Sunteți pe pagina 1din 24

DESTINE

INSTRUC}IE

CORNEL CONSTANTIN CIOMZG~, SCRIITOR:

MP~CAREA CU NOI N{INE


ADUCE TIHN~, A{A CUM
MP~CAREA CU APROAPELE ESTE
IZVORTOARE DE DRAGOSTE

DACIAN WARHAWK 2015

Paginile 16-17

Pagina 4

Observatorul militar
www.mapn.ro

www.presamil.ro

ANUL XXIV NR. 11 (1.298) 25 31 MARTIE 2015 24 PAGINI 1,20 LEI

DECORAT CU ORDINUL MERITUL CULTURAL N GRAD DE CAVALER


MAPN.RO
OBSERVATORULMILITAR

FONDAT LA 23 IULIE 1859

EDITOR:
MINISTERUL AP~R~RII NA}IONALE

MEREU LA |N~L}IME

FOTO: EUGEN MIHAI

Paginile 6-7

INTERVIU

|NZESTRARE

FREGATA

GENERAL-MAIOR ARITON IONI}~,


{EFUL CORPULUI DE CONTROL {I INSPEC}IE:

REGINA MARIA
{I SNMG-2

S~ LUCREZI
CU OAMENII
NU E U{OR,
NS~ ESTE O
BINECUVNTARE
{I O ART~

}INUT~
NOU~
PENTRU
FOR}ELE
SPECIALE

Pagina 5

Pagina 9

FEBRA MISIUNILOR EXTERNE

FOTOREPORTAJ

Paginile 12-13
Pagina 10

Observatorul militar

AGENDA S~PT~M@NII

www.presamil.ro

FOTO: C~PITAN R~ZVAN ZEGLEANU

u Consiliere n domeniul logistic. Personalul Brig`zii 81


Mecanizat` General Grigore B`lan, care particip` la Resolute Support
Mission, n teatrul de opera]ii din Afganistan, a planificat [i dezvoltat,
recent, un program de consiliere, care const` dintr-o serie de ntlniri
cu partenerii afgani, menit s` mbun`t`]easc` procesul de tranzi]ie func]ional`, n care se afl` for]ele de securitate afgane. Ca urmare, militarii
romni din echipa TED-C (Training Education and Doctrine-Comand)
au angajat, pentru prima dat` n baza NKC (New Kabul Compound),
structura logistic` a CPMD (Construction and Property Management
Department), apar]innd Statului Major General afgan. ncrederea de
care se bucur` personalul romn n fa]a elementelor de conducere ale
misiunii Resolute Support a f`cut ca aceast` idee s` fie agreat` de directorul
AIAT (Army Institutional Advisory Team), colonel Jackson Andrew, iar
militarii bistri]eni s` primeasc` acceptul deschiderii por]ilor bazei Coali]iei pentru personalul armatei afgane. ntlnirea a fost considerat` un
real succes de ambele p`r]i. Maiorul Florin Prun`, consilier n domeniul
logistic n cadrul AIAT, a prezentat activit`]ile principale care trebuie
desf`[urate n perioada urm`toare, n vederea dezvolt`rii [i optimiz`rii
sistemului logistic al ANA (Afganistan National Army). Aceast` ntlnire
a avut ca scop preg`tirea direc]iilor [i strategiilor de dezvoltare a personalului care urmeaz` s` instruiasc` ofi]erii din domeniul logistic al CPMD,

n vederea instituirii, pe viitor, a unui sprijin logistic adecvat perioadei


de tranzi]ie [i ndeplinirea obiectivelor stabilite de Ministerul Ap`r`rii
Republicii Islamice Afganistan. (C~PITAN R~ZVAN ZEGLEANU)
u Ziua opera]iilor psihologice. Miercuri, 25 martie, speciali[tii n
opera]ii psihologice din Armata Romniei s`rb`toresc [ase ani de la ini]ierea campaniei de promovare a Zilei Opera]iilor Psihologice. n contextul mediului informa]ional, prezent [i viitor, prefigurndu-se a deveni din
ce n ce mai complex, opera]iile psihologice reprezint` un important multiplicator de for]` att pentru executarea misiunilor specifice ap`r`rii na]ionale, ct [i n misiuni n afara teritoriului statului romn, sub mandatul
organismelor politico-militare, la care Romnia este parte. Ca urmare a
rezultatelor deosebite ob]inute pe timpul execut`rii misiunilor n teatrele
de opera]ii din Afganistan [i Kosovo, 29 de ofi]eri, 31 de mai[tri militari
[i 33 de subofi]eri din Centrul de opera]ii psihologice au fost decora]i cu
Non Article 5 NATO Medal, iar pentru rezultate remarcabile, un ofi]er a
fost medaliat cu NATO Meritorious Service Medal, doi ofi]eri cu Bronze
Star Medal, un ofi]er [i un subofi]er cu La croce commemorativa per la
Missione militare di pace. Recunoa[terea interna]ional` a competen]ei profesionale a ofi]erilor din Centrul de opera]ii psihologice se materializeaz`
prin participarea, n calitate de instructori sau mentori, la cursurile de
PSYOPS, STRATCOM [i Senior InfoOps, organizate de {coala NATO, de
la Oberammergau. Succes speciali[tilor n opera]ii psihologice, oriunde [i
vor desf`[ura activitatea pe viitor att n ]ar`, ct [i n teatrele de opera]ii!

(COLONEL ING. GHEORGHI}~ TOFAN)

FOTO: CRISTIAN VL~SCEANU

u Ac]iune educativ` la Constan]a. Proiectul O zi n [coala militar`, ini]iat de {coala Militar` de Mai[tri Militari a For]elor Navale Amiral
Ion Murgescu (SMMMFN), se deruleaz` n perioada 2 februarie-22 mai,
n colaborare cu Inspectoratul {colar Jude]ean Constan]a. La ac]iune au
aderat, pn` n prezent, 22 de licee [i colegii tehnice din jude]. Timp de
o zi, liceenii const`n]eni afla]i n anii terminali particip` la programul de
preg`tire al elevilor militari din SMMMFN, poart` discu]ii libere cu elevii
[colii, sunt al`turi de
ace[tia la cursuri, la
raportul companiei
[i servesc masa mpreun`. Faptul c`
dup` [apte ani de la
ini]ierea protocolului de colaborare a
SMMMFN cu Inspectoratul {colar
Jude]ean Constan]a
au subscris la ini]iativ` peste 200 de
liceeni din institu]ii civile de nv`]`mnt preuniversitar este o confirmare
a beneficiilor acestui tip de colaborare institu]ional`. Anul acesta, {coala
Militar` de Mai[tri Militari a For]elor Navale scoate la concurs 60 de
locuri, dintre care 57 pentru Ministerul Ap`r`rii Na]ionale (51 b`ie]i [i 6
fete) [i trei locuri pentru Ministerul Afacerilor Interne. Pentru nscrieri,
tinerii se pot adresa la Birourile de informare-recrutare jude]ene.(LOCOTENENT-COLONEL CORNELIU PAVEL)

u Recuno[tin]`. Maiorul (ret) Gheorghe Corduneanu a fost s`rb`torit,


recent, cu ocazia mplinirii venerabilei vrste de 102 de ani, de reprezentan]i ai
Centrului Militar Jude]ean Neam] [i ai Asocia]iei Na]ionale a Veteranilor de
R`zboi, filiala Neam], mpreun` cu cei ai prim`riei Piatra-{oimului. Veteranul
de r`zboi Gheorghe Corduneanu a luptat n cel de Al Doilea R`zboi Mondial,
n Regimentul 4 Artilerie Grea. Cu aceast` ocazie, veteranului de r`zboi i-au
fost transmise cele mai frumoase gnduri n numele armatei romne pentru
tot ce a f`cut pentru Romnia. La mul]i ani!

Nr. 11 (25 31 martie 2015)


www.facebook.com/OBSERVATORULMILITAR

CONVOCARE LA SIBIU
MAIOR ADRIAN CURIMAN

a {coala de Aplica]ie pentru Unit`]i Sprijin de Lupt` General Eremia Grigorescu,


din Sibiu, s-a desf`[urat joi, 19 martie, convocarea personalului de rela]ii publice
din For]ele Terestre.
Temele abordate au vizat c`ile
legale de realizare a obiectivelor
propuse [i modalit`]ile de dep`[ire
a disfunc]ionalit`]ilor constatate n
activitatea de rela]ii publice. Nu au
fost uitate nici re]elele de socializare,
cele mai recente [i influente instrumente de comunicare. Un punct
important al discu]iilor l-a constituit
modul de colaborare al ofi]erilor
de rela]ii publice cu presa civil` [i
militar`. Prezent la activitate, loc]iitorul [efului Statului Major al
For]elor Terestre, general-maior Ion
Ungureanu, a subliniat rolul ofi]erilor
de rela]ii publice n via]a unit`]ilor militare din care fac parte [i le-a mul]umit pentru activitatea desf`[urat`
[i pentru imaginea pozitiv` pe care
ace[tia o promoveaz`. De asemenea,
a precizat c` anul acesta exerci]iile

FOTO: PLUTONIER-ADJUTANT CRISTIAN SURUGIU

multina]ionale la care vor participa o


serie de structuri din For]ele
Terestre vor deveni prioritare pe
agenda multor ofi]eri de rela]ii publice din aceast` categorie de for]`,
iar o mai bun` colaborare a acestora
cu factorii deciden]i va mbun`t`]i
activitatea pe toate planurile.

La convocare au mai participat


reprezentan]i ai Direc]iei informare [i rela]ii publice, precum [i
jurnali[ti militari din Trustul de
Pres` al MApN, Statul Major al
For]elor Terestre, Divizia 1 Infanterie Dacica [i Divizia 4 Infanterie
Gemina. n

PERFORMAN}E
LA COLEGIILE
NA}IONALE MILITARE

TRG
EDUCA}IONAL

n urma sus]inerii primei simul`ri pentru examenul de Bacalaureat


din anul acesta, elevii claselor a XI-a [i a XII-a din colegiile na]ionale
militare au demonstrat, nc` o dat`, c` n aceste institu]ii de nv`]`mnt
nivelul de preg`tire este foarte ridicat. P`strnd tradi]ia ultimilor ani,
au ob]inut rezultate cu mult peste media na]ional`.
ns`, performan]ele micilor militari nu se opresc aici. De pild`,
elevul sergent-major Vlad {chiopu, din Colegiul Na]ional Militar Mihai
Viteazul, de la Alba Iulia, s-a calificat, pentru al doilea an consecutiv, la
faza na]ional` a competi]iei interdisciplinare {tiin]ele P`mntului, n condi]iile n care ob]inuse deja un loc la aceea[i etap` a olimpiadei de fizic`.
Tot la aceast` disciplin` exceleaz` [i eleva frunta[ Angelica Stanciu,
de la Colegiul Na]ional Militar Dimitrie Cantemir, din Breaza, care va
participa la faza na]ional` a olimpiadei, pentru nivelul clasei a X-a. n

acult`]ile Academiei Navale Mircea


cel B`trn [i-au prezentat, n zilele
de 21 [i 22 martie, ofertele educa]ionale
destinate liceenilor care se preg`tesc pentru admiterea n nv`]`mntul superior, la o
nou` edi]ie a Trgului Educa]ional, organizat
la centrul comercial Maritimo, din Constan]a.
n cele dou` zile ale evenimentului, cei
interesa]i au beneficiat de servicii de informare, orientare [i consiliere pentru alegerea
facult`]ii [i specializ`rii oferite de Academia
Naval` Mircea cel B`trn, pentru anul
universitar 2015-2016. n

MIHAELA ZABOLODNI

DIXI !
Nici Marea Britanie, nici Romnia nu se vor l`sa intimidate de niciun fel
de amenin]are la adresa Alian]ei sau a unuia dintre statele ei. Suntem
mpreun` mpotriva oric`ror agresiuni viitoare.
MICHAEL FALLON

MINISTRUL AP~R~RII DIN REGATUL UNIT AL MARII BRITANII {I IRLANDEI DE NORD

FOTOGRAFIA S~PT~M@NII
u SIBIU. Plutonierul-adjutant Francisc Saro[i, instructor la Centrul de preg`tire
militar` din Academia
For]elor Terestre Nicolae
B`lcescu (AFT), a ob]inut,
pn` n prezent, peste 350
de medalii la competi]ii na]ionale [i interna]ionale
la atletism, schi, orientare
turistic`, pentatlon, triatlon,
not [i ciclism. A reprezentat
Armata Romniei la 27 de
competi]ii interna]ionale,
c[tignd numeroase premii.
De mai bine de cinci ani, [i-a
descoperit o nou` pasiune,
aceea pentru mountain bike,
ob]innd, numai anul trecut,
la competi]iile na]ionale,
19 locuri I, trei locuri II
[i dou` locuri III. n
MAIOR DANIEL DOROBAN}U

EVENIMENT

Nr. 11 (25 31 martie 2015)


www.facebook.com/OBSERVATORULMILITAR

Observatorul militar

www.presamil.ro

EXERCI}IU
MULTINA}IONAL
inistrul ap`r`rii na]ionale,
Mircea Du[a, s-a ntlnit
mar]i, 24 martie, n Poligonul
Smrdan, jude]ul Gala]i, cu militarii
romni [i americani participan]i la
faza I Early Entry a exerci]iului multina]ional SABER JUNCTION 15.
Prima faz` a acestei activit`]i
este o opera]ie aeropurtat` la care
particip` structuri militare ameri-

cane din Brigada 173 Aeropurtat`


[i Regimentul 2 Cavalerie, c`rora li
se vor al`tura militari romni de la
Brigada 282 Mecanizat`.
SABER JUNCTION 15 se va
desf`[ura n luna aprilie, n Poligonul Smrdan, cu participarea a
peste 2.000 de militari din Marea
Britanie, Republica Moldova, Romnia [i SUA. n

FOTO: PLUTONIER-ADJUTANT EUGEN MIHAI

VIZIT~ N AFGANISTAN

NTLNIRE BILATERAL~

C~PITAN FLORIN BUC{~

ilitarii romni, mpreun` cu partenerii


danezi din deta[amentul Army Institutional
Advisory Team , component` a Resolute Support
Mission, au organizat, recent, o vizit` la {coala de
Artilerie a armatei afgane.
Activitatea, condus` de locotenent-colonelul Daniel Pop, directorul
Multifunctional Advisory Team, s-a
dovedit a fi un real succes pentru
dezvoltarea [i mbun`t`]irea programei [i condi]iilor de instruire ale
viitorilor artileri[ti afgani. Cu aceast`
ocazie, au fost nmnate instrumente

de artilerie, din partea for]elor Coali]iei, n valoare de aproximativ 100.000


de dolari, necesare moderniz`rii [i
mbun`t`]irii procesului de formare
a tinerilor ofi]eri.
Ini]iativa, apreciat` de conducerea Statului Major General afgan,
aprobat` [i mediatizat` de conducerea Resolute
Support n [edin]ele de lucru periodice, scoate n
eviden]` implicarea militarilor
romni n ndeplinirea obiectivelor asumate de
]ara noastr` n
cadrul NATO. n

S~RB~TOARE LA MONS
LOCOTENENT-COLONEL DOINA ILIE

e curnd, romncele din Comandamentul


Suprem al For]elor Aliate din Europa (SHAPE),
Belgia, au ntmpinat prim`vara cu mult` bun` dispozi]ie [i m`r]i[oare deosebit de frumoase, la petrecerea
organizat` cu ajutorul SHAPE International Women
Club [i g`zduit` de SHAPE Club.

inistrul ap`r`rii na]ionale, Mircea Du[a, a avut o ntrevedere luni, 23


martie, la sediul MApN, cu omologul s`u britanic, Michael Fallon.

Pe agenda discu]iilor s-au aflat


subiecte referitoare la situa]ia
de securitate regional` din zona
M`rii Negre, cooperarea n cadrul
NATO [i implementarea planului
de ac]iune al Alian]ei Nord-Atlantice, pentru cre[terea capacit`]ii opera]ionale. De asemenea,
a fost discutat` [i planificarea,
n comun, a exerci]iilor att n
Romnia, ct [i n alte state ale UE
[i NATO, cooperarea n domeniul
industriei de Ap`rare, dar [i obiectivele avute n vedere pentru
preg`tirea Consiliului European,
dedicat securit`]ii europene, din
iunie 2015.
La finalul ntlnirii, cei doi
demnitari au sus]inut o declara]ie de pres` comun`, \n care minis-

trul ap`r`rii din Regatul Unit al


Marii Britanii [i Irlandei de Nord,
Michael Fallon, a declarat c`
mp`rt`[e[te ngrijorarea pe care
Romnia o are n ceea ce prive[te
securitatea n zona M`rii Negre
[i a anun]at c` unul dintre cele
mai noi distrug`toare ale marinei
britanice va fi prezent la Constan]a,
n luna octombrie. De asemenea,
Michael Fallon a confirmat c`
Marea Britanie va fi prezent` cu
trupe n cele dou` comandamente
care se vor nfiin]a pe teritoriul
Romniei [i a apreciat importan]a rela]iilor bilaterale dintre ministerele ap`r`rii din cele dou`
]`ri. El a salutat decizia Romniei
pentru cre[terea cu 2% din PIB a
bugetului Ap`r`rii n urm`torii ani

[i a ]inut s` precizeze c` sistemul


antirachet` este unul defensiv,
a[a cum [i Alian]a NATO este una
defensiv`.
Avem dreptul s` ne ap`r`m n
acest format al unei alian]e de state.
Nici Marea Britanie, nici Romnia
nu se vor l`sa intimidate de niciun
fel de amenin]are la adresa Alian]ei sau a unuia dintre statele ei.
Suntem, mpreun`, mpotriva
oric`ror agresiuni viitoare, a completat ministrul britanic al ap`r`rii.
La rndul s`u, ministrul Mircea
Du[a a mul]umit omologului s`u
britanic pentru aprecierile f`cute,
ad`ugnd c` vizita acestuia a fost
scurt`, dar important`, iar cooperarea
dintre cele dou` state va continua
s` fie una solid`. n

CEREMONIE LA TRGU MURE{


LOCOTENENT-COLONEL DOREL DANCIU

atalionul Opera]ii Speciale Vulturii a g`zduit,


vineri, 20 martie, ceremonia de repatriere din
Afganistan a Grupului Romnesc ntrunit de For]e pentru Opera]ii Speciale, aflat la rota]ia cu num`rul cinci.

din For]ele Speciale americane,


care au ac]ionat n cooperare cu
militarii romni.
Rotirea deta[amentelor
romne[ti de opera]ii speciale

Activitatea s-a desf`[urat n


prezen]a colonelului
Marius-Dumitru Cr`ciun, comandantul Componentei de Opera]ii
Speciale [i a colonelului
Lauren]iu Grigora[, comandantul Componentei Opera]ionale
Terestre, a prefectului
jude]ului Mure[, Lucian Goga, a
altor oficialit`]i locale [i a
familiilor militarilor.

a avut loc n perioada n care se


s`rb`toresc nou` ani de prezen]`
nentrerupt` n Afganistan a
acestei structuri de elit`, care [i-a
schimbat denumirea, compunerea
[i dispunerea de mai multe ori n
acest interval de timp, dar a avut,
permanent, ca misiune de baz`
instruirea, asistarea [i
nso]irea n lupt` a structurilor
de for]e speciale afgane. n

Doamnele din toate col]urile lumii, prezente la eveniment, au avut parte


de o lec]ie de cultur` [i civiliza]ie romneasc` la Balul m`r]i[orului, organizat
de romncele din SHAPE, unde fiecare participant` a primit cte o minun`]ie
lucrat` manual. La noi n ]ar` nu exist` un astfel de obicei, al oferirii de m`r]i[oare, dar pentru c` suntem aici, le vom purta [i noi n aceast` prim`var`,
a spus o participant` din Canada.
De asemenea, invita]ii evenimentului au avut parte de un mic trg de m`r]i[oare [i bijuterii lucrate manual, produse tradi]ionale [i vinuri romne[ti.
La final, oaspe]ii str`ini au ascultat muzic` popular` romneasc`, au savurat
gustul mititeilor [i au dansat hore, ntmpinnd prim`vara cu c`ldur` [i
zmbete. n

Anterior, la 14 martie a.c., n


baza militar` Bagram, Afganistan, s-a desf`[urat ceremonia
de predare a comenzii [i a responsabilit`]ilor ntre militarii apar]innd grupurilor romne[ti de
for]e pentru opera]ii speciale.
Un moment inedit al acestei
ceremonii a fost nmnarea de
distinc]ii onorifice ale Armatei
Romniei pentru [apte militari

Observatorul militar

www.presamil.ro

INSTRUC}IE

Nr. 11 (25 31 martie 2015)


www.facebook.com/OBSERVATORULMILITAR

n perioada 16-26
martie, la Baza 71
Aerian`, s-a
desf`[urat
exerci]iul bilateral

Dacian Warhawk 2015.


Oaspe]i au fost
militari ai For]elor
Aeriene americane,
din 480 Fighter

Squadron,
de la baza aerian`
Spangdahlem,
Germania.
Activitatea, planificat` cu
un an n urm` [i executat` n a
doua jum`tate a lunii trecute, a
reprezentat o oportunitate pentru
pilo]ii tineri romni, mai ales pentru cei care vor evolua, n viitor,
pe avionul multirol. La exerci]iu,
au fost efectuate o mul]ime de misiuni, unele dintre ele
n premier` pentru militarii no[tri.
Participan]ii romni de la
Cmpia Turzii nu au fost la primul
contact cu avionul F-16. Cei mai
mul]i dintre ei au zburat cu acest
tip de aeronav` la exerci]iile
anterioare, desf`[urate pe
aerodromul de la Cmpia Turzii
sau cu alte ocazii.
Este o mare oportunitate
pentru militarii din escadrila pe
care o comand s` se antreneze
cu militarii din For]ele Aeriene
romne. Astfel, dezvolt`m
parteneriatul dintre ]`rile noastre
[i putem s` mbun`t`]im sentimentul de securitate n aceast` parte
a lumii. Aviatorii romni sunt cei
mai buni parteneri cu care am
lucrat pn` acum. Este o [ans`
mare s` nv`]`m unii de la al]ii,
mai ales c` avem multe similitudini n procesul de instruire, a
declarat comandantul 480 Fighter
Squadron, locotenent-colonel
David Berkland.
Acest gen de exerci]ii nu sunt o
noutate n Baza 71 Aerian`.
Pot spune c` avem, deja,
o tradi]ie n antrenamentul comun
cu partenerul american.

Ne verific`m nivelul de preg`tire [i,


n acela[i timp, consolid`m [i perfec]ion`m elementele de interoperabilitate care exist`. Avem acela[i ritm
ridicat al activit`]ilor de preg`tire,
care se vor desf`[ura n cadrul unor
exerci]ii planificate nc` de anul trecut, a afirmat comandantul Bazei 71
Aerian`, comandor Marius Oatu. n

DACIAN WARHAWK 2015


PLUTONIER-ADJUTANT LUCIAN IRIMIA {I MAISTRU MILITAR CLASA I RADU MURE{AN

lucian.irimia@presamil.ro

FOTO: MAISTRU MILITAR PRINCIPAL ALEXANDRU HUIBER {I ALEXANDER GOLZ

F-16, n plin for]aj pe aerodromul de la Cmpia Turzii.

Preg`tirea tunului de bord la avionul rom#nesc.

Avionul MiG-21 LanceR l urmeaz` de aproape pe partenerul american.

Nr. 11 (25 31 martie 2015)

www.facebook.com/OBSERVATORULMILITAR

INTERVIU

Observatorul militar

www.presamil.ro

GENERAL-MAIOR ARITON IONI}~, {EFUL CORPULUI DE CONTROL {I INSPEC}IE:

S~ LUCREZI CU OAMENII NU E U{OR,


NS~ ESTE O BINECUVNTARE {I O ART~

Domnule general-maior,
ce domenii gestioneaz`
structura a c`rei activitate o
conduce]i, format` prin unificarea, n 2007, a Inspectoratului general cu Corpul
de control al ministrului?
Avem atribu]ii pe patru domenii importante: evaluare de
sistem, control/investigare, mediu
[i securitate, s`n`tate n munc`.
Misiunea principal` const` \n
evaluarea sistemic` a organismului
militar, ns` o pondere apreciabil`
din volumul activit`]ilor specifice este
reprezentat` de investigarea [i
verificarea anumitor aspecte [i
problematici necesare fundament`rii
deciziilor conducerii ministerului,
precum [i verificarea modului de
respectare a codurilor de conduit`
etic` de c`tre personalul armatei
ori a unor aspecte sesizate prin
peti]ii, reclama]ii, memorii sau prin
intermediul mass-mediei. La nivelul
ministerului suntem, totodat`, structur` lider n domeniile protec]ia mediului [i securitate, s`n`tate
n munc`. Particip`m constant,
pe plan intern, la grupuri de lucru
interministeriale, dar [i n exterior,
la grupurile de lucru pe domeniu ale
NATO [i Uniunii Europene. Astfel de
activit`]i, concomitent cu schimburile de experien]` [i bune practici
cu structurile similare din armatele
statelor membre NATO avansate
din punct de vedere militar, sunt de
natur` a aduce un plus de informa]ii
[i capabilitate ac]ional`.
n ce const` evaluarea
de sistem [i cum se
desf`[oar`?
n fiecare an, n func]ie de ceea
ce consider`m necesar, la
ordinul ministrului ap`r`rii na]ionale sau ca urmare a sugestiilor [i a
propunerilor primite din structura de
for]e, stabilim, pentru anul urm`tor,
evaluarea anumitor domenii esen]iale ale organismului militar. n acest
scop, ne propunem s` realiz`m ntre
patru [i [apte inspec]ii de sistem,
pe anumite tematici, cum ar fi, de
exemplu, stadiul procesului de transformare [i modernizare a sistemului
logistic integrat al armatei, evaluarea
procesului de reorganizare [i modernizare a sistemului medical militar,
stadiul reorganiz`rii [i rezultatele
transform`rii nv`]`mntului militar,
calitatea vie]ii personalului etc. n
cadrul fiec`rui proces de evaluare,
stabilim un num`r de 40-50 structuri
militare cu specific diferit, inclusiv
de nv`]`mnt, de diferite niveluri
ierarhice [i subordon`ri, pe care le
inspect`m. Nu avem n inten]ie s`
identific`m nereguli nesemnificative,
punctuale, ci disfunc]ii esen]iale, de
sistem, pentru care gndim solu]ii de
remediere [i le propunem ministrului ap`r`rii na]ionale spre aprobare.
n ultimii doi ani, de cnd
sunte]i la conducerea
structurii, cte inspec]ii
s-au efectuat [i cte
unit`]i a]i evaluat?
n cadrul procesului de evaluare de sistem, au fost inspectate
533 de structuri militare, de la cel
mai nalt pn` la cel mai mic nivel ierarhic. Inspec]iile respective s-au finalizat cu concluzii [i constat`ri solide,
relevante pentru starea organismului

militar, precum [i cu un num`r de


209 recomand`ri [i solu]ii de remediere a disfunc]iilor. Din analiza noastr`,
aproximativ 71% dintre acestea au fost
deja implementate, total sau par]ial,
iar 29% se afl` n curs de implementare, n diferite stadii. Este important
faptul c`, n ultimii ani, personalul
Corpului de control [i inspec]ie a
reu[it s` treac` prin aproape fiecare
unitate militar`, \n unele de mai multe
ori, a luat cuno[tin]` [i a ascultat
problemele cu care se confrunt` personalul, a realizat evalu`ri pertinente,
relevante, obiective [i credibile, ntotdeauna cu scopul de a identifica starea
sistemului, disfunc]iile specifice [i a
propune solu]ii viabile de remediere,
reglare sau optimizare.
n ce domenii a]i identificat
cele mai multe nereguli ce
trebuie solu]ionate?
Aproape n toate domeniile
se simte nevoia anumitor
schimb`ri sau regl`ri ale mecanismelor func]ionale. Nu le-a[ numi
neap`rat nereguli, pentru c` noi
urm`rim disfunc]iile de sistem, ce
afecteaz` structura de for]e n ansamblul s`u. Spre exemplificare, v` pot
spune c` nc` preg`tim personal pe
stoc, f`r` a avea un control strict al
necesarului real de formare [i perfec]ionare, vizavi de nevoile structurii
de for]e. Personalul dore[te, n mod
firesc, s`-[i perfec]ioneze preg`tirea,
pn` mai de curnd insuficient consiliat, ceea ce nu este neap`rat r`u,
ns` sistemul militar are o capacitate
limitat` de absorb]ie n mod operativ,
corespunz`tor preg`tirii acumulate
n timp. Urmare a acestui fapt, la
unele interviuri pentru ncadrarea
anumitor func]ii, se prezint` personal
cu nivelul studiilor peste necesarul
func]iei, cu o preg`tire extrem de
eterogen`, realizat` inclusiv n institu]ii de nv`]`mnt din via]a civil`,
aparent supracalificat fa]` de cerin]a
func]iei, ns` cu o experien]` practic`
n domeniu insuficient`. Practica
ne-a dovedit ns`, din p`cate, c` nu
ntotdeauna exist` concordan]` ntre
studii [i poten]ialul de valorificat.
Un alt domeniu n care se impun
schimb`ri de abordare sistemic`,
inclusiv n domeniul politicii de personal, este cel al medicinei militare,
n special a celei opera]ionale. La
nivel unitate [i chiar mare unitate,
ncadrarea cu personal medical nu
este una satisf`c`toare, unul dintre
motive fiind acela c` foarte mul]i absolven]i de profil doresc s` activeze
n spitale militare nc` de la nceputul
carierei. Pe de alt` parte, caracterul
public conferit spitalelor militare,
benefic din unele puncte de vedere,
nu este nso]it n suficient` m`sur`
de consolidarea capabilit`]ilor de sprijin medical opera]ional.
Logistica ntrunit` trebuie, de asemenea, nt`rit` pentru a fi n m`sur`
s` sprijine categoriile de for]e, la
pace, dar [i n alte situa]ii. Nu trebuie
neglijate nici aspectele referitoare la
calitatea vie]ii personalului, ncepnd
de la salarizare, locuin]e, echipare,
hr`nire [i condi]ii de munc`.
V` propun s` discut`m
pu]in despre peti]ii, reclama]ii [i sesiz`ri. Le verifica]i
doar pe cele sosite pe adresa dumneavoastr`? Primi]i
multe anonime?

