sodiu din celulele cardiace. A ce a sta re duce acum ularea
in tra c e lu la r de s o d iu i, ca u rm a re , s ca d e s u p ra n c rc a re a
intracelular cu calciu.
In d . T e ra p ie a d ju v a n t p e n tru tra ta m e n tu l s im p to m a tic al
p a c ie n ilo r cu a n g in p e c to ra l s ta b il c a re s u n t c o n tro la i
in adecvat sau nu tolereaz terapiile a n tia n gin o a se de prim linie
(cum a r fi beta-biocantele i/sau anta g o n itii ca n a le lo r calciului).
R .a. A m eeal, cefalee, anorexie, scderea a petitului alim entar,
deshidratare, letargie, sincop, hipoestezie, som n o le n , trem or,
am nezie, pierderea contienei, parosm ie, vertij, tinnitus, bufeuri,
hipotensiune arterial, constipaie, vrsturi, grea, astenie.
P re c . S e re co m a nd s ta b ilire a a te n t a d o z e i la p a c ie n ii cu
insuficien renal uoar i cu in suficien hepatic uoar.
C in d . In s u ficie n h e p a tic m o d e ra t sau s e ve r , in s u fic ie n
renal sever, adm inistrare concom itent de inhibitori poteni ai
C Y P 3 A 4 (de e x e m p lu : itra c o n a z o l, k e to c o n a z o l, v o ric o n a z o l,
p o s a c o n a z o l, in h ib ito r i a i p r o te a z e i H IV , c la r itr o m ic in ,
te litro m ic in , n e fa z o d o n ), a d m in is tra re a c o n c o m ite n t de
a n tiaritm ice din clasa iA (de exem plu, ch in id in ) sau din clasa III
(de exem plu: dofetilid, sotalol), altele d e c t a m iodarona.

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

275

A d m in . A duli: D oza iniial 375 m g de dou ori pe zi. D up 24


sptm ni doza poate fi crescut la 500 mg de dou ori pe zi i, n
funcie de rspunsul pacientului, crescut n continuare la o doz
m axim recom andat de 750 m g de d ou ori pe zi.
R A N E X A (M enarini, Luxem burg)
C om pr. film elib. prel. 375 m g; 500 m g; 750 m g. C t x 30, 60,
100. Pa
P LA N T E

o r c

V A G O S T A B Y L ( L a b o ra to ire s L e u rq u in M e d io la n u m ,
Frana)
vezi N 07X X N 3
Drj. E xtract de pducei 50 mg, extract de m elis 45 m g ,
lactat de calciu pe n ta h id ra t 50 m g, tio su lfa t de m agneziu 10
m g. Ct. x 40 drj.
In d . T ra ta m e n tu l h ip e r e x c ita b ilit ii c a rd ia c e (d e e x e m p lu
p a lp ita ii), n a b s e n a o ric re i b o li c a rd ia c e d ia g n o s tic a te ;
tratam entul sim ptom atic al s t rilo r de a g ita ie psihic la aduli i
adolesceni, n special n cazu rile de tulburri uoare ale som nului
A d m in . O ral. H iperexcitabiiita te ca rdiac A duli: 2 drj. x 3 ori pe
zi, nainte de m as. T u lb u r rilo r uoare ale som nului. A duli: 2 drj
la m asa de sear i 2 d rajeu ri n a in te de culcare, adolesceni: 1
drj. la m asa de sear i 1 drajeu n a in te de culcare.
H O M E O P A TE

O TC

P U M P A N (R ichard B ittner, A ustria )


Pic. orale, sol. Un m l soluie conine: C rataegus D1 0,2 ml,
A m ic a m ontana D6 0,1 mi, K alium ca rbonicum D6 0,1 ml,
D igitalis purpurea D 12 0,1 ml, C onvallaria m ajalis D 12 0,1
ml. FI. x 20, 50 ml.
In d . A m e lio ra re a u n o r s im p to m e de o rig in e c a rd ia c f r
a fe c ta re o rg a n ic s i a n u m e : p a lp ita ii, d u re ri re tro s te m a le ,
a s o c ia te cu fa tig a b ilita te , c e fa le e , s o m n o le n t , in s o m n ii,
iritabilitate, anxietate nocturn, tulburri circulatorii periferice.
A d m in . O ral. A du li: doza iniia l este 10 pic. x 3 / zi, tim p de
maxim 2 luni. D up stabilizare a strii m edicale, se poate trece ia
schem a de adm inistrare de 2 o ri pe zi. La iniierea tratam entului,
pentru afeciunile acute, se adm inistreaz la fiecare 30- 60 m in.
(de m axim 8 ori). O dat cu a m eliorarea sim ptom elor, frecvena
adm inistrrii trebuie redus la de 3 ori pe zi.

276

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

0 02

ANTIHIPERTENSIVE

C 02 A

ANTIADRENERG1CE
CU ACJIUNE CENTRALA

C 02 C

ANTIADRENERGICE
CU ACJIUNE PERIFERICA

C 02 K

ALTE ANTIHIPERTENSIVE

C 02 L

ANTIHIPERTENSIVE l DIURETICE

C 02 A

ANTIADRENERGICE
CU ACIUNE CENTRALA

C 0 2 AB

METILDOPA

C 0 2 AC

AGONITI Al RECEPTORILOR JMIDAZOLIC!


*

:|:
C 0 2 AB

METILDOPA

M E T H Y LD O P U M
a_
F c in . A bso rb ie 50% din tubul d ig e stiv. C o n ce n tra ia sanguin
m axim dup 24 ore, sca d e d up 4 - 6 ore. E xcreie u rinar, 90%
n prim ele 48 ore.
F d in . Inhib sistem ul sim p a tic prin e fe ct central. S cade tensiunea
arterial i debitul cardiac. E fectul m axim se atinge dup 2 spt.
de adm inistrare regulat.
In d . A ntihipertensiv, form e m edii i severe.
R.a. S om nolen, depresie, greuri, vom e, diaree, hiposalivaie,
re te n ie d e s o d iu i a p , h ip o te n s iu n e p o s tu ra l , p o z itiv a re a
testelor hepatice, leucopenie, anem ie hem olilic.
C in d . Insuf. hepatic, renal, stri depresive.

Prec.

Ateroscleroz cerebral, cardiopatie ischemic, oferi,


piloi, muncitori n apropierea mainilor periculoase i la nlime.

MEMOMED

277

2014

Memorator de farmacologie

in te ra c . A lco o lu l a c ce n tu e a z e fe c te le s e d a tiv i h ip o te nso r.


T utunul poate crete tensiune a arterial.
A d m ir i. O ral, iniial 250 m g d e 2 - 4 o ri/zi. Se crete gra d a t, la
nevoie, pn la 3 g/zi. R ezultate bune i cu o singur doz zilnic
(1 -2 g), seara la culcare.
D O P E G Y T (Egis, U ngaria)
C om pr. 250 m g. Ct. * 50. Pa 26,73
C 02 AC

AG0NIT1 Al RECEPTORILOR IMIDAZOLIGI

C LO N ID IN U M

Ca

/ \

> P-w-

F c in . A bsorbie bun digestiv, excreie renal.


F d in . E fect hipotensiv pe tensiunea sistolic i diastolic.
In d . H ipertensiunea arterial esenial n toate fazele. H iperten
s iu n e a s e c u n d a r . S in d ro m d e a b s tin e n la a lc o o lic i i
to x ic o m a n i la o p ia c e e . M ig re n ( p r o fila c tic ) . M e n o p a u z
(bufeuri).
R.a. S om n o le n , a s te n ie , a m e e li, h ip o s a liv a ie , co n stip a ie ,
bradicardie, hipotensiune ortostatic.
C in d . A s o c ie re cu a lc o o l, h ip n o tic e . B ra d ia r itm ie . S ta re
depresiv.
F rec. Insuf. renal, hepatic, scleroza cerebral, coronarian.
A d m iri. O ral. Iniial 5 0 -7 5 meg de 2 ori/zi. Se crete gradat, la
nevoie, pn la 3 0 0 -4 0 0 m eg/zi. n m igren, bufeuri, 50 meg * 21
zi, crescnd la nevoie, dup 2 spt. la 75 meg * 2/zi.

C LO N ID IN A (A rena G roup, R om nia)

C om pr. 0,15 m g. Flac. * 5 0 ,1 0 0 0 . Pa 12,34; -.


C LO N ID IN A (S intofarm , R om nia)
Com pr. 0,15 m g. Ct. * 50. Pa 10,05
M O X Q N ID IN U M ______________________ |Cj [SB] /
F cin . A bsorbie rapid, biodisp o n ib ilita te oral bun.

P -6 L

278

M E M O M E D

2014

Memorator de farmacologie

F d in . S electivitate m ai m are pentru receptorii im idazolinici (1^ din


trunchiul cerebral i m ai redus pentru cei u -2 adrenergici dect
C lonidina. S cade tensiunea arterial fr efecte sedative.
In d . H ip e rte n s iu n e a rte ria l , n m o n o te ra p ie sa u a s o c ie ri, n
d ia b e t z a h a ra t, s in d ro m m e ta b o lic , p o s tm e n o p a u z , in s u f.
hepatic.
A d m in . O ral, in d e p e n d e n t de m ase. In iia l 0 ,2 m g d im in ea a ,
spt. 1 -3 . ntreinere 0,4 m g dim ineaa sau 0,2 m g * 2/zi, spt. 4 6. A poi 0,2 mg * 2/zi, la nevoie 0,3 mg * 2/zi. D oza individual
m axim 0,4 mg. D oza zilnic m axim 0,6 mg.
n insuf. renal doza individual m a xim 0 ,2 m g, doza ziln ic
m axim 0,4 mg.
M O X O G A M M A (W orw ag, G erm ania)
C om pr. film . 0,2 m g; 0,3 mg; 0,4 m g. Ct. * 30, 50, 100. Pa
21,80; 25,87; 33,14;-;- M O X O N ID IN A M Y L A N (G e n e ric s (U K ) L td , M a re a
B ritanie)__________________________________________________
C om pr. film 0,2 m g; 0,3 m g; 0,4 m g. C t. * 1 0 ,2 8 ,3 0 , 5 0 ,9 8 ,
100. Pa -; 13,24; 20,22; 26,58;-;-;-;-.
P H Y SIO TEN S (Abbot, G erm ania)
C om pr. film . 0,2 mg; 0,3 m g; 0,4 m g. Ct. * 28. Pa 32,50; -;
43,79
R ILM E N ID IN U M

_Q_

/ \

> P -6L

F c in . A b s o rb ie rapid, b io d is p o n ib ilita te 100% , f r e fe c t al


prim ului pasaj, m etabolizare n proporii reduse, elim inare renal,
6 5 % n fo rm n e m o d ific a t . S e m iv ia a p la s m a tic 8 o re ,
steady-state dup 3 zile, aciune sem nificativ d up 24 de o re de
la ultim a priz.
F d in . R aport al afinitilor pentru receptorii im idazolinici i cei u -2
a d r e n e rg ic i a s e m n to r M o x o n id in e i i in v e rs a c e lu ia al
C lo n id in e i. S un t d is o cia te astfe l a c iu n e a a n tih ip e rte n s iv de
e fe ctele a dverse c entrale (m ai ales se d a re ) a le C lo n id in e i, la
dozele terapeutice.
In d . H ipertensiune arterial.
R .a. D oza de 2 m g/zi induce efecte adverse m ai puin intense i
fre c ve n te d e c t C lo nidina n d o ze le 0 ,1 5 -0 ,3 0 m g/zi: a ste n ie ,
palpitaii, som nolen, hiposaiivaie.

M EM O M ED 2014
Memorator de farmacologie

279

C in d . S tri d e p re s iv e g ra ve . Insuf. re n a l s e ve r (cle a ra n c e


creatinin sub 15 m l/m in). A sociere cu sulpirid.
P re c . ntreruperea adm inistr rii se face reducnd dozele treptat.
A d m ir i. 1 c o m p r./z i, d im in e a a . D a c re z u lta te le nu s u n t
suficiente dup prim a lun de tratam ent, se poate crete doza la 2
com pr./zi, dim ineaa i seara.
R ILM E N ID IN A T E V A (Teva, R om nia)
C om pr. 1 m g. Ct. * 28, 30, 60, 9 0 ,1 0 0 . Pa -;27.94
T E N A X U M (Lab.S ervier, Frana)
C om pr. 1 mg. Ct. * 30. Pa 41,62

C 02 C ANTIADRENERGICE CU ACIUNE
PERIFERICA
C 02 CA

ANTAGONITI Al RECEPTORILOR
ALFA-ADRENERG1GI

P R A ZO S IN U M

fc i] ISB] -

> P -6 L

F c in . A bsorbie oral 65% , excreie urinar.


F d in . A lfa1 adrenolitic. A ntihipertensiv. Latena 30 min.
In d . H ipertensiunea a rte ria l , to a te fo rm e le clinice. P re fe ra t la
diabetici i gutoi, la cei cu insuf. cardiac, astm bronic, aritm ii
cardiace.
R.a. H ipotensiune postural , am e e li, aste n ie , edem e, cefaiee,
som nolen, depresie, constipaie.
P re c . C a rd io p a tie is c h e m ic , s t ri d e p re s iv e , in s u f. c irc .
c e re b ra l , a c c id e n t v a s c u la r c e re b ra l n a n te c e d e n te , in s u f.
hepatic, renal, oferi, piloi, m uncitori lng m aini periculoase
i la nlim e.
A d m in . O ral. Iniial 0,5 m g, apoi 0,5 m g de 2 ori/zi, d im ineaa i
seara. S e crete, la nevoie, cu 0,5 mg la fiecare priz. D oz de
ntreinere 2 -1 0 m g/zi, n 2 prize.
In te ra c . A lc o o lu l sca d e e x ce s iv te n s iu n e a a rte ria l . T u tu n u l
favorizeaz spasm e coronariene.
M INIPRESS (R) @ 1mg - 2 m g (Pfizer Europe, M area Britanie)
Com pr. 1 m g; 2 m g. Ct. * 30.

M EM O M ED

280

2014

Montanilor de farmacologie

D O X A Z O S IN U M

[Cal [SBl

P 6L

{vezi G 04C AN 1)
F c in . A b s o rb ie d ig e s tiv c o m p le t . E x c re ie u rin a r , 5%
netransform at.
Fd. H ipotensiv prin blocarea selectiv a re ceptorilor adrenergici
a lfa -1 .
In d . H ipertensiunea arterial toate form ele. A denom benign de
prostat.
R.a. A sem ntoare cu prazosin.
A d m in . Oral, 1 -1 6 mg/zi, in tr-o priz.
C A R D U R A X L 4 (P fizer HCP, M area B ritanie)
Com pr. elib. m odif. 4 m g. Ct. * 28.
D O X A ZO S IN A R E N A 1 (A rena G roup S.A., R om nia)
C om pr. 1 mg. Ct. * 30. Pa 27,73
K AM IR E N <> (Krka, S lovenia)
Com pr. 1 mg; 2 mg; 4 mg. Ct. * 20, 30. Pa -;-;-;1 0,18; 17,07;
30,86.
C om pr.film .elib.prel. XL, 4 m g. Ct. 28, 30, 84, 90, 98; 100.
Pa -; 37,34;
U R A P ID ILU M

[Cal ISBl

> s /P -R F

F c in . A dm inistrat iv, are un volum de distribuie de 0,8 l/l<g(0,61 ,2 l/k g ) . M e ta b o liz a re p re d o m in a n t n fic a t. E lim in a re a
urapidilului i a m etaboliilor si la om este 50-70% renal din care
aproxim ativ 15% din doza adm inistrat este urapidil activ; restul,
n principal urapidil p -h id ro x ila t f r e fe ct a n tih ip e rte n siv , este
e xcre ta t prin fe ca le .T re ce ba rie ra h e m a to e n ce fa lic i bariera
placentar.
F d in . B lo ch e a z re ce p to rii a lp fa ,-p o s ts in a p tic i b lo c n d astfe l
a ciunea va soconstrictoare a c a te co la m in e lo r. La nivel central,
m oduleaz activitatea centrilor reglatori ai circulaiei influennd
a stfe l activitatea sistem ului nervos s im p a tic (p re vin e cre te re a
reflex a tonusului nervos sim patic sau l scade).
R .a . F re c v e n t g re a , v e rtij, c e fa le e . M a i p u in fre c v e n t:
ta h ic a r d ie , p a lp ita ii, b r a d ic a r d ie , s e n z a ie d e p re s iu n e
retrosternal, dispnee, fatigabilitate, astenie.

MEMOMED

2014

281

Memorator de farmacologie

Ind. U rgene hipertensive form e severe i foarte severe de boal


h ip e rte n s iv , h ip e rte n s iu n e a rte ria l re z is te n a la te ra p ie .
Scderea controlat a tensiunii arteriale la pacieni hipertensivi n
timpul i/sau dup intervenii chirurgicale.
A d m in . I.v. lent 10-50 m g, sub co n tro l p e rm a n e n t al te n siu n ii
arteriale. P erfuzie i.v: ia 500 m l soluie se r fiziologic sau soluie de
glucoz 5% sau 10% , se a d a u g n g e n e ra l 25 0 m g u ra p id il.
Viteza iniial de adm inistrare: 2 m g/m in. Doza de ntreinere: n
m e d ie 9 m g /h , p e n tru 2 5 0 m g u ra p id il cu 5 0 0 ml s o lu ie
perfuzabil (1 mg corespunde la 44 picturi respectiv la 2,2 ml).
E B R A N TIL iv 25 - 50 (A ltana P harm a, G erm ania)
Sol. inj. 25 m g/5 ml. Fiole 5 ml. Ct. * 5. Pa 76,92
Sol. inj. 50 m g/10 m l. Fiole 10 ml. Ct. * 5. Pa
T A C H Y B E N 2 5 - 5 0 - 100 {E ve r N euro P harm a, A ustria)
C onc. pt. sol. perf. 100m g. Fiole 20 ml. C t x 5. Pa 171,62
Sol. inj. 50 m g/10 ml. Fiole 10 ml. Ct. * 5. Pa
Sol. inj. 25 mg/5 ml. Fiole 5 ml. Ct. * 5. Pa 52,61

C 02 K

ALTE NTIHIPERTENSSVE

C 02 KX

ALTE ANTIHIPERTENSIVE

B O SE N TA N U M

[C il

/ic .

P R F

Fcin. A bso rb ie digestiv, n em o d ifica t de alim ente. B iodisponibilitate 50% . Pic. seric la 3 - 5 ore. Legare 98% de proteinele
plasmatice. B iotransform are n ficat i excreie biliar. E lim inare
prin urin, 3% nem odificat. T 1/2 5 -6 ore. Inductor enzim atic.
F d in. A n ta g o n is t m ix t al re c e p to rilo r e n d o te lin e i (E R A ), cu
afinitate pe n tru doi re ce p to ri E T A i E TB . D im in u re zisten a
vascular pulm onar i siste m ic , m re te d e b itu l cardiac, nu
m o d ific fr e c v e n a c a rd ia c . E n d o te lin a ( E T - 1 ) e s te
neurohorm on, puternic vasoconstrictor, im p lica t n fibroz, hiper
trofie, rem odelare cardiac.
Ind. H ip e rte n s iu n e a a rte ria l p u lm o n a r p rim itiv , a s o c ia t
scleroderm iei, cardiopatiei congenitale.
R.a. Infecii de ci respiratorii superioare, cefalee, bufeuri, tulb.
hepatice, edem e ale m em brelor inferioare, anem ie.
C ind. Insuf. hepatic m oderat-sever.

282

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

A d m in . Iniial 62,5 m g * 2/zi, 4 spt. S e poate crete la 125 mg x


2 /z i. n ca z de in e fic ie n t se p o a te c o n tin u a n c 5 - 8 spt.
ntreruperea se va face gradat.
T R A C LE E R (Actelion R egistration, M area B ritanie)
C om pr. film . 62,5 m g; 125 m g. Ct. * 14, 5 6 ,1 1 2 ; 56; 122. Pa
-;10066,89;-; 10425,63; -.
A M B R IS E N T A N U M

I53 /St; /\

F c in . A bsorbie oral rapid, pic. se ric la 1,5 or, -jeun sau dup
m as. E lim inare prin bil, dup m etabolizare hepatic, apoi prin
urin {22% din care 3% nem odificat). T 1/2 1 3 -1 6 ore.
F d in . D erivat de acid propionic. A n ta g o n ist selectiv al receptorilor
de tip A ai endotelinei (ETA ).
In d . H ipertensiune arterial pulm onar
R .a. Cind. Idem B osentan
A d m in . O ral, 5 m g 1/zi, n tim pul sau n afara m eselor. S e poate
crete la 10 m g/zi.
V O LIB R IS 5 - 10 m g (G laxo G roup, M area B ritanie)
C om pr. film . 5 m g; 10 m g. Ct. * 10, 30. Pa -:9682,69; -;
9682,69

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

283

c 03

DIURETICE

C 03 A

DIURETICE DE INTENSITATE REDUS,


TIAZIDE

C 03 B

DIURETICE DE INTENSITATE REDUS,


EXCLUSIV TIAZIDE

C 03 C

DIURETICE PUTERNICE (DE ANS)

C 03 D

DIURETICE CARE ECONOMISESC


POTASIUL

C 03 E

COMBINAII DIURETICE l AGENI CARE


ECONOMISESC POTASIUL

C 03 X

ALTE DIURETICE

C 03 A

DIURETICE DE INTENSITATE REDUS,


TIAZIDE

C 03 AA

TIAZIDE

H Y D R O C H LO R O T H IA Z ID U M

SD
()
p - 6L
F cin. A bso rb ie digestiv rapid d a r incom plet. P ic pla sm a tic
dup 2 ore. E lim inare renal, nem etabolizat.
Felin. A c iu n e a d iu r e tic a p a re la 6 0 - 9 0 m in u te d e la
adm inistrarea oral i dureaz 8 -1 2 ore. A ntihipertensiv. A ntid iu retic la bolnavi cu d iabet insipid h ip o fiza r i nefrogen.
Ind. Edem e din insuf. cardiac, nefroze, careniale, terapeutice,
n ciroza hepatic, cord p u lm on a r cronic. H ipertensiune arterial.
Diabet insipid hipofizar i nefrogen. H ipercalciurie.
R .a. G re u ri, vom e, g a s tra lg ii, d ia re e , c o n stip a ie , c o le cis tit ,
c e fa le e , a s te n ie , p a re s te z ii, le u c o p e n ie , tro m b o p e n ie , d e z
e ch ilib re e le c tro litic e i a c id o -b a z ic e , h ip e ru rice m ie , h ip e rg licem ie, hiperazotem ie, hiperlipem ie.
C in d . In su f. re n a l a v a n s a t , in s u f. h e p a tic , h ip o k a lie m ie ,
alcaloz, sarcin.

MEMOMEP

284

2014

Memorator de farmacologie

P rec. D iabet, hiperuricem ie, pancreatit, oferi, piloi, m uncitori ia


m aini periculoase i la nlim e.
A d m in . O ral. A duli, iniial 5 0 -1 0 0 m g/zi. ntreinere cu 2 5 -5 0 mg
de 2 -3 ori/sptm n. Copii, iniial 2 m g/kg/zi n 2 prize. In diabet
insipid 5 0 -1 0 0 mg/zi.
N EFR IX 25 (Zentiva, R om nia)
Com pr. 25 mg.; Ct. * 25. Pa 4,18

C 03 B

D IU R ETIC E DE IN TEN S ITA TE R ED U S ,


EXCLUSIV TIAZIDE

C 03 BA

SULF0NAMIDE

IN D A P A M ID U M

SD \

( )

. > .

F a in . A bsorbie oral rapid i total. E lim inare urinar (70% ) i


prin fecale (22% ), ca m etabolii inactivi. T 1/2 1 4 -2 4 ore.
F d in . V aso d ila ta to r, a n tih ip e rte n siv , d iu re tic. L atena 1 -2 ore,
durata aciunii 2 4 -3 6 ore. C rete excreia urinar a Na, CI, mai
puin a K, M g. Ac. antihip e rte n siv se m a n ife st la d oze slab
diuretice.
In d . H ipertensiune arterial. E dem e.
R.a. Trom bopenie, leucopenie, anem ie, am eeli, astenie, cefalee,
greuri, constipaie, erupii, hipokaliem ie, h iponatrem ie, uricem ie.
C in d . Insuf. renal sever, insuf. h e patic sever, hipokaliem ie.
A d m in . A duli. O ral, 2,5 m g/zi, preferabil d im ineaa, ca tratam ent
n hipertensiunea arterial. Ca d iu re tic 2 ,5 -5 m g/zi.
B ELAM ID (A & G Trad in g S .R .L., R om nia)
C om pr. cu elib. prel. 1,5 m g. Ct. x 30. Pa
0

D IU R EM ID S R (G lenm ark, R om nia)

C om pr. elib. prel. 1,5 mg. Ct. * 30.


ID U R EN S R (Vim S pectrum , R om nia)
C om pr.elib.prel. 1,5 mg. Ct. * 30. Pa 10,66
IM PA M ID @ (G edeon R ichter, R om nia)
C om pr.film .elib.prel.(S R ) 1,5 m g. C t. * 30. Pa 13,16

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

285

IN D A P A M ID (Laropharm , R om nia)

C om pr. film 2,5 m g. Ct. * 20.


C om pr. film elib. prel. 1,5 m g. Ct. * 20. Pa 9,11
IN D AP AM ID LPH (LaborM ed P harm a, R om nia)
C om pr. film . 2 ,5 m g. Ct. * 30, 1500. Pa 15,07;-.
C om pr. film . elib. prel. 1,5 m g. Ct. x 30, 1000. Pa 13,68;
IN D A P A M ID M C C (M agistra C &C , R om nia)
C om pr.elib. prel. 1,5 m g. Ct. * 30. Pa 13,68

IN D A P A M ID S R O ZO N E (O zone Laboratories, O landa)

C om pr.film .elib. prel. 1,5 m g. Ct. * 20. Pa 7,84

IN D A P A M ID S T A D A (Stada A rzneim ittel, G erm ania)

C om pr. film elib. prel. 1,5 mg. Ct. x 10, 15, 30, 50, 60, 90,
100. Pa
IN D A P A M ID A A C T A V IS (A ctavis G roup, Islanda)
C om pr. film elib. prel. 1,5 m g. Ct. x 1 0 ,1 4 ,1 5 ,2 0 ,3 0 ,5 0 ,6 0 ,
90, 100. Pa
13,68;-;-;-;-.
IN D A P A M ID A B ILLE V (B ille v P harm a, D anem arca)
C om pr. elib. prel. 1,5 m g. Ct. x 1 0 ,1 4 ,1 5 ,2 0 , 3 0 ,5 0 , 60, 90,
100. Pa
IN D A P A M ID A M Y LA N (M ylan, Frana)
C om pr. elib. prel. 1,5 m g. Ct. * 10, 30, 90, 100. P a-;12,60;

IN D A P A M ID A T E R A P IA (Terapia, R om nia)
C om pr. cu elib. prel. 2 ,5 m g. Ct. x 30. Pa 14,9
C om pr. cu elib. prel. 1,5 m g. Ct. x 30. Pa 13,3
IN D A P A M ID A T E V A (Teva, R om nia)
Com pr. film elib,. prel. 1,5 m g. Ct. * 10, 14, 15, 20, 28, 30,
50, 60, 90, 98, 100. Pa -;-;-;-;1 3 ,31
IN D A P A M ID A S R T O R R E N T (T o rre n t P h a rm a S .R .L .,
R om nia)
C om pr.elib,. prel. 1,5 m g. Ct. * 30. Pa 13,68

286

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

IN D A P A M ID E A N P H A R M (A n p h a rm , P olonia)

C om pr. film elib,. prel. 1,5 m g. Ct. x 60, 5 0 0 ,1 0 0 0 . Pa

IN D A P A M ID E N E O B A L K A N IK A (N e o b a lk a n ik a ,
B ulgaria)
C om pr. film 2,5 mg. Ct. x 30. Pa
IN D A P A G A M M A (W o rw a g P h a rm a G m b h & C o . K g ,
G erm ania)
C om pr. elib. prel. 1,5 m g. Ct. x 10 ; 20; 30; 50; 60; 90; 100 Pa
-;-;12,62;-;-;-;-.
IN D AP EN S R ( J& P P harm a, M area B ritanie)
C om pr. film . elib. prel. 1,5 m g. C t. x 28, 30, 56, 60. Pa ;9,88;-;-.

IZEP O X (Q zone Laboratories, R om nia)

C om pr. film .elib.prel. 1,5 m g. Ct. x 30. Pa 13,68


R A W E L S R 1,5m g (Krka, S lo ve n ia )
C om pr. film . elib. prel. 1,5 m g. Ct. x 20, 30, 60. Pa -;1 1.7; -.
R E D IT E N S S R 1,5m g (D r.R eddy's, R om nia)
C om pr. film . elib. prel. 1,5 m g. Ct. x 30. Pa 13,68

S E R D IM ID (S lavia P harm S .R .L., R om nia)

Com pr. cu elib. prel. 1,5 m g. Ct. x 30,1 0 0 0 . Pa 13,68;-.


Com pr. cu elib. prel. 2,5 mg. Ct. x 30, 1500. Pa 15,07;-.
T E R T E N S IF (Lab.S ervier, Frana)
C om pr. elib. prel (SR ) 1,5 m g. Ct. x 15, 20, 30, 500, 1000.
Pa
21,05;-;-.

C 03 C

DIURETICE PUTERNICE (DE ANS)

G 03 CA

SULF0NAMIDE

FUROSEM IDUIVl

/ p x (K ) C o m p r. P -6 L . S o l.in j. P -R F /S

F c in . A bso rb ie d igestiv rapid d a r in co m p le t , pic pla sm a tic


d up 3 0 -6 0 m inute. E xcreie re n a l n p rim e le 24 ore, parial
biliar.

MEMOMED

2014

287

Memorator de farmacologie

F d in . D up a dm inistrare oral efectul d iu re tic apare n 3 0 -6 0 de


m inute, este m axim In 2 - 3 ore i d u re a z 4 - 6 ore. D up i.v.
in te r v a le le r e s p e c tiv e s u n t 5 - 1 5 m in u te , 1 5 - 3 0 m in u te ,
2 -3 ore. A ntihipertensiv.
In d . T oate tipurile de edem e. H ipertensiune arterial.
R .a. G re u ri, v o m e , d ia re e , ic te r, le u c o p e n ie , tro m b o p e n ie ,
fa v o r iz a r e a tr o m b o z e lo r , d e z e c h ilib re h id r o - e le c tr o litic e ,
hiperuricem ie, hiperazotem ie , hiperlipem ie, tulburri de vedere,
am eeli, cefalee, parestezii.
C in d . H ip o k a lie m ie , c iro z a d e c o m p e n s a t ,
hipovolem ie, intoxicaie cu digitalice.

a lc a lo z ,

P rec. D iabet, gut, hipertrofia prostatei.


A d m iri. D iuretic. O ral. A duli. Iniial 2 0 -1 0 0 m g/zi, n 1 -2 prize,
ntreinere 2 0 -4 0 m g de 2 - 3 ori/sptm n. C opii 1 -3 m g/kg/zi.
In h ip e rte n s iu n e . O ra l. 4 0 - 8 0 m g /z i. n c riz e h ip e rte n s iv e
4 0 -8 0 m g i.v. lent. C alea i.v. este recom andat n urgene (edem
pulm onar acut, edem cerebral), a d m inistrndu-se 2 0 -4 0 0 m g n
1 -3 prize zilnice (2 0 -4 0 - 120 mg odat, repetate la 2 - 3 ore).

FU R O S E M ID (Laropharm , R om nia)

C om pr. 40 m g. C t. * 20.

FU R O S E M ID A R E N A 40 m g (Arena G roup, R om nia)

Com pr. 40 mg. Ct. * 20; 1000. Pa 6,02; 228,83


F U R O S E M ID EEL (Bio Eel; R om nia)
C om pr. 40 mg. Flac. * 20. Pa 5,42
FU R O S E M ID LPH 40 (LaborM ed P harm a, R om nia)
C om pr. 40 m g. Ct. * 20; 1000. Pa 3,04;-.
F U R O S E M ID M C C 40 m g (M agistra C & C, R om nia)
Com pr. 40 m g. Ct. * 20. Pa 3,02

F U R O S E M ID S LA V IA (S lavia P harm , R om nia)

Com pr. 40 m g. Ct. * 20, 1000. Pa 2,28;-.


FU R O S E M ID Z E N T IV A (Zentiva, R om nia)
Com pr. 40 mg. Ct. * 20. Pa 6,02
S ol.inj. 20 m g/2 ml. Fiole 2 m l Ct. * 5; 10; 100. Pa 6,07; -.

288

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

C 03 D

DIURETICE CARE ECONOMISESC POTASIUL

C 03 DA

ANTAGONITI Al ALDOSTERONULUI
(ANTIALDOSTERONICE)

S P IR O N O LA C T O N U M

SD

(k)

>p-6L

F c in . A b s o rb ie d ig e s tiv b u n , n p ro p o rii v a ria b ile . E ste


m e ta b o liz a t in te n s la p rim u l p a s a j h e p a tic a v a n d b io d is p o n ib ilita te a d e a p ro x im a tiv 2 0 % . S p iro n o la c to n a se le a g de
proteinele plasm atice n proporie de peste 90% . S pironolactona
i m etaboliii si traverseaz bariera pla ce n ta r i su n t excretai
n laptele m atern. E lim inare lent urinar.
Felin. A ciunea diuretic are latena de peste 24 ore, este m axim
dup 2 - 3 z ile de tra ta m e n t re g u la t i d u re a z 2 - 3 z ile dup
ncetarea adm inistrrii. A ntihipertensiv.
In d . T r a ta m e n t p r e o p e ra to r d e s c u rt d u ra t al h ip e ra ld o s le ro n ism u lu ip rim a r. E dem e re fractare la alte diuretice. Efect
m ai in te n s n e d e m e cu h ip e ra ld o s te ro n is m s e c u n d a r (insuf.
c a rd ia c , c iro z h e p a tic , s in d ro m n e fro tic ). H ip e rte n s iu n e
arterial. H ipokaliem ie, profila xie i tra ta m e n t, la bolnavi la care
alte m suri sunt ineficace. Ru de m unte. A cnee vulgar (cnd
terapia uzual este ineficace). H irsutism . S indrom prem enstrual
(cnd exist retenie de ap).
R .a. H iperpotasem ie, hiponatrem ie, som n o le n , cefalee, ataxie,
g in e c o m a s tie , g re a , d u re ri a b d o m in a le , im p o te n s e xu a l ,
tulburri m enstruale, intoleran digestiv, erupii cutanate.
C in d . Insuf. hepatic grav, anurie, h ip e rpotasem ie, alptare.
P re c . D iabet, acidoz, insuf. renal cronic. Nu se asociaz cu
sruri de potasiu sau cu alte diuretice care rein potasiul.
A d m in . A d u li. H ip e ra ld o s te ro n is m p rim a r, p e n tru p re g tire
preoperatorie: 100 - 400 m g sp iro n o la cto n zilnic. D ac pacientul
e s te in o p e ra b il, d o z a in iia l p o a te fi re d u s la fie c a re 2
sptm ni pn la doza m inim eficace, ca re se adm inistreaz
tim p ndelungat. C opii: 3 mg sp ironolacton/kg i zi, n una sau
dou prize. O ral. Iniial 2 5 -5 0 mg de 4 ori/zi. n tre in e re 25 mg de
1 - 3 o ri/z i. In c iro z a h e p a tic o s c h e m u til cu c te 50 mg
d im ineaa i la am iaz tim p de 5 zile /s p t m n . n acnee 100 mg
x 2/zi. n hipokaliem ie 2 5 -1 0 0 m g/zi, n 1 -3 prize. n ru de m unte
25 m g * 3 /zi, n c e p n d cu 4 8 o re n a in te de a s ce n s iu n e . n
sindrom prem enstrual 25 mg * 4/zi, n zile le 1 8 -2 6 ale ciclului.

MEMOMED

2014

289

Memorator de farmacologie

A LS P IR O N (AC H elcor, R om nia)

C om pr. film . 25 m g; 50 mg. Ct. * 20, 1000. Pa 4,30;-. Pa


13,74;-. -.
S P IR O N O LA C T O N A (Terapia, R om nia)
C om pr. film . 25 m g. Ct. * 50. Pa 16,21

S P IR O N O LA C T O N A (Laropharm , R om nia)

C aps. 50 m g. Ct. * 10.

S P IR O N O LA C T O N A A R E N A (Arena, R om nia)

C aps. 25 m g; 50 m g. Ct. * 20, 50 * 30, 50. Pa -;1 6,07;


16,24; -.
S P IR O N O LA C T O N A E EL (B ioeel, R om nia)
Com pr. 25 mg. Flac. * 20. Pa 4,30

0 S P IR O N O L A C T O N A O Z O N E (O zo n e L a b o ra to rie s,
M area B ritane)
C om pr. film . 25 m g. Ct. * 50. Pa 10,79
S P IR O N O L A C T O N A L P H ( L a b o rm e d P h a rm a S .A .,
R om nia)
C aps. 25 m g; 50 m g; 100 m g Ct. * 30, 60; 30; 30. Pa 19,49;

V E R O S P IR O N (G edeon R ichter, R om nia)


C aps. 50 mg; 100 m g. Ct. * 30. Pa 16,72; 28,51
E P LE R E N O N U M

M .

P -R F

F c in . D up adm in stra re oral , co n ce n tra ii p lasm atice m axim e


dup 2 ore. C oncentraia de echilibru dup 2 zile. T 1/2 a proxi
m ativ 3 - 5 ore. B iotransform are hepatic intens. E lim inare renal
i hepatic predom inant sub form de m etabolii.
F d in . A ntagonist pe receptorii aldosteronului.
In d . n asociere cu tratam entul standard ce include beta blocante,
pentru scderea riscului m ortalitii ca rd io va scu la re la pacieni cu
boal stabilizat, cu disfuncie ventricular stng i m anifestri
de insuficien cardiac dup un infarct m iocardic recent.

MEMOMED

290

2014

Memorator (te farmacologic

R .a . H ip e rk a lie m ie , a m e e li, h ip o te n s iu n e , g re a , d ia re e ,
alterarea funciei renale.
C in d . P acieni cu clearence c rea tin in < 50 m l/m in; K aliem ie > 5
m m ol/l; insuficien hepatic sever; tra ta m e n t c o n co m ite n t cu
d iuretice care econom isesc potasiu; aso cie re cu inhibitori C YP 3
A 4: in tra c o n a z o l, k e o c o n a z o l, r ito n a v ir , c la r itr o m ic in ,
telitrom icin, nefazodon.
A d m in . D oza de ntreinere 50 mg, o dat pe zi. Se ncepe cu 25
m g/zi i se crete treptat n decurs de 4 s p t m n i pn la 50 m g/
zi. T ratam entul se ncepe la 3 -1 4 zile de la ap a riia in fa rctu lu i
m iocardic. D ozele se ajusteaz u lte rio r dup nivelul kaliem iei.
E P LE R E N O N A L IC O N S A 25 - 50 (L a b o ra to rio s L iconsa,
S .A., S pania)____________________________________________
C om pr. film . 25 m g; 50 m g. Ct. >30; 90. Pa
IN S P R A (P fizer E urope, M area B ritanie)
C om pr. film . 25 m g; 50 m g. Ct. * 10; 20; 28; 30; 50; 100;
200. Pa
-;185,59;-;-;-. Pa -;-;-;1 85,59;-;-;-.

C 03 E

COMBINAII DIURETICE l AGENI CARE


ECONOMISESC P0TASIUL

C 03 EB

COMBINAII DIURETICE DE ANS l AGENI CARE


ECONOMISESC POTASIUL

D IU R E X O 5 0 (Terapia, R om nia)

P -6L

S p iro n o la c to n a 50/100 m g; F u ro se m id 20 m g. C aps. Ct.


x 20. Pa 23,31
D IU R O C A R D (Laborm ed P harm a S .A., R om nia)

P -6 L

S p iro n o la c to n a 5 0 g ; F u ro s e m id 2 0 m g . C a p s . C t.
x 20;30;50. Pa -;31,48;-.
In d . E dem e rezistente din insuf. c a rd ia c co n g e stiv cronic i
ciroza hepatic.
A d m in . 1 -4 capsule zilnic.

C 03 X

ALTE DIURETICE

C 0 3 XA

ANTAG0NITI Al VAS0PRESINEI

M EM O M ED 2014
Memorator de farmacologie
TO LVAPTANUM

291

F d in . A n ta g o n is t s e le c tiv al re c e p to ru lu i V 2 al v a s o p re s in e i,
a fin ita te a pentru a c e s t re ce p to r fiin d m ai m are d e c t a ce e a a
a rg in in -v a s o p re s in e i e n d o g e n e . P ro d u c e c re te re a e x c re ie i
u rin a re , m a i a le s a a p e i, o s m o la rita te u rin a r s c z u t i
concetraii serice crescute de sodiu.
In d . A d u li cu h ip o n a tre m ie se cu n d a r sin d ro m u lu i de se cre ie
inadecvat de horm on antidiuretic. (SIAD H ).
S A M S C A (O tsuka, M area B ritanie)
C om pr. 15 m g, 30 m g. Ct. x 10;30. Pa

M EM OM ED 2014
Memorator de farmacologie

292

C 04

WASODBLATATQARE PERIFERICE

C 04 A

VAS0D1LATAT0ARE PERIFERIICE

C 0 4 AD

DERIVAI PURINIGI

C 04 AE

ALCALOIZI DIN ERGOT

C 04 AX

ALTE VASODILATATOARE PERIFERICE


si*
*

C 04 AD

DERIVAI PURINIGI

P E N T O X IF Y LLIN U M

/ \ > C o m p r. P - 6 L S o l.in j. P -R F

F c in . A b s o rb ia o ra l ra p id . E fe c t in te n s al p rim u lu i p a s a j
he p a tic. B iotransform are n 7 m e ta b o lii, u n ii a ctivi. E lim in a re a
renal, 95% n 24 ore. A cum ulare de m e ta b o lii n insuf. renal
sever. E lim inare m ai lent la vrstnici i hepatici.
F d in . V as o d ila ta ie p eriferic i ce re b ra l . C re te fle xib ilita te a
e ritrocitelor, inhib a gregarea p la ch e ta r , d im in u v sco zita tea
sngelui.
In d . Tulburri vasculare periferice, a rte ria le i ve n o a se , de natur
a te ro scle ro tic , diab e tic , in fla m a to rie , tu lb u r ri fu n c io n a le de
c a u z c irc u la to rie la n iv e lu l u re c h ii in te rn e . U lc e r de g a m b .
Tu lb urri circulatorii cerebrale i oculare.
R .a . F e n o m e n e d is p e p tic e , a m e e li, e p is o a d e h e m o ra g ic e ,
b u fe u ri; tulburri de ritm cardia c, re a cii de h ip e rse n s ib ilita te prurit, eritem cutanat, urticarie (papule pruriginoase).
C in d . Infarct m iocardic recent, insuf. cardiac, risc de hem oragii.
F r e c . H ip e r- i h ip o te n s iu n e a r te r ia la , a r itm ii c a rd ia c e ,
a teroscleroz coronarian, lupus e ritem atos sistem ic.
A d m iri. Iniial 2 0 0 -4 0 0 mg de 3 ori/zi. n tre in e re 1 0 0 -4 0 0 mg de
2 - 3 ori/zi. C om pr. se adm in. ntregi, cu lichid suficient, n tim pul
sau im ediat dup m as. I. v. lent, 100 m g/zi. P erfuzie i.v. 100
300 mg diluate n 2 5 0 -5 0 0 ml sol. g lu co z 5% sau se r fiziologic.

A N G IO P E N T (AC H elcor, R om nia)

C om pr. film . 200 mg. C t. * 20;500. Pa 8,86;-.


C om pr.film . eiib. prel. 400 mg; 600 m g. Ct. x 20. Pa 6,13;
16,46

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

293

O X IFLU X 400 m g (LaborM ed P harm a, R om nia)


C om pr. film . elib. prel. 400 m g. Ct. * 20; 60;1000. Pa 6,13;
18,40;-.
P E N TO X I R E TA R D (Terapia, R om nia)
C om pr.film .elib.prel. 40 0 mg. Ct. * 20; 40. Pa 17,21; 22,42

P E N TO X IFILIN A R E N A (Arena G roup, R om nia)

Draj. 100 m g. Ct. x 30; 1000. Pa 5,52; 155,87


P E N TO X IFILIN (Terapia, R om nia)
D r a j. 100 m g. Ct. * 30; 1000. Pa 5,5 2 ; 155,87
C onc.pt.sol.inj. 100 m g/5 ml. Fiole 5 m l. Ct. * 5. Pa 10,80
P E N T O X IF ILIN A S R Z E N T IV A (Zentiva, S lovacia)
C om pr. fii. elib. prel. 400 mg ; 600 m g. Ct. * 20; 50; 100; Pa
10,25; 20,54; -. Pa -;33,83; 65,38.
V A S O D IN IT R ETA R D @ (Lannacher, A ustria)
C om pr. elib. prel. 600 m g. C t * 20; 50. Pa -; 33,56
C 0 4 AE

ALCALOIZI DIN ERG0T

DIHIDROERGOTOXINA (CQDERGOCRINUIVI)|C| fSB|/\ P -6L


A m e s te c , in p ri e g a le de d ih id ro e rg o c o rn in , d ih id ro e rg o criptin, dihidroergocristin.
F c in . A bsorbie digestiv lim itat (25% ). E lim inare predom inant
prin bil i fecale.
Felin. V asodilatator cerebral, retinian, sistem ic. A ctiveaz m eta
bolism ul neuronal.
In d . In s u ficie n c irc u la to rie c e re b ra l i p e rife ric . D e m e n a
senil (tip A lzheim er i infarct m ultiplu).
R.a. A m eeli, cefalee, greuri, dureri abdom inale.
A d m in . O ral. 0 ,2 5 -0 ,5 0 -1 ,5 m g de 2 - 4 ori/zi, tim p de 2 - 4 - 6 luni.
n dem ena senil m inim um 6 m g/zi, cel puin 6 luni.

R E D E R G IN (Lek P harm aceuticals, S lovenia)

P ic.orale, sol. 1 m g/m l. Flac. 50 m l. Pa 11,82

MEMOMED

294

2014

Memorator de farmacologie

S E C A TO X IN (Ivax, C ehia)
S ol.oral n pic. cu 1 m g/m l. Flac. 10 m l. Pa 2,20
NICERGOLINUM

P -6 L

F c in . A b s o rb ia o ra l ra p id . E fe c t d e p rim p a s a j h e p a tic
im portant. M etabolitul principal este activ. T 1/2 o or.
F d in . A ciuni asem ntoare cu codergocrin. B lo ca n t cu afinitate
m a re pe n tru re c e p to rii a r a d re n e rg ic i i m o d e ra t p e n tru ct2,
serotoninergici i dopam inergici.
In d . In s u fic ie n c irc u la to rie c e re b ra l ( d e fic it c o g n itiv i
neurosenzorial cronic la vrstnici) i periferic, m igren, dem ena
senil, scderea acuitii i tulb u r ri de cm p vizu a l de cauz
va scular.
R .a . T u lb u r ri d is p e p tic e , a m e e li, s o m n o le n , h ip o te n s iu n e
orto static.
C in d . H ipotensiune, hem oragii acute, sarcin, in fa rct m iocardic
a c u t; b r a d ic a r d ie m a rc a t (< 5 0 /m in ) ; a s o c ie r e a cu
sim patom im etice a - sau p-adrenergice.
A d m ir i. O ral, n a in te de m a s . In iia l 1 0 -2 0 m g d e 3 o ri/z i.
n tre inere 5 -3 0 m g de 3 ori/zi, m ai m ulte luni. Inj. i.m . 2 - 4 m g de
1 -2 ori/zi. P erfuzie i.v. cu 2 - 8 m g n 250 ml sol. glucoza 5% . n
d e m ena senil 20 m g * 3/zi, m inim um 12 spt.

