Sunteți pe pagina 1din 20
ICS 75.140 ASRO— SR EN 13179-2 STANDARD ROMAN Inaioe do claifcaro H 12 INCERCARI PE FILERE UTILIZATE IN AMESTECURI BITUMINOASE Partea 2: Viscozitatea aparenta (numér — bitum) Tests for filler aggregate used in bituminous mixtures — Part 2: Bitumen number Essais sur les fillers utilisés dans les mélanges bitumineux — Partie 2: Viscosité apparente (Nombre-bitume) APROBARE Aprobat de Directorul General al ASRO Ia 4 noiembrie 2002 Standardul european EN 13179-2:2000 are statutul unui standard roman CORESPONDENTA |Acest standard este identic cu standardul european EN 13179-2:2000 This standard is identical with the European Standard EN 13179-2:2000 La présente norme est identique a la Norme européenne EN 13179-2:2000 DESCRIPTOR! TIT | Filer, bitum, viscozitate aparenta, determinare, "ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA (ASRO) ‘Adresa postal; str. Mendolooy nr. 21-25, 70168, Bucurogt + Direcfia general: tel: +40 1 211 32 96; fax: +40 1 210 08 33, Direcia Standardizaro: fol: + 40 1 910 43 08; + 40'1 310.43 08; fax: +40 1 916 6870 Foprodicorea aau lz ining au paral a prezenkdul standard hoc pubic lpn ace procedou ©ASRO Rien acai focriote, mctotnare sc} anemlrzna doc mots eco ga 8 ASRO Ref.: SR EN 13179-2:2002 Edifia 1 Preambul national ‘Acest standard reprezint& versiunea roman& a textului In limba francezd standardulul european EN 13179-2:2000 Acest standard stabileste metoda de determinare a viscozitatii aparente @ unul amestec apé-filer utlizat In ‘amestecuri bituminoase. Corespondenta dintre standardele europene la care se face referire gi standardele romaine este urmatoarea: IT — SREN932-5:2001, Tneercdri pentru “determinarea caracteristiclor generale ale ‘agrogatelor. Partea 5: Aparaturé curenta si caibrare EN 1426;1999 IDT — SREN 1426:2002 Bitume i lianfi bituninosi. Determinarea penetrabiltaii cu ac ‘Standardul european EN 932-2, pentru care nu existé standard roman corespondent, se ulilizeaza Impround ‘cu prezentul standard, Pentru aplicarea acestui standard se utlizeaz’ standardele europene la care se face referin{a (respectiv ‘standardele romAne identice cu acestea). Standardul european citat ca referin{a gi care nu a fost adoplat ca standard roman poate fi consultat sau comandat la Asociatja de Standardizare din Romani ‘Simbolul gradului de echivalena ( IDT — identic ), conform SR 1000-8. agin ences neplata Sans Flexo Va) 2009200 ASRO Bi Proj Soars STANDARD EUROPEAN EN 13179-2 EUROPEAN STANDARD NORME EUROPEENNE EUROPAISCHE NORM. August 2000 ICS 75.140 Dascriptori: Filer, bitum,viscozitate aparenté.determinare Versiunea romana Incercari pe filere utilizate in amestecuri bituminoase Partea 2: Viscozitatea aparenta (numa — bitum) Essais sur es fillers utilisés Priifverfahren fir mineralische _Tests for filler aggregate dans les mélanges bitumineux- Filller in bitumenhaltigen used in bituminous mixtures— Partie 2: Viscosité apparente Mischungen ~ Teil 2: Bitumenzahl Part 2:Bitumen number (Nombre-bitume) ‘Acest standard reprezinta versiunea romana a standardului european EN 13179-2:2000. Standardul a fost tradus de ASRO, are acelagi statut ca gi versiunile oficiale gia fost publicat cu permisiunea CEN. Prezentul standard european a fost adoptat de CEN la 13 iulie 2000. Membr CEN sunt obligali s8 respecte Regulamentul Inte CEN/CENELEC care stipuleszé condifile in care prezentului standard european | se atribuie statutul de standard national, fara nici o modificare. Listele Actualizate si referintele bibliografice referitoare la aceste standarde nationale pot fi obtinute pe