Este adev`rat, primim inclusiv


anonime, ns` [i reclama]ii
semnate n numele sau f`r`
[tiin]a sau ncuviin]area unor persoane care n realitate chiar exist`.
Am avut de solu]ionat sesiz`ri care
aveau leg`tur` cu realitatea, ns`
am avut de-a face [i cu oameni r`u
inten]iona]i. n ultimii doi ani, am
investigat 77 de cauze. Problematica vizat` este una divers`, de la
probleme specifice domeniului
medico-militar, la probleme pe linie

de resurse umane, posibile sau


pretinse abuzuri [i iregularit`]i n
exercitarea atribu]iilor func]ionale
[i a actului de comand`, nerespectarea codurilor de conduit` etic` de
c`tre personal, aspecte referitoare la
gestionarea patrimoniului armatei,
achizi]ii publice, precum [i solicit`ri
de informa]ii n baza Legii 544/2001
privind liberul acces la informa]ii de interes public. Verific`rile
noastre au fundamentat decizii ale
conducerii ministerului [i au permis
aducerea situa]iilor respective la
starea lor normal`, legal` [i/sau
regulamentar`, au asigurat preven]ia, dar au [i condus, n unele situa]ii, la elaborarea sau modificarea
unor acte normative specifice.
Cum sunt primi]i oamenii
dumneavoastr` n unit`]i? Se [tie c` orice comisie
de la centru este privit` cu
oarecare reticen]`
Am trecut de perioada cnd
n mari unit`]i [i unit`]i, la o
inspec]ie, se f`ceau eforturi deosebite pentru a demonstra c` totul este
bun, frumos [i c` nu sunt probleme.
Acum, oamenii sunt deschi[i, au
curajul, determinarea [i simt nevoia
s` spun` ceea ce i preocup`, cu ce
greut`]i [i probleme se confrunt`.
Apreciez c` au ncredere n noi, [tiu
c` venim cu o experien]` anterioar`
care ne permite s` realiz`m evalu`ri
de esen]`, principiale [i echidistante,
[i dau seama c` inten]ia noastr` nu
este aceea de a identifica vinov`]ii, ci de a pune n eviden]` disfunc]iile majore [i a contribui, n
final, la reglarea sistemelor. Oamenii se bucur` c` sunt asculta]i [i c`
problemele lor ajung, inclusiv prin
intermediul nostru, la cuno[tin]a ministrului. Este o realitate
faptul c`, de[i n ultimul an s-au
f`cut pa[i nainte, multe dintre
disfunc]ii sunt cauzate sau favorizate, inclusiv, de deficitul de resurse
materiale, umane [i financiare.

Este un avantaj faptul


c` sunte]i subordona]i
direct ministrului ap`r`rii
na]ionale?
Pentru echidistan]a [i obiectivitatea noastr`, ca evaluator din
afara structurii de for]e, apreciez c`
este esen]ial. Imaginea [i relevan]a Corpului de control [i inspec]ie este dat` de ceea ce punem
pe masa ministrului ap`r`rii pentru
decizie, de corectitudinea [i realismul constat`rilor, de profunzimea
concluziilor [i a solu]iilor identificate, precum [i de
ceea ce se public` n Buletinul
Informativ al Armatei [i ajunge
n structura de for]e. Pentru c`
nu au existat niciodat` imixtiuni
sau inten]ie de a fi influen]at` activitatea noastr`, apreciez
c` suntem percepu]i ca o structur` echidistant`, principial` [i
corect`.
V` ajut` experien]a
acumulat` n diversele func]ii pe care le-a]i
ndeplinit?
Categoric, da. Este
important s` nu vorbe[ti
numai din c`r]i, ci [i din ce ai
tr`it, urmare a problemelor cu
care te-ai confruntat [i la care
ai g`sit, sau nu,
solu]ii. Avnd n vedere c` am
comandat o structur` de nivel
brigad`, apoi Statul Major al
For]elor Terestre [i, ulterior,
Comandamentul logistic ntrunit,
pot spune c` am acumulat o experien]` important` [i frumoas`, care
m` ajut` mult n actuala func]ie. De aceea, cunosc#nd problemele cu care unit`]ile se confrunt`
[i cte eforturi se fac pentru ca
lucrurile s` mearg` bine, le cer
subordona]ilor mei ca atunci cnd
se deplaseaz` n unit`]i s` asculte,
cu r`bdare [i modestie, ceea ce
comandan]ii prezint` n inform`ri
[i personalul structurii pe timpul
activit`]ilor formale sau mai
pu]in formale, s` g`seasc` solu]ii mpreun` cu ace[tia [i s` ajute, att ct
le st` n putere. Privind n urm`, pot
afirma c` am fost numit n func]ii dificile, ns` extrem de onorante,
pe care le-am acceptat convins c`,
mpreun` cu oamenii, pot face ca
lucrurile s` mearg` mai bine [i s`
l`s`m ceva n urma noastr`, inclusiv
un stil de lucru sau de comand`. n
garnizoana Br`ila, m-am sim]it ca
acas`, a fost o pl`cere s` comand
Brigada 10 Geniu Dun`rea de Jos,
am fost extrem de onorat, ulterior, s` comand For]ele Terestre,
ndeplinind una dintre cele mai
dificile func]ii din Armata Romniei,
iar Comandamentul logistic ntrunit
a constituit o provocare n cariera
mea [i, n acela[i timp, o revela]ie,
ntruct am explorat [i am
n]eles o zon` cu un specific aparte,
nu de mul]i cunoscut`, cu mari [i
complexe responsabilit`]i. Am g`sit
acolo un colectiv format, disciplinat
[i extrem de bine preg`tit. n actuala
func]ie, de [ef al Corpului de control
[i inspec]ie, apreciez c` mi pot pune
n valoare experien]a acumulat`
[i lec]iile nv`]ate din realiz`ri, dar
[i din nempliniri, reu[ind astfel
s` fiu util structurii de for]e [i din

IRINA-MIHAELA NEDELCU

irina.nedelcu@presamil.ro

acest loc, situat n exteriorul ei.


Vin cu pl`cere la serviciu, m` simt
util, respectat pentru ceea ce fac [i
pentru activitatea mea anterioar`,
m` bucur c` am o echip` de oameni
profesioni[ti, maturi n gndire,
experimenta]i, disciplina]i [i serio[i, [i sunt recunosc`tor
c` putem lucra ntr-o atmosfer`
pl`cut` [i civilizat`.
Ce aprecia]i cel mai mult la
subordona]i?
Corectitudinea, cinstea, modestia [i ini]iativa. De exemplu, la ntrebarea cum proced`m?,
adresat` unui responsabil de
domeniu, nu mi-a pl`cut niciodat`
s` mi s` r`spund` cum ordona]i!
mi plac oamenii sinceri [i deschi[i,
care au determinarea s`-[i sus]in`
argumentat punctele de vedere.
Dup` p`rerea mea, un [ef trebuie
s` fie apropiat de subordona]i, s`-i
primeasc` zmbind [i nu neap`rat
ncruntat [i exagerat de preocupat,
s`-i asculte cu r`bdare, chiar dac`
nu este n totalitate de acord cu ei,
s`-i respecte, s` nu-i streseze inutil
[i s`-i poten]eze n gndire [i ac]iune. S` lucrezi cu oamenii nu este
un lucru u[or, ns` este o binecuvntare [i o art`. Consider c` fiecare
om este unic [i cu fiecare trebuie
s` ai abordarea potrivit`, tuturor
s` le acorzi ncredere, chiar mai
mult` dect merit` la un moment
dat, s` le fii apropiat, s` te situezi n
interiorul structurii [i nu deasupra
ei, s` munce[ti cel pu]in la fel de
mult ca subordona]ii, s` dovede[ti
competen]` profesional` [i s` ai
solu]ii atunci cnd este nevoie de
ele. mi place s` merg prin birouri,
s` stau de vorb` cu oamenii, le aflu
problemele [i ncerc s`-i sprijin, ne
petrecem orele de sport mpreun`,
atunci cnd timpul ne permite. |n
general, pe aceast` linie, fac lucruri
normale, pl`cute, care nu necesit`
eforturi deosebite, ci doar dragoste
[i empatie fa]` de oameni. Pentru
mine, este extrem de important ca
personalul structurii s` vin` cu drag
la serviciu, s` fie mul]umit de locul,
condi]iile [i atmosfera de lucru,
astfel nct, profesional, s` dea, la
rndul lui, ceea ce are mai bun.
Ce obiective ave]i
n acest an?
Un accent deosebit vom pune,
n acest an, dar [i n anul
urm`tor, pe evaluarea domeniilor de
capabilitate opera]ional` a armatei.
Dorim s` ne consolid`m nivelul de
expertiz` [i credibilitate prin impar]ialitate, realism [i coeren]`
ac]ional`. Suntem con[tien]i de
faptul c` eficien]a [i imaginea structurii noastre depind, n mod esen]ial,
de con]inutul, profunzimea [i
corectitudinea evalu`rilor de sistem
executate [i de viabilitatea solu]iilor
de corec]ie propuse. Este extrem
de important ca documentele care
ajung pe masa ministrului ap`r`rii
na]ionale pentru decizie s` surprind` realitatea, s` fie obiective, s`
aib` con]inut [tiin]ific [i, ulterior, s`
fie recunoscute n structura de for]e
ca fiind juste, necesar de analizat, n
profunzime, [i corectat. n

Observatorul militar

INSTRUC}IE

www.presamil.ro

Nr. 11 (25 31 martie 2015)

www.facebook.com/OBSERVATORULMILITAR

MEREU LA |N~L}IME

MAIOR GABRIEL BII}~ {I LOCOTENENT SORIN TOADER

ecent, militari din dou` batalioane subordonate Brig`zii 2 Vn`tori de Munte Sarmizegetusa au participat la exerci]ii tactice cu trageri de
lupt` (LFX).

Sprijin

FOTO: PLUTONIER-ADJUTANT EUGEN MIHAI

n zilele de 17 i 18 martie, subuniti din Batalionul 21 Vntori de Munte General Leonard Mociulschi au fost evaluate
la sfritul etapei de instruire, n cadrul unor exerciii care au avut
teme specifice operaiei de aprare n teren muntos-mpdurit i
reaciei la contact cu inamicul.
Dac prima zi a fost destinat pregtirii luptei prin procedee
specifice n zonele Predeal i Diham, n cea de-a doua s-au executat
tragerile de lupt n poligonul Grohoti, aflat la altitudinea de 1.500
metri. Dei vremea a fost potrivnic pe tot parcursul zilei, vntul
btnd necontenit, iar dup-amiaza fiind nsoit de ninsoare, militarii predeleni s-au ridicat la nivelul exigenelor comandanilor.
Pe lng obiectivele de instruire, aceste exerciii au definitivat i
integrarea personalului nou-venit la finele anului trecut i nceputul acestuia n cuibul Viperelor Negre, aa cum mai sunt cunoscui
militarii unitii, acetia participnd la primul exerciiu de tip LFX
de la sosire.
La final, s-a executat analiza post-aciune, toate plutoanele
evaluate obinnd calificativele care atest nivelul foarte bun de
instruire atins.
Exerciii de acelai fel au executat, de curnd, i subuniti din
Batalionul 30 Vntori de Munte Dragoslavele, n poligoanele de
tragere temporare Prislop i Voina-Portreasa, situate la altitudini
cuprinse ntre 1.200 i 2.000 de metri.
Chiar dac vremea nu a fost ntotdeauna favorabil, profesionalismul, spiritul de lupttor, altruismul i responsabilitatea cavalerilor de col musceleni au fost la nlime, fcnd ca antrenamentele
s se desfoare n condiii foarte bune. Fiecare militar a dat dovad
de mult seriozitate n tot ceea ce face, iar experiena militarilor,
dobndit n teatrele de operaii din Kosovo i Afganistan, a contribuit la atingerea rapid a obiectivelor propuse. n

Deplasarea spre pozi]ia de tragere.

Salt \nainte!

Patrula, \naintea contactului cu inamicul.

Bravo asigur`, Alpha pleac`!

Nimic nu scap` aliniamentului antibl

Nr. 11 (25 31 martie 2015)

www.facebook.com/OBSERVATORULMILITAR

INSTRUC}IE

cu foc.

A
plecat
lovitura!
Comandantul de pluton corecteaz` focul.

lindate.

Vn`torii de munte n defensiv`.

TAB-C dezl`n]uit.

Observatorul militar

www.presamil.ro

Observatorul militar
www.presamil.ro

ALMA MATER

FORMATORII DE LIDERI

Nr. 11 (25 31 martie 2015)

www.facebook.com/OBSERVATORULMILITAR

PLUTONIER-MAJOR ALINA-SONIA RAICU

ormarea ini]ial` [i perfec]ionarea preg`tirii profesionale a mai[trilor militari,


subofi]erilor [i solda]ilor [i grada]ilor profesioni[ti este scopul
principal al {colii Militare de
Mai[tri Militari [i Subofi]eri
a For]elor Terestre Basarab I,
din Pite[ti. De-a lungul anilor,
pornind de la modulele de baz`,
aceast` institu]ie militar` de
nv`]`mnt a adus termenul de
instruc]ie pe o nou` treapt`, cea
a profesionalismului [i a baremelor care ntotdeauna pot fi
dep`[ite. A[a cum spune [i mottoul [colii, biruin]a este a celor
st`ruitori.
Viitori subofi]eri
La sfritul sptmnii trecute,
am ajuns la coala din Piteti pentru
a vedea ceea ce soldaii i gradaii
profesioniti au reuit s realizeze n
formarea lor ca subofieri. Am stat de
vorb cu civa dintre ei i am aflat
c, acest curs, avnd o durat de un
an, le-a dat posibilitatea de a acumula informaii de care se vor folosi
atunci cnd vor ajunge n unitile
n care vor fi repartizai. n plus, am
aflat c, pentru a urma aceast form
de instruire, militarii trebuie s aib
o vechime n armat de minimum
trei ani.
Acest aspect este unul bun, deoarece ei au o anumit experien la
trupe, iar noi ne desfurm orele
axndu-ne pe ceea ce este nou i cu
adevrat important pentru ei n cariera de subofier, a spus plutonierul
Marius Gheorghe, instructor la acest
curs.

ajung n corpul ofierilor.


Am fost instruii s fim lideri, iar
eu cred c m descurc destul de bine,
ct s ncerc s ajung ofier. tiu c
asta nseamn s nu prind repartiie
aproape de cas, ns mi place s fiu
militar i acest statut este foarte im-

Caporal Loredana Gabor

Plutonier Marius Gheorghe


Am senzaia c, dup ce voi finaliza acest curs, le voi ti pe toate, spune
caporalul Ionu Filip, adugnd c
este meritul instructorilor c tiu
cum s i fac, la instrucie, s rein
un volum mare de cunotine. El a
mai spus c totul a fost realizat gradual, accentul punndu-se pe situaiile cu care se vor confrunta n uniti.
Caporalul Loredana Gabor se formeaz ca intendent i i dorete ca,
dup finalizarea cursului de la Piteti,
s urce n cariera militar i chiar s

portant pentru mine, a spus Loredana.


La nceputul cursului, am desfurat o tabr de instrucie de dou
sptmni pentru cei aflai la cursul
de formare de subofieri. Am pus foarte mult accentul pe rezolvarea unor
momente tactice cu care s-au confruntat colegii lor n teatrele de operaii
i cu care se pot ntlni i ei. Avem
instructori cu experien n misiuni
externe i care s-au instruit alturi de
militari americani sau britanici. Este
important s ne adaptm vremurilor
i cerinelor pentru a forma militari
de bun calitate, iar instituia pe care
o comand urmrete tocmai atingerea
acestui obiectiv. Este adevrat c mai
pot fi fcute mbuntiri, ns ine
de noi cum ne organizm instrucia
pentru a pregti profesioniti, a spus
colonelul Ion Panait, comandantul
colii Militare de Maitri Militari i
Subofieri a Forelor Terestre.

Exersarea actului
de comand`
Pn n acest an, soldaii i gradaii
profesioniti admii la cursul de formare subofieri urmau i un modul de
leadership. Am aflat ns c acesta va
avea o alt form i durat, ns, pn
atunci, militarii au exersat actul de
comand n permanen.
Structura acestui curs a fost gndit
ca s mpleteasc toate cunotinele necesare unui subofier aflat pe o funcie
de comand. Noi i instruim pentru a fi
lideri i pentru a fi capabili s ia decizii
n orice situaie i nu facem rabat de la
calitate. Avem i experiena cursurilor
desfurate, n cadrul colii noastre, cu
militari strini i am nvat alturi de
ei, ce este important de transmis cursanilor. Timpurile s-au schimbat, iar un
militar trebuie s fie polivalent. ns, n
primul rnd, trebuie s fie capabil s i
comande structura n care va fi repartizat, a adugat colonelul
Ion Panait.
Fiecare dintre noi a preluat, prin
rotaie, comanda plutonului i pot
spune c am nvat s fiu mai puternic
i stpn pe ordinele date, ne-a spus
caporalul Filip.

Este o mare responsabilitate s


fii lider, iar lipsa de pregtire este
cea care induce teama. Prin orele de
instrucie, dar mai ales prin ieirile n poligoane, i formm ca mici
comandani pe cei care urmeaz
acest curs. Nu este un proces prea
uor, mai ales c sunt i militari

Caporal Ionu] Filip


care au fcut foarte mult paz,
ns, pentru c i ei au depus foarte
mult efort, am reuit s ne ndeplinim cerinele impuse de curricul, a
subliniat plutonierul
Marius Gheorghe. n

Nr. 11 (25 31 martie 2015)

www.facebook.com/OBSERVATORULMILITAR

|NZESTRARE

Observatorul militar

www.presamil.ro

}INUT~ NOU~ PENTRU FOR}ELE SPECIALE

SUBLOCOTENENT MARIUS MOCANU

u trebuie s` fii designer vestimentar ca s` creezi un costum


de lupt`. De altfel, primele ]inute pentru lupt`tori erau
construite, mai degrab`, de fierari sau de armurieri. C` era vorba
despre c`m`[i de zale sau de armuri grele, niciuna dintre ele nu era
construit` f`r` consim]`mntul omului care urma s` o foloseasc`.
Acest lucru este valabil [i n zilele noastre, cnd speciali[tii Agen]iei
de Cercetare pentru Tehnic` [i Tehnologii Militare (ACTTM) dezvolt`
un proiect de uniform`, exclusiv pentru lupt`torii din For]ele pentru
Opera]ii Speciale (FOS).
Nevoia te nva]`
Este deja cunoscut faptul c militarii
Forelor pentru Operaii Speciale au
nevoie de dotri i echipamente performante, prin prisma mediilor ostile n
care i desfoar activitatea. n mod
evident, costumul de lupt face parte
dintre acestea. i cnd spunem
costum de lupt nu ne referim la
harnaamentele unui om al armelor, ci
doar la uniforma care i are locul sub
acestea, cu unele mbuntiri, care in,
mai degrab, de protecia individului,
n cazul unor ocuri neprevzute
(genunchiere, cotiere).
De asemenea, nu este o
noutate nici faptul c aceti
lupttori nu au fost prea mulumii de uniforma actual
de instrucie, cunoscut
sub denumirea de Ripstop,
pe care ar trebui s o
foloseasc i n lupt.
De altfel, aceast inut,
aflat n dotarea fiecrui militar din Forele
Terestre i nu numai, a
strnit controverse din
cauza calitii materialului, care, dup cteva
splri, i pierde coloritul iniial, dar i
calitile garantate de
productor: ignifugare, rezisten la
ruptur sau mascare. n acelai timp,
oamenii n uniforme
au obiecii i privind
croiala acestora, care care
nu ofer toat libertatea de
micare pe cmpul de lupt.
n consecin, n 2010, Agenia
de Cercetare pentru Tehnic i Tehnologii Militare a hotrt nceperea
programului Sistem de camuflaj pentru
soldai i tehnica de lupt, care s-a axat
pe crearea unui nou costum pentru
operatorii FOS. n demersul lor, au
mprit proiectul n trei pri mari (camuflaj, rezisten i protecie) urmnd
s le dezvolte pe fiecare n parte.
n prima faz, specialitii ACTTM au
conceput un soft computerizat pentru
crearea unui camuflaj ct mai eficient.
Am fcut un program care genereaz
forme i culori n funcie de zona de
interes. Am luat imagini din toat ara,
din diverse anotimpuri, i le-am introdus n baza de date, obinnd un nou
model de camuflaj, a explicat cpitan
ing. Cornel Todiric, responsabilul
pentru proiect. Dezvoltarea acestuia
a fost partea cea mai complicat.
Programul se bazeaz pe multiplicarea
unor forme simple, ptrate, care formeaz linii frnte, pentru c, astfel, ochiul

uman poate fi nelat mai uor. Mai mult


dect att, aproape toate dispozitivele de
observare au senzori matriceali, camuflajul digital fiind mult mai greu de distins.
Practic, softul este capabil s genereze modele de camuflaj, care s asigure
mascarea n orice cmp tactic, fiindu-i
necesare doar cteva imagini din acele
locuri.
Urmtorul pas a fost imprimarea
acestuia pe un material ct mai rezistent. Unul foarte plcut la atingere, fiind
confecionat, ntr-o proporie foarte
mare, din bumbac, spre deosebire de cel
al inutelor actuale. Acesta a fost supus
testelor de ntindere, rupere sau aciunii factorilor agresivi i a rspuns, cu
succes, tuturor provocrilor. Din cauza
fondurilor destul de reduse, specialitii ageniei nu au reuit s ignifugheze
materialul, ns, dac vor exista solicitri, se vor gsi soluii i pentru aceast
cerin.

Trebuie menionat faptul c specialitii care lucreaz la dezvoltarea acestui


produs au testat rezistena culorilor la
splare i, dup doi ani de purtare, diferena dintre una nou i primele modele
este insesizabil.
Acest tip de inut este experimental
i va fi trimis beneficiarilor pentru nc
o etap de verificare. Ei vor furniza un
feedback, care va sta la baza realizrii
prototipului.
n ceea ce privete costurile, cpitanul Todiric a precizat c, n aceast
faz, sunt destul de mari. Dar odat
omologat i intrat n nzestrare, preurile vor scdea, ajungnd chiar la nivelul
uniformelor actuale.

De la concept
la produs
n 2012, s-au confecionat primele
costume cu noile materiale imprimate. Acestea au fost trimise spre testare
lupttorilor FOS, care, dup trei luni de
exploatare dus la extrem, le-au trimis
napoi cu cerinele de mbuntire.
Ei au fost foarte critici i cred c sunt
cei mai n msur s ofere informaii
preioase. Cu siguran, ei trateaz cel
mai brutal costumul, a spus cpitanul
Todiric.
Majoritatea obieciilor rezultate n
urma testrii se refereau la ergonomie i
protecie. Dup ce specialitii ACTTM
au efectuat mbuntirile sugerate
de beretele verzi, a rezultat un costum
alctuit din patru articole vestimentare:
capel, veston, pantaloni i, ca element
de noutate pentru armata noastr, o
bluz tactic.
Att vestonul, ct i pantalonii sunt
dotai cu multe buzunare aezate oblic,
pentru a fi uor de accesat, chiar i
din poziia culcat. Lund n calcul i
traversarea unor ruri, materialul din
care acestea sunt confecionate are mici
orificii pentru scurgerea apei.
Un alt element de inovaie ar fi lipsa
epoleilor de pe umeri, care deveneau
incomozi atunci cnd militarii se echipau, i nlocuirea acestora cu un suport
pentru grad, poziionat pe piept.

Modelul de camuflaj poate fi modificat \n func]ie de zona de interes.


