Sunteți pe pagina 1din 46

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAŞOV

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE


Master an II, Politici şi strategii în dezvoltarea turismului

PROIECT LA DISCIPLINA ANALIZA


DATELOR DE MARKETING

Denumirea temei de cercetat

ATITUDINI, OPINII ŞI INTENŢII ALE LOCUITORILOR DIN


VAMA-BUZĂULUI CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA
DURABILĂ A AGROTURISMULUI ÎN VAMA-BUZĂULUI

Semestrul I, an universitar 2007-2008

Coordonator proiect: lect. univ. Student :


CRISTINEL CONSTANTIN EUGENIA BRĂESCU

1
CUPRINS

Cap.1 CONSIDERAŢII METODOLOGICE PRIVIND EŞANTIONAREA


Pag. 3
1.1 Populaţia cercetată şi mărimea acesteia Pag. 3
1.2 Metoda de eşantionare stabilită Pag. 3
1.3 Stabilirea mărimii eşantionului Pag. 3

Cap. 2 ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DATELOR PRIMARE ŞI


SECUNDARE Pag. 4
2.1 Statistica întrebărilor relevante
2.1.1 Rezultatele măsurării cu scala respectivă a întrebărilor şi a variabilelelor de
caracterizareşi graficele corespunzătoare Pag. 4
2.1.2 Rezultatele măsurării pentru 2 întrebări relevante în raport cu
caracteristicile subiecţilor Pag. 21
2.2 Estimarea parametrilor populaţiei pentru 2 variabile importante ale cercetării
Pag.22
2.3. Testarea ipotezelor statistice ale cercetării cu diferite metode
2.3.1 testarea ipotezei în cazul mediei Pag 24
2.3.2 testarea ipotezei în cazul procentului Pag.25
2.4 Testarea diferenţelor dintre medii şi a diferenţelor dintre procente
2.4.1 Testarea diferenţelor dintre medii Pag.26
2.4.2 Testarea diferenţelor dintre procente Pag.28
2.5 Analiza legăturii dintre 2 variabile
2.5.1 Tabele de contingenţă comentate Pag.29
2
2.5.2 teste χ Pag.30
2.5.3 testul Kolmogorov-Smirnov Pag.31
2.5.4 Analiza varianţei ANOVA Pag.32
2.6 Analiza asocierii dintre variabile Pag.34

Cap.3 CONCLUZII, PROPUNERI Pag.35

Bibliografie
Anexe – Chestionar forma finală

2
Cap.1 CONSIDERAŢII METODOLOGICE PRIVIND EŞANTIONAREA
1.1 Populaţia cercetată şi mărimea acesteia

Conform datelor furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică a judeţului Braşov, la


01.01.2007 în Vama-Buzăului populaţia era formată dintr-un număr de 3354 de persoane dintre care
2427 aveau vârsta de peste 20 de ani. Tot conform datelor furnizate de aceeaşi sursă, în Vama-
Buzăului erau 1081 de gospodării.
În cadrul cercetării de faţă, vom lua în consideraţie numărul total de locuinţe existente,
menţionat mai sus precum şi lista cu adresele acestora ( acestea vor constitui baza de eşantionare) .
Eşantionul va fi alcătuit din persoane de peste 20 de ani. Cetăţenii care sunt mai tineri nu sunt
relevanţi pentru cercetarea de faţă şi vor fi excluşi dar nu vor fi excluşi cei în vârstă deoarece ei pot
ajuta enorm prin cunoştinţele pe care le deţin la dezvoltarea durabilă a agroturismului în zonă.

1.2 Metoda de eşantionare stabilită

Se va utiliza metoda EŞANTIONĂRII SISTEMATICE.

Se optează pentru această metodă având în vedere faptul că există o listă a gospodăriilor din
Vama-Buzăului şi că aceasta nu este foarte mare.
Într-o primă etapă din totalul de 1081 de gospodării existente în Vama-Buzăului se va proceda
la o eşantionare sistematică, adică se va aplica metoda intervalului egal (pasului mecanic) , cu un pas
de 3 unităţi.
În etapa următoare din lista locuinţelor astfel extrase având stabilită şi mărimea eşantionului,
se va trece la activitatea de teren şi la fiecare gospodărie astfel aleasa va fi chestionată o singură
persoană de peste 20 ani.
1.3 Stabilirea mărimii eşantionului

În cadrul cercetării de faţă suntem interesaţi să determinăm PROCENTUL locuitorilor


interesaţi în dezvoltarea agroturismului în zona Vama-Buzăului, cu o probabilitate de 95% şi o eroare
de ± 5%.

Pentru a calcula mărimea eşantionului se utilizează formula următoare:

z2 . p. q
n = ───────
E2

Unde : z2 = pătratul coeficientului z corespunzător nivelului de încredere avut în vedere ( se ia din


table şi este 1,96 )

3
p = estimarea procentelor care răspund DA

q = estimarea procentelor celor care răspund NU ( 1-p)

E2 = pătratul erorii admise exprimată în procente

(1,96)2 . 50.50
n = ─────── = 384,16 ≈ 384 persoane
52

Având în vedre faptul că aceste calcule s-au făcut fără factor de corecţie şi cunoscând numărul total al
locuitorilor din Vama-Buzăului, adică 3554, din care au vârsta de peste 20 ani 2427, mărimea
eşantionului va fi de :

N.n 3554.384
n′ = ────── = ────── = 346,55 ≈ 346 persoane
N+n 3554 + 384

Cap.2 ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DATELOR PRIMARE ŞI


SECUNDARE
2.1 Statistica întrebărilor relevante
2.1.1 Rezultatele măsurării cu scala respectivă a întrebărilor şi a variabilelelor de caracterizare
şi graficele corespunzătoare

Var2 Aveţi o afacere în domeniul turismului ?

N Valid 100
Missing 0
Mean .07
Std. Error of Mean .026
Std. Deviation .256
Variance .066

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid NU 93 93.0 93.0 93.0
DA 7 7.0 7.0 100.0
Total 100 100.0 100.0

4
Aşa cum rezultă din analiza răspunsurilor, doar 7 dintre respondenţi au răspuns că au o afacere în
domeniul tuismului, restul de 93 au răspuns negativ la această întrebare. Nu au existat non răspunsuri.
Media variabilei este de 0,7 reprezentând expresia în valoare relativă a procentului răspunsurilor
afirmative.Deasemenea mai avem şi valoarile indicatorilor variaţiei: abaterea standard de la media
eşantioanelor 0,26 , abaterea standard 0,256 precum şi varianţa 0,66
De altfel, acest rezultat este în concordanţă şi cu datele oficiale ale Dir. Jud. de Statistică Braşov şi cu
cele ale primăriei din comuna Vama-Buzăului.

Aveti o afacere in domeniul turismului

NU
DA

Var 4 Turismul este o activitate profitabilă ?

N Valid 96
Missing 4
Mean 3.67
Median 3.00
Mode 3

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid nici/nici 52 52.0 54.2 54.2
profitabil 24 24.0 25.0 79.2
foarte
20 20.0 20.8 100.0
profitabil
Total 96 96.0 100.0
Missing 99 4 4.0
Total 100 100.0

Au răspuns la această întrebare 96 dintre subiecţi şi 4 nu au răspuns.

5
Conform rezultatelor obţinute, din totalul de 96 de răspunsuri, 52% dintre răspunsurile valide au
indicat nivel intermediar (nici-nici) şi 44% dintre răspunsuri au indicat că această activitate este
profitabilă şi foarte profitabilă. Nu a fost nici un răspuns care să indice că această activitate este
neprofitabilă sau total neprofitabilă. Distribuţia frecvenţelor ne indică o concentrare puternică a
răspunsurilor în partea mediană a scalei şi în cea superioară, ceea ce denotă importanţa profitabilităţii
în luarea unei decizii de a investi în domeniul turismului. Atât mediana cât şi valoarea modală au
valoarea 3, ceea ce reprezintă varianta de răspuns nici-nici; scorul mediu este situat între nivelele
nici-nici şi profitabil, având valoarea 3,67 puncte. Această valoare nu reprezintă media aritmetică a
variabilei, deoarece aceasta nu poate fi calculată în cazul scalei ordinale.
De aici putem concluziona că, în opinia a mai mult de jumãtate din cei intervievaţi, turismul este o
activitate rentabilã.

60
Frequency

50
40
30
20
10
0
nici/nici profitabil foarte
profitabil
Turismul este o ...
VAR 5. Vă este cunoscută semnificaţia termenului „TURISM DURABIL”?

N Valid 100
Missing 0
Mean .72
Std. Error of Mean .045
Std. Deviation .451
Variance .204

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid NU 28 28.0 28.0 28.0
DA 72 72.0 72.0 100.0
Total 100 100.0 100.0

6
Media variabilei este de 0,72 reprezentând expresia în valoare relativă a procentului răspunsurilor
afirmative. Pentru 72 dintre respondenţi termenul "TURISM DURABIL" este cunoscut, ceea ce
înseamnă că în viitor în zona Vama-Buzăului, va putea fi dezvoltat cu adevărat turismul durabil. Doar
28 au răspuns negativ şi pentru cei din această categorie vor trebui organizate informări. Nu au existat
non răspunsuri.

Va este cunoscuta semnificatia TURISM DURABIL

NU
DA

VAR 12. În care dintre următoarele domenii ar fi necesare investiţii din partea autorităţilor
publice?