baz de cerere c&tre Secretariatul Central sau orice membru CEN. Prezentul standard european exista tn trel versiuni oficiale (engleza, francezé, germana). © versiune tn oricare alté limba, realizaté prin traducere sub responsabilitatsa unui membru CEN, In limba sa nafionala gi notiicatd Secretariatulul Central, are acolagi statut ca gi versiunile oficiale. Membrii CEN sunt organismele nationale de standardizare din urmatoarele jar: Austria, Belgia, Danemarca, ENvofia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, iranda, Isianda, Italia, Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Portugalia,Republica Ceha, Spania si Suedia. CEN COMITETUL EUROPEAN DE STANDARDIZARE, European Committee for Standardization thy ‘Comité Européen de Normalisation Europaisches Komitte fiir Normung ‘Secretariat Central: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles © 2000 CEN - Toate drepturile de utlizare sub orice forma gi prin orice procedeu sunt rezervate 1h toatd lumea membrilor nafionali al CEN RefEN 13179-2: 2000 RO Pain erea tn epee Fue Va) 20002004 ASRO Bh Proje otare SREN 13179-2 Cuprins Preambul “ Domeniu de aplicare Referinje normative Termeni si defini Principiu Apearaturd.. Progatire a probelor de Incercat . Mod de tucru Calcul gi exprimare rezuitate.. Raport de Incercare... ‘Anexa A (informativa) - Exacta... eervonrens Pagina oxasa cin apc Stnferd Fun View 2008-204 ASRO 8 Be Pret Soars SREN 13179-2 Preambul Prezentul standard european a fost elaborat de Cor ‘este detinut de BSI. ‘Acest standard european trebuie 68 capete statut de standard nafional, fe prin publicarea unul text dentic, fis prin ratifoaro, pnd cel tarziu in februarie 2001, sf toate standardele naljonale in contradicfie trebuie anulate pnd cel i€rziu in decombrie 2003, Prezentul standard european face parte dintr-o serie de incercari pe flere utiizate tn amiestecuri bituminoase. Metodele de Incercéii relative la alte caracteristici ale agregatelor sunt prezentate tn parfile urmatoarelor standarde europene : EN 932, Incerc&rl pentru determinarea caracteristcilor generale ale agregatelor; EN 933, Incercari pentru determinarea caracteristiclor geometrice ale agregatelor, EN 1097, Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice ¢i fizice ale agregatelor; EN 1367, Incercdri pentru determinarea caracteristiilor termice gi de alterablitate ale agregatelor; EN 1744, Incercari pentru determinarea caracteristcilor chimice ale agregatelor. tul Tehnic CEN/TC 154 ,Agregato" al cirui secretariat Cealelté parte a EN 13179 este: Partea 1: Incercarea bilé — inol. Conform Regulamentulul Inter al CEN/CENELEC, institutele de standardizare nationale ale urmétoarelor {ari sunt obligate s8 pund tn aplicare acest standard european : Austria, Belgia, Danemarca, Eivetia, Finlanda, Franfa, Germania, Grecia, Irlands, Islanda, tala, Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Portugala, Republica Ceha, Spania si Suedia. gin era nena Snr Fue Vw) 2008-200 ASRO 8 Be Prec Sowa SREN 13179-2 1 Domeniu de aplicare ‘Acest standard european stabllegte metoda de determinare a viscoztal aparente a unui amestec apé-fier, cexprimat numeric. Modul de lucrs al acestel tncercdri este aplicabil flerslor utiizate in amestocur! bituminoa: Imbunatfrea controlulul producti. pentru 2 Referinte normative ‘Acest standard european contine, prin refer dataté sau nedataté, prevedari din alte publica. Acesto referinfe normative sunt citate tn locurile corespunzBtoare din text gi publcafile sunt enumerate mai jos. Pentru referinfelo datate, modificarile sau revizuirle ulterioare