Sunteți pe pagina 1din 38

Realizarea în anul 2006 a Programului

de activitate a Guvernului pe anii 2005-2009


„Modernizarea ţării – bunăstarea poporului”

Chişinău, martie 2007


Contextul macroeconomic

În anul 2006 activitatea Guvernului a fost orientată spre realizarea sarcinilor


trasate în Programul de activitate pe anii 2005-2009 „Modernizarea ţării –
bunăstarea poporului”, implementarea Strategiei de Creştere Economică şi
Reducere a Sărăciei (SCERS), Planului de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea
Europeană, Programului Naţional „Satul Moldovenesc”, realizarea măsurilor
stabilite în strategiile şi programele naţionale. În acelaşi timp dezvoltarea
economiei naţionale a fost periclitată de impactul negativ al unor factori interni şi
externi asupra anumitor indicatori macroeconomici şi sectoare economice, cum ar
fi comerţul exterior, industria şi transporturile.

În anul 2006 produsul intern brut (PIB) a însumat 44069 mil. lei,
majorîndu-se, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, cu 4 % (în preţuri
comparabile). Valoarea adăugată brută s-a mărit cu 2,6 % comparativ cu anul
2005.

Dinamica Produsului Intern Brut, modificarea procentuală faţă de


anul precedent

10 7,8 7,4 7,5


8 6,1 6,6
6 4
4 2,1
1,6
2
0
-2 -1,4
-4 -3,4
-6 -5,9
-8 -6,5
-10
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

aliona 3 D:\Gov\Raport_activ\Program_Modernizarea tarii (2).doc22.02.2008


2
Evoluţia principalilor indicatori ai producţiei mărfurilor şi serviciilor

Volumul producţiei industriale


130
120
110
Parcursul mărfurilor realizat de 100 Producţia agricolă (vegetală,
întreprinderile de transport 90 animală, servicii)
80

Vînzări de mărfuri cu
Investiţii în capital fix
amănuntul

2006 în % faţă de 2005 2005 în % faţă de 2004

Evoluţia produsului intern brut în perioada 2000-2006


%
150 146,4
140,8
140
131,0
130
122,0

120
114,4

110 106,1
102,1
107,8 106,6 107,4 107,5
100 106,1
104,0
100,0

90

80
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Produsul intern brut în % faţa de anul precedent


Produsul intern brut în % faţa de anul 2000

aliona 3 D:\Gov\Raport_activ\Program_Modernizarea tarii (2).doc22.02.2008


3
STRUCTURA PRODUSULUI INTERN BRUT

Resurse

%
90,0 84,0 83,2
80,0

70,0

60,0 53,8 56,0


50,0

40,0
32,2
29,5
30,0

20,0 16,0 16,8

10,0
-2,0 -2,3
0,0
Valoarea adăugată Bunuri Servicii Serviciile Impozite nete pe
-10,0
brută intermediarilor produs şi import
financiari indirect
măsurate
2005 2006

%
120,0 113,4
109,9

100,0 94,4
92,2 93,8 91,9

80,0

60,0
51,2
Utilizări
46,7

40,0 34,3
30,8
28,0
24,6
17,7 19,6
20,0

0,0
Consumul final Consumul final Consumul final Formarea brută Formarea brută Export Import
total al gospodăriilor al administraţiei de capital de capital fix
publice şi
private

2005 2006

În decembrie anul 2006 rata inflaţiei a constituit 14,1% faţă de decembrie


2005.
În anul 2006, ca şi în anii precedenţi, inflaţia a avut un caracter preponderent
nemonetar, fiind influenţată, în general, de majorarea preţului la gazele importate
din Rusia. Majorarea preţurilor la gaze şi barierele la export au fost un „şoc”
extern, care, în mod direct (prin majorarea cheltuielilor de producere) şi indirect
(prin intensificarea aşteptărilor inflaţioniste), au condus la creşterea inflaţiei.

Dinamica IPC şi cursului de schimb al monedei naţionale,


% faţă de anul precedent
20
15
10
aliona 3 D:\Gov\Raport_activ\Program_Modernizarea tarii (2).doc22.02.2008
5 4
0
-5
Cursul de schimb al monedei naţionale a marcat o depreciere de 0,6% faţă de
dolarul SUA în termeni nominali (de la 12,83 lei pentru 1 dolar american la 1
ianuarie 2006 pînă la 12,9 lei la 31 decembrie 2006).
Conform situaţiei de la finele anului 2006, depozitele în monedă naţională
au fost în creştere cu 11,8 % comparativ cu anul 2005.
Au crescut semnificativ depozitele în valută străină - cu 50,4 %, comparativ
cu anul 2005, însumînd 7072,8 mil. lei (la 31 decembrie 2006).
În economie soldul creditelor a sporit cu 37,8 % faţă de anul 2005 şi a
constituit 13767,8 mil. lei. La creşterea volumului de credite în economie a
contribuit optimizarea condiţiilor de creditare oferite de băncile comerciale,
diversificarea tipurilor de credite, necesitatea crescîndă în investiţii.
Un alt obiectiv important pe termen mediu este realizarea unei politici
bugetar-fiscale ce ar asigura echilibrul între veniturile şi cheltuielile bugetare. În
2006 la bugetul public naţional au fost acumulate venituri în sumă de 17849,6 mil.
lei, fiind în creştere cu 22,9 % faţă de anul 2005. Concomitent, s-au efectuat
cheltuieli în sumă totală de 17978,5 mil. lei, înregistrînd o creştere de 28,9%.

Conform situaţiei de la 31 decembrie 2006, stocul datoriei de stat externe,


administrate de Guvern, s-a cifrat la 718,2 mil. dolari SUA, dintre care datoria
directă – 698,5 mil. dolari şi datoria garantată asumată – 19,7 mil. dolari.
Plăţile pentru serviciul datoriei de stat externe directe şi garantate de la
bugetul de stat au constituit 66,2 mil. dolari SUA (876,6 mil. lei).
Conform situaţiei de la sfîrşitul lunii decembrie 2006, volumul investiţiilor
în capital fix a constituit 9580,4 mil. lei (în preţuri curente), fiind în creştere cu
17,1 % (în preţuri comparabile) faţă de anul 2005.
aliona 3 D:\Gov\Raport_activ\Program_Modernizarea tarii (2).doc22.02.2008
5
În structura investiţiilor în capital fix cota majoritară este orientată spre
procurarea maşinilor, utilajului şi mijloacelor de transport (44,2 % din volumul
total).

aliona 3 D:\Gov\Raport_activ\Program_Modernizarea tarii (2).doc22.02.2008


6
În anul 2006 volumul lucrărilor executate în antrepriză de către
întreprinderile şi organizaţiile de construcţii-montaj a constituit 3744,9 mil. lei,
ceea ce este cu 20% mai mult faţă de anul 2005.
În 2006 parcursul mărfurilor realizat de întreprinderile de transport feroviar,
auto, fluvial şi aerian a însumat 4935 mil. tone-km, fiind cu 15,8 % mai mare decît
cea înregistrată în anul 2005. Distanţa medie de transport a unei tone de marfă a
constituit 338,7 km, fiind în creştere cu 21% faţă de anul 2005. Totodată, volumul
mărfurilor transportate s-a redus cu 4,4 %, constituind 14,57 mil. tone.
Evoluţia indicilor volumului de mărfuri transportate şi parcursul mărfurilor,
pe total întreprinderi de transport în anii 2000-2006
(în % faţă de anul precedent)

160 %
131.0 124.0 136.3
140
113.8 109.9 115.8
102.1
120
121.7 122.4
100
112.2 114.0
80 95.6
94.0 93.3
60
40
20
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mărfuri transportate Parcursul mărfurilor

Asupra rezultatelor activităţii economice a ramurii de transporturi au


influenţat, în mare parte, stoparea exportului în Rusia.
Numărul pasagerilor transportaţi cu mijloacele de transport auto în comun în
perioada raportată a depăşit cu 3,6 % nivelul înregistrat în 2005.
Numărul persoanelor care au apelat la transportul aerian a constituit 396,6
mii, fiind în creştere cu 9,6 % faţă de anul 2005.
Convorbirile telefonice interurbane (prin reţeaua de telefonie fixă) în 2006
au crescut cu 7,2%, iar cele internaţionale – cu 8,1%. În reţeaua publică, posturile
telefonice principale au constituit un milion unităţi şi au sporit cu 8,7% faţă de anul
2005.
În ianuarie-decembrie 2006 volumul de vînzări cu amănuntul a fost în
ascensiune. Populaţiei i-au fost comercializate mărfuri de consum în valoare de
23360,8 mil. lei sau cu 6,9 % mai mult comparativ cu ianuarie-decembrie 2005. În
reţeaua organizată de comerţ volumul de vînzări cu amănuntul a crescut, în preţuri
comparabile, cu 9,9 % faţă de anul 2005.
În 2006 exporturile de mărfuri s-au cifrat la 1051,6 mil. dolari SUA, volum
mai inferior cu 5,4 % decît cel înregistrat în anul 2005.

Tendinţele comerţului exterior al Republicii Moldova

aliona 3 D:\Gov\Raport_activ\Program_Modernizarea tarii (2).doc22.02.2008


7
în anii 2000-2006

mil. dolari SUA


3150
2693,2
2600 2292,3

2050 1768,5
1402,3
1500
1038,0 1091,3 1051,6
892,2 985,2
950 776,4 789,9
643,8
471,5 565,5
400

-150 -304,9 -394,2


-612,4
-700 -326,7 -783,3
-1201,0
-1250

-1800 -1641,6

2000 2001
Exporturi 2002 2003
Importuri 2004Deficitul balanţei
2005 comerciale
2006

Indicii valorici ai comerţului exterior


(în % faţă de anul precedent)

%
140 135,1
132,4 129,6
126,1
130
119,9
116,3 117,5
120 124,7
122,7
110 114,9
113,8 110,8
100
101,7
90 96,4

80
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Exporturi Importuri

În volumul total al exportului predomină exporturile în ţările CSI, care s-au


diminuat cu 23,5% şi au constituit 381,9 mil. dolari SUA. În această grupă de ţări
cea mai mare pondere o deţine Rusia - cu 18,1% în volumul total al exportului,
însă, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, livrările către această ţară s-au
redus cu 47,3%. De menţionat că, în comparaţie cu ianuarie-noiembrie 2005, s-au
majorat exporturile în Ucraina (+27,1%), Belarus (+7,6%) şi Kazahstan (+33,2%).

aliona 3 D:\Gov\Raport_activ\Program_Modernizarea tarii (2).doc22.02.2008


8
Exporturile de mărfuri către ţările Uniunii Europene s-au majorat cu 11,2%
în comparaţie cu anul 2005 şi au însumat 319,7 mil. dolari SUA. Majorări
considerabile ale exporturilor de mărfuri au fost marcate către Regatul Unit al
Marii Britanii şi Irlandei de Nord (de 2,7 ori) şi Franţa (de 1,5 ori). Cota majoritară
revine livrărilor către Italia – 11,2% în volumul total al exporturilor.
Livrările către ţările Europei Centrale şi de Est au crescut cu 39,2% şi au
atins suma de 152,3 mil. dolari SUA, reprezentînd 16,3% din volumul total al
exporturilor.
Cota majoritară (14,5%) în volumul total al exporturilor revine livrărilor
către România, fiind în creştere cu 4,2 p. p., cu valoarea de 135,3 mil. dolari SUA
sau cu 33,8 % mai mult în raport cu 2005.
Importurile de mărfuri au evoluat la 2693,2 mil. dolari SUA, volum superior
celui înregistrat în 2005 cu 16,4 %.
Relativ s-au îmbunătăţit indicatorii sociali. În anul 2006 salariul mediu lunar
al unui salariat din economia naţională a constituit 1695,4 lei şi s-a majorat cu 28,6
% faţă de anul 2005. Salariul real a crescut cu 14%.
În anul 2006 mărimea medie a pensiei lunare a constituit 442,7 lei, fiind în
creştere cu 15,4% faţă de anul 2005.

