Sunteți pe pagina 1din 44

RAPORTUL

PRIMARULUI
MUNICIPIULUI IA{I

MUNICIPIUL
IA{I
Raport privind starea economic`,
social` [i de mediu pentru anul 2014

Cuvntul primarului
F=r= ndoial=, anul 2014 a reprezentat un an de vrf pentru
municipalitatea ie[ean=, consemnnd finalizarea [i darea
n folosin]= a unor importante obiective de infrastructur=
urban=, toate finan]ate cu ajutorul fondurilor europene.
Intrarea n circuitul public a Pasajului Rutier
Mihai Eminescu, finalizarea complet= a moderniz=rii
Bazei de Agrement Ciric, ncheierea amplului proiect
ce a vizat cre[terea accesibilit=]ii spre zona central=,
economic= [i comercial= a Ia[ului [i finalizarea
Centrului Tehnologic Regional reprezint= patru proiecte
de anvergur= concretizate n acest an, generatoare
de modernitate n peisajul urban al Ia[ului.
De asemenea, pe parcursul anului 2014 au fost demarate
sau continuate alte proiecte cu finan]are european=,
aflate acum n stadii avansate de execu]ie [i ale c=ror
termene de finalizare sunt fixate pentru anul 2015.
Modernizarea re]elei de linii de tramvai n polul de
cre[tere, dezvoltarea [i reabilitarea arterei func]ionale Sud,
regenerarea urban= a zonei L=pu[neanu Pia]a Unirii,
construc]ia Pasajului Rutier Octav B=ncil=, nfiin]area
Muzeului Municipal sunt doar cteva dintre proiectele
pe care inten]ion=m s= le finaliz=m n acest an.
Dincolo de proiectele care privesc modernizarea urban=,
municipalitatea a continuat n 2014 demersurile
ndreptate spre ob]inerea de c=tre Ia[i a titlului de
Capital= European= a Culturii pentru anul 2021.
n acest context, cea de-a doua edi]ie a Festivalului
Interna]ional al Educa]iei s-a bucurat de un succes deplin,
manifestarea nregistrnd o cre[tere valoric= semnificativ=.

Gheorghe Nichita
Primarul municipiului Ia[i

n planul educa]iei, am acordat o aten]ie deosebit=


mbun=t=]irii condi]iilor de studiu ale elevilor ie[eni,
efectund investi]ii substan]iale pentru renovarea [i
modernizarea unit=]ilor de nv=]=mnt preuniversitar.
De altfel, valoarea generat= de [coala ie[ean=,
de lumea academic= n general, a fost eviden]iat=
n cadrul edi]iei din 2014 a Serii Valorilor,
eveniment organizat de municipalitate.
Pe ntreg parcursul anului 2014, administra]ia local=
s-a preocupat de buna func]ionare a ora[ului, de asigurarea
unui confort urban la nivelul cerut de civiliza]ia specific=
unei metropole europene. Grija fa]= de mediul ambiant,
asigurarea lini[tii [i ordinii publice, oferirea de servicii
publice eficiente c=tre popula]ie au reprezentat
priorit=]i ale activit=]ii Prim=riei municipiului Ia[i.
Plecnd de la bilan]ul pozitiv al anului 2014,
pot spune c= perspectivele lui 2015 sunt optimiste.
Va fi un an al des=vr[irii proiectelor de modernizare a
Ia[ului, un an al succesului unei viziuni constructive, menit=
a aduce ora[ului nostru binemeritat= mplinire citadin=.

Ia[i
Capital=
Cultural=

n contextul promov=rii imaginii de Capital=


Cultural=, municipalitatea ie[ean= a organizat
n 2014, a II-a edi]ie a Festivalului Interna]ional
al Educa]iei (FIE), care a devenit cea mai
ampl= manifestare cultural= a ora[ului Ia[i.

Pe parcursul anului 2014, Funda]ia Ia[i - Capital=


Cultural= European= a fost organizatorul principal sau
partener al unor evenimente care, prin diversitatea lor,
au implicat att arti[ti [i organiza]ii/institu]ii din regiunea
Moldovei, ct [i din str=in=tate [i a ini]iat o serie de
ac]iuni culturale prin care s-a realizat promovarea Ia[ului
[i preg=tirea dosarului de candidatur= pentru ob]inerea
titlului de Capital= Cultural= European= n anul 2021.

FIE, desf=[urat n perioada 20 - 29 iunie 2014,


a oferit comunit=]ii nenum=rate evenimente
culturale [i educative, de la concerte de strad=
la simpozioane cu caracter academic, de la
teatru experimental la conferin]e motiva]ionale.

Ia[i
Capital=
cultural=

Caracterul interna]ional al festivalului a fost dat nu numai


de invita]ii din str=in=tate, din peste 28 de ]=ri, ci [i de organizarea
de evenimente n cadrul FIE [i la Chi[in=u [i Cern=u]i.

FIE n cifre

Eugen DOGA

n 7 zile au avut loc n Ia[i 315 evenimente


culturale (expozi]ii, lans=ri de carte,
spectacole de teatru [i oper=, concerte).

Jethro TULL

Peste 500 de arti[ti locali,


na]ionali [i interna]ionali au fost
prezen]i n festival [i au evoluat pe
cele 5 scene amplasate inclusiv
n cartierele ora[ului cu scopul
de a promova cultura n strad=,
iar ie[enii [i nu numai s-au putut
bucura de 10 premiere culturale.

Festivalul de Teatru [i Art=


Performativ= PERFORM Ia[i
2014 a relansat conceptul
de fringe [i a deschis
perspectivele unei noi
explor=ri a zonei teatrale
independente din Romnia.
Aflat la prima edi]ie, PERFORM
a cuprins 26 de evenimente
ce s-au desf=[urat n spa]ii cu
specific fie conven]ional,
fie neconven]ional.

Alte activit=]i menite a


sus]ine proiectul Ia[i 2021
la nivel local, na]ional [i
interna]ional: IDEATOR
Focus: Industriile Creative;
Cui i-e fric= de limba
romn=?; Concurs de
fotografie My European City
Pics; Capsula Timpului /
Harry Tavitian 45 de ani
de jazz; Suvenir din Ia[i;
Serile Filmului Romnesc;
ContemporanIS; Vorbe[te
despre tine, vorbe[te
despre Ia[i. Povestea ta este
[i povestea Ia[ului [i altele.

Ia[i
Capital=
Cultural=

n noiembrie 2014 au fost


finalizate formalit=]ile de
nscriere a Festivalului
Interna]ional al Educa]iei n cadrul EFFE
(Europe for Festivals,
Festivals for Europe),
marc= a European
Festivals Association
(EFA). Ob]inerea acestei
recunoa[teri va asigura
FIE vizibilitate pe plan
interna]ional, valoare [i prestigiu
oferit de marc=, precum [i notorietate
prin apartenen]a la o re]ea [i o
comunitate de festivaluri europene.

Casa de Cultur=
Mihai Ursachi

Programul cultural-artistic
prioritar Ia[i 600 plus

n 2014, Casa de Cultur= a Municipiului Ia[i


Mihai Ursachi [i-a dezvoltat activit=]ile
urm=rindu-se ndeplinirea celor dou= laturi ale muncii
specifice caselor de cultur=: instruc]ia [i educa]ia.

n cursul anului 2014, Prim=ria Municipiului Ia[i


[i Casa de Cultur= a Municipiului Ia[i M. Ursachi
au avut n vedere consolidarea calendarului cultural
prioritar al ora[ului, prin continuarea Programului
Ia[i 600 plus. Urma[ al Programului Cultural
Ia[i 600 organizat de municipalitate n 2008,
cnd se aniversau 600 de ani de atestare
documentar= a Ia[ului, acesta s-a dorit un incubator
pentru proiecte care, prin durabilitate [i impact
cultural la toate nivelurile, s= creeze o premis=
de construc]ie pentru dosarul de candidatur= a
municipiului Ia[i la titlul de Capital= Cultural=
European= 2021. Printre evenimentele reprezentative
n 2014 s-au aflat: Zilele Revistei Convorbiri literare,
Zilele Ateneului T=t=ra[i, Festivalul de Teatru Studen]esc ContemporanIS, Festivalul de Teatru Studen]esc
Ludic, Gala Premiilor Uniunii Scriitorilor, Festivalul
Interna]ional de Poezie Grigore Vieru - edi]ia a
VI-a, Festivalul Interna]ional de Cultur= [i Civiliza]ie
Romneasc= Romna[ul - edi]ia a V-a [i multe altele.

Activit=]ile Casei de Cultur= se afl= ntr-o continu=


dinamic=, n fiecare an, pe lng= desf=[urarea
proiectelor derulate n anii anteriori, ad=ug`ndu-se
altele noi. Astfel, Casa de Cultur= a Municipiului Ia[i
a desf=[urat peste 10 evenimente culturale lunar.
Datorit= caracterului permanent al unora, n fiecare
zi, la sediul din Parcul Copou, publicul larg are
acces gratuit la cel pu]in dou= manifest=ri culturale
(o audi]ie de poezie n aer liber [i o expozi]ie
de fotografie sau de pictur=), la care se adaug=,
la dou=-trei zile, programe de cultivare [i informare,
nt`lniri cu personalit=]i culturale, spectacole [i
festivaluri de film [i de teatru, mese rotunde, lans=ri
de carte, conferin]e, dezbateri din domenii de larg
interes: literatur=, arte plastice, film, teatru, muzic=.

Culte

Ia[i
Capital=
Cultural=

Ca [i n anii anteriori, municipalitatea


a sus]inut lucr=rile de finalizare a
unit=]ilor de cult aflate n construc]ie,
precum [i lucr=rile de consolidare
[i restaurare a bisericilor monument
istoric de pe raza municipiului, acest
aspect fiind unul prioritar, avnd n
vedere valoarea patrimonial= deosebit=
a acestora. Din fonduri alocate de la
bugetul local au fost continuate lucr=rile
la nu mai pu]in de 8 monumente istorice ale Ia[ului, cel mai important dintre
acestea fiind Ansamblul Mitropolitan. De
asemenea, sprijinul acordat cultelor a
avut n vedere [i aspectul multicultural
al comunit=]ii, pe lng= cultul ortodox,
fiind alocate sume [i pentru cultul
catolic [i pentru cel evreiesc.

Editura Junimea

Ateneul T=t=ra[i
Anul 2014 a reprezentat pentru Ateneul ie[ean o perioad= de
dezvoltare a activit=]ilor culturale, caracterizate prin diversitate,
multiculturalism [i interdisciplinaritate, institu]ia reunind arti[ti
din diferite domenii de activitate: teatru, muzic=, dans, pictur=,
arte plastice etc. Au fost puse n scen= 6 premiere teatrale,
63 de spectacole teatrale proprii, 6 prelegeri [i lans=ri de carte,
13 expozi]ii de art=, 11 cursuri [i ateliere educative pentru copii
[i multe alte manifest=ri culturale apreciate de c=tre public.

Printre evenimentele care au marcat


evolu]ia editurii n 2014 se remarc=
editarea revistei [tiin]ifice Human
and Social Studies, o revist= indexat=
n multe baze de date interna]ionale
importante (precum Copernicus sau
CEEOL) [i care urmeaz= s= primeasc=
o cota]ie ISI; participarea la Trgul
de Carte Librex; Colocviul Interna]ional
al Francofoniei; Festivalul Interna]ional de Literatur= [i Traduceri Ia[i;
Zilele Recoltei Editoriale edi]ia a II-a,
preg=tirea [i demararea proiectului
Joia Junimii, dedicat prezent=rilor
de c=r]i, ntlnirilor cu personalit=]i,
anivers=ri [i comemor=ri culturale.

Sport

Turism

Ca n fiecare an, n luna ianuarie a anului 2014,


Prim=ria Municipiului Ia[i a organizat Gala Excelen]ei Sportului Ie[ean, n cadrul c=reia Primarul
Municipiului Ia[i a omagiat att performerii anului
2013, ct [i promotorii sportului n rndul maselor,
reprezentan]i ai sportivilor veterani, ai sportivilor cu
dizabilit=]i, profesori de educa]ie fizic= cu merite
deosebite n promovarea sportului [i a mi[c=rii
n rndul comunit=]ii ie[ene. Anul sportiv 2014 a
nsemnat, de asemenea, o serie de evenimente
sportive de tradi]ie pentru ora[: Memorialul de {ah
Mihail Sadoveanu, Trofeul Municipiului Ia[i la Tenis
de cmp, Raliul Ia[ului 2014, Turneul Interna]ional
de Box Centura Moldovei, Cupa Prim=verii, Cupa
Ia[ului la fotbal pentru licee, {ah n cartiere etc.

n 2014, Biroul Proiecte de Dezvoltare Turistic=


(BPDT) din cadrul Prim=riei Municipiului Ia[i [i-a
axat activitatea pe promovarea capitalei Moldovei ca
valoare cultural=, istoric=, economic= [i religioas= n
context european. n acest demers, BPDT a c=utat s=
atrag= ct mai mul]i tineri n activit=]i de voluntariat.
Principalele repere ale activit=]ii din anul 2014 sunt
reprezentate de prezen]ele la Trgurile de Turism din
Palas Ia[i [i Veliko Turnovo, particip=rile ca partener
al Funda]iei Ia[i - Capital= Cultural= European= la
Trgul de carte BOOKFEST Bucure[ti [i la organizarea
Festivalului Interna]ional al Educa]iei, edi]ia a II-a.
Conform statisticilor, 2.404 persoane au apelat la
serviciile Centrului de Informare Turistic= din cadrul
BPDT, dintre care 848 de turi[ti str=ini.

