Sunteți pe pagina 1din 85

MOLDOVA ÎN CIFRE

Breviar statistic

2006
МОЛДОВА В ЦИФРАХ
Статистический справочник

Chişinău, 2006
CZU 316+338(478)(083.41)=135.1=161.1
M87

COLEGIUL DE REDACŢIE
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Vitalie Valcov – preşedintele colegiului de redacţie
Виталие Валков – председатель редакционной коллегии
Oleg Cara, Maria Godiac
Олег Кара, Мария Годияк

Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii


Moldova în cifre = Молдова в цифрах : Breviar statistic / Biroul Naţ. de
Statistică al Rep. Moldova; col. red.: Vitalie Valcov (preş.), … – Ch.: Statistica,
2006 (F.E.-P. “Tipografia Centrală”) – (Statistica Moldovei)
2005. – 2006. – 85 p.: tab., diagr. – Text lb. rom., rusă. – ISBN 978-9975-
9756-8-1 : 500 ex.
- - 1. Dezvoltare socială, economică – Moldova – Date statistice. 2. Dezvolta-
re socială, economică – Moldova – Date statistice.
316+338(478)(083.41)=135.1=161.1

Editura “Statistica”
Format 60×84 1/32. Tiraj 500 ex.
Comanda nr. 422
F.E.-P. “Tipografia Centrală”

ISBN 978-9975-9756-8-1 © Biroul Naţional de Statistică


al Republicii Moldova, 2006
Chişinău, str. Grenoble, 106
Tel. 40-30-70, 72-93-97
E-mail: moldstat@statistica.md
http://www.statistica.md

2
PREFAŢĂ
Publicaţia cuprinde informaţie succintă vizînd situaţia social-economică şi
demografică a ţării în anul 2005 în comparaţie cu anii precedenţi. Ediţia actuală
se remarcă prin includerea rezultatelor Recensămîntului populaţiei din anul 2004.
Indicatorii principali sînt prezentaţi în profil teritorial.
Informaţia se prezintă fără datele întreprinderilor şi organizaţiilor din partea
stîngă a Nistrului şi municipiul Bender, cu excepţia cazurilor special menţionate,
cînd indicatorii sînt prezentaţi în total pe ţară.
Datele pentru anul 2004 pe unii indicatori sînt precizate în comparaţie cu
cele editate anterior, pentru anul 2005 la o serie de indicatori datele sînt prelimi-
nare şi pot fi precizate în ediţiile ulterioare.
Informaţii statistice mai desfăşurate vor fi publicate în Anuarul Statistic al
Republicii Moldova şi în alte ediţii statistice oficiale ale Biroului Naţional de Statis-
tică.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Публикация содержит краткую информацию о социально-экономи-
ческой и демографической ситуации страны в 2005 году в сравнении с
предыдущими годами. В сборнике содержатся также результаты пере-
писи населения 2004 года. Основные показатели представлены в тер-
риториальном разрезе.
Информация приведена без данных предприятий и организаций ле-
вобережья Днестра и муниципия Бендер, кроме специально оговоренных
случаев, когда показатели приведены в целом по стране.
Данные за 2004 год по отдельным показателям уточнены по срав-
нению с опубликованными ранее, за 2005 год в ряде случаев данные явля-
ются предварительными и могут быть уточнены в последующих изда-
ниях.
Более подробные данные будут опубликованы в Статистическом
ежегоднике Республики Молдова и других официальных статистических
изданиях Национального бюро статистики.

Simboluri folosite
Используемые знаки
– evenimentul nu a existat / явление отсутствует
... lipsă date / данных не имеется
0,0 valoare mică / незначительная величина

În unele cazuri pot apărea decalaje neînsemnate între totalurile indicate şi


sumele componente incluse, fapt ce se explică prin rotunjirea datelor.
В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и
суммой слагаемых объясняются округлением данных.

3
Cuprins
Содержание
pagina
страница
Prezentare generală / Основные характеристики.....................................................5
Resurse naturale / Природные ресурсы .......................................................................8
Populaţie / Население ....................................................................................................9
Forţa de muncă / Трудовые ресурсы ..........................................................................16
Veniturile şi cheltuielile populaţiei / Доходы и расходы населения............................21
Preţuri / Цены................................................................................................................25
Locuinţe / Жилье...........................................................................................................28
Învăţămînt / Образование ............................................................................................29
Ştiinţă / Наука................................................................................................................32
Ocrotirea sănătăţii / Здравоохранение ........................................................................33
Cultură / Культура .......................................................................................................36
Sport / Спорт ...............................................................................................................37
Turism / Туризм ............................................................................................................38
Criminalitate / Преступность .....................................................................................41
Conturi naţionale / Национальные счета...................................................................42
Industrie / Промышленность......................................................................................45
Agricultură / Сельское хозяйство...............................................................................50
Activitate investiţională / Инвестиционная деятельность.......................................56
Transporturi şi comunicaţii / Транспорт и связь.........................................................58
Comerţ exterior / Внешняя торговля .........................................................................62
Comerţ cu amănuntul şi servicii cu plată.......................................................................70
Розничная торговля и платные услуги
Finanţe / Финансы ........................................................................................................72
Indicatori social-economici în profil teritorial..................................................................73
Социально-экономические показатели в территориальном разрезе

4
Prezentare generală*
Основные характеристики*
Denumirea oficială a ţării Republica Moldova
Официальное название страны Республика Молдова
Teritoriul, mii km2 33,8
Территория, тыс. км2
Capitala Chişinău
Столица Кишинэу
Forma de guvernămînt Republică
Форма правления parlamentară
Парламентская
республика
Numărul populaţiei la 1 ianuarie 2006 (conform datelor
evidenţei curente)1, mii persoane 3589,3
Численность населения на 1 января 2006 года (по
данным текущего учета) , тыс. человек
1

Densitatea populaţiei1 (locuitori la 1 km2) 118,3


Плотность населения1 (человек на 1 км2)
Moldova este situată în partea de Sud-Est a Europei
Молдова расположена в юго-восточной части Европы
Întindere, km
Протяженность, км
de la Nord la Sud 350
с севера на юг
de la Vest la Est 150
с запада на восток
Principalele rîuri Nistru,
Основные реки Prut,
Răut
Principalele lacuri naturale Beleu,
Основные природные озера Bîc,
Dracele,
Rotunda
Rezervaţii ştiinţifice Codrii,
Научные заповедники Plaiul Fagului,
Prutul de Jos,
Pădurea Domnească
* În ansamblu pe republică / В целом по республике
1 Fără populaţia din partea stînga a Nistrului şi municipiul Bender / Без населения левобе-
режья Днестра и муниципия Бендер

5
Prezentare generală
Основные характеристики

Poziţia geografică a Republicii Moldova


Географическое положение Республики Молдова
Punctul extrem Latitudinea Longitudinea
(localitatea) Raionul nordică estică1
Крайняя точка Район Северная Восточная
(населенный пункт) широта долгота1
Nord Naslavcea Ocniţa 48°21′ 27°35′
Север
Sud Giurgiuleşti Cahul 45°28′ 28°12′
Юг
Est Palanca Ştefan Vodă 46°25′ 30°05′
Восток
Vest Criva Briceni 48°16′ 26°30′
Запад
1 După Greenwich / По Гринвичу
Zile de sărbătoare nelucrătoare în 2006
Нерабочие праздничные дни в 2006 году
1 ianuarie Anul Nou
1 января Новый год
7, 8 ianuarie Crăciunul
7, 8 января Рождество Христово
8 martie Ziua internaţională a femeii
8 марта Международный женский день
23, 24 aprilie Paştele
23, 24 апреля Пасха
1 mai Paştele Blajinilor
1 мая Радуница
1 mai Ziua internaţională a solidarităţii oamenilor muncii
1 мая День международной солидарности трудящихся
9 mai Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independen-
ţa Patriei
9 мая День Победы и памяти героев, павших за независимость
Родины
27 august Ziua Republicii
27 августа День Республики
31 august Sărbătoarea „Limba Noastră”
31 августа Праздник «Лимба Ноастрэ»
Ziua Hramului bisericii din localitatea respectivă, declarată în
modul stabilit de primăria municipiului, oraşului, comunei, satului
Престольный праздник населенного пункта, установленный
согласно закону примэрией муниципия, города, коммуны, села

6
Prezentare generală
Основные характеристики

Organizarea administrativ-teritorială
a Republicii Moldova, la 1 ianuarie 2006
Административно-территориальное устройство
Республики Молдова на 1 января 2006 года

Raioane 32 Районы

Municipii 5 Муниципии

Oraşe 60 Города

inclusiv din componenţa в том числе из состава


municipiilor 6 муниципиев

Localităţi din componenţa oraşelor Населенные пункты в составе


(municipiilor) 39 городов (муниципиев)

Sate (comune) 917 Села (коммуны)

Localităţi din componenţa satelor Населенные пункты в составе


(comunelor) 1575 сел (коммун)

Автономные территориальные
Unităţi teritoriale autonome 1 образования

Административно-террито-
Unităţile administrativ-teritoriale din риальные единицы левобережья
stînga Nistrului, cărora li se pot Днестра, которым могут быть
atribui forme şi condiţii speciale de предоставлены особые формы и
autonomie 1 условия автономии

7
Resurse naturale
Природные ресурсы
Fondul funciar*
Земельный фонд*
mii hectare тысяч гектаров
2002 2003 2004 2005
Terenuri – total 3384,3 3384,4 3384,6 3384,6
Земли – всего
Terenuri cu destinaţie agricolă 1946,7 1951,1 1950,9 1951,8
Земли сельскохозяйственного назначения
Terenuri ale localităţilor 309,9 307,8 309,3 308,6
Земли населенных пунктов
Fondul de rezervă1 655,8 603,8 578,7 553,8
Резервный фонд1
Terenuri destinate industriei, transporturilor,
comunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale 58,6 59,4 58,7 58,5
Земли промышленности, транспорта,
связи и иного специального назначения
Terenuri ale fondului silvic şi destinate
ocrotirii naturii 356,2 388,3 405,8 428,5
Земли лесного фонда и природоохранного
назначения
Terenuri ale fondului apelor 57,1 74,0 81,2 83,4
Земли водного фонда
* În ansamblu pe republică / В целом по республике
1 Terenuri destinate dezvoltării sociale a localităţilor şi de folosinţă generală (păşuni obşteşti
etc.) / Земли, предназначенные для социального развития населенных пунктов и
для общего пользования (общественные пастбища и др.)

Rezervaţii ştiinţifice
Научные заповедники
Denumirea rezervaţiei Raionul Suprafaţa, ha Anul de înfiinţare
Название заповедника Район Площадь, га Год создания
Codrii Străşeni 5176 1971
Plaiul Fagului Ungheni 5559 1992
Prutul de Jos Cahul 1755 1991
Pădurea Domnească Glodeni 5736 1993

8
Populaţie
Население
Numărul populaţiei prezente (la 1 ianuarie)
(conform datelor evidenţei curente)
Численность наличного населения (на 1 января)
(по данным текущего учета)
mii persoane тысяч человек
2003 2004 2005 2006
Total populaţie / Все население 3617,7 3606,8 3599,8 3589,3
Pe sexe: / По полу:
Masculin / Мужчины 1733,0 1728,1 1724,5 1719,3
Feminin / Женщины 1884,7 1878,7 1875,3 1870,0
Pe medii: / По типу местности:
Urban / Городское 1499,1 1492,9 1491,0 1484,8
Rural / Сельское 2118,6 2113,9 2108,8 2104,5
Populaţia stabilă pe grupe de vîrstă (la 1 ianuarie)
Постоянное население по возрастным группам (на 1 января)
procente процентов
2002 2003 2004 2005
Pe grupe de vîrstă, ani:
По возрастным группам, лет:
0 – 14 21,7 20,7 19,8 19,0
15 – 64 68,7 69,5 70,3 71,1
65 – … 9,6 9,8 9,9 9,9
Populaţia pe sexe şi medii
(conform datelor recensămînturilor populaţiei)
Население по полу и типу местности
(по данным переписей населения)
mii persoane тысяч человек
Total Masculin Feminin Urban Rural
Всего Мужчины Женщины Городское Сельское
15 ianuarie 1959* 2884,5 1333,8 1550,7 642,3 2242,2
15 января 1959 г.*
15 ianuarie 1970* 3568,9 1662,3 1906,6 1130,1 2438,8
15 января 1970 г.*
17 ianuarie 1979* 3947,4 1858,4 2089,0 1551,0 2396,4
17 января 1979 г.*
12 ianuarie 1989* 4337,6 2058,2 2279,4 2036,4 2301,2
12 января 1989 г.*
5 octombrie 20041 3383,3 1627,7 1755,6 1305,6 2077,7
5 октября 2004 г.1
* În ansamblu pe republică / В целом по республике
1 Fără populaţia raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi municipiul Bender / Без населе-
ния районов левобережья Днестра и муниципия Бендер
9
Populaţie
Население
Populaţia pe grupe de vîrstă şi sexe
(conform datelor recensămîntului populaţiei din anul 2004)
Население по возрастным группам и полу
(по данным переписи населения 2004 года)
persoane человек
Total Masculin Feminin
Всего Мужчины Женщины
Total populaţie 3383332 1627689 1755643
Все население
din care: / в том числе:
0-4 170523 87741 82782
5-9 200740 102412 98328
10-14 274889 140114 134775
15-19 341213 173946 167267
20-24 297372 151754 145618
25-29 250698 127361 123337
30-34 227161 113099 114062
35-39 217048 106505 110543
40-44 261304 126280 135024
45-49 262734 125611 137123
50-54 238785 111688 127097
55-59 144434 65262 79172
60-64 133577 57522 76055
65-69 126627 51477 75150
70-74 100918 39606 61312
75-79 70755 24952 45803
80-84 38111 12357 25754
85 şi peste / и старше 14906 4421 10485
Nedeclarată / Не указана 11537 5581 5956
Vîrsta medie a populaţiei 35,3 33,6 36,8
Средний возраст населения

Speranţa de viaţă la naştere, pe sexe


Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, по полу
ani лет
2002 2003 2004
Ambele sexe / Оба пола 68,1 68,1 68,4
Masculin / Мужчины 64,4 64,5 64,5
Feminin / Женщины 71,7 71,6 72,2
10
Populaţie
Население
Populaţia după naţionalităţile de bază şi medii
(conform datelor recensămîntului populaţiei din anul 2004)
Население по основным национальностям и типу местности
(по данным переписи населения 2004 года)
persoane человек
Total % Urban % Rural %
Всего Городское Сельское
Total populaţie 3383332 100,0 1305655 100,0 2077677 100,0
Все население
din care: / в том числе:
Moldoveni / Молдоване 2564849 75,8 826103 63,3 1738746 83,7
Ucraineni / Украинцы 282406 8,4 145890 11,2 136516 6,6
Ruşi / Русские 201218 5,9 166395 12,7 34823 1,7
Găgăuzi / Гагаузы 147500 4,4 53613 4,1 93887 4,5
Romăni / Румыны 73276 2,2 44342 3,4 28934 1,4
Bulgari / Болгары 65662 1,9 29447 2,2 36215 1,7
Alte naţionalităţi 34401 1,0 26058 2,0 8343 0,4
Другие национальности
Nedeclarată / Не указана 14020 0,4 13807 1,1 213 0,0

Populaţia după religie


(conform datelor recensămîntului populaţiei din anul 2004)
Население по религии (по данным переписи населения 2004 года)
persoane человек
Total / Всего %
Total populaţie / Все население 3383332 100,0
din care: / в том числе:
Ortodoxă / Православная 3158015 93,3
Baptistă / Баптистская 32754 1,0
Adventistă de ziua a şaptea 13503 0,4
Адвентистская седьмого дня
Penticostală / Пентикостальская 9179 0,3
Creştină de rit vechi 5094 0,15
Старо-христианского обряда
Creştină după Evanghelie 5075 0,15
Христианская по Евангелию
Romano-catolică / Романо-католическая 4645 0,1
Alte religii / Другие религии 33409 1,0
Atei / Атеисты 12724 0,4
Fără religie / Неверующие 33207 1,0
Nedeclarată / Не указали религию 75727 2,2

11
Populaţie
Население
Mişcarea naturală a populaţiei
Естественное движение населения
2002 2003 2004 2005
Mii / Тысяч
Născuţi-vii / Родившиеся 35,7 36,5 38,3 37,7
Decedaţi / Умершие 41,9 43,1 41,7 44,7
din care, decedaţi la o vîrstă sub 1 an 0,5 0,5 0,5 0,5
в том числе умершие в возрасте до 1 года
Spor natural / Естественный прирост -6,2 -6,6 -3,4 -7,0
Căsătorii / Браки 21,7 25,0 25,2 27,2
Divorţuri / Разводы 12,7 14,7 14,9 14,5
La 1000 locuitori / На 1000 жителей
Născuţi-vii / Родившиеся 9,9 10,1 10,6 10,5
Decedaţi / Умершие 11,6 11,9 11,6 12,4
din care, decedaţi la o vîrstă sub 1 an1 14,7 14,4 12,2 12,4
в том числе умершие в возрасте до 1 года1
Spor natural / Естественный прирост -1,7 -1,8 -1,0 -1,9
Căsătorii / Браки 6,0 6,9 7,0 7,6
Divorţuri / Разводы 3,5 4,1 4,1 4,0
1 La 1000 născuţi-vii / На 1000 родившихся

Ratele mortalităţii pe principalele cauze de deces


Коэффициенты смертности по основным причинам смерти
la 100000 locuitori на 100000 жителей
2002 2003 2004 2005
Total decedaţi 1155,2 1192,6 1156,4 1243,2
Всего умерших
Tumori maligne 132,5 136,7 139,8 144,2
Злокачественные новообразования
Boli ale aparatului circulator 654,7 679,6 653,7 700,2
Болезни системы кровообращения
Boli ale aparatului respirator 74,4 79,0 69,3 79,2
Болезни органов дыхания
Boli ale aparatului digestiv 110,0 114,1 116,3 128,6
Болезни органов пищеварения
Accidente, intoxicaţii şi traume 98,4 103,1 101,6 108,4
Несчастные случаи, отравления и
травмы
Alte cauze 85,2 80,1 75,7 82,6
Другие причины