Cu siguran c un astfel de model,
care corespunde celor mai pretenioase
cerine, va fi apreciat i de ceilali militari, din structurile de instrucie.
De aceea, inginerii ACTTM au conceput
i un prototip pentru o inut de serviciu, care s nlocuiasc Ripstopul. Singura diferen dintre aceasta i costumul
pentru Forele Speciale fiind nlocuirea
cotierelor i genunchierelor cu materiale
textile, astfel nct s ofere o protecie
adecvat. De asemenea, mai exist i o
variant n care buzunarele sunt aezate
normal, iar epoleii reapar pe umeri. n

roiala a fost schimbat, inuta rezultat


fiind cambrat, cu multiple posibiliti
de ajustare att pentru pantaloni, ct i
pentru veston. Totodat, au fost create i
compartimente pentru cotiere i genunchiere, construite dintr-un material special,
care absoarbe ocul. Mai mult dect att,
n cazul genunchierelor, pot fi ajustate
din buzunarele pantalonilor. Vestonul
i bluza tactic au buzunare laterale, pe
brae, care pot fi accesate chiar i atunci
cnd lupttorii au vesta pentru protecie
balistic pe ei. Bluza tactic se poate purta
sub vesta pentru protecie balistic i este
confecionat dintr-un material elastic i
moale, care absoarbe apa i se usuc foarte
repede. Pe timp de var, aceasta nlocuiete
vechea cma-bluz. n plus, sub brae are
o fibr textil special, care permite o mult
mai bun aerisire.

10

Observatorul militar
www.presamil.ro

intrat n sistemul
militar la o vrst`
fraged`, la Liceul Militar de la Breaza. Sunt
mai multe ntreb`ri de
ce? la care l-am provocat s` r`spund`, dar de
fiecare dat` mi-a spus:
pentru c` pot! Aceast`
convingere i-a aprobat
locotenent-colonelului
Nicolae Ilie participarea
la multe misiuni interna]ionale [i i-a conturat o
poveste de via]` n care
se ntrep`trund experien]ele profesionale cu riscurile [i regretele inerente
unui asemenea parcurs.

-a specializat, ini]ial, n arma


transmisiuni. Apoi, MApN
a intrat n restructurare, n timp
ce ofi]erul nostru era n misiune.
Mi s-a t`iat craca de sub picioare,
poveste[te Ilie. Cnd m-am ntors,
func]ia mea era cobort` ca nivel.
Conform gradului meu, nu mai
aveam voie s` o ocup. Am r`mas n
aer Dac` tot s-a ntmplat a[a, [i
pentru c` puteam, adaug` rznd,
am hot`rt s` schimb [i specialitatea. Asta s-a ntmplat n 2005.
Ast`zi, locotenent-colonelul Ilie este
[ef compartiment la SMFT [i se
ocup` de monitorizarea sprijinului
logistic extern asigurat de parteneri
la misiuni [i opera]ii n afara teritoriului statului romn. A bifat cinci
misiuni externe. A fost n Bosnia [i
Her]egovina, n Afganistan [i n mai
multe ]`ri din Africa. Ce alt` dovad`
mai bun` c` principiul enun]at func]ioneaz`?
um a ap`rut dorin]a de a
pleca n misiuni externe?, [i
ncepe povestirea ofi]erul. n primul
rnd, este sentimentul pe care l ai
cnd vezi colegi care pleac`. ncol]e[te atunci ntrebarea: tu nu po]i?
Apoi, chiar m` interesa contextul.
{tiam c` noi am fost mereu n rela]ii bune cu srbii. Vroiam s` aflu
mai multe despre ce se ntmpl`
acolo [i, ntr-adev`r, a fost una din
misiunile din care am nv`]at cel
mai mult.
Prima plecare a fost n Bosnia
[i Her]egovina, n 1997. Nicolae
Ilie, ca ofi]er de transmisiuni la
Regimentul 13 Transmisiuni, a
mers prin ]ar`, a adunat tehnic` [i a
preg`tit speciali[tii de transmisiuni
care urmau s` plece n misiune
cu Batalionul 96 Geniu Dr. Joseph
Kruzel. Aveam un [ef de transmisiuni dur, ofi]er n Statul Major al
Trupelor de Uscat. I-am raportat:
Am preg`tit aceast` subunitate pe
linie de transmisiuni pentru misiune, m` simt preg`tit s` plec [i
eu. {i, f`r` s` clipeasc`, a zis: ]i
aprob s` participi! Mi-a aprobat, am
desfiin]at concuren]a la selec]ie [i
am mers cu Batalionul 96 Geniu,
de[i eu eram ncadrat la Regimentul
13 Transmisiuni.
Batalionul 96 Geniu Dr. Joseph
Kruzel era ata[at comandamentului
NATO din Bosnia [i Her]egovina,
n cadrul misiunii IFOR ([i, ulterior,
SFOR). Multe ]`ri [i-au trimis
atunci subunit`]i de geniu n
Bosnia [i Her]egovina. n urma
r`zboiului, nu mai r`m`sese nimic
din infrastructur`, a[a c` era mult
de lucru. A fost dislocat` o subunitate de repara]ii drumuri
[i lans`ri poduri, n provincia

AZIMUT

Nr. 11 (25 31 martie 2015)

www.facebook.com/OBSERVATORULMILITAR

FEBRA MISIUNILOR EXTERNE


PLUTONIER ALINA CRI{AN

11 septembrie 2013, Sudanul de Sud.


Zenica, n centrul acelei ]`ri, pe rul
Bosna. Ora[ul este ntre mun]i, ca
Bra[ovul. Majoritatea echipelor
erau pozi]ionate la distan]e mari,
de aproximativ 250 km. Podurile
Mabey Johnson, de provenien]`
american`, veneau demontate.
Dura cam o lun` lansarea peste un
curs de ap`. Trimiteam autospeciale
radio la punctele de lucru, iar n
comandament aveam un mic centru
de transmisiuni. Nu aveam instala]ii de comunica]ii prin satelit, la
vremea aceea, dar comandamentul
NATO din Sarajevo ne asigurase
un modul de comunica]ii dislocabil.
Prin acest sistem de comunica]ii,
p`stram leg`tura cu ei, iar cu
geni[tii no[tri, pe unde scurte [i
utrascurte, prin sta]ii radio f`r`
acoperire.

ghimpat`, lng` Butmir. n [ase


luni de misiune, am n]eles multe
despre cum e s` lucrezi cu partenerii
str`ini, un lucru nou la acea dat`
pentru noi romnii, spune ofi]erul.
up` ce a revenit n ]ar`,
la finalul misiunii, nu [i
mai g`sea locul. Cnd te ntorceai
n ]ar` [i vedeai baza material`,
dot`rile de care dispunea armata
noastr`, aveai un sentiment straniu.
Speram, totu[i, s` existe structuri
mai dotate tehnic dect batalionul
din care f`ceam parte. Fiind de specialitate transmisiuni, m-am decis s`
m` mut ntr-o unitate nou nfiin]at` a Comandamentului Trupelor
de Transmisiuni. Colonelul care
mi-a aprobat s` merg n Bosnia [i
Her]egovina m-a sf`tuit s` r`mn
n unitatea mea. Dar vizam o alt`
structur` [i eram convins, n ne[tiin]a mea, c` trebuie s` fie mai bine.
A[a c` m-am mutat. Mare gre[eal`.
A stat acolo un an [i jum`tate. Cnd
am ajuns n acea unitate, mi s-a
p`rut c` fac un salt n trecut. Dup`
un an [i jum`tate, a g`sit, ntr-un
final, un loc liber la batalionul de
geniu cu care fusese n misiune n
Bosnia [i Her]egovina, unde s-a [i
mutat, pe un post de [ef comunica]ii. Am nimerit bine. Vreo cinci-[ase
ani m-am ocupat de misiunile
batalionului. Un batalion bine v`zut,
bine dotat.
n ianuarie 2005 a \nceput
selec]ia pentru rotirea
deta[amentului de infanterie din
Kandahar, Afganistan. A p`[it pe
p`mntul Afganistanului n ianuarie
2005 [i a stat [ase luni. A fost o misiune instructiv`, dar, cnd a ajuns n
teatrul de opera]ii, recunoa[te c` a
fost luat prin surprindere. Nu [tia
n ce condi]ii stau militarii romni.
Atunci, ca [i acum n multe cazuri,
se tr`ia cu impresia c` altcineva din
afar` trebuie s` pl`teasc` pentru
sus]inerea trupelor tale trimise n
misiune. Cum este [i cu, spre exemplu, ie[itul n ora[. Dac` ]i spune
cineva hai la o bere, unii au
impresia c` o s` pl`teasc` cel care
a propus. A[a era [i atunci. Se considera c` disloc`m un batalion, iar
condi]iile vor fi asigurate de al]ii. n
misiunea din Bosnia [i He]egovina,
locuise ntr-o cl`dire de beton care
avea toate condi]iile pentru un trai
decent. A fost o misiune cu sus]inere proprie, prima [i ultima de
acest gen. Cnd a ajuns n Afganistan, cazarea era n corturi. Este un
tablou al lui Aman, cu Vlad }epe[
atacnd armata sultanului Mehmed

Locotenent-colonel
Nicolae Ilie
Se ocupau inclusiv de amenajarea campurilor [i a spa]iilor de
locuit. Butmir 2, campul for]ei
NATO, a fost instalat ntr-o zon` din
Sarajevo. Subunitatea romneasc` a
primit misiunea de a face un fel de
amenajare a spa]iului unde trebuia
instalat campul, incluznd [i opera]iunea de deminare. A durat vreo
trei luni. Apoi, nu-]i era u[or s`
vezi n stnga [i n dreapta numai
case distruse, oameni am`r]i,
sub povara grijilor cotidiene. Era
amenajat`, lng` comandament,
o zon`-tampon, explic` locotenentcolonelul Ilie, unde parte din familiile mixte iugoslave din Sarajevo
veneau s`-[i ntlneasc` rudele de
etnie [i religie diferit`, care reu[iser`
s` p`r`seasc` zona de conflict. Un fel
de ]arc imens, mprejmuit cu srm`

al II-lea, n timpul nop]ii. Sunt iurtele acelea n fl`c`ri. Cam a[a eram
noi instala]i, doar c` f`r` fl`c`ri, un
mastodont de corturi, aproape unite
unele de altele. Nisipul b`tut de vnt
se a[ezase pe corturi [i crease un
fel de ,,bur]i. Dac` se rupea ceva [i
]i c`deau acele 200 kg de nisip n
cap, mureai pe loc. Era un tablou
care d`dea sentimentul ntoarcerii
n timp. Am plecat pe principiul
merg pentru c` pot, dar mi pierise
elanul cnd am ajuns.
up` Afganistan, Nicolae Ilie
a nceput seria de particip`ri la misiunile ONU, n Africa,
mai exact n Sudan, iar dup` separare, n Sudanul de Sud. Prin prisma
acestor misiuni, 2006-2007 [i 20132014, ofi]erul a avut ocazia s` vad`
exact schimb`rile care s-au petrecut, evolu]ia nivelului de trai al
popula]iei dup` ruperea p`r]ii de
sud a Sudanului. Pe scurt, a fost
spectator la filmul istoriei recente a
acestui stat.
Experien]ele de genul acesta
schimb` foarte mult perspectiva.
Tr`ind n spa]iul european, cu greu
]i-ai putea imagina contemporaneitatea cu alte epoci istorice n ]`ri
n care timpul parc` a stat n loc.
Dac` stai s` te gnde[ti la conflictele
politice [i militare, ele nu sunt diferite de ceea ce cunoa[tem. Nici n-ar
avea cum, pentru c` lupta pentru
putere este un scop comun. Istoria se
repet`, nu? Nivelul de trai, ns`, este
diferit. Concep]iile, la fel. Dar au [i
puncte n plus n gndire. Sudanul
a fost ntotdeauna o ]ar` curat`,
oamenii, n suflet, sunt cura]i. Rata
criminalit`]ii era sc`zut`. Un stat
creat dup` fostul model socialist, cu
o armat` bine format`, avnd rela]ii
foarte bune cu state foste socialiste,
un stat musulman n care sistemul
legal era (nc` este) bazat pe Sharia
(legea islamic`). Ulterior, dup`
separare, aflndu-m` n Sudanul de
Sud (ne spuneau cei din Ministerul
Justi]iei cu care aveam contacte, inclusiv poli]ia local`, care era mentorizat` de colegii mei de la UN Police),
am constatat c` pu[c`riile erau pline
de ho]i [i criminali veni]i de la peste
300 km. Localnicii nu aveau aceast`
ndeletnicire. Iar Sudanul din 2007,
poate nu foarte democratic, poate cu
legi extrem de dure, nu avea talerele
acestea ale societ`]ii civilizate. Chiar
te ntrebi ce s-a ntmplat cu acel
popor pa[nic [i cinstit dup` ce s-au
deschis grani]ele [i a fost invadat de
emigran]i?

nceput a doua misiune,


din 2013, cu un mandat
diferit fa]` de cel din 2007, dar
n decembrie, dup` cteva luni,
mandatul s-a schimbat din cauza
conflictului intern izbucnit ntre
cele dou` triburi majoritare din
Sudanul de Sud, Dinka [i Nuer,
conflict ce a trimis cel mai nou
stat de pe glob napoi cu 20 de ani.
S`pt`mnal, aveam o [edin]` cu
comandantul local, l informam
de activit`]ile noastre [i discutam
despre starea de securitate a zonei
de responsabilitate. Planificam [i
executam misiuni integrate, incluznd lucr`tori umanitari de la
diferite agen]ii ONU, Crucea Ro[ie
sau de la alte organiza]ii neguvernamentale, pentru a observa evolu]ia nivelului de trai al popula]iei
din Sudanul de Sud, chiar dac`
n anul 2011 sud-sudanezii [i
aleseser` ,,conduc`torii prin vot
democratic, sub monitorizarea
strict` a Na]iunilor Unite. {i nu
se schimbase mai nimic. Modul [i
nivelul de trai, infrastructura erau
identice, acelea[i condi]ii precare
ca [i nainte de separare.
n[elnd a[tept`rile ONU [i
a statelor donoare, n Sudanul de
Sud a nceput un devastator r`zboi
civil. S-au separat cele dou` triburi
majoritare, s-au f`cut alian]e
zonale [i regionale, n func]ie de
interese [i promisiuni. A[a au
luat na[tere dou` for]e care au
nceput s` se lupte ntre ele, s`
treac` prin foc [i sabie, macete sau
kala[nikovuri sate ntregi. Unii
ntr-o parte, al]ii n cealalt`. De
fric`, popula]ia local` a luat cu
asalt campurile ONU. Fiind prima
misiune de genul acesta, monitorizarea unui nou stat n formare,
misiunea ONU din Sudanul de
Sud a fost luat` pe nepreg`tite.
Nimeni nu [i imaginase un curs
al evenimentelor n care puterea
n stat, reprezentat` majoritar
de tribul Dinka, va ncerca s`
anihileze, la propriu [i la figurat,
opozi]ia, reprezentat` de tribul
Nuer. Ca urmare, misiunea ONU
nu avea unde s`-i cazeze pe to]i cei
care c`utau ad`post. Nu puteai s`
i prime[ti nici n campurile ONU.
Ei veneau buluc. A[a c` misiunea
a construit zone-tampon (IDP
camps), lng` campurile ONU,
pentru a-i proteja pe to]i cei
afla]i n pericol. Le asigurau
mncare, ap`, tot ceea ce aveau
nevoie. Greu. Efortul financiar era
deosebit. De multe ori, comandan]ii celor dou` for]e veneau s`
cear`/aresteze/ia n custodie oameni din bazele ONU de refugia]i,
ncercnd s`-i extrag`, inclusiv cu
for]a. A[a ne-au murit doi militari
din India ncercnd s` protejeze
pe cei ad`posti]i ntr-unul din
campurile tampon. Deci, o misiune
simpl`, pa[nic`, s-a transformat n
ceva mult mai complicat.
ar misiunile te schimb`,
sus]ine locotenent-colonelul Ilie. Fiecare loc n care a
mers [i-a l`sat amprenta asupra
modului s`u de gndire [i de a
privi lucrurile. Prima dat` cnd
a ajuns n Africa [i a cobort din
jeep, ntr-un sat, a sim]it cum realitatea este mult mai dur` dect
[i imagina. Prin geamul ma[inii
nu p`trundea aerul ap`s`tor al
locurilor. Oamenii aceia sufer`.
Dup` dou` ore de stat de vorb` cu
ei, pleci cu o durere n suflet, cu durerea lor. Se transfer` o parte din
suferin]`. {i vezi c` nu se schimb`
nimic de-a lungul timpului. Guvernul lor n-a f`cut nimic pentru ei.
Acesta este unul din motivele pentru
care nu a[ vrea s` mai ajung n acele
zone, adaug`, cu regret, ofi]erul. n

REPERE

Nr. 11 (25 31 martie 2015)

www.facebook.com/OBSERVATORULMILITAR

Observatorul militar

www.presamil.ro

11

PIONIERAT N DOMENIUL S~N~T~}II


MENTALE A MILITARILOR

C~PITAN CONSTANTIN PI{TEA

constantin.pistea@presamil.ro

eful Centrului de investiga]ii sociocomportamentale, colonel Vasile Marineanu, a


participat, recent, la un seminar
legat de problemele de s`n`tate
mental` [i traumatismele craniocerebrale minore. De la Baza Aerian` Ramstein, din Germania,
locul de desf`[urare a seminarului, colonelul Marineanu s-a
ntors cu cteva concluzii interesante pentru viitorul domeniului
n Romnia.
Stresul posttraumatic,
n centrul discu]iilor
Seminarul Mental Health and Mild
Traumatic Brain Injury Workshop a avut
loc la sfritul lunii trecute, iar la el au participat reprezentani de nalt nivel: de la
Centrul de excelen al NATO pentru medicin militar, Comandamentul Medical
din Europa al Forelor Terestre ale SUA,
Panelul de experi pe probleme de sntate
mental al NATO HQ, Statele Unite ale
Americii, Marea Britanie, Ungaria, Republica Ceh, Frana, Germania, Lituania,
Estonia, Romnia, Elveia i Ucraina.
Partea de asisten psihologic romneasc nu era cunoscut de partenerii
notri, pentru c, pn acum, nu a fost
reprezentat la astfel de grupuri de lucru
sau la conferine internaionale, menioneaz colonelul Vasile Marineanu. Pentru
ei, prezena mea acolo a fost oarecum
inedit. Astfel, reprezentantul Armatei
Romniei la activitate a marcat pionieratul participrii romneti la acest gen de
aciuni, menite s faciliteze schimbul de
experien ntre psihologii militari i civili,

,,Participarea la seminar cred c` a

fost pozitiv`. Nu po]i s` evoluezi


ntr-un domeniu de unul singur.
Dac` nu ai vizibilitate [i nu ]i
aliniezi practicile [i politice la nivelul Alian]ei sau al unor ]`ri care
poate c` beneficiaz` de mai multe
resurse, nu po]i s` faci foarte multe lucruri. Dac` vrem s` devenim
Centru de excelen]`, a[a cum am
mai exprimat [i n alte interven]ii,
trebuie s` ie[im n afara zonei de
confort, s` ne ax`m pe cercetare,
iar acest lucru presupune [i colaborare interna]ional`.
COLONEL VASILE MARINEANU

n domeniile evalurii psihologice pre i


postdislocare, screening i diagnostic, a
epidemiologiei tulburrilor psihice, traumelor cerebrale i n domeniul prevenirii
suicidului. De unde decurge importana
concluziilor sale, care trebuie s duc la
armonizarea politicilor i practicilor n
domeniul asistenei psihologice de la noi
cu cele din NATO.
Dup ce i-a prezentat lucrarea cu
titlul Evaluarea psihologic de tip screening n Armata Romniei, colonelul

Vasile Marineanu a avut parte de trei zile


intense de activiti n comun, n care s-au
abordat teme diverse, de la direciile de
aciune pentru diminuarea efectelor tulburrii de stres posttraumatic la militarii
redislocai din teatrele de operaii pn la
cercetrile actuale legate de rolul somnului
n tratarea traumatismelor craniocerebrale
minore i prevenirea manifestrilor psihice disfuncionale.

Concluzii
Se pare c n privina pregtirii psihologice, a controlului stresului operaional
i a asistenei psihologice recuperatorii,
Romnia este un model de urmat. Nu
pentru SUA, Germania sau Marea Britanie, care din mai multe puncte de vedere
au de-a face cu alt realitate n domeniu,
dar, cu certitudine, pentru rile partenere
din regiune. De altfel, conform colonelului

Medical Command Europe, general de brigad Norvell Coots, i-a exprimat sprijinul
pentru ca o colaborare ntre Centrul de
la noi i Institutul Telehealth Technology din Departamentul Aprrii al SUA
s permit adaptarea la limba romn a
resurselor electronice de sprijin psihologic pentru telefonul mobil i tablete, fr
costuri financiare din partea Ministerului
Aprrii Naionale.

Propuneri

Marineanu, reprezentanii Cehiei, Ungariei i Ucrainei i-au exprimat intenia de


a implementa un model similar celui de la
noi. Pe de alt parte, un semnal pozitiv n
aceeai direcie ar fi intenia Ageniei de
sprijin a NATO de a-l invita pe eful Centrului de investigaii sociocomportamentale la o activitate de asisten psihologic
n Ucraina, n luna aprilie.
Una dintre ideile clare cu care s-a
ntors de la Ramstein colonelul Marineanu
este cea a importanei pe care NATO o
acord domeniului sntii comportamentale. Datele prezentate n cadrul seminarului au artat c, n funcie de natura i
intensitatea aciunilor militare desfurate,
ntre 5 i 40 la sut dintre militarii participani la misiuni n teatrele de operaii
prezint manifestri (uneori doar de
intensitate subclinic) ale unor tulburri
psihice sau traumatisme craniocerebrale
minore. n aceste situaii, practicile curente ale partenerilor din NATO vizeaz, n
peste 90 la sut din cazuri, abordri psihoterapeutice nonfarmacologice de orientare
cognitiv i comportamental.
Evoluia n domeniu a ajuns chiar i
pn la dezvoltarea de aplicaii pentru telefoane mobile i tablete, la care, n Statele
Unite, au acces att militarii i familiile
lor, ct i cei care lucreaz n domeniul
sntii mentale. De altfel, eful US Army

Un pas necesar ar fi dezvoltarea unui


sistem integrat de evaluare psihologic de
tip screening a militarilor. Iar acest sistem,
consider colonelul Vasile Marineanu, ar
putea fi realizat cu costuri reduse, prin
crearea unei baze de date i utilizarea
resurselor deja existente n sistemele electronice ale MApN. O eviden electronic
ne-ar permite o monitorizare i o radiografiere n timp a situaiei, s facem situaii comparative, s mbuntim procesul,
consider colonelul Marineanu.
Apoi, administrarea electronic, n
variant mobil, a scalelor clinice i a celor
de evaluare a climatului organizaional sau
moralului unitilor, ar putea fi realizat

de Centrul de investigaii sociocomportamentale i de psihologii de unitate, cu


ajutorul unor laptopuri sau tablete, care
ar permite vizualizarea i actualizarea
permanent a situaiei, precum i surprinderea evoluiei dinamice a cazurilor
cu potenial de risc n zona sntii
mentale.
O alt propunere este nfiinarea la
nivel naional a unui Grup de lucru pe
probleme de sntate mental. Din acesta, ar putea face parte reprezentani ai
Centrului de investigaii sociocomportamentale, ai Institutului de cercetri medico-militare i ai Clinicii de psihiatrie din
cadrul Spitalului Universitar de Urgen
Militar Central Dr. Carol Davila, precum i ai comisiilor de expertiz medico-militar. Modelul pentru un astfel de
grup ar fi tocmai panelul de experi care
funcioneaz la nivelul NATO i al rilor
partenere, de la ntrunirile cruia reprezentantul Armatei Romniei nu ar trebui
s lipseasc. Doar aa, am avea certitudinea c ara noastr are vizibilitate la nivel
internaional n domeniul sntii mentale i c vom fi la curent cu investigaiile
realizate pentru stabilirea unor practici
comune la nivelul NATO. n

,,n cadrul seminarului, m-a contactat o doamn` psihoterapeut ocupa]i-

onal din Centrul de reabilitare a militarilor cu traumatisme craniocerebrale de la Ramstein ca s`-mi dezv`luie faptul c` a lucrat cu mul]i
militari de-ai no[tri. Mi-a spus c` a fost impresionat` de ei, c` [i cei cu
afec]iuni grave aveau o stare psihic` foarte bun` [i un optimism deosebit.
Tough guys!, spunea cu privire la ei.
COLONEL VASILE MARINEANU

12

Observatorul militar

FOTOREPO

www.presamil.ro

FREGATA REGINA
S

`pt`mna trecut`, fregata Regina Maria a efectuat exerci]ii n


Marea Neagr` al`turi de nave ce fac parte din gruparea NATO
Standing Maritime Group-2 (SNMG-2).

Timonierul este atent la orice schimbare de direc]ie.


Operatorul radar urm`re[te traficul naval din zon`.

n cadrul ac]iunii, marinarii militari romni


au fost implica]i n mai multe tipuri de exerci]ii al`turi de navele NATO. S-au exersat diverse proceduri, s-au verificat standarde de
operare. Ac]iunea grup`rii de nave la acest
exerci]iu a demonstrat armonizarea proceselor de planificare [i ac]iune n spa]iul maritim,
o excelent` cooperare ntre militarii din cele
[ase state participante, precum [i o
cre[tere a nivelului de interoperabilitate.
Au fost zile [i nop]i pline de ac]iune. Indiferent unde [i desf`[urau activitatea, de la
puntea de comand` pn` jos, la compartimentul ma[ini, fiecare membru al echipajului
fregatei Regina Maria a rezonat la unison
pentru \ndeplinirea misiunii.
Le-am fost aproape marinarilor militari la o
serie de exerci]ii. Dup` desprinderea de la
cheu, fregata a nceput deplasarea c`tre
ie[irea din port. Aproape de ie[irea din rad`,
cteva b`rci insurgente au simulat un atac
al pira]ilor. R`spunsul a fost prompt [i pe
m`sur`. Au urmat mai multe ac]iuni
specifice att de naviga]ie n diferite forma]ii,
de vitalitate, ct [i de simulare a luptelor aeriene, navale sau submarine. De fiecare dat`,
marinarii fregatei au demonstrat profesionalism, devotament [i mult` implicare.

Lansarea contram`surilor ele

Ne-am antrenat al`turi de partenerii no[tri


din NATO. Am exersat proceduri comune, care
ne-au ajutat s` ne ridic`m nivelul de preg`tire
[i s` ne perfec]ion`m deprinderile acumulate
pn` acum, a declarat comandantul fregatei
Regina Maria, comandor Bogdan Vochi]u. n

Verific`ri la motoarele elicopterului IAR-330 Puma Naval.

Exerci]iu de naviga]ie n form


Interven]ie a echipei de vitalitate, ca urmare a declan[`rii
unui incendiu la prova fregatei.

Foc, asupra b`rcii insurgen]ilor!

ORTAJ

Nr. 11 (25 31 martie 2015)

www.facebook.com/OBSERVATORULMILITAR

A MARIA {I SNMG-2

13

PLUTONIER-ADJUTANT LUCIAN IRIMIA

lucian.irimia@presamil.ro

FOTO: PLUTONIER-ADJUTANT LUCIAN IRIMIA {I CAPORAL CRISTI VL~SCEANU

Fregata
turceasc` TCG

Turgutreis

ocup` o nou`
pozi]ie n cadrul
exerci]iului.

ectronice.