Dezvoltarea
ora[ului
cu fonduri
europene

I. Proiecte finalizate n anul 2014

Axa Est Vest, Pasajul


Rutier Mihai Eminescu
Valoarea final= a investi]iei:
78.499.000 milioane lei
Inaugurat pe 15 decembrie 2014, Pasajul
Mihai Eminescu reprezint= una dintre cele mai
mari investi]ii postdecembriste n infrastructura
rutier= a Ia[ului. Parte component= a proiectului cu finan]are european= nerambursabil=
intitulat Dezvoltarea axei de transport
Est Vest c=ruia i-au fost alocate 78,4
milioane de lei, Pasajul Mihai Eminescu
contribuie esen]ial la fluidizarea circula]iei
n zona Funda]iei. Pasajul are o lungime
total= de 286,43 metri [i asigur= un gabarit
de 5 metri n=l]ime [i 10 metri l=]ime, cte
o band= pe fiecare sens de circula]ie, care
permite traversarea mijloacelor de transport,
de la autoturisme la autovehicule utilitare,
de interven]ie ale salv=rii, pompierilor
[i mijloacelor de transport n comun.

Zona de agrement Ciric


Valoarea final= a investi]iei:
46.351.557,56 lei

Dezvoltarea
ora[ului
cu fonduri
europene

Data de 17 noiembrie 2014 a consemnat darea n folosin]= n integralitate a


Bazei de Agrement Ciric, n decursul anului trecut fiind efectuate ultimele lucr=ri
de modernizare la acest deosebit de important obiectiv turistic al Ia[ului.
Amenaj=rile ntreprinse n 2014 au constat n amplasarea de mobilier urban,
platforme colectare de[euri, finalizarea lucr=rilor la zidurile de escalad=,
pavilionul de tenis de mas=, terenurile de tenis de
cmp [i terenului multifunc]ional.

Cre[terea accesibilit=]ii spre zona central=,


economic= [i comercial= a Polului de Cre[tere Ia[i
Valoarea final= a investi]iei:
9.089.631 lei

Proiectul a fost finalizat pe 29.10.2014 [i


a constat n modernizarea complet= a 11 str=zi din
centrul istoric al Ia[ului (strada Costache Negri, strada [i stradela
B=rboi, strada Armean=, strada Sf. Sava, strada Agatha Brsescu, strada
Dancu, strada Vovidenie, strada Vasile Stroescu, strada Maestrul Ion Baciu, strada Matei
Millo), trei parc=ri (parcarea de la Teatrul Na]ional, parcarea din spatele Prim=riei
[i parcarea aferent= str. Armean= intersec]ia cu str. B=rboi) [i a unei
c=i de acces prin pavarea treptelor dintre esplanada Costache Negri [i Rond Tg. Cucu.

Dezvoltarea
ora[ului
cu fonduri
europene

Centrul Tehnologic Regional


Valoarea total= a investi]iei: 18.281.000 lei
Inaugurat pe 5 august 2014, Centrul Tehnologic Regional cuprinde spa]ii de birouri, laboratoare [i hale de
produc]ie menite a facilita dezvoltarea de afaceri mici [i mijlocii. n total, cl=direa dispune de 28 de birouri, o
parcare, un spa]iu de relaxare, o sal= de [edin]e [i 25 de spa]ii pentru microproduc]ie.

E-COOP: Cooperare
digital=, finan]at n cadrul
Programului Opera]ional
de Cooperare Interregional=
INTERREG IVC

Cities for you, Cities for


Europe finan]at prin
Programul European
Europa pentru cet=]eni
Bugetul total al proiectului:
132.000 euro

Bugetul total al Municipiului Ia[i pentru 3 ani:


135.300 euro

Perioada de implementare:
septembrie 2012 - august 2014

Perioada de implementare:
ianuarie 2012 decembrie 2014

Obiectivul proiectului a fost mbun=t=]irea


comunic=rii ntre ale[i [i cet=]eni, n special
tineri, ncurajnd participarea activ=
la dezbaterile pe teme europene.

Municipiul Ia[i a contribuit activ la


realizarea platformei proiectului, a ghidului
de politici [i recomand=ri n domeniul
e-cooper=rii la nivel european [i a realizat
un draft de plan de implementare [i sustenabilitate,
ce vizeaz= aplicarea la Ia[i a unor modele
de succes identificate la partenerii europeni
din proiect. n decembrie 2014, proiectul a fost
finalizat cu o nou= dezbatere public= viznd
perspectivele viitoare de dezvoltare a serviciilor
publice cu ajutorului noilor tehnologii.

Activit=]i derulate n 2014: marcarea n [coli a


Zilei Europei - 9 mai [i organizarea de evenimente
diverse n liceele ie[ene [i n Centrele de cartier
ale Prim=riei n cadrul S=pt=mnii Europene a
Democra]iei Locale (ntlniri, prezent=ri [i dezbateri
cu elevi, profesori, societatea civil=), organizarea de
evenimente de comunicare [i diseminare,
contribu]ie la Ghidul de bune practici [i recomand=ri
n domeniul democra]iei locale adresate
Parlamentului European la finalul proiectului.

Dezvoltarea
ora[ului
cu fonduri
europene

II. Proiecte aflate n faza de implementare

Reabilitarea M=n=stirii
Golia Etapa a II-a
Valoarea total= a proiectului
(responsabilitatea Municipiului Ia[i)
9.150.599,74 lei

Consolidare [i restaurare imobil n vederea


nfiin]=rii Muzeului Municipal Ia[i
Valoarea proiectului: 19.488.616,90 lei
Lucr=rile presupun consolidarea
structurii [i renovarea imobilului
din str. Zmeu nr. 3 ce are
o suprafa]= desf=[urat=
de aproximativ
1.000 de metri
p=tra]i.

Principalele activit=]i
desf=[urate n anul
2014 au constat
n finalizarea
obiectivelor
str. George Enescu,
str. Golia [i Armean=,
grup sanitar W.C.
Tg. Cucu. n 2015,
sunt preconizate:
finalizarea lucr=rilor
la re]elele electrice
exterioare, iluminat arhitectural,
finalizarea picturii
interioare a Bisericii
M=n=stirii Golia.

n cadrul proiectului,
vor fi transformate [i
modernizate c=ile de acces,
curtea interioar= [i racordarea
la re]elele de utilit=]i.

Dezvoltarea
ora[ului
cu fonduri
europene

Sistem de Management
de Trafic n Municipiul Ia[i
Valoarea proiectului: 91.182.308,68 lei
Investi]ia are rolul de a cre[te fluiditatea traficului
n ora[ [i prevede semaforizarea centralizat= [i
adaptat= traficului a 90 de intersec]ii din municipiu.
Practic, vor fi montate 1.242 de semafoare, 1.979
de indicatoare rutiere, 72 de automate de dirijare
a circula]iei, 633 de camere de detec]ie, 59 de
echipamente pentru supraveghere, toate fiind
coordonate de un dispecer amplasat
ntr-o cl=dire de 380 de metri p=tra]i.

Reabilitarea,
modernizarea
[i extinderea
C=minului de
Pensionari Sf.
Parascheva
Valoarea proiectului:
10.997.639,07 lei

Proiectul vizeaz= reabilitarea, modernizarea [i


extinderea C=minului pentru Pensionari Sf.
Cuvioas= Parascheva, n vederea oferirii de servicii
sociale destinate persoanelor vrstnice, la parametri
recomanda]i de legisla]ia n vigoare [i standardele
europene. C=minul Sfnta Cuvioas= Parascheva
va asigura cazarea a 281 de pensionari care nu au
locuin]= [i nici posibilitatea de a-[i asigura condi]iile
de locuit pe baza resurselor proprii.

Modernizarea re]elei de linii


de tramvai n polul de cre[tere
Valoarea proiectului: 89.430.416 lei
Proiectul const= n reabilitarea a aproximativ 9,9 km cale
de rulare tramvai, a 15.010 mp de spa]ii verzi, n zona
delimitat= de intersec]ia Doi B=ie]i [i sta]ia de tramvai
Bazar. Dintre beneficiile reale pe care le va aduce aceast=
modernizare, se remarc= reducerea timpului de c=l=torie
datorit= cre[terii vitezei de circula]ie de la 25 km/h la 35
km/h pe noua infrastructur= rutier=, mbun=t=]irea condi]iilor de siguran]= pentru c=l=tori prin construirea de 10
peroane noi, montarea a 10 copertine pentru sta]iile de
tramvai, montarea de band= de cauciuc pentru ghidarea
persoanelor cu dizabilit=]i, mbun=t=]irea parametrilor de
mediu prin reducerea noxelor, zgomotului [i vibra]iilor.

11

Dezvoltarea
ora[ului
cu fonduri
europene

Dezvoltare [i reabilitare
arter= func]ional= Sud
Valoarea proiectului: 87.638.548,88 lei
Proiectul asigur= descongestionarea traficului
urban prin reabilitarea a 2 str=zi [i a pasajului
suprateran Podu Ro[ - Nicolina care face
leg=tura cu una dintre zonele aglomerate ale
municipiului. Lucr=rile constau n nlocuirea a
8 kilometri linie simpl= de tramvai, reabilitarea
re]elei stradale pe o suprafa]= de 66.000
metri p=tra]i, modernizarea trotuarelor pe
30.000 metri p=tra]i, realizarea unei piste de
biciclete cu o lungime de patru kilometri.

Reabilitarea sistemului
de termoficare din Municipiul Ia[i
Valoarea proiectului: 249.135.892 lei
Proiectul vizeaz= ncadrarea n normele europene privind
emisia de gaze [i cre[terea randamentelor tehnice [i economice
a principalelor echipamente/reducerea pre]ului de produc]ie
a Gcal, prin lucr=ri de retehnologizare la CET 1 [i CET 2 Ia[i.

RE-Block Model eficient [i


multiplicabil de sisteme inovative
Perioada de implementare a proiectului:
1 februarie 2013 - 30 aprilie 2015
Obiectivul principal al acestui proiect este de a combate
s=r=cia prin intermediul mbun=t=]irii coeziunii sociale [i a mediului
urban n zone cu blocuri nalte. Principalul aspect abordat de
proiect l reprezint= modul de reabilitare eficient= a cartierelor,
pentru a le face mai atractive, mbun=t=]irea calit=]ii mediului
nconjur=tor, ct [i crearea unei abord=ri integrate
personalizate pentru combaterea s=r=ciei n rndul cet=]enilor.

12

Regenerare urban=
Zona L=pu[neanu
Pia]a Unirii
Valoarea proiectului:
13,6 milioane lei
Prin intermediul acestui proiect vor
fi modernizate strada L=pu[neanu,
parcul Mitocul Maicilor, esplanada
dintre Independen]ei [i Pia]a Unirii,
dar [i pasajul pietonal subteran din
pia]=. n zona de leg=tur= dintre Hotel
Unirea [i Pia]a Independen]ei vor
fi ref=cute pavimentul [i zonele de
acces [i vor fi amenajate dou= fntni
arteziene n cascad=. De asemenea
va fi schimbat mobilierul urban,
iar Pasajul pietonal din Pia]a Unirii
va asigura accesul persoanelor
cu dizabilit=]i prin montarea
de lifturi speciale [i a unei
platforme
elevatoare.
platfo

Axa de dezvoltare
Nord Sud, Pasaj
Octav B=ncil=
Valoarea proiectului:
87.761.583,88 lei
n anul 2014, au fost reabilitate opt
str=zi din zona viitorului Pasaj Octav
B=ncil=, acesta urmnd a avea o
lungime de 532 de metri [i va lega
cartierele Alexandru cel Bun [i
Dacia de centrul Ia[ului. n perioada
urm=toare vor avea loc contractarea
[i executarea lucr=rilor la rampele [i
breteaua de acces pe pasaj, precum
[i relocarea conductei de alimentare
cu ap= din zona Arcu, urmnd ca
ntreaga construc]ie s= fie dat= n
folosin]= n cursul anului 2015.

Dezvoltarea
ora[ului
cu fonduri
europene

Perspective pentru anul 2015


Istoria minorit=]ilor o abordare cultural
artistic= a diversit=]ii
Valoare proiect: 702.000 lei
Istoria minorit=]ilor o abordare cultural artistic= a diversit=]ii pune un accent
deosebit pe recunoa[terea reciproc= a valorilor, pe cultivarea unui spirit al dialogului, pe
comunicarea [i cooperarea ntre diferite culturi existente. Proiectul promoveaz= o societate
intercultural= ca fiind societatea n care grupurile etnice interac]ioneaz= ntre ele.

III Proiecte pentru care s-au lucrat documenta]ii de proiectare


[i pentru care vor fi semnate contractele de finan]are n 2015
Modernizarea leg=turii
rutiere Centrul intermodal
de transport Gara Ia[i

Reabilitarea infrastructurii
rutiere n zona industrial=
a Municipiului Ia[i

Valoare proiect: 30.617.000 lei

Valoarea proiectului: 56.973.000 lei

Lucr=rile aferente acestui proiect se vor desf=[ura ntre


Podul Sf. Ioan [i Podu de Piatr=: va fi ref=cut carosabilul
[i vor fi reamenajate trotuarele. Suprafa]a total= de
piste de bicicli[ti proiectate este de 7.980 ml. n cadrul
proiectului a fost prev=zut mobilier stradal, alc=tuit din
b=nci [i co[uri de gunoi. Spa]iile verzi vor fi reamenajate
dup= terminarea execu]iei str=zilor [i trotuarelor.

Proiectul are ca obiect dezvoltarea


accesibilit=]ii [i conectivit=]ii infrastructurii
urbane din Municipiul Ia[i prin reabilitarea
[i modernizarea, pe parcursul a 9 luni, a
6.235,61 m de str=zi, precum [i a unei
suprafe]e totale de 29.356 mp de trotuare [i piste
de bicicli[ti, toate grupate pe Splai Drept Bahlui.

13

Dezvoltarea
ora[ului
cu fonduri
europene

Copou Energie pentru Ia[i


Proiectul are ca obiectiv
conectarea a 88 de
institu]ii publice de
la SACET, cu un
consum anual
estimat 70.000
Gcal. Investi]ia va
fi realizat= prin
fonduri europene
nerambursabile
n valoare de circa
15 milioane de euro.