Politici financiare şi bugetar-fiscale


În perioada de raportare, au fost adoptate modificări operate în legislaţie ce
ţin de politica bugetar-fiscală, care au stat la baza Legii bugetului de stat pe anul
2007.

Modificările respective vizează:


i) reducerea cotelor minimale şi mijlocii ale impozitului pe venitul
persoanelor fizice, fără modificarea grilelor de venit impozabile, de la 8% şi 13%
în 2006 la, respectiv, 7% şi 10% în 2007, cu menţinerea cotei maxime a
impozitului pe venit de 20%; majorarea mărimii scutirii personale anuale, de la
4500 lei în 2006 la 5400 lei în 2007; majorarea mărimii scutirii anuale pentru
persoanele întreţinute, de la 840 lei în 2006 la 1440 lei în 2007;

ii) diminuarea mărimii cotei impozitului reţinut la sursă pe venitul obţinut


sub formă de royalty de către nerezidenţi la nivelul celei stabilite pentru toate
veniturile obţinute de nerezidenţi şi impozitate la sursă, de la 15% la 10%;

iii) majorarea cheltuielilor deductibile din baza valorică a mijloacelor fixe, la


calcularea impozitului pe venit, destinate reparaţiei curente şi capitale a mijloacelor
fixe, de la 10% la 15%;

iv) deducerea de către organizaţiile de microfinanţare a provizioanelor


destinate acoperirii eventualelor pierderi ce ţin de nerestituirea împrumuturilor şi a
dobînzilor aferente;

aliona 3 D:\Gov\Raport_activ\Program_Modernizarea tarii (2).doc22.02.2008


9
v) scutirea de impozitul pe venit a dobînzilor persoanelor juridice, obţinute
de la depozitele bancare depuse pe un termen ce depăşeşte 3 ani şi de la valorile
mobiliare corporative sub formă de obligaţiuni emise pe un termen ce depăşeşte 3
ani;

vi) majorarea perioadei de reportare a pierderilor fiscale, la calcularea


impozitului pe venit, de la 3 ani la 5 ani;

vii) scutirea de impozitul pe venit a persoanelor juridice care efectuează


investiţii (cheltuieli) capitale sau al căror capital social este constituit sau majorat
în mărimea ce depăşeşte suma echivalentă cu 2 (5, 10, 20, 50) mil. dolari SUA pe
termen, respectiv, de 3 (3, 3, 4, 4) ani, iar imediat după expirarea acestor termene
– prin scutirea de impozitul pe venit pe un termen de încă 3 ani a întreprinderilor la
care mărimea capitalului social majorat sau investiţiile capitale vor depăşi suma
echivalentă cu 10 mil. dolari SUA, de rînd cu menţinerea scutirii în mărime de
50% din impozitul pe venit pentru cei ce investesc o sumă echivalentă de peste 250
mii dolari SUA;

viii) ajustarea cotelor accizelor la bere şi produsele din tutun la rata inflaţiei
prognozată pe 2007 şi majorarea cu 30 la sută a cotei compuse a accizelor la
producţia alcoolică tare, de rînd cu diminuarea de 3 ori a cotei compuse a accizelor
la producţia cu un conţinut redus de alcool;

ix) anularea înregistrării, în calitate de contribuabil al TVA, a


întreprinderilor care nu activează la sediul indicat în actele de constituire
(înregistrare);

x) majorarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale, prin amînare şi


eşalonare, de la 1 an fiscal pînă la 2 ani fiscali;

xi) prelungirea pentru contribuabil a termenului de stingere a obligaţiei


fiscale în cazul acţiunii de sechestrare a bunurilor, de la 10 zile pînă la 30 de zile
lucrătoare din data sechestrului;

xii) lichidarea Comisiei republicane permanente cu privire la organizarea


expertizei, evaluării şi comercializării bunurilor sechestrate şi acordarea de atribuţii
Serviciului Fiscal de Stat în vederea dirijării şi coordonării procesului de expertiză,
evaluare şi comercializare a bunurilor sechestrate;

xiii) majorarea plăţii acontului de participare la licitaţie de la 2% la 10% din


valoarea bunului expus spre comercializare.

Măsurile şi acţiunile de politică bugetar-fiscală au fost direcţionate spre


obţinerea unor performanţe în vederea asigurării stabilităţii şi previzibilităţii
veniturilor la buget, consolidarea finanţelor publice şi neadmiterea tranzacţiilor în
aliona 3 D:\Gov\Raport_activ\Program_Modernizarea tarii (2).doc22.02.2008
10
afara bugetului, perfecţionarea procedurilor de executare a bugetului prin sistemul
trezorerial, alocarea resurselor în conformitate cu priorităţile stabilite în strategiile
şi programele naţionale, restabilirea relaţiilor cu organismele financiare
internaţionale, menţinerea unui nivel adecvat al deficitului bugetar.

Ca urmare, pe parcursul anului s-a reuşit încheierea unui Memorandum cu


FMI privind Politicile Economice şi Financiare, iar criteriile de realizare a
indicatorilor bugetului public naţional din Memorandum, aferente anului 2006, au
fost realizate integral.

Aceste realizări au devenit posibile datorită corelării politicii bugetar-fiscale


şi a politicii monetare. Este evident că existenţa programului respectiv cu FMI a
făcut posibil de a normaliza relaţiile financiare cu creditorii externi – membri ai
Clubului de la Paris, inclusiv prin restructurarea datoriei externe a ţării.

Suplimentar la aceasta, s-au deschis noi perspective de colaborare cu


donatorii externi şi atragerea investiţiilor în economie, fapt confirmat şi prin
şedinţa grupului consultativ al donatorilor externi de la Bruxelles din decembrie
2006.

Raportul ţării privind politicile economice şi sociale ale Guvernului,


acţiunile strategice de realizare a acestora, precum şi priorităţile financiare pentru
perioada anilor 2007-2009, prezentat oficial în cadrul reuniunii Grupului
consultativ al donatorilor pentru Moldova, care s-a desfăşurat pe data de 12
decembrie 2006 la Bruxelles, a permis asumarea angajamentelor comunităţii
donatorilor de a acorda Moldovei asistenţă externă în valoare de peste 1,2 mlrd.
dolari SUA pe următorii trei ani.

aliona 3 D:\Gov\Raport_activ\Program_Modernizarea tarii (2).doc22.02.2008


11
Investiţii în economia naţională
O importanţă majoră în procesul de creştere economică revine investiţiilor.
Conform situaţiei de la finele lunii decembrie 2006, volumul investiţiilor în
capital fix a constituit 9580,4 mil. lei (în preţuri curente), fiind în creştere cu 17,1
% (în preţuri comparabile) faţă de ianuarie-decembrie 2005.
Evoluţia indicilor investiţiilor în capital fix în anii 2000-2006
(în % faţă de anul precedent)

aliona 3 D:\Gov\Raport_activ\Program_Modernizarea tarii (2).doc22.02.2008


12
%
125
120 117
115
110 108
111 111 112
105
107
100
95
90
85
85
80
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

În anul 2006 au fost construite 4319 apartamente, cu suprafaţa totală de


534,4 mii m2, ceea ce este cu 24,9% mai mult faţă de nivelul înregistrat în anul
2005.

Intensificarea activităţii investiţionale a avut loc, în special, din contul


capitalului întreprinderilor şi organizaţiilor din sectorul nestatal al economiei.
Acestor agenţi economici le revin 66% din volumul total al investiţiilor valorificate
în capital fix, 68% din lucrările de construcţie-montaj efectuate.
În scopul stimulării atragerii investiţiilor pentru dezvoltarea economiei, au
fost introduse modificări în Codul fiscal, care au intrat în vigoare începînd cu
1 ianuarie 2007.
Totodată, în perioada de raportare a fost elaborat proiectul Strategiei de
atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2006-2015, aceasta

aliona 3 D:\Gov\Raport_activ\Program_Modernizarea tarii (2).doc22.02.2008


13
fiind axată pe asigurarea unui flux stabil şi de lungă durată a investiţiilor în
sectoarele economiei naţionale cu un potenţial sporit de competitivitate şi orientate
la export, precum şi pătrunderea pe noile pieţe de desfacere prin integrarea ţării în
economia mondială.
Obiectivul Strategiei constă în asigurarea atragerii investiţiilor, fapt ce va
permite diversificarea gamei şi creşterea volumelor de producţie şi prestarea de
servicii competitive pe pieţele internă şi externă, precum şi sporirea considerabilă a
potenţialului de export.
Principalele sarcini ale Strategiei sînt: i) majorarea volumelor investiţiilor,
preponderent ale celor străine directe, în economia naţională, ceea ce va permite
sporirea competitivităţii sectoarelor existente, modernizarea şi restructurarea
economiei naţionale şi crearea noilor sectoare eficiente cu orientare la export; ii)
reducerea disproporţiilor structurale şi regionale în dezvoltarea economiei
naţionale; iii) asigurarea unei balanţe de plăţi pozitive pe contul extinderii
exporturilor, fabricării mărfurilor şi prestării serviciilor substituibile celor
importate; iv) maximizarea utilizării resurselor financiare locale în calitate de
investiţii, inclusiv ale cetăţenilor, remitenţilor şi mijloacelor proprii ale agenţilor
economici.

