Sunteți pe pagina 1din 5

Cultura, Nr.

13 / 10 aprilie 2014

Despre cultura muzeelor


Virgil !tefan Ni"ulescu

Tr!im ntr-o lume care se preface c! a uitat


diferen"ele culturale. Aproape c! nu ne mai
permitem s! spunem despre un om c! este prost,
chiar #i atunci cnd acest lucru este evident. Asta,
pentru c! trebuie s! i trat!m pe to"i oamenii la fel,
fie ei pro#ti sau de#tep"i, din motive de corectitudine
politic! (da, #tiu, e o traducere imbecil!, un
furculision al celebrei sintagme political correctness,
dar nu am de ales). Nu mai vedem faptul c! albul e
alb #i negrul e negru (#i nu m! refer la culoarea pielii
aici!). Adev!rul a devenit volatil #i interpretabil, n
func"ie de context. Dup! cum mi spunea un
demnitar saudit, acum #ase ani, dac! noi,
occidentalii (pentru saudi"i, pn! #i noi, romnii
suntem occidentali fapt ce ar fi greu de crezut
pentru majoritatea austriecilor, ca s! nu mai vorbim
de britanici) promov!m diversitatea cultural!, atunci
cum se face c! nu accept!m stricte"ea legisla"iei
bazate pe sharia #i cruzimea pedepselor aplicate
celor care ncalc! legile Islamului, drept o expresie a
acestei diversit!"i culturale? Fi"i convin#i c! nu
vorbea serios! Era o modalitate de a-mi da peste nas
pentru politica promovat! de "!rile Vestului de
introducere a valorilor democra"iei specifice Uniunii
Europene #i a altor asemenea "!ri n state precum
Arabia Saudit! #i de r!sturnare a judec!"ilor
noastre de valoare, cu propriile noastre arme.

Respectivul ministru nu d!dea doi bani pe


democra"ia de tip occidental #i mi-a spus limpede c!
nu vede nimic gre#it n faptul c! un om s!vr#e#te
un act de proprie jertfire, ucignd, n acela#i timp,
nu #tiu c"i cre#tini; pentru el, acest fapt nu
reprezenta un act de terorism, ci o ac"iune de
prezervare a propriei identit!"i culturale Evident c!
nici el nu credea ce spunea, dar, dincolo de retorica
arab!, problema este cu mult mai dificil de tran#at.
Muzeul este o institu"ie care a ap!rut ntr-o anumit!
societate: cea de tip occidental, presupunnd ideea
unei mo#teniri care trebuie transmis! urma#ilor,
pentru c! este extrem de pre"ioas!, precum #i grija
pentru patrimoniu. Desigur, la aceste idei se adaug!
#i mijloacele materiale necesare pentru prezervarea
valorilor. Pentru o societate de tip tradi"ional,
precum cele care subzist! n jungla amazonian!,
obiectele transmise urma#ilor nu sunt, poate, nici
multe, nici pre"ioase; n schimb, patrimoniul
imaterial este extrem de bogat. Pentru societ!"ile
care au urmat un cu totul alt parcurs, cum sunt cele
care au cunoscut pasajul de la Evul Mediu la epoca
modern! #i, ulterior, la cea contemporan!, echilibrul
ntre categoriile de patrimoniu este, f!r! ndoial!,
altul. Nu a# spune c! patrimoniul imaterial este mai
pu"in pre"ios ori mai s!rac, dar, cu siguran"!, este
mai pu"in pregnant, n raport cu cel material
monumentele istorice #i bunurile culturale mobile
care mbel#ugheaz! muzeele.
Pentru societatea contemporan!, prezen"a muzeelor
n via"a public! nu mai poate fi considerat! un
element care s! poat! fi luat drept o categorie
oarecare de valori culturale. Cu alte cuvinte, nu se
poate accepta ca o comunitate s! considere c! lipsa
unui muzeu n grija sa constituie un element al
originalit!"ii civiliza"iei sale. Pentru ONU #i pentru
UNESCO, num!rul de muzee pe cap de locuitor este
un indice unanim acceptat (cu sau f!r! entuziasm)
pentru gradul de dezvoltare al unei na"iuni. O
comunitate f!r! un muzeu nu este o comunitate
altfel, nu reprezint! un model al unei societ!"i care
a ales un alt mod de dezvoltare ci, pur #i simplu, o

