Sunteți pe pagina 1din 21

4.6.

RAPORT DE AUDIT PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE PE ANUL 2006


- forma lunga
Societatea noastra, in baza Legii nr. 31/1990, a Legii contabilitatii nr. 82/1991,
modificata prin O.G. nr. 22/1996 si a Legii 195/1997, a procedat la audierea bilantului
contabil al societatii, a contului de profit si pierdere si a anexelor la bilant intocmite la data de
la 31 decembrie 2006, precum si la certificarea acestora.
Datele de identificare ale conturilor anuale sus amintite sunt
Total bilant (activ/ pasiv)

9.378.852.359 lei ;

Cifra de afaceri

9.847.099.261 lei ;

Venituri totale

11.232.562.671 lei ;

Cheltuieli totale

11.426.237.034 lei ;

Pierdere

196.674.363 lei.

Conturile anuale au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii societatii, responsabilitatea


noastra fiind de a ne exprima opinia asupra acestor conturi anuale, astfel incat sa se obtina o
asigurare rezonabila ca nu sunt anomalii in conturile anuale.
In acest scop, am exprimat pe baza de sondaje elementele probante, care sa justifice :
-sumele si informatiile continute in conturile anuale ;
-metodele utilizate si evaluarea principiilor contabile folosite pentru inchiderea conturilor
anuale ;
-prezentarea in ansamblu a situatiei economico- financiare a societatii.
Operatiunile patrimoniale, desfasurate de societate in anul 2006, sunt reflectate in bilantul
contabil, contul de profit si pierdere si anexele la bilant, conform prevederilor Legii nr.
31/1990 republicata, ale Legii nr. 82/1991, actualizata si completata prin O.G. nr. 22/1996
aprobata prin legea nr.245/1998.
Contabilitatea Zenon Connections S.A. a fost organizata si condusa in conformitate cu
prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 cu modificarile ulterioare. Documentele au fost
legal intocmite si inregistrate corect in contabilitate, cu respectarea principiilor de de baza ale
acesteia, care vizeaza prudenta, permanenta metodelor, continuitatea activitatii, independenta
exercitiului, intangibilitatea bilantului de deschidere si recuperarea veniturilor cu cheltuielile
aferente, a creantelor si obligatiilor societatii.

Intocmirea bilantului contabil s-a efectuat respectand legislatia actuala, pe baza balantei de
verificare sintetica la 31.12.2006, care concorda cu balantele analitice ale conturilor si situatia
reala a elementelor patrimoniale pe baza inventarului efectuat si organizat conform deciziei
nr. 87465/2000.
Inventarierea:
Au fost aplicate prevederile Art.8 din Legea contabilitatii nr.82/1991, potrivit dispozitiilor
O.M.F. 2388 din 15.12.1995, pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea
inventarierii patrimoniului.
Aceasta inventariere a fost dispusa de conducerea societatii prin decizia de inventariere anuala
nr. 246/ 26.08.2006. Comisiile de inventariere au fost compuse de personalul unitatii.
Concomitent, s-a stabilit si graficul de inventariere pe active necorporale, corporale si
financiare.
Inventarierea s-a facut la un numar de 78 de gestiuni de elemente de mijloace fixe si
circulante (materii prime, materiale, obiecte de inventar, echipamente, produse), ocazie cu
care s-au constatat plusuri de inventar de 1.582.023 lei, din care gestiunea nr. 63 Depozit1.581.819 lei.
Toate diferentele au fost analizate de comisiile de inventariere, inclusiv Comisia
Centrala, intocmindu-se situatia rezultatelor inventarierii cu inregistrarea corespunzatoare
metodologiei in vigoare.
Activitatea controlului financiar intern s-a desfasurat cu patru angajati, care si-au
desfasurat activitaea pe baza unui program de lucru aprobat de Directorul General. Au fost si
situatii in care obiectivele de control au fost intercalate cu actiuni de control dispuse de
Directorul General la sesizarea organelor de politie din raza de activitate .
Situatia financiara:
La sfarsitul exercitiului are un capital social de 2.781.767.929 lei. Informatiile se preiau din
contractul si statutul firmei de constituire. Cresterea capitalului social se datoreaza
reevaluarilor efectuate in ultimii ani si este conforma cu cererea de mentiune inregistrata la
Registrul Comertului

si cu extrasul de la Banca Comerciala Romana din 15.12.2006.

Modificarile au fost autorizate si corespund cu statutul, contractul de societate si cererea de


mentiune.

