Sunteți pe pagina 1din 58

l

e-

F-

No
.t e.t
F-

CO

K;
EQ
o<-=

fq)
NN
Ns
=o
NE

PN

"Z
6:s
o {j"

Ps

si
oul

_N

Ts'
it ql
N_

o
o

S Decupeaz& ceie patru imaglni gi Iipegte-Ee ?n ordine pe un carton.


S Coloreazd folosind carioei sau creioane eolorate tabloul obfinut"
S FEr atent !a ce culori folosegti, astfel ine6t sd redai nuanfele 9i tonurile unui
tablou de toamnd.

IONIINA
MATERIALE NECESARE:

./

hArtie coloratd;
.,/ lipici;

./

carton;

d ereioane colorate.
PROCEDEU DE REALIZARE

Decupeazd elementele din anexa numdrul 1.


eF Goloreazd adecvat (cel pufin 2 culori) cartonul sau lipegte hArtie $lasatd'
ale Aplicd prin lipire copacul
9i frunzele.
;le

(D

flr{',O[/iliil

I$ATERIALE NECHSARE:

./ hArtie coloratd;
d foartecil.
PRGCFDEIJ DE REA!-IZARE
ale

Decupeazd

;F

foaia din anexa nurninl

vei ffi"tite un dreptun$ri.

indoaie-l in patru pe lungime.


ale indoaie collurile superioare
cdtre jumatarea h*tsei de doud ori.
ale fndoale pa4ile laterale
spre spate. Avioni eEte Ena.

1,

(D
_L_

ftlvtT AlfE
S Coloreazd invita$ia de mai jos"
& Decupeazd dupd contur 9i scrie cdteva rAnduri in care sd specifici loctll, data
gi genut petrecerii (po!i ruga un adult sd scrie)"
Nu uita sd te semnezi!
i

*l

Y
I

:L

i
I

L.-t--

/2

MATERIALE NECESARE:

./ un beligor de lemn (o stinghie, o baghetd);


./ hArtie coloratd;
./ foartecil;
,/ o piunezd;
./ lipici.
PROCEDEU DE REALIZARE

Decupeazd pdtratul din anexa numirul 3'


;ls Trasea zd diagonalele acestuia.
ale Taie numai pAnd la linia punctatd.
el< indoaie cAte un col! al fiecdrui triunghi, cdtre centrul pdtratului.
als Prinde colfurile pe beligorul de lemn, cu ajutorul piunezei.
;le

SUGESTIE
aF

Decupeazd florile 9i lipegte-le pe fiecare pald a morigcdi.

ffi
b.

T.

8#Re{d{A
MATERIATE NECESARE:
-/ ;n*rtse eoBonat#:

foarfead.

PRGEEDEU DE REALIZARE
;le

Decupeazd foaia din anexa numdrul 4. Vei obfine un dr


ale fndoaie-l in doui peti egale.
ale Agazd dreptunghiul cu indoitura
in partea de sus giindoaie cete doud colfuriin
sus pand la linia ce imparte dreptunghiul in dou6 pa4i egale.
ele lntrsdu degetele in interior gi
trage in sus. vei ob[ine un pdtrat.
eK Apuuad cu degetele cele doud colfuri de sus
9i trage-le unul spre stdnga,
eeldlalt spre dreapta. Bircu{a e gata.

1_

MATERIALE NIECESARE:

./
,/

hArtie colorati;

foartecil.

PROCEDEU DE REAI-IZARE

Decupeazd foaia din anexa numdrul 5. Vei obline un dreptunghi.


ale indoaie-l in doud pd4i egale.
;F Agazd dreptunghiul cu indoitura in partea de sus giindoaie cele doud colturiin
sus pAnd la linia ce imparte dreptun$hiul in doud pe4i egale.
ale indoale marginile in sus, iar colfurile le plasezi dedesupt. Goiful este $ata!
aF

frfrtartg, Prgl0B
MATERIALE NECESARE:

,/ o farfurie intinsd de culoare albd;

acuarele tempera.

PROCEDEU DE REALIZARE

Se aplicd fondul cu un burete (o culoare caldd).


ele Dupd uscare, se traseazd cu pensula diferite modele,
in mai multe culori.
e:

i
t

@.

t0c

PAZZ&E

S Coloreazi cum iti place imaginea de nrai jos.