G R ALIN (S lavia Pharm S .R .L., R om nia)

C om pr. film 5 m g; 10 m g; 30 m g. Ct. x 30; 1500. Pa 6,76;-;


13,45;-; 32,45;-.
N IC E R G O LIN A LPH (LaborM ed P harm a, R om nia)
C om pr. film . 5 mg ; 10 mg; 30 m g. Ct. x 30; 1500. Pa -;-;
13,45;-; 32,45;-.
N IC E R IU M ( R ) 1 0 - 1 5 U N O - 3 0 U N O (H exal, G erm ania)
D rajeuri 10 m g. C t. x 25. Pa 14,11
C aps. elib. m odif. 15 m g; 30 mg. C t. x 30. P a 27,89, 51,38
S ER M IO N (P fizer Europe, M area B ritanie)
Com pr. film . 30 m g. Ct. x 30; 60 Pa 48,3;-.

MEMOMED

2014

295

Memorator de farmacologie

S IN E R G O LIN 10- 30 (S intofarm S A, R om nia)


Draj. 10 m g; 30 m g. Ct. * 20; 30. Pa 9,08;-. Pa 21,59; 32,39.
C 0 4 AX

ALTE VASODILATATOARE PERIFERICE

V IN C A M IN U M

IU

/ \ P -6 L

F d in . S c a d e m o d e ra t te n s iu n e a a rte ria l . C re te c irc u la ia


cerebral, am elioreaz rezistena ne u ro n ilo r la hipoxie.
In d . In su ficie n c irc u la to rie c e re b ra l , tra u m a tis m e cra n ie n e ,
s in d ro m p o s tc o m o io n a l, tu lb u r r i c ir c u la to r ii r e tin ie n e i
cohleo-vestibulare.
C ind. Tum ori cerebrale, hipertensiune intracranian, sarcin.
A d m in . O ra l i i.m . A d u li, in iia l 6 0 - 8 0 m g /z i, n 3 p riz e ,
n treinere 40 m g/zi. C opii. 2 ,5 -5 mg de 3 ori/zi.
O X IB R A L S R (G laxoS m ithK line, R om nia)
C aps.elib.prel. 30 m g. Ct. * 10. Pa 9,26
V IN C A M IN A (B iofarm , R om nia)
Draj. 10 m g. Ct. * 20. Pa 6,72
N A F T ID R O F LU R Y LU M

P -6 L

F c in . A bsorbie digestiv rapid, pic seric la 1 -3 ore. trece In l.c.r.


i p la c e n t . B io tra n s fo rm a re n m e ta b o liii in a c tiv i. E x c re ie
urinar 80% . T 1/2 1 -4 ore.
F d in . V asodilatator cerebral i periferic.
In d . T u lb u r ri v a s c u la re p e rife ric e i c e re b ra le , re tin ie n e ,
cohleo-vestibulare.
R.a. Iritaie gastric. I.v. hipotensiune, lipotim ie.
C in d . Insuf. cardiac, infarct m iocardic, hem oragii.
P re c . H ipotensiune.
A d m in . O ral. 5 0 -2 0 0 m g de 3 ori/zi cu un p a har ap. C om pr. elib.
prel. 2/zi. I.m. 40 m g de 2 ori/zi. C azuri grave, inj. i.v. lente, 4 0 80 m g/zi sau perfuzii cu 1 6 0 -3 2 0 m g n 2 5 0 -5 0 0 m l sol. glucoz
5% sau ser fiziologic, durnd 2 - 3 ore.

M EM OM ED

296

2014

Memorator de farmacologie

D U S O D R IL (M erck S nte S as, Frana)


Caps. 100 m g. Ct. * 20; 50; 100. Pa -;47;-.
Compr.film. elib. prel. 200 mg. Ct * 20; 50; 100. Pa -; 54,69;G IN K G O B IL O B A
A se vedea N 06 DX

P -6 L

M E M O M E D

297

2014

Memorator de farmacologie

C 05
C 05

VAS0PR0TEGT0ARE
A

ANTIHEM0R08DALE TOFDCE

C 05 B

MEDDCAIA ANT1VRIIC0AS

C 05 C

M EDICAIA CAPILARELOR

C 05 A

ANTIREM0R0IDALE TOPICE

C 05 AA

PREPARATE CONINND CORTICOSTEROIZI

C 05 AD

PREPARATE CONINND ANESTEZICE LOCALE

C 05 AX

ALTE ANTIHEMOROIDALE DE UZ TOPIC

*
C 05 AA

PREPARATE CONINND CORTICOSTEROIZI P -R F

U LT R A P R O C T (Intendis G m bH , G erm ania)


U n g u e n t (un g ra m ) i s u p o z ito r c o n in n d : F lu o c o rto lo n
p iv a la t 0,92 m g/0,61 m g; F lu o co rto lo n h e xa n oa t 0 ,95 m g/
0,63 m g; C incocain 5 mg/1 mg
T u b 15 g, 3 0 g u n g u e n t. P a 1 4 ,5 8 ;3 0 ,9 1 . C u tii * 10
supozitoare. Pa 12,93
In d . H em oroizi, fisuri anale, proctit.
A d m in . n prim a zi, a plicare a unguentului de 2 - 4 ori/zi sau un
s u p o zito r de 2 - 3 ori/zi. Z ile le urm to a re se re d u c a p lica iile n
funcie de evoluie. T im p m axim de tratam ent 4 sptm ni.
D O X IP R O C T P LU S (O m P ortuguesa SA, P ortugalia)
U nouent
4%
C alciu dobesilat
%
Lidocain HCI
D exam etazon acetat
0,025%
A ntioxidani
Tub 20 g unguent plus canula aplicatoare. Pa 22,47

MEMOMED

298

2014

Memorator de farmacologie

F d in . D im in u a in fla m a ia , s n g e r riie , s c u rg e rile d e lic h id e


seroase, calm eaz durerile locale, arsurile, pruritul, senzaia de
tensiune.
In d . H em oroizi interni i externi, p rurit anal, eczem anal, anit,
p e ria n it , crip tit, p a p ilit , tro m b o z h e m o ro id a l a cu t , fisuri
anale, tratam ent pre- i postoperator pentru hem oroidectom ie.
R .a . R ar, s e n z a ie d e a rs u r . S u p o z ito a re le p o t d e te rm in a
creterea m otilitii intestinale.
A d m in . D im ineaa i seara, preferabil dup defecare, se aplic
un s u p o z ito r i/s a u u n g u e n tu l. P e n tru h e m o ro iz ii in te rn i se
folosesc supozitoarele i unguentul, aplicat prin canul care se
nurubeaz la extrem itatea tubului. Se introduce canula ct mai
adnc i se preseaz retrgnd n ce t canula. D intr-un tub se pot
face 8 aplicaii. n hem oroizii externi se aplic u nguentul de m ai
m ulte ori/zi.
C 05 AD

PREPARATE CONINND ANESTEZICE LOCALE


P -R F

D O X IP R O C T (O m Portuguesa, P ortugalia)

U nguent
C alciu dobesilat
4%
Lidocain HCI
2%
P olietilenglicol
Tub 30 g unguent plus canula aplicatoare. Pa 22,31
F d in . V ezi D oxiproct Plus.
In d . V ezi D oxiproct P lus. H em oroizii din cursul sarcinii.
A d m in . V ezi D oxiproct Plus.
P R O C T O -G L Y V E N O L
R om nia)
Tribenozid
Lidocain

C 0 5 AX

S upozitor
400 mg
40 mg
Ct. x 10.

( R e c o rd a ti R o m a n ia S .R .L .,
O TC
C rem
50 m g/g
20 m g/g
C rem . Tub 30 g.

ALTE ANTIHEM0R0IDALE TOPICE

HEMORZON (Antibiotice, Romnia)

P-6L

MEMOMED

2014

299

Memorator de farmacologie

S upozitor
H idrocortizon acetat 8,9 g
Tetraciclin 0,02 g
B enzocain 8,3 m g
P rocain HCI 5 m g
S upozit. Ct. x 6;12. Pa 6,55;-.

U nguent
H idrocortizon 0,448 g %
Tetraciclin 1 g %
Lidocain 0,1 g %
U nguent. Tub 18 g. Pa 11,56

H E M O R ZO N O (A ntibiotice, R om nia)

P -R F

H id ro co rtizo n a ce ta t 0,01 g; O x ite tra c ic lin 0 ,02 g; X ilin


0,002 g
S upozit. Ct. x 6.
A d m in . 1 -2 supozit./zi, la nevoie. Ung. aplicare local.
U LTR AP R Q C T/D O LO PR Q C T (Intendis, Gennania) P T C
S upozit. Fluocortolon 1 m g i clo rh idra t de lidocain 4 0 mg
supoz.C t. x 10.
C rem a rect. P iva la t de flu o co rto lo n 0,1 g i c lo rh id ra t de
lidocain 2 g crem rectal 100 g. T u b 15 g; 30 g.
In d . T ra ta m e ntu l s im p to m a tic al d u re rii i in fla m a ie i a so cia te
hem oroizilor, proctitei. i ecze m e lo r anale
A d m in . A plicaii locale d e 2 ori/zi, m axim 2 sptm ni.
P R O C T O LO G (P fize r E urope, M area B ritanie)
T rim ebutin
R uscogenin

S up o zito r
120 mg
10 mg
Ct. x 10.

O TC

C rem
58 mg/g
5 m g/g
Tu b 20 g.

F d in . T rim e b u tin e s te a n tis p a s tic , ru s c o g e n in (s a p o g e n in


e x tra s d in R u sc u s a c u le a tu s -L ilia c e a e ) e s te v e n o to n ic i
vasculoprotectoare.
In d . H em oroizi.
A d m in . Iniial un su p o zito r sau o ap lica ie de crem d im ineaa i
seara, ulte rio r un s u p o zito r sau o aplicaie de crem pe zi.

P R Q C TO LIZIN (Fiterm an P harm a, R om nia)

H idrocortizon 10 m g. Lidocaina 20 m g. O xid de zin c 50 m g/


gram . C rem a. T ub 25 g. Pa 18,83
In d . H em oroizi externi. P rurit anal. A nit , rectit. Fisuri anale.
C in d . Infecii la locul de aplicare. C opii sub 6 ani.

MEMOMED

300

2014

Memorator de farmacologie

A d m in . A plicaii loca le de 3 - 4 o ri/zi, a p o i m ai rar, fu n c ie de


evoluie.

C 05 B

MEDICAIA ANTIVAR1C0AS

C 05 BA

HEPARINE SAU HEPARINOIZI PENTRU UZ TOPIC

C 05 BX

ALTE PREPARATE

C 05 BA

HEPARINE SAU HEPARINOIZI PENTRU UZ TOPIC

:|:

:I:

H E P A R IN O ID U M ________________________________________P T C
F d in . S unt com pui polim erici m ucopolizaharidici sulfatai.

H IR U P O ID @ (Stada, G erm ania)

G el i crem cu 300 m g e s te r p o lis u lfu ric de m u c o p o lizaharid din cartilaj traheal bovin la 100 g produs.
C rem . 3 m g/g. T ub 40 g.
Gel. 3 m g/g. Tub 40 g.
In d . V arice, flebite, hem atoam e, edem e locale.
A d m in . A plicaii locale de 1 -2 ori/zi. Se evit apropierea de gur,
ochi, zona ano-reclal. Nu se aplic pe rni deschise, tieturi sau
pe zone ntinse.

LAS O N IL N (Bayer, R om nia)

H eparinoid 5000 U -H D B - uniti heparinoid B ayer


U nguent. Tub 100 g.
In d . Tratam entul local al c o ntuziilo r cu sau fr hem atom (leziuni
nchise accidentale, ntinderi lig am entare, e chim oze, tum efacii
a rtic u la re ). F le b it s u p e rfic ia l c a re nu p o a te fi tra ta t p rin
com presie.
H EP AR IN U M

O TC

A se vedea B 01 AB
LIOTON G EL (A.M enarini, Italia)
H eparin sodic 100.000 u.i./100 g. Gel T ub 20 g; 50 g; 30 g
100 g.

MEMOMED

301

2014

Memorator de farmacologie

V IA T R O M B F O R T E
forschungs, A ustria)

( C y a th u s

E x q u ire re

P h a rm a -

E m ulsie cut. 2400 U l/g. Flac. * 11,5 g; 25 g.


COMBINAII____________________________________________ P T C

A LLE (Fiterm an P harm a S.R .L., R om nia)


D iclofenac so d ic 10m g i H eparin sodic 500UI
G el. Tub 25 g; 45 g; 100 g.

A N T IF LE B IT IC (Fiterm an P harm a S .R .L., R om nia)

D iclofenac sodic 10 m g + H eparin sodic 1000 U l/gram


C rem . Tub 50 g; 75 g.
In d . T ro m b o z e s u p e rficia le , tro m b o fle b ite , p ro fila xia fle b ite lo r,
lu x a ii, e n to rs e , c o n tu z ii, n tin d e ri m u s c u la re , te n o s in o v ite ,
contracturi, hem atoam e.

A N T IF LE B IT IC M K (Fiterm an P harm a S .R .L., R om nia)

D iclofenac sodic 10 m g ; H eparin sodic 250 U l/gram


C rem . Tub 35 g; 50 g.
In d . T ro m b o fle b ite , tro m b o z e s u p e rficia le , fle b ite su p e rficia le ,
luxaii, entorse, contuzii, ntin d e ri m usculare, afeciuni m eniscale,
tenosinovite, contracturi, hem atoam e.
C O N T R A C T U B E X (M erz P harm aceuticals, G erm ania)
E xtract de ceap, heparin, alantoin
G el. T ub 20 g; 50 g.
In d . A ntiinflam ator, cicatrizan t. R em odelarea cicatricilor.

D E R M A T O N (O z o n e L a b o ra to rie s P h a rm a S .A .,
R om nia)_________________________________________________
H eparin sodic 25 .0 0 0 ui% . D iclo fe n a c sodic 1 g% . C rem .
Tub 35 g ; 50g.
In d . T ro m b o fle b ite , tro m b o z e su p e rficia le . P ro fila xia fle b ite lo r.
Leziuni posttraum atice ale a rticu la iilo r i e su tu rilo r m oi nsoite
de revrsat sanguin i edem local.
A d m in . L o c a l 2 - 3 g c re m d e 1 -3 o ri/z i, cu m a sa j u o r. n
a feciunile venoase nu se m aseaz zona.

MEMOMED

302

2014

Memorator de farmacologie

LA S O N IL (Bayer, R om nia)
H eparinoid 5000 u.i.; H ialuronidaz 15000 u.i.
U nguent. Tub 40 g.
In d . T ro m b o fle b ite , tro m b o z e s u p e rfic ia le , s in d ro m v a ric o s ,
hem atoam e, entorse, contuzii, edem e.

M A R K O TO N G E L (F iterm an P harm a, R om nia)

G el. 100 g de gel c o n in h e p a rin s o d ic 10 0 0 0 0 UI i


5 g dexpantenol Tub 25 g; 45 g; 100 g.
In d . P rofilaxia fle b ite lo r, arsu ri, sin d ro m v a ric o s i co m p lica ii,
tr a ta m e n tu l u lc e ru lu i v a ric o s , tr a ta m e n tu l le z iu n ilo r p o s ttra u m a tic e ale a rtic u la iilo r i e s u tu rilo r m oi: lu x a ii, e n to rs e ,
c o n tu z ii, n tin d e r i m u s c u la re , a fe c iu n i a le m e n is c u lu i,
tenosinovite, contracturi, hem atoam e.
A d m in . P e z o n a c u ta n a t d u re ro a s (p e o lu n g im e d e
ap ro xim ativ 5 cm la nivelul zone i le za te ) se aplic 2 -3 g de gel de
1 - 3 ori/ zi.
H E P A TH R O M B IN 300U I/g - 500U I/g (S tada H em ofarm ,
R om nia)_________________________________________________
U nguent; gel, 100 g coninnd: H eparin p ur30000/50000
u .i.; A la n to in 3 0 0 /2 0 0 m g ; D -P a n te n o l 4 0 0 /2 5 0 m g ;
- /O le u m P ini s ilv e s tris 80 m g ; - /O le u m P in i p u m ilio n is
80 m g. Tub 40 g.
In d . Trom boze, trom boflebite, flebite dup injecii paravenoase,
s in d ro m p o s ttro m b o tic , v a ric e , u lc e r d e g a m b , h e m o ro iz i,
traum atism e cu hem atoam e, contuzii, bursite, tendovaginite.
A d m in . A plicaii locale de m ai m ulte ori/zi.
G 0 5 BX

ALTE PREPARATE

C A L C II D O B E S ILA S

(S>

P-Sl

F d in . R educe perm eabilitatea i crete rezistena capilar.


In d . Tulburri capilare din hipertensiunea arterial, ateroscleroz.
R etinopatie diabetic.
C in d . Prim ul trim estru al sarcinei.
A d m in . O ral, dup m as. A d u li. 2 5 0 m g de 2 - 3 o ri/z i. C opii
250 mg de 1 -2 ori/zi.

M E M O M E D

303

2014

Memorator de farmacologie

DOX1LEK (Lek P harm aceuticals, S lovenia)


C aps. 500 m g. Ct. * 30. Pa 21,46
D O X IU M 500 (O m P harm a, P ortugalia)
C aps. 500 m g. Ct. * 30; 60.

C 05 C

M EDICAlA CAPILARELOR

C 0 5 CA

BI0FLAV0N0IDE

C 05 CX

ALTE PREPARATE CAPILAR0PR0TECT0ARE

*
C 05 CA

BIOFLAVONOIDE

R U T O S ID U M

/ \

> PTC

F c in . A bsorbie redus din tubul digestiv, favorizat de asocierea


cu acid ascorbic.
F d in . C rete rezistena i sca d e p erm eabilitatea capilarelor.
In d . Fragilitate capilar, purpur, hem oragii retiniene, digestive,
renale, hem optizii, varice, hem oroizi.
A d m in . O ral, pe nem ncate, 3 - 6 prize/zi. A duli, 1 0 0 -2 0 0 m g/zi.
C opii 3 - 7 ani, 4 0 -1 6 0 m g/zi; 7 -1 5 ani, 6 0 -1 0 0 m g/zi; sugari, 2 0 40 m g/zi. I. m. A duli, 8 0 -1 6 0 m g/zi. C opii: 1 -1 5 ani, 4 0 -8 0 m g/
zi; sugari 20 m g/zi.
R U TO SID , C O M B IN A II

O TC

R U T IN O S C O R B IN @ (G la xoS m ith K lin e , P olonia)


R utin 25 m g; A c. A sc o rb ic 100 m g. C om pr. film . Ct. x 30.
TR O X E R U T IN U M _________________________ |SBl / \

O TC

F d in . D im inu p erm eabilitatea capilarelor, e dem ele, agregarea


trom bocitelor.
In d . V arice ale m em brelor inferioare, hem oroizi. C om plicaii ale
varicelor, trom boflebite, ulcer varicos.
A d m in . O ral. 300 m g de 2 ori/zi. G el, aplicaii locale de 2 ori/zi, cu
m asaj uor. Inj. i.m. sau i.v. 500 m g la 2 zile.

MEMOMED

304

2014

Memorator de farmacologie

TR O X E R U TIN (C hirm is, R om nia)

G el 2% . Tub 50 g.

TR O X E R U TIN M K (F iterm an, R om nia)

G el 2% . Tub 25 g; 4 5 g.
TR O X E V A S IN (B alkanpharm a, B ulgaria)
G el 2% . Tub 40 g.
C aps. 300 m g. Ct. * 50.

T R O X S A L (S lavia P harm , R om nia)

G el 2% . T ub 45 g.
V E N O R U T O N (N ovartis, G e rm a n ia )
C om pr.eferv. 1000m g. Ct. * 30
C aps. 300 m g. Ct. * 50.
G el 2% . T ub 4 0 g, 100g.
D IO S M IN U M

P -6 L

R E V A D A (R ecordati R om ania S .R .L, R om nia)


C om pr. film 600 mg. C t. * 30; Pa 33,03
F c /n . M icronizarea m rete suprafaa de contact, m rete viteza
de absorbie i b iodisponibilitate a ; efica cita te a tera p e u tic este
crescut cu 40% .
F d in . V enotonic, vasoprotector.
In d . In suficiena v e noas cron ic , o rg a n ic sa u fu n cio n a l i
c o m p lic a iile e i: tr o m b o fle b ita i u lc e ru l v a ric o s ; b o a la
h em oroidal acut.
A d m iri. Insuf. venoas 2 com pr./zi. C riza h em oroidal 6 com pr. /
zi, prim ele 4 zile, apoi 4 com pr./zi, 3 zile.
T R O X E R U TIN U M , C O M B IN A II

> P -6L

G IN K O R FO R T (Ipsen P harm a, Frana)


E x tr. s ta n d a rd iz a t G in k g o b ilo b a (E G b 7 6 1 ) c o n in n d 2 4 %
g licozide ginkgoflavonice i 6% g in kg o lid e i bilobaiida, 14 mg.
H e ptam inol 100 m g. T roxerutin 300 m g. C aps. Ct. * 30. Pa 25,73

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

305

Ind. Insuf. venolim fatic (senzaie de greutate n picioare, durere,


sindrom ul picioarelor nelinitite etc.). C riza hem oroidal acut.
R.a. R ar tulb. digestive, cefalee, erupii cutanate.
C in d . H ip ertiroidie. A so c ie re cu IM AO . n tim pul co m p e tiie i la
sportivi.
A d m in . Insuf. venolim fatic. 2 caps./zi, dim ineaa i seara. C riza
hem oroidal, 3 -4 caps./zi, n tim pul m eselor, 7 zile.
D IO S M IN U M , C O M B IN A II
F c in . D iosm in este repede absornit digestiv. Pic. seric la 1 -2
ore. E lim in a re , n p ri e g a le , p rin u rin i fe c a le n 24 ore.
P articip la un ciclu enterohepatic. P ersist n pereii ve n e lo r tim p
de 48 ore.
F d in . D iosm in este substan de sintez, va sculoprotectoare i
venotonic. C rete rezistena vaselor, dim in u p e rm e a b ilita te a
capilarelor, este vasoconstrictor.
In d. Insuficien v e nolim fatic (gam be grele, dureri, nelinite de
prim -decubit). Fragilitate capilar. C riz hem oroidal.
A d m in . Insuf. v enolim fatic, fra g ilita te capilar, 300 m g * 2/zi,
dim ineaa i seara, la m ese. C riz hem oroidal, 1 2 0 0 -1 8 0 0 m g/
zi.
D E TR A LE X (Lab.S ervier, Frana)
Flavonoide m icronizate, exp rim a te n diosm in (450 m g) i
hesperidin (50 m g). C om pr. film . 500 m g Ct. x 30, 60, 90,
500, 1000. Pa 26,39
C 05 CX

ALTE PREPARATE CAPILAR0PR0TECT0ARE

A N T O C IA N O Z ID E _______________________________________> P T C
F d in . A ciuni asem ntoare rutozidului.
In d . Fragilitate capilar, purpur, an g io p a tie diabetic, tulburri
v a s c u la re r e tin ie n e , tu lb u r r i c a p ila re d in a te r o s c le r o z ,
hipertensiune, varice, sechele dup flebit.
A d m in . O ral, 100 m g de 3 - 6 ori/zi.
@ D IF A B IO L (Fabiol, R om nia)
Extr. uscat din fru ct de afin (M y rtiili fru d u s ) ech iva le n t Ia 15
mg antociani. C om pr. Ct. x 30.

306

M E M O M E D

2014

Memorator de farmacologic

D1FRAREL 100, E (Leurquin M ediolanum , Frana)


E xtr. de a n to c ia n o z id e din V a c c in iu m m y rtillu s 100 m g;
B etacaroten 5 m g. D rajeuri. Ct. * 20.
E x tr. d e a n to c ia n o z id e d in M y rtilli 50 m g i a c e ta t de
a-tocoferol 50 m g. D raj. C t. * 12; 24
O L IG O M E R ! P R O C IA N ID O L IC I

o r c

F c in . D e riva i de fla va n , se a b s o rb ra p id !a n iv e lu l m u co a se i
in te s tin a le i se le a g p re fe re n ia l n e s u tu rile b o g a te n
a m inoglicani, cum este cel conjunctiv p erivascular.
F d in . R e d u c p e rm e a b ilita te a i c re s c re z is te n a c a p ila r ; au
a ciune venotonic i vasculoprotectoare.
In d . In s u ficie n v e n o -lim fa tic , lim fe d e m c o n s e c u tiv te ra p ie i
ra d io ch iru rg icale a snului, tulbu r ri circu la to rii re tin ie n e i/sau
coroidale.
A d m in . Extr. din sm na de strugure. Insuficien veno-lim fatic
i lim fedem , 300 m g/zi. O ftalm ologie, 1 0 0 -1 5 0 m g/zi (com pr. de
50 m g). Extr. din frunze de vi de vie, 350 m g/zi pn la 720 m g/
zi.
E N D O TE LO N @ (S anofi-A ventis, R om nia)
E xtr. p u rific a t d in s e m n a d e s tru g u re (V itis v in ife ra ),
standardizat n oligom eri procianidolici
Com pr. film . gastrorezistente 150 m g. Ct. * 20.
F d in . C re te to n ic ita te a p e re ilo r v e n o i i re z is te n a v a s e lo r
sanguine mici.
In d . T u lb u r rile c irc u la ie i v e no a se . L im fe d e m u l b ra u lu i dup
terapia radiochirurgical.
A d m in . Un drajeu dim ineaa i seara, 20 zile/lun.
C O M B IN A II_____________________________________

O TC

C Y C LO 3 FO R T (P ierre Fabre, Frana)


R u s c u s a c u le a tu s (e x tr. cu 2 2 % h e te ro z id e s te ro lic e )
150 m g; H esperidin m etil calcona 150 m g; A c. a sco rb ic 100
m g. C apsule. C utie * 30. Pa 25,73
F c in . A b s o rb ie d ig e s tiv cu pic. s e ric la 2 ore . C iclu e n te ro hepatic. E lim inare prin urin i fecale. A ciu n e ven o a s m axim la
2 ore, durata 6 ore.

M E M O M E D

2014

Memorator de farmacologie

307

F d in . V enoconstricie cu creterea presiunii de perfuzie venoas.


S c d e re a p e r m e a b ilit ii c a p ila re , c re te r e a r e z is te n e i
capilarelor.
In d . Insuf. ve n o lim fa tic (ga m b e g re le ,d u re ri, n e lin ite de prim
decubit). M etroragii n tim pul con tra ce p ie i prin m icroprogestative.
M e tro ra g ii d a to ra te s te r ile tu lu i, d u p e x p lo ra re a c lin ic i
p araclinic. C riza hem oroidal.
R .a. D iaree (se o prete adm inistrarea).
A d m in . 2 - 3 caps/zi. n proctologie 4 - 5 caps./zi. C aps. se n g h it
cu ap.
R E P A R IL G E L N (Lab.M adaus, G erm ania)
E s c in 1 g; E s c in p o lis u lfa t d e s o d iu 1 g ; S a lic ila t
d ie tilam in 5 g; C arboxip o lim e tile n 2 g; Trie ta n o la m in 2,5
g; isopropanol 2 7 g; O l. lavand 0,35 g; Ol. neroii 0,35 g;
A p 60,8 g. G el. T u b 40 g; 100 g
F d in . A ntiinflam ator, analgezic, a ntiedem atos, venotonic.
In d . A d ju v a n t n v a ric e , tro m b o fle b ite , u lc e r g a m b , lu x a ii,
entorse, contuzii, bursite, tendinite.
A d m in . Local, de 2 - 3 ori pe zi, n stra t subire, cu m asaj u o r (nu
n trom boflebite).
R E P A R IL (M adaus, G erm ania)
D raj.gastrorez. 20 m g. C t * 20; 40; 50; 100.
In d . F ra g ilita te c a p ila r (p e te ii, e c h im o z e ). In s u f. v e n o a s
(gam be grele). H em oroizi
V E N A S T A T (B o e h rin g e r Ingelheim , G erm ania)
E xtr. s e m in e c a sta n s lb a tic c o re s p . la e s cin 50 m g;
C o p o livid o n a 3 4 -4 2 m g; D e xtrin 4 4 -3 6 m g. C aps. elib.
prel. Ct. x 30, 60.

308

C 07

MEMOMEP

2014

Memorator de farmacologie

BETABLOCANTE

F d in . E fecte inhibitoare asupra c e lo r cinci proprieti fiziologice


fundam entale ale m iocardului, cu sc d e re a forei de contracie, a
fre c v e n e i i e x c ita b ilit ii. U n e le s u b s ta n e au i a c iu n e
sim patom im etic intrinsec (parial a g o n ist ) i de tip chinidinic.
A ciu n e antiaritm ic, antiangin o a s , a n tih ip e rte n siv . S cderea
te nsiunii intraoculare. C lasificare:
A . n funcie de afinitatea pentru receptorii adrenergici.
a) N eselective: oxprenolol, p indolol, bopindolol, propranolol,
tertatolol, tim olol, sotalol.
b) S e le c tiv e (b e ta -1 ): m e to p ro lo l, a te n o lo l, a c e b u to lo l,
betaxolol, nebivolol, bisoprolol, celiprolol, talinolol.
c ) B e ta b lo c a n te cu a c iu n e a lfa -b lo c a n t : c a rv e d ilo l,
labetolol.
B. n funcie de aciunea sim p a to m im e tic intrinsec i cea
de tip chinidinic.
a) Cu am bele aciuni: oxprenolol.
b ) C u a c iu n e s im p a to m im e tic in trin s e c : p in d o lo l,
celiprolol, bopindolol.
c) C u aciune de tip chinidinic: m etoprolol, propranolol.
d ) F r ce le d o u a c iu n i: a te n o lo l, b is o p ro lo l, tim o lo l,
tertatolol, sotalol.
B etablocantele cardioselective, la do ze m a i m ici d e c t cele
u z u a le , p ro d u c m a i ra r b ro n h o s p a s m . La d o z e m a i m a ri
selectivitatea dispare. S ubstane le cu a ciu n e s im p a to m im e tic
intrinsec produc m ai ra r bradicardie, creterea trig lice rid e lo r i
scderea HDL colesterolului.
In d . H ipertensiune arterial, angin p e ctoral, a ritm ii cardiace.
A dm inistrate precoce, n infarct m iocardic, reduc d im ensiunile i
dezvoltarea; post infarct, atenolol i m etoprolol scad m ortalitatea
tim p u rie , p r o p ra n o lo l i tim o lo l s c a d m o rta lita te a ta rd iv .
R educerea m ortalitii postinfarct este d im inuat de betablocante
cu aciune sim patom im etic intrinsec. n in su ficie n a ca rd ia c
b is o p ro lo l, c a rv e d ilo l sau m e to p ro lo l, a s o c ia te cu tra ta m e n t
s ta n d a rd (d iu re tic , d ig ita lic , in h ib ito r A C E ) s c a d ris c u l de
spitalizare i dim inu m ortalitatea la bolnavi cu in suficien slab,
m oderat sau sever. H ipertiroidism , ca rd io m io p a tia hipertrofic,
glaucom (uz local). A nxietate (oxprenolol, p ropranolol, atenolol).
S indrom de abstinen la alcoolici (atenolol, propranolol). Tre m o r
e se n ia l (ate n g lo l, p ro p ra n o lo l). M ig re n (p ro p ra n o lo l, tim o lo l,
m etoprolol, nadolol, atenolol). V arice e so fagiene (atenolol).
R .a. A ste n ie , h ip o te ns iu n e , b ra d ica rd ie , h ip o g lic e m ie , a c c e le
rarea tranzitului digestiv, dislipidem ie, b ronhospasm , agravarea
in s u f. c a rd ia c e , d e p r e s ie , im p o te n , s in d ro m R a y n a u d ,
insom nie, delir.

M E M O M E D

309

2014

Memorator ele farmacologie

C in d . In s u f. c a rd ia c , b ra d ic a rd ie , b lo c a -v , a s tm b ro n ic ,
b r o n it c ro n ic , e m fiz e m , h ip o g lic e m ie , h ip e r te n s iu n e
p u lm o n a r . B e ta b lo c a n te le c u a c iu n e s im p a to m im e tic
intrinsec nu se recom and la hipertensivi cu infarct m iocardic n
a n te c e d e n te le , p e n tru a n g in a p e c to ra l sa u p e n tru p ro te c ie
c a rd ia c n tim p u l u n e i in te rv e n ii c h iru rg ic a le . n tre ru p e re a
b ru s c a u n u i b e ta b lo c a n t p o a te fi u rm a t d e is c h e m ie
m iocardic.
P re c . T u lb u r ri c irc u la to rii p e rife ric e , in s u f. h e p a tic /re n a l ,
d ia b e t, in te r v e n ii c h iru r g ic a le , s to m a to lo g ic e , a n e s te z ie
general, oferi, piloi, m uncitori lng m aini periculoase sau la
nlim e. Tratam entul nu se ntre ru p e brusc.
In te ra c . Cu a lc o o lu l s e o b in e sc d e re a m a rca t a te n s iu n ii
arteriale. Tutunul poate favoriza aritm ii cardiace.
*
*

G 07 A

BETABLOCANTE

C 07 B

BETABLOCANTE l TIAZIDE

C 07 F

BETABLOCANTE N COMBINAIE
CU ALTE ANTIHIPERTENSIVE

C 07 A

BETABLOCANTE

C 07 AA

BETABLOCANTE NESELECTIVE

C 07 AB

BETABLOCANTE SELECTIVE

C 0 7 AG

BETABLOCANTE CU ACIUNE ALFA-BL0CANT


*

*
C 07 AA

A-

BETABLOCANTE NESELECTIVE

P R O P R A N O LO LU M ______________________ (ff)

P -6 L

F c in . A bsorbie digestiv rapid i com plet. Pic seric la 1 -2 ore.


T 1/2 3 o re . M e ta b o litu l p rin c ip a l, 4 -h id ro x ip ro p ra n o lo l a c tiv
fa rm a c o d in a m ic . E xc re ia re n a l (3 -4 % n e sch im b a t, 1 5 -2 0 %
g lic u ro n o c o n ju g a t), c o m p le t n 4 8 o re . E p u ra re a e s te m u lt
n c e tin it la hepatici i n in su ficie n a card ia c . C onc. n lapte

MEMOMED

310

2014

Memorator de farmacologie

m atern, 1/2 din cea s anguin. S ug a ru l a b so a rb e 1% d in doza


tera peutic.
F d in . Latena 1 -4 ore.
C in d . R eacii de tip anafilactic n antecedente.
P re c . Feocrom ocitom , psoriazis, tireotoxicoza.
In t e r a c t. A n tia ritm ic e , a n e s te z ic e h a lo g e n a te , b lo c a n te a le
c a n a le lo r de c a lc iu , a n tid e p re s iv e tr ic ic lic e , n e u ro le p tic e ,
m iorelaxante centrale, antidiabetice orale, insulin, substane de
co n trast iodate, inhibitori / inductoare e nzim atice.
A d m in . O ral. H TA, iniial 80 m g * 2 /zi. C re te s p t m n a l, ia
nevoie. ntreinere 1 6 0 -3 2 0 m g/zi, n 2 - 4 prize. A ngor, iniial 40
mg x 2 -3 /z i. n treinere 1 2 0 -2 4 0 m g/zi. A ritm ii, ca rd iom iopatie
hipertrofic obstructiv, tireotoxicoza (adjuvant), 1 0 -4 0 mg * 3 4/zi. A nxietate cu fenom ene vegetative, 40 m g o dat/zi, crete la
40 mg x 3/zi, la nevoie. P rofilaxie d u p in fa rct m iocardic, 40 mg *
4 /zi, 2 - 3 zile, apoi 80 m g * 2/zi, n c e p n d cu ziua 5 -2 1 dup
in fa rc t. M ig re n i tre m o r e s e n ia l, in iia l 4 0 m g * 2 - 3 /z i.
ntreinere, 8 0 -1 6 0 m z/zi. H ipertensiune portal, iniial 40 m gx 21
zi. C rete la 80 mg * 2/zi, funcie de fre cv. cardiac. M ax. 160 mg
x 2/zi. Inj. i.v., n aritm ii, crize de tireotoxicoza, 1 m g ntr-un m inut;
repet, ia nevoie, dup 2 m inute. M axim 10 m g. n anestezie 5
m g. n varice esofagiene din ciroza hepatic, doza care scade cu
25% pulsul, n repaus.

N -P R O P R A N O LO L (M edum an, R om nia)

C om pr. 10 m g. Ct. x 50. Pa 3,22


P R O P R A N O LO L (S intofarm , R om nia)
C om pr. 10 m g; 40 m g. Ct. x 50. Pa 3,59; 4,64

P R O P R A N O L O L A R E N A 4 0 m g (A re n a G ro u p ,
R om nia)________________________________________________
C om pr. 40 m g. Ct. x 50. Pa 4 ,98
P R O P R A N O LO L E E L (Bio Eel, R om nia)
Com pr. 10 mg; 40 m g. Ct. x 50. Pa 3,25; 4,98

P R O P R A N O LO L FA B IO L (Fabioi, R om nia)

C om pr. 10 m g. 4 0 m g. Ct. x 10; 50.

M EM OM ED 2014
Memorator de farmacologie
SO TALO LUM

311

( )

P -6 L

F c in . A bso rb ie com plet digestiv, pic plasm atic la 2 - 3 ore. T 1/


2 la elim inare 1 0 -1 5 ore.
Felin. B e ta -a d re n o litic n esele ctiv, pur. B lo ca n t al c a n a le lo r de
potasiu. ntrzie repolarizarea ventricular.
In d . V e z i C 07. E fic a c e p e n tru m e n in e re a ritm u lu i s in u s a l la
bolnavi cu fibrilaie atrial cronic. A ritm ii ventriculare.
P re c . D atorit pro p rie t ilo r aritm ogene, nu se adm inistreaz n
angor, hipertensiune arterial. Prec. n insuf. renal.
A d m in . n a ritm ii 1 2 0 -4 8 0 m g /z i. n p o s t-in fa rc t m io c a rd ic
j/i. n
iii hipertiroidie
i iipci iu uium 1i 2 0 -2 4 0 iiiy/^i.
4 U uiy/^i.
320 m g/zi.
m g/zi. Maximum
M axim um D
640
m g/zi. iii
n
in suf. re n a l cu c le
l eaarar na cnec eer^ a t t o l f g p J ^ ^ ^ l g ^ H ^ e z a ^ s e
re d u c ei la ju m ta te ; c u ^ ^ t f a n c e su b 10 m i / m i n u t ' d ( ^ a ^ ^ ^
reduce !e un sfert.
B IB L ;0 T C C A
p,
D AR O B (A b b o tt^Q e rm a n ia )

C o;n.

C om pr. 80 m g. Ct. * 2 ( ^ 0 H Q Q J ^ 1 Q , Q fe ; V i\

1 0
__________________ ~ $ T FTrpr
P r ?TZ'i
S O T A G A M M A 8 0 - 160 (W orw ag P harm a, G erm ania)
C om pr. 80 m g. Ct. * 20; 100. P a -; 39,32
C om pr. 160 m g. Ct. * 20; 50; 100. P a;-; 58,44

S O T A LO L A L 8 0 - 160 (A liud P harm a, G erm ania)

Com pr. 80 mg. Ct. x 20; 50; 100. Pa -; 17,52; 36,53


Com pr. 160 mg. C t. x 20; 50; 100. Pa 11,17; 26,93; 54,63
Q 07 AB

BETABL0CANTE SELECTIVE

M E TO P R O LO LU M

C o m p r. P -6L. S ol, in j. S

F c in . A b s o rb ie o ra l ra p id . B io d is p o n ib ilita te a c re te p rin
a d m in is tra re cu a lim e n te . M e ta b o liz a re 10% la p rim u l p a s a j
hepatic. E xcreie renal (95% ).
F d in. Latena 1 -4 ore. B locheaz receptorii b e ta , din m iocard la
doze in frioare c e lo r ca re afe cte az re ce p to rii b e ta 2 d in va se le
periferice i din bronhii. Nu are e fe ct beta-stim ulant i are efect
redus de stim ulare m em branar. R educe m ortalitatea n infarctul
m iocardic acut. S cade riscul de recidiv al infarctului m iocardic.
A d m in . O ral. P rofilaxia crize lo r de angin, iniial 50 m g/zi n 1 -2
prize. n funcie de efect doza poate fi crescut sptm nal. n

MEMOMED

312

2014

Memorator de farmacologic

hipertensiune 100 m g/zi n 1 -2 prize sau 100 mg * 2/zi sau 200


m g/zi in priz unic, dim ineaa. A dm in istra re sin g u r sau asociat,
n infarct m iocardic acut iniial 50 mg dup 15 m inute de la ultim a
inj. i.v., dac aceasta a fost bine tolerat. S e repet doza la 6 ore
tim p de 48 ore. ntreinere 200 m g/zi n 2 prize sau priz unic.
A ritm ii cardiace, 1 0 0 -2 0 0 m g o dat pe zi. n in s u f cardiac 10
m g/zi n 2 prize. P rofilaxia m igrenei, 1 0 0 -2 0 0 m g o dat pe zi.
C o m p r. cu e lib e ra re p re lu n g it s e a d m in is . o d a t p e z i,
dim ineaa, cu cel puin 1/2 pahar lichid. La n evoie pot fi divizate.
Nu se m estec, nu se zdrobesc. D ozele se adapteaz pentru a
evita bradicardia. Nu este necesar ajustarea dozei la vrstnici,
hepatici, renali.
B ETA LO C ZO K (A strazeneca, S uedia)
C om pr. film .elib.prel. 25 m g; 50 m g; 100 m g. Flac. * 14, 28,
3Q- Pa -; 15,69; 25,70.
B E TA LO C (A strazeneca, S uedia)
S ol. inj. 1 m g/m l. Fiola 5 m l. Ct. * 5. Pa 22,16

B E TA P R O L (AC H elcor, R om nia)

Com pr. 50 m g; 100 m g. C t. * 30. Pa 5,27; 10,94


BLO XAN (Krka, S lovenia)
C om pr. 100 mg. Ct. * 30. Pa 14,05
E G ILQ K (Egis P harm aceuticals, U ngaria)
C om pr. 25 m g; 50 m g; 100 m g. Ct. * 20; 60; 200. Pa 1,90;
3,51; 6,56
C o m p r. elib. prel. (EP ) 25 m g; 50 m g; 100 mg; 200 mg.
Ct. x 10; 14; 28; 30; 50; 56; 60; 98;100. Pa
M E TO P R O LO L (M agistra C&C, R om nia)
Com pr. 25 m g; 50 mg; 100 mg. Ct. * 30. Pa 2,85; 5,27; 9,49

M E TO P R O LO L (Slavia P harm a, R om nia)

Com pr. 50 mg; 100 mg. Ct. * 20. Pa 3,51; 8,09.


METOPROLOL AL 50- 100 (Aliud Pharma, Germania)
C om pr. 50 m g; 100 mg. Ct. * 30; 50; 100. Pa 5,27; 7,09; 8,4.
Pa 9,12; 13; 19,75

MEMOMED

2014

313

Memorator tic farmacologie

M E T O P R O L O L T A R T R A T A U R O B IN D O 50 - 100
(A urobindo P harm a (M alta) Lim ited, M alta)
C om pr. 50 m g; 100 m g. Ct. * 20; 28; 30; 50; 56; 60; 100;
500. Pa
M E T O P R O L O L T A R T R A T IN T A S 50 - 100 (In ta s
P harm aceuticals Lim ited, M area B ritanie)_________________
C om pr. 50 m g; 100 m g. Ct. * 10; 20; 28; 30; 50; 56; 60; 84;
90. Pa 5,27; 8,09.

M E TO P R O LO L A R E N A (Arena G roup, R om nia)

C om pr. 25 m g; 50 mg 100 mg. Flac. * 30; 100; 1000. Pa


2,85; 87,49; 127,35. Pa 5,27; 150,16; 184,09. Pa 7,01;-;-.

M E TO P R O LO L FA B IO L (Fabiol SA, R om nia)

C om pr. 50 m g. Ct. * 20. Pa 3,51

M E TO P R O LO L LA R O P H A R M (Laropharm , R om nia)

Com pr. 50 m g; 100 m g. Ct. * 20. Pa 3,51: 5,86


M E TO P R O LO L LPH (LaborM ed P harm a, R om nia)
C om pr. 25 m g; 50 m g; 100 m g. C t. * 20; 30,2000; x 20; 30;
1000 x 20; 30; 1000. Pa 1,90;-;-; Pa 4,75. Pa -;7,12;-.
M E TO P R O LO L M E D IC O U NO 2 5 - 5 0 - 100 (M edico
U no P harm a, R om nia)
C om pr. 25 m g; 50 m g; 100 m g. Ct. x 20; 30.
M E TO P R O LO L T E R A P IA (Terapia, R om nia)
C om pr. 50 mg; 100 mg. Ct. x 30. Pa 7,06; 15,12;
C om pr.elib.prel. (R E TA R D ) 100 mg. Ct. x 20. Pa 11,12

M E T O P R O L O L T A R T R A T IN T A S 50 - 100 (In ta s
P harm aceuticals Lim ited, M area B ritanie)_________________
C om pr. 50 m g; 100 m g. Ct. x 1 0; 20; 28; 30; 50; 56; 60; 84;
90. Pa 5,27; 8,09.
M ETO PRO LO L
R om nia)

V IM

SPECTRUM

(V im

C om pr. 50 m g; 100 mg. Ct. x 20. Pa 3,45; 7,38

S p e c tru m ,

MEMOMED

314

2014

Memorator de farmacologie

M E T O S U C C IN A T S A N D O Z 4 7 ,5 m g - 9 5 m g - 190 mg
(H exal, G erm ania)________________________________________
C om pr.film .elib.m odif. 47,5 m g; 95 m g; 190 m g. Ct. * 10; 20;
28; 30; 50; 100. Pa 8,14; 13,59; 22,71.

V A S O C A R D IN (Zentiva, S lo va cia )

Com pr. elib. prel. 200 m g. Ct. x 30; 60; 100. Pa


A T E N O L O L U M ___________________________ / K

( )

P -6L

F c /n . A bsorbie oral 50% .


F d in . Latena 1 -4 ore.
A d m in . Ora!, n priz unic. H ipertensiune 5 0 -1 0 0 m g/zi. A n g o r
pectoris pn la 200 m g/zi.

A TE C O R (W in, India)

C om pr. 100 mg. Ct. x 100. Pa


A TE N O C O R (A C H elcor, R om nia)
Com pr. 50 mg; 100 m g. Ct. * 2Q; 1200. P a 5,35; 10,83.

