Sunteți pe pagina 1din 49

Rector

Prof.dr. Doru PAMFIL

USAMV CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE HORTICULTURA
SPECIALIZAREA PROIECTAREA, INTRETINEREA SI AMENAJAREA SPATIILOR VERZI
COD 0211

Nr.

Disciplina

1 Administrarea afacerilor n peisagistic


2 Amenajarea teritoriului i desen 1
3 Compoziii florale n amenajarea spaiilor verzi 1
4 Specii lemnoase ornamentale pentru amenajarea spaiilor verzi 1
5 Tehnologii specialede ntreinere a spaiilor verzi 1
6 Amenajarea teritoriului i desen 2
7 Specii lemnoase ornamentale pentru amenajarea spaiilor verzi 2
8 Tehnologii speciale de ntreinere a spaiilor verzi 2
9 Proiectare asistat de calculator
10 Analiza compoziiei 1
Total: ore/credite/sptmn
Total / an

Nr.

Disciplina

PLAN DE NVMNT
An de studii : 1 (2013/2014)
Categ.
Cod
formativa*
A
S
A
A
A
S
A
A
CA
A

0211010101
0211010102
0211010103
0211010104
0211010105
0211010106
0211010107
0211010108
0211010109
0211010110

PLAN DE NVMNT
An de studii : 2 (2013/2014)
Categ.
Cod
formativa*

1 Tehnologii speciale pentru amenajare spaii verzi


0211020101
A
2 Modelare 3D n peisagistic
0211020102
S
3 Tehnici speciale pentru nmulirea i formarea mat.sd. dendrofloricol
0211020103
CA
4 Materiale i tehnici florale amenajare interior
0211020104
S
5 Analiza compoziiei 2
0211020105
A
6 Practic i cercetare de specialitate
CA
0211020106
7 Elaborarea lucrrii de disertaie
0211020107
Total: ore/credite/sptmn
Total
* Discipline:
CA - Cunoatere avansat; PC - Pregtire complementar; A - Aprofundare; S - Sintez

Prorector academic
Prof.dr. Ioan ROTAR

C
2
1
2
2
1
8

Decan
Prof.dr. Radu SESTRAS

C
2
1
1
1
1
6

Semestrul 1 (14 spt)


Nr.ore/sptmn
S L P Cr
2
5
1
5
2
8
2
8
1
4
7
1 30
30
16

Semestrul 3 (14 spt)


Nr.ore/sptmn
S L P Cr
2
6
3
7
2
6
2
7
1
4
6
4 30
30
16

FV
E
VP
E
E
VP
-

FV
E
VP
E
VP
E
-

C
1
2
2
1
1
7

C
-

Semestrul 2 (14 spt)


Nr.ore/sptmn
S L P Cr. FV
1
4
E
2
7
E
2
7
E
3
6 VP
1
6
E
4
5 30
30
16

Semestrul 4 (14 spt)


Nr.ore/sptmn
S L P Cr. FV
20 C
10 sapt.
10 E
4 sapt.
- 30
30
16

Coordonator program
Prof.dr. Maria CANTOR

Nr.__________din _________

Formular USAMV 0211010101


FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. Instituia de nvmnt superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii1)
1.6. Specializarea/ Programul de studii
1.7. Forma de nvmnt

Universitatea de tiine Agricole i Medicin Veterinar din Cluj-Napoca


Horticultur
I - Horticultur i Peisagistic
Horticultur
Master
Proiectarea, amenajare i ntreinerea spaiilor verzi
IF

2. Date despre disciplin


2.1. Denumirea disciplinei Administrarea afacerilor n peisagistic
2.2. Titularul activitilor de curs
Conf. Dr. Felix Arion
2.3. Titularul activitilor de seminar/ laborator/ proiect
Conf. Dr. Felix Arion
2.6. Tipul de
2.4. Anul de studiu
I
2.5. Semestrul 1
Sumativ
evaluare

2.7. Regimul
disciplinei

Continut2
Obligativitate3

A*
DI

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1. Numr de ore pe sptmn
4
din care: 3.2. curs
2
3.3. seminar/ laborator/ proiect
forma cu frecven
56 din care: 3.5.curs
28 3.6.seminar/laborator
3.4.Total ore din planul de nvmnt
Distribuia fondului de timp
3.4.1.Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
3.4.2. Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
3.4.3. Pregtire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii i eseuri
3.4.4.Tutoriala
3.4.5.Examinri
3.4.6. Alte activiti
3.7. Total ore studiu individual
94
150
3.8. Total ore pe semestru
5
3.9. Numrul de credite4

2
28
ore
32
28
15
10
5
4

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum
4.2. de competene

Management
Studentul trebuie s cunoasc i s stpneasc cunotinele specifice funcionrii economiei de
pia

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a cursului

5.2. de desfurare a seminarului/


laboratorului/ proiectului

Cursul se deruleaz prin discuii interactive pe baza materialelor i a bibliografiei


anunate n prealabil, dublate de materiale prezentate pe video proiector. Studenii
vor avea cu cel puin o sptmn naintea cursului materialele bibliografice i
sinteza cursului, pentru a participa activ la desfurarea discuiilor orale. Cursul
este interactiv, studenii pot adresa ntrebri referitoare la coninutul expunerii.
Disciplina universitar impune respectarea orei de ncepere i de terminare a
cursului. Nu sunt tolerate nici un fel de alte activiti pe durata prelegerii,
telefoanele mobile vor fi nchise.
Studenii parcurg pe baz de protocol i cu asisten tematica prevzut n fiecare
sptmn. Pentru fiecare seminar studenii vor pregti materialele i temele care
vor fi prezentate i evaluate de colegi prin intermediul resurselor utilizate n cadrul
cursului.
Disciplina academic se impune pe toata durata de desfurare a lucrrilor.

Competene
transversale

Competene profesionale

6. Competene specifice acumulate


Identificarea i descrierea conceptelor, principiilor, teoremelor i metodelor de baz din managementul afacerilor
Descrierea i definirea conceptelor, teoriilor, metodelor i principiilor de baz ale managementului afacerilor i
conducerii proceselor i sistemelor de producie de complexitate mare
Descrierea i definirea conceptelor, teoriilor, metodelor i principiilor de baz ale managementului afacerilor i a
unitilor de aprovizionare i desfacere de complexitate mare
Utilizarea cunotinelor de baz pentru explicarea i interpretarea unor tipuri variate de decizii de management al
afacerilor i a unitilor de aprovizionare desfacere
Aplicarea unor principii i metode de baz specifice managementului afacerilor i al unitilor de aprovizionare
desfacere pentru rezolvarea de probleme/ situaii bine definite
Utilizarea adecvat de criterii i metode standard de evaluare, pentru a aprecia calitatea, avantajele i limitele
unor metode de management al afacerilor i al unitilor de aprovizionare desfacere
Aplicarea, n mod responsabil, a principiilor, normelor i valorilor eticii profesionale n realizarea sarcinilor
profesionale i identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a etapelor de lucru, a duratelor de
execuie, a termenelor de realizare i a riscurilor aferente.
Identificarea rolurilor i responsabilitilor ntr-o echip pluridisciplinar i aplicarea de tehnici de relaionare i
munc eficient n cadrul echipei
Identificarea oportunitilor de formare continu i utilizarea eficient, pentru propria dezvoltare, a surselor
informaionale i a resurselor de comunicare i formare profesional asistat (portaluri Internet, aplicaii software
de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) att n limba romana, ct i ntr-o limb de circulaie
internaional

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general al
disciplinei

7.2. Obiectivele specifice

Obiectivul principal al disciplinei l reprezint educaia economic i antreprenorial a


viitorilor specialiti, urmrindu-se formarea acestora n spiritul economiei de pia, a
rolului individului ca antreprenor, productor, i consumator n economie, astfel nct
studenii s-i poat dezvolta, pe parcursul procesului de nvmnt, aptitudini i
cunotine adecvate economiei concureniale, performante. Cursul ofer cunotinele
necesare pregtirii unui manager de proiect eficient. Un manager de proiect se va ocupa
de dezvoltarea unui proiect, estimarea resurselor, obinerea finanrii, gestionarea cu
responsabilitate a tuturor resurselor umane i materiale implicate n proiect, ncadrnduse n buget, de analizarea n fiecare etap a stadiului de realizare, a riscurilor aprute sau
poteniale, de gsirea de soluii pentru a micora impactul acestora asupra bunei derulri
a proiectului, de monitorizarea costurilor, evaluarea i raportarea periodic, de
coordonarea i motivarea echipei etc.
Disciplina abordeaz ntr-o viziune sistemic i prin prisma postulatelor specifice
economiei de pia, problematica de baz a managementului general, punnd la
dispoziia viitorilor manageri principiile teoretice, metodele, tehnicile i instrumentele
necesare. Se are n vedere formarea unei gndiri manageriale moderne, dublat de
dezvoltarea principalelor aptitudini i comportamente manageriale. Avantajele cursului
se refer la posibilitatea de a extrage principiile generale ale managementului de proiect
din multitudinea informaiilor prezentate i capacitatea de a le putea aplica n activitatea
practic. Studenii vor putea ctiga abilitatea de a avea o viziune de ansamblu asupra
proiectului, de a face legturi ntre informaii din domenii diferite de activitate i de a
menine cursul proiectului ctre obiectivul final.

8. Coninuturi
8.1.CURS
Numr de ore 28
Definire proiect; tipuri de proiecte
Principii in managementul proiectului
Roluri i responsabiliti ale echipei de proiect
Iniierea proiectului
Investigare: Studiu de fezabilitate
Lansarea proiectului
Implementarea proiectului
nchiderea si evaluarea proiectului
Formulare si modele utilizate in managementul
proiectului
Rezolvarea problemelor, riscurilor, solicitrilor de
schimbare pe proiect
8.2.LUCRRI PRACTICE
Numr de ore 28
Definire proiect; tipuri de proiecte
Principii in managementul proiectului
Roluri i responsabiliti ale echipei de proiect
Iniierea proiectului
Investigare: Studiu de fezabilitate
Lansarea proiectului
Implementarea proiectului

Metode de predare

Observaii

Prelegere
Prelegere
Prelegere
Prelegere
Prelegere
Prelegere
Prelegere
Prelegere
Prelegere

1 prelegere
1 prelegere
1 prelegere
2 prelegeri
2 prelegeri
1 prelegere
2 prelegeri
1 prelegere
2 prelegeri

Prelegere

1 prelegere

Aplicarea conceptelor teoretice


Aplicarea conceptelor teoretice
Aplicarea conceptelor teoretice
Aplicarea conceptelor teoretice
Aplicarea conceptelor teoretice
Aplicarea conceptelor teoretice
Aplicarea conceptelor teoretice

1 edin de seminar
1 edin de seminar
1 edin de seminar
2 edine de seminar
2 edine de seminar
1 edin de seminar
2 edine de seminar

Inchidereasi evaluareaproiectului
Aplicareaconceptelorteoretice
Formulare si modele utilizate in manasementul Aplicareaconceptelorteoretice
proiectului
Rezolvarea problemelor, riscurilor, solicitlrilor de Aplicarea conceptelorteoretice
schimbarepe proiect

I qedinfi de seminar
2 qedinfede seminar
I qedinF de seminar

BibIiografie ObIigatorie:
1-. Cniner,StuartandNetLibrary,
lnc.The75 greatest
management
decisions
evermade-Newyork:AMACOM;1g99
2- 19lt!w, RobertL. Ail the m6thyou needto getich: thinklngwith numbers
for financia!succes!.Ciricagqttti Opei Court;
2002.
proiectelor(editiaa tt-a),Editura:CHBeck,2OOs
1 l!an9n9 Mocanu,CarmenScrusfet Managementul
DenisLock,Management
deproiect,Edituia Codecs,2OO4
i:.
Tumersi Stephen
- Editiaa ltt a, Editun Codecs.2004
J.Wtler, Manuatut
Gowerde Management
-". .6. =.J.Rodney
de Proiect

EtDttogrcte t-acuftailva:
1. y1.uft.1igl9n,
Jglll J<eith and Mowen, John C. The aft of high-stakesdecision-making:tough catlsin a speed-drivenwortd. New
York: Wiley; 2002.

9. Coroborarea confinuturilor disciplineicu aqteptlrile reprezentanfilorcomunitlfilor epistemice,


asociafilorprofesionaleqi angajatori reprezentatividin domeniul aferent programului
Exemplificareasubiecte|orteoreticesebazeazdpeactivitateap'acticein
o deruleazdin cadrul Consor{iuluide Inginerie Economici din Rom6nia,ClusterulAgroTransilvaniaqi in activitltile de
cercetare
zd derulatecu entiteti din mediului economic.
10. Evaluare

Tip activitate

10.1.Criterii de evaluare

10.4.Curs

10.2.Metodede
evaluare

r 0.3.
Ponderedin
nota final[

Nivelul de asimilarea informatiilorin vederea


deprinderiirolului individului ca antreprenorqi
manager,.
Examen
500/,
Nivelul de asimilarea cunoqtinfelor
neaesare
scris
pentrudezvoltareaaptitudinilor gi cunoqtintelor
adecvateeconomieiconcuren{iale,performante.
10.5.Seminar
Deprindereaspiritului managerialspecific
Sunt prevSzute5
s0%
economieide piatd,precumqi cu insugirea
proiectqi temece
instrumentelormetodologicenecesarepentru
sunt evaluatepe
elaborareadiferitelor stratesii de materializarea
parcurs
obiectivelorstabilite.
10.6.St4ndard minim de pg!-formanfi
Dovedireacunoaqterii,in!elegeriiqicapacitateadeaplicarepracticda
qedinlede seminarla un nivel de minim 50%. Oblinereapragului de 50o/oatdt cunogtinleleteoretice,cat gi pentru
aplicalive estecondilie de promovabilitate.
t

Ciclul de studii - se alegeuna din variantele- Licenld./Master/Doctorat


negimul disciplinei (conlinut)- pentru nivelul de ticenfi se alege una din variantele- DF (disciplina
I
fundamentali),DD
din domeniu),DS (disciplinade specialiiate),
DC (disciplinacomplementard).
.(dis.ciplina
" Regimul disciplinei
(obligativitate)- se alege una din variantele- DI (disiiplina obligatorie), DO'
(disciplinaopfionalS),DFac (disciplin[ facultativi);A* (Aprofundare)
'
Un creditesteechivalentw25-30 de ore de studiu(activit6{ididacticegi studiuindividual).
Data complet[rii
30/09/2013
Data aviz[rii in
departament
22.11.2013

Titular curs
Conf. Dr. Felix Arion

Titular lucr[ri seminarii


Conf. Dr. Felix Arion

Nr.__________din _________

Formular USAMV 0211010102


FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. Instituia de nvmnt superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii1)
1.6. Specializarea/ Programul de studii
1.7. Forma de nvmnt

Universitatea de tiine Agricole i Medicin Veterinar din Cluj-Napoca


Horticultura
Horticultur i Peisagistic
Horticultura
Master
Proiectarea, amenajarea i ntreinerea spaiilor verzi
IF

2. Date despre disciplin


2.1. Denumirea disciplinei Amenajarea teritoriului i desen 1
2.2. Titularul activitilor de curs
Prof. dr. Marcel Dirja
2.3. Titularul activitilor de seminar/ laborator/ proiect
Prof. dr. Marcel Dirja
2.6. Tipul de
2.4. Anul de studiu
I
2.5. Semestrul 1
Continu
evaluare

2.7. Regimul
disciplinei

Continut2
Obligativitate3

S*
DO

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competene

Nu este cazul
Studentul trebuie sa aiba cunostinte referitoare la Topografie, Geometrie

3.1. Numr de ore pe sptmn


2
din care: 3.2. curs
1
3.3. seminar/ laborator/ proiect
forma cu frecven
28 din care: 3.5.curs
14 3.6.seminar/laborator
3.4.Total ore din planul de invatamant
Distribuia fondului de timp
3.4.1.Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
3.4.2. Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
3.4.3. Pregtire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii i eseuri
3.4.4.Tutoriala
3.4.5.Examinri
3.4.6. Alte activiti
3.7. Total ore studiu individual
92
120
3.8. Total ore pe semestru
5
3.9. Numrul de credite4

1
14
ore
28
8
28
16
2
10

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a cursului

5.2. de desfurare a seminarului/


laboratorului/ proiectului

Cursul clarific problemele teoretice fundamentale de amenajare a spaiului


intravilan i extravilan. n spaiul intravilan, se va prezenta evoluia unui teritoriu
de la planul de situaie planimetric i nivelitic pn la amenajarea n detaliu a
aleilor i potecilor, a taluzurilor, tersaselor precum i trasarea acestor lucrri pe
plan; se bazeaza pe metode si mijloace moderne de predare: expunere, explicare si
demonstrarea tematicii, evidentierea aplicatiilor practice. Vor fi respectate regulile
de conduita universitara stabilite prin regulamente interne sau generale.
In orele rezervate intocmirii proiectului se va pune accentul pe dezoltarea unui nou
concept de proiectare a unei grdini. Concept care ine cont de principiile Feng
Shui. Astfel studentul va nsui noiuni generale privind istoricul i evoluia acestei
arte, precum i elementele care trebuie urmrite n momentul realizrii grdinii:
Pozitive: ciclul constructiv/distructiv, influena animalelor celeste, metodologia
Yin i Yang de concepere a grdinii
Negative care ar putea influena evoluia armonioas a ntregii amenajri (sgeile
otrvite), plantele simbol care atrag norocul, prosperitatea, echilibrul i iubirea.

6. Competene specifice acumulate

Competene
profesionale

Sa cunoasca limbajul de specialitate specific disciplinei.


Sa inteleaga functionarea si relatia dintre elementele ce definesc spatiul.
Sa defineasca principalele elemente specifice amenajarii spatiului.
Sa stapaneasca cunostintele de baza cu privire la desenul tehnic si proiectare
Sa cunoasca diferite metode de amenajare a spatiului
Sa isi insuseasca principiile de amenajare a spatiului.

Competene
transversale

Sa demonstreze capacitatea de concepere, elaborare si proiectare.


Sa participe la programe de vizitare si instruire.
Sa demonstreze preocupare privind perfectionarea principiilor generale ale unei amenajari.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general al disciplinei

7.2. Obiectivele specifice

nsuirea simbolurilor utilizate n desenul tehnic


Realizarea unui proiect la scar
Cunoaterea elementelor Feng Shui i aplicarea acestora ntr-un spaiu sugerat
Realizarea propunerii de amenajare a unei grdini n stil Feng Shui, urmrind
paii nsuii la orele de curs. Proiectul va cuprinde o parte de documentaie
personal - analiza situaiei existente, precum i soluiile propuse pentru
mascarea sau nlturarea elementelor negative, iar pentru o mai bun ntelegere
a proiectului, acesta va fi nsoit de o parte scris Memoriu tehnic justificativ, n
care se va explica i motiva alegerea elementelor utilizate n amenajare.

