Sunteți pe pagina 1din 17

1. Ce este expertiza contabila?

Raspuns: Expertiza contabila este un mijloc de proba utilizabil in rezolvarea unor cauze care necesita
cunostinte de stricta specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil.
Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea partilor in faza de instrumentare si de
judecata ale unor cauze civile si/sau comerciale, atasate sau nu unui proces penal se numesc expertize judiciare.
Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare.
2. Care sunt partile componente i elementele de baza ale unui raport de expertiza contabila
judiciara?
Raspuns: Raportul de expertiza contabila judiciara contine de regula trei capitole: Cap. I. Introducere, Cap.
II. Desfasurarea expertizei contabile judiciare si Cap. III. Concluzii, iar in unele situatii poate sa cuprinda si cap.
IV Consideratii personale ale expertului contabil.
In primul capitol sunt identificate urmatoarele: numele expertului contabil, organul care a dispus efectuarea
expertizei, circumstantele care au determinat litigiul in cauza, obiectivele (intrebarile) expertizei, materialul
documentar folosit, perioada de editare a raportului de expertiza si data stabilita pentru depunerea raportului.
In capitolul II sunt redate in paragrafe disctincte obiectivele expertizei, explicitarea modului de solutionare
si raspunsul dat de expertul contabil pentru fiecare obiectiv.
In cap. III se reia fiecare obiectiv al expertizei si raspunsul punctual expertului contabil.
3. Cine poate efectua expertiza contabila?
Raspuns: Expertizele contabile pot fi efectuate numai de catre persoanele care au dobandit calitatea de
expert contabil, in conditiile legii, fiind inscrise, cu viza la zi, in partea activa a Tabloului expertilor contabili,
actualizat anual de catre CECCAR
4. Cum se clasifica expertizele contabile?
Raspuns:
I. Dupa scopul principal in care au fost solicitate:
- expertize contabile judiciare, reglementate de: Codul de procedura civila, Codul de procedura penala, alte
legi specializate
- expertize contabile extrajudiciare, efectuate in afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor
cauze supuse verdictului justitiei. Sunt efectuate in afara unui proces justitiar. Nu au calitatea de mijloc de proba
in justitie, ci cel mult de argumentare pentru solicitarea de catre parti a administrarii probei cu expertiza contabila
judiciara sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale amiabila.
II Dupa natura principalelor obiective la care se refera:
- Expertize contabile civile, dispuse/acceptate in rezolvarea litigiilor civile
- Expertize contabile penale, dispuse/acceptate in rezolvarea unor aspecte civile atasate litigiilor penale
- Expertize contabile comerciale, dispuse/acceptate in rezolvarea litigiilor comerciale
- Expertize contabile fiscale, dispuse/acceptate in rezolvarea litigiilor fiscal
- Alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele in drept, sau extrajudiciare solicitate de
catre client.
5. Care este principiul calitatii expertizelor contabile?
Raspuns: Expertul contabil trebuie sa efectueze expertizele contabile pentru care a fost solicitat si pe care lea acceptat cu constiincioizitate, devotament, corectitudine si impartialitate. Expertizele contabile trebuie sa fie
utile celor care le-au solicitat.
Expertizele contabile constituie mijloc de proba stiintifica. In elaborarea lor, expertul trebuie sa foloseasca
metode specifice contabilitatii. Concluziile expertului contabil trebuie sa fie fundamentate numai pe documente

care atesta evenimente si tranzactiicare fac sau trebuie sa faca obiectul recunoasterilor, evaluarilor, clasificarilor si
prezentarilor contabile.In expertizele contabile judiciare, expertul contabil este un tert in proces, care prin calitatea
lui procesuala contribuie la stabilirea adevarului de catre organele in drept.
Pentru asigurarea calitatii expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare, expertii contabili solicitati in
efectuarea acestora trebuie sa aplice:
a) principiile contabilitatii;
b) normele profesionale elaborate de CECCAR privind exercitarea calitatii de expert contabil si efectuarea
de lucrari de expertiza contabila.
Nedocumentarea si nefundamentarea stiintifica a rapoartelor de expertiza contabila judiciara pot fi
sanctionate de organele in drept care le-au dispus prin inlocuirea expertului si dispunerea unei noi expertize
contabile.
6. Ce trebuie sa cuprinda incheierea de sedinta de numire a expertului contabil intr-o cauza civila?
Raspuns: Numirea expertilor contabili intr-o cauza civila se face conform art. 201 din Codul de procedura
civila si cuprinde:
- numele expertului contabil
- obiectivele(intrebarile) asupra carora trebuie sa se pronunte expertul contabil
- termenul la care trebuie depus raportul de expertiza contabila judiciara la dosarul cauzei, termen care se
coreleaza cu prevederile art. 209 din codul de procedura civila, unde se stipuleaza caexpertul este dator sa isi
depuna lucrarea cu cel putin cinci zile inainte de termenul sorocit pentru judecata
- onorariul provizoriu stabilit de instanta de judecata pentru plata expertului contabil
7. Contractarea lucrarilor de expertiza
Raspuns: In cazul expertizelor contabile judiciare, organele care dispun proba cu expertiza contabila, se
raporteaza numai la reglementarile procedurale cuprinse in Codul de procedura civila, respectiv codul de
procedura penala, reglementat si de Ordonanta de guvern nr. 2/2000. In aceste cazuri, incheierea de sedinta (in
cazul proceselor civile) sau ordonanta de numire (in cazul dosarelor de cercetare penala) tine loc de contract.
Substituirea Contractului de prestari servicii de catre Incheierea de sedinta, respectiv Ordonanta de numire,
este acceptata numai pentru expertul contabil numit din oficiu. Expertii contabili recomandati de catre partile
aflate in litigiu, de regula intocmesc cu partile pe care le reprezinta un contract de prestari servicii.
Expertizele contabile extrajudiciare se executa in baza unor contracte de prestari servicii, care contin
clauzele uzuale ale unui contract (identificarea partilor, stabilirea obiectivelor, obligatiile partilor, pretul
serviciilor, clauza de confidentialitate a expertului contabil, data si locul intocmirii, semnaturi)
9. Care este continutul materialului documentar in cazul expertizelor judiciare?
Raspuns: Orientativ, materialul documentar intr-o expertiza contabila judiciara se compune din:
- dosarul cauzei, aflat la instanta de judecata care a dispus proba cu expertiza contabila;
- documentele justificative si registrele de contabilitate aflate in pastrarea partilor implicate in proces;
- procesele verbale intocmite de organele de control abilitate;
- particularizat, in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale, expertul contabil are dreptul sa ia
cunostinta despre continutul dosarului penal numai cu incuviintarea organului de cercetare si urmarire
penala(politie, parchet) sau a instantei de judecata;
- explicatiile date de catre parti (chiar in scris) nu constituie material documentar. Expertul contabil trebuie
sa aibe in vedere explicatiile partilor, dar trebuie sa le analizeze in raport cu actele justificative si contabile
expertizate, mentionand in raportul de expertiza contabila concordanta sau neconcordanta dintre explicatiile
partilor si actele examinate. In cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale, partile implicate pot da
explicatiile necesare numai cu incuviintarea si in conditiile stabilite de organul de urmarire penala sau de instanta
de judecata.

Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de catre acesta de la partile care il
au in pastrare.
10. Care este continutul dosarului expertului contabil privind documentarea expertizei contabile?
Raspuns: Dosarul de lucru al expertului contabil in ce priveste documentarea expertizelor contabile, trebuie
sa cuprinda, dupa caz:
- incheierea de sedinta (in cauzele civile) Ordonanta de numire(in cauzele penale) sau contractul de prestari
servicii pentru expertizele extrajudiciare
- raportul de expertiza contabila judiciara, exemplarul care ramane expertului pentru justificarea indeplinirii
misiunii
- eventualele corespondente, raspunsuri la intrebari sau suplimente de expertiza contabila solicitate de
organelle in drept care au dispus proba cu expertiza contabila judiciara
- note personale ale expertului contabil, fundamentarea bugetului de timp alocat pentru executarea
expertizei decontul de cheltuieli ocazionat pentru plata lui de catre beneficiarii expertizei
11. Care este continutul Capitolului I al raportului de expertiza contabila?
Raspuns: Capitolul I Introducere, al raportului de expertiza contabila trebuie sa cuprinda cel putin
urmatoarele paragrafe:
- identificarea expertului numit sa efectueze expertiza contabila judiciara nume, prenume, domiciliu,
numar carnet, pozitia din Tabloul Corpului
- identificarea organului care a dispus efectuarea expertizei: numarul si data incheierii de sedinta(in cazul
dosarelor civile) sau al Ordonantei de numire(in cauzele penale), identificarea partilor din proces si a calitatii
procesuale a lor(reclamant, parat, inculpate etc) iar in cazul expertizelor contabile extrajudiciare in acest paragraf
se identifica clientul cu adresa, domiciliu, numar contract
- identificarea imprejurarilor in care a luat nastere litigiul in care s-a dispus ca mijloc de proba expertiza
contabila( procesele civile si penale) sau a conditiilor in care a fost contractata expertiza contabila.
- Enumerarea obiectivelor expertizei contabile. In cazul celor judiciare aceste obiective se preiau ad literam
din incheierea de sedinta iar in cazul celor extrajudiciare formularea se preia din contract
- Identificarea perioadei si a locului in care s-a efectuat expertiza contabila
- Nominalizarea materialului documentar care are legatura cu obiectivele expertizei
- Mentionarea datei de depunere a raportului de expertiza contabila, daca s-au solicitat alte termene decat
cel stabilit de instanta si daca in cauza au mai fost efectuate alte expertize contabile
- Precizarea onorariului provizoriu stabilit de instanta de judecata si daca in acelasi dosar au mai fost
efectuate si alte expertize contabile judiciare, cu indicarea numelui expertului/expertilor
12. Care este continutul Capitolului II al raportului de expertiza contabila judiciara?
Raspuns: Capitolul II Desfasurarea expertizei contabile trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe:
- Fiecare obiectiv (intrebare) al expertizei, cu descrierea amanuntita a operatiilor efectuate de expertul
contabil cu privire la structura materialului documentar, a actelor si faptelor analizate, a surselor de informatii
utilizate
- Fiecare paragraf trebuie sa se incheie cu concluzia (raspunsul) expertului contabil, care trebuie sa fie
precis, concis, redactat intr-o maniera analitica, ordonata si sistematizata si fara aprecieri ale expertului asupra
calitatii documentelor justificative. Este de mentionat ca expertul analizeaza evenimente si tranzactii si nu
incadrarea juridica a acestora. In cazuri deosebite, in care expertul contabil, in executarea misiunii sale, se
confrunta cu acte si documente care nu intrunesc conditiile legale, care exprima situatii nereale sau care sunt
suspecte, el nu trebuie sa le ia in considerare la stabilirea concluziilor obiectivelor expertizei contabile, dar trebuie
sa mentioneze aceasta in raportul de expertiza contabila. In fiecare astfel de paragraf trebuie prezentat ansamblul
calculelor si interpretarea rezultatelor acestora. Dar daca aceste prezentari ar ingreuna intelegerea expunerii de

catre beneficiarul raportului de expertiza contabila, este recomandabil ca ansablul calculelor sa se faca in anexe la
raportul de expertiza contabila, iar in textil expertizei contabile sa se prezinte doar rezultatele calculelor si
interpretarea acestora.
- Daca raportul de expertiza este intocmit de mai multi experti care au opinii diferite, intr-un paragraf al
capitolului II fiecare expert trebuie sa-si motiveze detaliat si documentat opinia pe care o sustine.
13. Care sunt prevederile reglementarilor legale privind expertizele contabile judiciare si
extrajudiciare?
Raspuns: Sediul reglementarilor legale privind expertizele contabile judiciare si extrajudiciare se afla in OG
65/1994, privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, cu modificarile
ulterioare. Potrivit acestor reglementari legale, efectuarea de expertize contabile judiciare si extrajudiciare este
dreptul exclusiv al expertilor contabili.Aceasta exclusivitate rezulta din art. 6 lit. d din OG 65/1994, care
stipuleaza ca .efectuarea de expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice
sau juridice in conditiile prevazute de lege. Potrivit art. 7 din OG 65/1994 expertii contabili pot sa-si exercite
profesia individual sau se pot constitui in societati comerciale potrivit legii. Coroborand cele doua texte legale
ale OG 65/1994, rezulta ca in toate cazurile expertizele contabile judiciare si extrajudiciare pot fi elaborate numai
de catre profesionistii care au dobandit legal, in conditiile OG 65/1994 calitate de expert contabil. Aceste lucrari
nu pot fi elaborate de catre contabilii autorizati si nici de catre alti profesionisti.
14. Care este sediul reglementarilor profesionale privind expertiza contabila?
Raspuns: Sediul reglementarilor profesionale privind expertiza contabila se afla in
1. Regulamentul de organizare si functionare a CECCAR, care la pct. 112 lit. e) stipuleaza ca expertii
contabili, in exercitarea profesiei, pot efectua expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de
persoane fizice sau juridice, cum ar fi:
- expertize amiabile(la cerere)
- expertize financiar contabile
- arbitraje in cauze civile
- expertize de gestiune
2. Standardul profesional nr. 35, impreuna cu Ghidul pentru aplicarea standardului profesional 35, care
stipuleaza ca expertizele contabile pot fi efectuate numai de catre persoanele care au dobandit calitatea de expert
contabil in conditiile legii, fiind inscribe, cu viza la zi, in Tabloul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor
Autorizati din Romania(CECCAR)
15. Cine sunt destinatarii expertizelor contabile?
In primul rand instantele de judecata care au dispus proba cu expertiza contabila,(judecatorii, tribunale)
organele de cercetare penala,(organele de politie, parchete) partile implicate in aceste dosare(persoane fizice in
cauzele civile, persoane fizice/juridice in cauzele comerciale, institutiile statului(organele Ministerului de finante)
in cauzele fiscale, iar in cazul expertizelor contabile extrajudiciare partea solicitanta care a incheiat contractul de
prestari servicii cu expertul contabil.
16. Care sunt principiile deontologice dupa care se ghideaza expertul contabil in efectuarea
expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare?
Raspuns: Principiile deontologice fundamentale carora trebuie sa li se supuna profesionistul contabil, deci si
expertul contabil, sunt explicit definite in Codul etic national al profesionistilor contabili si se refera la:
- integritate
- obiectivitate
- independent
- secretul professional
- respectarea normelor tehnice si profesionale

- competenta profesionala
- comportarea deontological
Standardul profesional nr. 35 privind expertizele contabile, expliciteaza urmatoarele principii deontologice:
- independenta expertului contabil
- competenta expertului contabil
- calitatea expertizelor contabile
- secretul profesional si confidentialitatea expertizelor contabile
- acceptarea expertizelor contabile
- responsabilitatea efectuarii expertizelor contabile
17. Cum se numesc expertii contabili in dosarele civile?
Raspuns: Art. 202 din Codul de Procedura Civila(C pc) prevede ca expertii se vor numi de catre instanta,
daca partile nu se invoiesc asupra numirii lor. Incheierea de numire va statornici si plata expertilor. Rezulta ca
procedura civila permite contactarea expertilor contabili direct de catre parti, care au dreptul sa propuna instantei
numirea lor.In cele mai multe situatii partile nu convin asupra numirii expertului contabil, astfel incat instanta
civila procedeaza la numirea expertului. Numirea se face prin Incheiere de sedinta, care trebuie sa cuprinda cel
putin urmatoarele paragrafe:
Identificarea expertului/expertilor contabil/contabili numiti din oficiu si/sau la cererea partilor
Obiectivele (intrebarile) la care trebuie sa raspunda expertul/expertii contabil/contabili
Termenul(data) la care trebuie depus raportul de expertiza contabila
Onorariul(plata) stabilit expertului contabili
Codul de procedura civila nu prevede in mod expres daca la sedinta in care are loc numirea expertului
acesta trebuie sa fie prezent.
19. Clasificarea expertizelor contabile in functie de cele doua criteria (scop si natura obiectivelor)
Raspuns:
a)

