Sunteți pe pagina 1din 6

FISA DE DATE A ACHIZITIEI

I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA
Denumire:
Adresa:
Localitate:

Cod postal:

Persoana de contact:

Telefon:

In atenia .......
E-mail:

Fax:

Tara:

Adresa/ele de internet (daca este cazul):


Adresa Autoritatii contractante:
I.b Principala activitate sau activitati ale Autoritatii contractante
servicii publice centrale
ministere ori alte autoritai publice centrale
aparare
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local
ordine public/siguranta naional
agenii naionale
mediu
autoriti locale
economico-financiare
alte institutii guvernate de legea public
sanatate
institutie european/organizaie internationala
construcii i amenajarea teritoriului
altele (specificati)
protectie social
cultura, religie si actv. recreative
educaie
altele (specificai)________________
Autoritatea contractanta achiziioneaz in numele altei autoritati contractante DA

NU

Alte informaii si/sau clarificari pot fi obinute:


la adresa mai sus menionat
altele: (specificati / adresa/fax/interval orar)
Date limita de primire a solicitarilor de clarificari
Data:
Ora limita :
Adresa :
Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari :
Institutia responsabila pentru solutionare contestatie
Denumire:
Adresa:
Localitatea:
Cod postal:
Tara:
E-mail:
Telefon:
Adresa internet:
Fax:
I.c.Sursa de finantare :
Se specifica sursele de finantare ale
Dupa caz, proiect/program finantat din fonduri
contractului ce urmeaza a fi atribuit
comunitare
DA
NU
......................................................................
Daca DA, faceti referire la proiect/program
.....................................................................

II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) Descriere
II.1.1) Denumire contract:
II. 1.2) Denumire contract i locaia lucrrii, locul de livrare sau prestare
(Alege o singur categorie lucrri, produse sau servicii care corespund n cea mai mare parte
obiectului contractului vostru sau achiziiei)
(a) Lucrri

(b) Produse

Execuie
Proiectare i execuie
Realizare prin orice mijloace
corespunztoare cerinelor
specificate de autoritate
contractant
Principala locatie a lucrarii

Cumprare

Lesing

nchiriere

Cump. in rate

Combinaii intre ele

Principalul loc de livrare


___________________

________________________

(c) Servicii
Categoria serviciului

Nr.

Pentru categoriile de servicii 1-27


vezi Anexa XVIIA si XVIIB
da nu
Principalul loc de prestare
___________________________

___________________
_________________________

___________________________
_
Cod CPV/CPSA
/

Cod CPV/ CPSA


Cod CPV/CPSA
/
/
II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin :
Contract de achiziie public:
ncheierea unui acord cadru
II. 1.4. Durata contractului de achizitie publica
Ani
luni
zile (de la atribuirea contractului)
Sau
Incepand cu / / (zz/ll/aaaa/)
II.1.5.Informaii privind acordul cadru (dac este cazul)
Acordul cadru cu mai muli operatori
Nr. sau, dac este cazul nr. maxim al
participanilor al acordului cadru vizat
Durata acordului cadru:
Durata n ani sau luni

Acordul cadru cu un singur operator

Justificarea depasirii duratei de patru ani a acordului cadru :

II. 1.6. Valoarea estimata pentru intreaga durata a acordului cadru (numai in cifre, daca este cazul)
min. lei fara TVA ............. max.lei fara TVA
min.Euro ...............max.Euro
II.1.7) Divizare pe loturi (pt. informare despre loturi vedeti ...anexa /caietul de sarcini)
Daca da:
Un singur lot
Unul sau mai multe
Toate loturile
II.1.8) Oferte alternative sunt acceptate

DA

NU

da

nu

II.2) Cantitatea sau scopul contractului


II.2.1) Total cantitati / prestatii servicii / lucrari (se vor include eventuale suplimentari si optiunile,
daca exista)
(se specifica anexa care cuprinde informatiile privind cantitatile min. max. /scopul contractului )
Daca se stie, valoarea estimata fara TVA ___________________ Curs
____________________
Limite: intre ____________ si ___________________
Curs ___________________
II.2.2) Optiuni (daca exista)
da
nu
Daca exista, descrierea acestor optiuni:
______________________________________________

III. Conditii specifice contractului


III.1. Garantia de participare (dupa caz)
III.2 Alte conditii particulare referitoare la
contract (dupa caz)
III.2.1. Contract rezervat
(daca DA scurta descriere )
III.2.2. Altele (daca DA, descrieti)

Solicitat

Nesolicitat

DA

NU

DA

NU

III: PROCEDURA
III.1) Procedura selectata
Licitatie deschisa
Licitatie restransa
Licitatie restransa accelerata

Negociere cu anunt de participare


Negociere fara anunt de participare

Cerere de oferta

(justificare accelerare procedura anexa distincta

Dialog competitiv
III.2) Etapa finala de licitatie electronica

(Justificare in cazul negocierii fara anunt de participare -se


completeaza o anexa distincta)

