Sunteți pe pagina 1din 12
ICS 91.010.30 SR EN 1991-1-1/NA Octombrie 2006 STANDARD ROMAN Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor Partea 1-1: Actiuni generale - Greutati specifice, greutati proprii, incarcari din exploatare pentru Anexa nationala Eurocode 1: Actions on structures-Part 1-1: General actions- Densities, self-weight, imposed loads for buildings. National Annex. Eurocode 1: Actions sur les structures - Partie 1-1: Actions générales — Poids volumiques, poids propres, charges d'exploitation batiments. Annexe Nationale APROBARE Aprobat de Directorul General al ASRO la 12 octombrie 2006 Inlocuieste STAS 10101/1-78, STAS 10101/2-75 si STAS 10101/2A1-87 "ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA (ASRO) Str. Mendeleev nr. 21-25, cod 010362, Bucuresti Director General: Tel.: +40 21 316 32 96, Fax: +40 21 316 08 70 Directia Standardizare: Tel. +40 21 310 17 30, +40 21 310 43 08, +4021 312.47 44, Fax: +40 21 315 5870 Directia Pubilicati - Serv. Vanzari/Abonamente: Tel, +40 21 316 77 25, Fax +4021 317 25 14, +4021 31294 88 Serviciul Redactie - Marketing, Drepturi de Autor + 40 21 316.99.74 Toproduores seu utara regal sau parila ren Handard oe pIDRaW SDH OTS @ASRO procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzisa daca nu exista acordul scris al SRO Ref.: SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 Editia 1 Preambul ‘Acest standard SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 reprezinté anexa nationala NA care defineste conditile de aplicare pe teritoriul Romaniei a standardului SR EN 1991-1-1:2004. Aceasti anex& national a fost elaboraté de Comitetul Tehnic CT 343 «Bazele proiectari si eurocoduri pentru structuri», ASRO, cu secretariatul detinut de Institutul National de Cercetare — Dezvoltare in Constructi' si Economia Constructilor, institute sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructillor si Turismului Aceasté anexé national - furnizeaza parametrii determinat la nivel national (NPD) pentru articolele urmatoare ale standardului european EN 1991-1-1:2002, care autorizeazai alegerea nationalai, $i anume: ~2.2(3) - 5.2.3(1) pana la 5.2.3.(5) - 6.3.1.1 (tabelul 6.1) = 6.3.1.2 (1)P (tabelul 6.2) - 6.3.1.2 (10) si (11) -6.3.2.2.(1)P (tabelul 6.4) -6.3.2.2.(3) ~ 6.3.3.2 (1) (tabelul 6.8) - 6.3.4.2. (tabelul 6.10) - 6.4.(1)P (tabelul 6.12) = stabileste conditile de utilizare a anexelor informative A si B ale standardului SR EN 1991-1-1:2004 Coeficienti partiali de siguranta ai incarcéirii din greutatea proprie si din exploatare pentru constructi in diferite situatii de proiectare, se determina conform prevederilor standardului SR EN 1990:2004 si ale anexei lui nationale. ‘Anexa nationala are rol dublu: - pe de o parte, pe plan european, conform regulilor CEN, ca anexé cu caracter informativ la EN 1991-1-1:2002, publicat de ASRO ca standard roman SR EN 1991-1-1:2004; ~_ pe de alta parte, pe plan national, ca standard roman distinct SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006, care indic& parametrii determinati la nivel national pentru determinarea greutatii specifice si evaluarea greutatii proprii si a Incrcéirlor din exploatare pentru constructi pe baza prevederilor standardului SR EN 1991-1-1:2004. La proiectarea si expertizarea constructilor la incdrcari permanente si variabile