Sursele de finantare proprii sunt exacte, toate operatiile sunt corect evidentiate, iar capitalul a
fost corect calculat, prezentat si evidentiat in documente.
Analiza ciclului de investire:
Societatea are un capital fix format din imobilizari corporale, care au fost evaluate la intrare la
costul istoric. S-a realizat inventarul la 31.12 si toate datele au fost inscrise in Registrul de
Inventariere. In bilant au fost evaluate la valoarea neta bilantiera. La baza inregistrarilor au
stat documentele primare. Soldurile au fost identificate si corect calculate. Corectia costului
istoric a fost realizata prin amortizarea lineara ca metoda de calcul. Toate mijloacele fixe
exista, soldurile au fost identificate si corect calculate.
Imobilizarile au evoluat astfel :

- lei-

Valori brute la Cresteri

Diminuari

Valori brute la

inceputul

sfarsitul

Imobilizari

exercitiului
743718

2794036

1147018

exercitiului
2390736

necorporale
Imobilizari

2679946115

1630430098

270332410

404004803

corporale
Imobilizari

194414171

4139537109

4001905694

332045586

financiare
TOTAL

2875104004

5772761243

4273385122

4374480125

Amortizari pentru deprecierea activelor :


Valoarea
Imob. necorprale
Imob. corporale
Amortismente

31.12.2005
44884
679785015
679829899

la Amortizari
calculate
208166
571935352
572143518

Amort. imob. iesite Valoarea


din patrimoniu
7051487
7051487

la

31.12.2006
253050
1244668880
1244921930

cumulate la 31.12
La 31.12, amortizarea totala este de 1244921930 lei, inregistrand o dublare fata de anul
precedent .
Soldul final la valoarea net bilantiera = soldul initial la valoarea net bilantiera + cresteri de
active scaderi de active (anexa 6- bilant).

In ce priveste evidenta analitica a capitalurilor fixe, pentru toate imobilizarile din grupa 3subgrupa 9 si evidenta pe fise a mijloacelor din subgrupa 6, aceasta exista si corespunde la zi
cu balanta sintetica. S-au facut toate inregistrarile cu privire la clasificarea mijloacelor fixe,
duratele normale potrivit regulii fiscale H.G.964/1998.
Amortizarea mijloacelor fixe, calculata dupa metoda lineara conform Legii nr. 15/1994,
modificata prin O.G. 54/1997 si H.G. 909/1997, a fost realizata in corelatie cu durata de
folosire din catalogul privind clasificarea lor.
Listele de inventariere au fost intocmite la sfarsitul exercitiului, fara sa existe diferente intre
valoarea de inventar si valoarea net contabila.
Analiza ciclului de exploatare
Variatia stocurilor:
Elemente
Materii prime
Materiale consum.
Obiecte de inventar
Prod. in curs de exec.
Prod.finite, semifab.
Stocuri la terti
Animale
Marfuri
TOTAL

Cresterea

2005
172009890
142528934
1670044
9955321
382791794
267747449
161450
1092603
977957485

2006
Diferenta relativa Diferenta abs.
466783290
294773400
171,37
266906215
124377281
87,26
1435405
-234639
-14,05
29999252
20043931
201,34
1085123924
702332130
183,48
308087853
40340404
15,07
0
-161450
-100,00
2312211
1219608
111,62
2160648150
1182690665
120,93

cu 120% a soldului final se explica prin faptul ca s-au inregistrat cresteri de

valoare la aproape toate toate tipurile de stocuri, cu exceptia obiectelor de inventar, care s-au
redus cu 14% si a animalelor, care au disparut. Acestea din urma nu pot contracara majorarile
spectaculoase inregistrate de productia in curs de executie- aproximativ 201%, produsele
finite- 183,5% si marfurile- 111,6%.
Valoarea gasita si in conturile analitice corespunde formulei SF=SI+I-E.
Stocurile de marfuri au fost corect inregistrate, la costul istoric, pe baza documentelor
primare: facturii, declaratii. Exista concordanta intre conturile analitice, sintetice, bilant si
anexa la bilant privind stocurile.
Stocurile de marfuri au fost evaluate la intrare prin inventarul permanent. Nu au existat
plusuri sau minusuri cantitativ- valorice si nici diferente calitative la evaluarea lor odata cu

inchiderea

exercitiului, fapt pentru care societatea nu a inregistrat

provizioane pentru

deprecierea stocurilor de marfuri.


