Sunteți pe pagina 1din 1
PROIECTE NO! DE SUCCES ae 17 SATE ALE RAIOANELOR RISCANI $1 DROCIA VOR TRECE LA COLECTAREA SEPARATA A DESEURILOR! Un servicu de colectare separaté a deseurlor, de care vor beneficia aproximativ 24 de mit de locuitor din 7 sate ale raioanelor Rscani si Drochia, a fst lansat mie uri, 26noiembrie 2014, in satul Singureni,raionul Rascani Servcil a fost creat in cadrul proiectului,Sistem de colectare transport al deseurlor menajere pe raza micro regiuni interrionale Rascani(s. Singurenis. Corlteni, Grinds. Recea,s. RAcdra, s. luni) Drochia(s Pelinial Proiectul, rate caruiaau fost lichidate 20de gunoistineau torizate, este relizat de Agentia de Dezvoltare Regional Nord (ADR Nord) din resursele Fondului National pentru Dezvoltare Regional (FNDR) sale Guvernului Germanic. La evenimentul de lansare a serviciulu au partici pat reprezentant ai autorititlorregionale si locale, re cum si un grup de elevi dela gimnaziul din Singureni. In alocutiuile lor, invita au vorbit despre cit este de im portant ca cetajeni 8 pretuasca servcil nou-creat ss ‘croteasca medial inconjurator. Directorul ADR Nord, on Bodrug, a apreciat poz tiv cooperarea localitailor vizate de proiect, mentionénd é far initiativa autoritjilor locale un astfel de proiect ar f fost imposibil de realizat..Regionalizaea servciuui de colectareseparatd a deseurir este un obiectiv dificil dar ru si imposibil In tara noastré avem mai multe proiecte indrdznete in acest domeniu si trebuies le multiplicim ‘a mentionat directorul ADR Nord. “Desi functionarea servicului de colectare sepa- ‘até a deseutilor in cele 7 localitati rurale a inceput cu trziere,s-a facut un lucru mare, a remarcat presedin: tele raionului Rascani lon Parea, care este si presedinte a Consilului Regional pentru Dezvoltare Nord. In acest context, preedintele lon Parea lea mulfumim autoritti- lorimplicate in realizarea proiectului felicitandu-i totoda- ta pe localnici, care vor avea conditile necesare pentru a proteja mediul inconjurator. Cetitenii din cele sapte localitati rurale vor se para deseurile colectate in patru catego hartie, stil, deseuri menajere si masa plastica, Anul trecut, in cadrul nei campanii de informare si constientizare, cetafenii au fost informati despre beneficille colectari separate a de- seurilor, precum si despre responsabiltatea de a achita la timp facturile pentru acest serviciu public. Costul lunar al serviciului de colectare separata a deseurilor este de 10 lei pentru persoanele singuratice 51 cele cu dizabilitati (gradele | si 1), 30 de let pentru 0 gos- podérie, 50 de lei pentru insttutile publice, 100 de lei pentru intreprinderi si agenti economici, iar cei care nu vor utiliza serviciul si vor transporta individual deseurile vor achita 30% din suma stabllité. Aceste tare vor fi va~ labile in toate cele sapte localitat vizate de proiect, find aprobate de Consilile locale. Intreprinderea ce va gestiona serviciul de salubri- zare este societatea cu rdspundere limitata .Salubricom Expert’ creata in cadrul proiectului Primarul satului Singureni, Vigil Molosag, a pre- zentat comunitail tot ce a fost achizitionat in cadrul pro: Tectului, Astfel, din banii oferiti de FNDR, au fost constr te 24 de platforme la obiectele social-comunale si achizi- sionate 5 974 de pubele cu etichetele distinctive pentru colectarea separati a deseurilor, 7 panouri informative, ‘mobiler,tehnica de calcul sia fost desfagurata o campa- ne de informare si constientizare. Au fost achizitionate, de asemenea, masini specializate: un buldozer marca YTO C902", un tractor marca -MTZ” cu utilje si remorca si doud autospeciale marca ,Iveco” pentru colectarea de- seurilor. Totodaté, din resursele Guvernului Germaniel, au fost achizitionate 116 tomberoane si 2600 de pubele. Bugetul total al proiectului de gestionare a de- seurilor solide in cele sapte localitati este de 7052 100 de lel, 5 812 110 de lel find oferiti de FNDR si 1239 990 de lei de catre Guvernul Germaniei, prin intermediul proiectului ,Modernizarea Servicillor Publice Locale in Republica Moldova’, gestionat de Agentia de Cooperare Internationala a Germaniei (GZ). ‘ADR Nord si revista ,MD" vor continua sé moni- torizeze aceste proiecte siin urmatorii 3 ani.