ale oricéreia dintre aceste publicatii nu so ‘eplicd ecestui standard european decdt dac& ele au fost Incorporate prin modificare sau revizuire. Pentru Feferinfole nedatate se aplic8 ullima edit a publica a care se face referre. EN 932-2, Essals pour déterminer les propriétés générales des granulats ~ Partie 2: Méthodes de réduction des échantilons de laboratoire. EN 932-5, Essals pour déterminer les propriétés générales des granulats — Partie 5: Equipements communs et étalonnage. EN 1426, Bitumes et liants bitumineux — Détermination de la pénétrabilté & raiguille. 3 Termeni si definifii Pentru necesitatile prezentulul standard european se aplica urmatori termeni si defini. 3.4 numar-bitum Cantitate de apa, adiugaté la 100 g filer, necesara la obfinerea unui amestec cu o viscozitate aparenté dofinits 3.2 egantion de laborator Egantion redus, provenit dintr-un egantion Tn vrac gi destinat pentru Incercari tn laborator 3.3 proba de incercat Egantion utlizat integral pentru o singura incercare 4 Principiu Un piston de aluminiu cu diametrul de 8 mm $1 masa de 15 g se afunda timp de 5 s Intr-un amestec de filer 51 ‘ap confinut Intr-un recipient clindric. Astfel se determina cantitatea de apa necesard pentru a se objine o penetrare de 5,0 mm la 7,0 mm a pistonului in amestec. 5 Aparatura 5.1. In ipsa unor specificati contrare toate sparatele trebuie s& respecte cerinfele din EN 932-5. 5.2 — Balanté Cuc exactitate de0,1 9. agree cn este Sacer Ful Vw) 2008200 ASRO 8 Be rjc Saar SREN13179:2 | 8.3 Cuv de ofel inoxidabil In forma de trunchi de con, cu o Tnaijime de (85 + 5) mm, cu o margine supericaré ce formeazA un cerc de (854.5) mm diametru gi o baza de (65 + 5) mm diametru. 64 — Bluret& de 50 mi 5.5 Spatula flexibild 5.6 _Pahar cilindric de laborator Gu un diametral interior de (30 £ 1) mm, cu 0 talfime de (30 + 4) si grosime a perotolu do (2,0 + 0,2) mm 5.7 Penetrometru Conform EN 1426. 5.8 Piston rotund de aluminiu Cu diametrul de (8,0 + 0,1) mm, cu 0 masa de (15,0 + 0,2) g, montat 1n interiorul penetrometrulul In loc do port-ac. 5.9 Cronometru Cuc exactitate de 0,1 s. 5.10 Apa demineralizats 6 __Pregtire a probelor de incercat Se Imparte egantionul de laborator neuscat In diferte probe de Incercat conform EN 932-2. Sunt necasare cel pufin trei probe de Incercat avand fiecare o mas& de cel putin 50.9. NOTA™ Este posibil si se utlizeze un aparat mecanic pentru luarea probelor. 7 Mod de lucru ug ‘So cAntiresc (50,0 + 0,1) g de filer neuscat intr-o nacela cuva de ofel inoxidabil si se adauga x: ml apa demineralizat& din biuret, Se amestecd si se agita cu spatula timp de (300 + 10) s. NOTA 1—x canttatea de ap& presupusai pentru objinerea unel valor corecte a penetrajolpistonuiu In amestec. NOTA2-Trebuio avt in vedere ca emstecul 8 fe expus ot mai pun posibi pentu @Impieica apa 88 8 ovapore ‘Se umple racipientulclindric cu amestec, avand griii ca nici o buld de aor sé nu fie antrenata si se netozoste suprafaja. Se 2gazi recipientul ce confine emestecul pe baza penetrometruki, Se agazé baza pistonulul 's ANvelUl Suprafetel emestoculul, se lasd acul la zero si se las pistonul s& patrunda tn amestec timp de {60 + 0,1) 8. Se mBsoaré penetraja cu exacttatea 0,1 mm ca $i cantatea de apa din biuret (Xs mi) cu exactilatea 0,1 mm. Daca patrunderea este mai mica de 5,0 mm sau mai mare de 7,0 mm, so amostecd o alté proba de tncercat cu un volum de apa modificat (x= ml) si se repetd modul de lucru specificat In acest capitol 8 Calcul gi exprimare rezultate Se calculeaz’ numérul -bitum NB cu ajutorul relatici urmatoare: NB = 2%, Pega ere repeat FuedCO View ) 20082004 ASRO & Bh roe Seare SREN 13179-2 In care: Xq ___valoarea numeric’ corespunzatoare volumului de ap&, in milli, utiizata pentru a objine ca rezultat al Incerc&ril o penetrate de 5,0 mm pana la 7,0 mm. ‘Se rotunjeste valoarea caloulat’ la numarulintreg cel mal apropiat, NOTA~ Anexa A prezintS 0 indicaje a exactti. 