Sunteți pe pagina 1din 17

HGM1265/2008

ID intern unic: 329721 Версия на русском

ID intern unic: 329721 Версия на русском Republica Moldova GUVERNUL HOTĂRÎRE Nr. 1265 din

Republica Moldova

GUVERNUL

HOTĂRÎRE Nr. 1265 din 14.11.2008

cu privire la reglementarea activităţii Ministerului Finanţelor

Publicat : 21.11.2008 în Monitorul Oficial Nr. 208-209

art Nr : 1278

În temeiul art.20 al Legii nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă:

Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, conform anexei nr.1; structura organizatorică a Ministerului Finanţelor, conform anexei nr.2; [Pct.1 al.3) modificat prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443] lista trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor, conform anexei nr.3; lista autorităţilor administrative din subordinea Ministerului Finanţelor, conform anexei nr.4; [Pct.1 al.5) modificat prin HG231 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.285] lista instituţiilor publice, întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni în care Ministerul Finanţelor are calitatea de fondator, conform anexei nr.5;

[Pct.1 al.6) în redacția HG766 din 18.09.14, MO282-289/26.09.14 art.818] [Pct.1 al.6) modificat prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443]

lista societăţilor pe acţiuni monitorizate de către Ministerul Finanţelor, conform anexei nr.6; [Pct.1 al.7) modificat prin HG766 din 18.09.14, MO282-289/26.09.14 art.818] componenţa Colegiului Ministerului Finanţelor, conform anexei nr.7. [Pct.1 al.8) modificat prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443]

2. Se stabileşte efectivul-limită pentru Ministerul Finanţelor în număr de 540 de unităţi, inclusiv

personalul auxiliar în număr de 25 de unităţi, cu un fond anual de retribuire a muncii conform legislaţiei în vigoare. [Pct.2 modificat prin HG766 din 18.09.14, MO282-289/26.09.14 art.818] [Pct.2 modificat prin HG231 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.285] [Pct.2 în redacţia HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443] [Pct.2 modificat prin HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729]

[Pct.2 1 abrogat prin HG766 din 18.09.14, MO282-289/26.09.14 art.818]

[Pct.2 1 introdus prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443]

3. Conducerea Ministerului Finanţelor este exercitată de către ministrul finanţelor, asistat de trei

viceminiştri şi de un secretar de stat. [Pct.3 modificat prin HG155 din 28.02.13, MO53-59/07.03.14 art.170] [Pct.3 modificat prin HG231 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.285]

[Pct.3 în redacţia HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443] [Pct.3 în redacţia HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729]

4. Se abrogă unele hotărîri de Guvern, conform anexei nr.8.

PRIM-MINISTRU

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor

Nr. 1265. Chişinău, 14 noiembrie 2008.

Zinaida GRECEANÎI

Mariana Durleşteanu

Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1265 din 14 noiembrie 2008

REGULAMENTUL privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Prezentul Regulament stabileşte modul de organizare şi de funcţionare a Ministerului Finanţelor.

2. Ministerul Finanţelor (în continuare – Ministerul) este organul de specialitate al administraţiei publice

centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care elaborează şi promovează politica unică a statului în domeniul finanţelor publice. Ministerul dispune de conturi bancare şi trezoreriale, de ştampilă

cu Stema de Stat şi denumirea sa în limba de stat, precum şi de alte ştampile şi anteturi. [Pct.2 în redacţia HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443]

3. În activitatea sa Ministerul se conduce de Constituţia Republicii Moldova, legile şi hotărîrile

Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului,

acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi de prezentul Regulament. II. MISIUNEA, FUNCŢIILE DE BAZĂ, ATRIBUŢIILE PRINCIPALE ȘI DREPTURILE GENERALE

[Capitolului II denumirea modificată prin HG766 din 18.09.14, MO282-289/26.09.14 art.818] 4. Misiunea Ministerului constă în elaborarea şi implementarea politicii statului în domeniul finanţelor publice.

5. Ministerul îndeplineşte următoarele funcţii de bază:

[Pct.5 modificat prin HG766 din 18.09.14, MO282-289/26.09.14 art.818] [Pct.5 în redacţia HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443] 1) acumularea veniturilor la bugetul public naţional; 2) gestionarea finanţelor publice; 3) controlul utilizării conform destinaţiei a finanţelor publice; 4) administrarea datoriei de stat şi a garanţiilor de stat; 5) asigurarea monitoringului economico-financiar al activităţii întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital public sau majoritar public; 6) conformarea cadrului legal în domeniile bugetar, fiscal şi vamal la standardele şi practicile europene şi internaţionale; [Pct.5 subpct.6) modificat prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443] 7) administrarea resurselor financiare alocate Ministerului ca executor primar de buget; 7 1 ) reglementarea şi sinteza în domeniile de activitate specifice Ministerului: bugetar, fiscal, vamal, datorie de stat, contabilitate publică, achiziţii publice, contabilitate şi audit în sectorul corporativ şi control financiar public intern. [Pct.5 subpct.7 1 ) modificat prin HG231 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.285]

[Pct.5 subpct.7 1 ) introdus prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443] 8) formarea şi dezvoltarea profesională a resurselor umane în sistemul finanţelor publice. [Pct.5 subpct.8) modificat prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443]

6. Pentru realizarea funcţiilor de bază ce îi revin, Ministerul exercită următoarele atribuţii principale:

[Pct.6 modificat prin HG766 din 18.09.14, MO282-289/26.09.14 art.818] 1) elaborează şi promovează politica statului în domeniul finanţelor publice; 2) elaborează cadrul normativ ce reglementează sistemul fiscal, sistemul vamal, sistemul bugetar şi procesul bugetar; [Pct.6 subpct.2) modificat prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443] 2 1 ) elaborează şi promovează politica vamală a statului; [Pct.6 subpct.2 1 ) introdus prin HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729] 3) participă la elaborarea cadrului normativ şi avizează proiectele actelor legislative şi normative pe domeniile sale de competenţă; 4) elaborează şi aprobă acte normative departamentale pe domeniile sale de competenţă; 5) întocmeşte prognoze pe termen mediu privind resursele financiare ale statului şi înaintează propuneri de reformă în domeniul finanţelor publice; 6) elaborează şi promovează proiectul legii anuale a bugetului de stat şi proiectele de legi pentru modificarea şi completarea legii anuale a bugetului de stat; 7) participă la promovarea şi la realizarea obiectivelor strategiei de descentralizare a finanţelor publice; 8) monitorizează, analizează şi evaluează tendinţele de executare a bugetului public naţional şi, în special, a deficitului bugetar, şi, în caz de necesitate, înaintează propunerile de rigoare pentru redresarea situaţiei;