A T E N O LO L (S lavia P harm , R om nia)

Com pr. 50 mg; 100 mg; Ct. * 20. Pa 4,5 0 ; 6,26;

A T E N O LO L @ (Laropharm , R om nia)

C om pr. 50 m g. Ct. * 20. Pa

A T E N O LO L A R E N A (Arena G roup, R om nia)

C om pr. 50 mg; 100 m g. Ct. * 20; 1000. Pa 3,56; 141,41 Pa


6,26; 141,45
A TE N O LO L 100 mg M E D O (M edochem ie, R om nia)
C om pr.film . 100 mg; Ct. * 20. Pa 4,61
A T E N O LO L LPH (LaborM ed P harm a, R om nia)
C om pr. 50 mg; 100 m g. Ct. * 2 0 ;30;1000. Pa 3,93; 7,04.
A TEN O LO L M EDUM AN 50 mg (M edum an SA, Rom nia)
C om pr. 50 m g. Ct. * 20. Pa 3,70

M E M O M E D

2014

315

Memorator de farmacologie

A T E N O L O L O Z O N E (O z o n e L a b o ra to rie s , M a re a
B ritanie)
C om pr. film . 25 m g; 50 mg; 100 mg. Ct. * 20. Pa
BETAXO LO LU M

c (S>

P-SL

F c in . A b s o r b ie a p ro a p e c o m p le t d in tu b u l d ig e s tiv .
B io d isp o n ib ilita te 8 0 -9 0 % . P ic s e ric dup 3 ore, m e ta b o liza re
redus ia prim ul pasaj hepatic. T1/2 m are (1 5 -2 0 ore). Excreie
urinar 80% , n 1 4 -2 2 ore, 15% neschim bat.
Felin. C ardioselectivitate m are.
In d . H ipertensiune arterial. A n g o r de efort (profilaxia crizelor).
A d m in . O ral 20 m g/zi, n priz unic. D oz nem odificat n insuf.
hepatic i n insuf. renal cu cle a ra n ce al creatininei pn la
20 m l/m in.
B ETA C (M edochem ie, C ipru)
C om pr. film . 20 m g. Ct. * 14; 20; 28; 30. Pa 7,41; 10,6;
14,84; 15,89.
LO K R E N (Sanofi, Frana)
Com pr. film 20 m g. Ct. * 28. Pa 9,61
B IS O P R O LO LU M _______________________/ t f e v

P -6L

F c in . A b s o rb ie o ra l p e s te 9 0 % . T 1/2 1 0 -1 2 o re . E xc re ie
renal, 50% ca atare, 50% ca m e tabolii inactivi.
In d . H ip e rte n siu n e a rte ria l . A n g in p e cto ra l cro n ic sta b il .
Insuf. cardiac.
A d m in . O ra l 5 - 2 0 m g /z i, n p riz u n ic d im in e a a . n in s u f.
cardiac 1,25 m g/zi ntr-o priz, o spt. C rete lent pn la 10 m g/
zi.
B IS O B LO C K (A ctavis G roup, Islanda)
C om pr. 5 m g; 10 m g. Ct. * 30; 100. Pa 7,32; 16,18.
B IS O G A M M A (W orw ag P harm a, G erm ania)
C om pr. film 5 m g; 10 m g. Ct. * 30; 50; 100. Pa 8,55; 25,01.
Pa 18,12; 49,43

316

M E M O M E D

2014

Memorator de farmacologie

B IS O P R O L O L F U M A R A T A U R O B IN D O 5 - 1 0
(U robindo Pharm a (M alta) Lim ited, M alta)_________________
Com pr. film 5 m g; 10 m g. Ct. * 20; 28; 30; 50; 90; 100; 500.
Pa 7,87; 13,67.
B IS O P R O L O L F U M A R A T JE N S O N 1 , 2 5 - 2 , 5 - 5 - 10
(Jenson P harm aceutical S ervices Ltd, M area B ritanie)
Com pr. film 1,25 m g; 2,5 m g; 5 m g; 10 m g. Ct. * 10; 28; 30;
50; 56; 84; 98; 100; 500; 1000. Pa
B IS O P R O LO L LPH 5 - 1 0 (Laborm ed P harm a, R om nia)
Com pr. film 5 m g; 10 m g. Ct. 10; 14; 20; 28; 30; 50; 56; 60:
100. Pa 8,55; 18,12.
B ISO TEN S @ 5 - 1 0 (A ntibiotice, R om nia)
Com pr. film . 5 m g; 10 mg. Ct. * 30. Pa 8,55; 18,12
B O R E Z 2 , 5 - 5 - 1 0 (A lka lo id -ln t D .O .O , S lovenia)
Com pr. film 2,5 mg; 5 mg; 10 m g. Ct. x 30. Pa
C O N C O R 5 - 1 0 (M erck, G erm ania)
Com pr. film . 5 m g; 10 m g. Ct. * 30. Pa 16,33; 31,83.
C O N C O R C O R 2 , 5 - 5 - 1 0 (M erck, G erm ania)
C om pr. film . 2,5 m g; 5 m g; 10 m g. C t. * 20; 30; 50; 100. Pa
14,76; 22,31; 32,72.
N EB1VO LO LU M

S cs

fi)

P -6 U S

A d m ir i. O ra l, 5 m g o d a t pe z i. n in s u fic ie n a re n a l i la
vrstnici, se reduce doza.
D U B L O C K (A lapis, R om nia)
C om pr. 5 m g. C t. x 7;10; 14; 20; 28; 30; 50; 56; 60; 90; 100;
120. Pa
EZOCEM (Ozone Laboratories Pharma S.A., Romnia)
C om pr. 5 m g. Ct. * 7;10; 14; 20; 28; 30; 50; 56; 60; 90; 100;

120.

M E M O M E D

2014

Memorator de farmacologie

317

N E B A L E X (A dam et, P olonia)


C om pr. 5 m g. Ct. x 7;10; 14; 20; 28; 30; 50; 56; 60; 90; 100;
120. Pa
0 N E B IC A R D (B iopharm , P olonia)
C om pr. 5 m g. Ct. x 7; 10; 14; 20; 8; 30; 56; 60. Pa 22,93.
N E B ILE T (B erlin C hem ie A G M enarini G roup, G erm ania)
C om pr. 5 m g. Ct. * 7; 14; . Pa 34,55.
N E B IN O R M (G lenm ark P harm aceuticals, C ehia)
C om pr. 2,5 m g; 5 m g. C t * 14; 28; 3Q; 50; 100. Pa -; 24,87.
N E B IV O LO L A C T A V IS (A ctavis, R om nia)
C om pr. 5 m g. Ct. * 7;10; 14; 20; 28; 30; 50; 56; 90; 100;
500. Pa 23,20.
N E B IV O LO L S A N D O Z (Sandoz, R om nia)
Com pr. 5 m g. Ct. * 7;10; 14; 20; 28; 30; 50; 56; 60; 84; 90;
100; 500. Pa 13,84.
N E B IV O LO L T E R A P IA (Terapia, R om nia)
C om pr. 5 m g. Ct. * 28; 30. Pa 22,65;-.
N E B IV O LO L T E V A (Teva P harm aceuticals S RL, R om nia)
C om pr. 5 m g. C t. * 7; 8; 10; 14; 15; 20; 28; 30; 50; 56; 60;
90;98; 100; 500. Pa 22,80; 24,44.
N E B IV O LO L T O R R E N T (T o rre n t P harm a, R om nia)
C om pr. 5 m g. Ct. * 30. Pa 24,59
N E B L O T E N S O L (Lannacher, A ustria )
C om pr. 5 m g. Ct. * 7; 10; 14; 20; 28; 30: 50; 56; 100. Pa
N O LE T (A ntibiotice S A , R om nia)
C om pr. 5 m g. C t. x 30. Pa 2 4,87
X-PRESSOL (Labormed Pharma SA, Romnia)
C om pr. 5 m g. Ct. x 7 ,1 0 ,1 4 ,2 0 , 2 8 ,3 0 ,5 0 . 56, 60, 9 0 ,1 0 0 ,
120 Pa 27,07.

M E M O M E D

318

2014

Memorator de farmacologie

C 07 AB

BETABLOCANTE SELECTIVE COMBINAII

A C E T Y L S A L 1 C Y U C U M + B 1 S 0 P R 0 L 0 L U M _____________ P -6 L
In d . T ratam entul hipertensiunii la p a cienii stabilizai a n te rio r prin
com ponentele m edicam entului.
A d m iri. Oral 1 cps/ zi.
B E T A P R E S 5 m g /7 5 m g , 10 m g /7 5 m g (P h a rm a c e u tic a l
W orks P olpharm a, P olonia)_______________________________
C aps. 5m g/75m g, 10 m g/75 m g. Ct. * 7 ,1 0 ,1 4 , 20, 28, 30.
50, 56, 84, 98, 100 Pa 15,44; 23,11.
C 0 7 AG

BETABLOCANTE CU ACIUNE ALFA-BLOCANTA

C A R V E D ILO LU M

/ S K (S>

P-6L

F c in . A b s o rb it ra p id i a p ro a p e c o m p le t d u p a d m in . o ra l .
B io transform are n 3 m etaboliii a ctivi, unul fiin d de 13 ori m ai
activ ca beta-biocant. Toi m etaboliii su n t m ai sla b i vasodilatatori.
T 1/2 5 - 9 ore pt. enantiom oerul R (+ ) i 7 -1 1 o re pt. S (-).
F d in . E na n tio m e ru l S ( - ) este a lfa i b e ta -b lo c a n t, n e s e le ctiv ,
enantiom erul R(+) este num ai alfa-blocant. E fectul asupra T A i
frecvenei cardiace este optim dup 1 -2 ore de la adm in. C rete
fracia de ejecie, irigaia renal. S cade frecvena cardiac, pre i
postsarcin, rezistena la insulina, album inuria.
In d . H ip e rte n s iu n e a rte ria l e s e n ia l . T ra ta m e n tu l de lung
d u ra t al c a rdiopatiei ischem ice . T ra ta m e n tu l in s u fic ie n e i car
diace congestive sim ptom atice.
R .a. B radicardie, hipotensiune, tulb. de co nducere intracardiac,
p a lp ita ii, e d e m e p e rife ric e . A m e e li, c e fa le e , s o m n o le n ,
insom nie, uscciunea gurii, anorexie, grea, d u re ri abdom inale,
diaree, flatulent, c o nstipaie. D ispnee, o b stru cie nazal. Tulb
m iciune i potent. C reterea colesterolului, trigliceridelor. H iper
sau hipoglicem ie.
C in d . Insuf. cardiac grav, insuf. hepatic sever, astm bronic,
cord pulm onar, hipotensiune, bradicardie, bloc AV.
A d m in . O ral. n H TA se re co m a n d in iia l 12,5 m g /zi, 2 zile;
n treinere 25 m g x 1 -2 /z i.
n tra ta m e n tu l d e d u ra t a l is c h e m ie i c a rd ia c e , in iia l,
12.5 m g de 2 ori/zi, tim p de 2 zile, apoi 25 m g de 2 ori/zi; doza
m axim recom andat este 100 m g/zi, n 2 prize. P entru vrstnici,
doza zilnic m axim este 50 m g, d ivizat n 2 prize.

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

319

n insuf. card ia c congestiv, iniial 3 ,125 mg de 2 ori/zi;


n tre in e re 6,2 5 m g, 12,5 m g sau 2 5 m g * 2 /z i, d o z e le s u n t
in d iv id u a liz a te , cu m o n ito riz a re a p a c ie n tu lu i n p e rio a d a de
cretere a posologiei.
C A R V E D IG A M M A (W orw ag P harm a, G erm ania)
C om pr. film . 3,12 m g; 6,25 m g; 12,5 m g; 25 mg. Ct. * 30; 50;
100. Pa -.
C A R V E D IL O L A LV O G E N 6 ,2 5 - 12,5 - 25 (A lvo g e n ,
Luxem burg)______________________________________________
C om pr. film . 6,25 m g; 12,5 m g; 25 m g. Ct. * 30. Pa C A R V E D IL O L A U R O B IN D O 3 ,1 2 5 - 6 ,2 5 - 1 2,5 - 25
(A urobindo P harm a (M alta) Lim ited, M alta)
C om pr. film . 3,12 m g; 6,25 m g; 12,5 m g; 25 mg. Ct. * 5; 7;
10; 14; 15; 20; 28; 30; 40; 50; 56; 60; 90; 98; 100; 120; 150;
200; 250; 300; 400; 500; 1000. Pa 7,32; 14,81; 21,99
C A R V E D IL O L G R IN D E K S (As G rindeks, Letonia)
C om pr. 6,25 m g; 12,5 m g; 25 m g. Ct. * 28. Pa
C A R V E D IL O L H E LC O R 12,5 - 25 (AC Helcor, R om nia)
C om pr. 12,5 m g; 25 mg. Ct. * 20; 1000. Pa 8,72; 15,72.
C A R V E D ILO L LPH 6,25 - 12,5 - 25 (LaborM ed P harm a,
R om nia)_________________________________________________
C om pr. 6,25 m g; 12,5 m g; 25 m g. Ct. * 30; 1000. Pa 6,89;
13,36; 23,62.
C A R V E D ILO L S A N D O Z (H exal, G erm ania)
C om pr. 6,25 m g; 12,5 m g; 25 m g. Ct. * 30; 50; 100. Pa 6,89;
8,74; 9,18.
C A R V E D ILO L V IM S P E C TR U M (Vim S pectrum , R om nia)
C om pr. 6,25 m g; 12,5 m g. Ct. * 20. Pa 4,56; 6,72
C O R Y O L (Krka, S lovenia)
C om pr. 3.12 m g; 6,25 m g; 12,5 m g; 25 m g. Ct. x 28. Pa -;
6,44; 12,48; 22,05

MEMOMED

320

2014

Memorator de farmacologie

D ILA TR E N D (R oche, R om nia)


C om pr. 6,25 m g; 12,5 m g; 25 m g. Ct. * 28. Pa 16,46; 29,94;
33,45.

GLADYCOR (Antibiotice SA, Romnia)


Com pr. 6,25; 12,5 m g; 25 m ,g. Ct. * 30. Pa 6,70; 13,10; 23.

0MIOCARVIL (Slavia Pharm, Romania)


Com pr. 6,25 m g; 12,5 m g; 25 m g. Ct. * 30; 1500. Pa 6,89;
13,36; 23,62.

TALLITON (Egis Pharmaceuticals, Ungaria)


Com pr. 6,25 m g; 12,5 m g; 25 m g. Ct. * 30. Pa 6,89; 13,3;
23,62

0TEDILOL (Teva Pharmaceutical, Romnia)


Com pr. 6,25 mg; 12,5 mg; 25 mg. Ct. * 30. Pa 6,04;8,40;
9,06.

C 07 B

BETABL0CANTE l TIAZIDE

C 07 BB

BETABLOCANTE SELECTIVE l TIAZIDE

B IS O P R O L O L l A L T E A N T IH IP E R T E N S IV E

P -6 L

LO D O Z (M erck, G erm ania)


B isoprolol 2,5 m g/5 m g/10 m g; H id ro clo ro tia zid a 6,25 m g.
C om pr. film . Ct. * 10; 28; 30; 50; 56; 84; 98; 100; 500. Pa
26,29; 29,46; 29,46

0BIASIDRAL (Jenson

P h a rm a c e u tica l S e rv ic e s, M area

B ritanie)
B iso p ro lo l fu m a ra t 2 ,5 m g/5 m g /1 0 m g; H id ro c lo ro tia z id a
6,25 m g. C om pr. film . Ct. * 10; 28; 30; 50; 56; 84; 98; 100;
500. Pa
/n d . H ipertensiune arterlial uoar sau m oderat.
A d m in . Un com pr. cu 2,5 mg bisoprolol/zi. Se poate crete pn
la 10 mg bisoprolol/zi. A dm in. dim ineaa.

MEMOMED

2014

321

Memorator (te farmacologie

N E B IV O L O L l A L T E A N T IH IP E R T E N S IV E

P -6 L

C O -N E B IL E T (M e n a r in i In te r n a tio n a l O p e ra tio n
Luxem bourg, Luxem bu rg )_________________________________
N ebivolol 5 m g; H idroclorotrazida 12,5 m g / 25 mg.
C om pr. film . Ct. * 7; 14: 28. Pa 54,4; 57,17
In d . H ipertensiune arterial esenial.
A d m in . Un com pr. zilnic.

C 07 E/F BETABLOCANTE N COMBINAIE CU ALTE


ANTIHIPERTENSIVE
C 07 EB

BETABLOCANTE SELECTIVE N C O M B IN A IE CU
VASODILATATOARE

M E T O P R O L O L l A L T E A N T IH IP E R T E N S IV E

P -6 L

LO G IM A X (A strazeneca, S uedia)
M etoprolol succin a t 47 .5 m g; F elodipin 5 m g
C om prim ate elib.prel. Ct. * 30. Pa 44,54
Ind. H ipertensiune arterial ca tratam ent de a doua intenie sau
atunci cnd m onoterapia nu este eficace.
A d m in . Iniial un com pr. zilnic, dim ineaa. D ac este n e ce sa r se
crete la 2 com pr. zilnic.
G 07 FB

BETABLOCANTE SELECTIVE N COM B IN A IE CU


ALTE ANTIHIPERTENSIVE

B IS O P R O L O L l A L T E A N T IH IP E R T E N S IV E

P -6L

C O N C O R A M (M erck, G erm ania)


B isoprolol fum arat 5m g/10 m g; A m lo d ip in 5 mg
B isoprolol fum arat 5m g/10 m g; A m lo d ip in 10 mg
C om p. Ct. x 28; 30; 56; 90. Pa 40,02; 47,64; 47,64; -.
In d . H ip e rte n s iu n e a rte ril ca te ra p ie de s u b s titu ie p e n tru
p a c ie n ii la c a re s -a u a d m in is tra t s e p a ra t m e d ic a m e n te le
individuale n acelai regim de dozaj ca i n com binaie.
A d m in . Un com pr. zilnic, dim ineaa.

322

M EM O M ED

2014

Memorator de farmacologie

C 07 N

BETABLOCANTE N ALTE COMBINAJH

C 07 NA

BETABLOCANTE NESELECTIVE N COMBINAIE CU


ALTE ANTIHIPERTENSIVE

D IS TO N O C A LM (Zentiva, R om nia)

P -6 L

A lca lo iz i din r dcin de b e la d o n a 0 ,25 m g; A lca lo iz i din


cornul secarei 0,30 m g; P ropranolol 15 m g; A m ita l 25 mg
C om pr.film . Ct. * 30, Pa 7,10
In d . D is to n ii n e u r o v e g e ta tiv e c u m a n ife s t r i d ig e s tiv e ,
cardiovasculare, din nevroza astenic; clim a cte riu ; hipertiroidism ;
h ip ertensiune arterial n stadiul incipient.
A d m ln . A duli, 1 /2 -u n draj. de 2 -4 ori/zi.

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

0 08

323

BL00ANTE ALE CANALELOR


DE CALCIU

F d in . V a s o d ila ta ie c o ro n a r i c re te re a d e b itu lu i s a n g u in
coronarian, cu e fe ct m ai evid e n t pe vase indem ne i lim itat pe
c e le a te r o s c le r o tic e . A m e lio r a re a c ir c u la ie i s u b e n d o - i
s u b e p ic a rd ic . P e c irc u la ia s is te m ic d im in u a re a re z is te n e i
periferice i a tensiunii arteriale. C reterea circulaiei cerebrale.
E fect inotrop negativ. F recvena cardiac este puin influenat,
rareori crescut. C ond u ce re a la n ivelul nodului a trio -ve ntricu lar
este sczut. S cderea pre- i postsarcinii, dim inuarea travaliului
cardiac i a consum ului de oxigen. P entru clasificarea b lo ca n te lo r
can a le lo r de calciu a se ved e a s u b g ru p e le de m ai jo s (cap. C 08
C, C 08 D). O utilitate deosebit pentru practica farm acoterapic
o a re s p e c ific ita te a a c iu n ii u n o r b lo c a n te d e c a lc iu p e n tru
anum ite esuturi. N ifedipina : m uchi netezi vasculari > m iocard
e s u t n o d a l. D iltia z e m : v a s e > m io c a rd = e s u t n o d a l.
V e ra p a m il: e s u t n o d a l m io c a rd = v a s e . S e le c tiv ita te a
d o m in a n t e s te : v e r a p a m il- n o d u l A -V , n ife d ip in a - v a s e ,
d iltia ze m -c o ro n a re .
In d . A ngina pectoral, hiperte n siu n e a arterial, aritm ii cardiace.
In prescrierea fiecrui b lo ca n t al c a n a le lo r de calciu trebuie s se
in s e a m a d e p a r tic u la r it ile fa r m a c o d in a m ic e , c a re
co n d iio n e a z a t t e fe c te le fa rm a c o d in a m ic e i deci in d ica iile
terapeutice, c t i pe ce le a d ve rse , care condiio n e a z contrain d ic a iile i p re c a u iile . In p rin c ip iu : a m lo d ip in a , fe lo d ip in a ,
nifedipina, nicardipina s u n t indicate n H TA i n angina asociat
cu va so s p a sm c o ro n a ria n ; is ra d ip in a , la cid ip in a , le rca n id ip in a
sunt indicate n H TA; nisoldip in a este indicat n angin i HTA,
A calazie.
R.a. H ipertrofie gingival (m a i ales d ihidropiridine).

C 08 C

BLOCANTE SELECTIVE ALE CANALELOR DE


C ALC IU CU E F E C T E P R IN C IP A LE
VASCULARE

C 08 D

BLOCANTE SELECTIVE ALE CANALELOR DE


CALCIU CU EFEC TE CARDIACE DIRECTE
*
*

MEMOMED

324

2014

Memorator de farmacologie

C 08 C

BLOCANTE SELECTIVE A LE CANALELOR DE


CALCIU CU E F E C T E P R IN C IP A LE
VASCULARE

C 0 8 CA

DIHIDROPIRIDINE

/S K / \ P -6 L
a
F c in . A bso rb ie oral bun, pic pla sm a tic la 6-12 ore. E xcreie
urinar 60% , ca m etabolii inactivi i 10% nem odificat.
A M LO D IP IN U M

F d in . A ciuni asem ntoare nifedipinei.


In d . H ipertensiune arterial esenial, tra ta m e n t de prim alegere
sa u n a s o c ie re c u d iu re tic e , a lfa -b lo c a n te , b e ta -b lo c a n te ,
in h ibitori ECA. A ng in p e ctora l c ro n ic sta b il , an g in v a so spastic.
R .a . L e u c o p e n ie , tro m b o p e n ie , r. a le r g ic e , h ip e rg lic e m ie ,
insom nie, tulb. dispoziiei, som nolen, am eeli, cefalee, trem ur,
p a re s te z ie , h ip e rto n ie , tu lb . d e v e d e re , p a lp ita ii, a ritm ie ,
vasculit, grea, durere abdom inal, edem .
P r e c . In s u fic ie n h e p a tic , c a r d io m io p a tie o b s tr u c tiv
hipertrofic.
C in d . H ipotensiune art. sever. S arcin, al p ta re . oc cardiogen.
Insuf. cardiac dup in fa rc t m io c a rd ic ac. (n p rim e le 28 zile).
S te n o z a o rtic . A n g in p e c to ra l in s ta b il (e x c e p ie a n g in a
P rinzm etal).
A d m iri. O ral. 5 m g/zi, ntr-o priz. S e p oate crete la 10 m g/zi. Nu
este necesar ajustarea doze lo r la v rstn ici i n insuf. renal.
A G E N 5 - 1 0 (Zentiva, R epublica C eh)
C om pr. 5 m g; 10 m g. Ct. * 10, 30, 90. Pa 4,1 0 ; 8,49
A LM A C O R 5 - 1 0 (A ntibiotice SA, R om nia)
Com pr. 5 mg; 10 mg. Ct. * 30. Pa 11,36; 19,28
A L G E N P IN 5 - 10 m g ( A lv o g e n IP C O S .A R .L ,
Luxem burg)______________________________________________
Com pr. 5 mg; 10 m g. Ct. * 28; 30. Pa
A L N E T A 5 - 1 0 (UAB W B " , Lituania)
Compr. 5 mg; 10 mg. Ct. * 28; 30; 56; 60; 84; 90; 98; 100.
Pa-

M E M O M E D 2014
Memorator de farmacologie

325

A LO Z U R 5 10 (O zone Laboratories P harm a, R om nia)


C om pr. 5 mg; 10 m g. Ct. * 30. Pa 11,02; 19,28
A M LO D IG A M M A 5 - 1 0 (W orw ag P harm a, G erm ania)
C om pr. 5 m g; 10 m g. Ct. * 14; 20; 30; 50; 100. P aA M LO D IP IN V IM S P E C TR U M 5 - 1 0 mg (Vim S pectrum ,
R om nia)
C om pr. 5 m g; 10 m g. C t. * 20. Pa 7,44; 12,85
A M L O D IP IN A A C C O R D (A cco rd H e a lth ca re L im ited M area B ritanie)________________________________
C om pr. 5 m g; 10 m g. Ct. x 10; 20; 28; 3); 50; 90 (doar la 10
m g); 98; 100. Pa 6,35;7,04.
A M LO D IP IN A A C T A V IS (A ctavis G roup, Islanda)
C om pr. 5 m g, 10 mg. Ct. * 10; 20; 28; 30; 50; 60; 100; 300.
Pa 7,58; 12,85.
A M LO D IP IN A A U R O B IN D O (A urobindo P harm a, M alta )
C om pr. 5 m g; 10 m g. Ct. * 7; 10; 14; 15; 20; 28; 30; 50; 56;
60; 84; 90; 98; 100; 120; 200; 250; 300; 500. Pa 5,25; 7,38.
A M L O D IP IN A B IO G A LE N IC A (Arena G roup, R om nia)
C om pr. 5 m g, 10 m g. Ct. x 10; 30. Pa 7,89; 19,28
A M L O D IP IN A B LU E F IS H (B lu e fis h P h a rm a c e u tica ls ,
S uedia)
C om pr. 5 m g, 10 m g. Ct. x 1 4; 20; 28; 30; 50; 100. Pa
9,00; 10,96.
A M L O D IP IN A C IP LA (C ipla U K Lim ited, M area B ritanie )
Com pr. 5 mg, 10 m g. Ct. x 30. Pa A M L O D IP IN A G E N E R IC S (G enerics UK Lim ited, M area
B rita n ie )
Compr. 5 mg, 10 mg. Ct. x 10; 14; 28; 30; 50; 56; 60; 100;
180; 500. Pa-

326

MEMOMEP

2014

Memorator tle farmacologie

A M LO D IP IN A H E LC O R (H elcor, R om nia)
C om pr. 5 m g, 10 mg. Ct. * 20, 100. Pa 8,63; 12,87.
A M LO D IP IN A LPH (Laborm ed P harm a, R om nia)
Com pr. 5 m g, 10 mg. Ct. * 30. Pa 11,37; 19,28.
A M LO D IP IN A M E D O C H E M IE (M e d o che m ie L T P C ipru)
C om pr. 5 mg, 10 mg. Ct. * 30. Pa A M LO D IP IN A T E R A P IA (Terapia, R om nia)
C om pr. 5 mg, 10 mg. Ct. * 30. Pa 10,82; 19,31.
A M LO D IP IN A T E V A (Teva P harm aceutical, R om nia)
C om pr. 5 m g; 10 mg. Ct. * 14 (d o a r la 10 m g); 15; 20; 28; 30;
50; 56; 84; 90; 98; 100; 112; 300 (d o a r la 5 m g). Pa 5,76;
11,53
A M LO D IP IN A Z E N T IV A (Zentiva K .S., R epublica C eh)
Com pr. 5 m g; 10 mg. Ct. * 10; 30; 90. Pa 4,10; 8,49
A M LO D IP IN E V A LE A N T (ICN P olfa, P olonia)
C om pr. 5 m g; 10 mg. Ct. * 30; 50; 100; 300; 500. Pa 7,63;
14,05
A M LO H E X A L (Hexal, G erm ania)
C om pr. 5 m g; 10 mg. Ct. * 30. Pa 11,37; 19,28

0CARDILOPIN

(E gis P harm aceuticals, U ngaria)

C om pr. 2,5 m g, 5 m g; 10 m g. C t. * 30. Pa -; 11,37; 19,28

0EPLODIN (Extractumpharma, Ungaria)


Com pr. 5 m g; 10 mg. Ct. * 30. Pa 11,37; 19,26
N O R V A S C (P fizer Europe, M area B ritanie)
C om pr. 5 mg; 10 mg. Ct. * 4; 10; 14; 20; 28; 30; 50; 60; 98;
100; 300; 500. Pa 19,94; 29,68.
C a p s . 5 mg; 10 m g. Ct. x 14; 28; 30; 56; 90; 98; 100.
Pa-

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

327

R E C O T E N S (IC N P olfa R zeszow , P olonia)


C om pr. 5 m g; 10 m g. Ct. * 10; 14; 20; 28; 30; 50; 98; 100;
200; 300; 500. Pa 7,63; 14,05.
S T A M LO M 5 - 1 0 mg (D r.R e d d ys Laboratories R om nia,
R om nia) _________________________________________
C om pr. 5 m g; 10 m g. Ct. * 28. Pa 8,75; 14,67
T E N O X @ 5 - 1 0 (Krka, S lovenia)
Com pr. 5 m g; 10 m g. Ct. x 3f; 90. Pa 11,40; 19,26.
V A Z O T A L @ 5 - 1 0 (S tada H em ofarm S .R .L. - R om ania)
C om pr. 5 mg; 10 m g. Ct. * 20. Pa FELODIPINUM

C , , SC . / \___

F c in . A bsorbie oral rapid i com plet cu m etaboiizare intens


la prim ul pasaj i b io d is p o n ib ilita te 15% . L egare de p ro te in e le
p lasm atice n proporie de 99% . M etaboiizare hepatic intens,
elim inare sub form de m etabolii, 70% n urin i restul n fecale.
F d in ., In d ., R .a. C in d .- sim ilare N ifedipinei.
A d m in . O ral, doza iniial 5 m g/zi, n tr-o priz, poate fi crescut,
dac este necesar, pn la 20 m g/zi. n insuficiena hepatic i la
vrstnici, se reduc dozele. C om pr. elib. prel. H TA 2 ,5 -1 0 m gx1/zi.
A ngin pectoral 5 -1 0 m g * l/z i.
A U R O N A L 2,5 - 5 - 1 0 (E gis P harm aceuticals, U ngaria)
C om pr.film . elib. prel. 2,5 m g; 5 m g; 10 m g. Ct. x 30. Pa
16,47; 26,66; 42,57. F E L O D IP IN A L 2,5 - 5 - 1 0 (Aliud P harm a, G erm ania)
C om pr. elib. prel. 2,5 m g; 5 m g.; 10 m g. Ct. x 20; 30; 50;
100. Pa 14,47; 18,44; 33,73
FE LO D IPIN S A N D O Z (H exal, G erm ania)
C om pr. film . elib. prel. 5 m g.; 10 m g. Ct. x 30 Pa 15,69;
30,52.
M IV A R A (S tada A rzneim ittel A G , G erm ania)
Compr. film. elib. prel. 5 mg.; 10 mg. Ct. x 30; 50; 100. Pa-

328

M E M O M E D

2014

Memorator de farmacologie

P LE N D IL (A strazeneca, Suedia)
C om pr. elib.prel. 2,5 m g; 5 m g; 10 mg. Ct. * 30. Pa 22,26;
28,37; 50,21.
PR E SID 5 10 mg (Teva C zech Industries, R epublica
C eh)____________________________________________________
C om pr. film . elib. prel. 2,5 m g; 5 m g; 10 m g. Ct. * 30; 100.
Pa 8,61; 17,21 ;33,56.
S ISTAR (G edeon R ichter, R om nia)
C om pr.film .elib.m odif. 2,5 m g; 5 m g; 10 mg. Ct. * 30. Pa
14,47; 18,83; 30,42.
NIFEDIPINUM

/C x / S i^

/ \ ____ y p -6L

F c in . A bsorbie oral 90% cu pic plasm atic dup 3 0 -6 0 m inute.


E lim inare urinar 7 0 -8 0 % .
F d in . C oronarodilatator. V asodila ta to r sistem ic, hipotensiv.
In d . H ip e rte n siu n e a a rte ria l , a n g in a p e c to ra l . T u lb u r ri de
m otilitate esofagian. S pasm al cardiei. S ughi.
R .a. C efalee, a m eeli, a ste n ie , p a re ste zii, d e p re sie , co n fu zie ,
greuri, epigastralgii, tahicardie, palpitaii, edem e m aleolare.
C in d . H ipotensiune arterial.
F re c . Insuf. ventricular stng, sarcin. P reparatele obinuite,
cu aciune scurt, nu sunt recom andate n angin pect. i H TA
A d m in . Oral. iniial 10 mg de 3 ori/zi. D oz m edie de ntreinere
1 0 -2 0 m g de 2 - 3 o ri/z i. La v rs tn ic i 5 m g de 3 o ri/z i. P entru
p re p a ra te le retard d oz m edie 20 m g d e 2 o ri/zi. n sp a sm al
cardiei 1 0 -2 0 mg sublingual cu 30 m inute n a in te de m as. n
sughi 1 0 -2 0 mg * 1 -3 /z i.
A D A LA T C R (B ayer P harm a, G erm ania)
Com pr. elib. m odif. 30 mg. Ct. * 28. Pa 29,88
N IF E D IP IN (Laropharm , R om nia)
Draj. 10 mg. Ct. * 30. Pa N IFED IPIN T E R A P IA (Terapia, R om nia)
Compr.film.elib. prel.(RETARD) 20 mg. Ct. * 50. Pa 10,80

MEMOMED

2014

329

Memorator de farmacologie

N IM O D IP IN U M

x Cx. , S c - / \

F c in . A bsorbie gastrointestina l rapid, m etaboiizare intens la


p rim u l p a s a j, b io d is p o n ib ilita te o ra l c ca . 13% . L e g a re de
proteinele plasm atice 95% ; traverseaz uor bariera hem ato-encefalic.
F d in . B lo ca n t al c a n a le lo r de ca lciu, p re d o m in a n t n te rito riu l
cerebral.
In d . P rofilactic i cu ra tiv n tulburri ischem ice neurologice, A VC ,
h e m o ra g ie s u b a ra h n o id ia n , h ip e rte n s iu n e a rte ria l , m ai ales
asociat cu insuficien cerebrovascular, m igren (latena 1 0 14 zile).
R.a. H ipotensiune, bradicardie, cefalee.
C ind. E dem cerebral, presiune intracranian sever.
A d m in . D eficit n eurologic: profilactic, oral 60 mg la 4 ore, curativ,
i.v. (catete r central), perfuzie continu (sering electric), 1 m g la
2 ore, m inim um 5 i m axim um 14 zile.
H ipertensiune: 30 mg de 3 ori pe zi, d up 6 luni de tratam ent s-au
putut retrage alte antihiperten sive concom itente.
0 N IM O D IP IN (Laropharm , R om nia)
C om pr. 30 m g. Ct. * 20. Pa 15,92
N IM O TO P (B ayer, G erm ania)
C om pr. film . 30 m g. Ct. * 50; 1 0 0 . Pa 70
Sol. perf. 10 m g/50 m l. Flac. 50 ml. Ct. x 1; 5 Pa 303,73
NITRENDIP1NUM

/ C a v /S r N

/ \

> p - 6L

F c in . A bsorbie bun oral, e xcreie urinar.


F d in . A ciu n i a se m n to a re n ife d ip in e i, cu e fe cte m ai intense
periferice. Nu influeneaz conducerea cardiac.
In d . H ipertensiune arterial.
A d m in . O ral. Iniial 20 m g/zi, n una sau 2 prize. La nevoie se
poate crete ia 20 m g de 2 ori/zi. La v rstn ici 10 m g iniial.
LU S O P R E S S (Inst.Luso Farm aco, Italia)
Com pr. 20 m g. Ct. * 28. Pa 21,59

MEMOMED

330

2014

Memorator de farmacologie

LA C ID IP IN U M

xCx

Ac .

/ \

P-M-

F d in . A ciuni asem ntoare nifedipinei.


In d . H ip e rte n siu n e a rte ria l , n m o n o te ra p ie sa u a s o c ia t cu
betablocante, diuretice, inhibitori ai e nzim ei de conversie.
A d m in . Oral, iniial 2 mg o
p o a te cre te , la n evoie, la
c o n tinuat tim p nelim itat. Nu
vrstnici, n insuf. renal. In

dat/zi, de p referin dim ineaa. Se


4 i 6 m g /zi. T ra ta m e n tu l p o a te fi
este n ecesar m odificarea dozei la
insuf. hep a tic 2 m g/zi.

LA C IP IL (G laxo O perations U K, M area B ritanie)


C om pr. film . 2 mg; 4 m g. Ct. * 14; 28; 56. Pa -;1 2,80.
L E R C A N ID IP IN U M ________________ / \

P -6L

F c in . A bsorbie com plet din tubul d igestiv. P ic s e ric la 1 ,5 -3 ore.


B iotransform are intens la prim ul pasaj hepatic. T 1 /2 8 -1 0 ore.
F d in . B locheaz selectiv canalele de calciu volta j-d e p e n d e n te de
tip 1. S cade tensiunea arterial prin re laxarea m u chilo r netezi
vasculari. Nu are efect inotrop negativ.
in d . H ipertensiune arterial esenial, form e uoare i m oderate.
R .a. C efalee, eritem fa cia l, ed e m e d e c live , p a lp ita ii, am e e li,
a s te n ie , d is p e p s ie , g re u ri, vo m e , d u re ri e p ig a s tric e , d ia re e ,
poliurie, hiperplazie gingival.
C in d . A ng o r instabil, infarct m iocardic datnd de cel m ult 30 zile,
insuf. renal i hepatic sever.
A d m in . Oral. Iniial 5 mg. D oza uzual 10 mg o dat/zi, naintea
m icului dejun, cu puin lichid (nu cu suc de grapefruit). La nevoie
pn la 20 m g/zi.
KAP ID IN (Zentiva, R epublica C eh)
Com pr. film 10 mg. Ct. * 14; 28; 30; 50; 56; 84; 100. Pa
17,77
LE R C A N ID IP IN A C T A V IS (A ctavis G roup, Islanda)
C om pr. film . 10 m g; 20 mg. C t * 7; 14; 28; 30; 35; 42; 50; 56;
98; 100. Pa 16,58; 17,77. Pa 26,44; 28,34.

MEMOMED

2014

331

Memorator de farmacologie

L E R C A N ID IP IN A J E N S O N (J e n s o n P h a rm a c e u tic a l
S ervices. M area B ritanie)_________________________________
C om pr. film . 10 m g; 20 m g. C t * 7 ; 14; 28; 35; 50; 56; 98;
100; 500; 1000. P a L E R C A N ID IP IN A S TA D A (Stada H em ofarm , R om nia)
C om pr. film . 10 m g; 20 mg. Ct. x 14; 28. Pa LE R C A N ID IP IN A T E V A (Teva P harm aceuticals, R om nia)
C om pr. film . 10 mg; 20 mg. C t * 14; 15; 28; 30: 50; 56; 60;
90; 98; 100. Pa 21.09; 26,92. Pa 32.91; 43,54
LER ID IP (Berlin C hem ie A g M enarini G roup, G erm ania)
Com pr. film . 10 m g; 20 mg. Ct. * 7; 14; 2 8 :6 0 ; 90. Pa 40,07;
64,75
L E R P IN (T orrent P harm a, R om nia)
Com pr. film . 10 m g; 20 mg. Ct. * 28; 50; 98; 100. Pa 29,99.
Pa 34,95
P E G FE L (Dr. R eddys, R om nia)
C om pr. film 10 m g; 20 m g. Ct. * 28. Pa 21,76. Pa 33,98.

C 08 D

BL0CANTE SELECTIVE ALE CANALELOR DE


CALCIU CU EFEC TE CARDIACE DIRECTE

G 08 DA

DERIVAI DE FENILALCHILAMINA

C 08 DB

DERIVAI DE BENZOTIAZEPINA

G 08 DA

DERIVAI DE FENILALCHILAMINA

VERAPAMILUM_______________________

|SB] / k

P 6L

F c in . A b s o rb ie o ra l 92% , ra p id . P ic p la s m a tic d u p 3 0 -4 5
m inute. E lim inare urinar 7 0 -9 0 % i prin fecale 8 -2 0 % .
F d in . E fecte predom inante la nivelul nodului sinusal i al celui
a trio-ventricular. S cade conducerea atrio-ventricular, frecvena

332

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

c a rd ia c , d e b itu l c a rd ia c i te n s iu n e a a rte ria l . E fe c t in o tro p


negativ sem nificativ. Latena 1 -2 ore.
In d . T a h ica rdie sup ra ve n tricu la r , e xtra sisto le , fib rila ie atrial,
flutter. P rofilactic n angina d e efort i in fa rct m iocardic. P erioada
p o s tin fa rc t. H ip e rte n s iu n e a rte ria l u o a r i m e d ie . C a rd io m iopatie hipertrofic obstructiv. M igren.
R .a. G reuri, gastralgii, constipaie, am eeli, som nolen, astenie,
c e fa le e , b ra d ic a rd ie , h ip o te n s iu n e , in s u f. c a rd ia c , e d e m e
declive.
C in d . Tulburri de conducere a trio-ventricular, insuf. cardiac,
o c c ardiogen, bradicardie, hip o te nsiu n e , a ccid e n te va scu la re
acute.
In te r a c . Cu a lc o o lu l p o a te sc d e a m u lt te n s iu n e a a rte ria l .
T u tu n u l fa v o riz e a z a ritm iile c a rd ia c e . N u s e a s o c ia z cu
betablocante.
A d m in . O ral. A ngor, 8 0 -1 2 0 mg * 3/zi. A ritm ii supraventriculare,
4 0 -1 2 0 mg * 3 -4 /z i. H ipertensiune 2 4 0 -4 8 0 m g/zi, n 2 - 3 prize.
P reparate retard 240 m g/zi ntr-o priz sau 48 0 m g/zi n 2 prize. n
aritm ii acute inj. i.v. lent, tim p de 2 m in u te (3 m in. la vrstnici), 5 10 m g. La nevoie repet 5 mg d u p 5 - 1 0 m in u te . D up alt
schem , perfuzie i.v. cu soluie preparat cu se r fizio log ic sau sol.
glucoz 5%, se inj. 5 -1 0 m g/or (0,4 m eg/kg/m inut) pn la 2 5 100 m g /z i. n c a rd io m io p a tie 4 8 0 - 7 2 0 m g /z i, 4 - 2 4 lu n i. n
m igren 80 mg x 3 -4 /z i.
C O R D A M IL 4 0 - 8 0 (AC H elcor, R om nia)
Com pr. film . 40 mg; 80 mg. Ct. x 30. Pa 3,33. Pa 5,96

0DILACORAN (A bbott P roducts R om nia SRL, R om nia)


S ol.inj. Fiole 5m g/2m l. Ct. * 5. Pa 12,73
ISO PTIN (A bbott, G erm ania)
C om pr. film . 40 m g.; 80 m g. C t. x 50; 100. Pa -; 17,09. Pa
15,30;C om pr.film .elib.prel.(R R ) 240 m g. Ct. x 20. Pa 19,91.
0 V E R A P A M IL A R E N A 80 (A rena G roup, R om nia)
C aps. 80 m g. Flac. x 20; 30. Pa V E R A P A M IL (S anofi-A ventis, R om nia)
Draj. 40 mg ; 80 mg. Ct. x 50. Pa 11,82. Pa 17,32

MEMOMED

333

2014

Memorator de farmacologie

V E R A P A M 1 L A L 4 0 - 80 (A liud P harm a, G erm ania)


C om pr. film 40 m g; 80 mg. Ct. * 50; 100 Pa

21,02.

Pa 10,51;

V E R O G A L ID (T e v a C ze c h In d u s trie s , R e p u b lic a
C eh)____________________________________________________
C om pr. film elib. prel. 240 m g. Ct. * 10; 3f; 100. Pa 22,60
C 08 DB

DERIVAI DE BENZOTIAZEPINE

D1LTIAZEMUM______________________ /S fN / k \

> P -6 L

F c in . A bs o rb ie o ral 7 0 -9 0 % cu p ic p la sm a tic dup 2 - 4 ore.


E lim inare urinar i prin fecale.
F d in . V a s o d ila ta to r p e rife ric i c o ro n a ria n . Inhib co n d u ce re a
cardiac. Latena 1 -2 ore.
In d . A ngin pectoral, hipertensiune arterial.
R .a . A s te n ie , c e fa le e , a m e e li, s o m n o le n , g a s tr a lg ii,
bradicardie, edem e.
P re c . P oate crete sensibilita te a la radiaiile solare.
In te ra c . A lc o o l (s c d e re a te n s iu n ii a rte ria le ). T u tu n (a ritm ii
cardiace).
A d rn in . O ral. A ngina, 60 m g * 3/zi. C rete, la nevoie, la 120 m g *
3/zi. P reparate retard, 9 0 -2 7 0 m g/zi, n tr-o priz. H ipertensiune,
9 0 -2 7 0 m g/zi, ntr-o priz (pre p a ra te retard).
C L O R H ID R A T D E D ILT IA Z E M A D O H (Adoh, O landa)
C aps. elib. prel. 200 m g; 300 m g. Ct. * 7; 28. Pa C O R Z E M (AC H elcor, R om nia)
C om pr. film . 60 m g; 120 m g. Ct. * 20; * 10. Pa 5,39. Pa
12,84
D ILTIA ZE M A R E N A (A rena G roup, R om nia)
Compr. 60 mg. Ct. * 20; 50; 100. Pa 13,37

334

M E M O M E D

2014

Memorator de farmacologie

D ILTIA ZE M B IO E E L (B io Eel, R om nia)


Com pr. 60 mg. C t x 20; 50; 100. Pa. 5,39; 13,37.
D ILTIA ZE M E IPIC O (E .I.P .I.C O . M ed, R om nia)
C om pr. 60 mg'r Ct. * 20. Pa 5,39
D ILTIAZE M LPH (LaborM ed P harm a, R om nia)
Com pr. 60 m g. Ct. * 20.', 1000. Pa 5,39.
D ILTIA ZE M S R R O M P H A R M 90 - 180 m g (R om pharm
C om pany S .R .L, R om nia)________________________________
C aps. elib.prel. 90 m g; 180 m g. Ct. * 21; * 30. Pa -.
D ILZE M @ (P fizer E urope, M area B ritanie)
C om pr. 60 m g. Ct. * 30. Pa C om pr.elib.prel. 90 m g. Ct. * 30. P a 15,38

MEMOMED

20 1 4

Memorator de farmacologie

335

0 09

PRODUSE ACTIVE PE SISTEMUL


RENINA-ANGIOTENSIN

C 09 A

INHIBITORI Al ENZIMEI DE CONVERSIE A


ANGIOTENSINEI (ACE)

C 09 B

INHIBITORI A C E, COMBINAJII

C 09 C

ANTAGONITI Al ANGIOTENSINEI II

C 09 0

A N TA G O N I TI Al A N G IO T EN S IN EI II,
COMBINAII

C 09

ALTE SUBSTANE CARE ACIONEAZ PE


SISTEMUL RENINA-ANGIOTENSIN
*
:|

C 09 A

INHIBITORI Al ENZIMEI DE CONVERSIE A


ANGIOTENSINEI (IECA)

F d in . In h ib tr a n s fo r m a r e a a n g io te n s in e i I ( in a c tiv ) n
angiotensina il (activ).
Ind. H ipertensiune arterial: cnd b e tablocantele i tiazidele sunt
c o n tra in d ic a te , n e to le ra te sa u in a c tiv e ; n p a to lo g ie a s o cia t
(insuf. cardiac, diabet cu proteinurie, infarct m iocardic, nefropatii
cu m ic ro sau m a c ro -a lb u m in u rie ). P rim a d o z se a d m in . la
culcare.
Insuf. cardiac. Indicaie n toate gra d e le de insuf., asociate cu
diuretice. S uplim entele de potasiu i d iu re tice le care rein potasiul
trebuie suprim ate nainte de IEC A. Se p o t asocia cu doze m ici de
sp ironolacton, cu m o n ito riza re a ka lie m ie i. T ra t. se n ce p e cu
doze m ici de IEC A.
Infarct acut de m iocard, exceptnd C ind. A dm in. ncepe la 24 ore
- 3 z ile d u p in fa rc t. D u p 6 s p t.- 3 lu n i p a c ie n tu l tre b u ie
reevaluat. T rat. se continu dac persist d isfuncia ventricular
stng sau insuf. cardiac.
N efropatie cu p ro te in u rie , la d ia b e tici sau nond ia b e tici. P entru
e fe c t p ro te c to r la b o ln a v i cu fa c to ri d e ris c c-v, f r in fa rc t
m iocardic acut sau hipertensiune.

