Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE INCHIRIERE

Incheiat intre subsemnatii:


1. ..,. CNP., domiciliat in _____________,
identificat cu C.I. seria ____ nr.______ eliberat la data de _________ de catre _________, in
calitate de proprietar
2. SC S.R.L., cu sediul in _______________, inmatriculata la
O.R.C. sub nr. _________ , CUI _____________, prin administrator.
CNP, domiciliat in _____________, identificat cu C.I. seria ____
nr.______ eliberat la data de _________ de catre _________, in calitate de chirias, s-a
incheiat prezentul contract de inchiriere, in urmatoarele conditii:
OBIECTUL CONTRACTULUI
Subsemnatul
proprietar,dau
in
chirie
la
SC..SRL,
imobilil
situat
in
localitatea..,str,compus
din..spre a servi chiriasului drept de
folosinta.
DURATA
Prezentul contract de inchiriere se incheie pe o durata de ______ (_______) ani,
incepand cu data de _________, pana la data de __________, cu posibilitat ea de prelungire
prin acordul partilor exprimat in forma scrisa, intr-un act aditional.
PRETUL SI MODALITATILE DE PLATA A CHIRIEI
Chiria pentru folosirea bunului inchiriat este de _____/luna. Plata se va face lunar la data
de ____ a lunii. Daca chiriasul nu achita chiria la termenul stabilit, contractul se reziliaza de plin
drept fara somatie sau punere in intarziere, prezentul contract de inchiriere constituind titlu
executor in baza art.67 din Legea nr.36/1995 Republicata, urmandu-se la executarea silita prin
executori judecatoresti si la evacuare, fara nicio alta fomalitate, renuntand la beneficiul de
discutiune si diviziune.
OBLIGATIILE PARTILOR
1. PROPRIETARA se obliga:
a. sa predea imobilul la data de _________, cand se va incheia si un proces verbal de
predare primire in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta, proces
verbal ce constituie parte integranta din prezentul contract;
b. sa garanteze chiriasei folosinta libera si neingradita a bunului inchiriat, pe toata durata
locatiunii;
c. sa plateasca impozitul aferent acestui apartament;
2. CHIRIASA se obliga:
a. sa foloseasca imobilul inchiriat conform destinatiei stabilite prin contract;
b. sa execute la timp si in bune conditii, pe cheltuiala sa, toate degradarile produse din
culpa sa;
c. sa plateasca chiria si cotele din cheltuielile comune apa, canalizare, iluminat, incalzire
la termenele si in cuantumul prevazut;
d. sa permita accesul comodatarei in imobil, la solicitarea acesteia;
e. sa pastreze integritatea bunului inchiriat, sa-l intretina in mod corespunzator si sa nu
execute modificari in structura constructiei fara consimtamantul comodatarei;
f. la expirarea duratei prezentului contract, sa restituie bunul in starea in care l-a primit
conform procesului verbal incheiat la predare;
g. nu are drept de subinchiriere al imobilului si nici de cedare a prezentului contract, total
sau partial altor persoane;

h. sa respecte orele de liniste, in caz contrar, chiriasa raspunde in fata legii; sa nu


desfasoare activitati zgomotoase si sa pastreze bune relatii cu toti vecinii;
i. sa respecte orice alte obligatii care potrivit legii sunt in sarcina sa;
INCETAREA CONTRACTULUI
Contractul de inchiriere va inceta in urmatoarele situatii:
a. la expirarea duratei prevazute de parti;
b. cu un preaviz de _______ zile adus la cunostinta de catre partea care solicita rezilierea
contractului de inchiriere;
c. in caz de neachitare a chiriei la termenul si in cuantumul stabilit;
LEGEA APLICABILA SI SOLUTIONAREA LITIGIILOR
Prezentul contract este supus legii romane in tot ceea ce priveste continutul sau efectele
sale si interpretarea sa.
Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract inclusiv cel referitor la
validitatea, interpretarea sau executarea lui se va solutiona pe cale amiabila. In cazul
nerezolutionarii litigiului pe cale amiabila acesta va fi solutionat de catre instanta competenta.
ALTE CLAUZE:

DISPOZITII FINALE
Forta majora exonereaza partile de executarea obligatiilor izvorate pe temeiul prezentului
contract de inchiriere.
Modificarea clauzelor prezentului contract nu este admisibila decat cu acordul partilor in
forma scrisa.
Contactul a fost incheiat in 3 exemplare.
Semnat de catre parti, astazi, data de ______________

COMODATARA

CHIRIASA
SC ________________ S.R.L.