Sunteți pe pagina 1din 25

SECIUNEA 1 : FIA DE DATE A ACHIZIIEI

1. INFORMAII GENERALE
1.1 AUTORITATEA CONTRACTANT
Denumire: COMUNA DICULESTI , JUD. VALCEA
Adresa: Comuna DICULESTI, JUDETUL VALCEA
Localitate: DICULESTI
Cod fiscal:
16379238

Tara: ROMNIA

Persoana de contact:
Dl. Sabin Cupareanu, primar

Telefon: 0250/842428

E-mail: diculestiprimarie@yahoo.com

Fax: 0250/842428

Adresa/ele de internet (daca este cazul):


1.2. Principala activitate a Autoritii contractante
ministere ori alte autoriti publice
servicii publice centrale
centrale
aparare
inclusiv cele subordonate la nivel regional
ordine public/siguran naional
sau local
mediu
agenii naionale
economico-financiare
X autoriti locale
sanatate
alte institutii guvernate de legea public
construcii i amenajarea
institutie european/organizaie
teritoriului
internationala
protectie social
altele (specificati)
cultura, religie si actv. recreative
educaie
X servicii generale ale
administrtiei publice

Autoritatea contractanta achiziioneaz in numele altei autoritii


contractante
DA
NU X
1.3.INFORMAII I CLARIFICRI
Alte informaii si/sau clarificari pot fi obinute:
X la adresa mai sus menionat
altele: (specificati / adresa/fax/interval orar)

Ofertanii vor inspecta locaia proiectului i


mprejurimile pentru a evalua pe propria
rspundere , cheltuiala i risc , datele necesare
pentru a pregti oferta. Se va prezenta proces
verbal de vizitare a amplasamentului.
Vizitarea amplasamentului este obligatorie
pentru toti ofertanii i se va face pe data de
06.10.2010, ora 13 . Locul de ntlnire va fi la
sediul Primariei Comunei Diculesti.
Daca un ofertant nu a participat la vizita pe
teren organizata de Autoritatea contractanta
la data precizata acesta trebuie sa efectueze
pe propria raspundere vizita in teren si sa
anunte Autoritatea Contractanta ( pentru a
stabili data vizitei si a fi in mod obligatoriu
insotit de un reprezentant al autoritatii
contractante care va intocmi procesul-verbal
al vizitei in teren) . Procesul verbal al vizitei
in teren astfel incheiat va fi introdus in
oferta.
Date limita de primire si raspuns la solicitari de clarificari :07.10.2010
Solicitrile si raspunsurile la clarificri se vor nainta la Primaria Comunei Diculesti
comuna Diculesti, judetul Valcea respectand prevederile art. 78 i art. 79 din OUG nr.
34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
1.4. Instituia responsabila pentru solutionare contestaiilor
Denumire: Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor - CNSC
Adresa :str. Stavropoleos nr. 6 , sector 3 , Bucureti
Localitatea:
Bucureti
Cod postal: 030084
Tara: Romnia
E-mail: office @cnsc.ro
Telefon: 021-3104641
021-3104642
Adresa internet: www.cnsc.ro
Fax: 0213104642
Instituie competent pentru soluionarea cilor de atac : Curtea de apel Pitesti
Adres: Str Victoriei nr 22
Localitate: Pitesti
Adresa/ele de internet (dac este cazul):

1.5. Sursa de finantare :


Se specifica sursele de finantare ale
contractului ce urmeaza a fi atribuit

ara:Romnia
Telefon: 0248/219.374
Fax: 0228/223.828

Finantarea va fi asigurata in functie de


fondurile alocate pana la sfasitul anului
2010

Bugetul local si Bugetul Consiliului


Judetean

DA

NU X

2: OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1) Descriere
2. 1.1) Denumire contract Proiectare si executie Asfaltare drumuri de interes
local Colelia , L=1,000 km, Budesti L=1,740 km, Baracesti L=1,000 km, in
Comuna Diculesti jud. Valcea
2.1.2. Denumire contract i locaia lucrrii , locul de livrare sau prestare
(a) Lucrri
X (b) Produse
(c) Servicii

Execuie

Proiectare i execuie
X
Realizare prin orice mijloace
corespunztoare cerinelor
specificate de autoritate
contractant

Principala locaie a lucrrii


Comuna Diculesti
Cod CPV:
Cod CPV 45233140-2 Lucrari
de drumuri
Cod CPV 74232250-1
Servicii de proiectare tehnica
pentru infrastructura de
transport

Cumprare

Leasing

nchiriere
Cumprare in rate

Categoria serviciului

2A
2B

Se specifica din care


categorie de servicii aparine
obiectul contractului fie din
Anexa 2A , fie din Anexa 2B
da nu

Principalul loc de
livrare
__________________
__

Principalul loc de prestare


_______________________
Cod CPV/CPSA
/

Cod CPV/CPSA
/

2. 1. 3) Procedura se finalizeaz prin :


Contract de achiziie public de lucrri: X
ncheierea unui acord cadru
2. 1.4. Durata contractului de achiziie public : 12 de luni de la atribuire, din care:
PROIECTARE 3 luni de la semnarea contractului
EXECUTIE LUCRARE : 9 luni de la emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor

2.1.5. Informaii privind acordul cadru (dac este cazul)- nu este cazul

Acordul cadru cu mai muli operatori


Nr. sau, dac este cazul nr.
maxim al participanilor al acordului
cadru vizat
Durata acordului cadru:
Durata n ani sau luni

Acordul cadru cu un singur operator

Posibilitatea de a relua competiia cu semnatarii acordului cadru


DA
NU X
2.1.6) Divizare pe loturi (pt. informare despre loturi vedeti ...anexa /caietul de sarcini)
da NU X
Dac da:
Un singur lot
Unul sau mai multe
Toate loturile
2.1.7) Oferte alternative sunt acceptate
DA
NU X
Valoarea maxim contractat fr TVA 3.353.680 lei fara T.V.A., din care:
Proiectare = 97.680 lei fara T.V.A.
Executie lucrari = 3.256.000 lei fara T.V.A.
Ofertele care depasesc valorile maxime estimate pe fiecare obiectiv, atat pentru
proiectare cat si pentru executie, vor fi considerate inacceptabile - conform art.36
alin.1 e) din HG 925 / 2006 - actualizata 2.2) DESCRIEREA CONTRACTULUI
2.2.1. Contractul are ca scop realizarea lucrrilor de execuie a investiiei Proiectare
si executie Asfaltare drumuri de interes local Colelia , L=1,000 km, Budesti
L=1,740 km, Baracesti L=1,000 km, in Comuna Diculesti jud. Valceaconform
documentaiei de atribuire
2.2.2) Opiuni (dac exist)
Dac exist, descrierea acestor opiuni:

2.3. Condiii specifice contractului


2.3.1 Alte condiii particulare referitoare
la contract :
2.3.2. Contract rezervat
(dac DA scurt descriere )
2.3.3. Altele
Conform modelului de contract
prezentat in Documentatia de
atribuire

da

DA

NU X

DA

NU X

DA X

NU

nu X

3: PROCEDURA
3.1) Procedura selectat
Licitaie deschis
Licitaie restrns
Licitaie restrns accelerat
Dialog competitiv

Negociere cu anun de participare


Negociere fr anun de participare
Cerere de ofert

3.2) Etapa final de licitaie electronic

DA

NU X

Dac DA, informaii adiionale despre licitaia electronic


______________________________________________________________________
____
Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziie publica sunt:
a) nediscriminarea;
b) tratamentul egal;
c) recunoaterea reciproc;
d) transparenta;
e) proportionalitatea;
f) eficienta utilizrii fondurilor;
g) asumarea rspunderii

3.3.) Legislaia aplicat :


OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public , a contractelor de
concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii , publicat n
M.O. al Romniei , Partea I , nr. 625 din 20 iulie 2006 , cu modificrile i completrile
ulterioare;
HG nr. 925 /2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziie public din O.U.G. nr. 34/2006;
Legea nr. 337/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 34/2006
H.G. nr. 1337/2006 privind completarea H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de
aplicare a prevederilor referitoare a atribuirea contractelor de achiziie public din O.U.G.
nr. 34/2006;
Ordinul nr. 915/2008 privind aprobarea condiiilor contractuale generale i speciale la
ncheierea contractelor de lucrri;
O.U.G nr. 30/2006 , privind funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente
procesului de atribuire a contractelor de achiziie public,
H.G. nr. 782/2006 , pentru aprobarea Regulamentului de Organizare i Funcionare a
C.N.S.C.
Legea nr. 128/2007, pentru modificarea i completarea O.U.G. nr. 34/2006
H.G. nr.28/2008, privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnicoeconomice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii
O.U.G. nr.19/2009 privind unele msuri n domeniul legislaiei referitoare la achiziiile

Publice;
OUG nr. 76/2010 pentru modificarea i completarea OUG nr. 34/2006;
H.G. nr. 834/2009 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 925/2006

4. CRITERII DE CALIFICARE I/SAU SELECIE


4.1) Situaia personal a candidatului / ofertantului
Declaraii privind necadrarea n Cerina este obligatorie n vederea calificrii
prevederile art.180 din OUG
ofertantului/candidatului/concurentului:
nr.34/2006
1. declaraia privind situaia personal a operatorului
Solicitat X
Nesolicitat
economic va fi prezentat conform anex nr.10 (n cazul
unei asocieri , liderul asociaiei ct i fiecare asociat
este obligat s prezinte acest formular)
Declaraie privind nencadrarea
Cerina este obligatorie n vederea calificrii
n prevederile art. 181 din OUG
ofertantului/candidatului/concurentului
nr. 34/2006
1. declaraie privind necadrarea n prevederile art.181 din
Solicitat X
Nesolicitat OUG nr.34/2006 modificat prin O.U.G. nr.94/2007
formular 12B anexat. n cazul unei asocieri, liderul
asociaiei ct i asociaii sunt obligai s prezinte
acest formular.
Oferta este considerat inacceptabil atunci cnd este
depus de un ofertant care ultimii 2 ani nu i-a ndeplinit
sau i-a ndeplinit n mod defectuos obligaiile contractuale
fa de Autoritatea Contractant. Modul de ndeplinire a
obligaiilor contractuale se dovedete prin mijloace precum
certificatele/documentele prevzute la art.188 , alin.(3) , lit.
a) din O.U.G. nr.34/2006.
3.Poate fi exclus dintr-o procedur pentru atribuirea
contractului de achiziie public orice ofertant/candidat
care se afl n oricare dintre urmtoarele situaii:
a) este n stare de faliment ori lichidare, afacerile i sunt
conduse de un administrator judiciar sau activitile sale
comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui
aranjament cu creditorii sau este ntr-o situaie similar cu
cele anterioare, reglementat prin lege ;
b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea
sa n una dintre situaiile prevzute la lit. a);
c) nu i-a ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor,
taxelor i contribuiilor de asigurri sociale ctre bugetele
componente ale bugetului general consolidat, n
conformitate cu prevederile legale n vigoare n Romnia
sau n ara n care este stabilit;
c1) n ultimii 2 ani nu i-a ndeplinit sau i-a ndeplinit n

4.1.2 Declaraii privind calitatea


de participant la licitaie
Solicitat X

Nesolicitat

4.1.3. certificate constatatoare


privind ndeplinirea obligaiilor
exigibile de plat
Solicitat X
Nesolicitat

mod defectuos obligaiile contractuale, din motive


imputabile ofertantului n cauz, fapt care a produs sau
este de natur s produc grave prejudicii beneficiarilor
acestuia;
d) a fost condamnat, n ultimii trei ani, prin hotrrea
definitiv a unei instane judectoreti, pentru o fapt care
a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea
unei greeli n materie profesional;
e)n ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotrrea
definitiv a unei instane judectoreti, pentru participare la
activiti ale unei organizaii criminale, pentru corupie,
pentru fraud i/sau pentru splare de bani.
f) prezint informaii false sau nu prezint informaiile
solicitate de ctre autoritatea contractant, n legtur cu
situaia proprie aferent cazurilor prevzute la lit. a)-e)
Cerina este obligatorie n vederea calificrii
ofertantului/candidatului/concurentului
Ofertantul principal (liderul asociaiei n cazul unei asocieri)
trebuie s completeze Formularul 12C
n cazul unei asocieri , liderul asociaiei ct i fiecare
asociat este obligat s prezinte acordul de asociere conf.
anexa nr. 44- liderul asociaiei mpreun cu asociaii vor
declara procentul de asociere cu care particip la
selecia de oferte pentru ncheierea contractului de
execuie de lucrri .
Cerin obligatorie :
Certificat fiscal privitor la indeplinirea obligatiilor de
plata a impozitelor , taxelor si contributilor de asigurari
sociale catre bugetele componente ale bugetului
general consolidat al statului valabil la data deschiderii
ofertelor
Certificat fiscal privind plata taxelor, impozitelor si
altor venituri ale bugetului local valabil la data
deschiderii ofertelor.
Documentele solicitate vor fi emise cu max. 30 de zile
nainte de data limit de depunere a ofertelor. Ofertanii pot
ridica certificatele i pot obine informaii cu privire la
impozite i taxe locale de la Primriile de care aparin i de
la Administraia Financiar, sau acestea pot fi eliberate de
autoritile competente din ara n care ofertantul este
rezident.
Certificatele constatatoare se vor prezenta n original sau
copie legalizat . Pentru ofertanii nerezideni, se va
prezenta o traducere autorizat n limba romn a
certificatelor - legalizate .
OBSERVAII : Ofertele depuse de operatorii economici

