Sunteți pe pagina 1din 158

ANTONIME

a avansa : 1.a ( se ) retrage, a merge înapoi; 2. a retrograda; 3. a regresa, a decădea.

a râde : a plânge.

abil, abilă : stângaci, stângace, neîndemânatic. aboli : a decreta. abrevia : a prelungi. abroga : a dispune. absent : prezent. absolut : relativ. absolvi : a învinui. absurd : logic. abundenţă : lipsă. abătut-abătută : vesel-veselă. accelera : frâna. accentua : a ) atenua.se ) accentuat,-ă : neaccentuat,-ă. accepta : a refuza, a contesta. acceptabil,-ă : inacceptabil,-ă. acceptare : refuz, respingere. accesibil,-ă : inaccesibil,-ă. acoperi : a descoperi, a dezgoli, a dezvălui. acord : dezacord, divergenţă, diferend. acorda : a retrage. acri : a ( se ) îndulci. activ,-ă : inactiiv,ă. actual,-ă : învechit, uzat, demodat,depăşit. acum : atunci, odinioară, altă dată. acumula : a risipi, a prăpădi, a împrăştia. acumulare : risipire, irosire, cheltuire. acut : cronic. acuza : a dezvinovăţi. adaptare : inadaptare, nepotrivire, neacomodare. adecvat,-ă : inadecvat, necorespunzător, nepotrivit. adesea : rar, rareori, arar. adevarat : 1. fals, eronat, greşit; 2. închipuit, imaginat, ireal, iluzoriu; 3. prefăcut, falsificat. adeveri : a tăgădui, a a nega, a infirma.

adeverire : infirmare, dezminţire, negare. adevăr : minciună, neadevăr, eroare, falsitate. admira : a dispreţui, a desconsidera, a nesocoti. admiraţie : dispreţ, lipsă de consideraţie. admisibil : inadmisibil, neadmis. admite : a contesta, a tăgădui, a nu recunoaşte. adora : a detesta, a urî adormi : a ( se ) scula, a ( se ) trezi, a ( se ) deştepta. aduna : a împrăştia, a risipi. adânc : superficial. adânc,-ă : superficial,-ă. adăuga : a reduce, a diminua, a scădea, a împuţina, a micşora. adăugare : împuţinare, diminuare, micşorare, reducere, scăderedescreştere. afirma : a nega, a contesta, a respinge. afirmare : negare, respingere, refuz. afirmativ : negativ. afirmaţie : negaţie, dezminţire. aflux : reflux. ager : lent. agitaţie : linişte, calm. agonisi : risipi, irosi, cheltui. agrava : a ( se ) atenua, a se diminua, a se domoli. agreabil : dezagreabil, neplăcut, respingător. aici : acolo. ajuta : a îngreuna, a încurca, a împiedica, a incomoda, a deranja, a stânjeni. albi : a ( se ) înnegri. alipi : a ( se ) dezlipi, a se detaşa. altert : bun, comestibil. altruism : egoism. altruist : egoist. amabil : nepoliticos, grosolan, nemanierat, neprietenos. amaneta : a răscumpăra. amator : profesionist. ambiguu : clar. ameliora : a ( se ) agrava, a ( se ) înrăutăţi a ( se ) deteriora. amic : inamic, duşman, adversar, potrivnic. aminti : a uita, a nu-şi aduce aminte. amplifica : a (se ) diminua, a descreşte, a se micşora, a se reduce, a se împuţina. amuza : a (se ) posomorî, a ( se ) întrista. amăgire : dezamăgire, deziluzie. analitic : sintetic. ancestral : nou, actual. anevoios : uşor, comod, facil. angelic : diabolic, perfid, drăcesc. anonim,-ă : cunoscut, ilustru, renumit, vestit, popular. anorganic : organic.

antemeridian : postmeridian. anterior : posterior. antic : nou, contemporan, actual. antipatic : simpatic. apariţie : dispariţie, pieire. apatic : energic, vioi, puternic. apleca : a ( se ) îndrepta, a se ridica, a se înălţa. aprig : pasiv, lent, indiferent. aprinde : 1.a ( se ) stinge; 2. a păli, a fi livid. aprins : stins aproape : departe. aproba : a 1. a nega, a contrazice ;2.dezaproba, a respinge, a condamna, a nu fi de acord. aprobare : dezaprobare, respingere, neacceptare. apropiat, -ă : 1. depărtat, -ă; necunoscut,-ă, străin,-ă. apropiere : depărtare, distanţare. apărea : 1.a dispărea, a se ascunde; 2. a apune; 3. a pieri. argat : stăpân, proprietar, patron. armonie : discordanţă, nepotrivire. arogant : umil, modest, supus. arăra : a dispărea, a pieri, a ( se ) ascunde. arşiţă : răcore, frig, răcelă, ger. ascensiune : coborâre, cădere, decăderedeclin. ascuţit : tocit, turtit. asemăna : a (se ) deosebi, a se difernţia, a se distinge. asemănare : eosebire, iferenţă, nepotrivire. asemănător : distinct, diferit. asocia : a ( se ) despărţi, a separa, a desface. asprime : moliciune. aspru : catifelat, mătăsos, moale. astupa : a destupa, a desfunda, a deschide. astâmpăr : neastâmpăr, nelinişte, impacienţă. atac : apărare, protecţie, pază, protejare. atent,-ă : neatent,-ă, cascat,-ă, uituc,-ă. atenţie : neatenţie, absenţă. ativitate : repaus, odihnă, pauză, pasivitate. atractiv,-ă : respingător, oribil, dezgustător, hidos. atracţie : repulsie, aversiune, silă, dezgust,antipatie. autentic : fals, nereal, neadevărat. autentic,-ă : fals,-ă, nereal, neadevărat. autohton : străin, venetic, intrus. autohton,-ă : străin,-ă, venetic, intrus. avangardă : ariergardă. avansa : 1.a ( se ) retrage, a pleca, a merge înapoi; 2. a retrograda; 3. a regresa, a decădea. avantaj : dezavantaj, defavoare, inconvenient. avar : risipitor, cheltuitor, nechibzuit. avar, -ă : risipitor, -oare, cheltuitor, nechibzuit.

avere : sărăcie. avut, -ă : sărac,-ă, sărman, nevoiaş. avut,-ă : sărac,-ă, sărman,-ă, nevoiaş,-ă. aşeza : a ( se ) ridica, a se scula. aţâţa : a calma, a potoli, a domoli, a linişti.

B

baban : micuţ, mititel. babă : tinerică, jună. baftă : ghinion, neşansă. banal : sofisticat, dichisit. bara : a debloca, a da drumul. barat : deblocat, eliberat, degajat. barbar : civilizat, cizelat, fin. batjocură : respect, apreciere. bază : vârf. beat : vigilent, treaz. beatitudine : nefericire, necaz, supărare. belicos : pacifist. belşug : sărăcie, lipsă. benefic : malefic, fatal, nefast. benign : malign. beteag : sănătos, nevătămat. bine : rău, greşit. binecuvânta : a blestema. binefăcător : răufăcător.vătămător, dăunător. birui : a pierde. biruinţă : înfrângere, eşec. biruitor : înfrânt, învins, bătut. bizar : comun. blajin : aspru, necruţător, crud, nemilos bleg : ager, iute, descurcăreţ. blestem : binecuvântare. blond : brunet, negricios, oacheş. blând : aprig, aspru, crâncen. blândeţe : asprime, cruzime, duritate. bogat : sărac, sărman. bogăţie : calicie, sărăcie. brav : fricos, laş. bravură : laşitate, frică. brusc : treptat, succesiv. brut : 1. net; 2. şlefuit. bucura : a se întrista, a se îndurera, a se mâhni, a suferi, a se supăra, a se necăji, a se posomorî. bucurie : amar, întristare, supărare, amărăciune, mâhnire, necaz, tristeţe.

bucuros : trist, mâhnit, abătut, amărât, necăjit. bun : rău, aspru, crud. bunăstare : sărăcie, calicie, lipsă. bunătate : răutate, cruzime, brutalitate. bădăran : domn. băga : a scoate, a extrage. băgăreţ : reţinut, retras, timid. bălai : negricios, brunet, oacheş. bălan : brunet, negricios, oacheş. bărbăţie : laşitate, frică, neputinţă. bătrân : tânăr. bătrânesc : tineresc. bătrâneţe : tinereţe. bătăios : paşnic, liniştit, potolit. bătători : afâna. băştinaş : alogen, străin. băţos : flexibil, maleabil.