Group $var.12 invest


(Value tabulated = 1)

Pct of Pct of
Dichotomy label Name Count Responses Cases

Investitii -apa curenta VAR12.1 32 8.2 32.0


Investitii -canalizare centralizata VAR12.2 84 21.4 84.0
Inveatitii - punct de prim ajutor VAR12.4 56 14.3 56.0
Investitii - punct farmaceutic VAR12.5 8 2.0 8.0
Investitii - banca VAR12.7 16 4.1 16.0
Investitii - schib valutar VAR12.8 56 14.3 56.0
Investitii - agentie de turism VAR12.9 68 17.3 68.0
Investitii - trasee turistice VAR12.10 56 14.3 56.0
Investitii -altele VAR12.11 16 4.1 16.0
------- ----- -----
Total responses 392 100.0 392.0

0 missing cases; 100 valid cases

7
Am obţinut în acest tabel frecvenţele absolute de apariţie pentru variantele de răspuns şi frecvenţele
relative calculate. În coloana Pct.of responses avem procentele din totalul răspunsurilor, adică
ponderea frecvenţelor absolute ale fiecărei variante de răspuns în totalul răspunsurilor obţinute.
În coloana Pct.of Cases, avem procentele din totalul de cazuri,care reprezintă procentul
respondenţilor care au indicat respective variantă de răspuns.
Toţi subiecţii au răspuns la această întrebare şi deoarece majoritatea subiecţilor au indicat mai multe
variante de răspuns, s-au înregistrat 392 de răspunsuri.
Cele mai multe răspunsuri au fost înregistrate pentru canalizarea centralizată - 84 , ( 21,4% din
totalul răspunsurilor înregistrate) şi a fost indicată de 84% din totalul subiecţilor. Urmează în ordine
descrescătoare agenţia de turism cu 68 de răspunsuri; punctul de prim ajutor, schimbul valutar şi
reabilitarea traseelor turistice au fost indicate fiecare de câte 56 de subiecţi, apa curentă – 32,banca,
altele – 16 şi ultimul punctul farmaceutic – 6.
Având în vedere cele de mai sus, este clar că autorităţile vor trebui să se implice în primul rând în
construirea unui sistem centralizat de canalizare, acest domeniu fiind indicat cu cea mai mare
frecvenţă.

VAR 13. Care este, în opinia Dvs. , cel mai bun loc pentru amenajarea unui C.I.T.?

N Valid 96
Missing 4
Mode 4

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid cladirea
12 12.0 12.5 12.5
vamii
primaria 12 12.0 12.5 25.0
caminul
12 12.0 12.5 37.5
cultural
cladire noua 60 60.0 62.5 100.0
Total 96 96.0 100.0
Missing 99 4 4.0
Total 100 100.0

La această întrebare, 96 dintre subiecţi au răspuns şi nu au răspuns 4 dintre ei.


În urma analizei rãspunsurilor la aceastã întrebare, a rezultat cã subiecţii au indicat ca cel mai bun
loc pentru amenajarea unui C.I.T o nouă clădire amplastă la intrarea în localitate, 60 de răspunsuri.
Aceata corespunde cu valoarea modală 4.
Pentru restul răspunsurilor distribuţia este egală, clădirea Vămii, a Primăriei şi a Căminului Cultural
au fost indicate de câte 12 ori fiecare.
Ca atare, autorităţile locale, respectiv primăria şi Consiliul Judeţean vor trebui să ia în considerare
această părere atunci cînd se va pune în discuţie amanajarea unui C.I.T. la Vama-Buzăului.

8
Cel mai bun loc pentru CIT

70

60

50

Percent
40

30

20

10

0
cladirea vamii primaria caminul cultural cladire noua
Cel mai bun loc pentru CIT

Var.14 Ordonaţi următoarele atribute ale condiţiilor de primire a turiştilor, în funcţie de


importanţa pe care le-o acordaţi. (se acordă rangul 1 pentru criteriul cel mai important, 2
pentru criteriul situat pe locul secund şi aşa mai departe până la rangul 5 pentru criteriul situat
pe ultimul loc)

N Mean
Atibutele conditiilor de
primire a turistilor - 96 2.37
tarifele practicate
Atributele conditiilor de
primire a turistilor - 92 2.61
promptitudinea
Atibutele conditiilor de
primire a turistilor -
modul de srvire si 96 3.96
calitatea preparatelor
Notati atributele
conditiilor de primire a 96 4.21
turistilor- ospitalitatea
Atibutele conditiilor de
primire a turistilor- 96 4.58
curatenia
Valid N (listwise) 92
La această întrebare au răspuns doar 92 de subiecţi, 8 dintre ei nedând nici un răspuns.
În tabelul de faţă s-au obţinut scorurile medii pentru fiecare variabilă de răspuns; variabilele analizate
au fost ordonate‚ în ordine descrescătoare, variabila cu scorul mediu cel mai mic fiind situată pe locul
1. În conformitate cu răspunsurile subiecţilor, ordinea scorurilor medii este următoarea, pe locul 1-
tarifele practicate apoi promptitudinea în servirea turiştilor, modul de servire şi calitatea preparatelor
culinare ospitalitatea şi cea mai importantă, pe locul 5 curăţenia. Deci cel mai imporatant criteriu este
curăţenia.

9
5

3
Mean

0
Notati atributele Atributele Atibutele Atibutele Atibutele
conditiilor de conditiilor de conditiilor de conditiilor de conditiilor de
primire a primire a primire a primire a primire a
turistilor- turistilor - turistilor -modul turistilor -tarifele turistilor-
ospitalitatea promptitudinea de srvire si practicate curatenia
calitatea
preparatelor

VAR 19. Sunteţi interesat de accesarea unui fond nerambursabil ?

N Valid 100
Missing 0
Mean 4.40
Std. Error of Mean 1.941
Std. Deviation 19.414
Variance 376.889

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid NU 52 52.0 52.0 52.0
DA 44 44.0 44.0 96.0
99 4 4.0 4.0 100.0
Total 100 100.0 100.0

Media variabilei este de 4,4 reprezentând expresia în valoare relativă a procentului răspunsurilor
afirmative. 44 dintre respondenţi sunt interesaţi de accesarea unui fond nerambursabil în timp ce mai
mult de jumătate au răspuns negativ - 52 şi pentru cei din această categorie vor trebui organizate
informări cu privire la avantajele pe care le conferă aceste fonduri şi în ce condiţii vor putea fi ele
accesate. Au existat 4 non răspunsuri.

10
Sunteti interesat de accesarea unui fond nerambursabil

NU
DA
99

VAR 24. Împărţiţi 100 de puncte între următoarele instituţii publice în funcţie de gradul în
care consideraţi că ar trebui să se implice în dezvoltarea turismului din Vama-Buzăului.
Descriptive Statistics

N Mean
Impartiti 100 puncte intre
institutii -Parlamentul 100 20.60
Romaniei
Impartiti 100 puncte intre
instititii - Guvernul 100 23.40
Romaniei
Impartiti 100 ouncte intre
institutii- Presedintele 100 24.60
Romaniei
Impartiti 100 puncte intre
institutii - Institutia 100 31.80
Prefectului
Impartiti 100 puncte intre
institutii -Consiliul 100 42.80
Judetean Brasov
Impartiti 100 puncte intre
institutii -Primaria Vama 100 55.60
Buzaului
Valid N (listwise) 100

În acest caz, se calculează mediile aritmetice pentru fiecare categorie de răspuns în funcţie de părerile
subiecţilor şi ca atare în tabel media cea mai mare semnifică importanţa cea mai mare. Dupã cum
rezultă din tabel, pe primul loc se situeazã primăria Vama-Buzăului, cu o medie de 55,6 de aproape 3
ori mai mult decât alte instituţii.

11
În consecinţă se va recomanda ca primăria să se implice cât se poate de mult în procesul de
dezvoltare al turismului, fiind pe de altă parte şi direct interesată de acest proces.

VAR 28. În ce tip de activitate legată de turism, aţi dori să investiţi ?

N Valid 100
Missing 0
Mode 1

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid cazare 48 48.0 48.0 48.0
alimentatie
8 8.0 8.0 56.0
publica
agentie de
8 8.0 8.0 64.0
turism
agrement 12 12.0 12.0 76.0
99 24 24.0 24.0 100.0
Total 100 100.0 100.0

Analiza răspunsurilor la această întrebare a relevat faptul că din totalul respondenţilor 48 au indicat
că ar fi interesaţi să investească în domeniul turismului în spaţii de primire a turiştilor (cazare). De
altfel şi valoarea modală de 1 indică acelaşi lucru. 12 persoane au indicat agrementul şi câte 8 dintre
subiecţi ar investi în vederea înfiinţării unei agenţii de turism sau într-o unitate de alimentaţie publică.
Deoarece unităţile de alimentaţie publică sunt extrem de necesare în zonă - fiind unul dintre
principalele lipsuri - se va indica autorităţilor să găsească cele mai bune căi de încurajare a acestui tip
de investiţie.
In ce tip de
activitate turistica
ati dori sa investiti
cazare
alimentatie publica
agentie de turism
agrement
99

12
VAR 29 Când intenţionaţi să vă deschideţi propria afacere în turism ?

N Valid 100
Missing 0
Mode 4

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid in iarna asta 4 4.0 4.0 4.0
anul viitor 12 12.0 12.0 16.0
peste mai
60 60.0 60.0 76.0
mult timp
99 24 24.0 24.0 100.0
Total 100 100.0 100.0

La această întrebare nu au răspuns 24 de subiecţi; din analiza datelor rezultate se trage concluzia clară
că 60 dintre cei intervievaţi vor investi numai peste mai mult timp. În această situaţie se va indica
autorităţilor să intensifice activităţile de informare cu privire la accesarea fondurilor nerambursabile
pe de o parte şi pe de alta de a prezenta locuitorilor avantajele unei afaceri în turism. În acest sens se
indică utilizarea unor modalităţi mai deosebite de a întreprinde asemenea acţiuni, precum organizarea
unor deplasări în regiuni dezvoltate d.p.d.v. turistic şi a unor schimburi de experienţă cu alte
comunităţi cu experienţă în domeniu.