Dupa scopul principal in care au fost solicitate:

- expertize contabile judiciare, reglementate de: Codul de procedura civila, Codul de procedura penala, alte
legi specializate
- expertize contabile extrajudiciare, efectuate in afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor
cauze supuse verdictului justitiei. Sunt efectuate in afara unui proces justitiar. Nu au calitatea de mijloc de proba
in justitie, ci cel mult de argumentare pentru solicitarea de catre parti a administrarii probei cu expertiza contabila
judiciara sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale amiabila.
b) Dupa natura principalelor obiective la care se refera:
- Expertize contabile civile, dispuse/acceptate in rezolvarea litigiilor civile
- Expertize contabile penale, dispuse/acceptate in rezolvarea unor aspecte civile atasate litigiilor penale
- Expertize contabile comerciale, dispuse/acceptate in rezolvarea litigiilor comerciale
- Expertize contabile fiscale, dispuse/acceptate in rezolvarea litigiilor fiscal
- Alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele in drept, sau extrajudiciare solicitate de
catre client
20. Care sunt actele de comportament prin care se manifesta pastarea secretului profesional si
confidentialitatea expertului contabil in cazul unei expertize judiciare?

Raspuns: In expertizele contabile judiciare secretul profesional si confidentialitatea profesionala trebuie sa


fie accentuate si nu diminuate. In cazul expertizelor contabile judiciare expertul contabil trebuie sa se conformeze
neconditionat reglementarilor procedurale, civile si penale.
Codul de procedura civila stipuleaza ca atunci cand, pentru lamurirea unor imprejurari de fapt, instanta
socoteste de cuviinta sa cunoasca parerea unor specialisti, va numi unul sau trei experti, statornicind punctele
asupra carora ei urmeaza sa raspunda. De aici rezulta ca expertul contabil nu trebuie sa spuna mai mult decat i se
cere. Orice intindere sau divagatie a expertului contabil usupra unor puncte pe care instanta nu le-a stabilit , este
neavenita si de regula se sanctioneaza de catre instanta prin ignorarea sa.
Codul de procedura penala restrictioneaza accesul expertului contabil la informatiile care au legatura cu
dosarul cauzei. Astfel art. 121 din Cpp stipuleaza ca expertul are dreptul sa ia cunostinta de materialul dosarului
necesar pentru efectuarea expertizei. In cursul urmaririi penale cercetarea dosarului se FACE cu incuviintarea
organului de urmarire penala.Expertul poate cere lamuriri organului de urmarire penala sau instantei de judecata
cu privire la anumite fapte si imprejurari ale cauzei.Partile, cu incuviintarea si in conditiile stabilite de organul de
urnarire penala sau de instante de judecata, pot da expertului informatiile necesare. Din textil de mai sus, rezulta
ca in cazul dosarelor penale, organul judicial poate restrictiona accesul expertului contabil chiar si la o parte din
materialele aflate la dosarul cauzei. De asemenea prin faptul ca partile implicate in dosarul penal, pot da explicatii
suplimentare, expertul contabil poate si trebuie sa solicite completarea materialului documentar cu acte noi,
inexistente la dosar.
De altfel, sunt frecvente cazurile in practica judiciara(civila si penala) in care dosarul propriu zis al cauzei
reprezinta doar punctul de pornire in documentarea expertului contabil, urmand ca documentarea propriu zisa sa
se faca acolo unde se afla materialul documentar.
In practica procedurala mai exista o discrepanta intre procedura civila si cea penala, referitoare la modul de
documentare. Codul de procedura civila prevede ca daca este nevoie de o documentare la fata locului, ea nu poate
fi facuta decat dupa citarea partilor prin carte postala recomandata, cu dovada de primire, aratand zilele si orele
cand incepe si continua lucrarea. Dovada de primire va fi alaturata lucrarii expertului. Partile sunt obligate sa dea
expertului orice lamuriri in legatura cu obiectul lucrarii.
Codul de procedura penala, nu are astfel de reglementari ci arata ca accesul la dosar se face numai cu
incuviintarea organului de cercetare, ori de cele mai multe ori , expertul contabil numit intr-o cauza penala nu
regaseste in dosarul cauzei toate documentele necesare efectuarii expertizei, fiind nevoit de fiecare data sa solicite
organului de cercetare completari suplimentare ale dosarului.
22. Enumerati situatiile de incompatibilitate in care se afla expertul contabil numit intr-o cauza de
catre organul indreptatit sa dispuna efectuarea expertizei.
Raspuns: Expertul contabil se afla in incompatibilitate in urmatoarele situatii:
- daca este implicat financiar, direct sau indirect in activitatile clientilor sai, cum ar fi: acceptarea unei forme
de salarizare; obtinerea de participatii la capitalul social ; darea sau luarea de bunuri, servicii sau bani; acordarea
sau primirea de gajuri sau cautiuni de la sau pentru clientii sai.
- Este implicat in activitatile clientilor sai in calitate de membru al consiliului de administratie al
executivului acestuia sau calitate de angajat
- Desfasoara acte de comert sau slujbe salariate concomitant cu exercitarea profesiei contabile liberale, care
se poate finalize intr-un conflict de interese sau care sunt prin natura lor incompatibile sau in contradictie cu
pozitia de independenta, integritate si obiectivitate a profesionistului contabil;
- Este implicat prin relatiile de familiale si sau personale cu clientii sai;
- Accepta si primeste de la un singur client onorarii care constituie procentaje inacceptabil de ridicate pentru
veniturile profesionistului contabil, ceea ce presupune ca profesionistul contabil isi aloca majoritatea timpului
afectat activitatii sale in interesul clientului respective
- Accepta si primeste onorarii neprecizate anticipat in suma absoluta prin contracte sau conventii

