Sunteți pe pagina 1din 5

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt
superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu /
Calificarea

Universitatea Babes-Bolyai
Psihologie si Stiinte ale Educatiei
Psihopedagogie Speciala
Psihologie
Licenta
Psihologie / Psiholog

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea
Psihologie animala
disciplinei
2.2 Titularul activitilor de curs
Alina Simona Rusu
2.3 Titularul activitilor de
Alina Simona Rusu
seminar
2.4 Anul de
1 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de
studiu
evaluare

Examen 2.7 Regimul


disciplinei

Optional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn 3
Din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de
100
Din care: 3.5 curs
56 3.6 seminar/laborator
nvmnt
Distribuia fondului de timp:
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti: ..................
3.7 Total ore studiu individual
30
3.8 Total ore pe semestru
100
3.9 Numrul de credite
4

1
14
ore
20
10
8
2

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum

4.2 de competene

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1 De desfurare a
cursului
5.2 De desfurare a

Parcurgerea bibliografiei indicate pentru fiecare curs indicata la


prima intalnire cu studentii
Parcurgerea bibliografiei indicate pentru tematica specifica a

Competene transversale

Competene profesionale

seminarului/laboratorului
seminarului
6. Competenele specifice acumulate
Intelegerea metodelor de cercetare stiintifica in domeniul psihologiei animale, cu
aplicabilitate in dezvoltarea profesionala si intelegerea integrativa a modelelor
comportametului uman prezentate la alte discipline.

Abilitatea de accesare a surselor stiintifice in ceea ce priveste modelele si variabilele


utilizate in literatura de specialitate a domeniului psihologiei animale.

Abilitati de prezentare in maniera aplicativa a unor teme asociate disciplinei (ex. Realizare
proiect de cercetare My Pet, analiza critica a unui articol de specialitate).

Abilitati de gandire trans- si interdisciplinara, prin prezentarea analitica a unor modele din
etologie, ecologie populationala, stiinte evolutioniste, neurobiologie in ceea ce priveste
procesele si fenomenele comportamentale, la nivel individual si de grup.

Abilitati de analiza critica a unor articole stiintifice recomandate.

Abilitati de analiza a aplicabilitatii modelelor prezentate in formarea profesionala si


intelegerea comportamentului animal si uman, in directia optimizarii interactiunii omanimal si cresterea calitatii vietii.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor acumulate)


7.1 Obiectivul general al
disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Intelegerea mecanismelor si functiilor comportamentelor animale


(nivel individual, grup, populatie si specie, din perspectiva
interdisciplinara a psihologiei, etologiei si stiintelor evolutioniste
Intelegerea metodelor stiintifice de studiu a comportamentului animal
Prezentarea istoriei etologiei si a logicii darwiniene de analiza a
comportamentului animal (insusirea si intelegerea conceptelor de
selectie naturala, selectie intrasexuala si intersexuala, notiunea de
potential biologic adaptativ)
Analiza comportamentului animal din perspectiva intrebarilor lui
Tinbergen: cum (mecanism) si de ce (functie, adaptare, impact
asupra supravietuirii si reproducerii).
Analiza functiilor si formelor diferitelor categorii de comportamente in
relatie cu mediul (ecologic, social): comportamentul parental (grija
monoparentala si biparentala in relatie cu resursele de mediu),
comportamentul alimentar (strategii de gasire si capturare a prazii),
comportamentul de reproducere (gasirea si formarea cuplurilor,
strategii monogame si poligame, sisteme de reproducere bazate pe
apararea resurselor), comunicarea intra- si interspecifica prin diferite
modalitati senzoriale, tipuri de organizare sociala la animale,
organizarea spatiala in functie de evaluarea riscurilor din mediu,
comportamentul de vigilenta etc.
Intelegerea unor modele si teorii de baza din etologie (ex. Ipoteza
Reginei Rosii in interactiunea gazda-parazit, Teoria Investitiei
Parentale, Principiul Handicapului, Teoria Istoriei de Viata sau a
finalitatii resurselor din mediu).
Intelegerea si analiza interactiunii om-animal din persectiva teoriei
Istoriei de Viata (Life History Theory).

8. Coninuturi
8.1 Curs
1. Introducere in conceptele de baza ale etologiei
(studiul comportamentului animal) clarificarea
nevoii studiului comportamentului animal,
introducerea notiunilor de fitness (potential biologic
adaptativ) si selectie naturala; exemple de directii de
studiu in etologie si elemente de istorie a etologiei.
2. Introducerea conceptelor de tipare fixe de actiune,
prezentarea cadrelor de analiza a comportamentului
intrebarile lui Tinbergen (cum mecanism si de
ce functie); introducere in logica darwiniana a
comportamentului selectia intrasexuala, selectia
intersexuala, ecuatia costuri-beneficii, impactul
diferitelor comportamente asupra supravietuirii si
reproducerii.
3. Comunicarea intraspecifica abordare la nivel de
mecanism: discutia conceptelor de stimuli cheie,
supra-stimuli, bucle de comunicare, modalitati
senzoriale de comunicare si combinatiile acestora.
4. Comunicarea intraspecifica abordare la nive de
functie (comunicare mama-pui, comunicare femelamascul, comunicarea intra-sexuala, marcarea
teritoriului, semnatura individuala vocala, olfactiva,
tactila etc.).
5. Comunicarea interspecifica relatia pradapradator, ipoteza Reginei Rosii (relatia gazda-parazit),
ipoteza parazitismului social (cazul cucului),
mimentismul si camuflajul, comportamentul de
hartuire (mobbing) la animale; strategii de vanare
pasive (ex. Stay and wait) si active (ambuscada si
vanatoarea in grup).
6. Strategii de reproducere la animale monogamia si
poligamia (poliandria si poliginia). Teoria investitiei
parentale (Robert Trivers) si Teoria Istoriei de Viata
(Life History Strategy). Principiul handicapului (ex.
Coada paunului) in semnalarea trasaturilor asociate cu
calitatea reproducerii.
7. Strategii de crestere a puilor grija parentala;
strategii de tip k si r. Exemple de animale cu sistem de
tip gradinita (mangustele).
8. Metode stiintifice de colectare si analiza a datelor in
etologie definirea variabilelor, identificarea
posturilor si actiunilor, alcatuirea etogramei, lanturi de
secvente, diagrama kinetica a comportamentelor,
metodele focal sampling, all occurence sampling,
bugetarea activitatii, analiza secventiala a
comportamentului.
9. Comportamentul alimentar metode de investigare
a preferintelor pentru hrana la animale.
10. Comportamentul de explorare a mediului si
construirea adaposturilor (cuiburi, galerii etc.)