Când intenţionaţi să vă deschideţi propria afacere în turism

60

50

40
Percent

30

20

10

0
in iarna asta anul viitor peste mai mult timp 99
Când intenţionaţi să vă deschideţi propria afacere în turism

13
VAR 30. Ce sumă v-aţi propus să investiţi într-o activitate din domeniul turismului ?
N Valid 100
Missing 0
Mean 25.6500
Std. Error of Mean 4.14364
Median 3.0000
Mode 2.00
Std. Deviation 41.43642
Variance 1716.977
Range 98.00
Minimum 1.00
Maximum 99.00
Sum 2565.00

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid pana in
14 14.0 14.0 14.0
10000
10000 -
27 27.0 27.0 41.0
25000
25000 -
19 19.0 19.0 60.0
50000
peste
16 16.0 16.0 76.0
50000
99.00 24 24.0 24.0 100.0
Total 100 100.0 100.0

După cum rezultă din tabelul de mai sus, 24 dintre subiecţi nu au indicat nici o sumă nefiind interesaţi
de a investi în turism sau au evitat răspunsul la această întrebare.Media obţinută este de 25650 de lei
şi mediana în valoare de 2, indică nivelul cuprins între 25000 şi 50000 de lei. Amplitudinea(Range)
este de 9800.
Dintre cei care sunt interesaţi de a investi în activităţi din domeniul turismului, un procent de 27%
doresc să investească între 10000 şi 25000 lei, urmează cu sume între 25000 şi 50000 lei un procent
de 19%, 16% vor să investească peste 50000 lei şi doar 14% vor investi sub 10000 lei.
Aceasta denotă, că cei care sunt interesaţi sunt în cunoştinţă de cauză despre nivelul costurilor , ştiu
în ce vor să investească şi ce au de făcut în acest sens.

14
Ce suma v-ati propus sa investiti in dezvoltarea unei activitati din
domeniul turismului

pana in 10000
10000 - 25000
25000 - 50000
peste 50000
99.00

VAR 33 Care credeţi că ar fi cele mai utile metode de promovare turistică a zonei Vama-
Buzăului ?
Group $V33 Promovare
(Value tabulated = 1)

Pct of Pct of
Dichotomy label Name Count Responses Cases

Promovare turistica-CIT VAR33.1 56 23.3 70.0


Promovare turistica- targuri de turism VAR33.2 48 20.0 60.0
Promovare turistica- pliante si brosuri VAR33.3 56 23.3 70.0
Promovare turistica- Internet VAR33.4 76 31.7 95.0
Promovare turistica- altele VAR33.5 4 1.7 5.0
------- ----- -----
Total responses 240 100.0 300.0

20 missing cases; 80 valid cases


La această întrebare 20 dintre subiecţi nu au răspuns şi deaorece cei 80 de respondenţi au indicat mai
multe variante s-a cumulat un număr total de 240 de răspunsuri.
Pe primul loc în ordinea frecvenţelor, se situează promovarea pe internet 76 de răspunsuri, pe locul
secund se află promovarea prin C.I.T. şi editarea de pliante şi broşuri cu 56 iar pe locul al treilea
promovarea prin intermediul târgurilor de turism.
La elaborarea strategiei de promovare a destinaţiei Vama-Buzăului, va trebui ca aceste forme de
promovare să fie luate în considerare şi dezvoltate.

15
Promovare
turistica-CIT
Promovare
turistica- targuri de
turism
Promovare
turistica- pliante si
brosuri
Promovare
turistica- Internet
Promovare
turistica- altele

VAR 35 În ce măsură ar putea contribui locuitorii din Vama-Buzăului la dezvoltarea


turismului în comuna lor ?
N Valid 100
Missing 0
Mean 22.24
Std. Error of Mean 3.858
Median 3.00
Mode 3

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid foarte putin 4 4.0 4.0 4.0
putin 4 4.0 4.0 8.0
destul de
56 56.0 56.0 64.0
mult
foarte mult 16 16.0 16.0 80.0
99 20 20.0 20.0 100.0
Total 100 100.0 100.0

20% din cei intervievaţi nu au răspuns şi cei mai mulţi - 56 sunt convinşi că locuitorii din Vama-
Buzăului pot contribui destul de mult la dezvoltarea turismului în zona lor. 16 au răspuns foarte mult
şi doar câte 4 au răspuns deloc sau puţin. Valoarea modală este de 3 şi se situează în categoria destul
de mult.

16
În concluzie, implicarea locuitorilor în procesul de imlementare a strategiei de dezvoltare a turismului
în Vama-Buzăului fiind extrem de necesară este mai mult decât binevenită atitudinea lor pozitivă în
acest sens.

VAR 36 Cât de des sunteţi dispus să participaţi la activităţi de igienizare a mediului


înconjurător din Vama-Buzăului ?
N Valid 100
Missing 0
Mean 22.44
Median 3.00
Mode 3

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid o data pe an 12 12.0 12.0 12.0
de cateva ori
40 40.0 40.0 52.0
pe an
lunar 20 20.0 20.0 72.0
saptamanal 8 8.0 8.0 80.0
99 20 20.0 20.0 100.0
Total 100 100.0 100.0

Nu au răspuns la această întrebare 20% dintre respondenţi. Cei mai mulţi dintre respondenţi, 40 dintre
ei, sunt dispuşi să participe la activităţi de igienizare a mediului de câteva ori pe an, lunar au indicat
20 , odată pe an 12 şi numai 8 săptămânal.Valoarea modală de 3 este corespunzătoare nivelului „de
câteva ori pe an”.
În acest sens, autorităţile vor avea şi în viitor parte de întregul sprijin al locuitorilor, care doresc ca
zona lor să fie menţinută curată şi nepoluată, atât pentru ei şi urmaşii lor, dar şi pentru turiştii pe care
vor să îi atragă la Vama-Buzăului cu acest argument.
Cat de des sunteti dispus sa participati la activitati de
igienizare a mediului

40

30
Percent

20

10

0
o data pe an de cateva ori pe lunar saptamanal 99
an
Cat de des sunteti dispus sa participati la activitati de
igienizare a mediului

17
VAR 40 Care este vârsta Dvs. ?
N Valid 100
Missing 0
Mean 2.28
Std. Error of Mean .119
Median 2.00
Mode 1
Std. Deviation 1.190
Variance 1.416

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 18-30 36 36.0 36.0 36.0
31-40 20 20.0 20.0 56.0
41-50 28 28.0 28.0 84.0
51-60 12 12.0 12.0 96.0
peste 60 4 4.0 4.0 100.0
Total 100 100.0 100.0

Cei mai mulţi dintre subiecţi sunt tineri din categoria 18-30 de ani şi cei mai puţini din categoria celor
în vârstă. Media este de 22,8 ani, valoarea modală de 1 indicând aceeaşi categorie.

Varsta

18-30
31-40
41-50
51-60
peste 60

18
VAR 41 Care este profesia Dvs. ?
N Valid 100
Missing 0
Mode 3(a)
Std. Deviation 1.682
Variance 2.828
a Multiple modes exist. The smallest value is shown

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid somer 4 4.0 4.0 4.0
intelectual,SS 8 8.0 8.0 12.0
elev,student 12 12.0 12.0 24.0
alta 12 12.0 12.0 36.0
studii
32 32.0 32.0 68.0
medii,functionar
muncitor 32 32.0 32.0 100.0
Total 100 100.0 100.0

Majoritatea subiecţilor sunt grupaţi în categoriile cu studii medii şi muncitori câte 32 au indicat aceste
categorii , câte 12 au indicat categoriile elevi/studenţi şi alta, 8 au indicat categoria intelectuali cu SS
şi doar 4 dintre ei au răspuns că sunt şomeri.

Profesia

40

30
Percent

20

10

0
elev,student intelectual,SS studii medii, muncitor somer alta
functionar
Profesia

19
VAR 43 Care este nivelul lunar al veniturilor din familia Dvs. ?
N Valid 100
Missing 0
Mean 2.16
Median 2.00
Mode 2
Std. Deviation 1.261
Variance 1.590
Range 4

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid sub1000 32 32.0 32.0 32.0
1001-
48 48.0 48.0 80.0
2000
2001-
4 4.0 4.0 84.0
3000
3001-
4 4.0 4.0 88.0
4000
peste
12 12.0 12.0 100.0
4000
Total 100 100.0 100.0
Cei mai mulţi dintre respondenţi, 48 au indicat nivelul de 1001-2000 de lei, 32 sub 1000, peste 4000
au fost 4 răspunsuri şi câte 4 pentru nivelurile de 2001-3000 şi 3001-4000 lei. Mediana şi valoarea
modlului corespund categoriei 1001-2000 de lei.