Proceduri de fixare a elicopterului IAR.


Lansarea la ap` a b`rcii RHIB.

ma]ie a navelor din SNMG-2.


Acordarea primului ajutor unui r`nit.

14

Observatorul militar
www.presamil.ro

LUMEA DE AZI

n octombrie 2014, s-a desf`[urat, la Sankt Petersburg, ntlnirea Grupului Valdai, un forum anual care adun` politologi,
istorici, oameni de [tiin]` ru[i [i str`ini, pe diverse teme de interes
pentru Rusia. Anul trecut, tema a fost Istoria Rusiei [i viitorul ei.
Cu aceast` ocazie, unul dintre participan]i, Stanislav Belkovski, a
afirmat: C`utarea ideii na]ionale, nceput` odat` cu disolu]ia URSS,
s-a sfr[it pentru Rusia, ntr-un final. Acum este evident c` aceast`
idee, de fapt, e ntruchipat` de Vladimir Vladimirovici Putin. Rusia,
n perioada post-R`zboi Rece, nu a mai avut conduc`tori care s`-i
asigure cre[terea influen]ei globale [i ob]inerea unor noi teritorii sau
cel pu]in readucerea sub influen]a Kremlinului a fostelor republici
sovietice. Tranzi]ia de la Hru[ciov la Putin a trecut prin restalinizarea
Rusiei n perioada lui Brejnev, Andropov [i Cernenko, prin glasnostul
lui Gorbaciov [i liberalizarea lui El]n.

up o serie de frmntri politice, prin care au fost schimbai


mai muli premieri (Victor
Cernomrdin, Serghei Kirienko, Evgheni
Primakov), Eln s-a decis s-l pun n
fruntea guvernului pe Vladimir Putin.
Prima provocare a acestuia a fost al
doilea rzboi din Cecenia, urmat de
recuperarea noilor oligarhi independeni,
modernizarea armatei ruse i preluarea
controlului asupra mass-media. Conflictul cecen a fost unul din subiectele forte
ale campaniei electorale pentru alegerea
noului preedinte (Eln demisionase cu
ase luni naintea finalizrii mandatului,
premierul prelund poziia de preedinte
interimar). n februarie 2000, trupele
ruseti intrau n Grozni, iar Putin proclama, cu o sptmn nainte de alegeri,
victoria n rzboi. Federaia Rus ncepea
un nou ciclu de evoluie i, odat cu ea,
estul Europei avea s afle, 14 ani mai
trziu, care sunt adevratele intenii ale
noului preedinte.
Reacia SUA la anexarea Crimeei i
la sprijinul dat de Rusia separatitilor
ucraineni, la nceputul anului 2014, a fost
fr precedent: nu statul rus a fost cel
sancionat, au fost sancionai oficiali rui
cu nghearea averilor i conturilor din
strintate, dar i interzicerea intrrii pe
teritoriul american. Nu au fost interzise
relaiile economice, schimburile culturale
sau de nvmnt, iar Flota a VI-a nu a
fost alarmat. De ce aceast reacie? Pentru c dup 14 ani de conducere a preedintelui Vladimir Putin, sistemul creat
pe baz de supunere total a fcut ca o
mn de oficiali (siloviki) s controleze
ntrega structur economico-financiar
a Federaiei Ruse. Transparency International estima c suma total anual a
corupiei n Rusia este de 300 de miliarde
de dolari, egal cu PIB-ul Danemarcei
sau de 37 de ori mai mare dect acorda
Rusia, n 2007, pentru proiecte naionale

prioritare n educaie, sntate i agricultur. 110 milionari controleaz 35%


din bunstarea rii. Spre deosebire de
reacia Washingtonului, aceea a Bruxellesului a venit mai greu, lupta pentru o relaie privilegiat cu Moscova a unor ri
europene producnd sincope. Sanciunile
s-au prelungit pn la finele lui 2015, ns
relaiile bilaterale ale unor ri ale UE cu
Moscova vor rmne un subiect important n cancelariile europene.
O alt tem de discuie, n afara sanciunilor economice, rmne pe tapet:
sprijinul militar pentru Ucraina. De jur
mprejurul acesteia se desfoar exerciii
militare cu mii de militari din rile
NATO sau din Rusia. Atmosfera geostrategic este toxic, iar aceste exerciii
pot avea un final predictibil, pronunat ngrijortor, numai n flancul estic.
Dezbaterea privind trimiterea de arme
defensive n Ucraina are un efect pozitiv asupra diplomaiei transatlantice. n

dac se dorete ca acordul s devin unul


efectiv. Ctigul teritorial al separatitilor
este greu digerat la Kiev, n Parlament,
unde sunt prezeni naionalitii, dar i n
prima linie, unde sunt miliiile naionaliste. Pentru a-i descuraja pe separatiti
s desfoare noi scenarii n sudul rii
este nevoie de o barier militar eficient. De fapt, liderii celor dou republici
autoproclamate, Done i Lugansk, au
declarat c vor mai mult din teritoriul
Ucrainei, iar Rusia este gata s-i sprijine
cu tehnic militar de ultim generaie.
Strategia preedintelui Vladimir Putin
se schimb permanent, dar obiectivul
rmne acelai: de a aduce n zona de
influen a Rusiei, n primul rnd, fostele
republici sovietice. Dac strategia de
ncercuire (containment) din timpul
Rzboiului Rece a fost elementul esenial
n a preveni un rzboi, ea se prezint
acum ca una din cile care se altur
celei diplomatice pentru a opri rspndirea conflictului n estul Ucrainei. Ucraina
trebuie sprijinit politic, economic i
militar pentru c o continuare a provocrilor ridicate de criza din est nseamn
instabilitate n Europa. Retragerea Rusiei
din Europa de Est a creat nemulumire
n rndurile militarilor rui, care au ncercat s-l elimine pe Gorbaciov. Aceast
frustrare exist i astzi, fiind confirmat
de manifestul prezidenial al lui Putin,
din 1999, care amintea: Rusia a fost i va
rmne o mare putere. Rusia este n mijlocul uneia din cele mai dificile perioade din
istoria sa. Pentru prima dat n ultimii
200-300 de ani, este n faa ameninrii
cu trecerea n ealonul doi sau chiar trei al
puterilor globale.
Ce ofer preedintele Vladimir Putin?

ESTE NECESAR~
NARMAREA UCRAINEI?
GENERAL-LOCOTENENT (R) DR. ALEXANDRU GRUMAZ

ianuarie 2015, Angela Merkel, Franois


Hollande, Petro Poroenko i Vladimir
Putin au anulat, una dup alta, ntlnirile
prevzute pentru realizarea unui acord
de ncetare a focului n estul Ucrainei.
Odat ce Washingtonul a nceput dezbaterea efectiv asupra posibilitii de a
trimite echipamente militare n Ucraina,
liderii menionai au gsit timp pentru a
evalua Acordul de la Minsk. ntrebarea a
rmas: este necesar narmarea Ucrainei?
n ceea ce m privete, rspunsul este da,

Liderii din Belarus, Rusia, Germania, Fran]a [i Ucraina,


la Minsk (februarie 2015).

O Rusie ca o putere providenial, cu o


misiune i o identitate distincte, excepionalism i profesionalism. Liderii rui
au neles c nu exist o ameninare ca
NATO s invadeze Rusia, ceea ce se
putea ntmpla, n perioada Rzboiului Rece, dar au condamnat permanent
extinderea NATO i a UE spre Est. Astfel,
scutul antirachet sau armele convenionale de precizie au devenit un laitmotiv
pentru a demonstra dezechilibrarea balanei nucleare n flancul estic al Europei
i pentru a justifica msurile militare
luate (n special, dezvoltarea rachetelor
balistice de croazier Iskander-K, prin
nclcarea tratatului din 1987 referitor
la utilizarea i dezvoltarea acestui tip de
rachet), n Kaliningrad i n Crimeea.
Dimitri Gorenburg, expert n probleme
militare ruseti la CNA Corporation,
scria: Politica extern a Rusiei apare ca
bazndu-se pe frica de protestele populare
i opoziia fa de hegemonia SUA, amndou fiind percepute ca o ameninare la
regimul Putin. Exerciiile militare care se
desfoar n paralel cu cele ale NATO
nu fac altceva, de fapt, dect s conving
rile din flancul estic de puterea armatei
ruse i de flexibilitatea forelor sale prin
dimensiunea impresionant a teatrelor de
operaii n care se desfoar, s amenine dispunerea elementelor NATO din
flancul estic prin capacitile militare pe
care le posed (n acelai timp, analizeaz n teren ct de reale sunt aceste
capabiliti), dar i s distrag atenia de

Nr. 11 (25 31 martie 2015)

www.facebook.com/OBSERVATORULMILITAR

la ameninrile care se profileaz la periferia sudic a Rusiei, inclusiv resurgena


etnic n nordul Caucazului. Numrul
militarilor conteaz mai puin, pentru c
n 2014 au fost dislocai pentru exerciiile
de la grania cu Ucraina 120.000 de militari, iar acum sunt 40.000 i vor crete
la 80.000. Aceste exerciii se desfoar
acolo unde sunt conturate interesele politice ale Rusiei: Arctica, Marea Nordului,
Kaliningrad sau Crimeea. De asemenea,
Rusia prepoziioneaz forele din triada
nuclear (avioanele strategice n Crimeea, rachetele Iskander-M i Iskander-K,
n Kaliningrad, submarine nucleare n
Marea Nordului). Imediat dup anexarea
Crimeei, n martie 2014, preedintele Putin a declarat c Rusia va apra drepturile
etnicilor rui n strintate, oriunde s-ar
afla. n aprilie 2014, preedintele rus s-a
referit la o suprafa mare din teritoriul
Ucrainei, care era cunoscut, pe vremea
arilor, ca fiind Noua Rusie. Ar putea fi
unul din obiectivele Kremlinului sudul
Ucrainei controlul ntregului rm de
nord al Mrii Negre i conectarea terestr
a Crimeei cu Rusia? Da. De asemenea,
procesul de integrare a zonelor de conflict ngheat continu. Fostele teritorii
georgiene Abhazia i Osetia de Sud, unde
sunt plasate dou baze militare ruseti,
au semnat tratate de integrare n Federaia Rus.
ns toate aceste micri ale Rusiei au
costuri: sanciunile la adresa oficialilor
de top de la Kremlin, sanciuni la livrarea
de echipamente militare comandate i
pltite (navele Mistral), eliminarea din
grupul de elit al rilor industrializate
G8 (acum, G7), eliminarea unui partener
de afaceri foarte important din industria militar (Ucraina, spre exemplu,
producea peste 200 de motoare anual
pentru elicopterele Mi). La acestea se
adaug scderea preului petrolului, ceea
ce a mpins economia rus n recesiune.
Ce ofer preedintele Putin n schimb?
Trei obiective strategice: modernizarea
forelor armate, dezvoltarea unei strategii
de preluare a zonei arctice i prepoziionarea de echipamente militare n zone cu
conflicte ngheate. Conflictele din Georgia i Ucraina au devoalat faptul c Putin
dorete pstrarea zonei de influen a Federaiei Ruse prin efort militar. Rzboiul
hibrid, declanat mpotriva Estului european, este elementul central al strategiei
putiniste ale crei componente au fost
bine dislocate n Crimeea i mai puin n
estul Ucrainei. Estul este mai puin sigur
i din cauza lipsei bazelor NATO, aezate
dup vechea strategie a Rzboiului Rece.
Redislocarea lor, chiar i n numr redus,
prepoziionarea de tehnic militar,
realizarea centrelor de comand de brigad i divizie, msurile de supraveghere
aerian i naval, exerciiile comune sub
comanda NATO fac ca Estul s-i recapete discret suflul stabilitii i sigurana.
Retragerea Rusiei din Tratatul Forelor
Convenionale din Europa l-a fcut pe
generalul Philip Breedlove, comandantul
trupelor NATO din Europa, s declare,
n faa Congresului SUA: Noi nu vrem un
rzboi de proporii n Ucraina. Trebuie s
gsim o soluie diplomatic i politic. Dar
este clar c lucrurile nu merg mai bine, ci
din ce n ce mai ru, n fiecare zi. Deocamdat, cancelarul Angela Merkel l-a
convins pe preedintele Barack Obama
s amne ajutorul militar (instructori i
echipamente defensive) pe care inteniona s-l acorde Ucrainei, ns exerciiile
militare ordonate de Putin complic
poziia Germaniei n faa SUA i a aliailor
din Est, iar soluia propus de Pentagon i
de republicani capt un contur din ce n
ce mai clar. n

Nr. 11 (25 31 martie 2015)

www.facebook.com/OBSERVATORULMILITAR

LUMEA DE AZI

Observatorul militar

www.presamil.ro

15

ARMATA EUROPEAN~

re[edintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker


a lansat recent, ntr-un interviu acordat publica]iei
germane Die Welt, o propunere privind crearea unei armate europene, pentru a face fa]` Rusiei [i altor amenin]`ri poten]iale.

ficialul european este de prere


c o asemenea for armat ar
revigora politica extern european i ar
demonstra determinarea n aprarea valorilor sale fundamentale. El a insistat c un
astfel de demers nu ar fi o competiie cu
NATO, argumentnd c o for interguvernamental cum este Aliana NordAtlantic nu este suficient, avnd n
vedere c nu toate statele membre ale UE
sunt n NATO. Cu toate acestea, o armat
comun european ar transmite semnale
importante la nivel internaional, iar achiziiile de echipamente militare s-ar putea
face n condiii mult mai avantajoase. Uniunea European are, n prezent, grupuri
de lupt ncadrate prin rotaie cu personal
de armatele statelor membre, proiectate
s funcioneze ca o for de reacie rapid,
cu toate c nu au fost niciodat utilizate n
situaii de criz.
Diferii reprezentani ai statelor membre au exprimat puncte de vedere n legtur cu aceast propunere. Un purttor de
cuvnt al guvernului britanic a declarat c
aprarea este o prerogativ naional, nu
o responsabilitate a UE, iar aceast poziie
a Marii Britanii nu se va schimba. Pe de
alt parte, ministrul german al Aprrii,
Ursula von der Leyen, a salutat ideea,
spunnd c viitorul Europei va presupune
crearea unei asemenea fore militare. i
preedintele finlandez, Sauli Niinist, a inut s susin propunerea lui Juncker, dar
opiniile politice din ara sa sunt divizate n
legtur cu acest subiect.
Ministrul polonez de externe, Grze-

gorz Schetyna, opineaz c ideea este una


riscant i trebuie gsite rspunsuri la
ntrebri referitoare la sursele de finanare
pentru aceast armat, cum va funciona
i cine va fi responsabil pentru instruirea
ei. n acord cu acest punct de vedere s-a
exprimat i primul-ministru din Lituania,
Laimdota Straujuma, care a declarat c

exist posibilitatea ca aceast propunere


s fie discutat la Consiliul European
din iulie, ns ar trebui verificat dac un
asemenea demers nu ar duplica forele
NATO.
n cadrul unei conferine de pres
susinute la Bruxelles, secretarul general al
NATO, Jens Stoltenberg, a declarat c s-ar
bucura ca statele europene s investeasc
mai mult n domeniul aprrii, ns aceste
investiii ar trebui dirijate ctre NATO,
pentru c o duplicare ar fi ineficient. El
a sugerat liderilor europeni s analizeze
cu atenie problematica securitii, astfel
nct tot ceea ce doresc s realizeze n
domeniul aprrii s fie complementar
NATO, nu concurenial. n

BUGETUL DE AP~RARE
AL CHINEI

ecent, China a dezv`luit o cre[tere a bugetului de ap`rare


cu 10,1% n anul 2015, n contextul n care ]ara este angajat`
ntr-o serie de dispute teritoriale cu vecinii s`i, conform unei [tiri AFP.
Beijingul intenioneaz s sporeasc
cheltuielile militare la nivelul de peste 141
de miliarde de dolari, potrivit unui raport
bugetar prezentat la sesiunea anual a
Congresului Partidului Comunist Chinez.
Creterile bugetului Armatei Populare de
Eliberare chineze au fost de mai muli ani
exprimate n procente cu dou cifre. Dei se
poate aprecia ca fiind substanial, creterea
bugetului aprrii de anul acesta este cea mai
mic din ultimii cinci ani. Anul trecut, spre
exemplu, creterea a fost de 12,2%.
Analitii sunt ns de prere c n realitate creterile sunt mult mai mari dect cele
fcute publice. n discursul su la congres,
premierul chinez Li Keqiang a spus c
dezvoltarea unei aprri naionale solide
este fundamental pentru salvgardarea
suveranitii Chinei, ara fiind hotrt s
i apere drepturile i interesele maritime.
Beijingul susine c armata sa (cea mai numeroas din lume) urmrete securizarea
pcii i nu angajarea n dispute cu vecinii
pentru teritoriile din Mrile Chinei de Est
i, respectiv, de Sud.
Totodat, unul dintre argumentele
autoritilor chineze pentru dezvoltarea
sa militar este secolul de umilin ndurat
n timpul ocupaiei pariale a rii de ctre

puteri strine, inclusiv Japonia, n secolele


XIX i XX. Purttorul de cuvnt al congresului le-a declarat jurnalitilor c statul
chinez nu va uita lecia istoriei, care spune
c cei ce rmn n urm vor fi dominai de
alii. ntre timp, exist o serie de ntrebri
legate de eficacitatea armatei chineze din
cauza unei serii de scandaluri de corupie
n care au fost implicai muli ofieri din
conducerea armatei.
Pentru a liniti temerile statelor vecine
din regiune i ale comunitii internaionale
n legtur cu dezvoltarea armatei chineze,
preedintele Xi Jinping a susinut n mai
multe ocazii c Beijingul este incapabil de
hegemonie sau militarism, pentru c aceste elemente nu sunt n genele poporului
chinez. n

Paginile Lumea de azi utilizeaz` informa]ii preluate de la agen]ii de pres`


[i din publica]ii de specialitate care apar \n \ntreaga lume.

PORTAVIONUL DIN TOP GUN, LA FIER VECHI


Portavionul american USS Ranger, la bordul
cruia s-au filmat scene din cunoscutul film Top
Gun, cu Tom Cruise n rolul principal, urmeaz s ajung la fier vechi, potrivit unei tiri din
Navy Times. Conform unor declaraii ale marinei
americane, dup difuzarea filmului Top Gun,
o mulime de tineri au dorit s devin piloi n
aviaia naval, recrutrile crescnd cu 500%. Pentagonul a cooperat cu productorii
filmului, a intervenit n scenariu n anumite locuri i a emis o factur total de 1,8
milioane de dolari ctre studiourile Paramount pentru punerea la dispoziie a echipamentelor militare.
USS Ranger a intrat n dotarea Forelor Navale americane n anul 1957 i a participat la operaiile militare desfurate n rzboiul din Vietnam i n Operaia Desert
Storm din Golful Persic. A fost scoas din uz n anul 1993 i de atunci a rmas ntr-un
port de pe coasta de vest a SUA.
Oficialii marinei au sperat ca nava s poat fi transformat ntr-un muzeu, dar nu
s-a reuit strngerea fondurilor necesare pentru un asemenea demers. Comitetul care
a ncercat s strng fonduri n acest scop i fixase o int de 35 de milioane de dolari,
dar nu a reuit s adune din donaii dect 100.000 de dolari. n aceste condiii, marina
american a trebuit s plteasc unei companii specializate din Texas costurile de tractare i dezmembrare. Preul tranzaciei a fost de un cent, urmnd ca firma s valorifice
fierul vechi obinut.
Nava de 56.300 de tone va face un ultim drum de 16.000 de mile marine din portul
unde este ancorat acum pn n Texas, ocolind America de Sud, avnd n vedere c
dimensiunile i deplasamentul nu i permit s traverseze Canalul Panama. n

ECHIPAMENTE SUEDEZE PENTRU IRAK


n anul 2010, Administraia suedez pentru Material de Aprare (FMV) a vndut 350
de tancuri uoare BMD-1 ctre o companie de stat din Republica Ceh, conform unei
tiri de pres difuzate de radioul suedez, citate de defencetalk.com. Blindatele nu mai erau
necesare armatei suedeze, iar compania importatoare a spus c ele vor fi utilizate de armata ceh.
Dar se pare c aceast firm importatoare era
de fapt un mijlocitor pentru compania privat
Excalibur, care va vinde acum 250 dintre tancurile
suedeze ctre Irak. n Suedia este ilegal vnzarea
de armament ctre Irak i, n consecin, tancurile
nu ar fi fost vndute ctre compania ceh dac s-ar
fi tiut c aceasta este un intermediar pentru Excalibur sau despre inteniile acesteia de
a le exporta ctre Irak. Excalibur s-a artat direct interesat n 2010 de achiziia acestor
tancuri, dar suedezii aveau interdicie de a vinde armament ctre firme private. Specialitii
n comerul cu armament la nivel internaional sunt de prere c, n mod realist, suedezii
ar fi trebuit s investigheze cu mai mult atenie i s i dea seama c aceste tancuri nu
vor fi utilizate de Republica Ceh. n

NOI NAVE PENTRU MARINA RUS~


Marina Federaiei Ruse va primi n acest an 50 de nave de lupt noi, conform celor
declarate de un comandor rus, citat de Sputnik. Programul de construcie de nave militare al Rusiei este proiectat pn n anul 2050, perioad n care antierele navele ruse vor
continua s fabrice nave pentru toate tipurile de
misiuni. Acest program cuprinde construirea de
nave de suprafa din noua generaie, precum
i de submarine nucleare.
Marina rus i dezvolt strategia naval
continuu, cu scopul de a apra interesele guvernamentale i activitile economice ale Rusiei, n
diferite regiuni ale lumii. Programul de nzestrare al marinei ruse include, printre prioriti,
modernizarea flotei de submarine nucleare, a rachetelor i sistemelor de armamente
strategice, dar i dezvoltarea aviaiei navale, a capacitilor de cercetare sau automatizarea
sistemelor electronice de conducere. n

INSTRUIREA REBELILOR DIN SIRIA


Dup cteva luni de negocieri, Turcia i SUA au semnat un acord de cooperare pentru
instruirea rebelilor din Siria care lupt mpotriva Statului Islamic. Acordul a fost semnat
de subsecretarul de stat din Ministerul de Externe turc i de ambasadorul SUA n Turcia,
conform celor declarate de un purttor de cuvnt
al ambasadei americane.
Armata american intenioneaz s trimit
400 de militari, inclusiv membri ai forelor pentru
operaii speciale, pentru instruirea lupttorilor
din opoziia sirian n locaii din afara Siriei.
Obiectivul este de a pregti 5.000 de lupttori
sirieni pe an, timp de trei ani. Potrivit guvernului turc, pregtirea ar putea ncepe chiar din
luna martie. Arabia Saudit, Qatarul i Turcia
s-au oferit s asigure diferite locuri pentru desfurarea activitilor de instruire. Avnd
o grani de 1.200 de kilometri cu Siria, Turcia este un aliat important al SUA n lupta
mpotriva Statului Islamic. n
PAGIN~ REALIZAT~ DE SILVIA MIRCEA

16

Observatorul militar

DESTINE

www.presamil.ro

Nr. 11 (25 31 martie 2015)

www.facebook.com/OBSERVATORULMILITAR

CORNEL CONSTANTIN CIOMZG~, SCRIITOR:

MP~CAREA CU NOI N{INE ADUCE TIHN~, A{A CUM MP~CAREA

hei, dac-a]i veni voi de unde m`-ntorc eu n-a]i mai fugi a[a n-a]i mai fugi, pui[orilor, le [opte[te Petre
oamenilor gr`bi]i s` urce treptele spre ie[irea de la metrou, n debutul c`r]ii Se ntorc mor]ii acas`, semnat`

de Cornel Constantin Ciomzg`. Petre se ntorcea de la cimitir, unde fusese ngropat, pentru cteva zile, s` zicem,
din gre[eal`. O moarte clinic` nu a dat de b`nuit c` zilele lui nu se sfr[iser` cu adev`rat. O experien]` suficient
de incitant` pentru a atrage cititorul c`tre o carte tot mai acaparatoare, pe m`sur` ce o parcurgi, [i ca scriitur`, [i
ca subiect, plin` de nv`]`minte [i, mai cu seam`, o lec]ie de iubire cre[tin`. Cei care au citit-o trimit aceast` carte
n rndurile bestseller-urilor romne[ti, iar dup` aproape un an de la apari]ia sa, despre Se ntorc mor]ii acas`
continu` s` se vorbeasc` cu aceea[i efervescen]`. La fel s-a petrecut [i cu Lucrarea, la vremea sa, primul roman
al profesorului Cornel Constantin Ciomzg`. Cel care, printre conferin]e, cursuri, scrieri [i ndeletniciri familiale
ne-a prilejuit a[ternerea acestui interviu, o lectur` necesar` n postul Pa[telui.
Scrie]i, cumva, o autobiografie,
din care s` n]elegem trecerea
aceasta, de la o carier` jurnalistic` de succes la retragerea n
m`n`stire [i publicarea celor
dou` c`r]i?
Nu, deocamdat`. Nu m-am gndit la o
astfel de lucrare. Nu [tiu dac` ar ajuta.
Vie]ile noastre sunt deplin particularizate,
distincte. Dumnezeu n-a zidit repetitiv,
ci individualizat. De aceea, trebuie s` ne
parcurgem propria cale. Drumurile noastre
n via]` nu sunt prestabilite de Dumnezeu, nu venim ncoace cu destine, chiar
dac` avem de parcurs ni[te c`i pe alocuri
asem`n`toare. Fiecare via]` are parcursul ei, are zone proprii, incomparabil de
frumoase, dar [i necazuri [i suferin]e, c`ci,
a[a cum spune Hristos, n via]` necazuri
ve]i avea! Deci, s` ne a[tept`m [i la acestea.
{i vedem, de altfel, c` tr`im ntr-o societate,
ntr-o lume n care nici nu cred c` ar trebui
s` ne mir`m c` este atta r`u, ci s` ne
minun`m c` mai exist` [i bine.
Asta pentru c`, a[a cum u[or se vede, noi
n[ine ne-am nr`it excesiv [i am cam ie[it
din condi]ia de om.
M` uit la bunicii no[tri [i mai
reg`sesc, nc`, omul lini[tit care
[i f`cea cruce naintea mesei,
naintea nceperii lucrului la cmp
sau dup` ce l termina.
Nu ncepeau [i nu terminau nimic
f`r` ndurarea lui Dumnezeu.
Mai mult, fiecare om, din comunitate sau din familie, [tia exact ce
are de f`cut.
Dac` ar vrea cu adev`rat, omul de
ast`zi ar [ti [i el ce are de f`cut. {i ar
putea s`-[i stabileasc` o ierarhie a lucrurilor
pe care le are de ndeplinit. Dar, cine [i
c]i mai sunt preocupa]i n zilele noastre de
buna rela]ionare cu Dumnezeu? Sau m`car
de-o oarecare rela]ionare. n conferin]ele
mele, spun adesea c` orice om este animat
de trei mari deziderate: s` fie s`n`tos, s`
izbndeasc` n ceea ce face [i, astfel, s`
prop`[easc`, s` progreseze. Sunt cele mai
importante dorin]e! Dar pu]ini sunt aceia
care mai [tiu c`, pentru ca aceste trei
dorin]e s` se realizeze ntru totul [i s` fie
cu adev`rat sub semnul binelui, ar trebui s`
se ntmple, mai nti, patru mari concilieri:
prima, mp`care s`-i spunem, este cu
Dumnezeu. A doua mp`care este cu sine
nsu[i. Apoi cu aproapele [i, n final, cu
lumea. naintea venirii Mntuitorului, omenirea era ntr-o fund`tur` existen]ial`, cam ca [i ast`zi. Era ntr-o situa]ie
tragicomic`. Nu mai [tia, de pild`, dac` ar
putea s` m`nnce oul pe care l-a f`cut g`ina
smb`ta, deoarece aceasta trudise n Sabat.
Ce s` fi f`cut omul, s` m`nnce oul acela
sau s`-l socoteasc` blestemat? Ei bine, a
venit Mntuitorul, a d`rmat mun]ii aceia de legi absurde [i, n locul lor, a pus
o singur` lege, nou` [i fundamental`: legea
iubirii! O lege extrem de supl` [i clar`. Ea
precizeaz` pn` ast`zi c`, pentru a-i fi bine
omului, acesta ar trebui s` renve]e s`-L
iubeasc` pe Dumnezeu din toate ale sale!
S`-l iubeasc` pe aproapele s`u ca pe sine
nsu[i [i, desigur, pe vr`jma[! Adic`, pe cel

care l du[m`ne[te [i care i face r`u. Asta


pentru ca nu cumva s`-[i r`neasc` sufletul
cu ura. Dar pentru a-l iubi pe aproapele ca
pe tine nsu]i, trebuie s` te fi descoperit pe
tine nsu]i. Or, cine mai lucreaz` ast`zi la
faptul acesta att de important? La descoperirea de sine? Nici familia, nici [coala [i
nici m`car biserica nu sunt preocupate de
acest lucru determinant din punct de vedere existen]ial. Un sfnt p`rinte, Cuviosul
Teognost, pe care-l pomenesc ntotdeauna
cnd vorbesc despre lucrul acesta, spune
a[a: Nu-l va afla pe Dumnezeu cel ce nu s-a
cunoscut pre sine! Este, a[adar, o iluzie s`
crezi c`-L vei cunoa[te pe Dumnezeu ct`
vreme nu te-ai cunoscut pre tine. De aici [i
cea mai mare criz` a umanit`]ii: necredin]a!
Dar mp`carea aceasta cu noi n[ine aduce
[i tihna, a[a cum mp`carea cu aproapele
este izvortoare de dragoste, iar cea de-a
patra, concilierea cu lumea, este d`t`toare
de bucurie. Uitndu-ne ns` spre lumea n
care tr`im, vom observa lesne c` unii nu au
nicio pic`tur` de pace, asta nsemnnd c`
rela]ia lor cu Dumnezeu este precar`, al]ii nu
au tihn` deloc, indiferent ce ar face, ceea ce
nseamn` c` rela]ia lor cu ei n[i[i nu este
una s`n`toas` [i bun`, iar al]ii, vai, sunt

