Sunteți pe pagina 1din 7

Detaliu invitatie de participare cu nr.

371039

Inapoi

Planuri anuale de achizitii publice


An
Denumire plan

Denumire detaliu plan

Detaliu invitatie
Tip legislatie : OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: COMUNA GROPNITA (CONSILIUL LOCAL GROPNITA IASI)
Numar invitatie : 371039 / 12.03.2015
Denumire contract: Construire sediu Primarie,comuna Gropnita,judetul Iasi
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)
DESCRIERE
I.1.1)
Sediul social
COMUNA GROPNITA (CONSILIUL LOCAL GROPNITA IASI)
Cod fiscal: 4540534, Adresa: sat.Bulbucani, com.Gropnita, jud.iasi, Gropnita, Telefon: +40
232414222/+40 232414124, Fax : +40 232414222 , Email: primaria.gropnita@email.ro
I.1.2)
Adresa la care se transmit ofertele :
SEAP
I.1.3)
Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
In SEAP
I.2)
TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA
I.2.1)
Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2)
Tip Activitate : Altele (Servicii ale administratiei publice locale)
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)
DESCRIERE
II.1.1)
Denumire contract:
Construire sediu Primarie,comuna Gropnita,judetul Iasi
II.1.2)
Tip contract: Lucrari
II.1.3)
Modalitatea de atribuire : Un contract de achizitii publice
II.1.5)
Obiectul contractului:
Construire sediu Primarie,comuna Gropnita,judetul Iasi-conform Caiet de Sarcini piese desenate si liste
cantitati lucrari atasate prezentei Documentatii. Valoarea estimata a achizitiei: 1.751.890,00 lei (fara TVA)
echivalentul a 393.700,84 Euro (fara TVA), la cursul de schimb de 1 Euro= 4,4498 lei cotat la BNR n data de
20.02.2015, din care: -Valoarea lucrarilor de amenjarea terenului-39.720,00 lei (fara TVA) -Valoarea lucrarilor
de asigurare a utilitatilor-80.520,00 (fara TVA) -Valoarea lucrarilor de C+M-1.412.650,00 lei (fara TVA) Valoarea utilaje,echipamente tehnologice si functionale cu montaj-24.000,00 lei (fara TVA) -Valoarea
cheltuielilor de organizare de santier 2 % din valoarea investitiei de baza (clauze de variatie)-39.000,00 lei (fara
TVA) -Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute 10% din valoarea lucrarilor de amenjarea terenului, lucrarilor
de asigurare a utilitatilor,lucrari de C+M si a utilajelor,echipamentelor tehnologice cu montaj (clauze de
variatie)-156.000,00 lei (fara TVA)
II.1.6)
CPV : 45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
II.1.7)
Impartire pe loturi: Nu
II.2)
CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU
II.2.1)
Valoare estimata: 1,751,890 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1)
CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare
Denumire

Descriere
Cuantumul Gar.de part.este de 30.000,00 lei sau 15.000,00 lei pentru IMMuri.Perioada de valabilit.este de 120 zile de la DATA LIMITA DE DEPUNERE A
OFERTELOR.1.Gar.de part.se constituie prin virament bancar sau printr-un
instrument de garantare emis in cond.legii de o soc.bancara sau de o societate
de asigurari(Form.nr.3),care se prezinta in original in cuantumul si pt.perioada
prevazuta in documentatia de atrib.,conf.art.86 alin(1) din HG925/2006.2.Dovada
cu OP in conform.cu preved.art.86 alin.(5) si (6) din HG925/2006,ca a fost platita
Gar.de part.in contul AC-RO56TREZ4065006XXX017334 desch.la Trez.Iasi,cod