care figureaz cu datorii neachitate ctre bugetul de


stat sau ctre bugetul local vor fi respinse.
n cazul unei asocieri, liderul asociaiei ct i fiecare
asociat este obligat s prezinte aceste certificate i
formulare, obligatoriu.
4.1.4. cazier judiciar / certificat
echivalent
Solicitat Nesolicitat X
4.2) Capacitatea de exercitare a activitii profesionale (nregistrare)
4.2.1.Persoane juridice/fizice
-Cerin obligatorie: Certificat constatator emis de oficiul
romne
registrului comerului care s cuprind domeniile de
Solicitat X
Nesolicitat activitate original sau legalizat, valabil la data deschiderii
ofertelor din care sa rezulte faptul ca ofertantul si/sau
asociatii/subcontractantii sai, dupa caz, au ca obiect de
activitate principal sau secundar activitatile supuse
procedurii de achizitie (codul CAEN corespunzator
codurilor CPV prezentate la punctul 2.1.2. sau echivalent).
- Certificat unic de nregistrare emis de Camera de Comer
i Industrie original sau legalizat, valabil la data deschiderii
ofertelor.
(n cazul unei asocieri, liderul asociaiei ct i fiecare
asociat este obligat s prezinte aceste documente).
4.2.2. Persoane juridice/fizice
Cerin obligatorie :
strine
Documente edificatoare care s dovedeasc o form de
Solicitat X
Nesolicitat nregistrare ca persoan juridic , n conformitate cu
prevederile legale din ara n care ofertantul este rezident,
precum i un Certificat de Reziden Fiscal (evitarea
dublei impuneri), valabil pentru anul calendaristic n curs i
valabil la data deschiderii ofertelor.
Ofertanii persoane juridice strine vor prezenta o
declaraie pe proprie rspundere (formular anexat) prin
care, n cazul n care oferta este declarat ctigtoare ,
i asum responsabilitatea pentru una din cele dou
opiuni:
a) Ca n termen de 45 zile de la comunicarea ntiinrii ,
vor prezenta dovada deschiderii sediului permanent n
Romnia.
b) Ca naintea ncheierii contractului , n cazul asocierii cu
persoane juridice romne, vor mputernici pe unul dintre
asociaii nregistrai n Romnia pentru ndeplinirea
obligaiilor ce i revin fiecrui asociat , prin legalizarea
asociaiei i nregistrarea asocierii la autoritatea fiscal
competent, conform prevederilor legislaiei fiscale din
Romnia n vigoare.
(n cazul unei asocieri , liderul asociaiei ct i fiecare

asociat este obligat s prezinte aceste documente).

4. 3.) Situaia economico-financiar


4.3.1.Informaii generale
Ofertantul trebuie s completeze Anexa nr.11
Solicitat X
Nesolicitat (n cazul unei asocieri, liderul asociaiei ct i fiecare
asociat este obligat s prezinte acest formular).
Documente prin care ofertantul demonstreaza ca are
disponibile resurse reale negrevate de datorii, linii de
credite confirmate de banci sau alte mijloace financiare
suficiente pentru a realiza un cashflow de executie a
lucrarilor in valoare de (3.353.680) lei.
Ofertantul are obligatia sa prezinte (in original sau copii
legalizate) scrisorile de bonitate din partea bancilor.
4.3.2. Bilan contabil
- Cerin obligatorie i eliminatorie este prezentarea Solicitat X
Nesolicitat Bilanului contabil ntocmit pentru anii 2007,2008, 2009
vizat i nregistrat de organele competente original sau
copie legalizat. Pentru ofertanii nerezideni, n cazul n
care pentru exerciiul financiar 2009, bilanul i anexele nu
au fost nregistrate de organele competente, ofertantul va
prezenta balana de verificare contabil ntocmit la
31.12.2009 .
Autoritatea contractant i rezerv dreptul de a solicita
ofertanilor persoane juridice romne i persoane juridice
strine prezentarea i a altor documente n cazul n care
cele nominalizate la alineatul precedent nu sunt relevante.
n cazul unei asocieri liderul asociaiei ct i fiecare
asociat este obligat s prezinte aceste documente.
4.3.3. Informaii privind cifra
Cerin obligatorie i eliminatorie :
medie de afaceri
Se vor prezenta informaii privind cifra medie de afaceri
solicitat X
Nesolicitat pentru ultimii 3 ani -2007, 2008, 2009- conform bilanului
contabil. Se completeaz Anexa nr.11
Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani trebuie s fie minim
(6.707.360 ) lei. Liderul asociaiei, singur sau
mpreun cu asociaii trebuie s asigure aceast cifr
medie de afaceri.
4.3.5. Solvabilitate patrimonial
(capital propriu/total pasiv x 100)
Solicitat
Nesolicitat X
4.3.6. Lichiditate general
(active circulante/datorii curente
x 100)
Solicitat X
Nesolicitat

cerina minim de calificare :


- nivelul minim al indicatorului solicitat pentru anul 2009 s
fie de 100%
se va calcula n raport cu bilanul contabil la 31.12.2009 ,
nregistrat la D.G.F.P.

n cazul unei asocieri, att liderul asociaiei ct i fiecare


asociat este obligat s prezinte acest document .
4.3.7. Rentabilitate economic
Solicitat X
Nesolicitat

Rentabilitatea economic pe anul 2009 conform bilanului


la 31.12.2009, sa fie pozitiv att pentru liderul asociaiei
n cazul unei asocieri ct i pentru asociai .

4.4. Capacitatea tehnic i /sau profesional


4.4.1. Resurse umane i
Ofertantul trebuie s prezinte informaii referitoare la modul de
structura managementului
organizare i personal, astfel:
Solicitat X
Nesolicitat a) efectivele medii anuale ale personalului angajat i
personalului de conducere din cadrul organizaiei ofertantului
n ultimii 3 ani i acele resurse propuse a fi angajate n cadrul
contractului de lucrri (conform anexa nr.14)
b) Lista personalului responsabil cheie care va fi angajat n
cadrul contractului.
Nivel minim:
Ofertantul trebuie s fac dovada c dispune de cel puin
urmtorul personal de specialitate necesar pentru ndeplinirea
contractului:
- 1 manager de proiect care s fie inginer de drumuri i poduri,
- 1 inginer de drumuri i poduri cu min. 10 ani experien n
lucrri de drumuri,
- 1 Responsabil Tehnic cu Execuia RTE cu atestat valabil
i cu experien n drumuri de min. 10 ani,
- 1 Responsabil cu asigurarea calitii CQ cu o vechime de
min. 5 ani
- 1 coordonator protectia muncii atestat conform legislatiei in
vigoare.
Ofertantul va trebui s dispun de personal de specialitate
minim considerat de Autoritatea Contractant ca fiind strict
necesare ndeplinirii n bune condiii a serviciilor de proiectare
respectiv:
- 2 Ingineri proiectanti drumuri;
- 1 specialist atestat ca verificator de proiecte cu atestat
valabil care sa cuprinda toate domeniile supuse licitatiei si sa
nu fie conflict de interese intre verificator si proiectanti (Hg
nr.925/1995 Art.13).
Se vor atasa CV-urile-(Formular 13) cadrelor de conducere, a
personalului de specialitate, a responsabililor tehnici cu
executia, a responsabililor cu asigurarea calitatii, copii diplome
privind specializarea personalului , copii
atestate/certificate de atestare profesionala si legitimaii