Îmbunătăţirea mediului de afaceri, dezvoltarea businessului mic şi


mijlociu
În scopul creării unor condiţii propice pentru eficientizarea activităţii
întreprinderilor mici şi mijlocii, sporirii competitivităţii şi contribuţiei acestora la
dezvoltarea economică durabilă a ţării, a fost aprobată Strategia de susţinere a
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2006-2008. Pentru
favorizarea dezvoltării acestor întreprinderi, legiferarea noţiunii de întreprindere
mijlocie, ajustarea prevederilor legislaţiei naţionale în domeniu la standardele
Uniunii Europene, a fost adoptată Legea nr.206-XVI din 7 iulie 2006 privind
susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.
Totodată, pentru eliminarea cazurilor de evaziune fiscală, evitarea lezării în
drepturi a consumatorilor, asigurarea unei concurenţe loiale a întreprinderilor
înregistrate, au fost operate modificări în sistemul de activitate în bază de patentă
de întreprinzător, prin excluderea graduală, pînă în anul 2009, a genurilor de
activitate improprii acestuia şi crearea unor instrumente necesare pentru
desfăşurarea activităţii de întreprinzător sub alte forme organizatorico-juridice,
prevăzute de legislaţia în vigoare.
De asemenea, pe parcursul anului 2006, au fost aprobate modificări ce ţin de
legislaţia fiscală, care vizează:
majorarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale, prin amînare şi
eşalonare, de la 1 an pînă la 2 ani fiscali;
prelungirea pentru contribuabil a termenului de stingere a obligaţiei fiscale
în cazul acţiunii de sechestrare a bunurilor, de la 10 zile pînă la 30 de zile
lucrătoare din data aplicării sechestrului.

Realizarea SCERS
aliona 3 D:\Gov\Raport_activ\Program_Modernizarea tarii (2).doc22.02.2008
14
Programul de activitate a Guvernului pe anii 2005-2009 „Modernizarea ţării
- bunăstarea poporului” stabileşte că obiectivul prioritar al Guvernului pentru
această perioadă este îndeplinirea integrală a SCERS. În conformitate cu
prevederile Programului, a fost elaborat Planul de acţiuni, care reprezintă, în temei,
o sinteză a acţiunilor SCERS şi Planului de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea
Europeană, astfel asigurîndu-se trecerea angajamentelor conţinute în aceste două
documente pe agenda de zi cu zi a instituţiilor guvernamentale. Pe parcursul
perioadei de raportare, eforturile Guvernului, ministerelor, altor autorităţi
administrative centrale au fost axate pe elaborarea, promovarea şi implementarea
politicilor de: i) creştere economică şi stabilizare macroeconomică; ii) continuare şi
aprofundare a reformelor structurale; iii) creare a unui climat favorabil activităţii
de întreprinzător, în special, a micului business, inclusiv prin continuarea reformei
regulatorii; iv) îmbunătăţire a managementului patrimoniului public; v) dezvoltare
regională şi reintegrare teritorială; vi) dezvoltare a relaţiilor economice externe;
vii) soluţionare a problemelor sociale, precum şi de monitorizare a evoluţiei
economice în general şi de evaluare a impactului politicilor de dezvoltare
promovate.
Au fost examinate rezultatele realizării SCERS şi actualizate unele
prevederi, în scopul extinderii implementării SCERS în anul 2007. În procesul de
actualizare a SCERS au fost luate în considerare angajamentele asumate de Guvern
faţă de FMI şi Banca Mondială, prevederile Planului de Acţiuni Republica
Moldova-Uniunea Europeană, ale Programului de activitate a Guvernului şi ale
principalelor strategii sectoriale.

Realizarea Programului Naţional „Satul Moldovenesc”


Acţiunile întreprinse de Guvern au fost orientate spre realizarea prevederilor
Planului de acţiuni pentru implementarea Programului. Din circa 370 de acţiuni
preconizate pentru anii 2005-2015, 23% sînt în proces de realizare, iar circa 30 pot
fi considerate deja realizate. Acţiunile trasate au avut drept scop direcţionarea
dezvoltării spaţiului rural spre ameliorarea calităţii vieţii şi reducerea sărăciei,
elaborarea şi promovarea politicilor de dezvoltare pentru populaţie, susţinerea
participării localităţilor rurale la corelarea obiectivelor, priorităţilor de dezvoltare
cu standardele internaţionale şi ale Uniunii Europene, promovarea unui nou
concept de securitate alimentară, economică, socială şi ecologică.

Pentru realizarea Programului Naţional „Satul Moldovenesc”, în anul 2006,


de la bugetul de stat au fost direcţionate mijloace în sumă de circa 591,5 mil. lei
pentru finanţarea lucrărilor de construcţie şi reparaţie, precum şi pentru realizarea
următoarelor obiective:
reparaţia drumurilor de acces spre localităţile rurale din mijloacele Fondului
rutier – 32,2 mil. lei;
reparaţia drumurilor locale –41,3 mil. lei;
construcţia, modernizarea şi repararea sistemelor de asigurare cu apă şi a
reţelelor de canalizare – 136,8 mil. lei;
construcţia reţelelor de distribuţie a gazelor naturale – 205,4 mil. lei;
aliona 3 D:\Gov\Raport_activ\Program_Modernizarea tarii (2).doc22.02.2008
15
dezvoltarea şi consolidarea bazei tehnico-materiale a spitalelor, instituţiilor
medicale primare şi de urgenţă – 40,3 mil. lei;
dezvoltarea şi consolidarea bazei tehnico-materiale a şcolilor şi grădiniţelor
de copii – 86 mil. lei;
dezvoltarea şi consolidarea bazei tehnico-materiale a caselor de cultură,
bibliotecilor şi muzeelor – 28,3 mil. lei;
lucrări antierozionale de protecţie a solurilor – 21,3 mil. lei.
În vederea dezvoltării sistemelor de telecomunicaţii, pe parcursul anului
2006, în domeniul telefoniei fixe a sporit numărul de abonaţi cu 35,4 mii, dintre
care 23,9 mii în zona rurală. Nivelul de penetrare a atins cifra de 28,3. În total,
numărul de abonaţi constituie circa un milion, inclusiv 46,8 mii utilizînd
radioaccesul, dintre care 39,2 mii - în zona rurală.
În domeniul tehnologiilor informaţionale s-a majorat numărul utilizatorilor
de servicii prestate în bandă largă cu 5425 unităţi, atingînd cifra de 7306 porturi.
Numărul utilizatorilor de servicii Internet cu viteza de pînă la 1 Mbps este de 6624.

Executarea Programului legislativ pentru anii 2005-2009


În scopul executării Programului legislativ pentru anii 2005-2009, aprobat
prin Hotărîrea Parlamentului nr. 300-XVI din 24 noiembrie 2005, au fost depuse
eforturi sporite în vederea îndeplinirii sarcinilor stabilite, în special privind
elaborarea unor acte legislative de o valoare deosebită pentru societate, inclusiv
armonizarea cu prevederile legislaţiei comunitare.
În perioada de referinţă au fost elaborate mai multe proiecte de legi, printre
care proiectul de lege cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, cu
privire la principiile de bază ale activităţii de întreprinzător, cu privire la datoria
publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat, cu privire la asistenţa juridică
internaţională în materie penală, cu privire la Institutul Naţional al Justiţiei şi cu
privire la sistemul de executare silită.
De asemenea, au fost ratificate un şir de acte internaţionale de o importanţă
stringentă:
Protocolul opţional la Convenţia împotriva torturii şi altor tratamente sau
pedepse crude, inumane sau degradante, adoptat la New York la 18 decembrie
2002;

Cel de-al doilea Protocol Opţional la Pactul Internaţional cu privire la


drepturile civile şi politice privind abolirea pedepsei cu moartea, adoptat la New
York la 15 decembrie 1989;
Convenţia internaţională cu privire la lupta contra recrutării, utilizării,
finanţării şi instruirii mercenarilor, adoptată la New York la 4 decembrie 1989;
Acordul dintre Republica Moldova şi Agenţia Internaţională pentru Energia
Atomică cu privire la aplicarea garanţiilor în raport cu Tratatul de neproliferare a
armelor nucleare şi Protocolul la acest Acord, semnate de Republica Moldova la 14
iunie 1996.
În perioada de referinţă executarea integrală şi operativă a sarcinilor
prevăzute de Programul legislativ a fost supusă unui control riguros.
aliona 3 D:\Gov\Raport_activ\Program_Modernizarea tarii (2).doc22.02.2008
16
În scopul eficientizării continue a procesului de promovare şi realizare a
Programului legislativ pentru anii 2005-2009, în şedinţă de Guvern a fost aprobată
Hotărîrea „Cu privire la executarea, pe parcursul anului 2006, a Programului
legislativ pentru anii 2005-2009”.

Politica industrială şi energetica


În anul 2006 a fost fabricată producţie în volum de 22243,2 mil. lei (în
preţuri curente), ceea ce constituie 93,1% (în preţuri comparabile) faţă de anul
2005.

Dinamica indicilor volumului producţiei industriale în anii 2000-2006

%
180
157,6
160 168,7
145,7 157,0
140 126,0
107,7 113,7
120
110,8 115,6
100 108,2 107,0
100,0 93,1
80
60
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Anul 2000=100 Anul precedent=100

Situaţia în sectorul industrial al economiei este determinată preponderent de


activitatea întreprinderilor din industria prelucrătoare, cărora le-au revenit 88,6%
din volumul total de producţie. Aceste întreprinderi au realizat un volum de
producţie mai mic cu 7,7% faţă de cel din 2005, ceea ce a generat descreşterea
volumului de producţie total pe industrie.
Această diminuare este influenţată de factori exteriori bine cunoscuţi.
Totodată, întru promovarea în continuare a politicii industriale a statului,
prin hotărîre de Guvern, au fost stabilite principiile de bază, obiectivele şi
priorităţile de dezvoltare a ramurii industriale, precum şi instrumentele necesare
pentru realizarea acestora.
De asemenea, prin altă hotărîre de Guvern, s-a prevăzut crearea unor condiţii
favorabile pentru reprezentanţii mediului antreprenorial şi ai administraţiei publice
în ceea ce priveşte îmbunătăţirea calităţii produselor autohtone.
Indicatorii financiar-economici ai întreprinderilor din complexul energetic, în
perioada de referinţă, demonstrează tendinţa fermă de îmbunătăţire a stării de
lucruri în ramură.
În această perioadă consumul de energie electrică a constituit 2,65 mlrd.
kWh, înregistrîndu-se o creştere cu 12,5 la sută faţă de aceeaşi perioadă a anului
aliona 3 D:\Gov\Raport_activ\Program_Modernizarea tarii (2).doc22.02.2008
17
precedent. Producerea energiei termice a constituit 1200 mii Gcal., înregistrîndu-se
o creştere cu 4,4% la sută faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.
Aceste rezultate sînt condiţionate de creşterea economică în ţară a tuturor
ramurilor economiei naţionale, precum şi de reducerea pierderilor tehnologice şi de
energie electrică în reţelele electrice de distribuţie.
Au demarat lucrările de realizare a Programului naţional de renovare şi
descentralizare a sistemelor de alimentare cu căldură a localităţilor republicii. În
total pe ţară, pînă în prezent, au fost construite 451 centrale termice, inclusiv: 105 -
în anul 2003, 154 - în anul 2004, 192 - în anul 2005. În anul 2006 au fost construite
237 surse noi de energie termică.
Activităţile prioritare şi preocupările permanente privind consolidarea
securităţii energetice, sînt următoarele:
- construcţia unei centrale electrice de 450 MW putere, în apropierea
s.Burlăceni, raionul Cahul;
- aderarea la UCTE a sistemului electroenergetic naţional în comun cu cel
ucrainean;
- reabilitarea şi extinderea centralelor electrice autohtone CET-1, CET-2 şi
CET-Nord (Bălţi);
- construcţia liniilor electrice de interconexiune cu sistemele
electroenergetice ale ţărilor vecine: LEA-330 kV „Bălţi – Novodnestrovsc”, LEA-
400 kV „Bălţi - Suceava", LEA-110 kV „Groteşti- Fălciu”.

