Sunteți pe pagina 1din 17

390

POPESCU-N
NEC{E{TI, Ioana-JJeanne
(fiica lui Popescu,
Stelian, director al
ziarului Universul).
Arestat\ n mai 1951.
Deten]ia la Ghencea,
Pope[ti-Leordeni [i
Mislea. Eliberat\ n
1954. A murit n
1982, n Bucure[ti.
POPESCU-N
NEGRENI, Ion. Absolvent
al Facult\]ii de Drept [i al Institutului de
Belle Arte din Bucure[ti. Student al lui
Camil Ressu. A luptat n cel de-al Doilea
R\zboi Mondial, fiind comandant de
companie n cadrul Diviziei Panduri.
Dup\ b\t\lia de la Cotul Donului, a c\zut
prizonier la sovietici. Deportat ntr-un
lag\r din Siberia, 4 ani, ajunsese [eful
[colii de pictur\, un atelier n care se
confec]ionau diverse obiecte, care apoi
erau vndute. Revenit n Romnia, la 3
mai 1948. A lucrat ca profesor de desen,
la Liceul Aurel Vlaicu [i la Institutul
Nicolae Grigorescu. Pictor de succes, i
s-au organizat numeroase expozi]ii, n
]ar\ [i str\in\tate.
POPESCU-O
O}ELARU, Gheorghe.
N\scut la 4 martie 1907. Domiciliat n
Bucure[ti (str. Gheorghe Bari], nr. 41).
Strungar. Comunist n ilegalitate [i
participant la greva de la Uzinele Grivi]a
(13 februarie 1933). Secretarul organiza]iei
comuniste din Bucure[ti, dup\ 23 august
1944. Arestat la 29 iulie 1951, fiind deja
pensionar. nvinuit c\ n perioada ilegalit\]ii
s-ar fi ab\tut de la linia partidului, sus]innd
unele idei tro]kiste. Condamnat la 48
de luni de munc\ for]at\. Deten]ia la
Canal.
POPESCU-P
PERA, Ion. {eful Institutului
de Cartografie. Condamnat. Dup\ 1951,
a trecut pe la Jilava, Pite[ti [.a.
POPESCU-P
PESTRINI, Maria. Din
Turnu-Severin. Condamnat\ la 7 ani de
nchisoare. Deten]ia la Mislea. A murit.
POPESCU-P
PIETRARI, Gheorghe.
N\scut la 8 iunie 1914, n comuna Pietrari
Olt, n apropiere de B\ile Govora, ntro veche familie de preo]i. Membru P.N.L.,
din tinere]e. Pre[edintele Tineretului
P.N.L. din Oltenia (1945-47). Absolvent

al Facult\]ii de Drept
din Bucure[ti. Avocat
[i ziarist; a publicat
articole n Universul,
Curentul, Adev\rul
[i Diminea]a. Candidat
pe lista parlamentar\
de Vlcea a P.N.L.ului, la alegerile de
la 19 noiembrie 1946, falsificate de
comuni[ti. A continuat lupta mpotriva
abuzurilor comuni[tilor, reu[ind, mpreun\
cu profesorul Corneliu Gogonea [i inginerul
Silviu Petrescu, prin intermediul Prin]esei
Sanda Ghica [i al ambasadorului Indiei
n Romnia, s\ comunice secretaruluigeneral O.N.U., Sithu U Thant, situa]ia
disperat\ n care se g\sea Romnia. Radiat
din Barou n 1948. Arestat n 1958, torturat
la Securitatea din Uranus [i condamnat,
prin sentin]a 103/13.05.1959 a Tribunalului
Militar Bucure[ti, la 12 ani de munc\
silnic\, pentru crim\ de uneltire. Deten]ia
la Malmaison, Jilava, Gala]i, Boto[ani [i
n lag\rele de munc\ for]at\ de la LuciuGiurgeni, Salcia [i Gr\dina. Pentru c\ nu
reu[ea s\ [i ndeplineasc\ norma, seara,
cnd se ntorcea sfr[it de la munc\,
era b\tut. Din cauza condi]iilor inumane
de deten]ie, a f\cut o distrofie cu edeme,
n urma c\reia avea s\ r\mn\ cu sechele
ntreaga via]\. Locotenentul-major Cristea,
comandantul vasului Gironde, i-a supus,
pe Gh. Popescu-Pietrari [i pe ceilal]i
aprox. 600 de de]inu]i care dormeau pe
acel vas, unui regim de teroare. Din cauza
loviturilor la cap, Gh. Popescu-Pietrari
a f\cut [i un glaucom. Eliberat, prin
gra]iere, la 19 septembrie 1963. Dup\
1989, [i-a reluat activitatea politic\, fiind
un nfl\c\rat monarhist [i un militant
pentru regimul democratic [i liberalism.
POPESCU-P
PRUNDENI, Ilie. N\scut
n 1907. Domiciliat n Bucure[ti (str.
Mitropolit Iosif, nr. 1). A urmat studii
teologice. Redactor-[ef la Porunca Vremii.
Arestat n 1945 [i condamnat, pentru
c\ scrisese articole de dreapta [i reportaje
defavorabile URSS-ului. Deten]ia la
Jilava, Aiud (1961-64, n timpul reeduc\rii;
se afla mereu n preajma fostului s\u
director de la revist\, Ilie R\dulescu;

391
nu a c\zut n capcana lui Gheorghe Cr\ciun,
care [i propusese s\ i compromit\ pe
de]inu]ii politici, nainte de eliberare) [i
n mine de plumb.
POPESCU-S
S C|RI{OREANU,
Alexandru M. N\scut la 4 ianuarie 1909,
n comuna Strehaia Mehedin]i. Domiciliat
la Constan]a. Scriitor. Arestat la 20
iulie 1949, torturat n ancheta Securit\]ii
Constan]a, de c\tre Nicolae Doicaru, [i
condamnat, prin sentin]a 553/13.10.1949
a Tribunalului Militar Constan]a, semnat\
de colonelul Constantin Pavelescu, la 20
de ani de munc\ silnic\, pentru crim\
de uneltire mpotriva ordinii sociale [i
la nc\ 18 ani, pentru asociere la mi[carea
de rezisten]\ anticomunist\ condus\ de
preotul Dumitru Mih\ilescu. Deten]ia la
Aiud, de unde a fost ridicat, din ordinul
lui Alexandru Nicolski, [i dus la Timi[oara,
unde a fost executat, n noaptea de 9 spre
10 martie 1950. Trupul nensufle]it i-a
fost aruncat ntr-o groap\ comun\.
POPESCU-S
STREJNICU, Alexandru.
N\scut n 1895. Preot ortodox, la Biserica
Sf. Ioan din Ploie[ti. Fiind urm\rit de
Securitate, [i-a schimbat numele, din
Popescu n Strejnicu. Arestat n 1950 [i
condamnat la munc\ for]at\. Deten]ia
la Peninsula [i One[ti. Eliberat n mai
1954, se pare c\ din nchisoarea Aiud.
POPESCU-S
STREJNICU, Alexandru
Al. (fiul lui Popescu-Strejnicu, Alexandru).
N\scut la 16 martie 1926. Elev arestat n
1941, pentru activitate legionar\ [i
condamnat la 3 ani de nchisoare. Deten]ia
la Ploie[ti, Aiud, Sibiu [i Bra[ov.
mboln\vindu-se de T.B.C., a fost gra]iat
dup\ 2 ani de deten]ie. Rearestat n
octombrie 1944, ntr-un grup de legionari.
Deten]ia la Trg[or [i M\rgineni, de unde
a fost eliberat, n august 1945. Pentru
c\ a fost n continuare ]inut sub supraveghere,
tat\l s\u i-a schimbat numele n Strejnicu.
Folosind acest nume, Al. Popescu a reu[it
s\ urmeze Facultatea de Medicin\ [i s\
lucreze ca medic radiolog, la Spitalul de
la Cisn\die.
POPESCU-U
ULMU, Traian. Profesor
universitar de limba spaniol\, la Facultatea
de Litere din Bucure[ti. Deten]ia la Jilava
[i n lag\re din B\l]ile Dun\rii.

POPESCU-V
V LCEA, Gheorghe
(Gogu). N\scut n
comuna Cop\ceni
Vlcea, ntr-o familie de ]\rani. Absolvent al Liceului
din Rmnicu-Vlcea,
al Facult\]ii de
Teologie din Chi[in\u
[i al Facult\]ii de
Litere [i Filosofie din Bucure[ti. Diplomat
al Institutului de Art\ Bizantin\ de la
Strasbourg. A urmat [i cursuri de Art\
cre[tin\ [i Bizantinologie, la cole Pratique
des Hautes tudes de Paris. Elev al
bizantinologilor Andr Grabar, Gabriel
Millet [i I. D. {tef\nescu. Doctor n Litere,
Filosofie [i Teologie. Preot ortodox. A
luptat n cel de-al Doilea R\zboi Mondial,
ca ofi]er de rezerv\, fiind decorat cu
Virtutea Militar\ [i Coroana Romniei.
Inspector-general n Ministerul Educa]iei
Na]ionale, Cultelor [i Artelor. n 1947,
a fost ini]iatorul organiza]iei anticomuniste
Vlad }epe[ II. Arestat n 1948, torturat
la M.A.I. [i condamnat, de Tribunalul
Militar Bucure[ti, la 20 de ani de munc\
silnic\. Deten]ia la Jilava, V\c\re[ti, Aiud
(unde a lucrat n fabrica nchisorii), Lugoj
[i Gherla. Dup\ 16 ani [i o lun\ de nchisoare,
a fost eliberat, prin gra]iere, n 1964. A
l\sat o bun\ impresie colegilor de suferin]\.
Dup\ eliberare, a lucrat n Comisia de
Pictur\ Bisericeasc\.
POPESCU-V
VL|DOIANU. Colonel.
Condamnat n 1949. Deten]ia la Jilava [i
Aiud, unde a lucrat n fabrica nchisorii.
POPESCU-Z
Z ORICA, Nicolae T.
N\scut la 23 ianuarie 1882, la Buz\u.
Domiciliat n Bucure[ti (str. Dr. Staicovici,
nr. 21). Avocat. Membru P.N.}., deputat
[i prefect de Ilfov. Din 1942, pre[edintele
organiza]iei P.N.}. Ilfov. Arestat la 21
iulie 1947 [i dus la V\c\re[ti, mpreun\
cu cei aresta]i n urma nscen\rii de la
T\m\d\u. n anchet\, la M.A.I., a fost
convins de Al. Nicolski s\ apar\, ca martor
al acuz\rii, n procesul Maniu Mihalache.
La proces, Nicolae Popescu-Zorica a
declarat c\ P.N.}.-ul [i-ar fi propus s\
ntre]in\, n ]ar\ [i n str\in\tate, nencrederea
n guvernul romn, c\ Iuliu Maniu ar fi