9 Raport de incercare 9.1 Date cerute Raportul de tncercare trebuie s& cuprindd urmatoarele informati: 2) viscozitatea aparenta (numsr-bitu); b)_referinfa la prezentul standard european; ¢) numele sau marca filerului; d) data incereéri. 9.2 Date optionale Reportul de incercare poate prezenta urmatoarele informal ‘2)_numele si provenienta egantionului ; b) descrierea materialuli ¢) doscrierea procedurii de egantionare, Pagina erona in apca lord Fun View) 200-208 ARO Be Prec Sobwere SREN 13179-2 Anexa A (informativa) Exactitate Estiméirile de repetabiltate (r) gi de reproductibltate (R) sunt urmatoarele: -r=2 -R=3 Pagina eta an ep Sten Fue Va) 2009-200 ASRO Bs Proc Sota Standardul european EN 13179-2:2000 a fost acceptat ca standard roman de catre comitelul tehnic CT 306 Agregate naturale si artificiale pentru constructi ‘Membrii Comitetului De Lectura care au verificat acest standardului european: . di. Dan Paul GEORGESCU Pregedinte al comitetului tehnic CT 306- Agregate naturale gi artificiale pentru constructi dna. Adelina APOSTU Secretar al comitetului tehnic CT 306- Agregate naturale gi artificiale pentru constructii al, Paul MANEGUT Expert ASRO ‘Anteproiectul standardului european a fost elaborat de catre dna. Maria loan. Un standard roman nu confine neapirat totaltatea prevederlor necesare pentru contractare, Utiizatoni standardulul sunt rlspunzitori de aplicarea corect a acestt Este important ca utlizalor standardelor romane s8 se asigure c& sunt in posesia ultimel exif sa tuturor modificdrilor. Informal reertoaro la standardele romane sunt publicate In Catalogu! Standardelor Roméno $\1n Butetinul ‘Standardizéri Modificéri dupa publicare: ‘Amendamentul Buletinul Standardizarit Punctele modificate Nefan pagn cas dapat Sten FuodCD View) 20092004 ASRO 8 Bie rjc Sowere tt ano SREN 13179-1 STANDARD ROMAN ceeds easiicare H12 STANDARD ROMAN ___ncice de desifeare TE __— INCERCARI PE FILERE UTILIZATE IN AMESTECURI BITUMINOASE Partea 1: Incercare bila-inel Tests for filler aggregate used in bituminous mixtures — Part 1: Delta ring and ball test Essais sur les fillers utilisés dans les mélanges bitumineux — Partie 1: Essais bille-anneau APROBARE ‘Aprobat de Directorul General al ASRO la 4 decembrie 2002 Standardul european EN 13179-1:2000 are statutul unul standard roman CORESPONDENTA |Acest standard este identic cu standardul european EN 13179-1:2000 This standard is identical with the European Standard «| EN 13179-1:2000 La presente norme est identique & la Norme européenne EN 13179-1:2000 DESCRIPTOR! TIT | Filer, bitum, viscozitate aparenta, incercare, metoda TASOGIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA (ASRO) ‘nérosa postald; str. Mendeleov nr. 21-25, 70168, Bucuregl + Broce genorala tl: +40 1 211 32.6; fax + 40 1 210 08 93 ‘08; + 40-1 910 4300; fax: +40 1 315 68 70 Direcia Standardizare: ol: + 401 310.43) SASROReorodeern su vrs gral um pra rere wane OS publcal g pxin rice procedou Reet er lose merinar ) we wlozi Gac8 ru wen aco gos ASO Ref.: SR EN 13179-1:2002 Edita 4 ogi eon din apc Standard Fen View) 2008-2004 ASRO 8 lo Pret Stare Preambul national cost standard ropreziniaversiunee roman a textuul tn limba francez8 @ standardu europeen EN 13179-1:2000 ‘vest standard