Gazificarea ţării
Pînă la finele anului 2009 se preconizează finalizarea construcţiei
gazoductelor intrerurbane şi interrurale pînă la hotarul tuturor localităţilor din
republică, preponderent din mijloacele financiare ale bugetului de stat. Extinderea
gazoductelor în interiorul localităţilor este executată din resurse publice raionale,
locale, ale agenţilor economici şi ale populaţiei.
În anul 2006 au fost gazificate 113 localităţi. La construcţia acestor gazoducte
au fost valorificate cca 205,4 mil. lei. Astfel, pe parcursul anilor 2001-2006 au fost
gazificate 504 localităţi.

Utilizarea surselor alternative de energie


În scopul coordonării activităţii de elaborare şi implementare a proiectelor de
utilizare a surselor regenerabile de energie, a fost creat Consiliul coordonator,
alcătuit din reprezentanţi ai organelor de resort. Totodată, a fost elaborat Planul de
acţiuni privind dezvoltarea energeticii renovabile în Republica Moldova pentru
perioada 2006-2007 sub aspect normativ-legislativ. A fost aprobat şi înaintat
Parlamentului proiectul de lege cu privire la utilizarea surselor regenerabile de
energie, Programul naţional de utilizare a surselor energetice regenerabile pînă în
anul 2010, standardele şi prescripţiile pentru sursele energetice regenerabile.
Elaborarea, promovarea şi aprobarea proiectelor nominalizate s-a efectuat
conform Mecanismului Dezvoltării Nepoluante a Protocolului de la Kyoto.
Actualmente, în ţară se implementează 2 proiecte de acest tip: Utilizarea biomasei
aliona 3 D:\Gov\Raport_activ\Program_Modernizarea tarii (2).doc22.02.2008
18
în scopuri energetice în comunităţi (proiectele nr. 1 şi nr. 2). Aceste proiecte sînt
finanţate de Fondul de Carbon al Băncii Mondiale.

Construcţii, aprovizionarea cu apă şi canalizare


În prezent se definitivează proiectul de lege cu privire la ipotecă, fiind atrasă
asistenţa tehnică a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD),
care a determinat componenţa experţilor străini şi locali, specialişti în domeniul de
reformă ipotecară. Echipa de experţi creată de către BERD a elaborat Concepţia
privind reforma legislaţiei ipotecare în Republica Moldova. Acest document
prezintă o analiză detaliată a evoluţiei pieţei ipotecare în Moldova.
Ţinînd cont de importanţa majoră a elaborării unei atare legi, o atenţie
deosebită se acordă calităţii acesteia. Astfel, în pofida termenelor restrînse de
prezentare a proiectului de lege, prioritate are calitatea şi complexitatea legii, care
va prevedea o protecţie eficientă a cumpărătorilor, va cuprinde un spectru mai larg
de raporturi juridice ce apar în domeniul vizat, precum şi va stabili principiile
principale de activitate în sfera respectivă în baza standardelor internaţionale.
Guvernul a aprobat proiectul legii cu privire la locuinţe, care a fost examinat
în prima lectură de Parlament. Ulterior vor fi elaborate şi alte acte normative în
vederea soluţionării chestiunilor ce ţin de asigurarea cu locuinţe.
În scopul construcţiei de locuinţe pentru familiile tinere, inclusiv de la sate, în
perioada de gestiune s-a colaborat cu băncile comerciale autohtone („Banca de
Economii” S.A., „Moldova-Agroindbank” S.A. şi „Victoriabank” S.A.) în vederea
creditării clienţilor Serviciului Naţional Locuinţă. A fost elaborat şi aprobat
proiectul contractului de colaborare. S-au organizat şi desfăşurat şedinţe de lucru în
comun. Au fost selectate organizaţiile de construcţie-montaj pentru edificarea
blocurilor locative pe terenurile selectate în baza concursului prin negocieri directe,
ţinîndu-se cont de: i) costul şi calitatea lucrărilor de construcţie; ii) termenul de
executare a lucrărilor; iii) experienţa organizaţiei în domeniu; iv) existenţa bazei
tehnico-materiale.
Serviciul Naţional Locuinţă planifică să construiască, fără atragerea resurselor
financiare bugetare: în 2007 – 3500 apartamente, în 2008 – 4200 apartamente, în
2009 – 5600 apartamente, dintre care 90% pentru familiile tinere.

În momentul de faţă, institutele de proiectări au elaborat 5 proiecte de case


individuale care pot fi transmise gratuit celor care vor să construiască în centrele
raionale şi în localităţile rurale.
Aprovizionarea cu apă potabilă a populaţiei urbane este asigurată în proporţie
de 82 % prin sisteme centralizate şi 18 % - din fîntîni. Populaţia rurală se
alimentează cu apă în proporţie de 90-95% din fîntîni – ca unică sursă de
alimentare şi numai 5-10 % folosesc apă din apeduct, deşi 18 % din populaţie este
conectată la apeducte centralizate.
În scopul realizării prevederilor Programului de alimentare cu apă şi
canalizare a localităţilor din Republica Moldova pînă în anul 2015, de la bugetul
public naţional pentru anul 2006 au fost alocate 260 mil. lei.
Au fost asigurate cu apă potabilă 15 oraşe şi 30 localităţi rurale.
aliona 3 D:\Gov\Raport_activ\Program_Modernizarea tarii (2).doc22.02.2008
19
Cele mai mari proiecte investiţionale de reabilitare a sistemelor de
alimentare cu apă şi canalizare din ultimii ani au fost implementate cu suportul
investiţiilor străine. În această perioadă cele mai considerabile investiţii în ramură
au fost efectuate de către Banca Mondială, BERD, Guvernul Danemarcei, Turcia,
Fondul Kuwaitean de Dezvoltare Economică Arabă.

Reparaţia şi construcţia drumurilor


În 2006 au fost realizate următoarele lucrări rutiere:
- întreţinerea drumurilor – 111 mil. lei;
- reconstrucţia şi reparaţia capitală a drumurilor – 116,9 mil. lei.
Lungimea drumurilor reparate capital constituie 47,1 km.

Dezvoltarea sectorului agrar


În perioada de raportare a fost elaborată, aprobată şi se implementează
Strategia de dezvoltare a sectorului agroalimentar în perioada anilor 2006-2015.
În scopul accelerării procesului de revitalizare şi redresare financiară a
întreprinderilor industriei alimentare, a continuat procesul de reutilare tehnică şi
implementare a tehnologiilor performante pentru fabricarea şi substituirea
producţiei de import cu cea autohtonă.
Consolidarea terenurilor agricole constituie a doua etapă a reformei funciare.
Acest proces reprezintă un complex de măsuri orientate spre dezvoltarea durabilă a
agriculturii. Astfel, prin hotărîre de Guvern, a fost aprobat Programul de
consolidare a terenurilor agricole. În scopul implementării primei etape a
Programului, au fost selectate cîte 3-5 primării din fiecare raion, în final vor rămîne
6 primării pentru implementarea proiectelor-pilot de consolidare a terenurilor
agricole. A fost elaborat un Plan de acţiuni de implementare a Programului,
precum şi Modelul de consolidare a terenurilor agricole prin intermediul
tranzacţiilor funciare, prezentat în toate primăriile republicii.
În scopul executării obiectivelor trasate, în 2006 au fost create 50 staţiuni
tehnologice de maşini şi în prezent numărul lor total este de 150. Fondarea a 50
STM a permis crearea a 350 locuri noi de muncă. Din momentul fondării STM, în
zona lor de activitate au fost consolidate circa 270 mii ha de terenuri agricole şi
create în total circa 960 locuri noi de muncă. Actualmente, are loc implementarea
Programului de creare a sistemului de agroservicii, care prevede fondarea
detaşamentelor mobile mecanizate şi a întreprinderilor pentru prestarea serviciilor
în domeniul mecanizării agriculturii în baza proprietăţii private şi publice. Agenţii
economici din Republica Moldova dispun de un parc de maşini şi tractoare de cca
40,4 mii tractoare şi 4,4 mii combine. În ultimii 4 ani parcul de tractoare şi
combine s-a înnoit cu 4379 tractoare şi 573 combine, dintre care 330 tractoare şi 20
combine au fost importate în anul 2006.

aliona 3 D:\Gov\Raport_activ\Program_Modernizarea tarii (2).doc22.02.2008


20
aliona 3 D:\Gov\Raport_activ\Program_Modernizarea tarii (2).doc22.02.2008
21
aliona 3 D:\Gov\Raport_activ\Program_Modernizarea tarii (2).doc22.02.2008
22
De asemenea, a continuat procesul de revitalizare a sistemului de colectare
şi comercializare a producţiei agricole pe teritoriul republicii şi de creare a pieţelor
de desfacere a acesteia. Astfel, se tinde spre restabilirea activităţilor
întreprinderilor de colectare şi desfacere a producţiei pomilegumicole, care activau
anterior în cadrul complexului agroalimentar, şi crearea, în comun cu cooperaţia de
consum, a unor întreprinderi noi de achiziţionare, prelucrare şi comercializare a
produselor agricole.

aliona 3 D:\Gov\Raport_activ\Program_Modernizarea tarii (2).doc22.02.2008


23
Cadastrul bunurilor imobiliare

aliona 3 D:\Gov\Raport_activ\Program_Modernizarea tarii (2).doc22.02.2008


24
Au fost operate modificări în Codul fiscal, care prevăd implementarea,
începînd cu anul 2007, a primei etape a noului sistem de impozitare la valoarea de
piaţă a bunurilor imobiliare cu destinaţie locativă – apartamente şi case de locuit
individuale în municipii şi oraşe, inclusiv în localităţile din componenţa acestora,
prevăzîndu-se următoarele:
reducerea de 2 ori a cotei maxime a impozitului, de la 0,5% (stabilită în
Titlul VI al Codului fiscal) la 0,25%, graţie modificării bazei impozabile;
stabilirea cotei minime a impozitului în mărime de 0,02 % din baza
impozabilă a bunului imobiliar;
stabilirea anuală a cotei concrete a impozitului de către autoritatea
reprezentativă a administraţiei publice locale, inclusiv din localităţile ce intră în
componenţa mun. Chişinău, cu excepţia mun. Chişinău, în mărime ce ar asigura
majorarea obligaţiei fiscale în medie cu 10% faţă de anul precedent, cu aplicarea
coeficienţilor respectivi, în funcţie de suprafaţă;
stabilirea anuală a cotei concrete a impozitului de către autoritatea
reprezentativă a administraţiei publice locale pentru mun. Chişinău, cu excepţia
localităţilor din componenţa acestuia, în mărime de 0,02% din baza impozabilă a
bunurilor imobiliare, cu aplicarea coeficienţilor respectivi, în funcţie de suprafaţă.