392
lucrat mpotriva intereselor ]\rii [i ale
poporului romn, fiind, prin organizarea
fugii de la T\m\d\u, un dezertor de la
datorie [i un tr\d\tor al intereselor ]\r\nimii.
N. Popescu-Zorica s-a desolidarizat public
de P.N.}. [i de conduc\torii acestuia. A
fost eliberat, dup\ proces.
POPE}, Aron. Meseria[ din Bra[ov.
Arestat la 15 mai 1948, torturat la Securitatea
Bra[ov [i condamnat.
POPE}, Ioan. }\ran din comuna
Govojdia. Partizan anticomunist din
grupul lui Petre Groz\vescu. Prins din
cauza unui denun], n noaptea de 7 spre
8 februarie 1949, n locuin]a lui Andrei
Paraschiv. ncercnd s\ evadeze, a avut
loc o lupt\, n cursul c\reia cei doi securi[ti
care veniser\ s\-l aresteze au tras, din
gre[eal\, unul n altul. Unul dintre ei a
murit. A fost r\nit\ [i so]ia lui Paraschiv.
n cele din urm\, Ioan Pope] a fost arestat,
torturat la Caransebe[ [i Timi[oara [i
condamnat.
POPIA, Ileana. Deportat\ n 1951, n
B\r\gan, la Olaru.
POPIAN, Constantin. Din RmnicuVlcea. Domiciliat n Bucure[ti (str. {tirbei
Vod\, nr. 72). Medic de higiena muncii,
la SANEPID-ul de la salina Ocnele Mari.
Arestat n 1955, nvinuit c\ i-ar fi aprovizionat
cu alimente pe partizanii anticomuni[ti
din mun]i [i condamnat la 25 de ani de
munc\ silnic\. Dup\ rejudecare, pedeapsa
i-a fost redus\ la 4 ani. Deten]ia la Jilava.
Eliberat dup\ 9 luni, printr-un decret
de gra]iere. }inut n continuare sub
supraveghere, prin chestionarea prietenilor
apropia]i [i chemat deseori la Securitate.
Presiunea c\reia i-a fost supus a fost cu
att mai mare cu ct era tat\l a 3 copii.
POPIC, Alexandru. Vezi Popic,
Lidia I.
POPIC, Andrei P. N\scut n 1904, la
Ocni]a Basarabia. Victim\ a represiunii
sovietice din 1940, din timpul invaziei.
POPIC, Lidia I. N\scut\ n 1909, la
Ocni]a. Comerciant\. Deportat\ de sovietici,
n 1949, mpreun\ cu fiul, Alexandru (n.
1948).
POPIC, Nicon P. N\scut n 1902.
Arestat de sovietici, n 1941. Acuzat c\
fusese agent al Siguran]ei romne[ti [i

condamnat, n 1943, la 5 ani de munc\


silnic\.
POPIC, {tefan P. N\scut n 1897,
la Ocni]a. Victim\ a represiunii sovietice
din 1941.
POPIC|, Ion. nv\]\tor din ntorsura
Buz\ului. Arestat n 1950. Deten]ia la
Canal.
POPICIUC, Ana. Din comuna Mahala
Noua Suli]\ (Bucovina). Deportat\ la
13 iunie 1941, la vrsta de 24 de ani, n
Kazakhstan, mpreun\ cu feti]a ei de 3
ani, Silvia. Au murit amndou\ n timpul
deport\rii.
POPICIUC, Constantin. Vezi Popiciuc,
Ioan.
POPICIUC, Evdochia. }\ranc\ din
comuna Mahala Noua Suli]\ (Bucovina).
Deportat\ la 13 iunie 1941, la vrsta de
26 de ani, n Kazakhstan, mpreun\ cu
fiul ei de 3 ani, Ion.
POPICIUC, Gheorghe. Vezi Popiciuc,
Ioan.
POPICIUC, Ioan. Din comuna Mahala
Bucovina. Deportat la 13 iunie 1941,
n Siberia, mpreun\ cu membrii familiei,
Constantin [i Gheorghe.
POPICIUC, Ion. Din comuna Buda
Mic\. Deportat n 1944, de sovietici, la
munc\ for]at\. A murit ntr-un lag\r de
exterminare din zona Lacului Onega.
POPICIUC, Ion. Vezi Popiciuc,
Evdochia.
POPICIUC, Petru. Din comuna Buda
Mic\ Noua Suli]\ (Bucovina). Membru
al unui grup de peste 100 de ]\rani care
ncercaser\ s\ se refugieze n Romnia.
Omort de sovietici, n noaptea de 6 spre
7 februarie 1941, n masacrul de la Lunca,
mpreun\ cu alte 9 persoane din comun\.
POPICIUC, Petru. Din comuna Buda
Mic\ Noua Suli]\ (Bucovina). Deportat
n 1944, la munc\ for]at\, n regiunea
Lacului Onega.
POPICIUC, Silvia. Vezi Popiciuc,
Ana.
POPII, Ioan. Subofi]er arestat la 8
noiembrie 1945, pentru participare la
manifesta]ia studen]easc\ de Sf. Mihail
[i Gavril (onomastica Regelui), din Pia]a
Palatului.

393
POPILIAN, Constantin D. N\scut la
26 iulie 1924, n comuna Godeni Dolj
(pe valea Amaradiei).
Absolvent al Liceului
Carol I din Craiova
[i al Facult\]ii de
Drept din Bucure[ti.
Pre[edintele organiza]iei P.N.}. din
facultate. Arestat la 15 august 1949, pentru
c\ discutase mpreun\ cu Ion B\rbu[,
Victor Cocone]i, Emanoil Heul [i Adrian
Marino, n leg\tur\ cu organizarea
unui cerc de studii care ar fi urmat s\
tip\reasc\ lucr\ri cu caracter democratic.
Ultima ntlnire avusese loc la 12 februarie
1949. Condamnat, prin sentin]a 979/1950,
la 4 ani de nchisoare. Deten]ia la Jilava
[i Poarta Alb\. A stat la nchisoare 4 ani,
9 luni [i 16 zile. Dup\ eliberare, s-a stabilit
la Ploie[ti (str. Democra]iei, nr. 28).
POPILIAN, Gheorghe D. (fratele lui
Popilian, Constantin
D.). N\scut la 28
octombrie 1926, n
comuna Godeni
Dolj. Arestat [i condamnat n 1952, ntrun grup de studen]i
din Banat. Dup\ eliberare, a ajuns director al Muzeului din Craiova, lucrnd
cu Plop[or Nicolaescu.
POPILIAN, Vasile. Profesor din
Romana]i. Condamnat. Deten]ia la Jilava.
POPISTA{, Anghelina A. N\scut\
n 1889, n comuna Domulgeni Flore[ti
(Basarabia). Deportat\ de sovietici, n
1951, n Tomsk, pentru apartenen]\ la
Martorii lui Iehova, mpreun\ cu fiii, Ion
(n. 1929) [i Vladimir (n. 1931).
POPISTA{, Ion. Vezi Popista[,
Anghelina A.
POPISTA{, Ion V. N\scut n 1888,
n comuna Domulgeni Flore[ti (Basarabia).
Condamnat de sovietici, n 1946, la 5 ani
de munc\ silnic\.
POPISTA{, Vladimir. Vezi Popista[,
Anghelina A.
POPI}|, Elena. Din Banat. Domiciliu
obligatoriu n B\r\gan, din 1951.

POPIUC, Gheorghe (al lui Mihai).


Din comuna Crasna Storojine] (Bucovina).
Deportat.
POPIUC, Nicolae (zis Pitilic\). Din
Crasna Storojine] (Bucovina). Vorbind
ruse[te, a ncercat s\ le ofere unele explica]ii
ctorva solda]i sovietici care se aflau n
urm\rirea fra]ilor Istrate [i Vasile Motrescu.
Unul dintre solda]i a ndreptat ]eava pu[tii
spre pieptul lui Popiuc, iar acesta a ncercat
s\ o ndep\rteze. Rafala soldatului i-a
ciuruit abdomenul, ucigndu-l. }\ranii
care fuseser\ martori la crim\, au smuls
pari din garduri [i au s\rit n ajutorul celui
c\zut. n cursul r\scoalei, au fost mpu[ca]i:
Constantin Bndiu (mort pe loc), b\trnul
Ion Ple[ca (al lui Vasile), Vasile Ple[ca
(al lui Zaharia), Toader Mitric (al lui
Ioachim, zis Gai]\; n urma r\nii de la
picior, a r\mas invalid pentru tot restul
vie]ii), Ion Mitric (al lui Pantel; r\nit la
gt), Istrate Mitric (al lui Florea, zis Carol),
Gheorghe Mitric (al lui Nicolae; mpu[cat
n mn\) [i so]ia acestuia, Anu]a Mitric
(mpu[cat\ n gur\), Istrate Motrescu (al
lui Gheorghe; mpu[cat n cap), Victoria
Iliu] (a Nichitoaiei) [i T\nase Olsaciuc
(mpu[cat n piept). Informa]ii furnizate
de profesorul {tefan Motrescu.
POPLAVSCHI, Amelia. Vezi Poplavschi,
Iosif I.
POPLAVSCHI, Grafina. Vezi Poplavschi,
Timotei C.
POPLAVSCHI, Ion T. Vezi Poplavschi,
Timotei C.
POPLAVSCHI, Iosif I. N\scut n
1884, n ora[ul B\l]i Basarabia. Deportat
de sovietici, n 1949, n Irkutsk, mpreun\
cu so]ia, Amelia (n. 1891).
POPLAVSCHI, Simion T. Vezi
Poplavschi, Timotei C.
POPLAVSCHI, Timotei C. N\scut
n 1912, n comuna Domulgeni Flore[ti
(Basarabia). Deportat de sovietici, la 1
aprilie 1951, n Tomsk, pentru apartenen]\
la Martorii lui Iehova, mpreun\ cu so]ia,
Grafina (n. 1921) [i copiii, Simion (n.
1942) [i Ion (n. 1943).
POPL|CEANU. }\ran arestat n
1950 [i condamnat. Deten]ia la Gherla.
POPOIU, Constantin. N\scut n
comuna M\st\cani Covurlui, ntr-o

