Sunteți pe pagina 1din 6

Bisectoarea unui unghi. Bisectoarele unghiurilor unui triunghi.

Definitie:
Bisectoarea
u n u i u n g h i e s t e o s e m i d r e a p t a i n t e r i o a r a u n g h i u l u i c a r e determina cu laturile
unghiului doua unghiuri congruente.

Teorema:
U n p u n c t i n t e r i o r u n u i u n g h i a p a r t i n e b i s e c t o a r e i u n g h i u l u i d a c a s i numai
daca este egal departat de laturile unghiului.

Teorema:
Bisectoarele unghiurilor unui triunghi sunt concurente intr-un punct egal departat de
laturile triunghiului.Punctul de intersectie al bisectoarelor unui triunghi se noteaza cu
I si este numit centrul cercului inscris in triunghi
Definitie:
Mediatoarea
unui segment este dreapta prependiculara pe segment in mijlocul acestuia.
Teorema:
Un punct apartine mediatoarei unui segment daca si numai daca este egal departat de
capetele segmentului.
Teorema:

Mediatoarele laturilor unui triunghi sunt concurente intr-un punct egal departat de
varfurile triunghiului.Punctul de intersectie al mediatoarelor laturilor unui triunghi se
noteaza cu O sieste numit centrul cercului circumscris triunghiului.
O dreapta se numeste secanta a doua drepte daca intersecteaza cele douadrepte in puncte
diferite.Doua drepte determina cu o secanta opt unghiuri care imperecheate intr-un anumitmod
poarta diferite denumiri dupa pozitiile pe care le ocupa fata de dreptele date.
Unghiurile 3 si 5 sau 4 si 6 se numesc alterne interne;
Unghiurile 1 si 7 sau 2 si 8 se numesc alterne externe;
Unghiurile 3 si 6 sau 4 si 5 se numesc interne de aceeasi parte a secantei;
Unghiurile 1 si 8 sau 2 si 7 se numesc externe de aceeasi parte a secantei;
Unghiurile 1 si 5, 4 si 8, 2 si 6 sau 3 si 7 se numesc corespondente;
Drepte paralele. Criterii de paralelism.Constructia unei drepte paralele cu o dreapta data
. Definitie:
Doua drepte se numesc
drepte paralele
daca sunt coplanare si nu au niciun punct comun.
Teorema (teorema unghiurilor alterne interne):
Daca doua drepte determina cu osecanta o pereche de unfghiuri alterne interne congruente,
atunci dreptele sunt paralele.
Consecinte:
1.Daca doua drepte determina cu o secanta o pereche de unghiuri alterne
externecongruente, atunci dreptele sunt paralele.2.Daca doua drepte determina cu o
secanta o pereche de unghiuri corespondentecongruente, atunci dreptele sunt
paralele.3 . D a c a d o u a d r e p t e d e t e r m i n a c u o s e c a n t a o p e r e c h e d e u n g
h i u r i i n t e r n e d e aceeasi parte a secantei suplementare, atunci dreptele sunt
paralele.4 . D a c a d o u a d r e p t e d e t e r m i n a c u o s e c a n t a o p e r e c h e d e u n g
h i u r i e x t e r n e d e aceeasi parte a secantei suplementare, atunci dreptele sunt
paralele.5.Daca doua drepte sunt perpendiculare pe aceeasi dreapta, atunci dreptele
sunt paralele
Axioma paralelelor. Tranzitivitatea relatiei de paralelism
. Axioma paralelelor:
Fiind data o dreapta si un punct exterior dreptei, exista cel mult o dreapta careia ii
apartine punctul si care este paralela cu dreapta data.
Teorema 1:
F i i n d d a t e o d r e a p t a s i u n p u n c t e x t e r i o r d r e p t e i , e x i s t a o s i n g u r a dreapta
careia ii apartine punctul si care este paralela cu dreapta data.
Teorema (tranzitivitatea relatiei de paralelism):
Daca doua drepte sunt paralele cu a treia, atunci ele sunt paralele intre ele.
Unghiuri determinate de doua drepte paralele cu o secanta.Criterii de paralelism.
Teorema:
Doua drepte paralele determina cu orice secanta unghiuri alterne internecongruente (
reciproca teoremei unghiurilor alterne interne
).
Consecinte:
1.
D o u a d r e p t e p a r a l e l e d e t e r m i n a c u o r i c e s e c a n t a u n g h i u r i a l t e r n e e x t e r n e co
ngruente.
2.