valabile la data deschiderii ofertei, copii contracte de munca


inregistrate ITM sau copii contracte de colaborare inregistrate
conform legislatiei in vigoare.
Tot personalul cheie trebuie s-i declare disponibilitatea
pentru execuia acestei lucrri, printr-o declaraie semnat
ataat CV-ului
- laborator autorizat grad II in vederea executarii incercarilor
prevazute de Normativele in vigoare; ofertantii trebuie s
prezinte autorizatia de laborator, iar cei care au contract de
colaborare, trebuie sa prezinte copie contract si autorizatie de
laborator.
4.4.2 Informaii privind
dotrile specifice
Solicitat X
Nesolicitat

Cerin minim de calificare:


1. Pentru buna desfurare a contractului de lucrri,
ofertantul trebuie s fac dovada existenei urmtoarelor
maini, utilaje, echipamente (declaraie conf. anexa nr. 13):
Ofertantul trebuie s fac dovada c deine staie de preparat
mixturi asfaltice cu o capacitate de min. 80 to/or
- Staia de asfalt trebuie s detina: Inspecia tehnic,
Autorizaia de mediu si Autorizatia de functionare valabile la
data deschiderii ofertei (documentele se vor prezenta in
original sau copie legalizata)
- autobasculante pentru transport mixturi asfaltice s fie n
numr suficient pentru a asigura un flux continuu min. 5
- autospecial cu mtur mecanic 1 buc.
- autospecial pentru aplicarea emulsiei bituminoase - 2 buc.
- repartizator de asfalt 2 buc.
- cilindru compactor pentru asfalt 2 buc
- cilindru compactor mixt - 2 buc
- cilindru copactor pentru terasamente 1 buc
- autogreder 1 buc
- buldoexcavator 3 buc
- excavator 1 buc
- incarcator 1 buc
pentru proiectare:
- licente pentru softuri de proiectare CAD (computer assisted
design) - 1 buc;
- statie totala masuratori topografice - 1 buc
Se vor prezenta urmatoarele documente in copie:
pentru Auto:
- licenta de transport marfa
- ITP valabil la data deschiderii ofertei
- RCA valabila la data deschiderii ofertei
- Rovinieta valabila la data deschiderii ofertei
- Atestate pentru soferi

4.4.3. Informaii privind


subantreprenorii/asociaii
Solicitat X
Nesolicitat

4.4.4. Lista principalelor


livrri/prestaii/lucrri n
ultimii 5 ani
Solicitat X
Nesolicitat

4.4.5. Fia experiena


similar
Solicitat X
Nesolicitat

pentru utilaje:
- inspectia tehnica valabila la data deschiderii ofertei
- dovada de proprietate sau copie legalizata a contractului
de inchiriere
Documentele trebuie sa fie valabile la data deschiderii ofertei
Ofertantul trebuie sa prezinte, pentru principale materiale
(asfalt, balast, piatra sparta, beton in conformitate cu
cerintele documentatiei de atribuire) certificate de
conformitate/agremente tehnice conform reglementarilor
nationale in vigoare precum si legislatiei si standardelor
nationale, armonizate cu legislatia U.E.
Ofertantul/ liderul Asociaiei va completa :
Lista cuprinznd asociaii/subantreprenorii (anexa nr.18)
n list vor fi inclui toi asociaii precum i subantreprenorii
care urmeaz s ndeplineasc contractul de achiziie
public.
n cazul asocierii, aceast list va fi nsoit de un acord de
asociere n care s se menioneze c toi asociaii i asum
rspunderea colectiv i solidar pentru ndeplinirea
contractului , c liderul asociaiei este mputernicit s se
oblige i s primeasc instruciuni de la i n numele tuturor
asociailor, individual i colectiv, i c liderul asociaiei este
responsabil pentru ndeplinirea contractului, inclusiv plile, s
stabileasc procentele de asociere att pentru liderul
asociaiei ct i pentru asociai.
Ofertantul va trebui s prezinte un centralizator privind
experiena similar i va completa o declaraie conf. anexa
nr.16.
n cazul unei asocieri, liderul asociaiei ct i asociaii
trebuie s prezinte aceste documente .
Cerin minim :
a) Prezentare lista principalelor lucrari executate in
ultimii 5 ani si a contractelor in derulare (Anexa 16)
b) Prezentare lista cu principale prestatii in ultimii 3 ani si a
contractelor in derulare (Anexa 16)
Se solicit ofertantului s prezinte un contract de execuie
lucrri, executat in ultimii 5 ani, de cel putin aceeasi
categorie cu drumul supus licitatiei, a crui valoare s fie de
(3.256.000 ) lei (fr TVA).
Ofertantul va prezenta pentru contractul propus ca experien
similar, copie dup: contract, procesul verbal de recepie la
terminare i documente doveditoare din care s reias
valoarea lucrrilor executate i principalele tipuri de lucrri,

recomandare (Anexa F)
Executarea in ultimii 3 ani a cel putin :
-1 contract de prestari servicii care a avut ca obiect
executarea unor servicii similare. Valoarea serviciilor
prezentate ca experienta similara trebuie, sa aiba o valoare
de (97.680 ) lei fara TVA
Ofertantul va prezenta pentru contractul propus ca experien
similar, copie dup: contract, procesul verbal de recepie la
terminare i documente doveditoare din care s reias
valoarea prestarilor de servicii, recomandare (Anexa F).
Nu se accepta contracte mai vechi de 3 ani pentru servicii.
Acestea trebuie sa se regaseasca in lista principalelor servicii
pe ultimii 3 ani.
Liderul asociaiei, singur sau mpreun cu asociaii
trebuie s dovedeasca indeplinirea conditiei referitoare la
valoarea experientei similare.
4.4.6. Informaii privind
msurile de protecie a
mediului
solicitat X

nesolicitat

4.4.7.Sistem de
management al securitatii
informatiei
1. Sistem de management al
securitatii informatiei
solicitat X
nesolicitat