DA

NU

Daca DA, informatii aditionale despre licitatia electronica


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
III.2.) Legislatia aplicata (se completeaza cu legislatia in vigoare aferenta achizitiilor publice
OUG 34/2006; HG 925 /2006, dupa caz, alte acte normative, Ordine ANRMAP)
IV. CRITERII DE CALIFICARE SI SELECTIE
IV.1) Situatia personala a candidatului / ofertantului
Declaratie privind eligibilitatea
Solicitat
Nesolicitat
Prezentare declaratie pe propria raspundere privind
indeplinirea obligatiilor
Solicitat
Nesolicitat
Cazier judiciar /certificat echivalent
Solicitat

Nesolicitat

Daca DA
Cerinta minima : completare formular anexa...
Cerinta minima : prezentare declaratie pe proprie
raspundere, formulare tip emise de organismele
competente cu valabilitate la data....

Cerinta minima : prezentare declaratie pe proprie


raspundere, declaratie in fata unui notar sau dupa caz,
formulare tip emise de organismele competente cu
valabilitate la data.../

IV.2) Capacitatea de exercitare a activitatii


profesionale (inregistrare)
Persoane juridice romane
Persoane fizice romane
Persoane juridice /fizice straine

Cerinta minima obligatorie :

IV. 3.) Situatia economico-financiara


Declaratie bancara
Solicitat
Nesolicitat
Bilant contabil
Solicitat
Nesolicitat
Informatii privind cifra de afaceri
Solicitat
Nesolicitat

Daca DA
Cerinta minima : se precizeaza ce informatii trebuie sa

Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului


Autorizatie de functionare / altele echivalente
Documente care dovedesc o forma de inregistrare /
atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional

releve documentul / dupa caz, formular anexa.....

Cerinta minima : se precizeaza anul de referinta sau


dupa caz, extrase de bilant, balante contabile

Cerinta minima : completare formular anexa ... (se

(capital propriu/total pasiv x 100)

precizeaza valoarea minima impusa in lei /si euro,


Nota : valoarea min.impusa va fi corelata dupa caz, cu
divizarea pe loturi ;
Cerinta minima : se precizeaza nivelul min/max. al
indicatorului

Solicitat
Nesolicitat
Lichiditate generala

Cerinta minima : se precizeaza nivelul min/max. al

Solvabilitate patrimoniala

(Active circulante/datorii curente x 100)

Solicitat
Nesolicitat
IV.4.) Capacitatea tehnica
Lista principale livrari/prestatii/lucrari in ultimii 3 (5)
ani
Solicitat
Nesolicitat
Lista de experienta similara
Solicitat
Nesolicitat

indicatorului

Daca DA
Se precizeaza completarea unui formular tabel,
cuprinzand valori, perioade livrare, beneficiari / cantitati,
dupa caz)

Cerinta minima : completare formular anexa .....(se


precizeaza valoarea minima impusa in lei /si euro,
Nota : valoarea min.impusa va fi corelata dupa caz, cu
divizarea pe loturi ;

Declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje,


instalatii
Solicitat
Nesolicitat

(se precizeaza modul de intocmire sau dupa caz,


completarea unui formular )

Informatii privind personalul tehnic de specialitate si


de asigurarea calitatii
Solicitat
Nesolicitat
Certificat de conformitate produs
Solicitat
Nesolicitat

(se precizeaza dupa caz, completarea unui formular sau


prezentarea de CV-uri , calificari ale personalului ,
declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale
personalului)
Se precizeaza standardul/ norma tehnica/ in raport cu
produsul / serviciul / executia lucrarii

Autorizare pentru comercializare


Solicitat

Nesolicitat

Autorizare pentru livrarea produselor


Solicitat
Nesolicitat
Alte autorizari specifice domeniilor de activitate
Solicitat
Nesolicitat
Schite tehnice /fise tehnice/ mostre / fotografii
Solicitat
Nesolicitat
Informatii privind masurile de protectia mediului
Solicitat
Nesolicitat
Informatii privind subcontractanti
Solicitat
Nesolicitat
IV.5. Standarde de asigurarea calitatii
Solicitat

Nesolicitat

(exclusiv pentru contracte de furnizare ) se precizeaza


organismul competent de la care se obtine
Formular autorizare anexa ......(emisa de producator
exclusiv pentru contracte de furnizare
Se precizeaza tipul autorizarii, organismul competent de la
care se obtine
Se solicita in corelatie cu obiectul contractului, indicand
detalii privind modul de prezentare
Bilant de mediu ? Studii impact ? Norme tehnice
antipoluare ? Evaluari de protectia mediului ?
Se precizeaza o pondere max. sau un interval acceptat
pentru subcontractare contract ;
Se solicita dupa caz, completarea unui formular cu
subcontractantii si specializarea acestora.
Certificate emise de organisme independente care atesta
respectarea standardelor de asigurare a calitatii
Se precizeaza standardul si/sau alte dovezi si documente
echivalente acceptate care confirma asigurarea calitatii