336

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

R .a. Hipertensiune art. dup prim a doz, m ai ales n hiponatrem ie,


in s u f. c a rd ia c , a fe c iu n i re n a le . A g ra v a re a in su f. re n a le (la
bolnavi cu stenoz bilateral a a rte re i renale, stenoz pe rinichi
unic, insuf. cardiac, deshidratare). H ip e rka lie m ie , risc potenial
le ta l, m a jo ra t la v rs tn ic i, n in s u f. re n a l , d ia b e t, a s o c . cu
m e d ic a m e n te h ip e rk a lie m ia n te . H ip o n a tre m ie . T u s e , b ro n h o spasm , disgeuzie, erupii, hepatit cole sta tic , a nem ie, trom bop enie, le u copenie. C e falee, a ste n ie , a m e e li, m ia lg ie , a rtralgii,
greuri, vom e, dispepsie, diaree, constipaie. A ng io e de m cu debut
acut, pe zone de dim ensiuni dife rite , p e riorbital, perioral, buze,
lim b, faringe, gt, tub d ig e s tiv (cu d u re ri a b d o m in a le , diaree,
v o m e ). A p a re d u p luni - a ni d e tra ta m e n t. n e p is o a d e , cu
in tervale lungi de acalm ie. D urata 2 - 3 z ile pn la 4 luni. D ispare
total. D ispar la inj. de adrenalin.
S a rc in , a l p ta re . IE C A sunt co n tra in d ica te n to t cursul sarcinii
(risc de insuf. renal la nou-nscut, h ipotensiune, hiperkaliem ie,
o lig o h id ra m n io s , h ip o p la z ie p u lm o n a r , o s ific a re n t rz ia t ).
D e s c o p e rire a u n e i s a rc in i la o b o ln a v tra t cu IE C A sau
a n ta g o n iti ai re ce p to rilo r a n g io te n sin e i II (A R A II), tre b u ie s
d e te r m in e o p r ire a tr a ta m e n tu lu i i n lo c u ir e a c u un a lt
antihipertensiv. IECA i m etab. se e xcret prin laptele m atern. Nu
se cunosc efectele pentru nou-nscui. De aceea IE C A nu sunt
recom andate n perioada alptrii.
C o n d u c e re a a u to , lu c ru l la m a in i. IE C A p o t p roduce am eeli,
oboseal, tulburri de vedere.
C ln d . S te n o z b ila t. a rt. re n a l , s te n o z p e rin ic h i u n ic .
H iperkaliem ie.
P re c . S e ntrerupe orice trat. hip o vo le m ia n t cu 2 - 3 zile nainte de
nceputul trat. cu IECA. Trat. se n ce p e cu do ze m ici, crescute
progresiv. Prec. n arteriopatie perif., la cei tratai cu diuretice, cu
h ip o v o le m ie , cu h ip o n a tre m ie , cu in su f. c a rd ia c , cu su fe rin e
renale, trat. cu vasodilatatoare, vrstnici.
S u p r a d o z a r e . H ip o te n s iu n e , s tu p o a re , tu lb . e le c tr o litic e ,
insuficien renal, hiperventilaie, tahicardie, palpitaii, am eeal,
anxietate, tuse. Tratam ent: perfuzie i.v. cu soluie salin izoton.
P oziie n decubit.
A d m in . A te n ie la d oza in iia l (m a i m ic ) i la cea m a xim
recom andat.
- n hipertensiunea reno-vascular d o za in iia l e ste m ai m ic
d ect n hipertensiunea esenial.
- S e prescriu doze m ai m ici dac se asociaz cu diuretice, regim
hiposodat.
- A tenie la riscul de hipotensiune cnd se m rete doza n insuf.
cardiac, la vrstnici.
- n insuf. renale se adm in. doze m ai m ici.

MEMOMED

337

2014

Memorator de farmacologie

C A P T O P R ILU M

(Cil () / \

P 6L

F c in . A bso rb ie oral bun, p ic pla sm a tic dup o or. E lim inare


urinar 95% n 24 ore.
F d in . Latena 6 0 -9 0 m inute.
In te r a c t A lcool (sc d e rea te nsiunii a rteriale). Tutun (scderea
efectului C). S are fr sodiu (hiperpotasem ie).
A d m iri. O ral. H TA . In iia l, sin g u r, 12,5 m g * 2 /z i; a s o c ia t cu
diuretic i la vrstnici 6,25 m g * 2/zi. ntreinere, 25 mg * 2/zi,
M axim um 50 mg * 2/zi. Insuf. cardiac. Iniial, 6 ,2 5 -1 2 ,5 m g * 1 2/zi. ntreinere, 25 mg * 2 -3 /z i, m axim um 150 m g/zi. Dup infarct
m iocardic, iniial 6,25 m g. S e crete progresiv, m ax. 150 m g/zi n
2 -3 prize. N efropatie diabetic, 5 0 -7 5 m g/zi, n 2 -3 prize.
C A P T O P R IL AC (AC H elcor, R om nia)
C om pr. 25 m g.; 50 m g. Ct. * 20; 1000. Pa 2,28; 2,67.
C A P T O R IL (A rena G roup, R om nia)
Com pr. 25 m g; 50 mg. Flac. * 20; 1000. Pa 2,28; -. Pa 2,67;
136,30
C A P T O P R IL - 2 5 - 5 0 E EL (Bio Eel, R om nia)
C om pr. 25 m g; 50 m g. C t. * 20. Pa 3,02; 3,87
C A P T O P R IL F A B IO L 25 - 50 (Fabiol SA, R om nia)
C om pr. 25 m g; 50 mg. Ct. * 20. Pa -.
C A P T O P R IL LPH - 25 m g - 50 m g (LaborM ed P harm a,
R om nia)
Com pr. 25 m g; 50 mg. Ct. * 20; * 20; 30 . Pa 3,42. Pa 3,93
C A P T O P R IL M C C (M agistra C & C, R om nia)
C om pr. 12,5 mg. 25 m g; 50 mg. Ct. * 30. Pa 3,41; 3,42; 4,5
C A P T O P R IL FA R M E X 25 m g (Farm ex, R om nia)
C om pr. 25 m g. Ct. * 20. Pa 3,14
C A P T O P R IL S IN T O F A R M 25 m g (S intofarm , R om nia)
Compr. 25 mg. Ct. * 30. Pa 4,64

MEMOMED

338

2014

Memorator de farmacologie

C A P T O P R IL (Terapia, R om nia)
C om pr. 25 m g; 50 m g. Ct. * 30. Pa 4,10; 6,67
C A P TO P R IL LA R O P H A R M (L a ro p h a rm , R om nia)
C om pr. 25 m g. Gt. * 20. Pa 3,02
E N A L A P R IL U M

P -6L

F c in . A b s o rb ie b u n o ra l , n e in flu e n a t d e a lim e n te , p ic
plasm atic dup 1 -3 ore. H idrolizat Ia e n a laprilat, in h ib ito r al ECA.
E x c re ie r e n a l , n e m o d ific a t 2 0 % , e n a la p r ila t 4 0 % . T
1/2 11 ore.
A d m in . O ra l. H T A . s in g u r, 5 m g /z i n tr-o p riz ; a s o c ia t cu
diurectice, la vrstnici sau insuf. renal, 2,5 m g/zi. n treinere, 1 0 20 m g/zi ntr-o priz. M axim um 40 m g/zi. Insuf. cardiac, iniial,
2,5 m g/zi. U lterior pn la 20 m g/zi n 1 - 2 prize.
E D N Y T (G edeon R ichter R om nia S .A ., R om nia)
C om pr. 2,5 m g; 5 m g; 10 mg; 20 m g. Ct. * 30. Pa E N A L A P R IL (A rena G roup, R om nia)
C om pr. 5 m g. Ct. * 30; 50; 100; 1000. Pa 5,58.
C om pr. 10 m g. Ct. * 20; 30; 50; 100; 1000. Pa 11,28; 6,87;
11,25; 22,02.
C om pr. 20 m g. C t. x 30; 50; 100; 1000. Pa 11,12; 16,43.
E N A LA P R IL LPH > (LaborM ed P harm a, R om nia)
C om pr. 5 mg; 10 m g; 20 mg. Ct. * 20; 30; 1000. Pa 3,84;
4,39; 8,75
E N A L A P R IL LA R O P H A R M (L aropharm , R om nia)
C om pr. 5 m g; 10 mg; 20 m g; Ct. * 20. Pa 3,67; 4,39; 7,94
E N A LA P R IL O ZO N E (Q zone La b o ra to rie s BV - O landa)
C om pr. 5; 10; 20 m g; Ct. x 20. Pa -.
E N A LA P R IL (M agistra C &C, R om nia)
C om pr. 5 m g; 10 m g; 20 m g. Ct. x 20. Pa 3,67; 4,3 9 ;7 ,9 4
E N A LA P R IL T E R A P IA (Terapia, R o m n ia )
C om pr. 5 m g; 10 m g; 20 mg. Ct. x 20. Pa 3,93; 7,3; 11,11

MEMOMED

2014

339

Memorator de farmacologie

E N A LA P R IL S A N D O Z (S andoz, R om nia)
C om pr. 5 m g; 10 m g; 20 mg. Ct. * 20; 30; 90. Pa 3,67; 3,96;
10,18.
E N A LA P R IL V IM S P E C T R U M (V im S pectrum , R om nia)
C om pr. 5 m g; 10 m g. Ct. * 20. Pa 3,65; 4,1
E N A L A P R IL S LA V IA (Slavia, R om nia)
C om pr. 5 m g; 10 m g; 20 m g. Ct. * 20. Pa 3,67; 4,39; 7,92.
E N A LA P R IL A L (Aliud Fharm a, G erm ania)
C om pr. 5 m g; 10 m g; 20 m g. C t. * 30; 50; 100. Pa E N A LA P R IL R A N B A X Y (R a n b a xy (U .K .) Lim ited - M area
B ritanie)
C om pr. 2,5 m g; 5 m g; 10 m g; 20 m g. Ct. * 10; 20; 28; 30; 48;
50; 60; 98; 100; 2 0 0 ; C t.* 20; 28; 30; 50; 100; Ct. * 10; 20;
28; 30; 48; 50; 60; 98; 100; 200; Ct. *1 4 ; 20; 28; 30; 50; 84;
90; 100 P a E N A P (Krka, S lovenia)
Com pr. 2,5 m g; 5 m g; 10 m g; 20 m g. Ct. * 20. P a -; 3,67;
4,39; 7,94;
S ol.inj./perf. 1,25m g/m l. Fiole 1 m l. C t. * 5. Pa 15,45
IN V O R IL (T erapia, R om nia)
C om pr. 5 m g; 10 m g; 20 m g. Ct. * 20. Pa Q L IN A P R IL (R ) (Lek P harm aceuticals, S Lovenia)
C om pr. 5 m g; 10 m g; 20 m g. Ct. * 20; 30; 90. Pa R E N IT E C 5 m g - 1 0 m g - 20 m g (M erck-S harp & D ohm e,
R om nia)
Com pr. 5 m g; 10 m g; 20 m g. Ct. * 28. Pa 7,87; 10,52; 17,12
LISINOPRILUIVI___________________________ E i

P -6 L

F c in . A bsorbie oral. Inhibiia e n zim e i de conversie a p are 7n 30


m inute, este m axim dup 6 o re i se m enine 72 ore.

340

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

A d m in . Oral. HTA. Iniial 2,5 m g/zi. n tre in e re 1 0 -4 0 m g/zi ntr-o


p riz. Insuf. c ardiac. Iniial 2,5 m g /zi. n tre in e re 5 - 2 0 m g/zi
n tr-o priz. D up in fa rct m io ca rd ic, cnd p re siu n e a sist. peste
120 m m Hg. Iniial 5 m g/zi, 2 zile, apoi 10 m g/zi n tr-o priz. La
pre. sist. 1 0 0 -1 2 0 m m H g, iniial 2,5 m g. ntre in e re , pn la 5
m g /z i, n tr -o p riz . N e fro p a tie d ia b e tic . In iia l 2 ,5 m g /z i.
ntreinere 1 0 -2 0 m g/zi ntr-o priz.
LIS IN O P R IL A C T A V IS (A ctavis G roup PTC EHF, Islanda)
Com pr. 2,5 m g, 5 m g, 10 m g, 20 m g. Ct. * 14; 20; 30; 50; 56;
98; 100. Pa 7,37; 12,87; 23,37
LIS IN O P R IL A TB (A ntibiotice, R om nia)
C om pr. 10 m g; 20 m g; 40 m g. Ct. * 20; 30; * 10; 30: * 10;
30. Pa 11,96. Pa 23,48. Pa 39,31
LIS IG A M M A (W orw ag P harm a, G erm ania)
C om pr. 5 m g; 10 m g; 20 m g. Ct. * 30; 50. Pa 6,5; 8,61; LIS IN O P R IL 5 - 1 0 - 2 0 M E D O (M edochem ie, R om nia)
Com pr. 5 mg; 10 m g; 20 mg. Ct. * 30; * 30; * 20. Pa 8,67;
14,44; 14,44
LIS IN O P R IL S A N D O Z (H exal, G e rm a n ia )
C om pr. 5 m g; 10 m g; 20 mg. Ct. * 30. Pa 7,15; 10,31; 15,05.
LISIR EN (A C H elcor, R om nia)
C om pr. 10 m g; 20 m g. Ct. * 20; 1000. Pa 10,74; 15,65
R A N O LIP (R anbaxy, M area B ritanie)
C om pr. 5 m g; 10 m g; 20 m g. Ct. * 30. Pa 7,64; 14,98; 23,11
T O N O LY S IN (G edeon R ichter, U ngaria)
C om pr. 2,5 m g; 5 m g; 10 m g; 20 m g. Ct. * 28. Pa 8,75; 9,28;
15,47; 22,90
PERINDOPRILUM

P -6L

F c in . A bsorbie oral, biotransform are n perindoprilat, m etabolit


a ctiv cu tropism endotelial.

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

341

A d m in . O ra l. n h ip e rte n s iu n e , d o z a e s te 4 m g /z i; p o a te fi
necesar creterea dozei pn la 8 m g/zi, n priz unic.
n in s u fic ie n a c a rd ia c , 2 m g/zi, d im in ea a , n p rim e le 2
sptm ni de tratam ent, apoi se poate crete la 4 m g/zi nainte
de m as ntr-o priz.
n in s u fic ie n a renal, d o ze le se a ju s te a z n fu n c ie de
c le a ra n c e -u l c re a tin in e i. P re ve n ie d u p in fa rc t m io c a rd ic sau
revascularizare, 4 m g pn la 8 m g/zi, ntr-o priz.
0 C O V E R E X (E gis , U ngaria)
C om pr. 4 m g. Ct. * 30. Pa 29,01
M Y D E N (A lkaloid-IN T D .O .O ., S lovenia)
C om pr. 2 m g; 4 m g; 8 mg. Ct. * 30. Pa -.
0 P E R IN D O P R IL A R G IN IN A G E N E R IC S (G enerics (U K )
LTD - M area B ritanie)
C om pr. fifm. 2 ,5 m g; 5 m g; 10 m g. Ct. * 10; 14; 30; 60; 90;
100. P a P E R IN D O P R IL (Teva P harm aceuticals, R om nia)
C om pr. 4 m g, 8 m g. Ct. * 30. Pa 25,32; 49,00
C om pr. film . (P E R IN D O P R IL T O S IL A T TE V A ) 2,5 mg,
5 m g, 10 m g. Ct. * 30; 60; 90; 100. Pa 13,81; 27,61; 4 2,77
P R E N E S S A (Krka P olska Sp. Z .O .O ., Polonia)
C o m p r. 2 m g, 4 mg, 8 m g. Ct. * 30; 60; 90; Ct. * 30; 60;
90; Ct. 7; 14; 28; 30; 50; 60; 90; 100. Pa 13,44; 26,87;
49,45
Com pr. orodispersabile 4 mg; 8 mg. Ct. * 28; 30; 50; 56; 60;
84; 94; 100; Ct. * 28; 30; 50; 56; 60; 84; 94; 100. Pa P R E S TA R IU M (S ervier, Frana)
C om pr. 4 m g; 8 m g. Ct. * 30; 500; 1000; * 30. Pa C om pr.film . 2,5 m g; 5 m g; 10 mg. Ct. * 30 Pa -; 41,11; 63,61
Com pr. orodispersabile 2.5 m g; 5 m g; 10 m g. Ct. * 5; 10; 14;
20; 30; 50; 60; 90; 100; 120; 500. Pa P R E S TP R IL (Laborm ed P harm a S .A . - R om ania )
Com pr. 4 mg; 8 m g. Ct. * 20; 30; 50; 60; 90; 100. Pa 25,87;
49,12

MEMOMED

342

2014

Memorator de farmacologie
P R IC O R O N (Zentiva K.S. - R e publica C eha )
Com pr. 2 m g; 4 mg; 8 m g. Ct. * 10; 30; 60; 90. Pa -; 23,14;
44,36
P R IN D E X (G lenm ark P ha rm a ce u tica ls S .R .O , C ehia)
C om pr. 4 m g; 8 m g. Ct. * 14; 20; 28; 30; 56; 60 Pa 26,9;
54,01
P E R IN E V A (K R K A P olska SP. Z.O .O . - P olonia)
Com pr. 2 mg; 4 m g; 8 m g. C t x 10; 14; 28; 30; 50; 56; 60; 90;
100. P a S T O P P R E S S (P h a rm a c e u tic a l W o rk s P o lp h a rm a S A ,
P olonia)__________________________________________________
Com pr. 4 mg; 8 m g. C t * 30. Pa 16,61; 30,88
T R E Z E N (Terapia SA, R om nia)
C om pr. 4 mg, 8 m g. Ct. * 30. Pa 25,87; 4 9,12
V ID O TIN (G edeon R ichte r R o S A, R om nia)
Com pr. 4 mg, 8 m g. C t. * 30. Pa 33,45; 53,44

RAMIPRILUM

P-6L

F c in . A bsorbie oral 60% , neinfluenat de prezena alim entelor.


H id rolizat n ram iprilat care atinge picul pla sm a tic la 2 - 3 o re de la
adm inistrare.
A d m iri. O ral, iniial 1,25 m g/zi, n tre ru p e re a d iu re tice lo r (cu - 3
z ile n p re a la b il). D oza de n tre in e re o b i n u it 2 ,5 -1 0 m g /zi,
n tr-o singur priz. D up infarct m io ca rd ic 5 m g, event, pn la
10 m g/zi, n 2 prize. P revenie la bolnavi cu factori de risc c-v 2,5
m g. event pn la 10 m g/zi, n 2 prize.
A M P R IL (Krka, S lovenia)
C om pr. 1,25 m g; 2,5 m g; 5 m g; 10 m g. Ct. * 30; 50; 60; 90.
Pa -; 10,02; 10,85; 24,93
A M P R IG E N (Alvogen, Luxem burg)
Com pr. 1,25 m g; 2,5 m g; 5 m g; 10 m g. Ct. * 28; 30. Pa 9,92:
10,75; 24,04.

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

343

H A R T IL (Egis P harm aceuticakls PLC, Ungaria)


C om pr. 2,5 m g; 5 m g; 10 m g. Ct. x 28. Pa 4,62; 6,69; 9,21
P IR A M IL (S andoz, R om nia)
C om pr. 2,5 m g; 5 m g; 10 m g. Ct. * 10; 20; 28; 30; 100. Pa
9,37; 10,17; 23,28
R A M IG A M M A 5 m g - 10 mg (W orw ag P harm a, G erm ania)
C om pr. 5 mg; 10 m g. Ct. * 20; 50; 100. Pa R A M IP R IL A C (A C H elcor, R om nia)
C om pr. 2,5 m g; 5 m g; 10 mg. Ct. * 30. Pa 4,48; 7,18; 9,74
R A M IP R IL A C C O R D (A ccord H ealthcare Lim ited, M area
B ritanie)__________________________________________________
C aps. 1,25 m g; 2,5 m g; 5 m g; 10 mg. Ct. * 7; 14; 21; 28; 30;
50; 90; 100. Pa R A M IP R IL A U R O B IN D O (Aurobindo, M alta)
C om pr. 5 mg; 10 m g. Ct. 7 ; 10; 14; 20; 28; 30; 42; 50; 56;
60; 98; 100; 500; 1000; * 20; 28; 30; 50; 56; 60; 98; 100;
500; 1000. Pa 7,10; 9,49.
R A M IP R IL C IP LA (C ipla, M area B ritanie)
C om pr. 2,5 m g; 5 m g; 10 m g. Ct. * 30. Pa R A M IP R IL LPH (Laborm ed P harm a S.A. - R om nia)
C aps. 2,5 m g; 5 m g; 10 m g. Ct. * 10; 14; 20; 28; 30; 56; 60;
100. P a R A M IP R IL (Teva, R om nia)
C om pr. 5 m g; 10 m g. C t x 50
TR IT A C E @ 2 , 5 - 5 - 1 0 (S anofi A ve n tis, R om nia)
C om pr. 2,5 m g; 5 m g; 10 m g. Ct. * 7; 10; 14; 15; 18; 20; 28
30; 45; 50; 60; 90; 98; 99; 100; 300; 500; * 10; 14; 15; 18
20; 21; 28; 30; 45; 50; 56; 90; 98; 99; 100; 300; 500; * 7; 10
14; 15; 18; 20; 28; 30; 45; 50; 56; 90; 98; 99; 100; 300; 500.
Pa 7,15; Pa 10,31; Pa 14,19

MEMOMED

344

2014

Memorator de farmacologie

V IV A C E (A ctavis G roup, Islanda)


Com pr. 2,5 mg; 5 m g.; 10 mg. Ct. * 10; 14; 20; 28; 30; 42;
50; 98; 100. Pa 4,65; 6,70; 9,23
Z E N R A 2 , 5 - 5 - 1 0 (Zentiva SA, R om nia)
Com pr. 2,5 m g; 5 mg; 10 mg. Ct. * 7; 10; 14; 15; 18; 20; 28;
30; 45; 50; 60; 90; 98; 99; 100; 300; 500; * 10; 14; 15; 18
20; 21; 28; 30; 45; 50; 56; 90; 98; 99; 100; 300; 500; * 7; 10
14; 15; 18; 20; 28; 30; 45; 50; 56; 90; 98; 99; 100; 300; 500
Pa 4,65; Pa 6,70; Pa 9,23
Q U IN A P R ILU M

E l () ()

P -6L

F c in . A bs o rb ie oral. B io tra n sfo rm a re n tr-u n m e ta b o lit activ,


quinaprilat. Excreie renal; T 1/2 3 ore.
A d m in . H ipertensiune, iniial 10 m g/zi, la bolnavi cu funcii renale
n o rm a le . n tre in e re 2 0 - 4 0 m g /zi, n 1 - 2 p riz e . La v rs tn ic i,
bolnavi cu insuf. renal sau care p rim e sc diuretice, iniial 5 m g/zi,
p riz a u n ica . In su f. c a rd ia c , in iia l 2 ,5 m g /zi. n tre in e re 1 0 40 m g/zi, n 1 -2 prize.
A C C U P R O (P fizer E urope, M area B ritanie)
C om pr. film . 5 m g; 10 m g; 20 m g. C utie * 30. Pa 8,20; 11,69;
16,75
P U L S A R E N (BMP, R om nia)
Com pr. film 5 m g; 10 m g; 20 m g. Ct. * 30. Pa C IL A Z A P R IL U M

iCl

P -6L

F c in . R epede absorbit digestiv (75% ). H idrolizat n cilazaprilat,


in h ib ito r specific al ECA. Pic. seric n 2 ore. T 1/2 9 ore. E lim inare
p redom inant renal, neschim bat.
A d m in . O priz zilnic, nainte, n tim pul sau dup m as. Doza
2 ,5 m g /z i. S e p o a te a s o c ia cu un d iu re tic . V rs tn ic ii, in iia l
0 ,5 -1 ,2 5 m g/zi, adaptabil ulterior.
P IP R E D O (Alapis, R om nia)
Com pr. 0,5 m g; 1 mg; 2,5 m g; 5 mg. Ct. * 30; * 30; * 28; *
28. Pa -

MEMOMED

345

2014

Memorator de farmacologie

B E N A Z E P R ILU M

E i ()(%

P -6L

F c in . A bsorbie oral. B iotransform are n benazeprilat, m etabolit


activ, cu pic plasm atic n 1,5 ore. E lim inare aproape com plet n
24 ore, ca m etabolit.
A d m in . O ra l. H ip e rte n s iu n e . In iia l 10 m g /zi n tr-o p riz . La
nevoie se crete la 20 m g/zi, n 1 - 2 prize.
C IB A C E N (N ovartis, G erm ania)
C om pr. film 5 mg; 10 m g; 20 mg. Ct. * 28. Pa 21,80; 43,66;
57,30
B E N A Z E P R IL A U R O B IN D O (A u ro b in d o P h a rm a (M a lta )
Lim ited, M alta)___________________________________________
Com pr. film 10 m g; 20 m g. Ct. * 14; 28; 30; 42; 84; 90; 98;
100; 500. P a FO S IN O P R ILU M

a()()

> P -e i-

F c in . A bso rb ie oral p aria l , b io d isp o n ib ilita te absolut 36% .


M etabolitul a ctiv fosinoprilat este le g a t in proporie m ai m are de
95% de proteinele plasm atice.
A d m in . H ipertensiune 20 m g/zi n tr-o priz. Insuf. cardiac. D oza
iniial 10 mg; se poate crete, dac este nevoie, pn la 40 m g/
zi, ntr-o singur priz. D oza de ntreinere e ste, de obicei, 20 m g/
zi.
F E N O S IM E D (N ucleus, Islanda)
C om pr. 5m g; 10 m g; 20 m g. Ct. * 10; 14; 20; 28; 30; 42; 50;
98; 100; 250; 500. Pa F O S IN O P R IL A U R O B IN D O (Aurobindo P harm a (M alta)
Lim ited, M alta)
C om pr. 10 mg; 20 m g. Ct. * 10; 14; 20; 21; 28; 30; 42; 50;
56; 60; 98; 100; 400; 500. Pa 13,54; 18,58.
M O N O T E N S (P harm asw iss, C ehia)
C om pr. 10 mg; 20 m g. C t. x 10; 14; 20; 28; 30; 42; 50; 98;
100; 250; 500. Pa F O S Y P R IL (Terapia, R om nia)
C om pr. 10 m g; 20 m g. Ct. x 30. p a -.

MEMOMED

346

2014

Memorator de farmacologie

M O N O P R IL (B ristol M yers S quibb, U ngaria)


C om pr. 10 m g; 20 mg. Ct. * 28. P a 20,83; 28,58
T R A N D O L A P R IL U M _______________________ |C| ( ) ( fi)

P -6L

F c in . A bsorbie oral cu biotransform are n trandolaprilat, m etab o iit activ.


A d m in . O ral 0 ,5 -2 m g/zi, ntr-o sin g u r priz, ia aceeai or n
fiecare zi. Prim a doz se adm inistreaz la culcare. La bolnavi sub
tra tam ent cu diuretice, acestea se n tre ru p cu 2 - 3 zile n a in te de
T ra n d o la p ril i re lu a te la n e v o ie . n in s u fic ie n a re n a l cu
c le a ra n ce al c reatininei ntre 10 i 30 m l/m in ., doza in iia l de
0,5 mg poate crete pn la 1 m g; la un clearance m ai m ic de
10 m l/m in., doza zilnic nu va depi 0,5 mg.
G O P TEN (A bbott P harm a, G erm ania)
C aps. 0,5 m g; 2 mg; 4 m g. Ct. * 20; 28; 60; 100; * 28; 98; *
28; 98 . Pa 9,71; 28,09; 46,79
Z O F E N O P R ILU M

(5) @

P ' 6 L

F c in . P rodrog cu absorbie rapid i co m p le t d in tubul digestiv.


B io tra n sfo rm a re n zo fe n o p rila t activ, ca re a tin g e conc. seric
m axim la 1,5 ore. Nu d cum ulare.E xcreie urinar (76% ) i prin
fecale (16% ).
A d m in . HTA. Iniial 15 mg o dat/zi. D oza uzual eficace 30 mg o
d a t /zi. D oza m axim 60 m g/zi, n 1 -2 p rize . n insuf. re n a l
uoar aceleai doze. n insuf. renal m oderat sau sever i n
insuf. hepatic uoar sau m oderat doze pe ju m ta te . Infarct
m iocardic acut. Z iua 1 - 2 :7 ,5 mg la 12 ore; ziua 3 - 4 :1 5 m g la 12
ore; din ziua 5: 30 m g la 12 ore, tim p de 6 sptm ni.
ZO M EN (M enarini, Luxem burg)
C om pr. film 7,5; 30 m g; Ct. x 7; 14; 28. Pa 19,69; 4 4,47
Z O F E N O P R IL M Y LAN (G enerics, M area B ritanie )
C om pr. film 30 m g; Ct. * 7; 12; 14; 28; 30; 56; 90; 500. Pa -

C 09 B

INHIBITORI A C E, COMBINAII

C 0 9 BA

INHIBITORI ACE l DIURETICE

C 0 9 BB

INHIBITORI ACE l BL0GANI Al CANALELOR DE


CALCIU

MEMOMED

2014

347

Memorator de farmacologie
\-

:|:
C 0 9 BA

INHIBITORI ACE l DIURETICE

E N A L A P R IL l D IU R E T IC E

P -6 L

E N A P H (Krka, S lovenia)
E nalapril 10 m g; H idroclorotiazid 25 mg
C om pr. Ct. * 20. Pa 9,82
E N A P HL (K rka, S lovenia)
E nalapril 10 m g; H id ro clo ro tia zid 12.5 m g. C om pr. C t. x
20. Pa 8,89
E nalapril 20 m g; H idro clo ro tia zid 12.5 m g. C om pr. C t. x
2Q; 30; 60; 90; 100. Pa 7,95
V IM A P R IL H (V im S pectrum , R om nia)
E nalapril 10 m g; H idroclorotiazid 25 m g. Com pr. Ct. x 30.
Pa 11,82
V IM A P R IL H L (V im S pectrum , R om nia)
E nalapril 10 m g; H idroclorotiazid 12,5 mg. Com pr. Ct. x 30.
Pa 8,88
R A M IP R IL l D IU R E TIC E

P -6 L

A M P R IL HD (Krka, S lovenia)
R am ipril 5 m g; H idroclorotiazid 25 mg. C om pr. Ct. x io ; 14;
20; 28; 30; 42; 50; 56; 96; 100. Pa A M P R IL HL (Krka, S lovenia)
R am ipril 2,5 m g; H idroclorotiazid 12,5 m g. C om pr. Ct. x iO ;
14; 20; 28; 30; 42; 50; 56; 96; 100. Pa. H A R TIL H CT 2,5m g/12,5m g - 5m g/25m g (Egis, U ngaria)
R a m ip ril 2 ,5 m g /5 m g ; H id ro c lo ro tia z id 1 2 .5 m g /2 5 .
C om pr. Ct. x 28. Pa 5,64; 12,82.
R A M IP R IL H C T M E D O C H E M IE (M edochem ie, C ipru)
Ramipril 2,5 mg. Hidroclorotiazid 12,5 mg. Compr. Ct. x
14; 20; 28; 30; 42; 50; 98; 100. Pa 13,27

10,

348

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

R am ipril 5 m g. H idroclorotiazida 25 m g. C om pr. Ct. * 1 0 ,1 4 ;


20; 28; 30; 42; 50; 98; 100. Pa 20,15
R A M IP R IL/ H ID R O C L O R O T IA Z ID A A C T A V IS (A ctavis,
Islanda)_____________________________________________ ____
R am ipril 5 m g. H id ro c lo ro tia z id a 12,5 m g. C o m p r. Ct. >
10;14; 28; 30; 50; 56; 90; 100. Pa T R ITA C E P LU S 2,5 - 5 (S anofi, Frana)
R am ipril 2,5 m g. H idroclorotiazida 12,5 m g. C om pr. Ct. * 10,
14; 18; 20; 28; 30; 45; 50; 56; 60; 98; 99; 100; 300. Pa 8,67
R am ipril 5 m g. H idroclorotiazida 25 m g. C om pr. Ct. >10,
14; 18; 20; 28; 30; 45; 50; 56; 98; 99; 100; 300. Pa 19,72
LIS IN O P R IL l D IU R E TIC E

P -6 L

S K O P R Y L PLU S 20 m g/12,5 m g (A lkaloid, S lovenia)


Lisinopril 20 m g; H idroclorotiazid 12.5 m g. C om pr. Ct. x3Q.
P aQ U IN A P R IL l D IU R E TIC E

P -6 L

In d . T ra ta m e n tu l h ip e rte n s iu n ii la p a c ie n ii p e n tru c a re e ste


indicat terapia de asociere a quinapril i a unui diuretic.
A d m in . D oza iniia l este de 1 0/12,5 m g. n co n tin u a re , doza
poate fi crescut la 20/12,5 mg sau 20/25 m g, dup caz. C ontrolul
e ficient al tensiunii arteriale este atins de obicei, la do ze In tre 10/
12,5 mg i 20/12,5 mg.
A C C U Z ID E (P fizer Europe, M area B ritanie)
Q uinapril 10 m g/; H idroclorotiazid 12.5 m g. C om pr.film . Ct.
x 30. Pa 21,68
A C C U ZID E F O R T E (P fizer E urope, M area B ritanie)
Q uinapril 20 m g; H idroclorotiazid 12.5 m g. C om pr.film . Ct.
x 30. Pa 31,57
A C C U Z ID E F O R T E P L U S ( P fiz e r E u ro p e , M a re a
B ritanie)__________________________________________________
Quinapril 20 mg; Hidroclorotiazid 25 mg. Compr.film. Ct. *
30. Pa -

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

P E R IN D O P R IL l D IU R E T IC E

349

P -6 L

C O T R E Z E N (T erapia, R om nia)
P e rin d o p ril 2 m g / 4 m g. In d a p a m id a 0 ,6 2 5 m g /1 ,2 5 m g.
C om pr. Ct. * 20, 30, 6 0 ,1 0 0 . Pa 15,72; 24,21
D A N U R IT (G edeon R ichter, R om nia)
P e rin d o p ril 2 m g / 4 m g. In d a p a m id a 0 ,6 2 5 m g /1 ,2 5 m g.
C om pr. Ct. x 30, 50, 90, 100. Pa 16,18; 29,41
IN D A P R IL (Laborm ed P harm a S .A., R om nia)
P e rin d o p ril 2 m g / 4 m g. In d a p a m id a 0 ,6 2 5 m g /1 ,2 5 m g.
C om pr. C t. x 20, 30, 50, 100. Pa 18,71; 31,19
N O LIP R E L A R G (Servier, Frana)
P e r in d o p r il 2 ,5 m g . In d a p a m id a 0 ,6 2 5 m g . C o m p r.
Ct. x 14; 20; 28; 3fi; 50; 56; 60; 90; 100; 500. Pa 57,17
N O LIP R E L A R G FO R TE (S ervier, Frana)
P e r in d o p r il 5 m g ; In d a p a m id a 1 ,2 5 m g . C o m p r.film .
Ct. x 14; 20; 28; 30; 50; 56; 60; 90; 100; 500. Pa 61,63
N O LiT E R A X (S ervier, Frana)
P erindopril 10 m g. Indapam id 2,5 mg. C om pr. film . Ct. x 14;
20; 28; 30; 50; 56; 60; 90; 100; 500. Pa 75,76
P A N IN D O P R IL (S andoz, R om nia)
P erindopril 2 mg/4 m g. Indapam id 0 ,625/1,25 m g. Com pr.
C t x 7 ,1 0 , 14, 20, 28, 3Q, 50, 60, 9 0 ,1 0 0 . Pa -; 21,09

0 P E R IN D O P R IL T E R B U T IL / IN D A P A M ID A S E R V IE R
(S ervier, Frana)__________________________________________
P erindopril 8 m g. Indapam id 2,5 m g. Com pr. C t x 1 4 ,2 0 , 28,
30, 50, 56, 60, 90, 100, 500. Pa -

0 P E R IN D O P R IL T O S IL A T /IN D A P A M ID A T E V A (T e va
P harm aceuticals S .R .L., R om nia)________________________
P erindopril 2,5 m g/ 5 m g. Indapam id 0,625 m g/ 1,25 mg.
C om pr.film . C t x 30; 60; 90; 100. Pa 37,16; 40,04.

350

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

P E R IN D O P R IL / IN D A P A M ID A M Y L A N (G e n e ric s ,
M area Britanie)__________________________________________ _
P erindopril 2,5 m g/ 5 m g. Indapam id 0,6 2 5 m g / 1,25 mg.
C om pr. film . C t * 10, 14, 30, 60, 90, 100. Pa P R E X A R E L (S ervier, Frana)
P erindopril 8 m g. Indapam id 2,5 m g. C om pr. Ct. * 14; 20;
28; 30; 50; 56; 60; 90; 100; 500. Pa P R E S TA R IU M A R G P LU S (S ervier, Frana)
P erindopril 5 m g; Indapam ida 1,25 m g. C om pr. film . Ct. *
14; 20; 28; 30; 50; 56; 60; 90; 100; 500. Pa 61,63
TE R A X A N S (S ervier, Frana)
P erindopril 10 m g. Indapam id 2,5 m g. C om pr. film . . Ct. *
14; 20; 28; 30; 50; 56; 60; 90; 100; 500. Pa P R IC O R O N C O M B I (Zentiva, R ep. C eh)
P e rin d o p ril 2 m g / 4 m g. In d a p a m id 0 ,6 2 5 m g / 1,2 5 m g.
Com pr. Ct. * 28, 30, 84, 90 Pa 16,18; 29,41
P R IN D E X PLU S (G lenm ark, Rep. C eh)
P erin d o p ril 2 m g / 4 m g. In d a p a m id 0 ,6 2 5 m g / 1,25 mg.
Com pr. Ct. x 30, go, 100. P a 16,18; 29,41
C O -P E R IN E V A (Krka, P olonia)
P erindopril 2 m g/ 4 m g/ 8 mg. Indapam id 0,625 m g /1,5 m g/
2,5 m g. C om pr. Ct. x 14 , 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100
Pa C O -P R E N E S S A (K rka, P olonia)
P erindopril 2 m g/ 4 m g / 8 mg. Indapam id 0 ,6 2 5 m g /1,25 m g/
2,5 mg. C om pr. C t. x 14 , 20. 28, 30. 50, 56, 60, 9 0 ,1 0 0 Pa
16,18; 2 9 ,4 1 :2 9 ,5 4
Z O F E N O P R IL ! D IU R E TIC E

P -6 L

ZO M E N P LU S (M enarini, L uxem burg)


Zofenopril 30 mg; Hidroclorotiazida 12,5 mg. Compr. film.
Ct. x 14; 28; 56; 90; 100. Pa 66,16

M EM O M ED 2014
Memorator de farmacologie

351

F O S IN O R P IL $ l D IU R E T IC E
M O N O TE N S H C T (P harm asw iss, R ep. C eh)
F osinopril 20 m g. H idroclorotiazida 12,5 mg. Com pr. Ct. *
10, 20, 28, 30, 50, 98, 100. Pa 20,52
C 0 9 BB

INHIBITO RI ACE l BLOCANl A l CANALELOR DE


CALCIU

!n d . H ipertensiune arterial esenial.


R.a. R eaciile adverse sunt sim ilare cu cele ale sub sta n e lo r sale
active.C ele m ai fre cve n te rea cii a d ve rse su n t a gravarea tusei,
cefalee, constipaie, vertij, am eeli i bufeuri.
A d m in . U n c o m p rim a t o d a t pe z i, a d m in is tra t d im in e a a ,
nainte de m icul dejun cu o ju m ta te de or. C om prim atele trebuie
nghiite ntregi.
E N A L A P R IL I LE R C A N ID IP IN

P -6 L

C O R IP R E N (R ecordati, Irlanda)
E nalapril 10 m g / 20 m g. Le rca n id ip in 10 m g. C om pr. film
C t x 7, 14, 28, 30, 35, 42, 50, 56, 90, 98, 100. Pa 65,25
LE R C A R IL (R ecordati, Irlanda)
E nalapril 10 m g/ 20 m g. Lercanidipin 10 m g. Com pr. film .
C t * 7, 14, 28, 30, 35, 42, 50, 56. 90, 98, 100. Pa 65,25
LIS IN O P R IL SI A M L O D IP IN

P -6 L

LIS O N O R M (G . R ichter, R om nia)


Lisinopril 10/20/20 m g. A m lo d ip in 5/10/ 5 m g. Com pr. Ct. *
30; x 30; 90; x 30; 90. Pa 4 0,90; 59,21;E N A L A P R IL SI N IT R E N D IP IN

P -6 L

EN E AS 10m g + 20m g (G alenica, G recia)


Nitrendipin 20 mg ; Enalapril 10 mg. Compr. Ct. x 20; 30; 50;
60; 100; 300; 500. Pa 96,52

M EMOM ED 2014
Memorator de farmacologie

352

P E R IN D O P R IL l A M L O D IP IN

P -6L

A M LE S S A (K rka, S lovenia)
P erindopril 4/4/8Z8 m g; A m lo d ip in 5/1 0 /5 /1 0 m g. C om pr. Ct.
x 5, 7 ,1 0 ,1 4 , 20, 28, 30, 50, 60, 90 i 100. Pa 23,39; 24,95;
38,47; 40,01
B E A TIL (G edeon R ich te r R o m n ia S .A ., R om nia)
P erindopril 4/8/4/8 m g; A m lo d ip in 5 /5 /1 0 /1 0 m g. C om pr. Ct.
x 30. Pa -.
P R E S TA N C E (S ervier, Frana)
P erindopril 5/5/10/10 m g; A m lo d ip in 5 /10/5/10 m g. Com pr.
Ct. x 5; 7; 10; 14; 20; 28; 30; 50; 56; 60; 90; 100; 120; 500.
Pa 54,13; 57,17; 78,61; 87,69
R E A P TA N (S ervier, Frana)
P erindopril 5/5/10/10 m g; A m lo d ip in 5 /10/5/10 m g. C om pr.
Ct. x 5; 7; 10; 14; 20; 28; 30; 50; 56; 60; 90; 100; 120; 500.
Pa 54,13; 57,17; -; 87,69
C in d . Insuf. hepatic sau renat sever.
A d m in . 1 com pr/zi.
T R A N D O L A P R IL l V E R A P A M IL

P -6 L

T A R K A (A bbott, G erm ania)


T randolapril 2 1 2 1 4 m g; V era p a m il 180/ 2 4 0 / 240 mg
C om pr.film .elib.prei. Ct. x 2 8 ; x 14; 28; 30; 50; 56; 98; 280;
x14; 28; 30; 50; 56; 98; 280. Pa 52, 85; 55,45; 72,69.
R A M IP R IL l A M L O D IP IN

P -6 L

E G IR A M LO N (E gis,U ngaria)
R am ipril 2 ,5/5/5/10/10 mg; A m lo d ip in 2,5 /5 /1 0 /5 /1 0 m g.
C aps. Ct. x 28, 30, 56, 60, 90. Pa -; 2 8,66; 31,77; 40,99;
47,42

C 09 C

ANTAGQNITI Al ANGOTENSINEIII

F d in . S artani. A ntagonist! specifici ai re ce p to rilo r A T 1 ai angiote n s in e i II. E fe c te h e m o d in a m ic e a s e m n to a re cu in h ib ito rii

M EM O M ED 2014
Memorator de farmacologie

353

e n z im e i d e c o n v e rs ie (A C E ). N u in h ib b io tra n s fo rm a re a
bradikinim ei i a ltor kinine i nu produc tuse.
Ind. Indicaiile inhibitorilor A C E , ca alternativ, cnd acetia nu
sunt suportai. N efropatie la diabetici tip 2. A sociai cu IE C A n
insuficiena cardiac grav.
R .a. A le IE C A , de o b ic e i u o a re . H ip o te n s iu n e la b o ln a v i cu
depleie de volum intra va scu la r (ex. sub diuretice). H iperkaliem ie.
A ngioedem . A gravarea astm ului.
S a rc in , a l p ta re . Ca i IE C A, sartanii sunt cind pe toat durata
sarcinii (risc de insuf. renal , a n urie, h ip o te nsiu n e , h ip o p ia zie
p u lm o n a r , a n o m a lii c ra n ie n e la fe tu s ). A l p ta re . N u se
adm inistreaz.
C o n d u c e re a u to , lu c ru l la m a in i. P osibile am eeli, oboseal.
P ruden.
C ind. A le inhibitorilor A C E .
P rec. S tenoza arterei renale. Insuf. hepatic.H ipovolem ie.
H ip e rte n s iu n e a rte ria l re n o v a s c u la r . In s u fic ie n a re n a l ,
transplant renal. H ip e rte n sivi d ia b e tici tip 2 cu afectare renal.
H ip e rk a lie m ie . S te n o z v a lv a o r tic i m itr a l . H ip e raldosteronism prim ar.
LOSARTANUM

E l ( )(

P -6 L

F c in . A b s o rb ie oral bun, n e in flu e n a t de p re ze n a a lim e n


telor, biodisponibilitate sistem ic 33% datorit biotransform rii la
prim ul pasaj hepatic (cit. P450), 14% ntr-un m etabolit m ai activ.
Peak plasm atic la 1 or i respectiv la 3 ore pentru m etabolitul
a c tiv , a le c ru i n iv e le p la s m a tic e s u n t s u p e rio a re c e lo r ale
d ro g u lu i p a re n ta l. E lim in a re re n a l i b ilia r , a m b ii co m p u i
nedializabili.
F d in . M etabolitul activ long-la stin g cu o afinitate de 10 o ri m ai
m a re d e c t d ro g u l p a re n ta l. D o za d e 50 m g L o s a rta n e s te
echiactiv n 24 de ore cu cea de 20 m g E nalapril, 5 0 -1 0 0 m g/zi
L o s a rta n au a c e e a i e fic a c ita te ca i 5 0 - 1 0 0 m g A te n o lo l.
F a v o riz e a z e lim in a re a a c id u lu i u ric ; a s o c ie re a cu H id ro clorotiazid bine tolerat.
In d . R educerea riscului m orb id it ii ca rd io va scu la re la pacienii
hipertensivi cu hipertrofie ventricular stng.
R .a. vertij, tulburri ale funciei hepatice, m ialgii

354

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

A d m iri. HTA. D oza iniial 50 mg o d at pe zi. V rstnici, insuf.


re n a l 2 5 m g. D a c d u p 6 s p t m n i re z u lta te le nu s u n t
sa tisf c to a re , se po a te cre te la 100 m g o d at pe zi. In su f
c a rd ia c 12,5 m g /zi n tr-o priz . C re te p n la 50 m g /zi, la
interval de o sptm n.
C O ZA A R (M erck S harp & D ohm e, R om nia)
C om pr. film . 12,5 m g; 50 mg. Ct. * 7 ,1 4 ,2 1 ,2 8 ,5 0 ,9 8 ,1 0 0 ,
210, 500; x 7. 10, 14, 20, 28, 30, 50. 56, 84, 90, 98, 100,
280, 300, 500. P a -; 64,56
LO R IS TA (K rka, S lovenia)
C om pr. film .12,5
15, 20, 21, 28,
20, 28, 30, 50,
30. 50, 56, 60,
50, 56, 60, 84,

m g; 25m g; 50 m g. 100 m g. Ct. x 7 ,1 0 ,1 4 ,


30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, * 10, 14, 15,
56, 60, 84, 90, 98, 100, *1 0 , 14, 15, 20, 28.
84. 90, 98, 100, x 7 , 10 , 14. 15, 20. 28, 30,
90. 98,100. Pa -; -; 18,00; 32,76

LO D IA L (A lkaloid, S lovenia)
C om pr. film . 50 m g. 100 m g. Ct. x 30. Pa L O S A R T A N FA R M A L (Farm al, R o m n ia )
C om pr. film . 50 m g; 100 mg. C t x 28. Pa 17,89; L O S A R T A N A C T A V IS (A ctavis, Islanda)
C om pr. film 25 m g; 50 m g. C t. x 28. Pa L O S A R T A N JE N S O N (Jenson, M area B ritanie)
C om pr. film 12,5 m g; 25 mg; 50 m g; 100 m g. Ct. x 7 , 10 ,1 4 ,
21, 28, 30, 38, 56, 60, 84, 90, 98, 99; 100; 500; 1000. P a L O S A R T A N TE C N IM E D E (T ecnim ede, P ortugalia)
C om pr. film 50 m g; 100 mg. Ct. x 14 ; 28; 56. Pa LO ZA P (Zentiva, S lovacia)
C om pr. film . 12,5 m g; 50 mg; 100 m g. Ct. x 30; 60; 90. Pa
-; 7,75; 14,38
TA LO S A N (Terapia, R om nia)
C om pr. film . 12,5 m g; 25 m g; 50 m g; 100 m g. Ct. x 28; 30.
Pa 4,25; 7,81; 17,92; 33,41

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

VALSARTANUM

355

P -6L

F c in . A b s o rb ie o ra l ra p id , b io d is p o n ib ilita te a b so lu t 23% ,
legare plasm atic 97% . E lim inare digestiv 70% i renal 30% ,
predom inant n form nem odificat.
F d in . A nta g o n ist sele ctiv al re ce p to rilo r A T j ai angiotensinei II,
activ pe cale oral. Latena 2 ore, tim pul efectului m axim 4 -6 ore,
durata de aciune 24 de ore.
A d m in . O ral, n h ip e rte n s iu n e a a rte ria l 80 m g o d a t pe zi,
d im ineaa, n ainte de m as. E ventual pn la 160 m g/zi ntr-o
priz. n insuf. cardiac, iniial 40 mg de 2 ori/zi. Se poate crete la
80 mg i 160 mg de 2 ori/zi. Se reduce doza de diuretice asociate,
n post infarct m iocardic, dup 12 ore de la producerea infarctului,
iniial 20 mg de 2 ori/zi. S e poate crete la 4 0 -8 0 -1 6 0 m g de 2 ori/
zi.
A V A S S A N (Terapia S A , R om nia)
C om pr. film . 40 m g; 80 m g, 160 m g. Ct. * 14, 28, 30, 56, 84,
90. Pa 42,63; 47,40; 66.00
C O R E T O N (Zentiva, C ehia)
C om pr. film . 80 m g, 160 m g. Ct. * 28, 30, 84, 90. Pa 14,95;
22,79
D IQ V A N (N ovartis P harm a, G erm ania)
C om pr. film . 4 0 m g; 80 m g; 160 m g. Ct. * 7 ,1 4 , 28, 30, 56,
90, 98; 280 Pa 71,91; 91,88; 116,60
Sol. oral 3 m g/m l. Flacon 160 m l. Ct. * 1. Pa 41,42.
V A LS A C O R (Krka, S lovenia)
C om pr. film . 40 m g; 80 m g; 160 m g. Ct. * 7 ,1 0 ,1 4 , 28, 30,
50, 56, 60, 84, 90, 98, 120, 180. Pa - ; 28,84; 32,85
C o m p r. film . 320 m g. Ct. * 7, 10, 14, 20, 28, 30, 56, 60,
84, 90, 98. Pa N O R T IV A N (G. R ichter, R om nia)
C om pr. film 40 m g; 80 m g; 160 m g. Ct. * 1 4 ,2 8 , 30, 56, 98.
Pa S IM A L D O Z (Liconsa, S pania)
C om pr. film 320 mg. Ct. * 7, 14, 28, 56, 98, 280. Pa

356

MEMOMED

2014

Memorator (te farmacologie

V A L A R IC (Liconsa, S pania)
C om pr. film 40 m g; 80 m g; 160 m g. C t. * 1 4 ,2 8 , 5 6 ,9 8 ,2 8 0 .
Pa U V A L C A T U N A (Lincosa, S pania)
Com pr. film 320 m g. Ct. *7 , 14, 28, 56, 98, 280. Pa V A LS A G A M M A (W orw ag P harm a, G e rm a n ia )
Com pr. film 40 m g; 80 mg; 160 m g; 320 m g. Ct. 7, 1 0 ,1 4 ,
28, 30, 50, 56, 60, 9 8 ,1 0 0 . Pa 17,27; 2 3,25; 33,91; 105,67.
V A LS A R TA N DR. R E D D Y 'S (Dr, R e d d ys, R om nia)
Com pr. film 40 m g; 80 mg; 160 m g; 320 m g. Ct. * 14, 28,
30, 50, 56, 60, 98, 100. Pa V A LS A R TA N K R K A (Krka, S lovenia)
C om pr. film 40 m g; 80 m g; 160 m g;. Ct. * 7; 10; 14; 28; 30;
50; 56; 60; 84; 90; 98; 120; 180. Pa C om pr. film 320 m g. Ct. x 7; 10; 14; 20; 28; 30; 56; 60; 84;
90; 98. Pa V A L S A R T A N P E N T A F A R M A (P entafarm a, P ortugalia )
C om pr. film 80 m g; 160 mg. Ct. *
Pa-

14, 28, 30, 50, 56, 90.