Servicii
publice
de calitate
Administra]ia public=
ie[ean= [i-a asumat
misiunea de a asigura
servicii edilitare care
s= ridice calitatea vie]ii
cet=]enilor, ]innd seama
de complexitatea unui ora[
mare, cu o activitate divers=.
n primul rnd, s-a urm=rit
p=strarea func]ionalit=]ii
ora[ului pe parcursul
ntregului an, acoperind
financiar toate costurile
serviciilor publice [i
p=strnd o activitate
permanent=, f=r= sincope.
n al doilea rnd, [i n 2014
a continuat procedura de
modernizare [i extindere a
serviciilor publice, precum
[i ridicarea calit=]ii acestora.
Serviciile publice sunt
prestate de societ=]i care
au ca unic ac]ionar Consiliul
Local Ia[i, p=strndu-se
astfel controlul asupra
pre]urilor [i supravegherea
unit=]ilor pentru ca
activitatea s= fie orientat=
n folosul cet=]enilor.

Beneficii:
eliminarea surselor de poluare
din cartierul Copou aferente centralelor pe gaz utilizate n prezent;
cre[terea randamentului
ntregului sistem de
termoficare cu 9,6%;
realizarea de economii
de peste 30% la factura de
nc=lzire pentru
clien]ii proiectului;
diminuarea tarifului
la popula]ie ca efect al
eficientiz=rii sistemului
de termoficare;
diminuarea emisiilor per
unitate de energie produs=.

ntre]inere [i modernizare
infrastructur= rutier= [i pietonal=

Servicii
publice
de calitate

Una dintre componentele principale


ale serviciilor edilitare [i care are un
impact major asupra popula]iei const=
n ntre]inerea [i mbun=t=]irea str=zilor,
trotuarelor [i aleilor pietonale.

Obiectivul principal urm=rit n 2014 a fost


cre[terea gradului de confort n trafic,
diminuarea num=rului de str=zi de categorie
inferioar=, asigurarea unei circula]ii rutiere [i
pietonale n condi]ii de siguran]= [i confort.

Valoarea total= a lucr=rilor la capitolul


str=zi este de 20.544.557 lei.
Fondurile au fost folosite
pentru ntre]inerea carosabilului
prin plombe asfaltice, repara]ii
[i moderniz=ri ale trotuarelor
[i aleilor pietonale, realizarea
de parc=ri [i reabilitarea unor
str=zi de categorie inferioar=.

MIXTURI ASFALTICE
Plombe asfaltice au fost
executate pe str=zile municipiului
Ia[i unde s-au produs degrad=ri
naturale ale carosabilului, din
cauza fenomenului de nghe]dezghe], [i degrad=ri artificiale
n urma lucr=rilor autorizate
la re]ele tehnico-edilitare.
Au fost executate lucr=ri att
pe arterele principale de
circula]ie, ct [i n cartiere.
Suprafa]a total= a repara]iilor cu
mixturi asfaltice a fost de peste
394,55 smp, respectiv 4.581,50
tone, valoarea total= a acestora
fiind de 4.245.279,30 lei.

TROTUARE
S-au executat lucr=ri pe bd.
Chimiei, cartier Alexandru cel
Bun, str. Mu[atini, str. Clopotari,
str. Gh. Asachi, str. Trei Ierarhi
etc, n suprafa]= total= de 39,70
smp, respectiv 379,00 tone, cu o
valoare total= de 413.387,20 lei.

REPARA}II STR+ZI DE
CATEGORIE INFERIOAR+
Cartier Cicoarei, cartier Bucium,
cartier Valea Adnc=, cartier
Galata, cartier Copou, cartier
P=cure], cartier Crucea
Ro[ie etc., lucr=ri n valoare
de 1.419.336,48 lei.

ALTE LUCR+RI
Ridic=ri la cot= capace c=mine, guri de scurgeri,
alei spitale, alei institu]ii de nv=]=mnt, repara]ii linii tramvai,
lucr=ri n parcuri [i esplanade, refugii, alveole, pavaje,
alte lucr=ri de repara]ii asfaltice, pe aproximativ 453 smp,
cu 7.057 tone [i o valoare de 6.563.658 lei.

PARC+RI
Avnd n vedere faptul c= num=rul locurilor de parcare
este insuficient fa]= de num=rul mare de autovehicule existente
n prezent, n anul 2014 au fost reconfigurate cele existente:
str. Sf. Laz=r nr. 1, {os. Na]ional=, str. Decebal, str. Fntnilor,
str. L. Arbore, str. Labirint, {os. Hlincea, cartier Gr=dinari,
bd. N. Iorga, str. Mu[atini, al. Rozelor, al. Sucidava, str. Arge[,
str. Brate[, bd. Independen]ei etc., lucr=ri n valoare
de 2.212.709,21 lei, aproximativ 408 locuri de parcare.

MODERNIZARE TROTUARE, ALEI PIETONALE


Au fost executate lucr=ri de modernizare (pavaj, bordur= mare,
bordur= mic=, ridicare la cot= c=mine etc) a trotuarelor [i aleilor
pietonale n cartierele Alexandru cel Bun, Dacia, Mircea cel B=trn,
Galata, T=t=ra[i, zona central=, [os. Na]ional=, str. Tabacului, zona
cuprins= ntre bd. ACB [i str. Sarmisegetuza, str. Arcu, str. Cerna,
zona Casa C=r]ii, str. Mu[atini, al. Sucidava, str. Amurgului,
str. Cerna, str. Pantelimon Halipa, str. Cucu etc, n suprafa]=
de 25.000,00 mp, lucr=ri n valoare de 3.023.259,08 lei.

15

Situa]ia comparativ= a finan]=rii pe tipuri de lucr=ri:

Servicii
publice
de calitate

LUCR+RI
PLOMBE
TROTUARE
REPARA}II PIATR+
ALTE LUCR+RI
PARC+RI
TROTUARE (modernizare)
TOTAL

2013
Valoare (lei)
5.767.250,16
393.287,78
1.995.254,97
8.950.286,37
415.218,85
17.521.298,13

2014
Valoare (lei)
4.245.279,30
413.387,20
1.419.336,48
6.563.658,60
2.212.709,21
3.023.259,08
20.544.557,21

SEMNALIZARE RUTIER+
n func]ie de situa]iile concrete din
teren, de hot=rrile Comisiei municipale
de circula]ie [i de sesiz=rile cet=]enilor,
ale Biroului Rutier din cadrul Poli]iei
Municipiului Ia[i [i ale Poli]iei Locale
sau, n cazuri extreme (accidente,
distrugeri), lucr=rile de semnalizare
rutier= au cuprins urm=toarele:
semnalizare rutier= - indicatoare
de circula]ie montate 1.075 buc.,
reparat, vopsit indicatoare 729 buc.,
stlpi indicatoare (confec]ionat, reparat,
montat) 728 buc., confec]ionat
indicatoare 1.080 buc., garduri
de protec]ie pietoni, inclusiv garduri
din fier forjat (confec]ionat, montat,
ntre]inut) 610 buc, stlpi - dirijare
circula]ie [i blocare acces trotuar
(confec]ionat, montat, vopsit) 2.740
buc., alte activit=]i. Valoarea total=
a lucr=rilor: 1.384.914,42 lei.
marcaje rutiere transversale
18.357,00 mp [i longitudinale
43,40 km echivalen]i. Valoare
total=: 1.093.712,21 lei.
ntre]inere semafoare [i l=mpi cu
intermiten]=, revizii tehnice la aparatele
de dirijare trafic, reconfigurare
instala]ii electrice n intersec]ii existente,
completarea trecerilor de pietoni cu
lamp= filatoare, instala]ii de iluminat
stradal, ornare festiv= cu ocazia
s=rb=torilor, la care se adaug=
[i consumul de energie electric=
pentru func]ionarea acestora.
Valoare total=: 681.064,53 lei.
Valoarea total= a lucr=rilor la
capitolul semnalizare rutier=
este de 3.159.691,16 lei.

MOBILIER URBAN
n cursul anului 2014, a continuat procesul de modernizare [i
ntre]inere a mobilierului urban din parcurile de agrement [i de pe
arealul str=zilor din municipiu. La acest capitol, activitatea a constat n:
co[uri (pentru gunoi - confec]ionat, reparat, montat) n parcuri,
esplanade, trotuare - 2.964 buc., confec]ionat, reparat, montat
b=nci diferite tipuri (lemn cu picioare de font= [i [tache]i din lemn,
b=nci tip Valentina, b=nci f=r= sp=tar, b=nci metalice etc.) - 2.286
buc.; mese de [ah confec]ionat, montat - 7 buc.; b=nci pentru [ah
12 buc.; confec]ionat, montat panouri regulament spa]ii de joac=
82 buc.; montat, demontat scene, bannere, steaguri,
corturi, c=su]e, cu ocazia diferitelor manifest=ri
reparat, vopsit [i ntre]inut mobilierul urban din parcurile
de agrement, esplanade [i alte loca]ii: Parcul Expozi]iei,
Parcul Copou, bd. Carol, Al. Gr. Ghica Vod=, esplanad= Teatrul
Luceaf=rul, esplanad= C. Negri, esplanad= Teatrul Na]ional,
esplanad= Oancea, Casa Sindicatelor, Palatul Culturii,
bd. Independen]ei, Pia]a Na]iunii, Mitocul Maicilor, Pia]a Voievozilor,
Pia]a Unirii, esplanad= Nicolina I [i II, parc Arcu,
parc Podul Ro[, esplanad= ACB, cartier Frumoasa etc.
Valoarea total= a lucr=rilor la mobilier urban este de
4.153.579,05 lei

SPA}II DE JOAC+

Servicii
publice
de calitate

Prim=ria Municipiului Ia[i a dus mai departe


programul ce vizeaz= amenajarea de parcuri de joac=
pentru copii n toate cartierele municipiului.
Din cauza distrugerilor constatate n anii anteriori
la spa]iile deja modernizate, activitatea din 2014
a vizat repara]ii [i ntre]inerea locurilor de joac=.

Valoarea total= a lucr=rilor a fost de 713.217,00 lei.


Valoarea total= a lucr=rilor la capitolul mobilier urban: 4.866.796,05 lei.
Comparativ cu anul 2013, situa]ia la capitolul mobilier urban se prezint= astfel:
lei
DENUMIRE ACTIVITATE
MOBILIER URBAN
SPA}II DE JOAC+ (REP., NTRE}INERE)
SPA}II DE JOAC+ MODERNIZATE
TOTAL

2013
2014
3.674.773,44
4.153.579,05
685.591,40
713.217,00
9.215.719,77
13.576.084,61 4.866.796,05

reparat, vopsit, ntre]inut spa]ii de joac= n toate


cartierele din municipiu
pentru 61 spa]ii de joac=
dup= cum urmeaz=:
[os. Na]ional= nr. 54, bl. A6,
[os. Na]ional= nr. 46, bl. D5,
parc Bicaz, str. Codrescu nr.
11A, b-dul Cantemir nr. 11
bl. B2, str. Bistri]a nr. 11,
str. Ciurchi nr. 26-28,
str. Decebal nr. 29 bl. B5,
str. Pl=ie[ilor, Parc Expozi]iei, str. Sucidava nr. 4, str.
Cicoarei nr. 4, str. Ciurchi
nr. 101, aleea Sucidava
nr. 9, str. Canta nr. 55, Parc
Expozi]iei, {os. P=curari
nr. 64, bl. 551-D, b-dul T.
Vladimirescu nr. 11, bl. P12,
str. Canta nr. 51, gr=dini]a
L. Catargi, prof. Paul nr. 3,
bl. 337, Sucidava 9, {tefan
cel Mare nr. 5, Splai Bahlui
nr. 33, bl. B3, bd. N. Iorga
nr. 59B, bl. R1, str. Ciornei
nr. 4, str. Al. O. Teodoreanu,
Mircea cel B=trn bl. H1, sc.
A, str. Stejar nr. 24, bl. H1,
str. Eternitatea nr. 96, bl. X1,
L. Arbore nr. 24, bl. 511,
sc. A, str. Mu[atini nr. 23,
bl. V2, Esplanada Oancea,
str. Pl=ie[ilor nr. 1,
bl. R1, str. Roman Vod=
nr. 5, Milcov nr. 26,
str. Silvestru, Gr=dina
Copou, str. Str=mo[ilor,
str. Hlincea nr. 34, bl. 1002,
{os. Moara de Foc nr. 6-10,
str. V. Lupu nr. 89, bl. V2,
str. Mr. Popescu Irimia,
{os. Na]ional= nr. 182, str.
A. Crihan, N. Iorga bl. R2,
str. V. Lupu nr. 80, bl. V3,
str. C. Negri nr. 60,
bl. C1-EON, str. N. Iorga
bl. R3, str. L. Arbore
nr. 16, {os. Moara de Foc
nr. 18, str. Decebal nr. 22,
b-dul Dacia nr. 42 (ANL),
str. Agatha Brsescu,
str. Ghe. Doja nr. 4, bl. 816,
bd. Dacia nr. 65, bl. DE 1,
str. I. Creang= nr. 87,
bl. C2, str. Canta nr. 8,
str. C. Negri nr. 60,
str. I. Creang= nr. 56.

17

Servicii
publice
de calitate

DESZ+PEZIRE
n perioada de iarn= 2014, a fost organizat
Comandamentul de iarn= pentru prevenirea fenomenelor
meteorologice periculoase [i asigurarea st=rii de
viabilitate a drumurilor publice din Municipiul Ia[i.