- Expertilor contabili le este interzis sa efectueze lucrari, deci inclusiv expertize contabile judiciare si
extrajudiciare pentru agentii economici, in cazul in care sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv sau
sunt soti ai administratorilor.
- Daca este martor expert sau arbitru in aceeasi cauza, calitatea de martor avand intaietate
- Daca a fost martor sau reprezentant(expert recomandat de parte) ori aparator al vreuneia din parti
- Daca exista imprejurari din care rezulta ca este interesat, sub orice forma, expertul, sotul sau vreo ruda
apropiata in solutionarea cauzei intr-un anumit mod, care sunt de natura sa-l faca pe expert subiectiv
- Daca s-a pronuntat asupra unor aspecte care constituie obiectul dosarului, in calitate de organ de control,
conducere, tehnic de specialitate, ori a luat parte, ca executant, la intocmirea actelor primare, a evidentelor
contabile tehnico operative;
- Daca a mai intocmit o expertiza contabila in acelasi dosar, ocazie cu care si-a exprimat opiniile
23. Ce prevede incheierea de sedinta prin care organele indreptatite sa dispuna efectuarea exeprtizei
contabile judiciare numesc expertul desemnat sa efectueze expertiza?
Raspuns: Raspuns: Numirea expertilor contabili intr-o cauza civila se face conf. art. 201 din Codul de
procedura civila prin Incheiere de sedinta, care cuprinde:
- numele expertului/expertilor contabil/contabili numiti
- obiectivele(intrebarile) asupra carora trebuie sa se pronunte expertul contabil
- termenul la care trebuie depus raportul de expertiza contabila judiciara la dosarul cauzei
- onorariul provizoriu stabilit de instanta de judecata pentru plata expertului contabil
24. Care sunt prevederile legale privind delegarea si supravegherea lucrarilor referitoare la
expertizele contabile?
Raspuns: In norma profesionala nr. 3523 sunt stipulate reglementarile legale cu privire la delegarea si
supravegherea lucrarilor de expertiza contabila. Conform acestei norme efectuarea lucrarilor privind expertizele
contabile judiciare nu poate fi delegata de catre expertii contabili numiti din oficiu sau la recomandarea partilor,
catre asistentii sau colaboratorii lor, deoarece au fost nominalizati de catre un organ in drept sa dispuna proba cu
expertiza contabila printr-un act procedural(incheiere de sedinta sau ordonanta de numire)
In cazul expertizelor contabile extrajudiciare, expertul contabil poate delega executarea unor lucrari
asistentilor sau colaboratorilor sai, pastrandu-si raspunderea finala asupra continutului si concluziilor raportului de
expertiza contabila extrajudiciara.
In concluzie, norma profesionala 3523 delegarea si supravegherea lucrarilor privind expertizele contabile
este specifica, deocamndata numai expertizelor contabile extrajudiciare comandate de catre solcitanti societatilor
comerciale de profil, constituite in baza art. 8 din OG 65/1994, cu modificarile ulterioare.
25. Care este cuprinsul dosarului de lucru al expertului contabil privind documentarea expertizelor
contabile?
Raspuns: Dosarul de lucru al expertului contabil in ce priveste documentarea expertizelor contabile, trebuie
sa cuprinda , dupa caz:
- incheierea de sedinta (in cauzele civile) Ordonanta de numire(in cauzele penale) sau contractul de prestari
servicii pentru expertizele extrajudiciare
- raportul de expertiza contabila judiciara, exemplarul care ramane expertului pentru justificarea indeplinirii
misiunii
- eventualele corespondente, raspunsuri la intrebari sau suplimente de expertiza contabila solicitate de
organele in drept care au dispus proba cu expertiza contabila judiciara
- note personale ale expertului contabil, fundamentarea bugetului de timp alocat pentru executarea
expertizei decontul de cheltuieli ocazionat pentru plata lui de catre beneficiarii expertizei

26. Enumerati elementele de cuprins (paragrafele)ale capitolului Introducere din raportul de


expertiza contabila
Raspuns: Capitolul I Introducere trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe:
- identificarea expertului numit sa efectueze expertiza contabila judiciara nume, prenume, domiciliu,
numar carnet, pozitia din Tabloul Corpului
- identificarea organului care a dispus efectuarea expertizei: numarul si data incheierii de sedinta(in cazul
dosarelor civile) sau al Ordonantei de numire(in cauzele penale), identificarea partilor din proces si a calitatii
procesuale a lor(reclamant, parat, inculpate etc) iar in cazul expertizelor contabile extrajudiciare in acest paragraf
se identifica clientul cu adresa, domiciliu, numar contract
- identificarea imprejurarilor in care a luat nastere litigiul in care s-a dispus ca mijloc de proba expertiza
contabila( procesele civile si penale) sau a conditiilor in care a fost contractata expertiza contabila.
- Enumerarea obiectivelor expertizei contabile. In cazul celor judiciare aceste obiective se preiau ad literam
din incheierea de sedinta/ordonanta de numire, iar in cazul celor extrajudiciare formularea se preia din contract
- Identificarea perioadei si a locului in care s-a efectuat expertiza contabila
- Nominalizarea materialului documentar care are legatura cu obiectivele expertizei
- Mentionarea datei de depunere a raportului de expertiza contabila, daca s-au solicitat alte termene decat
cel stabilit de instanta si daca in cauza au mai fost efectuate alte expertize contabile
27. Detaliati elementele de cuprins (paragrafele) ale capitolului Desfasurarea expertizei contabile din
raportul de expertiza contabila
Raspuns: Capitolul II Desfasurarea expertizei contabile trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele
paragrafe:
- Fiecare obiectiv (intrebare) al expertizei, cu descrierea amanuntita a operatiilor effectuate de expertul
contabil cu privire la structura materialului documentar, a actelor si faptelor analizate, a surselor de informatii
utilizate
- Fiecare paragraf trebuie sa se incheie cu concluzia (raspunsul) expertului contabil, care trebuie sa fie
prcis, concis, redactat intr-o maniera analitica, ordonata si sistematizata si fara aprecieri ale expertului asupra
calitatii documentelor justificative.Este de mentionat ca expertul analizeaza evenimente si tranzactii si nu
incadrarea juridica a acestora.
- Daca raportul de expertiza este intocmit de mai multi experti care au opinii diferite, intr-un paragraf al
capitolului II fiecare expert trebuie sa-si motiveze detaliat si documentat opinia pe care o sustine.
28. Detaliati elementele de cuprins(paragrafele)ale Capitolului Concluzii din raportul de expertiza
contabila.
Raspuns: Capitolul III Concluzii al raportului de expertiza contabila trebuie sa contina cate un paragraf
distinct cu concluzia (raspunsul) la fiecare obiectiv(intrebare al(a) expertizei contabile, preluat(a) in maniera in
care a fost formulat(a) in capitolul II.
29. Detaliati procedura depunerii raportului de expertiza contabila
Raspuns: Raportul de expertiza contabila se parafeaza si se semneaza fila de fila, inclusiv anexele. Raportul
de expertiza contabila se depune la beneficiarul acesteia in termenul legal sau contractual.
Raportul de expertiza contabila nu se semneaza de catre nici una din partile interesate in efectuarea
exeprtizei contabile.
De regula, raportul de expertiza contabila se intocmeste in doua exemplare originale; unul pentru organul
care a dispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile si unul ramane la expertul contabil care a
efectuat expertiza contabila.Numarul de exemplare originale poate fi mai mare daca beneficiarul acestuia solicita
acest lucru.

Raportul de expertiza contabila judiciara se depune la organele care au dispus-o cu cel putin 5 zile inainte de
data stabilita pentru judecata. Raportul depus la instantele de judecata trebuie sa aiba viza de verificare a filialei
CECCAR. Raportul de expertiza contabila extrajudiciara se preda clientului care a solicitat-o la locul si la
termenul prevazut in contract
31. Enumerati trasaturile caracteristice care particularizeaza expertiza contabila judiciara
Raspuns: Principalele trasaturi caracteristice care particularizeaza expertiza contabila judiciara sunt:
a) este un mijloc de proba in justitie care intervine numai atunci cand organele judiciare o considera
necesara pentru elucidarea cauzelor in curs de ancheta sau de judecata
b) este activitatea prin care organele de judecata primesc informatii de natura economico financiara cu
scopul de a stabili adevarul necesar solutionarii temeinice si legale a cauzelor privind faptele cercetate si anchetate
sau judecate
c) se limiteaza la cercetarea problemelor cu caracter economic si financiar indicate de organele judiciare
d) are competenta de examinare a documentelor si evidentelor tehnico operative si contabile necesare pentru
lamurirea obiectivelor stabilite de organele judiciare
e) confirma sau infirma constatarile controlului cu privire la pagube, abateri, deficiente, lipsuri
f) intervine ca proba administrata de organele de urmarire penala si de judecata, in vederea convingerii
asupra realitatii si asupra conditiilor aparitiei pagubei, deficientei, abaterii
g) este o activitate ocazionala care are loc doar cand se dispune de catre organele judiciare
33. Precizati incompatibilitatile expertului contabil in demersul efectuarii expertizelor contabile
Raspuns: Expertul contabil se afla in incompatibilitate in urmatoarele situatii:
- daca este implicat financiar, direct sau indirect in activitatile clientilor sai, cum ar fi: acceptarea unei forme
de salarizare; obtinerea de participatii la capitalul social ; darea sau luarea de bunuri, servicii sau bani; acordarea
sau primirea de gajuri sau cautiuni de la sau pentru clientii sai.
- Este implicat in activitatile clientilor sai in calitate de membru al consiliului de administratie al
executivului acestuia sau calitate de angajat
- Desfasoara acte de comert sau slujbe salariate concomitant cu exercitarea profesiei contabile liberale, care
se poate finalize intr-un conflict de interese sau care sunt prin natura lor incompatibile sau in contradictie cu
pozitia de independenta, integritate si obiectivitate a profesionistului contabil;
- Este implicat prin relatiile de familiale si sau personale cu clientii sai;
- Accepta si primeste de la un singur client onorarii care constituie procentaje inacceptabil de ridicate pentru
veniturile profesionistului contabil, ceea ce presupune ca profesionistul contabil isi aloca majoritatea timpului
afectat activitatii sale in interesul clientului respective
- Accepta si primeste onorarii neprecizate anticipat in suma absoluta prin contracte sau conventii
- Expertilor contabili le este interzis sa efectueze lucrari, deci inclusiv expertize contabile judiciare si
extrajudiciare pentru agentii economici, in cazul in care sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv sau
sunt soti ai administratorilor.
- Daca este martor expert sau arbitru in aceeasi cauza, calitatea de martor avand intaietate
- Daca a fost martor sau reprezentant(expert recomandat de parte) ori aparator al vreuneia din parti
- Daca exista imprejurari din care rezulta ca este interesat, sub orice forma, expertul, sotul sau vreo ruda
apropiata in solutionarea cauzei intr-un anumit mod, care sunt de natura sa-l faca pe expert subiectiv
- Daca s-a pronuntat asupra unor aspecte care constituie obiectul dosarului, in calitate de organ de control,
conducere, tehnic de specialitate, ori a luat parte, ca executant, la intocmirea actelor primare, a evidentelor
contabile tehnico operative;
- Daca a mai intocmit o expertiza contabila in acelasi dosar, ocazie cu care si-a exprimat opiniile