394
familie de r\ze[i. Absolvent al Facult\]ii
de Drept din Ia[i, unde i-a avut profesori
pe Matei Cantacuzino, A. C. Cuza [i C.
Alexandrescu (Tololoi). Avocat. Dup\
Primul R\zboi Mondial, s-a stabilit n
Basarabia, unde s-a c\s\torit. Frunta[
al partidului lui A. C. Cuza. Deputat de
Orhei. Dup\ cedarea Basarabiei, s-a
refugiat la Bucure[ti. Urm\rit de Securitate,
a dormit n G\rile de Nord [i de Est [i
s-a ascuns ntr-o vie. A fost, n cele din
urm\, prins. B\tut la t\lpi [i peste fa]\,
pn\ [i-a pierdut aproape to]i din]ii.
Condamnat n 1949, la 25 de ani de munc\
silnic\. Deten]ia la Jilava [i Aiud, unde
a trecut [i pe la Zarc\, fiind aproape orb.
POPOIU, Grig. Elev din Panciu.
Condamnat n 1949, de Tribunalul Militar
Gala]i. Deten]ia la Peninsula, unde s-a
opus muncii for]ate [i terorii impuse de
administra]ie. Mutat n brigada O de
pedepsi]i [i, de acolo, dus n lan]uri la
Poarta Alb\, la 15 noiembrie 1952, n lot
cu Remus Radina. A avut, pn\ la cap\t,
o comportare plin\ de demnitate.
POPOIU, Ion. Mo[ier din Buz\u.
Deportat.
POPOIU, Ovidiu. Fiu de preot. Arestat
la 15 august 1952 [i condamnat administrativ.
Deten]ia la Gale[ [i Peninsula (de la 17
noiembrie 1952), timp de 2 ani.
POPOIU, Teodor. }\ran din comuna
Vadul Ro[ca. Arestat la 4 decembrie 1957,
n timpul r\scoalei mpotriva colectiviz\rii.
Torturat la Foc[ani [i Gala]i. Condamnat.
Deten]ia la Jilava, Gherla [i n lag\re
de munc\ for]at\ din B\l]ile Dun\rii.
POPON, Teodor. N\scut la 4 septembrie
1941, n comuna Pustini[ Timi[. Domiciliu
obligatoriu, mpreun\ cu p\rin]ii, n
B\r\gan, 4 ani, de la 18 iunie 1951.
POPONICI, Tite I. Din Ploie[ti (str.
F\t-Frumos, nr. 16, bl. F.3, ap. 74). De]inut
1 an, 11 luni [i 17 zile.
POPORA, Ivan S. N\scut n 1899,
n comuna Mile[tii Mici Ialoveni
(Basarabia). Condamnat de sovietici,
n 1947, la 5 ani de munc\ silnic\.
POPOV, Agafia. Vezi Popov, Grigore
I. (2).
POPOV, Agafia S. N\scut\ n 1919,
n comuna Mile[tii Mici Ialoveni

(Basarabia). Victim\ a represiunii sovietice, n 1949.


POPOV, Agnita. N\scut\ la 14 august
1932, n comuna Gad (nr. 39). Domiciliu
obligatoriu n B\r\gan, la Salcmi, 4 ani
[i o lun\, de la 18 iunie 1951.
POPOV, Alecsand\r. }\ran din comuna
Snmartinul Srbesc Timi[. Domiciliu
obligatoriu, mpreun\ cu membrii familiei,
Olga, Lenca, Alecsand\r [i Jiva, n B\r\gan,
la Olaru, 4 ani [i o lun\, de la 18 iunie
1951.
POPOV, Alecsand\r A. Vezi Popov,
Alecsand\r.
POPOV, Alexandra F. N\scut\ n
1918, la Chi[in\u Basarabia. Acuzat\
de tr\dare de patrie [i deportat\ de
sovietici, n 1949, n Irkutsk.
POPOV, Alexandra V. Vezi Popov,
Vasile D.
POPOV, Alexei P. N\scut n 1905,
n comuna Copanca Slobozia (Basarabia).
Deportat de sovietici, n 1940, n regiunea
Tiumen, mpreun\ cu so]ia, Maria (n\scut\
n 1912) [i copiii, Xenia (n. 1933), Ilie
(n. 1935) [i Petru (n. 1940).
POPOV, Ana. Vezi Popov, Pavel G.
POPOV, Ana Gh. Vezi Popov, Gheorghe N.
POPOV, Aurelia L. Vezi Popov,
Loghin S.
POPOV, Bora. Vezi Popov, Du[an.
POPOV, Borivoi. N\scut la 18 august
1931, n comuna Soca. Domiciliu obligatoriu
n B\r\gan, la Vii[oara, 4 ani [i o lun\,
de la 18 iunie 1951.
POPOV, Cati]a. Vezi Popov, Vasa.
POPOV, Constantin. Avocat. Comandant
legionar. Condamnat la 7 ani de nchisoare.
Deten]ia la Aiud (1962-64), unde a f\cut
parte din comitetul de reeducare, participnd
la redactarea c\r]ii Despre mi[carea
legionar\.
POPOV, Constantin S. N\scut n
1882, la Voznezeni. Deportat n 1949.
POPOV, Divna. Vezi Popov, Svetozar.
POPOV, Domnica Gh. Vezi Popov,
Gheorghe P.
POPOV, Dumitru I. Vezi Popov,
Ion A.
POPOV, Du[an. }\ran din comuna
Soca Timi[. Domiciliu obligatoriu,

395
mpreun\ cu so]ia, Velnica, [i copiii, Bora
[i Giula, pentru 4 ani [i o lun\, de la 18
iunie 1951, n B\r\gan, la Vii[oara, unde
a [i murit, n iarna lui 1954. Fiul s\u,
Giula, a murit [i el.
POPOV, Elena Gh. Vezi Popov,
Gheorghe P.
POPOV, Elizaveta. Vezi Popov, Loghin S.
POPOV, Elizaveta {t. Vezi Popov,
{tefan C.
POPOV, Elizaveta V. Vezi Popov,
Vasile D.
POPOV, Fevronia. Vezi Popov, Ion A.
POPOV, Gheorghe Gr. Vezi Popov,
Grigore I. (2).
POPOV, Gheorghe I. Vezi Popov,
Ioan D.
POPOV, Gheorghe N. N\scut n 1916,
n Basarabeasca Basarabia. Deportat
de sovietici, n 1949, n Kurgan, mpreun\
cu so]ia, Maria (n. 1914) [i fiica, Ana (n.
1946).
POPOV, Gheorghe P. N\scut n 1911,
la Colibabovca Leova (Basarabia).
}\ran nst\rit, deportat de sovietici, n
1949, mpreun\ cu mama, Maria (n. 1885),
so]ia, Melania (n. 1912) [i copiii, Elena
(n. 1936), Maria (n. 1938), Domnica
(n. 1945) [i Parascovia (n. 1947).
POPOV, Gherasim Gr. Vezi Popov,
Grigore I. (2).
POPOV, Giula. Vezi Popov, Du[an.
POPOV, Grigore I. (1). N\scut n
1898, la Mihailovca Rbni]a (Basarabia).
Condamnat la moarte, de c\tre sovietici.
POPOV, Grigore I. (2). N\scut n
1901, n comuna Bul\ie[ti Orhei (Basarabia).
Deportat de sovietici, n 1949, n Altai,
mpreun\ cu so]ia, Agafia (n\scut\ n
1906) [i copiii, Vera (n. 1926), Nicolae
(n. 1928), Olga (n. 1928), Lidia (n. 1933),
Gherasim (n. 1937), Taisia (n. 1940),
Gheorghe (n. 1940) [i Ion.
POPOV, Haritinia I. Vezi Popov,
Ion A.
POPOV, Iacov G. N\scut n 1908, n
Ci[milia Basarabia. Condamnat de
sovietici, n 1945, la 10 ani de munc\
silnic\, fiind considerat tr\d\tor.
POPOV, Ilie A. Vezi Popov, Alexei P.
POPOV, Ioan D. N\scut n 1908, la

Lipnic Ocni]a (Basarabia). }\ran nst\rit.


Deportat de sovietici, n 1949, mpreun\
cu so]ia, Maria (n. 1906) [i copiii, Vera
(n. 1932), Mihai (n. 1940) [i Gheorghe
(n. 1945).
POPOV, Ioil I. N\scut n 1887, n
comuna Oni]cani Criuleni (Basarabia).
Membru P.N.L. Condamnat de sovietici,
n 1949, la 5 ani de munc\ silnic\, pentru
activitate contrarevolu]ionar\. So]ia
lui, Olga (n. 1891) [i fiul, Vasile (n. 1929)
au fost deporta]i n Tiumen.
POPOV, Ion A. N\scut n 1900, la
Co[\u]i Soroca (Basarabia). Deportat
de sovietici, n 1949, n Kurgan, mpreun\
cu so]ia, Fevronia (n. 1902) [i copiii,
{tefan (n. 1933), Maria (n. 1935), Dumitru
(n. 1939), Haritinia (n. 1941) [i Vasile
(n. 1946).
POPOV, Ion Gr. Vezi Popov, Grigore
I. (2).
POPOV, Iudita. Vezi Popov, Svetozar.
POPOV, Iuliana. Vezi Popov, Sava
(din Cenei).
POPOV, Jiva. N\scut la 10 noiembrie
1935. }\ran din Snmartinul Srbesc.
Domiciliu obligatoriu n B\r\gan, la
Olaru, 4 ani [i o lun\, de la 18 iunie 1951.
POPOV, Jiva. }\ran din comuna Gad
Timi[. Domiciliu obligatoriu, mpreun\
cu membrii familiei, Milca, Miroslava,
Jiva, Sava [i Slavna, n B\r\gan, la Salcmi,
4 ani [i o lun\, de la 18 iunie 1951.
POPOV, Jiva. Vezi Popov, Alecsand\r.
POPOV, Jiva. Vezi Popov, Jiva
(din Gad).
POPOV, Laza. }\ran din comuna
Livezile Timi[. Domiciliu obligatoriu,
mpreun\ cu membrii familiei, Smila,
Velemir [i Vuchi]a, n B\r\gan, la Vii[oaraM\rcule[ti, 4 ani [i o lun\, de la 18 iunie
1951.
POPOV, Lenca. Vezi Popov, Alecsand\r.
POPOV, Lidia Gr. Vezi Popov, Grigore
I. (2).
POPOV, Loghin S. Din Pohribeni
Orhei (Basarabia). Condamnat de
sovietici, n 1941, la 8 ani de munc\
silnic\. A murit n 1942, ntr-un lag\r
de exterminare. So]ia, Elizaveta (n. 1919)
[i fiicele, Aurelia (n. 1936) [i Veronica
(n. 1940) au fost deportate n Tomsk.