VAR 45 Sex
N Valid 100
Missing 0
Mean .28
Median .00
Mode 0
Std. Deviation .451
Variance .204
Range 1

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Femei 72 72.0 72.0 72.0
Barbati 28 28.0 28.0 100.0
Total 100 100.0 100.0

Majoritare sunt femeile în număr de 72, bărbaţi fiind doar 28, ccea ce corespunde şi valorii modale 0.

20
sex

80

60

Percent
40

20

0
Femei Barbati
sex

2.1.2 Rezultatele măsurării pentru 2 întrebări relevante în raport cu


caracteristicile subiecţilor
Case Processing Summary

Cases
Valid Missing Total
N Percent N Percent N Percent
Varsta * In ce tip de
activitate turistica ati 100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
dori sa investiti

Varsta * In ce tip de activitate turistica ati dori sa investiti Crosstabulation

Count

In ce tip de activitate turistica ati dori sa investiti


alimentatie agentie de
cazare publica turism agrement 99 Total
Varsta 18-30 16 4 4 4 8 36
31-40 4 4 0 0 12 20
41-50 24 0 4 0 0 28
51-60 4 0 0 4 4 12
peste 60 0 0 0 4 0 4
Total 48 8 8 12 24 100

Dintre cei intervievaţi, categoria de vârstă 41-50 doreşte să investească în unităţi de cazare 24 şi 4
dintre ei în activităţi de agrement.Această categorie de vârstă este cea mai interesată să investească.
Următoarea categorie care va investi în activităţi din domeniul turismului este cea care cuprinde
vârste între 18 şi 30 de ani. Aceştia vor să investească în unităţi de cazare 16, în alimentaţie publică 4,
alţii 4 în agenţii de turism şi alţii 4 în agrement, alte 8 persoane nu au răspuns.
Dintre cei cuprinşi în categoria 31-40 , 12 nu au răspuns, şi câte 4 vor investi în cazare şi alimentaţie
publică. Cei cu vârste între 51-60 de ani, sunt interesaţi să investească în cazare 4, alţi 4 în agrement
şi 4 nu au răspuns. Din categoria celor de peste 60 de ani, doar 4 vor investi în agreement.

21
Nivelul veniturilor lunare * Ce suma v-ati propus sa investiti in dezvoltarea unei activitati din domeniul turismului
Crosstabulation

Count
Ce suma v-ati propus sa investiti in dezvoltarea unei activitati din
domeniul turismului
pana in 10000 - 25000 -
10000 25000 50000 peste 50000 99.00 Total
Nivelul sub1000 2 10 7 5 8 32
veniturilor 1001-2000 9 11 10 6 12 48
lunare
2001-3000 0 1 1 2 0 4
3001-4000 1 1 0 2 0 4
peste 4000 2 4 1 1 4 12
Total 14 27 19 16 24 100
Nu au răspuns la această întrebare 24 de subiecţi.
Dintre persoanele care doresc să investească în domeniul turismului, categoria celor cu venituri
lunare cuprinse între 1001 şi 2000 lei sunt cei mai numeroşi ( total 36 ), următoarea categorie este cea
cu venituri foarte mici sub 1000 – 24 de cazuri. Cei cu venituri de peste 4000 de lei, doresc să
investească dar sunt doar 8 răspunsuri şi cei mai puţin tentaţi de a investi în acest domeniu de
activitate sunt cei cu venituri mici şi medii, respectiv cu venituri cuprinse între 2001 – 3000 şi 3001-
4000 de lei( câte 4 cazuri).
Pe de altă parte, dintre cei care doresc să investească, cele mai multe răspunsuri pozitive au dat cei cu
venituri cuprinse între 1001 şi 2000 de lei, care ar dori să investească sume cuprinse între 10000 ţi
25000 de lei şi nu avem nici un respondent la categoria cu venituri peste 4000 de lei care să
investească între 25000 şi 50000 lei.

2.2 Estimarea parametrilor populaţiei pentru 2 variabile importante ale cercetării

a) Medie

Statistic Std. Error


Ce suma v-ati propus Mean 25.6500 4.14364
sa investiti in 95% Confidence Lower Bound 17.4281
dezvoltarea unei Interval for Mean
activitati din domeniul Upper Bound
33.8719
turismului
5% Trimmed Mean 22.9444
Median 3.0000
Variance 1716.977
Std. Deviation 41.43642
Minimum 1.00
Maximum 99.00
Range 98.00
Interquartile Range 2.00
Skewness 1.235 .241
Kurtosis -.483 .478

Estimarea se face în condiţiile unei probabilităţi de 95%.

22
Din analiza valorilor din tabelul de mai sus, rezultă că media sumei pe care şi-au propus să o
investească cei chestionaţi este de 25650 lei., mediana indicând o valoare de 30000.
Valoarea minimă indicată a fost 17428 iar cea maximă de 33871. De aici rezultă o amplitudine de
9800 de lei.
Media obţinută la nivelul eşantionului 25650 , poate fi considerată o estimare punctuală a mediei la
nivelul populaţiei totale, însă o estimare mai aproape de realitate este cea pe baza intervalului de
încredere, care ia în calcul şi eroarea aleatoare de eşantionare.
Cele 2 valori care apar sub medie sunt valorile aferente limitelor intervalului de încredere pentru
media la nivelul populaţiei totale, în condiţiile unei probabilitîţi de 95%. Limita inferioară este de
17428 iar cea superioară de 33871.
În concluzie, la nivelul populaţiei totale putem garanta cu o probabilitate de 95% că media sumei care
se doreşte a fi investită în domeniul turismului poate lua valori în intervalul [ 17428; 33871]
Eroarea de eşantionare este de ± 8222 lei, valoare care se scade şi se adună la media eşantionului în
vederea obţinerii intervalului de încredere.
Deci intervalul de încredere va fi
33871- 8222≤ µ ≤ 33871 + 8222

b) Procent

Analiza în cazul procentelor se bazează pe o scală binară. Se va estima procentul răspunsurilor


afirmative din totalul răspunsurilor exprimate.

Descriptives

Statistic Std. Error


Aveti o afacere in Mean .07 .026
domeniul turismului 95% Confidence Lower Bound .02
Interval for Mean Upper Bound
.12

5% Trimmed Mean .02


Median .00
Variance .066
Std. Deviation .256
Minimum 0
Maximum 1
Range 1
Interquartile Range 0
Skewness 3.422 .241
Kurtosis 9.909 .478

În cazul de faţă, media caracteristicii binare este exprimată în valori relative, având o valoare de 0,07.
Semnificaţia acestei valori este că 7% dintre membrii eşantionului au o afacere în domeniul
turismului.
La nivelul populaţiei totale putem garanta cu o probabilitate de 95% că procentul celor care au o
afacere în domeniul turismului se situează în intervalul [ 2%; 12%].

23
2.3. Testarea ipotezelor statistice ale cercetării cu diferite metode
2.3.1 testarea ipotezei în cazul mediei

Se vor testa ipotezele în cazul sumelor medii care se doresc a fi investite în domeniul turismului.

Ipoteza nulă H0 µ = 25000 lei


Ipoteza alternativă H1 µ ≠ 25000 lei
Nivelul de semnificaţie α = 0,05
Regula de decizie va fi luată în funcţie de nivelul semnificaţie minim:
Dacă Sig.≤ 0,05 se acceptă ipoteza alternativă, în sensul că se constată o diferenţă faţă de valoarea
stabilită prin ipotezele statistice.
Dacă Sig. > 0,05 se acceptă ipoteza nulă, în sensul că nu există diferenţe semnificative d.p.d.v.
statistic faţă de valoarea stabilită prin ipotezele statistice.

One-Sample Statistics

Std. Error
N Mean Std. Deviation Mean
Ce suma v-ati propus sa
investiti in dezvoltarea
unei activitati din domeniul 100 25.65 41.436 4.144
turismului

Din acest tabel, rezultă că la nivelul eşantionului avem o medie 25650 lei, cu o abatere standard de
4143,6 lei. Se observă că media la nivelul eşantionului este mai mare decât media teoretică stabilită
în ipotezele statistice µ = 25000 lei. În consecinţă se pune problema testării în ce măsură această
diferenţă este suficient de mare pentru a nu fi datorată doar alegerii unui anumit eşantion.

One-Sample Test

Test Value = 25000


95% Confidence Interval
of the Difference
Mean
t df Sig. (2-tailed) Difference Lower Upper
Ce suma v-ati propus sa
investiti in dezvoltarea
unei activitati din domeniul -6027.149 99 .000 -24974.350 -24982.57 -24966.13
turismului

Din tabelul de mai sus, nivelul de semnificaţie rezultat este zero.


Pe cale de consecinţă se respinge Ipoteza nulă şi se acceptă ipoteza alternativă, media sumei pe care
sunt dispuşi locuitorii din Vama-Buzăului să o investească în activităţi din domeniul turismului fiind
diferită de 25000 de lei.

24
2.3.2 testarea ipotezei în cazul procentului
Vom testa ce procent din populaţia din Vama-Buzăului are o afacere în domeniul turismului.