staileste metoda de determinare a capaci de Intra lerelor amestecate cl bitum. corespondenia dnt standardele europene la cre se fae refer si standardele romane este umatoaras: EN 992-2:1999 - - EN 932-6:1909 IDT — SREN932-5:2001, Tnoercdi pentru determinarea caracteristiclor generale ale agregatolor. Partea : Aparaturé curenté si calibrare EN 1097-7:1999 WT EN 1427:1999 IT SREN 1427:2002 Bilumuri gi ianfi bituminosi. Determinarea temperaturi de ‘nmuiere. Metoda bil gi inel EN 12591:1999 - = standardul european EN 932-2 si EN 12591 pentru care nu exist standarde romano ‘corespondente, 8° ttilizeaz’ impreund cu prezentul standard. Pentru aplicarea acestul standard so uilizeazA standardele europone la care se fece referinfa (respectiv standardele romane identice cu acestea). Standardele europene ciate ca rferinfa gi care nu au fost adoptate ca standarde romane pot fi consultate Sau comandate la Asociafia de Standardizare din Romania, ‘Simbolul gradulu de echivalenf (ID — identic), conform SR 1000-8. rasa cin eat Sansod Fant ew) 200:2004 ASR Projet Stare STANDARD EUROPEAN EN 13179-1 EUROPEAN STANDARD NORME EUROPEENNE fi EUROPAISCHE NORM August 2000 Ics 75.140 Versiunea romana Incercéri pe filere utilizate in amestecuri bituminoase Partea 1: Incercare bila-inel Escais surles filers utisés __Prifverfahron far mineralische Tests for filer aggregate dans les mélanges bitumineux- Filler in ‘bitumenhaltigen used in bituminous mixtures— calf 1: Essais bile-anneau Mischungen ~ Teil 1: Selta-Ring- Part 1:Delta ring and ball test und Kugel-Verfahren ‘acest standard reprezinta versiunea romana 3 standard ‘european EN 13179-1:2000. Standardul a fost cat SIS AGRO, are acolas statut ca si versiunileofccle si & ‘ost publicat cu permisiunea CEN. Prezentul standard european a fost adoptat de CEN la 13 lle 2000. Membril CEN sunt obigai sa respects Regulamentl Infor. CENICENELEC care stipuleaz condijile in care mori standard european i so atribuie statutul de Mtandard najional, f8r& nici © modificare. Listeie Pere ty al rofrinfela biblografce refertoare ia acesle atandarde najonale pot fl objinute pe bazS do actual 7are Secretarial Cental sau orice membru CEN. prezentui standard european exista tn trol vesiuni ofc (enolez’, francezs, german). O versiune, it Prozent timba, realizats prin raducere sub responsable ‘Guul membru CEN, fn limba sa najionala §1 oricare i Socretaviatull Central, are acolag!statut ca # versiunle ofciale. Membr CEN sunt organiamele nafjonalo de standardizare 4 urmatoarele tar: Austria, Belgia, Danemarca, | Eola, Finiands, Franja, Germania, Grecia, iene 2are doy italia, Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Slants, Portugalia,Republica Cehé, Spania si Sued! i CEN COMITETUL EUROPEAN DE STANDARDIZARE European Committee for Standardization ‘Comité Européen de Normalisation Europaisches Komitte fir Normung cretariat Contral: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles STOO GEN Toate dropure do uilizare eub orice forma s! Ban once procedeu sunt rezervate ‘htoaté lumiea membriornajjonal ai CEN Ref :EN 13179-1:2009, RO agra asa on wt SertrFuTexeD Vion) 22-20 ARO 8 Bun Pied See SREN 13179-1 Cuprins Pagina Preambul.. : Domeniu de aplicare Referinje normative ‘Termeni! defini Princip. Aparatura Pregatirea probelor de Incercat. Mod de tucru Calcul gi exprimare rezultat. Report de Incercare eeranr one pagina owte cin alta Standard Fuad Vw) 22004 ARO Ba Proc Stare a SREN 1317-4 Preambul prezentul standard european 2 fost elaborat de Comitetul Tehnic CEN/TC 154 ,Agregate* al cdi secretariat este definut de