8. Coninuturi
8.1.CURS
Numr de ore 14
C1. Noiuni introductive
Obiectivul i importana desenului tehnic. Materiale, instrumente i aparate
necesare executrii desenului tehnic. Norme generale pentru executarea desenului
tehnic. Liniile folosite n desenul tehnic. Elementele scrierii: modul de scriere a
literelor i cifrelor, dimensiunile scrierii, caracterul de scriere
C2. Construcii geometrice i racordri
Puncte, drepte, unghiuri. Drepte perpendiculare i drepte paralele. mprirea unui
segment de dreapt. Unghiuri, mpriri de unghiuri. Racordri de drepte prin arce
de cerc. Racordri de drepte cu cercuri prin arce de cerc
C3. Desenul la scar
Generaliti. Fazele executrii desenului la scar. Transformarea scrilor
C4.Ridicarea n plan a terenului
Hri i planuri. Clasificarea ridicrilor topografice. Metode numerice de ridicare
n plan. Operaiile ridicrilor numerice n plan
C5.Lucrri topografice necesare la trasarea proiectelor de organizare,
sistematizare i amenajare a teritoriului
Noiuni generale asupra lucrrilor de trasare. Pregtirea topografic a proiectelor
de organizare, sistematizare i amenajare a teritoriului. Trasarea pe teren a
elementelor topografice ale proiectelor
C6.Nivelarea terenurilor, trasarea planurilor de parcelare i a drumurilor
Nivelarea terenurilor n plan orizontal. Nivelarea terenurilor n plan nclinat.
Modelarea terenurilor. Metode planimetrice de trasare a planurilor de parcelare.
Trasarea drumurilor pe terenuri plane i pe terenuri n pant
C7. Noiuni introductive legate de tiina Feng Shui
Istoria i originile Feng Shui. Cele cinci elemente: ap, foc, metal, lemn, pmnt.
Animalele celeste: dragonul, tigrul, fenixul, estoasa, arpele
C8. Peisajul i formele
Topografia vecintilor i configuraia topografic ideal. Formele i liniile n
designul grdinii: ptrate, cercuri, dreptunghiuri i linii ondulate. Formele n
raport cu zonele urbane i rurale. Tipurile de grdini n funcie de orientarea
acestora
C9. Energia i simbolurile
Energia pozitiv i negativ. Yin i Yang. Ciclul productiv i distructiv.
Elementele nefavorabile n grdin
C10. Elemente constitutive ale unei grdini
Garduri i scri. Pergole i sculpturi. Mobilierul de grdin. Anexele din grdin
C11. Vegetaia n amenajrile Feng Shui
Flori, arbuti i arbori cu Feng Shui bun. Pomi fructiferi care atrag norocul.
Plante cu Feng Shui nefast. Formele frunzelor. Culorile florilor

Metode de
predare
Prelegere

Observaii
2 prelegeri (C1 + C2)

Prelegere

Prelegere

2 prelegeri (C3+C4)

Prelegere
Prelegere

1 prelegere (C5)

Prelegere

1 prelegere (C6)

Prelegere

2 prelegeri (C7+C8)

Prelegere

Prelegere

2 prelegeri (C9+C10)

Prelegere
Prelegere

3 prelegeri
(C11+C12+13)

C12. Apa n grdina Feng Shui


Formulele de amplasare a apei. Bazinele i iazurile artificiale. Detaliile de ap
C13. Iluminatul unei grdini
Corectarea formelor i structurilor duntoare. Exploatarea i evidenierea
elemenetelor importante dintr-o grdin
8.2.LUCRRI PRACTICE
Numr de ore 14
Materiale instrumente i grafic pentru proiectarea peisagistic
materiale i instrumente
scri folosite pentru planurile peisagistice
grafica i semnele convenionale pentru ntocmirea planurilor de
spaii verzi
tipurile de cartu i dimensiunile standard pentru plane
Reprezentarea formelor de relief prin curbe de nivel
forme de relief
metode de reprezentare
Metode de calcul a suprafeelor
metode grafice
metode numerice
metode mecanice
Calculul pantei, trasarea unui drum de pant dat
definiia pantei i exprimarea
trasarea unui drum de pant dat
Elemente de proiectare a schemei de circulaie n parcuri i grdini I
tipuri de alei
racorduri de alei
Elemente de proiectare a schemei de circulaie n parcuri i grdini II
intersecii, accese
scheme de trasee ale circulaiei n parcuri i grdini
Nivelarea terenului
nivelarea n plan orizontal
nivelarea n plan nclinat
Profil longitudinal i transversal
Analiza situaiei existente a unei grdini
analiza aleilor
analiza vegetaiei
analiza elementelor de ap i a sistemului de iluminat
Msurtorile efectuate pentru realizarea planului
msurtorile cu busola
orientrile i direciile
variaii n msurtorile cu busola
Realizarea planului unei grdini cu ajutorul ptratului Lo Shu
identificare colurilor unei grdini i proiectarea sistemului de alei
Amenajarea unei grdini cu ajutorul Pa Kua i ptratului Lo Shu
proiectarea sistemului de alei
Proiectarea vegetaiei
arbori i arbuti
plante floricole i de gazon
Proiectarea luciului de ap, a elementelor de mobilier i a sistemului de
iluminat
Noiuni pentru redactarea Memoriului Tehnic Justificativ

Prelegere
Prelegere

Metode de predare

Observaii

Expunere, dezbatere

Reprezentare grafica

Expunere, dezbatere

Reprezentare grafica

Expunere, dezbatere

Reprezentare grafica

Expunere, dezbatere

Reprezentare grafica

Expunere, dezbatere

Reprezentare grafica

Expunere, dezbatere

Reprezentare grafica

Expunere, dezbatere

Reprezentare grafica

Expunere, dezbatere
Expunere, dezbatere

Reprezentare grafica
Reprezentare grafica

Expunere, dezbatere

Reprezentare grafica

Expunere, dezbatere

Reprezentare grafica

Expunere, dezbatere

Reprezentare grafica

Expunere, dezbatere

Reprezentare grafica

Expunere, dezbatere

Concepere si redactare

1.
2.
3.

Bibliografie Obligatorie:
Drja Marcel, 2000. Combaterea eroziunii solului. Editura Risoprint, Cluj-Napoca.
Blidariu Valeriu, Andrei Wehry, Gheorghe Pricop. 1997. Amenajri de irigaii i drenaje, Editura Interprint, Bucureti.
Georgescu I. , D. Anastasiu. 1965. Cum s citim desenele de construcii. Editura Tehnic, Bucureti.
Hunter. 2009. Irigaii rezideniale automatizate. Ghid de proiectare.

1.

Bibliografie Facultativ:
Plea Ioan, Ionel Jinga, Alexandru Ene, Sorin Cmpean. 2000. mbuntiri funciare i irigarea culturilor. Lucrri practice. Universitatea de
Stiine Agronomice i Medicin Veterinar, Bucureti

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitilor epistemice,


asociailor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
In vederea pregatirii practice corespunzatoare a viitorilor specialisti, a punerii acestora in contact cu situatii concrete din
domeniul lor de pregatire, vor fi invitati specialisti de profil de prestigiu.

10. Evaluare

Tip activitate

10.4.Curs

10.1.Criterii de evaluare
Evaluareacunoqtinfelorteoretice

I 0.5. Seminar/Laborator

| 0.2. Metode de evaluare


Verificare pe parcursin cadrul
sustineriiproiectului
Sustinereproiect

10.3.
Pondere
din
notafinal5
40%

Se vor verifica cunogtiinteleteoretice


600/o
insuqitein cadrul cursului sub forma
redatacaPiesescrisesi Piese
desenateale Memoriului Tehnic.
10.6.Standard minim de perfgrmanfd
.
insu$ireasimbolurilorutilizatein desenultehnic
o Realizareaunui proiect la scar6
o Intocmireaunui proiect de amenajarepeisagistici pentru diferite situatii existente:gridina Feng
Shui
o cunoaqtereaelementelorFeng Shui qi aplicareaacestoraintr-un spa{iusugerat
r
Pentrupromovareesteobligatorieontinereanotei minime de trecerela sustinereaproiectului.
t
-.

Ci.lul de studii- se alegeuna din variantele-Licenta,/MasterlDoctorat


Regimul disciplinei (continut)- pentrunivelul de licenta se alegeuna din variantele-DF ( disciplina fundamentala),DD
_.
{disciplinadin domeniu),DS ( disciplinade specialitate
), DC ( disciplinacomplementara).
"
Regimul disciplinei ( obligativitate)-se alegeuna din variantele- DI ( disciplina obligatorie) DO
( disciplinaoptionala)DFac ( disciplinafacultativa);S* (Sintezd)
Un credit esteechivalentcu 25-30 de ore de studiu ( activitati didacticesi studiu individual).

Data completirii

3 0 .1r . 2 0 1 3
Data avizSrii in
departament
22.11.2013

Titular curs
Prof.dr. Marcel Dirja
\,/

..

Titular lucrari laborator/sem


tnanl
Prof.dr. MarcelDirja

M-

Nr.__________din _________

Formular USAMV 0211010103


FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. Instituia de nvmnt superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii1)
1.6. Specializarea/ Programul de studii
1.7. Forma de nvmnt

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca


Horticultur
Departament I, Horticultur i Peisagistic
Horticultur
Master
Proiectarea, amenajarea i ntreinerea spaiilor verzi
IF

2. Date despre disciplin


2.1. Denumirea disciplinei
Compoziii florale n amenajarea spatiilor verzi 1
2.2. Titularul activitilor de curs
Conf. Dr. Adelina Dumitra
2.3. Titularul activitilor de seminar/ laborator/ proiect
Conf. Dr. Adelina Dumitra
2.7. Regimul
2.6. Tipul de
2.4. Anul de studiu
2.5. Semestrul 1
Sumativ
I
disciplinei
evaluare

Continut2
Obligativitate3

A*
DI

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1. Numr de ore pe sptmn
4
din care: 3.2. curs
2
3.3. seminar/ laborator/ proiect
forma cu frecven
56 din care: 3.5.curs
28 3.6.seminar/laborator
3.4.Total ore din planul de invatamant
Distribuia fondului de timp
3.4.1.Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
3.4.2. Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
3.4.3. Pregtire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii i eseuri
3.4.4.Tutoriala
3.4.5.Examinri
3.4.6. Alte activiti
3.7. Total ore studiu individual
144
200
3.8. Total ore pe semestru
8
3.9. Numrul de credite4

2
28
ore
48
48
34
4
10

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum
4.2. de competene

Floricultur, Plante floricole i de gazon,


Desen i reprezentri grafice

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a cursului
5.2. de desfurare a seminarului/
laboratorului/ proiectului

Informarea, Comunicarea, Modelarea, Dezbaterea; Predarea prin prelegeri libere,


expuneri n Power Point, plane, fie. Studenilor li se pun la dispoziie cursuri de
specialitate i bibliografia necesar pentru buna lor pregtire.
Explicaia, Comunicarea, Demonstraia, Observaia, Experimentul, Conversaia,
Formarea, Deprinderea, Metoda activ-participativ de predare. n cadrul fiecrei
edine de laborator se prezint importana teoretic i aplicativ a lucrrii curente,
modul de lucru, detaliindu-se cele mai semnificative elemente i efectundu-se
demonstraii practice, acestea fiind repetate individual de ctre studeni n vederea
formrii deprinderilor practice necesare unor buni specialiti n domeniu. Se
folosesc ndrumtoare de lucrri practice, materiale specifice fiecrei lucrri,
internet, mijloace de informare i de formare a deprinderilor practice.

Competene
transversale

Competene
profesionale

6. Competene specifice acumulate


Dobndirea deprinderii de analiza i organiza un spaiu, formarea unei culturi vizuale solide, contientizarea
necesitii studiului individual, analiza formelor naturale, sinteza formelor naturale n forme abstracte, stimularea
capacitii de a organiza spaiul exterior utiliznd specii floricole, studiul unor compoziii pn la faza de detaliu
formal, asocierea corect a speciilor floricole n raport cu arhitectura peisajului, tipul i durata nfloririi, talia
plantelor, forma, mrimea i amplasarea compoziiilor florale, armonia i contrastul culorilor n vederea obinerii
unor compoziii peisagistice armonioase.
Creterea creativitii, dezvoltarea abilitii de a organiza spaii diferite din punct de vedere al mrimii, ncadrrii,
tipologiei; dobndirea capacitii de a studia detaliat subiecte, formarea obinuinei de studiu individual, formarea
unei gndiri analitice critice, dezvoltarea unui spirit critic i autocritic obiectiv bazat pe noiuni corecte.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general al disciplinei

7.2. Obiectivele specifice

Obiectivul cursului este de a aduce n atenia studenilor moduri de organizare a


speciilor floricole n diferite contexte, spaii, stiluri peisagistice. Noiuni despre
utilizarea vegetaiei ca factor major de design; influena i relaia speciilor
floricole cu sit-urile luate n studiu. Cursul ofer o introducere n conceptele i
practicile designului ce utilizeaz speciile floricole. Noiunile predate includ:
principiile de design utilizate n compoziiile florale. Studenilor li se va oferi
oportunitatea de a nelege principiile de baz a design-ului, precum i procesul
i implementarea acestuia n mediul reprezentat de materialul vegetal floricol.
Cursul se axeaz pe unicitatea vegetaiei ca element de design, pe modalitile
de dispunere a vegetaiei floricole, legile armoniei i contrastelor, nfiinarea i
ntreinerea suprafeelor amenajate cu specii floricole, tipuri de grdini, exemple
de compoziii florale utilizate n diferite amenajri peisagistice.

8. Coninuturi
8.1.CURS
Numr de ore 28
1. Noiuni introductive
2. Clasificarea speciilor floricole
3. Caracterizarea speciilor floricole din punct de
vedere peisagistic
4. Principii n design-ul i amenajarea spaiilor verzi
5. Principalele grupe de plante floricole utilizate n
compoziiile florale
6. Utilizarea speciilor floricole n diferite amenajri
peisagistice
7. nfiinarea i ntreinerea suprafeelor amenajate
cu specii floricole
8. Tipuri de grdini. Exemple de compoziii florale
utilizate n diferite amenajri peisagistice
8.2.LUCRRI PRACTICE
Numr de ore 28
1. Prezentarea temei de proiectare, informaii
suplimentare, stabilirea procesului de desfurare a
proiectului
2. Documentare pe teren, observarea dispunerii
speciilor floricole n peisajele amenajate din mediul
urban i rural, observarea dispunerii speciilor
floricole n peisajul spontan, natural
3. Tratarea tipurilor de compoziii florale n contexte
date; scheme cromatice, scheme funcionale
4. Aplicarea compoziiilor florale n amenajarea
peisagistic a spaiilor date aplicaii practice a
noiunilor predate n curs
5. Prezentarea i predarea proiectului

Observaii

Metode de predare
Prelegere
Prelegere
Prelegere

2 ore
2 ore
4 ore

Prelegere
Prelegere

4 ore
4 ore

Prelegere

4 ore

Prelegere

4 ore

Prelegere

4 ore

Studiu practic i teoretic

2 ore

Studiu practic i teoretic

4 ore

Studiu practic i teoretic

10 ore

Studiu practic i teoretic

10 ore

Studiu practic i teoretic

2 ore

Bibliografie Obligatorie
1. Dumitra Adelina, 2010, Compoziii floraaale utilizate n amenajri peisagistice, Editura Mediamira, Cluj-Napoca
2. Dumitra Adelina, 2006, Plante floricole i de gazon, Editura Mediamira, Cluj-Napoca

9. Coroborarea confinuturilor disciplineicu agteptlrile reprezentanfilor


comunitlfilor epistemice,
asociafilor profesionale gi angajatori reprezeniativi din domeniul
aferent programului
In vedereaidentificarii unor a
mai actualeteme qi problemepractice,cadreledidactice
participEla conferinlegi simpozioanenafionale,interna{ionale
unde se dezbatteme de specialitate;
se implicd in proiectede cercetarecaretrateazdsubiectespecificedomeniului;
participbri la t6rguri de specialitate,concursuri;
prezentdride noi produsesautehnici;
organvarea unor ateliere de lucru sau participiri la work-shop-uri
organizate de firme sau organiza{ii ce
desfb$oardactivititi in domeniul de interes.

Tip activitate

10.1.Criteriide evaluare

10.2.Metode de evaluare

10.4.Curs

Examinareateoretic[
la sfdrgitulsemestrului.

Examenscris
Activitatea la curs gi examenul
teoretic600/odin nota finali.
Prezenlareala examenulteoretic
estecondi{ionatdde promovarea
examenuluipractic.

I 0.5. Seminar/Laborator

Examenulpractic se face in laborator


gi constdin prezentarea
gi predarea
proiectelorelaboratepe parcursul
semestrului.
Colocviu/lucrdripractice;
- proiect;
- o mapbcu crochiuri, fotografii
proprii gi fiqe, rezultatein urma
studiuluiindividual:
- teme pe parcurs,frec

Esteprevdzut[ I verificare la
sfrArgitul
semestiului.
Activitatea la lucrlri practicegi
examenulpractic 40%odin nota
finald.

r0.3.
Ponderedin
nota final5

10.6.Standardminim de
Stapanireainfo..nut
la verificarile pe parcursesteconditie de prtmovabilitate.
t
-

ciclul de studii- se alegeuna din variantele-Licenta/MasterrDoctorat


Regimul disciplinei (continut)- pentrunivelul de licenta se
alegeuna din variantele-DF ( disciplina fundamentala),DD
ais;tnlina.ai1 d:T.."i"], DS ( disciplina de specialitate DC (
disciplinu comft"-entara;.
),
,{
Kegrmul disciplinei ( obligativitate)- se alegeuna din varianteleDI ( disciplina obligatorie) DO
disciplinaoptionala)DFac ( disciplinafacultativa);A* (Aprofundare)
'n(
un credit esteechivalentcu 25-30 de ore de studiu ( activitati
didacticesi studiu individual).