34. Precizati situatiile in care expertul contabil poate fi recuzat, conform prevederilor Cpc si Cpp
Raspuns: In contextul reglementarilor procedurale(civile si penale) expertul contabil poate fi recuzat:
- cand el, sotul sau, ascendentii sau descendentii lor au vreun interes in judecarea pricinii, sau este sot, ruda
sau afin pana la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre parti
- cand se afla in vreunul dintre cazurile prevazute in art. 100 din legea de organizare judecatoreasca
- cand sotul in viata si nedespartit este ruda sau afin al uneia dintre parti pana la al patrulea grad inclusiv,
sau daca, fiind incetat din viata ori despartit, au ramas copii
- daca el, sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv au o pricina asemanatoare cu cea care se
judeca, sau daca au o judecata la instanta unde una din parti se judeca
- daca intre aceleasi persoane si una dintre parti a fost un caz de judecata penala timp de cinci ani inaintea
recuzarii
- daca este tutore, curator sau consilier judiciar al uneia dintre parti
- daca si-a spus parerea cu privire la pricina care se judeca
- daca a primit de la una dintre parti daruri sau fagaduieli de daruri sau altfel de indatoriri
- daca este in vrajmasie intre el, sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv si una dintre parti, sotii
sau sotiile acestora pana la al patrulea grad inclusive
35. Cine si in ce conditii dispune efectuarea expertizelor contabile judiciare? Cine numeste expertul
contabil si ce elemente trebuie sa cuprinda incheierea de sedinta/ordonanta prin care se dispune efectuarea
expertizei contabile?
Raspuns: Expertul contabil, pentru a putea efectua expertize contabile judiciare si sau extrajudiciare, trebuie
sa fie membru al Corpului, inscris in Tabloul Corpului, care se publica anual in Monitorul Oficial al
Romaniei.Orice solicitant de expertize contabile are dreptul sa contacteze pe oricare dintre expertii contabili
nominalizati in Monitorul Oficial al Romaniei. In raportul direct dintre solicitantul expertizei contabile si expertul
contabil, acesta din urma trebuie sa se legitimeze cu carnetul de expert contabil, vizat la zi.
Cum, in majoritatea cazurilor, expertizele contabile sunt lucrari cu caracter de urgenta, mai ales pentru
solcitanti, contactarea expertilor contabili trebuie sa fie o subetapa distincta si premergatoare numirii expertilor
contabili, pentru a nu se prelungi nejustificat perioada necesara elaborarii expertizelor contabile. Solicitantul
expertizei contabile trebuie sa se asigure in prealabil ca expertul contabil contactat are disponibilitatea sa
efectueze expertiza contabila ce urmeaza a fi solicitata.
Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de catre organele indreptatite de lege pentru
administrarea probei cu expertiza.
Conform codului de procedura civila, art 201-214, instantele de drept civil, atunci cand considera necesar sa
cunoasca pararea unor experti contabili, pot numi, la cererea partilor sau din oficiu, unul sau trei experti contabili,
prin Incheiere de sedinta, care trebuie sa cuprinda:
- numele expertului contabil/expertilor contabili numiti din oficiu sau la cererea partilor in process
- obiectivele (intrebarile) la care expertul trebuie sa raspunda. Acestea trebuie sa fie formulate, concis, fara
echivoc, si fara a se solicita expertului contabil sa se pronunte asupra incadrarilor legale ale faptelor supuse
judecatii
- termenul un care trebuie sa se efectueze expertiza contabila, tinandu-se seama de faptul ca raportul trebuie
depus la instanta care a dispus-o cu cinci zile inainte de termenul de judecata. Daca termenul initial este
considerat de catre expert inadecvat, expertul contabil este indreptatit sa solicite instantei un termen adecvat,
minim necesar pentru efectuarea expertizei contabile judiciare.
In cazul expertizelor contabile judiciare dispuse in dosarele penale, numirea expertului contabil se face prin
Ordonanta de numire, emisa de organul de cercetare sau de judecata, care contine aceleasi elemente ca si
incheierea de sedinta in cazul dosarelor civile.