Le afl`m pe toate cele necesare


nou` din Biblie. Dar le uit`m sau
le ignor`m. Suntem n marele
post premerg`tor Pa[telui. {i
uit`m c` postul, spovedania [i
mp`rt`[ania sunt l`sate spre
binele nostru.
Nu cred c` putem uita. Pentru c` nu
ne las` Biserica [i nici mprejur`rile.
Biserica are grij`, cu mult timp nainte, s`
trimit` unda aceasta vestitoare n lume,
anun]nd cum c` a nceput postul. Dar [tie
[i omul, chiar dac` n-ar fi trimis` aceast`
veste. Numai c`, spre nefericirea sa, omul
nu mai vrea s` ]in` seama c` a venit postul
[i c` astfel ar putea s` ob]in` ni[te foloase
fiin]iale pe care altminterea nu le poate
dobndi.
S` c`ut`m s` postim, dar nu ca [i cnd
am ]ine o diet`, adic` s` ne nfrn`m numai
de la bucate, pentru c` cei mai mul]i poate
c` a[a gndesc, c` dac` nu mai m`nnci
carne, brnz`, ou`, lapte, gata, te sfin]e[ti!
Ei bine, nu! Postul necesit` [i un pic de
lucrare ascetic`. Aceasta prive[te, n primul

Cornel Constantin Ciomzg` s-a n`scut la 28


martie 1956. Este c`s`torit [i are doi copii. A
studiat regie de teatru [i film, apoi a continuat
cu studii de psihologie [i teologie. ncepnd cu
1990 a fost: redactor la s`pt`mnalele Zig-Zag
[i Tinerama, redactor-[ef al primului post de
radio particular din Romnia, Fun Radio, apoi
director general la Radio Tinerama, profesor
la Facultatea de Jurnalism din Bucure[ti. A realizat, de asemenea, n anul 2000,
filmul documentar Semne, vorbind, pentru prima dat`, despre moa[tele preotului
Ilie L`c`tu[u. La scurt timp, se retrage n chiliile unor mn`stiri [i public` dou`
romane: Lucrarea [i Se ntorc mor]ii acas`. Sus]ine numeroase conferin]e cu
tematic` religioas`.
sec`tui]i de dragoste, ceea ce nsemneaz`
c` rela]ia lor cu aproapele este n suferin]`.
{i nu vor cunoa[te dragostea pn` cnd
nu se vor mp`ca cu aproapele lor. Iar aici
simt s` v` spun c` aproapele nostru nu
este numai mama, tat`l sau vecinul, cel din
proximitatea casei noastre, ci este acela cu
care noi suntem n acela[i duh.
Cre[tine[te vorbind, nu este pu]in
lucru s` pricepi c` acela pe care
tu l consideri vr`jma[ - [i care
este ]inut pe acest P`mnt tot de
Dumnezeu - ]i poate face chiar un
mare bine prin faptele sale. R`ul
aparent f`ptuit de el se dovede[te,
pn` la urm`, a fi spre binele t`u.
G`si]i n cartea aceasta recent` a mea,
Se ntorc mor]ii acas`, mai spre sfr[it,
la pagina 215, o rug`ciune pentru vr`jma[i,
a Sfntului Nicolae Velimirovici, care este
absolut minunat` pentru c` sfntul spune acela[i lucru, dar detaliind [i ar`tnd
care este binele care izvor`[te tocmai din
faptul c` Dumnezeu a ng`duit ca n vie]ile
noastre s` existe [i du[mani. Oameni mai
pu]in genero[i. Dac` l vom urma pe Sfntul
Nicolae Velimirovici, vom n]elege c`, de
cele mai multe ori, ace[tia sunt cei care ne
fac binele cel adev`rat. Nu l`ud`torii no[tri,
nici cei care ne mngie ntotdeauna...

rnd, nfrnarea de la s`vr[irea de p`cate.


Presupune s` nu fii tu generatorul unor conflicte, s` nu fii tu ntre]in`torul unor situa]ii
tensionate [i r`zboinice. Dac` am deprinde
s` fim f`c`tori de pace... fiii lui Dumnezeu
ne-am chema! Dac`, s` zicem, cel`lalt n-are
dreptate, dar tu e[ti cel care i vei cere
iertare, nu numai c` nu ai s` pierzi nimic,
ci dimpotriv`, vei avea dou` mari avantaje:
o bun` rela]ionare sub semnul p`cii cu cel
din fa]a ta, cu cel apropiat, cu colegul, cu
vecinul t`u, cu casnicul t`u; dar l vei pune
[i pe gnduri. P`i, se va gndi negre[it [i va
recunoa[te n sinea lui c`-i e[ti superior ca
personalitate [i ca st`pnire de sine.
Apoi s` vrei s` ajungi la m`sura la care
s` poste[ti cu ochiul. Adic` s` nu mai vrei
s` vezi r`ul, urtul, sursa ispititoare. Sau
s` poste[ti cu urechea, nemaivoind s` auzi
ceea ce n-ar trebui s` auzi. Cum ar fi s`
posteasc`, de exemplu, femeile, n postul
acesta mare, nu att de gogo[i cu brnz` [i
de friptur`, ct mai cu seam` de ruj. Ar fi un
c[tig. S` posteasc` de rimel, sau de ]igar`
s` posteasc` fum`torii. Sunt attea [i attea
formule de nfrnare care ]in de post, toate
spre binele [i spre revigorarea omului.
Postul este, precum vedem, mult mai
profund ca nsemn`tate [i Biserica are la
ndemn` toate cuno[tin]ele necesare
pentru cel care va vrea s` le afle. Poate c` n

aceast` perioad` a postului preo]ii sunt mai


ocupa]i dect de obicei, dar cel care va voi
s` afle [i s` lucreze nu va r`m#ne neostoit.
Va face Dumnezeu astfel nct s` ajung` la
el [i informa]iile trebuitoare lui [i omul care
s`-l ndrume.
nseamn` c` este bine s`-l rug`m
permanent pe Dumnezeu s` ne
ndrume dup` cum ne este mai
bine fiec`ruia dintre noi n tot
ceea ce facem?
S` chem`m numele lui Dumnezeu
ntotdeauna este foarte bine, dar s`
[ti]i c`, de cele mai multe ori, nici nu
a[teapt` rug`ciunea noastr`. Este suficient
s` ne dorim un lucru. {i, mai cu seam` dac`
ne dorim s` ne apropiem de Dumnezeu, va
face s` ne fie nlesnite toate c`ile [i s` ne fie
create toate condi]iile. C`ci cei ce-L caut` pe
Domnul nu se vor lipsi de tot binele.
Spunea]i foarte frumos [i
atr`g`tor, la un moment dat, ntr-o
conferin]`, s` ne l`s`m moi n
palmele moi ale lui Dumnezeu.
Foarte mult` lume, chiar [i dintre
cei nbiserici]i, spune: Bine este s` ne
l`s`m n purtarea de grij` a lui Dumnezeu
dar, n secunda urm`toare, [i fac probleme
cum vor pl`ti ei facturile, cum vor face s`
poat` s` le cumpere copiilor cele necesare
sau cum s`-[i achizi]ioneze cine [tie ce lucru util n cas`. P`i, dac` te la[i n purtarea
de grij` a lui Dumnezeu, este exact a[a
cum se las` pruncul n purtarea de grij` a
mamei. A]i v`zut vreun copil c` se fr`mnt`
cu ce-o pl`ti mama curentul electric? Cum
face mama de exist` orez cu lapte n cas`?
El este n purtarea de grij` a mamei [i [tie
c` ea poate s` fac` s` existe toate lucrurile
necesare. Or, dac` n orizontalitatea aceasta
a noastr` lucrurile stau a[a, ce ne mpiedic`
oare pe noi s` fim n rela]ia cu Dumnezeu
cu adev`rat pruncii Lui, [tiind c` El le poate
chiar pe toate. Ne mpiedic` tocmai credin]a noastr`. Sau, mai exact, necredin]a
noastr`. Pentru ca s` ajungem s` ne l`s`m
n purtarea de grij` a lui Dumnezeu, ar
trebui s` exers`m asta ncetul cu ncetul,
desigur, neavnd o atitudine vegetativ`.
Adic` noi trebuie s` ne facem treaba care
]ine de noi. Iat`, ce frumoas` este rela]ia aceasta dintre agricultor, p`mnt [i
Dumnezeu, care se afl` ca ntr-un joc cu
omul, zicndu-i: Nu vrei tu, Vasile s` lucr`m
mpreun`? Uite, scurm` tu pu]in p`mntul
cu sapa sau cazmaua, pune semin]ele [i am
s` fac [i eu apoi ceva. Am s` pun r`d`cinu]ele n p`mnt [i am s` le duc la adnc s`-[i
g`seasc` apa. Am s` aduc ploaie s` le ud,
am s` r`sar soarele s` le nc`lzeasc`, [i la
toamn` eu am s` fac s` rodeasc` [i tu ai
s` vii s` culegi. Vede]i, cum se smere[te
Dumnezeu? Ne cheam` [i pe noi la o lucrare a[a de frumoas`, ca s` ne putem bucura
de osteneala noastr`. Ei, a[a ar trebui s`
proced`m n toate. {i comerciantul
[i ]es`toarea [i croitorul ar trebui s`
lucreze mn`-n mn` cu Dumnezeu. {i
s`-I cear` ajutorul. Inclusiv cnd ne urc`m
n lift sau cnd coborm sc`rile: Doamne,
binecuv#nteaz` coborrea mea sau suirea
pe sc`ri! Iar cnd ajungem la cap`t: Doamne, mul]umescu-]i c` m-ai ajutat s` cobor ori
s` urc sc`rile [i nu s-a ntmplat nimic r`u!
S` p`str`m leg`tura aceasta permanent [i
s` vedem: ne-o fi nou` r`u?
Asta f`ceau str`bunii no[tri, bunicii de care am mai vorbit, neamul
romnesc.
Neamul romnesc a tr`it ntotdeauna
mn`-n mn` cu Dumnezeu! Altminteri toate vicisitudinile istorice l-ar fi spulberat. N-ar mai fi fost. Ar fi r`mas doar o vag`

Nr. 11 (25 31 martie 2015)

www.facebook.com/OBSERVATORULMILITAR

DESTINE

Observatorul militar

www.presamil.ro

17

CU APROAPELE ESTE IZVORTOARE DE DRAGOSTE


amintire. Team`-mi este c` ast`zi, tocmai,
neb`g`tori de seam` la acest` sfnt` [i
important` rela]ie, s-ar putea s` cunoa[tem
am`r`ciuni la care nu ne putem gndi!
Suntem binecuvnta]i noi, ca
neam. Este o convingere personal`. O dat`, dac` ne uit`m la
]ara n care tr`im, n care am fost
a[eza]i f`r` a duce lips` de nimic.
Avem mare, munte, locuri deosebit de frumoase, dar [i aparte Vulcanii Noroio[i mi vin acum n
minte, de pild`. A doua oar`, doar
s` con[tientiz`m c` n Romnia
sunt mul]i oameni care se roag`
pentru poporul acesta, sfin]i,
pustnici, c`lug`ri
Oameni care tr`iesc foarte aproape de Dumnezeu [i se roag`
pentru ntregul neam romnesc.
Sigur, nu este bine s` ne l`s`m
doar n grija lor, dar s` ne fie un
ndemn la bun`tate.
Noi, ca neam, nu suntem mai binecuvnta]i de Dumnezeu pentru c`
avem Vulcanii Noroio[i. Au [i al]ii fel de fel
frumuse]i. A avut grij` Dumnezeu s` ncline
balan]a asta cu mult echilibru. M` num`r
printre aceia care au avut [ansa de la Dumnezeu s` c`l`toreasc` pe toate meridianele
lumii, mai pu]in n America, [i am b`gat de
seam` c` pu]ine ]`ri au tot ce are Romnia,
[i asta n-o spun doar pentru c` sunt romn.
Avem de la ghe]ari pn` la Delt`, care este
fenomen unic planetar, tot felul de frumuse]i unice, greu comparabile cu ale
altora. Noi suntem, ns`, una dintre ]`rile
pravoslavnice, care avem cantitatea cea mai
mare din Sfnta Cruce, avem sfinte moa[te
de la aproape to]i sfin]ii, ne-a dat Dumnezeu
cei mai mul]i sfin]i cu moa[te ntregi, iar
peste toate faptul c` avem mul]imi de
sfin]i pe care nc` nu i cunoa[tem.
P`mnturile acestei ]`ri ascund peste tot
martiri [i mucenici. Prin asta da, ne putem
socoti mai binecuvnta]i. M`car de i-am cinsti [i de ne-am ruga noi la to]i sfin]ii ace[tia.
Numai martirii nchisorilor
c]i sunt
Necunoscu]i nc`. Aceasta ne particularizeaz`, ntr-adev`r, spre deosebire
de al]ii. {i ne mai particularizeaz`
un lucru, acela c` Dumnezeu a fost Cel
Care a hot`rt ca noi s` fim o ]ar` cre[tin`.
Nu noi ne-am adus aici cre[tinismul nici
printr-o determinare a unora sau altora, nici
cer[indu-l ntr-un fel sau altul, nici impunndu-l cu arma, nici nu l-am mprumutat
sub semnul vreunui interes. Momentul
ncre[tin`rii noastre este att de vechi,
nct, atunci cnd l vom afla cu adev`rat,
ne vom minuna.
S` con[tientiz`m frumuse]ea ]`rii
noastre ca s` sim]im din nou c`
suntem romni, c` s-ar putea s`
ne fi pierdut ceva din acest sentiment, atunci poate am conserva
mai mult tradi]ia noastr`. Este
foarte simplu s` te ui]i n urm` la
sufletul romnilor ca s`-l vezi [i s`
vrei s` fii a[a cum erau str`bunii
no[tri.
Am s` v` spun un lucru n premier`,
adic` nainte s`-l scriu eu. Nu [tiu
dac` dumneavoastr` o s`-l pute]i p`stra
a[a n interviu, eu ns` o s` vi-l spun a[a
cum l-am gndit [i cum am s`-l scriu: unii,
cnd vorbesc despre Romnia, zic a[a... ca
[i cnd ar spune c` suntem ntr-un rahat.
Asta-i Romnia! Sau Suntem n Romnia!
Dac` ar fi con[tien]i de ceea ce nseamn`
Romnia, ar n]elege c` suntem ca ntr-un
stup unde, din cnd n cnd, ne mai curge [i
lapte n cap. ns`, a[a au f`cut unii [i

al]ii, nct s` nu ne mai sim]im acas` n


patria noastr` [i s` n-o mai iubim a[a cum
se cuvine, n condi]iile n care suntem [i
una dintre ]`rile cu cele mai multe cimitire
de eroi care au iubit ]ara asta att de mult,
nct [i-au dat, cu adev`rat, via]a pentru ea.
Cimitire n care se odihnesc
mul]i osta[i romni. Aveau n
snge dragostea de ]ar`. [i l`sau
totul pentru a-[i ap`ra ]ara.
Nu exist` ceva mai de pre]. P`rin]ii,
]ara [i credin]a n care te-ai n`scut,
ca [i ziua n care te na[ti nu ]i le po]i alege
dec#t manipulndu-L n chip nes`n`tos pe
Dumnezeu. {i, oricum r`m#ne inegociabil
pntecele n care te vei z`misli.

Patria. Cuvntul acesta vine de la pateria, adic` mo[tenirea de la p`rin]i. Dumnezeu hot`r`[te unde s` vii [i tot El hot`r`[te,
din perspectiva actului mntuirii, care
]i este locul cel mai potrivit pentru a putea
mplini actul acesta unic [i incomparabil.
Aud pe unii sau pe al]ii care crtesc: Ooo,
dac` tr`iam eu acum cteva sute de ani...
Nu hot`rm noi lucrul acesta, ci Dumnezeu,
repet, din perspectiva mntuirii. Ce este
mntuirea? Lucrarea actului renfierii. S`
lucr`m ntr-un anume fel existen]ial, nct
s` ne redobndim condi]ia de fii ai lui Dumnezeu. Aceasta este mntuirea! Renfierea!
De unde [tim noi c` ceea ce facem este cel mai bine, c` meseria
noastr` este cea mai potrivit`
pentru noi, c` facem lucruri utile
pentru mntuirea noastr` [i care
l bucur` pe Dumnezeu?
Lucrurile, aici, sunt un pic mai nuan]ate. Dar dac` vrem s` [tim dac`
ceea ce facem este pl`cut lui Dumnezeu,
dac` profesia noastr` e pl`cut` Lui, aici ar
trebui s` ne cunoa[tem darul profesiei [i darul acesta se afl` din copil`rie. Dac` p`rin]ii ar mai [ti cum s` afle darul acesta. Din
p`cate, ne-am s`lb`ticit att de tare, nct
nu mai suntem preocupa]i de asta. Familiile
de ast`zi sunt n stadiul n care a[teapt` ca
pruncul lor s` vin` [i, apoi, s` mplineasc`
trei ani pentru ca s`-l nstr`ineze. S`-l dea,
n sfr[it, la gr`dini]` [i la [coal`. S` se
derobeze de responsabilit`]ile lui. Este
ntrist`tor c` acel copil va primi, ncepnd
cu vrsta de trei ani, educa]ia [i afec]iunea
pe care i-o vor da ni[te str`ini. {i sunt situa]ii [i mai dramatice. Acum, cnd noi
st`m de vorb`, mii de copii nu [i-au mai
v`zut p`rin]ii de ani \ntregi. Au r`mas pentru perioade lungi orfani, n grija bunicilor,

a fra]ilor, a vecinilor. P`rin]ii lor au plecat


s`-[i c[tige o bucat` de pine, uitnd adesea s` se mai [i ntoarc`. Asta este tragedia
acestui neam n vremurile acestea.
Revenind la ntrebare, vom [ti c`
suntem acolo unde trebuie s` fim ct`
vreme ne vom fi nso]it cu un pov`]uitor
potrivit. Neamul acesta [i-a a[ezat la temelie
repere foarte precise. Un dicton ne vorbe[te
despre acest reper: Cine n-are b`trni s`-[i
cumpere! Numai c` nu putem vorbi despre
un mall cu b`trni de unde am putea s` ni-i
achizi]ion`m. {i vrstnicii planetei de ast`zi
nu mai sunt b`trnii n]elep]i, ci, adesea, din
nefericire, sunt b`trnii nebuni ai planetei,
pentru c` nu au avut ei n[i[i o via]` demn`,
nu au tr`it-o a[a cum ar fi trebuit s` o

tr`iasc` [i n-au fost preocupa]i de sufletul


lor. n]elepciunea nu vine de la sine, la pachet, odat` cu vrsta. Nu nsemn` c` dac`
]i-a albit p`rul la tmple ai dobndit [i n]
elepciunea. Nici pe departe.
Ea este rodul experien]elor pozitive [i a
cuno[tin]elor profunde. n]elepciunea se
adun` de la adncuri.
Ave]i o expresie despre locul care
nu m` las` s`-l las. Am b`nuit c`
este vorba despre o m`n`stire
Nu. Este vorba despre locul unde
m-am retras. Un loc pe care Dumnezeu mi l-a ar`tat. N-am [tiut c` exist`. El era
doar n mintea [i-n inima mea. Am a[teptat
zeci de ani s` m` pot retrage ntr-un col] de
lume...
L-a]i c`utat
sau a venit el?
Pn` la urm` el a venit. Ct l-am c`utat
eu, nu l-am aflat. L-am g`sit cnd a
venit el. Cnd mi l-a ar`tat Dumnezeu.
{i ca s` vede]i c` a[a este, am s` v` spun
o chestiune anecdotic`, dar cu conota]iile
n autentic: cu 28 de ani nainte ca s` ajung
eu la locul acela, unde nu era nici urm` de
cas` [i unde nici nu-[i propusese cineva s`
fac` vreodat` a[a ceva, prim`ria numerotase loturile acelora c`rora le apar]ineau [i
num`rul lotului pe care l-am cump`rat eu
purta numarul 28, care a devenit [i num`rul
po[tal. Deci, cu 28 de ani nainte, num`rul
28, adic` ziua mea de na[tere. Este o experien]`! Eu nu cred nicidecum n supersti]ii
sau n jocurile numerologiei, dar este spectaculos a[a, nu po]i s` nu zmbe[ti m`car.
Este o experien]`, repet. S` te duci pentru
ntia dat` ntr-un loc, apoi s` ]i-l mpropriezi, n]elegnd cum a p`strat Dumnezeu
palma aceea de p`mnt pentru tine [i cum,
n fiecare sear`, r`sare El un plc de stele

deasupra locului aceluia, ca [i cnd ar face-o


numai pentru tine. Tr`ind o experien]` ca
aceasta nu po]i s` spui dect ceea ce am
afirmat eu atunci: Nu m` las` locul acesta
s` plec [i nici eu nu vreau s`-l las pe el. Un
astfel de loc este ntre priorit`]ile
vie]ii, dup` mntuire. S` po]i s` spui convins [i mp`cat c` te duci acas`, sim]ind n
adncul fiin]ei tale asta. {tiu c` spun lucrul
acesta spre durerea unora. Dar o spun [i ca
s`-i ndemn la n`dejde. Eu m-am a[ezat n
locul acesta la 50 de ani, cnd foarte
mul]i poate gndesc a[a: P`i, m` mai apuc
eu acum s` umblu, s` caut, s` fac nu [tiu
ce... Eu m-am apucat [i am zidit o cas`, convins c` nu este niciodat` trziu dect atunci
cnd devine prea trziu!
Mai este ceva ce mi-a[ dori s`
cunoa[tem cu to]ii: iubirea, n n]
elesul ei ntreg. A[a cum a]i surprins-o n cartea Se ntorc
mor]ii acas`. Pe care o recomand
cu sincer` c`ldur` oricui. Implicit
militarilor romni. Cu convingerea
c` avem mare nevoie de ea.
n ambele c`r]i am vorbit despre
iubire. Dar Se ntorc mor]ii acas` este
o autentic` pledoarie pentru iubire.
{i, cu siguran]`, cu to]ii avem, pn` la urm`,
nevoie de ea. Am s` v` spun o experien]`
foarte frumoas`. Mi-a scris o tn`r` de la
Turnu Severin urm`toarea coresponden]`:
M-am apucat s` citesc cartea [i am ajuns
pn` la pagina 42 [i m-a ntrebat mama: Ce
cite[ti tu acolo a[a de absorbit`? I-am spus ce
citesc [i mi-a spus: Vreau s-o citim mpreun`.
{i m-am reapucat de citit cartea mpreun`
cu mama. Am citit pn` la pagina 37, cnd
mama a zis: Vai ce carte frumoas`, hai s` o
lu`m [i pe buni, s` se bucure [i ea cu noi. {i
ne-am apucat s` o citim toate trei pn` la
pagina 51, cnd a venit tata [i ne-a ntrebat:
Dar ce citi]i voi toate trei? Cnd a aflat a zis:
Ia s` m-a[tepta]i, seara, s` o citim to]i! {i am
mai luat-o nc-o dat` de la nceput [i cu tata.
Frumoas` experien]` [i mbucur`toare
pentru un scriitor. Mi se pare unul dintre
cele mai frumoase complimente, chiar dac`
am primit, spre slava lui Dumnezeu, multe
aprecieri de pe urma acestei c`rticele.
Ce le transmite]i
militarilor?
Via]a militar` este celebr` printr-o
recunoa[tere unanim`: prin latura sa
cazon`. n opozi]ia acestei laturi, pentru
a nu exista riscul ca militarul s`-[i piard`
condi]ia sa definitorie de om, s` nu se abrutizeze n vreun fel, l-a[ ndemna s` aib` grij`
s` nu-[i piard` iubirea. Iar cartea aceasta,
Se ntorc mor]ii acas`, cred c`-i pune la ndemn` reperele necesare pentru a r`mne
ancorat n aceast` chibzuin]`. Orice militar,
b`rbat ori femeie, este, nainte de toate,
om. {i nainte de a fi militar [i dup` aceea
este fie mam`, fie so] [i, nu n ultimul rnd,
bunic. Ct` nevoie au nepo]ii s`-[i descopere bunicii dintr-o perspectiv` a iubirii,
a blnde]ii [i bun`t`]ii! Suntem datori s`
conserv`m latura aceasta uman` a iubirii,
pentru copiii no[tri, pentru iubitele noastre
[i, repet, pentru nepo]ii no[tri.
Se ntorc mor]ii acas` este un manual
de bun` vie]uire, dar este [i un mic manual
despre cum ]i po]i prezerva iubirea, trecnd
prin oricte vicisitudini [i de orice fel. C`ci o
via]` mai aspr` dect a tr`it Gheronda Filip,
unul dintre personajele principale ale c`r]ii,
nu cred s` fi tr`it prea mul]i, [i cu toate acestea, atunci cnd se ntlne[te chiar cu cel mai
aprig du[man al s`u, tocmai din
perspectiva iubirii [i cu mijloacele ei l
c[tig`. Prin iubire, se c[tig` [i pe sine naintea lui Dumnezeu [i l d`ruie[te Lui chiar
[i pe acela care fusese cndva o fiar`. n
INTERVIU REALIZAT DE C~PITAN
CORNELIA MIH~IL~

18

Observatorul militar

CULTUR~

www.presamil.ro

|NCREDEREA |N
COMANDAN}I

entru a putea conduce unitile de sub


comanda lor n cele mai bune condiii,
comandanii militari au nevoie de pregtire profesional foarte solid, de tact, prestigiu i autoritate. Primele dou condiii sunt
n funcie de ei nii. Ultimele dou sunt n
funcie mai ales de efii ierarhici ai acestor
comandani. Atunci cnd trupa pierde
ncrederea n comandanii ei, ea se transform uor ntr-o mulime psihologic,
iar ca o consecin a acestei transformri
ajunge n panic. Din acest punct de vedere, se face o mare greeal adeseori cnd
ofierii primesc observaii, fie ct de mici,
n faa trupei, de la diferii efi ierarhici.

