Sunteți pe pagina 1din 9

Contul de venituri al

unei firme
Evidentiaza veniturile
obtinute de o firma dar si
distribuirea acestor
venituri.
In dreapta contului sunt
inreg. Sursele de venituri
si anume: 1.profitul din
productia curenta, 2.ven
din patrimonial firmei
3.ven din transferuri
curente de la alte subiecte
economice.In stanga
contului se evidentiaza
directiile de distribuiree a
veniturilor: 1.profituri
distribuite 2.impozite
directe si venituri 3.
Transferuri de venituri
catre alte subiecte
economice. Soldul
contului ( dreapta
stanga ) reprezinta ven.
Disponibil al
firmei/economiile firmei
Contul de modificare al
patrimoniului.
Ven sold precedent se
poate utiliza pentru
consumul productive si
pentru investii, prin
investiti se majoreaza
valorea patrimoniului / a
potentialului tehnico
productive al firmei.
Investitiile care sporesc
val. patrimoniului sunt
numite inv. Ptr.
Dezvoltare. Investitiile
facute pentru inlocuirea
capitalului , investitii de

inlocuire realizate prin


amoritzare.Investitiile
totale ale firmei cuprind:
a) inv. Pt. dezvoltare,
finantate din venitul
disponibil. b) Investitii de
inlocuire, finanate prin
amortizare.
Folosirea veniturilor
disponibile si a amortizarii
se evidentiaza in cont de
modificare a
patrimoniului.
In dreapta contului
surse care conduc la
modificarea patrimoniului,
sau mij de finantare a
mod. Patrimoniului.Aceste
sunt: a) economiile/ venit
disp, b)amortizarile
c)transferurile de
patrimoniu de la alte
subiecte economice.
In stanga contului
sunt precizate elementele
de cheltuiele care s-au
efectuat de firma pentru
modificarea patrimoniului
si anume: cumpararea de
bunuri de capital,bunuri
de capital din productia
proprie, modif de stocuri si
transferuri de patrimoniu
catre alte sub.
Economice.Soldul acestui
cont s.n. soldul neg
=deficit.
Contul de finantare al
unei firme: Evidentiaza
modif. Intervenit unei
firme sintetizand in parte

dreapta iar in stanga


nivelul creantelor
Evidentierea tranzactiilor
legate de activitatea unei
gospodarii private/menaj
privat. Gospodariile
populatiei sunt sub. ec.
care furnizeaza rusurse de
munca si de capital pt.
care primesc venituri
utilizate pt. consum si
pentru sporirea
patrimoniului.
Pentru gospodariile
private functia de consum
este functia principala.
Petru acestea se
alcatuiesc 3 conturi:
contul de venit, contul de
modificare a
patrimoniului, contul
finantarii. Contul de venit
o gospodarie privata,
obtine venituri din
urmatoare surse: 1.
activitatea desfasurata in
calitate de angajat (salarii,
prime). 2. activitatea ca
intreprinzator independent
(venituri din chirie etc). 3.
Dividendele pe actiuni,
dobanzi din depuneri si
obligatiuni-> venituri din
patrimoniu. 4. Transferuri
curente sub forma de
ajutor de somaj, alocatii,
ajutoare sociala etc. Toate
aceste surse de venituri
sunt evidentiate in partea
dreapta a contului. In
stanga se evidentiaza:
impozite directe;

contributii sociale si alte


transferuri platite,
consumul gospodariei.
Totalitatea veniturilor din
dreapta formeaza ven brut
al gospodariei, cel de
dinainte impozitarii. Soldul
contului -> economiile
gospodariei = surse de
modif a patrimoniului
gospodariei.
Contul de formare si
modificare a
patrimoniului.
Gospodariile private se
presupun ca nu detin
mijloace de productie sau
patrimoniul material
(bunuri de folosinta
indelungata). Aceasta
ipoteza se datoreaza
faptului ca nu exista surse
de date statistice veridice
( nu se fac calcule privind
patrimoniul material al
gospodariei). In aceste
conditii, contul de
modificare a patrimoniului
se reduce la evidentierea
economiilor ( venituri
disponibile) realizate de
gospodarii si a
transferurilor de
patrimoniu primite de la
alte subiecte economice.
Contul finantarii.
Are aceeasi constructive
cu cea specifica pt firme si
pune in evidenta modif
nivelului creantelor si
angajamentelor unei
gospodarii. Prezentarea in