Doua drepte paralele determina cu orice secanta unghiuri corespon


d e n t e congruente.
3.
Doua drepte paralele determina cu o secanta unghiuri interne de aceeasi parte asecantei
suplementare.
4.
Doua drepte paralele determina cu o secanta unghiuri externe de aceeasi parte asecantei
suplementare.
Teorema:
Doua unghiuri cu laturile paralele sunt congruente sau suplementare
Teorema:
D o u a d r e p t e p a r a l e l e c a r e i n t e r s e c t e a z a a l t e d o u a d r e p t e p a r a l e l e de
termina pe acestea segmente congruente.
Definitie:
Se numeste
linie mijlocie
a u n u i t r i u n g h i s e g m e n t u l d e t e r m i n a t d e mijloacele a doua laturi ale triunghiului
Teorema liniei mijlocii:
Linia mijlocie a unui triunghi determinata de mijloacele adoua laturi ale triunghiului este paralela
cu cea de-a treia latura si are lungimea egala cu jumatate din lungimea acesteia.
Teorema:
Suma masurilor unghiurilor unui triunghi este de 180.
Definitie:
Un unghi se numeste
unghi exterior
unui triunghi daca este adiacent cu unul din unghiurile unui triunghi si este suplementar cu
el.
Teorema unghiului exterior:
M a s u r a u n u i u n g h i e x t e r i o r u n u i t r i u n g h i e s t e e g a l a c u suma masurilor
unghiurilor neadiacente cu el.
6
Definitie:
O
mediana
a u n u i t r i u n g h i e s t e u n s e g m e n t d e t e r m i n a t d e u n v a r f a l triunghiului si mijlocul
laturii opuse.
Teorema (teorema de concurenta a medianelor unui triunghi):
Medianele unuit r i u n g h i s u n t c o n c u r e n t e . P u n c t u l l o r d e c o n c u r e n t a s e n o t e a z a
cu
G
, el se numeste
centrul de greutate
al triunghiului si se afla pe fiecare mediana la doua treimi de varf sio treime de baza.
7
Definitie:
O
inaltime
a u n u i t r i u n g h i e s t e u n s e g m e n t d e t e r m i n a t d e u n v a r f a l triunghiului si
piciorul perpendicularei din acel varf pe dreapta ce contine latura opusa varfului.

Notatii:

A
piciorul inaltimii
din A;

[BC]
baza
triunghiului;

[AA]
inaltimea
corespunzatoare bazei [BC].
Teorema (teorema de concurenta a inaltimilor unui triunghi):
Drepteledeterminate de inaltimile unui triunghi sunt concurente. Punctul lor de
concurenta senoteaza cu
H
, el se numeste
ortocentrul
triunghiului.
Proprietatile triunghiului isoscel
Definitie:
Un triunghi cu doua laturi congruente se numeste triunghi isoscel.
Teorema 1:
Daca un triunghi este isoscel, atunci unghiurile alaturate bazei sunt congruente.
Teorema 2:
Daca doua unghiuri ale unui triunghi sunt congruente, atunci triunghiuleste isoscel.
Teorema 3:
Bisectoarea unghiului opus bazei unui triunghi isoscel este inaltime.
Teorema 4:
D a c a b i s e c t o a r e a u n u i u n g h i a l u n u i t r i u n g h i e s t e s i i n a l t i m e a triung
hiului, atunci triunghiul este isoscel.
Teorema 5:
Bisectoarea unghiului opus bazei unui triunghi isoscel este inaltime, mediana si
mediatoare.
Teorema 6:
Daca mediana bazei este si bisectoarea unghiului opus bazei, atunci triunghiul este
isoscel.
Teorema 7:
D a c a u n u l d i n v a r f u r i l e u n u i t r i u n g h i a p a r t i n e m e d i a t o a r e i l a t u r i i opuse,
atunci triunghiul este isoscel, iar mediatoarea este bisectoare, mediana si inaltime
Simetria fata de o dreapta.
Definitie:
Doua puncte sunt simetrice fata de o dreapta daca dreapta es
t e mediatoarea segmentului determinat de cele doua puncte.
Definitie:
O dreapta este
axa de simetrie
a unei figuri geometrice daca simetriculfiecarui punct al figurii apartine de asemenea acesteia.
Teorema:
Oricare ar fi un triunghi isoscel, mediatoarea bazei triunghiului este axade simetrie a
triunghiului.