CITADIN S.A.
Societate n subordinea Consiliului Local Ia[i,
Citadin S.A. are ca obiect principal de activitate
ntre]inerea [i modernizarea carosabilului,
dar [i lucr=ri de construc]ii pentru obiective
edilitare [i, n perioada iernii, desz=pezirea str=zilor.
n ultimii ani, activitatea Citadin s-a extins
pentru lucr=ri contractate din mediul privat.
Valoric, lucr=rile la obiectivele
publice se prezint= astfel:
Lucr=ri repara]ii, asfalt=ri: 811.229,85 lei;
Plombe n cartiere: 241.730,95 lei;
Plombe pe carosabil: 2.569.209,50 lei;
Plombe pe trotuar: 58.151,80 lei;
Lucr=ri repara]ii [i asfaltare pe carosabil:
5.464.176,79 lei;
Lucr=ri repara]ii [i asfaltare pe trotuar:
355.235,31 lei;
Lucr=ri repara]ii [i asfaltare n cartiere:
1.284.915,96 lei;
Lucr=ri repara]ii pavaje, borduri: 72.903,87 lei;
Lucr=ri repara]ii cu piatr= spart=,
material concasat: 1.419.336,48 lei;
Aducere la cota asfaltului capace, guri scurgere:
26.022,05 lei;
Montat-demontat limitatoare vitez=:
68.584,68 lei;
Lucr=ri pentru asigurarea viabilit=]ii drumurilor:
6.760.659,28 lei.
Total lucr=ri la str=zi: 19.132.156,52 lei.

n cadrul acestei activit=]i s-a coordonat permanent


activitatea utilajelor [i a personalului angrenat n
activitate, pe timp de zi ct [i pe timp de noapte; s-au
verificat n teren zonele afectate [i s-au dat dispozi]ii
dispeceratului pentru luarea m=surilor necesare.
Valoarea lucr=rilor de desz=pezire pe anul 2014
a fost de 6.760.659,28 lei.

SPA}II VERZI
Un mediu urban pl=cut este ntre]inut de spa]iile
verzi din ora[, parcuri [i zone de agrement. Calitatea
amenaj=rilor florale [i a ngrijirii spa]iilor verzi a
crescut n ultimii ani, ca [i suprafa]a ocupat= de
vegeta]ie. Activitatea dedicat= mediului urban este
desf=[urat= de Servicii Publice Ia[i S.A.
Suprafa]a total= de spa]ii verzi existent= \n ora[ul
Ia[i, ntre]inut= de Prim=rie prin societatea
specializat= este de 361,72 hectare. Pe suprafe]e de
folosin]=, spa]iile verzi se mpart dup= cum urmeaz=:
Suprafa]a de flori anuale
Suprafa]a de flori perene
Suprafa]a de trandafiri
Suprafa]a gazonat=
Suprafa]a alei
Suprafa]a diverse
TOTAL

100.842
90.000
13.321
1.494.495
223.916
874.626
2.617.200

Mp
Mp
Mp
Mp
Mp
Mp
Mp

Activitatea de ntre]inere alei parcuri,


amenajare spa]ii verzi, plant=ri arbori [i flori
a avut n 2014 un buget de 13,1 milioane lei.

PLANT+RI TEI

Servicii
publice
de calitate

O prioritate a municipalit=]ii este planul de plantare


a 10.000 de tei, timp de doi ani, 2014 2015.
|n 2014 au fost planta]i n cele dou= sezoane 3.479 de tei.

n municipiu au ffostt
plantate aproximativ
1,2 milioane de flori
(anuale [i bianuale)
[i, de asemenea,
6.711 arbori foio[i,
287 arbori r=[ino[i,
67.000 arbu[ti
foio[i [i 179 arbu[ti
r=[ino[i. La aceste
plant=ri se adaug=
7.167 de buta[i
trandafiri care
au nfrumuse]at
amenaj=rile florale
din municipiu.

1 OCTOMBRIE 2014 P~N+ LA 31 DECEMBRIE

PRIM+VARA

TOAMNA

Plant=rile de flori [i arbori


din 2014 au urmat planul de
acoperire a spa]iilor verzi pe
categorii de folosin]=, marea
majoritate a materialului
s=ditor fiind acoperit de
produc]ia serei [i pepinierei
Servicii Publice S.A.

1 IANUARIE P~N+
LA 31 MAI 2014

SEZONUL

LOCUL PLANT+RII
Gr=dina Copou
Parcul Expozi]iei
P=curari (blocuri vechi)
Parc T=t=ra[i Sud
Str. Palat
B-dul A. Panu
Str. Sf. Laz=r
{os. Nicolina - Taluz I/aliniament
Al. G. Ghica Vod=
B-dul Carol
Gr=dina Copou
Parc Expozi]ie
Parc Tineretului
Parc Berthlot
Str. Toma Cozma
Str. L. Catargi
Str. P=curari
Str. Canta
Str. S=r=riei
Str. Brate[
Str. Str=p. Silvestru
{os. Arcu
Parc Bicaz
Str. T. Cozma
Funda]ie
Str. Banu
Str. G=rii
Ciurchi
Parc T=t=ra[i Sud
B-dul Independen]ei
B-dul Mangeron
B-dul Prim=verii
Calea Chi[in=ului
B-dul }u]ora
Str. A Panu
Sf. Laz=r
Str. Palat
Splai Bahlui
B-dul Chimiei
Alimentara Cotnari
Str. Tudor II
Parc Or=[el
Parc Casa Sindicatelor
B-dul N. Iorga
B-dul Poitiers
B-dul Alexandru Cel Bun
B
B-dul Dacia
Radu Vod= (M=n=stirea Frumoasa)
Str. Ra
Str. Sarmisegetusa
Str. Libert=]ii
Str. Cet=]uia
Stadion Tineretului
Baza de Agrement Ciric
B
Cimitir Petru [i Pavel
Cimitir Sf. Treime
Cimitir Sf. Vasile
TOTAL

TEI/TILIA (buc=]i plantate)


215
50
10
50
5
4
41
2
244
6
208
61
13
11
45
15
110
40
18
5
106
67
43
0
12
0
22
60
540
10
76
30
258
20
1
4
5
14
112
24
54
10
17
102
86
48
63
80
162
13
12
79
94
62
20
20
3.479

19

Servicii
publice
de calitate

M=turare
stradal=
mecanizat=
Al=turi de activitatea pe domeniul
public, Salubris S.A. este operatorul
care gestioneaz= colectarea [i
transportul de[eurilor menajere
de la popula]ie [i persoane juridice.
Pentru aceast= component= a activit=]ii, Salubris face eforturi pentru
modernizarea punctelor gospod=re[ti,
asigurarea containerelor pentru
colectarea separat= a de[eurilor
reciclabile [i a demarat parteneriate pentru colectarea DEEE
(de[euri electrice, electronice [i
electrocasnice). La nivelul anului
2014, societatea a asigurat servicii
de colectare [i transport a de[eurilor
menajere n 74.653 de contracte
pentru popula]ie [i 5.609 contracte
ale persoanelor jjuridice.
Colectare [i
transport de[euri

Sp=lare c=i
pietonale

SALUBRITATE

Societatea municipalit=]ii, Salubris S.A. se ocup= de colectarea,


transportul [i depozitarea de[eurilor menajere [i stradale.
Pe domeniul public al municipiului, echipele Salubris sunt responsabile
pentru m=turatul [i sp=latul str=zilor [i trotuarelor, cur=]area [i transportul
z=pezii de pe aleile pietonale, mpr=[tierea de antiderapant [i, nu n
ultimul rnd, au n sarcin= gestionarea animalelor f=r= st=pn.
Bugetul pentru salubrizarea stradal= a fost de 11.850.000 lei.
INDICATOR
CANTIT+}I DE DE{EURI COLECTATE
SUPRAFA}A M+TURAT+ MANUAL
{I MECANIZAT (C+I PUBLICE)
SUPRAFA}A SP+LAT+ {I
STROPIT+ (STR+ZI {I TROTUARE)
SUPRAFA}A DE PE CARE S-A
CUR+}AT {I TRANSPORTAT Z+PADA

CANTIT+}I DE DE{EURI
RECICLABILE COLECTATE SELECTIV

NUM+R CINI F+R+ ST+PN GESTIONA}I


VENITURI TOTALE OB}INUTE
VALOARE INVESTI}II
VEEST
STI}}II

2014
244.898 tone
490.383.100 mp
12.142.650 mp
9.049.083 mp
- PET: 253 tone
- Plastic: 213 tone
- Folie polietilen=: 13 tone
- Hrtie-carton: 132 tone
- Aluminiu: 1,5 tone
- Fier: 29 tone
- DEEE: 24 tone
7.917
49.672.000 lei
2.378.415 LEI
Sortare de[euri reciclabile

20

M=turare manual= c=i pietonale

INVESTI}II 2015

Servicii
publice
de calitate

Societatea municipalit=]ii care se ocup= de


salubrizarea ora[ului preg=te[te pentru acest
an investi]ii importante n modernizarea
sistemului de colectare a de[eurilor reciclabile.
n acest sens, se dore[te nfiin]area unei zone
pilot pentru colectarea separat= a de[eurilor
reciclabile pe dou= categorii de materiale:
PET-plastic [i hrtiecarton, prin intermediul
containerelor moderne de tip clopot. n acest
an, Salubris [i-a planificat achizi]ia a 200 de
containere de acest tip [i montarea acestora
n punctele gospod=re[ti din municipiu.

ILUMINAT PUBLIC
Cantitatea de energie electric= consumat= de sistemul de iluminat public
a fost de 10.215,54 MWh. Pentru consumul de energie electric= aferent
func]ion=rii sistemului de iluminat public [i a fntnilor arteziene s-a
achitat suma de 6,7 milioane lei.
ntre]inerea sistemului, nlocuirea l=mpilor [i modernizarea
re]elei este efectuat= n baza contractelor de delegare a
gestiunii serviciului de iluminat public, ncheiate cu societ=]ile
S.C. Luxten Lighting Co S.A. pentru Sectorul I [i S.C. Flash
Lighting Services S.A. Sectorul II. Pe parcursul anului trecut
au fost montate peste 4.400 de echipamente noi (l=mpi,
bobine, ignitere) n re]eaua de pe arealul municipiului.
Valoarea lucr=rilor de ntre]inere a fost de 2.736.000 lei.

ILUMINAT FESTIV
Pentru S=rb=torile de Iarn= 2014 - 2015 a fost instalat
iluminat festiv pe urm=toarele str=zi: Str. A. Panu,
Bd. Carol I, Al. Gr. Ghica Vod=, Bd. Independen]ei,
Str. Palat, Bd. Socola, Bd. {tefan cel Mare [i Sfnt,
Parc Copou, Str. Musicescu, Str. Arcu, Str. E. Doamna,
Bd. T. Vladimirescu, Str. Cuza Vod=, Pia]a Palatului,
Str. V. Lupu, str. Pictorului, Bd. {tefan cel Mare [i Sfnt,
Str. I C Br=tianu, Pia]a Unirii, Str. Sf. Laz=r,
Rond Podu Ro[, Pasarela Alexandru Cel Mare,
bd. Alexandru cel Bun, bd. Dacia, Str. [i {os. Nicolina,
Str. [i {os P=curari, Bd. Socola, Str. G=rii.

Principalul obiectiv al
investi]iei este cre[terea cantit=]ilor
de materiale reciclabile strnse n
recipientele speciale [i, n acela[i
timp, asigurarea unui sistem
care s= ncurajeze popula]ia
s= separe de[eurile menajere
de cele reciclabile.
Salubris are preg=tit, de altfel, un
plan important de investi]ii n acest
an. Pentru mbun=t=]irea dot=rii
tehnice, societatea a rezervat
peste 10,5 milioane lei, fonduri
ce vor contribui la achizi]ionarea
de utilaje performante pentru
colectarea de[eurilor de la
popula]ie, dar [i pentru
salubrizarea str=zilor
[i trotuarelor.

Servicii
publice
de calitate

ENERGIE TERMIC+
N SISTEM CENTRALIZAT
Operatorul sistemului de producere,
transport, distribu]ie [i furnizare a
energiei termice n sistem centralizat
este SC Dalkia Termo Ia[i SA.
n anul 2014 au fost produse [i
distribuite popula]iei 147.772 Gcal.
Prim=ria Municipiului Ia[i acoper=
subven]iile care asigur= un pre]
acceptabil pentru popula]ie. Valoarea
subven]iilor pentru diferen]a de pre]
la energia termic= livrat= popula]iei,
acordat= de la bugetul local n anul
2014, conform prevederilor H.C.L.
nr. 264/2012, a fost de 9.999.000 lei,
sum= ce include [i restan]a aferent=
anului 2013 de 1.857.000 lei.
Datorit= managementului operatorului
de termoficare [i avnd n vedere
c= pre]ul gigacaloriei livrate popula]iei
nu a crescut, s-a constatat o reducere
a valorii subven]iilor fa]= de 2013
cu aproximativ 2 milioane lei.

TRANSPORT PUBLIC
Regia Autonom= de Transport Public (RATP) este principalul
operator de transport public din municipiu. n vara anului 2014,
Tribunalul Ia[i, Sec]ia 2 Civil= Faliment a dispus deschiderea
procedurii generale a insolven]ei [i a fost numit un administrator
judiciar provizoriu.
Activitatea de transport a persoanelor nu a fost afectat= de situa]ia
juridic=, personalul regiei asigurnd serviciile la capacitate normal=.
OPERATOR DE
TRANSPORT
RATP

MIJLOACE DE TRANSPORT NR. TRASEE N


(MEDIE/TRASEE)/ZI
EXPLOATARE
Tramvaie
67
9
Autobuze
87
8
Microbuze
18
3

Anul 2014 a consemnat o cre[tere


semnificativ= a achizi]iei de bilete
n sistem alternativ. Analiznd situa]ia
ncas=rilor prin SMS, observ=m
c= n anul 2014 au fost achizi]ionate prin SMS un num=r total de
325.785 titluri de c=l=torie fa]= de
65.283 anul anterior, dintre acestea
318.048 fiind bilete cu o c=l=torie.
Comparativ cu anul precedent cnd
veniturile totale au fost n sum= de
82.243.553 lei, n anul 2014 s-au
realizat venituri totale n valoare de
84.953.162 lei, mai mari cu 3,29%.