Protecţia mediului şi gestionarea resurselor naturale


Patrimoniul apelor de suprafaţă ale ţării constituie circa 3907 bazine de apă,
dintre care 126 au un volum mai mare de 1,0 mil. m3. În proprietatea publică a
statului se află 135 bazine, în unităţile administrativ-teritoriale - 3528 şi în
proprietatea privată – 44. Concernul „Apele Moldovei” îşi desfăşoară activitatea în
vederea realizării programelor de stat ce ţin de gestionarea utilizării raţionale şi
protecţia apelor, conform legislaţiei în vigoare în domeniul gospodăririi apelor:
Codul apelor, Legea cu privire la resursele naturale, Codul funciar. Concernul, în
comun cu instituţiile implicate, stabileşte limitele de folosinţă specială a apelor.
Monitorizarea calităţii apelor de suprafaţă se efectuează lunar în 49 secţiuni
de control amplasate pe 16 rîuri şi rîuleţe, 6 bazine acvatice şi limanul Cuciurgan,
unde se face sistematic analiza la 49 indicatori hidrochimici şi 5 grupe de elemente
hidrobiologice. Monitoringul apelor subterane se efectuează pe tot teritoriul
republicii la 184 sonde de observare.
În perioada vizată au continuat lucrările de creare a sistemului
geoinformaţional. În banca de date au fost introduse 257 sonde, întocmite hărţile
despre informaţia reală şi a nivelului apelor subterane. De asemenea, a fost
inspectat modul de respectare a legislaţiei ecologice privind gestionarea a 2165
iazuri, cu o oglindă de peste 27 mii ha.
Anual se realizează Decretul Preşedintelui Republicii Moldova “Cu privire
la desfăşurarea Săptămînii apei curate “Apa –izvorul vieţii”. În toate raioanele
republici se organizează concursul “Cea mai amenajată sursă de apă potabilă din
localitate”. În acest context, a fost efectuată inventarierea fîntînilor şi izvoarelor
amplasate de-a lungul traseelor naţionale, cu testarea şi determinarea stării
acestora.

aliona 3 D:\Gov\Raport_activ\Program_Modernizarea tarii (2).doc22.02.2008


25
Pentru cofinanţarea proiectelor de alimentare cu apă şi canalizare,
construcţie, reparaţie şi salubrizare a fîntînilor şi izvoarelor, pe parcursul anilor
2005 şi 2006, au fost alocate circa 14,7 mil. lei din mijloacele Fondului Ecologic
Naţional şi 9,6 mil. lei din mijloacele fondurilor ecologice locale.
În contextul armonizării sistemului normativ naţional cu standardele UE, se
realizează proiectul “Suportul pentru convergenţă cu standardele UE de calitate a
apei în Republica Moldova”.

Reforma administraţiei publice centrale


În anul 2006 au fost întreprinse importante acţiuni de lansare şi realizare a
reformei administraţiei publice centrale.
A fost definitivată etapa a doua a analizei funcţionale la 159 de
organe/instituţii publice la nivel central - activitate în premieră pentru Republica
Moldova. Recomandările aplicabile ale acestei analize vor sta la baza reorganizării
Executivului central, pentru a obţine o mai mare eficienţă şi pentru alinierea
acestuia la rigorile Uniunii Europene.
Executivul central este în proces de modernizare. Au fost reorganizate unele
ministere şi autorităţi administrative centrale, ţinînd cont de delimitarea funcţiilor
de elaborare a politicilor sectoriale de funcţiile de implementare a acestora.
Funcţiile de implementare a politicilor urmează a fi transmise organelor şi
instituţiilor subordonate şi serviciilor publice desconcentrate.
În vederea perfecţionării procesului decizional în autorităţile administrative
centrale, în 6 ministere se creează, în calitate de proiecte-pilot, unităţi de analiză,
monitorizare şi evaluare a politicilor, care vor constitui „filtrul de calitate” al
ministerului.
Are loc optimizarea numărului de personal în organele centrale de
specialitate ale administraţiei publice.
Pentru a crea o bază juridică de modernizare a administraţiei publice
centrale, se elaborează proiectele de legi: privind administraţia publică centrală, cu
privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
În acelaşi context, a fost elaborat proiectul Codului de conduită a
funcţionarilor publici, care a fost aprobat prin hotărîre de Guvern şi prezentat
Parlamentului.

Politica educaţională
Pe parcursul anului 2006, în urma implementării politicii naţionale în
domeniul educaţiei preşcolare, au fost întreprinse următoarele.
A fost elaborat un program de acţiuni privind îmbunătăţirea activităţii
instituţiilor preşcolare. S-a majorat semnificativ numărul de copii de la 5-7 ani
şcolarizaţi în mod obligatoriu, lucru efectuat în strînsă colaborare cu administraţia
publică locală. Astfel, la 1 noiembrie 2006 au fost înregistraţi 217 596 copii cu
vîrsta pînă la 7 ani, dintre care 120 463 (56%) instituţionalizaţi.
La etapa actuală funcţionează 1 328 instituţii preşcolare: 800 grădiniţe în
clădiri-tip, 525 – în clădiri adaptate şi 3 – în edificii speciale.

aliona 3 D:\Gov\Raport_activ\Program_Modernizarea tarii (2).doc22.02.2008


26
Totodată, au fost redeschise 109 instituţii, 262 au fost conectate la reţeaua
de gaze naturale, 72 sînt alimentate de la centralele termice, 124 se încălzesc cu
cărbune. Au fost efectuate reparaţii capitale în 1105 edificii cu suportul
Guvernului şi autorităţilor administraţiei publice locale şi în 31 de edificii cu
suportul Fondului de Investiţii Sociale din Moldova.
A fost obţinut un grant, în sumă de 13 mil. dolari SUA şi se implementează
un program educaţional pentru educaţia şi dezvoltarea precoce a copiilor.
Ca urmare a monitorizării situaţiei şi acţiunilor întreprinse în vederea
îmbunătăţirii situaţiei în domeniul învăţămîntului preuniversitar, la 25 august 2006
în toate instituţiile de învăţămînt din republică s-au finisat reparaţiile curente, iar
reparaţiile capitale ale obiectelor preconizate pentru anul 2006 s-au finisat către 1
noiembrie 2006. În acest scop, au fost alocate 92, 7 mil. lei pentru reparaţiile
capitale ale edificiilor (acoperişurilor, sistemelor de încălzire, cazangeriilor, sălilor
de sport, cantinelor şcolare etc.), iar pentru reparaţiile curente au fost alocate 22, 7
mil. lei.
Se constată o diminuare a numărului de copii neşcolarizaţi. Dacă pe
parcursul anului 2005 au fost înregistraţi 157 copii neşcolarizaţi, în anul de
referinţă numărul lor a scăzut la 77. Elevii claselor primare sînt asiguraţi, gratis,
cu manuale, iar elevii claselor I au primit în dar Abecedarul. În anul de studii
2006-2007, elevii claselor I-IX au fost asiguraţi cu manuale, în conformitate cu
planul-cadru de învăţămînt, prin intermediul implementării schemei de închiriere a
manualelor. Pentru elevii claselor liceale schema de arenda a fost extinsă.
În cadrul Programului „SALT”, în scopul asigurării accesului la Internet a
tuturor instituţiilor de învăţămînt preuniversitar, în anul 2006 au fost instalate 1729
linii telefonice destinate conectării la Internet a instituţiilor preuniversitare. Din ele
au fost conectate la Internet 1342 de instituţii, peste 4000 de profesori au fost
instruiţi în cadrul cursurilor de perfecţionare şi au fost instalate 566 de
calculatoare Pentium IV. Numărul total al conexiunilor de acces la Internet a
crescut faţă de perioada analogică a anului 2005 cu 54,4% şi a depăşit cifra de
344,6 mii. La acest capitol, Î.S. „MoldAta” a rezervat domenul de nivelul doi
scoala.md, care se preconizează a fi utilizat în regim privilegiat de către instituţiile
de învăţămînt. Cheltuielile de utilizare şi de întreţinere a subdomenelor vor fi
suportate parţial de Î.S. „MoldAta”.
Din 383 de licee care activează actualmente în ţară, 48 au fost reorganizate
în anul 2006, modernizîndu-se în acest scop Curricula şi Planul cadru de
învăţămînt.
Pentru buna organizare a odihnei copiilor în perioada sezonului estival
2006, de la bugetul de stat au fost alocate 15 mil. lei în vederea pregătirii taberelor
de odihnă pentru copii. Drept rezultat, în anul 2006 au funcţionat 98 tabere de
odihnă staţionare şi 492 tabere cu sejur de zi, în care s-au odihnit peste 320,0 mii
copii cu vîrsta de pînă la 16 ani, ceea ce constituie 52%.
În scopul asigurării economiei naţionale cu cadre de calificare superioară şi
susţinerii tinerilor dotaţi în aspiraţiile lor pentru formare profesională, a fost
determinat numărul de locuri la studiile finanţate de la bugetul de stat pentru

aliona 3 D:\Gov\Raport_activ\Program_Modernizarea tarii (2).doc22.02.2008


27
admiterea în toate universităţile, colegiile, şcolile de meserii şi profesionale de stat şi
private.
Pentru realizarea obiectivelor de majorare a numărului de studenţi bugetari, au
fost aprobate planurile de înmatriculare la învăţămîntul superior cu finanţare
bugetară, în care, pentru anul 2006, au fost prevăzute 7835 locuri de studii în
instituţiile de învăţămînt superior, astfel, majorîndu-se înmatricularea cu finanţare
bugetară, în raport cu planul aprobat pentru anul 2005, cu 787 de locuri (11,2%). Pe
parcursul ultimilor ani se atestă o extensiune constantă a numărului de locuri cu
finanţare bugetară, şi anume: 2001 − 5085; 2002 − 5290 (+205); 2003 − 6040
(+750); 2004 − 6585 (+545); 2005 − 7048 (+463); 2006 − 7835 (+787).
În perioada 2005 - 2006 a evoluat procesul de extindere a contingentelor de
studenţi ai instituţiilor de învăţămînt superior şi de elevi ai instituţiilor de
învăţămînt mediu de specialitate cărora li se acordă burse. Astfel, începînd cu
1 februarie 2005, plafonul de acordare a bursei a fost majorat de la 49 % pînă la 70
% din numărul studenţilor bugetari, iar cuantumul bursei a fost majorat cu 20
%. De la 1 ianuarie 2006 cuantumul bursei a fost majorat cu circa 25 %,
concomitent fiind în creştere şi bursele de merit.

