Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE INCHIRIERE

Incheiat astazi _____________

I.

PARTILE CONTRACTANTE

__________________________ cu sediul n _____________ , nregistrata la Registrul Comertului sub nr


___________ , cod fiscal __________ , reprezentata legal de domnul ___________________ , denumit in
continuare BENEFICIAR.
si
___________________________________ cu sediul n loc. _________________ , nregistrata la Registrul
Comertului sub nr. ____________ ,
cod fiscal _______________ ,
reprezentata legal de
__________________ , denumit in continuare PROPRIETAR.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1 Obiectul contractului il reprezinta cedarea unui spatiu, situat in Bucuresti, Calea
Plevnei, nr. 61, sector 1 in scopul desfasurarii diferitelor activitati actoricesti.
Art. 2 Predarea primirea spatiului se realizeaza o data cu semnarea prezentului contract.
III. TERMENUL
Art. 3 Perioada cedarii spatiului este ___________.
Art. 4 Prelungirea contractului se va efectua cu acordul ambelor parti prin act aditional
atasat la contractual initial.
IV.

OBLIGATII
a) Obligatiile BENEFICIARULUI
Sa pastreze in bune conditii spatial cedat si sa il restituie in starea in care l-a
primit, fiind considerat ca l-a primit in stare buna.
Sa respecte Regulamentul de ordine interioara.
Sa aduca tineri interesati de teatru/cultura prin reprezentatiile scenice care vor avea
loc in spatiul cedat.
b) Obligatiile PROPRIETARULUI
Sa puna la dispozia BENEFICIARULUI spatiul cedat, conform punctului I Art.
1, pe intreaga perioada contractual, fara a solicita chirie pe spatiul cedat.
Sa puna la dispozitie sala de spectacol pentru desfasurarea actelor artistice
realizate de BENEFICIAR, fara a solicita chirie pe spatiul cedat.

V. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Art. 5 Prezentul contract reprezinta vointa partilor si constituie cadrul juridic pentru
exercitatrea drepturilor si obligatiilor contractuale.

VI.

INCETAREA CONTRACTULUI

Art. 6 Contractul de colaborare inceteaza prin:


a) Acordul voit al partilor;
b) Denaturarea unilateral, in cazul neindeplinirii cu rea intentie a obligatiilor sau al
incalcarii unei clause esentiale contractului;
c) Expirarea termenului
VII. NOTIFICARI
Art. 7 In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea,
celeilalte, este valabil indeplinita daca va fi transmisa, verbal, telefonic sau in scris.
VIII.

CLAUZE SPECIALE

Art. 8 Este interzisa utilizarea spatiului cedat in alte scopuri decat pentru cel precizat la art. 1
.

IX. CLAUZE FINALE


Art. 9 Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile
contractante.
Art. 10 Prezentul contract se incheie in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte
contractuala si are valoare de inscris autentic.
Art. 11 Anexele, precum si actele aditionale ulterioare, fac parte integrata din prezentul
contract si se incheie in acelasi numar de exemplare.

PROPRIETAR,

BENEFICIAR,