12
Populaţie
Население
Emigranţii conform ţării de destinaţie*
Эмигранты по странам предполагаемого места жительства*
persoane человек
2002 2003 2004 2005
Plecaţi din Republica Moldova – total 6592 7376 7166 6827
Выехало из Республики Молдова – всего
din care, în: / из ниx в:
Belarus / Беларусь 123 140 128 184
Canada / Канаду 86 79 60 20
Germania / Германию 964 731 487 373
Israel / Израиль 290 235 218 220
România / Румынию 14 16 17 15
Rusia / Россию 2913 3316 3252 3310
S.U.A. / США 627 1084 1082 568
Ucraina / Украину 1531 1712 1853 2057
Alte ţări / Другие страны 44 63 69 80
* Conform datelor Ministerului Dezvoltării Informaţionale al Republicii Moldova; în ansamblu
pe republică / По данным Министерства информационного развития Республики
Молдова; в целом по республике
Repartizarea imigranţilor conform cetăţeniei1
Распределение иммигрантов по гражданству1
persoane человек
2002 2003 2004 2005
Au sosit în Republica Moldova – total 1297 1620 1706 2056
Прибыло в Республику Молдова – всего
din care, cetăţenii ţărilor:
из них граждане:
Bulgaria / Болгарии 46 100 70 86
China / Китая 23 8 13 13
Iordania / Иордании 73 39 52 33
Israel / Израиля 40 68 90 94
Kazahstan / Казахстана 14 22 23 26
România / Румынии 64 79 83 111
Rusia / России 73 121 152 168
Siria / Сирии 243 197 153 101
S.U.A. / США 71 91 85 111
Sudan / Судана 24 39 26 19
Turcia / Турции 180 196 273 462
Ucraina / Украины 196 321 283 393
Altor ţări / Других стран 250 339 403 439
1 Conform datelor Biroului Naţional Migraţiune al Republicii Moldova / По данным Нацио-
нального бюро миграции Республики Молдова
13
Populaţie
Население
Repartizarea imigranţilor conform naţionalităţii şi scopului
sosirii, în 20051
Распределение иммигрантов по национальности и цели
прибытия в 2005 году1
persoane человек
Scopul sosirii / Цель прибытия

Total imigraţiе
Всего la studii la muncă familială
на учебу на работу семейная
иммиграция

Numărul imigranţilor 2056 672 731 653


Число иммигрантов

din care: / из них:

Arabi / Арабы 277 169 65 43

Turci / Турки 464 156 243 65

Moldoveni / Молдоване 145 86 19 40

Ruşi / Русские 188 35 19 134

Ucraineni / Украинцы 200 52 15 133

Bulgari / Болгары 93 53 25 15

Români / Румыны 143 24 66 53

Americani / Американцы 104 – 86 18

Azeri / Азербайджанцы 41 5 16 20

Evrei / Евреи 25 14 9 2

Italieni / Итальянцы 41 – 28 13

Alte naţionalităţi 335 78 140 117


Другие национальности
1 Conform datelor Biroului Naţional Migraţiune al Republicii Moldova / По данным Нацио-
нального бюро миграции Республики Молдова

14
Populaţie
Население
Repartizarea refugiaţilor conform ţărilor de origine şi pe sexe,
la 1 ianuarie 20061
Распределение беженцев по странам происхождения и по полу
на 1 января 2006 года1
persoane человек
din care: / из них :
Numărul refugiaţilor
Число беженцев Bărbaţi Femei
Мужчины Женщины
Total / Всего 84 60 24
din care: / из них :
Afganistan / Афганистан 8 6 2
Armenia / Армения 4 3 1
Egipt / Египет 1 1 –
Eritreea / Эритрея 2 2 –
Georgia / Грузия 2 1 1
Irak / Ирак 7 7 –
Iran / Иран 1 1 –
Iordania / Иордания 6 2 4
Kîrgîzstan / Кыргызстан 4 3 1
Palestina / Палестина 7 5 2
Rusia / Россия 28 15 13
Sierra Leone / Сьерра Леоне 1 1 –
Siria / Сирия 8 8 –
Somalia / Сомали 1 1 –
Sudan / Судан 3 3 –
Turcia / Турция 1 1 –
1 Conform datelor Biroului Naţional Migraţiune al Republicii Moldova / По данным Нацио-
нального бюро миграции Республики Молдова

15
Forţa de muncă
Трудовые ресурсы
Numărul populaţiei economic active
Численность экономически активного населения
mii persoane тысяч человек
2002 2003 2004 2005
Total populaţie (în medie pe an) 3623 3612 3603 3595
Все население (в среднем за год)
Populaţie economic activă 1615 1474 1433 1422
Экономически активное население
din care, femei / в том числе женщины 820 742 731 733
Populaţie ocupată / Занятое население 1505 1356 1316 1319
din care, femei / в том числе женщины 774 696 685 689

Structura populaţiei economic active


(conform datelor anchetei forţei de muncă)
Структура экономически активного населения
(по данным обследования рабочей силы)

%
100
6,8 7,9 8,1 7,3

80

60

93,2 92,1 91,9 92,7


40

20

0
2002 2003 2004 2005
Ocupată Şomeri
Занятые Безработные

16
Forţa de muncă
Трудовые ресурсы
Repartizarea populaţiei ocupate pe forme de proprietate
(conform datelor anchetei forţei de muncă)
Распределение занятого населения по формам собственности
(по данным обследования рабочей силы)
procente процентов
2002 2003 2004 2005
Total / Всего 100,0 100,0 100,0 100,0
din care: / в том числе:
Publică / Публичная 22,5 25,1 25,8 25,6
Privată / Частная 71,6 68,8 68,1 69,6
Alte forme / Другие формы 5,9 6,1 6,1 4,8

Repartizarea populaţiei ocupate pe principalele tipuri


de activităţi economice
Распределение занятого населения по основным видам
экономической деятельности
mii persoane тысяч человек
2002 2003 2004 2005
Total / Всего 1505 1356 1316 1319
din care: / в том числе:
Agricultură, economia vînatului şi
silvicultură; pescuit 747 583 533 537
Сельское хозяйство, охота и лесо-
водство; рыболовство
Industrie 171 164 162 159
Промышленность
Construcţii 46 53 52 52
Строительство
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul,
hoteluri şi restaurante 175 176 179 183
Оптовая и розничная торговля,
гостиницы и рестораны
Transporturi şi comunicaţii 62 68 73 71
Транспорт и связь
Administraţie publică; învăţămînt;
sănătate şi asistenţă socială 243 246 241 239
Государственное управление;
образование; здравоохранение и со-
циальные услуги
Alte activităţi 61 66 76 78
Другие виды деятельности

17
Forţa de muncă
Трудовые ресурсы
Repartizarea salariaţilor pe principalele tipuri de activităţi
economice (la sfîrşitul anului)
Распределение работающих по найму по основным видам экономической
деятельности (на конец года)
mii persoane тысяч человек
2002 2003 2004 2005
Total 685 668 666 660
Всего
din care:
в том числе:
Agricultură, economia vînatului şi
silvicultură 158 137 127 114
Сельское хозяйство, охота и лесо-
водство
Industrie 124 126 126 127
Промышленность
Construcţii 17 16 17 19
Строительство
Transporturi şi comunicaţii 48 49 50 49
Транспорт и связь
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul 33 35 39 42
Оптовая и розничная торговля
Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activi-
tăţi de servicii prestate întreprinderilor 26 26 26 28
Операции с недвижимым имущест-
вом, аренда и услуги предприятиям
Administraţie publică 54 57 58 57
Государственное управление
Învăţămînt 125 125 125 125
Образование
Sănătate şi asistenţă socială 67 63 62 62
Здравоохpанение и cоциальные
услуги
Alte tipuri de activităţi 33 34 36 37
Другие виды деятельности

18
Forţa de muncă
Трудовые ресурсы
Şomeri înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă,
pe grupe de vîrstă şi niveluri de studii (pe parcursul anului)
Зарегистрировано безработных в агентствах занятости
по возрастным группам и уровню образования (в течение года)
mii persoane тысяч человек
2002 2003 2004 2005
Şomeri înregistraţi – total 63,3 62,3 59,6 59,9
Зарегистрировано безработных –
всего
din care, femei 27,2 25,2 25,1 25,5
в том числе женщины
Şomeri înregistraţi, pe grupe de vîrstă:
Зарегистрировано безработных по
возрастным группам:
sub 25 ani 20,0 16,9 15,8 16,9
до 25 лет
din care, femei 11,5 9,1 8,6 9,2
в том числе женщины
25 ani şi peste 43,3 45,4 43,8 43,0
25 лет и старше
din care, femei 15,7 16,1 16,4 16,3
в том числе женщины
Şomeri înregistraţi, după nivelul de
studii:
Зарегистрировано безработных по
уровню образования:
Superior 4,2 5,1 4,6 4,3
Высшее
din care, femei 2,3 2,9 2,6 2,6
в том числе женщины
Mediu de specialitate 6,6 6,2 6,0 5,2
Среднее специальное
din care, femei 3,8 3,6 3,4 3,0
в том числе женщины
Secundar profesional 19,6 19,6 17,4 17,7
Среднее профессиональное
din care, femei 5,9 5,5 5,4 5,7
в том числе женщины
Secundar general 32,9 31,4 31,6 32,7
Общее среднее
din care, femei 15,2 13,2 13,6 14,2
в том числе женщины

19
Forţa de muncă
Трудовые ресурсы
Someri înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei
de muncă (la sfîrşitul anului)
Зарегистрировано безработных в агентствах занятости
(на конец года)
2002 2003 2004 2005
Şomeri înregistraţi – total, mii persoane 24,0 19,7 21,0 21,7
Зарегистрировано безработных – всего,
тыс. человек
din care, femei 12,3 9,4 9,3 10,4
в том числе женщины
Din total şomeri – primesc ajutor de şomaj,
mii persoane 3,5 1,9 1,1 1,4
Из общей численности безработных –
получают пособие, тыс. человек
Rata şomajului (în % faţă de populaţia
economic activă în vîrstă aptă de muncă) 2,1 2,0 1,8 2,0
Уровень безработицы (в % к экономичес-
ки активному населению в трудоспособ-
ном возрасте)

Cota-parte a şomerilor în localităţile urbane şi rurale, în 2005


Доля безработных в городской и сельской местности в 2005 году
Conform datelor înregistrării
la oficiile forţei de muncă Conform criteriilor BIM
По данным регистрации Согласно критериям МБТ
в службах занятости

59,5% 30,1%

40,5%
69,9%

Urban Rural
Городская Сельская
20
Veniturile şi cheltuielile populaţiei
Доходы и расходы населения
Salariul mediu lunar al unui salariat în economie,
pe tipuri de activităţi
Среднемесячная заработная плата одного работника
в экономике по видам деятельности
lei лей
2002 2003 2004 2005
Total / Всего 691,5 890,8 1103,1 1318,7
Agricultură, economia vînatului şi silvicultură 393,8 498,6 642,6 744,0
Сельское хозяйство, охота и лесоводство
Pescuit / Рыболовство 455,1 585,7 860,2 1043,1
Industrie / Промышленность 1001,8 1270,6 1501,9 1764,5
Construcţii / Строительство 838,1 1194,0 1639,1 1972,8
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul 641,7 794,9 1051,0 1228,1
Оптовая и розничная торговля
Hoteluri şi restaurante 571,3 827,4 975,0 1150,5
Гостиницы и рестораны
Transporturi şi comunicaţii 1054,5 1453,5 1786,3 2142,9
Транспорт и связь
Activităţi financiare 2564,4 2926,4 3254,8 3450,6
Финансовое посредничество
Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de
servicii prestate întreprinderilor 889,6 1133,4 1382,0 1671,4
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и услуги предприятиям
Administraţie publică 989,1 1049,9 1204,6 1363,6
Государственное управление
Învăţămînt / Образование 463,3 610,2 710,7 881,8
Sănătate şi asistenţă socială 439,1 578,8 844,7 1016,7
Здравоохранение и социальные услуги
Alte activităţi de servicii colective, sociale şi
personale 505,3 671,4 801,9 1010,9
Прочие коммунальные, социальные и пер-
сональные услуги

21
Veniturile şi cheltuielile populaţiei
Доходы и расходы населения

Principalii indicatori ai asigurării cu pensii (la sfîrşitul anului)


Основные показатели пенсионного обеспечения (на конец года)
2002 2003 2004 2005
Numărul persoanelor care primesc pensii1,
mii persoane 679 656 648 644
Численность лиц, получающих пенсии1,
тыс. человек
din care: / из них:
pentru limita de vîrstă / по возрасту 473 466 456 452
de invaliditate / по инвалидности 121 121 124 127
în urma pierderii întreţinătorului (numărul
membrilor familiilor inapţi de muncă) 49 49 47 43
по случаю потери кормильца (число не-
трудоспособных членов семей)
pentru vechime în muncă, pensii sociale etc. 36 20 21 22
по выслуге лет, социальные пенсии и др.
Mărimea medie a pensiei lunare stabilite a pen-
sionarilor aflaţi în evidenţa organelor de protecţie
socială a populaţiei, lei 161,0 210,6 325,3 383,2
Средний размер назначенной месячной
пенсии пенсионеров, состоящих на учете в
органах социальной защиты населения, лей
1 Inclusiv pensionarii aflaţi la evidenţa Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, Serviciu-
lui de Informaţii şi Securitate, Serviciului de Grăniceri, Departamentului Instituţiilor Penitenciare /
Включая пенсионеров, состоящих на учете Министерства внутренних дел, Министер-
ства обороны, Службы информации и безопасности, Пограничной службы, Департа-
мента пенитенциарных учреждений

Principalii indicatori ai bugetelor gospodăriilor


Основные показатели бюджетов домашних хозяйств
2002 2003 2004 2005
Venitul disponibil (media lunară pe un membru
al gospodăriei) – total, lei 321,6 422,4 491,4 568,6
Располагаемый доход (в среднем на члена
домохозяйства в месяц) – всего, лей
în gospodăriile urbane 391,1 516,4 643,0 756,1
в городских домохозяйствах
în gospodăriile rurale 281,2 368,2 401,5 456,8
в сельских домохозяйствах
Ponderea veniturilor în natură în veniturile
disponibile, % 32,4 29,7 24,6 20,4
Удельный вес натуральных поступлений в
располагаемых доходах, %

22
Veniturile şi cheltuielile populaţiei
Доходы и расходы населения
Continuare Продолжение
2002 2003 2004 2005
Cheltuielile de consum (media lunară pe un
membru al gospodăriei) – total, lei 325,8 429,9 479,2 519,5
Потребительские расходы (в среднем на
члена домохозяйства в месяц) – всего, лей
în gospodăriile urbane 395,1 504,6 602,8 680,3
в городских домохозяйствах
în gospodăriile rurale 285,5 386,8 406,0 423,5
в сельских домохозяйствах

Structura veniturilor disponibile ale gospodăriilor


Структура располагаемых доходов домашних хозяйств
procente процентов
2002 2003 2004 2005
Venituri disponibile – total 100,0 100,0 100,0 100,0
Располагаемые доходы – всего
inclusiv venituri provenite din:
в том числе доходы от:
activitate salarizată / работы по найму 37,0 37,3 40,5 43,7
activitate individuală agricolă 29,9 28,9 23,1 20,2
индивидуальной сельскохозяйственной
деятельности
activitate individuală non-agricolă 2,6 3,9 3,6 3,0
индивидуальной несельскохозяйственной
деятельности
indemnizaţii sociale / социальных выплат 13,1 14,0 15,2 18,0
alte surse / других источников 17,4 15,9 17,6 15,1
Structura cheltuielilor de consum ale gospodăriilor
Структура потребительских расходов домашних хозяйств
procente процентов
2002 2003 2004 2005
Cheltuielile globale de consum – total 100,0 100,0 100,0 100,0
Cовокупные потребительские расходы – всего
din care, pentru: / в том числе на:
produse alimentare şi băuturi nealcoolice 58,4 56,6 56,4 54,2
продукты питания и безалкогольные напитки
băuturi alcoolice, tutun 3,6 3,4 3,1 2,7
алкогольные напитки, табак
îmbrăcăminte şi încălţăminte / одежду и обувь 8,2 8,4 8,1 7,9
locuinţe şi comodităţi / жилье и удобства 11,7 12,0 12,2 14,5
dotarea locuinţei / обустройство жилья 3,1 3,3 3,2 2,7
sănătate / здоровье 4,0 4,4 3,9 3,6
transport / транспорт 3,1 3,2 3,4 3,8
23
Veniturile şi cheltuielile populaţiei
Доходы и расходы населения
Continuare Продолжение
2002 2003 2004 2005
servicii de comunicaţii / услуги связи 1,8 2,1 2,9 3,4
agrement / отдых 1,7 2,2 2,5 2,3
învăţămînt / образование 0,9 1,1 1,0 0,9
hotel, restaurant, cantină 0,8 0,7 0,6 1,1
гостиницу, ресторан, столовую
alte bunuri şi servicii / другие товары и услуги 2,7 2,6 2,7 2,9

Structura cheltuielilor băneşti de consum, în 2005


Структура денежных потребительских расходов в 2005 году
25,8%
Produse alimentare şi băuturi
Продукты питания и напитки
45,1% Produse nealimentare
Непродовольственные товары

Servicii
Услуги
29,1%

Ponderea veniturilor băneşti şi în natură în veniturile disponibile,


în 2005
Удельный вес денежных и натуральных поступлений в располагаемых
доходах в 2005 году
Gospodării urbane Gospodării rurale
Городские домохозяйства Сельские домохозяйства

65,1%

5,8%

94,2% 34,9%

Venituri în natură
Натуральные поступления
Venituri băneşti
Денежные доходы

24
Preţuri
Цены
Indicii preţurilor pe sectoare ale economiei
(în medie pe an; în procente faţă de anul precedent)
Индексы цен по секторам экономики
(в среднем за год; в процентах к предыдущему году)

2002 2003 2004 2005

Indicele preţurilor de consum la mărfuri şi


servicii 105 112 112 112
Индекс потребительских цен на
товары и услуги

produse alimentare 104 114 113 114


продукты питания

mărfuri nealimentare 108 110 112 112


непродовольственные товары

servicii 105 110 112 108


услуги

Indicele preţurilor producătorilor producţiei


industriale 105 108 106 105
Индекс цен производителей промыш-
ленной продукции

Indicele preţurilor la producţia vîndută de


întreprinderile agricole 100,2 120 94 105
Индекс цен реализации продукции
сельхозяйственными предприятиями

Indicele preţurilor în construcţii1 109 121 126 120


Индекс цен в строительстве1
1 Începînd cu anul 2003 datele cuprind şi utilajul importat / Начиная с 2003 года данные
отражены с учетом импортного оборудования

25
Preţuri
Цены

Evoluţia lunară а preţurilor de consum la mărfurile alimentare


şi nealimentare, în 2005 (în procente faţă de decembrie 2004)
Ежемесячное изменение потребительских цен на продовольственные
и непродовольственные товары в 2005 году
(в процентах к декабрю 2004 года)

120 %
4,9
,7 1 1
113
114 ,9 111
, 4
8,4 8,1 109
6,5 10 10 ,9
5,5 10 5,6 5,5 106
108 10 10 10
2,6
10 8,7
6,3 10
102 3, 9 10
,3 10
,3 3,7
104 10
, 0 103 1,8 1,2 1,5
,4 101,
0 102 10 10 10
96 100