Garantie de participare

Garantie de buna executie

fiscal 4540534.Echivalenta pt.o Gar.de part.depusa in ALTA VALUTA,se va face


la curs.BNR LEI/ALTA VALUTA din data anterioara datei limita de depunere a
ofertelor cu 10zile.Dovada constit.Gar.de part.la proced.,obligatoriu se va posta
in SEAP (scanata) semnata el.de catre reprez.of.si va fi prez.in orig.,la sediul
Aut.Contr. de catre op.ec.,pana la data limita stabilita pt.depunerea
ofertelor,conform legislatiei in vigoare. In orice situatie,dovada const.Gar.de
part.trebuie sa fie prez.cel mai tarziu la data si ora limita stab.pt.depunerea
ofertelor;G.de part.se prezinta n orig.doar in sit.in care este const.prin
instrum.de garant.In cazul unei asoc.,Scrisoarea de garantie trebuie constituita n
numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului
de operatori economici.Aut.Contr. va elibera/restitui Gar.de part.cf.prevederilor
art.88 din H.G.nr.925/2006. Aut.Contr.poate solicita extinderea per.de valab.a
of.In cazul in care of.se ncadreaza n IMM-uri-Legea nr.346/2004 acestea
beneficiaza de red.cu 50% a Gar.de part.Ofertantii in ac.sit.trebuie sa complet.si
ataseze la of.Decl.pe propria rasp.privind incadr.n categ.IMM-urilor-Form.1C.
Gar.de buna exec.se va constitui n termen de maxim 5 zile de la data semnarii
contractului de lucrari si va avea o val.egala cu 10% din val.fara TVA a
contractului sau 5% in situatia in care ofertantul intra in categoria IMM.
Modalitatea de constituire a gar. de buna executie se face prin scrisoare de
garantie de buna executie eliberata de catre o societate bancara sau o societate
de asigurari ori prin retineri succesive din facturile de plati. In acest ultim caz,
contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia aut. contractante,
la Trezoreria statului in conformitate cu prevederile HG 1045/2011. Modalitatea
concreta de constituire a gar. de buna executie se va stabili de comun acord cu
operatorul economic desemnat castigator la semnarea contractului. In situatia in
care gar. de buna executie se constituie in euro, conversia lei/euro se va face la
cursul BNR din data semnarii contractului de lucrari.

III.2)
CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau
al profesiei
Descriere: Cerinta nr.1 Ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere ca nu se incadreaza in
situatia prevazuta de art.180 din OUG 34/2006; incadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 conduce
catre excluderea ofertantului din procedura. Se va completa Formularul nr. 8 din Sectiunea FormulareDeclaratie privind eligibilitatea. Nota: n cazul prezentarii unei oferte comune prin asociere, Formularul nr. 8 va
fi completat si prezentat de fiecare asociat indiferent de ponderea din contract ce va fi indeplinita de acesta.
De asemenea, in situatia in care ofertantul are terti sustinatori, acestia vor prezenta Formularul nr. 8 atasat
Angajamentului ferm de sustinere. n cazul n care ofertantul are subcontractanti declarati, acestia NU vor
prezenta documentul mentionat. Atentie! Incadrarea operatorului economic sau in cazul ofertelor depuse de o
asociere, ncadrarea oricaruia dintre asociati n situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 atrage
excluderea ofertei din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica si declararea ofertei
inacceptabile. Atentie! Toate documentele/ofertele depuse pe SEAP trebuie sa fie semnate cu semnatura
electronica (vezi art. 61, alin (3) din OUG 34/2006 actualizata si art. 17, alin (3) din HG 1660/2006 actualizata).
Cerinta nr.2 Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, conform
Formular nr. 9 din Sectiunea Formulare. Nota: n cazul prezentarii unei oferte comune prin asociere,
Formularul nr. 9 va fi completat si prezentat de fiecare asociat indiferent de ponderea din contract ce va fi
indeplinita de acesta. De asemenea, in situatia in care ofertantul are terti sustinatori, acestia vor prezenta
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, lit. a), c^1) si d) din OUG
nr. 34/2006 modificata prin Legea nr. 279/2011, atasata Angajamentului ferm de sustinere. n cazul n care
ofertantul are subcontractanti declarati, acestia NU vor prezenta documentul mentionat. Atentie! Incadrarea
operatorului economic sau in cazul ofertelor depuse de o asociere, ncadrarea oricaruia dintre asociati n
situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertei din procedura de atribuire a
contractului de achizitie publica si declararea ofertei inacceptabile. Atentie! Toate documentele/ofertele
depuse pe SEAP trebuie sa fie semnate cu semnatura electronica (vezi art. 61, alin (3) din OUG 34/2006
actualizata si art. 17, alin (3) din HG 1660/2006 actualizata). Cerinta nr.3 Certificatele constatatoare, in original
sau copie conform cu originalul, cu privire la plata impozitelor si taxelor catre bugetul de stat si a impozitelor
si taxelor catre bugetele locale (certificate-tip emise de organismele competente din tara in care ofertantul
este rezident), din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care
este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Certificatele constatatoare se vor prezenta atat pentru
sediul social cat si pentru punctele de lucru si sediile secundare mentionate in Certificatul constatator eliberat
de catre ORC si care sunt implicate in derularea contractului supus achizitiei. In masura in care procedura de

emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici
pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11 alin.(4) din HG nr. 925/2006, devenind aplicabile
prevederile art. 9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011 astfel: autoritatea contractanta va lua n considerare, la
verificarea ndeplinirii cerintei de calificare privind plata de catre ofertant a impozitelor, taxelor si contributiilor
de asigurari sociale, atat declaratia pe propria raspundere prin care se confirma indeplinirea cerintei, cat si
acele certificate de atestare fiscala prezentate de ofertant in urma solicitarii primite din partea autoritatii
contractante, chiar daca acestea sunt emise de autoritatile competente ulterior datei limita de depunere a
ofertelor si atesta lipsa datoriilor ulterior respectivei date. Ofertantii din alte tari dect Romnia vor trebui sa
depuna documente echivalente care sa ateste ndeplinirea obligatiilor in tara de origine, emise de autoritatile
competente din tara respectiva. n cazul prezentarii unei oferte comune prin asociere, fiecare asociat
indiferent de ponderea din contract ce va fi indeplinita de acesta, va prezenta certificatele constatatoare. n
cazul n care ofertantul are subcontractanti declarati, acestia NU vor prezenta documentele mentionate.
Atentie! Toate documentele/ofertele depuse pe SEAP trebuie sa fie semnate cu semnatura electronica (vezi
art. 61, alin (3) din OUG 34/2006 actualizata si art. 17, alin (3) din HG 1660/2006 actualizata). Cerinta nr.4
Declaratie privind nencadrarea n situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006, conform Formular nr. 10
din Sectiunea Formulare. Nota: Ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator nu trebuie sa
aiba membri in cadrul consiliului de administratie/ organ de conducere sau de supervizare si/sau actionari ori
asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii
comerciale cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autroritatii contractante n ceea ce priveste
organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie, respectiv cu: Oneaga Ionel-Primar, Mazuru
Margareta-Contabil, Ionescu Mihaela-Secretar, Tutuianu Mariana-Responsabil Achizitii Publice,Chirila Angela
Gabriela-Consilier principal, Mazuru Gelu-Viceprimar, Ardeleanu Valentin-Referent cadastru, Consilieri locali:
Roibu Gabriel, Rotaru Constantin, Manolache Vasile,Iacob Petru, Chelaru Gheorghe, Balteanu Damian, Boboc
Vasile, Ipate Gheorghe, Lina Ovidiu, Lungu Dumitru, Prajescu Celina, Tutuianu Neculai, Martin Dumitru. In
cazul n care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat. In cazul n
care ofertantul are subcontractanti declarati, fiecare subcontractant va prezenta documentul mentionat. In
situatia in care ofertantul are terti sustinatori, acestia vor prezenta Declaratia privind nencadrarea n situatiile
prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006, atasat Angajamentului ferm de sustinere. Atentie! Toate
documentele/ofertele depuse pe SEAP trebuie sa fie semnate cu semnatura electronica (vezi art. 61, alin (3)
din OUG 34/2006 actualizata si art. 17, alin (3) din HG 1660/2006 actualizata). Cerinta nr.5 Certificat de
participare la procedura cu oferta independenta conform Ordinului nr. 314/12.10.2010 emis de A.N.R.M.A.P,
Formular nr. 11-din Sectiunea Formulare. In cazul n care oferta este depusa de o asociere, va fi prezentat un
singur document in numele asocierii (un singur certificat de participare la procedura). Atentie! Toate
documentele/ofertele depuse pe SEAP trebuie sa fie semnate cu semnatura electronica (vezi art. 61, alin (3)
din OUG 34/2006 actualizata si art. 17, alin (3) din HG 1660/2006 actualizata). Cerinta nr.1-Certificat constatator
emis de Oficiul Registrului Comertului sau alte echivalente din care sa rezulte obiectul de activitate al
operatorului economic. Mod de indeplinire: Certificat constatator-original/copie legalizata sau copie conforma
cu originalul-emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial pentru ofertantii din tara,
sau document similar emis de organisme similare din tara in care ofertantul este stabilit, pentru ofertantii
straini, din care sa rezulte: -denumirea completa a operatorului economic, sediul social, persoanele
autorizate/administratori/asociati, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati, domeniul
principal de activitate, domenii de activitate secundare. -din certificatul ORC sa rezulte obiectul de activitate al
respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent n codul CAEN din
certificatul constatator emis de ONRC. Note: 1.Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul
loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru
conformitate documentul in original/copie legalizata, in situatia in care a fost prezentat in forma copie conform
cu originalul. 2.n cazul n care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta Certificatul
constatator pentru partea din contract pe care o realizeaza. In cazul in care oferta este depusa de o asociere,
fiecare asociat va prezenta documentele mentionate. Persoane fizice/juridice straine: Documente care
dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu
prevederile din tara in care ofertantul este stabilit. In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta
nationalitate decat cea romana, documentele mentionate vor fi transmise in limba de origine impreuna cu
traducerea autorizata si legalizata a acestora n limba romana. Atentie! Toate documentele/ofertele depuse pe
SEAP trebuie sa fie semnate cu semnatura electronica (vezi art. 61, alin (3) din OUG 34/2006 actualizata si art.
17, alin (3) din HG 1660/2006 actualizata).
Capacitatea economica si financiara
Descriere: Cerinta nr.1 Ofertantul trebuie sa aiba cifra de afaceri medie globala pe ultimii trei ani (2012, 2013,
2014) de cel putin 1.000.000 lei, (cumulativ in cazul asocierilor de operatori economici). Ofertantul va prezenta:
1.Declaratie privind cifra de afaceri pentru o perioada anterioara care vizeaza ultimii trei ani (2012, 2013, 2014).
2.Copie dupa bilanturile contabile sau extrase din bilanturile contabile pe ultimii trei ani (2012, 2013, 2014) sau
alte documente disponibile ale operatorilor economici pentru demonstrarea cifrei de afaceri (rapoarte anuale
emise de auditori financiari sau societati specializate, scrisori de bonitate din partea bancilor, alte documente
edificatoare, cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul probeaza capacitatea
economico-financiara). n cazul n care ofertantul si demonstreaza situatia capacitatii economico-financiare
(cifra de afaceri) invocnd sustinerea acordata, n conformitate cu prevederile art. 186 din O.U.G. 34/2006, de

