Sunteți pe pagina 1din 2

(11) 4. 14.

Momentul de inerŃie

Considerăm o placă subŃire dea lungul


căreia avem o distribuŃie de masă. Placa se
găseşte în planul xy şi se poate roti în jurul
axei z. Elementul de masă mi se mişcă cu
viteza:

Fig. 3.8 O placă subŃire care se Dacă corpul este rigid atunci vitezele un-
poate roti în jurul axei z. ghiulare sunt aceleaşi indiferent de pozi-
Ńia elementului de masă:

deci:

În mişcarea circulară viteza este perpendiculară pe rază, deci:

Energia cinetică a plăcii este atunci:

unde s-a definit mărimea Iz ca fiind momentul de inerŃie al plăcii în raport cu axa z.

sau sub forma integrală:

Teorema axelor paralele

Să considerăm un punct special pentru care:

şi care se numeşte centru de masă.


Atunci poziŃia elementului faŃă de axa de rotaŃie
poate fi scrisă în funcŃie de poziŃia elementului de ma-
să faŃă de centrul de masă şi poziŃia axei de rotaŃie faŃă
de centru de masă:

Fig. 3.9 Pendulul


fizic. Momentul de inerŃie este:

1
de unde:

EnunŃ: Momentul de inerŃie în raport cu orice axa este egal cu momentul de


inerŃie în raport cu o axă paralelă care trece prin centrul de masă plus masa
întregului corp înmulŃită cu pătratul distanŃei dintre cele două axe.

unde I este distanŃa dintre axe.


Energia cinetică devine în acest caz:

Energia totală a plăcii în rotaŃie este compusă din energia datorată rotaŃiei în jurul
centrului de masă plus energia legată de mişcarea de translaŃie a centrului de masă în
raport cu axa de rotaŃie.

Teorema axelor perpendiculare

Să considerăm acum rotaŃii în jurul axei x. Momentul de inerŃie este:

în mod similar momentul de inerŃie în jurul axei y:

Suma celor două momente de inerŃie este:

Momentul de inerŃie al unei foi plane


rigide în raport cu o axă normală la planul
ei este egal cu suma momentelor de inerŃie
în raport cu două axe perpendiculare arbi-
trare care se află în plan şi intersectează
axa normală.

Fig. 3.10 Teorema axelor


perpendiculare.