Sunteți pe pagina 1din 1

(29) 10. 5.

Legea lui Coulomb


Legea lui Coulomb este legea fundamentală a electrostaticii.
DefiniŃie: ForŃa F de interacŃiune dintre două sarcini electrice punctiforme aflate în
vid este proporŃională cu mărimea sarcinilor, q1 şi q2 (cu produsul lor) şi invers
proporŃională cu pătratul distanŃei dintre ele.
(10.4)

Legea lui Coulomb descrie interacŃiunea dintre sarcinile electrice punctiforme aflate în
repaus. Sarcinile pot fi considerate punctiforme dacă dimensiunea lor liniară este mult mai
mică decât distanŃa dintre ele. Constanta de proporŃionalitate ke este o constantă universală şi
depinde numai de permitivitatea electrică a mediului:

(10.5)

pentru vid:

(10.6)

Legea lui Coulomb capătă forma:

(10.7)

Valoare constantei ke a fost determinată


în 1785 de către Coulomb cu ajutorul
balanŃei de torsiune. ForŃa este o mări-
me vectorială şi pentru a rezulta toate
Fig. 10.6 BalanŃa de torsiune pentru proprietăŃile forŃei Coulombiene aceasta
măsurarea forŃei Coulombiene. trebuie scrisă sub formă vectorială:
(10.8)

unde vectorul este versorul vectorului cu originea în q1 şi vârful în


q 2.

ProprietăŃile forŃei Coulombiene dintre două sarcini q1 şi q2:

1. Este proporŃională cu produsul sarcinilor q1 şi q2.


2. Este invers proporŃională cu pătratul distanŃei dintre sarcini.
3. Este centrală (acŃionează în lungul li-
niei ce uneşte sarcinile).
4. Este de respingere dacă sarcinile sunt
de acelaşi semn.
5. Este de atracŃie dacă sarcinile sunt de
semne diferite.
6. Satisfac legea a treia a lui Newton: da-
că sarcina q1 acŃionează asupra sarcinii q2
Fig. 10.7 Sarcinile electrice de ace- cu forŃa F12 atunci şi sarcina q2 acŃionează
laşi semn se reping. asupra sarcinii q1 cu o forŃă F21 egală în