Sunteți pe pagina 1din 2

Rasounderea patrimoniala

A doua forma a raspunderi juridice reglementata de Codul muncii este


raspunderea patrimoniala sau materiala.Aceasta forma a raspunderii este
specifica dreptului civil,ca drept comun pentru toate ramurile dreptului provat
si, implicit, si pentru dreptul muncii.
Astfel conform prevederilor art. 253 alin (1) C. muncii,angajatorul este
obligat,in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale,sa il
despagupeasca pe salariat in situatia in care cesta a suferit un prejudiciu
material din culpa angajatorului in timpul indeplinirii obligatiilor de serviciu sa
in legatura cu serviciul, iar conform art. 254, salariatii raspund patrimonial,in
temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale,pentru
pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca
lor.
Prin urmare,reglementarea raspunderii patrimoniale de dreptul muncii
vizeaza atat angajatii,cat si angajatorii,in functie de situatia concreta.Oricare
dintre partile contractului individual de munca se face vinovata de
producerea unei pagube materiale catre celalata parte trebuie sa acopere
prejudiciul cauzat.Mai mult chiar,codul reglementeaza raspunderea solidara a
angajatorilor si a salariatilor,terii pagubiti avand dreptul de a incasa
despabugirea de la angajatorul salariatului vinovat.Ulterior,angajatorul se va
intoarce impotriva angajatoului propriu pentru a recupera sumele platite
pentru vina acestuia.
Daca raspunderea angajatului si a angajaotului sunt solidare,atunci
raspunderea salariatilor este divizibila.Astfel, art.255 stabileste ca,in ipoteza
in care paguba a fost produsa de mai multi salariati,cuantumul raspunderii
fiecaruia se stabileste in raprt cu masura in care a contribuit la broducerea
ei.Daca masura in care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi
determinata,raspunderea fiecaruia se stabileste proportional cu salariul sau
net de la data contatarii pagubei si,atunci cand este cazul,si in functie de
timpul efectiv lucrat de la ultimul sau inventar.
In cazul raspunderii patrimoniale,legea stabileste situatii exoneratoare de
raspundere.Astfel, salariatii nu raspund:
-de pagube provocate de forta majora sau de alte cauze neprevazute si care
nu putau fi inlaturate
-de pagube care se incadreaza in riscul normal al serviciului
O forma patriculara a raspunderii patrimoniale o intalnim atunci cand
salariatul a incasat de la angajator o suma nedatorata sau a primit bunuri
care nu i se cuveneau.Restituirea in acest caz se face in natura.Daca bunurile
primite necuvenit nu mai pot fi restituite in natura sau daca acestuia i s-au
prestat servicii la care nu era indreptatiti,salariatul are obligatia sa suporte
contravaloarea lor.Contravaloarea bunurilor sau serviciilor in cauza se
stabileste potrivit valorii acestora de la data platii.

Repararea propriu-zisa a prejudiciului cauzat de salariati se face prin


modalitatea retinerilor din salariu,in rate lunare.Rapoartele nu pot fi mai mari
de o treime din salariu lunar net.fara a putea depasi,impreuna cu celelalte
retineri pe care le-ar avea cel in cauza,jumatate din salariul respectiv.
In cazul in care contractul individual de munca inceteaza inainte ca salariatul
sa il fi despagupit be angajator si cel in cauza se incadreaza la un alt agajator
ori devine functionar public,retinerile din salariu se fac de catre noul
angajator sau noua institutie ori autoritate publica,dupa caz,pe baza titlului
executoriu trimis in acest scop de catre angajatorul pagubit.Daca persoana in
cazua nu s-a mai incadrat in munca la un alt angajator in temeiul unui
contract individual de munca ori ca funcitonar public,acoperirea daunei se va
face prin urmarirea bunurilor sale in conditiile Codului de procedura civila.
In cazul in care acoperirea prejudiciului prin retineri lunare din salariu nu se
poate face intr-un termen de maximun 3 ani de la data la care s-a efectuat
prima rata de retineri,angajatorul se poate adresa executoriului judecatoresc
in conditiile Codului de procedura civila.
drin punct de vedere al conditiilor de forma,instrumentul pentru recuperarea
sumelor cu ccare angajatorul a fost prejudicat de catre salariat nu mai este
decizia de imputare,emisa unilaterar de catre angajator,cu respectarea
rigorilor legale impuse pentru decizia de sancionare.In acord cu prevederile
acutale ale legistaltiei muncii, raspunderea este contractuala,in temeiul
normelor si principiilor de drept civil.Daca salariatul nu admite cuantumul
despagubirilor evaluate de angajator si nu semneaza un angajament de plata
pentru suma respectiva,recuperarea prin retinerea din salariu are loc doar in
baza unei hotarari judecatoresti definitive care stabileste cuatnumul
prejudiciului.Daca suma de bani nu poate fi recuperata prin retinere din
salariu in interiorul marjei de 1/3 din venitul net vreme de 3 ani,angajatorul
are dreptul de a aplea la un executor judecatoresc,care va executa silit suma
respectiva,de obicei prin vanzarea unui bun din patrimoniul slariatului sau
proprirea conturilor bancare.
Aceasta modificare urmareste apararead drepturilor patrimoniale ale
salariatilor,care nu mai pot fi amenintati de angajator cu retineri din salariu
calculate abuziv si executarea in baza unei decizii de imputare.