conturi a tranzactiilor
legate de activitatea unei
institutii publice ->
institutii publice
(guvernamentale produc
servicii publice, care de
regula sunt puse gratuit la
dispozitia societatii).
Conturile unei institutii
publice: 1. Contul de
productie. 2.contul de
venit. 3. Cont de finantare.
1. Contul de productie
-> dreapta: vanzariele si
transferurile unilaterale
catre firme si gospodarii
care concretizate, in
servicii publice nu se
realizeaza prin intermediul
pieti si nu se pot evalua la
preturile pietei, ci la costul
producerilor.->stanga:
costul produceri serv.
Publice, formate din: chelt.
Cu consumul de bunuri
provenite de la firme,
evidentiate in produc.
Intermediara a instit.
publice; amortizarea
capitalului fix din inst.;
renumerarea salariatiilor
si rente platite pt
utilizarea altor facturi de
productie.2.Conturi de
venituri; veniturile unei
inst. Publice provenit din
impozite directe si
indirecte; participarea la
activitatea firm. Care
platesc dobanzi
dividende,alte profite, la
care se adauga

contributiile gospodariilor
si a firmelor asigurarilor
sociale, a transferurilor
conturilor sociale
(amenzi,taxe
administ.).Veniturile
enumerate sunt utilizate
pentru finanatarea
consumului propriu,
transferuri prestate sub
forma subventiilor si
asigurariilor sociale pentru
efetuarea unor plati,
factorilor de productie
(dobanada pentru datoria
pubica).3.Soldul
Contului -> : economiile
inst. publice care
formeaza principala sursa
de modificarea a
patrimoniului. 4.Contul
de modificare a
patrimoniului :
institutiile publice isi
formeza si isi modifica
patrimoniul prin investitii,
prin transf. de optim de la
subiecte economice catre
altele.Drapt: sursele
finantari investitiilor
(economiile) si transf. de
patrimoniul de la alte
subiecte
economice.Stanga:
investitii brute de capital
si transf. de patrimoniu
catre alte subiecte
economice. 5.Contul
finantarii: are aceeasi
constructie ca la firme
evident. modificarea
creantelor si

angajamentelor.6.
Conturile sectoarelor
economice : acestea se
realizeaza prin agregarea
datelor conturilor
subiectelor economice.La
agregarea pe sectoare nu
se tine seama de
tranzactiile dintre
subiectele economice ale
aceluiasi sector deoarece
ar reprezenta un calcul
repetat, un consum
intermediar iar ceea ce
urmarim este realizarea
productiei finale realizata
intr-o perioada de
timp.Pentru sectoarele
economice se elaboreaza
conturile de productie, de
venituri si de modificari a
patrimoniului.7.Contul de
productie al sectorului
firmei: se alcatuieste prin
agregarea tuturor
tranzactiilor legate de
activitatea de productie a
firmelor din sector din
care se elimina consumul
intermediar.Sunt agregate
date referitoare la
productia finala.Productia
finala a sectorului firmei
este formata din: . Bunuri
vandute de gospodariile
private, bunuri pt
consumul intermediar, al
sectorului firmei, bunurile
exportate, bunurile de
capital importate pt
investiii burte sau din
productia

sectorlui.Continutul
contului productiei este: In
dreapta se evidentiaza
incasariile din vanzari
catre populatie si export,
valoarea bunurilor din
productie proprie
concretizata in investii si
modificarea stocurilor.In
stanga se evidentiaza
chltuieli ocazionate de
productia intermediara si
de bunuri de capital,
consumul de capital fix
(amortizarea), impozitele
indirecte si val adaugata
neta la pretul factorilor de
productie. 8.Contul de
productie al sectorului
public: bunurile
sectorului public sunt
considerate bunuri
colective, nu fac obiectul
pietei si in consecinta sunt
evaluate la costul
factorilor.In dreapta
contului se cuprind:
valoarea bunurilor publice
livrate gratuit pentru
consumul public si val.
vanzarilor de bunuri
publice.In stanga avem
consumul intermediar,
amoritizarea si valoarea
adaugata neta.Este un cot
echilibrat, nu apare profit
deoarece bunurile sunt
livrate gratuit si evaluate
prin costuri.Pentru
sectorul gosp. private nu
se alcatuieste contul de
productie deoarece el nu

este considerat sector


producator de bunuri.