C

cald : rece calic : bogat, avut. calificat : necalificat. calitate : viciu, cusur, defect. calm : agitat, neliniştit, zbuciumat. calomnia : a lăuda. camufla : a se arăta, a iesi la iveală. canicular : răcoros, răcoritor. capabil : incapabil, incompetent. capacitate : incapacitate, neputinţă. capitula : a învinge. capta : a emite, a emana. captiv : liber, independent, nesupus. categoric : nehotătât, imprecis, indecis. ceartă : împăcare, conciliere. celibatar : căsătorit. centralizare : descentralizare. cenzură : libertate. cert : incert, nesigur, indoielnic. certa ( a se ) : a se împăca. certat : împăcat. certificare : infirmare. certitudine : incertitudine, îndoială, dubiu. chema : a aluga. chiabur : sărac. chibzuit : nesăbuit, necugetat, necumpătat.

chipeş : urât, slut. chivernisi : a cheltui, a irosi. ciclic : aciclic. cinste : necinste, incorectitudine. cinsti : a batjocori, a necinsti, a dezonora. cinstit : necinstit, incorect. ciudat : comun, normal, obişnuit. civilizat : sălbatic, barbar, primitiv. civilizaţie : barbarie, primitivism, sălbăticie. clar : confuz, nedesluşit, încâlcit, vag. claritate : confuzie, neclaritate. clădi : a distruge, a demola, a dărâma. coborî : a urca, a se căţăra. cochet : neîngrijit, dezordonat. coerent : incoerent, ilogic, neclar. colecta : a risipi, a dispersa, a împrăştia. colorat : incolor, necolorat. colosal : neînsemnat, mic. comestibil : necomestibil. comod : incomod, supărător, neconfortabil. compact : dispersat. comparabil : incomparabil, inegalabil. competent : incompetent. competenţă : incompetenţă, incapacitate. competitiv : necompetitiv. complet : incomplet, parţial. compune : a descompune. comun : special, inedit. comunicativ : necomunicativ, nesociabil. concav : convex. concordanţă : neconcordanţă, nepotrivire, discordanţă. concret : abstract. condensa : a rarefia. conecta : a deconecta, a întrerupe. conferi : a retrage, a lua înapoi. confidenţial : public. confirma : a infirma, a nega, a dezminţi. confirmare : dezminţire, infirmare. conformist : nonconformist. considera : a desconsidera, a nu lua în seamă. consimţi : a refuza, a nu fi de acord. consistenţă : moliciune. consonanţă : distonanţă. constant : variabil, oscilantfluctuant, instabil. constanţă : variabilitate, nestatornicie, instabilitate. constructiv : distructiv.

construi : a demola, a nărui. construire : dărâmare, demolare. contagios : necontagios. contestabil : incontestabil, cet, nediscutabil. continua : 1.a stopa, a înceta; 2. a întrerupe, a se opri. continuitate : discontinuitate. continuu : discontinuu. contracta : 1. a se destinde; 2. a se relaxa. contracţie : relatare, destindere. contraindicat : indicat, potrivit. convenabil : inacceptabil, de neînchipuit. convergent : divergent. convingător : nesigur. conştient : inconştient. conştiincios : nepăsător. copt : 1. crud, nefiert; necopt. cordialitate : răutate, reavoinţă. corect : incorect, fals, eronat. corectitudine : 1.incorectitudine, greşeală, inexactitate; 2. necinste. corpolent : suplu, subţire, plăpând. corupt : cinstit, moral. cotropitor : liberator. crea : a distruge, a nimici. creare : distrugere, desfiinţare, nimicire. creator : distructiv. crede : a se îndoi. credincios : 1. necredincios, infidel; 2. ateu. credinţă : necredinţă. credit : debit. crescător : descrescător. creşte : 1.a diminua, a se micşora, a se împuţina; 2. a scădea, a se potoli, a se reduce; 3. a slăbi. creştere : descreştere, micşorare, limitare. creştin : 1. păgân; 2. ateu. creţ : drept, lins, neondulat. crispa : a se relaxa. cristalin : tulbure, neclar, opac. cronologic : aleatoriu. culca : a se trezi, a se scula, a se deştepta. culege : a împrăştia, a dispersa. culpabil : nevinovat, inocent. culpabilitate : nevinovăţie, inocenţă. cult : incult, neînvăţat, neinstruit. cultură : incultură, neştiinţă. cuminte : obraznic, zvăpăiat, neliniştit. cumpănit : nechibzuit.

cunoaştere : 1.necunoaştere; 2. ignoranţă. cunoscut : necunoscut. cupla : a decupla, a întrerupe legătura. curaj : teamă, frică. curat : murdar, nespălat, slinos. curgător : stătător. curiozitate : indiferenţă. curând : târziu. cuteza : a se teme. cutezător : temător, laş, fricos. cuvenit : necuvenit, nepotrivit, necorespunzător. câştig : pagubă, pierdere, prejudiciu. câştiga : a pierde, a cheltui, a irosi. cădea : a se ridica, a se înalţa. călduros : friguros, geros. căsători : a divorţa. căsătorit : necăsătorit. căţăra : a coborî.

D

da : a lua, a primi, a reţine. darnic : zgârcit, avar, lacom, calic, avid. deasupra : dedesupt. debil : sănătos, puternic, voinic. deceda : a învia, a reveni la viaţă. decent : necuviincios, indecent, nepoliticos. decis : indecis, nehotărât, şovăielnic. decizie : indecizie, nehotărâre, şovăire. declanşa : 1. a opri, a înceta; 2. a frâna. decola : a ateriza. defect : calitate. definit : indefinit, imprecis, nedefinit. defăima : a elogia, a lăuda, a diviniza, a slăvi. degenerare : regenerare, refacere. deliberat : involuntar, neintenţionat. delicat : grosolan, bădăran, necioplit. delicateţe : impoliteţe, mitocănie, grosolănie. demn : nedemn, devrednic, degradant. demnitate : laşitate. demola : a clădi, a reclădi. demoralizat : încurajat, îmbărbătat. denigra : a elogia, a lăuda, a diviniza, a slăvi. dens : rarefiat, rar. deosebi : 1. a confunda; 2. a suprapune, a contopi. deosebit : comun, ţters, obişnuit.