Pe parcursul anului 2014 au fost nregistra]i 50,358 milioane


c=l=tori, cu aproximativ 100.000 c=l=tori mai pu]ini dect n
2013. n acela[i timp, num=rul de kilometri parcur[i de mijloacele
de transport n comun a sc=zut de la 12,2 milioane km la 11,9
milioane km, din care 2,8 milioane km au fost parcur[i de tramvaie.

Cheltuielile totale realizate n


anul 2014 au sc=zut fa]= de
anul precedent cu 3,75%, de la
86.185.300 lei n anul 2013 la
82.955.594 lei n anul 2014.

Num=rul de kilometri efectua]i de c=tre tramvaie


n anul 2014 este mai mic dect cel aferent anului 2013
din cauza lucr=rilor de modernizare la linia de tramvai
(Nicolae Iorga - }es=tura - Baza 3 Tepro - Doi B=ie]i).

Fa]= de anul precedent, cnd


pierderea a fost de 3.941.747 lei,
n anul 2014 regia a nregistrat
cu profit n valoare de 1.997.568 lei

22

INVESTI}II IMPORTANTE N MODERNIZAREA LINIILOR DE TRAMVAI

Servicii
publice
de calitate

Prim=ria Municipiului Ia[i a promovat [i promoveaz= n continuare transportul public


de c=l=tori. Pentru aceasta are n derulare sau n curs de implementare o serie de
proiecte pentru reabilitarea [i modernizarea infrastructurii de transport cu tramvaie.
Din lungimea total= a infrastructurii liniei de tramvai de 82,6 Km cale simpl=,
pn= n prezent s-au modernizat 36,515 km, reprezentnd 44,207% din totalul re]elei.
Dup= finalizarea proiectelor pentru infrastructura urban= aflate n derulare
cu fonduri de la bugetul local al Municipiului Ia[i [i fonduri UE nerambursabile (POR),
procentul c=ii de rulare modernizate va cre[te pn= la 71%.

n cursul anului 2014, au fost eliberate:

Dezvoltare
urban= [i
patrimoniu

3.545 de certificate de urbanism,


1.291 autoriza]ii de construire,
de urbanism [i
236 certificate
autoriza]ii de construire prelungite.

Autoriza]ii de construire eliberate n 2014


ZONA
P=curari - Canta
Dacia - Alexandru cel Bun - Mircea cel B=trn - Galata
Nicolina - Frumoasa - Poitiers CUG
Podu-Ro[ - Socola - Bucium - Bularga - Zona Industrial=
T=t=ra[i - Tudor Vladimirescu - Avia]iei
Copou - S=r=riei - }ic=u
Gar= - Centrul Civic

NR.
150
235
128
319
212
120
127

Total solicit=ri pentru avizare


(PUD, PUZ, teme, avize): 140
Documenta]ii rezolvate,
emise [i/sau eliberate:
Avize pentru PUZ, teme PUZ,
PUD sau teme PUD: 117;
Proiecte HCL pentru
aprobare PUD/PUZ: 88;
Avizare certificate de
urbanism, studii de volumetrie,
concesionare etc: 34;

Avize privind alte solicit=ri


(lucr=ri n zona periurban=
solicitate de Consiliul
Jude]ean): 16.

23

Dezvoltare
urban= [i
patrimoniu

Administrarea patrimoniului
PARC+RILE CU TAX+
Parc=rile cu plat= exploatate n
cursul anului au fost: Victoria,
Armean= - Hala Central=,
Ghica Vod=, Ag. Brsescu,
Mitocul Maicilor, Independen]ei,
Pia]a Unirii, A. Panu.

Unele parc=ri au fost dotate cu bariere


de acces ceea ce a determinat cre[terea
eficien]ei activit=]ii de taxare, lucru care s-a
reflectat n cre[terea nivelului ncas=rilor.
S-au ncasat 579.401 lei din tarifele percepute
la parc=rile cu plat= [i din abonamentele emise.

PARC+RI DE RE{EDIN}+
Suma ncasat= n decursul
anului 2014 din nchirierea
locurilor de parcare de
re[edin]= (3.979 contracte [i
avize) a fost de 1.424.227 lei.
ncas=ri totale parc=ri:
2.003.628 lei

PRTIA DE SCHI DIN S+R+RIE


Prtia de schi a func]ionat n lunile ianuarie,
februarie, decembrie 2014 [i a fost preg=tit= astfel:
S-a efectuat revizia motorului de ac]ionare
a schi-liftului mobil [i au fost nlocuite piesele
care prezentau o uzur= avansat= pentru
a nu periclita func]ionarea n condi]ii
optime a instala]iei de tractare a schiorilor.
ncas=rile n perioada de func]ionare: 18.570 lei.

Vegeta]ia uscat= de pe suprafa]a prtiei a fost


cur=]at=, s-au astupat gropile, s-a nivelat
por]iunea pe care se tracteaz= schiorii.
La cabana de schi s-a ref=cut instala]ia electric=,
s-au l=cuit pere]ii exteriori, s-au montat ornamente
luminoase [i instala]ia de sonorizare.
S-au efectuat repara]ii [i nlocuirea elementelor
deteriorate la acoperi[ul cabanei precum [i repara]ii
generale la c=su]a care deserve[te postul de paz=.

{TRANDUL MUNICIPAL
n sezonul 2014
au fost nregistrate
ncas=ri din prest=ri
servicii de 458.691
lei. Din nchirierea
terenurilor pentru
activit=]i comerciale
s-a ncasat suma
de 82.094 lei.

24

De serviciile oferite la {trandul Municipal


n sezonul 2014 au beneficiat 51.007
persoane, din care: 42.050 adul]i, 8.702
copii, 127 pensionari care au tarif redus
pentru intrare. De asemenea, n lunile iunie
[i iulie, aproximativ 128 de studen]i ai
Facult=]ii de Educa]ie Fizic= din cadrul
Universit=]ii A.I. Cuza, au desf=[urat cursuri
de not [i au sus]inut examenele practice.

Dezvoltare
urban= [i
patrimoniu

PLAJA NICOLINA

BAIA PUBLIC+

n 2014, s-au nregistrat


ncas=ri din prest=ri servicii
n valoare de 360.916 lei.
Din nchirierea spa]iilor comerciale
s-a ncasat suma de 10.245 lei.

De serviciile oferite la Baia Public=


n sezonul 2014 au beneficiat:

De serviciile oferite la Plaja Nicolina,


n 2014 au beneficiat 49.878
persoane, din care: 46.016 adul]i,
3.862 pensionari care beneficiaz=
de un tarif redus pentru intrare.

BAZA DE AGREMENT CIRIC


Baza de agrement Ciric are ca principale activit=]i de agrement:
Lacul de agrement cu un num=r de 30 de b=rci
[i hidrobiciclete destinate nchirierii.
Piscina mare [i piscina mic= prev=zute
cu bazine de not [i plaje.
Locuri de joac= pentru copii prev=zute
cu mijloace de distrac]ie specifice vrstei.
Zone de picnic cu b=nci, gr=tare
[i alte accesorii pentru petrecerea
timpului n aer liber.
Teren de minigolf.
Instala]ia de telescaun.
Parcul Aventura prev=zut cu instala]ii
[i echipamente de c=]=rare.
Zona de paintball.

du[ social (tarif subven]ionat


2 lei/pers.) 1.491 persoane;
intrare bazin copii sub 14 ani
(tarif 12 lei/copil ) 1.745 copii;
alte servicii pentru adul]i
(saun=, du[, bazin, masaj,
cosmetic=) 4.287 persoane.
De asemenea, n perioada 6.10.2014
31.12.2014, aproximativ 450 de
studen]i ai Facult=]ii de Educa]ie Fizic=
din cadrul Universit=]ii Al.I. Cuza, au
desf=[urat cursuri de not [i au
sus]inut examenele practice. n urma
acestei activit=]i s-a ncasat n luna
ianuarie 2015 suma de 4.689 lei.

ncepnd cu luna august 2014


s-au recep]ionat:
Terenurile de sport multifunc]ionale.
Terenurile de tenis.
Pavilionul pentru tenis de mas=.
Pe parcursul verii au fost amenajate noi spa]ii de picnic.

n sezonul 2014 s-au nregistrat ncas=ri


n valoare de 403.247,04 lei din care:
1.536,00 lei din nchiriere parcare auto.
687,50 lei din nchiriere teren minigolf.
51.705,00 lei din nchiriere b=rci.
5.700,00 lei din nchiriere structuri gonflabile.
54.115,00 lei din tarif acces piscin= mic=.
259.628,07 lei din tarif acces piscin= mare.
16.106,30 lei din tarif transport telescaun.
3.160,00 lei din tarif acces zon= paintball.
10.609,17 lei din tarif acces zon= c=]=r=ri

Din activitatea de nchiriere terenuri


pentru desf=[urare activit=]i
comerciale s-au ncasat 58.534 lei.

25

Termo-Service
Dezvoltare
urban= [i
patrimoniu

S.C. Termo-Service S.A. are ca


principal obiect de activitate
administrarea imobilelor
[i avea n portofoliu, la finalul
anului 2014, un num=r
de 555 de clien]i - asocia]ii
de proprietari/locatari,
reprezentnd 23.021
apartamente.

Activitatea de administrare
imobile este activitatea principal=
a societ=]ii (78% din venituri) [i
are n componen]= administrarea
financiar=, tehnic= [i juridic= a
asocia]iilor de proprietari, oferind o
palet= larg= de serviciii la cel mai
mic tarif de pe pia]a de administrare
din Ia[i, raportat la serviciile oferite.

Activit=]ile secundare pe care societatea le desf=[oar= [i care


au o pondere de aproximativ 22% n realizarea veniturilor sunt:
Lucr=ri de ntre]inere [i repara]ii ale instala]iilor
[i p=r]ilor comune ale asocia]iilor administrate.
Lucr=ri de ntre]inere [i repara]ii instala]ii efectuate la ter]i.
Lucr=ri interioare de zugr=veli.
Confec]ii metalice, suduri specializate.
Lucr=ri de vopsitorie;
Sigil=ri aparate individuale de m=sur=.
Lucr=ri de repara]ii fa]ade.
Corec]ii de vegeta]ie, desz=pezire.
Montat tmpl=rie PVC.

Ecopia]a
S.C. Ecopia]a SA, nfiin]at= n anul 2010, are n administrare urm=toarele
obiective: pie]ele agroalimentare de pe raza Municipiului Ia[i, Trgul de
Ma[ini, Trgul de Cherestea [i Trgul de animale de companie [i p=s=ri
exotice, Oborul, Bazarul [i Talciocul [i Hotelul Municipal.

PIA}A ALEXANDRU CEL BUN


nlocuire conduct= ap= rece
120 ml pe teritoriul pie]ei.
Repara]ii punct gospod=resc.
Repara]ii electrice tablou
distribu]ie energie electric=.
Refacerea instala]iei de iluminat
din cadrul pergolei.
Dotarea pie]ei cu
30 de europubele.

26

PIA}A SUDULUI (CUG)


Vopsitorii gard mprejmuire pia]=.
Montare central= electric=
sediu administrativ.
Dotarea pie]ei cu 20 de europubele.

PIA}A HALA CENTRAL+


Dotarea pie]ei exterioare
cu nc= 16 tarabe cu acoperi[.
Repara]ii, zugr=veli la
tavanul pie]ei nchise.

PIA}A NICOLINA
Montare firm= luminoas=.
Refacere [i modernizare
grup sanitar existent
pe teritoriul pie]ei.
Repara]ii la rampa de
acces n Hala de Lactate.
Amplasare copertin=
la intrarea n sediul
administrativ al pie]ei.
Dotarea pie]ei cu un
nou cntar electronic
[i 15 europubele.

PIA}A T+T+RA{I
Amenajare spa]iu pentru
sacrificare [i comercializare
miei n preajma
S=rb=torilor Pascale.
Dotarea pie]ei
cu 2 europubele.

Siguran]a
cet=]eanului

Siguran]a stradal=, prevenirea [i combaterea


infrac]iunilor de violen]=, cre[terea gradului
de siguran]= n mediul urban [i n zona
institu]iilor de nv=]=mnt, prevenirea
delicven]ei juvenile [i combaterea faptelor de
cer[etorie, eradicarea comer]ului neautorizat,
precum [i mbun=t=]irea operativit=]ii interven]iei la evenimentele sesizate prin Sistemul
Na]ional Unic pentru Apeluri de Urgen]= 112
sau prin Dispeceratul unit=]ii au reprezentat
priorit=]ile poli]i[tilor locali n anul 2014.

Un rol important n realizarea cu succes a atribu]iilor


de serviciu, pe linia asigur=rii ordinii [i lini[tii publice
n zonele de responsabilitate, l-au avut raporturile de
cooperare stabilite de Poli]ia Local= Ia[i, cu celelalte
institu]ii ale statului Poli]ia Romn=, Jandarmeria
Romn=, cu institu]iile administra]iei publice locale
[i centrale Prim=ria Ia[i [i direc]iile subordonate,
Institu]ia Prefectului Jude]ului Ia[i, Consiliul Jude]ean Ia[i.
233
170

97

1.623
6.613
Activitatea contraven]ional= se prezint= astfel:

Total contraven]ii: 27.081


Din care:
Legea nr. 61/1991 modificat=: 5.045
Legea nr. 12/1990: 1.449
Legea nr. 38/2003: 170
Legea nr. 50/199: 97
OUG nr. 195/2002: 11.300
OG nr. 97/2005: 1.623
HCLM Ia[i: 6.613
Alte acte: 233
11.300

De asemenea, au fost depistate un num=r


de 40 de fapte de natur= infrac]ional=,
iar 47 de persoane implicate n aceste
fapte au fost predate organelor de
poli]ie, pentru continuarea cercet=rilor
[i dispunerea m=surilor legale.