V A L S A R T A N TO R R E N T (T o rre n t P harm a, R om nia )


C om pr. film 40 m g. Ct. * 14; 28. Pa C om pr. film . 80 m g; 160 mg; 320 m g. Ct. x 28, 56, 98. Pa
47,00; 65,71; -.
V A LS A R TA N Z E N T IV A (Zentiva, R ep. C eh )
C om pr. film 40 mg; 80 mg; 160 mg. Ct. * 14, 28, 30, 56, 90,
98, 280. Pa -; 14,95, 22,79.
V A L S A R T A N M Y LAN (M ylan, Frana)
C aps. 40 m g; 80 mg; 160 m g. C t. * 7 ,1 0 ,1 4 , 28, 30, 56, 60,
84, 90, 98, 100. Pa V A LS A R TA N T E V A (Teva, R om nia)
C aps. 40 m g; Ct. * 1, 7 ,1 4 , 15, 28, 30, 56, 84, 90, 98, 100,
280. Pa -

MEMOMED

357

2014

Memorator de farmacologie

C aps. 80 m g; 160 m g. Ct. * 1 ,1 4 ,1 5 ,2 8 ,3 0 ,5 6 , 8 4 ,9 0 ,9 8 ,


100; 280 Pa 20,26, 32,59.
V A L S O L (Liconsa, Spania)
C om pr. film 40 m g; 80 m g; 160 m g. Ct. * 14, 28, 56, 98, 280.
P a V A M A D R ID {Liconsa, S pania)
C om pr. film 40 m g; 80 mg; 160 mg; 320 m g. Ct x 7 ,1 4 , 28,
56, 98, 280. Pa V A N A T E X (Polpharm a, P olonia)
C om pr. film 80 m g; 160 m g. Ct. >< 28. Pa V A P R E S S (M edochem ie, C ipru)
C om pr. film 40 m g; 80 mg; 160 m. Ct * 7; 14; 28; 30; 56; 60;
90; 98, 100; 280. Pa 11,16; 18,18; 32,82
V A S O P E N T O L (Egis, U ngaria)
C om pr. film 40 m g; 80 m g;160 m g. C t * 7 ,1 4 ,2 8 ,3 0 ,5 6 ,9 8 ,
100, 280. P a W A R O T A (A lkaloid, S lovenia)
C om pr. film 4 0 m g; 80 m g;160 m g. C t * 7 ,1 0 ,1 4 ,2 0 ,2 8 ,3 0 ,
50, 56, 60, 90, 9 8 ,1 0 0 . Pa W E N Z E LL (R om astru, R om nia)
C om pr. film 40 m g; 80 m g;160 mg. C t >14, 28, 30, 56, 90.
Pa -; -; Pa 47,37; 50,79; Pa 66,00; 70,74
EPROSARTAN

/C a v

(H)

F c in . A bsorbia oral lim itat. B iodisponibilitate 13%. Pic. se ric la


1 -2 ore. T 1/2de e lim inare 5 -9 ore. Legare de proteine plasm .
98% . E lim inare prin urin (7% ) i fecale (90% ).
F d in . Inhibitor al receptorilor angiotensinei II. C ontrolul tensiunii
arteriale se m enine 24 ore. Nu m odific frecvena cardiac.
R.a. C efalee, am eeli, astenie, tuse izolat, erupii.
A d m in . 600 m g/zi, n dou prize, dim ineaa i seara, n tim pul sau
dup m as. E fectul a n tih ip e rte n siv atin g e in te n sita te a m axim

358

M E M O M E D

2014

Memorator de farmacologie

d u p 2 - 3 s p t. de tra ta m e n t. D a c te n s iu n e a a rt. nu e s te
co n tro la t , se a s o cia z un d iu re tic. D o ze le nu se m o d ific la
vrstnici i n insuf. renal uoar-m oderat.
E P R O S A R T A N G E N E R IC S (G enerics, M area B ritanie)
C om pr. film . 300 m g; 400 mg; 600 m g. C t * 14, 28, 30, 56,
9 8 ,1 0 0 ,1 6 8 , 500. P a T E V E T E N (Solvay, O landa)
C om pr. film 600 mg. C t * 14, 28. Pa IR B E S A R T A N U M _______________________ E

() ()

P -6L

F c in . B iodisponibilitate oral 6 0 -8 0 % , n e infiuenat de prezena


a lim entelor, peak plasm atic la 1 ,5 -2 ore , se m ivia p lasm atic
m a re, 1 1 -1 5 o re . E lim in a re h e p a tic (7 8 % ) i re n a l (2 2 % );
cinetic neinfluenat de grade variate de in suficien renal sau
hepatic. N edializabil.
Felin. D oza de 150 m g Irbesartan este ech ia ctiv n 24 de ore cu
cea de 20 m g E nalapril sau 100 mg A te n o lo l; doza de 300 m g are
e fic a c ita te cel p u in e g a l cu d o z a te ra p e u tic m a x im de
E n a la p ril (40 m g), sau de A m lo d ip in (10 m g ), i e fic a c ita te
superioar dozei terapeutice m axim e de Losartan.
A d m in . Doza iniial i de ntreinere este 150 m g o dat pe zi,
in d iferent de m as. La pacienii hem odializai sau vrstnici, doza
in iia l e s te 75 m g. S e p o a te c re te la 3 0 0 m g , d a c e s te
necesar. N efropatie la diabetici tip 2 hipertensivi, 150 m g/zi n tr-o
priz, m axim um 300 m g/zi ntr-o priz.
A P R O V E L (Sanofi P harm a-B ristol-M yers S quibb, Frana)
C om pr. film 75 m g; 150 m g; 300 m g. Ct. * 14; 28; 30; 56; 84;
90; 98. Pa -; 33.14; 43,20.
C o m p r. 7 5 m g ; 150 m g; 3 0 0 m g. C t. * 14; 2 8 ; 5 6 ; 98.
PaA TO K K E N (R om astru.R om nia)
C om pr. film 75 mg; 150 mg; 300 m g. Ct. * 28. Pa 40,39;
44,88; 60,29
IF IR M A S TA (Krka, S lovenia)
C om pr. film 75 mg; 150 mg.; 300 m g. Ct. * 14; 28; 56; 84;
98. Pa -; 37,35; 60,27.

MEMOMEP

2014

Memorator de farmacologie

359

IR B E C (Liconsa, Spania)
C om pr. 75 mg; 150m g; 300 m g. Ct. * 14, 28, 56, 98. Pa
IR B E G A M M A (W orw ag, G erm ania)
C om pr. film 75 m g; 150 m g; 300 m g. Ct. * 10; 20; 30; 50;
100. Pa-.
IR B E N ID D A (P h a rm a R e s o u rc e s D r. S c h lu ttig ,
G erm ania)
C om pr. film . 75 m g; 150 mg; Ct. * 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60,
90, 98, 100; * 10, 14, 28, 30, 50, 56. 60, 90, 98, 100, 126,
154. Pa
IR B E S A R T A N A C C O R D (A ccord, M area B ritanie)
C om pr. film . 75 m g; 150 mg; 300 m g. Ct. x 8; 14; 2S; 56; 64;
98. Pa 23,33; 31,25; 45,40.
IR B E S A R T A N A U R O B IN D O (Aurobindo P harm a (M alta)
Lim ited. M alta)___________________________________________
C om pr. 150 m g; 300 m g. Ct. * 7, 10, 14, 20, 28, 30, 56, 60,
84, 90, 98; 100; 500. Pa 27,21; 35,53
IR B E S A R TA N B LU E FIS H (B luefish P harm aceuticals AB
- S uedia)
C om pr.film . 150 m g; 300 mg. Ct. * 10, 14, 28, 30, 56, 60,
84, 90, 98. Pa -.
IR B ES AR TA N DR. R E D D Y 'S (Dr. R eddys, R om nia)
Com pr. film 75 m g; 150 mg; 300 mg. Ct. * 28, 30, 50, 56, 60,
98, 100. P a IR B E S A R TA N G A LE N IC A (G alenica, G recia)
C om pr. film 75 m g; 150 m g; 300 m g. Ct. * 1 4 ,2 8 , 30, 56, 84,
90, 98. Pa -18,10; 29,43.
IR B E S A R T A N
JEN SO N
P H A R M A C E U T IC A L
S E R V IC E S (J e n s o n P h a rm a c e u tic a l S e rv ic e s , M a re a
B ritanie)
C om pr. 75 mg; 150 m g; 300 mg. Ct. * 1 0 ,1 4 , 28, 30, 56, 57,
58, 60, 84, 90, 98, 100, 500, 1000. Pa -.

MEMOMED

360

2014

Memorator de farmacologie

iR B E S A R T A N LIC O N S A (Liconsa, S pania)


C om pr. 75 m g; 150 m g; 3 0 0 m g. C t. * 14, 28, 56, 98.
Pa -.
IR B E S A R T A N JVIIKUCH (M iklich, S pania)
Com pr. film 75 m g; 150 mg; 300 m g. Ct. ><14 ,2 8 ,3 0 , 5 6 ,8 4 ,
90, 98. Pa
IR B ES AR TA N T E R A P IA (Terapia, R om nia)
Com pr. film. 75 m g; 150 mg; 300 mg. Ct. * 1 ,1 4 ,2 8 , 30, 56,
60, 84, 90, 98. Pa -; 29,82; 38,87.
IR B E S A R TA N S A N D O Z (Sandoz, R om nia)
Com pr. film . 75 mg; 150 m g; 300 m g. Ct. * 7 ,1 0 .1 4 ,2 0 , 28,
30, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 250. Pa -; 33,50; 64,85.
IR IP R E S T A N (A ctavis, Islanda)
C om pr. film . 75 m g; 150 mg; 300 m g. Ct. * 14, 28, 30, 56,
60, 84, 90, 98, 250. Pa -; 23,08; 31,09.
IR B ES AR TA N T E V A (Teva, O landa)
Com pr. film . 75 m g; 150 mg; 300 m g. Ct. * 7 ,1 4 , 28, 30, 50,
56, 60, 80 84, 90, 9 8 ,1 0 0 . Pa -; 21,54; 29.01.
IR B E S A R T A N TO R R E N T (Torrent, R om nia)
C om pr. film . 75 mg; 150 m g; 300 m g. Ct. * 10, 14, 28, 30,
56, 60, 9 8 ,1 0 0 . P a 16,18; 21,54; 29,01.
IR B ES AR TA N Z E N T IV A (Sanofi, Frana)
C om pr. film . 75 m g; 150 mg; 300 m g. Ct. * 14; 28; 56, 84,
98. Pa -; 18,12; 29,32
C om pr. 75 mg; 150 m g; 300 m g. C t . 14; 28; 56, 98. Pa -.
K A R V E A (B ristol- M yers, M area B ritanie)
C om pr. 75 mg; 150 m g; 300 m g. C t * 14; 28; 56; 98. Pa -.
C om pr. film . 75 m g; 150 mg; 300 m g. C t * 14; 28; 30; 56; 84;
90; 98. Pa-.

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

TELM1SARTANUM

361

P -6 L

F c in . A bsorbie rapid, variabil, biodisponibilitate absolut 50% ,


C max i A S C de 2-3 ori m ai m ari la fem ei. Legare p la sm a tic
99.5% , m etabolizare i elim inare aproape exclusiv digestiv, cu o
sem ivia a elim inrii term inale > 20 de ore.
F d in . Laten 3 ore, durata de aciune 24-48 de ore i atingerea
efectului m axim dup aproxim a tiv 4 - 8 sptm ni de tratam ent.
A d m iri. D oza re co m a nd a t este 40 mg o d at pe zi, d a r unii
pacieni p ot b eneficia c h ia r de o doz z iln ic de 20 m g. D ac
n iv e lu l d o rit al T A nu e s te re a liz a t d u p 4 -8 s p t m n i de
tratam ent cu 40 m g/zi, se poate crete doza pn la 80 mg/zi. Nu
este necesar adaptarea dozei la pacienii vrstnici.
K IN ZA LM O N Q (B ayer, G erm ania)
Com pr. 20 m g; 40 m g; 80 mg. Ct. * 14; 28; 56; 98. Pa -.
M IC A R D IS (B oehring e r Ingelhein, G erm ania)
Com pr. 20 m g. Ct * 14, 28; 56; 98. Pa -.
Com pr. 40 mg; 80 mg. Ct. * 14, 28; 30; 56; 84; 90; 98. Pa
60,7; 77,42.

0MILSERTAN (S p e cifa r S .A., G recia)


Compr. 40 mg; 80 mg. Ct. * 14, 28; 30; 56; 90; 98; 360. Pa -.
P R ITO R * (Bayer, G erm ania)
C om pr. 20 m g; 40 mg; 80 m g. Ct. * 14, 28, 30,56, 90, 98,
280. Pa -; 64,1; 77,42

0STARAM (S pecifar S .A., G recia)


Compr. 40 mg; 80 mg. Ct. * 1 4 ,2 8 ; 30; 56; 90; 98; 360. Pa -.
TA N Y D O N (G edeon R ichter, R om ania)
C om pr. film . 20 mg; 40 m g; 80 m g. C t * 1 4 ,1 5 , 28, 30, 56,
60, 90, 98. Pa -; 42,27; 56,78.
T E LM A (S andoz S .R .L., R om nia)
C om pr. 40 m g; 80 m g. C t * 28. Pa 17,20; 22,68.

0TELMARK (G lenm ark, Rep. C eh)


C om pr. 20 mg; 40 m g; 80 mg. C t * 1 4 ,1 5 ,2S. 3 0 ,5 6 ,6 0 , 90,
98. Pa -; 39,46; 52,99.

362

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

TE LM IS A R T A N A C T A V IS (A ctavis, Islanda)
Com pr. 20 m g; 40 m g; 8 0 m g. C t * 14, 28, 30, 5 6 ,8 4 ,9 0 ,
9 8 ,1 0 0 , 250. Pa -; 39,46; 52,99
T E L M IS A R T A N D R . R E D D Y 'S (D r. R e d d y s
Laboratories R om ania S.R .L., R om nia)__________________
Com pr. 20 m g; 40 m g; 80 mg. C t * 28, 56, 98. Pa
T E LM IS A R TA N EG IS (Egis, U ngaria)
Com pr. 20 m g; 40 mg; 80 mg. C t * 1 4 ,1 5 ,2 8 ,3 0 ,5 6 ,8 4 ,9 0 ,
98. Pa -; 39,63; 52,98.
T E L M IS A R T A N L A B O R M E D ( L a b o rm e d P h a rm a ,
R om nia)_________________________________________________
C om pr. 20 m g; 40 m g; 80 mg. C t x 1 4 ,2 8 ,3 0 ,5 6 ,8 4 ,9 0 ,9 8 ,
100, 250. Pa 36,43; 48,91.
T E L M IS A R T A N M Y LAN (G enerics, M area B ritanie)
Com pr. 20 m g; 40 mg; 80 mg. C t * 1 4 ,2 8 , 30, 5 6 ,6 0 ,8 4 ,9 0 ,
98, 100, 280, 500, 1000. Pa
TE LM IS A R TA N R A M B A X Y (R a n b a xy (U .K .) Lim ited, M area
B ritanie)__________________________________________________
Com pr. 20 m g; 40 m g; 80 mg. C t * 1 4 , 8 .3 0 , 5 6 ,8 4 ,9 0 ,9 8 .
Pa -; 39,46; 52,99.
T E LM IS A R TA N R EN A N TO S (R enantos, G erm ania)
Com pr. 20 mg. C t * 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 9 8 ,1 0 0 . Pa -.
TE LM IS A R TA N T E V A (Teva, O landa)
C om pr. 20 mg; 40 m g; 80 m g. C t * 1 4 ,2 8 ,3 0 ,4 0 ,5 6 ,6 0 ,8 4 ,
90, 98, 100. P a -; 42,27; 56,77.
T E L M IS A R T A N T O R R E N T (T o rre n t P h a rm a S .R .L .,
R om nia)_________________________________________________
C om pr. 20 m g; 40 m g; 80 m g. C t * 28, 56, 98. Pa -.

MEMOMED

2014

363

Memorator de farmacologie

T O L M O T E N S (A lvogen Ipco S.AR .L., Luxem burg)


C om pr. film . 40 m g; 80 m g. C t x 28, 30, 56, 60, 84, 90; 98.
Pa 42,27; 56,77.
T O LU R A (Krka, S lovenia)
Com pr. 20 mg; 40 m g; 80 m g. Ct x 1 4 ,2 8 ,3 0 , 5 6 ,8 4 ,9 0 ; 98.
Pa -; 39,46; 52,99
T E Z E O (Zentiva, C ehia)
Com pr. 40 m g.; 80 mg. Ct. * 28, 30, 90. Pa 17,20; 28,09.
C A N D E S A R T A N U M C IL E X E T IL

P -6 L

F c in . D up adm inistrare oral este transform at n produs activ candesartan. B io d isp o n ib ilita te 40% . P ic pla sm a tic Ia 3 -4 ore.
E lim inat neschim bat prin urin i bil. T1/2 9 ore.
A d m in . O ral, 4 m g/zi, ntr-o priz. S e poate crete la 16 m g/zi. n
insuf. renal, hepatic, 2 m g/zi. Insuf. cardiac 4 mg/zi, pn la
32 m g/zi ntr-o priz.
A T A C A N D (A strazeneca, S uedia)
C om pr. 8 m g; 16 m g; 32 mg. Ct. x 7 ,1 4 ,1 5 , 20, 28, 30, 50,
56, 98, 100, 250, 300. Pa 56,10; 66,74; 117,4
C A N D E P O L (P harm aceutical W orks, P olonia)
C om pr. 4 m g; 8 m g; 16 mg; 32 m g. Ct. x 14, 28, 56. Pa
36,46; 44, 88; 76,32.
C A N D E G A M M A (W o rw a g P h a rm a G M B H & C O . KG ,
G erm ania)_______________________________________________
C om pr. 2 m g; 4 m g; 8 m g; 16 m g; 32 m g. C t. x 7 , 10 ,1 4 ,2 8 ,
30, 56, 9 8 ,1 0 0 , 300. Pa -; 33,77; 39,63; 72,06.
C A N D E S A R TA N G S K (G laxosm ithkline, R om nia)
Com pr. 8 mg; 16 m g; 32 mg. Ct. x 28. Pa -.
C A N D E S A R T A N M Y LAN (G enerics, M area B ritanie)
C om pr. 4m g; 8 m g; 16 m g. Ct. x 7 ,1 0 ,1 4 .1 5 ,2 8 ,3 0 ,5 0 ,5 6 ,
60, 84, 90, 98, 100. Pa - .

364

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

C A N D E S A R TA N S A N D O Z (S andoz, R om nia)
Com pr. 8 mg; 16 mg. Ct. * 7, 14, 2 0 ,2 1 , 30, 50, 56, 60, 84,
90, 91, 9 8 ,1 0 0 , 250, 300, 500. Pa 33,45; 39.65.
C A N D E S A R TA N T O R R E N T (T o rre n t P harm a, R om nia)
Com pr. 2 m g; 4 m g; 8 mg; 16 m g; 32 m g. Ct. * 10, 14, 28,
30, 50, 56, 60, 98, 100. Pa -; -; 39,07; 4 8,03; 81,75.
C A N D E S A R T A N L A B O R M E D ( L a b o rm e d P h a rm a ,
R om nia)________________________________________________
Com pr. 4 mg; 8 m g; 16 mg; 32 m g. Ct. * 14, 28. Pa -; 33,65;
4 1 ,4 2 :5 6 ,6 6 .
CANDESARTAN
C IL E X E T IL
TEVA
(T e v a
P harm aceuticals S .R .L., R om nia)________________________
Com pr. 8 mg; 16 m g; 32 m g. Ct. * 7 ,1 4 ,1 5 , 2 0 ,2 8 ,3 0 , 50,
56, 60, 84, 90, 98, 100, 250, 300. Pa 2 3,07; 29,85; 36.65.
C A N ZE N O (Zentiva, Rep. C eh)
Com pr. 4 mg; 8 m g; 16 mg; 32 m g. Ct. >< 7, 14, 28, 30, 56,
70, 90, 98. Pa -; 16,22; 29,85; 36,63.
C LA S TIN O L (Egis, U ngaria)
Com pr. 4 m g; 8 mg; 16 mg; 32 m g. Ct. x 7; 10; 14; 20; 28;
30; 50; 56; 60; 84; 90; 98; 100. Pa -; 36,46; 44,85, 69,33.
H IP O STY N (Teva, R om nia)
C om pr. 4 mg; 8 m g; 16 mg; 32 m g. Ct. * 7, 10, 14, 15, 20,
28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100. Pa -; 24,13; 42,5; 71,36
K AR BIS (Krka, S lovenia)
C om pr. 4 m g; 8 m g; 16 m g; 32 m g. Ct. x 14, 28, 30, 56, 60,
84, 90, 98. Pa -; 33,01; 4 3,24; 81,75
T A N D E S A R (Terapia, R om nia)
C om pr. 8 m g; 16 mg. Ct. x 7 ,1 4 , 15, 20. 28. 30, 50, 56, 90,
98, 100. Pa 36,46; 44,87.

MEMOMED

2014

365

Memorator ele farmacologie

O L M E S A R T A N U M M E D O X O M IL U M

P -6 L

F c in . M e tabolitul a c tiv ai unui pro d ro g . P rodrogul se a b soarbe


rapid n tubul digestiv, puin in flu e n a t de alim ente. P ic se ric la 2
ore. E xcreia urinar 1 0 -1 6 % , restul prin fecale. T 4 1 0 -1 5 ore.
Felin. A nta g o n ist se le ctiv al re ce p to rilo r angiotensinei II (tip A T ,)
A c iu n e a a n tih ip e rte n s iv a p a re n 2 s p t. d e la n c e p u tu l
tratam entului i atinge valori m axim e dup 8 spt..
A d m in . In iia l 10 m g /z i n tr-o p riz , la n e v o ie se c re te la
2 0 -4 0 m g/zi.
O LM E T E C (Terapia S .A ., R om nia)
C om pr. film 10 m g; 20 mg; 40 m g. C t x 28, 56, 98. Pa
O LIM E S T R A (K rka, S lovenia)
C om pr. film 10 m g; 20 mg 40 m g. Ct x 1 0 ,1 4 ,2 8 ,3 0 ,5 6 ,6 0 ,
84, 90, 98, 100. Pa -.
S A N TIN I @ 1 0 - 2 0 - 4 0 (Berlin C hem ie, G erm ania)
C om pr. 10 m g; 20 m g; 4 0 m g. C t. x 14; 8; 56; 98. Pa 64,49;
83,74; 89,37.
A Z IL S A R T A N U M

P -6 L

F c in . D up a dm inistrare oral, pro d ro g u l (azilsartan m edoxom il)


e ste ra p id h id ro liz a t n fra c iu n e a a c tiv a z ils a rta n la n iv e lu l
tra c tu lu i g a s tro in te s tin a l. C o n c e n tra ia m a x im p la s m a tic de
azilsartan este atins n tre 1,5 i 3 ore de la adm inistrarea oral.
A lim e n tele nu a fe cte az b io d is p o n ib ilita te a a zilsarta n u lu i. T 1/i
este de 11 ore. F a rm a c o c in e tic a nu d ife r s e m n ific a tiv de la
pacienii tineri (18-45 de ani) la cei v rstn ici (65-85 de ani).
F d in . A ntagonist selectiv al re ce p to rilo r angiotensinei II (tip A T ,).
A c iu n e a a n tih ip e rte n s iv a p a re n 2 s p t. d e la n c e p u tu l
tra ta m e n tu lu i i a tin g e v a lo ri m a xim e d u p 8 s p t. E fe ctu l de
reducere a tensiunii a rteriale este m eninut pe ntreaga perioad
dintre adm inistrarea dozelor, de 24 de ore.
A d m in . Iniial 40 m g/zi. La nevoie se crete Ia 80 m g/zi.
E D A R B I (Takeda G lobal R esearch, M area B ritanie)
C om pr. 20 m g; 40 m g; 80 m g. C t x 1 4 ,2 8 ,3 0 , 5 6 ,9 0 ,9 8 . Pa
76,92; 102,56; 136,29.

MEMOMED

366

2014

Memorator de farmacologie

C 09 D

A N TA G O N I TI AI A N G IO T EN S IN EI II,
COMBINAII

C 0 9 DA

ANTAGONITI Al ANGIOTENSINEI II l DIURETIGE

L O S A R T A N l D IU R E TIC E _____________________________ P -6 L
F O R T Z A A R 100 m g /2 5 m g (M e rc k S h a rp & D o h m e ,
R om nia)_________________________________________________
Losa rta n 100 m g; H id ro c lo ro tia z id 25 m g. C om pr. film .
Ct. * 28. Pa -.
H Y ZA A R (M erck S harp & D ohm e, R om nia)
Losartan 50 m g; H idroclorotiazid 12,5 mg
Com pr. film . Ct. x 28. Pa 79,46
LO R IS TA H (Krka, S lovenia)
Losartan 50 m g. H idroclorotiazid 12,5 m g. C om pr. film . Ct.
x 14; 28; 56; 84; 98. Pa 18,06.
LO R IS TA HL (Krka, S lovenia)
Losartan 100 m g; H idroclo ro tia zid 12,5 m g. C om pr. film .
Ct. x 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98. Pa 29,31
L O R Z IT IN (Jensen P harm aceutical, M area B ritanie)
L o sartan 5 0 /1 0 0 /1 0 0 m g. H id ro c lo ro tia z id 1 2 ,5 /1 2 ,5 /2 5
mg. Com pr. film . Ct. * 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84,
90, 98, 100, 112, 280, 500. Pa -.
L O S A R T A N H CT FA R M A L (Farm al, R om nia)
Losartan 50/100 mg. H idroclorotiazid 1 2 ,5 /2 5 m g. C om pr.
film. Ct. x 10; 14, 20; 8; 40; 42; 50; 56. Pa 30,06; -.
L O S A R T A N /H ID R O L O R O T IA Z ID A
(Tecnim ede, P ortugalia)

T E C N IM E D E

L o s a rta n 1 0 0 /1 0 0 /5 0 m g. H id ro c lo ro tia z id 1 2 ,5 /2 5 /1 2 ,5
m g. Com pr. film . Ct. x 14, 28, 30, 56. Pa -.
In d . H ipertensiune arterial, cnd un a n ta g o n is t al re ce p to rilo r
a n giotensinei II este insuficient.

MEMOMED

367

2014

Memorator de farmacologie

A d m in . Un com pr./zi. E fectul m axim se obine n 3 sptm ni. La


bolnavi la care efectul este insuficient se crete la 2 com pr./zi, in
1 -2 prize. La bolnavi peste 65 ani acelai dozaj.
V A L S A R T A N l D IU R E T IC E

P -6 L

C O - V A LS A C O R (K rka, S lovenia)
C om pr. film . 80 m g/12,5. Ct. * 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90,
280. Pa -.
C om pr. film . 160 m g/12,5. Ct. * 14, 28, 30, 56, 60, 84,
98, 280. Pa -.
C om pr. film . 160 m g/25 m g. Ct. x 14, 28, 30, 56, 60, 84,
98, 280. Pa -.
C om pr. film . 320 m g/12,5 m g. Ct. x 10, 14, 28, 30, 56,
84, 90, 98, 100, 280. Pa -.
C om pr. film . 320 m g/25 m g. Ct. x 1 0 ,1 4 ,2 8 , 30, 56, 60,
90, 98, 100, 280. Pa -.

98,
90,
90,
60,
84,

CO - A V A S S A N (Terapia, R om nia)
V alsa rta n 8 0 /1 6 0 /1 6 0 m g. H id ro c lo ro tia z id a 1 2 ,5 /1 2 ,5 /2 5
m g. C om pr. film . Ct. * 10, 14, 20, 28, 30, 56, 90, 98, 100,
280. Pa
V A L S A R T A N H ID R O C L O R O T IA Z ID A T O R R E N T
(Torrent P harm a, R om nia)_______________________________
C om pr. film . 80 m g/12,5; 160 m g/12,5; 160 m g/25 mg; 320
m g/12,5 m g; 320 m g/25 m g. Ct. x 28; 56; 98. Pa 105,59;
122,45; 136,15; 132,23; 150,44.
V A L S A R T A N / H ID R O C L O R O T IA Z ID A K R K A (K rk a ,
S lovenia)_____________________________________________
C om pr. film . 80 m g/12,5. Ct. x 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98,
280. Pa
C om pr. film . 160 m g/12,5. Ct. x 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90,
98, 280. Pa
C om pr. film . 160 m g/25 m g. Ct. x 14 , 28, 30, 56, 60, 84, 90,
98, 280. Pa
C om pr. film . 320 m g/12,5 m g. Ct. x 10, 14, 28, 30, 56, 60.
84, 90, 98, 100, 280. Pa -.
C om pr. film . 320 m g/25 mg. Ct. x 1 0 ,1 4 ,2 8 , 30, 5 6 ,6 0 , 84,
90, 98, 100, 280. Pa -.

368

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

V A N A T E X H C T ( P h a rm a c e u tic a l W o rk s P o lp h a rm a ,
P olonia)__________________________________________________
V a ls a rta n 8 0 /1 6 0 /1 6 0 m g. H id ro c lo ro tia z id a l2 ,5 /1 2 ,5 /2 5
m g. C om pr. film . C t * 14; 28. Pa -.
IR B E S A R T A N SI D IU R E T IC E

P -6 L

C O A P R O V E L (S anofi P harm a - B ristol M yers S quibb SNC,


Frana)___________________________________________________
Irb e sa rta n 150 /3 0 0 m g. H id ro c lo ro tia z id a 1 2 ,5 /1 2 ,5 mg.
C om pr. Ct. x 14; 28; 56; 98. Pa 39,44; 7 5 ,2 2
Irbesartan 1 5 0 /3 0 0 /3 0 0 m g. H id ro clo ro tia zid a 12,5/12,5/25
m g. C om pr. film . Ct. * 14; 28; 30; 56; 84; 90; 98. Pa -; -;
75,22.
IR B E S A R T A N /H ID R O C L O R O T IA Z ID A D R . R E D D Y S
(Dr, R eddys Laboratories R om nia S .R .L., R om nia)
Irbesartan 1 5 0 /3 0 0 /3 0 0 m g. H id ro clo ro tia zid 12,5/12,5/25
m g. C om pr. film . Ct. * 28, 56, 98. Pa -..
IR B E S A R T A N
H ID R O C L O R O T IA Z ID
(R anbaxy, M area B ritanie)

RANBAXY

Irbesartan 150 /30D /300 m g. H idroclorotiazid 12,5/12,5/25


m g. Com pr. film . Ct. * 7, 10, 14, 15, 20, 2S, 30, 49, 50, 56,
60, 84, 90, 98, 100. Pa 35,50; 68,91; 68,91.
R B E S A R T A N H ID R O C L O R O T IA Z ID T O R R E N T
(T orrent P harm a, R om nia)_______________________________
Irbesartan 150 /300/300 mg. H id ro clo ro tia zid 12,5/12,5/25
mg. C om pr. film . Ct. *1 0 , 14, 28, 30, 56, 60, 98, 100. Pa -.
IR B E S A R T A N / H Y D R O C H L O R O T H IA Z ID E T E V A (Teva,
O landa)
Irbesartan 150 /300/300 mg. H id ro clo ro tia zid a 12,5/12,5/25
m g. C om pr. film . Ct. * 7; 14; 15; 20; 28; 30; 50; 56; 60; 90;
98; 100. Pa 26,49; 51,49; -.
IR B E S A R T A N H ID R O C L O R O T IA Z ID A R IC H T E R
(G alenica, G recia)
Irbesartan 150 /300/300 mg. H idroclorotiazida 12,5/12,5/25
m g. Com pr. film . Ct. * 14; 28; 30; 56; 84; 90; 98. Pa -.

MEMOMED

2014

369

Memorator de farmacologie

IR B E S A R T A N H Y D R O C H L O R O T H IA Z ID E Z E N T IV A
(S anofi-A ventis G roupe, Frana)
Irbesartan 150 /30 0 /3 0 0 mg. H idroclorotiazida 12,5/12,5/25
m g. Com pr. film . Ct. x 14; 28; 56; 98. Pa 20,39; 33,70; -.
IF IR M A C O M B I (K rka D .D . N o vo M esto, S lovenia)
Irbesartan 150 /3 0 0 /3 0 0 m g. H idroclorotiazida 12,5/12,5/25
m g. C om pr. film . Ct. * 14; 28; 30; 56; 84; 90; 98. Pa 39,59;
73,91; 73,91.
IP R E Z ID E (A ctavis, Islanda)
Irbesartan 150 /30 0 /3 0 0 mg. H idroclorotiazida 12,5/12,5/25
m g. C om pr. film . Ct. * 14, 28, 30, 56, 60, 9 8 ,1 0 0 , 250, 500.
Pa 28,38; 46,28; 55,16.
K A R V E Z ID E (B ristol, M area B ritanie)
Irbesartan 150 m g/300 mg. H idroclorotiazida 12,5 mg
C om pr. film . Ct. * 14; 28; 30; 56; 84; 90; 98. Pa -.
C om pr. Ct. x 14; 28; 56; 98. Pa -.
Irbesartan 300 m g. H idroclorotiazid 25 m g. Com pr. film . Ct.
x 14; 28; 30; 56; 84; 90; 98. Pa -.
L A R T O K A Z (Lincosa, S pania)
Irbesartan 150 /30 0 /3 0 0 m g. H idroclorotiazida 12,5/12,5/25
mg. C om pr. film . Ct. x 14, 28, 56, 98. Pa -.
T E L M IS A R T A N l D IU R E TIC E

P -6 L

M IC A R D IS P LU S (B oe h rin g e r Ingelheim , G erm ania)


T elm isartan 4 0 /80/80 m g. H id ro clo ro tio zid a 12,5/ 12,5/ 25
m g C om pr. Ct. x 14; 28; 30; 56; 84; 90; 98 Pa -; 77,42;
104,85.
In d . H ip e rte n siu n e a rte ria l e s e n ia l ca re nu este c o n tro la t
num ai cu telm isartan.
A d m iri. Un com pr. o dat/zi, cu lichid, cu sau fr alim ente.
A C T E LS A R H C T (A ctavis G roup PTC EHF. - Islanda)
T elm isartan 4 0 /8 0 /8 0 m g. H id ro clo ro tio zid a 12,5/ 12,5/ 25
m g. C om pr. Ct. x 28; 30; 56; 84; 90; 98; 250. Pa -; 52,93
69,19.

370

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

K IN ZA LK O M B (Bayer, G erm ania)


Telm isartan 40/80/80 m g. H id ro clo ro tio zid a 12,5/ 12,5/ 25
m g. C om pr. C t. * 14; 28; 56; 98. Pa -.
P R ITO R P LU S (B ayer, G erm ania)
Telm isartan 40/80/80 m g. H id ro clo ro tio zid a 12,5 / 12,5/ 25
m g. C om pr. Ct. * 14; 2S; 30; 56; 90; 98. P a -; 79 ,5 7 ; 104,85.
TA N Y D O N H C T (G edeon R ich te r R om nia S .A., R om nia)
T e lm is a rta n 4 0 /8 0 /8 0 m g. H id ro c lo ro tio z id a 1 2 ,5 / 1 2 ,5 /
25 m g. Com pr. C t. * 28; 30; 90. P a -.
0 T E L M IS A R T A N /H ID R O C L O R O T IA Z ID A B IL L E V (B ille v
P harm a A P S , D anem arca)
T e lm is a rta n 4 0 /8 0 /8 0 m g. H id ro c lo ro tio z id a 1 2 ,5 / 1 2 ,5 /
25 mg. Com pr. Ct. * 10; 14; 28; 30; 56; 60; 84; 90; 98. Pa -.
0 T E L M IS A R T A N /H ID R O C L O R O T IA Z ID A D R. R E D D Y S
(Dr. R eddy's Laboratories R om nia S .R .L. - R om nia)
T e lm is a rta n 4 0 /8 0 /8 0 m g. H id ro c lo ro tio z id a 1 2 ,5 / 1 2 ,5 /
25 m g. C om pr. Ct. * 28; 56; 98. Pa -.
T E L M IS A R T A N /H ID R O C L O R O T IA Z ID A E G IS (E g is
P harm aceuticals PLC ., U ngaria)__________________________
T e lm is a rta n 4 0 /8 0 /8 0 m g. H id ro c lo ro tio z id a 1 2 ,5 / 1 2 ,5 /
25 m g. C om pr. C t. * 14; 28; 56; 84; 98. Pa -.
T O LU C O M B I (K rka D .D ., S lovenia)
Telm isartan 4 0 /80/80 m g. H id ro clo ro tio zid a 12,5/ 12,5 / 25
m g. C om pr. Ct. * 14; 28; 30; 56; 60; 84; 90; 98. Pa -; 56,77;
73,02.
C A N D E S A R T A N l D IU R E T IC E

P -6 L

A T A C A N D P LU S (A stra Z eneca, S ue d ia )
C a n d e s a rta n 1 6 /3 2 /3 2 m g. H id ro c lo ro tio z id a 1 2 ,5 /1 2 ,5 /
25 mg
C om pr. Ct. x 7, 14, 15. 28, 30, 50, 56, 98, 100, 300. Pa -.
C A N D E S A R T A N H ID R O C L O R O T IA Z ID A T O R R E N T
(T orrent P harm a, R om nia)_______________________________
C andesartan 8/16 m g. H idroclorotiozida 12,5 mg

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

371

C om pr. Ct. x 10, H . 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100. Pa 13,41;
18,77; 36,34. Pa 16,53; 2 3,14; 44,78.
C A N D E S A R T A N / H ID R O C L O R O T IA Z ID A M Y L A N
(G enerics, M area B ritanie)
C andesartan 8 /1 6 m g. H idroclorotiozida 12,5 m g
C om pr. Ct. x 7, 10, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98,
100. P a C A N D E Z E K P LU S (A dam ed, P olonia)
C andesartan 8/16 m g. H idroclorotiozida 12,5 mg
C om pr. Ct. x 14; 28. Pa -.
C A N Z E N O H C T (Zentiva, Rep. C eh)
C andesartan 8/16 m g. H idroclorotiozida 12,5 mg
C om pr. Ct. x 7, 14, 28, 30, 56, 70, 90, 98. Pa 14,05; 23,44.
C LA S T IN O L H C T (Egis, U ngaria)
C andesartan 8/16 m g. H idroclorotiozida 12,5 mg
C om pr. Ct. x 7 ,1 0 ,1 4 , 2 0 ,2S, 30,50, 56, 60, 84, 9 8 ,1 0 0 . Pa
33,54; 32,72.
H IP O S T Y N 8 m g / 1 2 ,5 m g - 16 m g / 1 2 ,5 m g (T e v a ,
R om nia)____________________________________________
C adesartan 8/16 mg. H idroclorotiozida 12,5 mg
C om pr. Ct. x 7 ,1 0 ,1 4 ,1 5 , 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98,
100. Pa -.
K A R B IC O M B I (Krka, S lovenia)
C andesartan. H idroclorotiozida 8 m g / 12,5 mg; 16 m g / 12,5
m g; 32 m g / 12,5 m g; 32 m g / 25 mg.
C om pr. Ct. x 14 , 15, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98. Pa 43,00;
48,92.
O L M E S A R T A N l D IU R E T IC E

P -6L

O LM IC O M B I (Krka, S lovenia)
O lm esartan 20 m g. H idroclorotiozida 12,5/25 mg;
O lm esartan 40 m g. H id roclorotiozida 12,5/25 mg;
C om pr. film . Ct. x 14. 28, 30, 56, 60, 84, 90, 9 8 ,1 0 0 . Pa -.

MEMOMED

372

2014

Memorator de farmacologie

In d . H ip e rte n siu n e a rte ria l e s e n ia l ca re nu e ste c o n tro la t


num ai cu olm esartan.
A d m iri. Un com pr. o dat/zi, cu lichid, cu sau f r alim ente. La
acienii vrstnici s u n t recom andate a celeai d oze ca la aduli.
C 0 9 DB

ANTAGONITI Al ANGIOTENSINEI II l BLOCANTE


ALE CANALELOR DE CALCIU

V A L S A R T A N SI A M L O D IP IN U M

P -6 L

C O P A LIA (N ovartis, M area B ritanie)


V alsartan 160/160/80 mg. A m lo d ip in a 10/5/5 mg.
Com pr. film . Ct. x 7; 14; 28; 30; 56; 90; 98; 280. Pa -.
D AFIR O (N ovartis, M area B ritanie)
V alsartan 160/160/80 m g. A m lo d ip in a 10/5/5 mg.
C om pr. film . Ct. x 7; 14; 28; 30; 56; 90; 98; 280. Pa -.
E X FO R G E (N ovartis, M area B ritanie)
V alsartan 160/160/80 m g. A m lo d ip in a 10/5/5 mg.
Com pr. film . Ct. x 7; 14; 28; 30; 56; 90; 98; 280. Pa 128,66;
252,74. Pa 128,66; 252,74. P a 113,26; 214,81.
IM P R ID A (N ovartis, M area B ritanie)
V alsartan 160/160/80 m g. A m lo d ip in a 10/5/5 mg.
Com pr. film . Ct. x 7; 14; 28; 30; 56; 90; 98; 280. Pa -.
In d . H ipertensiune arterial, cnd un a n ta g o n is t al re ce p to rilo r
angiotensinei II este insuficient.
A d m in . Un com pr./zi. E fectul m axim se o bine n 3 sptm ni. La
bolnavi la care efectul este insu ficie n t se crete la 2 com pr./zi, n
1 -2 prize. La bolnavi peste 65 ani acelai dozaj.
T E L M IS A R T A N l A M L O D IP IN A

P-6L

T W Y N S T A (B oehringen Ing, G e rm a n ia )
Telm isartan 40 m g. A m lod ip in 5/10 m g;
T elm isartan 80 m g. A m lod ip in 5/10 mg;
Com pr. film . Ct. x 14, 28, 30, 56, 90, 98, 360. Pa 127,4;
127,4; 144,35; 144,35
A d m in . D oza m axim 80 m g/10 m g, un com prim at/zi.