Metode de predare
Power-Point

Power-Point si film
(exemplu de
experiment in teren
identificarea genelor
bune pe baza
semnaturii vocale la
cerbi).
Power-point si film
(Istoria completa a
comportamentului
animal BBC
David Attenborough).
Power-point si film
(Istoria completa a
comportamentului
animal BBC
David Attenborough).
Power-point si film
(Istoria completa a
comportamentului
animal BBC
David Attenborough).
Power-point si film si
film (Istoria completa
a comportamentului
animal BBC
David Attenborough).
Power-point si film

Power-point
Power-point

Observaii
- se prezinta bibliografia
orientativa si forma de
exameninare, precum si
structura cursului (curs si
seminar)

moduri de procesare a informatiei din mediu; formarea


hartilor cognitive spatiale.
11. Organizarea sociala la animale cuplu, grupuri de
tip familiar, populatii. Fenomenul turmei egoiste,
bancurile de pesti, stolurile de pasari.
Comportamentele de ajutorare, altruismul si
reconcilierea.
12. Exprimarea si recunoasterea emotiilor la animale
contextul comunicarii intraspecifice (mama-pui,
femele-mascul), agresivitatea intra- si interspecifica
exemplul animalelor carnivore
13. Comportametele animalelor in captivitate (gradini
zoologice, parcuri semi-naturale) identificarea
indicatorilor comportamentali ai starii de bine;
elemente de imbogatire comportamentala; atitudini si
comportamente in elaborarea programelor de
conservare a speciilor de animale periclitate (pe cale
de extinctie).
14. Introducere in studiul aplicativ al interactiunii omanimal valoarea terapeutica a activitatilor asistate de
animale.
Bibliografie orientativa:

Power-point si film
(Istoria completa a
comportamentului
animal BBC
David Attenborough).
Power-point
discutarea cartii
Expresia emotiilor la
oameni si animale.
Power-point

Power-point

John Alcock (2009) Animal Behavior An Evolutionary Approach


http://www.sinauer.com/detail.php?id=2252
Robert Sapolsky (2004) De ce zebrele nu fac ulcer:
http://www.g2gfitness-mma-ccoachsthqld.com/resources/Sapolsky%20why%20Zebras%20don't%20get%20ulcers.pdf
Expresia emotiilor la om si animale:
http://darwin-online.org.uk/content/frameset?pageseq=1&itemID=F1142&viewtype=text
8.2 Seminar / laborator
Metode de cercetare in etologie (1) identificarea
secventelor si posturilor comportamentale, alcatuirea
lanturilor de secvente si a etogramelor
Metode de cercetare in etologie (2) focal animal
sampling, matrice de tranzitie, bugetarea activitatii
Proiectul My Pet identificarea subiectelor de studiu
pentru proiect (observare, experiment)
Indicatori comportamentali ai starii de bine la animale
Tehnici de imbogatire comportamentala (1)
Tehnici de imbogatire comportamentala (2)
Instrumente de masurare a atitudinilor fata de
animalele salbatice si de companie
Prezentarea metodelor realizarii campaniilor de
conservare a animalelor pe cale de extinctie
Bibliografie

Metode de predare
Power-point, film

Observaii

Power-point,
intregistrari video
Power point, intrebari
deschise
Power point, film
Power point, exercitii
demonstrative
Power Point, exercitii
demonstrative
Power Point
Power Point

Measuring behavior:
http://college.holycross.edu/faculty/kprestwi/behavior/e&be_notes/E&BE_ethograms.pdf

Animal Behavior Net Resources: http://animalbehaviour.net/AnimalTraining.htm

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,


asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Cursul ofera informatii cu aplicabilitate in formarea profesionala in domeniul psihologiei, educatiei
ecologice, psihopedagogiei, medicinei veterinare si biologiei.
Informatiile oferite permit insertia in bagajul de cunostinte individual, cu aplicabilitate in
imbunatatirea calitatii relatiei om-animal si a conservarii biodiversitatii.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

10.4 Curs

Utilizare limbaj specific


disciplinei

Examen scris redactional


(pornind de la un articol
ales din pachetul de articole
oferit la inceputul cursului)

10.5 Seminar/laborator

Abilitate de alcatuire a
proiectului My Pet

Proiect My Pet

10.3 Pondere din


nota final
70%

30%

10.6 Standard minim de performan


Analiza critica a unui articol de specialitate din pachetul de articole de specialitate oferit la inceputul
cursului.

Data completrii: 12.01.2015

Semntura titularului de curs


Conf Dr. Alina Rusu

Data avizrii n departament

Semntura directorului de departament