S Lipegte pe un carton imaginea.
S Decupeazd dupd contur toate piesele jocului.
S Amestecd-le 9i invitd-fi prietenii la joacd!

il2

t3

A &
S Goloreazd ceasul de mai jos'
E Decupeazd-l9i lipegte'l pe un carton.
S Noteazd cifrele de la tla L2 pe buline.
E Decupezd toate piesele 9i lipegte'le pe ceas
S Pentru indicatoare folosegte un ac cu $dmdlie.

\\,\V

\z'

.-.L.L. J J.-\'-\

\ \/

MATERIALE NECESARE:

.,/ hArtie coloratd;


.,/ lipici;

./ carton;
./ creioane

colorate.

PROCEDEU DE REALIZARE

Decupeazd elementele din anexa numdrul 6,


ale Coforeazd adecvat (cel pufin 2 culori) cartonul sau lipegte hArtie glasati.
ele Aplicd prin lipire elementele.
;le

t,o

3
o

e
C

MATERIALE NECESARE:

./ hArtie coloratd;
./ carton alb;
./ foarfecil;
',/ lipici;

./ ornament pentru pomul de iarnd (beteald);


./ carioci.
PROCEDEU DE REALIZARE

Declrpeazd bradul 9i tulpina din anexa numdrul7.


;!e Deeu p eazd globu lef ele.
a3< Lipegte pe carton bradul, tulpina
9i globulefele
ale Aplicd beteala prin lipire.
aF Deseneazd cu o carioca steaua din vArful bradului.
ele

E:3

SUGESTIE

ale

Poli desena lAngd brad cadoul pe care il agtepfi de la Mog Criciun.

)E

@
17

OCHEIARI
S Coloreaze ochelarii de mai jos.
S Decupeaze dupd contur 9i lipegte-i pe de o parte 9i de alta a unui carton.
E Din hArtie glasate decupeazd ornamente (flori, buline) 9i lipegte pe ochelari.

E Trage un elastic prin orificiile mdgtii 9i innoadd capetele. Gata ochelarii pentru,
carnaval!

/'-'\.

/\.

lo

.\.

,rJt-r\

\/ ttl

-a

' \t

d\

\/
\\.-.rl'

/
.
)).
f/\

/.
'vt.

,-

-t-.-tttt

\'-'l

|'-r\r

/'

t\.-

t-a

,/

io

r'\

\ '-'-"'-

/r

'
t.

,I

\ _r\._r_r\r/
-\-

.2-'\.-r/'-'\

:I

ioi
(*\/'I

t,

\O

'-

,15

r'\

'-'-t--

,/

,/
-a

.\

a-\

/'

./'
a

,/

-.
.l'-t

't

z'-

-a

-\

iol

\?/'I
'\.-./.-

/
/

./
\

,'

,.\.\ \'-./ ,' /-.-'-r-.

\.-,2

o!

\/ t\.-

':.^

z./'-'\^

,r\

'a

rat'|

\,-./

'\

.,

/'-'\

/\
I

\.

/t-t\

\ -\._./'

ratrl

\.

tt

t.

.1

/'
'vt'

t\r-

d\ \

io!

,l'/

/'r

\/ tt'\t

t'-.....'-

rot
d\\

-'-

ta/tt

\\/'
In^

.1

-.

/'-.\'

.t
/\r

,/

'

\.-./

'

\ 't
t

-.\...

'\

-.-./

,/

of
t

,.

'\

,'

fl8

@
d

rltfistl

t9

S Coloreazd masca de mai jos.


S Gofore azdFala 1in tonuri calde (fa[n veseld) 9i Fafa 2 in tonuri reci (fafa tristd).
& Decupeazddupd conturul punctat.
Trage un elastic prin orificiile mdgtii 9i innoadd capetele.