depopula : popula. deprimat : încurajat, îmbărbătat. deprinde : a se dezobişnui. depărta : a se apropia. depăşit : recent, nou. deranj : ordine, disciplină, rânduială. des : rarefiat, rar, distanţat. deschide : a închide, a încuia, a zăvorî. deschis : închis. descompune : a se reface. deseori : rareori, arar, rar. desface : a reface, a reclădi, a reconstitui. desfiinţa : a înfiinţa, a reînfiinţa. desfăşurat : strâns. desluşit : confuz, nedesluşit, încâlcit, vag. despărţi : a ( se ) reuni. despărţire : reîntâlnire, revedere. destins : încordat, tensionat. destoinic : neîndemânatic, nepriceput. desuet : nou, contemporan, actual. detaliat : succint, sumar, pe scurt. determinat : nedeterminat, neprecizat, nedefinit, nestabilit. detesta : a preţui, a aprecia, a respecta, a stima. devinitiv : vremelnic, trecător, temporar, efemer. devreme : 1. târziu; 2. tardiv. dezveli : a înveli, a acoperi. dezvolta : 1. a se atrofia, a decădea, a regresa, a involua. dezvoltare : diminuare, reducere, micşorare. dezvălui : a ascunde, a tăinui. deştept : prost, nătărău, nerod. deştepta : 1.a ( se ) prosti; 2. a ( se ) culca. diabolic : îngeresc, serafimic, angelic. dibaci : stângaci, nepriceput, neîndemânatic. dichisit : neîngrijit, dezordonat. dilata : a se comprima, a se contracta, a se strânge. dilatare : comprimare, contractare. dilatat : comprimat, condensat. dimineaţa : seara. diminua : a mări, a creşte, a spori. dinadins : neintenţionat, involuntar. dinainte : dinapoi, înapoi. dinamic : static, încet, inactiv. dincoace : dincolo. dintâi : ultim. dinăuntru : dinafară. direct : indirect, mijlocit, ocolit, ocolitor.

disciplinat : indisciplinat, neascultător, nedisciplinat. disciplină : indisciplină, neconformare, îndărătnicie. discordanţă : armonie, potrivire, acord. discret : indiscret, curios. discutabil : indiscutabil, sigur, cert, incontestabil, neîndoielnic. dispersa : a se aduna, a se concentra, a se acumula. disponibil : indisponibil. dispus : indispus, morocănos, nemulţumit. dispărea : a apărea, a reapărea. distant : 1.apropiat; 2. prietenos. distinct : nedesluşit, neclar. distinge : a confunda. distrat : atent, receptiv. distruge : a reclădi. diurn : nocturn. divizibil : indivizibil. divulga : a tăinui, a ascunde. dobândi : a pierde, a cheltui, a irosi. docil : obraznic, nesupus, neascultător. dogoare : răcoare. dolofan : slab, uscăţiv. domoli : 1. a se înverşuna; 2. a se dezlănţui, a se aţâţa. dorit : nedorit, respins. dosi : a se arăta, a iesi la iveală, a se ivi. dragoste : ură, duşmănie, vrăşmăşie. drept : 1. strâmb; 2. stâng; 3. incorect, fals; 4. oblic, înclinat; 5. şerpuit, ocolit; 6. nedrept. dreptate : nedreptate, abuz, inechitate. duce : 1. a se întoarce, a reveni; 2. a rămâne; 3. a sosi; 4. a reveni. dulce : amar, acru. dulceaţă : amărăciune, amăreală. dur : moale, şubred. durabil : trecător, temporar, vremelnic, efemer, pieritor. durduliu : slăbuţ, firav. dus : intors, înapoiere, revenire. dărnicie : avariţie, zgârcenie, lăcomie. rui : a primi, a lua. dărâma : a reface, a reclădi, a reconstitui.

E

echilibra : a se dezechilibra, a-şi pierde echilibru. echilibru : dezechilibru. echitabil : inechitabil, injust, părtinitor. echitate : inechitate, incorectitudine, nedreptate. econom : cheltuitor, risipitor. economisi : a risipi, a irosi, a cheltui, a prăpădi, a împrăştia.

edifica : a dărâma, a distruge. efemer : veşnic, dăinuitor. eficace : ineficace. eficienţă : ineficienţă, ineficacitate. egal : inegal. elastic : neflexibil, rigid. elasticitate : rigiditate, inflexibilitate. elementar : complex, cuprinzător, multilateral. elocvent : nesugestiv, neconcludent, neconvingător. enerva : a se calma, a se tempera, a se linişti, a se domoli. erudit : incult, neînvăţat, neinstruit, ignorant. erudiţie : incultură, neştiinţă, ignoranţă. esenţial : neesenţial, minor, neimportant. estetic : inestetic, neplăcut, urât. etatiza : a capitaliza. etern : efemer, vremelnic, trecător. eternitate : efemeritate, vremelnicie. evaziv : categoric, indiscutabil. evident : indoielnic, nesigur, dubios. evitabil : inevitabil, iminent. evolua : a stagna, regresa, a lâncezi. evoluţie : involuţie, regres. exact : 1.inexact, imprecis, incorect; 2. eronat, fals, greşit. excedent : deficit, lipsă, neajuns. excentric : comun, banal, obişnuit. excitant : inhibitor. exclude : a include, a îngloba, a cuprinde. exigent : îngăduitor, rolerant, indulgent. existent : inexistent, ireal. existenţă : neant, nefiinţă. expert : amator, nespecialist, diletant. explicabil : inexplicabil. exploatator : exploatat. extinde : a restrânge, a concentra, a scurta.

F

face : a distruge, a deteriora, a desfiinţa. facil : anevoios, greu, dificil. facilita : a îngreuna, a pune piedici. facilitate : dificultate, greutate, anevoinţă. facultativ : obligatoriu, categoric, imperativ. faimos : necunoscut, anonim. falit : fogat, avut, instărit. familiar : nefamiliar, necunoscut, străin. fastuos : sărăcăcios.

favorabil : nefavorabil, nefast, nepotrivit. favoriza : a împiedica, a frâna, a reţine, a stânjeni. fecund : steril, sterp, nefertil. fericire : nefericire, necaz, supărare, durere, mâhnire. fericit : nefericit. ferm : nehotărât, şovăielnic, ezitant, nesigur. fertil : nefertil, neroditor, neproductiv. fictiv : real, adevărat, autentic. ficţiune : realitate, veridicitate. fidel : infidel, nesincer, perfid, necredincios. fierbinte : rece, rece, friguros, geros, răcoros. fin : grosolan, bădăran, necioplit, nepoliticos. fineţe : vulgaritate, grosolănie. finit : infinit, nelimitat. firesc : nefiresc, nenatural, ciudat. fix : mobil, nestatornic, mişcător. flexibil : inflexibil, nemaleabil, neflexibil. flexibilitate : neflexibilitate, rigiditate. folos : daună,sticăciune, pagubă, detriment. folosi : dăuna. folositor : dăunător, vătămător, păgubitor. forţă : slăbiciune, neputinţă. fost : viitor. fragmentar : complet, total, întreg. frapant : comun, obişnuit. frecvent : rareori, arar, rar, uneori. fricos : curajos, indrăzneţ, inimos. frumos : urât, inestetic, neplăcut. frumuseţe : urâţenie, sluţenie. fruntaş : codaş. frământare : linişte, calm, nepăsare. frăţie : duşmănie, ură, vrajbă. fudul : modest, simplu. fundamental : secundar, neesenţial, complementar. funest : vesel, voios. furios : calm, liniştit, cumpătat. fuziona : a disocia, a separa, a distinge. fălos : smerit, evlavios. ţarnic : sincer, cinstit, leal, fidel, corect, neprefăcut. făţiş : ascuns, enigmatic, tainic, închis.

G

galant : nepoliticos, nemanierat, grosolan. galopant : încet, domol. garantat : nesigur, incert, îndoielnic.

general : particular, individual. generaliza : a particulariza, a individualiza. generos : egoist, avar, zgârcit. generozitate : meschinărie, zgârcenie, avariţie. gentil : nepoliticos, nemanierat, grosolan, necivilizat. geros : călduros. ghinion : noroc, şansă, izbândă. gigantic : minuscul, neînsemnat, miniatural. global : parţial, incomplet. glorifica : a defăima, a calomnia. glumeţ : posomorât, morocănos, trist. goni : 1. a chema, a solicita, a invita. grabnic : lent, domol, încet. gras : slab, uscăţiv, slăbănog. greu : uşor, lesne, comod. greşi : a corecta, a rectifica, a îndrepta. grijuliu : neatent, căscat. gros : subţire, îngust. grosolan : politicos. grăbit : temperat, domoş, încet. grăi : a tăcea, a amuţi, a tăinui. gălăgie : linişte, calm.