date de greutatea proprie si la incarcari__ din exploatare se —_utilizeaz@—prevederile _standardului SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 impreuna cu prevederile standardelor romane SR EN 1991-1-1:2004 si SR EN 1990:2004, cu anexa lui national SR EN 1990:2004/NA:2006, si ale Eurocodurilor EN 1991 pana la EN 1999, pe masura adoptarii si implementarii in Romania a acestor standarde cu anexele lor nationale. Acest standard SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 impreuna cu standardul SR EN 1991-1-1:2004 inlocuieste STAS 10101/1-78, Actiuni in construct. Greutati tehnice si incarcari permanente, STAS 10101/2-75, Actiuni in constructii. Incarcari datorite procesului de exploatare si STAS 10101/2A1-87 Actiuni in constructii. Incarcari tehnologice din exploatare pentru constructii civile, industriale si agricole, incepand din ianuarie 2010. Denumirea si numerotarea articolelor din anexa nationala sunt identice cu cele din standardul roman SR EN 1991-1-1:2004. SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 area standardului |, Parametrii determinati la nivel national pentru ut SR EN 1991-1-1:2004 Sectiunea 2 Clasificare ac! 2.2 incarcari din exploatare (3) NOTA - Procedura utilizata poate fi prezentata intr-o anexa nationala. Pentru constructile in care se desfasoard activitati umane care presupun migcari ritmice sincronizate pe plangeele constructiei (de exemplu dans, sarituri etc.), care conduc la aparitia unui fenomen de rezonanta sau a unui raspuns dinamic semnificativ al structurii, la evaluarea incarcarilor din exploatare trebuie Iuate in considerare efectele dinamice pe care acestea le produc. Analiza structurald trebuie s& aiba la baz& modele dinamice adeovate de solicitare si comportare structural, care iau in considerare fortele dinamice care actioneaza asupra structurii plangeelor, caracteristicile geometrice si de material ale plangeelor, frecventa proprie fundamentala de oscilatie si gradul de amortizare structural ale acestora, cerintele de confort privind nivelul admisibil de accelerati si vibrafi din activitati umane in functie de categoria de utilizare a constructilor etc. Analiza dinamica poate fi efectuaté conform prevederilor standardului SR EN 1990:2004, ale Eurocodurilor EN 1991 pana la EN 1999 si ale documentelor tehnice de specialitate. Sectiunea 5 Greutatea proprie a lucrarilor de constructi 5.2 Valori caracteristice ale greutatii prop 5.2.3 Prevederi aditionale specifice pentru poduri (1) NOTA - Valori corespunzatoare pot fi indicate in anexa nationala. Valorile caracteristice superioare si inferioare ale greutatilor specifice ale pairfilor nestructurale de la poduri trebuie sa fie specificate pentru fiecare proiect in parte. Valori ale greutatilor specifice ale materialelor pentru podurile de cale ferata sunt indicate in tabelul NAA care inlocuieste tabelul A.6 din SR EN 1991-1-1:2004, anexa A (informativa) (2) NOTA - Valori corespunzatoare pot fi indicate in anexa national. Abaterea grosimii nominale a stratului de balast pe podurile de cale ferata trebuie sa fie specificata pentru fiecare proiect in parte. (3) NOTA - Valori corespunzatoare pot fi indicate in anexa nationala. Abaterea grosimii totale a hidroizolatilor, egalizérilor si a altor acoperiri pentru poduri trebuie sa fie specificata pentru