Sunteți pe pagina 1din 6

DECLARAIE

privind venitul asigurat la sistemul


public de pensii

Agenia Naional de Administrare


Fiscal

600

pentru anul

Declaratie rectificativ
Se completeaza cu X n cazul declaraiilor rectificative

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Iniiala
tatlui

Nume

Cod numeric personal:

Prenume
Banca
Strada

Bloc

Numr

Scara

Etaj

Ap.

Jude/sector

Localitate

Cod
potal

Telefon

Fax

Cont bancar (IBAN)

E-mail

II. DATE PRIVIND NCADRAREA N CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI LA SISTEMUL PUBLIC DE


PENSII

II.1 ntreprinztor titular al unei ntreprinderi individuale;


II.2 membru al unei ntreprinderi familiale;
II.3 persoan fizic autorizat s desfoare activiti economice;
II.4 persoan care realizeaz venituri din profesii libere;
II.5 persoan care realizeaz venituri din drepturi de proprietate intelectual la care impozitul pe venit se determin pe baza datelor din
evidena contabil n partid simpl;

III. VENIT BAZA LUNAR DE CALCUL AL CONTRIBUIEI DE ASIGURRI SOCIALE*)

Luna

Venit baz de calcul

1. Ianuarie
2. Februarie
3. Martie
4. Aprilie
5. Mai
6. Iunie
7. Iulie
8. August
9. Septembrie
10. Octombrie
11. Noiembrie
12. Decembrie
TOTAL
*) Venitul baz de calcul nu poate fi mai mic de 35% din ctigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurrilor
sociale de stat i nici mai mare dect echivalentul a de cinci ori acest ctig.

IV. DATE DE IDENTIFICARE A MPUTERNICITULUI

Nume, prenume/Denumire

Cod de identificare fiscal

Strada

Numr

Bloc

Scar

Jude/Sector

Localitate

Cod potal

Telefon

Fax

E-mail

Etaj

Ap.

Declar c nu sunt asigurat al sistemului public de pensii conform art.6 alin.(1) pct.I-III i V din Legea nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice, cu modificrile i completrile ulterioare, i nu beneficiez de niciuna din categoriile de pensii acordate
n sistemul public de pensii;
Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele nscrise n acest formular sunt corecte i complete.

Semntur contribuabil

Semntur mputernicit

Loc rezervat organului fiscal


Nr. nregistrare

Numr de operator de date cu caracter personal 759


Cod 14.13.03.03

Data:

Anexanr.2

Instruciunidecompletareaformularului
Declaraieprivindvenitulasiguratlasistemulpublicdepensii
cod14.13.03.03

1.Depunereadeclaraiei

nconformitatecuprevederileart.296^21alin.(1)dinCodulfiscal,declaraiasecompleteazisedepunede
ctre persoanele care au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii, cu respectarea prevederilor
instrumentelorjuridiceinternaionalelacareRomniaesteparte,dupcaz,respectiv:
a)ntreprinztoriititulariaiuneintreprinderiindividuale;
b)membriintreprinderiifamiliale;
c)persoanelecustatutdepersoanfizicautorizatsdesfoareactivitieconomice;
d)persoanelecarerealizeazvenituridinprofesiilibere;
e)persoanelecarerealizeazvenituri dindrepturi deproprietateintelectual,lacareimpozitul pe
venitsedeterminpebazadatelordinevidenacontabilnpartidsimpl.
Persoanelecaresuntasiguratealesistemuluipublicdepensii,conformart.6alin.(1)pct.IIIIiVdinLegea
nr.263/2010privindsistemulunitardepensiipublice,cumodificrileicompletrileulterioare,precumicelecare
beneficiaz de una din categoriile de pensii acordate n sistemul public de pensii nu au obligaia depunerii
declaraiei.
Declaraiasecompleteazndouexemplare,originalulsedepunelaorganulfiscalcompetentiarcopiase
pstreazdectrecontribuabilsaudectremputernicitulacestuia.
Declaraia se depune, pe suport hrtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul potal, prin
scrisoarerecomandatcuconfirmaredeprimiresauprincelelaltemetodeprevzutedelege.
Datadepuneriideclaraieiestedatanregistrriiacesteialaorganulfiscalsaudatadepuneriilapot,dup
caz.
Declaraia se poate depune prin mijloace electronice de transmitere la distan ca metod alternativ de
depunere a declaraiilor, n conformitate cu prevederile legale.n acest caz, data depunerii declaraiei este data
nregistrrii acesteia pe portal, astfel cum rezult din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacionare a
informaiilor, cu condiia validrii coninutului declaraiilor, conform art. 83 alin. (3^1) din Ordonana Guvernului
nr.92/2003privindCoduldeprocedurfiscal,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare.

2Organulfiscalcompetent

Organulfiscalcompetentesteorganulfiscalnacruirazteritorialseafladresaundecontribuabiluli
aredomiciliul,potrivitlegiisauadresaundelocuieteefectiv,ncazulncareaceastaestediferitdedomiciliu.