H

hain : bun, blând, îngăduitor. haos : ordine, disciplină, rânduială. haotic : ordonat, uniform, ritmic. hapsân : generos, caritabil. harababură : ordine, orânduială, disciplină. harnic : leneş, trândav, indolent, puturos. hazardat : neriscant, nepericulos. hazliu : trist, abătut, îndurerat, deprimat. hidos : arătos, prezentabil, frumos. himeric : real, aievea, concret. hodorogit : funcţional, bun. hotărâre : ezitare, şovăire, nehotărâre. hotărât : nehotărât, ezitant, nesigur, indecis, şovăielnic. hotărî : a ezita, a şovăi, a se codi. hâd : frumos. hâtru : ursuz, morocănos, posac. hămesit : sătul, îndestulat, săturat. hărmălaie : linişte, tihnă, odihnă. hărnicie : trândăvie, lenevie, puturoşenie.

I

identic : diferit, deosebit, divers. idolatriza : a defăima, a ponegri, a denigra. ieftin : scump, costisitor. ieftini : a se scumpi, a se majora, a creşte. ierta : a pedepsi, a a condamna, a certa, mustra. ignorant : inteligent, deştept, ager. ilegal : legal, permis. ilustru : neînsemnat, necunoscut, insignifiant. iluzie : deziluzie, decepţie, dezamăgire. iluzoriu : realizabil, real, posibil. imaculat : pătat, murdărit, denigrat. imaginar : real, autentic, adevărat. imens : minuscul, neînsemnat, miniatural, mărunt. impacient : răbdător. impartial : subiectiv, părtinitor. impasibil : sensibil, receptiv, simţitor. impertinent : politicos, cuviincios, gentil. impetuos : stăpânit, cumpătat, echilibrat. implacabil : îngăduitor, tolerant, iertător. import : export. important : neînsemnat, neimportant. impudic : decent, cuviincios, cinstit. impulsiv : cumpătat, stăpânit, calm. inamic : prieten, camarad, amic. independenţă : dependenţă, aservire, înrobire. indezirabil : plăcut, agreat, dorit. indigen : străin, venetic. indispensabil : inutil, nefolositor, netrebuicios. indispoziţie : bucurie, plăcere, satisfactie. indispus : vesel, surâzător, radios. individual : general, universal. indolent : grijuliu, prudent. indulgent : aspru, crud, nemilos. inedit : obişnuit, comun. inert : activ, dinamic, întreprinzător. inferior : superior. infim : imens. infinit : finit, limitat, delimitat. inimos : laş, fricos, temător. iniţiat : neexperimentat, nepriceput. inspira : a expira. instaura : a detrona, a destitui. instiga : a aplana, a domoli, a calma.

institui : a destitui, a desfiinţa. instruit : neinstruit, neştiutor, incult. insucces : reuşită, succes, realizare. intens : slab, scăzut. intensifica : a tempera, a modera, a potoli. interes : dezinteres, apatie, pasivitate. interior : exterior. intim : public, comun. intolerabil : admisibil. introducere : încheiere. inutil : necesar, trebuincios. invada : a elibera, a descătuşa, a slobozi. invadator : eliberator, dezrobitor. ipocrit : sincer, deschis, cinstit. ipotetic : cert, sigur, precis. irascibil : calm, cumpătat, potolit. iritant : calmant, reconfortant, odihnitor. irosi : a economisi, a agonisi, a strânge. iscusinţă : nepricepere, neîndemânare, stângăcie. iscusit : stângaci, nepriceput, neîndemânatic. isteţ : prost, nemărginit, netot. iubi : a urî. iubire : ură, aversiune, ostilitate. iute : încet, lent, domol. ivi : a dispărea, a se ascunde. izbândi : a eşua, a rata. izbândă : eşec, nereuşită, înfrângere.

Î

îndemânatic : neîndemânatic.

J

jenat : îndrăzneţ. jilav : uscat, zbicit, zvântat. jos : înalt. josnic : demn, vrednic. jovial : ursuz, morocănos, posac. juneţe : bătrâneţe, senectute. just : eronat, fals, greşit, neadevărat. justificat : nejustificat, neîntemeiat, nefundamentat. justiţie : nedreptate, inechitate.

K

L

larg : strâmt, îngust, neîncăpător. larmă : linişte, tihnă. lat : îngust, srtâmt, limitat. laş : curajos, temerar, îndrăzneţ. lecui : a se îmbolnăvi. lega : a dezlega, a deznoda, a desface. legal : nepermis, ilicit, interzis. lesne : anevoie, dificil, greu. lesnicios : anevoios, dificil, greu. libertate : robie, sclavie, şerbie. licit : ilicit, ilegal, nepermis. lihnit : sătul, îndestulat, săturat. limbut : tăcut, necomunicativ. limitat : nelimitat, nemărginit, infinit. lin : tumultos, năvalnic, furtunos. linişte : gălăgie, larmă. liniştit : agitat, neliniştit, frământat. lins : ondulat, buclat, creţ. lipi : a se dezlipi, a se detaşa, a se desprinde. livid : îmbujorat, aprins. lizibil : ilizibil, indescifrabil, neciteţ. locuit : pustiu, nelocuit. logic : iraţional, negândit, ilogic. loial : neloial, perfid, corupt. loialitate : perfidie, infidelitate, nesinceritate. lucid : iraţional, neraţional, negândit. lucios : mat. lugubru : vesel, distractiv. lumina : 1.a se întuneca; 2. a se înnopta. luminat : 1.întunecat, neguros, înnegurat. luminos : întunecos. lumină : întuneric. lung : scurt, redus. lungi : a se scurta, a se micşora, a reduce. lungit : scurtat, redus. lămuri : a complica, a încâlci, a încurca. lămurit : nelămurit, confuz, nedesluşit, vag, neclar. lărgi : a se strâmta, a se strânge, a se îngusta. lăuda : a huli, a insulta, a blsfemia. lăţi : a se îngusta.

M

macroscopic : microscopic. magnific : banal, modest, neînsemnat. mahmur : treaz. major : 1.minor; 2. neesenţial, secundar. majora : a micşora, a diminua, a scădea. majorare : micşorare, reducere, îngustare. maleabil : rigid, inflexibil, dur. manierat : necioplit, grosolan, bădăran. mare : 1. mic; 2. neînsemnat, mărunt, neimportant. marginal : central. material : imaterial, spiritual. matur : imatur, tânăr, necopt. maturitate : imaturitate. maxim : minim. merge : a se opri, a sta, a poposi, a staţiona. merit : cusur, defect, deficienţă. mic : mare, înalt. micşorat : adăugat, sporit, mărit. migra : a se statornici, a se fixa, a se stabili. milos : nemilos, crud. milostiv : necruţător, neîngăduitor, nemilos. mitocan : gentil, politicos, amabil. mişcare : staţionare, oprire. moale : tare, aspru, scorţos. mobilitate : imobilitate, stabilitate, fixitate. moderat : impulsiv, nereţinut, necumpănit. modern : vechi, depăşit. modest : infatuat, încrezut, îngâmfat, infumurat. mohorât : 1.senin; 2. vesel, surâzător, zâmbitor. molatic : ager, agil, sprinten. moral : imoral, decadent. moralitate : imoralitate, desfrâu, corupţie. morocănos : 1. amuzant, nostim, hazliu. moţăi : a se trezi, a se scula, a se deştepta. muiat : uscat, zbicit, zvântat. mult : puţin, neîndestulător, insuficient. multumi : a nemulţumi, a supăra. mulţumit : nemulţumit, nesatisfăcut, supărat. munci : a lenevi, a trândăvi. muncitor : leneş, trândav, indolent. muncă : odihnă, repaus. muri : a învia. a renaşte. muritor : nemuritor. mâhnit : vioi, vesel, zglobiu. mândru : modest, simplu. mărginit : nemărginit, infinit, nelimitat.

mări : a micşora, a limita, a reduce. mărire : 1.decadenţă, regres, declin, decădere; 2. micşorare, reducere, îngustare. mărturisi : a tăinui, a ascunde. mărunt : înalt, graţios, zvelt.