Ipoteza nulă : Cel mult 10% din populaţia din Vama-Buzăului are o afacere în domeniul turismului
H0 π = 10 %
Ipoteza alternativă : Mai mult de 10% din populaţia din Vama-Buzăului are o afacere în domeniul
turismului
H1 π > 10%
Nivelul de semnificaţie α = 0,05
Regula de decizie va fi luată în funcţie de nivelul semnificaţie minim:
Dacă Sig.≤ 0,05 se acceptă ipoteza alternativă, în sensul că mai mult de 10 % din populaţia din
Vama-Buzăului are o afacere în domeniul turismului .
Dacă Sig. > 0,05 se acceptă ipoteza nulă, în sensul că cel mult 10% din populaţia din Vama-Buzăului
are o afacere în domeniul turismului .
One-Sample Statistics

Std. Error
N Mean Std. Deviation Mean
Aveti o afacere in
domeniul turismului 100 .07 .256 .026

La nivelul celor 100 de personae care au răspuns la această întrebare, media caracteristicii binare este
de 0,7 ceea ce semnifică faptul că 7% dintre respondenţi au o afacere în domeniul turismului,
abaterea standard fiind de 0,256 (25,6%). Valoarea abaterii standard de la media eşantioanelor fiind
de 0,26.
One-Sample Test

Test Value = 0.1


95% Confidence Interval
of the Difference
Mean
t df Sig. (2-tailed) Difference Lower Upper
Aveti o afacere in
domeniul turismului -1.170 99 .245 -.030 -.08 .02

Analizând datele din tabelul de rezultat, constatăm că valoarea nivelului de semnificaţie


Sig.(2-tailed) este de 0.245, mai mare decât 0,05 şi în consecinţă regula de decizie este că se acceptă
ipoteza nulă, în sensul că cel mult 10% din populaţia din Vama-Buzăului are o afacere în domeniul
turismului.

25
2.4 Testarea diferenţelor dintre medii şi a diferenţelor dintre procente
2.4.1 Testarea diferenţelor dintre medii
Se va testa existenţa unei diferenţe între bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte valoarea sumelor pe care
ar dori să le investească într-o afacere din domeniul turismului.
Descriptives

sex Statistic Std. Error


Ce suma v-ati Femei Mean 29.31 5.131
propus sa investiti 95% Confidence Lower Bound 19.08
in dezvoltarea unei Interval for Mean
activitati din Upper Bound
39.54
domeniul turismului
5% Trimmed Mean 27.01
Median 3.00
Variance 1895.201
Std. Deviation 43.534
Minimum 1
Maximum 99
Range 98
Interquartile Range 97
Skewness 1.012 .283
Kurtosis -1.002 .559
Barbati Mean 16.25 6.505
95% Confidence Lower Bound 2.90
Interval for Mean Upper Bound
29.60

5% Trimmed Mean 12.50


Median 3.00
Variance 1184.639
Std. Deviation 34.419
Minimum 1
Maximum 99
Range 98
Interquartile Range 3
Skewness 2.154 .441
Kurtosis 2.849 .858
Conform tabelul de mai sus se constată că există o diferenţă între mediile sumelor pe care le-ar
investi subeşantionul alcătuit din femei şi cel alcătuit din bărbaţi. În continuare se va analiza dacă
diferenţa deja constatată este semnificativă d.p.d.v. statistic pentru a putea afirma că ea se menţine şi
la nivelul populaţiei totale.
Group Statistics

Std. Error
sex N Mean Std. Deviation Mean
Ce suma v-ati Femei
propus sa investiti 72 29.31 43.534 5.131
in dezvoltarea Barbati
unei activitati din
domeniul 28 16.25 34.419 6.505
turismului

26
Conform statisticii descriptive la nivelul celor 2 grupuri, au răspuns 72 de femei, media sumelor pe
care acestea le-ar investi este de 29310 lei, iar media celor 28 de bărbaţi este de 16250 lei. De aici
rezultă o diferenţă între cele 2 medii.
Prin intermediul testului vom încerca să vedem dacă putem accepta că această diferenţă există şi la
nivelul populaţiei totale. Pentru aceasta vom formula următoarele ipoteze:
H0 : µ1 = µ2
H1 : µ1 ≠ µ2
Regula de decizie va fi următoarea: dacă intervalul de încredere conţine valoarea zero, se acceptă
ipoteza nulă, în sesul că nu putem garanta, în condiţiile de probabilitate stabilite, existenţa unei
diferenţe semnificative între cele 2 grupuri la nivelul populaţiei totale.
O altă regulă de decizie poate fi luată şi în funcţie de valoarea nivelului de semnificaţie.
Dacă α ≤ 0,05 atunci se acceptă ipoteza alternativă.

Independent Samples Test

Levene's Test
for Equality of
Variances t-test for Equality of Means
Sig. Std.
(2- Mean Error
taile Differe Differe 95% Confidence Interval of the
F Sig. t df d) nce nce Difference
Lowe
r Upper
Ce suma v-ati Equal
propus sa investiti variances
in dezvoltarea assumed 1.42 -
10.455 .002 98 .158 13.056 9.181 31.276
unei activitati din 2 5.165
domeniul
turismului
Equal
variances 1.57 -
61.931 .120 13.056 8.284 29.616
not 6 3.505
assumed

În situaţia noastră analizând datele rezultate în urma aplicării testului, decizia este că vom accepta H0,
deoarece:
- nivelul de semnificaţie Sig. (2-tailed) are valoarea 0,158 ≥ 0,05
- intervalul de încredere cuprinde valoarea zero, valoarea minimă fiind – 5.165 şi cea maximă fiind
31.276.
Concluzia este că diferenţa constatată la nivelul eşantionului între cele 2 grupuri nu este semnificativă
la nivelul populaţiei totale.

27
2.4.2 Testarea diferenţelor dintre procente

Se va testa existenţa unei diferenţe la nivelul populaţiei totale referitoare la procentul investitorilor
( celor care au deja o afacere ) în turism în rândul femeilor comparativ cu procentul investitorilor în
turism în rândul bărbaţilor.

Std. Error
sex N Mean Std. Deviation Mean
Aveti o afacere Femei 72 .07 .256 .030
in domeniul Barbati
turismului 28 .07 .262 .050

Conform statisticii descriptive la nivelul celor 2 grupuri, au răspuns 72 de femei şi 28 de


bărbaţi.Media procentelor celor 2 grupuri care au afacere în domeniul turismului , la nivelul
eşantionului este aceeaşi de 0,7 ceea ce transformat rezultă 7%.
Prin intermediul testului vom încerca să vedem dacă putem accepta că această situaţie există şi la
nivelul populaţiei totale. Pentru aceasta vom formula următoarele ipoteze:
H0 : π1 = π 2
H1 : π1 ≠ π 2
Regula de decizie va fi următoarea: dacă intervalul de încredere conţine valoarea zero, se acceptă
ipoteza nulă. O altă regulă de decizie poate fi luată şi în funcţie de valoarea nivelului de semnificaţie.
Dacă α ≤ 0,05 atunci se acceptă ipoteza alternativă.

Independent Samples Test

Levene's
Test for
Equality of
Variances t-test for Equality of Means
Sig.
(2- Mean Std. Error 95% Confidence Interval
F Sig. t df tailed) Difference Difference of the Difference

Lower Upper
Aveti o Equal
afacere variances
-
in assumed .005 .945 98 .972 -.002 .057 -.116 .112
.035
domeniul
turismului
Equal
variances -
48.198 .973 -.002 .058 -.119 .115
not .034
assumed

Analizând datele rezultate în urma aplicării testului, decizia este că vom accepta H0, deoarece:
- nivelul de semnificaţie Sig. (2-tailed) are valoarea 0,972 ≥ 0,05
- intervalul de încredere cuprinde valoarea zero, valoarea minimă fiind – 0,116 şi cea maximă fiind
0,112.
Concluzia este că egalitatea mediilor constatată la nivelul eşantionului între cele 2 grupuri se
păstrează şi la nivelul populaţiei totale.

28
2.5 Analiza legăturii dintre 2 variabile
2.5.1 Tabele de contingenţă comentate

Pentru uşurarea analizei, se redefinesc variabilele, în sensul că se va reduce numărul posibilităţilor de


răspuns.
Aveti o afacere in domeniul turismului * Grupe varsta Crosstabulation

Grupe varsta
tineri adulti varstnici Total
Aveti o afacere in NU Count 51 38 4 93
domeniul Expected Count 52.1 37.2 3.7 93.0
turismului
% within Aveti o
afacere in
54.8% 40.9% 4.3% 100.0%
domeniul
turismului
% within Grupe
91.1% 95.0% 100.0% 93.0%
varsta
% of Total 51.0% 38.0% 4.0% 93.0%
DA Count 5 2 0 7
Expected Count 3.9 2.8 .3 7.0
% within Aveti o
afacere in
71.4% 28.6% .0% 100.0%
domeniul
turismului
% within Grupe
8.9% 5.0% .0% 7.0%
varsta
% of Total 5.0% 2.0% .0% 7.0%
Total Count 56 40 4 100
Expected Count 56.0 40.0 4.0 100.0
% within Aveti o
afacere in
56.0% 40.0% 4.0% 100.0%
domeniul
turismului
% within Grupe
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
varsta
% of Total 56.0% 40.0% 4.0% 100.0%

Acest tabel conţine frecvenţele absolute şi procentele aferente distribuţiei celor care au a afacere în
domeniul turismului pe 3 categorii de vârstă. În toate cazurile numărul celor care nu au o asemenea
afacere este mai mare decît a celor care au.
Din totalul eşantionului procentul tinerilor care au o afacere în turism este de 5% în timp ce a celor
care nu au este de 51%.
Din totalul eşantionului procentul adulţilor care deţin o afacere în turism este de 2%, în timp ce a
celor care nu au este de 38%.
La categoria celor vârstnici, procentul celor care deţin o afacere în turism este zero, în timp ce a celor
care nu au este de 4 %.
Şi din această analiză rezultă o diferenţă mare între cei care deţin şi cei care nu deţin o afacere în
domeniul turismului.