396
POPOV, Lucia. Vezi Popov, Teodor.
POPOV, Mara. Vezi Popov, Sava (din
Cenei).
POPOV, Maria. N\scut\ la 17 iulie
1945, la Cenei Timi[ (nr. 266). Domiciliu
obligatoriu, mpreun\ cu p\rin]ii, n
B\r\gan, la Valea Viilor, 4 ani [i o
lun\.
POPOV, Maria. Vezi Popov, Alexei P.
POPOV, Maria. Vezi Popov, Gheorghe N.
POPOV, Maria. Vezi Popov, Gheorghe P.
POPOV, Maria. Vezi Popov, Ioan D.
POPOV, Maria. Vezi Popov, Teodor.
POPOV, Maria Gh. Vezi Popov,
Gheorghe P.
POPOV, Maria I. Vezi Popov, Ion A.
POPOV, Maria V. Vezi Popov, Vasile D.
POPOV, Melania. Vezi Popov, Gheorghe P.
POPOV, Mihai I. Vezi Popov, Ioan D.
POPOV, Mila. N\scut la 15 aprilie
1931. }\ran din Beregs\ul Mic. Domiciliu
obligatoriu n B\r\gan, la Movila Gld\ului,
4 ani [i o lun\, de la 18 iunie 1951.
POPOV, Milanca. N\scut\ la 25 martie
1928. }\ranc\ din Snpetru Mare Timi[.
Domiciliu obligatoriu n B\r\gan, la
R\chitoasa, 4 ani [i o lun\, de la 18 iunie
1951.
POPOV, Milca. Vezi Popov, Jiva (din
Gad).
POPOV, Mili]a. Vezi Popov, Vasa.
POPOV, Miroslava. Vezi Popov, Jiva
(din Gad).
POPOV, Mitrofan F. N\scut n 1914,
la Mile[tii Mici Ialoveni (Basarabia).
Acuzat de colabora]ionism [i condamnat
de sovietici, n 1945, la 7 ani de munc\
silnic\. A murit n 1948, n lag\rul de
la Celiabinsk, n condi]ii de exterminare.
POPOV, Nicolae. N\scut la 4 octombrie
1934. }\ran din comuna Beregs\ul Mic.
Domiciliu obligatoriu n B\r\gan, la
Movila Gld\ului, 4 ani [i o lun\, de la
18 iunie 1951.
POPOV, Nicolae Gr. Vezi Popov,
Grigore I. (2).
POPOV, Nicolae {t. Vezi Popov,
{tefan C.

POPOV, Nicolae T. N\scut n 1917,


la Chi[in\u Basarabia. Condamnat n
1952, la 10 ani de munc\ silnic\, pentru
agita]ie antisovietic\.
POPOV, Novac. Arestat n 1948,
n lotul titoi[tilor din Banat. Condamnat
n 1949, de Tribunalul Militar Timi[oara.
POPOV, Olga. Vezi Popov, Alecsand\r.
POPOV, Olga. Vezi Popov, Ioil I.
POPOV, Olga Gr. Vezi Popov, Grigore
I. (2).
POPOV, Paraschiva. Vezi Popov,
Relia.
POPOV, Parascovia Gh. Vezi Popov,
Gheorghe P.
POPOV, Pavel. N\scut la 17 februarie
1911, n comuna Livezile Timi[ (nr.
233). Domiciliu obligatoriu n B\r\gan,
la Vii[oara-M\rcule[ti, 4 ani [i o lun\,
de la 18 iunie 1951.
POPOV, Pavel G. N\scut n 1914, la
Oni]cani Criuleni (Basarabia). Deportat
de sovietici, n 1949, n Tiumen, mpreun\
cu so]ia, Ana (n. 1917) [i fiica, Vera (n.
1946).
POPOV, Pavle. Vezi Popov, Svetozar.
POPOV, Pelaghia. Vezi Popov, {tefan C.
POPOV, Pelaghia {t. Vezi Popov,
{tefan C.
POPOV, Petru A. Vezi Popov, Alexei P.
POPOV, Radu[ca. Vezi Popov, Vasa.
POPOV, Relia. Din comuna Beregs\ul
Mic. Domiciliu obligatoriu, mpreun\ cu
so]ia, Sosa (care a murit n 1953, la
R\chitoasa), [i fiica, Paraschiva, n B\r\gan,
la R\chitoasa, 4 ani [i o lun\, de la 18
iunie 1951.
POPOV, Sava. }\ran din comuna
Cenei Timi[ (nr. 266). Domiciliu
obligatoriu, mpreun\ cu membrii familiei,
Iuliana, Mara [i Sava, n B\r\gan, la Valea
Viilor, 4 ani [i o lun\, de la 18 iunie 1951.
POPOV, Sava. Vezi Popov, Jiva (din
Gad).
POPOV, Sava S. Vezi Popov, Sava
(din Cenei).
POPOV, Slavna. Vezi Popov, Jiva
(din Gad).
POPOV, Smila. Vezi Popov, Laza.
POPOV, Sosa. Vezi Popov, Relia.

397
POPOV, Svetozar. Din Livezile
Timi[. Domiciliu obligatoriu, mpreun\
cu membrii familiei, Divna, Iudita, Pavle
[i }veta, n B\r\gan, la Vii[oara-M\rcule[ti,
4 ani [i o lun\, de la 18 iunie 1951.
POPOV, Svetozar. Vezi Popov, Teodor.
POPOV, {tefan C. N\scut n 1904,
n comuna Vo[ne[eni Leova (Basarabia).
Deportat de sovietici, n 1949, mpreun\
cu so]ia, Pelaghia (n. 1908) [i copiii,
Nicolae (n. 1931), Pelaghia (n. 1939),
Elizaveta (n. 1943) [i {tefan (n. 1944).
POPOV, {tefan I. Vezi Popov, Ion A.
POPOV, {tefan {t. Vezi Popov, {tefan C.
POPOV, Taisia Gr. Vezi Popov, Grigore
I. (2).
POPOV, Teodor. }\ran din comuna
Pustini[ Timi[. Domiciliu obligatoriu,
mpreun\ cu membrii familiei, Lucia,
Maria, Svetozar [i Teodor, n B\r\gan,
4 ani [i o lun\, de la 18 iunie 1951.
POPOV, Teodor T. Vezi Popov, Teodor.
POPOV, }veta. Vezi Popov, Svetozar.
POPOV, Vasa. }\ran din Cenei
Timi[. Domiciliu obligatoriu, mpreun\
cu membrii familiei, Cati]a, Mili]a [i
Radu[ca, n B\r\gan, la Valea Viilor, 4
ani, de la 18 iunie 1951.
POPOV, Vasile D. N\scut n 1907,
n comuna Oni]cani Criuleni (Basarabia).
Deportat de sovietici, n 1949, n regiunea
Tiumen, mpreun\ cu fiicele, Maria (n.
1937), Elizaveta (n. 1938) [i Alexandra
(n. 1941).
POPOV, Vasile I. Vezi Popov, Ioil I.
POPOV, Vasile I. Vezi Popov, Ion A.
POPOV, Velemir. Vezi Popov, Laza.
POPOV, Velnica. Vezi Popov, Du[an.
POPOV, Vera Gh. N\scut\ n 1923,
n comuna Anenii Noi Basarabia. Ucis\
de sovietici, n 1945.
POPOV, Vera Gr. Vezi Popov, Grigore
I. (2).
POPOV, Vera I. Vezi Popov, Ioan D.
POPOV, Vera P. Vezi Popov, Pavel G.
POPOV, Veronica L. Vezi Popov,
Loghin S.
POPOV, Victor. Din Banat. Condamnat.
Deten]ia la Timi[oara, Aiud [i mina de
plumb Baia Sprie.
POPOV, Vlada. N\scut n domiciliu

obligatoriu, la 3 august 1955, n B\r\gan,


la R\chitoasa, unde erau deporta]i p\rin]ii
s\i.
POPOV, Vladimir F. N\scut n 1919,
n comuna Lipnic Ocni]a (Basarabia).
Condamnat de sovietici, n 1946, la 2 ani
de munc\ silnic\.
POPOV, Vladimir Gr. N\scut n 1914,
la B\l]i Basarabia. Ucis de sovietici, n
1940.
POPOV, Vuchi]a. Vezi Popov, Laza.
POPOV, Xenia A. Vezi Popov, Alexei P.
POPOV, Xenia C. N\scut\ n 1877,
n comuna Oni]cani Criuleni (Basarabia).
Deportat\ de sovietici, la 6 iulie 1949, n
regiunea Tiumen.
POPOVICESCU. Aviator. Condamnat
pentru leg\turi cu partizanii anticomuni[ti.
POPOVICESCU, Felix. N\scut la
9 mai 1918. Pantofar din Arad. Arestat
n 1948 [i condamnat n lotul membrilor
Mi[c\rii Legionare, din jude]ul Arad.
Condamnat la 15 ani de nchisoare. Eliberat,
prin gra]iere, n 1964. A murit la Arad,
n 1994.
POPOVICI. Colonel. Amurit n 1962,
la nchisoarea Aiud.
POPOVICI. Plutonier de jandarmi.
Condamnat n 1948. Deten]ia la Gherla
[i Peninsula, unde a ajuns [ef peste o
grup\ de preo]i, n 1950, purtndu-se
cu mare duritate fa]\ de ei.
POPOVICI. Avocat. Fost secretar
al lui Lucre]iu P\tr\[canu. Condamnat.
POPOVICI, Alecsa. Vezi Popovici,
Ruja.
POPOVICI, Alexandru. Colonel.
n noaptea de 19 aprilie 1948, s-a ntlnit,
pe [os. Mihai Bravu, cu generalul
Horia M\cellariu, pentru a discuta n
leg\tur\ cu oportunitatea schimb\rii
domiciliului acestuia, din str. Matei Voievod
120, unde se ascundea la acea dat\. Al.
Popovici fiind urm\rit de Securitate, au
fost aresta]i amndoi. Popovici a fost
condamnat pentru favorizare. Deten]ia
la Jilava [i Aiud.
POPOVICI, Alexandru. Arestat n
decembrie 1958, torturat de Securitatea
Bac\u [i condamnat, prin sentin]a
328/26.05.1959 a Tribunalului Militar

398
Ia[i deplasat la Bac\u, dup\ un proces
care a durat 90 de minute (ntre 9.30 [i
11.00), la 20 de ani de munc\ silnic\,
ntr-un lot de 10 persoane care au primit,
n total, 203 ani de nchisoare. Eliberat,
prin gra]iere, n 1964.
POPOVICI, Alexandru. Medic.
Condamnat pentru activitate legionar\.
Ajuns la nchisoarea Aiud, n timpul
reeduc\rii orchestrate de Gheorghe Cr\ciun.
n 1964, scria n Autoanaliza sa: Am
fost cinsti]i n crezul nostru, am luptat
pentru el, dar am urmat sfaturile unor
oameni c\rora le-am acordat credit nelimitat
[i care ne-au condus pe c\i gre[ite. Am
fost victimele unei epidemii psihice care
ne-a viciat logica [i bunul-sim]. S\
d\m jos miturile; [i atunci vom fi
lucizi. A[a trebuie n]eleas\ aceast\ munc\
de asanare cultural-educativ\. S\ nu ne
ascundem dup\ deget [i s\ spunem lucrurilor
pe numele lor adev\rat. Suntem de]inu]i
contrarevolu]ionari. S\ nu uit\m acest
lucru. Totu[i, ni s-a oferit posibilitatea
izvort\ numai din spirit umanitarist
de a ne l\muri ntre noi, de a ne tr\i drama
[...] s\ ne ar\t\m f\r\ nici o rezerv\ gre[elile
pe care le-am comis. Iat\ care erau efectele
reeduc\rii non-violente de la Aiud,
n cadrul c\reia nu tortura fizic\ era metoda
principal\ de anihilare a du[manului,
ci macularea con[tiin]ei acestuia.
POPOVICI, Alexandru A. (fiul lui
Popovici, Alexandru
D. [i frate cu Popovici, Mircea A.).
Para[utat n 1952,
pentru a ntreprinde
ac]iuni anticomuniste. Condamnat
n decembrie 1953,
pentru favorizarea
infractorului, adic\ a fratelui s\u, Mircea.
POPOVICI, Alexandru C. Ziarist.
Condamnat la 20 de ani de munc\ silnic\.
n 1952, la vrsta de 80 de ani, se afla
la nchisoarea Jilava.
POPOVICI, Alexandru D. (tat\l lui
Popovici, Mircea A.). N\scut n jurul
anului 1870, n jude]ul Dolj (zona }icleni).
Plutonier-major. Se distinsese n luptele