N

naiv : viclean, smecher, şiret. natural : artificial, nenatural, prefăcut. naşte : a muri, a deceda, a răposa. naştere : moarte, deces. neastâmpărat : cuminte, liniştit. nefiresc : natural, firesc, real. neliniştit : calm, cumpătat, stăpânit. nemurire : vremelnicie. nemuritor : efemer, vremelnic, trecător. neprietenos : prietenos, sociabil. neted : aspru, rigid. nobil : josnic, netrebnic, nedemn. normal : anormal, nefiresc, neobişnuit. nădejde : deznădejde, disperare. năpăstuit : norocos, fericit.

O

obez : slab, uscăţiv. obiectiv : subiectiv, părtinitor. obiectivitate : subiectivitate, părtinire. obişnui : a se dezobişnui, a se dezvăţa, a se dezbăra. obişnuit : deosebit, extraordinar, excepţional, neobişnuit. obosi : a se odihni. obosit : odihnit. obraznic : binectrescut, cuminte. obscen : decent, respectuos, cuviincios. obscur : limpede, transparent, senin. obscuritate : seninătate, transparenţă, limpezime. ocupat : liber, neocupat, disponibil. odihni : a munci, a face treabă, a trebălui, a trudi. oferi : a primi, a căpăta, a dobândi, a lua. oficial : neoficial. ofili : a se înviora, a se împrospăta. omenesc : neomenesc, inuman. omogen : neomogen, eterogen onest : incorect, necinstit, nedrept. onoare : dezonoare, necinste, ruşine. onora : a dezonora, a batjocori, a dispreţui.

oofilit : rumenit, îmbujorat. opac : transparent, limpede, clar. oportun : inoportun, nepotrivit, nedorit. opri : a porni, a pune în mişcare. oprimat : ocrotit, protejat. opulent : mizer, pauper, sărac. ordine : anarhie, dezordine, haos, dezorganizare. ordonat : neglijent, dezordonat, neîngrijit. organizat : dezorganizat. orgolios : modest, umil, smerit. oribil : plăcut, agreat, atrăgător. oricând : nicicând, niciodată. original : imitat, falsificat, prefăcut. oscila : a fixa, a imobiliza, a stabili. osteni : a odihni. osândi : a absolvi, a ierta, a scuti.

P

pace : război, bătălie, luptă. pacienţă : impacienţă, nerăbdare, încordare. palpabil : placid, pasiiv. par : impar. paradis : iad, infern. particular : universal, general. parşiv : sincer, cinstit, neprefăcut. parţial : 1.imparţial, nepărtinitor, obiectiv; 2. total. pasibil : impasibil. pasiune : indiferenţă, monotonie, plictiseală, apatie. pasiv : activ, dinamic, întreprinzător. paşnic : agresiv, războinic, belicos. pedepsi : a cruţa, a ierta. perceptibil : imperceptibil, minuscul. pereche : unic, impar, nepereche. perfecţiune : imperfecţiune, meteahnă, cusur. permanent : temporar, provizoriu, trecător. permeabil : impermeabil. permis : interzis, ilegal, nepermis. permite : a interzice, a opri. perpetuu : efemer, trecător, temporar. perseverent : delăsător, apatic, indolent. persistent : trecător, temporar. pieptiş : ocolit. pierde : a găsi. pios : păgân, păcătos, eretic. piti : a se ivi, a se arăta, a apărea.

pizmaş : cordial, afectuos, amical. pleca : a veni, a sosi a ajunge. plecare : revenire, reîntoarcere. plecat : 1. drept, vertical; 2. mândru, încrezut; 3. sosit, venit. plin : gol, sec, deşert. ploios : secetos, uscat, sterp. plăcea : a detesta, a displăcea. plăcere : neplăcere, aversiune, repulsie. plăcut : neplăcut, antipatic, iritant. plăpând : viguros, robust. poftit : nepoftit, neinvitat, nesolicitat. pompos : modest, simplu, moderat. ponegri : a lăuda, a elogia, a glorifica, a slăvi. ponosit : nou, neuzat. popular : necunoscut, anonim. porni : a termina, a încheia, a conchide. posac : sociabil, comunicativ. posibil : imposibil, neizbutit, irealizabil, utopic, neverosimil. precis : vag, aproximativ, neprecis. precizie : imprecizie, inexactitate. predecesor : succesor, urmaş, descendent. prefaţă : postfaţă, încheiere, epilog. prefăcut : neprefăcut, sincer, cinstit. pregătit : 1. nepregătit; 2. ignorant, neînvăţat. prelungi : a scurta, a reduce, a tăia. preocupat : nepăsător, indiferent, apatic. pretenţios : nepretenţios, simplu, modest. pretutindeni : nicăieri. previzibil : imprevizibil, neaşteptat, neprevăzut. prevăzut : neprevăzut, neaşteptat. prezent : absent, inexistent. prezenţă : absenţă, inexistenţă. preţios : nepreţios, lipsit de valoare. preţui : a dispreţui, a nesocoti, a desconsidera. pricepere : nepricepere, stângăcie, neîndemânare. priceput : nepriceput, stângaci, neştiutor. prielnic : neprielnic, nefavorabil, necorespunzător, nepotrivit. prieten : duşman, adversar, rival. prietenie : duşmănie, vrajbă, discordie. prietenos : ostil, duşmănos, potrivnic. primar : secundar, neesenţial. primi : 1.a refuza, a respinge; 2. a alunga, a îndepărta, a înlătura; 3. a trimite. primitor : neospitalier, neprietenos. prinde : 1. a da drumul; 2. a răspândi. prisos : lipsă, sărăcie, pauperitate. privat : public, comun, general.

pro : contra, împotrivă. proaspăt : vechi, alterat, stătut. probabil : sigur, hotărât. productiv : neproductiv, neroditor, neprofitabil. productivitate : neproductivitate, ineficienţă. profana : a cinsti, a preţui, a onora. progres : regres, descreştere, declin. progresa : a regresa, a descreşte, a scădea. propice : nefavorabil, neprielnic. propriu : impropriu, nepotrivit, neadecvat. prosperitate : penurie, sărăcie, lipsă. prost : înţelept, stiutor, deştept. proteja : a prigoni, a persecuta, a oprima. provizoriu : permanent, continuu, neîncetat. pudic : obscen, indecent. pueril : adult, matur. pur : impur, eterogen, amestecat, murdar. puritate : impuritate, necinste. putere : neputinţă, incapacitate, slăbiciune. puternic : slab, istovit, firav, delicat, gingaş. putinţă : neputinţă, imposibilitate. păcătos : credincios, evlavios, cuvios. păgubi : a despăgubi, a câştiga. părăsi : a se reîntoarce, a reapărea, a reveni. pătrunde : a ieşi.