fiecare proiect in parte. (4) NOTA - Valori corespunzatoare pot fi indicate in anexa national. Abaterea de la valoarea medie a greutafii proprii pentru cabluri, conducte si fevi trebuie sa fie ‘specificata pentru fiecare proiect in parte. SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 (5) NOTA - Valori corespunzatoare pot fi indicate in anexa nationala. Valoarea caracteristic a greutatii proprii pentru alte elemente nestructurale trebuie sd fie specificata pentru fiecare proiect in parte. Sectiunea 6 incarcari din exploatare pentru construct 6.3.1 Constructii rezidentiale, sociale, comerciale si administrative 6.3.1.1 Categorii (1) Tabelul 6.1- NOTA 2 - Anexa nationala poate defini subcategorii la A, B, C1 pana la C5, D1 si D2. Tabelul 6.1 se inlocuieste cu tabelul NA.6, ca urmare a suplimentarii tipurilor de suprafete de \cdrcare din categoria de utilizare B cu: : Vestiare, dusuri, bai publice si spalatori, sia divizarii categoriei de utiizare C1 in trei subcategorii - C1.1- Spatii dotate cu mese, de exemplu: incaperi in scoli, sali de lectura in care nu se depoziteaza echipamente, utilaje sau materiale grele; - C12 - Laboratoare si cabinete medicale, centre de calcul, spatii de preparat mancare (in localurile publice), etaje si poduri tehnice in care este posibila depozitarea de utilaje sau materiale grele’ - C1.3~Alte spatii dotate cu mese, de exemplu: cafenele, restaurante, cantine, sali de receptie. 6.3.1.2. Valori ale actiunilor unui domeniu de te sunt valori Tabelul 6.2 se inlocuieste cu tabelul NA.6.2. (10) NOTA 2 - Anexa nationala poate indica o metoda alternativa. Coeficientul de reducere a incarcarii a, pentru plangee si acoperisuri se determina dupa cum urmeaza: a) categoriile A si B, cu relatia: (NA) iin care: Aeste suprafata aferenta grinzii principale, A>18 m*. SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 b) categoriile C1.1, C.1.2, C2, cu exceptia sallor de asteptare din statille de cale ferata si metrou, C3 $i D1, cu relatia: 0,5+ (NA2) in care: Aeste suprafata aferenta grinzii principale, A>36 m*. Coeficientul de reducere a incéircérlor pentru plangee si acoperiguri la constructiile etajate nu se aplicd celorlalte categorii de utilizare. NOTA 1 - La constructile la care apar incarcairi locale mari, datorite unor utilaje, echipamente sau instalatii grele, incarcarile pentru grinzile principale se determina pe baza incarcairilor efectiv transmise de planseul aferent. NOTA 2 - Coeficienti aa si ay nu sunt considerati in caloul, in mod simultan. (11) NOTA 2 - Anexa nafionala poate prezenta metode alternative. Coeficientul de reducere a incarcairli d, pentru stalpi si pereti se determina dupa cum urmeaza: a) categorille A si B, cu relatia: 03408 (NA3) vn b) categoriile C1.1, C.1.2, C2, cu exceptia sailor de asteptare din statille de cale ferata si metrou, C3 i D1, cu relatia: a, a, pentru n> 2 (NA4a) pentru n=4 (NA4b) in care: neste numérul de plangee considerate deasupra sectiunii care se calculeaza; nu include plangeele de acoperis incarcate cu zépada si plangeele etajelor tehnice, Reducerea incdircarii din exploatare cu coeficientii a, este permisa si la nivelul fundatillor. Coeficientul de reducere a incarcarilor pentru stalpi si pereti a constructile etajate nu se aplica celorialte categorii de utilizare. NOTA 1 - La construotile