Cerin obligatorie:
Se vor respecta msurile de protecie a mediului pe toat
durata de ndeplinire a contractului de lucrri.
n cazul unei asocieri declaraia privind msurile de
protecie a mediului trebuie s fie completat de ctre
liderul asocierii ct i de asociai, obligatoriu
Ofertantul trebuie s fac dovada certificrii ISO 14001 sistemul de management de mediu, valabil la data deschiderii
ofertelor.
a) certificare a sistemului de management de mediu ISO
14001 sau echivalent, pentru domeniul de activitate care face
obiectul achizitie (si pentru lucrari si pentru proiectare) copie legalizata
Acesta va fi nsoit de .
- descrierea sistemului de management al mediului aplicat
la lucrare;
Cerinta minima (conform art.191 din OUG 34 /2006)
Prezentarea in copie legalizata a Certificatului SR EN ISO
27001 sau a unui certificat echivalent pentru executie lucrari
drumuri.
Nu se accept situaia n care operatorul economic dovedete
c se afl n curs de certificare. Prin exceptie, se poate face
dovada certificarii prin prezentarea unui document in care sa
se precizeze ca auditul de certificare a fost finalizat, urmand
ca operatorul economic sa primeasca certificarea propriu-

4.4.8. Informaii privind


protecia muncii
solicitat X
nesolicitat

4.4.8. Sistem de
management al
responsabilitatii sociale
solicitat X
nesolicitat

zisa. Certificatul / documentul prezentat


trebuie s se afle n perioada de valabilitate si nu poate fi
sustinut de catre alta persoana.
Cerin obligatorie:
Se va specifica de ctre ofertani faptul c la elaborarea
ofertei au inut cont de obligaiile referitoare la condiiile de
munc i protecia muncii care sunt n vigoare la nivel
naional i care trebuie respectate pe parcursul ndeplinirii
contractului de lucrri .
n cazul unei asocieri declaraia privind condiiile de
munc trebuie s fie completat de ctre liderul asocierii
ct i de asociai, obligatoriu .
Operatorul economic va demonstra certificarea sistemului
de management de securitate i sntate n munc prin
prezentarea certificatului OHSAS 18001 sau certificatele
echivalente emise de organisme naionale/internaionale pentru domeniul de activitate care face obiectul achizitie (si
pentru lucrari si pentru proiectare) - copie legalizata
Ofertanii vor prezenta certificatul SA 8000 managementul
sanatatii si securitatii ocupationale - copie legalizata .

4.4.9.Informatii
privind
standardele de asigurare a Ofertantul trebuie s fac dovada certificrii ISO 9001 calitatii
standardele de asigurare a calitatii sau echivalent pentru
solicitat X
nesolicitat domeniul de activitate care face obiectul achizitieI (si pentru
lucrari si pentru proiectare)-copie legalizata
4.4.10. Certificate de
atestaretehnica
Cerinta minima (conform art.191 din OUG 34 /2006)
solicitat X
nesolicitat
Prezentarea in copie legalizata a Certificatului de atestare
tehnica din partea Asociatia Profesionala de Drumuri si
Poduri din Romania sau a unui certificat echivalent pentru
executie lucrari drumuri (si pentru lucrari si pentru proiectare).
Nu se accept situaia n care operatorul economic dovedete
c se afl n curs de certificare. Prin exceptie, se poate face
dovada certificarii prin prezentarea unui document in care sa
se precizeze ca auditul de certificare a fost finalizat, urmand
ca operatorul economic sa primeasca certificarea propriuzisa. Certificatul / documentul prezentat trebuie s se afle n
perioada de valabilitate si nu poate fi sustinut de catre alta
persoana.
n cazul unei asocieri liderul asociaiei ct i fiecare

asociat este obligat s prezinte certificatele solicitate .

Criteriile de calificare i/sau selecie sunt obligatorii i eliminatorii att


pentru ofertani ct i pentru asociai. Ofertantii care nu vor prezenta
documentele solicitate in cap.4, in forma solicitata, la data deschiderii
ofertelor vor fi respinsi. Ofertantii se pot preleva de dispozitiile art. 11 alin.
(4) si (5) din HG nr. 925 care permite depunerea unei declaratii initiale pe
proprie raspundere. Lipsa unor documente solicitate in cap. 4 va duce la
respingerea ofertei.
5. PREZENTAREA OFERTEI
5.1. Limba de redactare a ofertei
Documentele emise de
instituii/organisme oficiale din
ar n care ofertanii strini sunt
rezideni pot fi prezentate n
limba original , cu condiia ca
acestea s fie nsoite de
traducerea autorizat n limba
romn.
5.2) Perioada de valabilitate a
ofertei

5.3) Garanie de participare


Solicitat X
Nesolicitat

Romn

90 zile de la data limit de depunere a ofertelor .


orice ofert valabil pentru o perioad mai mic dect
aceasta va fi respins de comisia de evaluare, ca fiind
inadmisibil.
Garania de participare este n valoare de
( 67.074) lei Formular 10.A
- perioada de valabilitate a garaniei de participare este
egal cu perioada de valabilitate a ofertei
- Forma de constituire a garaniei de participare:
1. un instrument de garantare irevocabil emis, n
condiiile legii, de o societate bancar ori de o
societate de asigurri; sau
2. ordin de plat n contul autoritatii contractante
RO77TREZ679006XXX000224 deschis la
trezoreria Balcesti , cu condiia confirmrii
acestuia de ctre banca emitent pn la data
deschiderii ofertelor;
Not:
a. n conformitate cu Legea nr. 346/2004 privind
stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici
i mijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare,

IMM-urile pot solicita reducerea cu 50% a garantiei


de participare prin prezentarea documentelor
justificative corespunztoare.
n acest caz, garania de participare va fi nsoit de
declaraia pe propria rspundere a
reprezentantului/reprezentanilor legal/legali al/ai
ntreprinderii interesate privind ncadrarea n categoria
ntreprinderilor mici i mijlocii. Declaraia pe propria
rspundere privind ncadrarea n categoria
ntreprinderilor mici i mijlocii va fi completat conform
modelului prevzut n Legea 346/2004 cu modificarile
i completrile ulterioare
- garania de participare se restituie ofertantului
ctigtor n cel mult trei zile lucrtoare de la data
constituirii garaniei de bun execuie iar ofertanilor
nectigtori dup semnarea contractului de achiziie
public cu ofertantul a crui ofert a fost desemnat
ctigtoare , dar nu mai trziu de 3 zile lucrtoare de
la data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei.
- ofertantul i pierde garania de participare dac i
retrage oferta n perioada de valabilitate a acesteia,
sau oferta sa fiind stabilit ctigtoare, nu constituie
garania de bun execuie n perioada de valabilitate a
ofertei i nu mai trziu de 15 zile de la semnarea
contractului.
5.4) Modul de prezentare a
propunerii tehnice

Propunerea tehnic va respecta cerinele obligatorii


menionate in Caietul de Sarcini i va cuprinde minim
urmatoarele documente:
1. Graficul de execuie fizic si valoric al lucrrilor,
fara depasirea termenelor maxime mentionate si care
sa se indice clar durata totala de executie.
2. Oferta Tehnica care care va cuprinde:
2.1. Planul de management de mediu (a se vedea
cerinta din ISO 14001:2004) in concordanta cu
cerintele caietului de sarcini. In acest sens se cere
descrierea Planul de Management de Mediu cu
desemnarea responsabilitatilor la functiile si nivelurile
relevante ale organizatiei pentru indeplinirea
obiectivelor si tintelor la lucrare; stabilirea mijloacelor si
a termenelor privind realizarea acestora in concordanta
cu legislatia in vigoare;
2.2. Planul de management SSM (a se vedea din
OHSAS 18001:2007) in concordanta cu cerintele
caietului de sarcini.