ION F. BURICESCU,
c`pitan ION STOKA
Elemente de psihologie
[i pedagogie militar`,
1932, Bucure[ti,
Pag. 191

Mare greeal se face, de asemenea, cnd


anumite critici la adresa unor comandani
se fac n apropierea trupei, care are posibilitatea s aud, fie ntreaga discuie, fie
pri din ea. i ntr-un caz, i n altul cele
auzite vor circula mai departe sub form
de zvonuri, care dau natere la curente i
opinii [subl. n text, n.n.], fcnd s dispar
ncrederea n comandani i chiar s transforme unitatea n mulime psihologic.
Sunt cazuri n care o unitate militar se
aseamn cu o mulime psihologic,
atunci cnd trupa nu este instruit i
comandat i, mai ales, atunci cnd i-a
pierdut ncrederea n comandanii si. n

CERCUL MILITAR NA}IONAL


SEAR
CINEMATOGRAFIC
Joi, 26 martie, ora 17.15, Sala
tefan cel Mare i Sfnt:
Prezentarea filmului artistic romnesc
Am fost aisprezece, regia Mircea George
Cornea, anul 1969. Distribuia: Ion
Caramitru, Sebastian Papaiani, Iurie
Darie, tefan Sileanu, Alexandru Repan.
Intrarea este liber.

Sala Foaier. Expoziie de pictur


a artistei plastice Claudia Bucur,
deschis n perioada 16-29 martie.
Expoziia poate fi vizitat zilnic,
ntre orele 11.00-19.00. Intrarea este
liber.
Sala Rond. Expoziie de pictur
a artistului plastic Rzvan Andreescu,
deschis n perioada 16-29 martie.

EXPOZIII

Galeria Artelor. Expoziie de


pictur a artistului plastic Florin
uu, deschis n perioada 16
martie-29 aprilie. Expoziia poate
fi vizitat zilnic, ntre orele 11.0019.00. Intrarea este liber.

Expoziia poate fi vizitat zilnic, ntre


orele 11.00-19.00. Intrarea este liber.
Informaii la telefon 021.313.86.80
int.136, www.cmn.ro.
AURELIA N~STASE

aurelianastase@yahoo.fr

Nr. 11 (25 31 martie 2015)

www.facebook.com/OBSERVATORULMILITAR

ELENA DAVID

r i m a ap ar i i e e d itor i a l d i n 2 0 1 5 l a E d itu r a Mi l it ar e s te o c arte document, o istorie a vieii celui ce poate fi considerat fondato rul trupelor speciale romne, dar i un patriot i un erou, cpitanul parautist Mihail anu.
Lucrarea, scris de colonelul (parautiti) Mircea Tnase, se distinge prin rigurozitatea cu care s-a aplecat asupra subiectului i a documentelor, ct i asupra
personalitii cpitanului parautist Mihail anu, pus n lumin alturi de perioada tulbure prin care trecea Romnia la finele celui de Al Doilea Rzboi Mondial.
Impresionant este motivaia autorului i spiritul de cast care l mobilizeaz n a scrie, mai mult pentru a se elibera de povara unei promisiuni fcute
siei: de a cuprinde n paginile unei cri faptele i mrturisirea unui cavaler,
spre bucuria i satisfacia veteranilor parautiti care l-au cunoscut i l-au iubit.

POVARA
UNEI PROMISIUNI
MIRCEA T~NASE

Cpitanul parautist Mihail anu


Faptele, mrturisirea i osnda unui cavaler.
Editura Militar`, Bucure[ti, 2015

Demersul nu a fost deloc uor. Pentru o biografie pertinent a fost analizat, comparat i valorificat un volum imens de documente, mrturii i declaraii. Pentru cei pasionai, nu doar de parautism, dar i de istorie, cred c lectura acestei cri va fi un nou
prilej de a descoperi faete noi ale unei recent derulate istorii i de a reflecta asupra lor.
i, pentru c toate sunt ntr-o ordine a lucrurilor sau, poate, din pur coinciden, cartea a fost finalizat n 2014, la 100 de ani de la naterea cpitanului parautist anu, aa cum subliniaz autorul,
ca un modest dar necesar i binemeritat omagiu peste vremuri din partea unui camarad parautist.
Despre caracterul i atitudinea cpitanului parautist anu vorbete, mai mult sau
mai puin transparent, una din declaraiile sale: Nu renunasem ns la ideea de a milita
n rndurile oricrei micri cu caracter naional. Mi-am dat seama c cei care ne mnuiesc sunt nite egoiti fr seamn. C ceea ce ncearc s fac ei este ceea ce se cheam n
termeni populari a scoate castanele din foc cu minile altora. C se bizuiau pe tinereea
i entuziasmul nostru spre a realiza unele scopuri, departe de crezul nostru, care voiam,
sincer, mai binele Neamului nostru de a pzi fiina Neamului ameninat de
influene strine. n

Limba romn` este patria mea.


NICHITA ST~NESCU

erendip sau Serendib este denumirea insulei


Sri Lanka care a fost preluat, se presupune, de
arabi de la indieni (britannica.com). Omului
de litere francez din secolul al XVII-lea Louis sau Jean
de Mailly, cavalerul de Mailly, finul regelui Ludovic al
XIV-lea, i se datoreaz relatarea cltoriilor i aventurilor
celor trei prini din Serendip. Acetia identificaser o
cmil rtcit, descoperind ntmpltor, fr s-o fi
ntlnit, c: nu vedea cu ochiul stng, pentru c pscuse
doar iarba uscat de pe marginea dreapt a drumului,
fr s se fi atins de iarba gras de pe marginea stng;
i lipsea un dinte, pentru c pe drum erau presrate
cocoloae de iarb nemestecat; chiopta, pentru c
urmele pe care le lsase n praf artau c-i trgea un
picior (Louis de Mailly, Les aventures des trois princes
de Serendip, 2011, p. 18, editions-marchaisse.fr).
Din caracterul accidental al identificrii la care au
ajuns cu perspicacitate prinii din poveste s-a inspirat
scriitorul englez Horace Walpole, al patrulea conte de
Oxford, cnd a inventat cuvntul serendipity, care
nseamn luck that takes the form of finding valuable
or pleasant things that are not looked for /norocul de
a gsi lucruri valoroase sau plcute care nu sunt cutate,
the faculty or phenomenon of finding valuable or
agreeable things not sought for; also: an instance of this/
facultatea sau fenomenul de a gsi lucruri de valoare
sau agreabile nesolicitate. n englez, sunt folosite i

adjectivul serendipitous i adverbul serendipitously,


cu nelesurile obinut cu serendipitate i caracterizat
de serendipitate (merriam-webster.com).
n limba francez, la cuvntul srendipit, preluat
prin calchiere din englez, se recurge pentru desemnarea
facultii de a face ntmpltor, n mod neateptat,
descoperiri plcute (data.bnf.fr).
n romn, se utilizeaz toate formele autohtonizate de
nominativ-acuzativ i genitiv-dativ, la singular i plural, ale

SERENDIPITATE
cuvntului englez serendipity, care s-ar referi, potrivit
unicei, dar confuzei definiii pe care i-o acord un
dicionar romn, la fenomenul sesizrii anumitor aspecte
ale descoperirilor tiinifice ntmpltoare (Florin Marcu,
Marele dicionar de neologisme, Editura Saeculum,
Bucureti, 2000): Profesorul [] ne-a istorisit povestea
telocitelor, un caz de serendipitate (adic cercettorii caut
s descopere ceva, dar, fcnd experiene, dau peste altceva).
[] Aceasta este povestea descoperirii lor, un caz tipic
de serendipitate (flacara.ro). Traseul a fost ntortocheat

i a dus la un final neateptat, ceea ce se cheam, cu un


cuvnt destul de interesant, serendipitate (n esen, caui
ceva i gseti altceva) (viata-libera.ro). Serendipitatea
poate n orice clip dejuca gndul raional, punndu-l
fa n fa cu netiutul i deschizndu-i astfel ua ctre
alte zone fecunde ale creaiei (orizonturiculturale.
ro). Au ajuns la descoperirile care i-au consacrat n
mod evident graie serendipitii (viata-medicala.ro).
Uneori, cuvntul contribuie (ironic?) la iluzia unora
c jargonul lor ar fi impresionant prin mister, pentru a
crui dezlegare ar fi nevoie de iniiere: Jiletca de aur
impus tuturor aspiranilor la prosperitate de protocolul
serendipitilor tiinelor economice seamn mai degrab cu o cma de for; [] pentru serendipitile
tiinei gospodriei [], nu folosete ns jumti
de msur (admin.romania.indymedia.org). Unui comentator de poezie i se acord desigur ngduin: revenit de mult vreme n lume i n cetate, poetul, dei cu o
for extraordinar a serendipitii, nu are deloc o via
uoar (revistasteaua.ro).
Aluzia la Ceylon din istoria cuvntului serendipitate
nu a scpat sagacitii comercianilor: te ateptm s ne
treci pragul pentru un moment nmiresmat de pace sau
pentru a vedea ce serendipiti se ascund ntr-o can de
ceai (zilesinopti.ro); v ateptm [] cu muzic [],
bunti, cu dragoste i anse crescute de serendipiti
(ceainaria[x].rssing.com). n

Nr. 11 (25 31 martie 2015)

www.facebook.com/OBSERVATORULMILITAR

ARMA CONDEIULUI

DAN RAMF,
C~UT~TORUL
DE COMORI
LOCOTENENT-COLONEL
CRISTIAN DUMITRA{CU

iu de preot, liceniat n istorie,


medieanul Dan
Ramf a petrecut multe zile
n copilrie cu bunicul su,
veteran de rzboi, cruia
i spune i acum Mou`,
cu dragoste i cu lumina
n ochi. Era prin anii `80,
cnd Mou` ddea la coas
ct era ziulica de lung n
verile blnde de pe cmpurile aurii din Ardeal,
povestindu-i nepotului
despre luptele din rzboiul
mondial, despre marealul
Antonescu i regele Mihai,
Majestatea Sa, care acum,
bi, nepoate, triete n
Elveia!
De aceea, Dan Ramf a
studiat mai trziu istoria,
de aceea, acum, la mult
vreme de la absolvirea facultii, cuta comori prin
ar. Comorile pe care el
le gsete sunt ale noastre,
ale tuturor, sunt oameni
n carne i oase care nc
reprezint unica legtur
vie dintre istoria tragic de
la jumtatea secolului al
XX-lea i lumea noastr.
Sunt oamenii care au fcut
Romnia din nou mare,
sunt veteranii de rzboi
care au trecut direct prin
Iad. Iar pentru c au scpat
cu via, Dumnezeu le-a
dat ani muli pn n epoca internetului i a vitezei
luminii, dar i a ntoarcerii
americanilor, pe care i-au
ateptat mereu, pentru c
lagrul rou le tersese
brutal decoraiile, sacrificiul, demnitatea i viaa.
Dup ce mi-a spus ntia dat la telefon despre

,,

Calmuc, n Basarabia,
la Oarba de Mure, n
Budapesta, dar i n urgia
din Munii Tatra unde
srea carnea de pe militarii
romni, la propriu!
Dragostea lui pentru
veteranii de rzboi i-a fost
sdit nc din copilrie,
de bunicul su, Ioan Iona,
care a plecat pe front n

,,

Dragostea lui pentru veteranii de


r`zboi i-a fost s`dit` nc` din copil`rie,
de bunicul s`u, Ioan Iona[, care a plecat
pe front n Est, n 43, unde a fost
supravie]uitor de linia nti n Divizia
3 Vn`tori de Munte, comandat` de
generalul Leonard Mociulschi!

Est n 43, unde a fost


supravieuitor de linia
nti n Divizia 3 Vntori
de Munte, comandat
de generalul Leonard
Mociulschi!
Apoi Mou a czut
prizonier, la 9 mai 1944,
la cota 111 Sevastopol, i
s-a numrat printre primii
prizonieri de rzboi ntori
acas n octombrie 45...
Prima nregistrare audio
pe care a realizat-o Dan
Ramf cu bunicul su a fost
n 1987, la cosit, pe cnd
avea 12 ani. De atunci,
numrul nregistrrilor
i filmrilor este unul de
ordinul zecilor, iar arhiva
inimosului istoric are deja
o valoare inestimabil, n
condiiile n care veteranii ni se sting de la o zi la
alta... Chiar la ora cnd

Pe ace[ti eroi ai neamului romnesc,


dar [i pe al]ii, i ve]i putea asculta n
edi]iile din dimine]ile de smb`t` ale
Jurnalului militar de la Radio Romnia
Actualit`]i, dar i ve]i putea vedea [i la
emisiunea Pro Patria, la TVR 1, n dimine]ile de duminic`. Evident, ve]i putea citi despre dn[ii n Observatorul
militar [i n revista Via]a militar`, care
p`streaz` memoria veteranilor ca [i
pn` acum.

bunicii lui, m-a cucerit


iremediabil, cu graiul ardelenesc i nsufleirea cu
care mi spunea c ar ngenunchea n faa lor ca n
faa unor sfini, cci ei sunt
sfinii neamului romnesc,
care au luptat n Stepa

se simte foarte ru... Am


fost amndoi i la Valea
Lung, i la Media, unde
l-am filmat i pe veteranul
de rzboi i fostul deinut
politic Niculae Marinescu,
rnit grav la Oarba de
Mure. Pe aceti doi eroi ai
neamului romnesc, dar i
pe alii, i vei putea asculta n ediiile din dimineile

scriu aceste rnduri, Dan


este la Sighioara, la un alt
veteran de rzboi, dar m
anun telefonic, cu durere, c Aron Ispas din Valea
Lung, din judeul Alba,
pe care l-am vizitat mpreun sptmna trecut,

de smbt ale Jurnalului


militar de la Radio
Romnia Actualiti, dar
i vei putea vedea i la
emisiunea Pro Patria, la
TVR 1, n dimineile de
duminic. Evident, vei
putea citi despre dnii n
Observatorul militar i n
revista Viaa militar, care
pstreaz memoria veteranilor ca i pn acum,
cci unde sunt veteranii
de rzboi mai bine primii
dect n publicaiile
armatei?
Dan Ramf i-a cumprat reportofon i camer
de filmat din banii fcui
din antreprenoriat, dintro mic spltorie auto pe
care am vzut-o acolo, la
Media. ntr-o zi, pe cnd
era plecat s intervieveze
veterani de rzboi i s
le mai duc nite fin i
cte o plas cu mere, hazardul a fcut ca spltoria s fie distrus aproape
n totalitate de o main
scpat de sub control,
care a intrat cu mare vitez chiar ntr-un mic birou
improvizat, n care Dan
obinuia s citeasc ori
s transcrie interviurile
filmate. ndeletnicirea
asta m-a salvat! Copiii mi
spun s mai stau pe acas,
c sunt mai mult pe drumuri, dup btrnii mei!
Dar acum tiu cu siguran c Dumnezeu mi-a
artat calea... Dac eram
n spltorie, n locul n
care de obicei studiam,
acum nu mai eram aici cu
dumneavoastr! Mai am
nc multe comori de cutat i prea puin timp s le
gsesc! n

Observatorul militar

www.presamil.ro

19

PE LOC, REPAUS!

,,

Faptul c` un om r`u poate avea succes


sau noroc nu face din el [i un om mul]umit sau fericit. Pentru c` lui i este
str`in` lec]ia bun`t`]ii.
GENERAL-MAIOR (R)
MARICEL D. POPA

A gndi este o activitate laborioas, care se aseamn cu sparea unei fntni: la nceput,
apa este tulbure, dar, cu timpul, ea devine rece i cristalin. Nu exist, nicieri, un catastif
al deciziilor pe care ai fi putut s le iei, de-a lungul carierei tale. Dar lucrurile nu stau i nu
pot fi gndite la fel, n ceea ce privete luarea deciziilor tale proaste... Un duman de-al
tu nu te poate trda, niciodat. Trdarea, n ceea ce te privete, nu poate veni, n mod
real, dect din partea celor de lng tine, a celor care se proclam ca fiindu-i apropiai...
Prostia este o grea povar. n mod curios, tocmai prostul nu nelege acest lucru i nu se
plnge de el... Oamenii se difereniaz i n funcie de modul n care percep sau concep
piaa: unii, ca loc n care se vnd i se cumpr lucrurile de care au nevoie, alii, ca loc de
nelciune. Cnd observai c o slug se simte bine, confortabil, degajat, nseamn c
ori se afl deja n braele stpnului su ori se afl n preajma lui... nelepciunea este
marea putere pe care o are un om de a se abine s dea sfaturi plcute, acolo unde trebuie
s dea sfaturi utile. Fie dou imperii la fel de puternice. Dar cel mai tare dintre ele va fi,
ntotdeauna, cel care are dreptatea legea i pacea de partea lui. Cnd celui de lng
tine i este sete, ofer-i un pahar cu ap, nu vorbe despre un pahar cu ap. Este dreptul
nostru de a face erori noi. De altfel, acest lucru consolideaz statutul leciilor nvate. i le
umanizeaz. Ce bizar! Sunt unele secole care au trecut proba anonimatului temporal, doar
prin faptul c lor le-au fost asociate nite catastrofe naturale sau sociale. Faptul c un om
ru poate avea succes sau noroc nu face din el i un om mulumit sau fericit. Pentru c lui i
este strin lecia buntii. Dracul! Scriei-i numele cu majuscul! Nu se tie niciodat...
Istoria se repet. Dar ceea ce nu spunem de fiecare dat este faptul c, uneori, acest lucru
ne favorizeaz, iar alteori, nu. Toat lumea asta este ca un angrenaj de ceasornic, foarte
complex i tare funcional. Cea mai vulnerabil i, n acelai timp, cea mai rezistent roti
a angrenajului, n care se afl, de altfel, toat motivarea i viabilitatea sa, se numete bani.
Cnd eti nevoit ca s utilizezi unul din cuvintele imposibil sau niciodat, ncearc s te
foloseti, totui, de alte cuvinte. Dac nu ai ncotro i nu le poi ocoli, atunci ia-i o morg
de filosof i vei fi pe cale de a obine un statut de... formator de opinie. n lumea asta nu
exist nici un om care s cread c are destui bani, c nu mai are nevoie de alii. Dac ar fi
un astfel de caz, el nu ar fi de natur economic, ci patologic... Ce paradox! De multe ori,
ne strduim ca s fim foarte coreci, foarte exaci consumnd i resurse n mod adecvat
cu lucruri sau activiti despre care, la o posibil etap a evalurii sau valorificrii lor,
vom vorbi aproximnd elementele de detaliu... Prin rezolvarea unei probleme, managementul performant poate nelege, uneori, i gsirea persoanei adecvate, experte, care s
soluioneze problema respectiv. Dac un lucru poate fi explicat prin prostie, nu-i transformai statutul ntr-unul tiinific, prin justificri savante. V pndete ridicolul. Orice
om care depune eforturi deosebite i pune mult suflet pentru soluionarea unei probleme
oarecare va constata, mai devreme sau mai trziu, c devine parte a problemei respective.
Principiul lui Peter este arhicunoscut: ntr-o ierarhie, fiecare angajat tinde s ajung la
propriul nivel de incompeten. Da, dar ce te faci cu cei care, de-abia atunci, devenind ei
nii, ncep s se simt foarte bine?!? A grei este omenete. Dar dac ai i un calculator
la ndemn, acest lucru te va ajuta s-o faci mai repede, mai bine, chiar cu acuratee...
Morala nu const n a nu face ceva nedemn. Ci n ceva i mai simplu: nici mcar a nu dori
sau a nu gndi la un astfel de lucru. Nimeni nu are nevoie ca s explice lucrurile pe care
nu le-a spus. ns nimeni nu se poate opune celor care vor, totui, s fac acest lucru.
Visul muchiului, ca reprezentant al forei, este acela de a fi format din materie cenuie.
Din pcate pentru noi, unii dintre ei chiar cred c i-au ndeplinit visul... Ce vremuri
trim! O pung cu bani are mai mult putere i convingere dect un sac plin de adevr! n

DESEN REALIZAT DE
LOCOTENENT-COLONEL (R) CRISTI VECERDEA - CRIV

20

Observatorul militar

IMPACT

www.presamil.ro

ecernarea premiilor revistei Gndirea


militar` romneasc` va avea loc n
luna noiembrie 2015, n cadrul manifest`rilor
prilejuite de aniversarea Statului Major General.
n conformitate cu Regulamentul Premiilor
revistei Gndirea militar` romneasc`, vor fi
selectate, evaluate [i nominalizate, n vederea
atribuirii premiilor, cele mai valoroase lucr`ri
teoretice n domeniul [tiin]ei militare editate n
anul 2014. Lucr`rile trebuie s` fie ap`rute sub
egida unei edituri recunoscute [i s` fie catalogat
n sistemul ISBN.
Autorii interesa]i s` participe la aceast` competi]ie sunt invita]i s` [i trimit` lucr`rile pn` la
31 martie, pe adresa UM 02515 GM Bucure[ti,
cu men]iunea Pentru Premiile revistei Gndirea
militar` romneasc`.

Vineri, 20 martie, la Cercul


Militar din Timi[oara, militarii comandamentului Brig`zii 18 Infanterie
Banat au avut onoarea de a-l avea
n mijlocul lor pe colonel (ret) Constantin Lupa[cu, de 95 de ani, care a
luptat n Al Doilea R`zboi Mondial.
Dup` ce le-a povestit militarilor b`n`]eni despre ce a nsemnat r`zboiul
[i statutul de prizonier de r`zboi,
FOTO: CAPORAL CLASA A III-A
veteranul de r`zboi le-a mul]umit
COSMIN VLASTON
pentru ntlnirea foarte emo]ionant`.
n semn de recuno[tin]` [i pre]uire, militarii timi[oreni i-au oferit, pentru
o perioad` de timp, masa de prnz la popota garnizoanei, precum [i o
diplom` de excelen]`.

Edi]ia din acest an se va desf`[ura, n perioada 5-12 iulie, la Predeal, cu sprijinul Statului
Major al For]elor Terestre [i al Comandamentului logistic ntrunit. La tab`r` se pot nscrie
elevii care sunt, la momentul desf`[ur`rii concursului, n clasele VI-VII [i IX-XI.
La edi]ia din acest an a taberei, din 42 de locuri disponibile, 10 vor fi ocupate de tineri institu]ionaliza]i din nv`]`mntul liceal, cu rezultate excep]ionale la nv`]`tur`, selec]iona]i cu
sprijinul Autorit`]ii Na]ionale pentru Protec]ia Drepturilor Copilului [i Adop]ie. Celelalte 32
de locuri vor fi scoase la concurs [i vor fi repartizate astfel: 10 locuri (5 echipe) pentru elevii
din nv`]`mntul gimnazial [i 22 de locuri (11 echipe) pentru elevii din nv`]`mntul liceal.
Concursul de selec]ie cuprinde dou` etape, n cadrul acestora testndu-se cuno[tin]ele
elevilor despre Armata Romniei, NATO [i UE. n prima etap` (17 martie-5 aprilie), echipe
constituite din cte doi elevi vor completa un formular de nregistrare [i vor r`spunde la
20 de ntreb`ri tip gril`. Cele care vor completa corect cel pu]in 15 ntreb`ri se vor califica
pentru etapa urm`toare, care va avea loc ntre 6 [i 19 aprilie. n etapa a doua, echipele vor
r`spunde la un nou set de ntreb`ri. n perioada 20-24 aprilie, juriul competi]iei va evalua
r`spunsurile trimise de fiecare echip` [i va ntocmi clasamentul concursului, avndu-se
n vedere punctajul ob]inut.
Detalii cu privire la organizarea taberei, condi]iile [i regulile de participare, precum [i
date de contact pot fi ob]inute de pe pagina web www.mapn.ro/tabara. n

PROMO}II
l Promo]ia 1965 a Liceului Militar
{tefan cel Mare anun]` ntlnirea semicentenar` a absolven]ilor, n perioada
21-23 august, la Cmpu lung
Moldovenesc. A[tept`m primirea
oric`ror sugestii cu privire la organizarea acestui emo]ionant eveniment.
Persoane de contact: colonel (ret)
prof. univ. dr ing. {tefan Burlacu, tel.
0723 661 152, 0269 233778, email:
steburlacu4747@ gmail. com; colonel
(ret) dr ing. Ion Joldea, tel. 0722 647
810, e-mail: ion_joldea@yahoo. com;
colonel (ret) ing. Ioan Cornea, tel. 0722
348 587, e-mail:ioan_cornea @yahoo.
com; comandor (ret) Gheorghe Vartic,
tel. 0723 437 120, e-mail: geluvartic@
gmail.com.
l Promo]ia 30 decembrie 1970 a
{colii Militare de Ofi]eri Activi Nicolae
B`lcescu, armele infanterie [i gr`niceri,
organizeaz`, n perioada 21-24 august,
s`rb`torireaa45deanidelaterminarea
studiilor,laAcademiaFor]elorTerestre
din Sibiu. Mul]umiri respectuoase
conducerii institu]iei pentru sprijin.
Invit`m cu mult` pl`cere pe colegii
no[tri, mpreun` cu so]iile, pentru a ne
mp`rt`[i amintirile [i a nt`ri prietenia
care ne leag`. Comitetul de ini]iativ`
este format din: Vasile B`e]elu, tel.
0722 380 157, Nicu Apostu, tel. 0722
345 934, Mircea Buteanu, tel. 0745 353
542, Cornel Vaida, tel. 0729 499 434,
Grigore Stamate, tel. 0722 776 630.
Reprezentan]ii plutoanelor n grupul
de organizare: Nicolae B`lteanu, tel.
0723 668 046, Octavian Dumitrescu,
tel. 0744 359 451, Romulus Barb, tel.
0740 805 786, Nicolae Iosub, tel. 0724
590 438, Zoltan Vizauer, tel. 0724 065
082, Marian Dul`, tel. 0726 319 030, Ion
B`rbulescu,tel.0729012470,Georgic`
Vornicescu,tel.0729041564,IonDu[a,

ecent, la Cercul Militar Sibiu, ntr-un spa]iu special


compartimentat, a fost amenajat un muzeu n miniatur`,
reprezentnd CSA Steaua Bucure[ti, sub genericul FanClub
Museum.
Cu aceast` ocazie, au fost expuse fotografii din via]a
echipelor [i forma]iilor sportive ale clubului, de la ntrecerile na]ionale [i interna]ionale la care au participat de la nfiin]are [i
pn` n prezent. De asemenea, au fost expuse [i trofee cucerite
de sportivii militari, ndeosebi cele ob]inute la cele zece olimpiade interna]ionale la care au participat. De la
nfiin]area sa, peste 34 de sportivi ai clubului au urcat pe primul loc pe podium, devenind campioni olimpici
de talie european` [i mondial`. Pe unele panouri expuse vizitatorilor exist` [i date statistice privind trofeele
cucerite de sportivii militari de la nceputurile acestui club [i pn` n pragul anului 2015, respectiv 694 medalii de aur, 1.682 medalii de argint [i 1.053 medalii de bronz. Printre exponate se afl` [i semnele heraldice
purtate de CSA Steaua, de la nfiin]are [i pn` n prezent, precum [i manechinele de hochei[ti [i fotbali[ti. n
COLONEL (RET) VICTOR NEGHIN~

SEMNAL

inisterul Ap`r`rii Na]ionale, prin Direc]ia informare [i rela]


ii publice, a lansat, ncepnd de mar]i, 17 martie, concursul
na]ional pentru selec]ia participan]ilor la cea de-a IX-a edi]ie a
Taberei de var` pentru cerceta[i Fii cel mai bun! Fii la n`l]ime!
Activitatea este organizat` n parteneriat cu Ministerul Tineretului [i
Sportului [i cu Asocia]ia de Caritate din Armata Romniei Camarazii.