comunitate subdezvoltat!. Sigur, nu putem avea


preten"ia ca n fiecare c!tun s! existe un muzeu cu
depozite #i conservatori atesta"i; n schimb, este
firesc s! existe n fiecare sat preocuparea pentru
strngerea unei colec"ii care s! nsemne ceva pentru
memoria acelei comunit!"i.
Oricum o lu!m, muzeul, ca tip de institu"ie, este o
crea"ie european! de secol al XVII-lea. n rest,
putem s! vorbim despre origini #i preocup!ri n toate
civiliza"iile, din toate timpurile. Dar adev!rul mai sus
amintit nu are cum s! fie schimbat. Este interesant
cum, de#i britanicii au avut prioritatea nfiin"!rii
muzeelor
publice,
cei
care
domin!
ast!zi
muzeografia mondial! sunt germanii. Ca #i n multe
alte domenii, chinezii #i-au propus un ritm de
cre#tere exponen"ial! a num!rului de muzee.
Deocamdat! ns!, raportat la num!rul de institu"ii
muzeale pe cap de locuitor #i la num!rul de
speciali#ti care lucreaz! n muzee, coroborat cu
num!rul total de locuitori, Germania ocup!, de
departe, locul nti n lume. Poate c!, n ceea ce
prive#te patrimoniul de"inut de muzee, "ara centraleuropean! nu ar fi chiar pe primul loc. Atta timp
ns! ct Rusia continu! s! se poarte, la #ase decenii
dup! terminarea celui de-al Doilea R!zboi Mondial,
ca #i cum acesta abia s-ar fi terminat #i #i ascunde,
cu team! #i stupid orgoliu, capturile de r!zboi n
depozitele muzeale, ne putem ntoarce lini#ti"i la
supozi"ia c!, #i n ceea ce prive#te patrimoniul
de"inut, tot Germania se afl! pe locul nti. Dar
numai cifrele nu ar fi de ajuns pentru a face din
Germania anului 2014 prima mare putere a lumii n
domeniul muzeelor. Este vorba de o diferen"! de
calitate. Dup! ce n Germania de Vest (pentru c! cea
de Est se afla nc! sub cizma ideologic! sovietic!) a
avut loc n deceniul al #aptelea un profund proces de
democratizare a muzeelor (cultura pentru to"i), de
trei decenii ncoace, muzeele reprezint! vrful de
lance al prezen"ei culturale permanente, diverse,
cotidiene, n via"a germanilor. Poate c! nu
ntotdeauna cele mai cu #taif evenimente au loc n
muzee (de regul! teatrele de oper! sunt preferate n

aceast! privin"!), dar, cu siguran"!, cele mai


numeroase #i cele mai diverse din punct de vedere
categorial sunt cele oferite de muzee. Muzeul este,
n Germania, institu"ia de cultur! care a reu#it s!
dep!#easc! biblioteca (e drept, cu excep"ia
bibliotecilor #colare), de#i aceasta din urm! avea o
ndelungat! #i bogat! tradi"ie n aceast! privin"!
drept cea mai frecventat! institu"ie de cultur! din
"ar!. Demn de remarcat este faptul c!, spre
deosebire de Regatul Unit ori de Suedia, n Germania
accesul la muzee nu este gratuit pentru publicul
general, ceea ce nseamn! c! germanii sunt nv!"a"i,
de mici, c! este normal s! pl!teasc! pentru a intra
n posesia unui produs cultural. n plus, nici n
Germania, mai ales n ultimii #apte ani, muzeele nu
o duc pe roze: subven"iile sunt tot mai mici #i
preten"iile autorit!"ilor sunt tot mai mari. Este
adev!rat, se investe#te nc! masiv n muzee, pentru
c! este limpede c! investi"ia n cultur! este
profitabil!. Dar, dincolo de asta, muzeografii au un
cmp imens de lucrat pentru a scoate la lumin!
rodul cercet!rilor #i al efortului lor creativ. $i totu#i,
deocamdat!, Germania #i p!streaz! avansul fa"! de
restul Europei #i al lumii.
Nu vreau s! trag de aici concluzia c! Germania ar fi
cea mai naintat! "ar! din lume n general ori statul
cu cel mai nalt grad de civiliza"ie. Nu e nevoie de o
lup! pentru a compara miile de muzee din Germania
cu cele #ase muzee din Mali, pentru a n"elege
diferen"ele dintre cele dou! "!ri. Dar nici faptul c!
Danemarca este cea mai pu"in corupt! "ar! din lume
sau c! Suedia este "ara cu cel mai ridicat indice de
dezvoltare uman! nu nseamn! c! aceste "!ri ar lua
din str!lucirea Germaniei n ceea ce prive#te
dezvoltarea muzeelor. Este adev!rat, un indice de
dezvoltare muzeografic! nc! nu a fost m!surat n
lume. Ar fi o interesant! tem! de cercetare pentru
muzeologi #i pentru sociologi. Deocamdat!, ce se
vede cu ochiul liber este c!, n pofida unor investi"ii
str!lucitoare n Emiratele Arabe Unite sau a unui
efort uria# n China, Germania r!mne o "ar! n care
iubitorii de muzee se simt acas! la ei, iar

muzeografii simt c! reprezint! un pilon al dezvolt!rii


culturii din "ara lor.
Cum a"i spus? Unde e Romnia? Promit o discu"ie pe
aceast! tem! ct de curnd!