din Primul R\zboi


Mondial. Arestat n
aprilie 1953, fiind
nvinuit c\ [i
ad\postise, timp de
aproape 6 luni, fiul,
Mircea, care fusese
para[utat, n noaptea
de 1 spre 2 octombrie
1952, mpreun\ cu un prieten, Alexandru
(Ic\) T\nase, pentru a ntreprinde ac]iuni
de spionaj mpotriva regimului comunist.
Al. Popovici, n vrst\ de 84 de ani, a
fost anchetat la M.A.I. [i condamnat n
octombrie 1953, la 20 de ani de nchisoare,
ntr-un proces n care au fost condamnate
aprox. 100 de persoane (printre care [i
so]ia lui Alexandru Popovici, 3 fii ai lui,
o fiic\, Elena Stetin, care avea s\ moar\
la nchisoare, un ginere, cumna]i [i alte
rude). Deten]ia la Jilava [i Gherla. Amurit
la nchisoare.
POPOVICI, Alexandru F. N\scut
la 31 decembrie 1913. Absolvent al
Facult\]ii de Drept. Func]ionar. C\s\torit.
La 3 martie 1949, i s-au confiscat propriet\]ile
[i a primit domiciliu obligatoriu, la PiatraNeam] (str. Rbni]ei, nr. 1). Arestat n
decembrie 1958 [i implicat n procesul
nscenat, de Securitatea Bac\u, fo[tilor
mo[ieri, n paralel cu cel nscenat la
Bucure[ti, lotului Noica Pillat Paleologu.
Torturat la Securitatea Bac\u [i condamnat,
prin sentin]a 328/28.05.1959 a Tribunalului
Militar Ia[i, la 25 de ani de munc\ silnic\,
pentru discu]ii du[m\noase la adresa
regimului politic [i ascultarea de posturi
str\ine de radio. Eliberat, prin gra]iere,
n 1964. Printr-un recurs n anulare, s-a
constatat c\ nu fuseser\ ntrunite elementele
constitutive ale infrac]iunii [i condamnarea
fusese eronat\. Prin decizia din 19 septembrie
1995, Curtea Suprem\ de Justi]ie a casat
sentin]a din 1959 [i i-a achitat pe inculpa]i,
nl\turnd [i hot\rrea de confiscare a
averii. Alexandru F. Popovici a fost
reabilitat, post-mortem.
POPOVICI, Alexandru M. N\scut n
1907, n comuna Cinari Basarabia.
Condamnat de sovietici, n 1948, la 2 ani
de munc\ silnic\.

399
POPOVICI, Alexandru N. N\scut la
27 iulie 1904, la Sinaia Prahova. Arestat
n 1958, torturat n anchetele echipei
lui Gheorghe Enoiu, de la Securitatea
Uranus, [i inclus ntr-o anex\ a lotului
Puiu Atanasiu. Condamnat.
POPOVICI, Alexei A. N\scut n 1902,
la Chi[in\u Basarabia. Deportat de
sovietici, n 1949, n Tiumen, mpreun\
cu fiul, Victor (n. 1934).
POPOVICI, Ana. Vezi Popovici,
Gheorghe F.
POPOVICI, Ana. Vezi Popovici,
Maria (din M\r\ndeni).
POPOVICI, Ana I. Vezi Popovici,
Iacob M.
POPOVICI, Anastasia I. Vezi Popovici,
Iacob M.
POPOVICI, Andrei. Tipograf din
Tirana Albania. Arestat [i de]inut la
Aiud (1953-54).
POPOVICI, Anghel. Student condamnat
n 1949. Deten]ia la Pite[ti, unde a trecut
prin reeducare, fiind b\tut n 1950, n
camera 4 Spital, de c\tre Gheorghe Popescu
[i Vichente Mur\rescu.
POPOVICI, Aurel. N\scut la 9 ianuarie
1944, n comuna {emlacul Mare Cara[Severin (nr. 127). Domiciliu obligatoriu,
mpreun\ cu p\rin]ii, n B\r\gan, 4 ani
[i o lun\, de la 18 iunie 1951.
POPOVICI, Berevoi. N\scut la 16
aprilie 1927. Inginer arestat de Securitatea
Timi[oara.
POPOVICI, Bora. }\ran din Denta.
Domiciliu obligatoriu, mpreun\ cu so]ia,
Ieca, n B\r\gan, la L\te[ti, 4 ani, de la
18 iunie 1951.
POPOVICI, Boris M. N\scut n 1921,
n comuna Bogd\ne[ti Briceni (Basarabia).
Acuzat de colabora]ionism [i condamnat
de sovietici, n 1945, la 15 ani de munc\
silnic\. Deportat n Siberia.
POPOVICI, Brutus. Din satul Mercina.
Avocat. Cu un picior mai scurt, din na[tere,
[i invalid de o mn\, din Primul R\zboi
Mondial, a luat parte la luptele de la
Bozovici, pentru eliberarea Banatului.
Arestat n 1944, ca fascist. Condamnat
la 23 de ani de nchisoare. Deten]ia la
Timi[oara [i Aiud. Rearestat n 1958,
s-a mboln\vit de T.B.C. Eliberat, prin
gra]iere, n 1964. A murit n 1969.

POPOVICI, Carol. N\scut la 7 decembrie


1914. Avocat din Banat. Arestat [i
condamnat.
POPOVICI, Chiril L. Vezi Popovici,
Leon D.
POPOVICI, Claudia A. Din B\l]i
Basarabia. Deportat\ de sovietici, n 1949.
POPOVICI, Constantin. N\scut n
1915, n Banat. Condamnat. Deten]ia
la Timi[oara, Gherla [i Peninsula. A murit
n 1995, la Timi[oara.
POPOVICI, Constantin. Arestat, fiind
unul dintre cei para[uta]i n Romnia,
dup\ 1945, pentru a culege informa]ii.
POPOVICI, Constantin. Din Bucure[ti.
Arestat [i condamnat. A murit n 1962,
la nchisoarea Gherla.
POPOVICI, Constantin A. N\scut n
1889, n comuna B\cioi Ialoveni
(Basarabia). Deportat de sovietici, n
1949, n regiunea Tiumen, mpreun\
cu so]ia, Feodora (n. 1896) [i fiii, Petru
(n. 1929; din Chi[in\u) [i Fiodor (n. 1932).
POPOVICI, Constantin I. Student n
anul al II-lea la Facultatea de Medicin\
Uman\ din Bucure[ti. Arestat la 8 noiembrie
1945, pentru participare la manifesta]ia
din Pia]a Palatului Regal.
POPOVICI, Constantin I. Vezi Popovici,
Iosif C.
POPOVICI, Constantin M. N\scut
n 1902, n ora[ul B\l]i Basarabia.
Deportat de sovietici, la 6 iulie 1949,
n regiunea Irkutsk, mpreun\ cu so]ia,
Natalia, [i fiicele, Elena (n. 1928) [i Nina
(n. 1934).
POPOVICI, Coriolan. Arestat n 1950.
Condamnat la 10 ani de nchisoare. Deten]ia
la Jilava, Gherla [i Canal.
POPOVICI, Cornel Gh. N\scut la 15
septembrie 1928, la Piatra-Neam]. Domiciliat
n Bucure[ti (Calea C\l\ra[ilor, nr. 254).
Student la Pedagogie. Membru al Mi[c\rii
Legionare, a activat n cadrul Cuibului
Axa, mpreun\ cu Paul Caravia [i Mircea
Dumitrescu. Arestat n iulie 1949 [i
condamnat. La sfr[itul lui decembrie
1949, a ajuns la nchisoarea Pite[ti, iar
la 21 ianuarie 1950 a intrat n camera 4
Spital. Dup\ ce a fost torturat, a trecut de
partea reeducatorilor, participnd, al\turi
de Eugen }urcanu, la torturarea de]inu]ilor,

400
care ducea, uneori, pn\ la moartea acestora.
A fost unul dintre [efii comitetului de
reeducare din camera 3, mpreun\ cu
Mihai Livinschi. Transferat la Gherla, de
la 8 iunie 1950, a continuat s\ tortureze
cu s\lb\ticie, n camerele 104, 105 [.a.
A participat la uciderea tmplarului
Dumitru (sau Alexandru, sau Ion) Radovan
(18 noiembrie 1950). La 25 iunie 1951,
a fost transferat la Peninsula, unde a
ac]ionat n cadrul brig\zii lui Ion Bogd\nescu.
n 1953 a fost anchetat, n leg\tur\ cu
ac]iunile de la Pite[ti [i Gherla. Condamnat
la moarte, prin sentin]a 32/10.11.1954.
Executat n noaptea de 17 spre 18 decembrie
1954, la Jilava, n grupul celor 16 condamna]i
la moarte din lotul }urcanu.
POPOVICI, D. C. N\scut n 1890, n
comuna Ostri]a Her]a. Numele s\u este
nscris printre cele 136 de victime ale
represiunii sovietice de dup\ 1940, pe
monumentul comemorativ din comun\.
POPOVICI, Daniil. N\scut n 1900,
la B\l]i Basarabia. Deportat de sovietici,
n 1949, la Kemerovo.
POPOVICI, Delia. N\scut\ la 12
august 1931, la Ivanda Timi[. Domiciliu
obligatoriu n B\r\gan, la Olaru, 4 ani [i
o lun\, de la 18 iunie 1951.
POPOVICI, Desanca. Vezi Popovici,
Dobrivoi.
POPOVICI, Diana. N\scut\ la 9 martie
1945, la Checea. Domiciliu obligatoriu,
mpreun\ cu p\rin]ii, n B\r\gan, la
Frumu[i]a, 4 ani [i o lun\, de la 18
iunie 1951. Ulterior, s-a stabilit la Timi[oara.
POPOVICI, Didina (so]ia lui Popovici,
Mircea A.). Condamnat\ n 1953.
POPOVICI, Dobrivoi. }\ran din
Dejan Timi[. Domiciliu obligatoriu,
mpreun\ cu so]ia, Desanca, [i fiul, Stevan,
n B\r\gan, la Fundata-Perie]ii Noi, 4
ani, de la 18 iunie 1951.
POPOVICI, Dormedont. N\scut la
10 decembrie 1873, la Rusm\stioara.
Ministru. Arestat n noaptea de 5 spre 6
mai 1950 [i dus la Sighet, unde a murit
dup\ o lun\, la 12 iunie 1950, n condi]ii
de exterminare.
POPOVICI, Dragaliub. N\scut n
1925, n Jugoslavia. Marinar srb. Arestat