[i de Sf#ntul Gheorghe. Totodat`,


ConsiliulDirectorureaz`tuturormembrilor asocia]iei s`n`tate [i prosperitate
cu ocazia Sfintelor S`rb`tori de Pa[ti.

MAIOR SORIN HOMEAG

l Plutonierul-adjutant principal Alexandru Chiovari, din UM 02549 Satu


Mare, urmeaz` s` treac` n rezerv`
la 1 aprilie. Cu acest prilej, ur`ri de
bine, s`n`tate [i lini[te sufleteasc`,
i transmit colegii s`i de genera]ie
(promo]ia 1982), plutonierii-adjutan]i principali Petru Ciocan [i
Constantin Matei (din UM 01835
Bucure[ti), precum [i plutonieruladjutant principal Costel Sandu (din
UM 02534 Ia[i).
l Consiliul de conducere al ADMRR
Alexandru Ioan Cuza adreseaz`
membrilor s`i, respectiv, generalii/amiralii (r) Ion Boian, Florin
Ci[migiu, Decebal Ilina, Nicolae Ilie,
Ioan Roman, coloneii/comandorii (r)
Constantin Honciu, Florin Iacob,
Neculai Ioan Roman, Arcadie Sasu,
{tefan Mrejeru, Vasile Mugioiu,
Ioan Roman, Arcadie Sasu, {tefan
Stan, Adrian Gheorghe T`nase,
Viorel Toma, Adriean Vala[uteanu,
Ilie Drugan Vasile, Ion Vasilescu
[i maiorul (r) Ion Ene, care n
luna aprilie [i s`rb`toresc ziua
de na[tere, cele mai calde ur`ri
de s`n`tate, fericire [i mplinirea
tuturor dorin]elor, al`turi de tradi]ionalul La mul]i ani!
l Consiliul Director al ACMRRATIRE ureaz` mult` s`n`tate, via]` lung`
[i multe satisfac]ii al`turi de familie
[i cei dragi urm`torilor membri ai
asocia]iei care n cursul lunii aprilie
mplinesc frumoase vrste, dup`
cum urmeaz`: coloneii (r) Mihai
Dobrescu, Florin Pi]uru, Niculai
Gavril`, Darius Popescu, Constantin
Baba, coloneii (r) ing. Constantin D.
Penciu, Costic` D. Gheorghe, Ion I.
Vasilescu, locotenent-colonelul (r)
Gheorghe Urzic`, maiorul (r) Florian
Emil Priscanu, plutonierul-adjutant
principal(r)VasileScurtu[isergentulmajor (r) Valeria Badea. Transmitem
acelea[i ur`ri [i membrilor asocia]iei
care n luna aprilie [i serbeaz` ziua
onomastic` n Duminica Floriilor

EXPO

RECUNO{TIN}~

SELEC}IE
PENTRU O NOU~ TAB~R~

ANIVERS~RI

Nr. 11 (25 31 martie 2015)

www.facebook.com/OBSERVATORULMILITAR

l A ie[it de la tipar num`rul 6 al Revistei de Chimie Militar`, editat` de Asocia]ia Cadrelor de Chimie Militar` n Rezerv` [i n Retragere Costin D. Neni]escu. Edi]ia a fost dedicat`
s`rb`toririi a 90 de ani de la nfiin]area structurii superioare de
conducere integrat` a domeniului Ap`rare CBRN din Armata
Romniei. n cele 16 articole publicate, fo[ti [efi de structuri din
Comandamentul Trupelor Chimice [i ai armei chimie militar`
din unele unit`]i au readus la via]` momente importante, care
au contribuit la dezvoltarea domeniului respectiv. Revista
cuprinde mesajele primite pe
adresa asocia]iei cu ocazia
anivers`rii, articole dedicate
zilei de na[tere a generalului
de brigad` (ret.) {tefan Iancu,
cel mai vrstnic chimist militar
care, la 24 ianuarie a.c., a mplinit 90 de ani, lista cadrelor
militare care au lucrat de-a
lungul vremii n arm` [i au
plecat la ceruri, precum [i un
album foto cu instantanee de
la evenimentul desf`[urat la
Complexul Cob`lcescu n luna
ianuarie. (I.M.N.)
l A ap`rut noul num`r al revistei Ligii Navale Romne
Marea Noastr`, din care pute]i afla legendele ora[ului Sulina

tel. 0746 174 343, Gheorghe Stancu,


tel. 0740 505 801.Comunicarea se va
realiza, \n principal, prin intermediul
colegului nostru Petru Doboseru, tel.
0722 671 567, email doboseru_petru@
yahoo. com. V` mul]umim nc` de pe
acum pentru participare [i v` rug`m s`
primi]i gndurile noastre de prietenie,
s`n`tate [i respect.
l Promo]ia decembrie 1970 a {colii
Militare de Ofi]eri Activi de Artilerie
organizeaz` ntlnirea festiv`, la 45
de ani de la absolvire, la Sibiu n
perioada 3-5 septembrie. Rela]ii la:
Toma Valeriu, tel. 0740 774 005, [i
Maer Octavian, tel. 0723 675 281. V`
a[tept`m!
l Promo]ia 1975 a {colii Militare de
Ofi]eri Activi de Artilerie Antiaerian`
[i Radioloca]ie organizeaz` ntlnirea
festiv` dedicat` mplinirii a 40 de
ani de la absolvire, n perioada 20-23
august, la sediul Academiei For]elor
Aeriene Henri Coand` din Bra[ov.
Rug`m confirma]i participarea, pn`
la 15 mai, la urm`toarele numere de
telefon: 0723 924 513 Ion Georgescu,
0724 692 706 Gheorghe Iancu, 0721
243 224 Alexandru Ghindea, 0736
721 706 Vasile Popescu. Contribu]ia financiar` se va depune, pn`
la 30 iunie, n contul bancar
RO62BTRL0080 1201U59037XX,
deschis de Mihai Cojocaru (tel. 0744
339 204) la Banca Transilvania.
l Promo]ia 1975 a {colii Militare de
Ofi]eri Activi Nicolae B`lcescu Sec]ia
Intenden]` organizeaz`, n perioada
26-28 iunie, activit`]i dedicate s`rb`toririi a 40 de ani de la absolvire. Evenimenteleprilejuitedeaceast`s`rb`toare
se vor desf`[ura n localitatea Bra[ov
[i mprejurimi. Absolven]ii sunt invita]i s` participe la activit`]ile organizate
cu acest prilej n num`r ct mai mare.
Pentru rela]ii suplimentare [i detalii v`
rug`m s` ne contacta]i astfel: Timofi
Tudorel, tel. 0722 681 551, Dr`gan
Petru, tel. 0722 454 402. Pn` la 15
mai s` ne contacta]i pentru a confirma
participarea.

l Promo]ia 1980 a Liceului Militar


Dimitrie Cantemir Breaza organizeaz` s`rb`torirea a 35 de ani de la
absolvire, n zilele de 27 [i 28 iunie, n
incinta liceului. Persoane de contact:
colonel (r) Ion Marinescu (Du]`), tel.
0744 426 984, colonel (r) Costi Vasile,
tel. 0722 661 274, colonel (r) Nicolae
Stoica, tel. 0741 065262, colonel (r) Ion
Zavate, tel. 0722 484 163.
l Promo]ia 1982 a {colii Militare de
Ofi]eri Activi de Transmisiuni Sibiu
organizeaz`, n perioada 25-28.06.2015,
ntlnirea colegial` de la terminarea
studiilor. Mul]umiri respectuoase
conducerii institu]iei pentru sprijin.
Invit`m cu mult` pl`cere pe colegii
no[tri, mpreun` cu so]iile, pentru a ne
mp`rt`[i amintirile [i a nt`ri prietenia
care ne leag`. Comitetul de ini]iativ`
este format din: Eugen Maxim, tel.
0722 439 077; Ionel Ciobanu, tel. 0728
885 380.
l Promo]ia 1985 a {colii Militare de ofi]eri activi de artilerie [i rachete AA [i radioloca]ie Leontin S`l`jan organizeaz`
ntlnirea de 30 de ani la Bra[ov, la
sediulinstitu]iei,nperioada7-9.08.2015.
Puncte de contact: George Enache, tel.
0724 099 937, Valentin Ioni]`, tel. 0732
531 653, Florin Dinu, tel. 0749 100 673,
[i Facebook - Bra[ov 1985.
l Promo]ia 1990 a {colii militare de
ofi]eri de avia]ie Aurel Vlaicu
s`rb`tore[te mplinirea a 25 de ani de
la absolvire. Activit`]ile legate de acest
eveniment se vor organiza n zilele de
29 [i 30 mai 2015, la {coala de aplica]ie pentru for]ele aeriene Aurel Vlaicu,
Boboc. Punct de contact: c`pitancomandor Mihai Albu, 0722 734 412.
l Promo]ia 1990 a Academiei Militare Generale, arma transmisiuni,
organizeaz` la 24.04.2015 s`rb`torirea
a 25 de ani de la terminarea studiilor la
Universitatea Na]ional` de Ap`rare.
Mul]umiri respectuoase conducerii
institu]iei pentru sprijin. Invit`m cu
mult` pl`cere pe colegii no[tri, mpreun` cu so]iile, pentru a ne mp`rt`[i
amintirile [i a nt`ri prietenia care

[i povestea lui don Giovanni,


piratul din aceea[i localitate,
despre torpilorul Smeul, singura pierdere naval` a Romniei
n Primul R`zboi Mondial, sau
despre planul de construc]ie a
portului Constan]a. De asemenea, pute]i citi un articol foarte
interesant despre singurul submarin al flotei militare, Delfinul.
l A ap`rut num`rul 5556 al publica]iei trimestriale
Gndul Anonimului, revist`
independent` de cultur` [i informare. n cuprinsul acestei
edi]ii, cititorilor li se propune
o incursiune n lumea artelor
plastice, al`turi de artista Stela
Vesta, un capitol de recenzii
ale ultimelor publica]ii ap`rute,
evoc`ri istorice, proz` [i poezie.
De asemenea, revista prezint` un
interviu cu ambasadorul Poloniei
la Bucure[ti, Marek Szczygiel,
despre contextul politic actual,
[i un eseu asupra neamului
romnesc, n viziunea profesorului doctor Nicu Vintil`. n

ne leag`. Comitetul de ini]iativ` este


format din colonel dr. (r) Dan Tilich, tel.
0745 691 176 [i colonel Ionel Ciobanu,
tel. 0728 885 380.
l Absolven]ii Academiei Militare,
promo]ia 1990, specialitatea finan]e,
organizeaz`, n garnizoana Bucure[ti,
ntlnirea festiv` la 25 de ani de la
absolvire. Persoana de contact pentru
confirmarea particip`rii [i detalii: colonelul (r) Iulian Rotaru, tel. 0724 269 489.

DECESE
l La pu]in` vreme dup` solsti]iul de prim`var`, la 24 martie, a
plecat dincolo de cer profesoara
literelor [i a poeziei din liceele militare de la Breaza [i Alba-Iulia, distinsa
doamn` GIUMANC~ CLAUDIA. Am
purtat-onsufletgenera]iideelevi.Acum
opurt`mnrug`ciune,iaramintirilenoastreauformasufletuluiei.Dumnezeus`i
lumineze drumul printre stele!
l Personalul Batalionului 280 Infanterie Mecanizat` C`pitan Valter
M`r`cineanu anun]` cu profund
regret trecerea n eternitate, la 19
martie, a caporalului (r) IONI}~
SEBE. Militar devotat, pre]uit de cei
care l-au cunoscut, acesta a reprezentat
cu cinste, onoare [i demnitate ]ara,
participnd de-a lungul celor 18 ani
de carier` n cadrul batalionului la trei
misiuni interna]ionale n teatrele de
opera]ii din Kosovo, Irak [i Afganistan. Sincere [i profunde condolean]e familiei ndoliate! Dumnezeu
s`-l odihneasc` n pace!
l Cadrele militare n rezerv` [i n
retragere, ct [i cele n activitate, din
garnizoana Beiu[, jude]ul Bihor, sunt
al`turi de copiii Ana-Maria [i Nicolae
la nea[teptata desp`r]ire de tat`l lor
[i colegul nostru, maior (r) GAB~R~
IOAN, ofi]er de infanterie promo]ia
1977, care, dup` mai multe suferin]e, s-a ridicat la ceruri la nici 60 de ani.
Transmitem sincere condolean]e [i
ntreaga noastr` compasiune copiilor.
Ne rug`m ca bunul Dumnezeu s`-l
odihneasc` n pace, iar copiilor s`

le d`ruiasc` mngiere [i nt`rire


sufleteasc`!
l Asocia]ia Cadrelor Militare n
Rezerv` [i Retragere din armele
Transmisiuni, Informatic` [i R`zboi
Electronic (ACMRRATIRE) anun]`
cu profund regret ncetarea din
via]`, dup` o grea suferin]`, a colonelului BU{IL~ GHEORGHE, la 21
martie. To]i cei care l-au cunoscut, colegii de promo]ie de la {coala Militar`
de Ofi]eri Activi Transmisiuni Sibiu
- 1958, colegii din unit`]ile militare
n care a activat, regret` profund
dispari]ia prematur` a colegului
lor [i transmit sincere condolean]e familiei ndoliate. Dumnezeu s`-l
odihneasc` n pace!
l Cu adnc` triste]e [i regrete profunde ne-am desp`r]it de generalul
de brigad` (r) inginer BOT VASILE, fost cadru militar de n`dejde
[i al o[tirii romne [i familist cu
alese calit`]i umane. A absolvit cu
rezultate excelente Liceul Militar
{tefan cel Mare Cmpulung Moldovenesc, {coala Militar` Superioar` de
Ofi]eri Activi Nicolae B`lcescu Sibiu,
Facultatea de mecanic` din cadrul
Politehnicii Timi[oara. ntr-o carier`
exemplar`, a ndeplinit diferite func]ii
unele de conducere n garnizoana
Timi[oara, n unit`]i [i mari unit`]i ale
Ministerului Ap`r`rii Na]ionale [i n
Serviciul Romn de Informa]ii. Sincere condolean]e familiei ndurerate!
Dumnezeul s`-l ierte! i vom p`stra
mereu amintirea frumoas`.
COLEGII

l Cu adnc` durere n suflet [i


nespus` triste]e, suntem al`turi
de generalul-locotenent (ret) Gic`
Gorgonetu [i copiii, Dan [i Cristina, la
marea durere pricinuit` de trecerea
n nefiin]`, la 19 martie, a celei care
le-a fost so]ie [i mam` distins` [i
iubitoare, GORGONETU MARIA.
Adio draga noastr` Mama Na[a.
Sincere condolean]e familiei! Dumnezeu s-o odihneasc` n lini[te [i pace.
FAMILIA GENERAL-MAIOR (RET)
MARIN STAFIE
{I FETELE, MONICA {I DANA

www.facebook.com/OBSERVATORULMILITAR

JOCURI

MIHAI-ION IALOMI}EANU

ORIZONTAL: 1) Jocuri populare


Joc asiatic cu piese albe [i negre a[ezate
pe o gril`. 2) Linia de nainta[i ntr-un joc
sportiv Joc popular asem`n`tor cu srba
(neart.). 3) Joac` (mpreun` cu baba)
B`trneasca Curte! Localitate n Japonia. 4) n orice tem`! Echip` care joac`
n Anglia Final de partid`! 5) Podoab` pe
deget Iute la joc. 6) Joc de c`r]i n doi.
7) Forma zarului la jocurile de noroc
11 la romani Mese! 8) Colectiv de actori
care joac` la sediu sau n turneu Joc sportiv
pe stadion. 9) Jocul nostru na]ional Joc de
societate cu numere (var.). 10) Reluare a
jocului dup` pauza dintre reprize.
VERTICAL: 1) Joc la care se folosesc
tabla de [ah [i pulurile de table Joac`
pe scen`. 2) Joac` pe orbit` Proroc
iudeu. 3) Conduc`tor al jocului Nuneasca
(la nunt`) Piese la jocul de [ah numite
[i ofi]eri. 4) Deschiderea scorului! Lemn
tare Nobil polonez. 5) A (se) destinde
dup` terminarea jocului. 6) Joc popular
care aminte[te de mersul leg`nat al unei
p`s`ri de balt` Jocuri finale! Ultimele
la table! 7) Ie[ire! Victorie la jocul
de [ah Sp`l`tor de ultim` genera]ie.
8) n orice scor! Sunete de durere.
9) Echipele care joac` pe teren propriu
Rezultatul unui joc sportiv (pe puncte).
10) Integritate moral` ce se cere la anumite jocuri (n special la cele de noroc)
Ru n Camerun. n
Dic]ionar: OZO, URIE, INE.

EXPRESII
din Observatorul militar

FOTO: PETRIC~ MIHALACHE

nr. 10/2015:
CORP, CAPAC,
APORT, CARA,
REPERE, RAR,
AROME, SATE,
SATANIC, AN,
TETA, OF, T, SA,
U, ANALE, A,
TRESTIE, PURA,
TANAR, ARI, PA, ALE.

COGITO

Dragostea este frumoas` tocmai pentru c` nu cunoa[te nicio silnicie, e preferin]` sincer`.

PLUTONIER ELENA-IRINA SPILC~

irina.spilca@presamil.ro

Leu, al doilea decan


(3 august-12 august):
Pare a fi pu]in mai temperat fa]` de nativul din
decanul anterior. Are
dezvoltate sim]urile
drept`]ii [i al carit`]ii.
{tie s` se fac` pl`cut
copiilor [i, n general, [i
dore[te o familie numeroas`. Este del`s`tor,
iar ceea ce c[tig` i pic`
pur [i simplu din [ansele
pe care le are datorit`
celorlal]i.

21

COLONEL (R) TEODOR AMZOI

PIERDERE (2,8,3,1-1,6)

Dezlegare la criptografia ABATERE (12,7,4,7,7) din


Observatorul militar nr. 10/2015:
Indisciplina ncalc` buna-cuviin]` regulat.

{TIA}I C~...
...Gheparzii ating viteza de 60 de kilometri pe or` n trei secunde?
...Vulturii ple[uvi (foto) z`resc prada de la
300 de metri distan]`?
...Ficatul este o adev`rat` uzin` a organismului care ndepline[te pn` la 500 de func]ii?
...11% dintre oameni sunt stngaci?
...Desf`[urat, intestinul sub]ire m`soar`
pn` la [ase metri?
...Nasul omului recunoa[te pn` la 10.000
de mirosuri?
...n nomenclatorul Organiza]iei Mondiale a S`n`t`]ii (OMS) sunt nregistrate 999 de boli?
...n anul 2014, Rusia a vndut, n str`in`tate, armament [i echipamente
militare de peste 13 miliarde de dolari?
...Aproximativ 15% din cei 142 de milioane de cet`]eni ru[i sunt musulmani?
...Parmezanul este unul din cele mai vechi sortimente de brnzeturi din
Europa, el existnd nc` din secolul al XIII-lea? n
ILARION BARBU

DE CE NE PLACE PE{TELE

ezleg`rile la pe[te ne dau posibilitatea, n aceast` perioad`, s` gust`m cu


pl`cere din soiurile recomandate de nutri]ioni[ti pentru s`n`tatea noastr`.
Dintre cele mai s`n`toase specii, somonul s`lbatic are o consisten]` [i o savoare
care fac din el prima alegere. Are un con]inut mare de vitamina D, fiind perfect
pentru sezonul rece. Este foarte bogat n Omega 3, gr`simi s`n`toase, care ajut`
organismul s` func]ioneze la parametri maximi. Este superior n nutrien]i fa]` de
cel de cresc`torie.
Sardinele n ulei cu l`mie sunt foarte s`n`toase [i gustoase. Con]in vitamina D [i
Omega 3. Ele se pot consuma cu tot cu oase [i piele, furniznd o cantitate mare de calciu.
P`str`vul curcubeu este foarte bogat n acizi gra[i, Omega 3 [i vitamina B12. Mai con]ine seleniu, un oligoelement care nt`re[te celulele [i neutralizeaz` toxicitatea.
Pangasius este cel mai ieftin, dar [i cel mai toxic. Este un pe[te oceanic adus n
cresc`torii. Este crescut pe scar` larg` n Vietnam, n rul Mekong, unul dintre cele
mai poluate. Fabricile dezvoltate de-a lungul rului deverseaz` substan]e chimice
[i de[euri industriale direct n ap`. Pe[tele pangasius con]ine un nivel ridicat de
otr`vuri [i bacterii (arsenic, dejec]ii chimice etc.). Este injectat cu hormoni proveni]i
din urin` deshidratat`, astfel cresc mai repede, carnea devenind mai pufoas`. Este
hr`nit cu o f`in` ob]inut` din pe[ti mor]i, m`nnc` soia [i resturi cereale. Medicii
din toat` lumea au tras semnale de alarm` asupra toxicit`]ii acestui soi de pe[te.
Nu s-a luat o decizie privind comercializarea lui.n

CAMIL PETRESCU

N LUMINA
ASTRELOR

www.presamil.ro

CRIPTOGRAFIE

Dezlegare la careul

Observatorul militar

CALEIDOSCOP

Nr. 11 (25 31 martie 2015)

Berbec (21 martie-20 aprilie): V` sim]i]i sl`bit, obosit


[i plictisit de preten]iile celor din jur. Ave]i cteva momente
de cump`n` n care ceda]i [i v` spune]i p`surile. n via]a personal`
dezvolta]i un regulament privitor la cheltuirea banilor, care s` fie
respectat de to]i membrii familiei.
Taur (21 aprilie-20 mai): Implicarea dumneavoastr` n tot
felul de sarcini v` aduce un bun renume, dar v` [i responsabilizeaz` peste m`sur`. Sunte]i decis s` v` ncerca]i norocul pentru a
ocupa o func]ie mai nalt` sau a c[tiga o licita]ie.
Gemeni (21 mai-21 iunie): Perioada imediat urm`toare
o dedica]i planurilor familiei [i sunte]i hot`rt s` pune]i la
punct aspectele care ]in de plec`rile n interes de serviciu, care v`
]in departe de cei dragi.
Rac (22 iunie-22 iulie): Discu]iile n contradictoriu, care au
loc pe fondul unor proiecte de lung` durat`, v` consum` nervos,
mai ales c` sunte]i sigur de fiabilitatea ideilor dumneavoastr`. Unii
colaboratori sunt greu de urnit [i privi]i asta ca pe o superficialitate.
Leu (23 iulie-22 august): Miza urm`toarei perioade o
constituie g`sirea unor lucr`ri de scurt` durat` care s` v` ajute
s` v` m`ri]i bugetul. Faptul c` ascunde]i lucruri grave fa]` de persoana
iubit` ar putea s` v` coste rela]ia cu aceasta.
Fecioar` (23 august-22 septembrie): Ave]i tendin]a de
a face lucrurile numai n favoarea dumneavoastr` [i de a mpinge
totul la extrem. Este posibil ca cineva s` nu aprecieze aceast` form`
de constrngere [i s` renun]e la parteneriatul cu dumneavoastr`.
Balan]` (23 septembrie-22 octombrie): A]i l`sat pe
ultima sut` de metri foarte multe sarcini de serviciu [i acum v`

COLONEL (R) ING. PETRE G. NICOLAE

sim]i]i condi]ionat de timp [i de termene limit`. Aspectul social se


prezint` bine [i vi se deschid noi oportunit`]i de a cunoa[te oameni
interesan]i.
Scorpion (23 octombrie-21 noiembrie): Rigiditatea
cu care rezolva]i anumite aspecte de natur` profesional` i face
pe colegii dumneavoastr` s` fie reticen]i fa]` de solu]iile pe care le
prezenta]i. V` implica]i cu bucurie ntr-o activitate de divertisment
[i v` place s` fi]i n centrul aten]iei.
S`get`tor (22 noiembrie-20 decembrie): Din dorin]a
de a rezolva mai multe lucruri odat`, ave]i tendin]a de a presa
oamenii din jur. R`bdarea este cheia acestei s`pt`mni. Socoti]i c`
este momentul s` aduce]i n vizorul familiei o serie de observa]ii
legate de comunicare [i organizare intern`.
Capricorn (21 decembrie-19 ianuarie): V` axa]i mai
mult pe partea profesional` [i ridica]i cerin]ele financiare la un
nivel foarte nalt. Acest lucru este posibil s` v` ajute, atr`gnd companii [i oameni cu bani mul]i, sau s` resping` anumi]i colaboratori.
V`rs`tor (20 ianuarie-18 februarie): Sim]i]i c` vi se
limpezesc o serie de nedumeriri legate de via]a sentimental`.
V` reface]i rela]iile sociale [i participa]i la diverse conferin]e pe
subiecte interesante. Vre]i s` v` aprofunda]i cuno[tin]ele [i chiar s`
merge]i la cursuri.
Pe[ti (19 februarie-20 martie): {ti]i s` v` face]i sim]it`
prezen]a pe oriunde merge]i. Ave]i darul de a-i captiva pe cei
din jur mai ales prin cuno[tin]ele profesionale pe care le st`pni]i.
De[i sunte]i ocupat pn` la refuz, c`uta]i s` echilibra]i balan]a oferind
aten]ie [i rela]iei de cuplu. n

22 Observatorul militar

FINANCIAR

www.presamil.ro

F~R~ BARIERE LA STA}IA


DE TAXARE
FETE{TI-CERNAVOD~!

oferii care aleg


s` ajung` la mare
pe Autostrada Soarelui pot r`sufla u[ura]i! Gra]ie unei m`suri
luate de Compania Na]ional` de Autostr`zi
[i Drumuri Na]ionale
(CNADNR), ambuteiajele
la sta]ia de taxare Fete[tiCernavod` vor disp`rea
din aceast` var`.

ecent, CNADNR a
anunat demararea
lucrrilor de implementare a
sistemului informatic pentru
colectarea electronic a tarifului
de trecere a podurilor dunrene
din staia de taxare de la FetetiCernavod, pe Autostrada A2,
Bucureti - Constana. Sistemul
informatic va nlocui achitarea
tarifului de trecere cu oprire la
barier, utilizatorii putnd opta
pentru plata taxei n afara staiei,
n avans sau pn la ora 24 a zilei urmtoare.Astfel, ei vor avea
urmtoarele opiuni de achitare
a tarifului: prin SMS transmis la
un numr scurt; prin achitarea

Nr. 11 (25 31 martie 2015)

www.facebook.com/OBSERVATORULMILITAR

omisia European`
` a aprobat miercuri, martie, programul Fructe n [coli pentru anul [colar
205/206, prin care elevii din Romnia vor beneficia
zilnic de fructe n unit`]ile de nv`]`mnt.

