Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAIEPEPROPRIARSPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata,.............................................,
domiciliat()n..............................................,str.......................................nr. ........, bl. ........,
sc. ....., ap. ......., judeul/sectorul ............................, legitimat() cu ........... seria .........
nr. ...................., CNP ..........................................., ncadrat() la
................................................................................... pe funcia de ......................................,
declarpepropriarspunderecdocumenteledepuseladosarmiaparinicprinacestea
suntconfirmate/certificateactivitiledesfurate.
ntocmit ntrun exemplar, pe propria rspundere, cunoscnd c declaraiile
inexactesuntpedepsiteconformlegii.

Data:

Semntura:

S-ar putea să vă placă și