29
Ce suma v-ati propus sa investiti in dezvoltarea unei activitati din domeniul turismului * Grupe varsta
Crosstabulation

Grupe varsta
tineri adulti varstnici Total
Ce suma v-ati pana in 25000 Count 3 11 0 14
propus sa investiti in Expected Count 7.8 5.6 .6 14.0
dezvoltarea unei
activitati din 25000 si 50000 Count 13 13 1 27
domeniul turismului Expected Count 15.1 10.8 1.1 27.0
peste50000 Count 20 12 3 35
Expected Count 19.6 14.0 1.4 35.0
99 Count 20 4 0 24
Expected Count 13.4 9.6 1.0 24.0
Total Count 56 40 4 100
Expected Count 56.0 40.0 4.0 100.0

Acest tabel conţine frecvenţele absolute şi procentele aferente distribuţiei celor care şi-au propus să
investească într-o afacere în domeniul turismului pe 3 categorii de vârstă. Cele mai multe cazuri sunt
cele în care suma investită va fi de peste 50000 de lei, dintre care cei mai mulţi sunt tineri, 20 cazuri.
Din totalul eşantionului numărul tinerilor care vor să investească în turism este de 56 în timp ce adulţi
sunt 40 şi vârstnici 4. Din această analiză rezultă o diferenţă mare între cei tineri şi cei vârstnici

2.5.2 Teste χ2

Se va încerca punerea în evidenţă a legăturii dintre vârstă şi numărul persoanelor care au o afacere în
2
domeniul turismului, prin intermediul testului χ
Ipotezele testului:
H0 – nu există legătură între vârstă şi deţinerea unei afaceri în turism
H1 - există o legătură între vârstă şi deţinerea unei afaceri în turism
Regula de decizie poate fi luată în funcţie de valoarea raportului critic(Pearson Chi-Square) sau a
nivelului de semnificaţie pentru care se poate accepta ipoteza alternativă.
Chi-Square Tests

Asymp. Sig.
Value df (2-sided)
Pearson Chi-Square .867(a) 2 .648
Likelihood Ratio 1.148 2 .563
Linear-by-Linear
.853 1 .356
Association
N of Valid Cases
100

a 4 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .28.

Având în vedere rezultatele testului, decizia este că se acceptă ipoteza nulă şi se respinge cea
alternativă, în sensul că nu există o legătură între vârstă şi deţinerea unei afaceri în turism.
Se ia această decizie deoarece nivelul de semnificaţie Asymp. Sig. (2-sided) = 0,648 ≥ 0,05
Testul este valid deoarece doar în 4 celule au fost valori aşteptate mai mici decât 5.

30
Dorim mai departe să aflăm dacă există o legătură între sumele pe care ar dori să le investească în
domeniul turismului locuitorii din Vama-Buzăului şi vârsta lor.
Ipotezele testului:
H0 – nu există legătură între vârstă şi posibilele sume investite în afaceri în turism
H1 - există o legătură între vârstă şi posibilele sume investite în afaceri în turism
Regula de decizie poate fi luată în funcţie de valoarea raportului critic (Pearson Chi-Square) sau a
nivelului de semnificaţie pentru care se poate accepta ipoteza alternativă.
Chi-Square Tests

Asymp. Sig.
Value df (2-sided)
Pearson Chi-Square 19.057(a) 6 .004
Likelihood Ratio 20.405 6 .002
Linear-by-Linear
9.442 1 .002
Association
N of Valid Cases
100

a 4 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .56.

Având în vedere rezultatele testului, decizia este că se acceptă ipoteza alternativă şi se respinge cea
nulă, în sensul că există o legătură între vârstă şi posibilele sume investite în afaceri în turism.
Se ia această decizie deoarece nivelul de semnificaţie Asymp. Sig. (2-sided) = 0,004 ≤ 0,05
Testul este valid deoarece doar în 4 celule au fost valori aşteptate mai mici decât 5.

2.5.3 Testul Kolmogorov-Smirnov

Este un test neparamentric, care se aplică pentru testarea diferenţelor dintre 2 eşantioane
independente şi se au în vedere variabile ordinale.
Se va testa existenţa unor diferenţe semnificative între 2 grupuri din punct de vedere al aprecierii lor
cu privire la eficienţa promovării turistice.
Promovarea turistica va spori numarul turistilor in Vama Buzaului * sex Crosstabulation

sex
Femei Barbati Total
Promovarea acord Count 24 16 40
turistica va spori Expected Count 28.3 11.7 40.0
numarul turistilor
in Vama Buzaului % within sex 35.3% 57.1% 41.7%
acord total Count 28 4 32
Expected Count 22.7 9.3 32.0
% within sex 41.2% 14.3% 33.3%
99 Count 16 8 24
Expected Count 17.0 7.0 24.0
% within sex 23.5% 28.6% 25.0%
Total Count 68 28 96
Expected Count 68.0 28.0 96.0
% within sex 100.0% 100.0% 100.0%

31
Ipotezele testului sunt următoarele:
H0 – între femei şi bărbaţi nu există diferenţe semnificative cu privire la opiniile lor în ceea ce
priveşte efectul promovării turistice asupra numărului de turişti
H1 - între femei şi bărbaţi există diferenţe semnificative cu privire la opiniile lor în ceea ce priveşte
efectul promovării turistice asupra numărului de turişti
Regula de decizie se ia în funcţie de compararea valorilor Dcalc cu Dα sau în funcţie de valoarea
nivelului de semnificaţie

Test Statistics(a)

Promovarea
turistica va
spori numarul
turistilor in
Vama Buzaului
Most Extreme Absolute .218
Differences Positive .050
Negative -.218
Kolmogorov-Smirnov Z .973
Asymp. Sig. (2-tailed) .300
a Grouping Variable: sex

Din tabelul obţinut în urma aplicării testului se alege ca mărime pentru Dcalc acea diferenţă cu
valoarea absolută cea mai mare, respectiv 0,218 corespunzătoare unui procent de 21,8%.
Se acceptă ipoteza alternativă deoarece putem garanta cu o probabilitate de 95% că între cele 2
grupuri(femei şi bărbaţi) există diferenţe semnificative privind aprecierile referitoare la efectul
promovării turistice asupra numărului de turişti.
Valoarea obţinută pentru nivelul de semnificaţie Asymp. Sig. (2-tailed) = 0,300 ≥ 0,05

2.5.4 Analiza varianţei ANOVA

Se va analiza influenţa veniturilor asupra posibilelor investiţii în afaceri din domeniul turismului.

Descriptives
Ce suma v-ati propus sa investiti in dezvoltarea unei activitati din domeniul turismului - lei
95% Confidence Interval for
Mean
Veni-
turi N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum
mici 32 26.56 42.495 7.512 11.24 41.88 1 99
medii 56 22.98 40.065 5.354 12.25 33.71 1 99
mari 12 34.33 47.763 13.788 3.99 64.68 1 99
Total 100 25.49 41.522 4.152 17.25 33.73 1 99

În table sunt prezentate cele 3 grupuri ale populaţiei formate pe baza categoriilor variabilei
independente (Veniturile populaţiei) şi mărimile acestora în coloana N. Pentru fiecare grup a fost
calculată media variabilei dependente- Mean, abaterea standard, abaterea standard de la media

32
eşantioanelor, intervalul de încredere pentru media grupului la nivelul populaţiei totale, precum şi
valorile minime pe care variabila independentă le-a înregistrat la nivelul fiecărui grup.
Din datele furnizate de acest tabel, putem concluziona că persoanele cu venituri mici intenţionează să
investească în medie 25560 lei, valoarea minimă indicată a fost 1000 lei şi cea maximă 99000,
abaterea standard fiind de 42495 lei. Pe baza acestei abateri a fost calculat intervalul de încredere
pentru medie, care semnifică că putem garanta cu o probabilitate de 95% că la nvelul populaţiei
totale, media potenţielelor sumelor investite în turism de către persoanele cu venituri mici este situată
în intervalul [ 11240 lei ; 41880 lei] . Se observă că la nivelul eşantionului există diferenţe între
mediile obţinute pentru cele 3 grupuri. Se ridică problema dacă aceste diferenţe sunt semnificative
pentru a putea garanta cu o probabilitate de 95% că ele se păstrează şi la nivelul populaţiei totale.
Un prim test va verifica diferenţele dintre varianţele celor 3 grupuri.
Test of Homogeneity of Variances
Ce suma v-ati propus sa investiti in dezvoltarea unei activitati din domeniul turismului
Levene
Statistic df1 df2 Sig.
1.238 2 97 .294
Pe baza nivelului de semnificaţie minim pentru care se poate accepta ipoteza alternativă,
concluzionăm că având în vedere că Sig. = 0,294 ≥ 0,05, se acceptă ipoteza nulă, conform căreia
varianţele referitoare la potenţialele sume investite într-o afacere din domeniul turismului nu sunt
diferite în cazul celor 3 grupuri formate în funcţie de veniturile lunare.
Testarea diferenţelor dintre medii, care ne indică existenţa unei influenţe a variabilei independente
(venituri lunare) asupra variabilei dependente ( posibile sume de investit in turism) se face pe baza
tabelului de analiză a varianţelor ANOVA.