Definitie:
Un triunghi cu toate laturile congruente se numeste
triunghi echilateral.
Teorema:
Unghiurile unui triunghi echilateral sunt congruente.
Consecinta:
Orice unghi al unui triunghi echilateral are masura de 600
0
.
Teorema:
Daca unghiurile unui triunghi sunt congruente, atunci triunghiul este echilateral.
Proprietatile triunghiului dreptunghic.
Definitie:
Un triunghi care are un unghi drept se numeste
triunghi dreptunghic.
Latura care se opune unghiului drept se numeste
ipotenuza.
C e l e l a l t e d o u a l a t u r i s e numesc
catete.
Definitie:
Un triunghi dreptunghic cu catetele congruente se numeste
triunghidreptunghic isoscel.
Teorema:
Unghiurile ascutite ale unui triunghi dreptunghic isoscel au masura de 45
o
fiecare.
Teorema:
Oricare ar fi un triunghi dreptunghic, lungimea me
d i a n e i corespunzatoare ipotenuzei este egala cu jumatate din lungimea ipotenuzei.
Teorema reciproca:
Daca mediana unui triunghi are lungimea egala cu
jumatated i n l u n g i m e a l a t u r i i c o r e s p u n z a t o a r e , a t u n c i t r i u n g h i u l e s t e
d r e p t u n g h i c s i a r e c a ipotenuza latura corespunzatoare medianei.
Teorema (30-60-90):
Oricare ar fi un triunghi dreptunghic cu masura unui unghi de30
o
, cateta ce se opune acestui unghi are lungimea egala cu jumatate
d i n l u n g i m e a ipotenuzei.
Teorema (reciproca teoremei 30-60-90):
Daca o cateta a unui triunghi dreptunghica r e l u n g i m e a e g a l a c u j u m a t a t e d i n
l u n g i m e a i p o t e n u z e i , a t u n c i u n g h i u l c e s e o p u n e catetei are masura de 30
o
.
10
Relatii intre laturile si unghiurile unui triunghi.
Definitie:
Un segment [AB] este mai mare decat un segment [CD] si notam [AB] > [CD] daca AB
> CD.Un unghi A este mai mare decat un unghi B si notam A > B, daca m(A) > m(B).
Teorema:

Oricare ar fi un triunghi cu doua laturi necongruente, laturii mai mari i seopune unghiul mai
mare.
Teorema (teorema reciproca):
O r i c a r e a r f i u n t r i u n g h i c u d o u a u n g h i u r i necongruente, unghiului mai
mare i se opune latura mai mare.
Consecinte:
1.Lungimea ipotenuzei unui triunghi dreptunghic este mai mare decat
lungimeaoricarei catete.
2.
Dintre doua oblice, cea care are piciorul mai depa
r t a t d e p i c i o r u l perpendicularei are lungimea mai mare.
Teorema:
Suma lungimilor a doua laturi ale unui triunghi este mai mare
d e c a t lungimea celei de-a treia laturi.
Consecinta:
Lungimea oricarei laturi a unui triunghi este mai mica decat suma lungimilor celoralte
doua si mai mare decat modulul diferentei lor:
|AC-BC| < AB < AC+BC

S-ar putea să vă placă și