90
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Produse alimentare Mărfuri nealimentare


Продовольственные Непродовольственные
товары товары

Evoluţia lunară a preţurilor de consum la serviciile prestate


populaţiei, în 2005 (în procente faţă de decembrie 2004)
Ежемесячное изменение потребительских цен на услуги, оказанные
населению в 2005 году (в процентах к декабрю 2004 года)

%
114

108 ,6
4 ,8 06,2 106
, 4 4, 7 105, 105 1
4 10
3,6 10
2,7 102,8 10
0 1,7 101,9 10
102 1
3
99,

96
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

26
Preţuri
Цены

Rata anuală a inflaţiei (în procente faţă de decembrie anul precedent)


Годовой уровень инфляции (в процентах к декабрю предыдущего года)
2002 2003 2004 2005
Total 4,4 15,7 12,5 10,0
Всего
Produse alimentare 2,8 20,0 13,1 8,7
Продовольственные товары
Mărfuri nealimentare 8,2 11,5 11,9 14,9
Непродовольственные товары
Servicii 4,4 12,6 11,8 6,6
Услуги

Rata lunară a inflaţiei (în procente faţă de luna precedentă)


Ежемесячный уровень инфляции (в процентах к предыдущему месяцу)
2002 2003 2004 2005
Ianuarie / Январь 1,3 1,9 1,5 1,1
Februarie / Февраль -0,4 1,8 0,9 2,1
Martie / Март 0,5 0,9 0,6 0,8
Aprilie / Апрель 1,9 1,5 0,9 1,4
Mai / Май 1,6 0,5 0,5 0,1
Iunie / Июнь -3,4 1,0 0,1 -0,8
Iulie / Июль -1,5 1,3 0,3 -1,1
August / Август -0,6 0,4 0,5 0,2
Septembrie / Сентябрь 0,8 1,6 1,0 1,2
Octombrie / Октябрь 1,2 2,1 2,2 1,5
Noiembrie / Ноябрь 1,2 1,1 1,8 1,9
Decembrie / Декабрь 1,9 0,7 1,6 1,4

27
Locuinţe
Жилье
Fondul locativ pe forme de proprietate (la sfîrşitul anului)
Жилищный фонд по формам собственности (на конец года)
milioane m2 de suprafaţă totală миллионов м2 общей площади
2002 2003 2004 20051
Fondul locativ – total 76,2 76,8 76,8 77,0
Жилищный фонд – всего
din care:
в том числе:
Publică 4,0 3,9 3,7 3,6
Публичная
din care, municipală 1,7 1,7 1,7 1,7
в том числе муниципальная
Privată 71,9 72,7 73,0 73,4
Частная
În medie pe un locuitor, m2 21,0 21,3 21,3 21,4
В среднем на одного жителя, м2
1 Conform estimărilor / По оценке

Locuinţe date în folosinţă la 1000 locuitori


Ввод в действие жилых домов на 1000 жителей
m2 de suprafaţă totală
м2 общей площади
119
120

100 96
79
80 70
60

40

20

0
2002 2003 2004 2005

28
Învăţămînt
Образование
Şcoli de zi, gimnazii, licee
Дневные школы, гимназии, лицеи
2002/ 2003/ 2004/ 2005/
2003 2004 2005 2006
Numărul de şcoli de zi, gimnazii, licee 1580 1576 1570 1551
Число дневных школ, гимназий, лицеев
din acestea, nestatale 35 35 35 28
из них негосударственных
Numărul de elevi, mii 603,4 578,7 546,6 517,0
Численность учащихся, тыс.
din aceştia, învaţă în instituţii nestatale 7,1 7,0 6,2 5,0
из них обучаются в негосударствен-
ных учебных заведениях
Cadre didactice, mii 41,6 42,6 41,0 40,9
Педагогический персонал, тыс.
Instituţii de învăţămînt secundar profesional
Учреждения среднего профессионального образования
2002/ 2003/ 2004/ 2005/
2003 2004 2005 2006
Numărul de instituţii 83 83 81 78
Число заведений
din acestea, nestatale 7 7 5 2
из них негосударственных
Şcoli de meserii 30 29 28 26
Ремесленные школы
Şcoli profesionale 53 54 53 52
Профессиональные школы
Numărul de elevi, mii 22,6 22,8 22,7 25,0
Численность учащихся, тыс.
din aceştia, învaţă în instituţii nestatale 0,5 0,4 0,2 0,2
из них обучаются в негосударствен-
ных учебных заведениях
Şcoli de meserii 4,6 4,8 4,6 4,2
Ремесленные школы
Şcoli profesionale 18,0 17,9 18,1 20,8
Профессиональные школы
Numărul de elevi la 10000 locuitori 63 63 63 70
Численность учащихся на 10000 жителей
Cadre didactice, mii 2,2 2,2 2,3 2,4
Педагогический персонал, тыс.

29
Învăţămînt
Образование

Colegii
Колледжи
2002/ 2003/ 2004/ 2005/
2003 2004 2005 2006
Numărul de colegii 63 60 56 51
Число колледжей
din acestea, nestatale 20 15 13 9
из них негосударственные
Numărul de elevi, mii 15,2 18,7 23,6 27,1
Численность учащихся, тыс.
din aceştia, îşi fac studiile în instituţii ne-
statale 2,7 1,8 2,2 2,4
из них обучаются в негосударствен-
ных учебных заведениях
Numărul de elevi la 10000 locuitori 42 52 65 75
Численность учащихся на 10000 жителей
Сadre didactice, mii 1,7 1,8 1,9 2,0
Педагогический персонал, тыс.

Înmatricularea şi promoţiile elevilor colegiilor


Прием и выпуск учащихся колледжей
mii / тысяч
12
10,6 10,7
10,0
10

6 5,1 5,1 4,9


4,3
3,5
4

0
2002 2003 2004 2005

Înmatriculaţi Absolvenţi
Принято учащихся Bыпускники

30
Învăţămînt
Образование

Instituţii de învăţămînt superior


Учебные заведения высшего образования
2002/ 2003/ 2004/ 2005/
2003 2004 2005 2006
Instituţii de învăţămînt superior 45 40 35 35
Учебные заведения высшего образования
din acestea, nestatale 28 23 17 17
из них негосударственные
Numărul de studenţi, mii 95,0 104,0 114,6 126,1
Численность студентов, тыс.
din aceştia, îşi fac studiile în instituţii nesta-
tale 23,8 23,1 21,0 21,7
из них обучаются в негосударствен-
ных учебных заведениях
Numărul de studenţi la 10000 locuitori 262 288 318 351
Численность студентов на 10000 жителей
Сadre didactice, mii 5,5 5,7 5,9 6,2
Педагогический персонал, тыс.

Înmatricularea şi promoţiile studenţilor


instituţiilor de învăţămînt superior
Прием и выпуск студентов
учебных заведений высшего образования
mii / mысяч
40
34,6
35 31,9
30,2
30 28,1
25
20 17,4
14,5 15,3 15,3
15
10
5
0
2002 2003 2004 2005
Înmatriculaţi Absolvenţi
Принято студентов Bыпускники

31
Ştiinţă
Наука
Numărul şi promoţia doctoranzilor
Численность и выпуск докторантов
2002 2003 2004

Numărul instituţiilor care au doctorat 48 49 51


Число учреждений, имеющих докторан-
туру

Numărul doctoranzilor (la sfîrşitul anului) 1563 1613 1698


Численность докторантов (на конец
года)

Doctoranzi promovaţi 243 305 291


Выпуск докторантов

Din total promovaţi – au susţinut teza 36 35 18


Из общего выпуска – защитили диссер-
тацию

Numărul şi promoţia postdoctoranzilor


Численность и выпуск постдокторантов
2002 2003 2004

Numărul instituţiilor care au postdoctorat 10 6 6


Число учреждений, имеющих постдок-
торантуру

Numărul postdoctoranzilor (la sfîrşitul anului) 10 14 14


Численность постдокторантов (на
конец года)

Postdoctoranzi promovaţi 13 6 3
Выпуск постдокторантов

Din total promovaţi – au susţinut teza 3 2 –


Из общего выпуска – защитили диссер-
тацию

32
Ocrotirea sănătăţii
Здравоохранение
Indicatorii principali ai ocrotirii sănătăţii (la sfîrşitul anului)
Основные показатели здравоохранения (на конец года)
2002 2003 2004 2005

Medici de toate specialităţile, mii 12,8 12,6 12,6 12,61


Врачи всех специальностей, тыс.

locuitori la un medic 282 285 287 286


число жителей на одного врача

Numărul femeilor-medici, mii 7,4 7,2 7,2 6,5


Численность женщин-врачей, тыс.

Personal medical mediu:


Средний медицинский персонал:

total, mii / всего, тыс. 27,5 26,7 26,0 26,01

la un medic / на одного врача 2,2 2,1 2,1 2,2

Spitale / Больничные учреждения 110 111 118 116

Instituţii medicale de tip ambulator sau policlinică


care acordă ajutor medical populaţiei, unit. 562 577 636 654
Медицинские учреждения, оказывающие
амбулаторно-поликлиническую помощь
населению, ед.

Paturi de asistenţă medicală şi profilactică, mii 24,4 24,1 23,1 23,0


Лечебно-профилактические койки, тыс.

locuitori la un pat de asistenţă medicală şi profi-


lactică 148 150 156 148
число жителей на одну лечебно-профилак-
тическую койку

1 Din care, activează în sectorul nestatal, persoane:


Из них работают в негосударственном секторе, человек:
medici de toate specialităţile – 815 (6%)
врачи всех специальностей
personal medical mediu – 770 (3%)
средний медицинский персонал

33
Ocrotirea sănătăţii
Здравоохранение
Morbiditatea populaţiei, pe principalele clase de boli
Заболеваемость населения по основным классам болезней
2002 2003 2004 2005
Total, mii cazuri1 / Всего, тыс. cлучаев1 1276,3 1304,6 1299,8 1318,3
din care: / в том числе:
Boli infecţioase şi parazitare 137,0 124,0 109,9 114,2
Инфекционные и паразитарные болезни
Tumori / Новообразования 11,7 12,6 14,2 15,0
Boli ale sistemului nervos şi ale organelor de simţ 100,5 99,4 112,1 99,8
Болезни нервной системы и органов чувств
Boli ale aparatului circulator 45,2 51,5 66,4 87,3
Болезни системы кровообращения
Boli ale aparatului respirator 405,4 419,4 381,2 396,7
Болезни органов дыхания
Boli ale aparatului digestiv 70,2 74,4 71,7 79,5
Болезни органов пищеварения
Boli ale aparatului genito-urinar 81,0 83,8 86,0 85,6
Болезни мочеполовой системы
Complicaţii ale sarcinii, naşterii şi lăuziei 51,3 43,6 47,3 48,8
Осложнения беременности, родов и
послеродового периода
Boli ale pielii şi ţesutului celular subcutanat 90,4 91,7 100,4 96,4
Болезни кожи и подкожной клетчатки
Boli ale sistemului osteoarticular, ale muşchilor şi
ţesutului conjunctiv 51,1 58,5 65,8 59,2
Болезни костно-суставной системы, мышц и
соединительной ткани
Leziuni traumatice, otrăviri şi alte consecinţe ale
cauzelor externe 152,7 163,1 161,3 150,1
Травмы, отравления и другие последствия
воздействия внешних причин
Numărul de cazuri la 1000 locuitori 352,3 361,2 360,7 366,7
Число случаев на 1000 жителей
din care: / в том числе:
Boli infecţioase şi parazitare 37,8 34,3 30,5 31,8
Инфекционные и паразитарные болезни
Tumori / Новообразования 3,2 3,5 3,9 4,2
Boli ale sistemului nervos şi ale organelor de simţ 27,8 27,5 31,1 27,8
Болезни нервной системы и органов чувств
Boli ale aparatului circulator 12,5 14,3 18,4 24,3
Болезни системы кровообращения
Boli ale aparatului respirator 111,9 116,1 105,8 110,3
Болезни органов дыхания
Boli ale aparatului digestiv 19,4 20,6 19,9 22,1
Болезни органов пищеварения

34
Ocrotirea sănătăţii
Здравоохранение

Continuare Продолжение
2002 2003 2004 2005
Boli ale aparatului genito-urinar 22,4 20,4 23,9 23,8
Болезни мочеполовой системы
Complicaţii ale sarcinii, naşterii şi lăuziei 50,9 43,0 46,6 47,7
Осложнения беременности, родов и
послеродового периода
Boli ale pielii şi ţesutului celular subcutanat 24,9 25,4 27,9 26,8
Болезни кожи и подкожной клетчатки
Boli ale sistemului osteoarticular, ale muşchilor şi
ţesutului conjunctiv 14,1 16,2 18,3 16,5
Болезни костно-суставной системы, мышц и
соединительной ткани
Leziuni traumatice, otrăviri şi alte consecinţe ale
cauzelor externe 42,2 45,2 44,8 42,0
Травмы, отравления и другие последствия
воздействия внешних причин
1 Bolnavi luaţi la evidenţă cu diagnosticul stabilit pentru prima dată / Взято под наблю-
дение больных с диагнозом, установленным впервые

Morbiditatea populaţiei de unele boli


Заболеваемость населения по отдельным болезням
2002 2003 2004 2005
Bolnavi luaţi la evidenţă cu diagnosticul
stabilit pentru prima dată, mii persoane:
Взято под наблюдение больных с
диагнозом, установленным впервые,
тыс. человек:
tumori maligne 6,1 6,4 6,9 6,9
злокачественные новообразования
tuberculoză activă 3,0 3,2 3,3 3,8
активный туберкулез
alcoolism şi psihoză alcoolică 3,0 2,9 3,1 4,1
алкоголизм и алкогольный психоз
narcomanie şi toxicomanie 1,2 1,3 0,8 1,1
наркомания и токсикомания
sifilis / сифилис 3,4 2,9 2,6 2,5
gonoree / гонорея 1,5 1,7 1,9 1,9
infecţia HIV (SIDA), cazuri 18 43 51 60
синдром приобретенного иммуно-
дефицита (СПИД), случаев
purtători VIH, cazuri 165 175 227 315
носители вируса иммунодефицита
человека (ВИЧ), случаев

35
Cultură
Культура
Activitatea instituţiilor culturale (la sfîrşitul anului)
Деятельность учреждений культуры (на конец года)
2002 2003 2004 2005
Muzee (inclusiv filiale), unit. 73 76 82 83
Музеи (включая филиалы), ед.
Numărul de vizite, mil. / Число посещений, млн. 0,7 0,7 0,8 0,8
Teatre, unit. / Театры, ед. 15 15 15 15
Numărul de spectatori, mii / Число посещений, тыс. 298 292 314 368
Instalaţii cinematografice, unit. / Киноустановки, ед. 65 65 61 …
Numărul de spectatori, mii / Число посещений, тыс. 26 26 33 …
Biblioteci publice, unit. / Публичные библиотеки, ед. 1372 1380 1387 1389
Numărul cărţilor şi revistelor în biblioteci publice, mil. ex. 18,3 17,9 17,8 17,5
Число книг и журналов в публичных библиотеках,
млн. экз.
Instituţii culturale, unit. / Клубные учреждения, ед. 1245 1227 1221 1223
Filarmonică, unit. / Филармония, ед. 1 1 1 1
Numărul de spectatori, mii / Число посещений, тыс. 10 20 15 11
Circ, unit. / Цирк, ед. 1 1 1 1
Numărul de spectatori, mii / Число посещений, тыс. 129 121 49 –
Editarea cărţilor şi broşurilor, revistelor şi ziarelor
Выпуск книг и брошюр, журналов и газет
2002 2003 2004 2005
Editarea cărţilor şi broşurilor: / Выпуск книг и брошюр:
unităţi de tipar, mii / печатных единиц, тыс. 1,9 2,2 2,0 2,4
tiraj, mil. ex. / тираж, млн. экз. 2,0 1,4 1,5 2,4
cota-parte a ediţiilor în limba moldovenească, % 73 69 72 78
доля изданий на молдавском языке, %
Reviste şi alte publicaţii periodice editate – tiraj anual,
mil. ex. 3,5 3,6 3,9 7,0
Издаваемые журналы и другие периодические
издания – годовой тираж, млн. экз.
cota-parte a ediţiilor în limba moldovenească, % 34 37 48 48
доля изданий на молдавском языке, %
Ziare (publicaţii) editate – tiraj unic, mil. ex. 1,0 1,2 1,5 1,2
Издаваемые газеты (издания) – разовый тираж,
млн. экз.
cota-parte a ediţiilor în limba moldovenească, % 44 35 42 48
доля изданий на молдавском языке, %

36
Sport
Спорт
Construcţii sportive şi centre de cultură fizică şi de întremare
a sănătăţii1
Спортивные сооружения и физкультурно-оздоровительные центры1

2002 2003 2004 2005

Construcţii sportive – total 4947 4609 4764 4808


Спортивные сооружения – всего

din care:
в том числе:

Stadioane cu tribune pentru 500 locuri şi peste 46 46 38 47


Стадионы с трибунами на 500 мест и более

Construcţii sportive de plan (terenuri şi cîmpuri) 3341 2840 2935 3023


Плоскостные спортивные сооружения (пло-
щадки и поля)

Săli sportive 1230 1252 1266 1185


Спортивные залы

Bazine de înot 30 26 26 20
Плавательные бассейны

Încăperi construite suplimentar, adaptate pentru


practicarea culturii fizice şi sportului 300 445 499 533
Встроенные, приспособленные помещения
для занятий физической культурой и спор-
том

Centre de cultură fizică şi de întremare a sănă-


tăţii 16 16 17 10
Физкультурно-оздоровительные центры
1 Conform datelor Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova
По данным Министерства просвещения, молодежи и спорта Республики Молдова

37
Turism
Туризм
Principalii indicatori privind structurile de cazare turistică colective
Основные показатели коллективных структур размещения туристов
la sfîrşitul anului на конец года
2003 2004 2005
Numărul structurilor de cazare – total 184 184 191
Число структур размещения – всего
Hoteluri şi structuri similare 62 68 70
Гостиницы и аналогичные структуры
Structuri de întremare 9 7 8
Оздоровительные структуры
Structuri de odihnă şi alte structuri 113 109 113
Структуры отдыха и другие структуры
Numărul de camere – total 7389 7296 7374
Количество комнат– всего
Hoteluri şi structuri similare 2559 2570 2469
Гостиницы и аналогичные структуры
Structuri de întremare 1065 975 1063
Оздоровительные структуры
Structuri de odihnă şi alte structuri 3765 3751 3842
Структуры отдыха и другие структуры
Numărul de locuri – total 22853 23827 23992
Количество мест (коек) – всего
Hoteluri şi structuri similare 4632 4831 4562
Гостиницы и аналогичные структуры
Structuri de întremare 2089 1780 1962
Оздоровительные структуры
Structuri de odihnă şi alte structuri 16132 17216 17468
Структуры отдыха и другие структуры
Numărul de turişti cazaţi – total 269266 286731 301656
Количество размещенных туристов – всего
din care, cetăţeni străini 62559 68829 67235
в том числе иностранные граждане
Numărul de înnoptări ale turiştilor – total 1306245 1467585 1618558
Количество ночевок туристов – всего
din care, ale cetăţenilor străini 147843 174439 186590
в том числе иностранных граждан
Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare
turistică în funcţiune 34,9 37,9 43,0
Индекс использования действующей
вместимости размещения туристов (нетто)