5.045
1.449

27

Siguran]a
cet=]eanului

Pe parcursul anului 2014 s-a primit un num=r de 2.193


sesiz=ri telefonice, cu 825 mai pu]in fa]= de anul 2013 [i
a fost efectuat un num=r de 25.194 acces=ri ale fi[elor
persoanelor, autovehiculelor [i societ=]ilor comerciale,
cu aproximativ 13.953 mai multe dect n 2013.

n anul 2014, poli]i[tii


locali au desf=[urat
132 de ac]iuni [i razii.
Un aport esen]ial la
prevenirea comiterii
faptelor antisociale
a fost posibil cu
ajutorul celor 62
camere video stradale,
supravegheate 24
de ore din 24, prin
dispeceratul institu]iei.

n perioada analizat=, poli]i[tii locali din cadrul


Serviciului Siguran]a Circula]iei au constatat [i aplicat
un num=r de 12.732 contraven]ii, din care 4.425
au fost sanc]iuni cu amend=, iar 8.307 sanc]iuni cu
avertisment, nsumnd o valoare total= de 860.400 lei.

7.458
2.942

Totodat=, s-a reluat activitatea de blocare a ro]ilor


autovehiculelor depistate oprite, sta]ionate, parcate
neregulamentar pe alei pietonale, trotuare, spa]ii verzi,
fiind blocate un num=r de 1.708 autoturisme.
S-a ac]ionat permanent n vederea respect=rii normelor
rutiere,
conform OUG 195/2002, ocazie cu care
r
au
a fost aplicate, n perioada analizat= un num=r
de 10.357 sanc]iuni contraven]ionale,
sanc]iuni att pentru abaterile statice:
oprire-sta]ionare, parcare, accesul interzis
pe anumite sectoare de drum, ct [i
pentru traversarea prin loc nepermis.
327

sta]ionare
neregulamentar=
acces
interzis
oprire
neregulamentar=

1.806

altele

SERVICIUL CORP CONTROL PRIMAR


n urma a peste 1.000 verific=ri de specialitate/ac]iuni de control au fost ncheiate
886 de procese verbale de contraven]ie, valoarea sanc]iunilor aplicate fiind de 900.950 lei.
n urma controalelor realizate s-au aplicat 404 sanc]iuni n sum= de 333.050 de lei, mp=r]ite pe categorii astfel:

28

122 pentru lipsa/nerespectarea prevederilor


contractelor de folosin]= a terenului, n sum= de
112.090 de lei. Prin procesele verbale s-a impus
ca m=sur= ncheierea/respectarea prevederilor
contractelor de folosin]= a domeniului public;
77 pentru contraven]ii privind nerespectarea
obliga]iilor de salubrizare a terenurilor, imobilelor,
pentru neluarea m=surilor de conservare
a monumentelor istorice, lipsa contractelor
de salubritate - n sum= de 55.760 lei;
n prealabil au fost emise 151 de soma]ii;
37 pentru nerefacerea n termen ori conform unor
tehnologii agreate a domeniului public afectat de
lucr=ri la re]elele de utilit=]i ngropate - n sum=

de 66.390 lei; n prealabil au fost emise 119


soma]ii pentru refacerea domeniului public afectat
de lucr=ri de interven]ie la re]elele de utilit=]i;
65 amenzi pentru de]in=torii de autovehicule
abandonate, avariate ori de tonaj mare [i care
au refuzat s= le ridice de pe domeniul public
ori pentru utilizarea neautorizat= de nsemne
taxi, n sum= de 64.790 de lei;
n prealabil au fost soma]i 127 proprietari;
103 amenzi pentru nerespectarea obliga]iilor
de gospod=rire [i men]inere a cur=]eniei n
municipiu, n sum= de 34.020 de lei; n prealabil
au fost emise 156 soma]ii prin care s-au dispus
m=suri [i termene de intrare n legalitate.

Siguran]a
cet=]eanului

SERVICIUL CONTROL URBANISM


Pe parcursul anului 2014,
au fost ntreprinse un num=r de
1.784 verific=ri privind respectarea
normelor privind disciplina n
construc]ii (fa]= de 2.754 n 2013).

Activitatea de recep]ionare a lucr=rilor de


construire finalizate pe raza administrativ=
a municipiului Ia[i s-a concretizat
prin ntocmirea unui num=r de
638 procese verbale de recep]ie.

SERVICIUL ASOCIA}II DE PROPRIETARI


Serviciul Asocia]ii Proprietari este compartimentul specializat
n sprijinirea activit=]ii asocia]iilor de proprietari pentru realizarea scopurilor
[i sarcinilor ce le revin n conformitate cu prevederile legale n vigoare.

Principalii indicatori ai activit=]ii desf=[urate n 2014


ACTIVITATEA DESF+{URAT+

2014

SESIZ+RI FINALIZATE
PARTICIP+RI LA ADUN+RI GENERALE
CONSILIERE {I NDRUMARE
FI{E DE AUDIEN}+ FINALIZATE
DEPLAS+RI N TEREN
SANC}IUNI CONFORM LEGII 230/2007
VERIFICAREA DOSARELOR PENTRU
ATESTAREA ADMINISTRATORILOR

940
7
2.485
49
370
112
105

29

Asisten]=
social=

Direc]ia de Asisten]= Comunitar= Ia[i are


ca obiect principal de activitate nf=ptuirea
m=surilor de protec]ie [i asisten]= social=
pentru protejarea persoanelor care,
din cauza unor motive de natur= economic=,
fizic=, psihic= sau social=, nu au posibilitatea
s=-[i asigure nevoile sociale sau
s= [i dezvolte propriile capacit=]i [i
competen]e pentru integrarea social=.
Pentru Prim=ria Municipiului Ia[i este foarte important ca locuitorii ora[ului s= beneficieze
de servicii sociale de calitate, datorit= c=rora oamenii afla]i n situa]ii dificile, fie c= sunt persoane cu dizabilit=]i,
pensionari sau copii, s= se simt= integra]i n societate [i s= [tie c= cineva se ngrije[te [i de ei.

ACTIVIT+}I DESF+{URATE PE CATEGORII DE BENEFICIARI


COPIII, CET+}ENI DE PRIM RANG AI ORA{ULUI

30

Servicii socio-educative, de asigurarea hranei


[i de ngrijire n Centrul de Zi Prichindel
pentru 55 de copii cu vrsta ntre 6 luni 3 ani.
Servicii de educa]ie, de ngrijire, de hran=
[i program de odihn= n cadrul Centrului de
servicii pentru mam= [i copil, oferite pentru un
num=r de 80 de copii cu vrsta ntre 1 7 ani
(61 copii nscri[i la gr=dini]= [i 19 copii la cre[=).
Servicii educa]ionale, pe nivele de studii,
asigurate de Centrul DIFAIN (Diminuarea
ini]ial= a fenomenelor actuale ntmpinate
n nesupravegherea copiilor singuri acas=)
pentru 20 de copii cu p=rin]i pleca]i n str=in=tate,
cu vrste cuprinse ntre 8-16 ani.
Servicii medicale [i de medicin= dentar= asigurate
de cabinetele [colare pentru un num=r de 42.030
[colari [i pre[colari.
Procesare dosare pentru acordarea aloca]iilor
de stat - 6.173 dosare.
Procesare dosare pentru acordarea indemniza]iilor
pentru cre[tere copil - 2.735 dosare.

Efectuarea anchetelor sociale prin serviciile de


specialitate 1.073 anchete sociale (45 - aloca]ii
de stat, 120 - indemniza]ii de cre[tere copil,
41 - minori cu fapte antisociale, 867 - ncadrare
n grad de handicap).
{colar al municipalit=]ii ie[ene, program prin care
se acord= burse excep]ionale din bugetul local,
pentru copiii proveni]i din familii defavorizate cu
rezultate foarte bune la nv=]=tur= dar [i cu activit=]i
extra[colare deosebite. Bursa este n sum= fix=
de 250 lei/lun=, timp de 6 luni/an.
Ziua Interna]ional= a Copilului marcat= prin
acordarea de pachete cu dulciuri [i articole sportive
pentru un num=r de 900 de copii cu vrsta
cuprins= ntre 2-14 ani.
O [ans= prin educa]ie pentru fiecare copil!
Edi]ia a V-a. Eveniment n cadrul c=ruia au fost
distribuite pachete pentru 1.000 de copii din clasele
0-IV. Ajutoarele de urgen]= au fost n valoare de
100 de lei pachet [i au constat n ghiozdane,
rechizite [colare, articole sportive [i dulciuri.

Asisten]=
social=

Implic=-te [i tu po]i fi
Mo[ Cr=ciun. Ac]iune
social= desf=[urat= cu
ocazia s=rb=torilor de
iarn=, n cadrul c=reia
au fost acordate 450 de
pachete n valoare de
100 lei pe pachet.

TINERI PROVENI}I DIN


CENTRELE DE PLASAMENT
Servicii de g=zduire, de consiliere
psihologic=, de ngrijire personal= [i
medical= n cadrul Centrului Social cu
Destina]ie Multifunc]ional= Bucuria,
deschis pe 26 septembrie 2014,
pentru 75 de tineri (26 n regim
reziden]ial [i 49 n regim de zi).
Servicii reziden]iale asigurate
de Centrul de Urgen]= pentru
Recuperare [i Integrare Social=
C.A. Rosetti [i de ad=posturile
de noapte ale municipalit=]ii.
Servicii de asigurare a hranei
prin Cantina de Ajutor Social.
Efectuarea anchetelor sociale pentru
reevaluarea m=surilor de ocrotire a
tinerilor pentru institu]ionalizarea n
Centru reziden]ial 52 anchete sociale.

STUDEN}I
Servicii medicale [i de medicin= dentar=
primare, asigurate de Cabinetele medicale
universitare, pentru 38.205 studen]i.
ndrumarea a 120 de studen]i, n
efectuarea practicii de specialitate [i
voluntariat, prin ncheierea de conven]ii
de colaborare cu Universitatea Al.I. Cuza,
Facultatea de Filozofie [i {tiin]e Social
Politice, specializarea Asisten]= Social=.

VICTIME ALE VIOLEN}EI


Servicii reziden]iale asigurate
n cadrul Centrului Reziden]ial
pentru Mame [i Copii n Dificultate
pentru un num=r de 39 de familii
monoparentale [i 67 de copii plus 7 mame
[i 9 copii caza]i n locuin]ele protejate.
Servicii reziden]iale oferite de Centrul de
servicii integrate pentru victimele violen]ei
n familie (14 familii cu 27 copii).

FAMILII {I PERSOANE SINGURE


Servicii de asigurare a hranei prin Cantina de ajutor
social pentru un num=r de 215 persoane pe zi.
Servicii reziden]iale asigurate de Centrul de Urgen]=
pentru Recuperare [i Integrare Social= C.A. Rosetti
[i de ad=posturile de noapte ale municipalit=]ii
pentru un num=r de aproximativ 250 de persoane.
Asigurarea venitului minim garantat pentru
un num=r de 730 de persoane.
Acordarea ajutorului de nc=lzire a locuin]ei pentru un
num=r de 11.003 beneficiari (6.726 pentru nc=lzirea n
sistem centralizat, 3.463 pentru nc=lzirea cu gaz metan,
555 pentru nc=lzirea cu lemne [i 259 pentru nc=lzirea
cu energie electric=).
Acordarea aloca]iei de sus]inere a familiei
pentru un num=r mediu de 500 dosare pe lun=,
aferente pentru 1.400 de persoane.
Efectuarea anchetelor sociale prin serviciile de specialitate
4.004 anchete sociale (1.405 - aloca]ii de sus]inerea
familiei, 184 - familii care solicit= divor], 777 - solicitare
instan]= de judecat=, 88 - solicitare institu]ii publice, 250 ajutoare pentru nc=lzire, 1.400 - venit minim garantat).
Ziua Interna]ional= a Femeii, s=rb=torit= n cadru festiv
n care au fost acordate ajutoare de urgen]= n cuantum
individual de 100 lei unui num=r de 800 femei.
Ziua Interna]ional= a Familiei, marcat= prin organizarea
unui eveniment n cadrul c=ruia au fost acordate ajutoare
de urgen]= n cuantum de 200 lei pentru 2.634 familii.