Q

R

radios : sumbru, lugubru, mohorât. rafinat : 1. brut; 2, nedelicat, nemanierat, neşlefuit. rai : iad, infern, gheenă, tartar. randament : ineficienţă, neproductivitatte, incapacitate. rapid : lent, molatic, încet, molâu rata : a câştiga, a realiza, a dobândi. ratat : reuşit, realizat. raţional : iraţional, ilogic, negândit. raţiune : nebunie, demenţă, sminteală. real : ireal, imaginar, închipuit, fantastic. realist : idealist, visător. realitate : vis, închipuire, fantezie. realizare : eşec, nereuşită, înfrângere, insucces. recomandat : nerecomandat, nepotrivit, neindicat. recompensă : pedeapsă, compensaţie, sancţiune. recunoaşte : a contesta, a tăgădui, a nega, a respinge.

recunoaştere : nerecunoaştere, respingere, negare. recunoscut : 1.anonim; 2. neapreciat, nerecunoscut. recunoştinţă : nerecunoştinţă, ingratitudine. recupera : a pierde, a irosi. reduce : a mări, a creşte, a lărgi. redus : mărit, crescut, lărgit. refuz : accept, admitere, consfinţire. regresa : a înainta, a avansa, a progresa. regu: neregulă, dezordine. relaxa : a se osteni, a trudi. reliefa : a masca, a ascunde, a disimula. relitate : aparenţă, iluzie. remarcabil : neînsemnat, neglijabil, modest. remediabil : iremediabil, ireparabil, ireversibil. renega : a accepta, a admite, a încuviinţa. rentabil : neproductiv, neavantajos. repede : încet, agale, domol, lin, potolit, molcom. repeziciune : încetineală, zăbavă, întârziere. reprezentativ : nesemnificativ, secundar, neimportant. repudia : a accepta, a admite, a încuviinţa, a aproba. respecta : a dispreţui, a nesocoti, a desconsidera. respectuos : impertinent, necuviincios. respinge : a atrage, a ispiti, a seduce, a momi, a ademeni. responsabil : iresponsabil, inconştient. reuni : a separa, a se desface, a se izola. reuşi : a eşua, a rata. reuşit : ratat, eşuat, nereuşit. reuşită : înfrângere, eşec, insucces, nereuşită. reversibil : ireversibil. revolta : a se supune, a se subordona. revoltat : supus, ascultător, obedient. rezervat : exuberant, expansiv, comunicativ. rezilia : a incheia ( un contract ). rezistent : fragil, sensibil, nerezistent. rezonabil : absurd, ilogic, aberant. reţinut : impulsiv, nestăpânit, necumpătat. ridica : 1. a coborî, a se prăvăli; 2. a dărâma, a cădea, a surpa. rigid : flexibil, maleabil. risipi : a aduna, a concentra, a culege. risipit : adunat, agonisit, strâns. risipitor : strângător, econom. ritmic : aritmic, necadenţat. robust : slab, slăbuţ, uscăţiv. rodnic : steril, sterp, arid. rudimentar : evoluat, dezvoltat, perfecţionat. ruinat : bogat, înstărit, avut.

rumen : pal, palid, livid. rânduială : neorânduială, neregulă, dezordine. răbdare : nerăbdare, impacienţă, neastâmpăr. răbdător : nerăbdător, impacient, intolerant. rări : a aglomera, a îngrămădi. răsfirat : îngrămădit, adunat, strâns. răsplată : pedeapsă, sancţiune, condamnare. răsplătit : pedepsit, sancţionat, condamnat. răspândi : a se concentra, a se polariza. răspândit : adunat, strâns. răsări : a apune, a asfinţi, a scăpăta. răsărit : apus, asfinţit. răutăcios : prietenos, cumsecade, paşnic.

S

sacadat : aritmic, necadenţat. sadic : blând, blajin, bun. salubru : insalubru, nesănătos, neigienic. sanătate : boală, maladie, beteşug. sarcastic : amabil, cumsecade. satisfacţie : nemulţumire, neplăcere. satisfăcut : decepţionat, dezamăgit, nesatisfăcut. satisfăcător : nesatisfăcător, nemulţumitor. savant : ignorant, incult, neinstruit. saţietate : foame. scula : 1. a se culca; 2. a cădea, a pica. scund : înalt, zvelt. searbăd : delicios, apetisant, gustos. seca : a inunda, a îneca. simplu : complex, complicat. simultan : succesiv, treptat, consecutiv. sincer : nesincer, ipocrit, prefăcut. sinceritate : făţărnicie, prefăcătorie, simulare. sinuos : drept. slobod : închis, captiv. slobozi : a închide, a încuia, a zăvorî. slăvi : a ponegri, a defăima, a calomnia. smerenie : necuviinţă, indecenţă. sobrietate : desfrâu, destrăbălare, imoralitate. sobru : vesel, voios. sociabil : retras, izolat. socoti : a ignora, a dispreţui, a desconsidera. stabil : 1. instabil, schimbător, nestatornic; 2. fluctuant, variabil. stabilitate : instabilitate, mobilitate, nestatornicie. static : mişcător, mobil.

statornic : nestatornic, instabil, inconsecvent, capricios, năzuros. statornicie : efemeritate, vremelnicie. steril : fertil, rodnic, bogat. sterp : fecund, prolific. stima : a dispreţui, a subaprecia, a nesocoti. stimat : ignorat, desconsiderat. stimula : a descuraja, a deprima. straniu : obişnuit, normal, firesc. strident : discret, delicat, pal. strânge : a împrăştia, a risipi, a răspândi. strângător : risipitor, cheltuitor, nechibzuit. străin : cunoscut, popular. stânjenit : îndrăzneţ, curajos, inimos. stârni : a domoli, a potoli, a tempera. stăpân : servitor, argat, slujitor. stăpânire : nerăbdare, impulsivitate, nestăpânire. stăpânit : nestăpânit, impulsiv, necumpănit. suav : necioplit, nedelicat. succes : insucces, eşec, nereuşită. sugestiv : nesemnificativ, secundar, neimportant. sui : a (se) pogorî, a coborî, a cădea. suiş : coborâş, coborâre. suportabil : insuportabil. supus : nesupus, rebel, răzvrătit. supăra : a ( se ) veseli, a se bucura, a se amuza. surplus : pierdere, deficit, pagubă. sus : jos suscita : a aplana, a domoli, a calma, a potoli. susţine : a tăgădui, a respinge, a nega. sârguincios : trândav, indolent, neglijent. sârguinţă : trândăvie, indolenţă, nepăsare. sălbatic : domestic, îmblânzit. sănătos : bolnav, vătămat, suferind. sărat : nesărat. sărman : avut, bogat, înstărit. sătul : flămând, înfometat, hămesit. săţios : nesăţios, inconsistent.

T

taciturn : vorbaret, galagios, flecar, palavragiu. talentat : netalentat, neînzestrat. tangibil : intangibil, de neatins. tardiv : timpuriu, prematur, devreme. tare : 1. încet, agale, lent; 2. moale; 3. slab, vlăguit, nerezistent. teafăr : vătămat, invalid, mutilat.

temeinic : nerezistent, şubred, firav. temeinicie : nestatornicie, instabilitate, inconstanţă. temerar : laş, fricos, temător. tempera : a aţâţa, a incita, a intărâta, a provoca. temperamental : calm, cumpătat, potolit, liniştit. temperat : nestăpânit, impulsiv, necumpănit. temporal : atemporal. temporar : etern, veşnic, permanent. tenace : apatic, indiferent. tenacitate : inconsecvenţă, fluctuaţie. terestru : ceresc, cosmic. termina : a începe, a întreprinde, a iniîia. tern : strident, ţipător. ticsi : a goli, a scoate, a deşerta. ticălos : cinstit, sincer, loial. tihnit : zbuciumat, tulburat, neliniştit. timiditate : îndrăzneală, insolenţă, neruşinare. timpuriu : tardiv, târziu. tinereţe : bătrâneţe, senectute. tipic : atipic. tolerant : necruţător, neîngăduitor, nemilos. toleranţă : intoleranţă, neomenie. tomnatic : primăvăratic. torid : geros, friguros. tot : nimic. total : parţial, incomplet. totdeauna : niciodată, nicicând. tragic : comic, hazliu, glumeţ. trainic : nerezistent, şubred, firav. trecut : viitor. trist : bucuros, bine dispus. trufaş : smerit, modest, supus. trândav : sârguincios, harnic, muncitor. trăi : a muri, a se stinge, a se prăpădi. tulburat : liniştit, tihnit, netulburat. tumult : linişte, acalmie, tăcere. tăcea : a vorbi, a glăsui, a spune. tăcere : larmă, gălăgie, zarvă. tăcut : gălăgios, zgomotos, guraliv. tăgădui : a susţine, a apăra, a confirma.