Data completdrii
22.10.2013
Data avizilrii in
departament
22.11.2013

rRA$
Director d
Prof. dr. Dd

Titular lucrari laborator/seminarii


Adelina DUMITRA$

Nr.__________din _________

Formular USAMV 0211010104


FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. Instituia de nvmnt superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii1)
1.6.Specializarea/ Programul de studii
1.7. Forma de nvmnt

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca


Horticultur
Horticultur i Peisagistic
Horticultur
Master
Proiectare, amenajare i ntreinere spaii verzi
IF

2. Date despre disciplin


2.1. Denumirea disciplinei Specii lemnoase ornamentale pentru amenajarea spaiilor verzi 1
2.2. Titularul activitilor de curs
Prof. dr. Zaharia Dumitru
2.3. Titularul activitilor de seminar/ laborator/ proiect
ef lucrri dr. Zaharia Adrian
2.6. Tipul de
2.7. Regimul
Continut2
2.4. Anul de studiu
I
2.5. Semestrul 1
Sumativa
evaluare
disciplinei
Obligativitate3

A*
DI

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1. Numr de ore pe sptmn
4
din care: 3.2. curs
2
3.3. seminar/ laborator/ proiect
forma cu frecven
56 din care: 3.5.curs
28 3.6.seminar/laborator
3.4.Total ore din planul de invatamant
Distribuia fondului de timp
3.4.1.Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
3.4.2. Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
3.4.3. Pregtire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii i eseuri
3.4.4.Tutoriala
3.4.5.Examinri
3.4.6. Alte activiti
3.7. Total ore studiu individual
144
200
3.8. Total ore pe semestru
8
3.9. Numrul de credite4

2
28
ore
40
45
44
5
10

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum
4.2. de competene

Arboricultur Ornamental, Botanic, Pedologie


Masterandul trebuie s cunoasc influena factorilor de mediu privind creterea i dezvoltarea
plantelor lemnoase, precum i manifestarea nsuurilor peisagistice ale acestora.

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a cursului
5.2. de desfurare a seminarului/
laboratorului/ proiectului

Cursul este interactiv, se desfoar n mare parte sub forma dialogului-rspunznd


ntrebrilor masteranzilor
Lucrrile practice se desfoar n spaii verzi (grdini, parcuri) unde speciile
lemnoase ornamentale sunt n numar mare. Masteranzii analizeaz pe exemplarele
existente, caracterele organelor componente ale plantelor.

Competene
transversale

Competene
profesionale

6. Competene specifice acumulate


S cunoasc toate speciile i ct mai multe cultivare ale plantelor lemnoase care pot fi cultivate n ara noastr,
precum i valorile decorative ale acestor plante, perioada i durata de manifestare a valenelor ornamentale.
S-i aprofundeze cunotinele despre biologia plantelor lemnoase ornamentale.
S cunoasc principiile de asociere n formaiuni peisagistice ale plantelor lemnoase ornamentale.
S demonstreze c dispun de cunotine necesare nelegerii principiilor care guverneaz o bun funcionalitate a
ecosistemelor ornamentale.
S dovedeasc deprinderea necesar organizrii activitilor de cercetare, n vederea mbuntirii tehnologiilor
specifice cultivrii acestor plante n condiiile unui climat urban.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general al disciplinei

7.2. Obiectivele specifice

S-i nsueasc cunotinele referitoare la morfologia i ecologia cultivarelor


horticole aparintoare speciilor lemnoase ornamentale, necesare recunoaterii
acestor cultivare i specii, precum i cultura acestora n ecosistemele
ornamentale.
S neleag obligativitatea peisagistului n ceea ce privete crearea de condiii
ct mai apropiate de cele n care plantele lemnoase ornamentale s-au dezvoltat i
vegeteaz n mod natural.
S stpneasc tehnicile prin care se pot realiza condiiile optime de cultur ale
plantelor lemnoase ornamentale.

8. Coninuturi
8.1.CURS
Numr de ore 28
Aspecte biologice i tehnologice ale cultivarelor horticole
ornamentale, aparinnd speciilor lemnoase i care
datorit valorilor peisagistice se folosesc la amenajarea
spaiilor verzi:
- Cultivarea arborilor foioi cu frunze caduce

Metode de predare

Observaii

Prelegere
ntrebri
Discuii

10 edine

- Cultivarea speciilor lemnoase foioase cu frunze


persistente

Prelegere
ntrebri
Discuii

4 edinte

8.2.LUCRRI PRACTICE
Numr de ore 28
Caractere morfologice i peisagistice ale cultivarelor
horticole aparinnd speciilor lemnoase ornamentale

Studiul plantelor dup


natur, diapozitive, plane

9 lucrri laborator

Recunoaterea speciilor lemnoase cu frunze caduce i a


cultivarelor horticole aparintoare acestor specii

Studiul plantelor dup


natur, diapozitive, plane

3 lucrri laborator

Colocviu

Verificarea cunotinelor

2 lucrri laborator

Bibliografie Obligatorie:
1. Zaharia Dumitru2013- 2014 Notie de curs
2. Iliescu Ana Felicia, (1998), Arboricultur ornamental, Ed. Ceres
3. Zaharia D., Dumitra Adelina, Zaharia A. (2008), Specii lemnoase ornamentale, Ed. Todesco
Bibliografie Facultativ:
1. Zaharia D., et al. (2003), Arboricultur ornamental , Ed. Risoprint

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitilor epistemice,


asociailor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Pentru o mbuntire i actualizare permanent a predrii i a coninutului cursurilor cu cele mai actuale teme i
probleme practice, cadrele didactice vor participa la diverse manifestri tiinifice organizate n ara sau strintate, unde
se vor ntlni cu specialiti din cercetare i producie cu care vor dezbate probleme actuale dar i de perspectiv privind
sortimentul i cultura plantelor lemnoase ornamentale.
10. Evaluare

Tip activitate

r 0.3.
10.1. Criterii de evaluare

10.2.Metode de evaluare

10.4.Curs

Ponderedin
nota finald

Cunoagterea
cerinflor fa\6 de factorii de mediu
ale plantelor lemnoaseapar{indndcultivarelor
Examen
70%
horticole ale speciilor foioase cu frunze
scris
caducesaupersistente.
I 0.5. Seminar/Laborator Recunoagtereaspeciilor qi cultivarelor de
plantelemnoasecu valen{epeisagistice.
Colocviu
30o/o
Recunoaqterea
se face dup[ naturdsau imagini
video.
10.6.Standard minim de performanfl
Pentruobtinreacalificativelordepromovare,maSteranziitrebuies6fac6dovi
decorativeale speciilor gi cultivarelor existentein sortimentulactualin {ard qi strdindtate(Europa),precumgi modul de
asociere$i utilizare in spaJiileverzi, aleacestora.
t
'

Ciclul de studii- se alegeuna din variantele-Licenta/MasterlDoctorat


Regimul disciplinei (continut)- pentrunivelul de licenta se alegeuna din variantele-DF ( disciplina fundamentala),DD
disciPlinadin domeniu),DS ( disciplinade specialitate
), DC ( disciplinacomplemenrara;.
".( Regimul disciplinei ( obligativitate)se alegeuna din variantele- DI ( disciplina obligatorie)DO
( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa);A* (Aprofundare)
a
Un credit esteechivalentcu 25-30 de ore de studiu (activitati didacticesi studiu individual).

Data completdrii
30.r0.2013

Data avizirii in
departament
22.11.2013

Titular curs
Prof. dr. ZahariaDumitru

Titular

$ef

Director de epanament
Prof. dr.

crdr laborator/seminarii
ZahariaAd.qian

Nr.__________din _________

Formular USAMV 0211010105


FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. Instituia de nvmnt superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii1)
1.6. Specializarea/ Programul de studii
1.7. Forma de nvmnt

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca


Horticultura
Horticultura si Peisagistica
Horticultur
Master
Proiectare, amenajare i ntreinere spaii verzi
IF

2. Date despre disciplin


2.1. Denumirea disciplinei Tehnologii speciale de ntreinere a spaiilor verzi 1
2.2. Titularul activitilor de curs
Prof. dr. Dumitru ZAHARIA
2.3. Titularul activitilor de seminar/ laborator/ proiect
ef Lucr. Dr. Adrian ZAHARIA
2.6. Tipul de
2.7. Regimul
2.4. Anul de studiu
I
2.5. Semestrul 1
Continu
evaluare
disciplinei

Continut2
Obligativitate3

A*
DI

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1. Numr de ore pe sptmn
2
din care: 3.2. curs
1
3.3. seminar/ laborator/ proiect
forma cu frecven
28 din care: 3.5.curs
14 3.6.seminar/laborator
3.4.Total ore din planul de invatamant
Distribuia fondului de timp
3.4.1.Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
3.4.2. Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
3.4.3. Pregtire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii i eseuri
3.4.4.Tutoriala
3.4.5.Examinri
3.4.6. Alte activiti
3.7. Total ore studiu individual
92
120
3.8. Total ore pe semestru
4
3.9. Numrul de credite4

1
14
Ore
36
22
20
4
10

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum
4.2. de competene

Amenajarea i ntreinerea spaiilor verzi, Agrotehnic, Arboricultur ornamental, Floricultur


Masterandul trebuie s aib cunotine referitoare la condiiile de mediu specifice ecosistemelor
urbane i influena acestora asupra dezvoltrii plantelor din ecosistem.

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a cursului
5.2. de desfurare a seminarului/
laboratorului/ proiectului

Cursurile sunt interactive, se desfoar sub form de dialog, se pun ntrebri, se


dau rspunsuri.
Lucrrile practice se desfoar n parcuri, grdini, diferite spaii verzi i se
particip efectiv la activiti de ntreinere de sezon.

Competene
transversale

Competene
profesionale

6. Competene specifice acumulate


S cunoasc gama de utilaje folosite la lucrrile de ntreinere a spaiilor verzi.
S cunoasc tehnicile moderne de aplicare a lucrrilor de ntreinere.
S cunoasc fundamentarea biologic care st la baza executrii lucrrilor de ntreinere a plantelor din spaiile
verzi.
S cunoasc suficiente date despre ntreinerea celorlalte componente ale spaiului verde, altele dect vegetaia.
S cunoasc legislaia care reglementeaz interveniile de ntreinere a componentelor unui spaiu verde.
S neleag i s desfoare activiti de cercetare specifice activitilor de ntreinere a componentelor spaiului
verde.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general al disciplinei

7.2. Obiectivele specifice

S-i nsueasc cunotinele de Fiziologie, Biologie, Agrotehnic, Agrochimie


etc. necesare nelegerii necesitii aplicrii la timp i n mod corect a lucrrilor
de ntreinere a componentelor unui spaiu verde, n special a vegetaiei.
S-i nsueasc principiile aplicrii corecte a lucrrilor de ntreinere a
vegetaiei din spaiile verzi.
S-i dezvolte aptitudinile i deprinderile necesare utilizrii eficiente i corecte a
utilajelor destinate lucrrilor de ntreinere a spaiilor verzi.

8. Coninuturi
8.1.CURS
Numr de ore 14
Lucrri de ntreinere aplicate vegetaiei lemnoase la
intrarea n repaus vegetativ.
Lucrri de ntreinere aplicate vegetaiei lemnoase
arbustive, inclusiv trandafirilor imediat dup intrarea n
repaus vegetativ.
Lucrri de ntreinere aplicate peluzelor, instalaiilor i
suprafeelor cu ap n vederea pregtirii acestora pentru
perioada cu temperaturi sczute.
Lucrri de ntreinere ce caracter de conservare pentru
perioada de iarn a instalaiilor, accesoriilor, mobilierului
etc. existent n spaiul verde.

8.2.LUCRRI PRACTICE
Numr de ore 14
Strngerea frunzelor, fasonarea coroanelor, afnarea
solului din preajma arborilor din spaiile verzi.
Lucrri de pregtire pentru iarn a trandafirilor i a
celorlali arbuti ornamentali din spaiile verzi.
Lucrri de tuns iarba,scarificat, fertilizat gazonul n
vederea creterii rezistenei la condiiile vitrege din
timpul iernii.

Metode de predare

Observaii

Prelegere - dialog

1 prelegere

Prelegere - dialog

2 prelegeri

2 prelegeri
Prelegere - dialog

Prelegere - dialog

2 prelegeri

Executare lucrri.

2 lucrri laborator

Executare lucrri.

2 lucrri laborator

Executare lucrri.

2 lucrri laborator

Colocviu

1 lucrare laborator

Bibliografie Obligatorie:
1. Zaharia D. - Note de curs, 2013-2014
2. Zaharia D. et. al. 2003. Arboricultur ornamental, Editura Todesco.
3. Petrescu F. 1983. Lucrri de ntreinere n parcuri i grdini, Editura Ceres, Bucureti.
Bibliografie Facultativ:
1. Zaharia D. 1998. Arboricultur ornamental, Editura Triade, Cluj-Napoca.
2. Iliescu Ana-Felicia 1998. Arboricultur ornamental, Editura Ceres, Bucureti.

9. Coroborarea confinuturilor disciplineicu agteptlrile reprezentanfilorcomunitlfilor epistemice,


asocia{ilorprofesionalegi angajatori reprezentatividin domeniul aferent programului
Pentruimbun6tA!ireaqiactualizareapermanentdapreddriigiacon[inutuluicursurilor@
problemepractice,cadreledidacticevor participa la diversemanifestdriqtiintifice organizatein
lari sau strdinitate,unde
se vor intdlnii cu specialiqtidin cercetareqi producfiecu carevor dezbateproblemeactualedar qi de perspectivdprivind
metodeleqi tehnicileaplicatein executarea
lucrdrilorde intretinerea spatiilorverzi.
10.Evaluare

Tip activitate

10.1.Criterii de evaluare

10.2.Metode de evaluare

10.3.
Pondere
din
notafinald

10.4.Curs

Lucr[ri
de intrelinere aplicate
speciilor lemnoase gi erboase din
spafiifeverzi \a s{brqitulperioadeide
vegeta{ie.
Lucriri de intrefinere cu caracter de
Verificare pe parcurs
70o/o
conseryare aplicate instalatiilor de
api, diverselor construcfii sau anexe
cu rol ornamentalexistentein spaliile
verzi, inainte de venireacondiliilor de
iam5.
10.5.Seminar/Laborator
principiilor de utilizareqi
Cunoaqterea
funcfionarea uneltelor qi utilajelor
destinateexecut[rii unor lucrdri de
intrelinerea componentelorunui
Colocviu'
30o/o
spa{iuverde.
Cunoaqterea
modului de executarea
lucririlor de intrelinereaplicate
componentelorunui spatiuverde.
10.6.Standard minim de performanfi
PentruapromoVa'masteranziitrebuies6fac[dovadac6st6p6nescbine
lucrdri practice.De asemenea,ci suntfamiliarizafi cu vocabularulspecifical disciplinei. Pentrua promova,este
obfigatoriu ca masteranziisi obfin[ calificative de promovarela toateprobelede evaluare.
t
-

Ci"lul de studii- se alegeuna din variantele-Licenta./Master/Doctorat


Regimul disciplinei (continut)- pentrunivelul de licenta se alegeuna din variantele-DF ( disciplina fundamentala),DD
disciplina din domeniu),DS ( disciplina de specialitate), DC ( disciplina complementara).
.(
"
Regimul disciplinei 1 obligativitate)- se alegeuna din variantele- DI ( disciplina obligatorie)DO
( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa);A* (Aprofundare)
a
Un credit esteechivalentcu 25-30 de ore de studiu ( activitati didacticesi shrdiu individual).

Data completirii
10.0
r .2013
Data avizlrii in
departament
22.11.2013

Titularcurs

Nr.__________din _________

Formular USAMV 0211010106


FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. Instituia de nvmnt superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii1)
1.6. Specializarea/ Programul de studii
1.7. Forma de nvmnt

Universitatea de tiine Agricole i Medicin Veterinar din Cluj-Napoca


Horticultura
Horticultur i Peisagistic
Horticultura
Master
Proiectarea, amenajarea i ntreinerea spaiilor verzi
IF

2. Date despre disciplin


2.1. Denumirea disciplinei Amenajarea teritoriului i desen 2
2.2. Titularul activitilor de curs
Prof.dr. Marcel Dirja
2.3. Titularul activitilor de seminar/ laborator/ proiect
Prof.dr. Marcel Dirja
2.6. Tipul de
2.4. Anul de studiu
I
2.5. Semestrul 2
Sumativ
evaluare

2.7. Regimul
disciplinei

Continut2
Obligativitate3

S*
DO

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1. Numr de ore pe sptmn
1
din care: 3.2. curs
1
3.3. seminar/ laborator/ proiect
forma cu frecven
28 din care: 3.5.curs
14 3.6.seminar/laborator
3.4.Total ore din planul de invatamant
Distribuia fondului de timp
3.4.1.Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
3.4.2. Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
3.4.3. Pregtire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii i eseuri
3.4.4.Tutoriala
3.4.5.Examinri
3.4.6. Alte activiti
3.7. Total ore studiu individual
92
120
3.8. Total ore pe semestru
4
3.9. Numrul de credite4

1
14
ore
28
8
28
16
2
10

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum
4.2. de competene

Nu este cazul
Studentul trebuie sa aiba cunostinte referitoare la Topografie (elemente planimetrice si elemente
nivelitice), Geometrie, Desen tehnic

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a cursului

5.2. de desfurare a seminarului/


laboratorului/ proiectului

Disciplina cuprinde documentaii i concepii noi n proiectarea, execuia i


exploatarea lucrrilor de irigaii, precum i cele de combatere a eroziunii solului.
Amenajarea teritoriului cuprinde noiuni de amenajarea a spaiului intravilan i
extravilan. n cel intravilan se va prezenta planul de situaie planimetric i nivelitic
pn la amenajarea microsistemelor de irigaie, drenajul subteran, precum i trasarea
acestor lucrri de pe plan pe teren. n spaiul extravilan, se vor prezenta principalele
lucrri de combatere a eroziunii solului, prevenirea excesului de umiditate, lucrri
pentru protecia mediului folosite n amenajrile complexe pe subbazine i bazine
hidrografice. nsuirea cunotinelor stabilite prin programa cursului ofer
posibilitatea studentului de a formula rspunsuri i idei la numeroasele probleme pe
care le ridic terenului n idea realizrii unui sitem de irigaie performant i
automatizat i metode moderne de combatere a eroziunii solului.
In orele rezervate intocmirii proiectului se vor clarifica problemele teoretice
fundamentale de amenajare a unui sistem de irigaie i metodele de combatere a
eroziunii solului. Se va prezenta evoluia unui sistem de irigaie, elementele
componente, tipurile i dimensiunea conductelor etc.

Competene
profesionale

Sa cunoasca limbajul de specialitate specific disciplinei.


Sa defineasca principalele elemente tehnice ale unui sistem de irigare.
Sa stapaneasca cunostintele de baza cu privire la lucrarile de imbunatatiri funciare (irigarea terenurilor si
combaterea eroziunii solului)
Sa cunoasca diferite metode de amenajare a terenului intravilan si extravilan cu lucrari de IF.
Sa isi insuseasca principiile de amenajare a teritoriului cu lucrari de IF.