n 1948. Executat la 20 august 1953, la


Jilava.
POPOVICI, Draghi]a. Din comuna
Cenad Timi[. Domiciliu obligatoriu,
mpreun\ cu Marica, n B\r\gan, la Zagna,
4 ani [i o lun\, de la 18 iunie 1951.
POPOVICI, Dr\gutin. N\scut la 5
ianuarie 1945, n comuna Ivanda Timi[.
Domiciliu obligatoriu, mpreun\ cu p\rin]ii,
n B\r\gan, la Olaru, 4 ani [i o lun\, de
la 18 iunie 1951.
POPOVICI, Dumitru. N\scut la 26
ianuarie 1911, n comuna B\ce[ti Vaslui.
Preot ortodox, paroh la Frumu[ani
C\l\ra[i. Arestat n 1947 [i condamnat
la 7 ani de nchisoare, pentru uneltire
contra ornduirii sociale.
POPOVICI, Dumitru. Din Ruc\r.
Preot stabilit n Bucure[ti. Condamnat
de Tribunalul Militar Bucure[ti. Deten]ia
la Jilava.
POPOVICI, Dumitru. Condamnat
ntr-un lot de legionari. Deten]ia la Aiud,
unde a trecut prin reeducarea din 196264, colabornd la ilustrarea c\r]ii Despre
mi[carea legionar\.
POPOVICI, Dumitru (Mitrel). Fost
ofi]er din cadrul Armatei Regale. Membru
al Mi[c\rii de Rezisten]\ a Tineretului
Romn (ramura din Piatra Neam], condus\
de Alexandru Renescu), organiza]ie
anticomunist\ creat\ n 1948. Urm\rit
din 1949, a reu[it s\ se ascund\ [i s-a
predat dup\ prescrierea pedepsei.
POPOVICI, Dumitru A. (fiul lui Popovici, Alexandru
D. [i frate cu Popovici,
Mircea A.). Para[utat
n Romnia, pentru a
culege informa]ii.
Condamnat la moarte
n 1953 [i executat.
POPOVICI, Dumitru I. Vezi Popovici,
Iosif C.
POPOVICI, Dumitru-C
Constantin.
N\scut n 1913, la Girov Neam]. Prizonier
n URSS. Revenit n Romnia, a fost
trimis la Gherla (de la 1 decembrie 1955).
POPOVICI, Ecaterina. Vezi Popovici,
Profirie.
POPOVICI, Ecaterina Gh. Vezi
Popovici, Gheorghe F.

401
POPOVICI, Efim L. N\scut n 1879,
n B\l]i Basarabia. Ucis de sovietici, n
1940, n timpul invaziei.
POPOVICI, Efrem Z. N\scut n 1884,
n comuna Terebna Edine] (Basarabia).
Deportat de sovietici, n 1949, n regiunea
Cita, mpreun\ cu so]ia, Maria (n. 1887)
[i fiul, Ion (n. 1932).
POPOVICI, Elena. Elev\ din Oradea.
Condamnat\ n 1950, de Tribunalul Militar
Cluj, la 2 ani de nchisoare, pentru uneltire.
Deten]ia la Mislea.
POPOVICI, Elena. Vezi Popovici,
Ioan E.
POPOVICI, Elena C. Vezi Popovici,
Constantin M.
POPOVICI, Elena L. Vezi Popovici,
Leon D.
POPOVICI, Elisaveta S. N\scut\
n 1926, n comuna Drepc\u]i Briceni
(Basarabia). Condamnat\ la 25 de ani de
munc\ silnic\ [i deportat\ de sovietici,
n 1952, pentru apartenen]\ la Martorii
lui Iehova. Reabilitat\ n 1993.
POPOVICI, Elizaveta. Vezi Popovici,
Leon D.
POPOVICI, Emil. N\scut la 10 iunie
1912, la Roman Neam], ca fiu al lui
Dumitru. Arestat, la 12 decembrie 1948,
torturat n anchet\ [i condamnat, de
Tribunalul Militar Ia[i, la 20 de ani de
nchisoare, pentru uneltire contra ordinii
sociale. Deten]ia la Jilava [i Aiud, unde
a murit la 28 iulie 1950, n condi]ii de
exterminare.
POPOVICI, Eudochia F. Vezi Popovici,
Filimon I.
POPOVICI(U), Eugen. N\scut la 17
iunie (sau iulie) 1918, la Cern\u]i. Arestat
n 1949 [i condamnat n 1950, la 20 de
ani de munc\ silnic\, pentru crim\ de
uneltire. Eliberat, prin decretul de gra]iere
411/1964. S-a stabilit la Sibiu.
POPOVICI, Eusebiu. Preot din Cetatea
Alb\ Basarabia. mpu[cat mortal, la 30
iunie 1940, n timpul intr\rii trupelor
sovietice n ora[, de c\tre Burman [i
Zuckerman.
POPOVICI, Eusebiu. Inginer n cadrul
Ministerului Industriei Alimentare.
Condamnat n 1960, la 10 ani de nchisoare.

Deten]ia la Aiud, de unde a fost eliberat,


la 2 septembrie 1970.
POPOVICI, Feodora. Vezi Popovici,
Constantin A.
POPOVICI, Filimon Gh. (fiul lui
Popovici, Gheorghe [i rud\ cu Popovici,
Mircea A.). }\ran din comuna Vl\duleni
Gorj. Arestat la 8 iunie 1953, mpreun\
cu so]ia, Paraschiva. Torturat n anchet\
[i condamnat la 12 ani de munc\ silnic\,
pentru favorizarea infractorului [i
omisiune de denun].
POPOVICI, Filimon I. N\scut n
1918, la Chi[c\reni Sngerei (Basarabia).
Deportat de sovietici, n 1941, n regiunea
Tomsk, mpreun\ cu fiica, Eudochia
(n. 1939).
POPOVICI, Fiodor C. Vezi Popovici,
Constantin A.
POPOVICI, Gabor. Din Sighet (str.
M. Eminescu, nr 41). Condamnat la 25
septembrie 1960, la 10 ani de nchisoare,
pentru uneltire. Eliberat, prin gra]iere,
la 25 mai 1964.
POPOVICI, Gelu (nepot al fra]ilor
Paragin\, partizani anticomuni[ti). Partizan
din Vrancea. Arestat n 1949.
POPOVICI, Gheorghe. N\scut n
1897. Inginer condamnat. A murit n
1958, la nchisoare.
POPOVICI, Gheorghe. N\scut n
1901, n comuna Sngiorgiu Timi[.
Negustor de bl\nuri din Timi[oara. Implicat
de Ion T\nase ntr-o organiza]ie care [i
propunea r\sturnarea regimului, printro revolt\ care ar fi urmat s\ izbucneasc\,
n noaptea de 18 spre 19 martie 1949,
la Caransebe[, Timi[oara, Re[i]a [i Arad.
Gh. Popovici a multiplicat un manifest,
a ascuns n casa lui 4 pistoale [i 15-16
grenade [i a a[teptat ordine de la avocatul
Bugariu [i de la Ion T\nase. A fost arestat,
torturat la Securitatea Timi[oara, de c\tre
anchetatorul Moi[ [i condamnat la munc\
silnic\ pe via]\, la 25 iulie 1949. Cu toate
acestea, a fost executat mpreun\ cu
partizanii din lotul lui Spiru Bl\naru, n
P\durea Verde de lng\ Timi[oara, la 2
august 1949. Moartea lui a fost nregistrat\,
dup\ 8 ani, ntr-un registru secret al
Oficiului St\rii Civile din Timi[oara

402
(certificatul de deces 103/14.08.1957, cu
diagnosticul fictiv de miocardit\ cronic\).
POPOVICI, Gheorghe. Pensionar de
66 de ani, din F\lticeni. Arestat n
1949, pentru o apartenen]\ fictiv\ la
organiza]ia anticomunist\ Inim\ Neagr\.
Tn\rul Emil Perjeru fusese for]at de
Securitate s\-l denun]e pe b\trnul Gh.
Popovici, pe care l vizita, din cnd n
cnd.
POPOVICI, Gheorghe. Domiciliat
n Tecuci (str. Vasile Alecsandri). Elev
n clasa a VII-a. Arestat la 29 noiembrie
1949, torturat la Securitatea Gala]i [i
condamnat n 1950, de Tribunalul Militar
Constan]a deplasat la Gala]i, la 8 ani de
nchisoare, pentru c\ ar fi ncercat s\ pun\
bazele unei organiza]ii subversive,
mpotriva regimului comunist. Deten]ia
la Gala]i, Jilava, Peninsula [i Gherla.
POPOVICI, Gheorghe. Elev din
Pa[cani. Condamnat n 1949, de Tribunalul
Militar Ia[i. Deten]ia la Trg[or, Peninsula
[.a.
POPOVICI, Gheorghe. Preot din
Arad. Arestat n 1950 [i condamnat n
1951, de Tribunalul Militar Timi[oara.
POPOVICI, Gheorghe. Se g\sea,
n 1960, n lag\rul de exterminare prin
munc\ for]at\, de la Salcia.
POPOVICI, Gheorghe. }\ran din
comuna E[elni]a Cara[-Severin. Arestat
pentru c\ sprijinise financiar grupul de
rezisten]\ anticomunist\ condus de
Gheorghe Cristescu [i Zaharia Marineasa.
Se mai presupunea [i c\ ar fi de]inut o
arm\ Z.B., un pistol-mitralier\ [i cca. 300
de cartu[e.
POPOVICI, Gheorghe (tat\l lui
Popovici, Filimon Gh.). }\ran din comuna
Vl\duleni Gorj. Condamnat n 1953,
de Tribunalul Militar Bucure[ti, la 5
ani de nchisoare, pentru favorizarea
[i nedenun]area lui Mircea Popovici.
POPOVICI, Gheorghe F. N\scut n
1931, n comuna Z\icani R[cani
(Basarabia). Deportat de sovietici, n
1951, n Tomsk, din motive religioase,
mpreun\ cu so]ia, Ana (n. 1926) [i fiica,
Ecaterina.
POPOVICI, Gheorghe I. (1). N\scut
n 1900, n comuna Z\icani R[cani