U

ud : uscat, zvântat, zbicit. uita : a memora, a reţine, a-şi aminti. uman : inuman, animalic.

umblat : nestrăbătut, neumblat. umbrit : luminat, însorit, luminos. umfla : a se dezumfla. umple : a se goli, a se deşerta. uni : a separa, a izola, a desface. unic : multiplu, numeros. unifica : a deymembra, a separa, a divide. uniform : divers, neuniform. uniformitate : diversitate, varietate, gamă. unilateral : multilateral. unire : despărţire, ruptură, divizare, fractionare, segmentare. unitate : diversitate, varietate, gamă. urgenta : a tărăgana, a întârzia, a zăbovi. uriaş : pitic, mic, scund. ursuz : sociabil, prietenos. urât : frumos, chipeş, arătos. urî : a plăcea, a simpatiza, a îndrăgi. usca : a uda, a umeyi. uscat : umed, jilav. uscăţiv : împlinit, rotofei, dolofan. util : inutil, nefolositor, netrebuicios. uzat : neuzat, neîntrebuinţat, netocit. uzual : rar, arar, uneori. uşura : a îngreuna, a apăsa, a pune piedici.

V

vacant : ocupat. vacarm : linişte, tihnă, odihnă, pace. valid : invalid, bolnav, infirm. valida : a infirma, a anula. valoros : nesemnificativ, secundar, neimportant. variaţie : monotonie, uniformitate, plictiseală. vast : restrâns, comprimat, micşorat. veghea : a moţăi, a picoti, a dormita. venera : a ponegri, a defăima, a calomnia. venerat : defăimat, calomniat. veni : a pleca, ase duce. veridic : fals, greşit, eronat. veritabil : neautentic, contrafăcut, denaturat. verosimil : neverosimil, ireal, neadevărat. vesel : trist, deprimat, dezolat. veseli : a se întrista, a se supăra, a se mohorî, a se înnegura. vestit : necunoscut, anonim, neştiut. veşnic : trecător, temporar, vremelnic, efemer, pieritor. veşnicie : clipită, moment scurt.

viabil : şubred, nerezistent, precar. viaţă : moarte, deces. viciat : neviciat, curat, sănătos. victorie : înfrângere, nereuşită, eşec. victorios : invins, înfrânt, biruit. viguros : slab, firav, slăbuţ. vindecabil : incurabil, nevindecabil. vinovat : inocent, nevinovat, candid. vinovăţie : nevinovăţie, inocenţă.ingenuitate. violent : calm, cumpătat, potolit, liniştit. virtute : cusur, defect, beteşug, meteahnă, viciu. visător : realist, practic. viteaz : laş, fricos, temător. viu : mort, decedat, răposat. vizibil : invizibil, şters. voinic : pipernicit, mic, pirpiriu. voios : necăjit, amărât, deprimat. voit : involuntar, neintenţionat. vorbăreţ : tăcut, taciturn. vrednic : leneş, trândav, indolent, puturos.

Z

zbiciuma : a se linişti, a se calma, a se domoli. zgârcit : cheltuitor, risipitor, darnic. zi : noapte. zice : a tăcea. zidi : a dărâma, a ruina, a dărăpăna, a nărui. zori : a încetini, a frâna. zvăpăiat : liniştit, serios, cumpătat. zăbovi : a grăbi, a zori, a iuţi. zăpuşeală : frig, răceală.

A

SINONIME

a îndruma : a călăuzi, a dirija, a povăţui, a sfătui, a îndrepta. abandon : părăsire, renunţare.

abatere : 1. îndepărtare; 2. infracţiune, contravenţie. abdomen : pântec, burtă. abil : îndemânatic , priceput, şiret. acumula : a aduna, strânge. acuza : a învinui, învinovăţi. ademeni : a ispiti, a înşela, a atrage, a momi. adera : a se lipi, a se alătura, a se ataşa. adeverinta : dovada, certificat, atestat. adeverinţă : dovadă, certificat, atestat. admite : a accepta, a permite, a îngadui. adorabil : fermecător, încântător. aduce : a transporta, a căra. aduna : a strânge, a culege, a colecta. adversar : rival, concurent. adâncime : profunzime. adăpost : refugiu, protecţie. aer : vazduh, atmosferă. afla : a descoperi, a găsi. afânat : pufos, moale. agale : alene, domol, liniştit. agasa : a irita, a enerva. ager : destept, iscusit, ingenios, priceput. agil : iute, sprinten, vioi, ager agonisi : aduna, a strange, a economisi, a-şi face rezerve. agresiv : violent, brutal, impulsiv, dur. agăţa : a atarna, a suspenda, a spânzura. aidoma : la fel, întocmai, asemenea. ajunge : 1. a sosi; 2. a izbuti, a reuşi, a realiza (un scop). ajusta : a micşora, a potrivi. alcătui : a face, a construi, a întocmi. alege : a selecta, a selecţiona. alerga : a goni, a fugi. alia : a se uni, a se întovărşi, a face front comun. aliena : 1. a înstrăina, a transfera; 2. a înnebuni. altercaţie : ceartă, sfadă, neînţelegere. alunga : a izgoni, a înlatura, a îndeparta, a expulza. alură : înfăţişare, aspect, faţă. amabil : binevoitor, prietenos. ambiţie : aspiraţie, dorinţă, râfnă. ameliora : îndrepta, îmbunătăţi. amenaja : a aranja, a pune in ordine, a pregati amenintare : 1. pericol, primejdie; 2. critica, apostrofare amesteca : 1. a combina, a asocia, a impreuna; 2. a interveni, a se baga amic : prieten, tovaras amurg : asfintit, inserare amuti : a tacea, a pierde glasul

amuza : a se veseli, a se distra, a rade. amăgi : a înşela, a păcăli, a ispiti, a minţi. amărât : trist, supărat, mâhnit. anevoie : greu, dificil, abia. animat : insufletit, viu anina : a agata, a atarna, a prinde (de ceva) anonim : necunoscut, neinsemnat anticipa : a prevesti anula : a sterge, a radia, a suprima, a desfiinta apasator : chinuitor, sufocant, greu, neplacut apela : a cere apleca : a se indoi, a se inclina, a se incovoia apostrofa : a certa, a face observatii, a critica aprig : 1. iute, inflacarat; 2. aspru, darz, crunt aprinde : a lua foc, a arde, a atata, a izbucni asana : a curati asasin : criminal, ucigas, talhar asculta : 1. a auzi, a fi atent, a audia; 2. a se supune, a se conforma ascunde : a tainui, a piti, a camufla, a masca asigura : a garanta, a incredinta asmuti : a starni, a a indemna aspect : infaţişare, faţă. aspira : a năzui, a tinde, a râfni. asprime : severitate, strictete, duritate asterne : a intinde, a acoperi, a imprastia astupa : a inchide, a bloca, a acoperi asuda : a transpira, a nadusi atasa : a adauga, a alipi, a anexa atribui : a da, a acorda auster : sobru, aspru, sever autentic : adevarat, real, sigur, original auzi : 1. a asculta, a retine; 2. a se zvoni, a se afla avansa : 1. a inainta, a progresa; 2. a evolua, a a creste, a se mari avantaj : folos, castig, profit; avar : zgarcit, calic avea : a poseda, a detine, a stapani aventuta : a risca, a se incumeta avere : bogatie, avutie, bunuri aversiune : repulsie, sila, dezgust, azvarli : a arunca, a indeparta, a da deoparte