9) analizează, propune şi fundamentează cadrul legislativ în vederea contractării împrumuturilor necesare pentru acoperirea deficitului bugetar sau pentru alte acţiuni şi lucrări de interes public; 10) organizează şi asigură executarea de casă prin sistemul trezorerial a bugetului de stat, a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, a veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat şi a veniturilor fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală; [Pct.6 subpct.10) în redacţia HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443] 10 1 ) angajează/acordă de la bugetele/bugetelor de alte nivele, gestionate prin Contul Unic Trezorerial, pe bază contractuală, împrumuturi destinate acoperirii decalajelor temporare de casă cu scadenţă în acelaşi an bugetar; [Pct.6 subpct.10 1 ) introdus prin HG941 din 12.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1027] 11) organizează şi asigură evidenţa contabilă a operaţiunilor în procesul executării de casă a bugetului de stat, a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, a veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat şi a veniturilor fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală prin intermediul sistemului trezorerial al Ministerului şi întocmeşte rapoarte lunare, trimestriale şi anuale privind executarea de casă a bugetului de stat şi a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale; [Pct.6 subpct.11) în redacţia HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443] 12) asigură evidenţa impozitelor, taxelor şi a altor încasări la bugetele de toate nivelurile, în conformitate cu legislaţia în vigoare, efectuează, în baza normativelor stabilite, delimitarea veniturilor generale de stat, cu înscrierea lor în conturile trezoreriale ale bugetelor respective, ţine evidenţa decontărilor între bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale asigură transferul mijloacelor încasate în Contul Unic Trezorerial la bugetul asigurărilor sociale de stat şi la fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală; [Pct.6 subpct.12) modificat prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443] 13) deschide şi închide conturi bancare, în lei moldoveneşti şi în valută străină, în Contul Unic Trezorerial, în Banca Naţională a Moldovei şi în alte instituţii financiare, deschide şi închide conturi trezoreriale; 14) elaborează prognoze periodice ale încasărilor şi plăţilor la bugetul de stat şi gestionează riscul de lichiditate a acestuia; [Pct.6 subpct.14) modificat prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443] 15) conlucrează cu Banca Naţională a Moldovei în scopul dirijării şi monitorizării lichidităţilor; 16) asigură procesul de prelucrare a documentelor de plată în cadrul sistemului informaţional integrat al Ministerului (SIIMF) prin interconexiune cu sistemul automatizat de plăţi interbancare (SAPI); 17) întreprinde măsuri în scopul certificării cheilor publice pentru persoanele încadrate în procesul de autorizare a plăţilor, cu aplicarea semnăturii digitale, în modul stabilit; 18) recepţionează şi generalizează rapoartele privind executarea bugetului de stat şi a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, recepţionează rapoartele privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi întocmeşte raportul privind executarea bugetului public naţional; [Pct.6 subpct.18) în redacţia HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443] 19) gestionează resursele temporar libere ale bugetului de stat, inclusiv prin plasarea lor la depozit în cadrul sistemului bancar; 20) elaborează Programul anual al împrumuturilor de stat, care este parte componentă a Cadrului de cheltuieli pe termen mediu, şi stabileşte obiectivele de împrumut în funcţie de capacitatea de deservire a datoriei de stat; 21) analizează oportunităţile şi condiţiile de contractare a mijloacelor necesare pentru dezvoltarea ţării şi pentru refinanţarea datoriei de stat în limitele datoriei de stat, stabilite în legea bugetului de stat pe anul

respectiv; 22) supraveghează şi organizează rambursarea datoriei de stat, calculează şi achită dobînda şi alte plăţi aferente, înregistrează achitările efectuate; 23) determină volumul valorilor mobiliare de stat care vor fi emise pe parcursul anului bugetar pentru plasare pe pieţele financiare internă şi/sau externă, în limitele stabilite de legea bugetului de stat pe anul respectiv; 24) contractează granturile în formă de resurse financiare şi de asistenţă tehnică de la organizaţiile financiare internaţionale şi de la guvernele donatoare; 25) evaluează situaţia privind datoria de stat şi determină necesitatea căutării unor noi forme de reducere a datoriei, inclusiv restructurarea, refinanţarea, operaţiunile de răscumpărare, swap şi scutirea de plată a datoriei; 26) participă la elaborarea politicii monetare şi valutare în scopul creării temeliei pentru atingerea

stabilităţii macroeconomice, menţinerii stabilităţii preţurilor, dezvoltării şi reglementării pieţei financiare; 27) evaluează riscurile legate de schimbul valutei străine şi de rata dobînzii în privinţa datoriei de stat; 28) primeşte, analizează şi înaintează Guvernului recomandări în privinţa tuturor cererilor de emitere a garanţiilor de stat, ţine evidenţa garanţiilor de stat; 29) comunică şi coordonează, în comun cu instituţiile financiare internaţionale, agenţiile guvernamentale, băncile străine şi creditorii interni sau externi, chestiunile referitoare la administrarea datoriei de stat; 30) colaborează cu agenţiile de evaluare (rating) pentru calcularea riscului de ţară pentru Republica Moldova; 31) coordonează cu instituţiile financiare specializate emiterea valorilor mobiliare de stat care vor fi plasate pe pieţele externe; 32) acumulează informaţia şi monitorizează situaţia cu privire la datoria publică; 33) recreditează şi contractează împrumuturi de stat interne sau externe, obţinute din mijloacele financiare destinate pentru finanţarea proiectelor investiţionale, a programelor sau a activităţilor prioritare de stat, în limitele definite în contractele de împrumut de stat interne sau externe; 34) gestionează şi monitorizează datoria faţă de bugetul de stat a împrumuturilor recreditate beneficiarilor recreditării; 35) administrează mijloacele financiare destinate recreditării; 36) asigură, în condiţiile legii, rambursarea împrumuturilor recreditate beneficiarilor recreditării; 37) ţine şi întocmeşte, în condiţiile legii, Registrele de stat privind datoria de stat, garanţiile de stat şi recreditarea de stat; 38) colaborează cu sectorul bancar şi nonbancar la elaborarea şi promovarea politicii de creditare a economiei naţionale; 39) participă, în comun cu organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, la elaborarea priorităţilor de politici pe termen mediu; 40) asigură, prin intermediul Serviciului Vamal:

a) perceperea drepturilor de import şi a drepturilor de export;

b) controlul vamal al mărfurilor, mijloacelor de transport şi altor bunuri deplasate peste frontiera vamală a Republicii Moldova în vederea asigurării respectării reglementărilor vamale;

c) combaterea fraudelor vamale;

d) crearea condiţiilor pentru accelerarea traficului de mărfuri şi de călători peste frontiera vamală prin

simplificarea procedurilor vamale şi coordonarea activităţii tuturor serviciilor de stat amplasate în zona de control la frontieră;

e) gestionarea sistemului de certificare a originii;

f) administrarea statisticii vamale; g) colaborarea cu organele vamale ale ţărilor străine; h) îndeplinirea prevederilor tratatelor internaţionale în domeniul vamal la care Republica Moldova este parte; [Pct.6 subpct.40) în redacţia HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729] 41) participă la elaborarea politicii şi la examinarea propunerilor de proiecte ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale în domeniul investiţiilor realizate din contul tuturor surselor bugetului de stat; [Pct.6 subpct.41) modificat prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443] 42) analizează propunerile şi argumentările tehnico-economice la elaborarea proiectelor de programe investiţionale şi a cheltuielilor de ordin economic, finanţate din contul tuturor surselor bugetului de stat, şi monitorizează procesele finanţării acestor cheltuieli;

42 1 ) examinează proiectele de parteneriat public-privat, iniţiate de Guvern, privind implicarea bugetului

de stat la realizarea acestora; [Pct.6 subpct.42 1 introdus prin HG339 din 28.04.09, MO86-88/08.05.09 art.392] 42 2 ) monitorizează procesul executării de către partenerul public a cheltuielilor de la bugetul de stat pentru realizarea proiectelor de parteneriat public-privat de interes naţional; [Pct.6 subpct.42 2 ) introdus prin HG339 din 28.04.09, MO86-88/08.05.09 art.392] 43) elaborează, examinează, aprobă şi publică Standarde Naţionale de Contabilitate şi comentarii privind aplicarea acestora, Planul general de conturi contabile, regulamente, instrucţiuni, indicaţii metodice, alte acte normative în domeniul raportării financiare şi auditului în sectorul corporativ; [Pct.6 subpct.43) în redacţia HG446 din 28.05.10, MO87-90/04.06.10 art.517] 44) elaborează, examinează, aprobă şi publică formulare de documente primare, registre contabile şi norme metodologice de întocmire şi utilizare a acestora în sectorul corporativ; [Pct.6 subpct.44) în redacţia HG446 din 28.05.10, MO87-90/04.06.10 art.517]

44 1 ) aprobă, în comun cu Comisia Naţională a Pieţei Financiare, organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, autorităţile administraţiei publice locale, rapoarte specifice pentru anumite scopuri, suplimentar cerinţelor prevăzute de standardele de contabilitate; [Pct.6 subpct.44 1 ) introdus prin HG446 din 28.05.10, MO87-90/04.06.10 art.517]

şi actualizează Standardele Internaţionale de Raportare Financiară şi

Standardele Internaţionale de Audit în Republica Moldova; [Pct.6 subpct.45) în redacţia HG446 din 28.05.10, MO87-90/04.06.10 art.517] 45¹) publică şi/sau plasează pe pagina web oficială a Ministerului Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, Standardele de Audit, Codul Etic al Profesioniştilor Contabili şi actualizările acestora;

45) acceptă, pune în aplicare

[Pct.6 subpct.45 1 ) în redacţia HG231 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.285] [Pct.6 subpct.45 1 ) introdus prin HG446 din 28.05.10, MO87-90/04.06.10 art.517]

45 2 ) reprezintă interesele Republicii Moldova în organizaţiile internaţionale în domeniul raportării

financiare şi auditului;

[Pct.6 subpct.45 2 ) introdus prin HG446 din 28.05.10, MO87-90/04.06.10 art.517]

actelor normative din domeniul contabilităţii şi

auditului; [Pct.6 subpct.45 3 ) introdus prin HG446 din 28.05.10, MO87-90/04.06.10 art.517] 46) examinează şi studiază problemele aferente reglementării contabilităţii şi auditului rapoartelor

45 3 ) creează grupuri de lucru pentru elaborarea

financiare; [Pct.6 subpct.46) în redacţia HG446 din 28.05.10, MO87-90/04.06.10 art.517] 47) acordă entităţilor din sectorul corporativ suport metodologic în aspectele problematice din domeniul contabilităţii şi auditului; 48) organizează examenul de calificare, eliberează, suspendă şi retrage certificatele de calificare ale auditorilor pentru auditul general şi ţine în modul stabilit evidenţa stagiarilor în activitatea de audit; [Pct.6 subpct.48) modificat prin HG231 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.285] [Pct.6 subpct.48) în redacţia HG446 din 28.05.10, MO87-90/04.06.10 art.517] 49) ţine, în modul stabilit, şi publică Registrul de stat al auditorilor şi Registrul de stat al societăţilor de audit, al auditorilor întreprinzători individuali; [Pct.6 subpct.49) în redacţia HG446 din 28.05.10, MO87-90/04.06.10 art.517] [Pct.6 subpct.50) exclus prin HG446 din 28.05.10, MO87-90/04.06.10 art.517] 49 1 ) ţine în modul stabilit şi plasează pe pagina web oficială a Ministerului Registrul organizaţiilor şi instituţiilor de instruire profesională continuă a auditorilor; [Pct.6 subpct.49 1 ) introdus prin HG231 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.285] 51) participă la elaborarea propunerilor de optimizare instituţională şi funcţională a administraţiei publice;