In acest sens se cere descrierea Planul de


Management SSM cu desemnarea responsabilitatilor la
functiile si nivelurile relevante ale organizatiei pentru
indeplinirea obiectivelor si tintelor la lucrare;
stabilirea mijloacelor si a termenelor privind realizarea
acestora in concordanta cu legislatia in vigoare;
3. Planul calitii care va conine:
3.1. Prezentarea general a sistemului de management
implementat in organizatie, orientat catre cerintele
clientului;
3.2. Descrierea sistemului de management in Planul
Calitatii aplicat la lucrare, prezentarea hrtii proceselor
conform standard de referint, a listei cuprinznd
procedurile aferente sistemului de management
implementat, a listei referintelor normative aplicabile,
a listei formularelor aplicabile la lucrare si
responsabilitatilor alocate, in conformitate cu cerintele
caietului de sarcini;
3.3. Prezentarea procedurilor tehnice de executie
specifice pentru fiecare obiectiv in parte in conformitate
cu cerintele caietului de sarcini
3.4. Prezentarea Planului de Control al Calitatii,
verificarii si incercarii pentru fiecare obiectiv in parte in
conformitate cu cerintele caietului de sarcini la lucrare ;
4. Responsabilitate Sociala. Prezentarea procedurii
referitoare la comunicarea externa si implicarea partilor
interesate precum si a deciziilor de nominalizare a
reprezentantului managementului si reprezentantului
lucratorilor cu responsabilitatea sociala la nivelul
organizatiei
5. Securitatea Informatiei. Prezentarea Politicii de
securitate a informatiei la nivelul organizatiei si a
deciziei de nominalizare a reprezentantului
managementului cu securitatea informatiilor ;
6. Procesul Verbal (raportul) incheiat la vizita pe
teren
Orice document cerut in propunerea tehnica este
obligatoriu si nu se mai poate solicita completarea
ulterioara. Lipsa unui document din propunerea
tehnica duce la descalificarea ofertantului.
5.5) Modul de prezentare a
propunerii financiare

Propunerea financiar se va face n lei i echivalent n


euro (1 euro= 4,2338 lei la 16.06.2009), evideniinduse distinct taxa pe valoarea adugat (TVA).
Oferta financiara se va prezenta in modul urmator:

5.6) Modul Prezentarea ofertei


a) adresa la care se depune
oferta
b) data limit pentru depunerea
ofertei
c) numrul de exemplare

d) Modul efectiv de prezentare a


ofertei

Formularul de Oferta si anexa acestuia Anexa


nr.29 si Anexa nr.29A
Graficul de executie fizica si valorica a lucrarii
- Centralizatorul total investitiei
- un centralizator al serviciului de proiectare pe faze
de proiectare ; fiecare faza va fi tarifata separat
Oferta de proiectare va cuprinde urmarirea executiei de
catre proiectant.
- un centralizator executie lucrare
- Oferta are un caracter ferm i obligatoriu, din punct de
vedere al coninutului pe toat perioada de valabilitate .
Oferta va rmne ferm pe perioada de derulare a
contractului.
Ofertele subevaluate vor fi respinse, care nu pot
justifica preurile .
- Contractul insusit
-Depunerea ofertei se face la secretariatul PRIMARIEI
COMUNEI DICULESTI , JUD. VALCEA

12.10.2010 ora 9
1 exemplar original i 1 exemplare n copie
n eventualitatea unei discrepane ntre original i copii,
va prevala originalul.
Originalul i copiile trebuie s fie tiprite sau scrise
cu cerneal neradiabil, vor fi numerotate i semnate
pe fiecare pagin de reprezentantul/reprezentanii
autorizat/autorizai s angajeze oferantul n contract.
Ofertantul trebuie s sigileze originalul i copiile,
n plicuri separate, marcnd corespunztor plicurile
cu "ORIGINAL" i, respectiv, "COPIE". Plicurile se
vor introduce ntr-un plic exterior nchis
corespunztor i netransparent pe care se va scrie
adresa autoritatii contractante, obiectul contractului i
inscripia A NU SE DESCHIDE NAINTE DE DATA
12.10.2010, ora 10
Plicurile interioare trebuie s fie marcate cu denumirea
i adresa ofertantului. Propunerea tehnic, propunerea
financiar i documentele de calificare se vor
introduce, dup cum este prevzut n Fia de date
a
achiziiei,
n
plicuri
distincte,
marcate
corespunztor.
n plicul exterior se vor introduce urmtoarele:
1. Un plic interior marcat cu denumirea i adresa
ofertantului cu meniunea Documente de calificare;

5.7 Posibilitatea retragerii sau


modificarii ofertei

5.8. Oferte inacceptabile

2. Un plic interior marcat cu denumirea i adresa


ofertantului cu meniunea Propunerea financiar;
3. Un plic interior marcat cu denumirea i adresa
ofertantului cu meniunea Propunerea tehnic,
Fiecare plic va avea un opis al documentelor
semnat i tampilat.
Orice terstur , adugare , interliniere sau scris peste
cel dinainte sunt valide doar dac sunt vizate de ctre
persoana/persoanele autorizat/autorizate s semneze
oferta.
Documentele nsoitoare sunt:
-scrisoarea de naintare conf. anexa nr.45
-mputernicire + copie carte de identitate a
mputernicitului
-scrisoare de garanie pentru participare
-dovada ncadrrii n categoria IMM-urilor, conform
Legii 346/2004 dac este cazul Aceste documente nsoitoare nu vor fi puse n nici un
plic i sunt obligatorii.
n cazul n care ofertanii prezint n dosare
documente false , ofertele lor vor fi respinse i vor
fi acionai n justiie
Ofertantul nu are dreptul de a-i retrage sau de a-i
modifica oferta dup deschiderea ofertelor, sub
sanciunea excluderii ofertantului de la procedura de
atribuire i pierderea garaniei de participare.
Oferta depus la o alt adres a autoritii contractante
dect cea stabilit n prezenta documentaie de
atribuire sau primit de ctre autoritatea contractant
dup expirarea datei limit pentru depunere, se
returneaz nedeschis.
Orice ofertant are dreptul de a-i modifica sau a-i
retrage oferta numai nainte de data limit stabilit
pentru depunerea ofertelor i numai printr-o solicitare
scris n acest sens
n cazul n care ofertantul dorete s opereze modificri
n oferta deja depus, acesta are obligaia de a asigura
primirea i nregistrarea modificrilor respective de
ctre Autoritatea contractant pn la data limit pentru
depunerea ofertelor. Pentru a fi considerate parte a
ofertei, modificrile trebuie prezentate cu specificarea
c pe plicul exterior se va marca , n mod obligatoriu
inscripia modificri
Ofertele sunt considerate inacceptabile n edina de
deschidere dac se ncadreaz n una din urmtoarele
situaii:

ofertele au fost depuse dup data i ora limit


sau la alt adres dect cea menionate mai sus
- nu sunt nsoite de garania de participare
constituit conform documentaiei de atribuire
Acestea nu vor fi luate n considerare i vor fi returnate
nedeschise.
Deschiderea ofertelor : la sediul PRIMARIEI COMUNEI
-