38
Turism
Туризм
Numărul de sosiri ale vizitatorilor străini
în Republica Moldova din unele ţări1
Численность иностранных посетителей, прибывших
в Республику Молдова из отдельных стран1
2002 2003 2004 2005
Total / Всего 20161 23598 26045 25073
Austria / Австрия 63 451 153 205
Belarus / Беларусь 720 750 1072 1161
Bulgaria / Болгария 326 625 471 448
Franţa / Франция 179 305 319 464
Germania / Германия 560 717 632 703
Israel / Израиль 416 404 424 296
Italia / Италия 491 702 1019 1141
Liban / Ливан 220 333 263 173
Olanda / Нидерланды 161 529 223 268
Polonia / Польша 486 320 428 443
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de
Nord 190 219 3054 365
Соединенное Королевство Велико-
британии и Северной Ирландии
România / Румыния 1929 2381 2350 3496
Rusia / Россия 3758 3270 3952 3294
S.U.A. / США 1707 2494 2494 3088
Turcia / Турция 2869 3965 3521 3038
Ucraina / Украина 2947 3283 3173 3406
Alte ţări / Другие страны 3139 2850 2497 3084
1 Persoanele care au beneficiat de serviciile prestate de titularii de licenţe de turism şi de
unităţile de cazare care le aparţin / Лица, воспользовавшиеся услугами, оказанными
хозяйствующими субъектами, осуществляющими туристическую деятель-
ность на основании лицензий по туризму, и их структурами размещения

39
Turism
Туризм

Numărul de plecări ale vizitatorilor din Republica Moldova


în unele ţări1
Численность посетителей, выехавших из Республики Молдова
в отдельные страны1
2002 2003 2004 2005
Total / Всего 51577 67328 67846 57231
Austria / Австрия 877 1545 1315 72
Bulgaria / Болгария 3633 5024 4971 10079
Cipru / Кипр 340 307 127 146
Egipt / Египет 261 84 202 257
Franţa / Франция 872 466 172 496
Germania / Германия 8828 3208 188 469
Grecia / Греция 217 388 276 414
Italia / Италия 4378 4441 392 249
Polonia / Польша 2766 4466 2678 3465
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de
Nord 59 268 176 128
Соединенное Королевство Велико-
британии и Северной Ирландии
Republica Cehă 865 196 136 92
Чешская Республика
România / Румыния 9237 9105 10174 8413
Rusia / Россия 1356 6577 1055 292
Slovacia / Словакия 192 559 608 907
Tunisia / Тунис 8 59 426 1379
Turcia / Турция 3845 6061 10309 12526
Ucraina / Украина 9069 17978 23254 14807
Ungaria / Венгрия 3519 5029 10235 1802
Alte ţări / Другие страны 1255 1567 1152 1238
1 Persoanele care au beneficiat de serviciile prestate de titularii de licenţe de turism / Лица,
воспользовавшиеся услугами, оказанными хозяйствующими субъектами, осуще-
ствляющими туристическую деятельность на основании лицензий по туризму

40
Criminalitate
Преступность
Numărul infracţiunilor înregistrate
Число зарегистрированных преступлений
2002 2003 2004 2005

Infracţiuni înregistrate – total 36302 32984 28846 27595


Зарегистрировано преступлений – всего

din care:
в том числе:

Furturi 18428 15065 12682 11506


Кражи

Jafuri şi tîlhării 2341 1801 1450 1449


Грабежи и разбои

Omor premeditat şi tentativă de omor 401 356 303 268


Умышленное убийство и покушение на
убийство

Leziuni corporale grave premеditate 335 417 355 395


Умышленные тяжкие телесные по-
вреждения

Viol şi tentativă de viol 204 320 336 280


Изнасилование и покушение на изнаси-
лование

Infracţiuni legate de narcomanie 2481 2390 2148 2106


Преступления, связанные с нар-
котиками

Huliganism 1356 1316 1062 965


Хулиганство

Numărul infracţiunilor înregistrate la


10000 locuitori 100,0 83,0 73,0 74,0
Число зарегистрированных прес-
туплений на 10000 жителей

41
Conturi naţionale
Национальные счета
Produsul intern brut
Валовой внутренний продукт
2002 2003 2004 2005
Produsul intern brut (în preţuri curente), mil. lei 22556 27619 32032 36755
Валовой внутренний продукт (в текущих
ценах), млн. лей
pe locuitor, lei 6227 7646 8890 10225
на душу населения, лей
Produsul intern brut (în preţuri comparabile),
în % faţă de anul precedent 107,8 106,6 107,4 107,1
Валовой внутренний продукт (в сопоста-
вимых ценах), в % к предыдущему году
pe locuitor 108,0 106,9 107,6 107,3
на душу населения

Indicii produsului intern brut


Индексы валового внутреннего продукта
2000 = 100

%
145
140,3
140

135 131,0

130

125 122,0

120
114,4
115

110

105

100
2002 2003 2004 2005

42
Conturi naţionale
Национальные счета

Structura produsului intern brut pe categorii de resurse


Структура валового внутреннего продукта
по производственному методу
procente процентов
2002 2003 2004 2005
Produsul intern brut / Валовой внутренний продукт 100,0 100,0 100,0 100,0
din care: / в том числе:
bunuri / товары 38,3 35,9 34,7 31,2
servicii / услуги 51,0 51,6 53,5 54,4
serviciile intermediarilor financiari indirect măsurate -2,0 -2,3 -2,3 -2,0
услуги финансового посредничества, изме-
ряемые косвенным образом
impozite nete pe produs şi import 12,7 14,8 14,1 16,4
чистые налоги на продукты и импорт

Structura produsului intern brut pe forme de proprietate


Структура валового внутреннего продукта по формам собственности
procente процентов
2002 2003 2004
Produsul intern brut / Валовой внутренний продукт 100,0 100,0 100,0
din care: / в том числе:
Publică / Публичная 29,5 30,3 31,4
Privată / Частная 50,7 51,2 49,3
Mixtă (publică şi privată), fără participare străină 6,2 4,4 2,7
Смешанная (публичная и частная), без ино-
странного участия
A întreprinderilor mixte şi străină 13,6 14,1 16,6
Совместных предприятий и иностранная

Ponderea principalelor tipuri de activităţi


în crearea produsului intern brut
Доля основных видов деятельности
в создании валового внутреннего продукта
procente процентов
2002 2003 2004 2005
Valoarea adăugată brută 87,3 85,2 85,9 83,6
Валовая добавленная стоимость
din care: / в том числе:
Agricultură, economia vînatului şi silvicultură 21,0 18,3 17,6 14,2
Сельское хозяйство, охота и лесоводство
43
Conturi naţionale
Национальные счета
Continuare Продолжение
2002 2003 2004 2005
Industrie / Промышленность 17,3 17,6 17,1 17,0
Construcţii / Строительство 3,0 2,9 3,4 3,5
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul 11,1 10,8 10,6 10,6
Оптовая и розничная торговля
Transporturi şi comunicaţii / Транспорт и связь 10,0 10,8 11,8 12,1
Alte tipuri de activităţi / Прочие виды деятельности 26,9 27,1 27,7 28,2
Serviciile intermediarilor financiari indirect măsurate -2,0 -2,3 -2,3 -2,0
Услуги финансового посредничества, измеряе-
мые косвенным образом
Impozite nete pe produs şi import 12,7 14,8 14,1 16,4
Чистые налоги на продукты и импорт
Produsul intern brut 100,0 100,0 100,0 100,0
Валовой внутренний продукт

Structura produsului intern brut pe categorii de utilizări


Структура валового внутреннего продукта по элементам конечного
потребления
procente процентов
2002 2003 2004 2005
Produsul intern brut 100,0 100,0 100,0 100,0
Валовой внутренний продукт
din care: / в том числе:
Consumul final / Конечное потребление 103,3 110,3 103,9 108,4
din care: / в том числе:
al gospodăriilor / домашних хозяйств 82,0 89,5 87,8 91,6
al administraţiei publice 20,3 19,7 14,9 15,5
государственных учреждений
al administraţiei private 1,0 1,1 1,2 1,3
некоммерческих организаций, обслужи-
вающих домашние хозяйства
Formarea brută de capital 21,6 23,2 26,4 29,8
Валовое накопление
din care: / в том числе:
formarea brută de capital fix 16,3 18,6 21,2 24,4
валовое накопление основного капитала
variaţia stocurilor / изменение запасов 5,3 4,6 5,2 5,4
Export net / Чистый экспорт -24,9 -33,5 -30,3 -38,2

44
Industrie
Промышленность
Principalii indicatori ai industriei
Основные показатели промышленности
2002 2003 2004 20051
Numărul de întreprinderi 4139 4375 4419 679
Число предприятий
Volumul producţiei (în preţuri curente), mil. lei 12624,1 15963,1 17591,1 16194,6
Объем продукции (в действующих ценах),
млн. лей
Indicii volumului producţiei industriale
(în % faţă de anul precedent) 110,8 115,6 108,2 106,3
Индексы объема промышленной продук-
ции (в % к предыдущему году)
Numărul mediu anual al personalului industri-
al-productiv, mii persoane 116,4 123,4 126,4 89,3
Среднегодовая численность промышлен-
но-производственного персонала,
тыс. человек
1 Datele sînt prezentate pe cercul de întreprinderi mari cuprinse în cercetarea statistică
lunară / Данные приведены по кругу крупных предприятий, охваченных ежемесяч-
ным статистическим обследованием

Volumul şi indicii producţiei industriale pe forme de proprietate


Объем и индексы промышленной продукции по формам собственности
2004 20051
în preţuri în preţuri
curente, mil. lei în % faţă curente, mil. lei în % faţă
в действую- deв 2003 в действую- deв 2004
щих ценах, 2003%году к щих ценах, 2004%году к
млн. лей млн. лей
Total / Всего 16940,3 108,3 16194,6 106,3
Publică / Публичная 2226,2 96,4 1984,8 107,7
Privată / Частная 7784,1 110,0 7026,0 107,8
Mixtă (publică şi privată),
fără participare străină 2546,2 110,5 2631,2 104,7
Смешанная (публичная и
частная), без иностранно-
го участия
Străină / Иностранная 1302,0 105,2 1144,3 110,9
A întreprinderilor mixte 3081,8 112,7 3408,3 102,1
Совместных предприятий
1 Vezi remarca la tabelul precedent / Смотри сноску к предыдущей таблице

45
Industrie
Промышленность
Indicii volumului producţiei industriale, pe tipuri de activităţi
(în procente faţă de anul precedent)
Индексы объема промышленной продукции по видам деятельности
(в процентах к предыдущему году)
2002 2003 2004 20051
Industrie – total 110,8 115,6 108,2 106,3
Промышленность – всего
Industrie extractivă 124,1 126,2 123,6 113,6
Горнодобывающая промышленность
Industrie prelucrătoare 113,3 118,0 109,3 105,5
Обрабатывающая промышленность
Industria alimentară şi a băuturilor 116,9 118,7 105,8 104,3
Производство пищевых продуктов и напитков
Fabricarea produselor de tutun 67,3 99,8 95,0 95,7
Производство табачных изделий
Fabricarea produselor textile 115,1 110,8 113,4 105,3
Производство текстильных изделий
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte; prepararea
şi vopsirea blănurilor 104,5 100,7 118,2 102,3
Производство одежды; выделка и крашение ме-
ха
Producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea
încălţămintei 133,2 121,3 125,6 117,5
Производство кожи, изделий из кожи и произ-
водство обуви
Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din
lemn 101,8 79,4 92,4 83,6
Обработка древесины и производство изделий
из дерева
Fabricarea hîrtiei şi cartonului 128,9 182,2 107,4 117,8
Производство бумаги и картона
Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor
informative 107,3 133,2 100,6 105,3
Издательское дело, типографское дело и вос-
произведение информационных материалов
Industria chimică 108,1 80,0 119,1 126,7
Химическая промышленность
Producţia de articole din cauciuc şi din material
plastic 170,5 147,5 110,7 115,7
Производство резиновых и пластмассовых
изделий
Producţia altor produse din minerale nemetalifere 126,4 108,5 114,0 117,9
Производство прочих неметаллических мине-
ральных продуктов
Industria metalurgică 77,8 116,6 110,9 91,2
Металлургическая промышленность
Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv
producţia de maşini şi utilaje 122,1 142,4 123,4 112,4
Производство готовых металлических изде-
лий, кроме производства машин и оборудования

46
Industrie
Промышленность
Continuare Продолжение
2002 2003 2004 20051
Fabricarea de maşini şi echipamente 111,0 117,8 111,0 87,8
Производство машин и оборудования
Producţia de maşini şi aparate electrice 98,4 136,5 149,2 104,8
Производство электрических машин и обору-
дования
Producţia de echipamente şi aparate de radio,
televiziune şi comunicaţii 175,9 119,4 103,0 31,3
Производство оборудования и аппаратуры для
радио, телевидения и связи
Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de
precizie şi optice 114,8 137,4 102,4 75,7
Производство медицинских приборов, преци--
зионных и оптических инструментов
Producţia de mobilier 119,0 126,8 117,4 112,6
Производство мебели
Fabricarea bijuteriilor 132,8 92,9 97,3 111,2
Производство ювелирных изделий
Energie electrică şi termică, gaze şi apă 98,2 102,6 100,1 113,0
Электро- и теплоэнергия, газ и водоснабжение
Producţia şi distribuţia de energie electrică şi
termică, gaze, aburi şi apă caldă 99,9 105,0 102,9 113,0
Производство и распределение электро- и
теплоэнергии, газа, пара и горячей воды
Captarea, epurarea şi distribuţia apei 89,3 88,7 82,5 …
Сбор, очистка и распределение воды
1 Vezi remarca la pag. 45 / Смотри сноску на стр. 45
Producţia principalelor produse industriale
Производство основных видов промышленной продукции
2002 2003 20041 20051
Pietre pentru cioplit sau pentru construcţii, mii m3 172,7 137,8 127,2 166,6
Камни, предназначенные для дальнейшей обработки
или для строительства, тыс. м3
Nisip, mii m3 376,7 559,7 714,8 686,1
Песок, тыс. м3
Carne, mii tone 10,1 14,2 3,0 1,9
Мясо, тыс. тонн
Mezeluri, mii tone 12,2 12,5 11,4 12,5
Колбасные изделия, тыс. тонн
Conserve din fructe şi legume, mii tone 59,2 98,5 65,9 74,4
Консеpвы плодоовощные, тыс. тонн
Ulei brut nemodificat chimic, mii tone 51,7 72,8 85,3 77,3
Масло нерафинированное без изменения химического
состава, тыс. тонн
Unt, mii tone 2,6 2,8 3,6 3,4
Животное масло, тыс. тонн
47
Industrie
Промышленность
Continuare Продолжение
2002 2003 20041 20051
Caşcaval şi brînză grase, mii tone 1,9 1,9 1,9 2,3
Сыp и бpынза жиpные, тыс. тонн
Făină, mii tone 151,4 116,7 45,3 45,4
Мука, тыс. тонн
Pîine şi produse de panificaţie, mii tone 91,8 105,2 90,7 89,6
Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. тонн
Produse de cofetărie făinoase, mii tone 14,8 17,0 14,8 17,9
Кондитеpские изделия мучные, тыс. тонн
Zahăr-tos, mii tone 165,5 107,1 112,0 133,5
Сахаp-песок, тыс. тонн
Produse de cofetărie zaharoase, mii tone 11,1 11,9 10,6 11,7
Кондитеpские изделия сахаpистые,
тыс. тонн
Paste făinoase, mii tone 10,6 7,7 8,5 7,4
Макаpонные изделия, тыс. тонн
Divin, mii dal 674 661 727 890
Дивин, тыс. дал
Vinuri spumante, mii dal 613 739 931 1226
Игристые вина, тыс. дал
Vinuri naturale din struguri, mil. dal 14,8 19,1 30,6 32,4
Вино виногpадное, млн. дал
Bere din malţ, mil. dal 4,4 5,7 6,5 7,2
Пиво солодовое, млн. дал
Ape minerale şi ape gazoase, mil. dal 5,3 6,2 6,4 8,7
Минеpальные и газированные воды, млн. дал
Băuturi nealcoolice, mil. dal 4,5 6,0 5,5 5,6
Безалкогольные напитки, млн. дал
Ţigări şi ţigarete, mild. buc. 6,3 7,1 7,3 6,2
Папиpосы и сигаpеты, млрд. шт.
Tutun fermentat, mii tone 12,3 8,4 4,8 7,0
Табак ферментированный, тыс. тонн
Ţesături, mii m2 186 162 95 114
Ткани, тыс. м2
Covoare şi articole de covor, mil. m2 2,4 3,5 4,5 4,4
Ковpы и ковpовые изделия, млн. м2
Articole de ciorăpărie, mil. perechi 0,9 1,1 0,8 0,9
Чулочно-носочные изделия, млн. пар
Articole tricotate, mil. buc. 11,9 11,4 18,1 16,3
Трикотажные изделия, млн. шт.
Încălţăminte, mil. perechi 1,9 2,7 2,9 3,3
Обувь, млн. паp
Cherestea, mii m3 15,8 16,1 6,9 5,9
Пиломатеpиалы, тыс. м3
Panouri pentru parchet, mii m2 32,0 43,9 19,9 16,0
Паркет деревянный щитовой, тыс. м2