la care apar incdrcéri locale mar, datorte unor utlaje, echipamente sau instalafi grele, incarcarile pentru elementele portante verticale se determina pe baza Incércarilor efectv transmise de plangeul aferent NOTA 2- Coeficientii aa si an nu sunt considerati in calcul, in mod simultan. SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 6.3.2 Spatii pentru depozitare gi acti 6.3.2.2 Valori ale actiunilor (1) NOTA — Valorile recomandate pentru q, si Q, sunt indicate in tabelul 6.4. Valorile pot fi schimbate daca este necesar conform cu utilizarea (a se vedea tabelul 6.3 si anexa A) pentru proiecte specifice sau prin anexa nafionala. q, este folosit pentru determinarea efectelor generale si Q, pentru efecte locale. Anexa nationala poate defini conditii diferite de utilizare a tabelului 6.4. Tabelul 6.4 se preia integral Valorile incarcdirilor din exploatare din tabelul 6.4 pot fi modificate in functie de natura si greutatea specifica a materialelor depozitate, de inaltimea si modul lor de depozitare (vrac, gramada, stiva etc.) Valorile incércérilor din exploatare din tabelul 6.4 se aplic& si constructillor a c&ror categorie de utiizare nu este specificata, cat si constructilor a caror destinatie finala nu este bine determinata. Pentru categoria de utilizare E2 privind spatile cu activitéiti industriale, incarcarile date de utilajele si echipamentele tehnologice se determina pentru fiecare proiect in parte, pe baza specificatillor tehnice de produs si a documentelor tehnice de specialitate, (3) Incarcarile din exploatare pentru sp: je de depozitare a materialelor sti incarcarea minima pe unitatea de suprafata pentru un metru inditime de material depozitat este egala cu 2,5 kNim*. A se vedea si SR EN 1991-1-1:2004, 6.3.2.2(3). 6.3.3 Garaje si spafii destinate traficului de vehicule, exclusiv podu 6.3.3.2 Valori ale actiunilor (1) NOTA — q, este utilizat pentru determinarea efectelor generale $i Q, pentru efecte locale. Anexa nafionala poate defini conditi diferite de utilizare a acestui tabel. Tabelul 6.8 se inlocuieste cu tabelul NA.6.8. Incaircéirle date de vehiculele grele, care se incadreaza in categoria de utilizare G si care circula pe Unele parti de constructie, trebuie specificate pentru fiecare proiect in parte. 6.3.4 Acoperisuri 6.3.4.2. Valori ale actiunilor (1) Tabetul 6.10 Tabelul 6.10 se inlocuieste cu tabelul NA.6.10. 6.4. Incarcari orizontale pe parapete si pereti despartitori care functioneaza ca bariere (1) Tabelul 6.12 se inlocuieste cu tabelul NA.6.12. SREN 1991 Be 1 Bre YZOdEp MAHUSE TOHTENS [AES Y= Z VION ZED FOOT T-TOBT NI US COPIA SS E BEATA, ‘anyeougsnt ayueuinoop soun ezeq 24 Go euotaye Uw ayespeoU!_y J0d ¥O IS £0 'Z9 s1WoBaIe0 up siljeds ‘anjeoynsn ayuswindop JoUn ezeq ad i$ eieoyDNds suEZINN ap eUOBa!e0 9p stoUNY U|- | VION. 19 MOQE FOOT T-I-1661 NB US Peper 9s © 'y BNETIAN ap eUODA|ED MUO NARS bapan 98 8 69 6 FO alezran ap aquobayeD naag "7002:0661 NA US eopeA 95 & ‘asejeOKdxO UIP JUgSVEOU! afe SOIWIEUIP JIeID9}0 B aserOpISUO UL WEN| INZED UY (Z)L'LE" ar FeUU0D asIUBD °ZO je1o18UN09 leds a ‘9p auoz 1 asesay ‘aun “aua0s ‘eonseuUui6 ap lies ‘sueP op les ‘20(zy soyleyanoe eaxeunseysep nai 89008 ap siieds 12s :njdwaxe ap mnouo ap leds "69 ‘ue6 rp a1eydoyse ep yes ‘veydeSe op ouowed ‘oluipes op y1es ‘eine ‘eluuajuco op j1Ps “eyesBo}ewioUND