BSI acest standard european webu 38 capete statu de standard nalones 16 prin publicarea unui text identi, Aces statficare, pana col tzu tn februarie 200%, ¢ toate Slandardele nafjonele in contradicie tebuie danulate pana col rziu In decembrie 2003, Prezentul standard ouropean face parte dintr-o serie de tncorcari pe filerele ullizate in amestecurilo bituminoa: Metodele do tncercai rafertoare la alle caracteristcl ale agregatelor sunt prezentate In urmBtoaréle sstandarde europene : EN 922, Inorciri pony detorminarea caractaritclor gonerlo le agrogatelor: EN 993, Ineredi porru determinarea caractarstislor omotice ale agregatelor; EN 1007, lncercl ponru dtorminarea earactersticor mocanio # zie ale agregatolor, EN 1967, Incerebl ponru dterminarea caracersticortrice 9 de alterabiltate ale agregatelor; EN 1744, Incoroan pentru determinarea caracteritillorchimice ole agregatolor. Cealaltd parte a EN 13179 este: Partea 2: Viscozitate aparenta (numér - bitum) Conform Regulamentuul Infor al CENICENELES, instutle do standardizare nationale ale urmatoareior trl Confort ad pund in apicare acest standard european; Arse ‘Belgia, Danemarca, Elvetia, Finianda, aero Germania, Grecia, Iianda, Ilanda, tall, Luxemburs Maree Britanie, Norvegia, Olanda, Portugalla, Ropublica Cehi, Spania si Suedia. sna een én pet Sacre Fae D Va (203-204 ASRO AB Pre See SREN 1379-1 14 Domer de aplicare Acest standard european stableste metode de detorminare a capactai de Ine a flerelor amestocale ct bitum. 2 Referinfe normative ‘Acost standard european contne, prin refernié data sau nedatats, prevoder dt publicati. Aceste scoelie rormative sunt ciata in focurle corespunzatoare din texts pubicalte ‘sunt enumerate mai jos. rotors rermle dalate, modifisria sau revizutie ulteroare ale orcareia dite ecesio publica nu se Poros soostul standard european decAt daca ele au fost Incorporate pr ‘modificare sau revizulre. Pentru eefrinjole nedatate se aplc8 ullma edie a pubicatiel a care se face referro. EN 982.2, Essais pour déterminer les propristés générales des granulats~ Partie 2: ‘Méthodes de réduction des échantillons de laboratore. EN 932.5, Essais pour déterminer les propiétés générales des granulats~ Parte 5: Equipements communs at étalonnage. EN 1007-7, Essals pour déterminer les caracérstiques mécaniques et physiques des ‘granulats ~ Partie 7: crtavnination de la masse volumique réelle du filer ~ Méthode au pycnométre, EEN 1427, Btumos ot ants bitumineux ~ Determination dela température de ramolissement ~ Méthode Billo. et Anneau. EN 12501, Bitumes et ants bituminoux ~ Spéeifications des bitumes routers. 3. Termeni si definiii Pentru uiizarea prezentull standard european se aplicd termeni gi defnfile urmBtoars: 3.4 bild-inel resterea punctuul de Inmulere a unui amastec bitumfier, compus din 37/5 % filer si 62,5 % bitum din ore ee eeu raport cu punctul de nmuiere al bitumuluiuizat tn acest amestec 3.2 masa constant Masa obfiutd dup uscare gi cnt suocesive efecto la intrvale de tmp de ol putin th, care nd diters (cu mal mult de 0,1% faf& de coa pracedents. NOTA ~In numeroase cazur, masa consants poate fi detorinaia prin uscrea unel abe 4 ‘ncercat © pericada NOT oninatl ino turd (a se vodea 5,6) 18 (110 +5) C Laboraloarle ee esr ‘pol determina timpul necesar Breer riperea masel contanta pens Spur gl dmensunia speciice agentonuli In funcje de capacitates de scare a etuvel ulizate. 33 yantion de laborator Egention redus proven dintr-un egantion tn vrac gi desinat pentrs ncercB de laborator. 3.4 proba de incercat Esantion utiizat integral pentru o singura Incercare. 