MEMOMED

2014

373

Memorator de farmacologie

O LM E S A R T A N l A M L O D IP IN

P-6L

IN O V U M (M enarini. Luxem burg)


O lm esartan 20/40/40 m g. A m lo d ip in 5 /5/10 mg.
C om pr. film . Ct. *1 0 , 14, 56. Pa 228,96; 276,49; 296,6
S E V IK A R (T erapia SA, R om nia)
O lm esartan 20/40/40 m g. A m lodipin 5 /5 /1 0 mg.
C om pr. film . Ct. *1 0 , 14, 28, 30,50, 56, 90, 98, 280, 300,
500. Pa 95,38; 95,38; 104,5.
C 09 DX

ANTAG0NITI A l ANGIOTENSINEI II l BL0CANTE


ALE CANALELOR DE CALCIU SI DIURETICE

V A L S A R T A N , A M L O D IP IN l D IU R E TIC E

P -6L

E X FO R G E H C T (N ovartis, M area B ritanie)


V a ls a rta n . A m lo d ip in a . H id ro c lo ro tia z id . 1 6 0 m g /5 m g /
12,5m g; 160m g/10m g/12,5m g; 160m g/5m g/25m g; 160m g/
10m g/25m g; 320m g/10m g/25m g; Com pr. film . Ct. * 14, 28,
30, 56, 90, 98, 280. Pa 117,4; 117,4; 117,4; 117,4
In d . H ipertensiune a rterial, la p a cie n ii aduli a c ro r tensiune
arterial este controlat adecva t prin com binaie cu am lodipin,
valsartan i hidroclorotiazid
A d m in . U n com pr./zi, preferabil dim ineaa. nainte de a trece la
tratam entul cu E xforge H CT, pacienii trebuie controlai cu doze
s ta b ile d e m o n o c o m p o n e n te lu a te n a c e la i tim p . D o za de
E xforge H C T tre b u ie s se b a ze ze pe d o z e le co m p o n e n te lo r
individuale ale com binaiei la m om entul schim brii tratam entului.
Doza m axim recom andat de este de 320m g/10m g/25m g.
O LM E S A R T A N , A M L O D IP IN l D IU R E TIC E

P -6 L

IN O V U M H C T (M enarini, Luxem burg)


O lm esartan. A m lodipin . H idroclorotiazid.
20 m g/5 m g/12,5 m g; 40 m g/5 m g/12,5 mg; 40 m g/10 m g/
12,5 mg; 40 m g/5 m g/25 m g; 40 m g/10 m g/25 mg.
C om pr. film . Ct. * 7, 10, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, 500.
PaS E V iK A R H C T (D aiichi S ankyo, G erm ania)
O lm esartan. A m lodipin . H idroclorotiazid.

MEMOMED

374

2014

Memorator de farmacologie

20 m g/5 m g/12,5 m g; 40 m g/5 m g/12,5 m g; 40 m g/10 m g/


12,5 mg; 40 m g/5 m g/25 m g; 40 m g/10 m g/25 mg.
Com pr. film . Ct. ><10, 14, 28, 30,50, 56, 90, 98, 280, 300,
500. PaIn d . H ipertensiune arterial, la pa cie n ii aduli a c ro r tensiune
arterial este controlat adecvat prin co m b in a ie cu am lodipin,
o lm esartan i hidroclorotiazid.
A d m iri. Un co m p r./zi, cu sau f r a lim e n te , la a c e ia i or In
fiecarea zi. D oza m axim reco m a nd a t este de 40 m g /1 0 m g/
25 mg.

C 09 X

ALTE SUBSTANE CARE AC10NEAZA PE


SISTEMUL RENIN-ANGIOTENSIN

C 09 XA

INHIBITORI AI RENINEI

A L IS K IR E N U M

P -6 L

F d in . In h ib ito r d ire ct p o tent i s e le ctiv al re n in e i u m ane, nonpeptidic


In d . T ratam entul hipertensiunii a rte ria le e seniale.
A d m in . 150 mg o dat pe zi. La pacienii a c ro r tensiune arterial
nu este controlat adecvat, doza poate fi crescut la 300 mg o
dat pe zi.
R A S ILE Z (N ovartis, M area B ritanie)
A liskiren 150 m g; 300 mg. C om pr. film . C t. * 7; 14; 2S; 30;
50; 56; 84; 90; 98. Pa 102,56; 146,9.
R IP R A ZO (N ovartis, M area B ritanie)
A liskiren 150 m g; 300 mg. C om pr. film . Ct. * 7; 14; 28; 30;
50; 56; 84; 90; 98. P a S P R IM E O (N ovartis, M area B ritanie)
A liskiren 150 m g; 300 mg. C om pr. film . Ct. * 7; 14; 28; 30;
50; 56; 84; 90; 98. Pa COMBINAII

P -6 L

R A S ILE Z H C T (N ovartis, M area B ritanie)


A liskiren, H idroclorotiazid 150/12,5 m g; 150/25 m g; 3 00/
12,5 m g; 300/25 m g; Ct. * 7; 14; 28; 30; 50; 56; 90; 98; 280.
Pa-

MEMOMEP

2014

Memorator de farmacologie

C IO

375

HIP0LIPEB

Tratam entul dislipidem iilor are n ve dere faptul c aceste tulburri


fac parte dintre factorii de risc cardiovascular. A ceasta nseam n
c tratam entul trebuie s fie com plex, incluznd m suri dietetice
i m odificarea m odului de via, de ex. renunarea la fu m a t i la
c o n s u m u l de a lc o o l, a c tiv ita te fiz ic s u fic ie n t , d im in u a re a
supraponderii corporale.
S ta tin e le au e fe c t fa v o ra b il a s u p ra m o rb id it ii i m o rta lit ii
coronariene i asupra m ortalitii totale. Ele au rol im p o rta nt n
prevenia cardio-vascular, m ai ales la persoane cu risc nalt. De
asem enea, n prevenia secundar, inclusiv pentru persoane fr
tulburri m anifeste ale profilului lipidic.
P e n tru a lte h ip o lip e m ia n te nu s -a d m e o n s tr a t u n e fe c t
convingtor asupra m ortalitii.

C 10 A

SUBSTANE MODIFICATOARE ALE


LIPIDELOR

C 10 B

SUBSTANJE MODIFICATOARE ALE


LIPIDELOR, COMBINAJII

C 10 A

SUBSTANE MODIFICATOARE ALE


LIPIDELOR

C 10 AA

INHIBITORI Al HMG CoA REDUCTAZEI

C 10 AB

FIBRAI

C 10 AC

CHELAT0RI Al ACIZILOR BILIARI

C 10 AD

ACID NICOTINIC l DERIVAI

G 1 0 AX

ALTE HIP0C0LESTER0LEMIANTE l
HIPOTRIGLICERIDEMIANTE

C 1 0 AA

INHIBITORI Al HMG CoA REDUCTAZEI

F d in . S tatine. Inhibitori ai 3-h id ro xi-3 -m e ti!-g iu ta rii coenzim a A


re d u c ta z a (H M G -C o A -re d u c ta z a ), e n z im c a re in te rv in e n

376

MEMOMEP

2014

Memorator de farmacologie

s in te z a c o le s te ro lu lu i n fica t. S ca d L D L -c o le s te ro lu l (cu 2 5 60% ), m rind num rul recepto rilo r hepatici la LD L. Influeneaz
m ai puin H D L-colesteroloul i trig lice rid e le . S tabilizeaz plcile
de a teroscle roz sau e xe rcit un e fe c t d ire ct a su p ra p eretelui
vascular.
In d . H ip e rc o le s te ro le m ie , h ip e rlip id e m ie . P e n tru re d u c e re a
e v e n im e n te lo r c a rd io v a s c u la re i a m o rta lit ii la p a c ie n i cu
a n gor sau infarct, cu colesterolem ie p este 5 m m oli/l. B olnavi cu
bypass coronarian, angioplastie, a ccid e n te va scu la re cerebrale,
b o li v a s c u la re p e rife ric e . P re v e n ia p rim a r a e v e n im e n te lo r
c o ro n a re la b o ln a v i cu ris c c re s c u t. n c a z u rile cu e fe c te
in su ficie n te se poate re cu rg e la a s o cie re a s ta tin e lo r cu r in i
schim btoare de ioni, fibrai, ezetim ib.
R .a . M ialgii (cu c re te re a cre a tin in -kin a z e i), m io p a tie , m iozit,
ra b d o m io liz (m a i fre c v e n te la a s o c ie re cu fib ra i, im u n o s u p re s iv e ), la p e rs o a n e p e s te 7 0 a n i, la c e i c u d ia b e t,
hipotiroidism , boli renale i hepatice. C reterea transam inazelor,
h epatit. Tulb. som nului, conce n tra ie i, c e fa le e , polin e u ro p a tie .
Tulb. de erecie. D ureri abdom inale, greuri, diaree. N europatie
periferic, senzitiv i m ixt, senzorim otorie, dup 1 -4 ,5 ani de
tratam ent. Persist luni - ani dup o p rire a adm in. R ecuperare n
circa 50% din cazuri, n 4 -1 2 luni, d ar i in 3 - 5 ani. Incidena 4 ,5/

10.000.

C in d . In s u f h e p a tic . A s o c ie re cu a lc o o l, a n tic o a g u la n te ,
ketoconazol, antiproteaze. A sociere cu su b sta n e inhibitoare ale
citocrom ului C YP 34A (vezi voi. 2, Interaciunile m edicam entelor).
S a rc in , a l p ta re . E xpunerea n prim ul trim estru al sarcinii poate
determ ina m alform aii la ft, la nivelul sistem ului nervos central i
anorm aliti ale m em brelor. Fem eile care intenioneaz s aib
sarcin nu trebuie s ia statine iar cele care au rm as nsrcinate
n tim pul trat. cu statine trebuie s o ntrerup im ediat.
P re c. Tratam entul se ncepe cu cele m ai m ici doze posibile. Se
face m onitorizarea efectelor adverse. S e ntre ru p e adm inistrarea
cnd v a lo rile C K s u n t de peste 5 * n o rm a le . Se co n tro le a z
testele hepatice iniial, la 1 -3 luni i apoi la 6 -1 2 luni. Se oprete
tra ta m e n tu l c n d tra n s a m in a z e le d e p e s c de 3 * v a lo rile
norm ale.
S IM V A S T A T IN U M

P -6L

F c in . A b s o rb ie d ig e s tiv , b io tra n s fo rm a re h e p a tic in te n s ,


biodisponibilitate 5% . E xcreie biliar, puin (1 0 -1 5 % ) urinar.

MEMOMED

2014

Memorator (le farmacologie

377

F d in . D e riv a t d in tr-u n p ro d u s d e fe rm e n ta ie al A s p e rg illu s


serreus. Lacton hidrolizat in vivo la hidroxiacid activ.
A d m in . O ra l, in iia l 5 -1 0 m g s e a ra . La n e v o ie , se c re te la
intervale de 4 sptm ni. D oza m edie 1 0 -4 0 mg/zi, ntr-o priz,
seara pn la m axim 80 m g pe zi.
C LE R IV A S (Teva, R om nia)
C om pr. film . 5 m g; 10 m g; 2 0m g; 40m g; 80m g. x Ct. 10; 20;
28; 30; 50; 60; 84; 90; 98; 100. Pa
R A N V O R (R A M B A X Y , M A R E A B R IT A N IE )___________________
C om pr. film . 10 m g; 20 m g; 40 mg. C t x 28; 30; 56. Pa -;
2,45. Pa 4,24; 8,47; 9,37. Pa 7,90; 14,05; 15,79. Pa 15,01;
23,14; -.
S IM C O R (A ntibiotice, R om nia)
C om pr. film . 20 m g; 40 mg. Ct. * 10; 30; 1500: x 10; 30;
1500. Pa 17,73; 31,99.
S IM G A L (Teva, R om nia)
C om pr. film . 10 mg; 20 m g; 40 mg. Ct. x 28. Pa 4,01; 6,63;
9.12.
S IM V A C A R D (Zentiva, R epublica C eh)
Com pr. film . 10 m g; 20 mg; 40 mg. Ct. x 28. Pa 4,01; 6,63;
9.12.
S IM V A G A M M A (W orw ag P harm a, G erm ania)
C om pr. film . 5 mg; 10 m g; 20 mg; 40 m g. Ct. x 30; 50; 100;
5 0 0 .Pa-.
S IM V A H E X A L (H exal, G erm ania)
C om pr. film . 10 m g; 20 m g; 30 m g; 40 m g. Ct. x 30. Pa 9,37;
17,75; 21,09; 31,99.
0 S IM V A S T A T IN A C C O R D
M area B ritanie)

(A ccord H ealthcare Lim ited,

Compr. film. 10 mg; 20 mg; 40 mg; 80 mg. Ct. x 10 ; 14; 28;


30; 50; 56; 84: 98; 100. Pa 9,26; 17,73; 31,99; 56,17.

378

MEMOMED

2014

Memorator (ic farmacologic

S IM V A S TA T IN A C T A V IS (A ctavis G roup, Islanda)


C om pr. film . 10 m g; 20 m g; 40 m g. Ct. x 28; 30. P a 8,75;
9,35. Pa 13,11; 14,05. Pa 2 1,56; 23,11.
S IM V A S T A T IN A U R O B IN D O (A u ro b in d o P ha rm a , M area
B ritanie)_____________________________________________
Com pr. film . 10 m g; 20 mg; 40 m g. Ct. x 10; 14; 20; 28; 30;
50; 56; 60; 84; 90; 98; 100. Pa 9,21; 17,46; 31,51.
S IM V A S T A T IN B LU E FIS H (B luefish P harm a, S uedia)
Com pr. film . 10 mg; 20 mg; 40 m g. Ct. x 10; 14; 20; 28; 30;
50; 56; 84; 98; 100. Pa -; 3,16; 5,56. Pa -.13,61; 14,58. Pa
15,01; 30,03; 18,54.
S IM V A S TA T IN LPH (LaborM ed P harm a, R om nia)
Com pr. film . 10 mg; 20 mg; 40 m g; 80 m g. Ct. x 30; 1500:
x 30; 1000: x 30: x 30. Pa 9,37;-. Pa 17,73;-. Pa 31,99. Pa
54,32
S IM V A S T A T IN A A LV O G E N (A lvogen, Luxem bourg)
C om pr. film . 10 m g; 20 mg; 40 m g. Ct. x 28; 30; 56. Pa
9,37;16,84; 23,14.
S IM V A S T A T IN A LA R O P H A R M (Laropharm , R om nia)
Com pr. film . 10 mg. Ct. x 20. Pa 5,62
S IM V A S T A T IN A B IO G A L E N IC A ( A re n a
R om nia)

G ro u p ,

Com pr. film . 10 m g; 20 m g; 40 m g. Ct. x 14 ; 28. Pa 8,72;


16,55; 29,88.
S IM V A S TA T IN A S IN TO FA R M (S intofarm S .A., R om nia)
Com pr. film . 10 mg; 20 mg; 40 m g. Ct. x 30. Pa -.
S IM V A S T A T IN A SUN (Cipla (Uk) Lim ited, M area B ritanie)
Com pr. film 10 mg; 20 mg; 40 mg. Ct. x 28. Pa 3,98; 6,58;
9,06.
S IM V A S T A T IN T E R A P IA (Terapia, R om nia)
Compr. film. 10 mg; 20 mg; 40 mg. Ct. x 10; 14; 20; 28; 30;
50; 56; 60; 98; 100. Pa -.

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

379

S IM V A S T A T IN A T E V A (Teva P harm aceuticals, R om nia)


C om pr. film 5m g; 10 m g; 20 m g; 40 m g; 80 mg. Ct. * 10; 20;
28; 30; 50; 60; 90; 98; 100. Pa -; 4,28; 7,10; 9,77; -.
S IN TE N A L (AC H elcor P harm a, R om nia)
Com pr. film . 10 m g; 20 m g; 40 mg. Ct. * 30. Pa 9,35; 17,69;
31,99.
V A S ILIP (K rka N ovo M esto, S lovenia)
C om pr. film . 10 m g; 20 m g; 40 m g. C t. * 28. Pa 8,74; 16,55;
29,86
Z E P LA N (G edeon R ichter, R om nia)
C om pr. film 10 m g; 20 mg; 40 mg. Ct. * 14; 28. Pa 4,38;
8,75; Pa 8,27; 16,56. Pa 14,93; 29,88
Z O C O R (M erck-S harp & D ohm e, R om nia)
C om pr. film . 10 m g. Ct. * 14; 28. Pa 6,73; 13,45
C om pr. film . 20 m g. C t. * 14; 28. Pa 12,74; 25,45
Com pr. film . 40 m g (FO R TE ). Ct. * 14; 28. Pa 22,99; 44,47
L O V A S T A T IN U M

P -6 L

F cin . A bsorbie digestiv, pic la 24 ore, steady-state la 2 -3 zile.


Excreie biliar (85% ) i prin urin (10% ).
A d m in . O ral, iniial 20 m g/zi, la m asa de sear. Se poate crete
pn la 80 m g/zi, n 1 -2 prize. n asociere cu im unosupresive, cel
m ult 20 m g/zi.
L O V A S T A T IN @ (Laropharm , R om nia)
C om pr. 20 m g. Ct. * 20. Pa 13,87
L O V A S T A T IN A A R E N A (A rena G roup, R om nia)
Com pr. 20 mg. Ct. * 10; 20; 28; 30; 50; 60; 84; 98; 100; 112.
Pa 25,87.
M E D O S TA TIN (M edochem ie, C ipru)
C om pr. 20 m g; 4 0 m g Ct. * 10; 30; 100. Pa 14,44; 20,79;
67,59. Pa -;47,66;-.

MEMOMED

380

2014

Memorator de farmacologie
P -6L

P R A V A S T A T IN U M

F c in . A bsorbie digestiv, biotra n sfo rm a re 50% la prim ul pasaj.


P ic seric la 1 -1 ,5 ore. T 1/2 1 ,5 -2 ore. E xcreia u rinar (20% ) i
prin fecale (70% ).
A d m in . O ra l. In iia l 1 0 - 2 0 m g /z i, s e a ra . L a p a c ie n i cu
colesterolem ie > 3 0 0 m g/100 ml (7,8 m m ol/l), iniial 40 m g o dat
pe zi. ntreinere 1 0 -4 0 m g o dat/zi, seara.
P R A V A S T A T IN M Y LAN (V ale P harm aceuticals, Irlanda)
Com pr. 10 mg; 20 m g; 40 m g. Ct. x 10; 14; 20; 28; 30; 50;
60; 84; 90; 98; 100. Pa
P R A V A TQ R @ (R anbaxy U.K. Lim ited, M area B ritanie)
Com pr. 20 mg; 40 m g. Ct. x 28. Pa 22,45; 35,52
F L U V A S T A T IN U M

E SI

P -6L

A d m in . 2 0 -4 0 m g In priz unic, se a ra . La nevoie, se crete


dup 4 spt. pn la 80 m g/zi, n 2 prize (o priz pt. com pr. elib.
prel.).
LES C O L (N ovartis P harm a, G erm ania)
C aps. 20 m g; 40 mg. Ct. * 14; 2 8 ,3 0 ; 56; 84; 90; 98; 490. Pa
15 98' 29 09
Com pr. elib. prel. (XL) 80 m g. Ct. * 7; 14; 28, 30; 42; 49; 50;
56; 70; 84; 90; 98; 300; 490; 600. Pa 46,24.
A T O R V A S T A T IN U M

P -6 L

F c in . A b s o rb ie d ig e s tiv ra p id , p e a k p la s m a tic la 1 - 2 ore,


b io d is p o n ib ilita te v a ria b il (5 0 -9 9 % ), m e ta b o liz a re h e p a tic ,
m etabolii activi, elim inare biliar.
A d m in . n g e n e ra l, 10 m g /z i, n p riz u n ic . n fu n c ie d e
re z u lta te le d e la b o ra to r, se p o a te c re te pe p a rc u rs u l a 4
sptm ni sau m ai m ult, pn la 80 m g/zi.
A M IC O R 1 0 - 2 0 - 4 0 (M edochem ie, C ipru)
Com pr. film 10 m g; 20 m g; 40 m g. Ct. x 4; 7; 10; 14; 20; 28;
30; 50; 56; 84; 90; 98; 100; 200; 500. Pa -; 18,38. Pa -;
26,90. Pa 28,58; 59,26.
A S C O R D 10 - 20 - 40 - 80 (Terapia, R om nia)
Compr. film 10 mg; 20 mg; 40 mg; 80 mg. Ct. x 14; 28; 30.
Pa 21,05; 34,71;56,69; 101,21.

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

381

A TILE N 1 0 - 2 0 - 4 0 - 8 0 (Teva P harm aceuticals, R om nia)


C om pr. film 10 m g; 20 m g; 4 0 m g; 80 m g. Ct. x 7; 10; 14; 15;
28; 30; 50; 56; 60; 84; 90; 98; 100; 200. Pa
19,83;-;-;-:
Pa -;-;-;-;3 1 .37;-;-;-;-;-;-;-;-;-. Pa -;-;-;-;5 8 ,8 4 ;-;-;-;-;
Pa -;s -;-;94,46;-;-;-;-;-;-;-;-;-.
A T O R G A M M A 1 0 - 2 0 - 4 0 (W orw ag, G erm ania)
C om pr. film 10 m g.; 20 m g.; 40 m g.; Ct. * 4; 7; 10; 14; 20;
28; 30; 50; 56; 84; 90; 98; 100; 200; 500. Pa 16,75; 24,14;
52,86;
A T O R IS 1 0 - 2 0 - 3 0 - 4 0 - 6 0 - 8 0 (K rka N o vo M esto,
S lovenia)_________________________________________________
C om pr. film . 10 m g; 20 m g, 30 mg; 4 0 m g; 60m g; 80 mg.
Ct. x 4; 7; 10; 14; 20; 28; 30; 50; 56; 60; 84; 90; 98; 100.
Pa -;19,43. Pa -;29,45. Pa -. Pa 25,86; 53,61. Pa -. Pa -.
A T O R V A S T A T IN P F IZ E R (P fize r E urope, M area B ritanie)
C om pr. film . 10 m g; 20 m g; 40 m g; 80 m g. Ct. * 4 ; 7; 10; 14;
20; 28; 30; 50; 56; 84; 98; 100; 200; 500. Pa
0 A T O R V A S T A T IN R A N B A X Y (R a n b a xy (U .K .) L im ited,
M area B ritanie)___________________________________________
C om pr. film . 10 m g; 20 mg; 40 m g; 80 mg. Ct. * 10; 14; 20;
28; 30; 50; 56; 60; 84; 90; 98; 100. Pa 10,57; 15,82; 32,10;
50,04.
A T O R V A S T A T IN A B ILLE V (B illev P harm a, D anem arca)
C om pr. film . 10 m g; 20 m g; 40 m g. Ct. * 4; 7; 10; 14; 20; 28;
30; 50; 56; 60; 84; 9; 98; 100. Pa

0 A T O R V A S T A T IN A M Y L A N (G e n e ric s (U K ), M a re a
B ritanie)__________________________________________________
C om pr. film . 10 m g; 20 m g; 40 m g; 80 m g. Ct. * 90; 100;
200; 250; 500. Pa

0 A T O R V A S T A T IN A P O L IP H A R M A (P O L IP H A R M A
IN D U S TR IE S S.R .L., R om nia)___________________________
C om pr. film . 10 mg; 20 m g; 40 m g; 80 m g. Ct. * 30; 60; x 20;
30; 60; x 20; 30; 60; x 20; 30. Pa 10,57; 15,82; 32,68; 44,03.

382

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

A T O R V A S T A T IN A T E V A (T E V A P H A R M A C E U T IC A L S
S.R .L., R om nia)
Com pr. film . 10 m g; 20 m g; 4 0 m g; 80 m g. Ct. x 7, 10, 14,
15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 200. Pa 10,57;
15,82; 32,68; ,44,03.Pa 6,35; 7,50; 2 6,78; 38,25.
A T O R V IL B IT IN (Stada A rzn e im itte l, G erm ania)
Com pr. film . 10 m g; 20 m g; 4 0 m g. Ct. * 10; 14; 28; 30; 50;
56; 84; 90; 98; 100; 112. Pa
G L E T O R (G lenm ark P harm aceuticals, R epublica C eh)
C om pr. film 10 m g. 20 m g; 40 m g. Ct. 4; 7; 10; 14; 20; 28;
30; 50; 56; 84; 98; 100; 200; 500 Pa 2 1,14; 31,51; 63,06.
M O D L IP (T orrent P harm a, R o m n ia )
C om pr. film 10 m g. 20 m g; 4 0 m g; 80 m g. Ct. 1 0 ; 14; 28;
30; 50; 100; 500. Pa 27,86; 34,71; 63,04; 101,21.
P H A R M A S T A T IN (S tada H e m ofarm , R om nia)
Com pr. film 10 mg; 20 m g; 4 0 m g. C t. x 7; 10; 14; 28; 30; 50;
56; 84; 90; 100; 500. Pa
S O R TIS (P fizer E urope, M area B ritanie)
Com pr. m ast. 5m g; 10 m g; 20m g; 40 m g. Ct. x 30. Pa
Com pr. film . 10 mg; 20 mg; 4 0 m g; 80 m g. C t 4; 7; 10; 14;
20; 28; 30; 50; 56; 84; 90; 98; 100, 200; 500. Pa -;41,50. Pa
-;53,41. Pa 45,27-. Pa 72,66-,
S T A T Q R V A (M iklich Laboratorios, S pania)
Com pr. film 30 mg; 60 mg; 80 m g. C t. x 4; 7; 10; 14; 28; 30;
50; 56; 60; 84; 90; 100. Pa
S T A V R A (A lkaloid-IN T D .O .O ., S lo ve n ia )
C om pr. film 10 m g. 20 m g; 4 0 m g, 80 m g. Ct. * 30. P a -.
TO R V A C A R D (Zentiva, R epublica C eh)
Com pr. film 10 mg. 20 mg; 40 m g. C t. 30; 90. Pa 10,57;
15,82; 32,68.
Com pr. film 80 m g. Ct. 14; 30; 90; 100. Pa 44,03

MEMOMED

2014

383

Memorator de farmacologie

T O R V A LIP IN (A ctavis G roup, Islanda)


Com pr. film 10 m g; 20 m g; 40 mg. Ct. x 10; 20; 28; 30; 50;
98; 100; 250; 500. Pa 16,75; 24,56; 50,55.
TO R V A ZIN (E gis P harm aceuticals, U ngaria)
Com pr. film 10 m g. 20 m g; 40 mg. Ct. * 30; 90. Pa 18,77;
28,64; 52,68.
T U LIP (S andoz, R om nia)
Com pr. film 10 m g. 20 m g; 30 m g; 40 m g; 60 mg; 80 mg. Ct.
x 7; 10; 14 (doar pentru 10 m g); 28; 30; 56; 60; 90; 100. Pa
21,23; 55,45. Pa 30,65; 79,5. Pa -. Pa 61,73; 152,32. Pa -.
Pa -.
V O R E D A N IN (LaborM ed P harm a, R om nia)
C om pr. film 10 m g; 20 m g; 40 m g. Ct. * 4; 7; 10; 14; 20; 28;
30; 50; 56; 84; 98; 100; 200; 500. Pa 19,43; 29,45; 53,61.
X A M A R A (Dr. R eddys, R om nia)
Com pr. film . 10 m g; 20 m g; 40 m g; 80 mg. Ct. * 10 (pentru
10 m g i 20 m g); 14 (pentru 10 m g), 28; 30; 50; 56; 100. P
27,86; 34,7; 63,04; 101,21.
ROSUVASTATINUM

P -6 L

F cin . A bsorbie oral, pic. la 5 ore. M etabolizare redus (10% ).


E xcreie 90% nem odificat, prin fecale i 5% prin urin. T 1/2 19
ore.
A d m iri. Iniial 10 m g * 1/zi. D ac este n e ce sa r se crete dup 4
spt. la 20 m g. A dm inistrare n orice m om ent al zilei, cu sau fr
alim ente.
C R E S T O R (A strazeneca, M area B ritanie)
C om pr. film . 5 m g; 10 m g; 20 m g; 40 m g . Ct. * 28. Pa 91,37;
105,02; 149,38; -.

0EXCELTIN

(A ctavis G roup, Islanda)

C om pr. film . 5 m g; 10 m g; 20 mg; 40 mg . Ct. * 20; 28; 30;


56; 60; 90; 98; 100. Pa -.
R O M A ZIC (P harm aceutical W orks P olpharm a, P olonia)
C om pr. film . 5 m g; 10 m g; 20 m g; 40 m g . Ct. * 30. Pa

384

MEMOMED

2014

Memorator ile farmacologie

R O S TA T (G edeon R ichter R om nia. R om nia)


Com pr. film 5 m g.; 10 m g.; 20 m g.; 40 m g. Ct. * 28; 30.
Pa 64,78; 73,16; 109,71; 109,71
R O S U C A R D (Zentiva, R epublica C eh)
C om pr. film . 10 m g; 20 m g; 40 m g. Ct. * 28; 30; 84; 90.
Pa 24,08; 26,72; 50,56.

0 R O S U V A S T A T IN A A U R O B IN D O (A u ro b in d o P harm a
(M alta) Lim ited, M alta)____________________________________
Com pr. film . 5 m g; 10 m g; 20 m g, 40 mg . Ct. * 15, 20, 28,
3 0 ,6 0 ,9 8 ,1 0 0 ,5 0 0 . P a -.
0 R O S U V A S T A T IN A G E N E R IC S (G enerics (U K ) Ltd T /A
M ylan, M area B ritanie)____________________________________
Com pr. film . 5 mg; 10 mg; 20 m g . Ct. * 14; 15; 28; 30; 56;
60; 84; 90; 98. Pa
R O S U V A S T A T IN A K R K A ( K rk a D .D . N o v o M e s to ,
S lovenia)________________________________________________
Com pr. film . 5 mg; 10 m g; 15 m g; 20 m g; 30 m g; 40 m g..
Ct. x 10; 14; 20; 28; 30; 56; 60; 84; 90; 98; 100. Pa
R O S U V A S T A T IN A L A B O R M E D ( L a b o rm e d P h a rm a ,
R om nia)_________________________________________________
C om pr. film . 5 m g; 10 m g; 20 m g; 4 0 m g. Ct. * 7; 14; 2 ; 30;
56; 98. Pa 38,78; 39,13; 69,09; 90,19.
R O S U V A S T A T IN A R A T IO P H A R M
(R a tio p h a r m ,
G erm ania)________________________________________________
C om pr. film . 5 m g; 10 m g; 20 m g. Ct. 7; 14; 15; 20; 28; 30;
42; 50; 56;84; 90; 98; 100. Pa -; 7 3,14; 109,71.

0ROSUVASTATINA TERAPIA (Terapia SA, Romnia)


C om pr. film . 5 m g; 10 m g; 20 m g; 4 0 m g. C t. * 7 ,1 4 , 20, 28,
30, 42, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100. Pa 33,52; 48,1 6 ; 62,54;
75,14.

0 R O S U V A S T A T IN A T E V A (T e v a P h a rm a c e u tic a ls ,
R om nia)________________________________________________
Com pr. film . 5 m g; 10 m g; 20 m g; 40 m g. Ct. * 14; 15; 20;
28; 30; 56; 60; 90; 98; 100. Pa 50,53; 53,55; 9 2,42; 109,71.

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

385

R O S W E R A (Krka D.D. N ovo M esto, S lovenia)


C om pr. film . 5 m g; 10 m g; 15 m g; 20 m g; 30 mg; 40 m g. Ct.
x 10; 14; 20; 28; 30; 56; 60; 84; 90; 98; 100. Pa 50,55;
53,56-; 92,43; -; 109,71.
R O X A R D IO (S andoz, R om nia)
C om pr. film 5 m g; 10 m g; 20 m g; 4 0 m g. Ct. * 7; 10; 14; 15;
20; 28; 30; 42; 50; 56; 60; 84; 98; 100. Pa 32,48; 45,03;
80,72;

0STARCREST (Alvogen Ipco, Luxemburg)


C om pr. film . 5 m g; 10 m g; 20 m g. Ct. * 7; 10; 28; 30. Pa
50,53; 59,03; 95,09.

0SURVAL (G lenm ark

P harm aceuticals, R epublica C eh)

Com pr. film . 5 m g; 10 m g; 15 m g; 20 m g; 40 m g. Ct. * 14;


15; 28; 30; 56; 60; 84; 90; 98; 100. Pa-.
T IN T A R O S (A ctavis G roup, Islanda)
C om pr. film . 5 m g; 10 m g; 20 m g; 40 mg. Ct. * 7; 14; 28; 30;
56; 98. Pa 27,73; 39,44; 52,95; 68,64.
C 10 AB

FIB R A l

F din. S unt agoniti ai recep to rilo r nucleari P P A R -a, m oduleaz


expresia genic a unor enzim e im plicate n m etabolism ul lipidic.
S ca d tr ig lic e r id e le s e ric e , m a i p u in c o le s te ro lu l to ta l i
L D L -c o le s te ro Iu l i c re s c H D L -c o le s te ro lu l. R e d u c ris c u l
e venim entelor co ro n a rie n e la b o lnavi cu H D L-col. sc zu t i cu
trigliceride crescute.
Ind. H ipertrig lice rid e m ie , hip e rlip id e m ie tip lla , llb , III, IV, V, la
bolnavi care nu beneficiaz de m suri die te tice i prezint risc
cardiovascular ridicat. H ipertrigliceridem ie cu risc de pancreatit
acut. N u s-a d e m onstrat un e fect asupra m ortalitii.
R.a. S indrom tip m iozit, m ai ales la bolnavi cu insuf. renal sau
la a sociere cu statine. Tulb. h epatice, litiaz biliar. C reterea
h o m o c is te in e m ie i, c re a tin in e i s e ric e . T u lb . e re c ie . G re u ri,
anorexie, dureri abdom inale.
C ind. C opii, insuf. hepatic sau renal grav.
P re c . La a s o c ie re a cu a n tic o a g u la n te o ra le i cu s u lfa m id e
antidiabetice. R isc cre scut de afe cta re m uscular la asocierea cu

386

M E M O M E D

2014

Memorator de farmacologie

statine. S e adapteaz dozele n c a z de in suficien renal i de


sin drom nefrotic.
BEZAFIBRATUM

/\

F c in . A bsorbie bun digestiv, e lim in a re u rinar, d im in ua t n


insuficiena renal. \
F d in . S cade trig lice rid e le (31% ), cre te H D L (9% ), nu in flu e n
eaz LD L colesterol. R educe progresia a te rosclerozei coronare
i a m anifestrilor clinice.
A d m in . Oral, 200 m g de 3 ori/zi, la m ese. n insuf. renal 4 0 0 2 0 0 -1 0 0 m g/zi.

B E Z A F IB R A T A R E N A (A rena G roup, R om nia)

C om pr. 200 m g. Ct. * 20. Pa 7,40

B E Z A F IB R A T FA R M E X (F a rm e x C om pany, R om nia)

Com pr. 200 m g. Ct. * 20. Pa 7,40

B E ZA FIB R A T S LA V IA (S lavia P harm , R om nia)

C om pr. 200 mg. Ct. * 20. Pa 7,40


R EG A D R IN B (B erlin C hem ie, G e rm a n ia )
D raj. 200 m g. C t. * 50; 100. Pa 28,55.
FENOFIBRATUM_______________________

|SB|

/\

p - 6L

F c in . A bsorbie oral, pic la 4 ore. E lim inare renal n 24 ore.


F d in . S ca d e trig lic e rid e le , c re te H D L , nu in flu e n e a z LD L
c o le s te ro l. R e d u c e p ro g re s ia a te ro s c le ro z e i c o ro n a re i a
m a nifestrilor clinice. A ntiagreg a n t plachetar.
C in d . A fe c iu n i a le v e z ic ii b ilia re (in c lu s iv c iro z b ilia r );
p a n c re a tit a c u t sa u c ro n ic cu e x c e p ia p a n c re a tite i a cu te
d e te rm ina te de hipertrig lice rid e m ie s e ve r ;co p ii sub 10 ani, cu
gre utatea sub 20 kg.
A d m in . O ral, iniial 100 m g de 3 o ri/z i, la m ese. D ac co le ste ro le m ia este peste 4 g/l, in iia l 400 m g/zi. Se m e n in e a cest
d o za j pn la n o rm a liz a re a co le ste ro le m ie i, a p o i se s ca d e la
200 m g/zi ntr-o priz. C o p ii cu vrsta p e s te 10 a n i i greutatea
p e ste 20 l<g
D oza m axim este de 5 mg fenofibrat/kg.

MEMOMED

2014

387

Memorator de farmacologie

F E N O F IB R A T LPH (L aborM ed P harm a, R om nia)

C aps.pulb.m icroniz. 200 mg. Ct. * 20; 30; 100. Pa


FE N O F IB R A T T E R A P IA (Terapia, R om nia)
C om pr. film 160 m g. Ct. * 28; 30. Pa-.
FE N O F IB R A T T E V A (Teva P harm aceuticals, R om nia)
C om pr. film 160 m g. Ct. * 1; 10; 14; 15; 28; 30; 50; 56; 60;
84; 90; 100. Pa 26,89.
F E N O L IP (P h a rm a s w is s C e s k a R e p u b lik a , R e p u b lic a
C eh)____________________________________________________
Com pr. film 160 m g. Ct. 30; 50; 60; 90; 100. Pa 26,44.
LIP A N TH Y L (Lab. Fournier, Frana)

0Caps. 67

mg. Ct. x 28; 30; 90; 100. Pa


C om pr. film 145 mg (P E N T A )/(N A N O ). Ct. * 30. Pa -; 34,74
C aps. 100 m g; 200 m g: Ct. * 48. x 10; 30. Pa 20,74. Pa
13,56;-.
C om pr.film . elib. m odif. (S U P R A ) 160 m g. C t * 10; 30. Pa
1 3 ,8 1 ;4 0 ,0 4
LIP IV IM (Vim S pectru m , R om nia)
C aps.pulb.m icroniz. 200 m g. Flac. * 30. Pa 26,43
LIP O FIB (Terapia, R om nia)
C aps. 0 6 7 m g; 160 m g; 2 6 7 mg. C t. * 10 (doar Ia160
m g); 30: Pa 12,22. P a 26,89. Pa -. P a 33,54
T R IG LIP O (Laborm ed P harm a, R om nia)
C om pr. 160 m g. Ct. * 30. Pa 26,87
CIPROFIBRATUM

IS l

P- 6L

Fcin. A bsorbie digestiv, pic plasm atic la 2 ore, legare n p ro


porii m ari de proteinele plasm atice. S em iviaa plasm atic 17 ore.
A d m in . O ral 100 m g/zi, n tr-o sin g u r priz . Se va a so cia cu
m odificarea regim ului alim entar.
LIP A N O R (S anof-A ventis, Frana) A P P ntrerupt
C apsule 100 m g. C t. * 30.

MEMOMED

308

2014

Memorator de farmacologie

C 10 AC

GHELATQRI Al ACIZILOR BILIARI

C O LESEVELAM UM

P-6L

F c in . Nu este absorbit din tractul gastontestina!


Felin. E ste un p o lim er ne a b so rb a b il ca re re d u ce lip id e le i se
leag de acizii biliari n intestin, blocnd re a b so rb ia acestora. Pe
m sura dep le ie i a c iz ilo r bilia ri, se p ro d u ce a c tiv a re a e n zim e i
hepatice colesterol 7-a-hidroxila z, ca re dete rm in o cretere a
c o n v e rs ie i c o le s te ro lu lu i n a c izi b ilia ri. A ce a s ta d e te rm in o
c re te r e a n e c e s a r u lu i d e c o le s te r o l la n iv e lu l c e lu le lo r
h e p a tic e ,a v n d ca r e z u lta t, e fe c te d u b le d e s tim u la re a
tr a n s c r ip ie i i a c tiv it ii e n z im e i im p lic a te n b io s in te z a
c o le s te ro lu lu i, h id ro x i-m e til-g lu ta ril-c o e n z im A (H M G -C o A )
reductaza, i de cretere a num rului re ce p to rilo r hepatici pentru
lip o p ro te in e le cu d e n s ita te m ic . P o a te a p re a o c re te re
concom itent a sintezei lipopro te in e lor cu de n sita te foarte m ic.
A ceste efecte com pensatoare determ in o cretere a clearanceu lu i L D L -C d in s n g e , a v n d ca re z u lta t, c o n c e n tra ii s e ric e
sczute de LD L-C .
In d . M o n o te ra p ie , ca te r a p ie c o m p le m e n ta r d ie te i, n
hipercolesterolem ia prim ar, la care tratam entul cu o statin este
c o n s id e ra t in a d e c v a t sa u nu e s te b in e to le ra t. A s o c ia t cu
ezetim ib, cu sau fr o statin, la pacienii aduli cu h ip ercolestero le m ie p rim a r , in c lu s iv ia p a c ie n ii cu h ip e rc o le s te ro le m ie
fam ilial.
RA. Flatulen, constipaie, vrsturi, d iaree, disp e p sie , durere
a b d o m in a l , s ca u n e a n o rm a le , g re a , m e te o rism a b d o m in a l,
cefalee.
A d m in . Oral 4-6 cp./zi, 6 com p rim a te n tr-o sin g u r priz sau
3com p. x 2/zi, cu lichide, n tim pul m eseler.
C H O LE S T A G E L (G enzym e E urope, O landa)
C om pr.film . 625 mg. C t. * 24; 100; 100. Pa
C 10 AD

ACID NICOTINIC l DERIVAI

A C ID U M N IC O TIN IC U M _____________________|SBl (g )

> P -6 L

F c in . A b s o rb ie ra p id d in tu b u l d ig e s tiv , 7 0 % . M e ta b o liz a re
extensiv la prim ul pasaj hepatic. E lim inare urinar.

MEMOMED

2014

389

Memorator ele farmacologie

F d in . V itam in din grupul B. Inhib eliberarea acizilor grai din


esutul adipos, scznd acizii grai liberi din ficat. S cade sinteza
hepatic a V LD L i LD L, crete H DL. A ctiveaz lipoproteinlipaza
c re s c n d ra ta n d e p rt rii tr ig lic e rid e lo r c h ilo m ic ro n ic e d in
plasm .
In d . D islipidem ii m ixte, hipercolesterolem ie prim ar. M onoterapie
sau asociat cu statine.
R .a. B u fe u ri v a s o m o to rii, c e fa le e , a m e e li, tu lb u r ri v iz u a le ,
dispnee, greuri, vom e, diaree, prurit.
C ind. Insuficien hepatic, u lcer dig e stiv n evoluie, hem oragie.
A d m in . S eara, dup cin. Iniial 375 mg n spt. 1, 500 mg n
spt. 2, 750 m g n spt. 3 ,1 0 0 0 m g n spt. 4 -7 . ntreinere 1 -2 g/
zi.
L A R O P IP R A N T U M

P -R F

F d in . A nta g o n ist al rece p to rilo r p rostaglandinici D2, subtipul 1.


<p g d 2) .
C O M B IN A II
P E LZ O N T 1000m g/20 m g (M erck S harp & D ohm e, M area
B ritanie)
A c id n ic o tin ic 1000 m g: L a ro p ip ra n t 20 m g C o m p r. e lib .
m odif. Ct. x 14; 28; 32; 49; 56; 84; 98; 168; 196. Pa -.
T R E D A P T IV E (M erck S harp & D ohm e, M area B ritanie)
A cid n ic o tin ic 1000 m g: L a ro p ip ra n t 20 m g C om pr. elib.
m odif. Ct. x 14 ; 28; 32; 49; 56; 84; 98; 168; 196. Pa -.
TR E V A C LY N (M erck S harp & D ohm e, M area Britanie)
A c. n ic o tin ic 1000 m g. L a ro p ip ra n t 20 m g. C om pr. elib .
m odif. Ct. x 14; 28; 32; 49; 56; 84; 98; 168; 196. Pa C 10 AX

ALTE HIP0C0LESTER0LEMIANTE l
HIPOTRIGLIGERIDEMIANTE

A C ID O M E G A - 3 - E STE R I E TILIC I

/ \

P -R F

F c in . D up a b so rb ie a cizii g ra i u rm eaz trei c i m e tabolice:


1) tra n s p o rt n fic a t, u n d e s u n t n c o rp o ra i n lip o p ro te in e ;
2) fo s fo lip id e le m e m b ra n e i c e lu la re s u n t n lo cu ite cu cele ale

MEMOMED

390

2014

Memorator ele farmacologie

lip o p ro te in e lo r i a c izii g ra i p o t a c io n a ca p re cu rs o ri p entru


eico sa n o id e ; 3) cea m ai m are p a rte s u n t o xid a i i fu rn ize a z
energie.
F d in . A ciz ii g ra i p o lin e s a tu ra i din s e ria o m e g a -3 , ac. e ico sa p e n ta e n o ic (E P A ) i ac. d o c o sa h e x a e n o ic (D H A ) s u n t acizi
grai eseniali. Scad. trigliceridele i V LD L. S cad sinteza hepatic
a trigliceridelor.
In d . P revenia secu n d a r a in fa rc tu lu i de m io ca rd , a so cia t cu
statine, antiagregante plachetare, beta b loca n te, in h ib ito ri ECA.
H ipertrigliceridem ii, n asociere cu statine.
R .a. Tulb. g a s tro in te stina le , c re te re a tra n sa m in a ze lo r, erupii.
U neori creterea LD L-colesterolului.
P re c . A sociere cu anticoagulante cum arinice.
A dm ir. O ral. P revenia infarctului, 1g/zi. H ipertrigliceridem ii, 2 -4
g/zi.
O M A C O R (s) (P ronova B iopharm a N orge, N orvegia)
C aps. moi 1000 m g. Ct. * 20; 28; 60; 100. Pa 100,04.
O M E G A 3 S A N D O Z (Sandoz, R om nia)
Caps. m oi 1000 m g. Ct. * 20; 24; 28; 30; 50; 56; 90; 100.
Pa-.
O M LIP E X (S andoz, R om nia)
C aps. m oi 1000 m g. Ct. * 20; 24; 28; 30; 50; 56; 90; 100.
Pa
T E V O C O R (Teva P harm aceuticals, R om nia)
C aps. m oi 1000 m g. Ct. * 20; 28; 30; 60; 90; 98; 100; 120;
280. Pa 70,92.
EZETIMIBUM

> P -R F

F c in . A bsorbie rapid pe cale oral neinfluenat de alim ente.


C onjugat n m ari proporii la un g lu cu ro n id activ. Pic. seric, la
1 -2 ore. T 1/2 22 ore. Excreie biliar, prin fe ca le i urin i circuit
enterohepatic.
F d in . Inhib se le ctiv a bso rb ia in te stin a l a co le ste ro lu lu i i a
sterolilor vegetali (54% ).
in d . H ip e rc o le s te ro le m ie fa m ilia l a s o c ia t cu s ta tin e , c n d
acestea s in g u re sunt n e s a tisf c to a re . M o n o te ra p ie n c a z de
intoleran la statine.