Ocrotirea sănătăţii
În domeniul vizat continuă procesul de perfecţionare a bazei legislativ-
normative ce ţine de realizarea Legii cu privire la asigurarea obligatorie de
asistenţă medicală.
Pentru acordarea de garanţii ale statului grupurilor socialmente vulnerabile
şi extinderea categoriilor de persoane în cadrul asigurărilor obligatorii de asistenţă
medicală, a fost extins contingentul persoanelor asigurate prin includerea
persoanelor care îngrijesc la domiciliu un copil invalid cu severitatea I de vîrstă
pînă la 16 ani şi a mamelor cu 7 şi mai mulţi copii.
În scopul executării prevederilor art.9 al Legii fondurilor asigurării
obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2006, Guvernul a aprobat un plan special
de acţiuni.
Programul Unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2006 a
inclus un spectru larg de analize şi investigaţii de ambulator, care acoperă
majoritatea examinărilor paraclinice necesare pentru evidenţa, dispensarizarea,
profilaxia şi tratamentul maladiilor în condiţii de ambulator. A fost extinsă lista cu
medicamente compensate, cu aplicarea mecanismului necesar pentru tratamentul
maladiilor în condiţii de ambulator - obiectivul prioritar al sistemului de sănătate.
Se reanimează activitatea medicinii de ambulator din grupul activităţilor medicale
ce ţin de ameliorarea calităţii vieţii persoanelor imobilizate prin îngrijiri medicale
la domiciliu.
O atenţie deosebită se acordă procesului de perfecţionare continuă a
mecanismelor de gestionare şi management eficient al fondurilor asigurării
obligatorii de asistenţă medicală. În acest context, a fost aprobat Regulamentul cu
privire la instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării
obligatorii de asistenţă medicală. În conformitate cu Regulamentul nominalizat,
instituţiile medico-sanitare publice au dreptul să stabilească anual fonduri de
aliona 3 D:\Gov\Raport_activ\Program_Modernizarea tarii (2).doc22.02.2008
28
rezervă în mărime de pînă la 5% din suma totală a veniturilor, cu excepţia
mijloacelor cu destinaţie specială (sponsorizări, granturi etc.), ceea ce oferă noi
oportunităţi în organizarea activităţii economice a instituţiilor medicale şi în
consolidarea continuă a bazei tehnico-materiale.
Un domeniu important reprezintă asigurarea obligatorie de asistenţă
medicală a cetăţenilor, domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului. Conform
Protocolului de organizare a asistenţei medicale populaţiei, din 18 martie 2004,
semnat cu autorităţile din raioanele de est, deservirea pacienţilor neasiguraţi se face
în bază de contract, iar cetăţenii Republicii Moldova din stînga Nistrului, care au
procurat individual poliţe de asigurare, au aceleaşi drepturi ca şi celelalte persoane
asigurate.
În scopul atragerii resurselor umane în sectorul medicinii din localităţile
rurale, prin crearea unor condiţii adecvate de trai şi activitate, interesarea şi
motivarea tinerilor specialişti în continuarea activităţii profesionale, au fost
acordate, prin lege, unele facilităţi pentru tinerii specialişti cu studii medicale şi
farmaceutice încadraţi în muncă în localităţile rurale conform repartizării.
Asigurarea cu transport rămîne a fi una din condiţiile obligatorii pentru
acordarea echitabilă a serviciilor de asistenţa medicală primară. Pentru asigurarea
masivă cu transport a serviciului de asistenţă medicală primară din sectorul rural,
este necesar de procurat, pînă în anul 2008, 750 unităţi de transport. În anul 2007
vor fi procurate 500 unităţi de transport, care urmează a fi distribuite în cele mai
îndepărtate centre de sănătate, care deservesc mai multe localităţi (finanţe în acest
scop sînt prevăzute). În acest context, a fost aprobat Regulamentul privind
distribuirea şi utilizarea mijloacelor de transport.
În scopul implementării mecanismului de selectare şi numire în funcţie a
conducătorilor locali din sfera medicinii, au fost operate modificări şi completări
de rigoare în Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995. Astfel, se
prevede ca autorităţile administraţiei publice centrale să coordoneze cu autorităţile
administraţiei publice locale numirea şi eliberarea din funcţie a conducătorilor
subdiviziunilor de sănătate teritoriale.

Crearea locurilor noi de muncă şi majorarea salariului mediu


În scopul eficientizării activităţii ministerelor, altor autorităţi administrative
centrale şi a consiliilor raionale în adoptarea unor măsuri concrete în vederea
atingerii obiectivelor stipulate în Planul de acţiuni pentru realizarea Programului
de activitate a Guvernului pe anii 2005-2009 „Modernizarea ţării-bunăstarea
poporului”, precum şi în strategiile şi programele ramurale de dezvoltare a
economiei naţionale, se întreprind acţiunile de rigoare şi se elaborează politicile
necesare menite să stimuleze crearea a 300 mii de noi locuri de muncă.
În urma realizării unor prevederi din Strategia ocupării forţei de muncă
pentru anii 2002-2008, Programul Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă pe anii
2003-2005, Programul de dezvoltare a micului business pe anii 2002- 2005, în
perioada 2001-2006 au fost create peste 200 mii noi locuri de muncă.
Pe parcursul anului 2006 au fost întreprinse un şir de măsuri ce ţin de
politica salarială pentru asigurarea creşterii salariilor în toate ramurile economiei
aliona 3 D:\Gov\Raport_activ\Program_Modernizarea tarii (2).doc22.02.2008
29
naţionale. În această perioadă atenţia primordială a fost acordată realizării primei
etape de implementare a noului sistem de salarizare în sectorul bugetar,
reglementat prin Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005, fiind introdusă o nouă
Reţea tarifară unică calculată, reieşind din salariul minim de 400 lei, ceea ce a
permis de a majora cu 40 % salariile cadrelor didactice din toate instituţiile de
învăţămînt preuniversitar. În alte ramuri (sănătate, asistenţă socială, cultură, artă şi
sport) salariile au fost majorate cu circa 20-80 %.
Pentru angajaţii din sectorul real al economiei naţionale, partenerii sociali au
încheiat Convenţia colectivă privind noul cuantum al salariului tarifar pentru
categoria I de calificare, ceea ce favorizează majorarea salariului angajaţilor din
sectorul respectiv.
Nivelul de salarizare pînă la echivalentul a 300 dolari SUA urmează a fi
atins prin:
dezvoltarea ascendentă şi durabilă a economiei în urma realizării
obiectivelor trasate în Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei;
continuarea reformelor în sectorul agrar şi dezvoltarea sectorului privat, în
conformitate cu Planul de acţiuni de implementare, monitorizare şi evaluare a
Programului Naţional „Satul Moldovenesc” şi a Strategiei de susţinere a
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2006-2008;
negocierea anuală a mărimii salariului tarifar pentru categoria I de calificare
a angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară, cu asigurarea stabilirii acestuia
în mărime de: 800 lei – în 2007 şi 1000 lei – în 2008;
majorarea în anul 2008 a salariului minim pe ţară pînă la 500 lei, cu
recalcularea grilelor de salarii pe categoriile de salarizare ale Reţelei tarifare unice;
continuarea implementării pe etape, în anii 2007-2010, a noului sistem de
salarizare în sectorul bugetar, în funcţie de performanţele individuale ale
angajaţilor, prevăzut de Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2003, care va permite
o triplare a salariului angajaţilor din sectorul respectiv.
Dinamica PIB, salariului şi pensiei reale,
% faţă de anul 2000
350
284 287
300 265
250 228
193 200
187
200 170 170
150 147 141 146
150 122 122 131
106 114
100
50

0
2001 2002 2003 2004 2005 2006
PIB Salariu Pensii

aliona 3 D:\Gov\Raport_activ\Program_Modernizarea tarii (2).doc22.02.2008


30
Majorarea pensiilor, perfecţionarea mecanismului de acordare a
prestaţiilor sociale (compensaţiilor nominative)
Pentru majorarea triplă către anul 2009 a pensiilor de asigurări sociale ale
beneficiarilor înregistraţi la CNAS, este necesar de a mări fondul de pensii de 3 ori
(conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2006, acest fond a
constituit 3109,8,6 mil. lei) iar pentru 2007 – 3672,6 mil. lei.
Concepţia eficientizării sistemului de asistenţă socială, elaborată în
conformitate cu obiectivele principale ale Strategiei de Creştere Economică şi
Reducere a Sărăciei şi aprobată prin hotărîre de Guvern, prevede iniţierea şi
promovarea reformei în domeniu, elementele de bază ale căreia sînt orientate spre
acordarea prestaţiilor sociale celor mai vulnerabile pături ale societăţii, trecînd
treptat de la principiul categorial de acordare a prestaţiilor la principiul bazat pe
evaluarea veniturilor solicitanţilor de prestaţii sociale. Implementarea acestei
reforme se preconizează a fi realizată pînă în anul 2008.
Primul pas în această direcţie ţine de evaluarea veniturilor beneficiarilor de
compensaţii nominative în cadrul Proiectului-pilot privind testarea mecanismului
de prestare a compensaţiilor nominative, care a demarat în februarie 2006 şi s-a
desfăşurat pînă la finele lunii octombrie 2006 în raioanele Soroca, Orhei, Leova şi
sectorul Rîşcani, mun. Chişinău. Conform listelor de plată a compensaţiilor
nominative în raioanele-pilot, la 1 ianuarie 2006 erau circa 32 mii beneficiari. În
total pe republică astfel de beneficiari, la 1 noiembrie 2006, erau în număr de
aproximativ 262 mii persoane.
Conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006, pentru
plata compensaţiilor nominative la nivel de ţară au fost prevăzute 244 mil.lei.

Cultura
Activitatea în domeniul culturii a fost axată pe realizarea obiectivelor
stipulate în Planul de Acţiuni „Republica Moldova – Uniunea Europeană” şi a
vizat perfecţionarea în continuare a legislaţiei, realizarea procedurilor interne
pentru ratificarea convenţiilor UNESCO privind salvgardarea patrimoniului
cultural imaterial (2003) şi privind protecţia şi promovarea diversităţii de expresii
culturale (2005).
Au fost elaborate proiectele unor acte legislative privind aderarea Republicii
Moldova la alte convenţii internaţionale.
O atenţie aparte a fost acordatǎ domeniului biblioteconomic.
A fost elaborată Strategia de dezvoltare a sistemului naţional de biblioteci,
esenţa căreia constă în informatizarea tuturor bibliotecilor publice din ţară, precum
şi proiectul legii bibliotecilor (redacţie nouă).
Au fost aprobate şi implementate Regulamentul cu privire la atestarea
cadrelor bibliotecare şi Regulamentul-tip de activitate a Casei de cultură.
În contextul reformării domeniului, a fost redus numărul funcţionarilor
aparatului central al ministerului de resort. A fost creată Agenţia de inspectare şi
restaurare a monumentelor.
Pentru dezvoltarea şi consolidarea bazei tehnico-materiale a caselor de
cultură în 2006 de la bugetul de stat au fost alocate 23 mil. lei.
aliona 3 D:\Gov\Raport_activ\Program_Modernizarea tarii (2).doc22.02.2008
31
Turismul
În anul 2006 a fost finisată implementarea proiectelor-pilot de dezvoltare a
turismului rural în raioanele Orhei, Călăraşi, Glodeni, Rezina şi, în acest sens, au
fost: i) organizate seminare în domeniul turismului rural şi cursuri de instruire în
domeniul artizanatului pentru populaţie; ii) lansat un program de granturi în
valoare de 15 mii dolari SUA pentru amenajarea gospodăriilor ţărăneşti ca pensiuni
agroturistice (au beneficiat de asistenţă financiară 4 gospodării); iii) amenajate 5
centre de comercializare a obiectelor de artizanat.
A fost elaborată şi aprobată Legea cu privire la organizarea şi desfăşurarea
activităţii turistice în Republica Moldova, care va permite crearea unui climat
investiţional favorabil pentru construcţia şi modernizarea infrastructurii turistice,
precum şi pentru diversificarea şi dezvoltarea serviciilor turistice.
În scopul pregătirii specialiştilor în domeniul turismului rural, în raionul
Rezina a fost deschis Centrul de instruire.