38. Conditiile de redactare a capitolului Considerente personale din raportul de expertiza


contabila
Raspuns: Modelul profesional al Raportului de expertiza Contabila judiciara cuprinde un paragraf sau un
capitol final in care expertul contabil poate face unele consideratii sau precizari suplimentare vizavi de
obiectivele(intrebarile) fixate expertizei contabile, cu precizarea ca acest paragraf poate fi introdus numai daca
expertul contabil considera ca i-ar fi util organului judiciar care a dispus expertiza contabila.Acest capitol trebuie
sa fie uzitat cu precautie, mai ales de catre expertul contabil numit din oficiu, deoarece prezenta lui in raportul de
expertiza contabila judiciara vine in contradictie cu principiul deontologic privind secretul profesional si
confidentialitatea in expertizele contabile.Mai mult, expertul contabil prin acest paragraf, releva mai mult decat i
se cere. Se recomanda mai mult folosirea acestui capitol de catre expertii recomandati de catre parti, daca
informatiile sunt in beneficiul partii pe care o reprezinta, fara insa a incrimina partea adversa.Optiunea de a
introduce un astfel de paragraf intr-un raport de expertiza contabila judiciara apartine exclusiv expertului contabil.
40. Modalitati si proceduri de intocmire si predare a rapoartelor de expertiza contabila cu opinii
separate
Raspuns: De regula, opiniile separate in cadrul unor expertize apara la expertizele contabile dispuse in
procesele judiciare unde au fost numiti atat experti din oficiu cat si la recomandarea partilor. Atat codul de
procedura civila (art. 210) cat si codul de procedura penala(art. 122) reglementeaza modul de exprimare a opniilor
diferite, respectiv in cadrul aceluiasi raport de expertiza sau intr-o anexa la acesta.Opiniile diferite pot fi
exprimate atat de catre expertii numiti din oficiu cat si de cei recomandati de partile din proces.Indiferent de
modalitatea de consemnare a opiniei diferite de catre unul din experti(in cadrul raportului de expertiza contabila,
punctual, la fiecare obiectiv, dupa formularea opiniei celuilalt expert sau prin semnarea raportului de expertiza asa
cum a fost intocmit de catre celalalt expert, cu mentiunea expresa ca se anexeaza opinia separata, care face parte
integranta din raport), aceasta trebuie sa fie temienic fundamentata. Opinia separata exprimata de catre unul dintre
expertii contabili trebuie sa fie depusa spre verificare la filiala CECCAR si ulterior la instanta de judecata, in
acelasi timp cu raportul de expertiza contabila judiciara.
41. Enumerati atributiile expertilor contabili verificatori pentru expertizele contabile judiciare
Raspuns:
a) verificarea lucrarilor de expertiza contabila judiciara inainte de depunerea acestora la organele care le-au
solicitat
b) intocmirea referatelor de verificare tehnica profesionala asupra lucrarilor de expertiza contabila aflate pe
rol la comisiile de disciplina ale filialelor la cererea acestor comisii
c) elaborarea documentelor de evidente a activitatilor desfasurate si raportarea
Verificarea propriu zisa presupune:
Studierea raportului de expertiza contabila judiciara cu scopul de a constata daca expertii au respectat in
totalitate prevederile Standardului profesional 35/2000, daca obiectivele au fost tratate corespunzator, iar
raspunsurile au fost sustinute prin acte si documente care au legatura cu cauza;daca expertii au respectat
principiile contabilitatii, fara sa faca incadrari juridice ale faptelor analizate;daca expertii au respectat codul etic
national al profesionistilor contabili;analiza opiniilor separate,sau rapoartele expertilor consultanti, urmarind
aceleasi obiective ca in cazul raportului de expertiza;verificarea starii de independenta a expertului contabil in
raport cu cauza si mandatul primit, pe baza declaratiei de independenta semnate pe proprie raspundere de catre
expertul contabil numit din oficiu si /sau expertul consultant
Daca expertul contabil verificator nu are observatii de facut, sau nu dispune refacerea raportului de
expertiza contabila judiciara, el va inregistra raportul de expertiza contabila judicara in registrul special alocat si
va aplica stampila de verificare pe prima pagina a lucarii depuse spre verificare
42. Precizati si explicati infractiunile de natura penala in contextul efectuarii expertizelor contabile
Raspuns: Coroborat cu reglementarile procedurale(codul de procedura civila si penala), expertii contabili, in
contextul efectuarii unor expertize contabile, pot intra sub incidenta unor infractiuni, in cazul realizarii
elementelor constitutive ale acestora, cum ar fi:

Luarea de mita: fapta expertului contabil care, direct sau indirect , pretinde ori primeste bani sau alte
foloase necuvenite, ori accepta promisiunea unor astfel de foloase, sau nu o respinge, in scopul de a indeplini ori a
intarzia indeplinirea unui act privitor la indatoririle sale de serviciu sau in scopul de a face un act contrar acestor
indatoriri. Infractiunea de luare de mita se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 luni si interzicerea unor drepturi
Marturie mincinoasa: reprezentand fapta martorului(cazul de fata a expertului contabil)care, intr-o cauza
penala civila, disciplinara sau in orice alta cauza in care se asculta martori, face afirmatii mincinoase ori nu spune
tot ce stie privitor la imprejurarile esentiale asupra carora a fost intrebat
Marturia mincinoasa se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani
Favorizarea infractorului: reprezentand ajutorul dat unui infractor fara o intelegere stabilita inainte sau in
timpul savarsirii infractiunii, pentru a ingreuna sau zadarnici urmarirea penala, judecata sau executarea pedepsei,
ori pentru a asigura infractorului folosul sau produsul infractiunii.Favorizarea infractorului se pedepseste cu
inchisoare de la 3 luni la 7 ani.Pedeapsa aplicata favorizatorului nu poate fi mai mare decat pedeapsa prevazut de
lege pentru autor.
Expertul contabil poate raspunde penal si pentru alte infractiuni daca sunt intrunite elementele constitutive
ale respectivelor infractiuni
43. Precizati care sunt infractiunile de natura civila in contextul efectuarii expertizelor contabile
Raspuns: Raspunderea civila a expertului contabil poate fi instituita in temeiul art. 998 din Codul Civil,
potrivit caruia orice fapta a omului care cauzeaza altuia prejudiciu obliga pe acela din a carui greseala s-a
ocazionat a-l repara. Literatura juridica consacra principii de raspundere civila foarte largi si cuprinzatoare, astfel
incat orice activitate prejudiciabila este susceptibila sa intre sub incidenta lor. In acest fel, in situatiile in care
lipseste o reglementare expresa speciala pentru angajarea raspunderii juridice, se apeleaza la aceste texte din
Codul Civil.
Expertii contabili pot si trebuie sa garanteze raspunderea civila privind activitatea desfasurata prin
incheierea unei polite de asigurare de risc profesional. Potrivit acestei polite, asiguratorul acopera, in limita sumei
asigurate, despagubirile pe care asiguratul este obligat prin hotarare judecatoreasca pronuntata de o instanta civila
sa le plateasca unei terte parti, pentru un prejudiciu de natura materiala sau financiara survenit ca urmare a unor
acte savarsite de catre profesionistul contabil in exercitarea misiunii sale.
44. Considerente care stau la baza utilizarii lucrarilor altor profesionisti in cadrul expertizelor
contabile
Raspuns:In unele cauze civile/penale, din datele existente la dosarul cauzei sau din documentarea efectuata
de catre expertul contabil, nu pot fi identificate toate informatiile necesare pentru formularea raspunsurilor la
obiectivele expertizei. In aceasta situatie , expertul contabil trebuie sa solicite instantei, sa dispuna in prealabil
efectuarea unor alte lucrari de expertiza tehnica, topografica,grafologica, etc., urmand ca in functie de concluziile
acestor lucrari, expertul contabil sa fie in masura sa raspunda la obiectivele expertizei contabile.Profesionistii
contabili care utilizeaza lucrarile altor profesionionisti apreciaza in ce masura lucrarile acestora pot servi la
realizarea obiectivelor misiunii lor. Lucrarile efectuate de alti profesionisti se materializeaza in rapoarte, evaluari,
avize si declaratii.
Expertul contabil care intentioneaza sa utilizeze lucrarile altui profesionist trebuie sa determine competenta
profesionala a acestuia.In acest sens, va avea in vedere de exemplu calificarile profesionala, diplomele, existenta
in tabloul profesionistilor din domeniul de activitate in care activeaza, experienta si reputatia in domeniul in care
activeaza.Profesionistul contabil trebuie sa aiba suficiente elemente care sa-i permita sa aprecieze daca lucrarea
profesinistului solicitat acopera obiectivele care i-au fost stabilite. Daca expertul contabil mai are rezerve asupra
lucrarii depuse de profesionistul solicitat, el il poate contacta direct pe acesta pentru elucidarea tuturor aspectelor
nelamurite.
45.Expertizele pot avea ca obiect diferite aspecte ale vietii economice, juridice sau administrative.
Enumerati cinci dintre acestea.
Raspuns:Expertizele contabile pot fi dispuse in dosare civile/penale care judeca unele cauze cum sunt:

- stabilirea cotei parti ce revine fiecarui sot in cazul unui preces de partaj, ca urmare a divortului, cand sotii
au achizitionat bunuri comune in timpul casatoriei
- solicitarea de recalculare a drepturilor de pensie pentru un contestatar al pensiei
- contestarea unor sume cuprinse in procesul verbal de control intocmit de organele fiscale, dupa
respingerea contestatiei depuse de catre contribuabil la organul fiscal respectiv, conform codului de procedura
fiscal
- stabilirea unui prejudiciu intr-un dosar de delapidare din gestiune sau gestiune frauduloasa
- actualizarea unor sume acordate cu titlu de imprumut de catre o persoana fizica unei alte persoane fizice,
in baza unui contract de imprumut , urmat de nerestituirea la termen a sumelor datorate
46. Modalitati si proceduri privind plata expertilor judiciari
Raspuns: Odata cu numirea expertului contabil prin incheiere de sedinta, se stabileste un onorariu
provizoriu, care se depune de catre partea din dosar in sarcina careia a dispus instanta de judecata.Acest onorariu
provizoriu se plateste in contul Biroului Local de Expertize de pe langa Tribunalul Judetean. Dupa finalizarea
raportului de expertiza contabila, expertul contabil numit depune la instanta de judecata o nota de fundamentare a
onorariului, prin care se stabileste suma totala de plata in sarcina partilor. De regula, fundamentarea onorariului se
face in functie de timpul de munca alocat, de complexitatea lucrarilor si de alte cheltuieli accesorii ocazionate de
transportul in alte localitati, cazare, cheltuieli de editare, etc.Instanta de judecata dispune plata diferentei de
onorariu, punandu-i in vedere expertului contabil sa depuna lucrarea la primul termen.Dupa depunerea raportului
de expertiza contabila , functionarul de la biroul local transfera sumele incasate in contul biroului local in contul
personal al expertului care a efectuat lucrarea. Aceasta modalitate de decontare a onorariilor pentru expertii
judiciari este reglementata de OG 2/2000, iarr fundamentarea onorariilor se face de regula printr-un tarif pe
ora.De asemenea expertii contabili trebuie sa faca fundamentarea onorariilor si in functie de recomandarile
cuprinse in Tarifele orientative publicate de catre CECCAR.
48. Obligatiile expertului contabil la efectuarea unei expertize contabile judiciare in cauza penala.
Raspuns:In dosarele penale expertul contabil are urmatoarele obligatii:
- sa fie prezent in fata organului de cercetare sau de judecata cu ocazia numirii sale(art. 120 Cpp)
- sa se informeze asupra obiectivelor la care trebuie sa raspunda
- sa se abtina de la efectuarea expertizei contabile judiciare in dosarul respectiv , daca se afla in una din
situatiile de incompatibilitate sau de recuzare
- sa ceara completarea dosarului cauzei numai cu acordul organului de cercetare sau de judecata
- sa aplice principiul de impartialitate in efectuarea expertizei contabile
- sa execute personal, cu competenta si la termen mandatul incredintat de organul de urmarire penala sau
instanta de judecata
- sa ia legatura cu partile din dosar numai cu incuviintarea organului de cercetare/de judecata
- sa depuna raportul de expertiza contabila judiciara la termenul stipulat in Ordonanta de numire
- sa efectueze suplimentul de expertiza contabila daca i se cere
49. Drepturile expertului contabil in activitatea de expertiza judiciara, in cauze penale, conform
prevederilor legale
Raspuns: Expertul contabil numit intr-o cauza penala are urmatoarele drepturi:
- sa ia cunostinta de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei contabile judiciare numai cu
incuviintarea organului de cercetare sau de judecata
- sa faca observatii cu privire la obiectivele expertizei si sa ceara modificarea sau completarea lor
- sa primeasca, in conditiile si cu acordul organelor de cercetare/de judecata lamuriri si explicatii de la parti

- sa participe la efectuarea expertizei contabile judiciare in calitate de expert recomandat de catre una din
parti
- sa solicite organului de cercetare sau instantei de judecata sa dispuna in sarcina partilor plata onorariului
pentru munca depusa
50. Baza juridica a expertizei contabile
Raspuns:Expertizele contabile sunt reglementate astfel:
a) legal: OG 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, cu
modificarile si completarile ulterioare
b) procedural: Codul de procedura civila si Codul de procedura penala
c) profesional: Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor
Autorizati din Romania si Norma profesionala CECCAR nr. 35 din 2000
51. Enumerati faptele care se sanctioneaza cu interdictia/suspendarea dreptului de exercitare a
profesiei de expert contabil
Raspuns: Urmatoarele fapte se sanctioneaza cu interdictia/suspendarea dreptului de exercitare a profesiei de
expert contabil
- Neplata cotizaiei profesionale sau/i a celorlalte obligaii bneti, la termenele stabilite, n cursul unui an
calendaristic
- Nerespectarea standardelor profesionale i a normelor emise de Corp cu privire la efectuarea expertizelor
contabile
52. Radierea unui membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
din Tablou
Raspuns: Consiliul filialei pronun radierea unui membru din Tabloul Corpului n urmtoarele situaii:
a) cnd membrul Corpului a fost condamnat definitiv pentru svrirea unei infraciuni care, potrivit
legislaiei n vigoare, interzice dreptul de administrare i gestiune a societilor comerciale;
b) nedepunerea la bugetul statului a impozitului asupra onorariilor ncasate de la persoanele fizice;
c) neplata cotizaiei profesionale pe o perioad de un an;
d) nerespectarea normelor referitoare la incompatibiliti i conflicte de interese;
e) membrul Corpului a fost sancionat cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei;
f) membrul Corpului a fost declarat inapt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei.
55. Enumerati principiile general aplicabile in orice verificare si expertiza contabila
Raspuns:Principiile general aplicabile in orice verificare si in expertiza contabila sunt:
- Determinarea naturii si obiectului lucrarii
- Fixarea unui plan de lucru
- Alegerea metodelor de cercetare
- Studiul preliminar al organismului intreprinderii
- Studiul functiei financiar contabile
- Examinarea regularitatii documentelor financiar contabile
57.Fixarea obiectivelor in expertiza contabila in cauze civile si penale
Raspuns:

Efectuarea expertizei contabile judiciare se dispune de organul de urmarire penala ori instanta de judecata,
la cerere, sau din oficiu, cand pentru lamurirea unor fapte sau imprejurari ale cauzei, in vederea aflarii adevarului,
sunt necesare cunostintele unui expert contabil.
Obiectivele expertizei contabile, respectiv intrebarile la care trebuie sa raspunda expertul se stabilesc dupa
cum urmeaza:
1. in cauzele civile: obiectivele expertizei se stabilesc de catre partea/partile interesate sau de catre instanta
de judecata, expertul contabil fiind informat despre acestea prin incheierea de sedinta prin care este desemnat sa
efectueze expertiza in cauza respectiva.
2. in cauzele penale: fixarea obiectivelor la care urmeaza sa raspunda expertul se desfasoara in doua etape
astfel:
a) incuviintarea probei si stabilirea obiectivelor de principiu, numirea expertului si fixarea unui termen cand
se citeaza partile impreuna cu expertul numit si analiza sumara a dosarului de catre expertul contabil
b) punerea in discutia partilor si a expertului numit a obiectivelor la care acesta trebuie sa raspunda,
atentionarea asupra faptului ca are dreptul sa faca observatii si sa solicite modificarea obiectivelor, sa completeze
obiectivele in prezenta partilor
59. Detaliati principiul general referitor la alegerea metodelor de cercetare pe care expertul contabil
trebuie sa il respecte in executarea expertizei contabile
Raspuns:
In expertizele contabile se utilizeaza in general doua tipuri de metode:
- metode progresive, care pornesc de la faptul contabil izolat, incepand cu actul care a dat nastere
operatiunii, pe care expertii il urmaresc apoi in registrul jurnal, cartea mare si bilant
- metode regresive, care pornesc de la situatiile financiare anuale, putand urmari unele operatiuni pe cale
inversa, pana la originea lor(document justificativ)
Metodele progesive se folosesc indeosebi in expertizele judiciare care se refera la fraude sau alte fapte
penale, iar la verificarile din expertizele fiscale se folosesc ambele metode.
Din puctul de vedere al extinderii cercetarilor, expertii contabil folosesc metoda verificarii complete sau
metoda verificarii prin sondaj.
In toate situatiile partile esentiale, care prezinta o importanta deosebita pentru scopul lucrarii, se verifica in
intregime.
De asemenea , pentru clarificare obiectivelor expertizei, expertii pot folosi metode contabile si metode si
tehnici extracontabile.
60. Enumerati cel putin sase metode contabile folosite de expertii contabili in efectuarea expertizelor
contabile, omologate de doctrina contabila si reglementate prin norme juridice si metodologice
Raspuns: Metodele recunoscute de doctrina contabila sunt:
- verificarea rulajelor, soldurilor si reporturilor
- refacerea unor calculi
- analiza bilantului, a balantelor de verificare sau a altor calcule de sinteza
- urmarirea respectarii metodologiei contabile si a normelor de efectuare a inregistrarilor
- controlul modului de evaluare a elementelor patrimoniale
- efectuarea unor punctaje(intre evidenta cantitativa si cea valorica, intre conturile sintetice si cele analitice)
- verificarea corectitudinii analizelor pe baza de bilant sau a altor analize economico financiare
61. Enumerati cel putin sase metode si tehnici extracontabile folosite de expertii contabili in
efectuarea expertizelor contabile