ANOVA

Ce suma v-ati propus sa investiti in dezvoltarea unei activitati din domeniul turismului
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Between Groups 1327.466 2 663.733 .380 .685
Within Groups 169359.52
97 1745.974
4
Total 170686.99
99
0

În tabel sunt prezentate sumele de pătrate corespunzătoare varianţei între nivele (Between Groups),
varianţei din interiorul nivelelor (Within Groups) şi varianţei totale.
Din analiza datelor putem concluziona că mediile potenţialelor sume investite în afaceri din domeniul
turismului, la nivelul celor 3 grupuri, nu sunt diferite, adică acceptăm ipoteza nulă.
Se ia această decizie pe baza nivelului minim de semnificaţie pe baza căruia se poate accepta ipoteza
alternativă. Sig. = 0,685 ≥ 0,05.
Pentru testarea diferenţelor dintre medii luate 2 câte 2 se utilizează testul LSD pentru ipoteza de
egalitate a varianţelor la nivelul grupurilor şi testul Tambahane pentru ipoteza de inegalitate a acestor
varianţe.

33
Multiple Comparisons
Dependent Variable: Ce suma v-ati propus sa investiti in dezvoltarea unei activitati din domeniul turismului

Mean 95% Confidence Interval


Difference
(I) nivel venit (J) nivel venit (I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
LSD mici medii 3.580 9.260 .700 -14.80 21.96
mari -7.771 14.144 .584 -35.84 20.30
medii mici -3.580 9.260 .700 -21.96 14.80
mari -11.351 13.292 .395 -37.73 15.03
mari mici 7.771 14.144 .584 -20.30 35.84
medii 11.351 13.292 .395 -15.03 37.73
Tamhane mici medii 3.580 9.225 .973 -19.06 26.22
mari -7.771 15.702 .948 -49.10 33.56
medii mici -3.580 9.225 .973 -26.22 19.06
mari -11.351 14.791 .838 -51.24 28.54
mari mici 7.771 15.702 .948 -33.56 49.10
medii 11.351 14.791 .838 -28.54 51.24

Indiferent de semnul diferenţei, pentru testarea semnificaţiei statistice a acesteia în vederea


extrapolării la nivelul populaţiei totale este importantă valoarea absolută, întrucât ne interesează
existenţa unei diferenţe între cele două valori indiferent de semnul acesteia.
Decizia se poate lua pe baza informaţiilor din table, în două moduri:
- pe baza intervalelor de încredere pentru diferenţele dintre medii. Dacă intervalul conţine
valoarea zero , nu există diferenţe între medii şi se acceptă ipoteza nulă.
- pe baza nivelului de semnificaţie minim pentru care se poate accepta ipoteza alternativă.
Analizând valorile din tabelul de mai sus, se acceptă ipoteza nulă, pentru toate perechile de medii, în
sensul că între mediile posibilelor sume investite în afaceri din domeniul turismului, la nivelul celor 3
grupuri, nu sunt diferite.
Aceeaşi situaţie se constată în cazul ambelor teste, LSD şi Tamhane.

2.6 Analiza asocierii dintre variabile

Măsurarea asocierii dintre variabilelor nominale se face cu ajutorul unor coeficienţi care se bazeaza
în principal pe utilizarea mărimii χ2calc obţinută în urma aplicării testului χ2 : coeficientul de
contingenţă C, coeficientul T al lui Ciupov, coeficientul V al lui Cramer.
Vom încerca să punem în evidenţă intensitatea legăturii dintre vîrstă şi potenţialele sumele investite
în domeniul turismului.
Aşa cum a rezultat din analiza tabelului de contingenţă există nişte diferenţe între grupuri iar decizia
în urma aplicării testului χ2 este că se acceptă ipoteza alternativă şi se respinge cea nulă, în sensul că
există o legătură între vârstă şi posibilele sume investite în afaceri în turism( nivelul de semnificaţie
Asymp. Sig. (2-sided) = 0,004 ≤ 0,05).

Măsura asocierii dintre cele 2 variabile o putem aprecia pe baza coeficienţilor cunoscuţi din tabelul
de mai jos.

34
Symmetric Measures

Value Approx. Sig.


Nominal by Nominal Phi .437 .004
Cramer's V .309 .004
Contingency
.400 .004
Coefficient
N of Valid Cases 100
a Not assuming the null hypothesis.
b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Din analiza nivelului de semnificaţie se poate observa că putem garanta cu o probabilitate de 95% că
fiecare dintre coeficienţii calculaţi sunt diferiţi de zero.Valorile lor însă sunt destul de mici, astfel
încât putem concluziona că legăturile dintre cele 2 variabile sunt destul de slabe.

3. Concluzii şi propuneri

În urma finalizării cercetării cantitative se pot trage următoarele concluzii:


- populaţia din Vama-Buzăului va sprijini procesul de dezvoltare a turismului în zona lor;
- în special populaţia tânără este dispusă să facă investiţii în activităţi din domeniul turismului;
- populaţia este foarte interesată de menţinerea curăţeniei şi a mediului nepoluat în zona lor şi
va sprijini toate acţiunile care vor fi organizate în acest scop;
Propuneri
- autorităţile vor trebui să facă eforturi în informarea locuitorilor privind accesarea fondurilor
structurale şi să prezinte avantajele deţinerii unei afaceri în turism;
- autorităţile vor trebui să facă investiţii în infrastructură (îndeosebi pentru canalizare) şi să
pună la punct o campanie de promovare a turismului în zona Vama-Buzăului(pentru care să
găsescă şi sursele de finanţare);
- se impune construirea unui C.I.T.
- vor trebui organizate sistematic acţiuni de menţinere a curăţeniei a mediului înconjurător;
- vor trebui organizate cel puţin 2 evenimente speciale anual.

Bibliografie
Lefter,C. – Cercetarea de marketing, Teorie şi aplicaţii, Ed. Infomarket, Braşov, 2004
Constantin, C. – Sisteme informatice de marketing, Aplicaţii în SPSS, Ed. Informarket, Braşov,
2006
Fişa localităţii Vama-Buzăului , 2005 – Dir.Jud. de Statistică Braşov

35
ANEXA 1

Universitatea TRANSILVANIA Braşov


Facultatea de Ştiinţe Economice
Secţia: M.S.T.S. Anul II Nr. Chestionar...............
Data................................
Loc.................................
Ora................................

2.3 CHESTIONAR
Mă numesc Eugenia Brăescu, sunt masterand al Universităţii Transilvania din Braşov,
Facultatea de Ştiinţe Economice, secţia MSTS, anul II şi vă rog să completaţi prezentul chestionar,
care este proiectat în vederea realizării unei cercetări de marketing privind „Atitudini,opinii şi
intenţii ale locuitorilor din Vama –Buzăului cu privire la dezvoltarea durabilă a agroturismului
în Vama-Buzăului” .
Vă asigurăm că răspunsurile dumneavoastră sunt de maximă importanţă pentru proiect şi vă
asigur că răspunsurile Dvs. sunt confidenţiale.

1. Sunteţi interesat de relansarea economiei în Vama-Buzăului ?

□ Foarte mult
□ Oarecum
□ Deloc

2. Aveţi o afacere în domeniul turismului?

□ Da
□ Nu

3. Care ar fi, în opinia Dvs, avantajele acreditării localităţii Vama-Buzăului ca staţiune turistică de
interes local?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................

36
4. În general consideraţi că turismul este o activitate profitabilă ?

___________ __________ ____________ ___________ ___________


Total neprofitabil Neprofitabil Nici / Nici Profitabil Foarte profitabil
(1) (2) (3) (4) (5)

5. Vă rugăm să ne spuneţi dacă vă este cunosută semnificaţia termenului „turism durabil” ?

□ Da ( se continuă cu întrebarea nr. 6)


□ Nu ( se trece la întrebarea nr.8 )

6. Vă rugăm să precizaţi ce reprezintă pentru dumneavoastră termenul de „ turism durabil”


...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..........................................................................................................

7.Vă rugăm să precizaţi în ce măsură sunteţi de acord cu următoarea afirmaţie :

„Turismul durabil este benefic”

___________ __________ ____________ ___________ ____________


Acord total Acord Nici acord, Dezacord Dezacord total
nici dezacord

8. Care este atitudinea dumneavoastră cu privire la protecţia mediului înconjurător ?


□ Sunt preocupat
□ Nu mă interesează
□ Îmi este indiferent

37
9. Din cunoştinţele dumneavoastră , care sunt principalele mijloace de transport folosite de turişti
pentru a veni în zona Vama-Buzăului?
□ Trenul
□ Autoturism propriu
□ Curse locale
□ Alte mijloace .Care………………………………………….

10. Bifaţi care sunt în opinia Dvs. principalele motive care atrag turiştii în zona Vama-Buzăului?
(răspuns multiplu posibil)
□ Natura
□ Aerul curat
□ Liniştea
□ Tradiţiile populare
□ Preţuri avantajoase
□ Altele. Vă rugăm precizaţi care..........................................................................