Politica externă, integrarea europeană

Implementarea standardelor europene, deschiderea pieţelor europene


pentru mărfurile moldoveneşti
În scopul realizării obiectivului de integrare europeană, din iniţiativa
Guvernului, a fost adoptată Legea nr. 168-XVI din 15 iunie 2006, conform căreia,
la elaborarea actelor legislative şi normative se va asigura armonizarea lor cu
legislaţia comunitară.
Au avansat consultările cu Comisia Europeană referitor la obţinerea de către
Moldova a Preferinţelor Comerciale Autonome ale UE. Începînd cu 1 iulie 2006, a
demarat noul sistem de certificare şi verificare a originii mărfurilor de către
Serviciul Vamal, instituit în conformitate cu cerinţele UE - condiţie principală
înaintată Moldovei de către UE. În septembrie 2006 a avut loc cea de-a doua vizită
la Chişinău a experţilor Comisiei Europene, în baza căreia, la 19 octombrie 2006,
părţii moldoveneşti i-au fost transmise o serie de recomandări ce ţin de
implementarea sus-numitului sistem.
La 21 noiembrie 2006, la Bruxelles au avut loc consultări neformale privind
examinarea implementării de către autorităţile moldoveneşti a recomandărilor date.
Experţii europeni au apreciat pozitiv realizările părţii moldoveneşti în domeniul
vizat, comunicînd decizia Comisiei Europeane de a iniţia procedurile interne de
acordare a Preferinţelor Comerciale Autonome Moldovei, demarînd acţiunile
necesare pentru pregătirea textului Regulamentului corespunzător al UE, care
urmează a fi înaintat ţărilor-membre ale UE şi adoptat printr-o decizie a Consiliului
UE. Ţinînd cont de procesul de adaptare a deciziilor în cadrul UE, Preferinţele
Comerciale Autonome ar putea fi acordate Moldovei în lunile iunie/iulie 2007.

aliona 3 D:\Gov\Raport_activ\Program_Modernizarea tarii (2).doc22.02.2008


32
Facilitarea regimului de vize între Republica Moldova şi Comunitatea
Europeană
Facilitarea regimului de vize pentru cetăţenii moldoveni care călătoresc în
statele-membre ale UE reprezintă o prioritate pe termen scurt a dialogului dintre
Republica Moldova şi Uniunea Europeană. Astfel, în iulie 2006, Comisia
Europeană a lansat iniţiativa creării la Chişinău a unui Centru comun pentru
eliberarea vizelor. Un şir de state-membre ale UE au acceptat să contribuie la
crearea Centrului.
Recent a fost luată decizia de a deschide Centrul menţionat în luna aprilie
curent. Centrul va fi deschis în sediul Ambasadei Ungariei la Chişinău şi va fi
completat cu ofiţeri consulari din partea Austriei, Sloveniei şi Ungariei. Belgia a
împuternicit Ambasada Germaniei la Chişinău pentru a elibera vizele respective.
O premisă importantă pentru simplificarea regimului de vize pentru cetăţenii
Republicii Moldova este consolidarea sistemului naţional de management al
migraţiei şi, respectiv, cooperarea cu statele-membre ale UE în ceea ce priveşte
stabilirea controlului asupra fluxurilor migraţionale.

Astfel, la Chişinău, în perioada 26-27 octombrie 2006, a avut loc prima Masă
Rotundă Regională privind schimbul de date şi informaţii în domeniul migraţiei,
organizată în cadrul Dialogului Pan-European în domeniul Managementului
Migraţiei, lansat în ianuarie 2006 de către OIM, statele-membre ale UE şi statele
participante în cadrul Politicii Europene de Vecinătate, inclusiv Moldova.

Promovarea politicii de realizare a principiilor educaţiei şi culturii


europene
În scopul racordării sistemului educaţional naţional la rigorile şi standardele
europene, în luna mai 2005, Moldova a aderat la Procesul de la Bologna, care
prevede formarea unui spaţiu comun european al învăţămîntului superior. În acest
context, au fost realizate un şir de acţiuni, care au avut menirea de a implementa în
învăţămîntul superior din Republica Moldova obiectivele Procesului de la
Bologna. O atenţie deosebită, în acest context, se acordă programelor de mobilitate
academică, promovate prin acordurile de colaborare internaţională, programele
educaţionale comune şi acordurile interstatale de colaborare în domeniul
învăţămîntului universitar.

În vederea promovării educaţiei europene şi conform Planului-cadru pentru


studii superioare de licenţă (ciclul I), planurile de învăţămînt pentru toate
domeniile de formare profesională/specialitate la profilul de orientare social-
umanistică include, în mod obligatoriu, un curs cu tematică europeană (de
exemplu: Construcţie europeană, Drept comunitar, Filozofia unificării europene,
Structuri politice în statele europene, Integrare economică europeană, Mediul
european al afacerilor, Universitatea europeană, Funcţia publică în Europa, Relaţii
şi influenţe culturale în Europa Centrală şi de Est, Civilizaţia europeană, Istoria
modernă şi contemporană a Europei).

aliona 3 D:\Gov\Raport_activ\Program_Modernizarea tarii (2).doc22.02.2008


33
În scopul intensificării relaţiilor de colaborare, în special cu statele-membre
ale UE, au fost iniţiate negocieri cu circa 20 de state asupra proiectului de Acord-
cadru în domeniul educaţiei, tineretului şi sportului.
Pe parcursul anilor 2005-2006 au fost semnate tratate de colaborare în
domeniul educaţiei şi tineretului cu 3 state: Polonia, Comunitatea Franceză a
Belgiei şi Letonia.
În scopul asigurării legalităţii, garantării drepturilor şi libertăţilor omului, a
fost elaborat Regulamentul privind activitatea coordonatorului în domeniul
drepturilor omului. După aprobarea regulamentului menţionat toţi conducătorii
organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţile
administraţiei publice locale urmează să desemneze, în cadrul autorităţii conduse, un
funcţionar public care va exercita funcţia de coordonator în domeniul drepturilor
omului.
Recent, a fost aprobat mecanismul de armonizare a legislaţiei Republicii
Moldova cu legislaţia comunitară. Armonizarea se va efectua pe etape, conform
unor planuri anuale, primordial în domeniile prioritare stabilite de actele bilaterale
în vigoare ce reglementează relaţiile dintre Uniunea Europeană şi Republica
Moldova.

Consolidarea şi dezvoltarea relaţiilor cu ţările vecine


Comisia interguvernamentală moldo-ucraineană privind cooperarea
comercial-economică a fost instituită în baza Acordului între Guvernul Republicii
Moldova şi Guvernul Ucrainei. În cadrul şedinţelor anuale sînt puse în discuţie
probleme ce vizează comerţul exterior, precum şi probleme de ordin economic.
Anual, sînt semnate procese-verbale în vederea determinării produselor ce urmează
a fi livrate de către ţări. Au fost semnate procesele-verbale de recunoaştere a
proprietăţii unui număr de 47 obiecte aflate în proprietatea Republicii Moldova şi a
2 obiecte aflate în proprietatea Ucrainei. A fost organizat controlul comun la 5
puncte de trecere a frontierei. Se implementează prevederile Declaraţiei comune a
prim-ministrilor din 30 decembrie 2005, fapt ce a contribuit la eficientizarea
controlului frontierei moldo-ucrainene şi a asigurat transparenţa fluxului de mărfuri
importate şi exportate, în special pe segmentul transnistrean.

În cadrul Comisiei interguvernamentale moldo-române de colaborare


economică şi integrare europeană sînt puse în dezbatere probleme ce ţin de
domeniile: comerţului; agriculturii şi protecţiei mediului; industriei şi energeticii;
transporturilor, construcţiilor şi amenajării teritoriului; muncii, sănătăţii,
solidarităţii sociale şi familiei; turismului şi cercetărilor ştiinţifice. În ianuarie-
septembrie 2006, schimburile comerciale dintre Republica Moldova şi România s-
au soldat la export cu 105,1 mil. dolari SUA sau cu 28,5% mai mult faţă de
ianuarie-septembrie 2005, iar la import – cu 240,9 mil. dolari SUA.

aliona 3 D:\Gov\Raport_activ\Program_Modernizarea tarii (2).doc22.02.2008


34
Reintegrarea teritorială a ţării
În scopul reglementării diferendului transnistrean, Republica Moldova
depune eforturi susţinute în vederea reluării negocierilor pentru îndeplinirea
prevederilor documentelor aprobate de către Parlament în vara anului 2005.
În vederea determinării statutului regiunii transnistrene, au avut loc un şir de
consultări bilaterale cu participanţii la procesul de negocieri pe marginea
proiectului protocolului elaborat de Misiunea OSCE în Moldova, referitor la
delimitarea competenţelor între Chişinău şi Tiraspol.
Drept rezultat al acţiunilor întreprinse în domeniul social-economic, conform
situaţiei de la 31 decembrie 2006, Camera Înregistrării de Stat a pus în evidenţă
230 agenţi economici din regiunea transnistreană. Volumul mărfurilor exportate şi
importate de întreprinderile din regiunea transnistreană, mărfuri verificate şi
perfectate de Serviciul Vamal, a constituit în perioada 1 martie – noiembrie 2006
peste 3,5 mlrd. lei, inclusiv pentru export – peste 2,6 mlrd. lei, iar pentru import -
circa 420 mil. lei. Mecanismul de înregistrare şi condiţiile de activitate economică
externă pentru agenţii economici din regiunea transnistreană vor rămîne în vigoare
pînă la soluţionarea definitivă a problemei transnistrene.