nes axeo} UASIq :njdwox ap ‘exy undo} no areiop Hheds 29 2 ‘aiideoes ap es ‘eunueo ‘ajuesneyso4 ‘ajousyeo :njdwwexe ap ;989Ui nd aIeI0P Hleds ally *¢°19 n “ejueurediyp9 op eareyzodap pod 1S afeyo “(@ognd aqunjeoo) u!) axeougw yesedaid ap ileds “inojeo ap axjued “ajeoipow ejoulqeo #6 e1eo}B10GE "1D ‘016 ajeueyew nes afelnn ezeaiZodep as nu 3180 UI BiN}D9I ap IIgs “]O98 UL uedgOUt :njduweKe ap ‘esau no oI iS'F19 Tao ALT VIDED @ “2}0/20) 16 leyRONG “a}OY ap a1eopUOD IS asoWED “Ud ap yes HS axBOYUUIOD ‘ohuINOO) ap NDOIG NES AIA “ase UI UodeoU Sreiveprees HPI v ‘S1eoT2U nydwexa ep rojayeidns effeunseg | _euoBae aueziyn ep 1oBeye9 - L-9"WN INGE L SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 Tabelul NA.6.2 - incarcari din exploatare pe plangee, balcoane si scari de constructii Categoria suprafejei_ de ca Ox ‘incarcare [kNim?} [kN] Categoria A - Plangee” 15 20 = Scari? 3,0 pana ta 5,0 20 - Balooane 2.5 pana 4.0 2.0 Categoria B 25 45 Categoria - 1 = C14 20 40 - C12 20 40 - C13 30 40 24 3,0 pana la 4,0 40 - 63 40 40 - C4 50 70 cs 4,0 pana la 5,0 45 Categoria D - Ot 40 40 = 2 50 70 | “Pentru toate suprafetele de Incdrcare din categoria A iar pentru poduri de clad: a) neciculabile O75 KN? ») circulabile 4,5 kNie Coridoare, scar si podeste pentru: 2) categorile de utlizare A, B, C1.1 gi C1.2, terase circulabil, fr posibiltatea unor aglomeréri mari de oameni, poduri de clad circulabile: 3,0 KNim? ) categorile de ulizare C1.3, C2, C3, C4, C5 gi D1, terase circulabile cu posibilitatea unor aglomerari mari de oameni 408 6) tribune pentru spectator cu locur fixe gi far locuri fixe: 5,0 KN? * Balcoane, cea mai defavorabild dintre ipoteze: 2) Incarcare distributa pe o banda de latime 0,8 m in lungul balustrade 40 kNint ) Incarcare distribuita pe toats suprafaja balconulul 215 kN “Pentru: 2) auditor 3.0 kNim? b) sali de festvititi, de spectacole, de concer i similare (in cdi), sali de asteptare Stati de cae ferata gi metrou: 4.0 Nim’ Pentru 2) peroane in stati de caleferata g! metrou, tribune cu locuri fixe 4,0kNim? b) categoria C5, 5,0 kNim NOTA 1 - In cazul plangeelor cu incarcari tehnologice se jau tn considerare variante altemative de incarcare, in conformitate cu conditile de exploatare a constructor. NOTA 2 - Incdrcarea indicata pentru balcoane se utlizeaza la calcululelementelor portante ale baleonulul s!peretelui in zona legaturior; pentru calculul peretior de la nivelurie inferioare gi al fundatilor, incdrcarea se considera aceeagi cu cea din ‘ncdperile din care are loc accesul in balcon. NOTA 3 - In cazul plangeelor care suporta Incdrcéri locale mari date de obiecte grele, echipamente, utiaje etc., incarcérile respective se consider’ c& actioneaza pe suprafetele efectiv ocupate de acestea, in conformitate cu rezemarea lor reals; pe aceste suprafeje nu se mai au in calcu alte incarcari tehnologice, NOTA 4- Tribunele se calculeaza sila 0 incdrcare orizontala egela cu 1/20 din incdrcarea vertical, distribuita uniform pe aceleasi suprafete. NOTA 5 - Pentru cazul construcilor a céror categorie nu este specificata - in particular, a c&ror utiizare vitoare nu este Ccunoscut- se utlizeaza valorile corespunzatoare categoriei D1 NOTA 6 - In conciile schimbarit destinatei constructe, proiectantul este obligat sa informeze utlizatorul constructiei cu privire la necesitatea