(Basarabia). Deportat de sovietici, n


1949, pentru apartenen]\ la Martorii lui
Iehova, mpreun\ cu so]ia, Vasilisia (n.
1904) [i copiii, Ion (n. 1927), Silviu (n.
1933) [i Iulia (n. 1936).
POPOVICI, Gheorghe I. (2). N\scut
la 6 mai 1924, n comuna Flori]oaia Veche
Ia[i. Preot ortodox, paroh la Ulmi-Liteni
[i la Biserica Sfin]ii Constantin [i
Elena din Ia[i. Arestat n noaptea de 11
spre 12 ianuarie 1952, torturat n anchet\
la Bucure[ti [i condamnat, prin sentin]a
127.1952 a Tribunalului Militar Bucure[ti,
la 2 ani de munc\ silnic\, pentru uneltire.
Deten]ia la Jilava, Poarta Alb\, Gale[
[i Peninsula Valea Neagr\. A mai stat
1 an [i n domiciliu obligatoriu.
POPOVICI, Gheorghe S. Vezi Popovici,
Simion H.
POPOVICI, Gheorghi. Din jude]ul
Gorj. Ini]iator al Organiza]iei Tineretului
Democrat Na]ional Romn. A lipit [i
distribuit afi[ele anticomuniste redactate
de Victor P. P\tru]. Arestat n mai
1953.
POPOVICI, Gioca. }\ran din comuna
Gelu Timi[. Domiciliu obligatoriu,
mpreun\ cu membrii familiei, Marina,
Milan [i Voislav, n B\r\gan, la Fundata,
4 ani [i o lun\, de la 18 iunie 1951.
POPOVICI, Gorda. Vezi Popovici,
Ruja.
POPOVICI, Grigore. Vezi Popovici,
Maria (din M\r\ndeni).
POPOVICI, Grigore L. Din Ploie[ti
(str. Arborilor, nr. 7). De]inut 11 luni.
POPOVICI, I. S. N\scut n 1904 (?),
n comuna Ostri]a Her]a. Victim\ a
represiunii sovietice.
POPOVICI, Iacob M. N\scut n 1883,
n comuna Chi[c\reni Sngerei (Basarabia).
Membru P.N.L. Deportat de sovietici, n
1941, n Tomsk, unde a [i murit. Numele
i-a fost reabilitat n 1993. So]ia, Vasilisa
(n. 1893) [i copiii, Sofia (n. 1923), Anastasia
(n. 1925), Ion (n. 1927), Maria (n. 1928)
[i Ana (n. 1932) i-au fost deporta]i n
1941, tot n Tomsk.
POPOVICI, Ieca. Vezi Popovici, Bora.
POPOVICI, Ilie. Din satul Godine[ti.
Una dintre cele 34 de victime ale represiunii

403
sovietice din perioada 1940-41, ale c\ror
nume sunt nscrise pe troi]a din sat.
POPOVICI, Ioan. }\ran din comuna
Osmanu Constan]a. Condamnat n 1948,
ntr-unul dintre loturile celor acuza]i de
sprijinirea mi[c\rii de rezisten]\ anticomunist\
din Dobrogea.
POPOVICI, Ioan. N\scut la 11 aprilie
1932. }\ran din S\vr[in. Condamnat n
1952, de Tribunalul Militar Bucure[ti, la
2 ani de nchisoare, pentru tentativ\
de trecere ilegal\ a frontierei. Deten]ia
la Jilava, Gherla [i Bicaz. Eliberat n 1954.
POPOVICI, Ioan D. N\scut la 1 mai
1895, n comuna Berzovia Cara[-Severin.
Fiul nv\]\torului din
comun\. Absolvent
al Facult\]ii de Medicin\ din Budapesta.
Custode al Societ\]ii
studen]e[ti Petru Maior
(1916-17). Medic la Lugoj, apoi director
al Spitalului din Re[i]a, timp de 20 de ani
(ncepnd din 1920). Stabilit la Timi[oara.
Arestat la 15 august 1957, torturat la
Securitatea Timi[oara [i condamnat la
6 ani de nchisoare, pentru agita]ie cu
caracter du[m\nos. Deten]ia la Gherla,
unde a murit n 1957, n condi]ii de
exterminare. Fiul s\u, Zeno Popovici,
i-a preluat voca]ia, fiind un eminent chirurg
[i profesor universitar, la Sibiu.
POPOVICI, Ioan E. N\scut n 1895,
n comuna Cobani Glodeni (Basarabia).
Deportat de sovietici, la 6 iulie 1949,
n Kurgan, din motive politice, mpreun\
cu so]ia, Elena (n. 1888).
POPOVICI, Ion. Fost consul n cadrul
Ministerului de
Externe,
apoi
func]ionar la Banca
de Stat. Arestat n
1951 [i condamnat
n procesul nscenat
n jurul Lega]iei
Italiei de la Bucure[ti,
pentru leg\turi cu
Eraldo Pintori. Deten]ia la M.A.I., Jilava,
Pite[ti [i Gherla, unde a murit n 1959.
POPOVICI, Ion. Din Herculane
Cara[-Severin. Condamnat n 1952, de

Tribunalul Militar Timi[oara, la 10 ani


de nchisoare. Deten]ia la Jilava [i n
lag\re de munc\ for]at\ din B\l]ile Dun\rii.
POPOVICI, Ion. Din comuna Jamul
Mare Cara[-Severin. Arestat n 1959,
de Securitatea Timi[oara [i condamnat
la 3 ani de nchisoare, pentru discu]ii
du[m\noase. Deten]ia la Jilava, Salcia
[i Strmba. Eliberat n 1962.
POPOVICI, Ion
(fiul lui Popovici,
Alexandru D. [i frate
cu Popovici, Mircea
A.). Din }icleni
Gorj. Arestat n 1953
[i condamnat de
Tribunalul Militar
Bucure[ti.
POPOVICI, Ion E. Vezi Popovici,
Efrem Z.
POPOVICI, Ion Gh. Vezi Popovici,
Gheorghe I. (1).
POPOVICI, Ion I. Vezi Popovici,
Iacob M.
POPOVICI, Ionel-B
Brutus. N\scut n
1923, n comuna Mercina Cara[-Severin.
Arestat n 1958, de Securitatea Timi[oara.
Torturat de colonelul Schnelbach [i de
Aurelian Szeban. Condamnat. A murit
n 1993, la Timi[oara.
POPOVICI, Ionic\. N\scut la 25
aprilie 1949, la {emlacul Mare Timi[.
Domiciliu obligatoriu, mpreun\ cu p\rin]ii,
n B\r\gan, 4 ani [i o lun\, de la 18 iunie
1951.
POPOVICI, Iosif C. N\scut n 1892,
n comuna Seli[te Nisporeni (Basarabia).
Condamnat de sovietici, n 1949, pentru
colabora]ionism. So]ia, Maria (n. 1900)
[i fiii, Vasile (n. 1926), Constantin (n.
1931) [i Dumitru (n. 1932) au fost deporta]i,
n Irkutsk.
POPOVICI, Iulia Gh. Vezi Popovici,
Gheorghe I. (1).
POPOVICI, Iulian. Colonel. Prefect
al Poli]iei din Odessa, n timpul ocupa]iei
romne[ti. Condamnat de Tribunalul
Poporului. S-a ascuns, o vreme, la M\n\stirea
Polovraci Gorj, la ieromonahul Nicolae
Emilian G]u. Arestat n februarie 1950.
Deten]ia la Jilava [i Aiud. n martie 1950
a fost arestat [i ieromonahul.

404
POPOVICI, Iva. Vezi Popovici, Paulina.
POPOVICI, Jean. Consul al Romniei
la Athena [i Paris. Dup\ 23 august 1944,
a fost numit consul la Praga, unde ministru plenipoten]iar era liberalul Horia
Grigorescu, apropiat al lui Gheorghe
T\t\rescu. nl\turat din func]ie n
1947, la venirea Anei Pauker la [efia Ministerului de Externe. Arestat n 1948
[i condamnat ntr-un proces nscenat,
fiind acuzat de spionaj. Deten]ia la
Aiud, unde muncea n atelier [i era
nfometat, pentru a-[i ndeplini norma.
POPOVICI, Jiva. }\ran din Belobresca
Cara[-Severin. Condamnat n 1949,
n lotul titoi[tilor. Deten]ia la Jilava,
M\rgineni [.a.
POPOVICI, Jiva. N\scut la 10 martie
1940, n comuna Sngeorge Timi[.
Domiciliu obligatoriu, mpreun\ cu familia, n B\r\gan, la Movila Gld\ului, 4
ani, de la 18 iunie 1951.
POPOVICI, Jiva. Vezi Popovici,
Paulina.
POPOVICI, Katalina. N\scut\ la
21 octombrie 1921. Domiciliat\ la Gottlob
Timi[ (nr. 600). Domiciliu obligatoriu
n B\r\gan, 4 ani, de la 18 iunie 1951.
POPOVICI, Korec. }\ran din Gottlob
Timi[ (nr. 600). Domiciliu obligatoriu
la Dude[tii Noi, pe Valea C\lm\]uiului,
4 ani, de la 18 iunie 1951.
POPOVICI, Lasc\r. N\scut la 28
martie 1920, n jude]ul Vaslui. Arestat la 17 septembrie
1948, torturat n
anchet\ [i condamnat,
prin sentin]a 721/
1949 a Tribunalului
Militar Bucure[ti,
la 10 ani de nchisoare, pentru r\spndire de manifeste
P.N.}. [i propagand\ anticomunist\.
Deten]ia la M.A.I., Securitatea Capitalei,
Jilava, Gherla, Poarta Alb\ [i Peninsula
(1951), unde a f\cut munc\ de cizmar.
La 18 iulie 1953 a fost trimis din nou la
Gherla, [i de acolo la Baia Sprie, de unde
a fost eliberat, n 1956.
POPOVICI, Lauren]iu. Absolvent de
liceu din Piatra Neam]. Arestat, ca membru

al Mi[c\rii de Rezisten]\ a Tineretului


Romn, create n 1948 de c\tre Alexandru
Renescu. Condamnat, prin sentin]a 932/1951
a Tribunalului Militar Ia[i. Deten]ia la
Ia[i, Jilava, Gherla, Baia Sprie [.a.
POPOVICI, Laz\r. Din comuna
Opri[eni Hliboca (Bucovina). Victim\
a represiunii sovietice, mpreun\ cu Maria.
Numele lor se afl\ printre cele 54 de pe
troi]a din comun\.
POPOVICI, Lenca. Vezi Popovici,
Ruja.
POPOVICI, Leon D. N\scut n 1893,
n comuna B\hrine[ti Flore[ti (Basarabia). Deportat de sovietici, n 1941,
n Tomsk, mpreun\ cu so]ia, Elizaveta
(n. 1895) [i copiii, Natalia (n. 1923),
Simion (n. 1925), Vera (n. 1928), Elena
(n. 1931) [i Chiril (n. 1935).
POPOVICI, Leon Gh. N\scut n 1880,
n B\l]i Basarabia. Ucis n 1940, n
timpul invaziei sovietice.
POPOVICI, Lina. Vezi Popovici,
Paulina.
POPOVICI, Livia. N\scut\ la 3 iunie
1909, la Banloc Timi[. Domiciliat\
n comuna Voiteg (nr. 201). Domiciliu
obligatoriu, mpreun\ cu so]ul, n B\r\gan,
4 ani [i o lun\, de la 18 iunie 1951.
POPOVICI, Lucian. Student n
anul al III-lea la Facultatea de Arhitectur\
din Bucure[ti. Arestat la 8 noiembrie
1945, pentru c\ participase la mitingul
din Pia]a Palatului Regal.
POPOVICI, Marcel. Din Sibiu (str.
Oituz, nr. 20). Arestat n 1947. Deten]ia
la V\c\re[ti [i M.A.I.
POPOVICI, Marcian. }\ran din
Calafinde[ti, zona R\d\u]ilor. Arestat n
jurul datei de 15 august 1949, pentru
c\ luase parte la revolta ]\r\neasc\ mpotriva cotelor de cereale, soldat\ cu
mor]i [i r\ni]i, n urma ordinului lui Karl
Segal, de a se trage n plin asupra ]\ranilor.
Marcian Popovici a fost arestat, torturat
la Securitate [i de]inut la Deleni. Deportat
n Dobrogea.
POPOVICI, Margareta. Din jude]ul
Arad. Domiciliu obligatoriu.
POPOVICI, Maria. N\scut\ n 1900,
n comuna M\r\ndeni F\le[ti (Bas-