48
Industrie
Промышленность
Continuare Продолжение
2002 2003 20041 20051
Hîrtie şi carton pentru ambalaj, mii tone 1,3 15,9 29,8 37,5
Бумага и картон тарные, тыс. тонн
Hîrtie şi carton ondulat, mil. m2 0,9 0,6 1,6 2,0
Бумага и картон гофрированные, млн. м2
Dioxid de carbon, mii tone 2,5 3,5 3,4 3,2
Диоксид углерода, тыс. тонн
Lacuri şi vopsele, mii tone 4,1 3,4 4,6 5,6
Лаки и кpаски, тыс. тонн
Medicamente2, mil. lei 72,4 61,3 61,0 62,3
Лекаpственные сpедства2, млн. лей
Articole de parfumerie şi cosmetică2, mil. lei 26,7 18,7 20,9 25,1
Парфюмерно-косметические средства2, млн. лей
Tuburi şi ţevi din material plastic, tone 389 300 478 537
Трубы и трубки из пластмасс, тонн
Borcane de sterilizare, mil. buc. 0,5 litri 137 107 99 104
Банки для консервирования, млн. шт. 0,5 литра
Sticle şi flacoane, mil. buc. 296 281 308 353
Бутылки и флаконы, млн. шт.
Cărămidă din ceramică pentru construcţii, mil. buc.
cărămizi convenţionale 45,8 52,2 50,0 51,2
Кирпичи керамические для строительства,
млн. шт. условного кирпича
Ciment, mii tone 279 255 440 641
Цемент, тыс. тонн
Piese turnate din oţel, tone 248 140 164 140
Стальное литье, тонн
Pompe centrifugе, mii buc. 3,1 4,3 4,4 3,7
Насосы центробежные, тыс. шт.
Tractoare, buc. 399 476 327 260
Тpактоpы, шт.
Maşini-unelte pentru prelucrarea lemnului, buc. 130 38 281 83
Деревообрабатывающие станки, шт.
Maşini de spălat, mii buc. 40,1 47,7 53,8 36,2
Стиpальные машины, тыс. шт.
Mobilă2, mil. lei 112,5 183,8 241,2 199,1
Мебель2, млн. лей
Energie electrică, mild. kWh 1,2 1,0 1,0 1,2
Электроэнергия, млрд. кВт ч
Energie termică, mil. Gcal 3,2 3,3 3,1 2,7
Теплоэнергия, млн. Гкал
1 Vezi remarca la pag. 45 / Смотри сноску на стр. 45
2 Datele sînt prezentate în preţuri curente ale anilor respectivi / Данные приведены в
действующих ценах соответствующих лет

49
Agricultură
Сельское хозяйство
Producţia agricolă (în gospodăriile de toate categoriile)
Продукция сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий)
2002 2003 2004 2005
Milioane lei (în preţuri curente)
Миллионов лей (в текущих ценах)
Producţia agricolă 9474 10354 11819 11937
Продукция сельского хозяйства
Producţia vegetală / Продукция растениеводства 6298 7086 7900 7321
Producţia animală / Продукция животноводства 2870 2937 3524 4216
Servicii / Услуги 306 331 395 400
În % faţă de anul precedent
В % к предыдущему году
Producţia agricolă 103 86 121 101
Продукция сельского хозяйства
Producţia vegetală / Продукция растениеводства 102 82 129 98
Producţia animală / Продукция животноводства 106 95 104 109

Structura producţiei agricole, pe categorii de gospodării


(în % faţă de volumul total al producţiei; în preţuri comparabile)
Структура сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств
(в % к общему объему продукции; в сопоставимых ценах)

%
100

80

71 75 68 72
60

40

20
29 25 32 28
0
2002 2003 2004 2005

Întreprinderile agricole Gospodăriile populaţiei şi gospodăriile


Сельскохозяйственные пред- ţărăneşti (de fermier)
приятия Хозяйства населения и крестьянские
(фермерские) хозяйства

50
Agricultură
Сельское хозяйство
Suprafeţe însămînţate (pe rod) cu culturi agricole,
în gospodăriile de toate categoriile
Посевная (плодоносящая) площадь сельскохозяйственных культур
в хозяйствах всех категорий
mii hectare тысяч гектаров
2002 2003 2004 2005
Suprafeţe însămînţate – total 1573,8 1484,0 1567,5 1538,5
Посевные площади – всего
Culturi cerealiere şi leguminoase boabe 1071,5 896,6 1077,1 1033,7
Зерновые и зернобобовые культуры
grîu de toamnă / пшеница озимая 442,7 202,0 310,8 400,4
orz de primăvară / ячмень яровой 44,4 69,9 54,1 62,3
porumb pentru boabe / кукуруза на зерно 446,7 553,5 584,3 455,7
Culturi tehnice / Технические культуры 331,0 417,1 344,7 357,2
sfeclă de zahăr (industrială) 49,7 37,8 34,9 34,1
сахарная свекла (фабричная)
floarea-soarelui / подсолнечник 256,7 352,4 270,6 275,3
soia / соя 10,2 18,3 28,5 36,2
tutun / табак 9,2 5,6 5,7 4,7
Cartofi, legume şi bostănoase 107,7 89,9 79,1 79,8
Картофель, овощи и бахчевые культуры
cartofi / картофель 45,0 38,5 34,6 35,9
legume de cîmp / овощи открытого грунта 54,3 41,6 36,4 36,7
Plante de nutreţ / Кормовые культуры 63,6 80,4 66,6 67,8
Plantaţii pe rod de livezi, nuci şi arbuşti fructiferi 116,0 108,0 103,6 103,4
Плодоносящие плантации плодово-ягодных
насаждений
Plantaţii pe rod de vii 148,0 142,8 138,4 140,0
Плодоносящие плантации виноградников

Producţia principalelor produse vegetale


(în gospodăriile de toate categoriile)
Производство основных продуктов растениеводства
(в хозяйствах всех категорий)
mii tone тысяч тонн
2002 2003 2004 2005
Cereale şi leguminoase boabe1 – total 2587 1613 2994 2828
Зерновые и зернобобовые1 – всего
grîu de toamnă1 / пшеница озимая1 1113 101 854 1046
orz (de toamnă şi primăvară)1 220 57 268 211
ячмень (озимый и яровой)1
porumb pentru boabe / кукуруза на зерно 1194 1414 1794 1486
leguminoase boabe1 / зернобобовые1 48 30 50 64

51
Agricultură
Сельское хозяйство
Continuare Продолжение
2002 2003 2004 2005
Floarea-soarelui1 / Подсолнечник1 317 390 335 336
Soia / Соя 13 19 40 65
Sfeclă de zahăr (industrială)1 1129 657 911 989
Сахарная свекла (фабричная)1
Tutun / Табак 12 7 8 6
Cartofi / Картофель 325 303 318 378
Legume – total / Овощи – всего 396 361 315 389
Bostănoase / Бахчевые 28 72 57 49
Fructe şi pomuşoare / Плоды и ягоды 327 617 430 384
Struguri / Виноград 641 677 686 517
1 În masă după finisare / В весе после доработки

Producţia medie la hectar pe principalele culturi agricole


(în gospodăriile de toate categoriile)
Урожайность основных сельскохозяйственных культур
(в хозяйствах всех категорий)
chintale центнеров
2002 2003 2004 2005
Cereale şi leguminoase boabe1 – total 24,1 18,0 27,8 27,4
Зерновые и зернобобовые1 – всего
grîu de toamnă1 / пшеница озимая1 25,1 5,0 27,5 26,1
orz (de toamnă şi primăvară)1 19,6 7,2 21,5 17,8
ячмень (озимый и яровой)1
porumb pentru boabe / кукуруза на зерно 26,7 25,5 30,7 32,6
leguminoase boabe1 / зернобобовые1 8,4 6,2 13,5 15,4
Floarea-soarelui1 / Подсолнечник1 12,4 11,1 12,4 12,2
Soia / Соя 12,3 10,6 14,1 17,9
Sfeclă de zahăr (industrială)1 227 174 261 290
Сахарная свекла (фабричная)1
Tutun / Табак 12,8 12,5 13,9 12,7
Cartofi / Картофель 71,9 78,7 91,9 105,4
Legume de cîmp / Овощи открытого грунта 70,7 84,3 84,5 104,3
Bostănoase / Бахчевые 46,3 86,2 84,5 89,6
Fructe şi pomuşoare / Плоды и ягоды 28,2 57,1 41,5 36,5
Struguri / Виноград 43,3 47,4 49,5 36,1
1 În masă după finisare / В весе после доработки

52
Agricultură
Сельское хозяйство
Efectivul de animale şi păsări
(în gospodăriile de toate categoriile; la 1 ianuarie)
Поголовье скота и птицы (в хозяйствах всех категорий; на 1 января)
mii capete тысяч голов
2003 2004 2005 2006
Bovine 410 373 331 311
Крупный рогатый скот
din care, vaci 279 256 231 217
в том числе коровы
Porcine 508 446 398 461
Свиньи
Ovine şi caprine 956 938 942 938
Овцы и козы
din care, oi 830 817 823 818
в том числе овцы
Cabaline 78 78 73 69
Лошади
Păsări 14955 15756 17522 22235
Птица

Producţia principalelor produse animaliere


(în gospodăriile de toate categoriile)
Производство основных продуктов животноводства
(в хозяйствах всех категорий)
2002 2003 2004 2005
Vînzarea pentru sacrificare a vitelor şi
păsărilor (în greutate vie), mii tone 120 118 119 121
Реализация на убой скота и птицы
(в живом весе), тыс. тонн
Lapte, mii tone 604 593 628 658
Молоко, тыс. тонн
Ouă, mil. buc. 671 620 668 762
Яйца, млн. шт.
Lînă (în greutate fizică), tone 2072 2057 2028 2079
Шерсть (в физическом весе), тонн

53
Agricultură
Сельское хозяйство

Atribuirea sectoarelor de teren în proprietate privată pentru


organizarea gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)
Передача земель в частную собственность для организации
крестьянских (фермерских) хозяйств
la 1 ianuarie на 1 января

2003 2004 2005 2006

Numărul de persoane, cărora li s-au atribuit sectoare


de teren în natură în contul cotelor de teren
echivalent1, mii 617,0 645,3 655,7 677,3
Число лиц, получивших участки земли в натуре в
счет долей равноценной земли1, тыс.

Suprafaţa terenurilor atribuite în proprietate privată2:


Площадь земельных участков, переданных в
частную собственность2:

total, mii ha 836,6 867,9 862,6 881,7


всего, тыс. га

în medie pe o persoană care a primit sector în contul


cotelor de teren echivalent, ha 1,36 1,35 1,32 1,30
в среднем на одного обладателя доли равно-
ценной земли, га

Numărul gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)


înregistrate, mii 268,4 283,2 292,2 306,7
Число зарегистрированных крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, тыс.

Suprafaţa terenurilor în folosinţa acestora, mii ha 513,6 526,0 539,1 549,4


Площадь земель в их пользовании, тыс. га

1 De la începutul procesului de privatizare / С начала процесса приватизации


2 Conform art.12 al Codului Funciar al Republicii Moldova / В соответствии со ст.12
Земельного кодекса Республики Молдова

54
Agricultură
Сельское хозяйство
Producţia principalelor produse vegetale în gospodăriile ţărăneşti
(de fermier)
Производство основных продуктов растениеводства в крестьянских
(фермерских) хозяйствах
mii tone тысяч тонн
2002 2003 2004 2005
Cereale şi leguminoase boabe1 – total 1000 631 1130 1021
Зерновые и зернобобовые1 – всего
din care, porumb / в том числе кукуруза 490 586 746 585
Sfeclă de zahăr (industrială)1 291 125 131 172
Сахарная свекла (фабричная)1
Seminţe de floarea-soarelui1 133 145 126 132
Семена подсолнечника1
Cartofi / Картофель 48 50 60 97
Legume / Овощи 77 36 34 31
Fructe şi pomuşoare / Плоды и ягоды 103 218 150 142
Struguri / Виноград 239 288 294 223
1 În masă după finisare / В весе после доработки

Producţia principalelor produse agricole pe locuitor


Производство основных продуктов сельского хозяйства
на душу населения
kilograme килограммов
2002 2003 2004 2005
Cereale (în greutate după finicare) 714 446 831 787
Зерно (в весе после доработки)
Floarea-soarelui / Подсолнечник 88 108 93 93
Sfeclă de zahăr (industrială) 312 182 253 275
Сахарная свекла (фабричная)
Cartofi / Картофель 90 84 88 105
Legume / Овощи 109 100 87 107
Fructe şi pomuşoare / Плоды и ягоды 90 171 119 107
Carne (în masă după sacrificare) 24 23 24 24
Мясо (в убойном весе)
Lapte / Молоко 167 164 174 183
Ouă, buc. / Яйца, шт. 185 171 185 212

55
Activitate investiţională
Инвестиционная деятельность
Principalii indicatori ai activităţii investiţionale (în preţuri curente)
Основные показатели инвестиционной деятельности (в текущих ценах)
milioane lei миллионов лей
2002 2003 2004 2005
Investiţii în capital fix – total 2804,2 3621,7 5140,0 7189,1
Инвестиции в основной капитал – всего
din care, pe obiecte de menire productivă 2153,7 2763,6 3855,1 4840,3
в том числе по объектам производст-
венного назначения
Investiţii în capital fix pe locuitor, lei 774,1 1002,6 1426,5 2000,0
Инвестиции в основной капитал на душу
населения, лей
Punerea în funcţiune a mijloacelor fixe – total 2965,0 3017,4 4316,0 6084,4
Ввод в действие основных средств – всего
din care, pe obiecte de menire productivă 2215,3 2431,4 3359,2 4448,2
в том числе по объектам производст-
венного назначения
Volumul lucrărilor în antrepriză 809,1 1167,5 1857,0 2762,8
Объем подрядных работ

Indicii principalilor indicatori ai activităţii investiţionale


(în preţuri comparabile; în procente faţă de anul precedent)
Индексы основных показателей инвестиционной деятельности
(в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)
2002 2003 2004 2005
Investiţii în capital fix – total 111 107 108 112
Инвестиции в основной капитал – всего
din care, pe obiecte de menire productivă 122 106 106 101
в том числе по объектам производст-
венного назначения
Investiţii în capital fix pe locuitor 111 107 108 117
Инвестиции в основной капитал на душу
населения
Volumul lucrărilor în antrepriză 122 123 128 115
Объем подрядных работ

56
Activitate investiţională
Инвестиционная деятельность
Structura investiţiilor în capital fix, pe forme de proprietate
Структура инвестиций в основной капитал по формам собственности
procente процентов
2002 2003 2004 2005
Investiţii în capital fix – total 100,0 100,0 100,0 100,0
Инвестиции в основной капитал – всего
din care: / в том числе:
Publică / Публичная 38,9 34,7 32,6 32,6
Privată / Частная 33,4 36,4 32,2 37,0
Mixtă (publică şi privată), fără participare străină 2,7 3,3 3,6 3,4
Смешанная (публичная и частная), без иностран-
ного участия
Străină / Иностранная 5,2 4,9 9,7 8,0
A întreprinderilor mixte / Cовместных предприятий 19,8 20,7 21,9 19,0
Investiţii în capital fix, pe surse de finanţare (în preţuri curente)
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования
(в текущих ценах)
milioane lei миллионов лей
2002 2003 2004 2005
Investiţii în capital fix – total 2804,2 3621,7 5140,0 7189,1
Инвестиции в основной капитал – всего
din care, finanţate din contul:
из них финансируемые за счет:
bugetului republican / республиканского бюджета 56,9 75,9 153,7 405,4
bugetelor locale / местных бюджетов 118,7 125,2 288,3 315,9
mijloacelor proprii ale întreprinderilor 2000,0 2541,8 3151,9 4434,2
собственных средств предприятий
mijloacelor populaţiei / средств населения 105,3 131,4 125,4 168,4
mijloacelor investitorilor străini 332,7 535,2 1056,9 1414,0
средств иностранных инвесторов
altor surse / других источников 190,6 212,2 363,8 451,2
Volumul lucrărilor în antrepriză executate de organizaţiile
de construcţii-montaj (în preţuri curente)
Объем подрядных работ, выполненных строительно-монтажными
организациями (в текущих ценах)
milioane lei миллионов лей
2002 2003 2004 2005
Total / Всего 809,1 1167,5 1857,0 2762,8
din care: / в том числе:
construcţii noi, reconstrucţia, extinderea şi reutila-
rea tehnică 481,3 731,1 1257,4 1936,6
новое строительство, реконструкция, рас-
ширение и техническое перевооружение
reparaţii capitale / капитальный ремонт 251,7 326,4 416,7 593,2
reparaţii curente / текущий ремонт 76,1 110,0 182,9 233,0

57
Transporturi şi comunicaţii
Транспорт и связь
Lungimea căilor de comunicaţie în exploatare (la sfîrşitul anului)
Эксплуатационная длина путей сообщения (на конец года)
kilometri километров
2002 2003 2004 2005

Linii de cale ferată de folosinţă generală 1120* 1111* 1075* 1038


Железнодорожные пути общего пользо-
вания

Drumuri publice – total 9461 9462 9464 9467


Автомобильные дороги общего пользо-
вания – всего

din care, cu îmbrăcăminte rigidă 8877 8878 8880 8883


в том числе с твердым покрытием

Din total drumuri publice:


Из автомобильных дорог общего пользо-
вания:

Drumuri naţionale 3324 3325 3326 3329


Национальные дороги

din care, cu îmbrăcăminte rigidă 3319 3320 3320 3324


в том числе с твердым покрытием

Drumuri locale 6137 6137 6138 6138


Местные дороги

din care, cu îmbrăcăminte rigidă 5558 5558 5560 5559


в том числе с твердым покрытием

Linii de troilebuze 285 290 290 290


Троллейбусные линии

Căi fluviale navigabile de folosinţă generală 558 558 558 558


Речные судоходные пути общего пользо-
вания
* În ansamblu pe republică / В целом по республике

58
Transporturi şi comunicaţii
Транспорт и связь
Transportul de mărfuri al întreprinderilor de transport
Грузовые перевозки предприятий транспорта
2002 2003 2004 2005
Milioane tone
Миллионов тонн
Mărfuri transportate – total 16,4 18,5 17,4 16,0
Перевезено грузов – всего
din care, cu transportul:
в том числе транспортом:
feroviar 12,6* 14,7* 13,3 11,7
железнодорожным
auto1 3,7 3,7 4,0 4,2
автомобильным1
fluvial, mii tone 107,5 120,0 119,7 111,8
речным, тыс. тонн
aerian, mii tone 0,9 0,7 0,7 0,8
авиационным, тыс. тонн
Milioane tone-km
Миллионов тонно-км
Parcursul mărfurilor – total 3445 3917 4346 4352
Грузооборот – всего
din care, cu transportul:
в том числе транспортом:
feroviar 2748* 3019* 3006 3053
железнодорожным
auto1 695 897 1339 1298
автомобильным1
fluvial 0,3 0,4 0,4 0,4
речным
aerian 1,3 0,9 1,0 1,1
авиационным
* În ansamblu pe republică / В целом по республике
1 Inclusiv volumul de mărfuri transportate cu autocamioanele persoanelor fizice / С учетом
объема перевозок грузов, выполненного грузовыми автомобилями физических
лиц
59
Transporturi şi comunicaţii
Транспорт и связь