verificri structuri in raport cu noile incdrcari de proiectare. NOTA 7 - Stalpi, pilastri i in general reazemete de colt sau de front ale constructor, care se afla la cel mult 50 cm distant {de benzile de circulate pentru autovehicule si care pot fi expuse lovitulor, se veriica suplimentar si la urmatoarele forte ‘orizontale datorite goculu, aplicate la o naitime de 1,20 m: 2) stalpi de colt 550 kN ») stalpi curent 250 kN ‘Actiunea acestor fore orizontale nu se ia in considerare In situatia In care prin deteriorarea elementului de construct nu este pericitata stabiltatea constructel. 6 SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 Tabelul NA. 6.8 - incarcari din exploatare pentru garaje si spatii destinate traficului de vehicule Categoria % ax {uNim’] KN] Categoria F routatea bruta a vehicullu 25 200 S30kN, Categoria G greutatea bruta a vehiculului 5.0 90,0 >30kN gi <160KN Tabelul NA.6.10 - incarcari din exploatare pentru acoperiguril din categoria H ‘Acoperig ok Ox [kNim?] TkN] Categoria H Acoperiguri necirculabile, accesibile numai pentru 0,5" sau 0,75” Q? intretinere gi reparatii uzuale ‘Acoperiguri gi terase neciroulabie cu = panta 1:20 05 kNim* = panta s1:20 0.75 kNim? * jncaircarea concentrata Cx se determind pe baza datelor tehnologice prezentate in tema de proiectar. Daca datele tehnologice nu previ valor! mai mari, incdrcarea concentra Q, se considera + acoperisuri gi terase 1,0 KN = acoperiguri pe care se poate circula numai cu ajutorul podinelor _ 0,5 KN. NOTA 1- Incdrearea a, se raporteaza la proiecta orizontala a suprafejei acoperigulii NOTA 2. Incarcarea q, inlocuieste incdrcarea daté de z3pada, numai daca este mai defavorabili decat aceasta NOTA 3- La acoperigurile cu panta de 1:3 sau mai micd se iain considerare, suplimentar, incdrcarea cu praf industrial, astel a) in vecinatatea ofearilor cu agregate de insufare de oxigen: pana la 100 m de sursa de praf 1,0. kNim? = peste 100 m pana la 500 m de sursa de praf O85 Nim? b) In vecinatatea furnalelor sau centralelor termoelectrice pe carbune: pana la 100 m de sursa de praf 0.5 kNin? = peste 100 m pana la 1000 m de sursa de praf 0,28 kNimn® NOTA 4 - Incarcarea Q, se aplic in poziia cea mai defavorabil, pe 0 supratatd de 10x10cm’, faré a se lua in considerare alte ‘ncdrcar tehnologice sau clmatice. NOTA 5 - La acoperisuri sau terase se la considerare $i ipoteza de solicitare din Tncarcarea concentrata Q, $i incarcarea data de zapad8 care, in acest caz, nu poate aves o valoare mai mare de 0,7 kNim, SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 Tabelul NA.6.12 - incarcarile orizontale pe pereti despartitori si parapete Suprafata de incdrcare {KN Categoria A 05 Categoria B gi C1.1, C12 s1C1.3 0s Categoria C2 pand la CA si 10 Categoria C5 3,0 Categoria E 20 Categoria F Ase vedea anexa B Categoria G Ase vedea anexa B SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 Il. Conditiile de utilizare a anexelor standardului SR EN 1991-1-1:2004 Anexa A - Tabele pentru greutatea specifica nominala a materialelor de construct greutatea specifica nominala si unghiul de taluz natural pentru materiale depozitate Tabelul A. referitor la materiale pentru poduri se inlocuieste cu tabelul NA A.6. ‘Anexa A ‘si pastreaz4 caracterul informativ in ceea ce priveste utilizarea standardului SR EN 1991-1-1:2004 si a anexei nationale. Pentru materialele de constructii, produsele stocate si echipamentele prezentate in anexa A, valorile greutatilor specitice trebuie sé fie indicate pentru fiecare proiect in parte, in conditile in care acestea nu se incadreaza in domeniile de valori prezentate in tabelele A1 Tabelul NA A.6 - Materiale pentru poduri Greutatea specifica Materiale 7 {kNim?