Sunteți pe pagina 1din 1

ACT ADITIONAL

LA CONTRACTUL DE INCHIRIERE
NR. ........../.....................
INCHEIAT INTRE :
.......................... in calitate de proprietar cu sediul in ..........................., in calitate de
proprietar al locuintei situate in ............................ si denumit in continuare locator,
SI
................................................................
legitimata cu cartea de identitate: seria ..................., nr. ................., eliberata de ............. ,
la data de .........................., in calitate de chirias,
Partile au convenit in baza acordului comun :
Art. .... Capitolul .... din Contractul de Inchiriere cu numarul ......... se modifica prin
completarea lui cu : Valoarea pretului de inchiriere va fi de...... lei, incepand cu data
de...........................
Art.2 Capitolul IV din Contractul de Inchiriere cu numarul ......... se modifica prin
completarea lui cu : Rezilierea contractului de nchiriere nainte de termenul stabilit se
face la cererea proprietarului/administratorului legal, atunci cnd chiriaul nu si-a
indeplinit in termen de 3 luni consecutive obligatiile de plata privind chiria sau
intretinerea, proprietarul/administratorul legal avand dreptul ca fara punere in intarziere
sau alte formalitati sa considere contractul reziliat de drept si prin simpla notificare sa-l
evacueze pe chirias;
Evacuarea chiriaului se face numai pe baza unei hotrri judectoreti irevocabile i
chiriaul este obligat sa plteasc chiria prevzut n contract pana la data execuiei
efective a hotrrii de evacuare.
Art.3. Celelalte prevederi ale contractului raman neschimbate.
Prezentul act aditional a fost incheiat in 2 exemplare cate unul pentru fiecare parte.
LOCATOR LOCATAR
......................................... Nume si Prenume ....................................................
Semnatura________________________
Intocmit________________