51 1 ) elaborează şi promovează propuneri ce ţin de reglementarea procesului de acordare a

indemnizaţiilor unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni; [Pct.6 subpct.51 1 ) introdus prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443] 51 2 ) elaborează şi promovează cadrul normativ ce reglementează alocarea din bugetul de stat autorităţilor administraţiei publice locale a mijloacelor financiare pentru acordarea indemnizaţiilor unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni şi pentru restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensaţii persoanelor supuse represiunilor politice; [Pct.6 subpct.51 2 ) introdus prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443] [Pct.6 subpct.52) exclus prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443] 53) participă la elaborarea/coordonarea normelor de alimentaţie, a burselor, a altor norme de prestări sociale pentru categoriile de personal; 54) avizează iniţiativele organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice privind aderarea Republicii Moldova la diferite tratate şi instituţii internaţionale; 55) elaborează şi implementează tratatele internaţionale de colaborare a Ministerului cu instituţiile similare din cadrul Uniunii Europene şi din alte ţări, pe domeniile de competenţă; 56) reprezintă interesele Republicii Moldova în organizaţiile internaţionale în domeniile sale de activitate; 57) înaintează propuneri de armonizare a legislaţiei naţionale la legislaţia Uniunii Europene din domeniul bugetar, fiscal şi vamal; [Pct.6 subpct.57) modificat prin HG231 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.285] 58) participă conform competenţelor la elaborarea şi la realizarea planurilor, programelor, strategiilor şi acordurilor ce ţin de implementarea relaţiilor contractuale Republica Moldova - Uniunea Europeană; 59) achită cotele de membru, conform prevederilor bugetare anuale, în scopul onorării obligaţiunilor financiare ale Republicii Moldova în calitate de stat-membru cu drepturi depline al organizaţiei sau al acordului la care a aderat; 60) ţine evidenţa tuturor cotizaţiilor transferate în numele Guvernului către structurile internaţionale,

precum şi a datoriilor existente la plata contribuţiilor financiare; 61) coordonează activitatea în cadrul comisiilor mixte interguvernamentale pentru colaborare economică, comercială, ştiinţifică şi tehnică în problemele ce ţin de competenţa funcţională a Ministerului; 62) asigură extinderea cadrului legal prin iniţierea, negocierea/renegocierea, pregăteşte parafarea, semnarea şi ratificarea convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri; [Pct.6 subpct.62) în redacţia HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443] 63) elaborează, promovează şi monitorizează politicile în domeniul controlului financiar public intern în sectorul public; [Pct.6 subpct.63) modificat prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443] 64) elaborează programe şi coordonează sistemul de pregătire profesională în domeniul auditului intern public, al managementului financiar şi al controlului în sectorul public; 65) monitorizează şi evaluează activitatea structurilor de audit intern, modul de funcţionare a mecanismelor de management financiar şi control în instituţiile publice şi, după caz, oferă suport

metodologic şi recomandări în vederea alinierii la standardele internaţionale şi la cele mai bune practici ale Uniunii Europene în domeniul auditului intern, managementului financiar şi controlului; 66) elaborează şi dezvoltă mecanismele de certificare a auditorilor interni; [Pct.6 subpct.66) în redacţia HG231 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.285] [Pct.6 subpct.67) exclus prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443] 68) raportează rezultatele privind implementarea şi activitatea în domeniul controlului financiar public intern; 69) asigură:

a) efectuarea monitoringului financiar al activităţii întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale cu

capital integral sau majoritar de stat; b) exercitarea dreptului de administrare a întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni aflate în administrarea Ministerului;

c) participarea în cadrul procesului de administrare a întreprinderilor de stat, precum şi a societăţilor

comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, inclusiv în componenţa consiliilor de administraţie ale

întreprinderilor de stat, consiliilor şi comisiilor de cenzori ale societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

d) elaborarea, coordonarea şi avizarea politicilor şi reglementărilor în sectorul financiar;

e) procesul de examinare şi aprobare a regulilor de desfăşurare a jocurilor de noroc.

[Pct.6 subpct.69) în redacția HG766 din 18.09.14, MO282-289/26.09.14 art.818] [Pct.6 subpct.69) modificat prin HG231 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.285] [Pct.6 subpct.69) modificat prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443]

[Pct.6 subpct.69) modificat prin HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729] 70) asigură, prin intermediul organelor Serviciului Fiscal de Stat:

a) administrarea fiscală;

b) executarea silită a obligaţiilor fiscale ale contribuabililor;

c) prevenirea, depistarea şi contracararea încălcărilor ce ţin de repatrierea mijloacelor băneşti, a mărfurilor şi a serviciilor provenite din tranzacţiile economice externe;

d) crearea, administrarea şi dezvoltarea Sistemului Informaţional Integrat al Serviciului Fiscal de Stat; e) implementarea modalităţii de prezentare a declaraţiilor dărilor de seamă fiscale prin mijloace

electronice de transmitere la distanţă; [Pct.6 subpct.70) în redacţia HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443] [Pct.6 subpct.71)-73) excluse prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443]

74) asigură, prin intermediul Inspecţiei financiare, inspectarea financiară a operaţiunilor şi a tranzacţiilor privind respectarea cadrului normativ ce reglementează utilizarea resurselor bugetului public naţional; a

granturilor şi a mijloacelor oferite autorităţilor publice centrale şi locale de către donatorii interni şi externi;

a procedurilor de achiziţie publică; a respectării disciplinei preţurilor şi tarifelor reglementate de stat; a

activităţii economico-financiare a entităţii privind gestionarea conformă a activelor materiale şi nemateriale

şi a mijloacelor financiare; a raportării datoriei publice.

[Pct.6 subpct.74) în redacţia HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443] 75) depistează şi sancţionează, conform legislaţiei, încălcările prevederilor legale; 76) coordonează lucrările cu bunurile confiscate şi cele fără stăpîn, cu bunurile trecute în proprietatea statului cu drept de succesiune, cu comorile descoperite, inclusiv cu bunurile ce prezintă valoare istorică,

ştiinţifică, artistică sau altă valoare culturală, precum şi cu obiectele de cult, pentru determinarea destinaţiei

şi distribuirea acestora în modul stabilit de Comisia interdepartamentală instituită de Guvern;

76 1 ) elaborează şi promovează politica statului în domeniul achiziţiilor publice;