catre o alta persoana, atunci aceasta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea
unui angajament ferm de sustinere al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la
dispozitia ofertantului resursele invocate. Persoana care asigura sustinerea economicafinanciara (cifra de
afaceri) nu trebuie sa se afle n situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire, conform
prevederilor art. 180, ale art. 181 lit. a), c^1) si d) si ale art. 69^1 din OUG 34/2006. Mod de indeplinire:
Ofertantul va prezenta: 1.Declaratie privind cifra de afaceri pentru o perioada anterioara care vizeaza ultimii
trei ani (2012, 2013, 2014), conform Formular nr. 12 - Informatii generale Sectiunea Formulare. 2.Prezentarea
bilanturilor contabile sau extrase din bilanturile contabile pe ultimii trei ani (2012, 2013, 2014) sau alte
documente disponibile ale operatorilor economici pentru demonstrarea cifrei de afaceri (rapoarte anuale
emise de auditori financiari sau societati specializate, scrisori de bonitate din partea bancilor, alte documente
edificatoare, cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul probeaza capacitatea
economico-financiara). n cazul n care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta
documentele mentionate, iar pentru indeplinirea criteriului de calificare se vor cumula resursele tuturor
asociatilor. Cifra de afaceri se ia in procent de 50% din valoarea solicitata in situatia in care ofertantul intra
categoria intreprinderilor mici si mijlocii, in concordanta cu prevederile art. 16 din Legea nr. 346/2004, privind
stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare. In
situatia in care sunt nominalizati terti sutinatori se vor prezenta si urmatoarele documente: 1.Formular nr. 16.1
din Sectiunea Formulare- Angajament ferm de sustinere privind capacitatea economica si/sau financiara
cifra de afaceri sau/si capacitate tehnica si profesionalaexperienta similara; 2.Declaratie privind eligibilitateaFormular 8; 3.Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006-Formular
nr. 9 deoarece conform alin.2 al art.186 din OUG34/2006-acestia trebuie sa dovedeasca neincadrarea la lit a),
c^1) si d) din art. 181 din OUG 34/2006 si 4.Declaratia privind nencadrarea n situatiile prevazute la art. 69^1
din OUG 34/2006 - Formular nr. 10 atasate angajamentului ferm de sustinere. Echivalenta leu/alta moneda
pentru cifra de afaceri se va raporta la cursul mediu/anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei. Atentie!
Toate documentele/ofertele depuse pe SEAP trebuie sa fie semnate cu semnatura electronica (vezi art. 61,
alin (3) din OUG 34/2006 actualizata si art. 17, alin (3) din HG 1660/2006 actualizata).,Cerinta nr.2 Demonstrarea
ca la data semnarii contractului ofertantul va avea acces la sau are disponibil resurse reale, negrevate de
datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza un cash-flow
de executie a lucrarii in suma de 20.000 lei pentru o perioada de 2 luni. Demonstrarea indeplinirii cerintei se
va face sub una din urmatoarele forme (exemplu): a)Prezentarea in original a unei scrisori de confort emisa
de o banca comerciala care sa confirme ca ofertantul dispune de fondurile solicitate si ca acestea au fost
blocate/rezervate exclusiv pentru indeplinirea contractului de lucrari. Documentul va fi transmis autoritatii
contractante. b)Confirmarea detinerii unei linii de credit al carei sold neangajat (neconsumat) este cel putin
egal cu suma solicitata precum si faptul ca linia de credit (soldul neangajat) poate fi utilizat pentru indeplinirea
contractului. c)Confirmarea constituirii unui depozit colateral avand ca destinatie exclusiva indeplinirea
contractului ce face obiectul procedurii de atribuire. d) Alte mijloace de indeplinire a cerintei; Mod de
indeplinire: Documentul prezentat va demonstra faptul ca, n cazul in care oferta va fi declarata castigatoare,
suma respectiva (20.000 lei pentru o perioada de 2 luni) va fi imobilizata pentru executia lucrarilor, avand in
vedere termenul la care se face prima plata de la ordinul de incepere a lucrarilor. Atentie! Toate
documentele/ofertele depuse pe SEAP trebuie sa fie semnate cu semnatura electronica (vezi art. 61, alin (3)
din OUG 34/2006 actualizata si art. 17, alin (3) din HG 1660/2006 actualizata). Pentru informatii suplimentare
privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor
mentionate consultati fisa de date
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Cerinta nr.1-Ofertantii trebuie sa faca dovada ca, in ultimii 5 (cinci) ani raportati la data limita de
depunere a ofertelor, au executat si dus la bun sfarsit lucrari similare cu obiectului contractului
(construire/modernizare/reabilitare cladiri) in valoare cumulata de minim 1.500.000 lei (fara TVA) la nivelul unui
contract sau maxim 3 contracte. ATENTIE! Se insumeaza valoarea lucrarilor similare, si nu valoarea
contractelor la nivelul carora au fost executate lucrarile. Mod de indeplinire: Ofertantul va prezenta:
1.Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani-Formular nr. 13, din Sectiunea
Formulare. 2.Certificari de buna executie. Respectivele certificari trebuie in mod obligatoriu sa indice
beneficiarii lucrarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, tipul lucrarilor
executate (categoriile de lucrari executate in cadrul lucrarii), perioada si locul executiei lucrarilor si totodata
prin aceste certificari trebuie sa se precizeze daca lucrarile au fost efectuate in conformitate cu normele
profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit (art. 188 alin. 3 din OUG 34/2006). Numarul de ani
solicitati n vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a
ofertelor. n cazul n care ofertantul si demonstreaza situatia capacitatii tehnice (experinta similara) invocnd
sustinerea acordata, n conformitate cu prevederile art. 190 din O.U.G. 34/2006, de catre o alta persoana, atunci
aceasta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm de
sustinere al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului
resursele invocate. Persoana care asigura sustinerea capacitatii tehnice (experienta similara) nu trebuie sa se
afle n situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, ale art.
181 lit. a), c^1) si d) si ale art. 69^1 din OUG 34/2006. Pentru echivalenta leu/alta moneda se va calcula la cursul
mediu anual comunicat de BNR. Cursul de schimb mediu pentru anul n curs se calculeaza ca medie
aritmetica simpla a cursurilor valutare medii lunare pentru lunile scurse de la nceputul anului, inclusiv luna
anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In situatia in care sunt

