Sunteți pe pagina 1din 2

______________________________

(DENUMIRE PROIECTANT)

COMPANIA APA RA BRASOV

FISA TEHNICA
in vederea emiterii Acordului Unic.
aviz pentru amplasament si/sau bransament (racord)
pentru retele APA CANALIZARE
1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII
1. - Denumire (1)______________________________________________________________
2. - Amplasament (1) __________________________________________________________
3. - Beneficiar (1) _____________________________________________________________
4. - Proiect(*1) nr. ___________________ elaborator(*1) __________________________
2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTITIEI(*1)
2.1. AMPLASAMENT(*1}:____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2.2. BRANSAMENT / RACORD(*1):
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.3.CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT(*1)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. - MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUI(*1}:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR SI RESTRICTIILOR IMPUSE(*1):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
INTOCMIT(*2)
________________________________________________________
5. Vazand specificarile prezentate in FISA TEHNICA privind modul de indeplinire a cerintelor
de avizare, precum si documentatia depusa pentru autorizare (PAC/PAD/POE), se acorda:
AVIZ FAVORABIL
in vederea emiterii Acordului unic fara/cu urmatoarele conditii(*3) __________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
COMPANIA APA R.A. BRASOV

Data: __________
L.S.

PRECIZARI
PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA"
pentru utilitatea urbana APA - CANALIZARE
I. DATE GENERALE
1. Baza legala
- Legea 10/1995;
- Legea 50/1991 modif. prin Legea 453/2001,
- Legea Mediului, Legea Apelor nr.107/1996,
- OG 32/2002 privind organizarea si functionarea serv. publice de alimentare cu apa si de canalizare
- Regulamentul serv. de apa - canal prestate de COMPANIA APA Bv aprobat prin HCJ 383/2003
- Ordin nr.1943/2001 al MLPTL pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;
- Reglementari tehnice in vigoare (Normative, STAS-uri).

2. Continutul documentatiilor
- Certificatul de urbanism (copie
- Planuri de situartie/ incadrare in zona anexa la CU
- Titlul asupra imobilului (copie)
- Breviar de calcul (debit calcul apa-canal)
- Nota Avizul nu se va elibera de catre Compania de
apa daca solicitantul are datorii fata de acesta.
(declaratie pe proprie raspundere).
- Conventie incheiata intre Compania Apa Brasov
si beneficiar (pt.extinderi si retele apa-canal)

- Acordul scris al investitorilor care au


executatat extinderi de retele apa-canal,
- Proiect (faza PAC) pentru racordarea la retelele
de apa si canalizare; proiectul va fi elaborat in
in baza fiselor tehnice de un proiectant autorizat,
agreat de Compania Apa Bv. (conf.lista anexa).
- Dovada platii taxei de autorizare

3. Durata de emitere a avizului


Se calculeaza la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete.

II. CONDITII SI RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR*):


(in functie de tipul de constructie)

2.1. AMPLASAMENT:
*) _____________________________________________________________________
*) _____________________________________________________________________
2.2. BRANSAMENT/RACORD:
*) _____________________________________________________________________
*) _____________________________________________________________________
2.3.CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT
*) _____________________________________________________________________
*) _____________________________________________________________________
III. INDICATII PRIVIND TAXA DE AVIZARE
a) - Temei: Decizia nr. 42/14.06.2004 a Conducerii Compania Apa Brasov aprobata de Consiliul de Administratie prin Hotararea
nr.38/10.06.2004.
b) - Valoarea taxei de avizare este de:
- 350.000 lei emitere avize de apa-canal in cadrul debitului existent /suplimentari debit, precum si pentru trasee retele;
- 500.000 lei emitere avize pentru debit nou si eliberarea avize de bransare sau separare:
- 200.000 lei prelungirea avizelor expirate fara schimbarea solutiei;
c) - Modalitatea de achitare a taxei:
- cont curent RO81BRDE080SV05660200800 - BRD Brasov
- cont curent RO57ABNA0800264100076151 - ABN Brasov
- se va comunica si un cont special la Trezorerie.

IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR*)


*) ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
NOTA:
PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" - pentru utilitati urbane:
Rubricile numerotate ale formularului se completeaza dupa cum urmeaza:
(*1) De catre proiectant - cu datele rezultate din documentatie conform cerintelor avizatorului.
(*2) De catre proiectant - cu numele, prenumele si titlul profesional al acestuia (cu drept de semnatura, abilitat / autorizat in
domeniu, potrivit prevederilor legale).
(*3) De catre avizator, ca urmare a analizei documentatiei si a FISEI TEHNICE depuse.
*) Rubricile marcate cu asterisc se completeaza de avizator la faza CERTIFICAT DE URBANISM in functie de caracteristicile
lucrarilor si de conditiile de amplasament.