Transportul de pasageri pe moduri de transport public


Пассажирские перевозки по видам общественного транспорта
2002 2003 2004 2005
Milioane pasageri
Миллионов пассажиров
Pasageri transportaţi – total 280,6 296,2 306,9 317,2
Перевезено пассажиров – всего
din care, cu transportul:
в том числе транспортом:
feroviar 5,1* 5,3* 5,1 5,0
железнодорожным
autobuze 83,9 93,4 99,3 106,3
автобусным
taximetre 0,6 0,7 1,1 1,1
таксомоторным
troleibuze 190,7 196,5 201,0 204,3
троллейбусным
fluvial 0,1 0,1 0,1 0,1
речным
aerian 0,24 0,25 0,31 0,36
авиационным
Milioane pasageri–km
Миллионов пассажиро–км
Parcursul pasagerilor – total 2624 2963 3347 3569
Пассажирооборот – всего
din care, cu transportul:
в том числе транспортом:
feroviar 355* 352* 346 355
железнодорожным
autobuze 1298 1640 1949 2077
автобусным
taximetre 11 13 20 21
таксомоторным
troleibuze 636 654 667 676
троллейбусным
fluvial 0,2 0,3 0,4 0,3
речным
aerian 324 304 365 440
авиационным
* În ansamblu pe republică / В целом по республике

60
Transporturi şi comunicaţii
Транспорт и связь

Traficul prin Aeroportul Internaţional Chişinău


Перевозки через Международный аэропорт Кишинэу
2002 2003 2004 2005
Pasageri – numărul 296425 339489 419359 480785
Пассажиры – количество
Mărfuri şi poştă – tone 1388 1285 1386 1726
Грузы и почта – тонн
Mişcări aeronave – numărul 10254 9233 10371 10546
Движение воздушных судов – количество

Activitatea de poştă şi telefonie fixă de folosinţă generală


Деятельность почты и фиксированной телефонной связи
общего пользования
2002 2003 2004 2005
Numărul de expedieri, mil.:
Количество отправлений, млн.:
corespondenţă 25 31 34 37
письменной корреспонденции
ziare şi reviste 22 23 29 29
газет и журналов
colete poştale, mii 21 33 29 23
посылок, тыс.
mandate poştale şi telegrafice (inclusiv mandate
de pensii) 9 8 8 8
денежных переводов, почтовых и телеграф-
ных (включая выплату пенсий)
Numărul convorbirilor telefonice prin reţeaua
telefonică fixă, mil.:
Число телефонных разговоров посредством
фиксированной телефонной связи, млн.:
interurbane 195,9 246,7 293,8 340,8
междугородных
din care, automate 181,5 246,2 293,4 340,6
в том числе автоматических
internaţionale 21,4 25,3 30,7 33,1
международных
din care, automate 20,9 24,9 30,3 32,9
в том числе автоматических
Numărul posturilor telefonice principale în reţeaua
telefonică publică fixă (la sfîrşitul anului) – total, mii 704,0 776,4 849,5 942,2
Число основных телефонных аппаратов фик-
сированной телефонной связи сети общего
пользования (на конец года) – всего, тыс.
din care, la domiciliu 619,2 688,7 757,8 830,7
в том числе домашних

61
Comerţ exterior
Внешняя торговля
Comerţul exterior al Republicii Moldova
Внешняя торговля Республики Молдова
mii dolari SUA тысяч долларов США
2002 2003 2004 2005
Export – total / Экспорт – всего 643791,6 789933,6 985173,6 1091254,5
din care: / в том числе:
ţările C.S.I. / страны СНГ 350421,7 423564,7 502422,3 551367,0
ţările Uniunii Europene 171246,6 211028,7 296263,4 324061,4
страны Европейского Союза
ţările Europei Centrale şi de Est 62072,9 97980,0 105666,8 121418,7
страны Центральной и Восточ-
ной Европы
alte ţări / другие страны 60050,4 57360,2 80821,1 94407,4
Import – total / Импорт – всего 1038000,2 1402347,1 1768533,9 2292961,2
din care: / в том числе:
ţările C.S.I. / страны СНГ 408871,7 593352,3 764765,1 905877,4
ţările Uniunii Europene 356767,7 505352,5 581111,7 752468,4
страны Европейского Союза
ţările Europei Centrale şi de Est 115027,0 133322,6 199138,0 292357,2
страны Центральной и Восточ-
ной Европы
alte ţări / другие страны 157333,8 170319,7 223519,1 342258,2
Balanţa comercială – total -394208,6 -612413,5 -783360,3 -1201706,7
Торговый баланс – всего
din care: / в том числе:
ţările C.S.I. / страны СНГ -58450,0 -169787,6 -262342,8 -354510,4
ţările Uniunii Europene -185521,1 -294323,8 -284848,3 -428407,0
страны Европейского Союза
ţările Europei Centrale şi de Est -52954,1 -35342,6 -93471,2 -170938,5
страны Центральной и Восточ-
ной Европы
alte ţări / другие страны -97283,4 -112959,5 -142698,0 -247850,8
Gradul de acoperire a importurilor
cu exporturi – total, % 62,0 56,3 55,7 47,6
Уровень покрытия импортных
поступлений экспортными по-
ставками – всего, %
din care: / в том числе:
ţările C.S.I. / страны СНГ 85,7 71,4 65,7 60,9
ţările Uniunii Europene 48,0 41,8 51,0 43,1
страны Европейского Союза
ţările Europei Centrale şi de Est 54,0 73,5 53,1 41,5
страны Центральной и Восточ-
ной Европы
alte ţări / другие страны 38,2 33,7 36,2 27,6

62
Comerţ exterior
Внешняя торговля
Indicii valorici ai comerţului exterior
(în procente faţă de anul precedent)
Стоимостные индексы внешней торговли
(в процентах к предыдущему году)
2002 2003 2004 2005

Export – total 113,8 122,7 124,7 110,8


Экспорт – всего

din care:
в том числе:

ţările C.S.I. 101,8 120,9 118,6 109,7


страны СНГ

ţările Uniunii Europene 121,6 123,2 140,4 109,4


страны Европейского Союза

ţările Europei Centrale şi de Est 146,1 157,8 107,8 114,9


страны Центральной и Вос-
точной Европы

alte ţări 159,0 95,5 140,9 116,8


другие страны

Import – total 116,3 135,1 126,1 129,7


Импорт – всего

din care:
в том числе:

ţările C.S.I. 120,2 145,1 128,9 118,5


страны СНГ

ţările Uniunii Europene 112,4 141,6 115,0 129,5


страны Европейского Союза

ţările Europei Centrale şi de Est 97,6 115,9 149,4 146,8


страны Центральной и Вос-
точной Европы

alte ţări 134,9 108,3 131,2 153,1


другие страны

63
Comerţ exterior
Внешняя торговля
Exporturile pe ţări
Экспорт по странам
mii dolari SUA тысяч долларов США
2002 2003 2004 2005
Total / Всего 643791,6 789933,6 985173,6 1091254,5
din care: / в том числе:
Ţările C.S.I. – total 350421,7 423564,7 502422,3 551367,0
Страны СНГ – всего
Armenia / Армения 821,2 2194,3 2740,8 2244,0
Azerbaijan / Азербайджан 1098,7 993,4 1232,1 3718,2
Belarus / Беларусь 39014,9 41075,7 58652,9 71160,9
Georgia / Грузия 406,8 1078,3 2066,9 5248,5
Kazahstan / Казахстан 6519,7 9205,8 15424,1 17298,5
Kîrgîzstan / Кыргызстан 756,5 1258,0 1253,2 1720,7
Rusia / Россия 238862,8 308413,4 353344,2 347482,5
Tadjikistan / Таджикистан 0,7 – – 154,2
Turkmenistan / Туркменистан 909,1 1457,2 548,8 540,0
Ucraina / Украина 61370,0 56135,1 64752,2 99908,6
Uzbekistan / Узбекистан 661,3 1753,5 2407,1 1890,9
Ţările Uniunii Europene – total 171246,6 211028,7 296263,4 324061,4
Страны Европейского Союза – всего
Austria / Австрия 7224,5 11320,8 10033,1 11684,6
Belgia / Бельгия 6212,5 7249,7 11783,2 14564,4
Cipru / Кипр 646,7 915,4 783,5 1281,3
Danemarca / Дания 18,4 145,5 457,4 24,4
Estonia / Эстония 794,4 676,8 1110,3 1853,7
Finlanda / Финляндия – 306,7 126,4 50,3
Franţa / Франция 11351,1 9346,0 11395,8 16492,4
Germania / Германия 46139,2 56176,6 71283,6 47425,3
Grecia / Греция 3111,7 3727,3 3420,9 4831,0
Irlanda / Ирландия 752,7 – 20,9 48,7
Italia / Италия 56822,1 82392,7 136437,8 133440,3
Letonia / Латвия 2553,2 2549,5 2230,9 3077,0
Lituania / Литва 6024,3 5251,8 2414,2 6322,3
Luxemburg / Люксембург 3,4 1,9 – 4,8
Olanda / Нидерланды 3045,0 2891,5 5515,3 6524,5
Polonia / Польша 2674,3 4471,3 6551,5 25300,2
Portugalia / Португалия 84,9 87,5 502,8 409,1

64
Comerţ exterior
Внешняя торговля
Continuare Продолжение
2002 2003 2004 2005
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei
de Nord 5309,9 5611,1 10016,0 11137,0
Соединенное Королевство Велико-
британии и Северной Ирландии
Republica Cehă 892,5 1523,6 1867,0 4431,9
Чешская Республика
Slovacia / Словакия 1204,3 1155,2 1704,7 15061,1
Slovenia / Словения 3517,5 2098,5 806,7 840,7
Spania / Испания 3182,0 5085,1 2978,9 4068,3
Suedia / Швеция 516,5 36,6 361,6 444,2
Ungaria / Венгрия 9165,5 8007,6 14460,9 14743,9
Ţările Europei Centrale şi de Est – total
Страны Центральной и Восточной 62072,9 97980,0 105666,8 121418,7
Европы – всего
Albania / Албания 217,4 499,8 619,0 526,7
Bosnia şi Herţegovina 550,2 405,2 114,6 302,7
Босния и Герцеговина
Bulgaria / Болгария 3389,6 6191,4 5499,3 7639,2
Croaţia / Хорватия 279,3 203,8 7,4 703,8
Macedonia / Македония 138,2 102,1 81,6 57,5
România / Румыния 56711,8 90230,5 98924,3 111666,2
Serbia şi Montenegro 786,4 347,2 420,6 522,6
Сербия и Монтенегро
Alte ţări – total 60050,4 57360,2 80821,1 94407,4
Другие страны – всего
Canada / Канада 6340,1 4423,1 1146,9 961,2
Elveţia / Швейцария 1714,1 1982,9 1083,4 7383,0
Emiratele Arabe Unite – 27,8 1773,0 2225,3
Объединенные Арабские Эмираты
Iordania / Иордания 2127,8 1811,0 1782,9 979,0
Irak / Ирак – - 1392,8 1969,9
Liban / Ливан 1430,6 1991,5 2359,5 1544,8
Panama / Панама – – – 3603,1
Seychelles – – 499,7 1968,0
Сейшельские острова
Siria / Сирия 1553,9 2783,2 3618,2 4840,9
S.U.A. / США 34925,3 33646,7 42700,8 37486,2
Turcia / Турция 4122,5 7237,1 12263,2 24663,4

65
Comerţ exterior
Внешняя торговля
Importurile pe ţări
Импорт по странам
mii dolari SUA тысяч долларов США
2002 2003 2004 2005
Total / Всего 1038000,2 1402347,1 1768533,9 2292961,2
din care: / в том числе:
Ţările C.S.I. – total 408871,7 593352,3 764765,1 905877,4
Страны СНГ – всего
Armenia / Армения 144,8 194,8 216,3 193,2
Azerbaijan / Азербайджан 104,5 50,2 62,9 4526,5
Belarus / Беларусь 40903,4 50642,3 64316,0 84292,7
Georgia / Грузия 98,7 126,8 107,1 275,1
Kazahstan / Казахстан 9578,1 48325,2 50261,4 66985,9
Kîrgîzstan / Кыргызстан 587,9 757,5 430,2 286,7
Rusia / Россия 153403,9 182920,5 212269,2 268197,2
Tadjikistan / Таджикистан – 14,0 14,0 81,1
Turkmenistan / Туркменистан 252,1 133,6 36,1 –
Ucraina / Украина 203642,8 309252,7 436329,4 479815,8
Uzbekistan / Узбекистан 155,5 934,7 722,5 1223,2
Ţările Uniunii Europene – total 356767,7 505352,5 581111,7 752468,4
Страны Европейского Союза – всего
Austria / Австрия 9354,7 14609,6 14060,5 21835,4
Belgia / Бельгия 11889,9 18427,2 21684,1 30101,0
Cipru / Кипр 192,6 26,9 688,4 204,8
Danemarca / Дания 5106,6 6889,8 6012,1 7587,7
Estonia / Эстония 3022,3 1952,0 1961,7 1788,8
Finlanda / Финляндия 3780,8 9407,8 6019,2 9849,5
Franţa / Франция 23322,9 35172,9 52666,5 64425,1
Germania / Германия 85700,5 135593,1 150214,2 191061,4
Grecia / Греция 13267,3 11465,8 10404,2 10305,6
Irlanda / Ирландия 1361,7 1037,5 2704,8 3187,0
Italia / Италия 87777,9 116588,5 131630,8 151959,0
Letonia / Латвия 2049,6 3245,6 2917,2 2939,0
Lituania / Литва 4724,3 6722,4 8060,4 8130,4
Luxemburg / Люксембург 532,0 186,3 216,9 155,1
Malta / Мальта 45,7 36,3 67,9 8,0
Olanda / Нидерланды 10500,5 13218,5 17503,8 31035,9
Polonia / Польша 24657,6 39521,0 44758,3 65071,6
Portugalia / Португалия 3410,4 6026,0 6809,0 7712,7
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei
de Nord 9756,1 13496,2 12649,8 18160,7
Соединенное Королевство Велико-
британии и Северной Ирландии
66
Comerţ exterior
Внешняя торговля
Continuare Продолжение
2002 2003 2004 2005
Republica Cehă 12878,2 18976,1 21516,1 28752,4
Чешская республика
Slovacia / Словакия 8864,9 8655,8 11453,6 14910,4
Slovenia / Словения 9466,0 8544,3 9839,5 10885,2
Spania / Испания 5589,6 8476,4 11736,9 18071,3
Suedia / Швеция 2674,0 7500,0 12601,5 20525,6
Ungaria / Венгрия 16841,6 19576,5 22934,3 33804,8
Ţările Europei Centrale şi de Est – total
Страны Центральной и Восточной 115027,0 133322,6 199138,0 292357,2
Европы – всего
Albania / Албания 7,2 – – 5,2
Bosnia şi Herţegovina 54,9 116,0 183,0 717,4
Босния и Герцеговина
Bulgaria / Болгария 20701,1 30142,7 29592,2 28978,2
Croaţia / Хорватия 1977,3 3075,8 2219,5 2083,5
Macedonia / Македония 218,1 134,5 108,7 28,1
România / Румыния 90356,4 97936,3 164143,2 257330,4
Serbia şi Muntenegru 1712,0 1917,3 2891,4 3214,4
Сербия и Монтенегро
Alte ţări – total 157333,8 170319,7 223519,1 342258,2
Другие страны – всего
Africa de Sud / Южная Африка 606,5 1569,1 1671,8 2082,2
Brazilia / Бразилия 13119,1 6566,9 5969,9 12416,1
China / Китай 11841,8 21473,4 37699,9 73888,0
Coreea de Sud 5372,4 9971,9 13742,2 13919,0
Южная Корея
Ecuator / Эквадор 819,1 1017,9 1443,1 2068,5
Egipt / Египет 706,6 722,4 1789,9 4205,5
Elveţia / Швейцария 5574,4 4258,8 7759,5 14190,5
India / Индия 5908,9 5966,7 8044,3 12742,3
Israel / Израиль 4375,5 4333,4 7677,6 9118,6
Japonia / Япония 5519,5 11707,6 15868,7 21339,8
Malaysia / Малайзия 2048,6 1488,6 2659,6 3263,9
Norvegia / Норвегия 2457,5 2222,3 2572,8 4396,0
S.U.A. / США 48049,5 34547,8 29382,8 40756,5
Taiwan / Тайвань 2733,1 3345,6 3571,8 7091,4
Turcia / Турция 32729,9 48247,4 69094,1 93033,6
Vietnam / Вьетнам 1959,7 3920,2 1477,5 3317,3

67
Comerţ exterior
Внешняя торговля
Comerţul exterior pe secţiuni conform Sistemului Armonizat (S.A.)
Внешняя торговля по разделам согласно Гармонизированной Системе (Г.С.)
mii dolari SUA тысяч долларов США
Cod S.A. / Код Г.С. 2003 2004 2005
Export – total / Экспорт – всего E 789933,6 985173,6 1091254,5
Import – total / Импорт – всего I 1402347,1 1768533,9 2292961,2
I Animale vii şi produse animale E 28598,1 20152,8 17204,0
Живые животные и продукты жи- I 24827,9 38771,4 57194,1
вотного происхождения
II Produse vegetale E 91243,4 119966,4 131906,7
Продукты растительного происхож- I 82274,8 73532,9 65022,9
дения
III Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale E 28897,3 41185,9 37790,6
Жиры и масла животного или расти- I 5500,8 7427,1 9885,9
тельного происхождения
IV Produse alimentare; băuturi alcoolice şi E 314337,9 345879,6 395970,0
nealcoolice; tutun I 91986,0 105264,4 147472,1
Готовые пищевые продукты; алко-
гольные и безалкогольные напитки;
табак
V Produse minerale E 20605,8 30354,6 20105,2
Минеральные продукты I 297719,3 384870,6 505344,3
VI Produse chimice E 8959,1 9291,8 15595,8
Продукция химической промыш- I 132660,3 161805,6 232280,3
ленности
VII Materiale plastice, cauciuc şi articole din E 5327,7 8321,5 11829,4
acestea I 69306,6 101108,4 139734,4
Пластмассы и изделия из них; каучук
и резиновые изделия
VIII Piei crude, piei tăbăcite, blănuri şi produ- E 44768,0 77887,8 71574,2
se din acestea I 36308,8 72516,1 69589,6
Кожевенное сырье, кожа, мех и изделия
из них
IX Lemn şi produse din lemn (exclusiv E 1708,9 3588,1 2290,4
mobilier) I 22952,9 33989,3 43624,3
Древесина и изделия из древесины
(исключая мебель)
X Pastă de lemn, hîrtie, carton şi articole din E 10610,6 8042,9 11835,6
acestea I 56376,6 63418,3 82258,3
Масса из древесины, бумага, картон и
изделия из них
XI Materiale textile şi articole din acestea E 129658,8 170093,1 193943,5
Текстиль и текстильные изделия I 118419,5 150571,7 179859,4
XII Încălţăminte, pălării, umbrele şi articole E 15137,7 21954,3 26588,7
similare I 7048,7 10023,5 12201,3
Обувь, головные уборы, зонты и
аналогичные изделия