nominalizati terti sutinatori se vor prezenta si urmatoarele documente: 1.Formular nr. 16.1 din Sectiunea
formulare-Angajament ferm de sustinere privind capacitatea economica si/sau financiara cifra de afaceri
sau/si capacitate tehnica si profesionalaexperienta similara; 2.Declaratie privind eligibilitatea-Formular 8;
3.Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr.34/2006-Formular nr. 9 deoarece
conform alin.2 al art. 190 din OUG34/2006-acestia trebuie sa dovedeasca neincadrarea la lit a), c^1) si d) din art.
181 din OUG 34/2006 si 4.Declaratia privind nencadrarea n situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006Formular nr. 10 atasate angajamentului ferm de sustinere. Atentie! Toate documentele/ofertele depuse pe
SEAP trebuie sa fie semnate cu semnatura electronica (vezi art. 61, alin (3) din OUG 34/2006 actualizata si art.
17, alin (3) din HG 1660/2006 actualizata).,Cerinta nr.2 Ofertantii trebuie sa faca dovada ca dispun de personalul
angajat sau/si prin angajamente ferme de sustinere din partea unor terti sustinatori dupa cum
urmeaza:Responsabil tehnic cu executia (RTE) in domeniul constructiilor civile in conformitate cu Legea
10/1995, HG 925/1995 si Ordinul MLPTL nr. 777/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;Responsabil cu
calitatea (CQ);Sef de santier cu pregatire in domeniul constructii civile Mod de indeplinire: Ofertantii vor
prezenta:1.Declaratie privind personalul de specialitate care va fi utilizat pentru executia
lucrarilor,cf.art.188,alin.3 lit.b din OUG34/2006-Form.nr.14,din Sect.Formulare;2.Copii cf.cu originalul dupa
urmat.docum.:Certificat de atestare+LEGITIMATIE pentru RTE in domeniul constructiilor civile;-Documentul
de numire a Responsabilului cu calitatea (CQ);Diploma de inginer sau subinginer in domeniul constructii civile
pentru seful de santier; In situatia in care sunt nominalizati experti straini, se vor prezenta documente
echivalente (atestate/autorizatii/certificate etc.) emise in statul de resedinta, in termen de valabilitate la data
limita stabilita pentru depunerea ofertelor, dar ofertantul trebuie sa intreprinda, acolo unde legislatia nationala
impune, demersurile necesare pentru a putea prezenta la momentul semnarii contractului de achizitie publica,
in situatia in care va fi desemnat castigator, atestatul/ autorizatia/certificatul recunoscut de autoritatile
romane.3.Documente din care sa reiasa ca expertii propusi sunt ori angajati ai ofertantului (Extras din
REVISAL sau alte docum.echival.din care sa reiasa angajarea personalului la of.) sau, in caz contrar, se va
prezenta angajamentul de participare pt. fiecare dintre acestia.n cazul n care ofertantul si demonstreaza
situatia capacitatii profesionale(resurse umane)si prin angajamente ferme de sustinere invocnd sustinerea
acordata,n conf.cu preved.art.190 din O.U.G.34/2006,de catre o alta persoana,atunci aceasta are obligatia de a
dovedi sustinerea de care beneficiaza,prin prezentarea unui angajament ferm de sutinere al persoanei
respective,prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate.Persoana
care asigura sustinerea capacitatii profesionale(resurse umane)nu trebuie sa se afle n situatiile care
determina excluderea din procedura de atribuire,cf.preved.art.180, ale art.181 lit.a),c1) si d) si ale art.69^1 din
OUG34/2006.In situatia in care sunt nominalizati terti sutinatori pt.personalul care nu este angajat la ofertant,se