MEMOMED

2014

391

Memorator de farmacologie

R .a. C e fa le e , d u re ri a b d o m in a le , d ia re e , a s te n ie , h e p a to to xicita te , tu lb u r ri m u s c ula re cu m ia lg ie , cra m p e , sl b iciu n e ,


creterea creatin kinazei serice (CK).
C in d . A s o c ie re a c u s ta tin e la b o ln a v i c u in s u f. h e p a tic .
H ipersensibilitate. S arcin, alptare. H epatit evolutiv.
A d m iri. 10 m g./zi, ntr-o priz, n orice m om ent al zilei, cu sau
fr alim ente. D oza nu se ajusteaz la vrstnici, n insuf. hepatic
uoar (scor C hild-P ugh 5 -6 ), insuf. renal.
E Z E T R O L (M erck S harp & D ohm e, R om nia)
C om pr. 10 m g. Ct. * 7; 14; 28. Pa 95,45; 180,99

G 10 B

SUBSTANJE MODIFICATOARE ALE


LIPIDELOR. COMBINAII

C 10 BA

INHIBITORI HMGCoA REDUCTAZA + ALTE


HIPOLITEMIANTE
P -R F

PRAVASTATINUM + FENOFIBRATUM

P R A V A FE N IX (Laboratoires S M B S.A., B elgia)


P ravastatina 40 m g; Fenifibrat 160 m g. C aps. C t * 14; 30;
60; 90. Pa 91,09.
In d . B o a l c a rd ia c c o ro n a r ia n c u d is lip id e m ie m ix t ,
caracterizat prin v alori m ari ale trig lice rid e lo r i valori sczute de
colesterol H DL, ale c ro r valori de LD L-C sunt controlate suficient
n tim pul tratam entului cu pravastatina 40 mg n m onoterapie.
A d m in . O ral. 40/160 m g pe zi, seara.
C 10 BX

INHIBITORI HMGCoA REDUCTAZA, ALTE


COMBINAII

ATORVASTATIN + AMLODIPIN

A T O R D A P IN (Krka, D.D., N ovo M esto - S lovenia)


A m lo d ip in a 10 m g ; A to r v a s ta tin 10 m g . C o m p r.film .
C t x 10; 14; 20; 28; 30; 50; 56; 60; 90; 100. Pa 55,75
A M L O D IP IN A /A T O R V A S T A T IN A K R K A
N ovo M esto - S lovenia)

(K rka, D .D .,

A m lo d ip in a 10 m g ; A to r v a s ta tin 10 m g . C o m p r.film .
C t x 10; 14; 20; 28; 30; 50; 56; 60; 90; 100. Pa 55,75

392

MEMOMED

2014

Memorator tic farmacologie

0 TO R V A LIP IN P LU S (A C T A V IS G R O U P PTC EHF. IS LA N D A )_______________________________________________


A m lodipina 5 m g/10 m g; A to rva sta tin 10 m g. C om pr.film .
C t x 7; 10; 14; 20; 28; 30; 50; 56; 60; 90; 98; 100. Pa 48,46;
55,17.
x
C A D U E T (P fizer E urope, M area B ritanie)
A m lodipina 5 m g/10 m g; A to rva sta tin 10 m g. C om pr.film .
C t x 30. Pa 71,34; 81,46.
In d . C onine am lodipina 5 mg i a torvastatin 10 m g fiind indicat
p e n tru p re ve n ire a e v e n im e n te lo r c a rd io v a s c u la re la p a c ie n ii
h ip e rte n s iv i, c a re p re z in t 3 fa c to ri d e ris c c a rd io v a s c u la r
asociai.
A d m iri. Iniierea tra ta m e n tu lu i cu un c o m p rim a t film a t (5 m g/
10 m g), o dat pe zi. Se poate crete la un co m p rim a t de 10 m g/
10 m g, o dat pe zi.
D U P LEC O R (G edeon R ichter R om nia, R om nia)
A to r v a s ta tin 10 m g /2 0 m g ; A m lo d ip in a 5 m g /1 0 m g .
C om pr.film . C t x 30. Pa 48,82; 55,75; 64,10; 71,26.
In d . H ip e rte n s iu n e a r te r ia le (a s o c ia t s a u nu cu b o a l
coronarian cronic stabil), la pacieni aduli care sufer i de
u n a d in tre u rm to a re le a fe c iu n i: h ip e rc o le s te ro le m ie p rim a r
(inclusiv hipercolesterolem ie fam ilial (varianta h e terozigot) sau
hiperlipidem ie com binat (m ixt) (corespunznd tipului Ha i llb
d in c la s ific a re a F re d e ric k s o n ); h ip e rc o le s te ro le m ie fa m ilia l
hom ozigot.
A d m in . Iniierea tratam entului cu un co m p rim a t film a t (10 m g/5
m g), o dat pe zi. Se poate crete la un treptat dozele astfel 10
m g/10 m g; 20 m g/5 mg; 20 m g/10 mg.

PREPARATE DERMATOLOGICE

O 01

ANTIFUNGICE DE UZ
DERMATOLOGIC

D 03

PREPARATE PENTRU
TRATAMENTUL RNILOR l
ULCERELOR

D 04

ANTIPRURIGINOASE, INCL.
A N TIHISTAM IN ICE l ANESTEZICE
DE UZ LOCAL

D 05

ANTIPSORIAZICE

D 06

ANTIBIO TICE l C H IM IO T E R A P IE
DE UZ DERMATOLOGIC

D 07

CORTICOSTEROIZI, PREPARATE
DERMATOLOGICE

D 08

ANTISEPTICE l DEZINFECTANTE

D 10

PREPARATE ANTIACNEICE

D 11

ALTE PREPARATE
DE UZ DERMATOLOGIC
*

ALEGEREA PREPARATELOR DERMATOLOGICE


Soluii, em ulsii, suspensii se aplic pe piele (inclusiv pe sca lp ) i
unghii. C rem ele sunt em ulsii de u le i In ap, bine abso rb ite n
piele. Se aplic pe pielea um ed. G elurile conin baze h idrofile i
m ult ap. Se aplic pe fa i scalp. Loiunile i spray-urile se
aplic pe s u prafee m ari i pe pielea cu pr. U nguentele sunt
preparate grase, m ai ocluzive dect crem ele, se aplic pe pielea

MEMOMED

394

2014

Memorator ele farmacologic

uscat i pe leziuni cronice. P astele conin pulberi suspendate n


u n g u e n t. S e a p lic pe le z iu n i c irc u m s c ris e . S u n t m a i p u in
ocluzive dect unguentele. P ulberile au efecte slabe, sunt iritante,
nu se aplic pe suprafee um ede. R educ fre ca re a su p ra fe e lo r de
piele.

D 0 1 ANTIFUNGICE DE UZ DERMATOLOGIC
D 01 A

ANTIFUNGICE PENTRU UZ TOPIC

D 01 B

ANTIFUNGICE PENTRU UZ SISTEMIC


i*
*

D 01 A

ANTIFUNGICE PENTRU UZ TOPIC

D 01 AA

ANTIBIOTICE

D 01 AC

DERIVAI DE IMIDAZOL l TRIAZOL

D 01 AE

ALTE ANTIFUNGICE PENTRU UZ TOPIC


*
:|:

D 01 AA

ANTIBIOTICE

NATAMYCINUM_________________________________ |SB]

P -R F

F d in . S pectrul de aciune ase m n to r nistatinei. n plus Trichom onas vaginalis.


In d . L o c a l (p ie le , u n g h ii, p lic i, in te rd ig ita l) n c a n d id o z ,
tricom oniaz, keratita fungic, aspergiloz.
A d m in . L o c a l, p e p ie le i u n g h ii, 1 - 3 o ri p e z i. D u ra ta
tratam entului 2 - 3 sptm ni.

0PIMAFUCIN

(A stellas E urope BV, O landa)

C rem a 20 m g/g. Tub 30 g. Pa -

MEMOMED

2014

395

Memorator de farmacologie

01

AC

DERIVAI DE IMIDAZOL l TRIAZOL

CLOTRIMAZOLUM

O TC

F d in . S p e c tru l de a c iu n e c u p rin d e E p id e rm o p h y to n , M ic ro sporum , T ric o p h yto n , C o cc id io id e s im itis, H isto p la sm a c a p su la tu m , A s p e r g illu s , C a n d id a . M a i p u in s e n s ib ili s u n t


C ryptococcus, M alassezia furfur, S porotrix.
Ind. A feciuni cutanate i vaginale cu agenii m enionai la F d in .
A d m in . S oluia 1% i crem a 1% se aplic pe zonele afectate, de
2 - 3 ori pe zi, cel puin 2 s p t m n i d up vin d e ca re a clin ic .
C om prim atele vaginale se adm inistreaz de 1 -2 ori pe zi, tim p de
6 - 1 2 z ile . V in d e c a r e a se o b in e n d e rm a to m ic o z e : 3 -4
s p t m n i, in fe c ii cu e ritra s m a : 2 -4 s p t m n i, p itiria z is
versicolor: 1-3 sptm ni,n vulvita i balanita candidozic: 1-2
sptm ni.
C A N E S TE N (B ayer S R L, R om nia)
C rem 1%. Tub 20 g.
C LO T R IM A Z O L (B iofarm SA, R om nia)
Sol. ext. 1%. FI. 25 ml;

C LO T R IM A Z O L (S lavia P harm , R om nia)

C rem 1%. Tub 20 g.


C LO T R IM A Z O L A TB (A ntibiotice SA, R om nia)
C rem 1%. T ub 15 g; 35 g.

C LO T R IM A Z O L H Y P E R IO N (H yperion SA, R om nia)

C rem 1%. Tub 20 g.

C LO T R IM A Z O L M K (Fitterm an P harm a, R om nia)

C rem 1%. T ub 20 g; 35 g.

0 C L O T R IM A Z O L R O M P H A R M (R om pharm C om pany,
R om nia)________________________________________________
S pray cut. sol. 10 m g/m l. FI 20 ml.

MEMOMED

396

2014

Afemoralor de farmacologie
0DERMATIN (P harco

Im pex 93 S .R .L., R om nia)

Sol. cut. 1%. FI. 20 ml


Pulb. cut. 1% FI. 10 g
MICONAZOLUM \ _______________________________ j j

> P -R F

F c in . A bsorbie redus dup aplicarea pe piele, m ucoase.


F d in . A ctiv fa de E piderm ophyton, M icrosporum , T ricophyton,
M alassezia, C andida i unele bacteria G ram -pozitive.
In d . Local candidoze, pitiriazis. Infecii cu ta n a te sau ale unghiilor.
R .a. Iritaii locale.
A d m in . A plicaii locale, 1-2 ori pe zi. D urata tra ta m e n tu lu i 1 -2
spt. n funcie de efectele clinice.

M E D A C TE R (Faran Labo ra to rie s SA, G recia)

C rem 2% . T ub 30 g. Pa 8,57

M IC O N A ZO L N ITR A T (S lavia P harm S R L, R om nia)

C rem 2% . Tub 20 g. Pa 6,83


IS O C O N A Z O LU M

P -R F

F d in . F u n g ic id p e n tru T ric o p h y to n , E p id e rm o p h y to n , M ic ro
sporum , C andida, P ityrosporu m , A sp e rg illu s , N o ca rd ia i bactericid pentru streptococ i stafilococ.
In d . In fe c ii fu n g ic e s u p e rfic ia le a le p ie lii, la m in i, s p a ii
interdigitale, regiunea inghinal i g e nital. E ritrasm a. P itiriazis
versicolor.
A d m in . A plicare oral, dim ineaa i seara, d up bi i splare.
D urata m edie a tratam entului este de 2 -4 spt. P entru evitarea
re cidivelor tratam entul se continu cel puin 2 s p t m n i dup
vindecarea clinic.
IZO CO N 1 (R om inko, R om nia)
C rem a 1% . T ub 25 g.
TR A V O G E N (Intendis G m bH , G erm ania)
C rem 1%. T ub 20 g. Pa 11,62

MEMOMED

2014

397

Memorator de farmacologie

K E T O C O N A Z O LU M

/S (K

f ]

P -R F

F d in . A n tifu n g ic p e n tr u C a n d id a , T o r u la , C ry p to c o c c u s ,
P ityrosporum , B lastom yces, G eotrychum , E piderm ophyton.
A d m in . A p lic a ii lo c a le d e 1 - 2 o ri/z i. D u ra ta tra ta m e n tu lu i:
M ic o z e le p ie lii g la b re , p liu rilo r, p ity ria s is - 2 s p t. M ic o z e le
picioarelor - 2 - 4 spt. M icoze rezistente la trat. anterioare, pn
la 6 spt.

K E T O C O N A Z O L (Tis F arm aceutic S.A., R om nia)

C rem 2% . Tub 15 g. Pa 5,38


0

K E T O C O N A Z O L C R E M (H yperion S A, R om nia)

C rem 2% . Tub 15 g; 20 g. Pa

7,94

K E T O C O N A Z O L M K (F ite rm a n P harm a, R om nia)

C rem 2% . Tub 20 g. Pa 7,69


N IZ O R A L (Janssen P harm aceutica NV, B elgia)
C rem 2% . Tub 15 g; 30 g Pa 9,12; K E TO - TIS (Tis Farm a ce u tic S.A., R om nia) O TC
G el capilar 1g/20g. Tub 50 g.
A d m in . G elul cap ila r se aplic pe piele sau rdcina prului, se
m aseaz pentru nm uiere tim p de 5 m inute, apoi se cltete cu
ap cald din abunden. T rat. de atac: 2 ori/spt., tim p de 30 zile;
trat. de ntreinere, o dat /sptm n.
B IF O N A Z O LU M

O TC

F d in . S pe ctru a n tifu n g ic larg , d e rm a to fii, le vu ri, fungi; in v itro


activ pe unii coci gram pozitivi i pe C orynebacterium sp.
In d . In fe c ii c u ta n a te cu d e rm a to fii, P y tiro s p o ru m , C a n d id a .
P ro fila c tic m p o triv a m ic o z e lo r in te rd ig ita le n p u d re 1% .
E ritrasm a. D erm atita seboreic a scalpului.
R .a. P rurit, senzaie de arsur.
A d m in . S ub form de crem sau so lu ie 1% , a plicaii locale o
dat pe zi, tim p de 2 - 4 sptm ni.
B IA Z O L (G edeon R ich te r R om nia S A, R om nia)
C rem 1% . Tub 15 g. Pa 9,46

398

M E M O M E D

2014

Memorator de farmacologie

C A N E S P O R (B ayer, R om nia)
C rem (C R E M ) 10 m g/g. Tub 15 g.
Sol. cut. (S O LU IE C U T A N A T ) 10 m g/m l. FI. * 15 ml.
F E N T IC O N A Z O LU M

P -R F

F d in . A ctiv asupra derm atofiilo r (Trich o p h yto n , E piderm ophyton,


M icrosporum ), C andida albicans, M a la sse zia furfur. A ntibacterian
pe gram pozitive.
In d . C a n d id o z e c u ta n a te (in te rtrig o g e n ito -c ru ra l, a n a l, p e rianal,com isurile buzelor; onixis, pe rio n ixis). D erm a to fito ze le pielii
glabre, intertrigo genito-crural, al d e g e te lo r picioarelor. P itiriazis
ve rsicolor.
P re c . Igiena se realizeaz cu spun neutru sau alcalin (spunul
acid favorizeaz dezvoltarea fu ngilor). S e trateaz sim ultan alte
focare de infecie.
A d m in . O aplicare pe zi. (rareori dou).
D u ra ta . C a n d id o z e : in te r tr ig o 2 - 3 s p t.; o n ix is , 2 lu n i.
D erm atofiii: pielea glabr, pliuri m ari, 2 - 4 spt.; in tertrigo degete
picioare, 3 -6 spt. P itiriazis, 2 -4 spt.
LO M E X IN (R ecordati SPA , Italia)
C rem a 2% . Tub 30 g. Pa 15,45
C O M B IN A II____________________________
B IF O N A Z O L , C O M B IN A T
C A N E S P O R O N Y C H O S E T (B a y e r S R L, R om nia)>O T C
B ifonazol 0,01 g; U ree 0,4 g/100. U ng. FI. 10 g. + disp. pt.
extragerea ung. + 15 plasturi + 1 ra zu ito a re pt. unghii
In d . P entru favorizarea nlturrii u n g h iilo r infestate cu fungi.
A d m in . A plicare local pe unghia bolnav, se a ra i a co p e rire cu
em plastru. S e las 24 ore, se spal cu ap cald i spun, dup
n m u ie re n a p c a ld . S e n d e p rte a z p a rte a d e u n g h ie
n m u ia t , se s p a l i se u su c . S e re p e t o p e ra iile p n la
d e ta a re a u n g h ie i. S e c o n tin u a p lic a iile lo c a le cel p u in 4
sptm ni.

M E M O M E D

2014

Memorator de farmacologie

D 01 AE

399

ALTE ANTIFUNGICE DE UZ TOPIC

C IC LO P IR O X U M

P -R F

F c in . S ub 5% din doza aplicat local se absoarbe.


F d in . A ctiv m ai ales fa de C andida, E piderm ophyton, M icrosporum , Tricophyton i fa de M alassezia furfur, germ eni g ram pozitivi i g ra m n e g a tiv i de s u p ra in fe c ie , m ic o p la s m e , c h la m id ii,
tricom onas.
In d . In fe c ii c u ta n a te c u d e rm a to fii, in fe c ii m ixte cu fu n g i i
bacterii sau fungi i m icopla sm e , ch la m id ii, eritrasm a, pitiriazis
versicolor, eczem e in te rdigita le m acerative, eczem seboreic,
candidoze, onicom icoze cu T richophyton rubrum .
R.a. R ar prurit, iritaie cutanat.
C ind. N ou-nscui. Nu se aplic la nivelul ochiului.
A d m in . Local, de 2 ori pe zi, ca soluie sau crem 1% , pn la
d is p a riia tu lb u r r ilo r lo c a le (n m e d ie 2 s p t m n i), a p o i
c o n tin u a re a tra ta m e n tu lu i n c cel p u in 2 s p t m n i, p e n tru
evitarea recidivelor.
K ITO N A IL (P olichem , Luxem burg)
Lac unghii m edic. 80 m g/g. FI. 3,3 ml; 6,6 ml. Pa 64,46; T E R B IN A F IN U M ___________________________ iSB] / \

P T C

Fdin. Fungicid pentru derm ato fii i unele levuri, fungistatic pentru
C andida albicans.
Ind. O nicom icoze cu de rm a to fii se n sib ili. Inf. fu n g ice ale pielii
glabre, intertrigo genital sau crural, interdigital.
R.a. E ritem , senzaie de arsur, iritaie.
C ind. Insuf. hepatic sau renal sever.
A d m in . C re m a 1% se a p lic lo ca l d e 1 - 2 o ri pe zi, tim p de
1 -2 sptm ni.
F U N G IS IL M K C R E M (F ite rm a n P h a rm a S .R .L ,
R om nia)
C rem 1%. T ub 15 g; 50 g.
LA M IS IL (N ovartis C o n su m er H ealth G m bH , G erm ania)
Gel 1%. (D E R M G E L) Tu b 15 g.; 30 g.
Sol.cut. 1%. (U N ID O S E ) Tub unidoz 4 g.
C rem 1% ; Tub 15 g.

MEMOMED

400

2014

Memorator de farmacologie

LA M ITE R (H yperion, R om nia)


C rem 10 m g/g. Tub 15 g.
TA F IC E N (A ntibiotice S A, R om nia)
C rem a 10 m g/g, Tub 15 g.
T E R B IN A F IN A A C TA V IS (A ctavis, R om nia)
C rem 1%. T ub 15 g; 30 g.
T E R B IN A F IN A O ZO N E (S lavia P ha rm S .R .L., R om nia)
C rem 1%. T ub 20 g.
T E R B IN A F IN A R O M P H A R M (R o m p h a rm C o m p a n y
S.R .L., R om nia)
S pray cut. sol. 10,1m g/m l. FI 20 m l.
T E R B IN A F IN A S C H O L L (R e c k itt B e n c k is e r H e a lth c a re
International Ltd. - M area B ritanie)________________________
C rem 1%. T ub 7,5 g; 15 g.
T E R B IN A F IN A S LA V IA (S lavia P harm S .R .L., R om nia)
C rem 10 m g/g. T ub 20 g.
T E R B IS IL (G edeon R ichter, U ngaria)
C rem 1% . T u b 15 g.
N A F T IF IN U M

o r c

F d in . A ntifu n gic cu spectru larg: fu n g icid p entru T ric h o p h y to n ,


M ic ro sp o ru m , E pid e rm op h y to n flo cc o su m i fu n g is ta tic pe n tru
C andida sp.
A d m in . Local de 1 -2 ori pe zi.
E X O D E R IL (S andoz G m bH , A ustria)
Sol. ext. 1%. Flacon 10 ml.
C rem 1% . T ub 15 g.
N A F T IF IN A A TB (A ntibiotice S A. R om nia)
C rem 1% . Tub 15 g.

MEMOMED

2014

401

Memorator de farmacologie

D 01 B

ANTIFUNGICE PENTRU UZ SSSTEMDC

D 01 BA

ANTIFUNGICE PENTRU UZ SISTEMIC

T E R B IN A F IN U M

P -R F

F c in . A b s o rb ie bun d ig e s tiv cu p ic p la s m a tic d u p 2 o re.


S teady-state In 1 0 -1 4 zile. E xcreie urinar.
F d in . F ungicid pentru derm ato fii i unele levuri, fungistatic pentru
C andida albicans.
In d . M icoze cutanate grave, o nicom icoze severe cu Tricophyton,
M icrosporum cani, E piderm ophyton floccosum .
R.a. G reuri, diaree, anorexie , dureri a bdom inale, rash, urticarie,
tulburri hepatice.
C ind. Insuf. hepatic sau renal sever.
A d m in . O ral, 250 m g o dat pe zi, la m as. D urata trat.: intertrigo
interdigital, 2 - 6 spt.; d e rm a to fii pe pielea g lar sau intertrigo
genital, crural, 2 -4 spt.; onicom icoze, 6 spt. - 3 luni (6 luni sau
peste pentru unghiile de la picior). P entru unghiile de la p icio r s-a
recom andat schem a: 250 m g * 2/zi, o sptm n n Fiecare ciclu
de 4 sptm ni. n total 1 2 -1 6 spt. (3 -4 spt. de trat. n 3 -4
luni). E fectele sunt e gale cu 2 5 0 m g/zi, a ceeai perioad, d ar
costul este pe ju m ta te (A ustralian P rescriber, 2000).
E X IF IN E (D r. R e d d y s L a b o ra to rie s R o m n ia S .R .L ,
R om nia)
C om pr. 125 m g, 250 m g. Ct. x 14; 28. Pa
33,31

-. Pa 16,66;

LA M IS IL (N ovartis P harm a, G erm ania)


C om pr. 250 m g. C t. * 14. Pa 87,90

0 T E R B IN A F IN A B IO G A L E N IC A (A re n a G ro u p S .A .,
R om nia)
C om pr. 250 mg. Ct. x 14; 28.P a -; 31,99
0 T E R B IN A F IN A S LA V IA (S lavia Pharm SRL, R om nia)
C om pr. 250 m g. C t. * 28. Pa 18,21.
TE R B IN A F IN E (A ctavis G roup HF, Islanda)
C om pr. 250 m g. Ct. x 7; 10; 14; 28; 30; 50; 56; 98; 100; 114.
Pa 29,74

402

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

T E R B IN A R A N (R anbaxy U K Lim ited, M area B ritanie)


C om pr. 250 mg. Ct. * 28; 30. Pa 107,44; 234,95;
T E R B iS IL (G edeon R ich te r R o m n ia S .A ., U ngaria)
Com pr. 250 m g; Ct. x 28. Pa 108,77

M E M O M E D

2014

Memorator de farmacologie

D 03

403

PREPARATE PENTRU
TRATAMENTUL RNILOR l
ULCERELOR
*
*

D 03 A

CICATRIZANTE

D 03 AX

ALTE CICATRIZANTE

D E X P A N T H E N O LU M

O TC

A lcoolul analog acidului D -pantotenic. m p re u n cu racem icul su


pantenol sunt inclui n grupu l vita m in e lo r B (ar fi vit. B5).
F d in . T ransform at n acid pantotenic, com ponent a coenzim ei A,
im p lic a t n d e z v o lta re a i re g e n e ra r e a te g u m e n te lo r i
m ucoaselor.
In d . R ni, arsuri i e x co ria ii u o a re , in fla m a ii c u ta n a te d u p
expunere la ultraviolete sau fo toterapie. E rupii, inflam aii, iritaii
ale p ie lii i m u c o a se lo r. U lce re c ro n ic e , fisu ri, g re fe de p iele,
stom atite.
A d m in . A p lic a ii to p ic e ca u n g u e n t, cre m , s o lu ie 2 -5 % , de
cteva ori pe zi.
P A N T H E N O L S P R A Y (C hauvin A nkerpharm , G erm ania)
S pum cut. 46,30m g/g. FI. 130 g
B E C A P LE R M IN U M _____________________________________ P -R F
F c in . La bolnavi cu ulcer dia b e tic de 10,5 cm 2 (2 ,3 -4 3 ,5 cm 2),
dup 14 z ile c o n s e c u tiv e d e a p lic a re lo c a l , s-a o b s e rv a t o
absorbie neglijabil.
F d in . E ste factor de cretere um an re co m b in a n t - BB d e riva t al
p lachetelor (rh P D G F - BB). P rodus prin inseria genei lanului B al
fa c to ru lu i de c re te re u m a n d e riv a t al p la c h e te lo r n le v u ra
S accharom yces cerevisiae. S tim u le az procesul c h im io ta ctic i
p roliferarea celu le lo r im plicate n cicatrizarea plgilor.
In d . S tim ularea g ranulrii i c ica triz rii u lce re lo r dia b e tice cronice
profunde, de origine n e urop atic i cu su p ra fa a de cel m ult 5
cm 2.

M E M O M E D

404

2014

Memorator de farmacologie

R .a. Infecii, c e lu lita . O ste o m ie lit . U lce ra ie c u ta n a t . E ritem .


D ureri.
C in d . Leziune neoplazic n apro p ie re . U lce r cro n ic infectat.
A d m in . A s o c ia t n g rijirilo r a d a p ta te p l g ii. D e b rid a re in iia l .
A plicare o dat pe zi, n strat subire, pe toat suprafaa ulcerului.
C urarea ulterioar cu o com pres cu s e r fiziologic. N u se aplic
pansam ent oclusiv.
R E G R A N E X (Janssen-C ilag In ternational Nv, B elgia)
Gel 0,01% . T u b 15 g. P a C O M B IN A II
B E P A N TH E N P LU S (B a ye r S .R .L. - R om nia)

orc

C rem dexpantenolum + clo rh e xid in u m 50 m g/5 m g/g.


Tub 30g; 100g.
In d . Leziuni superficiale de orice tip ca re prezint risc de infecie:
e s c o ria ii, t ie tu ri, z g rie tu ri, ra g a d e , a rs u ri, u lc e re c u ta n a te ,
derm atite.
Leziuni cronice cum sunt ulcere a le m e m b re lo r in ferioare sau de
d ecubit. Infecii cutanate cum su n t e cze m e infectate se cu n d a r i
n euro d erm a tite . T ra ta m e n tu l ra g a d e lo r m a m e lo n a re la fe m e ile
care alpteaz. Intervenii chiru rg ica le m inore: plgi ch iru rg ica le
i leziuni.
A d m in . Se aplic n strat subire, de una sau m ai m ulte ori pe zi,
prin m asare uoar, pe rnile cu r a te sau pe zo n e le cu ta n a te
in fla m a te . T ra ta m e ntu l ra g a d e lo r m a m e lo n a re la m a m e le ca re
alpteaz: crem a se aplic pe m am e lo a n e dup fiecare a lptare
i toalet local.
D IV E R S E
A C TO V E G IN (N ycom ed, A ustria ) *2

P -6 L

C rem i u n g u e n t 5% . Un gra m u n g u e n t/cre m c o n in e :


H e m o d e riv a t d e p ro te in iz a t d in s n g e de v ie l fo rm d e
soluie concentrat 0,05 m l (e xp rim a t n sub sta n uscat
2 m g)
G el 20 % . 1 g gel c o n in e h e m o d e riv a t d e p ro te in iz a t d in
sn g e de v ie l, su b form de s o lu ie c o n ce n tra t 0 ,2 ml
(exprim at n substan uscat 8 mg)

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

405

U ng. 20 g; 30 g ; 50 g. Pa 13,25;
G el 20 g; 30 g ; 50 g. Pa 27; -;
C rem 20 g; 50 g. Pa 13,25; -;
Ind. U lcer varicos, alte ulceraii cu suprafaa infectat. P rofilaxia
i tra ta m e n tu l e s c a re lo r de d e c u b it, a re a c iilo r p ro d u s e de
iradiere. A lte procese nesup ura tive (u nguentul) sau sup u ra tive
(crem e).
A d m in . n u lce ra ii se aplic ziln ic, iniial, g e lu l n stra t gros,
p ro te ja t cu o c o m p re s sa u tifo n n e a d e ziv. n c a zu l p l g ilo r
supurate aplicarea se face de m ai m ulte ori/zi. Se continu cu
crem i apoi cu ung u e n t. n e s ca re le de d e c u b it u n g u e n tu l/
c re m a se m a s e a z pe z o n e le e x p u s e ris c u lu i. n ira d ie ri
unguentul/crem a se aplic In strat subire dup radioterapie i n
intervalul dintre iradieri.
C O M B IN A II P LA N T E _________________________________________
H E M O G A L (H yperion SA, R om nia)

O TC

U nguent cu: Extr. C alendulae flos 10 g (n PG); P rocaina


clorhidrat 1 g; G alat bazic de bism ut 5 g; Oxid de zin c 5 g;
H idroxid de alum iniu 5 g; Tub 20 g.
In d . T ratam ent local al hem oroizilor.
A d m in . Local de 2 - 3 * /z i.
PLAN TAG O TIS (Tis Farm aceutic SA, Romnia) O TC
G el cu extr.lichid de ptlagin 20% . T ub 20 g.
In d . A dju va n t n tratam entul p l g ilo r de d ife rite e tiologii (ulcere
diabetice, ulcere varicoase, escare, ulcere de gam b), g re fe lo r de
piele, n faza de cicatrizare a esutului afectat.
A d m in . Local la nivelul zonei cutanate afectate.

406

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

D 04

D 04 AA

ANTIPRURSGINOASE, INCL.
ANTHIISTAMINICE,
ANESTEZICE DE UZ LOCAL
ANTIHISTAMINIGE PENTRU UZ TOPIC

*
D 04 AA

ANTIHISTAMINIGE PENTRU UZ TOPIC

DIMETINDENUM

orc

FE N IS TIL (N ovartis C o n su m er H ealth G m bh, Elveia)


Gel 0,1% . Tub 30 g.
In d . A m e lio ra re a p ru ritu lu i din u rtic a rie , n e p tu ri de in se cte ,
arsuri uoare.
A d m in . Local, de 2 - 4 ori/zi.
DIFENHIDRAMINUM

orc

D E R M O D R IN (P harm azeutishce Fabrik M ontavit G m bH ,


A ustria)__________________________________________________
U nguent 2% . Tub 20 g; 50 g; 100 g.
R IV A L (Fiterm an P harm a, R om nia)
G el 20 m g/g. T ub 20 g.
In d . T ra ta m e n tu l p ru ritu lu i, d u re rilo r lo c a le i a re a c iilo r de
h ip e r s e n s ib ilita te n c a z d e : a fe c iu n i d e r m a to lo g ic e cu
com ponent alergic, nepturi de insecte.
A d m in . A d u li: aplicaii locale de 4 - 6 ori pe zi; c o p ii a p lica ii
locale de 4 - 5 ori pe zi, cel m ult 7 zile.

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

D 05

ANTIPSGRIZICE

D 05 A

ANTIPSORfAZICE DE UZ LOCAL

0 05 B

ANTIPSORIAZICE 0E UZ SISTEMIC

407

-h

0 05 A

ANTIPSORIAZICE DE UZ LOCAL

D 0 5 AX

ALTE ANTIPSORIAZICE DE UZ LOCAL

C O M B IN A II__________________________________________ P -R F
D A IV O B E T
D anem arca)

(L e o P h a rm P h a rm a c e u tic a l P ro d u c ts ,

Ung. C alcipotriol 0,05 m g/g; B etam etazon 0,5 m g/g. Tub


15 g, 30 g, 60 g, 100 g i 120 g. Pa 53,43;
Gel. C alcipotriol 0,05 m g/g; B etam etazon 0,5 m g/g. T u b 15
g, 30 g, 60g i 2 x 60 g. Pa 57,17; 108,59; -; -.
X A M IO L 50 (Leo P harm aceutical, D anem arca)
Gel 1 g conine: C alcipotriol 0,0 5 m g; B etam etazon 0,5 m g.
T u b 15. 30, 60 i 2 x 60 g. Pa 81,72; -; -; -.
Ind. P soriazis vulgar.
A d m in . A p lic a ii d e 2 o ri/z i, p n la 4 s p t. D o za m a x im
sptm nal 100 g.
A S O R IA N (B iofarm S A, R om nia)
S oluie cutanat, 100 m l conine: Fluocinolon acetonid 0,04
g; A lantoin 0,25 g; D im etilsulfoxid 10 g; P ropilenglicol. FI.
100 ml. Pa 10,17.
In d . E c z e m e a to p ic e i d o b n d ite , p s o ria z is , lic h e n p la n ,
neuroderm it.
A d m in . A plicaii locale, iniial de 2 ori/zi, apoi o dat/zi.

0 05 B

ANTIPSORIAZICE DE UZ SISTEMIC

0 05 BB

RETINOIZI PENTRU TRATAMENTUL PSORIAZISULUI

408

MEMOMED

*
D 0 5 BA

2014

Memorator de farmacologie

PSORALENI DE UZ SISTEMIC

METHOXALENUM \

P -6 L

F c in . B iodisponibilitatea oral foarte bun T im p u l de njum tire


pla sm atic este de 2 ore. 8-M O P este m e ta b o liza t prin hidroxilare
i glucuronoconjugare n fica t i e lim in a t pe cale renal. D up 6-8
ore, 90% din substana adm inistrat se re gsete n urin.
F d in . 8 -m e to x i p s o ra le n (8 -M O P ) a re s u b in flu e n a lu m in ii
u ltra violete (U V -A , lungim e de und 3 2 0 -4 0 0 nm ) un e fe c t de
fotosensibilizare. Form area de legturi dublu ram ificate m piedic
s in te z a A D N la n iv e lu l e p id e rm e i i s c a d e p r o c e s e le
hiperproliferative din psoriazis. 8-M O P este a ctiva t sub influena
l m pilor speciale U V -A sau a lum inii solare intense. R adiaiile din
dom eniul vizibil i ultraviolet cu lungim i de und m ici (UV-B i U VC ) nu produc activarea 8-M O P .
In d . C azuri grave i foarte grave de psoriazis vulgar.
R .a . H ip e rk e r a to z e , m b tr n ir e a p re m a tu r la n iv e lu l
te g u m e n tu lu i, d e p ig m e n t ri m a c u la re , ra re o ri m o d ific ri a le
hem ogram ei, tulburri hepatice i renale. E xist risc de inciden
crescut a carcinom ului cu celule scuam oase; riscul crete m ult
atunci cnd este expus zona genital la brbai.
C in d . In s u ficie n h e p a tic sau re n a l s e ve r ; a fe c iu n i ca re
d e te rm in h ip e rs e n s ib ilita te la lu m in : p o rfiria cu ta n e a ta rd a ,
p o rfiria v a rie g a ta , p ro to p o rfiria e ry th ro p o e tic a , x e ro d e rm a
p ig m e n to s u m , fo to d e rm a to z e p o lim o rfic e ; lu p u s e rite m a to s ;
a lb in is m ; m e la n o m in v a z iv sau c a rc in o a m e te g u m e n ta re cu
celule scuam oase; tratam ent sim ultan cu citostatice sau radiaii
ionizante; copii cu vrste sub 12 ani; sarcin i alaptare.
P re c . C o n tro lu l h e m o g ra m e i, a n tic o rp ilo r n u c le a ri, p a ra m e trii
fu n c iilo r h e p a tic e i re n a le n a in te d e tra ta m e n t, ia r d u p
tra tam ent la intervale de 6 sau 12 luni.
A d m iri. D oza se stabilete n funcie de greutate:
pn n 40 kg - doza 10 mg;
40 - 50 kg - doza 20 mg;
50 - 60 kg - doza 30 m g;
peste 60 kg - doza 40 mg.
C apsulele se adm inistreaz cu alim ente sau lapte. La o or
d u p a d m in is tra r e p a c ie n tu l e s te s u p u s u n u i te s t de
fo to s e n s ib iliz a re cu d oze dife rite de U V -A . D o za to ta l de 8 -

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologic

409

m etoxipsoralen i iradiere cu U V -A vo r fi m eninute la un nivel ct


mai redus.
La nceput tratam entul se efectueaz o dat pe zi, de cel
m ult 4 ori pe sptm n. D up fiecare dou expuneri consecutive
se recom and o zi fr tratam ent. D up a m eliorarea s im p tom e lo r
se c o n tin u tra ta m e n tu l cu a c e le a i d o z e : d e d o u o ri pe
sptm n n prim a lun i o dat pe sptm na n a doua lun.
D ac s im p to m e le nu re a p a r pe p a rc u rs u l c e lo r d o u lu n i de
tra ta m e n t in te rm e dia r, tra ta m e n tu l po a te fi n tre ru p t de o a re ce
sunt de ateptat rem isiunea de lung durat ale bolii.
O X S O R A LE N (G erot P harm azeutika, A ustria)
C aps. m oi 10 m g; Ct. * 50. Pa D 05 BB

RETINOIZi PENTRU TRATAMENTUL PSORIAZISULUI

A C IT R E T IN U M

<D

P -R F

F d in . A nalog a ro m a tic de sin te z al a cid u lu i re tin o ic. N o rm a


liz e a z p ro c e s e le de p ro life ra re c e lu la r , de d ife re n ie re i
cheratinizare a epiderm ului.
In d . F o rm e s e v e re d e p s o ria z is , (p u s tu lo s , p a lm o -p la n ta r),
ichtioze grave, keratoderm ii palm o-plantare, boala Darier, rebele
la tratam ente clasice.
R.a. C heilit descuam ativ uscat, ragade ale co m isu rilo r labiale,
uscciunea i inflam aia m uco a se lo r i e p ite liilo r de tranziie cu
epistaxis, conjunctivit, intoleran la lentilele de contact, cderea
prului, paronichie, fragilitatea unghiilor, descuam area p a lm elor
i p la n te lo r, c e fa le e , s c d e re a v e d e rii c re p u s c u la re , d u re ri
m usculare i o s te o a rtic u la re , fo to s e n s ib ilz a re , tulb. he p a tice ,
hipertrigliceridem ie.
S a rc in , a l p ta re . E fe cte te ra to g e n e i e m b rio toxice . C on tra in d ic a e m a jo r p e d u ra ta tr a ta m e n tu lu i i d o i a n i d u p
ntreruperea lui.
C o n d u c e re a u to , lu c ru l la m a in i. P osibile tulburri de vedere,
scderea vederii crepusculare.
C in d . Insuf. renal sau h e p a tic , h ip e rlip id e m ie , a so cie re cu
tetracicline.
P rec. C ontrol regulat (teste hepatice, lipide serice). Cei tratai nu
pot dona snge tim p de 2 ani de la ncetarea tratam entului.

410

M EM O M ED

2014

Memorator da farmacologie

A d m iri. Iniial 25 m g/zi. D up 2 sptm ni, cu o toleran bun,


doza se crete cu 10 m g/spt. pn la m axim um 75 m g/zi. Doze
de ntreinere 2 5 -3 5 m g/zi, ntr-o priz, la m ese.
N EO TIG A SO N (A ctavis G roup, Islanda)
C aps. 10 m g; Ct. * 30. Pa 74,74

MEMOMED

411

2014

Memorator de farmacologie
D 06

ANTIBIOTICE l OHIMIOTERAPICE
DE UZ DERMATOLOGIC

D 06 A

ANTIBIOTICE PENTRU APUCAII LOCALE

0 06 B

CHIMIOTERAPICE
PENTRU APUCAII LOCALE

D 06 A

ANTIBIOTICE PENTRU APLICAII LOCALE

D 06 AA

T E T R A G IO L J N A ^ M E H iy m ^ _

D 06 AX

ALTE ANTIBIOTICJygENTRU APLIDAlfe LjtlJCAL^

D 06 AA

TETRACICLIN l D E R I V A I ^ ^ ; - .

TETRACYCLINUM

> ? l

/ $ D \ . E l P -R f

F d in . A n tib io tic cu s p e c tru l la rg (co ci i b a c ili g ra m p o zitiv i i


gram negativi, protozoare).
A d m iri. A plicaii locale ale unguentului 3% de 2 - 3 ori pe zi.
T E T R A C IC LIN A TB (A ntibiotice SA, R om nia)
U nguent 3% . Tub 12 g. P a 7,70
D 0 6 AX

ALTE ANTIBIOTICE PENTRU APLICAII LOCALE

A C ID U M FU S IP IC U M ________________________

13 B

p .R F

F c in . P trunde n toate straturile esutului c u ta n a t i subcutanat.


F d in . A se vedea J 01 X C.
In d . Infecii cutanate cu stafilococ.
C in d . In fe c ii c u ta n a te la n iv e lu l z o n e i m a m a re la fe m e i ca re
alpteaz.

MEMOMED

412

2014

Memorator de farmacologie

P re c . Nu se aplic pe m ucoase sau pe plgi. S e evit contactul


cu ochii.
A d m in . Loca l de 2 - 4 o ri/z i, d u p s p la re a i u s ca re a zo n e i
afectate. D urata m edie 7 zile.
FU C ID IN (Leo P harm aceutical P roducts. D anem arca)
C rem 2% . U ng. 2% . Tub 15 g. P a 15,19; Pa 15,19.
T IR O T R IO IN U M ________________________________________> P -R F
F c in . N eabsorbit digestiv.
F d in . A ctiv pe bacterii gram pozitive.
In d . S ingur sau n asociere pentru tra ta m e n t local al infeciilor
pielii i gurii.
R .a. Intranazal determ in pierderea m irosului.
A d m in . Local
TY R O S U R G E L (Engelhard A rzn e im itte l, G erm ania)
G el 1 m g/g. T ub 5 g; 25 g. P aR E T A P A M U LIN U M ____________________________________ P -R F
F d in . A ntib iotic de uz extern.
In d . D erm atoze infectate.
A LT A R G O (G laxo G roup Ltd, M area B ritanie)
Ung. 1% . P lic 0,5 g C t x 12; T u b 5 g; 10 g; 15 g. Pa -; 47,66;
C O M B IN A II
N E O M Y C IN U M + B A C Y T R A C Y N U M
F d in . B acitracina inhib sinteza p eretelui ce lu la r bacterian i este
activ pe germ eni gram -pozitiv: streptococ beta-hem olitic, stafilo c o c . N e o m ic in a in h ib s in te z a p r o te in e lo r b a c te rie n e i
acioneaz pe germ eni gram pozitiv i negativ. A so cie rea celor
doua antibiotice perm ite obinerea unui spectru antibacterian larg.
In d . Local n in fecii d e rm ato lo g ice (im petigo, fo licu lite , m icoze
suprainfectate). P rofilaxia infe ciilo r o m b ilica le la nou-nscui.
A d m in . A plicaii locale de 2-3 ori/zi.

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

B A N E O C IN (S andoz G m bh - A ustria )

413

orc

N eom icin 5000 u.i/g; Z in c bacitracin 250 u.i./g


P ulb.cut. FI. de pudrat 10 g.
U ng. Tub 20 g
N E O B A C IN (D a r A l D a w a P ha rm a S R L - R o m n ia )
___________________________________________________ > P -R F
N eom icin 5000 u.i. (5 m g)/g; Z in c b a citra cin 250 u.i./g
U ng. Tub 15 g. Pa

D 06 B
PENTRU APLICAII LOCALE
0 0 6 BA

SULFAMIDE

D 0 6 BB

ANTIVIRALE

D 06

BX

ALTE CHIMIOTERAPIGE
*
*

D 0 6 BA

SULFAMIDE

S U L F A D IA Z IN U M

P -R F

F d in . C him ioterapie activ fa de colibacil, P seudom onas, stafilococ, P roteus, K lebsiella, C andida.
Ind. A rsuri infectate, rni suprainfectate, escare.
R.a. A lergii de contact.
C ind. P rem aturi, nou-nscui, a lergie la sulfam ide.
A d m in . A p lic a ii lo c a le , d u p c u r ire a z o n e i i n l tu ra re a
e s u tu rilo r d e v ita liz a te . S e a p lic u n s tra t de c re m 1% pe
suprafaa arsu rii sau pe un tifo n s te ril ca re se plaseaz p este
ran. A plicarea se face o dat/zi. nainte de aplicarea crem ei se
cur rana cu je t de soluie a ntiseptic.
D E R M A Z IN (Lek P harm aceuticals, S lovenia)

P T C

C rem 1% . T ub 50 g.

FLA M M A Z IN E (C N U nifarm , R om nia)

C rem 1%. B orcan 50 g. Pa 105,59

P -R F

MEMOMED

414

2014

Memorator eic farmacologic

R E G E N -A G (F iterm an P harm a, R om n ia )_______P T C

C rem 10 mg/g Tub x 50 g.


C O M B IN A II
S U L F A D IA Z IN U M A R G E N T 1C U M +C E R II N IT R A S _____________

FLA M M A C E R IU M (CN U nifarm , R om nia)

P -R F

C rem 1% + 22m g/g. B orcan 500 g. Pa 120,65

D 06 BB

ANTIVIRALE

A C IC L O V IR U M _____________ (| 2 g . P T C ; 5 -1 5 g P -R F
F d in . A ctiv fa de virusul herpetic tip I i II i herpes zoster.
In d . Infecii cutanate cu virus herpes sim plex, incluznd herpesul
genital i labial, iniial i recurent. K eratita herpetic.
A d m in . U nguentul 3% , aplicaii locale de 5 ori pe zi, la 4 ore, cel
puin 3 zile dup vindecare.
A C IC LO V IR 5% (G edeon R ich te r S A, R om nia)
C rem 5% . T ub 5 g; 15 g. Pa 4 ,9 8 ; 7,60
A C IC L O V IR 5% (E gis P ha rm a ce u tica ls PLC , U n garia)
C rem 5% . Tub 2 g; Pa -.
A C IC LO V IR H Y P E R IO N (H yperion S A , R o m n ia )
C rem 5% . Tub 5 g; 15 g. Pa

7,33

A C IC LO V IR MK (Fiterm an P harm a, R om nia)

C rem 5% . Tub 7,5 g; 15 g. Pa 4,1 9 ; 6,73


A C IC LO V IR S LA V IA (S lavia P harm , R om nia)
C rem 50 m g/g. Tub 15 g. Pa 6,72.
A C IC LO V IR T E R A P IA (T erapia S A, R om nia)
C rem 50 m g/g. T u b 15 g. Pa 6,72.

A C IC LO V IR TIS (Tis Farm aceutic, R om nia)

C rem 50 m g/g. Tub 15 g. Pa 4,70.

M E M O M E D

2014

415

Memorator de farmacologie

Z O V IR A X (T h e W e llc o m e F o u n d a tio n L td , M a re a
B ritanie)
C rem 5% . T ub 5 g, 10 g. Pa 21,06;
Z O V IR A X (G la x o S m ith K lin e C o n s u m e r H e a lth c a re ,
M area B ritanie)___________________________________________
C rem 5% . T ub 2 g; Flacon cu pom p asam blat 2 g.
PODOPHYLLOTOXINUM

P -R F

In d . C o n d ilo a m e a c u m in a te e xte rn e cu su p ra fa a su b 4 em p,
alternnd cu a lte terapeutici (crioterapie, chirurgie).
C ind. C opii.
P re c . Se evit pe pielea norm a l i pe rni. Iritant pt. ochi. D ac
sunt m ai m ulte condiloane se trateaz sim ultan cteva.
A d m in . S e aplic cu atenie pe condilom i se las s se usuce.
Se spal dup cel m ult 6 ore. A plicare de 2 ori/zi tim p de 3 zile
c o n s e c u tiv . S e p o a te re p e ta n fie c a re s p t m n tim p de
m axim um 5 sptm ni succesive. A plica to ru l se schim b dup
fiecare aplicare.
C O N D Y LIN E (A stellas P harm a E urope BV, O landa)
Sol. cut. 0,5% . FI. 3,5 m l.cu 15 d ispoz.de aplicat Pa 75,96
W A R TE C (G laxosm ith klin e (G SK ) S .R .L., R om nia)
C rem 0,15% . T ub 5 g; 10 g. Pa 85,55
IMIQUIMODUM

S /P -R F

F cin . D up aplicare pe piele se absoarbe sub 0,9% i se elim in


prin urin/fecale (3/1).
F din. Im unom odulator, induce interferonul alfa i alte citokine. Nu
este antiviral direct.
Ind. Tratam ent local al v e ru cilo r gen ita le si perianale externe la
adult.
R.a. E ritem , eroziune, excoriaie, d e scuam are, edem . Induraie,
ulceraie, cruste.
A d m in . A plicare de 3 ori/sptm n nainte de culcare, pentru a
rm ne n contact cu pielea 6 -1 0 ore. Tra ta m e ntu l dureaz pn
la dispariia veru cilo r sau m axim um 16 sptm ni pentru o serie.
C rem a se spal naintea conta ctu lu i sexual.