[Pct.6, subpct.76 1 ) introdus prin HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729] 762) monitorizează şi evaluează modul în care autorităţile contractante respectă procedurile de achiziţie publică; [Pct.6, subpct.76 2 ) introdus prin HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729] 77) întocmeşte şi prezintă Guvernului propuneri la lista serviciilor prestate de Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării şi la tarifele pentru prestarea acestor servicii; 78) elaborează, promovează şi realizează obiectivele strategice de dezvoltare a sistemului finanţelor publice; [Pct.6 subpct.78) modificat prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443] 79) examinează multilateral impactul politic, economic, social, tehnologic, financiar al politicilor elaborate, asupra mediului şi al altor acţiuni întreprinse; 80) asigură interacţiunea politicilor de dezvoltare a sistemului finanţelor publice cu procesul bugetar; [Pct.6 subpct.80) modificat prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443] 81) efectuează analiza şi monitorizează evoluţia cheltuielilor de personal în sectorul bugetar; [Pct.6 subpct.81) în redacţia HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443] 82) efectuează analiza şi monitorizarea numărului angajaţilor în sectorul bugetar; [Pct.6 subpct.82) în redacţia HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443] 83) înregistrează anual schemele de încadrare a personalului în autorităţile publice şi în instituţiile subordonate şi aprobă formularul-tip al acestora; 84) participă la elaborarea propunerilor pentru implementarea prevederilor legislaţiei privind salarizarea angajaţilor din sectorul bugetar; 85) participă la evaluarea costurilor prevederilor actelor legislative privind salarizarea în sectorul bugetar; 86) promovează politica de elaborare, implementare şi dezvoltare a sistemului informaţional de gestionare a finanţelor publice şi monitorizează activitatea acestuia; 87) examinează, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, petiţiile persoanelor fizice şi juridice; 88) asigură respectarea drepturilor şi intereselor financiare ale statului în domeniile ce ţin de competenţa

sa;

89) reprezintă în instanţele judecătoreşti interesele bugetului de stat; 90) execută titlurile executorii privind dezafectarea incontestabilă a mijloacelor băneşti direct de la bugetul de stat, eliberate în baza unor hotărîri judecătoreşti irevocabile;

91) achită incontestabil sumele, stabilite de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, necesare reparării echitabile a prejudiciului şi compensării celorlalte cheltuieli, precum şi sumele stabilite prin acordul de soluţionare pe cale amiabilă a cauzei; 92) exercită şi alte atribuţii în conformitate cu legislaţia în vigoare. 7. Ministerul este învestit cu următoarele drepturi generale:

[Pct.7 modificat prin HG766 din 18.09.14, MO282-289/26.09.14 art.818] 1) să iniţieze şi să prezinte Guvernului proiecte privind perfecţionarea legislaţiei în domeniile de competenţă; 2) să solicite şi să primească de la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, de la întreprinderile, organizaţiile şi instituţiile cu proprietate de stat materialele necesare pentru realizarea atribuţiilor sale de serviciu; 3) să ceară conducătorilor şi altor persoane cu funcţii de răspundere din autorităţile şi instituţiile publice, altor beneficiari de mijloace de la buget lichidarea încălcărilor admise la executarea bugetului de stat şi a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi să verifice îndeplinirea cerinţelor sale; 4) să suspende temporar finanţarea de la bugetul de stat a autorităţilor şi instituţiilor publice, a altor beneficiari de mijloace bugetare, dacă acestea nu au prezentat informaţiile solicitate, nu au înlăturat, în termenele stabilite, încălcările şi neajunsurile depistate, nu au prezentat la timp rapoartele privind utilizarea mijloacelor alocate anterior, precum şi alte rapoarte obligatorii, s-au eschivat de la prezentarea altor documente şi informaţii solicitate, necesare pentru realizarea funcţiilor sale; 5) să perceapă pe cale extrajudiciară, în condiţiile legii, mijloacele alocate de la bugetul de stat sau din mijloacele şi fondurile speciale, în cazul în care acestea sînt folosite în alte scopuri decît cele preconizate; 6) să formeze rezerva necesară de mijloace financiare pentru cheltuielile prioritare ale bugetului de stat; 7) să emită, în limitele competenţei sale, acte normative departamentale executorii pentru autorităţile administraţiei publice, persoanele juridice, indiferent de subordonarea lor departamentală, forma organizatorico - juridică şi tipul de proprietate, precum şi pentru persoanele fizice; 8) să exercite controlul asupra folosirii eficiente a mijloacelor bugetare pentru funcţionarea regulamentară a Ministerului ca autoritate publică, precum şi asupra utilizării raţionale a patrimoniului de stat aflat în gestiunea structurilor din subordine; 9) în temeiul Hotărîrii de Guvern să fondeze, să reorganizeze şi să lichideze întreprinderi de stat, să numească în/şi să elibereze din funcţie managerii-şefi ai acestora, conform legislaţiei în vigoare;

9 1 ) să stabilească relaţii şi să colaboreze cu instituţii similare din alte ţări şi organizaţii internaţionale pe

domeniile de activitate; [Pct.7 subpct.9 1 ) introdus prin HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729] 9 2 ) să organizeze întruniri, simpozioane sau conferinţe pe domeniile de activitate. [Pct.7 subpct.9 2 ) introdus prin HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729] 10) să exercite orice alte drepturi stabilite în cadrul normativ al Republicii Moldova. III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII MINISTERULUI 8. Conducerea Ministerului este exercitată de către ministrul finanţelor, numit în/şi eliberat din funcţie conform Constituţiei Republicii Moldova, Legii cu privire la Guvern şi Legii cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică. Ministrul este asistat în activitatea sa de conducere de trei viceminiştri, numiţi în/şi eliberaţi din funcţie de Guvern, la propunerea ministrului. Viceminiştrii exercită atribuţiile delegate de către ministrul finanţelor. [Pct.8 modificat prin HG155 din 28.02.13, MO53-59/07.03.14 art.170] [Pct.8 în redacţia HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443] [Pct.8 modificat prin HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729]

9. Ministrul:

a) poartă răspundere pentru realizarea funcţiilor şi atribuţiilor ministerului, reprezintă ministerul în relaţiile cu terţii, precum şi cu persoanele fizice şi juridice din ţară sau din străinătate;

b) asigură executarea legilor, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor Parlamentului,

ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, precum şi îndeplinirea sarcinilor ce decurg din prevederile prezentului Regulament şi din alte acte normative;

c) delimitează obligaţiile şi stabileşte responsabilităţile viceminiştrilor, ale secretarului de stat şi ale

conducătorilor subdiviziunilor interne ale Ministerului, ale conducătorilor serviciilor publice desconcentrate, autorităţilor administrative din subordinea Ministerului şi instituţiilor publice în care Ministerul Finanţelor are calitatea de fondator; [Pct.9 lit.c) modificată prin HG766 din 18.09.14, MO282-289/26.09.14 art.818] [Pct.9 lit.c) modificată prin HG155 din 28.02.13, MO53-59/07.03.14 art.170]

d) poartă răspundere personală pentru utilizarea raţională a mijloacelor financiare ale Ministerului,

pentru integritatea bunurilor materiale, autenticitatea indicilor economici generali; e) aprobă regulamentele subdiviziunilor din cadrul Ministerului, fişele postului pentru funcţiile publice, precum şi obiectivele individuale de activitate şi indicatorii de performanţă ale funcţionarilor publici; [Pct.9 lit.e) modificată prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443] f) numeşte în funcţii, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu, în condiţiile legii ale:

funcţionarilor publici ai Ministerului; şefului Serviciului de control şi verificare a activităţii de audit – la propunerea Consiliului de supraveghere a activităţii de audit; şefului şi şefilor adjuncţi ai Inspectoratului Fiscal Principal de Stat; directorului şi directorilor adjuncţi ai Inspecţiei financiare; directorului general al Serviciului Vamal; directorului şi directorilor adjuncţi ai Agenţiei Achiziţii Publice; [Pct.9 lit.f) în redacţia HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443] [Pct.9 lit.f) modificată prin HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729] f 1 ) angajează şi eliberează din funcţie personalul contractual al Ministerului, în condiţiile legislaţiei muncii; [Pct.9 lit.f 1 ) modificat prin HG231 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.285] [Pct.9 lit.f 1 ) introdusă prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443] g) încheie sau reziliază contractele de management cu:

administratorul Întreprinderii de Stat „Fintehinform” − la propunerea Consiliului de administraţie; administratorul Întreprinderii de Stat „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării” − la propunerea Consiliului de administraţie; şeful Directoratului Liniei de Credit; [Pct.9 lit.g) modificată prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443] [Pct.9 lit.g) modificată prin HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729] [Pct.9 lit.h) exclusă prin HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729] [Pct.9 lit.i) exclusă prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443] [Pct.9 lit.i) modificată prin HG549 din 28.06.10, MO114-116/06.07.10 art.635] [Pct.9 lit.i) modificată prin HG446 din 28.05.10, MO87-90/04.06.10 art.517] [Pct.9 lit.i) în redacţia HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729] [Pct.9 lit.j) exclusă prin HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729] k) aprobă statul de personal şi schema de încadrare a Ministerului, schema de încadrare a Direcţiei, patrimoniu şi logistică, structura şi schemele de încadrare ale serviciilor publice desconcentrate,

autorităţilor administrative din subordinea Ministerului şi instituţiilor publice în care Ministerul Finanţelor are calitatea de fondator şi este abilitat cu dreptul de a efectua modificări la acestea, în limita efectivului aprobat de Guvern; [Pct.9 lit.k) modificată prin HG766 din 18.09.14, MO282-289/26.09.14 art.818] [Pct.9 lit.k) în redacţia HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443] [Pct.9 lit.k) modificată prin HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729] l) emite ordine şi dispoziţii ce vizează activitatea de bază a Ministerului, cu publicarea acestora în modul stabilit, şi controlează executarea lor. În anumite cazuri, ministrul emite ordine în comun cu conducătorii altor autorităţi publice centrale. 9 1 . Conform ordinului ministrului privind stabilirea domeniilor de activitate, viceministrul:

1) participă la determinarea obiectivelor şi direcţiilor strategice de activitate a Ministerului în domeniile de care este responsabil; 2) coordonează elaborarea programelor şi a planurilor de activitate a Ministerului, a rapoartelor despre realizarea lor referitor la domeniile de care este responsabil; 3) propune ministrului iniţierea proiectelor de acte legislative şi normative în domeniile de care este responsabil; 4) exercită împuternicirile ministrului de conducere a ministerului în cazul lipsei acestuia sau al imposibilităţii exercitării de către ministru a împuternicirilor sale, fapt despre care se înştiinţează Prim- ministrul; 5) participă la şedinţele Guvernului, cu drept de vot consultativ, în cazul în care este delegat de către ministru şi în alte cazuri stabilite de legislaţie; 6) la indicaţia ministrului, reprezintă Ministerul în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi cu alte autorităţi publice, cu reprezentanţii societăţii civile şi cu persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova şi din străinătate; 7) exercită şi alte atribuţii delegate de către ministru. [Pct.9 1 introdus prin HG155 din 28.02.13, MO53-59/07.03.14 art.170]

9 2 . În cadrul Ministerului activează un secretar de stat cu statut de funcţionar public de conducere de

nivel superior, numit în funcţie pe criterii de profesionalism în conformitate cu Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. Secretarul de stat asigură realizarea

legăturilor funcţionale dintre conducerea Ministerului şi corpul de funcţionari publici, precum şi dintre subdiviziunile aparatului central al Ministerului, avînd următoarele atribuţii:

1) asigură elaborarea calitativă a programelor şi planurilor Ministerului; 2) elaborează şi propune căile de realizare a obiectivelor şi direcţiilor strategice de activitate a Ministerului; 3) coordonează activitatea subdiviziunilor aparatului central al Ministerului în vederea realizării obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate a Ministerului; 4) coordonează activitatea structurilor organizaţionale din sfera de competenţă a Ministerului şi asigură conlucrarea operativă dintre ministru şi conducătorii acestora; 5) realizează legătura funcţională dintre subdiviziunile interne ale aparatului central al Ministerului şi structurile organizaţionale din sfera de competenţă a Ministerului; 6) asigură monitorizarea şi evaluarea executării obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate a Ministerului, precum şi raportarea privind implementarea acestora; 7) urmăreşte executarea actelor legislative şi normative care au fost iniţiate de Minister; 8) asigură elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative, este responsabil de calitatea lor sub aspectul respectării cerinţelor legale privind elaborarea, fundamentarea, avizarea, consultarea publică,

expertiza şi definitivarea acestora; 9) asigură avizarea proiectelor de acte legislative şi normative care au tangenţă cu domeniile de activitate încredinţate Ministerului, elaborate de alte ministere, autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice; 10) exercită şi alte atribuţii de serviciu şi responsabilităţi încredinţate de ministru. [Pct.9 2 introdus prin HG155 din 28.02.13, MO53-59/07.03.14 art.170] 9 3 . În îndeplinirea atribuţiilor sale ministrul este asistat de un cabinet (cu statut de direcţie). [Pct.9 3 introdus prin HG766 din 18.09.14, MO282-289/26.09.14 art.818]

10. Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale viceminiştrilor, secretarului de stat, conducătorilor

de subdiviziuni din cadrul Ministerului, conducătorilor serviciilor publice desconcentrate, autorităţilor administrative din subordinea Ministerului şi instituţiilor publice în care Ministerul Finanţelor are calitatea de fondator se stabilesc prin fişa postului şi pe baza regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora. [Pct.10 modificat prin HG766 din 18.09.14, MO282-289/26.09.14 art.818] [Pct.10 modificat prin HG155 din 28.02.13, MO53-59/07.03.14 art.170] [Pct.10 modificat prin HG231 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.285] [Pct.10 în redacţia HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443] [Pct.10 modificat prin HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729]

10 1 . Trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor se organizează şi funcţionează ca servicii publice

desconcentrate în teritoriu ale acestuia, care exercită atribuţiile Ministerului în domeniul organizării şi funcţionării sistemului trezorerial.