3.Modificareadeclaraiei

3.1. Declaraia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii poate fi modificat de contribuabili din
proprieiniiativ,prindepunereauneideclaraiirectificative.
3.2.Declaraiarectificativsentocmetepeacelaimodeldeformularcaideclaraiacaresecorecteaz,
bifndusecuXcsuaaflatpeprimapaginaformularului.
3.3.Declaraiarectificativsecompleteaznscriindusetoatedateleiinformaiileprevzutedeformular,
inclusivcelecarenudiferfadedeclaraiainiial.

4.Completareadeclaraiei

Declaraia se completeaz de ctre contribuabili sau de ctre mputerniciii acestora, potrivit dispoziiilor
Ordonanei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare,nscriindcorect,completicubuncredininformaiileprevzutedeformular.Declaraiasesemneaz
dectrecontribuabilsaudectremputernicit.


n rubrica Anul se nscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere, anul pentru care se completeaz declaraia (de
exemplu:2012).
CasetaDeclaraierectificativsebifeazcuXnsituaiancaredeclaraiaesterectificativ.

CapitolulI.DATEDEIDENTIFICAREACONTRIBUABILULUI

Senscrieadresadomiciliuluisauadresaefectiv,conformlegii.
Codnumericpersonalsenscriecodulnumericpersonalalcontribuabilului,atribuitconformlegii.
n cazul n care declaraia este completat de ctre mputernicit, se va nscrie codul numeric personal al
contribuabiluluipecarelreprezint.
Banca,Contbancar(IBAN)senscriedenumireabnciiicodulIBANalcontuluibancaralcontribuabilului.

Capitolul II. DATE PRIVIND NCADRAREA N CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI LA SISTEMUL PUBLIC DE


PENSII

Sebifeazcsuacorespunztoarecategorieidecontribuabililasistemulpublicdepensii,dupcaz.

CapitolulIII.VENITBAZLUNARDECALCULALCONTRIBUIEIDEASIGURRISOCIALE

Venitulbazdecalculestevenituldeclarat,carenupoatefimaimicde35%dinctigulsalarialmediubrut
utilizat la fundamentarea bugetului asigurrilor sociale de stat i nici mai mare dect echivalentul a de 5 ori acest
ctig.
Pentru persoanele care devin contribuabili la sistemul public de pensii n cursul anului fiscal, rubrica venit
bazdecalculsecompleteazncepndculunapentrucaresedatoreazcontribuiadeasigurrisociale.

CapitolulIV.DATEDEIDENTIFICAREAMPUTERNICITULUI

Secompleteazcudateledeidentificareamputernicitului,numaincazulncareobligaiadedeclararea
veniturilorsendeplinetedectremputernicituldesemnatdecontribuabil,potrivitdispoziiilorart.18dinCodulde
procedurfiscal.
Coddeidentificarefiscalsenscriecoduldeidentificarefiscalamputernicitului.

Anexanr.3

Instruciunidegestionareaformularului
Declaraieprivindvenitulasiguratlasistemulpublicdepensii
cod14.13.03.03

1. n conformitate cu prevederile art.296^25 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare, declararea veniturilor care reprezint baza lunar de calcul al contribuiilor
socialeserealizeazprindepunereadectrecontribuabilaformularului600Declaraieprivindvenitulasiguratla
sistemulpublicdepensii,laorganulfiscalcompetent.
Gestionarea declaraiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii se face de ctre structurile
implicatenadministrareaimpozituluipevenitdincadrulorganelorfiscalecompetente.
2.Declaraiileprivindvenitulasiguratlasistemulpublicdepensiiseprelucreaziseefectueazverificride
coerenadatelordeclaratedecontribuabiliprinfunciileaplicaieisuport,cumarfi:
a)verificriprivinddateledeidentificareacontribuabililor;
b) se verific dac valoarea nscris la rubrica venit baz de calcul se afl ntre limitele prevzute de lege,
respectivntre35%dinctigulsalarialmediubrututilizatlafundamentareabugetuluiasigurrilorsocialedestati
echivalentulade5oriacestctig.
3. Declaraiile privind venitul asigurat la sistemul public de pensii se prelucreaz de ctre organul fiscal
competent,pemsuraprimiriiacestora.
4.Formularuloriginal,nformathrtie,searhiveazladosarulfiscalalcontribuabilului.

Anexanr.4

Caracteristiciledetiprire,moduldedifuzare,deutilizareidepstrareaformularului

Denumire:"Declaraieprivindvenitulasiguratlasistemulpublicdepensii"
1.Cod:14.13.03.03
2.Format:A4/t2
3.U/M:seturi
4.Caracteristicidetiprire:setipretepeambelefee.
5.Sedifuzeazgratuit.
6.Seutilizeazladeclarareaveniturilorcarereprezintbazadecalculalcontribuieideasigurrisociale,
conformlegii.
7.Sentocmetendouexemplaredecontribuabilsaudemputernicitulacestuia,dupcaz.
8.Circul:
originalul,laorganulfiscalcompetent
copia,lacontribuabil.
9.Searhiveazladosarulcontribuabilului.