Sunteți pe pagina 1din 2

(30) 11. 1.

Câmpul electric

Legea lui Coulomb admite existenŃa interacŃiunilor între corpurile


încărcate cu sarcini electrice dar nu spune nimic despre aceste interacŃiuni care
se manifestă la distanŃă. Înainte (până în secolul XX) se consideră că
interacŃiunile electrostatice – la fel ca şi cele gravitaŃionale – se propagă
instantaneu. Viteza luminii în vid fiind cea mai mare viteză posibilă
interacŃiunile nu se pot propaga cu viteze mai mari.
Astfel mecanismul interacŃiunilor electromagnetice este unul ce presupune
transmiterea interacŃiunii din aproape în aproape în două etape.
1. Sarcina q1 produce în jurul ei un câmp electric, care se propagă în tot
spaŃiul înconjurător cu viteza luminii (unda electromagnetică).
2. Câmpul electric din locul sarcinii q2 acŃionează asupra acesteia.
DefiniŃie: Câmpul electric este o formă specială de existenŃă în spaŃiu şi
timp a materiei care se manifestă printr-o forŃă de natură electrică care
acŃionează asupra oricărei sarcini electrice care se găseşte în spaŃiul cu câmp
electric.
(11.1)

unde este intensitatea câmpului electric. Folosind ecuaŃia (11.1) şi înlocuind-o


în ecuaŃia (10.8) avem:

(11.2)

Intensitatea câmpului electric


Intensitatea câmpului electric, produs de sarcina q1 într-un punct al
spaŃiului aflat la distanŃa r de sarcină, depinde numai de valoarea sarcinii care
produce câmpul magnetic şi de distanŃa r la care se măsoară.

(11.3)
cu versorul direcŃiei.
Intensitatea câmpului electric într-un punct din spaŃiu este egală cu forŃa
care acŃionează asupra unităŃii de sarcină pozitivă aflată în punctul respectiv:

(11.4)
Din ecuaŃia (10.21) rezultă în mod direct veridicitatea principiului
suprapunerii câmpurilor electrice. Teoria clasică a electromagnetismului se
ocupă de studiul sarcinilor electrice, curenŃilor electrici şi a interacŃiunilor dintre
ei.

11. 2. Liniile câmpului electric

Câmpul electric are un caracter vectorial. Fiecărui punct din spaŃiu i se


poate ataşa un vector,
DefiniŃie: Liniile de câmp, care au tangente în fiecare punct un vector de
câmp electric, se numesc linii de câmp electric.
Prin orice punct din spaŃiu trece o linie
de câmp şi numai una. Orientarea câmpului
reprezentat prin linii de câmp este indicată
de săgeata de pe linia de câmp. Liniile de
câmp electric încep întotdeauna de pe sar-
cinile pozitive şi se termină pe sarcinile ne-
gative. În lipsa acestora ele se continuă pâ-
nă la infinit. Liniile electrice de forŃă indi-
că direcŃia în care o sarcină pozitivă s-ar
mişca dacă ar fi plasată în acel câmp electric.
Pentru ca liniile de câmp să ne dea in-
formaŃii despre intensitate câmpul electric
s-a convenit ca acolo unde câmpul este mai
intens numărul liniilor de câmp care stră-
bat unitatea de suprafaŃă să fie mai mare.
Fig. 11.1 Liniile câmpului electric
produs de două sarcini diferite (sus)
şi de acelaşi fel (jos).