B

bafta : noroc, sansa bal : dans, petrecere balai : blond, balan

balcon : cerdac, foisor, fereastra baltat : pestrit, amestecat banal : neinsemnat, neinteresant banuiala : presupunere, intuitie, presimtire barfi : a vorbi de rau, a calomnia, a ponegri, a defaima barlog : culcus, vizuina, locuinta,adapost bascalie : ras, batjocura, gluma basm : poveste batatori : a presa, a a indesa bate : a da pumni, a maltrata, a brutaliza batjocori : a insulta, a umili, a injosi batos : drept, teapan, tare baza : temelie, fundament bazar : targ, piata belea : necaz, suparare, neplacere benchetui : a chefui, a petrece beneficia : a avea un folos, a profita, a castiga benevol : facultativ, nesilit betesug : infirmitate, vatamare bezmetic : zapacit, aiurit bezna : intuneric biet, biata : sarman, nenorocit binecrescut : cuviincios, educat birocratie : formalism birt : bufet, bodega, restaurant birui : a invinge, a izbuti bivol : malac, martahala bizar : ciudat, excentric, fantezist bizui : a se increde, a se baza bland : bun, domol, pasnic, blajin blasfemie : defaimare, injurie, calomnie blazat : indiferent, plictisit, dezgustat, sceptic blestema : a afurisi, a a ocari, a huli bloca : a izola, a inchide, a astupa blond : balan, balai, spelb bluf : nascocire, minciuna boala : suferinta, maladie boare : adiere, vantisor bobina : a infasura boboc : mugur, pui bocet : plans, jeluire. bodegă : bufet, birt. bogat : avut, instarit boicota : a refuza, a se opune, a nu primi bojdeuca : coliba, cocioaba bold : ac, tepusa, teapa

bolta : cer, cupola, arc, arcada bombani : a mormai, a boscorodi, a murmura bondoc : indesat boneta : scufie, tichie, caciulita bont : ciunt, turtit, retezat borangic : matase boreal : nordic borfas : hoţ, pungaş, şarlatan. boroboata : pozna, sotie, nazbatie bostan : dovleac botit : sifonat, mototolit brancarda : targa brau : cingatoare, curea brav : viteaz, inimos, voinic breaz : grozav, iscusit, destept bresa : spartura, gaura, fisura breviar : prescurtare, rezumat, sinteza bribegi : a hoinări, a rătăci, a vagabonda. brodi : a nimeri, a gasi bruma : chiciura, promoroaca brun : cafeniu-inchis, negricios, oaches brusc : deodata, pe neasteptate, fara veste brutalitate : duritate, nepolitete, grosolanie bucalat : grasut, durduliu, bucate : hrana, alimente, mancare buchet : 1. manunchi; 2. aroma, parfum buclat : cret, inelat bucluc : belea, necaz, incurcatura bucurie : veselie bucuros : vesel, multumit bufon : mascarici, paiata buimac : zapacit, aiurit buluc : gramada, inghesuiala bunastare : prosperitate, bogatie, opulenta bunavointa : amabilitate, ingaduinta bura : a cerne, a burnita, a ploua cu stropi mici burlac : celibatar, holtei burzului : a se mania, a se enerva buzunari : a fura, a sustrage, a sterpeli

C

cabinet : 1. odaie, incapere, birou; 2. guvern, consiliu de ministri cablu : fir rasucit, funie, odgon. cacialma : inselatorie, pacaleala. cada : 1.baie,vana; 2.vas, butoi.

cadea : a pica, a ( se ) pravali. cadentat : ritmat. cai : a regreta, a-i parea rau. calamitat : sinistrat. calamitate : nenorocire, dezastru, catastrofa. calatori : a cutreiera, a colinda, a strabate. calcula : 1.a socoti, a masura; 2.a planui, a aranja; 3. a aprecia. caldaram : pavaj, asfalt. caleidoscop : amestec, combinatie, amalgam. cali : a se intari, a se fortifica, a se oteli. calic : 1.zgarcit, avar, meschin; 2. sarac, nevoias, sarman. calificativ : apreciere, nota, eticheta. calitate : 1. insusire, valoare specifica, trasatura; 2. pozitie, situatie, titlu, rang. calm : liniste, tihna, repaos. calomnia : a defaima, a denigra, a ponegri, a barfi. calvar : chin, suferinta, durere. camarad : prieten, tovaras, coleg. camata : 1. dobanda; 2. gastig, profit. camp : ses, campie, platou. canicular : arzator, torid, dogoritor. cantona : a( se ) instala, a( se ) caza, a gazdui. capatuit : bogat, instarit. capcana : cursa, lat. capitaliza : a strange, a aduna. capitula : a ( se ) preda, a ( se ) supune, a ceda. capos : incapatanat, orgolios, ambitios. capricios : mofturos, nazuros, pretentios. capsa : a prinde, a fixa. capta : a cuceri, a atrage, a captiva, a a fermeca, a ademeni. captiv : prizonier. cara : a duce, a transporta. caracter : 1. fire, natura; 2. semn grafic. caraghios : comic, ridicol, hazliu. carboniza : a arde, a calcina. carcasa : 1. invelis, crusta, carapace; 2. schelet, cadru. carcera : arest, inchisoare, celula. card : 1. stol, turma, ceata; 2. multime, grup, banc. carenta : neajuns, lipsa, deficienta. caritabil : milos, filantropic. carmui : a conduce, a guverna, a administra, a calauzi. carpanos : zgarcit, avar, calic. carpi : a repara, a coase, a reface. carti : a protesta, a se plange, a obiecta. carturar : invatat, erudit. carunt : sur casnic : familial, gospodaresc.

cast : curat, inocent, nevinovat, imaculat. casta : grup, clasa, secta. castru : lagar, tabara, compartiment. catacomba : galerie subterana, pestera, grota. catalog : registru, condica, catastif cataplasma : bandaj, compresa. catar : magar, asin. catastrofa : dezastru, nenorocire, cataclism. catifelat : matasos, moale. caustic : usturator, zeflemitor, taios. cauteriza : a arde cauza : motiv, pricina. cavitate : gaura, adancitura, spartura. cavou : cripta, mormant, monument funerar. caza : a gazdui, a instala. cazna : tortura, chin. certificat : dovada, atestat, adeverinta, act, document. certitudine : siguranta, convingere, credinta. chei : tarm, mal. cheltuitor : risipitor, nesocotit. chenar : margine, bordura. chermesa : bal, petrecere, serata, reuniune. chezasie : garantie, gaj, asigurare. chibzuit : cumpatat, echilibrat, sobru. chin : suferinta, durere. chindie : asfintit, amurg, crepuscul, inserare. chintesenta : esenta,sinteza. chip : infatisare, fata, figura. cinstit : corect, sincer, onest, loial. ciobit : crapat, fisurat, spart. ciocni : a se lovi, a se izbi. ciomag : bata, bat, baston. ciorchine : manunchi, ciucure. circula : a se deplasa, a merge, a umbla, a strabate. circumspect : precaut, prevazator, prudent, vigilent. cirovai : a se certa, a se ciondani cisterna : rezervor cita : a mentiona, a indica, a reproduce. citadin : urban, orasenesc. ciucure : canaf, pompon, ceapraz. ciudat : bizar, straniu, curios, nastrusnic. ciudos : invidios. ciunti : a reteza, a taia, a mutila. ciupitura : intepatura, piscatura. civic : cetatenesc, civil. civilizat : politicos, amabil, manierat.

civilizatie : cultura, progres. cladi : a zidi, a construi, a ridica. cladire : constructie, edificiu, imobil. clandestin : ilegal, interzis, ilicit. clar : limpede, deslusit, lamurit. clasa : grup, categorie. clatina : a se legana, a se misca. clauza : prevedere, precizare. clementa : indulgenta, indurare, generozitate. clestar : cristal. cleveteala : barfa, denigrare, ocara. clinti : a urni, a deplasa. cliseu : tipar, sablon. clocot : fierbere clovn : mascarici, paiata, bufon. coabita : a convietui, a conlocui. coafura : pieptanatura.