Trezoreriile teritoriale activează fără statut de persoană juridică. Coordonarea metodologică, organizarea şi coordonarea activităţii acestora este asigurată de către Trezoreria de Stat. Regulamentele privind organizarea şi funcţionarea trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor se aprobă de ministrul finanţelor. [Pct.10 1 introdus prin HG766 din 18.09.14, MO282-289/26.09.14 art.818]

11. În cadrul Ministerului funcţionează, ca organ consultativ, Colegiul Ministerului.

Componenţa nominală a Colegiului Ministerului Finanţelor se aprobă de către Guvern, iar regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului se aprobă prin ordinul ministrului finanţelor.

Colegiul activează în calitate de organ consultativ permanent. Deciziile Colegiului se pun în aplicare prin ordinul ministrului finanţelor. [Pct.11 modificat prin HG766 din 18.09.14, MO282-289/26.09.14 art.818] [Pct.11 modificat prin HG231 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.285] [Pct.11 în redacţia HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443]

12. Semnăturile pe actele oficiale ale Ministerului sînt aplicate de ministru, viceminiştri, secretarul de stat

şi persoane cu funcţii de răspundere, abilitate cu acest drept prin ordinul ministrului. Semnăturile pe actele

Ministerului pot fi în formă scrisă sau, în conformitate cu legislaţia, sub formă de semnătură digitală. [Pct.12 modificat prin HG155 din 28.02.13, MO53-59/07.03.14 art.170] [Pct.12 în redacţia HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443] [Pct.13 exclus prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443] [Pct.14 exclus prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443]

15. În cadrul Ministerului pot fi create comisii şi grupuri de lucru care sînt convocate pentru abordarea

şi soluţionarea unor chestiuni specifice. La lucrările comisiilor şi grupurilor de lucru pot fi antrenaţi specialişti din diverse domenii. 16. În scopul examinării problemelor actuale din domeniul finanţelor şi al aplicării realizărilor ştiinţei în activitatea practică, pe lîngă Minister pot fi formate consilii, constituite din specialişti din diverse domenii

ale ştiinţei economice, cercetători ştiinţifici, savanţi. Regulamentele consiliilor se examinează de către Colegiul Ministerului şi se aprobă prin ordinul ministrului. [Pct.16 modificat prin HG446 din 28.05.10, MO87-90/04.06.10 art.517]

Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1265 din 14 noiembrie 2008

STRUCTURA organizatorică a Ministerului Finanţelor

Conducerea Cabinetul ministrului (cu statut de direcţie) Serviciul de informare, comunicare cu mass-media şi e-Transformare Direcţia audit intern Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor Direcţia generală sinteză bugetară Direcţia finanţele în învăţămînt, cultură şi ştiinţă Direcţia finanţele în ocrotirea sănătăţii şi protecţie socială Direcţia finanţele justiţiei, ordinii publice, apărării şi securităţii statului Direcţia finanţele autorităţilor publice Direcţia finanţele economiei naţionale şi cheltuieli capitale Direcţia analiză, monitorizarea cheltuielilor de personal şi a angajaţilor în sectorul bugetar Serviciul politici de reglementare a achiziţiilor publice Direcţia generală datorii publice Direcţia generală politică şi legislaţie fiscală şi vamală Trezoreria de Stat (cu statut de direcţie generală) Direcţia reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ Direcţia analiză şi reglementări a activelor statului şi sectorului financiar Direcţia cooperare internaţională Direcţia de armonizare a controlului financiar public intern Direcţia juridică Direcţia managementul resurselor umane Direcţia documentare şi arhivare Direcţia economie şi finanţe Serviciul achiziţii publice interne Direcţia patrimoniu şi logistică. [Anexa nr.2 modificată prin HG766 din 18.09.14, MO282-289/26.09.14 art.818] [Anexa nr.2 modificată prin HG231 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.285] [Anexa nr.2 în redacţia HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443] [Anexa nr.2 în redacţia HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729]

Anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.1265 din 14 noiembrie 2008