405
arabia). Deportat\ de sovietici, n
1949, n Kurgan, pe motive politice,
mpreun\ cu copiii, Grigore (n. 1936)
[i Ana (n. 1939).
POPOVICI, Maria. Dactilografa care
a b\tut la ma[in\ manifestul conceput de
Laz\r {tef\nescu. Arestat\ n 1951 [i
condamnat\ n procesul nscenat n jurul
Nun]iaturii Apostolice de la Bucure[ti.
Deten]ia la Jilava [i Mislea.
POPOVICI, Maria. }\ranc\ din
Mehadia (nr. 62). Arestat\ n 1952 [i
condamnat\, de Tribunalul Militar Timi[oara,
la 3 ani de nchisoare. Deten]ia la Jilava,
V\c\re[ti [i Mislea.
POPOVICI, Maria. Amurit la nchisoare.
POPOVICI, Maria. Vezi Popovici,
Efrem Z.
POPOVICI, Maria. Vezi Popovici,
Iosif C.
POPOVICI, Maria. Vezi Popovici,
Laz\r.
POPOVICI, Maria. Vezi Popovici,
Simion H.
POPOVICI, Maria I. Vezi Popovici,
Iacob M.
POPOVICI, Maria S. N\scut\ n 1934,
n comuna Drepc\u]i Briceni (Basarabia).
Condamnat\ de sovietici, n 1952, la 5
ani de munc\ silnic\, pentru apartenen]\
la Martorii lui Iehova.
POPOVICI, Marica. Vezi Popovici,
Draghi]a.
POPOVICI, Marina. Vezi Popovici,
Gioca.
POPOVICI, Mata. N\scut la 11 ianuarie
1925. Condamnat de Tribunalul Militar
Timi[oara.
POPOVICI, Micu. Elev la Liceul
Petru Rare[ din Piatra Neam]. Membru
al Mi[c\rii de Rezisten]\ a Tineretului
Romn. Arestat [i condamnat, prin sentin]a
932/5.08.1951 a Tribunalului Militar Ia[i.
POPOVICI, Mihai. Condamnat n
1949. Amurit n 1952, la nchisoarea Aiud.
POPOVICI, Mihai. Fost c\pitan de
artilerie. Arestat n 1951, pentru c\ l
g\zduise pe para[utistul Ion Golea, din
echipa lui I. Samoil\. A murit n 1952,
la nchisoare, f\r\ s\ primeasc\ vreo
asisten]\ medical\ pentru T.B.C.-ul
contractat n timpul deten]iei.

POPOVICI, Mihai A. N\scut la 21


octombrie 1879, la
Bra[ov. Aparticipat,
nc\ de la vrsta
de 14 ani, la fr\mnt\rile mpotriva abuzurilor administra]iei maghiare din
Transilvania. Membru al Comitetului
Na]ional Romn.
Doctor n drept la Viena. Pre[edintele
Societ\]ii Romnia Jun\ de la Viena. A
avut o contribu]ie important\ la nfiin]area
Corpului Voluntarilor Romni, terminnd
r\zboiul cu gradul de maior n rezerv\.
Membru al Consiliului Dirigent [i militant pentru unirea Transilvaniei cu Romnia. Deputat n toate legislaturile [i senator
de drept. Ministru al Lucr\rilor Publice
[i ministru ad-interim la Finan]e (191920), Ministru de Finan]e (1927, 1929,
1930, 1931), Interne (1930) [i Justi]ie
(1932-33). Ca ministru al Finan]elor, a
ob]inut mprumuturi din str\in\tate, cu
care a pl\tit datoriile b\ncilor [i ale
ntreprinderilor c\tre muncitori (spre
exemplu, la Re[i]a, Statul era dator cu
600 de milioane de lei). n total, s-au pl\tit
9 miliarde de lei. Tot din mprumuturile
ob]inute de el au fost construite [osele
na]ionale. Decorat cu Legiunea de Onoare
francez\, n grad de Mare Ofi]er, pentru
meritul de a fi strns rela]iile cu Fran]a.
Vicepre[edinte al P.N.}., apropiat al lui
Iuliu Maniu [i al lui Ion Mihalache. Arestat
la 25 iulie 1947. Anchetat 10 zile la M.A.I.
[i dus, apoi, la V\c\re[ti [i Ocnele Mari
(1948). La 12 noiembrie 1950, a fost
ridicat, mpreun\ cu Mihail Manoilescu,
Radu Budi[teanu [i Virgil Solomon, [i
dus la Sighet. n august 1955, se afla la
Malmaison, de unde a fost eliberat.
F\r\ s\ fie condamnat, fusese purtat
prin nchisori mai mult de 8 ani. A
murit la scurt timp dup\ eliberare, n
Bucure[ti.
POPOVICI, Mihai I. N\scut n 1885,
la Chi[in\u Basarabia. Membru P.N.}.
Condamnat de sovietici, n 1941, la 10
ani de munc\ silnic\ [i deportat.

406

POPOVICI, Milan. Din Banat. Domiciliu obligatoriu


n B\r\gan, la R\chitoasa, 4 ani [i o
lun\, de la 18 iunie
1951.
POPOVICI, Milan. Vezi Popovici,
Gioca.
POPOVICI, Milovoi. Din comuna
Secu[igiu Timi[. Arestat la 27 februarie
1952, ca partizan al lui Tito. Eliberat la
24 iulie 1953.
POPOVICI, Mircea. N\scut la 7
ianuarie 1926, n comuna Jamul Mare
Timi[. Domiciliu obligatoriu, mpreun\
cu so]ia [i cei 2 copii, n B\r\gan, la
Dropia, 4 ani, de la 18 iunie 1951.
POPOVICI, Mircea. Inspector [colar
din jude]ul Ialomi]a. Arestat n 1950 [i
condamnat, n procesul nscenat n jurul
declara]iilor lui Laz\r {tef\nescu.
POPOVICI, Mircea. Inginer din
Constan]a. Condamnat pentru uneltire.
POPOVICI, Mircea A. (fiul lui Popovici,
Alexandru D. [i frate cu
Popovici, Alexandru
A., Ion A. [i Traian
A.). N\scut la 30 iunie
1920, n comuna Ohaba
Gorj. Din 1937, membru al Fr\]iilor de Cruce.
Condamnat, n 1941,
pentru participare la
Rebeliunea legionar\.
Dup\ eliberare, s-a
nscris la Facultatea
de Drept. A fost mobilizat [i a plecat pe
front; n decembrie
1944 a trecut de partea
trupelor germane, mpotriva c\rora cele romne ntorseser\ armele. Aluptat n cadrul
grupului condus de generalul Chirnoag\.
n 1948 a ajuns n Fran]a, unde s-a preg\tit
la Andilly, pentru o misiune de strngere
de informa]ii, n Romnia. A f\cut
parte din echipa Robert, fiind para[utat,
mpreun\ cu Alexandru T\nase, n noaptea

de 1 spre 2 octombrie 1952, n regiunea


Trgu C\rbune[ti Plop[oru. Dup\ ce
au ascuns para[utele, au mers la }icleni,
unde s-au ad\postit n casa p\rin]ilor
lui Mircea Popovici. Para[utele au fost
g\site, din ntmplare, de o feti]\ care era
cu vacile la p\scut; s-a dat imediat alarma
[i trupe de securitate, conduse de generalul
Vladimir Mazuru, au nceput s\-i caute
pe Popovici [i T\nase. n martie 1953,
cei doi au venit la Bucure[ti [i au fost
g\zdui]i de sora lui Mircea, Elena Stetin.
Tot ea i-a f\cut leg\tura lui Al. T\nase
cu un vechi prieten, despre care ei nu
[tiau c\ devenise informator al Securit\]ii.
Popovici [i T\nase au ncercat s\ ia leg\tura
cu membrii echipei Jacques, Ion Golea
[i Ion Samoil\, dar nu au reu[it. Au
fost aresta]i la 30 mai 1953, din casa Elenei Stetin. Procesul a nceput la 11 octombrie
1953. Au fost condamnate peste 100
de persoane. 13 inculpa]i au fost condamna]i la moarte, prin sentin]a din 13 octombrie,
[i executa]i, la 31 octombrie 1953. Printre
ei s-a aflat [i Mircea A. Popovici.
POPOVICI, Natalia. Vezi Popovici,
Constantin M.
POPOVICI, Natalia L. Vezi Popovici,
Leon D.
POPOVICI, Nicolae. N\scut la 29
ianuarie 1903, la Biertan Sibiu. Absolvent
al Facult\]ii de Teologie Ortodox\ de la
Sibiu, doctor n Teologie la Cern\u]i
(1934). Specializat la Athena, Breslau,
Leipzig, Mnchen [i Tbingen. Profesor
de Dogmatic\ [i Apologetic\ la Academia
Andreian\ din Sibiu (1932-36). Consacrat
episcop ortodox de Oradea (28 iunie 1936).
Erou al rezisten]ei romne[ti mpotriva
Dictatului de la Viena (pentru c\ a criticat
regimul Amiralului Horthy, a fost expulzat,
ntr-un vagon de animale). n 1948, dup\
moartea Patriarhului Nicodim, a fost unul
dintre candida]ii la Scaunul Patriarhal. A
luat parte la reuniunile mi[c\rii isihaste
Rugul Aprins, de la M\n\stirea Antim
din Bucure[ti. Scos for]at la pensie, la 5
octombrie 1950, nl\turat din Scaunul
Episcopiei Oradea [i trimis cu domiciliu
obligatoriu, la M\n\stirea Cheia Prahova,
acuzat c\ ntre]inuse leg\turi cu elemente
du[m\noase [i c\ avusese atitudini