vor prezenta si urmat.documente:1.Formular nr.16.2 din Sectiunea formulare-Angajament ferm de sustinere
privind capacitatea economica si/sau financiara-fonduri financiare sau/si capacitate tehnicautilaje/echipamente si/sau personal;2.Declaratie privind eligibilitatea-Formular 8;3.Declaratia privind
neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006-Formular nr.9 deoarece cf.alin.2 al art.186 din
OUG34/2006-acestia trebuie sa dovedeasca neincadrarea la lit a),c^1) si d) din art.181 din OUG 34/2006 si
4.Declaratia privind nencadrarea n situatiile prevazute la art.69^1 din OUG34/2006Formular nr.10 atasate
angajamentului ferm de sustinere. Atentie!Toate documentele/ofertele depuse pe SEAP trebuie sa fie
semnate cu semnatura electronica(vezi art.61, alin(3) din OUG34/2006 actualizata si art.17, alin(3) din
HG1660/2006 actualizata).,Cerinta nr.3 Ofertantul va face dovada ca dispune (din dotarea proprie sau/si prin
angajamente ferme de sustinere din partea unor terti sustinatori sau/si contracte/precontracte de inchiriere)
toate utilajele/echipamente/mijloace de transport necesare indeplinirii contractului. Mod de indeplinire:
Ofertantul va prezenta: 1.Nominalizarea dotarilor tehnice care vor participa direct la indeplinirea contractuluiexecutie de lucrari, conform art. 188 alin.3 litera f) din OUG 34/2006- Formular nr.15 din Sectiunea Formulare.
2.Dovada detinerii echipamentelor,utilajelor,mijloacelor de transport,laboratoare (lista de inventar la zi sau alte
documente echivalente), pentru cele pe care le detine ofertantul iar pentru acele utilaje,mijloace de
transport,echipamente solicitate pe care nu le detine ofertantul se vor prezenta angajamente ferme de
sustinere din partea unor terti sustinatori sau/si contracte/precontracte de inchiriere valabile la data limita de
depunere a ofertelor. 3.Copie conform cu originalul dupa Autorizatia valabila emisa de catre ISC pentru
Laboratorul de incercari in cazul ofertantilor din tara (in conformitate cu prevederile Art. 1 lit.f)-Anexa nr.2 din
HG nr.766/21.11.1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii coroborat cu Art. 15
din Legea 10/1995 privind calitatea in constructii) sau de catre institutii similare pentru ofertantii straini. Acest
document este necesar avand in vedere obligativitatea autoritatii contractante de a se asigura cu privire la
utilizarea de catre operatorul economic a utilajelor in conditiile solicitate. n cazul n care ofertantul si
demonstreaza situatia capacitatii tehnice (resurse tehnice) si prin angajamente ferme de sustinere invocnd
sustinerea acordata, n conformitate cu prevederile art. 190 din O.U.G. 34/2006,de catre o alta persoana, atunci
aceasta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm de
sustinere al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului
resursele invocate. Persoana care asigura sustinerea capacitatii tehnice (resurse tehnice) nu trebuie sa se
afle n situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180,ale art.
181 lit. a),c^1) si d) si ale art. 69^1 din OUG 34/2006.In situatia in care sunt nominalizati terti sutinatori pentru
utilajele care nu sunt in proprietatea ofertantului se vor prezenta si urmatoarele documente: 1.Formular
nr.16.2 din Sectiunea formulare-Angajament ferm de sustinere privind capacitatea economica si/sau
financiarafonduri financiare sau/si capacitate tehnicautilaje/echipamente si/sau personal; 2.Declaratie
privind eligibilitatea-Formular nr.8; 3.Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG

nr.34/2006-Formular nr.9 deoarece conform alin.2 al art.186 din OUG34/2006-acestia trebuie sa dovedeasca
neincadrarea la lit a),c^1) si d) din art.181 din OUG 34/2006 si 4.Declaratia privind nencadrarea n situatiile
prevazute la art.69^1 din OUG34/2006-Formular nr.10 atasate angajamentului ferm de sustinere. Atentie!Toate
documentele/ofertele depuse pe SEAP trebuie sa fie semnate cu semnatura electronica(vezi art.61, alin(3) din
OUG34/2006 actualizata si art.17, alin(3) din HG1660/2006 actualizata).,Cerinta nr.4 Ofertantul va mentiona daca
subcontracteaza parti din contractul supus achizitiei. Daca ofertantul cstigator va subcontracta o parte sau
anumite parti din contract, Autoritatea Contractanta solicita prezentarea contractelor ncheiate ntre acesta si
subcontractantii nominalizati n oferta, la data ncheierii contractului de achizitie publica. Declaratie privind
partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora 2.Acord de
subcontractare (daca este cazul) Mod de indeplinire: Ofertantul va prezenta: 1.Declaratie privind partea/partile
din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora Formular nr. 17 din Sectiunea
Formulare (Formularul va fi prezentat si in situatia in care nu sunt nominalizati subcontractanti mentionanduse acest lucru); 2.Acord de subcontractare-Formular nr. 18 din Sectiunea Formulare (daca este cazul-in
situatia in care sunt nominalizari subcontractanti); Nota: Autoritatea contractanta nu solicita ndeplinirea unor
criterii de calificare pentru eventualii subcontractanti. Este interzisa subcontractarea totala a lucrarilor supuse
prezentei proceduri, sub sanctiunea declararii ofertei ca neconforme. Pentru Criteriile de calificare privind
capacitatea tehnicautilaje, echipamente si personal solicitate prin documentatie, vor fi luate in considerate
documentele prezentate de catre subcontractanti in acest sens cu conditia ca subcontractantul sa realizeze
partea din contractul de lucrari pentru care subcontractantul prezinta documentele respective. In situatia in
care subcontractantul nu va executa lucrarile pentru care prezinta documentele de calificare privind
capacitatea tehnica-utilaje si/sau echipamente si/sau personal documentele prezentate nu vor fi luate in
considerare la evaluarea ofertelor. Atentie! Toate documentele/ofertele depuse pe SEAP trebuie sa fie
semnate cu semnatura electronica (vezi art. 61, alin (3) din OUG 34/2006 actualizata si art. 17, alin (3) din HG
1660/2006 actualizata). Cerinta nr.1 Ofertantul trebuie sa detina Certificat ISO 9001 privind Sistemul de
Management al Calitatii pentru activitatea/activitatile ce fac obiectul contractului sau Certificate si/sau
documente echivalente emise de organisme abilitate din alte state pentru activitatea/activitatile ce fac
obiectul contractului. Se admit operatori economici in curs de certificare in cazul in care acestia fac dovada ca
raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi certificarea. Mod de indeplinire:
Ofertantul va prezenta: Certificat ISO 9001 privind Sistemul de Management al Calitatii pentru
activitatea/activitatile ce fac obiectul contractului sau Certificate si/sau documente echivalente emise de
organisme abilitate din alte state pentru activitatea/activitatile ce fac obiectul contractului. Nota: Se vor lua in
considerare doar acele certificate valabile la data limita de depunere a ofertelor si care sunt emise pentru
pentru activitatea/activitatile ce fac obiectul contractului. Nu vor fi luate in considerare documente care atesta
ca ofertantul este in curs de implementare a sistemului cu exceptia situatiei in care procesul de certificare a