68
Comerţ exterior
Внешняя торговля
Continuare Продолжение
Cod S.A. / Код Г.С. 2003 2004 2005
XIII Articole din piatră, ipsos, ciment, cera- E 15841,2 17154,9 18723,5
mică, sticlă şi din materiale similare I 52724,3 64363,9 67289,5
Изделия из камня, гипса, цемента,
керамики, стекла или из аналогичных
материалов
XIV Perle naturale sau de cultură, pietre E 203,2 162,1 149,3
preţioase sau semipreţioase, metale I 2884,7 3730,7 6435,6
preţioase, metale placate sau suflate cu
metale preţioase şi obiecte din acestea;
bijuterii de fantezie; monede
Жемчуг природный или культивиро-
ванный, драгоценные или полудраго-
ценные камни, драгоценные металлы,
металлы, плакированные драго-
ценными металлами и изделия из них;
бижутерия; монеты
XV Metale comune şi articole din acestea E 19383,4 29877,6 48749,3
Недрагоценные металлы и изделия I 70251,6 111898,9 160600,5
из них
XVI Maşini şi aparate; echipamente electrice; E 30305,7 39293,8 46232,0
aparate de înregistrat sau de reprodus I 213984,0 239715,0 312994,9
sunetul şi imaginile
Машины и аппаратура; электротех-
ническое оборудование; звукозаписы-
вающая и звуковоспроизводящая аппа-
ратура
XVII Mijloace şi materiale de transport E 11171,8 22816,0 15297,9
Средства транспорта, их части и I 75230,1 95950,0 130335,8
принадлежности
XVIII Instrumente şi aparate optice, fotografice, E 7205,4 8214,2 8067,2
cinematografice, medico-chirurgicale; I 22691,3 20863,9 26991,4
ceasuri; instrumente muzicale; părţi şi
accesorii ale acestora
Приборы и аппараты оптические, фо-
тографические, кинематографи-
ческие, медицинские и хирургические;
часы; музыкальные инструменты; их
части и принадлежности
XX Mărfuri şi produse diverse E 5937,4 10934,4 17358,9
Разные промышленные товары I 19180,5 28688,9 43835,4
XXI Obiecte de artă, de colecţie sau de E 32,2 1,8 42,3
antichitate I 18,4 23,3 11,2
Произведения искусства, предметы
коллекционирования и антиквариат

69
Comerţ cu amănuntul şi servicii cu plată
Розничная торговля и платные услуги
Volumul de vînzări cu amănuntul
Объем розничного товарооборота
2002 2003 2004 2005
Milioane lei
Миллионов лей
Volumul de vînzări cu amănuntul – total 10753,4 14537,0 16575,8 19487,7
Объем розничного товарооборота – всего
din care: / в том числе:
unităţi comerciale 4954,6 6869,7 8338,8 11030,8
торгующие организации
pieţe / рынки 5798,8 7667,3 8237,0 8456,9
În % faţă de anul precedent
В % к предыдущему году
Volumul de vînzări cu amănuntul – total 134,2 118,2 105,6 105,3
Объем розничного товарооборота – всего
din care: / в том числе:
unităţi comerciale 124,1 121,3 111,7 113,9
торгующие организации
pieţe / рынки 144,1 115,5 100,1 95,9

Repartizarea volumului de vînzări cu amănuntul


pe forme de proprietate1
Распределение объема розничного товарооборота
по формам собственности1
milioane lei миллионов лей
2002 2003 2004 2005
Volumul de vînzări cu amănuntul – total 4954,6 6869,7 8338,8 11030,8
Объем розничного товарооборота – всего
din care: / в том числе:
Publică / Публичная 209,2 240,7 197,3 216,4
Privată / Частная 3245,8 4696,1 5753,1 7597,7
Mixtă (publică şi privată), fără participare străină 457,9 493,7 518,6 591,4
Смешанная (публичная и частная), без ино-
странного участия
A întreprinderilor mixte şi străină 1041,7 1439,2 1869,8 2625,3
Совместных предприятий и иностранная
1 Unităţile comerciale / Tоргующие организации

70
Comerţ cu amănuntul şi servicii cu plată
Розничная торговля и платные услуги
Volumul de servicii cu plată prestate populaţiei
Объем платных услуг, оказанных населению
2002 2003 2004 2005
Milioane lei / Миллионов лей
Volumul de servicii cu plată prestate
populaţiei – total 4221,7 5298,9 6970,4 8209,5
Объем платных услуг, оказанных
населению – всего
din care: / в том числе:
unitaţi oficial înregistrate 3483,3 4379,3 5685,5 6663,6
официально зарегистрированные
организации
persoane fizice / физические лица 738,4 919,6 1284,9 1545,9
În % faţă de anul precedent
В % к предыдущему году
Volumul de servicii cu plată prestate
populaţiei – total 111,8 113,3 105,3 109,2
Объем платных услуг, оказанных
населению – всего
din care: / в том числе:
unitaţi oficial înregistrate 113,4 113,5 105,9 108,6
официально зарегистрированные
организации
persoane fizice / физические лица 104,5 112,4 102,7 111,5
Repartizarea volumului de servicii cu plată prestate populaţiei
pe forme de proprietate1
Распределение объема платных услуг, оказанных населению,
по формам собственности 1
milioane lei миллионов лей
2002 2003 2004 2005
Volumul de servicii cu plată prestate populaţiei –
total 3483,3 4379,3 5685,5 6663,6
Объем платных услуг, оказанных населению –
всего
din care: / в том числе:
Publică / Публичная 1551,3 2241,4 2651,1 3088,0
Privată / Частная 830,9 944,3 1498,4 1768,2
Mixtă (publică şi privată), fără participare străină 240,5 280,4 341,7 389,8
Смешанная (публичная и частная), без ино-
странного участия
A întreprinderilor mixte şi străină 860,6 913,2 1194,3 1417,6
Совместных предприятий и иностранная
1 Unităţile oficial înregistrate / Oфициально зарегистрированные организации
71
Finanţe
Финансы
Bugetul consolidat al Republicii Moldova
Консолидированный бюджет Республики Молдова
2002 2003 20041 20051
Venituri: / Доходы:
total, mil. lei 5084,4 6619,9 11407,6 14694,9
всего, млн. лей
în % faţă de PIB 22,5 24,0 35,6 40,0
в % к ВВП
Cheltuieli: / Расходы:
total, mil. lei 5194,1 6177,5 11256,0 13937,2
всего, млн. лей
în % faţă de PIB 23,0 22,4 35,1 37,9
в % к ВВП
Excedent (+), deficit (–):
Профицит (+), дефицит (–):
total, mil. lei -109,7 +442,4 +151,6 +757,7
всего, млн. лей
în % faţă de PIB 0,5 1,6 0,5 2,1
в % к ВВП
1 Bugetul public naţional (bugetul de stat, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale,
bugetul asigurărilor sociale de stat, fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală)
– date preliminare / Публичный национальный бюджет (государственный бюджет,
бюджеты административнно-территориальных единиц, бюджет государствен-
ного социального страхования, фонды обязательного медицинского страхова-
ния) – предварительные данные
Credite acordate de băncile comerciale1
Кредиты, предоставленные коммерческими банками1
milioane lei миллионов лей
2002 2003 2004 2005
Credite – total 6273,9 9771,9 10480,8 14293,7
Кредиты – всего
pe termen scurt 4463,2 6600,3 7155,9 7486,7
краткосрочные
pe termen mediu 1762,2 3122,1 3281,9 6582,2
среднесрочные
pe termen lung 48,5 49,5 43,0 224,8
долгосрочные
1 Fără datele Băncii Naţionale / Без данных Национального банка

72
Indicatori social-economici în profil teritorial
Cоциально-экономические показатели
в территориальном разрезе
Populaţia prezentă, la 1 ianuarie 2006
Наличное население на 1 января 2006 года
mii persoane тысяч человек
Total Urban Rural
Всего Городское Сельское
Total populaţie / Все население 3589,3 1484,8 2104,5
Municipiul Chişinău 778,9 710,7 68,2
Municipiul Bălţi 148,1 143,2 4,9
Raioanele: / Районы:
Anenii Noi 83,2 8,6 74,6
Basarabeasca 29,6 12,7 16,9
Briceni 77,0 15,4 61,6
Cahul 125,7 40,7 85,0
Cantemir 64,4 6,8 57,6
Călăraşi 80,4 16,4 64,0
Căuşeni 93,4 24,9 68,5
Cimişlia 64,6 15,7 48,9
Criuleni 72,9 8,6 64,3
Donduşeni 46,6 10,2 36,4
Drochia 93,3 21,3 72,0
Dubăsari 35,4 – 35,4
Edineţ 84,8 26,0 58,8
Făleşti 94,4 18,1 76,3
Floreşti 92,4 19,2 73,2
Glodeni 63,6 12,1 51,5
Hînceşti 125,3 18,2 107,1
Ialoveni 96,5 13,7 82,8
Leova 54,5 16,1 38,4
Nisporeni 68,5 15,9 52,6
Ocniţa 56,1 18,1 38,0
Orhei 129,5 36,6 92,9
Rezina 53,4 13,5 39,9
Rîşcani 71,5 15,8 55,7
Sîngerei 95,3 19,3 76,0
Soroca 101,7 38,4 63,3
Străşeni 91,5 21,5 70,0
Şoldăneşti 44,6 7,6 37,0
Ştefan Vodă 73,4 8,9 64,5
Taraclia 44,9 15,1 29,8
Teleneşti 75,6 8,4 67,2
Ungheni 119,3 42,6 76,7
UTA Găgăuzia 159,0 64,5 94,5

73
Indicatori social–economici în profil teritorial
Cоциально–экономические показатели в территориальном разрезе

Ratele mişcării naturale a populaţiei, în 2005


Коэффициенты естественного движения населения в 2005 году
la 1000 locuitori на 1000 жителей
Născuţi–vii Decedaţi Căsătorii Divorţuri
Родившиеся Умершие Браки Разводы
Total / Всего 10,5 12,4 7,6 4,0
Municipiul Chişinău 9,2 8,7 8,7 4,8
Municipiul Bălţi 9,2 10,3 6,8 4,7
Raioanele: / Районы:
Anenii Noi 11,2 12,9 10,0 4,7
Basarabeasca 9,9 13,0 6,6 3,9
Briceni 9,7 16,9 6,9 3,8
Cahul 11,0 10,8 7,0 3,4
Cantemir 12,7 10,7 7,6 2,5
Călăraşi 11,3 15,3 6,8 3,4
Căuşeni 11,3 13,5 6,9 3,6
Cimişlia 9,9 12,9 6,7 4,7
Criuleni 12,1 13,7 8,8 3,3
Donduşeni 8,9 17,3 6,0 4,7
Drochia 9,1 14,9 6,6 3,6
Dubăsari 10,0 15,8 7,9 2,7
Edineţ 9,3 16,2 6,7 3,2
Făleşti 11,2 13,8 6,9 3,3
Floreşti 9,5 16,4 6,4 3,5
Glodeni 9,2 14,0 5,3 3,6
Hînceşti 11,5 12,3 7,2 4,0
Ialoveni 12,8 11,6 8,7 3,2
Leova 11,9 12,4 6,2 3,0
Nisporeni 11,6 12,5 6,4 3,3
Ocniţa 8,6 16,4 6,1 3,5
Orhei 10,3 13,4 7,0 3,7
Rezina 10,5 14,6 6,7 3,2
Rîşcani 9,9 16,3 6,3 3,1
Sîngerei 11,2 11,6 6,6 3,2
Soroca 9,1 14,5 6,3 3,5
Străşeni 11,9 13,1 8,3 4,2
Şoldăneşti 10,7 16,8 6,1 3,9
Ştefan Vodă 12,0 13,2 7,7 3,3
Taraclia 10,6 14,2 6,8 3,6
Teleneşti 11,5 12,5 6,9 2,9
Ungheni 11,5 13,0 6,4 3,2
UTA Găgăuzia 12,1 12,1 11,4 6,9

74
Indicatori social–economici în profil teritorial
Cоциально–экономические показатели в территориальном разрезе
Salariul mediu lunar al unui salariat în economie
Среднемесячная заработная плата одного работника в экономике
lei лей
2005
în % faţă de în % faţă de salariul
mediu pe economie
2004 Total 2004
Всего в %к в % к средней
2004 году заработной плате
по экономике
Total / Всего 1103,1 1318,7 119,5 100,0
Municipiul Chişinău 1503,8 1775,9 118,1 134,7
Municipiul Bălţi 1302,7 1501,4 115,3 113,9
Raioanele: / Районы:
Anenii Noi 828,2 1102,2 133,1 83,6
Basarabeasca 1239,4 1423,3 114,8 107,9
Briceni 652,5 765,3 117,3 58,0
Cahul 885,7 990,5 111,8 75,1
Cantemir 734,3 884,5 120,5 67,1
Călăraşi 818,4 1011,5 123,6 76,7
Căuşeni 706,0 870,5 123,3 66,0
Cimişlia 707,8 827,4 116,9 62,7
Criuleni 808,4 904,1 111,8 68,6
Donduşeni 814,5 998,5 122,6 75,7
Drochia 930,7 1180,6 126,9 89,5
Dubăsari 690,0 899,3 130,3 68,2
Edineţ 786,3 953,0 121,2 72,3
Făleşti 728,6 866,8 119,0 65,7
Floreşti 863,3 1075,6 124,6 81,6
Glodeni 700,0 859,2 122,7 65,2
Hînceşti 710,2 828,7 116,7 62,8
Ialoveni 931,3 1135,7 121,9 86,1
Leova 653,4 756,0 115,7 57,3
Nisporeni 688,1 853,1 124,0 64,7
Ocniţa 774,2 938,0 121,2 71,1
Orhei 889,8 1079,5 121,3 81,9
Rezina 920,9 1168,6 126,9 88,6
Rîşcani 616,0 767,5 124,6 58,2
Sîngerei 661,7 801,6 121,1 60,8
Soroca 764,3 937,3 122,6 71,1
Străşeni 865,7 1052,8 121,6 79,8
Şoldăneşti 668,2 738,4 110,5 56,0
Ştefan Vodă 631,1 767,6 121,6 58,2
Taraclia 829,2 932,1 112,4 70,7
Teleneşti 610,9 722,2 118,2 54,8
Ungheni 831,8 1021,5 122,8 77,5
UTA Găgăuzia 801,4 953,2 118,9 72,3

75
Indicatori social–economici în profil teritorial
Cоциально–экономические показатели в территориальном разрезе
Şomeri înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă
(la sfîrşitul anului)
Зарегистрировано безработных в агентствах занятости
(на конец года)
persoane человек
2005
2004 Total din care, femei
Всего в том числе
женщины
Numărul de şomeri 21018 21717 10421
Численность безработных
Municipiul Chişinău 2990 2985 1979
Municipiul Bălţi 670 405 278
Raioanele: / Районы:
Anenii Noi 312 375 228
Basarabeasca 353 240 198
Briceni 253 265 118
Cahul 684 579 263
Cantemir 311 356 129
Călăraşi 456 486 227
Căuşeni 534 685 363
Cimişlia 265 398 128
Criuleni 562 542 160
Donduşeni 239 291 120
Drochia 588 592 281
Dubăsari 642 782 386
Edineţ 550 1138 536
Făleşti 550 580 272
Floreşti 318 565 238
Glodeni 446 416 177
Hînceşti 1588 1163 390
Ialoveni 818 788 234
Leova 404 304 182
Nisporeni 156 178 75
Ocniţa 381 328 143
Orhei 578 356 175
Rezina 213 246 141
Rîşcani 369 473 117
Sîngerei 315 313 94
Soroca 797 1100 622
Străşeni 457 420 159
Şoldăneşti 323 560 249
Ştefan Vodă 750 546 331
Taraclia 238 265 178
Teleneşti 547 502 93
Ungheni 1136 1508 613
UTA Găgăuzia 1225 987 544

76
Indicatori social–economici în profil teritorial
Cоциально–экономические показатели в территориальном разрезе
Numărul mediu anual al personalului industrial-productiv
şi volumul producţiei industriale
Среднегодовая численность промышленно-производственного персонала
и объем промышленной продукции
Numărul mediu anual al
personalului industrial-productiv, Volumul producţiei,
mii persoane mil. lei
Среднегодовая численность Объем продукции,
промышленно-производствен- млн. лей
ного персонала, тыс. человек
2004 20051 2004 20051
Total / Всего 126,4 89,3 16940,3 16194,6
Municipiul Chişinău 61,0 42,8 9314,9 8090,4
Municipiul Bălţi 12,5 9,7 1986,1 2049,6
Raioanele: / Районы:
Anenii Noi 2,1 1,4 242,2 205,1
Basarabeasca 0,6 0,3 43,4 38,5
Briceni 0,4 0,2 19,4 28,3
Cahul 4,2 3,6 485,2 445,1
Cantemir 0,8 0,7 132,1 138,4
Călăraşi 1,6 1,1 121,8 119,7
Căuşeni 0,8 0,6 87,8 92,8
Cimişlia 0,9 0,5 91,4 82,6
Criuleni 0,8 0,6 68,0 46,5
Donduşeni 0,9 0,8 79,7 67,6
Drochia 1,5 1,0 169,9 219,6
Dubăsari 0,5 0,4 45,1 70,3
Edineţ 2,1 1,4 263,8 310,6
Făleşti 1,0 0,9 188,8 232,0
Floreşti 3,1 2,3 291,8 342,9
Glodeni 0,9 0,5 67,6 75,0
Hînceşti 2,3 1,3 172,0 216,1
Ialoveni 3,1 2,4 398,6 421,3
Leova 0,4 0,2 31,0 20,7
Nisporeni 0,7 0,5 73,4 97,9
Ocniţa 0,6 0,3 19,3 21,1
Orhei 3,5 2,5 321,5 401,7
Rezina 0,8 0,7 236,5 372,1
Rîşcani 0,8 0,4 54,6 60,8
Sîngerei 1,1 0,7 114,7 181,1
Soroca 3,5 2,5 216,3 231,2
Străşeni 1,7 1,2 321,5 315,3
Şoldăneşti 0,2 0,1 5,7 4,1
Ştefan Vodă 1,2 0,6 120,1 114,4
Taraclia 1,9 1,1 196,4 114,9
Teleneşti 1,1 0,5 65,3 36,4
Ungheni 2,1 1,6 168,9 277,0
UTA Găgăuzia 5,7 3,9 725,5 653,5
1 Vezi remarca la pag. 45 / Смотри сноску на стр. 45