Competene
transversale

6. Competene specifice acumulate

Sa demonstreze capacitatea de concepere, elaborare si proiectare a lucrarilor de IF.


Sa participe la programe de vizitare si instruire.
Sa demonstreze preocupare privind perfectionarea principiilor generale ale unei amenajari cu lucrari de IF.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general al disciplinei
7.2. Obiectivele specifice

Realizarea propunerii de amenajare a unui sistem de irigaie, urmrind paii


nsuii la orele de curs.
Proiectul va cuprinde o parte de documentaie personal - analiza situaiei
existente, precum i soluiile propuse pentru amenajarea unui sistem performant
i funcional de irigaie, iar pentru o mai bun ntelegere a proiectului, acesta va
fi nsoit de o parte scris Memoriu tehnic justificativ, n care se va explica i
motiva alegerea componentelor sistemului (tipurile de aspersoare, localizarea
electrovanelor, dimensionarea conductelor etc),
calcularea debitelor
i.dimensionarea conductelor.

8. Coninuturi
8.1.CURS
Numr de ore 14
C1. Micro irigarea
Definiii i principii. Scurt istoric. Avantajele utilizrii unui sistem de
microirigare
C2. Sisteme de filtrare a apei pentru irigaii
C3. Componentele unui sistem de irigaii I
Picurtoare. Tuburi perforate. Aspersoare
C4. Componentele unui sistem de irigaii II
Micro irigatoare. Tipuri de duze. evi i racorduri. Electrovane
C5. Componentele unui sistem de irigaii III
Dispozitive de compensare a presiunii. Programatoare i sisteme de control
modulare. Senzor de ploaie. Accesorii
C6. Raportul sol-ap-plant
Raportul sol-ap. Raportul plant-ap
C7. Calitatea i conservarea apei
Surse alternative de ap. Tipuri de amenajri i metode de udare
C8. Calcule efectuate n proiectarea unui sistem de microirigare
Debitului. Rata de udare. Dimensionarea conductelor
C9. Criterii de proiectare a unui sistem de irigaii
Randamentul de distribuire. Uniformitatea de distribuire. Criterii de
proiectare n peisagistic. Proiectarea staiei de pompare. Proiectarea
instalaiilor de irigare
C10. Procedura de montare a unui sistem de micro irigare
Pregtirea terenului pentru irigaii. Instalarea conductei principale.
Racordarea la sursa de ap. Monstarea aspersoarelor. Instalarea
programatorului
C11.Trasarea lucrrilor asupra solului
Trasarea amenajrilor de irigaii. Trasarea amenajrilor de desecare-drenaj
Trasarea amenajrilor de combatere a eroziunii solului
C12. Combaterea excesului de umiditate prin desecri drenaj
Lucrri pentru regularizarea regimului apei n exces. Reeaua de canale
colectare i evacuare a apei n exces. Coborrea nivelului freatic
C13. Combaterea eroziunii solului
Noiuni generale. Complexul de msuri i lucrri n combaterea eroziunii
solului
C14. Combaterea eroziunii solului
Lucrri speciale de combatere a eroziunii de suprafa: nivelare, canale de
coast, terase, debuee. Stabilizarea solului cu ajutorul vegetaiei,
geotextilelor, dalelor ecologice

Observaii

Metode de
predare
Prelegere

2 prelegeri (C1 + C2)

Prelegere
Prelegere

2 prelegeri (C3+C4)

Prelegere
Prelegere

2 prelegere (C5+C6)

Prelegere
Prelegere

2 prelegeri (C7+C8)

Prelegere
Prelegere

2 prelegeri (C9+C10)

Prelegere

Prelegere

2 prelegeri (C11+C12)

Prelegere
Prelegere

2 prelegeri (C13+C14)

Prelegere

8.2.LUCRARI PRACTICENumlr de ore - 14


1. Efectuareaplanului proprietS{ii. implrfirea in zonede irigat
2. Alegereaaspersoarelorqi a duzelor
3. Amplasareaaspersoarelorqi implrfirea lor pe zone
4. Implrfirea zonelorin circuite.
Pozitionareavanelorqi dimensionarea
oonductelor
5. Localizareaelectrovanelor.
Schemacircuitelorgi dimensionarea
conductelor.
Trasareacircuitelor.Linia principalSde alimentare
6. Determinareacapacitlfii surseide alimentare cu apl
7. Schemadesf?lquratla instalafieide irigat
C8. Pompe utilizate in instalafii de irigat. Exemplu de calcul
9. Metode de calcul a parametrilor surseide alimentare cu ap5
10. RedactareaMemoriului Tehnic Justificativ.
Lista de materialeutilizate
11. Executareaunui sistemde drenaj: ad6ncimea
de drenaj,tipuri
de drenuri gi drenaj, amplasareagi dimensionarearetelei de drenaj
12. Trasarea terenurilor in pantl - lucrare speciall C.E.S.:
clasificari, elementelorcomponente;
dimensionarea
13.Valuri de pim6nt: clasificari,elementelorcomponente;
dimensionarea
14. Sisteme de proiecfie folosite in desenul tehnic: proiectia
ortogonalS;adevirata m6rime a elementelorrepreznntate

Expunere,d,ezbatere
Expunere,dezbatere
Expunere,dezbatere
Expunere, dezbaterc

Reprezentaregrafica
Calculsi dimensionare
Reprezentaregra{rca
Reprezentaregrafrca

Expunere, dezbatere

Calculesi dimensionari

Expunere, dezbatere
Expunere,dezbatere
Expunere,dezbatere
Expunere, dezbatere
Expunere, dezbatere

Calcule si determinari
Reprezentaregrafica
Calcule si determinari
Calcule si dimensionari
Conceperesi redactare

Expunere,dezbatere

Reprezentaregrafica

Expunere,dezbatere

Reprezentaregrafrca

Expunere,dezbatere

Calcule si dimensionari

Expunere,dezbatere

Reprezentaregrafrca

BibIiografie ObIigatorie:
1. lliescuFelicia,GabrielaCostea,1998.indrumStor
pentruiniliereain proiectarea
peisagistica.
Universitatea
de gtiinle
_
Agronomicegi MediciniVeterinard,Bucuregti.
2. PamelardJ.C.,1990.Jardin,creation- entretien,Ed. Dumas,Saint-Etienne.
3. LilianToo, 2007.Ghidulcompletilustralde FenqShui pentruqredini.pro Editurisi Tiooorafie.Bucuresti.
BibIiografie Facultativd:
Colecliacasa$i gredina,Bucure$ti.
1. .19?"" of Guides,2008.9rddiniingenioase.
2. WebsterR. 2004.FenqShui pentruoradind.EdituiaVOX. Etuturesti,

9. Coroborarea confinuturilor disciplineicu aqteptlrile reprezentanfilorcomunitSgitorepistemice,


ale si a
tori reDrezentativi din domeniul aferent
In vedereapregatirii practicecorespunzatoare
a viitorilor specialisti,a punerii acestorain contactcu situatli concrrete
ain
domeniul lor de pregatire.vor fi invitati snecialistide orofil de orestisi
10. Evaluare
Tip activitate

I 0.I . Criterii de evaluare

10.4.Curs

10.2.Metodede evaluare

10.3.
Pondere
din
notafinal[

Evaluarea
cunostintelor
teoretice
Examen
40o/o
Se vor verifica cunoqtiin{eleteoretice Verificare pe parcurs
60Yo
insuqitein cadrul cursului sub forma
Sustinereproiect
redataca Piesescrisesi Piese
desenate
ale MemoriuluiTehnic.
10.6.Stan6spdminim de performantl
r Insu$ireaelementelorcomponente
ale unui sistemde irigafii
o Realizareaunui sistemde irigalii la scar6
r Cunoa$terea
moduluide realizarea unui sistem
r VerificareLcunogtintelorse va face sub formS de sus{inereora15a unui proiect realizatla orele de lucrdri Dractice.
I 0.5. Seminar/Laborator

'
'

Ciclul de studii- se alegeuna din variantele-Licenta,/Master/Doctorat


Regimul disciplinei (continut)- pentrunivelul de licenta se alegeuna din variantele-DF ( disciplina fundamentala),DD
{disciplinadin domeniu).DS ( disciplinade specialitate
), DC ( disciplinacomplementara).
"
Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alegeuna din variantele- DI ( disciplinaobligatorie) DO
( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa);S* (Sintezb)
a
Un credit esteechivalentcu 25-30 de ore de studiu ( activitati didacticesi studiu individual).

Datacompletdrii
30.11.2013
Data avizdrii in
departament
22.11.2013

Titular curs
Prof.dr. Marcel Diria

Director

Titular lucrari laborator/seminarii


Prof.dr. Marcel Diria

Nr.__________din _________

Formular USAMV 0211010107


FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. Instituia de nvmnt superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii1)
1.6.Specializarea/ Programul de studii
1.7. Forma de nvmnt

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca


Horticultur
Horticultur i Peisagistic
Horticultur
Master
Proiectare, amenajare i ntreinere spaii verzi
IF

2. Date despre disciplin


2.1. Denumirea disciplinei Specii lemnoase ornamentale pentru amenajarea spaiilor verzi 2
2.2. Titularul activitilor de curs
Prof. dr. Zaharia Dumitru
2.3. Titularul activitilor de seminar/ laborator/ proiect
ef lucrri dr. Adrian Zaharia
2.6. Tipul de
2.7. Regimul
Continut2
2.4. Anul de studiu
I
2.5. Semestrul 2
Sumativ
evaluare
disciplinei
Obligativitate3

A*
DI

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1. Numr de ore pe sptmn
4
din care: 3.2. curs
2
3.3. seminar/ laborator/ proiect
forma cu frecven
56 din care: 3.5.curs
28 3.6.seminar/laborator
3.4.Total ore din planul de invatamant
Distribuia fondului de timp
3.4.1.Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
3.4.2. Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
3.4.3. Pregtire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii i eseuri
3.4.4.Tutoriala
3.4.5.Examinri
3.4.6. Alte activiti
3.7. Total ore studiu individual
119
175
3.8. Total ore pe semestru
7
3.9. Numrul de credite4

2
28
ore
30
40
34
5
10

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum
4.2. de competene

Arboricultur Ornamental, Botanic, Pedologie


Masterandul trebuie s cunoasc influena factorilor de mediu privind creterea i dezvoltarea
plantelor lemnoase, precum i manifestarea nsuurilor peisagistice ale acestora.

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a cursului
5.2. de desfurare a seminarului/
laboratorului/ proiectului

Cursul este interactiv, se desfoar n mare parte sub forma dialogului-rspunznd


ntrebrilor masteranzilor
Lucrrile practice se desfoar n spaii verzi (grdini, parcuri) unde speciile
lemnoase ornamentale sunt n numar mare. Masteranzii analizeaz pe exemplarele
existente, caracterele organelor componente ale plantelor.

Competene
transversale

Competene
profesionale

6. Competene specifice acumulate


S cunoasc toate speciile i ct mai multe cultivare ale plantelor lemnoase care pot fi cultivate n ara noastr,
precum i valorile decorative ale acestor plante, perioada i durata de manifestare a valenelor ornamentale.
S-i aprofundeze cunotinele despre biologia plantelor lemnoase ornamentale.
S cunoasc principiile de asociere n formaiuni peisagistice ale plantelor lemnoase ornamentale.
S demonstreze c dispun de cunotine necesare nelegerii principiilor care guverneaz o bun funcionalitate a
ecosistemelor ornamentale.
S dovedeasc deprinderea necesar organizrii activitilor de cercetare, n vederea mbuntirii tehnologiilor
specifice cultivrii acestor plante n condiiile unui climat urban.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general al disciplinei

7.2. Obiectivele specifice

S-i nsueasc cunotinele referitoare la morfologia i ecologia cultivarelor


horticole aparintoare speciilor lemnoase ornamentale, necesare recunoaterii
acestor cultivare i specii, precum i cultura acestora n ecosistemele
ornamentale.
S neleag obligativitatea peisagistului n ceea ce privete crearea de condiii
ct mai apropiate de cele n care plantele lemnoase ornamentale s-au dezvoltat i
vegeteaz n mod natural.
S stpneasc tehnicile prin care se pot realiza condiiile optime de cultur ale
plantelor lemnoase ornamentale.

8. Coninuturi
8.1.CURS
Numr de ore 28
Aspecte biologice i tehnologice ale speciilor i
cultivarelor horticole de plante lemnoase recomandate i
utilizate n amenajarea spatiilor verzi
- Specii i cultivare de arbuti foioi ornamentali

Metode de predare

Observaii

Prelegere
ntrebri
Discuii

7 edine

- Specii i cultivare de plante lemnoase rinoase folosite


n amenajarea spaiilor verzi

Prelegere
ntrebri
Discuii

7 edinte

8.2.LUCRRI PRACTICE
Numr de ore 28
Caractere morfologice i peisagistice ale cultivarelor
horticole aparinnd speciilor lemnoase ornamentale
- Recunoaterea speciilor i cultivarelor de arbuti foioi
ornamentali

Studiul plantelor dup


natur, diapozitive, plane

6 lucrri laborator

- Recunoaterea speciilor i cultivarelor de plante


lemnoase rinoase

Studiul plantelor dup


natur, diapozitive, plane

6 lucrri laborator

Colocviu

Verificarea cunotinelor

2 lucrri laborator

Bibliografie Obligatorie:
1. Zaharia Dumitru2013- 2014 Notie de curs
2. Iliescu Ana Felicia, (1998), Arboricultur ornamental, Ed. Ceres
3. Zaharia D., Dumitra Adelina, Zaharia A. (2008), Specii lemnoase ornamentale, Ed. Todesco
Bibliografie Facultativ:
1. Zaharia D., et al. (2003), Arboricultur ornamental , Ed. Risoprint

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitilor epistemice,


asociailor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Pentru o mbuntire i actualizare permanent a predrii i a coninutului cursurilor cu cele mai actuale teme i
probleme practice, cadrele didactice vor participa la diverse manifestri tiinifice organizate n ara sau strintate, unde
se vor ntlni cu specialiti din cercetare i producie cu care vor dezbate probleme actuale dar i de perspectiv privind
sortimentul i cultura plantelor lemnoase ornamentale.
10. Evaluare

Tip activitate

10.l Criterii de evaluare

10.2.Metode de evaluare

10.4.Curs

10.3.
Pondere
din
notafinalI

Cunoagterea
cerinflor fa\d de factorii de mediu
speciilor gi cultivarelor de arbugti foioqi
Examen
70o/o
ornamentali precum gi modul de utilizare al
scris
acestorain spatiile verzi
I U.5.Seminar/Laborator Recunoagtereaspeciilor gi cultivarelor de
arbugti foioqi gi plante rlqinoase ornamentale,
recomandate qi utilizate pentru amenajarea
Colocviu
30%
spa{iilorverzi.
Recunoagterea
se face dupd naturi sau imagini
video.
!u.o. st4ngard minim de performantl
Pentruob{inreacalificativelo. d. R.o.
decorativeale speciilor qi cultivarelor existentein sortimentulactualin
fari gi strdindtaie(Europa),precumqi modul de
asociere$i utilizare in spafiileverzi, ale acestora.
t
-.

ciclul de studii- se alegeuna din variantele-Licenta./Master/Doctorat


Regimul disciplinei (continut)- pentrunivelul de licenta se alegeuna din variantele-DF (
disciplina fundamentala),DD
disciplina din domeniu), DS ( disciprinade specialitate DC ( disciplina complementara).
),
.(
-Regimul disciplinei ( obligativitate)-se alegeuna din variantele- DI ( disciplina
obligatorie) DO
-.
disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa);A* (Aprofundare)
',(
Un credit esteechivalentcu 25-30 de ore de studiu (activitati didacticesi studiu individual).

Data completdrii
30.10.2013

Data avizdrii in
departament
22.1r.2013

Titular curs
Prof. dr. ZahariaDumitru

Titular luc
$ef luc

Director de departament
Prof. dr. Dj/ulMrj*n\t

borator/seminarii
ahariaAdrian

Nr.__________din _________

Formular USAMV 0211010108


FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. Instituia de nvmnt superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii1)
1.6.Specializarea/ Programul de studii
1.7. Forma de nvmnt

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca


Horticultura
Horticultura si Peisagistica
Horticultur
Master
Proiectare, amenajare i ntreinere spaii verzi
IF

2. Date despre disciplin


2.1. Denumirea disciplinei Tehnologii speciale de ntreinere a spaiilor verzi 2
2.2. Titularul activitilor de curs
Prof. dr. Dumitru ZAHARIA
2.3. Titularul activitilor de seminar/ laborator/ proiect
ef Lucr. Dr. Adrian ZAHARIA
2.6. Tipul de
2.7. Regimul
2.4. Anul de studiu
I
2.5. Semestrul 2
Sumativ
evaluare
disciplinei

Continut2
Obligativitate3

A*
DI

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1. Numr de ore pe sptmn
4
din care: 3.2. curs
2
3.3. seminar/ laborator/ proiect
forma cu frecven
56 din care: 3.5.curs
28 3.6.seminar/laborator
3.4.Total ore din planul de invatamant
Distribuia fondului de timp
3.4.1.Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
3.4.2. Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
3.4.3. Pregtire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii i eseuri
3.4.4.Tutoriala
3.4.5.Examinri
3.4.6. Alte activiti
3.7. Total ore studiu individual
119
175
3.8. Total ore pe semestru
7
3.9. Numrul de credite4

2
28
Ore
40
30
35
4
10

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum
4.2. de competene

Amenajarea i ntreinerea spaiilor verzi, Agrotehnic, Arboricultur ornamental, Floricultur


Masterandul trebuie s aib cunotine referitoare la condiiile de mediu specifice ecosistemelor
urbane i influena acestora asupra dezvoltrii plantelor din ecosistem.

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a cursului
5.2. de desfurare a seminarului/
laboratorului/ proiectului

Cursurile sunt interactive, se desfoar sub form de dialog, se pun ntrebri, se


dau rspunsuri.
Lucrrile practice se desfoar n parcuri, grdini, diferite spaii verzi i se
particip efectiv la activiti de ntreinere de sezon.