3.5 punct de Inmuiere Temperatura le caro material, flat in condii standard de Incercare, atnge o anumitd consistent intermediar’ tne stile slida silica pupae sia Sanders FUTONCO View (2000200 ARO Bn Powe Steers SREN 131704 4 Principiu Tncercarea se realizeazh uiizand bum si granule de fer mai mci de 0.126 mm. Se omneecs inelole do Incr e8 e e gortioe, nul de itm sat dnt-un emstoc btum/er Th De lama, Aceste inele sunt incaizite intr-o baie de ‘apa, cu o vitezd de ‘crestere a temperaturii ‘controlat8, totul servind ca suport naa. bid do ofa i eo dtermind temperatura la care decurl se amore uficint pentru a permite bile peri ao scutunde pe o delat de (25.0 + 04) mm. Se calculears voor ‘medil ale temperaturli pentru de of 86 oe incl cu biluner. Dferonfa inte cel dous temperatur med este indicat prin bras. 5 — Aparatura 5A In lipsa unor specificatil contrare toate aparatele trebuie sa respecte cerinjele din EN 932-5. 5.2 Balanja, cu 0 exaciitate de 0,19. 5.3 Etuva, ce poate fi regiaté la temperaturile de (110+ 5) °C gi de (150 + 5) °C. 54 Agitator, rezistent la caldur’. 55 Bitum, clasa 70/100, cum este stabilit in EN 12591. 5.6 Doua pahare cilindrice de laborator, rezistente la incalzire. 57 Nacela de evaporare, rezistent Ja caldurd, cu fund rotund, cu o ‘capacitate de aproximativ 140 mi. 5.8 _Patruinole din slams, cv socfune patra apa cum esto spociicat In EN 1427. 5.9 _Incint& incdlzita, adaptaté pentru utlizarea cu nacela de evaporare (a se vedea 5.7). 5.10 Exsicator, cu un agent deshidratant. 5:11 Plach de sticld sau de metal, de aproximatv 160 mm pe 150 mm, ‘acoperité cu un agent de dacofrare. NOTA Agent de docofrare special in EN 1427 sunt corespunzitr. 5.12 _Inel de pluta, destinat pentru cAntarirea nacelel de evaporare. 5.13 Sith de control, cu dimensiunea ochiului de 0,125 mm 6 _Pregatirea probelor de incercat $e progiteste o prima proba de incercat pentru determinarea meso! ‘volumice reale conform EN 1097-7. se come uscatrestul de ogantion de laborator pe o sits do 0,125 mm $150 elimina tot refuzul. ‘Se reduce egantionul de laborator comut conform EN 32-2 pentru 8 objing o doua proba de Incercat | avand o masa de minimum 60 9- NOTA Se poate utiiza un divizor mecanic. ge usued proba de Incercat la (110 + 6) °C pana la objinerea masel constante gi se lesa sé se racoascl la temperatura ambianta, in exsicator. ce vais eventusla prezen(é a agjomerarior n eganton ai, daca este caz, se stra cy ti cu ajytorul Se yenatilo, Aglomeréria sfardmate se amosteca cu rest eparitonui. aia eae dn pea Stan Flee View) 203-204 ASRO & a Pre Sere SREN 13179-1 7 Mod de lucru Cu ajtorul prime probe de tncercat, so determiné masa volumicd real fierulul conform EN 1087-7. ‘Se agazd tn etuvd un pahar clndric de laborator conjinand cel pun 60 g bitum de clasa 70/100, un pana Se 527i Serator confinnd @ dova proba de Incercat, o nacela de evaporare gi patru inelo din alamé, $1 Se aduc la 0 temperaturd de (150+ 5) °C tn (4.00.5) h. Dua tne, s0 05428 dou din inolelo de alam pe placa de stcié acoperité cu agantul de docotare 31 cent ce btu tn exces, pnd la 0 ugoard debordarea, Se nrogisteazA masa reald a bitumulul (m), cre Ja cel mal apropiat 0,1 9. ‘Se agazA nacela do aveporare pe balanta utiizand inelul de plus pentru a izola balanfa de caldura provenité do la nacelé. Se umple nacela cu (20,0 42,0) g de bitum. Se introduce nacela ce confine btu tn incinta ncdlzts gi se regloaz® aceasta astfl incat sa se monfind bitumul fa 0 temperaturé de (150 + 10) °C. Se apazi din nou nacela ca confine btum pe balanfa izolaté de asemenea cu ajutorl ineulu