{OMERI INDEMNIZABILI/NEINDEMNIZABILI
Servicii de asigurare hran= prin Cantina de ajutor social.
Acordarea venitului minim garantat.
Acordarea ajutoarelor alimentare de la Uniunea European=
pentru 2.778 de beneficiari.
Acordarea ajutoarelor de nc=lzire a locuin]ei.
Acordarea tichetelor sociale valorice, n cuantum de 70 lei,
cu ocazia S=rb=torilor Ia[ului,
pentru un num=r de
2.039 de beneficiari.
Sediul DAC

C=minul de B=tr`ni
Sf. |mp=ra]i Constantin [i Elena

SENIORII IA{ULUI

Servicii de ngrijire la domiciliu prin care au


fost evaluate un num=r de 75 de cazuri sociale,
efectuate un num=r de 2.500 vizite la domiciliu
[i acordate 200 de pachete alimentare cu
ocazia S=rb=torilor Pascale [i de Cr=ciun.
Servicii de g=zduire, asigurare hran=,
ngrijire personal= [i medical=, ergoterapie,
asisten]= social=, psihologic= [i spiritual
religioas= pentru un num=r de 367 persoane
prin C=minul de Pensionari Sf. Cuv.
Parascheva [i C=minul de B=trni
Sf. mp=ra]i Constantin [i Elena.
Efectuarea anchetelor sociale prin
PERSOANE CU DIZABILIT+}I
serviciile
de specialitate - 192 anchete
Efectuarea anchetelor sociale pentru 5.644
sociale
(59
- internare n centre socio-medicale,
beneficiari, n vederea ncadr=rii n grad de handicap.
121 - institu]ionalizare n centre reziden]iale,
Efectuarea anchetelor sociale pentru un num=r de
12 - asisten]= la domiciliu).
1.615 beneficiari, n vederea complet=rii dosarului de
Asigurarea gratuit=]ii pe mijloacele de
pensionare medical=.
transport
n comun pentru 35.681 beneficiari
Servicii de consiliere, asisten]= social= primar=,
(34.194 pensionari sub 65 de ani cu pensia
terapie, recuperare, kinetoterapie, masaj terapeutic,
mai mic= dect salariul minim pe economie
art-terapie prin Centrul de zi pentru persoane cu
[i pensionari peste 65 de ani, 1.472
deficien]e de auz [i vorbire Sfntul Prooroc Zaharia,
veterani de r=zboi, 15 eroi ai Revolu]iei).
inaugurat pe 12 mai 2014.
Acordarea ajutoarelor alimentare de la UE,
Servicii psiho-socio-medicale, terapie ABA,
pensionarilor
cu pensii pn= n 400 lei, pentru
logopedie, consiliere psihopedagogic=, asisten]=
5.474
beneficiari.
psihologic=, asigurate prin Centrul multifunc]ional
Acordarea ajutorului de nc=lzire a locuin]ei.
de servicii sociale pentru persoane cu dizabilit=]i,
Acordarea tichetelor sociale valorice
inaugurat pe 26 mai 2014.
cu
ocazia S=rb=torilor Pascale, pensionarilor
Asigurarea gratuit=]ii pe mijloacele de transport n
cu
pensii pn= la 850 lei, cuantumul
comun pentru 6.469 de persoane cu handicap grav [i
carnetului
fiind de 50 lei. Num=rul
accentuat [i asisten]ii personali ai acestora.
beneficiarilor a fost de 25.869.
Asigurarea salariilor pentru un num=r de 671
Acordarea tichetelor sociale valorice
asisten]i personali ai persoanelor cu handicap grav.
(70
lei/carnet), cu ocazia Zilei Interna]ionale
Acordarea ajutorului de nc=lzire a locuin]ei.
a
Persoanelor
Vrstnice, unui num=r de
Acordarea ajutoarelor alimentare de la UE,
21.906 pensionari (20.687 pensionari de drept
persoanelor cu handicap grav [i accentuat, n num=r
[i 1.219 pensionari cu pensii de invaliditate).
de 9.501 beneficiari.
Acordarea ajutoarelor de urgen]=,
Acordarea indemniza]iilor pentru persoanele cu
persoanelor
aflate n situa]ii de necesitate,
handicap grav unui num=r mediu de 932 persoane
care sufer= de boli grave, ce necesit=
(200 de copii [i 732 adul]i).
investiga]ii medicale costisitoare, interven]ii
Asigurarea hranei prin Cantina de ajutor social.
chirurgicale nedecontate de Casa de
Acordarea tichetelor sociale valorice,
Asigur=ri de S=n=tate.
cu ocazia S=rb=torilor
Acordarea de ajutoare de urgen]= la
Ia[ului, unui num=r de
mplinirea
vrstei de 100 de ani unui num=r
6.840 persoane ncadrate
de
6
persoane.
n grad de handicap grav
Petrecerea timpului liber prin organizarea
[i accentuat, cu o valoare
de concursuri de [ah, table, integrame,
a carnetului de 70 lei.
tenis de mas=, spectacole cu premii,
Petrecerea timpului
excursii/pelerinaje la m=n=stiri [i obiective
liber prin activit=]i
culturale din ]ar=, confec]ion=ri de obiecte
sus]inute de Centrul de
de artizanat [i icoane, audi]ii muzicale [i
zi pentru persoane cu
vizion=ri de emisiuni tematice prin Biroul
deficien]e de auz [i vorbire
de Asisten]= Persoane Vrstnice.
C=minul de B=tr`ni
Sfntul Prooroc Zaharia.
Sf. |mp=ra]i Constantin [i Elena

Asisten]=
social=

32

Asisten]=
social=

INAUGUR+RI CENTRE SOCIALE


{I CLUBURI PENTRU PENSIONARI

1.

Centrul de zi pentru persoane


cu deficien]e de auz [i vorbire
Sfntul Prooroc Zaharia. A fost
inaugurat n data de 12 mai 2014
[i are ca obiectiv dezvoltarea
sistemului de asisten]= social=
primar= [i specializat= a persoanelor
cu deficien]e de auz [i vorbire.

2.

Centrul Social
cu Destina]ie
Multifunc]ional=
,,Bucuria. Inaugurat
n data de 26
septembrie 2014,
avnd ca obiectiv
egalizarea [anselor
de integrare
socio-profesional=
a tinerilor ce
provin din centrele
de plasament.
Primarul Gheorghe Nichita,
ministrul Rovana Plumb [i |PS Teofan

3.

Centrul de Servicii
Comunitare din cartierul
Dimitrie Cantemir, inaugurat
n data de 5 mai 2014, n
parteneriat cu Parohia Sfnta
Mahram= a Domnului [i Sfin]ii
Martiri Brncoveni.

33

Asisten]=
social=

4.

Centrul de Servicii
Comunitare din cartierul
Alexandru cel Bun, inaugurat
n data de 09.11.2014,
n parteneriat cu Parohia
Sfntul Nectarie.

5.

Centrul de Servicii
Comunitare din
cartierul P=curari,
inaugurat n data de
11.11.2014, n parteneriat
cu Parohia Sfntul
Mare Mucenic Mina.

6.

Centrul multifunc]ional de servicii sociale pentru persoanele


cu dizabilit=]i, destinat
copiilor cu autism, n
parteneriat cu Asocia]ia
Sursul Albastru.

7.

Clubul de
pensionari
Nicolina,
inaugurat n data
de 13.11.2014.

Educa]ie [i
s=n=tate

EDUCA}IE

Bugetul alocat investi]iilor n


reabilitarea [i modernizarea
infrastructurii nv=]mntului
preuniversitar a fost
de 9.200.000 lei.
Printre principalele obiective
[colare care au beneficat de
lucr=ri de investi]ii conform
bugetului pe 2014 se num=r=:
Liceul Miron Costin:
construire corp nou,
840.000 de lei.
{coala A. Russo:
repara]ii capitale,
350.000 de lei.
{coala V. Conta:
repara]ii capitale,
701.000 de lei.
{coala I. Neculce:
repara]ii capitale,
399.000 de lei.
Colegiul Emil Racovi]=:
repara]ii capitale,
479.000 de lei.
{coala B.P. Ha[deu:
dot=ri mobilier, repara]ii
acoperi[, 200.000 de lei.
{coala Gr. Ghica Vod=:
reabilitare termic=,
545.000 de lei.
Colegiul C. Negruzzi:
repara]ii capitale,
320.000 de lei.
Gr=dini]a Sf. Sava:
reconstruire corp cl=dire,
300.000 de lei.

n cursul anului 2014, toate cele 14 cre[e aflate n grija Direc]iei Cre[e a
municipalit=]ii ie[ene au func]ionat n bune condi]ii, fiind avut= n vedere,
n permanen]=, mbun=t=]irea serviciilor pentru supravegherea, ngrijirea [i
educarea copiilor. Cei 858 de copii nscri[i n cre[ele ie[ene n anul 2014
au fost antrena]i n activit=]i educative precum jocuri de cunoa[tere, jocuri
de mi[care, jocuri de ndemnare manual=, jocuri cu cnt, ascultare pove[ti,
nv=]are poezii. De asemenea, pentru a mbun=t=]i calitatea serviciilor
oferite copiilor au fost achizi]ionate 310 p=tu]uri din lemn, precum [i saltele
noi. Cre[ele nr. 14 [i 19 au fost incluse n anul 2014 pe lista de investi]ii
a Prim=riei Municipiului Ia[i [i au intrat n cursul anului n repara]ii de
reabilitare, iar Cre[a s=pt=mnal= nr. 10 din str. Decebal nr. 25 bis a
beneficiat de repara]ii la gardul de mprejmuire [i v=ruire exterioar=.

S+N+TATE
n anul 2014, unit=]ilor sanitare cu paturi aflate n subordinea Municipiului
Ia[i li s-a alocat din bugetul local suma de 2.594.000 de lei.
Astfel, la Spitalul Clinic Dr. C.I. Parhon au fost efectuate lucr=ri
de repara]ii capitale n valoare de 700.000 lei, constnd n executarea
obiectivului Sistematizare vertical= intrare acces ambulan]=,
fiind finalizate lucr=rile asupra rampei [i a accesului c=tre aceasta.
De asemenea, Spitalul Clinic Dr. C.I. Parhon a achizi]ionat
aparatur= medical= n valoare de 50.000 de lei.
n 2014, municipalitatea a alocat Spitalului Clinic
de Recuperare Ia[i suma de 1.794.000 lei, fondurile fiind
mp=r]ite astfel: 319.000 lei pentru reabilitarea etajului VII
al cl=dirii spitalului, 330.000 lei pentru repara]ii capitale la
sec]ia de ortopedie, 1.019.000 lei pentru achizi]ionarea de
aparatur= medical=, 124.000 lei pentru dot=ri de mobilier.

35

Comunicarea
cu cet=]enii

Centrul de Informa]ii
pentru Cet=]eni
n decursul anului 2014 s-a nregistrat
o mai bun= monitorizare [i gestionare
a aplic=rii prevederilor legale privind
regimul peti]iilor, scurtndu-se
timpul de emitere a documentelor
administrative [i de rezolvare a
solicit=rilor cet=]enilor. De asemenea,
a fost mbun=t=]it= calitatea serviciilor
de informare [i asistare a cet=]enilor,
ntocmindu-se [i distribuindu-se gratuit
pliante informative [i formulare tipizate,
care scurteaz= semnificativ timpul
petrecut de cet=]ean la ghi[eu.

PRINCIPALELE ACTIVIT+}I
DESF+{URATE N 2014:
A fost gestionat [i monitorizat

Telefonul Cet=]eanului

0232.984,

oferindu-se informa]ii [i
rezolvndu-se n maximum
24 de ore sesiz=rile telefonice
circa 1.600 de apeluri
preluate n anul 2014.
S-au oferit asisten]= [i materiale informative cet=]enilor n
rezolvarea problemelor privind
serviciile oferite de institu]ie circa 22.000 de formulare
tipizate [i 15.000 de pliante.
A fost gestionat contul de
e-mail informatii@primaria-iasi.ro,
oferindu-se informa]ii n
format electronic unui num=r
de 2.164 de cet=]eni.
n 2014 au fost solicitate [i emise
1.663 autoriza]ii de construire,
1.312 autoriza]ii de func]ionare,
3.988 de avize, 3.182 de certificate
de urbanism, 17.390 adeverin]e,
adrese, cita]ii, comunic=ri,
referate, cheltuieli, 3.351 vize,
prelungiri autoriza]ii etc.

36

n anul 2014, Prim=ria Municipiului Ia[i a pus accentul pe


o comunicare prompt= [i eficient= cu cet=]enii ora[ului.
n acest sens, paginile de internet www.primaria-iasi.ro,
www.curierul-iasi.ro, www.prioritatepentruiasi.ro, precum
[i paginile de Facebook ale Prim=riei [i ale buletinului
informativ Curierul de Ia[i au fost actualizate zilnic.
n acela[i timp, toate [edin]ele Consiliului Local [i toate
conferin]ele de pres= sus]inute de conducerea institu]iei
au fost transmise on-line, astfel nct informa]ia s= ajung=
n cel mai scurt timp la cet=]enii municipiului Ia[i.
{i prin intermediul Centrului de Informa]ii
pentru Cet=]eni [i a Centrelor de Cartier au fost
transmise informa]ii de utilitate public=.
Prin cele cinci Centre de Cartier se asigur= implicarea
municipalit=]ii n via]a comunit=]ii, derularea activit=]ii
de ncasare a taxelor [i impozitelor locale [i desf=[urarea
unor alte activit=]i n folosul comunit=]ilor zonale.
n cursul anului 2014, s-a realizat o mai bun= popularizare
Centrelor de Cartier, astfel nct cet=]enii Ia[ului
s-au adresat n mai mare m=sur= Prim=riilor de Cartier,
evitnd deplasarea din zonele de re[edin]=
la sediul central al institu]iei.

Centrele de Cartier
Prim=ria Municipiului Ia[i a nfiin]at n anul 2006 cinci
centre de cartier cu scopul de a veni n sprijinul cet=]enilor.
Cele cinci mini-prim=rii din principalele cartiere ale ora[ului,
respectiv Alexandru, P=curari, Nicolina, Frumoasa, T=t=ra[i
asigur= cet=]enilor toate mijloacele necesare pentru o rela]ie
eficient= [i direct= cu Prim=ria municipiului Ia[i: ghi[eu de
rela]ii cu publicul, ghi[eu pentru taxele [i impozitele locale,
consult=ri [i dezbateri publice, audien]e. n anul 2014,
centrele de cartier s-au implicat activ [i n promovarea
[i informarea publicului cu privire la evenimentele
culturale [i sociale organizate n municipiul Ia[i.

Comunicarea

cu cet=]enii

Audien]e
n cursul anului 2014, au fost n audien]= la conducerea
institu]iei 445 persoane. Dintre acestea, 370 cet=]eni
au fost audia]i la primar si la cei doi viceprimari,
iar 18 la secretarul Consiliului Local. Problemele
ridicate de ceilal]i 57 de cet=]eni, n conformitate cu
procedura intern= de lucru, au fost rezolvate de
compartimentele de specialitate n termen de mai pu]in
de o s=pt=mna, nemaifiind nevoie de audien]=.