Competene
transversale

Competene
profesionale

6. Competene specifice acumulate


S cunoasc gama de utilaje folosite la lucrrile de ntreinere a spaiilor verzi.
S cunoasc tehnicile moderne de aplicare a lucrrilor de ntreinere.
S cunoasc fundamentarea biologic care st la baza executrii lucrrilor de ntreinere a plantelor din spaiile
verzi.
S cunoasc suficiente date despre ntreinerea celorlalte componente ale spaiului verde, altele dect vegetaia.
S cunoasc legislaia care reglementeaz interveniile de ntreinere a componentelor unui spaiu verde.
S neleag i s desfoare activiti de cercetare specifice activitilor de ntreinere a componentelor spaiului
verde.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general al disciplinei

7.2. Obiectivele specifice

S-i nsueasc cunotinele de Fiziologie, Biologie, Agrotehnic, Agrochimie


etc. necesare nelegerii necesitii aplicrii la timp i n mod corect a lucrrilor
de ntreinere a componentelor unui spaiu verde, n special a vegetaiei.
S-i nsueasc principiile aplicrii corecte a lucrrilor de ntreinere a
vegetaiei din spaiile verzi.
S-i dezvolte aptitudinile i deprinderile necesare utilizrii eficiente i corecte a
utilajelor destinate lucrrilor de ntreinere a spaiilor verzi.

8. Coninuturi
8.1.CURS
Numr de ore 14
Lucrri de ntreinere aplicate vegetaiei lemnoase la
sfritul perioadei de repaus vegetativ i pe toat perioada
de vegetaie.
Lucrri de ntreinere aplicate vegetaiei erbacee la sfritul
repausului vegetativ i pe toat perioada de vegetaie.
Lucrri de ntreinere aplicate anexelor, instalaiilor i
mobilierului existent n spaiile verzi de la nceputul
primverii i pn la sfritul toamnei.

8.2.LUCRRI PRACTICE
Numr de ore 28
Executarea lucrrilor de ntreinere aplicate vegetaiei
lemnoase din spaiile verzi n perioada de iarn
primvar pn la sfritul verii.

Metode de predare

Observaii

Prelegere - dialog

6 prelegeri

Prelegere - dialog

6 prelegeri

2 prelegeri
Prelegere - dialog

Executare lucrri.

5 lucrri practice
5 lucrri practice

Executarea lucrrilor de ntreinere a vegetaiei erbacee


existent n spaiile verzi, din primvar pn la sfritul
verii.

Executare lucrri.

Executarea de lucrri de ntreinere aplicate celorlalte


componente ale spaiului verde (altele dect vegetaia)
pe perioada din primvar pn la sfritul verii.

Executare lucrri.

3 lucrri practice

1 lucrare laborator

Colocviu
Bibliografie Obligatorie:
1. Zaharia D. - Note de curs, 2013-2014
2. Zaharia D. et. al. 2003. Arboricultur ornamental, Editura Todesco.
3. Petrescu F. 1983. Lucrri de ntreinere n parcuri i grdini, Editura Ceres, Bucureti.
Bibliografie Facultativ:
1. Zaharia D. 1998. Arboricultur ornamental, Editura Triade, Cluj-Napoca.
2. Iliescu Ana-Felicia 1998. Arboricultur ornamental, Editura Ceres, Bucureti.

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitilor epistemice,


asociailor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Pentru imbunFttdlirea$i a"tuulirar.


problemepractice,cadreledidacticevor participa la diversemanifestdriqtiinlifice
organizateinlard sau striindtate,unde
se vor intdlnii cu specialigtidin cercetareqi producfiecu carevor dezbateprobleme
ictuale aar qi ae perspectivdprivind
metodele$i tehnicileaplicatein executarea
luqririlor de intrelinerea spaliiiorverzi.
10.Evaluare

10.1.Criterii de evaluare

I 0.5. Seminar/Laborator

10.2.Metodede evaluare

Cunoagterea tehnologiilor gi a
tehnicilor actuale de executare a
lucririlor
de
intre(inere
a
componentelor unui spa{iu verde
(vegetafie,luciu de apd, instala{ii,
mobilier, construc{ii,re{ele edilitare,
refelede acces,etc.).
Cunoaqtereaparametrilor calitativi ai
executdrii lucririlor de intrelinere
aplicate componentelor spa{iilor
verzi.
Cunoaqterea
momentuluioptim de
aplicarea lucr6rilor de intrefinereale
componentelor
spatiilorverziprecum
gi corectitudineade executarea
acestorlucriri.

10.3.
Pondere
din
notafinald

10.6.Standard minim de
Pentrua promova, masteranziit
fucriri practice.De asemenea,
c[ sunt familiarizali cu vocabularulspecificat discipiinei.pentru a promova,este
obligatoriuca masteranzii
sdobtindcalificative
de
Ia toateprobelede evaluare.
t
-,

ciclul de studii- se alegeuna din variantele-Licenta/Master/Doctorat


Regimul disciplinei (continut)- pentrunivelul de licenta se alegeuna din varianteleDF ( disciplina fundamentala),DD
..
disciplinadin domeniu),DS ( disciplinade specialitate DC ( disciplinacomplementara.l.
),
,(
-.
Reeimuldisciplineil obligativitate)-sealegeuna din variantele- DI ( disciplina
obligatorie)DO
_.
disciplinaoprionala)DFac( disciplinalaculrativa).
,(
'
Un creditesteechivalentcu 25-30de ore de studiu( activitatididacticesi studiuindividual).

Data completirii
30.'n.2013
Data avizirii in
departament
22.11.2013

Titular curs
Dumitru ZAHARIA

'l.goni>--

Director
Prof.dr

Titular

$ef.

Dr.

Nr.__________din _________

Formular USAMV 0211010109


FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. Instituia de nvmnt superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii1)
1.6.Specializarea/ Programul de studii
1.7. Forma de nvmnt

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca


Horticultur
Horticultur i Peisagistic
Horticultur
Masterat
Proiectarea, ntreinerea i amenajarea spaiilor verzi
IF

2. Date despre disciplin


2.1. Denumirea disciplinei
Proiectare asistat de calculator
2.2. Titularul activitilor de curs
ef lucr. dr. Singureanu Valentin
2.3. Titularul activitilor de seminar/ laborator/ proiect
ef lucr. dr. Singureanu Valentin
2.6. Tipul de
2.7. Regimul
2.4. Anul de studiu
I
2.5. Semestrul 2
Continu
evaluare
disciplinei

Coninut2
Obligativitate3

CA*
DI

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1. Numr de ore pe sptmn
4
din care: 3.2. curs
1
3.3. seminar/ laborator/ proiect
forma cu frecven
56 din care: 3.5.curs
14 3.6.seminar/laborator
3.4.Total ore din planul de invatamant
Distribuia fondului de timp
3.4.1.Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
3.4.2. Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
3.4.3. Pregtire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii i eseuri
3.4.4.Tutoriala
3.4.5.Examinri
3.4.6. Alte activiti
3.7. Total ore studiu individual
124
180
3.8. Total ore pe semestru
6
3.9. Numrul de credite4

3
42
ore
40
40
20
10
7
7

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum
4.2. de competene

Informatic, Geometrie descriptiv i perspectiv, Modelare 3D computer 1, Modelare 3D


computer 2
Proiectare spaii verzi, Desen i reprezentri grafice, Estetica mediului ambiant, Urbanism i
amenajarea teritoriului, Drumuri i terasamente, Plante floricole i de gazon, Arboricultur
ornamental.

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a cursului

5.2. de desfurare a seminarului/


laboratorului/ proiectului

Cursul presupune participarea activ a studenilor, pivotnd pe interaciunea


profesor-student. Prezentarea se face 100% cu ajutorul videoproiectorului i a
programelor de proiectare dedicate ArhiCAD 13, PhotoSHOP, 3DStudio
MAX, PTGUI, CAMTASIA Studio. Cursul nu presupune generarea de
prezentri power point, prezentarea programelor de studiu executndu-se direct
prin conectarea la videoproiector a unui laptop echipat cu soft-urile generate
anterior. Studentii pot adresa ntrebri referitoare la coninutul expunerii pe
parcursul desfurrii acesteia.
Desfurarea lucrrilor practice i a celor aferente proiectului, presupun
parcurgerea individual a materialului didactic n format electronic aferent
disciplinei, precum i participarea activ la toate etapele proiectului dup o
prealabil instruire informativ asupra fiecrei etape de lucru.

Competene
profesionale

6. Competene specifice acumulate


S cunoasc limbajul specific proiectrii asistate de calculator specific programelor ArhiCAD 11-13.
S cunoasc i s foloseasc principalele meniuri i extensii ale programelor studiate.
S fie capabili s execute planuri de plantri, seciuni, detalii tehnice la planurile luate n studiu.
S ntocmeasc un dosar de prezentare a proiectului sub extensia general PDF interactiv cu hyperlink-uri.

Competene
transver
sale

La finalul parcurgerii disciplinei de Proiectare asistat de calculator, masteranzii vor fi capabili s poat finaliza
cu succes un plan de amenajare peisager 2D i 3D innd cont de elevaie, vecinti, cu toate piesele sale
desenate vectorial, n mai multe formate digitale cunoscute ca standarde de proiectare, axate pe interaciunea
dintre programe.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general al disciplinei

7.2. Obiectivele specifice

nsuirea cunotinelor fundamentale privind folosirea avansat a diferitelor


programe de grafic vectorial (Arhicad 11, Arhicad 13, CorelDraw Suite
11 i 13, Adobe CS 3), posibilitile oferite de acestea pentru o proiectare
asistat de calculator n plan 2D, compatibilitatea dintre programele prezentate,
argumente pro sau contra aduse diferitelor programe de grafic vectorial.
Crearea de biblioteci digitale personalizate (att cu mobilier urban ct i cu
simboluri 2D specifice formelor de vegetaie).
S cunoasc i s foloseasc n favoarea lor ca viitori specialiti, argumente pro
sau contra aduse diferitelor programe de grafic vectorial.
S studieze i s ntocmeasc simbolistica specific planurilor 2D i 3D.

8. Coninuturi
8.1. CURS
Numr de ore 14

Metode de predare

Observaii

Introducere n proiectarea asistat de calculator

Prelegere

1 prelegere

Prezentarea general a interfeei grafice specifice


programelor de grafic vectorial. Puncte comune
puncte distincte

Prelegere

1 prelegere

Prezentarea general a suitei de grafic vectorial


ArhiCAD versiunea 11 i 13 (compatibiliti,
performane, aplicaii, comenzi pentru desenare i
editare, prezentarea scurtturilor de taste, exportulimportul diferitelor formate, aplicarea efectelor speciale,
randri 2D, randri 3D, etc)

Prelegere

3 prelegeri

Prezentarea suitei Adobe CS 2, ndeosebi a aplicaiei


InDesign i PhotoShop pentru prelucrarea diferitelor
materiale grafice n cadrul desenului vectorial 2D,
compatibilizarea aplicaiei cu programele ArhiCAD
versiunea 11-13

Prelegere

2 prelegeri

Crearea bibliotecilor personalizate digitale cu simboluri


2D i 3D aferente vegetaiei i mobilierului urban,
modaliti de salvare a acestora n memoria interna a
diferitelor aplicaii (Arhicad 11, Arhicad 13, Adobe
CS 2)

Prelegere

3 prelegeri

Modaliti de prelevare a planurilor de situaie existent


folosind telemetrul digital, GPS-ul, aplicaia Google
Earth PRO, ortofotoplanuri. Importarea acestor surse
n programele studiate, aducerea la scar, pregtirea
pentru conturarea general

Prelegere

2 prelegeri

Vizionarea i comentarea diferitelor planuri peisagere


efectuate cu programele prezentate, evidenierea
aspectelor pozitive i negative fiecrui plan prezentat n
parte discuie interactiv

Prelegere

2 prelegeri

8.2. LUCRRI PRACTICE


Numr de ore 42
Noiuni introductive despre interfaa programului
ArhiCAD 11-13 (setarea unitilor de mur Project
Preferences, Dimensions, Calculation Units, stabilirea
intervalului de back-up pentru documentele n lucru
Data saftey, setarea meniurilor i vizualizarea lor n
ordinea corect Document Tools

Prelegere
individual

activitate

Detalierea meniurilor i setrilor specifice programului


ArhiCAD 11-13 - aducerea la scar a planurilor 2D
folosind unelte specifice Dimension, unelte folosite la
conturarea planurilor 2D Fill, Line, Circle, Polyline,
Spline

Prelegere
individual

activitate

Detalierea meniurilor i setrilor specifice programului


ArhiCAD 11-13 cu aplicaii adiacente calculul
suprafeelor conturate Measure (M), efectuarea
tabelelor de calcul a suprafeelor (raportul spaiu
verde/spaiu construit), crearea seciunilor unealta
Section, efectuarea cotrilor specifice unui plan.

Prelegere
individual

activitate

Importarea unui plan se situaie existent folosind


periferice exterioare GPS, ortofotoplanuri, telemetrul
digital. Locaie la alegere liber din Cluj. Deplasarea la
faa locului, prelevarea datelor topografice, stabilirea
topografic a locaiei vegetaiei existente, documentarea
foto pentru executarea planului de situaie existent,
crearea de poze panoramice cu ajutorul trepiedului foto.

Prelegere
individual

activitate

Pregtirea pentru importare a datelor prelevate cu


ajutorul GPS-ului. Executarea unui document n excel cu
punctele topografice specifice vizate (latitudine i
longitudine). Selectarea pozelor prelevate pentru efectul
panoramic. Montarea pozelor panoramice n programul
Google Sketchup i exportul acestora sub extensia avi.
Detalierea locului de joac din propunerea general.

Prelegere
individual

activitate

Importul datelor prelevate din teren n aplicaia


ArhiCAD 11, setarea meniului Layers, aducerea la
scara de lucru a planului de situaie existent, conturarea
suprafeei vizate i a vecintilor, poziionarea
vectorial a vegetaiei specifice.

Prelegere
individual

activitate

Aplicarea simbolisticii 2D specific programului


ArhiCAD asupra punctelor topografice de vegetaie,
conturarea aleilor pietonale, acces auto, locuri de
parcare, colorarea specific zonelor studiate, crearea
legendei specifice fiecrei intrri pe plan.

Prelegere
individual

activitate

Exportarea planului de situaie existent sub extensie


dwg si importarea acestuia n aplicaia CorelDRAW
unde i se vor aplica efecte speciale (interactive drop
shadow, interactive blend, interactive contour, distorsion
tool, extrude tool, transparency tool), efecte de culoare i
contrast.

Prelegere
individual

activitate

Efectuarea detaliilor 2D (minim 4) cu ajutorul


programului ArhiCAD 11-13 - Detail, efectuarea
seciunilor 2D (minim 4) Section. Exportul acestor
elemente cu ajutorul funcie Layout.

Prelegere
individual

activitate

Pregtirea principalelor formate foto pentru listare (jpg,


bmp, tga, gif) prin intermediul aplicaiilor AdobeCS2 ,

Prelegere
individual

activitate

CorelPhoto@. Uneltele efect


transparency,crop, bezier.

tool,

clone

tool,

Pregltirea pentru printare a documentelorexecutatein Prelegere


cadrul aplicaJieiArhiCAD 1_?@formatul final de hdrtie individuali
final (montareaa imaginilor tip poster),rezolutia final[,
tipul de extensiefolosit.

activitate

BibIiografie ObIigatorie:
1. GhiduloficialGooglesketchuP,
CorelDrawl2- SteveBain,NickWilkinson,isbn973-571-568-6,
Ed.All, Bucuregti,
2007
? loPin Williams (2003).p. 10-20.Designstartup, Ed. Corint,Bucuregti
3. RobinWilliams,2003 Initierein design,Ect.Corint,Bucure$li
4. LanceHattatt,1999- Gardeningwith colour,Ed. Farragon,Anglia
5 Graphisoft- ArchiCADg,Cursde instruire,Thomastu. Simmons,ldeaDesignCtuj,ISBN973-0-0419S-4,
2006
6. AdobeIndesignCS2 - Classroomin a book,DanielaSlavu(traducere),
zoOO,ga. ALL Bucuregti,ISBN978-973-571-716-2

BibIiografie Facuftailve:
Ken Smith,2010,Ed. JohnWilay& Sons,New JerseyUSA
1 DigitalDrawingfor LandscapeArchitecture,
and Construction,
AlanJay Christens
e;, 2004,fo, vt"Cra**, uSR
? Dictionaryof LandscapeArchitecture
3. EuropeanLandscapeArchitecture:
BestPracticein Detailing,tan tl. thompson,Torben'Dan,Jens Balsby,
2007, Ed. Routledge,Newyork, USA
9. Coroborarea confinuturilor disciplinei cu aqteptlrile reprezentanfilor comunitifilor epistemice,asociafilor
profesionalegi angajatori reprezentatividin domeniul aferent programului
Planu|deinv5f5mdntexistentcorespundecriterii|ordeangajareindiferitemediiprofesion@
statistici a celui mai accesatportal de slujbe din Romdnia .Ejobs" competen{elecele mai cdutatein grafica asistatdde
calculator se rezuma lal- PhotoSHOP@,CoretDRAW@,Maya@, 3DStudioMm@,AutoCAD@,ArhiaAD@, SuitaCS@,
Sl{EtchUP@,
etc' O parte din programelemen}ionatesunt cuprinsein programade fa{d, faqilitAndaccesulabsolven{ilor
r s aa piefei de munci aflate intr-o continui dezvoltare.
o niga
10. Evaluare

Tip activitate

10.4.Curs

10.1.Criterii de evaluare

10.2.Metode de evaluare

Sus{inereaproiectului de laborator
(intrebiri legatede problematica
abordatdde-alunsul semestrului)

Verificare pe parcurs

10.3.
Pondere
din
notafinalI
70%

I 0.5. Seminar/Laborator

Cunoastereaqi folosireacorecti a
2 testegril6 ce reflectS
30%
uneltelorde lucru specifice
cunogtin{elepracticedob6ndite
programelorstudiate
in cadrul laboratorului
10.6.$tandard minim de performantl
Stapanlreaintbrmatiei stiintifice transmisaprin prelegerisi lucrari practicela nivel acceptaUit.Ottinerea notei de trecere
la verificarile pe parcursestecgnditie de promovabilitate.
t
-

Ci"lul de studii- se alegeuna din variantele-Licenta/Master/Doctorat


Rg8tmul disciplinei (continut)- pentrunivelul de licenta se alegeuna din variantele-DF ( disciplina fundamentala),DD
disciplinadin domeniu),DS ( disciplinade specialitate
), DC ( disciplinacomplementara).
".( Regimul disciplinei ( obligativitate)se alegeuna din variantele- DI ( disciplina obligatorie)DO
( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa);cA* (cunoagtereavansat[)
Un credit esteechivalentcu 25-30 de ore de studiu ( activitati didacticesi studiu individual).

Data completlrii
10.10.2013
Data avizirii in
departament
22.11.20t3

Titilq./iurs
$eflucrdridr. SIIFUREdNU Vatentin

,{/'@"rt't

Director
Prof.Dr.