11. Bifaţi cu un X, căsuţa corespunzătoare cu aprecierea Dvs., referitoare la starea drumurilor de acces către
Vama-Buzăului, în funcţie de starea carosabilului în ultimul an .( consideraţi distanţa, dintre două intervale,
egală)

DN10 f.mulţumit 5 4 3 2 1 f.nemulţumit

DJ 103 A f.mulţumit 5 4 3 2 1 f.nemulţumit

Drumurile f.mulţumit 5 4 3 2 1 f.nemulţumit


comunale
DN1A(pasul f.mulţumit 5 4 3 2 1 f.nemulţumit
Bratocea)

12. În care dintre următoarele domenii ar fi necesare investiţii din partea autorităţilor publice?
(răspuns multiplu posibil)
□ Apă curentă.
□ Canalizare centralizată
□ Energie electrică
□ Punct de prim ajutor
□ Punct farmaceutic
□ Telefonie fixă
□ Bancă
□ Schimb valutar
□ Agenţie de turism
□ Trasee turistice amenajate şi marcate
□ Altele.Care...............................................................................

38
13. Care ar fi cel mai bun loc pentru amenajarea unui Centru de Informare Turistică ?

□ Clădirea Vămii
□ Primăria Vama-Buzăului
□ Căminul Cultural din Vama-Buzăului
□ Clădire nouă la intrarea în comună

14 . Ordonaţi următoarele atribute ale condiţiilor de primire a turiştilor în funcţie de importanţa pe


care le-o acordaţi.
( se acordă rangul 1 pt. criteriul cel mai important, rangul 2 pentru criteriul situat pe locul 2 ş.a.m.d.
până la rangul 5 pentru criteriul situat pe ultimul loc)

 Ospitalitatea
 Promptitudinea
 Modul de servire şi calitatea preparatelor
 Tarifele practicate
 Curăţenia

15. Cum apreciaţi intenţia autorităţilor judeţene de a organiza cursuri de „ospitalitate şi primirea
turiştilor”?

___________ ____________ ____________ __________ ___________


Foarte bună Bună Nici bună, Proastă Foarte proastă
nici proastă

16. Aţi auzit de Fondul de Dezvoltare Rurală ( „urmaşul fondului SAPARD” ) ?

□ Da ( Se trece la întrebarea nr. 17)


□ Nu ( Se trece la întrebarea nr. 40)

17. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de informările cu privire la Fondurile Structurale făcute până în
prezent de către autorităţi?

Foarte mulţumit Mulţumit Nici/nici Nemulţumit Foarte nemulţumit

39
18. Unde consideraţi că ar trebui făcute campaniile de informare cu privire la fondurile europene?
(răspuns multiplu posibil)

□ Primărie
□ Prefectură
□ Consiliul Judeţean
□ În comună
□ Şcoală
□ Radio
□ Televizor
□ Ziar

19. Sunteţi interesat de accesarea unui fond nerambursabil ?

□ Da ( se trece la întrebarea nr. 20 )


□ Nu (se trece la întrebarea nr.24 )

20. Care este gradul maxim de cofinanţare din partea U. E., care poate fi obţinut pentru un proiect
întocmit în vederea accesării unui fond nerambursabil ?

10 % 11– 30 % 31 – 50 % 51– 70 % Peste 70 %

21. Dintre următoarele aspecte în legătură cu fondurile europene nerambursabile, care vă sunt
cunoscute ? (răspuns multiplu posibil)

□ Care sunt fondurile europene nerambursabile


□ Cum pot fi accesate
□ Care este gradul de cofinanţare
□ Termenii folosiţi
□ Cine poate întocmi un proiect
□ Unde trebuie depuse cererile
□ Când pot fi depuse cererile
□ Altele. Care.........................................................................

40
22. Ce fel de informaţii aţi dori să aflaţi cu privire la fondurile europene nerambursabile?

□ Informaţii generale
□ Exemple concrete de întocmirea documentaţiei necesare
□ Posibilitaţile de împrumut pentru susţinerea cofinanţării
□ Tarifele practicate de firmele de consultanţă
□ Domeniile de intervenţie a fondurilor ( turism, agricultură, competitivitate, etc.)

23. Ce alte servicii consideraţi că ar mai trebui oferite de către autorităţi pentru a veni în ajutorul
Dvs. pentru a putea accesa fonduri europene nerambursabile?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...............................................................

24. Împărţiţi 100 puncte între următoarele Instituţii Publice î n funcţie de gradul în care consideraţi
că ar trebui să se implice în dezvoltarea turismului dinVama Buzăului

Primăria Vama Buzăului ________


Consiliul Judeţean Braşov ________
Instituţia prefectului Braşov ________
Guvernul României ________
Parlamentul ________
Preşedintele României ________
_______________________________________
TOTAL 100 puncte

25. Doriţi să vă implicaţi în dezvoltarea durabilă a turismului în zona Vama-Buzăului?

□ Da. ( se trece la întrebarea nr. 26)


□ Nu (se trece la întrebarea nr.40)

41
26. Ordonaţi următoarele afirmaţii, în funcţie de importanţa pe care le-o acordaţi.
( se acordă rangul 1 pt. criteriul cel mai important, rangul 2 pentru criteriul situat pe locul 2 ş.a.m.d.
până la rangul 5 pentru criteriul situat pe ultimul loc)

Investiţiile private în turismul din Vama-Buzăului pot deveni rentabile datorită:

►oportunităţilor de cofinanţare
►obţinerii de venituri suplimentare
►creşterii numărului de cereri de cazare
►creşterii cererilor pentru servicii de
agrement
►creşterii cererilor pentru servicii de
alimentaţie publică

27. Intenţionaţi să investiţi în domeniul turismului?

□ Da. ( se trece la întrebarea nr. 28 )


□ Nu (se trece la întrebarea nr.30)

28. Indicaţi principala activitate, legată de turism, în care doriţi să investiţi ?


( răspuns unic)

□ Cazare
□ Alimentaţie publică
□ Agenţie de turism
□ Agrement
□ Transport
□ Alta. Vă rugăm precizaţi care..............................

29 Când intentionaţi să vă deschideţi propria afacere în turism ?

□ În toamna acestui an
□ În iarna acestui an
□ Anul viitor
□ Peste mai mult timp

42
30. Ce sumă v-aţi propus să investiţi în turism?

□ Până în 10000 lei


□ Între 10000 şi 25000 lei
□ Între 25000 şi 50000 lei
□ Peste 500000 lei

31. Ce condiţii ar trebui oferite turiştilor pentru ca ei să revină în Vama-Buzăului ?

□ Reduceri de preţ
□ Confort sporit
□ Noi posibilităţi de agrement
□ Altele. Vă rugăm precizaţi care...................................................................

32. În ce măsură sunteţi de acord cu afirmaţia următoare :

„Promovarea turistică a zonei va spori considerabil numărul de turiştilor în Vama-Buzăului”

Dezacord total Dezacord Nici acord/ Acord Acord total


Nici dezacord

33. Care credeţi că ar fi cele mai utile metode de promovare turistică a zonei Vama-Buzăului? (
posibilitate de răspuns multiplu )

□ Centrele de Informare Turistică


□ Participarea la târgurile de turism
□ Pliante şi broşuri
□ Internetul
□ Altele. Vă rugăm precizaţi care...............................................................

43
34. După părerea Dvs, ce ar trebui făcut pentru creşterea atractivităţii locului?

□ Igienizarea văilor şi cursurilor de apă


□ Amenajarea locurilor pitoreşti cu locuri de popas
□ Marcaje şi indicatoare turistice
□ Creşterea numărului de locuri de cazare
□ Altele. Vă rugăm precizaţi care...................................................................

35. În ce măsură ar putea contribui locuitorii din Vama-Buzăului la dezvoltarea turismului în


comună?

Deloc Foarte puţin Puţin Destul de mult Foarte mult

36. Cât de des sunteţi dispus ca să participaţi la activităţi de igienizare a mediului înconjurător din
Vama-Buzăului?

□ O dată la câţiva ani


□ O dată pe an
□ De câteva ori pe an
□ Lunar
□ Săptămânal

37. Ce manifestări sunt organizate în Vama-Buzăului,care ar putea atrage turişti în perioada


respectivă?
□ Festivaluri
□ Concursuri
□ Tabere de vară
□ Altele.............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..............................................................................................

38. Ce alte tipuri de activităţi ar mai putea fi organizate în comună? Enunţaţi minim
una.............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.........................................................................................................

39. Cu ce aţi putea contribui la organizarea acestora?


□ Cazare
□ Masă participanţi
□ Loc de desfăşurare
□ Altele.Vă rugăm precizaţi ce.....................................................................

44
40. Care este vârsta dvs.?

□ 18-30 ani
□ 31-40 ani
□ 41-50 ani
□ 51-60 ani
□ Peste 61 ani

41. Care este profesia dvs.?

□ Elev,student
□ Intelectual (cu studii superioare)
□ Funcţionar (cu studii medii)
□ Muncitor
□ Pensionar
□ Somer
□ Altă profesie

42. Ce ocupaţie aveţi în prezent ?

............................................................................................................

43. Care este nivelul lunar al veniturilor din familia dumneavoastră ?

□ sub 1.000 lei


□ 1.001 - 2.000
□ 2.001- 3.000
□ 3.001- 4.000
□ peste 4.000 lei

44. Din câţi membri este formată familia dumneavoastră?


.........................................................

45. Sexul interlocutorului

□ Masculin
□ Feminim

Vă mulţumesc

45
ANEXA 2

DA NU
6 5

7 8

10

11

12

13

14

15

NU DA
16 17

18

DA NU
20 19

21

22

23 24

DA NU
26 25

NU
27

28

30 29

40

45 46

S-ar putea să vă placă și