Sunteți pe pagina 1din 1

31

CONTESTATIE IN ANULARE
DomnulePresedinte,
Subsemnatul _________________________,domiciliat in ______________
str._________________________nr.___apart.______ fac contestatie in
anulare impotriva _________________nr________din data __________
pronuntata de _________________ si prin care _____________________
Motivele contestatiei sunt urmatoarele:
In fapt ______________________________________________
In drept imi intemeiez cererea pe dispozitiile art.317-321C.pr.civ.
Mentionez ca hotarirea atacata a ramas definitiva si ca , dat fiind
situatia aratata mai sus , nu am putut invoca motivele expuse aici , pe caile
ordinare de atac.
Depun prezenta cerere in dublu exemplar , dintre care unul pentru
instanta si altul pentru afi comunicat paratului.
Semnatura contestatorului
DomnuluiPresedinte al ___________________________________