Nr.__________din _________

Formular USAMV 0211010110


FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. Instituia de nvmnt superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii1)
1.6. Specializarea/ Programul de studii
1.7. Forma de nvmnt

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca


Horticultur
Horticultur i Peisagistic
Horticultur
Master
Proiectarea, amenajarea i ntreinerea spaiilor verzi
IF

2. Date despre disciplin


2.1. Denumirea disciplinei
Analiza compoziiei 1
2.2. Titularul activitilor de curs
Conf. Dr. Adelina Dumitra
2.3. Titularul activitilor de seminar/ laborator/ proiect
Conf. Dr. Adelina Dumitra
2.6. Tipul de
2.7. Regimul
2.4. Anul de studiu
2.5. Semestrul 2
Sumativ
I
evaluare
disciplinei

Continut2
Obligativitate3

A*
DI

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1. Numr de ore pe sptmn
2
din care: 3.2. curs
1
3.3. seminar/ laborator/ proiect
forma cu frecven
28 din care: 3.5.curs
14 3.6.seminar/laborator
3.4.Total ore din planul de invatamant
Distribuia fondului de timp
3.4.1.Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
3.4.2. Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
3.4.3. Pregtire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii i eseuri
3.4.4.Tutoriala
3.4.5.Examinri
3.4.6. Alte activiti
3.7. Total ore studiu individual
152
180
3.8. Total ore pe semestru
6
3.9. Numrul de credite4

1
14
ore
48
48
42
4
10

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum
4.2. de competene

Analiza compoziiei an III, Estetica Mediului, Urbanism, Geometrie descriptiv, Desen i


reprezentri grafice
Istoria arhitecturii i artelor; Istoria artei grdinilor; Dendrologie

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a cursului
5.2. de desfurare a seminarului/
laboratorului/ proiectului

Informarea, Comunicarea, Dezbaterea; Predarea prin prelegeri libere, expuneri n


Power Point, plane, fie. Studenilor li se pun la dispoziie cursuri de specialitate i
bibliografia necesar pentru buna lor pregtire.
Explicaia, Comunicarea, Demonstraia, Observaia, Experimentul, Conversaia,
Formarea, Deprinderea, Metoda activ-participativ de predare. n cadrul fiecrei
edine de laborator se prezint importana teoretic i aplicativ a lucrrii curente,
modul de lucru, detaliindu-se cele mai semnificative elemente i efectundu-se
demonstraii practice, acestea fiind repetate individual de ctre studeni n vederea
formrii deprinderilor practice necesare unor buni specialiti n domeniu. Studiu
individual, practic i teoretic, vizite pe teren, culegerea datelor. Elaborarea
proiectului.Prezentare, critic, concluzii.

Competene
profesionale

Dup acest curs ateptrile sunt ca:


- masterandul s poat studia atent peisajul i s observe, descrie, nelege i comenta ntr-un mod precis;
- s dezvolte un vocabular adecvat, o gndire critic i o percepie specializat referitoare la compoziia unui
peisaj, elementele componente sau principiile utilizate.

Competene
transversale

6. Competene specifice acumulate

Se urmreasc formarea unei culturi profesionale specifice care s pun la dispoziia studentului un sistem
coerent de analiz i o platform teoretic pentru abordarea avizat a temelor de proiectare propuse n coal i,
ulterior, n practica profesional.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul
general al
disciplinei

7.2. Obiectivele
specifice

n timp ce este util cunoaterea elementelor i principiilor de design, adesea este dificil
nelegerea i aplicarea acestora n compunerea i studiul unui peisaj. Fiecare sit prezint provocri
i oportuniti n ceea ce privete design-ul i expresia, necesitnd aplicaii unice ale elementelor i
principiilor de design. Obiectivul cursului este de a o oferi noiuni care s conduc la o abordare
potrivit, mbuntit a peisajului prin documentarea asupra unor idei de design, identificarea
principiilor i elementelor de design din acestea i aplicarea lor n arhitectura peisagistic, n analiza
proiectelor de specialitate sau n elaborarea acestora.
De a introduce noiunile de peisaj, spectator i diversitatea implicat de arhitectura peisajului. De a
oferi unelte conceptuale pentru a analiza caracterul istoric, ecologic, social, cultural al peisajului.
De a oferi unelte uzuale de citire a peisajului.
nvarea i dezvoltarea unei gndiri critice referitor la peisaj. nvarea i utilizarea unui vocabular
specific i a modului de comunicare despre compoziia peisajului.

8. Coninuturi
8.1.CURS
Numr de ore 14
1. Elemente i principii de design aplicaii n
arhitectura peisagistic. Abordri diferite ale noiunilor
de peisaj(e) i spectator(i).
2. Principiile compoziionale i rolul acestora n
construirea imaginii. Tipuri de compoziie i metode de
nelegere a peisajului.
3. Reguli de construcie compoziional n peisajul
amenajat - schemele compoziionale, structurile
geometrice, liniile de for, zonele de interes, centrul
compoziional. Concept, vocabular specific i tehnici de
comunicare utilizate n studiul i prezentarea
compoziiei peisajului.
8.2.LUCRRI PRACTICE
Numr de ore 14
1. Prezentarea temei de proiectare, informaii
suplimentare, stabilirea procesului de desfurare a
proiectului.
2. Documentare preliminar menit s susin studiul
compoziional, vizite pe teren.
3. Studiul a dou variantele de amenajare peisagistic
din perspectiva elementelor i principiilor de design
utiliznd noiunile rezultate n urma documentrii;
observarea, descrierea, nelegerea i comentarea
caracteristicilor ntr-o manier concis.
4. Prezentarea i predarea proiectului

Observaii

Metode de predare
Prelegere

Prelegere

Prelegere

Studiu practic i teoretic

1 or

Studiu practic i teoretic

4 ore

Studiu practic i teoretic

8 ore

Prezentare oral

1 or

Bibliografie Obligatorie
1. Dumitra Adelina, Analiza compoziiei, Note de curs
Bibliografie Facultativ:
1. Jurgis Baltrusaitis,Formri, deformri, Stilistica ornamental n sculptura romanic, ed. Meridiane, Bucureti, 1989.

2.KennethC|ark,Artapeisaju|ui,ed.Meridiane,eucuie
3.Feldman
E. D.,1987,Varieties
ofVisualExperience,
HarryAbrams,
Inc.NewYork.parlthreethestructure
ofArt.ISBN
4.Szabaro
2., 1986,Landscape
Painting
inWaterColor,Stodclart
Publishing
company,
Ltd.Toronto.
o gramatici
a formelor
decorative,
ed.Mericliane,
Bucuregti,
19gg.
!. lranzSalesMeyer,Ornamentica,
prenticeHall,2ndEdition,1990.
6. Landscape
Design,A Practical
Approach,
LeroyHannebaum,
7. Plantsin the Landscape,
PhillipL. Carpenter
& TheodoreD. Walker,W H. Freemen& Co.,2nd Edition,1990.
8.sitescapes,
prenticeHall,19g0.
outdoorRoomsfor outdoorLiving,GregoryM. pierceall,
9.RichardL. Austin,Elements
of plantingDesign,2001.
10. NilanCooray,TheSigiriyaRoyalGardens:
AnaVsisof the Landgcape
Architectonic
Composition,
2012
9. Coroborarea confinuturilor disciplineicu aqteptlrile reprezentanfilor comunitlfilor epistemice,
asociafilorprofesionalegi angajatori reprezentatividin domeniul aferent programului
Invedereaidentificariiunorc6idemodernizareqiimbun5t5Ji.e
mai actualeteme gi problemepractice,cadreledidactice
participd la conferintegi simpozioanena{ionale"interna{ionaleundese dezbatteme de specialitate;
se implici in proiectede cercetarecaretrateazd.
subiectespecificedomeniului;
participdri la tiirguri de specialitate,concursuri;
prezentdride noi produsesautehnici;
organtzarcaunor ateliere de lucru sau participAri la work-shop-uri organizate de firme sau organizalii ce
desfrqoar[ activiti{i in domeniulde interes.
10. Evaluare

Tip activitate

10.4.Curs

l0.l. Criterii de evaluare


Examinarea
teoreticd
la sfArqitulsemestrului.

Examenscris
Activitateala curs gi examenul
teoretic6A0/odin nota finald.

I 0.5. Seminar/Laborator

Examenulpractic se face in laborator


gi consti in prezentareaqi predarea
proiectelorelaboratepe parcursul
semestrului.
Colocviu/lucrdripractice;
- proiect;
- o mapdcu crochiuri, fotografii
proprii gi fiqe, rezultatein urma
studiuluiindividual;
- teme pe parcurs.frecventS.
10.6.Standard minim de nerformantl
St6pAnireainforma[ieigtiin{ificetransmis6p.inpie
la verificdrile pe parcursestecondilie de promovabilitatq.
t
-.
{
"
(
'

10.2.Metode de evaluare

10.3.
Pondere
din
notafinall
20%

Esteprevlzutl I verificare la
sfirgitul semestrului.
Activitatea la lucr[ri practicegi
examenulpractic 80% din nota
final6.

80o/o

Ciclul de studii- se alegeuna din variantele-Licenta./Master/Doctorat


Regimul disciplinei (continut)- pentrunivelul de licenta se alegeuna din variantele-DF ( disciplina fundamentala),DD
_,
disciplina din domeniu),DS ( disciplina de specialitate), DC ( disciplina complementara).
Regimul disciplinei ( obligativitate)-se alegeuna din variantele- DI ( disciplinaobligatorie) DO
disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa);A* (Aprofundare)
Un credit esteechivalentcu 25-30 de ore de studiu ( activitati didacticesi studiu individual).

Data completdrii
22.10.2013
Data avizirii in
departament
22.r1.2013

Titular lucrari laborator/seminarii


Conf.

Director
Prof. dr.

Nr.__________din _________

Formular USAMV 0211020101


FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. Instituia de nvmnt superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii1)
1.6.Specializarea/ Programul de studii
1.7. Forma de nvmnt

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca


Horticultura
Horticultura si Peisagistica
Horticultur
Master
Proiectarea, amenajarea si intretinerea spatiilor verzi
IF

2. Date despre disciplin


2.1. Denumirea disciplinei Tehnologii speciale pentru amenajare spatii verzi
2.2. Titularul activitilor de curs
Prof. dr. Dumitru Zaharia
2.3. Titularul activitilor de seminar/ laborator/ proiect
Sef lucr. dr. Adrian Zaharia
2.6. Tipul de
2.7. Regimul
2.4. Anul de studiu
II 2.5. Semestrul 1
Sumativ
evaluare
disciplinei

Continut2
Obligativitate3

A*
DI

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1. Numr de ore pe sptmn
4
din care: 3.2. curs
2
3.3. seminar/ laborator/ proiect
forma cu frecven
56 din care: 3.5.curs
28 3.6.seminar/laborator
3.4.Total ore din planul de invatamant
Distribuia fondului de timp
3.4.1.Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
3.4.2. Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
3.4.3. Pregtire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii i eseuri
3.4.4.Tutoriala
3.4.5.Examinri
3.4.6. Alte activiti
3.7. Total ore studiu individual
124
180
3.8. Total ore pe semestru
6
3.9. Numrul de credite4

2
28
ore
48
32
26
8
10

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum
4.2. de competene

Proiectare spaii verzi, Arboricultura ornamentala, Floricultura


Masteranzii trebuie sa cunoasca rolul si functiile spatiilor verzi, precum si principiile de grupare
si asociere a vegetatiei.

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a cursului
5.2. de desfurare a seminarului/
laboratorului/ proiectului

Cursul este interactiv, bogat n mare parte pe intrebari si raspunsuri. Tematicile


discutate sunt strict de specialitate.
Lucrarile practice se desfasoara in teren si constau on executarea de lucrari de
amenajare.

Competene
profesionale

6. Competene specifice acumulate

Sa cunoasca tehnicile specifice amenjarilor de spatii verzi.


Sa cunoasca metodele tehnologice de pregatire a solului in vederea plantarii speciilor lemnoase ornamentale.
Sa cunoasca biologia biologia plantelor ornamentale.

Competene
transversale

Sa demonstreze ca poseda cunostintele si aptitudinile necesare realizarii unui spatiu verde avand ca baza de
pornire un proiect.
Sa demonstreze ca poseda cunostintele specifice si desprinderi speciale caracteristice cercetarilor specifice
amenajarilor spatiilor verzi.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general al disciplinei
7.2. Obiectivele specifice

Sa-si insuseasca cunostintele necesare organizarii si desfasurarii activitatilor


specifice amenajarilor de spatii verzi.
Sa inteleaga, efectul factorilor de mediu, asupra calitatii insusirilor peisagistice
ale elementelor componente ale spatiului verde si sa gaseasca metoda si
activitatea care sa diminueze efectul negativ asupra acestora.

8. Coninuturi
8.1.CURS
Numr de ore 28
- Studii ale proiectului si ale terenului in vederea elaborarii
planului de executie a lucrarilor de amenajare a spatiului
verde prevazut in proiect.
- Metode de pregatire a terenului in vederea instalarii
vegetatiei in spatiile verzi.
- Tehnici moderne de instalare a vegetatiei in spatiile verzi
8.2.LUCRRI PRACTICE
Numr de ore 28
Studiul terenului si a rezultatelor obtinute la analiza probelor
de sol
Interventii de amelioarare a solului (fertilizari, administrarea
de amendamente etc).
Lucrari de intretinere a vegetatiei lemnoase
Lucrari de instalare a vegetatiei erbacee
Colocviu

Observaii

Metode de predare
Prelegere

1 prelegeri

Prelegere

3 prelegeri

Prelegere

10 prelegeri

Lucrari preliminare

2 lucrri laborator

Lucrari in teren

3 lucrai laborator

Lucrari in teren
Lucrari in teren
Verificarea cunostintelor

5 lucrari laborator
3 lucrari laborator
1 lucrare laborator

Bibliografie Obligatorie:
1. Zaharia A. Note de curs, 2013-2014
2. Negrutiu Filofte, 1980-Spatii verzi. Ed. Buc.
Bibliografie Facultativ:
1. Zaharia D. 1998- Arboricultura ornamantala. Ed. Triade, Cluj-Napoca
2. Iliescu Ana Felicia 2008- Arboricultura ornamentala, Ed. Ceres, Bucuresti

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitilor epistemice,


asociailor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
In vederea imbunatatirii continue a predarii si continutului cursurilor cu cele mai recente teme si aspecte practice,
cadrele didactice vor participa la simpozioanele nationale si internationale unde se intalnesc cu specialisti in domeniu, cu
care vor dezbate aspectele actualele si de perspectiva privind metodele de amenajare a spatiilor verzi.
10. Evaluare

Tip activitate
10.4. Curs

10.1. Criterii de evaluare


Metode de studiu si de ameliorare a
solului in vederea imbunatatirii
insusirilor fizico-chimice.
Metode de pregatire a terenului in
vederea plantarii vegetatiei lemnoase.
Metode de pregatire a terenului pentru
instalarea vegetatiei floricole si
gazonamente.
Principii de uttilizare a plantelor
ornamentale cultivate in containare,
pentru amenajarea spatiilor verzi.

10.2. Metode de evaluare

Examen
scris

10.3.
Pondere din
nota final

70%

10.5.Seminar/Laborator

Lucrari de ameliorarea solului


Verificare la sfarsitulperioadei
Lucrari de pregatirea terenului
de predare
Lucrari de plantarea rasadurilorde
flori
Lucrari de infintare a peluzelor
10.6.Standard minim de performanfd
PentrupromovaremasteranziitrebuieSafacadovadacaStapaneScbi
promovareesteobligatoriu obtilerea de calificative de promovarela toate probelede verificare.
t
-

30o/o

Ciclul de studii- se alegeuna din variantele-Licenta/Master/Doctorat


Regimul disciplinei (continut)- pentrunivelul de licenta se alegeuna din variantele-DF ( disciplina fundamentala),DD
disciPlinadin domeniu),DS ( disciplinade specialitate
), DC ( disciplinacomplementara;.
".( Regimul disciplinei ( obligativitate)se alegeuna din variantele- DI ( disciplina obligatorie)DO
{ disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa);A* (Aprofundare)
Un credit esteechivalentcu 25-30 de ore de studiu ( activitati didacticesi studiu individual).

Data completdrii
4.10.2013
Data avizirii in
departament
22.1r.2013

Titular curs
Prof. dr, Dumitru Zaharia

eUnt-*
Di

Nr.__________din _________

Formular USAMV 0211020102


FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. Instituia de nvmnt superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii1)
1.6.Specializarea/ Programul de studii
1.7. Forma de nvmnt

Universitatea de tiinte Agricole i Medicin Veterinar din Cluj-Napoca


Horticultur
Horticultur i Peisagistic
Horticultur
Master
Proiectarea, ntreinerea i amenajarea spaiilor verzi
IF

2. Date despre disciplin


2.1. Denumirea disciplinei Modelare 3D n peisagistic
2.2. Titularul activitilor de curs
ef lucr. dr. Singureanu Valentin
2.3. Titularul activitilor de seminar/ laborator/ proiect
ef lucr. dr. Singureanu Valentin
2.6. Tipul de
2.7. Regimul
2.4. Anul de studiu
II 2.5. Semestrul 1
Continu
evaluare
disciplinei

Continut2
Obligativitate3

S*
DI

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1. Numr de ore pe sptmn
4
din care: 3.2. curs
1
3.3. seminar/ laborator/ proiect
forma cu frecven
56 din care: 3.5.curs
14 3.6.seminar/laborator
3.4.Total ore din planul de nvmnt
Distribuia fondului de timp
3.4.1.Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
3.4.2. Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
3.4.3. Pregtire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii i eseuri
3.4.4.Tutorial
3.4.5.Examinri
3.4.6. Alte activiti
3.7. Total ore studiu individual
119
175
3.8. Total ore pe semestru
7
3.9. Numrul de credite4

3
42
ore
30
30
20
10
19
10

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum
4.2. de competene

Informatic, Geometrie descriptiv i perspectiv, Construcii Ornamentale i Tehnice,


Proiectarea asistat de calculator (licen), Modelare 3D computer 1(licen).
Proiectare spaii verzi, Desen i reprezentri grafice, Estetica mediului ambiant, Urbanism i
amenajarea teritoriului, Drumuri i terasamente, Plante floricole i de gazon, Arboricultur
ornamental, Analiza compoziiei.

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a cursului

5.2. de desfurare a seminarului/


laboratorului/ proiectului

Cursul presupune participarea activ a studenilor, pivotnd pe interaciunea


profesor-student. Prezentarea se face 100% cu ajutorul videoproiectorului i a
programelor de proiectare dedicate ArhiCAD13, ArtlantisSTUDIO 4,
3DStudioMAX, PhotoSHOP. Cursul nu presupune generarea de prezentri
power point, prezentarea programelor de studiu executndu-se direct prin
conectarea la videoproiector a unui laptop echipat cu soft-urile sus menionate.
Studenii pot adresa ntrebri referitoare la coninutul expunerii pe parcursul
desfurrii acesteia.
Desfurarea lucrrilor practice i a celor aferente proiectului, presupun
parcurgerea individual a materialului didactic n format electronic aferent
disciplinei, precum i participarea activ la toate etapele proiectului dup o
prealabil instruire informativ asupra fiecrei etape de lucru.

