Sunteți pe pagina 1din 1

Siptimina

22

TRffRE $IMANIFESTARE EMOTiOi{ALA, STAREA DE tslNE


Emolii de bazi - furia
Piatra strilucitoare

Roli 9i Coco sunt doi ciluli de mare, prieteni gi colegi de clasi. Astizi s-au intAlnit la cules de
pietricele pe fundul mir"ii. Vor decora cu ele sala pentru camaval; Cauti de zor amAndoi pietricelele
sirdlucitoar,e, pentru c6 este dupfi-amiazd tiziu, iar daci se va intuneca, acestea sunt greu de observat.
pind
Deodat&, o lui.nini sir}iucitoare a apSrut de sub nisipul auriu. Esie o lumini cum nu au mai vazut
pun
acum, Striiucegte in toate cr.llorile curcubeului. Se apropie in fuga amindoi. Aproape in acelaqi timp
m6na pe piatra rar5, care striluceqte ai6t de frumos'
- Eu am vizuto Primull
- Dar eu am Pus Primul mina Pe ea!
Cei doi prieteni au inceput si se certe. Roli se infurie. Jncruntat, iqi pnveqte prietenul. line cu puiele
piaha strdlucitoare, Nu i-ar fi dat drumul cu niciun chip, Cei doi incep sE se smuceascd unul pe celdlalt, De
iurie, au aruncat unuiin altuleu pietriceleie pe care le-au adunat p&ni atunci'
- D5-i drumull Eu am gisit-ol a spus printre din{i Coco, inclqtAndu-gi rnaxilarul. ScrAqnea din dinli 9i
din ochi parcd-i iegeau fl*cdri.
- Ba tu s6-i dai drumuii a strigat Roli, gi, cAt ai clipi, pumnul lui a lovit cu putere nasul lui Coco.
De durere, Coco a dat di"umul pietrei strdlucitoare, nu inainte de a-l lovi pe Roli, incAt i-a ficui pe loc
un cucui. Roli a prins piatra cu amAndou} m3inile Ei a luat-o la fuga spre casi, Aproape se intunecase, dar
nu-i mai pisa de prietenu! s5u, Coco. Acesta a rimas ?n urm6, deqi nu gtia foarte bine drumul cttre cas6. Cu
nasu! umflat;if5ra pietricele, inir-un t6rziu, Coco a aiuns acas6.
Siminea{5 nu s-a rnai intAinit, ca de fiecare datd, cu Roli, ca sI meargd impreund la gcoai5. Roli a
mers pe alt drurn, de teamd ca ilu curnva Coco sd vrea piatrea strdlucitoare gisa-i maifaci vreun cucui,
La gcoalS, Roli a arStat cu mAndrie piatra colegilor. Coco i-a privit furios gi s-a repezii asupra tui. Roli a
scipat piatra din mAnd. intr-o ciipd, piatra s-a sfdrdmat ?n mii de bucdlele. Eratr aiAt de mici, ci ai fi crezut ci

e nilmai nisip acolo. Cei doi prieteni continuau sd se bati gi erau atAt de furiogi, incAt daci ceilalli cilu[i de
rnare nu se adunau mirali in iurul lor, nici nu ar fi observat cd piatra strilucitoare se sflrimase.
S-au oprit din iranta. Au privit piatra sfdrAmat5, cu uimire gi cu dezamdgire in acelagitimp,
\
"Ce pEcail" a gindit
"Ce folos de nasul meu urnflat qi de cucuiul lui Roli daci nu ne mai putem bucura de strilucirea
pietrei!" g!-a spus in minte Cacn.
Parcd s-au inteles din priviri gi amindoi au inceput si strAngi cu mAinile f5rimele de piatr6 rard,
strdlucitoare, [-e-au strSns ,;r: grij6 pe toate gi le-au pus intr-un bol de sticl5. Le-a pirut riu ci s-au !6sat
condugi de furie. $i-au dai seama c5 infeleEerea poate sd rezolve orice situalie gi s-au hotirAi sa lina cu
rlndul bolul acas5. O zi boli:i si*tea la Roli, iar in cealaltd zi, bolul stltea la Coco.
Cu fiecare zi ce a irec'*t, piatra rari s-a dovedit a fi una fermecatd, pentru cd s-a reficut din ce in ce
nrai hine. CAnd piatra a fost refScuti in intregime, cei doi cilu{i de mare au dus-o intr-un loc de unde putea fi

Roli,

admiratd de toatd lumea acvaticd.


Odatd cu refacerea pieirei feri"necate, s-a refdcut gi prietenia dintre Roligi Coco.

t4

S-ar putea să vă placă și