77
Indicatori social–economici în profil teritorial
Cоциально–экономические показатели в территориальном разрезе
Producţia medie la hectar a culturilor agricole în întreprinderile
agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) 1, în 2005
Урожайность сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных
предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах1 в 2005 году
chintale центнеров
Cerealiere şi legu- Porumb Floarea–
minoase boabe pentru boabe Tutun
2 soarelui2
Зерновые и Кукуруза на Табак Подсолнеч-
зернобобовые2 зерно ник2
Total / Всего 24,1 25,3 12,7 11,4
Municipiul Chişinău 21,2 19,2 – 8,1
Municipiul Bălţi 30,7 42,8 – 16,2
Raioanele: / Районы:
Anenii Noi 21,4 17,2 – 8,3
Basarabeasca 22,3 21,6 – 10,2
Briceni 23,3 17,8 9,6 9,9
Cahul 21,6 28,4 – 10,3
Cantemir 23,9 32,2 10,1 10,3
Călăraşi 20,0 25,2 – 9,8
Căuşeni 21,3 20,5 5,8 9,9
Cimişlia 18,6 12,3 – 7,6
Criuleni 22,2 12,8 11,0 10,1
Donduşeni 24,8 29,1 – 12,2
Drochia 28,6 28,7 14,1 12,7
Dubăsari 26,0 19,7 13,6 9,6
Edineţ 26,0 22,3 10,5 12,0
Făleşti 29,9 24,1 12,9 14,3
Floreşti 27,9 32,2 15,5 13,7
Glodeni 29,7 21,5 11,1 12,5
Hînceşti 22,2 21,5 10,0 10,4
Ialoveni 22,3 22,2 19,4 9,1
Leova 21,4 24,2 14,6 9,4
Nisporeni 22,8 23,0 11,0 9,5
Ocniţa 24,9 34,1 – 11,4
Orhei 25,1 14,6 15,0 11,5
Rezina 22,4 20,8 9,7 8,8
Rîşcani 28,2 31,1 12,5 12,8
Sîngerei 25,4 18,2 12,3 14,3
Soroca 25,0 31,7 9,2 13,1
Străşeni 19,4 17,0 – 12,0
Şoldăneşti 24,3 26,1 11,7 10,8
Ştefan Vodă 21,6 22,4 13,3 10,6
Taraclia 26,3 33,3 16,4 9,3
Teleneşti 19,7 15,0 11,3 11,8
Ungheni 30,9 34,6 9,7 12,2
UTA Găgăuzia 21,9 26,2 15,1 10,1
1 Cu suprafaţa terenurilor agricole de 10 ha şi peste / С площадью сельхозугодий 10 га и
более
2 În masă după finisare / В весе после доработки

78
Indicatori social–economici în profil teritorial
Cоциально–экономические показатели в территориальном разрезе
Continuare Продолжение
Sfeclă Fructe şi
de zahăr1 Legume откры-
de cîmp pomuşoare Struguri
Сахарная Овощи
того грунта Плоды и Виноград
свекла1 ягоды
Total / Всего 297,2 70,9 41,9 30,4
Municipiul Chişinău – 46,4 41,8 40,7
Municipiul Bălţi 291,1 – 20,6 –
Raioanele: / Районы:
Anenii Noi – 79,2 11,6 30,2
Basarabeasca 68,9 119,2 17,1 28,5
Briceni 306,7 128,9 64,3 –
Cahul 38,1 36,4 22,8 27,3
Cantemir – 132,3 62,2 57,5
Călăraşi – 43,3 46,7 32,4
Căuşeni – 155,4 41,0 33,3
Cimişlia – 70,8 18,6 19,7
Criuleni – 56,9 57,4 26,0
Donduşeni 305,4 57,4 49,7 –
Drochia 328,0 71,3 60,8 –
Dubăsari 177,5 56,8 78,2 –
Edineţ 214,8 64,1 18,6 –
Făleşti 375,2 49,1 35,5 35,1
Floreşti 306,2 62,8 23,3 –
Glodeni 242,9 63,7 29,5 1,8
Hînceşti 173,8 79,1 36,7 26,7
Ialoveni 458,2 42,8 38,1 22,1
Leova 99,1 17,2 20,4 16,8
Nisporeni 323,1 11,7 29,8 15,6
Ocniţa 277,5 88,4 52,2 –
Orhei 271,2 99,3 53,6 14,3
Rezina 149,6 29,2 22,6 –
Rîşcani 304,9 92,6 23,1 1,9
Sîngerei 274,9 99,4 58,3 23,6
Soroca 289,6 47,3 95,8 7,9
Străşeni – 181,2 59,4 47,1
Şoldăneşti 211,1 65,4 16,4 –
Ştefan Vodă 236,4 87,7 29,7 27,0
Taraclia – 63,2 26,3 39,6
Teleneşti 201,5 48,7 24,6 17,8
Ungheni 341,9 86,8 57,2 7,5
UTA Găgăuzia – 77,0 32,1 32,4
1 În masă după finisare / В весе после доработки
79
Indicatori social–economici în profil teritorial
Cоциально–экономические показатели в территориальном разрезе
Efectivul de animale în gospodăriile de toate categoriile,
la 1 ianuarie 2006
Поголовье скота в хозяйствах всех категорий на 1 января 2006 года
mii capete тысяч голов
Bovine – total din care, vaci Ovine şi
Крупный Porcine
рогатый в том числе
коровы Свиньи caprine
Овцы и козы
скот – всего
Total / Всего 310,5 217,1 460,7 937,7
Municipiul Chişinău 4,4 3,0 7,3 6,0
Municipiul Bălţi 3,0 2,1 9,0 6,2
Raioanele: / Районы:
Anenii Noi 10,5 7,0 12,9 15,7
Basarabeasca 2,2 1,3 2,3 19,3
Briceni 11,9 9,4 15,2 16,6
Cahul 7,4 4,5 16,3 80,0
Cantemir 6,4 4,2 11,5 48,8
Călăraşi 6,1 3,8 12,3 15,1
Căuşeni 12,9 9,4 22,6 38,0
Cimişlia 6,7 4,7 9,5 30,0
Criuleni 8,8 6,0 12,4 7,7
Donduşeni 8,6 6,8 10,2 12,4
Drochia 14,0 10,7 11,0 18,3
Dubăsari 3,0 2,0 5,1 2,0
Edineţ 16,9 12,9 12,5 25,6
Făleşti 13,3 9,3 16,2 43,2
Floreşti 10,5 7,4 21,0 24,2
Glodeni 11,5 7,7 10,5 29,3
Hînceşti 11,5 8,0 21,3 43,1
Ialoveni 7,8 5,1 10,5 10,2
Leova 8,3 5,2 14,8 40,2
Nisporeni 5,9 3,7 12,1 22,4
Ocniţa 6,8 5,2 9,1 7,0
Orhei 11,7 8,7 16,4 24,2
Rezina 5,6 3,6 8,7 10,9
Rîşcani 14,5 10,6 16,2 27,6
Sîngerei 13,9 9,9 20,3 40,0
Soroca 13,1 9,0 17,2 14,4
Străşeni 5,7 3,6 14,3 9,6
Şoldăneşti 5,8 4,4 6,9 9,1
Ştefan Vodă 8,6 6,0 19,1 12,7
Taraclia 3,4 2,2 10,0 44,9
Teleneşti 10,8 7,2 17,2 31,6
Ungheni 9,9 6,7 15,1 36,3
UTA Găgăuzia 9,1 5,8 13,7 115,0
80
Indicatori social–economici în profil teritorial
Cоциально–экономические показатели в территориальном разрезе
Investiţii în capital fix (în preţuri curente)
Инвестиции в основной капитал (в текущих ценах)
milioane lei миллионов лей
Investiţii în capital fix – din care, lucrări de
total construcţii-montaj
Инвестиции в основной из них строительно-
капитал – всего монтажные работы
2004 2005 2004 2005
Total / Всего 5140,0 7189,1 2548,1 3406,4
Municipiul Chişinău 2822,1 4038,9 1530,1 2029,3
Municipiul Bălţi 349,2 388,0 121,1 186,8
Raioanele: / Районы:
Anenii Noi 52,4 106,8 22,0 42,2
Basarabeasca 21,9 25,0 9,3 10,9
Briceni 60,1 124,7 37,6 67,7
Cahul 123,5 179,5 59,1 86,7
Cantemir 88,5 103,7 28,5 25,7
Călăraşi 40,9 69,1 30,9 28,1
Căuşeni 90,1 178,0 20,4 108,9
Cimişlia 22,3 38,3 13,5 22,7
Criuleni 41,5 66,4 23,1 37,4
Donduşeni 27,6 26,1 14,2 10,4
Drochia 37,1 74,3 14,5 33,9
Dubăsari 33,6 25,2 4,8 17,8
Edineţ 46,7 57,6 24,6 22,9
Făleşti 38,6 88,0 16,4 39,5
Floreşti 101,0 84,1 23,8 30,6
Glodeni 19,6 48,1 8,2 17,6
Hînceşti 100,2 91,0 50,7 43,6
Ialoveni 72,2 102,6 31,4 44,6
Leova 67,7 33,7 46,9 13,7
Nisporeni 74,4 63,1 50,8 33,3
Ocniţa 29,4 47,5 17,1 20,4
Orhei 73,9 118,7 40,9 38,9
Rezina 41,0 29,1 20,8 6,9
Rîşcani 45,6 40,4 24,5 17,3
Sîngerei 51,4 72,6 23,9 30,1
Soroca 77,2 150,7 18,0 68,4
Străşeni 100,4 116,0 62,0 41,9
Şoldăneşti 19,9 18,5 11,2 9,2
Ştefan Vodă 88,2 101,8 33,4 42,0
Taraclia 56,9 53,6 16,3 11,5
Teleneşti 27,0 37,5 18,7 11,3
Ungheni 32,5 102,2 14,7 28,2
UTA Găgăuzia 165,4 288,3 64,6 125,9
81
Indicatori social–economici în profil teritorial
Cоциально–экономические показатели в территориальном разрезе
Transportul de mărfuri al întreprinderilor de transport auto
Грузовые перевозки предприятий автомобильного транспорта
Mărfuri transportate, Parcursul mărfurilor,
mii tone mil. tone–km
Перевезено грузов, Грузооборот,
тыс. тонн млн. тонно–км
2004 2005 2004 2005
Total / Всего 2897,6 3208,6 1168,2 1192,3
Municipiul Chişinău 1871,1 2259,9 958,8 974,4
Municipiul Bălţi 106,8 105,9 12,0 9,8
Raioanele:
Районы:
Anenii Noi 185,3 193,7 4,4 6,3
Briceni 8,2 8,3 2,0 9,4
Cahul 6,2 7,6 0,5 0,5
Cantemir 0,1 – 0,0 –
Călăraşi 9,0 12,2 18,4 21,2
Căuşeni 15,7 12,5 0,3 0,4
Cimişlia 46,4 19,0 1,2 1,2
Criuleni 5,1 2,4 0,1 0,1
Donduşeni 14,5 23,2 0,6 0,7
Drochia 16,6 56,8 0,7 0,7
Floreşti 1,7 0,8 0,1 0,0
Glodeni 88,1 74,1 0,6 1,1
Ialoveni 124,0 224,8 64,0 78,8
Nisporeni 8,0 30,1 0,7 1,2
Ocniţa 10,0 5,0 0,2 0,1
Orhei 135,2 53,1 11,0 4,7
Rezina 2,0 0,2 0,0 0,0
Rîşcani 0,3 – 0,0 –
Sîngerei 7,3 8,2 0,7 0,7
Soroca 4,4 0,3 0,4 0,0
Străşeni 8,0 13,5 15,1 16,6
Ştefan Vodă 25,7 25,0 1,1 0,8
Taraclia 81,9 63,8 67,7 57,4
Teleneşti 0,7 0,4 0,1 0,0
Ungheni 0,4 1,3 0,2 0,2
UTA Găgăuzia 114,9 6,5 7,3 6,0

82
Indicatori social–economici în profil teritorial
Cоциально–экономические показатели в территориальном разрезе
Transportul de pasageri cu autobuze de folosinţă generală
Пассажирские перевозки автобусами общего пользования
Pasageri transportaţi, Parcursul pasagerilor,
mii persoane mil. pasageri-km
Перевезено пассажиров, Пассажирооборот,
тыс. человек млн. пассажиро-км
2004 2005 2004 2005
Total / Всего 99295,4 106261,4 1949,2 2077,4
Municipiul Chişinău 58598,4 68933,8 1124,5 1191,5
Municipiul Bălţi 19245,8 13866,5 174,7 148,2
Raioanele: / Районы:
Anenii Noi 833,9 1070,9 30,1 38,8
Basarabeasca 110,3 164,5 4,9 5,8
Briceni 273,1 259,3 13,5 29,8
Cahul 1412,0 1371,8 29,1 32,2
Cantemir 163,7 156,4 6,6 7,2
Călăraşi 762,6 834,0 30,6 30,4
Căuşeni 1115,6 1150,3 33,5 34,4
Cimişlia 207,0 207,8 5,4 5,7
Criuleni 1196,9 1440,5 35,4 45,7
Donduşeni 380,7 489,6 13,3 17,9
Drochia 868,4 1153,7 22,6 27,7
Dubăsari 81,5 117,9 2,6 3,6
Edineţ 805,4 1229,7 22,7 26,7
Făleşti 580,3 665,6 25,8 24,4
Floreşti 307,4 329,5 13,5 13,5
Glodeni 185,7 208,5 5,8 5,8
Hînceşti 441,0 694,6 27,4 33,2
Ialoveni 1543,4 1739,0 24,3 26,9
Leova 147,6 188,4 4,6 5,7
Nisporeni 447,8 388,3 21,3 22,1
Ocniţa 1374,5 1146,2 37,9 29,3
Orhei 2069,0 2174,1 63,7 69,5
Rezina 542,3 525,4 19,9 17,5
Rîşcani 460,3 430,7 12,6 10,5
Sîngerei 429,9 491,5 7,4 7,2
Soroca 554,1 577,5 20,4 29,1
Străşeni 777,3 971,8 21,5 29,0
Şoldăneşti 129,2 138,8 7,2 7,7
Ştefan Vodă 225,9 267,6 9,8 10,8
Taraclia 79,9 198,0 9,6 15,6
Teleneşti 272,7 237,0 11,1 11,7
Ungheni 1978,4 1695,2 35,4 37,4
UTA Găgăuzia 693,4 747,0 20,5 24,9

83
Indicatori social–economici în profil teritorial
Cоциально–экономические показатели в территориальном разрезе
Volumul de vînzări cu amănuntul1
Объем розничного товарооборота1
Mil. lei În % faţă de anul precedent
Млн. лей В % к предыдущему году
2004 2005 2004 2005
Total / Всего 8338,8 11030,8 111,7 113,9
Municipiul Chişinău 4690,9 6150,8 112,5 112,5
Municipiul Bălţi 732,3 987,7 104,6 111,4
Raioanele: / Районы:
Anenii Noi 151,1 180,1 128,7 105,4
Basarabeasca 20,6 29,2 119,0 125,5
Briceni 65,4 98,2 142,4 132,7
Cahul 173,0 233,4 122,7 119,3
Cantemir 40,4 58,2 141,6 127,2
Călăraşi 84,6 130,2 106,4 126,4
Căuşeni 95,9 129,8 111,4 119,6
Cimişlia 51,5 70,9 115,6 121,7
Criuleni 67,3 77,6 106,3 101,9
Donduşeni 30,3 54,1 109,8 151,6
Drochia 139,4 185,3 110,1 114,9
Dubăsari 8,2 10,6 132,9 114,5
Edineţ 100,8 122,9 81,2 107,8
Făleşti 98,2 132,4 114,9 119,2
Floreşti 108,1 140,8 107,1 115,2
Glodeni 67,9 93,6 128,7 121,9
Hînceşti 148,1 175,1 120,1 104,6
Ialoveni 119,8 130,8 103,2 96,5
Leova 43,7 52,6 99,0 106,4
Nisporeni 44,4 64,3 91,6 128,0
Ocniţa 47,7 71,3 101,7 121,7
Orhei 176,5 227,9 98,6 114,2
Rezina 73,3 117,4 101,9 141,7
Rîşcani 94,4 120,4 105,4 112,8
Sîngerei 80,7 108,2 119,5 118,6
Soroca 114,0 146,8 112,2 105,2
Străşeni 97,0 136,5 115,1 124,5
Şoldăneşti 37,9 50,5 109,2 117,9
Ştefan Vodă 40,6 45,7 159,1 99,5
Taraclia 61,3 81,1 126,1 116,9
Teleneşti 79,1 95,7 145,5 107,0
Ungheni 132,9 228,2 112,2 145,6
UTA Găgăuzia 221,5 292,5 114,8 116,7
1 Unităţile comerciale / Tоргующие организации

84
Indicatori social–economici în profil teritorial
Cоциально–экономические показатели в территориальном разрезе

Volumul de servicii cu plată prestate populaţiei1


Объем платных услуг, оказанных населению1
Mil. lei În % faţă de anul precedent
Млн. лей В % к предыдущему году
2004 2005 2004 2005
Total / Всего 5685,5 6663,6 105,9 108,6
Municipiul Chişinău 3497,8 4044,6 104,6 107,1
Municipiul Bălţi 340,6 393,9 104,3 107,3
Raioanele:
Районы:
Anenii Noi 69,2 84,9 121,5 113,7
Basarabeasca 22,2 27,5 118,8 115,0
Briceni 52,1 70,6 115,3 125,8
Cahul 107,0 127,5 105,4 110,5
Cantemir 22,6 30,1 107,0 123,7
Călăraşi 58,7 67,2 132,8 119,9
Căuşeni 55,8 71,2 113,8 118,2
Cimişlia 38,0 46,6 106,3 113,8
Criuleni 47,4 63,5 128,5 124,0
Donduşeni 32,7 38,3 121,2 108,7
Drochia 55,4 67,9 104,1 113,7
Dubăsari 8,1 15,8 124,8 168,4
Edineţ 52,9 67,4 103,7 118,2
Făleşti 44,6 55,9 104,0 116,3
Floreşti 50,8 61,6 110,2 112,5
Glodeni 34,4 39,1 111,7 105,4
Hînceşti 73,8 81,0 117,8 102,1
Ialoveni 54,5 66,4 117,3 113,0
Leova 26,5 31,6 128,2 110,6
Nisporeni 29,5 33,4 124,7 104,9
Ocniţa 38,2 43,1 104,3 104,8
Orhei 91,8 115,4 106,3 116,7
Rezina 27,0 32,1 111,6 110,1
Rîşcani 43,3 53,0 119,3 113,5
Sîngerei 40,7 49,2 111,2 111,0
Soroca 57,5 71,9 104,9 115,9
Străşeni 65,1 75,7 112,2 107,9
Şoldăneşti 19,4 24,2 113,3 115,2
Ştefan Vodă 38,3 48,9 115,8 118,5
Taraclia 31,3 38,2 103,0 113,2
Teleneşti 31,3 38,6 116,7 114,2
Ungheni 78,5 90,7 112,0 107,2
UTA Găgăuzia 152,0 178,8 102,3 109,1
1 Unităţile oficial înregistrate / Oфициально зарегистрированные организации

85