LISTA

trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Ministerul Finanţelor - Trezoreria Teritorială Anenii Noi (cu statut de direcţie) Ministerul Finanţelor - Trezoreria Teritorială Bălţi (cu statut de direcţie) Ministerul Finanţelor - Trezoreria Teritorială Basarabeasca (cu statut de secţie) Ministerul Finanţelor - Trezoreria Teritorială Briceni (cu statut de direcţie) Ministerul Finanţelor - Trezoreria Teritorială Cahul (cu statut de direcţie) Ministerul Finanţelor - Trezoreria Teritorială Călăraşi (cu statut de direcţie) Ministerul Finanţelor - Trezoreria Teritorială Cantemir (cu statut de direcţie) Ministerul Finanţelor - Trezoreria Teritorială Căuşeni (cu statut de direcţie) Ministerul Finanţelor - Trezoreria Teritorială Ceadîr-Lunga (cu statut de secţie) Ministerul Finanţelor - Trezoreria Teritorială Chişinău - bugetul de stat (cu statut de direcţie) Ministerul Finanţelor - Trezoreria Teritorială Chişinău - bugetul municipiului (cu statut de direcţie) Ministerul Finanţelor - Trezoreria Teritorială Cimişlia (cu statut de direcţie) Ministerul Finanţelor - Trezoreria Teritorială Comrat (cu statut de direcţie) Ministerul Finanţelor - Trezoreria Teritorială Coşniţa (cu statut de secţie) Ministerul Finanţelor - Trezoreria Teritorială Criuleni (cu statut de direcţie) Ministerul Finanţelor - Trezoreria Teritorială Donduşeni (cu statut de direcţie) Ministerul Finanţelor - Trezoreria Teritorială Drochia (cu statut de direcţie) Ministerul Finanţelor - Trezoreria Teritorială Edineţ (cu statut de direcţie) Ministerul Finanţelor - Trezoreria Teritorială Făleşti (cu statut de direcţie) Ministerul Finanţelor - Trezoreria Teritorială Floreşti (cu statut de direcţie) Ministerul Finanţelor - Trezoreria Teritorială Glodeni (cu statut de direcţie) Ministerul Finanţelor - Trezoreria Teritorială Hînceşti (cu statut de direcţie) Ministerul Finanţelor - Trezoreria Teritorială Ialoveni (cu statut de direcţie) Ministerul Finanţelor - Trezoreria Teritorială Leova (cu statut de direcţie) Ministerul Finanţelor - Trezoreria Teritorială Nisporeni (cu statut de direcţie) Ministerul Finanţelor - Trezoreria Teritorială Ocniţa (cu statut de direcţie) Ministerul Finanţelor - Trezoreria Teritorială Orhei (cu statut de direcţie) Ministerul Finanţelor - Trezoreria Teritorială Rezina (cu statut de direcţie) Ministerul Finanţelor - Trezoreria Teritorială Rîşcani (cu statut de direcţie) Ministerul Finanţelor - Trezoreria Teritorială Sîngerei (cu statut de direcţie) Ministerul Finanţelor - Trezoreria Teritorială Şoldăneşti (cu statut de direcţie) Ministerul Finanţelor - Trezoreria Teritorială Soroca (cu statut de direcţie) Ministerul Finanţelor - Trezoreria Teritorială Ştefan Vodă (cu statut de direcţie) Ministerul Finanţelor - Trezoreria Teritorială Străşeni (cu statut de direcţie) Ministerul Finanţelor - Trezoreria Teritorială Taraclia (cu statut de direcţie) Ministerul Finanţelor - Trezoreria Teritorială Teleneşti (cu statut de direcţie) Ministerul Finanţelor - Trezoreria Teritorială Ungheni (cu statut de direcţie) Ministerul Finanţelor - Trezoreria Teritorială Vulcăneşti (cu statut de serviciu). [Anexa nr.3 modificat prin HG231 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.285]

Anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.1265 din 14 noiembrie 2008

LISTA

autorităţilor administrative din subordinea Ministerului Finanţelor Inspectoratul Fiscal Principal de Stat Inspecţia financiară Serviciul Vamal Agenţia Achiziţii Publice Consiliul de supraveghere a activităţii de audit. [Anexa nr.4 modificată prin HG766 din 18.09.14, MO282-289/26.09.14 art.818] [Anexa nr.4 modificată prin HG231 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.285] [Anexa nr.4 modificată prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443] [Anexa nr.4 modificată prin HG549 din 28.06.10, MO114-116/06.07.10 art.635] [Anexa nr.4 modificată prin HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729]

Anexa nr. 5 la Hotărîrea Guvernului nr.1265 din 14 noiembrie 2008

LISTA instituţiilor publice, întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni, în care Ministerul Finanţelor are calitatea de fondator Directoratul Liniei de Credit Întreprinderea de Stat „Fintehinform” Întreprinderea de Stat ”Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării” Societatea pe Acţiuni „Loteria Naţională a Moldovei”. [Anexa nr.5 în redacția HG766 din 18.09.14, MO282-289/26.09.14 art.818] [Anexa nr.5 modificată prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443]

Anexa nr.6 la Hotărîrea Guvernului nr. 1265 din 14 noiembrie 2008

LISTA societăţilor pe acţiuni monitorizate de Ministerul Finanţelor Societatea pe Acţiuni „BANCA DE ECONOMII” Societatea pe Acţiuni „EuroCreditBank”. [Anexa nr.6 în redacția HG766 din 18.09.14, MO282-289/26.09.14 art.818] [Anexa nr.6 modificată prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443]

Anexa nr.7 la Hotărîrea Guvernului nr.1265 din 14 noiembrie 2008

COMPONENŢA Colegiului Ministerului Finanţelor ministru al finanţelor, preşedinte al Colegiului viceministru al finanţelor

viceministru al finanţelor viceministru al finanţelor secretar de stat şef al Direcţiei generale sinteză bugetară şef al Direcţiei generale Trezoreria de Stat şef al Direcţiei generale datorii publice şef al Direcţiei generale politică şi legislaţie fiscală şi vamală şef al Direcţiei juridice şef al Direcţiei analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor şef al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat director general al Serviciului Vamal director al Inspecţiei financiare reprezentant al societăţii civile. [Anexa nr.7 în redacţia HG231 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.285] [Anexa nr.7 modificată prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443] [Anexa nr.7 în redacţia HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729]

Anexa nr.8 la Hotărîrea Guvernului nr.1265 din 14 noiembrie 2008

LISTA hotărîrilor de Guvern care se abrogă

1. Hotărîrea Guvernului nr.516 din 2 iunie 2005 „Cu privire la structura şi efectivul-limită ale aparatului

central al Ministerului Finanţelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.83-85, art.595).

2. Hotărîrea Guvernului nr.706 din 15 iulie 2005 „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează

în Hotărîrea Guvernului nr.516 din 2 iunie 2005” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.98- 100, art.767).

3. Hotărîrea Guvernului nr.1138 din 1 noiembrie 2005 „Cu privire la aprobarea regulamentelor Ministerului Finanţelor, Trezoreriei de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.145-147, art.1211), cu excepţia alineatului patru al punctului 1 şi al punctului 3.

4. Hotărîrea Guvernului nr.1126 din 29 septembrie 2006 „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se

operează în Regulamentul Ministerului Finanţelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1138 din 1

noiembrie 2005” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.158-160, art.1218).

5. Hotărîrea Guvernului nr.55 din 19 ianuarie 2007 „Cu privire la aprobarea componenţei nominale a

Colegiului Ministerului Finanţelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.10-13, art.69). 6. Hotărîrea Guvernului nr.262 din 6 martie 2007 „Pentru aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.1138 din 1 noiembrie 2005” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.249). 7. Hotărîrea Guvernului nr.1005 din 10 septembrie 2007 „Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.1138 din 1 noiembrie 2005” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.146-148, art.1046). 8. Punctele 3 şi 4 din „Modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului”, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.335 din 21 martie 2008 „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.63-65, art.406).