-a tl---tJo

20

tlrr--r-tt'

tI

I
I
I
I

r
I

t
;

J0c
S Copiazd desenul pdtrdlel cu pdtrdfel in grila de mai jos. Coloreazd adecvat.

a
a

\
\

LJ

22

Mr,CUJ nRWAR
covntc!

nENTRU Mog cnAclul*r

MATERIALE NECESARE:

,/ 1,kg de fdind;

"/

./
d

50 gr drojdEe Broaspdtdr;
L lingurild de sare;
25O ml de apd cdtduf6.

PROCEDEU DE REALIZARE

Amestecd ingredientele intr-un vas.


ale Lasd 7./2 ore la crescut (lAnga
o sursd de cildurd).
ale Rupe aluat si modeleazd pe
un suport de lemn baghete.
ele Rdsucegte cAte doud ba$hete
9i unegte-le la capete. Astfel ai obfinr.rt un
covrig.
ale Procedeazd la fel
9i cu restul aluatului.
ale Agazi covrigii intr-o tavd
de aragaz.
ale Roagd doamnele de la bucdtdrie
sd-i coacd.
Acum egti gata sd il agtepfi pe Mo9 Crdclun.
ale

iI

AMPRENTE iru nlu


MATERIALE NECESARE:

"/ 300 gr de fdind;

./ 100 m! de apd cdldufd.

PROCEDEU DE REALIZARE
aF

Amesteci ingredientele intr-un vas.

din aluat o bucatd de mdrimea unei mingi de tenis de cAmp 9i


aplatizeazd.
ale Apasd cu palma in centrul acestuia, va rdmAne amprenta palmei tale.
;ls Ora urmdtoare o pictezi cum doregti.
;F Rupe

(n
g/

24

str#F #$#e
A

ii.ATER HAE=E

Nd

EC ESARE :

/ h6ntle eoEoratd;
/ foaffieed;
,/ earqoed"
PRGCEDEU ME REALE RE

Decupeazd pdtratul din anexa numirul 8.


ele indoaie pitratul pe diagonald.
ale Pliazd o datd in fafd laturile invecinate de-a lungul
diagonalei.
ale indoale vArful rdmas o datd in sus apoi in jos.
ale lntoarce figura obfinutd
9i impdturegte vArtul ascufit pAnd la bazil.
;le impitur"gt" forma la mi;ioc
9i trage de vdrful superior.
ele Taie pAnd aproape de rnargine.
;le Desparte indoitura urechilor
9i vei obline iepuragul.
eF Deseneazd-i ochii
9i rnust5lile cu o cariocd.
;!e

\
\

PR/lJilrtVARA
MATERIALE NECESARE:

./ hArtie coloratd;
./ lipicl;
./ cartoni
./ creioane colorate.
PROCEDEU DE REALIZARE
t

I
I
I

Decupeazil elementele din anexa numdrul 9.


ale Goforeazd adecvat (cel pufin 2 culori) cartonul sau lipegte h6rtie glasati.
ele Aplicd prin lipire elementele.
Florile le po i confecfiona din h6rtie creponati.
ele

25

D(
26

MATERIALE NEGESARE:

./

hArtie pentru picturd;


.,/ lipici (aracet);
"/ acuarele;
./ mdlai
"/ foarfecd.
PROEEDEEJ DE REALIZARE

Decupeazdfoaia din anexa numdrul 10.


ale Lipegte-o pe un carton.
ale Unge cu o pensuld, sau un pdmdtuf toati suprafafa flutureluicu aracet.
ak Presari mdlai din abundenfd
9i preseazd u9or.
ale Dupd uscare, coloreazd fluturagulcum doregti
>le

'I
ale

SUGESTIE

Urrn6regte eonturul gi folosegte mai nnulte culori.

27
S Goloreazifeltcitarea de mai jos.
S Decupeazd dupd contur gi pliaz-o pe jumdtate.
S Deseneazd in interior lucruri care sugereazd venirea primdverii.
S SUGESTIE
als

Poti decupa inErnioare din hArtEe colorat# resEe gi le po$i Eipi pe fellcitare.
I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
!

I
I

I
I

I
I

28

--f

r'llllll

l.