fost finalizat, urmand a fi eliberat certificatul in cauza. Totodata ofertantii vor fi exclusi daca au certificatul mai
sus mentionat dar acestea a fost emis pentru alt domeniu de activitate decat cele specificat mai sus. In cazul
in care documentele mai sus mentionate sunt in alta limba decat cea romana, acestea se vor prezenta si in
traducere legalizata. In cazul prezentarii unei oferte prin asociere de operatori economici, fiecare dintre
operatorii economici asociati trebuie sa detina aceste certificate pentru partea din contract pe care o
realizeaza, sub sanctiunea declararii ofertei ca inacceptabile. Atentie! Toate documentele/ofertele depuse pe
SEAP trebuie sa fie semnate cu semnatura electronica (vezi art. 61, alin (3) din OUG 34/2006 actualizata si art.
17, alin (3) din HG 1660/2006 actualizata).,Cerinta nr.2 Ofertantul trebuie sa detina Certificat ISO 14001 privind
Sistemul de Management de Mediu pentru activitatea/activitatile ce fac obiectul contractului sau Certificate
si/sau documente echivalente emise de organisme abilitate din alte state pentru activitatea/activitatile ce fac
obiectul contractului. Se admit operatori economici in curs de certificare in cazul in care acestia fac dovada ca
raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi certificarea. Mod de indeplinire:
Ofertantul va prezenta: 1.Certificat ISO 14001 privind Sistemul de Management de Mediu pentru
activitatea/activitatile ce fac obiectul contractului sau Certificate si/sau documente echivalente emise de
organisme abilitate din alte state pentru activitatea/activitatile ce fac obiectul contractului. Nota: Se vor lua in
considerare doar acele certificate valabile la data limita de depunere a ofertelor. Nu vor fi luate in considerare
documente care atesta ca ofertantul este in curs de implementare a sistemului cu exceptia situatiei in care
procesul de certificare a fost finalizat, urmand a fi eliberat certificatul in cauza. Totodata ofertantii vor fi exclusi
daca au certificatul mai sus mentionat dar acesta a fost emis pentru alte domenii de activitate decat cel
specificat mai sus. In cazul in care documentele mai sus mentionate sunt in alta limba decat cea romana,
acestea se vor prezenta si in traducere legalizata. In cazul prezentarii unei oferte prin asociere de operatori
economici, fiecare dintre operatorii economici asociati trebuie sa detina aceste certificate pentru partea din
contract pe care o realizeaza, sub sanctiunea declararii ofertei ca inacceptabile. Atentie! Toate
documentele/ofertele depuse pe SEAP trebuie sa fie semnate cu semnatura electronica (vezi art. 61, alin (3)
din OUG 34/2006 actualizata si art. 17, alin (3) din HG 1660/2006 actualizata). Pentru informatii suplimentare
privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor
mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1)
PROCEDURA

IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta


IV.1.2) Modalitate de desfasurare : Procedura online
IV.2)
CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criteriu de atribuire : Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3)
INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire :
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 26.03.2015 15:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)
MOD DE FINANTARE
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare : Da
Tip de finantare : Program / Proiect
VI.1.2)
Program / Proiect: Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR

Data expedierii prezentei invitatii: 12.03.2015 15:25

Daca doriti sa fiti notificat cu privire la evenimentele acestui anunt apasati aici.
Inapoi

Detalii procedura