Competene
transversale

Competene profesionale

6. Competene specifice acumulate


S cunoasc limbajul specific modelrii 3D computer, orientarea corect pe cele trei axe de generare a unui
model 3D (x, y i z).
S fie capabil s ntocmeasc corect un plan 3D de situaie existent, aducere la diferite scri grafice, o ncadrare
n zon, calcul de suprafa, generarea corect a volumelor, folosirea corect a texturilor i proprietilor acestora.
S cunoasc i s foloseasc principalele meniuri i extensii ale programelor studiate.
S fie capabili s execute planuri de plantri, seciuni, detalii tehnice la planurile luate n studiu, foto-randri,
axonometrii, perspective.
Folosirea corect a uneltelor de design avansat specifice programelor 3D (push-pull, slab, mesh, sandbox, sun
study, etc.).
S ntocmeasc un dosar de prezentare a proiectului sub extensia general Pdf, atl, skp. pln.
La finalul parcurgerii disciplinei de Modelare 3D n peisagistic, masteranzii vor fi capabili s poat finaliza cu
succes un plan de amenajare peisager 3D, cu toate piesele sale desenate vectorial, n mai multe formate digitale
cunoscute ca standarde de proiectare.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general al disciplinei

7.2. Obiectivele specifice

nsuirea cunotinelor fundamentale privind operarea avansat a programelor


de grafic vectorial tridimensional (perceperea i utilizarea celor trei axe de
creare a unui obiect 3D). Prezentarea diferitelor programe de grafic vectorial
tridimensional (ArhiCAD 13, Artlantis STUDIO 4, 3D StudioMAX),
compatibilitatea dintre acestea, argumente pro sau contra aduse diferitelor
programe de grafic vectorial tridimensional. Crearea randrilor i
videorandrilor folosind programele Artlantis STUDIO 4 i Light Works.
Utilizarea i crearea enciclopediilor de obiecte tridimensionale accesarea
bibliotecii Google 3D Warehouse precum i a posibilitii de exportarea a
diferitelor simboluri 3D din enciclopedii i implementarea acestora n diferite
programe de grafic vectorial (compatibilizare obiecte 3D Google Sketchup ArhiCAD 13). Folosirea GPS-ului pentru prelevarea curbelor de nivel i a
perimetrului unei zone studiate. Prezentarea unor proiecte de amenajare
peisager 3D, modaliti de creare, efectuarea perspectivelor foto, formate 3D
accesibile, exportul i importul acestora. Modaliti de prezentare final a unui
proiect peisager 3D cu ajutorul suitei Adobe CS 2.
S cunoasc i s foloseasc n favoarea lor ca viitori specialiti, argumente pro
sau contra aduse diferitelor programe de grafic vectorial 3D.
S studieze i s foloseasc simbolistica specific 3D, s fie capabili s-i
ntocmeasc o bibliotec de materiale, obiecte 3D. Perspectivele disciplinei se
rsfrng i la crearea de modele 3D de ctre studeni ce poart semntura
originalului 100%.

8. Coninuturi
8.1. CURS
Numr de ore 14
Introducere n modelarea 3D asistat de calculator,
definirea i explicarea terminologiei specifice.

Prelegere

1 prelegere

Prezentarea programului de grafic vectorial 3D


Arhicad 11-13 (compatibiliti, performane, aplicaii,
comenzi pentru modelare 3D i editare 3D, scurtturi de
taste acceptate, inserarea obiectelor 3D, modelarea
acestora, aplicarea efectelor speciale cu ajutorul
aplicaiei Adobe CS 2.

Prelegere

4 prelegeri

Unelte specifice pentru executarea proiectelor 3D: slab,


mesh - topografie teren, construcie de imobile (wall,
door, window, stair, skylight, roof, column, beam).
Compatibilizarea bibliotecii 3D Warehouse cu
aplicaia Arhicad 11-13.

Prelegere

3 prelegeri

Pregtirea pentru listare a elementelor 3D folosind


aplicaia Layout, crearea seciuniilor, detaliilor montarea
acestora sub forma unui poster de prezentare.

Prelegere

1 prelegere

Randarea, studiu de umbr i video-randarea


perspectivelor create n Arhicad 13 cu ajutorul
programelor de randare intern (Light Works, Sketch, Z
Buffer Rendering engine) i a celor externe (Artlantis
Studio 4)

Prelegere

2 prelegeri

Prezentarea programului de grafic vectorial Google


Sketchup 8 PRO din perspectiva compatibilizrii cu
ArchiCAD 13, funcii de desenare i crearea a
simbolisticii 3D, importul-exportul diferitelor forme i
modele 3D, compatibilizarea programului cu diferite
programe de grafic vectorial, lucrul cu biblioteca de
plante aferent programului, randri, fotorandri,
videorandri.

Prelegere

2 prelegeri

Modaliti de prezentare final a unui proiect peisager


3D.

Prelegere

1 prelegere

8.2.LUCRRI PRACTICE
Numr de ore 42
Noiuni introductive despre principalele programul de
grafic vectorial 3D Arhicad 11-13.

Prelegere + activitate
individual

Setarea paginii le lucru, scrii de reprezentare grafic,


uniti de msur i calcul a suprafeelor i volumelor,
setri asupra crerii copiilor de siguran (Project
Preferences, Dimensions, Calculation Units, Data saftey,
Document tools).

Prelegere + activitate
individual

Importarea planurilor de situaie existent, aducerea la


scar - funcia scale, conturarea curbelor de nivel folosirea funciei Mesh n concordan cu datele preluate
de pe surse externe (planuri 2D, GPS, ortofotoplanuri
cotate). Conturarea imobilelor i a tuturor obiectelor ce
necesit proiecie 3D folosind uneltele: Column, Beam,
Wall, Roof, Mesh, Objects, Slab, etc.

Prelegere + activitate
individual

Efectuarea de detalii, seciuni, studii de umbr, randri


interne i videorandri interne. Uneltele: details, section,
create sun study, Light Works, Sketch etc.

Prelegere + activitate
individual

Efectuarea de randri externe i videorandri externe cu


ajutorul programului Artlantis STUDIO 4. Unelte
folosite: Shaders, Lights, Heliodons.

Prelegere + activitate
individual

Compatibilizarea bibliotecii 3D Warehouse cu


biblioteca de modele 3D specific programelor ArhiCAD
11-13. Folosirea funciilor Model import wizzard.
Crearea unei biblioteci 3D personalizate specific
fiecrui utilizator n parte (minimum 30 de
modele/masterand).

Prelegere + activitate
individual

Prezentarea programului de grafic vectorial 3D Studio


MAX, importarea unui model max i exportarea
acestuia 3ds sau obj ctre Artlantis STUDIO 4.
Aplicare de texturi, folosire canal alfa.

Prelegere + activitate
individual

Efectuarea de randri externe i videorandri externe cu


ajutorul programului Artlantis STUDIO 4. Unelte
folosite: Shaders, Lights, Heliodons.

Prelegere + activitate
individual

Pregdtirea pentru prezentareqi listare a documentelor


executate (fotorandlri, videoranddri, montaje video) Prelegere+ activitate
executatecu suita de prograneAdobe CS2@.
individualS

BibIiografie ObIigatorie:
1' GhiduloficialGooglesketchUP,
CorelDrawl2- SteveBain,Nickwilkinson,isbn973-571-s6g-6,
Ed.All, Bucuregti,
2007
2. RobinWilliams(2003).p. 10-20.Designstartup, Ed. Corint,Bucuregti
3. RobinWilliams,2003- Initriere
in design,Ed. Corint,Bucuregti
4. LanceHaftatt,1999- Gardeningwithiolour, Ed. parragon,Anglia
5. Graphisoft- ArchiCADg,Cursde instruire,Thomasn/|.-Simmois,
ldeaDesignCluj,ISBN973-0-0419s-4,
2006
20d6,LJI ALL Bucure$ti,
9 4do!e IndesigncS2 Classroomin a book,Danielaslavu (traducere),
tsBN 97e-973-571-7,t6-2
7. Graficdinginereasce
cu AutocAD,L. segat,G. ciobdnagu,zoos, eo. iennojress, laqi,lsBN szs-aszzlis

8. corelDraw11tehnicide desen,c-odrulfpoenaru,
2003,casadeediturdaltiastre,
ilffi;ii
9. Artlantis
Studio4 - UserManual,
2009.'Abvent

Architecture,
Kensmith,
2010,
Ed.Johnwilay&sons,NewJersey
usA

R:glg?::yls_lo-l
!119.:"p"
ulcllonaryol
Landscape
Architecture
and Construction,
Alan Jay Christensen,
2OO4,Ed,
UcOrararw,
USa
European
Landscape
Architecture:
BestPracticein Detaiting,
tanH.Thompso.,T"d;'il;:Jil;'bffit,
Routledge,
NewYork,USA

2007,Ed.

9' C-oroborareaconfinuturilor disciplineicu agteptlrile reprezentanfilorcomunitlfilor


epistemice,asociafilor
profesionaleqi angajatori reprezentatividin dominiul afeient programului
Planul de inudlS-Ant
celui mai u:""tjj po13] d_esluJ-be
din Romfiria ,fEjobs" competenletecele mai cbutatein grafica asistati de
:11!:::ll
calculator
se rezuma la: PhotosHoP@, CorelDMW@, Maw@, 3DStudioMax@,AutoCAD@,
ArhiCAD@, suitaCS@,
SketchUP@'Artlantis STUDI}4 @ etc. o parte din p.og.urn.l. mentionatesunt
cuprinsein piograma de fb!6, facilit6nd
ate intr_o continul dezvoltare.
10. Evaluare

10.l Criterii de evaluare

10.2.Metode de evaluare

Sus{inereaproiecfului de laborator
(intrebiri legatede problematica
10.5.Seminar/Laborator

10.3.
Pondere
din
notafinald

4!q$atd de'alungulsemestrului)
CunoaEterea
qi folosireacorectl a
uneltelor de lucru specifice

10.6.Standard minim de
Stdpdnireainfo.-uf
la verificdrile pe pqrcursestecondilie de promovabilitate"

2 testegrild ce reflectl
cunogtin{elepracticedobdndite
in cadrul laboratorului

t
-.

ciclul de studii- se alegeuna din variantele-Licenta./MasterrDoctorat


Rgstmul disciplinei (continut)- pentrunivelul de licenta se alegeuna din varianteleDF ( disciplina fundamentata),DD
..
disciplinadindomeniu),DS ( disciplinade specialitate DC ( disciplinacomplementara).
),
,(
".
Regimuldisciplinei( obligativitate)-se alegeuna din variantele- DI ( disciplina
obligatorie)DO
-.
disciplinaoptionala)DFac ( disciplinafacultativa);S* (Sintezi)
-,(
Un credit esteechivalentcu 25-30 de ore de studiu ( activitati didacticesi shrdiu
individual).

Data completlrii
r0.10.2013
Data avizirii in
departament

22.1r.2013

Seflucrdridr. SINg#ANUrVatentin

,{h&"4^

Director d
Prof. Dr. MA

Titular lucrari laborator/s


gef lucriri dr. SING

Nr.__________din _________

Formular USAMV 0211020103


FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. Instituia de nvmnt superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii1)
1.6.Specializarea/ Programul de studii
1.7. Forma de nvmnt

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca


Horticultura
Horticultura si Peisagistica
Horticultur
Master
Proiectarea, amenajarea si intretinerea spatiilor verzi
IF

2. Date despre disciplin


2.1. Denumirea disciplinei

Tehnici speciale pentru nmulirea i formarea materialului sditor


dendrofloricol

2.2. Titularul activitilor de curs


2.3. Titularul activitilor de seminar/ laborator/ proiect
2.4. Anul de studiu

II

2.5. Semestrul

Prof. dr. Dumitru Zaharia


Sef lucr. dr. Adrian Zaharia
2.6. Tipul de
2.7. Regimul
Sumativ
evaluare
disciplinei

Continut2
Obligativitate3

CA*
DI

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1. Numr de ore pe sptmn
3
din care: 3.2. curs
1
3.3. seminar/ laborator/ proiect
forma cu frecven
42 din care: 3.5.curs
14 3.6.seminar/laborator
3.4.Total ore din planul de invatamant
Distribuia fondului de timp
3.4.1.Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
3.4.2. Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
3.4.3. Pregtire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii i eseuri
3.4.4.Tutoriala
3.4.5.Examinri
3.4.6. Alte activiti
3.7. Total ore studiu individual
138
180
3.8. Total ore pe semestru
6
3.9. Numrul de credite4

2
28
ore
42
42
36
8
10

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum
4.2. de competene

Arboricultura ornamentala, Floricultura, Producere material saditor


Masteranzii trebuie sa aiba cunostinte despre modul cum se transmit caracterele peisagistice la
descendenti prin diferite metode de inmulture.

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a cursului
5.2. de desfurare a seminarului/
laboratorului/ proiectului

Cursul este interactiv, bogat n mare parte pe intrebari si raspunsuri. Tematicile


discutate sunt strict de specialitate.
Lucrarile practice se desfasoara in teren, spatii protejate, activitatiile sunt specifice
disciplinei, iar desfsurarea se face dupa un plan diainte cunoscut.

Competene
profesionale

6. Competene specifice acumulate


Sa cunoasca tehnologia specifica disciplinei.
Sa cunoasca metodele de inmultire a plantelor ornamentale.
Sa cunoasca metode si tehnici de formare a materialului saditor dendrofloricol.
Sa cunoasca tehnicile de pregatire a materialului saditor dendrofloricol in vederea plantarii acestuia la locul
definitiv.

Competene
transversale

Sa faca dovada cunostintelor necesare privind calitatile materialului saditor dedrofloricol.


Sa demonstreze ca stie modul de valorificare a oricarei categorii de material saditor dedrofloricol.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general al disciplinei

7.2. Obiectivele specifice

Sa-si insuseasca cunostintele speciifice metodelor de inmultire a plantelor


ornamentale, aptitudinile privind executarea lucrarilor de baza precum si
cunoasterea metodelor de formare a materialui sadtor dondrologic is floricol
comparativ pentru plantari in spatii verzi.
Sa inteleaga rolul si importanta unui material saditor dedrofloricol de calitate.

8. Coninuturi
8.1.CURS
Numr de ore 28
- Studii ale proiectului si ale terenului in vederea
elaborarii planului de executie a lucrarilor de amenajare
a spatiului verde prevazut in proiect.
- Metode de pregatire a terenului in vederea instalarii
vegetatiei in spatiile verzi.
- Tehnici moderne de instalare a vegetatiei in spatiile
verzi.
Metode de formare a materialului saditor dendrofloricol.
8.2.LUCRRI PRACTICE
Numr de ore 14
Recoltarea semintelor de la speciile ornamentaleconditionarea acestora si mentinerea caracterelor
morfologice- Recunoastere
Pregatirea semintelor pentru semanat i ingrijirea
semanaturilor.
Tehnologia speciilor ornamentale prin metode
vegetative: butasire, marcotaj, altoire, drajoni etc.
Lucrari de formare a materialului saditor dedrologic
Colocviu

Observaii

Metode de predare
Prelegere

2 prelegeri

Prelegere

1 prelegeri

Prelegere

2 prelegeri
2 prelegeri

Studiul semintelor

3 lucrri laborator

Lucrare laborator

1 lucrare laborator

Lucrare laborator

6 lucrari laborator

Lucare laborator
Verificarea cunostintelor

3 lucrare laborator
1 lucare laborator

Bibliografie Obligatorie:
1. Zaharia D. Note de curs, 2013-2014
2. Zaharia D., 1998- Arboricultura ornamentala. Ed. Triade Cluj-napoca
Bibliografie Facultativ:
1. Iliescu Ana Felicia 2008- Arboricultura ornamentala, Ed. Ceres, Bucuresti
2. Stanica F.et al., 2002- Inmultirea plantelor horticole lemnoase. Ed. Ceres Bucuresti

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitilor epistemice,


asociailor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
In vederea imbunatatirii continue a predarii si continutului cursurilor cu cele mai recente teme si aspecte practice,
cadrele didactice vor participa la simpozioanele nationale si internationale unde se intalnesc cu specialisti din productie
si cercetare, cu care vor dezbate aspecte actuale si de perspectiva a producere de material saditor.
10. Evaluare

Tip activitate
10.4. Curs

10.1. Criterii de evaluare


Metode inmultire a plantelor
ornamentale.
Tehnici de formare a materialului
saditor dendrologic si floricol in camp
si in containare.
Extragerea si pregatirea pentru
plantarea la locul definitiv a
materialului saditor dendrofloricol.

10.2. Metode de evaluare

Examen
scris

10.3.
Pondere din
nota final

70%

I 0.5. Seminar/Laborator

Recunoasterea
semintelorde plante
Verificare la sfarsitulperioadei
omamentale
de predare
Insusireadeprinderilorprivind
confectionareabutasilor,altoirea,
marcotajetc.
Executarealucrarilor de extrageredin
sol cu radacinanuda saubalot de
pamantpe radacinaa plantelor
lemnoase.
10.6.Standard minim de performan{I
StapanireainformatieistiintificetransmisaprinpreIegerisilucrarip
Examenulse promorieazanumaidacase obtin calificative bune latoate probelede verificare.
I

30%

Ciclul de studii- se alegeuna din variantele-Licenta./Master/Doctorat


Regimul disciplinei (continut)- pentrunivelul de licenta se alegeuna din variantele-DF ( disciplina fundamentala),DD
( disciplina din domeniu),DS ( disciplina de specialitate), DC ( disciplina complementara).
Regimul disciplinei ( obligativitate)-se alegeuna din variantele- DI ( disciplina obligatorie)DO
( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa);CA* (Cunoaqtere avansat[)
4
Un credit esteechivalentcu 25-30 de ore de studiu ( activitati didacticesi studiu individual).
a

Data completirii
4.10.2013
Data avizjriiin
departament
22.11.2013

Titular curs

Director de
Prof.dr.