IV.6. Standarde de protectia mediului


Solicitat

Nesolicitat

Certificate emise de organisme independente care atesta


respectarea standardelor de protectie a mediului
Se precizeaza standardul si/sau alte dovezi si documente
echivalente acceptate care confirma asigurarea protectiei
mediului

Observatie : bifati casutele din tabel adaptand criteriile de calificare si/ sau selectie in corelatie cu
specificul / complexitatea / riscurile implicite ce decurg din obiectului contractului ce urmeaza a fi
atribuit precum si functie de procedura selectata
V. ELABORAREA OFERTEI
V.1) Limba de redactare a ofertei
V.2) Perioada de valabilitate a ofertei
V. 3) Cuantumul garantiei de participare
V. 4) Perioada de valabilitate a garantiei pentru
participare
V. 5) Modul de constituire a garantiei de
participare
V.6) Modul de prezentare a propunerii tehnice

V.7) Modul de prezentare a propunerii


financiare

V.8.) Data pentru care se determina


echivalenta leu/euro
V.9) Prezentarea ofertei
a) adresa la care se depune oferta
b) data limita pentru depunerea ofertei
c) numarul de exemplare in copie
d) mod de prezentare
e) modificarea si retragerea ofertei
f) oferte intarziate
V.10) Deschiderea ofertelor

Se precizeaza limba romana si/sau o alta limba de


circulatie internationala
Se precizeaza o perioada de valabilitate estimata ca fiind
suficienta pentru finalizarea intr-o perioada rezonabila
necesara evaluarii si semnarii contractului )
Se precizeaza o suma fixa egala cu max. cu 1 % din Val.
estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit
Se precizeaza o perioada cel putin egala cu perioada de
valabilitate a ofertei
Se precizeaza una din formele de constituire a garantiei de
participare prevazute de lege, care va fi acceptata
In cazul scrisorii de garantie bancara se precizeaza
completarea acesteia conform formular anexa....
Se precizeaza obligativitatea de intocmire a acesteia astfel
incat in procesul de evaluare, informatiile din propunerea
tehnica sa permita identificarea facila a corespondentei cu
specificatiile tehnice minime din caietul de sarcini.
Nota : in situatia in care criteriul de atribuire este oferta
cea mai avantajoasa economic elementele propunerii
tehnice se vor prezenta detaliat si complet in corelatie cu
factorii de evaluare descrisi prin algortimul de calcul.
Se poate recomanda min. completarea unui tabel
centralizator cuprinzand caracteristici / specificatii tehnice /
si alte cerinte minim de indeplinit - impunand in acest sens
un formular ;
Se precizeaza dupa caz, completarea unui formular
centralizator de preturi sau alte formulare ce contin
detalierea elementelor de cost ce formeaza propunerea
financiara. Formularele se elaboreaza in asa fel incat sa
permita calcularea corespunzatoare a punctajului in cazul
in care elemente ale propunerii financiare intervin intr-un
algoritm.
Cu cel mult 15 zile inainte de data deschiderii ofertelor
Curs de referinta comunicat de BNR in ziua ......ora.......
Se precizeaza adresa autoritatii contractante, denumirea
compartimentului/serviciului care inregistreaza (camera,
persoana responsabila)
Se precizeaza ziua /luna/an ora limita
Se detaliaza modul de prezentare/ ambalare/
sigilare/marcare a plicurilor cu documentelor precum si a
mostrelor/ schitelor/ dupa caz.
Se precizeaza conditiile de modificare si retragere a ofertei
In corelatie cu data limita de depunere a ofertei ;
Se precizeaza imprejurarile in care ofertele sunt declarate
intirziate (depunere la alta adresa / depunere dupa data/ora
limita inscrisa la pct.V.9.)
Data, ora si locul deschiderii ofertelor
Conditii pentru participantii la sedinta de deschidere

VI. CRITERII DE ATRIBUIRE


VI.1) Pretul cel mai scazut
VI.2) Cea mai avantajoasa oferta economica
Factor de evaluare
Pondere
1...........................
............................
2...........................
............................
3...........................
............................
4..........................
............................
5...........................
............................

Factor de evaluare
6............................
7............................
8............................
9...........................
10..........................

Pondere
................................
...............................
...............................
..............................
..............................

Detalii privind aplicarea algoritmului de


calcul .................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........
VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA
Informatii in corelatie cu pct.II 1.3 ; II 1.4; II 1.5. din Fisa de date a Achizitiei
VIII. CONDITII FINANCIARE IMPUSE DE CONTRACT
VIII.1 AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

DA

NU

( daca DA, se precizeaza situatiile in care se accepta ajustarea pretului si modul concret de ajustare)

VIII.2.GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI


VIII.3. Cuantumul garantiei de buna executie
max.10 %
Modul de constituire a garantie de buna executie
Scrisoare de garantie bancara de buna executie
Retineri succesive din sume datorate pentru facturi partiale
Depunere numerar

DA NU
(se precizeaza procentul )
( conform formular anexa....)