PROGRAMUL
FRUCTE N {COLI
CONTINU~
F

taxei de trecere prin reeaua de


parteneri autorizai ai CNADNR;
prin utilizarea cardului bancar,
n urma configurrii unui cont
ntr-un portal web i printr-o
aplicaie pentru mobil puse la
dispoziie de CNADNR. Faza
iniial a lucrrilor a implicat
introducerea sistemului de recunoatere automat a numerelor
de nmatriculare (ANPR), printr-o serie de camere video poziionate n Agenia de ncasare
att n punctul de intrare, ct
i n cel de ieire, pentru a asigura identificarea i clasificarea
conform categoriei din care face
parte fiecare vehicul, precum

i realizarea marcajelor rutiere,


aceast etap fiind finalizat.
Camerele video ANPR identific trecerea, aplicnd o marc
temporar i coordonatele GPS.
Dac nu se achit tariful de
trecere pn la ora 24 a zilei urmtoare, aciunea va fi marcat
drept posibil contravenie.
Credem c, pn la 1 mai,
vom reui implementarea
ntregului sistem tehnic, economic, legislativ necesar colectrii
electronice a tarifului de trecere
a podurilor de la Feteti Cernavod, a declarat Narcis tefan
Neaga, director general al
CNADNR. n

inanarea de la Comisia
European este n valoare
de aproximativ 6,87 milioane
de euro, reprezentnd 89% din
totalul necesar, urmnd ca restul
de bani s vin din partea statului sau a mediului privat.
Programul Fructe n coli i
propune combaterea tendinei
generale de consum din ce n
ce mai redus al legumelor i
fructelor de copii i adolesceni
i, implicit, promovarea unui stil de via sntos. ncepnd cu 2014,
acesta sprijin i anumite programe educative. Astfel, pe lng distribuia de mere, se urmrete: organizarea de vizite la ferme pomicole
sau legumicole, la staiuni de cercetare pomicol ori legumicol, la
zilele recoltei, expoziii, trguri ori alte evenimente i/sau activiti
similare; organizarea de concursuri tematice legate de consumul de
fructe i/sau legume, inclusiv degustarea acestora, cu acordarea de
premii; organizarea de activiti de grdinrit la nivelul colii, a unor
zile tematice dedicate consumului de fructe i legume.
Programul Fructe n coli ofer zilnic cte un fruct pentru 12 milioane de elevi europeni, nc din 2009. Pentru urmtorul an colar,
finanarea din partea Comisiei Europene se ridic la 150 de milioane
de euro. Dintre statele UE, doar Finlanda, Marea Britanie i Suedia
nu particip la acest program. n
PAGIN~ REALIZAT~ DE LOCOTENENT-COLONEL GHEORGHE VI{AN

DOLARUL AMERICAN
S-A OPRIT DIN CRE{TERE
S`pt`mna trecut`, moneda unic` european` a reu[it s` se aprecieze
fa]` de dolar pn` la o paritate de 1,07, pe fondul anun]urilor f`cute de
banca central` american` (Federal Reserve - Fed).
Pe de o parte, Fed
a sugerat c n acest
an va face prima
majorare a dobnzii
de politic monetar
de dup 2006, iar pe
de alt parte, a dat
publicitii noile sale
prognoze de cretere
economic i inflaie
n 2015. Potrivit
acestora, PIB-ul
SUA va avansa cu
2,3-2,7%, n scdere
fa de estimarea
anterioar, iar rata
anual a inflaiei
va fi de 0,6-0,8%.
Pe plan intern, n
ritm sptmnal,
leul s-a ntrit n
r ap or t c u e u ro,
dolarul american i
lira sterlin, dar s-a
depreciat comparativ
cu francul elveian.
Vineri, 20 martie,
Banca Naional a
Romniei a afiat o
cotaie de 6,1120 lei
pentru o lir sterlin
(-2,22 bani), n timp
ce francul elveian
valora 4,1990 lei
(+2,62 bani). n

Radar economic
uBani pentru demararea unor programe
anuale de sprijin al IMM-urilor. Guvernul a
aprobat recent deblocarea sumei de 10 milioane
de lei, aferente lunii martie, pentru lansarea,
n 2015, a programelor finanate anual de la
bugetul de stat n scopul sprijinirii sectorului
ntreprinderilor mici i mijlocii (IMM).Cei
10 milioane de lei reprezint prima tran
deblocat n 2015 din suma de 90 de milioane
de lei ce urmeaz s fie repartizat de Guvern
pe o perioad de ase luni, n mod ealonat,
pentru programele destinate IMM-urilor.
u Romnia a atras mai muli turiti
strini n 2014. Anul trecut, numrul turitilor
nerezideni cazai n hotelurile i pensiunile
turistice din ara noastr a fost de 1,91 milioane,
iar totalul cheltuielilor efectuate de acetia au
nsumat 5,09 miliarde de lei (circa 1,14 miliarde
de euro), conform datelor Institutului Naional
de Statistic. Numrul turitilor i cheltuielile
lor au fost mai mari dect n 2013 1,71 milioane, respectiv 4,79 miliarde de lei. Principalul
motiv al sejurului petrecut de turitii strini n
Romnia a fost reprezentat de afaceri, participarea la congrese, conferine, cursuri, trguri
i expoziii (61,3% din numrul total de turiti
nerezideni). Principalul mijloc de transport
utilizat de acetia a fost avionul (77,4%). Cei mai
muli turiti strini au provenit din Germania
(234.451), Italia (184.514) i Israel (139.425).
uPiaa auto, n cretere. n primele dou
luni ale acestui an, comparativ cu perioada
similar din 2014, nmatriculrile de autoturisme noi n Romnia au crescut cu 3,7%, la
9.094 de uniti, n timp ce livrrile Dacia au
avansat pe pieele UE cu 3,6%, la 57.106 uniti,
cota mrcii romneti situndu-se la 3%, potrivit datelor publicate de Asociaia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). n
acelai timp, piaa auto european a avansat cu
7%, la 1,92 de milioane de uniti. Cele mai mari
creteri ale nmatriculrilor de autoturisme noi

s-au nregistrat n Portugalia


(+32%), la 26.151 uniti,
la polul opus situndu-se Austria (-14,6%),
la 44.068 unit i.
u CFR Cltori
a preluat traficul de
pasageri RegioTrans. CFR
Cltori a anunat c, ncepnd
de miercuri, 18 martie, a preluat i traficul
de pasageri RegioTrans, operator privat ale
crei trenuri au fost suspendate de Autoritatea
de Siguran Feroviar Romn n urma
descoperirii unor nereguli tehnice, care au
atras retragerea licenei de transport. Rutele
pe care au fost introduse trenurile companiei
de stat sunt Iai Hrlu Iai, Iai Dorohoi
Iai, Braov ntorsura Buzului Braov,
Braov Zrneti Braov, Piteti Goleti
Cmpulung Goleti Piteti, Piteti
Curtea de Arge Piteti, Roiori Turnu
Mgurele Roiori, Roiori Alexandria
Zimnicea Alexandria Roiori, Timioara
Jimbolia Timioara, Ploieti Urziceni
Ploieti i Caracal Corabia Caracal. Un
bilet simplu (doar dus) pe aceste rute va avea
acelai pre ca cel practicat de operatorul privat.
Pentru cltoriile dus-ntors, CFR Cltori

acord o reducere de 10%. Orele de plecare/


sosire i numrul de trenuri de pe fiecare
rut vor fi anunate la nivel local. Trenurile
destinate navetitilor vor fi meninute la
aceleai ore de plecare/sosire. Abonamentele
achiziionate de la RegioTrans rmn valabile
i pentru cltoria cu trenurile CFR Cltori. n

Observatorul militar

AZIMUT

Nr. 11 (25 31 martie 2015)

www.facebook.com/OBSERVATORULMILITAR

www.presamil.ro

23

[ti frumoas`, femeie drag`!


E[ti frumoas` cu fiecare
zmbet pe care l oferi, fiindc`
zmbetele tale sunt pline de
soare [i de ncredere. E[ti frumoas` chiar [i cu umerii
c`zu]i, fiindc` ei poart` poveri
numai de tine [tiute. Sunt

primele cuvinte care r`zbat


lini[tea s`lii n care s-au ntlnit
membrii Cenaclului literar al
studen]ilor din
Academia Tehnic` Militar`.

tudenta Andreea Timi[


tocmai le-a dat citire.
Aceste gnduri ndreptate
c`tre femeie mai continu` timp
de... trei sferturi de fil`. Probabil
ntmpl`tor, dar cu efect de echilibru bine venit, colega sa, Alexandra Ulea, continu` cu scurta proz`
intitulat` Pove[ti despre b`rba]i care
nu sunt tocmai pove[ti, scris` de
ea, [i care ncepe astfel:
Dac` atunci cnd te dezbraci ]i
po]i citi pe corpul t`u pove[tile
femeilor cu care ai fost, vreau s` te
cunosc. n tot acest timp, n care cei
c]iva studen]i [i profesori ai Academiei Tehnice Militare, iubitori de
poezie [i proz`, [i rostesc scrierile
[i le discut` mai apoi, studentul
Vlad Olariu deseneaz` aprig.
Tema reuniunii culturale de ast`zi:
Femei. B`rb`]i. Oameni.
Ast`zi este o zi tare frumoas`.
E vineri, e soare [i veselie. Undeva, n Bucure[ti, nu departe de
academie, pe ramuri nmugurite
atrn` m`r]i[oare. {i dorin]e de tot
felul. Zidurile institu]iei militare de
nv`]`mnt ad`postesc zmbete,
tinere]e [i muzic`. Tocmai s-a
ncheiat un spectacol d`ruit de
studen]i, celorlal]i colegi [i profesorilor. Reprezenta]ia, compus`
din scenete comice [i momente
dansante, realizate de studen]ii academiei, a fost ncheiat` de
muzicienii militari ai Regimentului
30 Gard` Mihai Viteazul. Dup`
ce s-a a[ternut lini[tea n sala de
spectacol, cteva chipuri bine
mbujorate au nceput s`-[i fac`
apari]ia n micu]a sal` hot`rt`
pentru ntlnirile de dup`-amiaz`
ale studen]ilor care mp`rt`[esc pasiunea pentru art`. Lor li se al`tur`
[i c]iva profesori, mai ales la

Reuniunea
membrilor
Cenaclului
literar al
studen]ilor
din
Academia
Tehnic`
Militar`.

CURSURI DE POEZIE, LA ATM


C~PITAN CORNELIA MIH~IL~
FOTO: SUBLOCOTENENT MARIUS MOCANU

reuniunile de mai mare amploare.


Ast`zi, dup` cteva minute bune
de cufundare n vraful interminabil
de urgen]e scriptice de pe birou,
a alergat pe sc`ri, spre cenaclu,
[i rectorul academiei, general de
brigad` Cristian Barbu. Desigur,
cu temele f`cute. Sau cu versurile
gata scrise, mai bine spus, pentru
c` este un pasionat al poeziei.
Intrarea aceea hot`rt` pe u[` [i
]inuta militar` cu stele pe umeri nu
au reu[it s` tulbure atmosfera u[or
ncordat` n emo]ia citirii, d`ruirii
celorlal]i a tr`irilor din propriile
scrieri literare. Dintr-odat`, pricep
c` masa p`trat` la care suntem
a[eza]i s-a rotunjit perfect. mi
dau seama [i c` locul ales pentru
aceste ntlniri este parc` cel
mai potrivit. ntr-o arip` lini[tit`
a cl`dirii, deasupra aulei, exact
lng` capel` loc de lini[tire mic
[i luminos, la rndul s`u, aflat nc`

Spectacol \n \nt#mpinarea prim`verii, la ATM.

n a[teptarea unui preot. Ce bine


le-ar fi studen]ilor, oameni nc`
fragezi, care abund` de ntreb`ri
[i nel`muriri, s` aib` al`turi, fie [i
doar pentru o zi pe s`pt`mn` [i la
evenimente importante, un chip cu
adev`rat duhovnicesc!

` chemi la tine Soare/


m` readuce dintre
aceste gnduri glasul
lectorului universitar Adriana
Carolina Bulz Afar` plou`
tandru/[i nu prea ai ce spune,/
dect c` m` dore[ti. Tocmai a dat
citire versurilor adunate sub titlul
Impromptu, n timp ce micu]a carte
care le cuprinde se las` blnd
r`sfoit` de fiecare dintre noi. Nu-]i
prea vine s` o atingi, pentru c` este
ntr-un format [i cu o copert` att
de pl`cute [i de cochete, nct mai
bine gnde[ti s` o nr`mezi. ntre
coper]i, ns`, mult` for]`. Acest

volum de poezii, Declara]ia de


dependen]`, semnat sub
pseudonimul Ada Carol, a fost
lansat la nceputul acestui an.
Ca [i pn` acum, [i de la aceste
versuri pornesc varii discu]ii, apar
p`reri, sfaturi, idei noi... Aici v`d
limpede necesitatea cenaclului, n
nevoia aceasta de a cunoa[te gndurile celorlal]i atunci cnd ]i afl`
crea]ia, fie c` este vorba de versuri,
proz`, pictur` sau orice alt` form`
de art` alegi pentru a transmite
ceva. Dintre toate aceste p`reri,
personale sau scoase de printr-o
carte, ]i culegi, cnd te retragi iar,
n lini[tea din fa]a foii tale albe,
ceea ce ai nevoie. Acestea te pot
mbun`t`]ii.

omandantul academiei
a elogiat femeia n
versuri. Patru epigrame,
pentru patru tipuri de doamne:
de prim`var`, de plin` var`, de
toamn` lung` [i de iarn` blnd`.
Din stnga mea se mai aude o
poezie. Imediat porne[te o
discu]ie despre... Bacovia. Nici
m`car nu-mi dau seama cum m`
trezesc [i eu vorbind despre
Dostoievski, despre personajul
Alio[a [i portretul c`lug`rului
Zosima din Fra]ii Karamazov.
Realizez, ns`, repede c` subiectul
nu are nicio al`turare cu tema
zilei [i ncerc s` opresc discu]ia.
Imediat, ns`, apar [i complet`rile.
Recunosc c` m` bucur` modul n
care orice idee [i orice gnd
exprimat nu r`mn plutind f`r`
]int` prin aerul nc`perii. Ci sunt
imediat descoperite de ceilal]i [i
primite cu deosebit` aten]ie.
C]i dintre noi nu am scris m`car
o poezie la un moment dat [i nu
am citit-o nim`nui! Aici, o putem
citi cuiva. Cu toat` emo]ia, jena sau
orice alt sentiment ne ncearc`.
Pentru c` la fel i simt [i pe

ceilal]i din jurul meu, plini de


diverse sentimente concentrate.
Cred c` util` ar fi, pentru fiecare
dintre noi, m`car o singur` participare la un Cenaclu literar. Chiar
[i ca simplu spectator. Cenaclul
studen]ilor din Academia Tehnic`
Militar` a fost ideea Anabellei
Co]ovanu, ap`rut` din dorul dup`
ntlnirile de gen din liceul militar.
Tot ea organizeaz` n continuare
aceste ntlniri. Chiar dac` a
absolvit recent academia, Anabella
continu` s` ncadreze o func]ie
aici [i s` se perfec]ioneze, urmnd
cursuri masterale la Universitatea
Tehnic` de Construc]ii Bucure[ti.
De[i o mare iubitoare a poeziei,
acum ncearc` proza. Ne-a [i citit
una dintre scrieri, Minunata nevoie
de aten]ie, din care am re]inut: Ah,
dulci nebuni ce sunte]i! Nu v-a spus
nimeni c` nu mai sunte]i la mod`?
Nu [ti]i c` nu ajunge]i nic`ieri cu
smerenia [i bun`tatea voastr`?
Nu v-a spus nimeni c` Dumnezeu
trebuie ascuns bine n voi, c`ci altfel
va fi lovit cu pietrele presupu[ilor
actuali sl`vitori ai Lui? [...] Pe
de alt` parte sunt cei neferici]i,
nemngia]i ce [i-au b`gat singuri
capul n gura fiarelor nedomesticite
sau au fost tra]i acolo f`r` s` [tie
c` au de ales, cei ce [i blesteam`
singuri soarta.
Acum, cnd am plecat din sala
de cenaclu, nc` nu m` p`r`se[te
gndul dup` acei a[a zi[i nebuni,
ce par demoda]i. {i, dac` ar fi s` nu
bag n seam` fina ironie a autoarei,
le-a[ spune c`, mai ales acum, ar
trebui s` fie la mod` mai mult ca
oricnd. Poate sunt printre
pu]inii care reu[esc s` ajung` unde
trebuie. Pentru c` restul este iluzie
[i ]`rn` de cimitir. De aceea ar
fi chiar indicat s` nu cumva s`-l
ascund` pe Dumnezeu, ci s`-l
dezv`luie. Tocmai ei! n

24 Observatorul militar

SPORT

www.presamil.ro

Nr. 11 (25 31 martie 2015)

www.facebook.com/OBSERVATORULMILITAR

PIC~TURA DIN OCEAN


C~PITAN EMILIA BECIU

na-Maria Brnz` a cucerit medalia de argint la Grand Prix-ul


de la Budapesta. Aproape c` nu mai reprezint` nimic ie[it din
comun, pentru c` spadasina stelist` a[a ne-a obi[nuit. Este a treia
medalie c[tigat` la individual de Ana n actualul sezon de Cup`
Mondial`, dup` cele de la Legnano [i Xuzhou, la care se adaug` [i
cele ob]inute cu echipa Romniei de spad`.

na-Maria Brnz s-a calificat pe


tabloul de 32 dup ce a trecut de
colega ei de lot, Amalia Ttran, cu 15-13,
apoi a nvins-o pe Ewa Nelip din Polonia, cu scorul 13-11. n urmtorul meci
a dispus de Courtney Hurley din SUA
(15-8) i s-a calificat n semifinale, dup
ce a trecut de Magdalena Piekarska din
Polonia, scor 15-11. n penultimul act al
competiiei, spadasina noastr a reuit o
victorie fantastic, scor 14-13, n minutul
de aur, cu Tatiana Andriuina (Rusia). Ana
a fost condus cu 1-6, a revenit pe final la
13-11, a fost egalat la 13, iar n minutul
suplimentar a dat tua care a trimis-o n
final, unde a ntlnit-o pe Shin A Lam
(Coreea de Sud). A fost o partid extrem
de strns, la final tabela indicnd egalitate
4-4. n minutul de aur, asiatica a reuit s
se impun (9-5), sportiva noastr cucerind
medalia de argint.
Despre
acest rezultat,
Ana spune

c este o alt pictur ntr-un ocean, iar


gndul ei, ca de obicei, se ndreapt ctre
urmtoarea competiie: Rezultatul este o
confirmare a pregtirii bune pe care am
avut-o n ultima perioad. Mai este mult de
munc i greul abia acum ncepe.

Johannesburg este prima noastr oprire.


Sper de data asta s mergem hotrte acolo
i s lum ct mai multe puncte, a decla-

rat spadasina la ntoarcerea n ar cu


trenul. Toat lumea a fost ocat, chiar
i adversarii notri: Ai venit cu trenul?
Da, pentru c este mult mai bine dect
cu avionul. Cnd ajung la federaie o s
le propun s mergem la Johannesburg cu

trenul, a adugat n glum Ana, care nu


a fcut niciun secret din faptul c prefer
transportul terestru celui aerian.
Etapa de Cup Mondial de la
Johannesburg este programat la nceputul lunii mai. n

EXAMENELE ADEV~RULUI

entru sec]iile de hochei, polo [i baschet


ale CSA Steaua Bucure[ti, nceputul
prim`verii coincide cu examenele adev`rului
n play-off-urile din cadrul campionatelor na]
ionale. Aceste ntlniri eliminatorii pot aduce
satisfac]ia ncunun`rii muncii depuse de-a
lungul ntregului an competi]ional. Ierarhiile
finale depind 100% de aceste turnee decisive.

fi una fairplay, spectaculoas, n care cele dou echipe


vor furniza partide deosebite i vor ajuta la renaterea
interesului public pentru acest frumos sport.
Echipa de polo are, de asemenea, dou examene foarte importante n acest final de sezon. Dup performana
internaional de excepie realizat prin disputarea unei
finale europene, toat atenia se ndreapt spre competiia intern. Astfel, n perioada 26-29 martie, la Braov se
va disputa turneul final al Cupei Romniei. Echipa noastr se numr printre favorite i ateptm cu ncredere
un rezultat foarte bun.
n sptmna imediat urmtoare ncep semifinalele Campionatului Naional. n sistem play-off 3 din 5,

ecia de hochei a ncheiat sezonul regulat pe


poziia nti. Dup un parcurs istovitor, desfurat
n permanent deplasare, CSA Steaua Rangers a eliminat
meritat una din marile favorite ale campionatului, SC
Miercurea Ciuc, trimind-o n afara podiumului. n
play-off, faza semifinal, dup un turnir de cinci runde
cu Progym Gheorgheni, echipa noastr s-a impus cu
scorul general de 3-2. Adversara, ntrit cu aproape
jumtate de echip de la Ciuc, a opus o drz rezisten,
dar nu a putut s ne opreasc din drumul ctre final.
Una inedit, ntruct adversarul Stelei este, neateptat,
Dunrea Galai. Echipa glean a furnizat o mare surpriz eliminnd, cu scorul general de 3-2, marea favorit
Corona Braov, echipa campioan. Sperm c finala va

Trustul de Pres` al Ministerului Ap`r`rii Na]ionale


DIRECTOR: COLONEL ION CIONTEA

REDACTOR-{EF
Locotenent-colonel Florin {perlea
tel. 021/322.66.34, e-mail: florin.sperlea@presamil.ro
ADRESA REDAC}IEI:

Bucure[ti, Bulevardul Unirii nr. 57, bloc E4, sector 3,


O.P. 4, C.P. 4-159, Cod 741382.
Tel./fax 021/322.83.88
Tiparul executat la GRUPUL DE PRES~ ROM@N

www.presamil.ro
tpa@presamil.ro

REDACTOR-{EF ADJUNCT:
locotenent-colonel Gheorghe Vi[an, tel. 021/322.82.87, int. 120.
REDACTOR-{EF ADJUNCT PERIODICE:
locotenent-colonel George Cosmin Lum\n`roiu, tel. 021/322.82.87, int. 108.
SECRETAR DE REDAC}IE: maior Viorel Amz`rescu,
tel. 021/322.82.87 int. 124.
REDACTORI: c`pitan Constantin Pi[tea, c`pitan Bogdan Oproiu,
plutonier-adjutant Lucian Irimia, Irina-Mihaela Nedelcu,
Silvia Mircea, Elena David.
Responsabil de num`r: c`pitan Constantin Pi[tea

HORIA ZAMFIR

Steaua va ntlni pe Sportul Studenesc. Primele dou


partide se vor juca la bazinul Steaua, n datele de 3 i 4
aprilie. Returul va fi la Braov, cu echipa studeneasc n
calitate de gazd, urmnd ca eventualul meci decisiv s
se dispute tot la Bucureti. Dorim s credem c aceast
semifinal va fi un bun examen pentru actul final n care
vom ntlni cel mai probabil, din nou, CSM Digi Oradea.
n fine, i echipa de baschet, Steaua CSM EximBank
se afl n faa play-off-ului. Cu o etap naintea terminrii sezonului regulat, echipa noastr i-a asigurat
de mult accesul n turneul pentru locurile 1-8. Graie
locului frunta ocupat n clasament, ntlnirile, ce se vor
desfura dup acelai sistem 3 din 5, ne ofer avantajul
de a disputa primele dou meciuri i, eventual, decisivul
acas, n faa propriilor suporteri. Partidele de nceput se vor desfura pe teren propriu la 9 i 10 aprilie,
iar adversarul va fi aflat dup ultima etap din aceast
sptmn.
Acestor trei echipe, ce atac cu ncredere primele
poziii, le inem pumnii strni, alturi de numeroii i
ptimaii suporteri steliti care i pot purta spre victorie.
Aceleai gnduri bune i pentru sportivii seciei de rugby, care n aceast sptmn ncep sezonul 2015. Chiar
dac prima etap, n deplasare, ne-a rezervat un adversar
extrem de greu, U Timioara, sperm ntr-un start bun.
Succes biei! n

www.facebook.com/OBSERVATORULMILITAR
observatorul.militar@presamil.ro
TEHNOREDACTARE COMPUTERIZAT~:
Maria-Ioana Gal, C`t`lin Ovreiu, Corneliu Popa.
CORECTUR~: Oprina Melcioiu.
FOTOREPORTAJ: plutonier-adjutant Eugen Mihai,
Petric` Mihalache.
DIFUZARE: plutonier-adjutant Rodica Dinc`, Ionel Tudor,
Costel B`lan, Anelia Pricop, tel. 021/322.82.87 int. 160.
Taxele po[tale achitate conform
aprob`rii D.G.P.T.C nr.137/85981980.

ABONAMENTE la tel.: 021.322.82.87 int. 160


Cont: RO56TREZ70320360150XXXXX
|nchiderea Ministerul Ap`r`rii Na]ionale
edi]iei luni, Reproducerea de scurte extra
ora 16.00
se este permis` \n condi]iile
ISSN12233641.
145
C.457/2015

prev`zute de art. 33 din Legea


nr. 8/1996 privind dreptul de
autor [i drepturile conexe.