Nr.__________din _________

Formular USAMV 0211020104


FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. Instituia de nvmnt superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii1)
1.6.Specializarea/ Programul de studii
1.7. Forma de nvmnt

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca


Horticultur
Horticultur i Peisagistic
Horticultur
Master
Proiectarea, ntreinerea i amenajarea spaiilor verzi
IF

2. Date despre disciplin


2.1. Denumirea disciplinei Materiale i tehnici florale amenajare interior
2.2. Titularul activitilor de curs
Prof.dr. Maria Cantor
2.3. Titularul activitilor de seminar/ laborator/ proiect
Sef lucr.dr. Erzsebet Buta
2.6. Tipul de
2.7. Regimul
2.4. Anul de studiu
II 2.5. Semestrul 1
Continua
evaluare
disciplinei

Continut2
Obligativitate3

S*
DI

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1. Numr de ore pe sptmn
3
din care: 3.2. curs
1
3.3. seminar/ laborator/ proiect
forma cu frecven
42 din care: 3.5.curs
14 3.6.seminar/laborator
3.4.Total ore din planul de invatamant
Distribuia fondului de timp
3.4.1.Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
3.4.2. Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
3.4.3. Pregtire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii i eseuri
3.4.4.Tutoriala
3.4.5.Examinri
3.4.6. Alte activiti
3.7. Total ore studiu individual
133
175
3.8. Total ore pe semestru
7
3.9. Numrul de credite4

2
28
ore
42
30
30
5
16
10

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum
4.2. de competene

Art floral, Plante de interior, Arboricultur ornamental


Studentul trebuie sa aiba cunostinte referitoare la materialele vegetale, vasele, accesoriile i
stilurile utilizate n arta decorativ

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a cursului

5.2. de desfurare a seminarului/


laboratorului/ proiectului

Cursul este interactiv, studentii pot adresa intrebari referitoare la continutul


expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare
a cursului.
Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitati pe durata prelegerii, telefoanele mobile
sa fie inchise.
La lucrrile practice este obligatorie consultarea ndrumtorului practic, fiecare
student va desfura o activitate individuala cu materialele de laborator puse la
dispoziie si descrise in ndrumtorul de Lucrri practice. De asemenea vor
participa activ la lucrrile practice ce se vor desfura la laboratorul de floricultur,
cu acces materialele folosite n arta decorativ i interioare. Disciplina academica
se impune pe toata durata de desfurare a lucrrilor.

Competene
transversale

Competene
profesionale

6. Competene specifice acumulate


Sa cunoasca limbajul horticol specific pentru disciplina Art floral i Floricultur;
S-i nsueasc cunotinele necesare legate de vasele utilizate n arta decorativ;
Sa cunoasc principalele specii de plante ornamentale utilizate n designul interior;
S stpneasc principii i modaliti de aranjare a florilor diferite modaliti n scopul mbuntirii esteticii
interioarelor.
S cunoasc accesoriile utilizate n efectuarea aranjamentelor florale i n designul interior
S-i nsueasc paii necesari pentru efectuarea unor aranjamente
S cunoasc principalele aspecte legate de recoltarea, condiionarea, pstrarea i valorificarea florilor;
Sa poat dezvolta proiecte de mbuntire i diversificare a mediul ambiant
Sa poat dezvolta proiecte de utilizare a plantele ornamentale pentru efectele sanogene;
Sa participe la activitile de cercetare in cmpurile de experiene al disciplinei;
Sa poat gndi activiti tiinifice referitoare la mbuntirea tehnicilor de design interior inclusiv amplasarea
unor experiene
Sa demonstreze preocupare privind perfecionarea profesionala prin antrenarea in investigaii privind impactele
utilizrii plantelor ornamentale asupra mediului ambiant i uman.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general al disciplinei

7.2. Obiectivele specifice

Sa-si nsueasc cunotinele la nivelul cerinelor actuale referitoare la


principiile i modalitile de amenajare a interioarelor folosind noutile din
domeniu
Sa cunoasc rolul unor materiale i tehnici necesare unui design interior actual
Sa neleag efectele benefice ale utilizrii unor tehnici moderne n amenajarea
interioarelor
Sa cunoasc posibilitile de sporire a gradului de confort prin amenajarea
spaiilor cu ajutorul unor materiale i tehnici actuale
S neleag rolul plantelor i tehnicile de amplasare a acestora n desginul
interior

8. Coninuturi
8.1. CURS
Numr de ore 14
Introducere
Importana, istoria a utilizrii plantelor ornamentale i a
aranjamentelor florale n amenajrile interioare/avantaje,
dezavantaje
Vase si diferite materiale i accesorii utilizate n
designul interior cu plante floricole
Designul interior cu ajutorul plantelor bulborizomantoase
Frumusei otrvitoare frecvent folosite n decorul
interioarelor n diferite sezoane
Tehnicii de amplasare a plantelor floricole n locuine
sau alte spaii (sufragerie, buctrie, dormitor, baie,
teras sau alte spaii utilizate conferine, recepie hotel,
workshop-uri etc).
Concepii i modaliti de utilizare a aranjamentelor
uscate n designul interior
Arta cultivrii bonsailor i decorul acestora n interior n
funcie de anotimpuri
Designul floral ideii i soluii practice de folosire a
aranjamentelor si plantelor floricole pentru diferite
evenimente
Ikebana tehnici i modaliti de utilizare amenajarea
unor interioare
Verificare cunotine

Metode de predare

Observaii

Prelegere

1 prelegere

Prelegere

1 prelegere

Prelegere

1 prelegere

Prelegere

1 prelegere

Prelegere

1 prelegere

Prelegere

1 prelegere

Prelegere

2 prelegeri

Prelegere

1 prelegere

Prelegere

2prelegere

Prelegere

2 prelegere

Prelegere

1 prelegeri

8.2.LUCRRI PRACTICE
Numr de ore 28
Prezentarea unor materialele i tehnicile folosite pentru
amenajarea interioarelor. nsuirea unor cunotine cu privire

Studiul materialelor i
tehnicilor

2 lucrari laborator

la design-ulinterior.
Reco.ndilionareavaselor gi ghivecelor folosite in amenajarea
spatiilorde locuit,cu ajutorultehniciiqervetelului.
Prezentarea
gi insuqireaprincipalelorspecii floricole folosite
pentru garnisireainterioarelor
Prezentarcaqi descrierea speciilor care purificd aerul din
spatiilede locuit
Pregdtirea decoraliunilor specifice fiecdrui anotimp (de
toamn[ gi de iarnl) penhu design-ulinterior
Tehnici.de executiea aranjamentelorcu planteintregi
Fitodesign-ulinteriorcu tablouriqi cutii vegetale
Prezentareppt, DVD-uri cu aranjamentqflorale/tehnici de
realizare,materiale,mij loace
Verifi careacunoqtin{elor

Studiul materialelorgi
tehnicilor

2 lucrari laborator

Studiul plantelor

2 lucrari laborator

Studiul plantelor

1 lucrarelaborator

Confecfionareadecorafiunilor
Executareaaranjamentelor
Decorareatablourilorgi cutiilor
Vizionare prezenldricu tehnici
qi materiale

2 lucrari laborator
2 lucrari laborator
I lucrare laborator
1 lucrarelaborator
I lucrarelaborator

BibIiognf ie ObIigato rie:


1. CantorMaria,20't3,Notitede curs
2. CantorMaria,Buta Erzstlbet,2010,
Arte Florald,^Ed.
TodescoCluj-Napoca
3. CantorMaria,Buta Erzsebet,2009,Floriculturi-indrumitorde
luci'dripraciice,Ed.TodescoClu-Napoca
4. CantorlVlaria,
2008,Planteornamentale
de interior,Ed.TodescoCluj'
5. $elaruElena,2004,ArtAflorald,Ed. Cerq! Eucure$ti
BibIiografie Facultativd:
1. CantorMaria,loanaPop,2008,Floriculture-Baza
de date,Ed. TodescoClui
-'
2. HillierM., 2003,Floweifor home,Ed. DorlingKindersleyLimited,London
3 lorddnescuolimpia,2004- plantede interio-r
qi artafloiald,Ed. Eurobitiimisoara.
1996.Freshflowersfor all seasons,The Readeirs
DigestAssociation,
lNC.,NewYork - Montreal.
1 T?wgrtll.JgnnY,FFrry_Susan,
? loma Fror|n,2009- Floricultura
$i A-fieflorala,Vol. 3, Ed. INVELMultimediaBucuiegti
6. Revistede specialitateHortinform,llggcultura, etc.

9. Coroborarea confinuturilor disciplineicu aqteptlrile reprezentanfilor comunitlfilor epistemice,


asociafilorprofesionalegi angajatori reprezentatividin domeniul aferent programului
n veoerealdentltlcartl
identi
i unor cal
cdi de modemizaresi imbun[t6{ire continua a preddrii si a confinutului cuisuriloffi
teme si
practice, cadrele didactice-participa la reuniunea anuali a Societdfii Romane de
lai
..ac1yal3
^probleme
Horttculturd unde se intdlnesc cu.floriqti gi cercetdtorii fiind dezbitute aspecteactuale si de perspectivaale utilizdrii
lantelor$i a altor materialein designulinterior in Romdniasi E
10.Evaluare
Tip activitate
10.4.Curs

10.1.Criterii de evaluare

Cunoagterea
avantajelor gi dezavantajelorutilizeriillantelor
omamentalegi alte elementede designin interioare
Cunoa;tereaprincipalelorplante ornamentalecarese preteazl
in designulinterioarelor
Cturoaqterea
unormatreriale
folositepentruamenajarea
interioarelor
Curoa$terea
tehnicilorgimodalit{ilor de amenaiare
a interioarelor
10.5.
Recunoagterea
plantelorfolositein decoml spaliilordElocuit
Seminar/Laborator Recunoaqterea
unor vaseqi materialenecesarein amenaiarea
interioarelor
Decorareavaselorprin diferite tehnici
Confec{ionareadeCoraliunilorpentru interioare
Executareatehnicilor insusite
10.6.Standard minim de nerformantl
Stapanlreainfbrmatieistiintificetransmisaprinpre|egerisi|ucrarip
la verificarile pe parcursesteconditie de pr-omovabilitate.

l 0 2.
Metodede
evaluare

10.3.
Pondere
din
notafinali

Verificare
pe parcurs

70%

sunt
prevdztfie 2
verificdri pe
parcurs

JU"/o

t
-

Ciclul de studii- se alegeuna din variantele-Licenta/Master/Doctorat


Regimul disciplinei (continut)- pentrunivelul de licenta se alegeuna din variantele-DF ( disciplina fundamentala),DD
disciplinadin domeniu).DS ( disciplinade specialitate
), DC ( disciplinacomplemenrara;.
'.(
Regimul disciplinei ( obligativitate)-se alegeuna din variantele- DI ( disciplinaobligatorie) DO
disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa);S* (Sintezd)
-,(
Un credit esteechivalentcu 25-30 de ore de studiu ( activitati didacticesi shrdiu individual).

Data complet[rii
21.10.2013
Data avizdrii in
departament
22.11.2013

Titular lucrari laborator/seminarii

Director

Nr.__________din _________

Formular USAMV 0211020105


FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. Instituia de nvmnt superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii1)
1.6. Specializarea/ Programul de studii
1.7. Forma de nvmnt

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca


Horticultur
Horticultur i Peisagistic
Horticultur
Master
Proiectarea, amenajarea i ntreinerea spaiilor verzi
IF

2. Date despre disciplin


2.1. Denumirea disciplinei
Analiza compoziiei 2
2.2. Titularul activitilor de curs
Conf. Dr. Adelina Dumitra
2.3. Titularul activitilor de seminar/ laborator/ proiect
Conf. Dr. Adelina Dumitra
2.6. Tipul de
2.7. Regimul
2.4. Anul de studiu
Sumativ
II 2.5. Semestrul 1
evaluare
disciplinei

Continut2
Obligativitate3

A*
DI

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1. Numr de ore pe sptmn
2
din care: 3.2. curs
1
3.3. seminar/ laborator/ proiect
forma cu frecven
28 din care: 3.5.curs
14 3.6.seminar/laborator
3.4.Total ore din planul de invatamant
Distribuia fondului de timp
3.4.1.Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
3.4.2. Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
3.4.3. Pregtire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii i eseuri
3.4.4.Tutoriala
3.4.5.Examinri
3.4.6. Alte activiti
3.7. Total ore studiu individual
92
120
3.8. Total ore pe semestru
4
3.9. Numrul de credite4

1
14
ore
30
20
28
4
10

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum
4.2. de competene

Analiza compoziiei an III, Estetica Mediului, Urbanism, Geometrie descriptiv, Desen i


reprezentri grafice
Istoria arhitecturii i artelor; Istoria artei grdinilor; Dendrologie

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a cursului
5.2. de desfurare a seminarului/
laboratorului/ proiectului

Prelegeri orale susinute de prezentri tip ppt., tutoriale, filme, suport bibliografic.
Discuii interactive, dezbaterea ideilor prezentate.
Informaii suplimentare referitoare la temele propuse, studiu individual n laborator
sau pe teren, exerciii de compoziie. Completarea proiectelor n timpul cerut, ntr-o
manier satisfctoare. Se ateapt ca studenii s se implice n discuii, analiza
unor tipuri de design menite s clarifice cerinele, lecturi, proiecte practice pentru
temele tratate n cadrul cursului. Grupuri de studiu, evaluri critice ale proiectelor,
prezentri finale.

Competene
transversale

Competene
profesionale

6. Competene specifice acumulate


Abilitatea de a formula ntrebri clare i precise, de a utiliza idei abstracte pentru interpretarea informaiilor, de a
lua n considerare diferite puncte de vedere, de a concluziona i de a testa aceste concluzii n relaie cu o serie de
criterii i standarde relevante.
Abilitatea de a utiliza diferite stiluri de reprezentri (manuale sau asistate de computer), de a transmite elemente
eseniale n fiecare etap a procesului de elaborare i proiectare.

Se urmrete formarea unei culturi profesionale specifice care s pun la dispoziia masterandului un sistem
coerent de analiz i o platform teoretic pentru abordarea avizat a temelor de proiectare propuse n coal i,
ulterior, n practica profesional.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general al disciplinei

7.2. Obiectivele specifice

Dezvoltarea urmtoarelor noiuni: analitic, material i spaial.


Cursul face o incursiune fundamental n natura compoziiei spaiale.
Elementele i principiile de compoziie vor fi investigate printr-o serie de
exerciii abstracte, pentru ca proiectele finale s sintetizeze elementele tratate.
nelegerea fundamentelor percepiei vizuale, principiile i sistemele ordinii care
formeaz design-ul bi- i tri-dimensional, compoziia arhitectural a peisajelor i
a design-ului urban.
Abilitatea de a utiliza principiile i elementele de compoziie n design-ul
spaiilor exterioare.

8. Coninuturi
8.1.CURS
Numr de ore 14
1. Compoziii spaiale utiliznd elementele de
compoziie (linia, culoarea, textura, etc.).
2. nelegerea descrierii spaiului din punct de vedere al
elementelor i principiilor de compoziie.
3. Crearea relaiilor spaiale dinamice ntre mas i
spaiu prin procese de adugare sau substracie, utiliznd
elementele de compoziie.
4. Contientizarea perceptiv i cognitiv i studiul
spaiului/formei/relaiei n amenajarea peisajului.
Potenialul elementelor i principiilor de compoziie n
definirea i extinderea condiiilor spaiale existente
astfel nct design-ul final s apeleze la experiene fizice
i intelectuale.
8.2.LUCRRI PRACTICE
Numr de ore 14
1. Prezentarea temelor de proiectare, discuii libere,
clarificri adiionale.
2. Documentare bibliografic, documentare pe teren,
elaborarea iniial a conceptelor.
3. Dezvoltarea, finisarea i finalizarea temelor de
proiectare.
4. Prezentarea proiectelor, analiza acestora, dezbateri.

Observaii

Metode de predare
Prelegere

Prelegere

Prelegere

Prelegere

Studiu practic i teoretic

2 or

Studiu practic i teoretic


Studiu practic i teoretic

4 ore
6 ore

Prezentare oral

2 or

Bibliografie Obligatorie
1. Dumitra Adelina, Analiza compoziiei, Note de curs
Bibliografie Facultativ:
Matthew Potteiger, Jamie Purinton, 1998, Landscape Narratives: Design Practices for Telling Stories.
Denis E. Cosgrove, 1984, Social Formation and Symbolic Landscape.
Kraft Eberhard Von Maltzahn, 1994, Nature as Landscape: Dwelling and Understanding.
Norman K. Booth, 1990, Basic Elements of Landscape Architectural Design.
Rudolf Krnert, Uta Steinhardt, Martin Volk, 2001, Landscape Balance and Landscape Assessment.

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitilor epistemice,


asociailor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

In vedereaidentificarii unor ct
mai actualeteme qi problemepractice,cadreledidactice
participEla conferinlegi simpozioanena{ionale,interna{ionaleunde
se dezbatteme de specialitate;
se implicr in proiectede cercetarecaretrateazdsubiectespecificedomeniului;
participdri la t6rguri de specialitate,concursuri;
preznntlri de noi produsesautehnici;
'
organrzareaunor ateliere de lucru sau particip[ri la work-shop-uri
organizate de firme sau organizatii ce
desfr$oari activiti{i in domeniulde interei.
10.Evaluare

Tip activitate

l0.l . Criterii de evaluare

10.2.Metodede evaluare

10.4.Curs

Examinareateoreticl
la sfdrqitulsemestrului.

Examenscris
Activitateala curs qi examenul
teoretic60Yodin nota finald.

10.5.Seminarll,aborator

Examenulpractic se face in laborator


gi consti in pr ezentarea
gi predarea
proiectelorelaboratepe parcursul
semestrului.
Colocviu/lucrdripractice;
- proiect;
- o mapdcu crochiuri, fotografii
proprii gi fiqe, rezultatein urma
studiuluiindividual;
- temepe parcurs,frecve

EsteprevdzutSI verificare la
sfdrqitul semestrul
ui.
Activitatea la lucrdri practiceqi
examenulpractic 80% din nota
final6.

10.6.Standardminim de
Sdpanireainfor-a
lucrdripracticelanivel acceptabil.o@
la verificdrilepe parcursestqcondiliede promovabilitate.
t

Ci"lul de studii se alegeuna din variantele-Licenta/Master/Doctorat


Reeimul disciplinei (continut)- pentrunivelul de licenta se alegeuna
din variantele-DF ( disciplina fundamentala),DD
..
disciplinadin d:T.."t"1' DS ( disciplinade specialitate DC ( disciplina
complementara).
),
.(
-Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alegeuna din variantele- DI (
disciplina obligatorie)Do
-.
disciplinaoptionala)DFac ( disciplinafacultativa);A* (Aprofundare)
-n(
Un credit esteechivalentcu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice
si studiu individual).
".

Data completdrii
22.10.2013
Data avizdriiin
departament
22.10.2013

Titular lucrari laborator/seminarii

S-ar putea să vă placă și