5.9 Deschiderea ofertelor

DICULESTI , JUD. VALCEA;

5.10 Costul asociat elaborrii i


prezentrii ofertei

6. CRITERII DE ATRIBUIRE

Data 12.10.2010, ora 10


n cadrul edinei de deschidere nu este permis
respingerea niciunei oferte, cu excepia celor care se
ncadreaz n una din urmtoarele situaii:
-au fost depuse dup data i ora limit de depunere
sau la o alt adres dect cea stabilit n anunul de
participare;
-nu sunt nsoite de garania de participare aa cum a
fost solicitat n documentaia de atribuire.
edina de deschidere se finalizeaz printr-un proces
verbal de deschidere semnat de membrii comisiei de
evaluare , experi cooptai i de reprezentanii
operatorilor economici , n care se consemneaz modul
de desfurare a edinei respective , aspectele
formale constatate la deschiderea ofertelor ,
elementele principale ale fiecrei oferte.
Comisia de evaluare are obligaia de a transmite un
exemplar al procesului verbal de deschidere tuturor
ofertanilor participani la procedura de atribuire
indiferent dac acetia au fost sau nu prezeni la
edina de deschidere.
Orice decizie cu privire la calificarea/selecia ofertanilor
sau dup caz, cu privire la evaluarea ofertelor se
adopt de ctre comisia de evaluare n cadrul unor
edine ulterioare edinei de deschidere a ofertelor.
Deschiderea ofertelor se va face de ctre comisia de
evaluare la data i n locul indicate n anunul sau n
invitaia de participare. Orice ofertant are dreptul de a fi
prezent la deschidere.
Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborrii
i prezentrii ofertei sale , precum i a documentelor
care o nsoesc, iar Autoritatea Contractant nu va fi
responsabil sau rspunztoare pentru costurile
respective ct i pentru respingerea ofertelor sau
reluarea procedurii.

6.1) Pretul cel mai scazut


6.2) Cea mai avantajoasa oferta economica X
Nr Factor de evaluare
1 Pretul ofertei
2 Oferta Tehnica
3 Planul calitii
4 Responsabilitate Sociala
5 Securitatea Informatiei
Total

ID
PO
PT
PPC
PRS
PSI
PTOTAL

Punctaj maxim
acordat
45
20
20
10
5
100

PTOTAL = PO + PT + PPC + PRS + PSI


Detalierea algoritmului de calcul :
1. Pentru factorul de evaluare Preul ofertei, punctajul se acord astfel:
a) pentru preul cel mai sczut se acord 45 puncte
b) pentru alt pre dect cel prevzut la lit. a), punctajul se acord astfel:
PO n = (pre minim / pre n ) x 45 , unde:
PO n punctajul ofertantului n
pre minim este preul cel mai mic ofertat
pre n preul ofertantului pentru care se calculeaz punctajul
2. Pentru factorul de evaluare Oferta Tehnica, punctajul se acord astfel:
PT = PT1 + PT2, unde:
PT1 - Planul de management de mediu
PT2 - Planul de management SSM
2.1. PT1 - Planul de management de mediu Maxim 10 puncte
(a se vedea cerinta 4.3.3 din ISO 14001:2004).
Punctajul pentru factorul de evaluare Planul de management de mediu in
concordanta cu cerintele caietului de sarcini, se va acorda astfel:
2.1.1 - Descrierea complet in concordanta cu legislatia in vigoare a Planul de
Management de Mediu cu desemnarea responsabilitatilor la functiile si
nivelurile relevante ale organizatiei pentru indeplinirea obiectivelor si tintelor
la lucrare ; stabilirea mijloacelor si a termenelor privind realizarea acestora) 10 puncte;
2.1.2 - Descrierea partial a Planul de Management de Mediu cu desemnarea
responsabilitatilor la functiile si nivelurile relevante ale organizatiei pentru

indeplinirea obiectivelor si tintelor la lucrare ; stabilirea mijloacelor si a


termenelor privind realizarea acestora ) - 5 puncte;
2.1.3 - Pentru descrierea succinta, incompleta a Planul de Management de
Mediu - 0 puncte.
2.2. PT2 - Planul de management SSM Maxim 10 puncte
(a se vedea cerinta 4.3.3 din OHSAS 18001:2007)
Punctajul pentru factorul de evaluare Planul de management SSM in
concordanta cu cerintele caietului de sarcini, se va acorda astfel:
2.2.1 - Descrierea complet in concordanta cu legislatia in vigoare a Planul de
Management de SSM cu desemnarea responsabilitatilor la functiile si
nivelurile relevante ale organizatiei pentru indeplinirea obiectivelor si tintelor
la lucrare ; stabilirea mijloacelor si a termenelor privind realizarea acestora ) 10 puncte;
2.2.2 - Descrierea partial a Planul de Management de SSM cu desemnarea
responsabilitatilor la functiile si nivelurile relevante ale organizatiei pentru
indeplinirea obiectivelor si tintelor la lucrare ; stabilirea mijloacelor si a
termenelor privind realizarea acestora ) - 5 puncte;
2.2.3 - Pentru descrierea succinta, incompleta a Planul de Management de SSM
- 0 puncte.
3. Pentru factorul de evaluare Planul calitii, punctajul se acord astfel:
PPC = PPC1 + PPC2 + PPC3 + PPC4, unde:
Punctajul pentru factorul de evaluare Planul calitatii propus pentru executia
lucrarii, se va acorda avnd in vedere: modul de prezentare a Planului Calitatii la
lucrare, rigurozitatea descrierii sistemului de management aplicat la lucrare,
precum i gradul de acoperire a cerintelor sistemului de management de
calitate prin procedurile tehnice de executie care urmeaza sa fie aplicate si prin
Planul de Control Calitate propus, dup cum urmeaza :
3.1 PPC1 - Prezentarea general a sistemului de management implementat in
organizatie, orientat catre cerintele clientului - 2 puncte
3.2 PPC2 - Descrierea sistemului de management in Planul Calitatii aplicat la
lucrare, prezentarea hrtii proceselor conform standard de referint, a listei
cuprinznd procedurile aferente sistemului de management implementat, a
listei referintelor normative aplicabile, a listei formularelor aplicabile la lucrare
si responsabilitatilor alocate, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini 4 puncte
3.3 PPC3 - Prezentarea procedurilor tehnice de executie specifice pentru fiecare
obiectiv in parte in conformitate cu cerintele caietului de sarcini - 7 puncte
3.4 PPC4 - Prezentarea Planului de Control al Calitatii, verificarii si incercarii
pentru fiecare obiectiv in parte in conformitate cu cerintele caietului de sarcini
la lucrare - 7 puncte