;-'

lrlllll-l

El

lillllllz;
i | |

<;
|
|
|
|
I
illlllll,-i
illlllll=^i
:
ttttttt
;
| | | | r '
Jl
: | | | | | |
>i
r
|
|
|
i
|
|
-:
|
itllltl-j | | | | | 1i
tttttttr
rtttttl
rrrrrrrlF

|'trlttl

e-,

i
I

I
I
I

I
I
I

i'r
I

'l

tl
i
I
I

i
I
-l

EUTIIERANE
MATERIALE NECESARE:

./ hArtie pentru picturi;


./ carton;
./ foartecdi
./ lipici.
]

PROCEDEU DE REALIZARE
ale Decup eazdcele doud bumerange dupe contur din anexa
a.e Lipegte-le pe un carton gros.
aF Decup eazd cartonul urmAnd conturul bumerangului.
;Ie

$UGE IE

numiru! 11.

Orneazd bumerangul cu desene decupate sau deseneazd cu o cariocd ce


doregti.
;le

eE trfg
SA " DE FRUCTE

INGREDIENTE

./ 1 pepene galben, stru$uri, piersici, mere, banane' ananas, kiwi, portocale 9i

alte fructe"
frE-+F DE FREPARARE

Se spald bine fructele gise taie cubulefe'


>F pepenele galben se taie pe jumitate, cu o
pun bucdlele de fructe.
ale Se orneazd dupd $ust'
aF

linguri se scobegte interiorul 9i se

FRIGARUI DE FRUCTE
INGREDIENTE
1, pepene galben,

struguri, piersic!, mere, banane, ananas, kiwi, portoeale

alte fructe.
MOD DE PREPARARE
aF Se spald bine fructele
9i se taie in cubulefe potrivit de mari.
ale Se pun pe befe de fri$drui, alternAnd toate fructele.

E Desen eazd cfiteva fructe din cele pe care !e-a! folosit !a salatd

9i fri$drui"

9E

32

r,s{s& B$eftran
lc
TilATERIALE NECESARE:

'/ pdine toast, salam, rogii, castraveti, morcovi (fierfi), ardei gras, mdsline.
PROCEFES ffig ffiHALIZARE
els

se spald legurnele 9i se taie felii sau rondele, dup d caz,

;le

se

b:

SUGESTIE

agazd pe feria de pdine dupd gust


9i imaginafie.

De preferat ar fi sd se prepare mieul dejun fdrd salam. Se poate


inlocui
frunzi de salat6, sau alte legunre.
ale

c' o

!:::_J

|
i,.
ii
,r+ l:
':r iili

Trj=\R i=U

l-::rj'-tr

[f{],F:,iFlilFri..E i\l EGEsii\flltli:


: . li '-.:-:-il -.. -11, L-'.;..,-:'
,,0",i],l,,ti't

.,,'

!i,g,.,,1

.,.i'

:S

ir\liii-J[,] ti,:)[,

ale

"

ii

,,t , ,l ,'-o-ii i))


'
;ii\it../ ij
1,,! \it
..-j i,i
1-;'i-ii-l i ii,i'l

Fi i i:;= u:!i +ri1r,5*

i :i
:iai ir:,' ;,t: i
iD el,;1 i:l l.t-f, , U n Ll i
II:

iGt..g

i+

il

$,u ir-;ii, :ll.l "'c l,l r r !:1

tt;

iai

ilii

i"l

iL:

.:.

i,:j i a,lj i. i j .

LEZ]il\fiE

Se pun farfalrriEe una peste ceaEaEt6, au$atuE gE EEal$ura 0n partea dreaptd a

fanfuriEEsr.
ale FureulE$a se aFaze 3n partea st&ngd a fanfurEEEor"
ale Lnmsurlfa se aqazedeasuprao latr paharcle ca ?n Emagine'

hi
iir

fli

D..

34

* Gaseste cele cinci

diferente dintre eele deud desene"


?

tt"Q)A

fvf+.ralX

-:.:'..'
.-',.::-':.

Anexa

36

t.;
-t-=

i,!

i:::-

t._

.;ii

12

@@seG@

47

r"i

t\

-l

49

50

5l

Anexa

52

;i,i

..

:.

53

54

Anexa

ll

ISBN:

Pret:

978-506-629-1 28-6

l0

lei

,ltilltjtltl||l|[ll|[[[il

S-ar putea să vă placă și