Liberul acces la
informa]iile de interes public

ACTIVIT+}I DESF+{URATE N
CADRUL CENTRELOR DE CARTIER
N CURSUL ANULUI 2014
Audien]e n cartiere mpreun= cu
Dalkia Termo Ia[i. n urma celor
7 ntlniri avute cu cet=]enii au fost
centralizate [i rezolvate un num=r de 147
de solicit=ri de c=tre Dalkia, Prim=ria
Municipiului Ia[i [i Termo-Service;
Dialog cu municipalitatea ie[ean=
n cadrul S=pt=mnii Europene a
Democra]iei. Tema principal= a edi]iei
din 2014 stabilit= la nivel european a
fost implicarea tinerilor n via]a public=,
informarea [i educarea acestora despre
importan]a democra]iei. Respectnduse tema stabilit= la nivel european, la
centrele de cartier a avut loc dezbaterea
Dialog cu municipalitatea ie[ean=, care
s-a adresat elevilor [i profesorilor din
[colile [i liceele ie[ene;
Campania Ia[i recicleaz=, locul
de[eurilor nu este n preajma ta,
n cadrul evenimentului Earth Hour:
colectarea de de[euri electrice [i
electronice vechi sau defecte;
Expozi]ia 100 de ani de la declan[area
Primului R=zboi Mondial - Centrul de
cartier Alexandru cel Bun;
{coala de Var= - aproximativ 100
de elevi au participat la dezbaterile,
atelierele de lucru, lectur= sau pictur=
organizate n cadrul centrului de cartier
Alexandru. Eveniment organizat mpreun=
cu Asocia]ia Centrul de Ini]iativ= Civic=;
Colectare de baterii uzate, becuri [i
l=mpi incandescente n parteneriat
cu Asocia]ia Mai Bine.

n 2014, s-a r=spuns n propor]ie de 100% la cererile


de informa]ii de interes public. Au fost nregistrate
108 solicit=ri scrise: 52 au fost solicitate de persoane
juridice, 40 solicit=ri ale mass media, 24 ale organiza]iilor nonguvernamentale [i 32 de persoane fizice.

Transparen]a decizional=
n administra]ia public=
n 2014, Consiliul Local Ia[i s-a reunit n 15 [edin]e
publice (11 ordinare [i 4 extraordinare) [i a adoptat
un num=r de 417 de hot=rri - dintre care
214 cu caracter normativ, 147 nominale sau
care privesc grupuri restrnse [i 56 interne.
{edin]ele Consiliului Local pot fi urm=rite [i on-line.

Direc]ia Local= de
Eviden]= a Persoanelor
Direc]ia Local= de Eviden]= a Persoanelor Ia[i deserve[te
pe linie de eviden]= a persoanelor, locuitorii municipiului
Ia[i [i a celor 26 de comune arondate, n total o
popula]ie activ= de aproximativ 510.000 de locuitori.
n 2014, au fost procesate peste 84.000 de cereri pentru
eliberarea actului de identitate. Aplica]iile de rezervare
online pentru c=s=torie, acte identitate [i transcrierea
actelor de stare civil= pentru cet=]enii care au redobndit
cet=]enia romn= au fost zilnic verificate [i gestionate
fiind nregistrate peste 40.000 de program=ri online.

37

Activit=]i desf=[urate n 2014


Comunicarea

cu cet=]enii

A avut loc a III-a edi]ie a campaniei


Prioritate la identitate, n scopul
punerii n legalitate pe linie de
eviden]= a persoanelor [i stare civil=
a locuitorilor din toate cele 26 de
comune deservite de DLEP Ia[i au
fost puse n legalitate 2.107 persoane;
Au fost nregistrate 18.718 cereri de
stabilire a re[edin]ei din care 13.017
pentru elevi [i studen]i caza]i n
c=minele institu]iilor de nv=]=mnt;
n fiecare zi de smb=t= [i totodat=
n cele de s=rb=toare legal= a fost

asigurat= permanen]a la nregistrarea


deceselor. Nu au existat dou=
zile consecutive n care s= nu se
nregistreze actele de deces;
Ofi]erii de stare civil= delega]i au
asigurat permanen]a la oficierea
c=s=toriilor n zilele de smb=t=
[i duminic= astfel nct 70% din
num=rul total de c=s=torii au fost
oficiate n weekend;
Au fost nregistrate 10.740 acte
de na[tere, 2.949 acte de c=s=torie
[i 4.663 acte de deces.

Evenimente
A fost organizat= a XII-a edi]ie a
evenimentului Ziua Familiei la care au
participat peste 900 de persoane [i n
cadrul c=reia au fost premiate cuplurile
care au mplinit 50 de ani de c=s=torie;
n cadrul ac]iunii Noaptea
Muzeelor, peste 2.800 de cet=]eni au
vizitat, n cadrul Palatului Cantacuzino
- Pa[canu (sediul actual al Oficiului
de stare civil=), o expozi]ie inedit= a
actelor de stare civil= - na[teri - ale
personalit=]ilor ie[ene: Mihai Eminescu,
Emil Racovi]=, Petru Poni, A.D. Xenopol,
Spiru Haret, Gh. Br=tianu, Grigore
Cob=lcescu, Osvald Teodoreanu, D.D.
P=tr=[canu, Garabet Ibr=ileanu, P.P.
Panaitescu, George Lesnea;
n cadrul S=pt=mnii altfel.,
Serviciul de eviden]= a persoanelor a
desf=[urat o campanie de informare
privitoare la ob]inerea primului act de
identitate. La ac]iune au participat 100
de elevi din cadrul [colii Alexandru
Vlahu]=, Colegiului Na]ional Mihai
Eminescu, {coala Normal= Vasile
Lupu [i {coala Alexandru cel Bun;
Conven]ia Na]ional= a Speciali[tilor
n Stare Civil= [i Eviden]a Persoanelor
din Romnia a reunit persoane din
toat= ]ara, beneficiind de participarea
extraordinar= a doamnei Chantal Nast,
secretarul general adjunct al Comisiei
Interna]ionale de Stare Civil= cu sediul
la Bruxelles [i a reprezentantului
Comisiei Europene (CE).

38

Cooper=ri interna]ionale
n 2014, cea mai important= parte a activit=]ii Serviciului
Rela]ii Interna]ionale a fost axat= pe participarea/implementarea
de proiecte cu finan]are european=, dezvoltarea rela]iilor
de nfr=]ire existente (China, Fran]a), sprijinirea activit=]ilor
Funda]iei Ia[i Capital= Cultural= European= n vederea
derul=rii unor activit=]i sau evenimente importante.

Evenimente/\ntlniri oficiale cu
reprezentan]i ai ora[elor nfr=]ite
Vizita unei delega]ii din ora[ul nfr=]it Xian din China, n cadrul
Festivalului Interna]ional al Educa]iei Ia[i;
Schimburi cu ora[ul Cern=u]i din Ucraina - au avut loc particip=ri
reciproce la evenimentele culturale semnificative, la zilele ora[ului,
precum [i ntlniri cu comunitatea romneasc= din Cern=u]i;
Organizarea evenimentului Martenitsa (promovarea simbolului
m=r]i[orului), n parteneriat cu ora[ul infr=]it Veliko Turnovo din
Bulgaria;
n aprilie 2014 a avut loc ntlnirea oficial= cu Bernard Laplace
[i Bazile Neagu, pre[edintele [i, respectiv, vicepre[edintele
Asocia]iei Coordination Poitiers Roumanie;
Organizarea unei misiuni oficiale n ora[ul \nfr=]it XiAn din
China n vederea celebr=rii a 20 de ani n 2014 de la semnarea
Acordului de nfr=]ire.

Comunicarea

cu cet=]enii

ntlniri oficiale
cu reprezentan]ii
unor Ambasade

5 martie 2014, Excelen]a


Sa, domnul Joseph Trimble,
adjunctul consilierului politic
al Ambasadei SUA la Bucure[ti;
23 martie 2014, Excelen]a Sa,
doamna Joanne LEMAY, Ambasador
Extraordinar [i Plenipoten]iar
al Canadei la Bucure[ti;
2 aprilie 2014, Excelen]a
Sa, doamna Boutheina Labidi,
Ambasador al Tunisiei n Romnia;
4 mai 2014, Excelen]a Sa, domnul
Franois Saint Paul, Ambasador
extraordinar [i plenipoten]iar
al Fran]ei;
9 mai 2014, Excelen]a Sa,
domnul Faouz Al Achchabis,
Ambasador al Marocului;
14 mai 2014, Excelen]a Sa, domnul
Jean-Hubert LEBET, Ambasador al
Confedera]ie Elve]iene n Romnia;
24 septembrie 2014, Excelen]a
Sa, domnul Adam Sambrook,
Vice-Ambasadorul Regatului Unit al
Marii Britanii (ns=rcinat cu Afaceri);
25 septembrie 2014,
Excelen]a Sa, domnul Dean
Thompson, Charge dAffaires a.i.
n cadrul Ambasadei SUA;
8 octombrie 2014, Excelen]a
Sa, doamna Thenjiwe Ethel Mtintso,
Ambasadorul Republicii Africa de Sud;
4 decembrie 2014, Excelen]a
Sa, doamna Anneli Llindhal Kenny,
Ambasadorul Suediei n Romnia;
4 decembrie 2014, domnul
Arenulf Gressel, Ata[at Comercial
al Ambasadei Austriei.

39

Bugetul consolidat al Municipiului Ia[i pentru anul


2014 a fost prev=zut n sum= de 1.182.346.940
lei, din care s-au realizat cheltuieli n sum= de
882.336.048 lei, respectiv 74,63%.

Gestionarea
finan]elor
publice

Municipiul Ia[i a ncheiat anul 2014 cu venituri totale apar]innd bugetului local de 717.338.430 lei,
n cre[tere cu 50.826.389 lei fa]= de anul 2013, respectiv cu 7,63% mai mult. Din aceast= cre[tere,
8.509.972 lei reprezint= venituri proprii realizate n anul 2014 peste nivelul anului 2013.

Execu]ia cheltuielilor
bugetului institu]iilor
publice [i activit=]ilor
finan]ate integral
sau par]ial din
venituri proprii (de
subordonare local=)
a fost n sum= de
127.928.123 lei
(prevederi bugetare
de 166.510.010 lei)
[i se detaliaz= n
tabel [i grafic, astfel:

8%
POLI}IA

717.738.605
717738605

398743669
318994936
239246202

cheltuieli
159497468
venituri

79748734

620.706.107

478492403

717.338.430

558241137

2013
2014

DENUMIRE INDICATOR
SERVICII PUBLICE COMUNITARE
POLI}IA COMUNITAR+
NV+}+MNT
S+N+TATE
CULTUR+, RECREERE {I RELIGIE
ASIGUR+RI {I ASISTEN}+ SOCIAL+
TOTAL CHELTUIELI

666.512.041

637989871

717.738.605

Cheltuielile bugetare
la nivelul anului
2014 au fost de
717.738.605 lei,
nregistrnd o
cre[tere fa]= de
anul 2013 n valoare
de 97.032.498 lei,
respectiv cu un
procent de 15,63%
mai mult ca
anul anterior.

2014
2013

Prevederi
bugetare
(lei)
2.676.760
10.039.000
36.024.860
111.224.390
2.558.000
3.987.000
166.510.010

Realiz=ri
efectuate
(lei)
2.381.110
10.029.521
17.682.407
92.524.966
2.011.967
3.298.152
127.928.123

Procent
realizare
(%)
88,95
99,91
49,08
83,19
78,65
82,72
76,83

14%
|NV+}+M~NT

COMUNITAR+

2%
SERVICII
PUBLICE
COMUNITARE

Activit=]ile finan]ate
integral/par]ial
din venituri proprii
\n anul 2014

3%
ASIGURARE
{I ASISTEN}+
SOCIAL+

2%

CULTUR+,
RECREERE,
RELIGIE

40

71%
S+N+TATE

Cet=]eni
de onoare

Daniel
Condurache,
profesor
universitar
doctor

Ion Caramitru,
actor, regizor, director
de teatru [i manager
la Teatrul Na]ional
Bucure[ti, pre[edinte
UNITER

Adrian Streinu Cercel,


academician profesor
doctor, manager
al Institutului Na]ional
de Boli Infec]ioase
Prof. Dr. Matei Bal[

41

Sf. Parascheva,
14 octombrie

Ia[ul,
capitala
ortodoxiei
romne[ti

42

24 ianuarie,
s=rb=toare
na]ional= legal=
n luna decembrie a anului trecut, Parlamentul
a adoptat proiectul de lege potrivit c=ruia
24 ianuarie a fost declarat= zi de s=rb=toare
na]ional=. Ini]iativa a plecat de la Ia[i, n
ianuarie 2010, cnd primarul Gheorghe
Nichita a propus comunit=]ii ie[ene proclama]ia
Romnia s-a n=scut la Ia[i. Documentul,
care a cerut recunoa[terea rolului Ia[ului n
f=urirea unirii, a fost semnat de nal]ii prela]i ai
Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei [i ai Diecezei
Romano Catolice, de rectorii universit=]ilor,
de academicienii [i parlamentarii ie[eni. Dup=
un ndelungat proces legislativ, propunerea
Ia[ului a fost trecut= n legile ]=rii, fiind
aprobat= pe rnd, de Guvern, de Senat [i, la
finalul anului 2014, de Camera Deputa]ilor.
Sacrificndu-[i capitala,
moldovenii au dat
romnilor o ]ar=. Au
adus bucurie [i speran]=
n inimile romnilor din
Transilvania, Basarabia
[i Bucovina afla]i nc= la
acea vreme sub st=pnire
str=in=. Al=turi de fra]ii lor
munteni au dat romnilor
un singur domnitor, au
dat romnilor un nou
destin, de popor unitar,
care s= ia friele istoriei
n propriile mini [i s=
fac= mai apoi pa[ii fire[ti
spre Independen]= [i spre
Marea Unire, fragment
din textul proclama]iei
Romnia s-a n=scut
la Ia[i.

Romnia s-a n=scut la Ia[i:


24 ianuarie, declarat= zi de
s=rb=toare na]ional= legal=

43