4. Pentru factorul de evaluare Responsabilitate Sociala, punctajul se acord


astfel:
Prezentarea procedurii referitoare la comunicarea externa si implicarea partilor
interesate precum si a deciziilor de nominalizare a reprezentantului
managementului si reprezentantului lucratorilor cu responsabilitatea sociala la
nivelul organizatiei 10 puncte
5. Pentru factorul de evaluare Securitatea Informatiei, punctajul se acord
astfel:
Prezentarea Politicii de securitate a informatiei la nivelul organizatiei si a deciziei
de nominalizare a reprezentantului managementului cu securitatea informatiilor
5 puncte
Conform art.202 alin.1 din OUG 34 / 2006, n cazul unei oferte care are un pre
aparent neobisnuit de sczut n raport cu ceea ce urmeaz a fi furnizat, executat
sau prestat, autoritatea contractant va solicita ofertantului, n scris si nainte de
a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii si precizri pe care le
consider semnificative cu privire la ofert, precum si de a verifica rspunsurile
care justific preul respectiv. Autoritatea contractant va lua n considerare
justificrile primite de la ofertant, ndeosebi cele care se refer la:
a) fundamentarea economic a modului de formare a preului, aferent metodelor
de execuie utilizate, procesului de producie sau serviciilor prestate;
b) soluiile tehnice adoptate si/sau orice condiii deosebit de favorabile de care
beneficiaz ofertantul pentru executarea lucrrilor, pentru furnizarea produselor
sau prestarea serviciilor;
c) originalitatea ofertei din punct de vedere al ndeplinirii tuturor cerinelor
prevzute n caietul de sarcini;
d) respectarea dispoziiilor privind protecia muncii si condiiile de lucru aplicabile
pentru executarea lucrrii, prestarea serviciului sau furnizarea produselor;
e) posibilitatea ca ofertantul s beneficieze de un ajutor de stat.
Conform art.203 alin.1 din OUG 34 / 2006, atunci cnd autoritatea contractant
constat c o ofert are un pre aparent neobisnuit de sczut deoarece ofertantul
beneficiaz de un ajutor de stat, oferta respectiv poate fi respins pe acest
temei numai dac, n urma clarificrilor solicitate, ofertantul este n imposibilitate
de a demonstra, ntr-o perioad de timp de 3 zile, c ajutorul de stat a fost
acordat n mod legal.
n sensul prevederilor art.202 alin.1 din OUG 34 / 2006, o ofert prezint un pret
aparent neobisnuit de sczut n raport cu ceea ce urmeaz a fi furnizat, executat
sau prestat, atunci cnd pretul ofertat, fr TVA, reprezint mai putin de 85% din
valoarea estimat a contractului sau, n cazul n care n procedura de atribuire
sunt cel putin cinci oferte care nu se afl n situatiile prevzute la art. 36 alin.1 lit.
a) e) si alin.2 din HG 925/2006 (oferta inacceptabila sau neconforma), atunci
cnd pretul ofertat reprezint mai putin de 85% din media aritmetic a ofertelor
respective.

7. ATRIBUIREA CONTRACTULUI
7.1. ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Autoritatea contractant i rezerv dreptul de a accepta sau respinge orice
ofert i/sau s anuleze ntreaga procedur de atribuire. Autoritatea contractant
i rezerv dreptul de a lansa o nou invitaie de participare n cazul anulrii
procedurii.
Autoritatea Contractant i rezerv dreptul de a ncheia contractul cu ofertantul
ctigtor n limita fondurilor disponibile. Dac oferta admisibil din punct de
vedere tehnico economic depete bugetul , Autoritatea Contractant i
rezerv dreptul de a anula procedura. n cazul n care procedura se anuleaz ,
ofertanii vor fi notificai de ctre Autoritatea Contractant. n nici un caz
Autoritatea Contractant nu va fi responsabil pentru daunele , indiferent de ce
natur , legate de anularea procedurii , chiar dac Autoritatea Contractant a fost
notificat n prealabil n acest sens.
Anularea procedurii poate fi decis cnd:
-procedura de atribuire nu a avut succes, adic nu s-a primit nicio ofert
admisibil administrativ, tehnic i financiar sau nu s-a primit nicio ofert.
-parametrii tehnici i economici ai proiectului au fost fundamental alterai.
-circumstanele excepionale de for major fac imposibil realizarea normal a
lucrrii.
-toate ofertele admisibile tehnic depesc resursele financiare disponibile
-s-au nregistrat iregulariti n procedur, n particular acelea care au mpiedicat
o competiie corect.
7.2 AJUSTAREA PREULUI
CONTRACTULUI
DA NU
X
7.3. GARANIA DE BUN
- Cuantumul garaniei de bun execuie este de
EXECUIE A
5% din valoarea contractului fr TVA constituit
CONTRACTULUI
prin :
- scrisoare de garanie bancar de bun execuie
DA X
(n acest caz ofertantul are obligaia de a constitui
n maxim 2 zile de la semnarea contractului
garania de bun execuie , care devine anex la
contract).
- reineri succesive din sumele datorate pentru
facturi pariale. (n acest caz contractantul are
obligaia de a deschide un cont la dispoziia
autoritii contractante , suma iniial care se
depune fiind de cel puin 0,5% din preul
contractului. Pe parcursul ndeplinirii contractului ,
autoritatea contractant urmeaz s alimenteze
acest cont prin reineri succesive din sumele
datorate i cuvenite contractantului pn la
concurena sumei stabilit drept garanie de bun

execuie n documentaia de atribuire . Contul


astfel deschis este purttor de dobnd n
favoarea contractantului).
Durata garantiei de bune excutie este de 24 luni
de la data incheierii procesului verbal la
terminarea lucrarilor.
Autoritatea contractant are dreptul de a emite
pretenii asupra garaniei de bun execuie,
oricnd pe parcursul ndeplinirii contractului, n
limita prejudiciului creat , n cazul n care
contractantul nu i ndeplinete obligaiile
asumate prin contract.
Anterior emiterii unei pretenii asupra garaniei de
bun execuie , autoritatea contractant are
obligaia de a notifica pretenia contractantului ,
preciznd obligaiile care nu au fost respectate.
n cazul contractelor de lucrri restituirea
garaniei de bun execuie se va face astfel
- 70% din valoarea garaniei , n termen de
14 zile de la data ncheierii procesului verbal de
recepie la terminarea lucrrilor .
- 30% din valoarea garaniei, la expirarea
perioadei de garanie a lucrrilor executate, pe
baza procesului-verbal de recepie final.