Combaterea criminalităţii, corupţiei şi birocratismului


În anul 2006 au continuat activităţile de prevenire şi combatere a
criminalităţii, corupţiei şi birocratismului. Proporţiile acestor fenomene şi
domeniile strategice pentru ţară, afectate de ele, au determinat drept obiectiv
prioritar contracararea lor.
În conformitate cu Programul său de activitate pe anii 2005-2009
„Modernizarea ţării – bunăstarea poporului”, Guvernul şi-a axat activitatea de
prevenire şi combatere a criminalităţii şi corupţiei şi de menţinere a ordinii de drept
pe măsuri consolidate, întreprinse în diverse sectoare ale economiei naţionale.
Autorităţile guvernamentale abilitate au întreprins pe parcursul anilor 2005-
2006 diverse acţiuni organizatorice şi practice în vederea combaterii criminalităţii
şi menţinerii ordinii publice pe întreg teritoriul ţării.
Ca urmare a realizării măsurilor organizatorico-practice planificate şi
desfăşurate de către Ministerul Afacerilor Interne, în anul 2005 nivelul
criminalităţii a diminuat cu 9,3% comparativ cu anul 2004, iar în anul 2006 – cu
11,3%.
Activitatea instituţiilor guvernamentale în procesul de prevenire şi
combatere a corupţiei a fost orientată spre reglementarea sistemului de
subvenţionare în corelaţie cu politica de perfecţionare a cadrului regulatoriu al
activităţii de întreprinzător, asigurarea unui control din partea societăţii asupra
veniturilor şi averii demnitarilor şi funcţionarilor publici, evaluarea şi
perfecţionarea sistemului de control fiscal-financiar, precum şi liberalizarea pieţei,
simplificarea procedurilor de obţinere a licenţelor şi autorizaţiilor etc.
Una dintre pîrghiile eficiente de combatere a corupţiei şi de eliminare a
acestui fenomen negativ este optimizarea cadrului legislativ şi normativ, în sensul
excluderii posibilităţilor de interpretare dublă a prevederilor actelor normative. În
acest context, experienţa Republicii Moldova, acumulată în cadrul aşa-numitului
aliona 3 D:\Gov\Raport_activ\Program_Modernizarea tarii (2).doc22.02.2008
35
„proces al ghilotinei”, poate fi luată în considerare la întreprinderea unor măsuri
concrete în vederea combaterii corupţiei.
Una din priorităţile Guvernului este întreprinderea măsurilor concrete de
prevenire a corupţiei şi protecţionismului în cadrul instituţiilor publice.
În scopul executării acestui obiectiv, practic, toate organele centrale de
specialitate ale administraţiei publice au desemnat conducătorii responsabili de
prevenirea corupţiei şi protecţionismului şi au elaborat planuri interne de acţiuni la
capitolul vizat. Totodată, în dările de seamă anuale privind activitatea desfăşurată,
autorităţile nominalizate, într-un compartiment aparte, raportează despre măsurile
întreprinse în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei.
În unele domenii de activitate s-a implementat principiul „ghişeului unic”.
Practic, în toate autorităţile administraţiei publice au fost instituite telefoane de
încredere. Se întreprind, în permanenţă, măsuri de mediatizare a acestora, precum
şi de reflectare în mijloacele de informare în masă a acţiunilor de prevenire şi
combatere a corupţiei şi, în mod special, a cazurilor relevante depistate în diferite
sfere de activitate.
În perioada raportată o atenţie sporită s-a acordat educaţiei anticorupţie,
instruirii anticorupţionale a funcţionarilor publici şi altor categorii de persoane,
cultivării intoleranţei faţă de fenomenul corupţiei, sensibilizării opiniei publice la
acest capitol, activizării societăţii civile etc.
Un alt aspect important al activităţii desfăşurate de Guvern în procesul de
prevenire şi combatere a corupţiei îl constituie acţiunile întreprinse pentru
asigurarea asistenţei financiare acordate Republicii Moldova în cadrul programelor
Corporaţiei americane „Provocările Mileniului”. Astfel, Consiliul director al
acestei Corporaţii a aprobat un acord cu privire la alocarea a 24,7 mil. dolari SUA
pentru susţinerea iniţiativelor de combatere a corupţiei.

Colaborarea internaţională în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei s-


a materializat, de asemenea, prin încheierea unor memorandumuri cu instituţiile
abilitate din alte state. Este necesar de menţionat colaborarea fructuoasă a ţării
noastre cu organismele internaţionale specializate în prevenirea şi combaterea
corupţiei, cum ar fi: Grupul de State contra Corupţiei (GRECO), Grupul
EGMONT, Iniţiativa Anticorupţie a Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud –
Est (SPAI). În acelaşi context, merită atenţie colaborarea Republicii Moldova cu
organizaţiile de profil din cadrul Comunităţii Statelor Independente, relevant în
acest sens fiind Consiliul coordonator al conducătorilor organelor de investigare
fiscală (financiară) al statelor-membre ale CSI.
În conformitate cu rezultatele clasamentului internaţional privind Indicele
Percepţiei Corupţiei (IPC), în anul 2006 Moldova s-a clasat pe locul 81 din 163 ţări
incluse în clasament, indicele constituind 3,2, comparativ cu locul 95 din 159 ţări,
indicele fiind de 2,9 în anul 2005.

aliona 3 D:\Gov\Raport_activ\Program_Modernizarea tarii (2).doc22.02.2008


36
Principalii indicatori macroeconomici
pe anii 2000-2006

Unitatea 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006


Indicatorii
de măsură efectiv preliminar

Produsul intern brut (PIB) nominal mil. lei 16020 19052 22556 27619 32032 37652 44069
mil. USD 1288 1481 1662 1981 2598 2988 3356
PIB în termeni reali:
faţă de anul precedent % 102,1 106,1 107,8 106,6 107,4 107,5 104,0
faţă de anul 2000 % 100 106,1 114,4 121,9 130,9 140,8 146,4
PIB calculat pe locuitor:
în lei lei 4402 5247 6227 7646 8890 10475 12292
în USD USD 354 408 459 548 721 831 936

Indicele preţurilor de consum mediu


anual faţă de anul precedent % 131,2 109,6 105,2 111,6 112,4 111,9 112,7
Rata inflaţiei
medie lunară % 1,4 0,5 0,4 1,2 1,0 0,8 1,1
la sfîrşitul anului % 18,4 6,3 4,4 15,7 12,5 10 14,1

Rezerve valutare brute ale BNM mil. USD 204 228,5 268,9 302,3 470,3 597,4 775,3
în luni de import de mărfuri şi servicii 2,94 2,8 2,5 2,1 2,7 2,7 2,9
Credite ale BC acordate economiei mil. lei 2291 3101 4166 6055 7399 9990 13768
în raport cu PIB % 14,3 16,3 18,5 21,9 23,1 26,5 31,2
Depozite mil. lei 2040 2953 4223 5768 8019 11255 14397
în moneda naţională mil. lei 1045 1630 2229 2881 4437 6554 7324
în valută străină mil. lei 995 1323 1994 2887 3583 4701 7073

Cursul mediu anual de schimb al


monedei naţionale lei/USD 12,43 12,87 13,57 13,94 12,33 12,60 13,13

Export mil. USD 471,5 565,5 643,8 789,9 985,2 1091,3 1051,6
faţă de anul precedent % 101,7 119,9 113,8 122,7 124,7 110,8 96,4
faţă de anul 2000 % 100 119,9 136,5 167,5 209,0 231,4 223,0
Import mil. USD 776,4 892,2 1038 1402,3 1768,5 2292,3 2693,2
faţă de anul precedent % 132,4 114,9 116,3 135,1 126,1 129,6 117,5
faţă de anul 2000 % 100 114,9 133,7 180,6 227,8 295,2 346,9

Bugetul public naţional


Venituri mil.lei 5425 6118 7340 9417 11408 14528 17850
în raport cu PIB % 33,9 32,1 32,5 34,1 35,6 38,6 40,5
Cheltuieli mil.lei 5827 6007 7726 9147 11256 13949 17978
în raport cu PIB % 36,4 31,5 34,3 33,1 35,1 37,0 40,8

Datoria externă administrată de


Guvern mil. USD 781,3 699,8 724,3 751,4 688,9 656,3 718,5
în raport cu PIB % 60,4 48,1 44,4 36,0 26,8 22,4 21,0

Producţia industrială (în preţuri


curente) mil. lei 8168 10428 12624 15963 17591 20770 22243
în termeni reali:
faţă de anul precedent % 107,7 113,7 110,8 115,6 108,2 107 93,1
faţă de anul 2000 % 100 113,7 126,0 145,6 157,6 168,6 157,0

Producţia agricolă (în preţuri curente) mil. lei 8268 8646 9474 10354 11819 12688 13695
în termeni reali:
faţă de anul precedent % 96,7 106,4 103,4 86,4 120,8 100,8 95,4
faţă de anul 2000 % 100 106,4 110,0 95,1 114,8 115,7 110,4

aliona 3 D:\Gov\Raport_activ\Program_Modernizarea tarii (2).doc22.02.2008


37
Unitatea 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Indicatorii
de măsură efectiv preliminar

Investiţii în capitalul fix (în preţuri


curente) mil. lei 1759 2315 2804 3622 5140 7189 9580
ponderea în PIB % 11,0 12,2 12,4 13,1 16,0 19,1 21,7
în termeni reali:
faţă de anul precedent % 85 111 111 107 108 111,9 117
faţă de anul 2000 % 100 111 123,2 131,8 142,4 159,3 186,4

Volumul vînzărilor de mărfuri cu


amănuntul prin toate căile de
realizare mil. lei 6012 7612 10753 14537 16576 19488 23361
în termeni reali:
faţă de anul precedent % 104,0 114,8 134,2 118,2 105,6 105,3 106,9
faţă de anul 2000 % 100 114,8 154,1 182,1 192,3 202,5 216,5
din care prin unităţile oficial
înregistrate mil. lei 3194 3792 4955 6870 8339 11031 13601
în termeni reali faţă de anul precedent % 100,6 107,6 124,1 121,3 111,7 113,9 109,9

Volumul serviciilor cu plată prestate


populaţiei prin toate căile de realizare mil. lei 2600 3404 4222 5299 6970 8210 9567
în termeni reali:
faţă de anul precedent % 100,1 121,2 111,8 113,3 105,3 109,2 101,6
faţă de anul 2000 % 100 121,2 135,5 153,5 161,7 176,5 179,4
din care prin unităţile oficial
înregistrate mil. lei 2247 2768 3483 4379 5686 6664 7995
în termeni reali faţă de anul precedent % 104,3 114 113,4 113,5 105,9 108,6 104,7

Numărul populaţiei:
la sfîrşitul anului mii pers. 3634 3627 3618 3607 3600 3589 3581
mediu anual mii pers. 3639 3631 3622 3612 3603 3595 3585

Salariul nominal al unui salariat în lei 407,9 543,7 691,5 890,8 1103,1 1318,7 1695,4
economie (mediu lunar)
faţă de anul precedent nominal % 134 133 127 129 124 120 129
real % 102 122 121 115 110 107 114

Numărul şomerilor oficial înregistraţi


(la sfîrşitul anului) mii pers. 28,9 27,6 24 19,7 21 21,7 20,4

Mărimea medie lunară a pensiei


stabilite (la shîrşitul anului) lei 85,1 135,8 161 210,6 325,3 383,4 442,7
faţă de anul precedent nominal % 103 160 119 131 154 118 115
real % 87 150 114 113 137 107 101

aliona 3 D:\Gov\Raport_activ\Program_Modernizarea tarii (2).doc22.02.2008


38