Raspuns: Aceste metode au ca punct de plecare datele financiar contabile oficial inregistrate si folosesc
tehnici de prelucrare care nu sunt in toate cazurile omologate de metodologia contabila, cum ar fi:
- Intocmirea unor centralizatoare cu intrarile/iesirile de bunuri
- Reconstituirea evidentei cantitative a unor sortimente de bunuri din gestiunile global valorice
- Analiza comparativa sau in dinamica a depunerilor de numerar din vanzari
- Identificare eliberarii de bunuri care nu au intrat oficial in gestiune
- Metoda analizei intergestionare( minusuri la o gestiune si plusuri la alta gestiune)
- Metoda stocului maxim posibil(reconstituirea miscarilor cantitative a unor sortimente avandu-se in vedere
intrarile totale si numai acele iesiri ce reprezinta vanzari pe baza de documente)
62.Detaliati principiul general referitor la studiul preliminar al organismului intreprinderii pe care
expertul contabil trebuie sa il respecte in executarea expertizei contabile.
Raspuns:Orice lucrare de verificare, inclusiv cea de expertiza contabila presupune cunoasterea, cel putin
sumara, a operatiunilor specifice agentului economic in cauza si a organizarii lui din punct de vedere juridic,
administrativ si economic. Expertii contabili trebuie sa examineze cu precarere:
- cine are dreptul de dispozitie(de semnatura) si limitele puterii acordate fiecarui decident
- daca administratia firmei este este bine delimitata de compartimentele economice (in special de casierie)
- daca exista in firma un serviciu de control intern, independent de celelalte compartimente
- daca miscarile interne de bunuri si valori se fac pe baza de documente sau sub semnatura.
Lipsurile constatate in organizarea intreprinderii sau in sistemele de evidenta pot reprezenta indicatii utile in
realizarea expertizei contabile
63.Enumerati cel putin cinci cauze care ar putea conduce la situatia in care stocul faptic al unei
unitati depaseste stocul maxim posibil al acesteia.
Raspuns: Cauzele care genereaza o astfel de situatie pot fi:
- introducerea de marfuri in gestiune fara documente legale
- crearea de plusuri in gestiune prin mijloace frauduloase
- livrarea altor bunuri decat cele inscrise in documente
- diluarea unor produse , vanzarea lor in amestec sau denaturarea proportiilor de amestec
- schimburile sau imprumuturile de marfuri intre gestiunile de acelasi fel
- folosirea frauduloasa a aparatelor de masura si control
64. Detaliati principiul referitor la studiul functiei contabile pe care expertul contabil trebuie sa il
respecte in executarea expertizei contabile
Raspuns: Cercetarea functiei financiar contabile este esentiala pentru orice expert care urmeaza sa efectueze
o expertiza contabila.
Punctul de plecare in acest demers il constituie studierea planului de conturi specific ramurii de activitate,
cu studierea corelatiei intre conturile sintetice si cele analitice, intre contabilitatea financiara si cea de gestiune.Se
va avea in vedere atat modul de inregistrare in conturi al fiecarei operatiuni cat si influenta in situatiile financiare
anuale.
65. Detaliati principiul general referitor la examinarea regularitatii documentelor financiar contabile
pe care expertul trebuie sa il respecte in executarea expertizei contabile
Raspuns:Pentru a putea servi ca suport de informatie si de proba in expertiza contabila, documentele si
datele financiar contabile trebuie sa fie sincere si exacte. Verificarea formala este de regula o lucrare preliminara a
expertizei si presupune;

- indeplinirea conditiilor de forma exterioara


- daca se tin registrele legale
- daca inregistrarile sunt tinute la zi
- daca inregistrarile sunt facute in ordinea in care s-au produs
- daca registrele sunt numerotate si parafate
- daca registrele sunt parafate si sigilate
Din punct de vedere al continutului si sinceritatii, verificarea nu se poate limita la un control formal. Ca
principiu, verificarea regularitatii trebuie sa arate daca registrele pot folosi(si in ce masura) la verificare sau
expertiza, ori trebuie sa fie inlaturate complet sau partial. Masura in care unele abateri de la dispozitiile legale sau
de la regulile de organizare si tinere a contabilitatii pot influenta forta probatorie a registrelor depinde de natura
abaterilor, de legatura lor cu faptele supuse verificarii, de jurisprudenta existenta. Din acest motiv , expertul nu
poate sa se limiteze numai la constatarea neregularitatii documentelor, ci trebuie sa continue lucrarea.
66. Raspunderea contraventionala sau administrative
Raspuns: Aceasta raspundere este reglementata de dreptul procesual, si anume:
Codul de procedura civila art. 205 stipuleazadispozitiile privitoare la citarea, aducerea cu mandat si
sanctionarea martorilor care lipsesc sunt deopotriva aplicabile expertilor;Daca expertul nu se infatiseaza, instanta
poate decide inlocuirea luiDeci, rezulta ca in procesul civil , expertul poate fi sanctionat administrativ prin:
- inlocuirea lui de catre instant
- aducerea in instanta a expertului contabil
- trimiterea expertului in fata autoritatilor penale, in caz de banuieli de ascundere a adevarului sau de luare
de mita
Codul de procedura penala, art 198 stipuleaza sanctionarea cu amenda judiciara a urmatoarelor abateri
savarsite de expertul contabil in cursul derularii procesului penal:
- lipsa nejustificata a expertului de la procesul penal, atunci cand este citat
- tergiversarea de catre expert a indeplinirii insarcinarilor primite, respectiv a efectuarii si depunerii
raportului de expertiza.
Amenda se aplica conf. Art. 199 din Cpp, prin ordonanta iar de catre instante de judecata prin incheiere de
sedinta. Expertul poate cere reducerea sau anularea amenzii.
Daca expertul amendat poate justifica obiectiv motivul pentru care nu si-a putut indeplini misiunea, instante
poate decide anularea sau reducerea amenzii.
68. Consideratii asupra Raportului de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile
Raspuns:
In unele cazuri, cu caracter de exceptie, efectuarea lucrarilor de expertiza contabila este ingreunata sau chiar
imposibila din cauza modului defectuos de conducere a contabilitatii sau chiar neconducerea la zi a acesteia sau a
tranzactiilor si evenimentelor supuse expertizarii. In astfel de cazuri, expertul contabil un este abilitat ca mai intai
sa refaca sau sa aduca la zi contabilitatea si apon sa efectueze expertiza contabila. In aceste situatii expertul
contabil intocmeste un raport de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile din care sa rezulte argumentat
motivele imposibilitatii efectuarii expertizei contabile.
Organul care a dispus efectuarea expertizei va dispune si completarea materialului documentar, peritada in
care lucrarile de expertiza sunt considerate suspendate.
Raportul de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile judiciare are aceeasi structura ca si un raport
normal de expertiza contabila judiciara, respectiv Introducere, Desfasurarea expertizei contabile si Concluzii, cu
precizarea ca in capitolul II sunt explicitate argumentat motivele pentru care un s-a putut realiza lucrarea de
expertiza contabila.