} Tmbraciminte pentru poduri de gosele asfalt turnat si beton asfaltic 24,0 pana ta 25.0 mastic asfalt| 18,0 pana la 22.0 asfaltflerbinte clindrat 23,0 Umpluturi pentru poduri nisip (uscat) 15,0 pana ta 16,0” balast, pitri(in stare libera) 15,0 pand la 16,0" imbracdminte de piatra 18,5 pana la 19.5 zgura concasata 13,5 pana la 14,5” Uumpluturd de piatra sparta 20.5 pana la 21,5 argila plastica 18,5 pana la 19,5 Imbracéminte pentru poduri de cale ferata strat protector de beton 25.0 balast normal (de exemplu granit. gnais etc.) 20,0 balast bazaltic, 26 Greutatea pe unitatea de lungime a patulul™ o [Nim ‘Structuri cu pat de balast 2 sine UIC 60 42 traverse de cale feraté pretensionate de beton inclusiv 635° materialul marunt de cale traverse de beton cu ancore de metal - traverse de lemn inclusiv materialul marunt de cale 3.07 ‘Structuri far pat de balast 2 sine UIC 60 inclusiv materialul marunt de cale 1,75" 2 sine UIC 60 inclusiv materialul marunt de cale, grinda podului i contragine 49 “indicate in alfotabelo ca materiale depoziate 2) far excluderea pentru balast 3) presupune o distant de 600 mm 4) nu este inclusa greutatea contrasinelor sia prinderilor acestora NOTA 1 — Valonile pentru sine sunt de asemenea aplicabie sin afara podurlor de cale ferats NOTA 2~ A se vedea sectiunea 4 Anexa B - Bariere de securitate pentru vehicule si parapete pentru parcari ‘Anexa B isi pastreazd caracterul informativ in ceea ce priveste utilizarea standardului SR EN 1991-1-1:2004 si a anexei nationale. Membrii comitetului tehnic CT 343 «Bazele proiectairii si eurocoduri pentru structuri» care au participat la elaborarea prezentului standard: Presedinte: dl Secretar: dna. Expert ASRO: dna. Membri: di di dl dna. dl di di dna. di dna di di dl di di Radu Mihaela Marilena Dan Dan ‘Augustin Nicolina Dan Mircea Dan Liliana Constantin. Doina loan Radu Tudor Florea lacint PASCU BONTEA CALIN LUNGU GEORGESCU POPAESCU ISOPESCU DUBINA MIRONESCU DUMITRESCU CEAUSU CRISTESCU TOMA SONEA PETROVICI POSTELNICU CRANGUS MANOLIU Universitatea Tehnic& de Constructii- Bucuresti INCERC — Bucuresti ASRO Universitatea Tehnica de Constructii - Bucuresti INCERC - Bucuresti POPAESCU SA Universitatea Tehnica lagi Universitatea Politehnica Timisoara MIRO GRUP SIGUR CONSTRUCT CNS.LP.C. ISPCF - Bucuresti MTCT-DRC MAL. PROVEST PROIECT- Bucuresti Universitatea Tehnica de Constructii- Bucuresti CILAS CF Brasov SRGF - Bucuresti Anteproiectul standardului a fost elaborat de dna. Mihaela BONTEA, INCERC Bucuresti Un standard roman nu contine neaparat totalitatea prevederilor necesare pentru contractare. Utilizatorii standardului sunt réspunzéitori de aplicarea corecta a acestuia. Este important ca utilizatorii standardelor romane sa se asigure c sunt in posesia ultimei editii si a tuturor modificarilor. Informatiile referitoare la standardele romane sunt publicate in Catalogu! Standardelor Romane si in Buletinul Standardizarii

S-ar putea să vă placă și