de put, $$ adauga m,g do flr in btum, calculénd aceasta masé cu ajutoru relaiel urmatoare: y= 0,6 my x pr! Pe in care: my masa de bitum, in grame; my masa de filer adaugat, In grame; pr -masa volumica reall a fllerulu, in megagrame pe metru cub; pe masa volumic8 reald a bitumulul la 25 °C, in megagrame pe metru cub. [NOTA 1 — Aceste dato permit objinrea unul amestec in volum do 97, 5% flr gi de 62,5 % bitum. NOTA2-Dac8 ps nu este cunoscut, tn calcul se poate uiliza 1,025 g/m Se apazé nacela In incinta IncBiztA gi 80 Introduce fiorul tn bitum timp de (150 + 6) 8. Se conte oe aaeeoa timp de ined (150 # 5) 6 menfnand temperatura la (160 # 6) °C pentru a obfine un amestec ‘omogen. ‘Se agazi cella dous inele de alama po placa acoperta cu agentul de docofrare si se umplu cu ‘amestecul bitum /fler in exces, pnd la 0 ugoard debordarea. ‘Se dotormind punctul de tnmulere al bitumul si col al amostocuiui btum/flr aga cum este stabil Se oer ont fecare faz a incercéri, se utlizeaza o veriga de alamé In care s-a tumat bitum si © vero 4 lama in care s-a tumat amestocul bitum/ier NOTA. Pent necesktiile contrlulul produce in fabric8, pot upuse TncereBl cBtedous inele de aceag| tp In caz olga, se corvne sd se ulllzeze modul do lucru prezentat in capitol 7 Se repotdtncercarea In totalitatea sa dacd difernja trie colo doua temperatur! pentru punctul de Inmulere & bitumolul gsau pentru punctul de inmuiere a amestecului bum/fier depageste 3 °C. 8 Calcul gi exprimare rezultate Se calculeaz4 media color dou tomperatur ale punctelor de Tnmulere ale bitumulul gi ale amostecsiuk Secunia rotunjta la 0,1 °C. Se calouleaz diferonta ttre cele dous medi i se exprim8 valoarea rotunjts la 0,5 °C. Se Inregistreazd rezultatul rotunjit gl se indica prin Anas - pines inept FTO View) 200-2004 ASRO BBL Prt SOREN SREN 131794 9 Raport de incercare 9.1 Date cerute Raportul de incercare trebule s& cuprinda urmatoarele informati: 2) referinfa la prezentul standard european b) copacitatea de Intérre a fllrulu, exprimali prin Ana + ©) numele sau marca filorulul 4) data tnoerc&ti; )ofice abatore tn raport cu modul de lucru al incercdrit 9.2 Date facultative Raportul de incercare poate cuprinde urmatoarele informatii a) _numele gi provenienta sursel egantionuiui ; b) descrierea materialulul; ) descrierea procedurii de esantionare; 4d) rezultatele individuale ale tuturor punctelor de nmulore. Pago eean cin alc Sina Fun ew 200-2004 ASR & Bie Prot Share Standardul european EN 13179-1:2000 a fost acceptat ca standard roman de cétre comitetul tehnic CT 306, Agregate naturale $i artificiale pentru construcfi. Membrii Comitetului De Lectura care au verificat acest standardului european: o Dan Paul GEORGESCU Pregedinte al comitetului tehnic CT 306- Agregate naturale $1 artificale pentru constructii Dna Adelina APOSTU Secretar al comitetului tehnic CT 308- Agregate naturale $i artificiale pentru constructii dl Paul MANEGUT Expert ASRO ‘Anteproiectul standardulul european a fost elaborat de cdtre dna Maria loan. Un standard roman nu confine neapéiat totalitatea prevederilor necesare pentru contractare. Utiizatoril standardului sunt rispunzatori de aplicarea corecta a acestuia. Este important ca utlizatoriistandardelor roméne s& se asigure ca sunt in posesia ultimel edit si a tuturor moditicdilor. Informafile referitoare la standardele romane sunt publicate in Catalogul Standardelor Romane In Buletinul ‘Standerdizérl. Modificari dupa publicare: ‘Amendamentul Buletinul Standardizarii Punctele modificate Ne/an Pein exten epcainSandard FUTenCD View (20022004 ASRO 8 Bn Priet Ste