MEMOMED

416

2014

Memorator de farmacologic

A LD A R A (M eda, S uedia)
C re m 5 % . P lic u ri d o z u n ic 2 5 0 m g . C u tie * 12. Pa
262,43
S IN E C A T E C H IN E

P R F

V E R E G E N (M editrina P ha rm a ce u tica ls Ltd, G recia)


Ung. 1 g de u n guent conine 100 m g e xtra ct de ceai verde
(C am ellia sinensis) exprim a t n: 55 - 72 % de g a la t D(-)epigalocatechin.T ub 15 g; 30 g. Pa 2 20,53; -.
In d . T ra ta m e nt local al v e ru c ilo r g e n ita le i p e ria n a le e xte rn e
(C ondy/om afa acum inata) la pacieni im u n o co m p e te n i de peste
18 ani.
D 06 BX ALTE CHIMIOTERAPICE
IN G E N O LI M E B U T A S

P R F

P IC ATO (Leo P harm a A /S, D a n em arca)


Gel. 150 m icrogram e/g. Tub 0 ,47 g. C t x 2; 3. Pa 525.9;
525.9
F c in . Nu se absoarbe sistem ic dup a p lica re cutatnat.
F d in . M ecanism dublu de aciune: in d u ce re a m orii ce lu le lo r de la
n iv e lu l le z iu n ii lo c a le i in d u c e re a u n u i r s p u n s in fla m a to r
ca racterizat printr-un infiltrat cu ce lu le im un o co m p e te n te .
In d . T ra ta m e n tu l k e ra to z e i a c tin ic e n o n -h ip e rk e ra to z ic e , n o n h ipertrofice, la aduli.
A d m in . Se aplic o dat pe zi, c o n in u tu l unui tub (0,47 g), pe
z o n a a fe c ta t , tim p d e 3 z ile c o n s e c u tiv e . T re b u ie e v ita t
a tingerea sau splarea zonei tim p de 6 ore.

MEMOMEP

417

2014

Memorator de farmacologie

D 07

C0R TIC 0STER 0IZI


DE UZ DERMATOLOGIC

D 07 A

CORTICOSTEROIZI SIMPLI

D 07 C

CORTICOSTEROIZI
N COMBINAIE CU ANTIBIOTICE

0 07 X

CORTICOSTEBOIZI ALTE COMBINAII


i
Si*

:J:

0 07 A

CORTICOSTEBOIZI SIMPLI

D 07 AA

CORTICOSTERQIZI CU POTENT SLAB (GRUPA I)

D07AB

C O R TIG O S TE R O IZI GU PO TENA M ODERAT


(GRUPA II)

0 07 AC

CORTICOSTEROIZI PUTERNICI (GRUPA III)

D 07 AD

CORTICOSTEROIZI FOARTE PUTERNICI (GRUPA IV)


*
S|S

0 07 AA

CORTICOSTEROIZI CU POTENA SLAB (GRUPA I)

HYDR0C0RT1S0NUM____________________[ S l

> P -R F

F d in . E fect local antiinflam ator, antiexudativ, antipruriginos.


In d . E czem e, derm ite subacute i cronice, p rurit cu diferite locali
zri.
C in d . Leziuni c u ta n a te ulcerate, p lgi, acnee, rozacee, infecii
cutanate bacteriene, virale, fungice.
P re c . Nu se aplic pe sni la fem eia care alpteaz.
A d m in . A plicaii locale de 2 - 3 ori pe zi a unguentului 1%.

MEMOMED

418

2014

Memorator de farmacologic

H ID R O C O R TIZQ N (A ntibiotice S A , R om nia)


U nguent 1%. T ub 20 g. Pa 7,40

0 H ID R O C O R T IZ O N F IT E R M A N (F ite rm a n P h a rm a ,
R om nia)
\
U nguent 1% . Tub 20 g; 35 g. Pa 5,67; 9,94
D 0 7 AB

C 0 R T IC 0 S T E R 0 IZ I CU
(GRUPA II)

PO TEN A

H Y D R O C O R T1S O N U M B U T Y R A T U M

j j

M O D ERA T

/k \

P -R F

in d . E c z e m a d e c o n ta c t, d e rm a tita a to p ic , lic h e n ific a r e ,


d e rm atita de staz, psoriazis (nu n plci ntin se ), lichen, prurigo
neparazitar, dishidroz, derm it se b o re ic (nu pe fa), n epturi
d e insecte. C rem : d e rm a to ze a cu te z e m u in d e . C rem gra s :
d e rm a to z e cronice uscate, scu a m o a se . E m u lsie : d e rm a to ze n
zo n e cu p r sau cu tra n s p ira ie . L o iu n e : d e rm a to z e a le pie lii
capului.
R .a . La fa p o a te a p a re d e rm a tit p e rio ra l sa u o ro za c e e .
n t rziere n cicatrizarea plgilor, esca re lo r, u lce re lo r de gam b.
E rupii acneiform e sau pustuloase.
C in d . Infecii, leziuni ulcerate, acnee, rozacee.
A d m in . A plicaii locale 2/zi.
LO C O ID (A stellas P harm a E uro p e BV, O landa)
C rem 0,1% . T ub 30 g Pa 12,93
C rem 0,1% (LIP O C R E A M ) T u b 30 g Pa 13,39
S ol.cut. 0,1% . FI. 30 ml. Pa 11,23
E m ulsie cut. 0,1% .(C R E LO ) FI. 30 g. P a 12,80
T R IA M C 1N O LO N U M

/S fr . ..

P -R F

In d . P s o ria z is , lu p u s e rite m a to s d is c o id c ro n ic , e c z e m e i
d e rm atite eczem atiform e, neuroderm ite, p ru rit in te n s localizat.
A d m in . A plicaii locale de 24 ori pe zi.
U N G . T R IA M C IN O L O N A C E T O N ID ( A n t i b i o t i c e
S A , R om nia)
_________
U nguent 0,1% . C rem 0,1% . T ub 12 g.

MEMOMED

2014

419

Memorator ite farmacologie

A LC LO M ETAZO N UM

P -R F

F d in . C o r tic o s te ro id d e s in te z n e flo ru ra t, cu a c iu n e de
intensitate uoar-m edie, pentru uz local.
A F LO D E R M (B eluop D .O .O ., S lovenia)
A lclom etazona d ipropio n a t 0,5 m g/g Ung. C rem a. T ub 20 g;
40 g.
D 07 AC

C0RTIC0STER0ZI PUTERNICI (GRUPA III)

B E T A M E T H A S O N U M _____________________/ $ r N

/ \

P -R F

F d in . P entru a p lic a ii to p ice c o n ce n tra iile u zuale a le e s te rilo r


sunt: 0,0 2 5 % benzoat, 0,05 % d ip ro p io n a t, 0,01 pn la 0,1%
valerat.
Ind., R .a., C in d ., A d m in . V ezi la Fluocortolon.
B E LO D E R M (B elupo D .O .O . - S lovenia)
B etam etazon 0,5 m g/g
C rem . U nguent. T ub 15 g; 30 g.
B E TA D E R M (E IP IC O M ed S R L, R om nia)
B etam etazon 1 m g/g
C rem . U nguent. T u b 20 g. Pa 5,96; 5,96
B E T A M E T A Z O N A F IT E R M A N (F ite rm a n P h a rm a ,
R om nia)
C rem 0,5 m g/g. Tub 20 g. Pa 5,96
E K A R IZIN (A ntibiotice, R om nia)
C rem 0,5 m g/g. Tub 15 g. Pa 7,40
F LU O C tN O LO N U M A C E T O N ID U M

/ \

P -R F

F d in . A ntiinflam ator, a n tia le rg ic i an tip ru rig in o s local.


In d . D e rm a tite de c o n ta ct, d e rm a tita s e b o re ic , neu ro d erm ite ,
psoriazis, intertrigo, eczem e infantile.
C in d . T uberculoza pielii, aplicare n ve cintatea ochilor.

M E M O M E D

2014

Memorator de farmacologie

420

P re c . La gravide se aplic num ai pe s u p ra fe e m ici, pentru scurt


tim p.
A d m in . A plicaii locale de 2 - 3 ori pe zi.

F L U O C IN O L O N A C E T O N ID
R om nia)

( L a ro p h a r m

SRL,

U nguent 0,025% . Tub 20 g. Pa 7,40


FL U O C O R T O LO N U M ___________________ / S f K

/ \

P -R F

F d in . A ntiinflam ator, antialergic, a n tip ru rig in o s local.


In d . D erm atite i eczem e de contact, a lergice sau toxice, eczem e
profesionale, m icrobiene, de staz, varicoase, infantile, eczem
vulgar, num ular, seboreic, dishidrotic, anal, neuroderm ite,
eritroderm ii, arsuri de gradul I, eritem solar, p ru rit anal i vulvar,
lu p u s e rite m a to s , p s o ria z is , lich e n p la n i v e ru c o s, a rsu ri de
gradul unu, arsuri solare, m ucturi de insecte.
R .a . S uprainfecii, atrofia te g u m e n te lo r (dup u tilizare n d e lu n
gat pe suprafee mari).
C in d . T uberculoza cutanat, varicel, herpes.
A d m in . A plicaii locale de 2 - 3 ori pe zi.
U LTR A LA N (Intendis G M B H , G erm ania)
U nguent 0,25% . Tub 15 g. Pa 12,79
C rem 0,25% , Tub 15 g. Pa 12,30
M O M ETASO NUM

ZS hxZ x

p - r f

P roprieti i indicaii ca la F luocortolon.


E LO C O M (M e rc k S h a rp & D o h m e R o m n ia S .R .L .
R om nia)________________________________________________
C rem . 1 m g/g. Tub 15 g; 20 g. Pa 15,69;
Ung. 1 m g/g. Tub 15 g; 20 g. Pa 15,69; -.
Sol. cut. 1 m g/g. FI. 20 ml; 30 ml. Pa 18,78; -.
M O M E TA ZO N A TB (A ntibiotice SA, R om nia)
U ng. 1 m g/g.Tub 15 g; Pa 10,18
C rem 1 m g/g. T ub 15 g. Pa 10,18

MEMOMED

2014

421

Memorator de farmacologie

M E T H Y LP R E D N IS O LO N U M A C E P O N A T / ( K / k \

P -R F

P roprieti i indicaii ca la Fluocortolon


A D V A N T A N (Intendis G m bH , G erm ania)
C rem 0,1% . Tub 15 g; 20 g; 25 g; 30 g. Pa 12,7; - 24.15.
Ung. 0,1% . Tub 15 g; 20 g; 25 g; 30 g. Pa 12,99; -; - 24.16.
E m ulsie cut. (M ILK ) 0,1% . Tub 20 g; 50 g. Pa 13,57 34,04

zSK

F LU T IC A S O N U M

p - r f

F c in . A b s o rb ie o ra l re d u s , m e ta b o liz a re in te n s la p rim u l
pasaj.
F d in . A ntiinflam ator.
In d . P s o ria z is , lu p u s e rite m a to s d is c o id c ro n ic , e c z e m e i
derm atite eczem atiform e, prurit intens localizat.
A d m in . A plicaii locale de 2 ori pe zi.
C U T IV A TE (G laxo W e llco m e Ltd, M area B ritanie)
C rem . Ung. 0,005% . Tub 15 g. Pa 10,31; 10,31
P -R F

COMBINAII
C LO -E K A R ZIN (A ntibiotice S .A ., R om nia)

C rem . B etam etazon 0,50 m g/g; clotrim azol 10 m g/g. Tub


15 g. Pa 13,25.
In d . A m e lio r a re a in fla m a ie i i p r u r itu lu i d in a fe c iu n ile
d e rm a to lo g ic e c a re r sp u n d la tra ta m e n tu l cu c o rtic o s te ro iz i
atunci cnd sunt com plicate cu o infecie fungic.
D 0 7 AD

CORTICOSTEROIZI FOARTE PUTERNICI (GRUPA IV)

C LO BETASO LU M

P -R F

In d . Leziuni corticose n sib ile cu su p ra fa lim itat, re zisten te la


c o rtic o s te ro iz i d in tr-o c a te g o rie in fe rio a r . P so ria z is p a lm o p la n ta r, al p ie lii c a p u lu i, d e rm it s e b o re ic a p ie lii c a p u lu i,
n euroderm ite, lupus eritem atos discoid, lichen.
C in d . Infecii p rim itive ale p ielii (b a cte rien e , m ico tice , virotice,
parazitare), leziuni ulcerate, acnee i rozacee.

MEMOMED

422

2014

Memorator de farmacologie

A d m in . U na-dou aplicaii/zi, cu m asaj uor. D up un tratam ent


de atac scurt (cteva zile, pn la o s p t m n ), se poate trece la
un corticosteroid dintr-o categorie inferioar.

C LO B E TA S O L M K (F iterm an P harm a, R om nia)

Ung. 0,05% . T ub * 20 g. Pa 8,20


D E R M IO N E (O zone Lab.Ltd, M area B ritanie)
Ung. 0,05% . Tub * 20 g. Pa D E R M O V A TE (G laxo W e llco m e U K Ltd./G laxo W ellcom e
H ouse, M area B ritanie)___________________________________
C rem 0,05% . T ub 25 g. Pa 12,08
Ung. 0,05% . T ub 25 g. Pa 8,91
S ol.cutanat 0,05% . FI. 25 ml; 100 ml. P a 5,21; -.
*
*

D 07 C

CORTICOSTEROIZI N COMBINAIE
CU ANTIBIOTICE

D 07 CA

G0RTIC0STER0IZI CU POTENT SLAB GOMB. CU


ANTIBIOTICE

D 07 CB

CORTICOSTEROIZI CU POTENT MODERAT COMB.


CU ANTIBIOTICE

D 07 CC

CORTICOSTEROIZI PUTERNICI GOMB.


CU ANTIBIOTICE

*
D 07 CA

4:

C0RTIC0STER0IZI CU POTENTA SLAB C 0M B . CU


ANTIBIOTICE

H ID R O C O R TIZO N l A N T IB IO T IC E

P -R F

In d . E czem , neuroderm it, derm a tite de c o n ta ct, prurit, u lce r


varicos, arsuri, escare infecate cu germ eni sensibili la tetracicline.

MEMOMED

2014

423

Memorator de farmacologie
A d m iri. A plicaii locale de 2 -4 ori/zi.

F U C ID IN H (L e o P h a rm a c e u tic a l P ro d u c ts L TD . A /S ,
D anem arca)______________________________________________
1 g crem conine: A c. fusidic 20 m g; A ce ta t hidrocortizon
10 mg. T ub 15 g. Pa 21,74
O X IM E D (M ebra, R om nia)
S p ra y c u ta n a t, s u s p . O x ite tr a c ic lin
H idrocortizon 0,085 g. FI. p resurizat 59,5 g.

0 ,2 5 5

m g;

P IM A F U C O R T (A stellas P harm a E urope BV, O landa)

U n g u e n t, c re m . 1 g c o n in e : H id ro c o r tiz o n 10 m g ;
N atam icin 10 m g; N eom icin 3,5 m g. Tub 15 g.
PREDNISOLON l ANTIBIOTICE

P -R F

N E O P R E O L (A ntibiotice SA, R om nia)


U nguent. P rednisolon 0,25 g; N e o m icin 0,50 g; Ulei de
peste 40 g. Tub 40 g.
In d . A rs u ri lo c a liz a te de g ra d u l I i II, ra d io d e rm ite ta rd iv e
ulcerate, fr sfacele, ulcere varicoase, postinfecioase, escare
dup diaterm ocoagulare.
A d m iri. A plicare n stra t subire, de 3 - 4 ori/zi.
D 07 CB

C0RTIC0STER0IZI CU POTENA MODERAT C 0M B .


CU ANTIBIOTICE

TRIAMCINOLON SI ANTIBIOTICE

P -R F

N ID O FLO R (A ntibiotice SA, R om nia)


U n g u e n t. N is ta tin 10 m ii U .I.; N e o m ic in 0 ,3 8 2 g;
Triam cinolon acetonid 0,10 g. T ub 15 g. Pa 8,47
In d . In te rtrig o de n a tu r m ic ro b ia n , c a n d id o zic sau m ixt ,
perionichii, derm ite alergice de contact, m icrobiene, candidozice.
C ind. Tbc, viroze cutanate.
A d m in . A plicare local, cu m asaj uor, de 2 - 3 ori/zi.

0 P A N D E R M (G u lf P ha rm a ce u tica l Industries S .R .L ,
R om nia)
U nguent. 1 g conine: T ria m cin o lo n acetonid 1 m g; N istatin
100000 u.i.; N eom icin 2,5 m g; G ram icidin 0,25 mg
Tub 15 g. Pa 7,66

424

M E M O M E D

2014

Memorator de farmacologie

D 07 CD

CORTICOSTEROIZI PUTERNICI COMB.


CU ANTIBIOTICE

B E T A M E T A Z O N l A N T IB IO T IC E

P -R F

B E LO G E N T {B e lu o p D .O .O ., S lovenia)
C re m ; u n g u e n t. B e ta m e ta z o n d ip ro p io n a t 0 ,5 m g /g ;
g e n ta m ic in a s u lfa t 1 m g (1 0 0 0 U )/g . T u b 15 g;
30 g.
D IP R O G E N TA (M erck S harp & D ohm e R om ania S.R.L.,
R om nia)
C re m ; u n g u e n t. B e ta m e ta z o n d ip ro p io n a t 0 ,5 m g /g ;
G entam icin sulfat 1 m g/g. Tu b 15 g. Pa 12,51; 12,51
F U C IC O R T (L e o P h a r m a c e u tic a l P ro d u c ts L td ,
D anem arca)_____________________________________________
Crem . B etam etazon va le ra t 0,1% ; A cid fusidic 2% . Tub
15 g. Pa 23,82
T R ID E R M (M e rc k S h a rp & D o h m e S .R .L .,
R om nia)________________________________________________
C re m ; u n g u e n t. B e ta m e ta z o n d ip ro p io n a t 0 ,6 4 m g /g
(0,05% ); C lotrim azol 10 m g/g (1% ); G entam icin su lfa t 1 m g/
g (0,1% ). Tub 15 g. Pa 15,24, 15,24
TR E S Y L (Fiterm an P harm a S .R .L. - R om nia)
C rem . B eta m e ta zo n d ip ro p io n a t 0,64 m g/g; C lo trim a zo l
10 m g/g; G entam icin sulfat 1,54 m g/g. Tub 15 g.
In d . D erm atite suprainfectate cu bacterii se nsibile la acid fusidic,
salicilic, derm atite atopice i de contact.
A d m in . A plicaii de 2 o ri/zi pe zona afe cta t , dup sp la re i
uscare. D urata m edie 1 -2 spt.
F L U O C IN O LO N SI A N T IB IO T IC E

P -R F

FLU O C IN O LO N G M K (Fiterm an P harm a, R om nia)


C rem . F luocinolon acetonid 0 ,025 % ; G entam icin 0,1%
T ub 20 g, 35 g. Pa 8,20; 14,36

MEMOMED

2014

425

Memorator de farmacologie

F LU O C IN O LO N N (A ntibiotice SA, R om nia)


U nguent. F luocinolon acetonid 0,025 %; N eom icin 0,5% .
Tub 18 g. Pa 8,20

D 07 X

CORTICOSTEROIZI ALTE COMBINAII

0 07 XA

G 0 R T IC 0 S T E R 0 IZ I CU PO TEN A SLAB , ALTE


COMBINAII

0 07 XB

C O R TIC O STER O IZI CU PO TEN A M O D ERA T ,


ALTE COMBINAII

0 07 XC

CORTICOSTEROIZI PUTERNICI, ALTE COMBINAII

D 07 XD

C O R TIC O STER O IZI CU PO TEN M A R E , ALTE


COMBINAII
*
*

D 07 XA

C O R TIC O STER O IZI CU PO TEN SLAB , ALTE


COMBINAII

IZO C O N A (R om inko S .A, R om nia)

P -R F

C rem . Tub 25 g. Pa D 0 7 XB

C O R TIC O STER O IZI CU PO TEN M O D E R A T ,


ALTE COMBINAII

TR IA M C IN O LO N S (A ntibiotice SA, R om nia)


C rem . Triam cinolon acetonid 0,1% ; clorchinaldol 3%.
Tub 15 g. Pa 8,20
In d . In fe c ii c u ta n a te , d e rm a to m ic o z e , e c z e m e in fe c ta te , n
stadiul acut i subacut.
A d m in . A plicare local, n strat subire, de 2 -4 ori/zi, tim p de 2 -7
zile i 1 -2 zile dup vindecarea clinic.
0 07 XC

CORTICOSTEROIZI PUTERNICI, ALTE COMBINAII

B E LO S A LIC (B elupo D .O .O ., S lovenia)


U ng. B e ta m e ta z o n a d ip ro p io n a t 0 ,5 m g /g A cid s a lic ilic
30 m g/g. Tub 30 g.

426

M E M O M E D

2014

Memorator de farmacologie

Sol. cut. B etam etazona d ip ro p io n a t 0,5 m g/g A cid salicylic


20 m g/g. FI. cu p icurtor 50 m l; 100 ml.
In d . D erm atoze h ip e rke ra to z ic e su b a cu te i s a lic il d e rm a to ze
uscate care nu rspund la terapia co rticoste ro id n asociere cu
ac. salicilic (salicilic, neuroderm ite, lichen plan, salici, dishidroza,
ichtioza).
\
A d m in . De 2 ori/zi.
D IP R O S A LIC (S chering P lough, B elgia)

P -R F

U nguent. B etam etazon dip ro p io n a t 0,64 m g/g; A cid salicilic


30 m g/g. Tub 15 g. Pa 10,75
Sol. cut. B etam etazon dipropionat 0,64 m g/g; A cid salicilic
20 m g/g. FI. cu p icurtor 30 m l. Pa 16,15
In d . P soriazis vulgar, eczem cronic, d ish id ro za , lichen plan,
ichtioz.
A d m in . A plicaii locale de 2 ori/zi, dim ineaa i seara, cu m asaj
uor.
S A L-E K A R ZIN (A ntibiotice, R om nia)
Ung. B etam etazona 0,50 m g/g; A cid salicilic 30 m g/g. Tub
15 g. Pa 7,00
E L O S A L IC (M e rc k S h a rp & D o h m e R o m a n ia S .R .L .,
R om nia)__________________________________________ >P -R F
Ung. M om etason furoat 1 m g/g; A cid s a licilic 50 m g/g. Tub
1,8 g; 15 g; 45 g. Pa -; 16,66; 4 7,00
TR A V O C O R T (Intendis G m bH , G erm ania)

y p -R F

C re m . D iflu o c o rto lo n v a le ra t 1 m g /g ; Iz o c o n a z o l n itra t


10 m g/g. Tub 15 g; 30 g. Pa -; 25,21

D 07 XD

G 0 R T IC 0 S T E R 0 IZ I CU PO TEN T M A R E , ALTE
COMBINAII

FLU O C IN O LO N D M K (Fiterm an P harm a, R om nia)


___________________________________________________ > P -R F
C rem . F luocinolon acetonid 0 ,025% ; dexp a nte n o l 5 %. Tub
20 g. Pa 8,20

M E M O M E D

2014

427

Memorator de farmacologie

D 08

ANTISEPTICE I DEZINFECTANTE

D 08 AG

BIGUANIDE l AMIDINE

D 08 AG

DERIVAI DE IOD

0 08 AH

DERIVAI DE CHINOLONE

D 08 AJ

COMPUI QUATERNARI DE AMONIU

D 08 AX

ALTE ANTISEPTICE l DEZINFECTANTE


si:
l*

D 08 AC

l*

BIGUANIDE l AMIDINE

C LO R H E X ID IN U M _______________________________________>O TC
F d in . A c tiv fa d e fo rm e le v e g e ta tiv e a n u m e ro i g e rm e n i
gram pozitivi (efect m ai intens) i g ram negativi (efect m ai slab).
In d . A n tis e p s ia te g u m e n te lo r p re o p e ra to r, p l g i c u ta n a te ,
a n tis e p s ia u re te re lo r, irig a ii a le v e z ic ii u rin a re , d e z in fe c ia
c a te te re lo r, in s tru m e n te lo r, c o n s e rv a n t p e n tru c o lire , p e n tru
probele de urina in vederea dozrii glicozuriei.
R.a. R areori efecte alergice locale.
A d m in . A plicaii locale.
C O M B IN A II____________________________________________ P T C
D E R M O B A C T E R (Lab. Innotech Int, Frana)
S oi. cu t. C lo ru r de b e n z a lc o n iu 0,5 % ; D ig lu c o n a t de
clorhexidin 0,2 %. FI. 125 m l; 300 ml
D 08 AG

DERIVAJI DE IOD

P O VID O N U M IO D IN A T U M

(D

O TC

F d in . lodofor, dezinfectant i antiseptic, aciunea antim icrobian


persistnd 4 ore.
Ind. A. C hirurgie: rni, arsuri, ulcere de staz, pregtire preopera to rie , tra ta m e n t p o s to p e ra to r, c a te te riz a re . D e rm a to lo g ie :

MEMOMED

428

2014

Memorator de farmacologie

in fe cii c u ta n a te , b a c te rie n e i m ic o tice , e c ze m , p io d e rm ite .


G inecologie: antiseptic n vaginite i pentru du vaginal.
B. P rodus de curire antiseptic pentru uzul preoperator al
p e rs o n a lu lu i d in s lile d e o p e ra ii i a l b o ln a v ilo r, p e n tru
prevenirea in feciilor cutanate.
C in d . A feciuni tiroidiene, derm atit herpetiform D uhring, nounscui i sugari cu greutatea sub 1500 g.
A d m in . A plicaii locale. S oluie 10% se fo losete pentru indicaiile
din grupa A (vezi la In d .), soluia 7,5% p e n tru cele de la grupa B.
B ETA D IN E (Egis P harm aceuticals PLC, U ngaria)
Sol. ext. 10% . Flac. 30 ml; 120 m l; 1000 ml.
Sol. cut. 75 m g/m l (S PU N C H IR U R G IC A L). Flac. 120 ml;
1000 ml.
Ung. 10 % . Tub 20 g.
IO D IN A (Tis Farm aceutic SA, R om nia)
S ol. cut. 10% . FI. 60 m l; 100 m l; 1000 ml.
IO D O S E P T (G edeon R ich te r R om nia S.A., R om nia)
S ol. cut. 10% . FI. 40 g; 400 g.
D 0 8 AH

DERIVAI DE CHIN0L0NE

CHLORQUINALDOLUM
S A P R O M E D (M edum an V ieu S A, R om nia)

orc

P ulb. cut. 3% . FI. 12 g.


D 0 8 AJ

COMPUI QUATERNARI DE AMONIU

BENZALKONII CHLORIDUM
D E T T O L M E D (R e c k itt B e n c k is e r (U K ) L im ite d , M a rea
B ritanie)
>OTC
S pray cut., sol 0,2% . FI. 100 ml.
In d . P entru curarea antiseptic a p l g ilo r superficiale.
A d m in . O s in g u r da t o doz co m p le t (1 -2 p u lv e riz ri) pe
s u prafaa fiecrei plgi i lsai s a cio n e ze cin ci m inute. Se

MEMOMED

2014

Memorator tie farmacologie

429

utilizeaz o singur dat n decursul a 24 de ore i pentru m axim


3-5 zile. Nu trebuie u tilizat n m od continuu.
D 08 AX

ALTE ANTISEPTICE l DEZINFECTANTE

COMBINAT____________________________________ __

S E N S 1V A (S chulke& M a ye rG m b h , G erm ania)

VS

Sol. cut. 1-propanol 4 5 g, 2-propanoI 28 g Flac. 45 0 ml;


1000 m l.
F d in . B actericid (inel. m icobacterii), fungicid, virucid: vaccinia vi
rus, rota virus, HBV, H IV, H CV.
A d m iri. S e aplic n ediluat pe m ini.
PLANTE
R O M A ZU LA N (B iofarm SA, R om nia)

orc

Sol. o ral. E xtract lichid h id ro a lco o lic din flori de m u e e l


( C ham om illae flos) 95,881 g/100 g i guaiazulen 0,037 g/
100 g. Flac. 50 ml; 100 ml.
A d m in . E xte rn : 1 lin g u r /1 litru ap , p e n tru clis m e , s p la tu ri,
com prese, bi pariale. Intern: 1 linguri la o ceac ap fierbinte
p e n tru c e a i. n s to m a tite , g in g iv ite se a p lic ta m p o a n e cu
preparatul nediluat.

M EM O M EP 2014
Memorator de farmacologie

430

D 10

PREPARATE ANTIACNEICE

D 10

PREPARATE ANTIACNEICE DE UZ TOPIC

D 10 B

PREPARATE ANTIACNEICE
DE UZSISTEMIC
*

D 10 A

PREPARATE ANTIACNEICE DE UZ TOPIC

D 1 0 AD

RETINOIZ! PENTRU UZ TOPIC

D 10 AE

PEROXIZI

D 1 0 AF

ANTIINFECIOASE PENTRU TRATAMENTUL ACNEEI

D 1 0 AX

ALTE ANTIACNEICE TOPICE


*

:K
0 10 AD

sjs

RETINOIZI PENTRU UZ TOPIC

TRETINOINUM

(D

> P -R F

F d in . F avorizeaz diviziunea ce lu le lo r ep id e rm u lu i, pro d u ce liza


m a te riilo r care o b s tru e a z ca n a lu l, fiin d fa v o riz a t e lim in a re a
coninutului com edonului. Inhib fo rm a re a de noi com edoane.
In d . A c n e e a v u lg a r , m a i a le s c e a ju v e n il , d e s e v e rita te
m edie,derm atoze acneiform e, tulburri de ke ra tin iza re rezistente
la em oliente, veruci plane.
R .a. H iperem ie, descuam are, s e n za ie d e arsur, e xa ce rb a re a
acneei.
P re c . Nu se a p lic a p ro a p e de o c h i, b u ze , n a rin e . S e e vit
e xpunerea la soare. Se spal m inile dup utilizarea produsului.
A d m in . A plicaii locale, zilnic, seara, fa 15 m inute d up toalet
(splarea i uscarea pielii). T ra ta m e nt de atac 1 2 -1 4 sptm ni.
D up obinerea de a m eliorri e vid e n te se co ntinu tratam entul
ziln ic nc 3 luni. D ac a p a r iritaii im portante, se fa ce o aplicaie
la 2 zile.
R E T1N -A (Johnson & Joh n so n D .O .O ., S lovenia)
C rem 0,05% . T ub 30 g.

MEMOMED

2014

431

Memorator ele farmacologic

C O M B IN A II

(D

P -R F

IS O TR E X IN G E L (S tiefel Lab.Ltd, M area Britanie)


Gel. Isotretinoin 0,5g/g; E ritrom icina 20 m g/g. Tub 30 g. Pa
36,22
F d in . Is o tre tin s in e s te un s te re o iz o m e r a l a c . tra n s re tin o ic
(tre tin o ina ). S up rim a c tiv ita te a g la n d e lo r se b a ce e i d im in ua
talia ace sto r glande. A re e fe ct a n tiin fla m a to r la nivelul derm ului.
R.a. U scciunea m ucoaselor, labial (cheilit), nazal (epistaxis),
o c u la r ( c o n ju n c tiv it ) . U s c c iu n e a p ie lii. E fe c te le s u n t
d e pendente de doz. N e utro p e n ie . R e a cii a le rg ice . D epresie,
id e i s u ic id a r e , te n ta tiv e d e s u ic id . B le fa r it . C re te re a
transam inazelor. A rtralgii. C reterea trig lice rid e lo r serice.
In d. A cn e e sever re zis ten t la alte tra ta m e n te cu a n tib io tic e
sistem ice si locale.
D 1 0 AE

PEROXIZI

B E N Z O Y LIS P E R O X ID U M

O TC

F cin . D up aplicaie topic este a b so rb it n cantitate variabil prin


piele, dup transform are n acid benzoic. A ce sta este co njugat la
acid hipuric, e lim inat prin urin.
F d in . C h e ra to litic, o x id a n t, a n tib a cte ria n fa de P ro p io n ib a c terium acnes. N eutralizeaz hiperch e ra tin iza re a i hipersecreia
seboreic elim inat de acnee.
Ind. A cnee de severitate m edie.
R.a. S enzaia de arsur, eritem , descuam are m oderat (dispare
la ntreruperea aplicrii 1 -2 zile). P rurit, edem local, derm it.
A d m in . A plicare de 1 -2 ori/ zi pe leziunile acneice, dup splare
cu ap i spun. A m eliorare vizibil dup 4 - 6 spt., uneori m ai
mult.
B R E V O X Y L (G la x o s m ith k lin e C o n s u m e r H e a lth c a re s .
R .L., R om nia)___________________________________________
C rem . 4% . Tub 5 g; 15 g; 30 g; 40 g
D 10 AF

ANTIINFECJIOASE
PENTRU TRATAMENTUL ACNEEI

E R Y T H R O M Y C IN U M
F d in . A ntibiotic din grupa m acrolidelor.

P-6L

MEMOMED

432

2014

Memorator de farmacologic

in d . A cnee, form e m edii.


R .a. Iritaie local, uscciunea pielii, d e scu a m a re , alergii.
C in d . A lergie la eritrom icin.
A d m iri. A plicaii locale de 2 ori pe zi, d im in ea a i seara. D urata
trat. 1 0 -1 2 spt.
E R Y FLU ID (P ierre Fabre D e rm a to lo g ie , Frana)
S ol. cut. 4% . FI. 30 m l; 100 m l. F a 8,0 9 ; 2 1 ,0 2
E R IT R O M IC IN , C O M B IN A II

__________

Z IN E R Y T (A stellas P harm a E uro p e B V, O la n d a ) P -R F


P ulb. + solv. sol. cut. E ritrom icin 40 m g/m l; A ce ta t de zinc
12 m g/m l. Flac. pulb. + un flac. solv. pentru sol. cutanat. Pa
32,50
C L IN D A M IC IN , C O M B IN A II

Z A N E A (M eda P harm a, G e rm a n ia )

P -R F

Gel. C lindam icin 10 m g/g; tre tin o in 0,2 5 m g/g. Tu b 30g;


60 g.

0 D U A C (G la x o s m ith k lin e (G S K ) S .R .L . - R o m n ia )
___________________________________________________ > P -R F
G el. C lindam icin 10 m g/g; P ero xid d e b e n zo il 30 m g/g. Tub
30g. Pa 81
In d . Tratam entul acneei vulgare ia p acieni > 12 ani.
A d m iri. A plicaii, seara la culcare, tim p de 12 sptm ni.
D 10 AX

ALTE ANTIACNEICE TOPICE

A C ID U M A Z E L A IC U M

P -R F

F d in . A n tih ip e rch e ra to z ic , c o m e d o n o litic, a n tib a c te ria n , in h ib


creterea p ropionbacteriilor im plicate n a cn e e i pro d u ce re a de
acizi grai care favorizeaz acneea.
In d . T ratam ent local al acneei papulo p u stu lo a se lejer-m oderat,
a feei. R ozacee papulopustuloas.
R .a. Prurit, eritem , arsur, iritaie, usc ciu n e a pielii, d escuam are.

MEMOMED

2014

433

Memorator de farmacologie

P rec. D ac apare irita re a pielii se reduce can tita te a de crem


aplicat sau num rul de aplic ri (odat/zi). La nevoie se ntrerupe
te m porar aplicarea crem ei. S e spal m inile dup aplicare. Se
evit contactul cu ochii, m ucoasele.
A d m in . A plicaii locale de 2 ori/zi, d im ineaa i seara, cu m asarea
uoar a pielii. C irca 2,54 cm crem acoper ntreaga suprafa a
feei. nainte de aplicare se cur pielea cu ap sau cu un a gent
de curare blnd.
S K IN O R E N (Intendis G m bH , G erm ania)
C rem 20% . Tub 30 g. Pa 34,10
G el 15% . Tub 5 g; 30 g; 50 g. Pa

28,97; 46,69

D 10 B

PREPARATE ANTIACNE1CE
DE UZSISTEMIC

0 10 BA

RETINOIZ! PENTRU TRATAMENTUL ACNEEI

ISOTRETINOINUM

Z&

P -R F

F c in . A bsorbie variabil din tubul d igestiv. P ic seric la 2 -4 ore.


M etabolii activi. E lim inare n urin i fecale.
F d in . S cade a c tiv ita te a g la n d e lo r s e b a ce e . D im in u a re a se b u m ului m piedic dezvoltarea pe piele a P ropionibacterium acnei,
parial responsabil de fenom e n e le inflam atoare.
In d. A cnee sever, (acnee nodular, acnee conglobat, acnee
s u s c e p tib il a a n tre n a c ic a tric i d e fin itiv e ), re z is te n t la c u re
corecte de tratam ent clasic cu antibiotice sistem ice i tratam ent
topic.
R .a . A n e m ie , tro m b o p e n ie , n e u tro p e n ie , c e fa le e , b le fa rit ,
c onjunctivit, iritaie o c u la r , e p ista xis, rin o fa rin g it , cre te re a
transam inazelor, derm it, descuam are, prurit, artralgie, m ialgie,
c re te re a c o le s te ro lu lu i i trig lic e r id e lo r , ris c de tu lb u r ri
psihiatrice.
C ind. Fem eie la vrsta procreerii, insuf. hepatic, hiperlipem ie,
alergie la ulei de arahide i de soia, acnee prepubertar, copii sub
12 ani.
P re c . P entru fem eile la vrsta procreerii trebuie instituit tratam ent
a n tin c o n c e p io n a l, e fic a c e , n e n tre ru p t, n c e p n d cu o lu n
nainte de izotretinoina, pe toat durata tratam entului i cel puin 5
spt. dup oprirea lui.

434

M E M O M E D

2014

Memorator de farmacologie

A d m in . O ral. Iniial 0 ,5 -1 m g/kg/zi n 2 prize, d u p m as, prim ele


4 s p t m n i. S e a ju s te a z la 1 0 0 - 2 0 0 m c g /k g /z i (b o ln a v i
s e n s ib ili) sau 2 - 3 m g /kg /zi (b o ln a vi re z is te n i) cre s c n d doza
tre p tat la 2 -3 sptm ni. T ratam entul de n tre in e re d ureaz 1 6 24 sptm ni. D incolo de o doz cu m u la t de 1 2 0 -1 5 0 m g/kg nu
se obine un beneficiu notabil.
D up alt schem de tratam en t, in iia l 0,5 m g /kg /zi tim p de 4
spt. P acienii cu efecte benefice co ntinu cu aceeai doz tot
tra ta m e n tu l. C ei cu re zu lta te sla b e sau nu le , d a r cu to le ra n
bun, cresc doza la 1 m g/kg/zi pentru restul tratam entului. C ei cu
intoleran scad doza pn la 0 ,1 -0 ,2 m g/kg/zi. D urata trat. 4 - 6
luni. Nu se indic cure repetate.
R O A C C U T A N E (R oche R om nia S R L, R om nia)
C aps.m oi 10 m g; Ct. * 30. Pa 5 3,29
S O TR E T (Terapia S .A ., R om nia)
C aps.m oi 10 m g; 20 m g; Ct. * 30. Pa 33,09; 64,28

MEMOMED

2014

Memorator de farmacologie

435

D 11

ALTE PREPARATE
DE UZ DERMATOLOGIC

D 11 AF

PREPARATE PENTRU VERUCI l BTTURI

D 11 AH

AGENI PENTRU TRATAMENTUL DERMATITELOR,


CU EXCEPIA CORTICOSTEROIZILOR

D 11 AX

ALTE PREPARATE DERMATOLOGICE


*

4*.
D 11 AF

PREPARATE PENTRU VERUCI l BTTURI

A C ID U M S A L IC Y L IC U M _______________________________________
F d in . A ntiseptic, antienzim atic, antim icotic. n aplicaie local, pe
te g u m e n te , a re a c iu n e c h e r a to p la s tic , la c o n c . m ic i
(0 ,5 -1 % ) i cheratolitic, la conc. m ari (1 0 -3 0 % )
In d . P entru aciune cheratolitic e ste in d ica t n hipercheratoze,
psoriazis, btturi, veruci.
P rec. C onc. m ari nu se aplic pe m ucoase.
A d m in . A plica ii locale.

C LA V U S IN (M edum an V ie u S A, R om nia)

VOTC

Sol. cut. 19,3 % . FI. 10 ml.


COMBINAII_________________________________________
D U O F ILM (G laxosm ith klin e C o n su m er H ealthcares.R .L.,
R om nia)
Sol. cut. A cid salicilic 16,7 g% ; A cid lactic 16,7 g% . FI. 15 ml
In d . Tratam entul local al verucilor.
R.a. Pe pielea norm al p ot aprea arsuri.
C in d . C opii sub 2 ani.
P rec. Nu se aplic: pe pielea norm al; pe fa i n regiunea anogenital. P ruden la copii ntre 2 -1 2 ani.
A d m in . A plicare pe veruc, cu aplicatorul, n strat subire, o dat
pe zi. D urata tratam entului este n funcie de g ravitatea afeciunii,
pn la 6 -1 2 sptm ni.

MEMOMED

436

2014

Memorator i!e farmacologie

K E R A TO P @ (S lavia P harm S R L, R om nia)


U ng. A c. salicilic 5 g; U ree 10 g % . Tub. 40 g
In d . D e rm a to z e h ip e rk e ra to z ic e : ic h tio z e , k e ra to z e p a lm o p la n ta re , e c ze m a m in ilo r tilo tic e , p s o ria z is , e c ze m e lic h e n ifo rm e . C a te ra p ie c o n c o m ite n t cu c o rtic o s te ro iz i cu a d m in .
topic.
A d m in . De 1 -2 ori/zi, cu m asaj. S e poate folosi un pansam ent
oclusiv. O nou adm inistrare va fi p recedat de splare cu ap
cald.
D 11 AH

A G E N l PENTRU TRATAMENTUL DERMATITELOR,


CU EXCEPIA CORTICOSTEROIZILOR
>P -R F

P IM E C R O LIM U S

F d in . Im u n o m o d u la to r. A n tiin fla m a to r . In h ib e lib e r a r e a


m ediatorilor, ex. calcineurina.
In d . Tratam ent de scurt durat i c o n tro lu l pe term en lung al
derm atitei atopice uoare-m oderat, la aduli i copii peste 2 ani.
R.a. S enzaie de arsur local, iritaie, prurit, fo liculit. E fect disulfiram , la asociere cu alcool. C a n ce r cutanat, lim fom la copii i
aduli.
C in d . Im unodeprim ai
P re c . P rotecia pielii fa de soare i raze UV.
A d m in . P rescris de m edici specialiti. A plica ii locale, cu m asaj
uor, fr ocluzie. T ratam entul po a te fi e fe ctu a t in te rm ite n t pn
la 12 luni. D ac nu apare m bu n t ire d up 6 spt. sau boala se
exacerbeaz, tratam entul se ntrerupe.
E LID E L (M eda P harm a G m bh & C o.K g, G erm ania)
C rem a 1% . T ub 5 g; 15 g; 30 g; 60 g; 100 g.
D 11 AX

ALTE PREPARATE DERMATOLOGICE

M IN O X ID ILU M

/A \

O TC (2% ) VP-6L (5% )

F c in . A bsorbie slab (0 ,3 -0 ,4 % ) la o piele norm al a capului.


D up oprirea aplicrii 95% din m edicam entul abso rb it se elim in
n 4 zile. E xcreie urinar.
F d in . S tim u le a z c re te re a p ru lu i la b o ln a v i c u a lo p e c ie
a ndrogenic (brbai cu chelie n vertex, fem ei cu p ie rdere difuz
a prului sau subierea pielii capului).

MEMOMED

2014

437

Memorator de farmacologie

In d . A lo p e cie a n d ro g en ic m o d e ra t , la ad u li, la b rb a i sau


fem ei.
R.a. H ipertricoza (in zone nedorite, ex. faa), eritem local, prurit,
uscciune/scuam e ale pielii, exacerbarea cderii prului apare la
2 -6 sptm ni de la ncepu tu l tratam entului, dispare n cteva
sptm ni; dac pierderea prului persist peste 2 sptm ni, se
ntrerupe tratam entul.
A d m iri. A plicaii locale, 1 ml de 2 ori pe zi, dim ineaa i seara,
ncepnd din centrul zonei. Prul i pielea s fie uscate nainte.
A LO P E X Y (Pierre Fabre D erm atologie, Frana)
Sol. ext. 2% . Ct. x 1 fl. x 15 ml; 60 m l; 3 fi x 60 ml.
Sol. ext. 5% . Ct. x 1 fl. 60 ml; 3 fl x 60 ml. Pa 44,47; -.
H A IR G R O W (D ar Al D aw a S RL, R om nia)
Sol. cut. spray 2% ; Fl. 50 ml.
Sol. cut. spray 5% . Fl. 50 ml.
FIN A S T E R ID U M

>P-6L

F c in . B iodisponibilitate 80% , nem odificat de alim ente. P ic seric


dup 2 ore de la adm inistrare cu absorbie com plet dup 6 -8
ore. B iotransform are n 2 m etabolii puin activi. E lim inare 39%
prin urin, ca m etabolii i 57% prin fecale. T1/2 5 -6 ore.
F d in . Inhib 5 alfa-reductaza de tip 2 (prezent n foliculii piloi ai
c a p u lu i) i b lo c h e a z tr a n s fo r m a r e a te s to s te r o n u lu i n
d ihidrotestosteron (D H T). La brbai cu alopecie de tip m asculin
zonele respective conin concentraii crescute de DHT.
In d . S tadii puin evoluate de alopecie androgenic la brbai de
18-41 ani.
R .a. T u lb u r ri de e re c ie i e ja c u la re , d im in u a re a lib id o u lu i,
erupii, prurit, dureri testiculare.
A d m in . O ra l, 1 m g /z i, n tr-o p riz , tim p d e 3 - 6 lu n i p e n tru
s ta b iliz a re a c d e rii p ru lu i. A p o i tra ta m e n t de n tre in e re ,
continuu. La oprirea trat. efectele favorabile regreseaz la 6 luni i
d isp a r dup 9 -1 2 luni.
E N Y D E (D r. R e d d y s L a b o r a to r ie s R o m n ia S .R .L .,
R om nia)
Com pr. film , 1 mg. C t. x 14; 28; 98.

MEMOMED

438

2014

Memorator de farmacologie

0 F IN A S T E R ID A A C C O R D (A ccord H ealthcare Lim ited,


M area B ritanie)___________________________________________
Com pr. film , 1 mg. Ct. x 28; 84. Pa 17,01;
P R O P E C IA (M e rck S ha rp & D o h m e R o m a n ia S .R .L.,
R om nia)_________________________________________________
Com pr. film . 1 m g. Ct. * 28. Pa 163,71
T A C R O LIM U S ______________________________

>P-R F

P R O TO P IC (A stella