Pentru iesirea marfurilor s-a utilizat metoda FIFO. Costul marfurilor vandute s-a calculat
corect. Toate inregistrarile contabile ale firmei sunt inregistrate pe calculator si posibilitatile
de eroare sunt minime.
Stocurile de obiecte de inventar au fost evidentiate real, distinct si pe feluri. Intrarea s-a facut
la costul istoric. Valoarea contabila de intrare a fost integral recuperata si corect inregistrata la
bilant.
Evaluarea materialelor consumabile s-a efectuat la cost de achizitie, iar iesirile de materii
prime, materiale, piese de schimb , ambalaje au fost evaluate la pretul cu ridicata (la intrare,
respectiv metoda FIFO).
Creantele:
Creante fata de terti
Clienti din vanzari
Furnizori- debitori
Creante fata de stat si personal

2006
1.739.739.620
31.786.478
18.056.489

2005
1.401.770.806
59.499.697
9.813.628

Debitori diversi
TOTAL

3728
1.789.586.315

1.921
471.086.052

Se constata ca durata de incasare a creantelor s-a redus cu 18,21 zile, de la 134,23 zile in 2005
la 116,02 zile in anul urmator, fiind un aspect pozitiv pentru intreprindere, deoarece cresc
lichiditatile, si totodata capacitatea de plata a obligatiilor. Aceasta reducere se datoreaza
cresterii indicelui cifrei de afaceri mai mult decat cel al creantelor.
Dupa cum se observa din prezentarea creantelor pe vechimi, societatea are imobilizate sursele
in clienti sub un an, din care cu incertitudine de incasare de 179.934.945 mii lei. Pentru
clientii incerti sunt in curs de judecata dosare juridice aferente debitorilor din :
operatiuni (livrari la intern) de

32.388.290 lei

- S.C.Danya S.R.L. Timisoara

26.295.444 lei

- S.C. Silver Electric S.A. Braila

4.810.142 lei

- S.C. Intrakat Romania S.A. Valcea

1.282.704 lei

operatiuni de export de

147.546.655 lei

- General Impex Bucuresti

124.170.804 lei

- S.C.Sym-Ay S.R.L.

23.355.851 lei

Este necesar de semnalat ca modul de derulare a operatiunilor contractuale cu clientii externi


in anul 2005, care au condus la aceste debite incerte, au fost semnalate si in auditarea
bilantului pentru anul 2005.
De astfel, este necesar de semnalat si pentru anul 2006, modul deficitar in care s-au facut
unele livrari si urmarirea incasarii lor, astfel incat din controlul prin sondaj al creantelor din
clienti, a rezultat :
SC ROBPLAST COMP cu un debit neincasat la 31.12.2006 de 1148348 lei, caruia i se fac
livrari si servicii fara asigurarea incasarii in perioada noiembrie 2001- decembrie 2006,
situatie semnalata in scris si repetat de comisia de cenzori ;
SC Flavia SA Bucuresti cu un debit la 31.12 de 523030 lei, desi datora din martie 2006220000 lei, i se presteaza servicii de 300000 lei ;
SC TECHIC Tulcea S.A. cu un debit la 31 decembrie de 189630 lei etc.
Cauzele de mai sus au fost mai semnificative, efectiv fiind multiple cazuri de prestari servicii
fara asigurarea platii in termenul circuitului bancar din tara, de asemenea semnalate de
comisia de cenzori.
Apreciem ca toate creantele sunt incluse in declaratiile financiare.
Soldul a fost corect inregistrat si corespunde cu inregistrarile contabile.
Toate creantele exista in mod real la data bilantului. Platile in avans au fost calculate astfel
incat cheltuielile sa fie cuprinse in aceeasi perioada ca si serviciile consemnate.
Valoarea creantelor clientilor sunt inregistrate ca sume nete, ce urmeaza a fi incasate.
Provizioanele pentru clienti incerti, rabaturi, bunuri returnate sunt adecvate si fara exces.
Soldurile debitorilor au fost corect calculate si descrise.
Evaluarea creantelor s-a facut la valoarea nominala.
Societatea nu a inregistrat debitori si creditori fictivi. Nu s-au acordat rabaturi monitorizate,
nu sunt solduri anulate neanticipat. Soldurile nule din balanta sunt reale si corect evidentiate.
Datorii :
Din bilant si anexe la bilant se observa ca societatea are urmatoarele tipuri de datorii:

Tipul datoriei
Datorii financiare si asimilate
Datorii furnizori facturi neachitate
Clienti pentru facturi nedecontate
Datorii fata de pers. si asig. soc.
Datorii fata de stat
Creditori diversi
TOTAL

2005
183873488
74088557
28048688
39823259
337435799
1159828
664429619

2006
Diferenta%
157152169
-14,53
208759211
181,77
44997209
60,43
63805107
60,22
234161830
-30,61
266104
-77,06
709141630
6,73

In anul 2006, societatea si-a onorat toate obligatiile fata de Bugetul statului, cu ecceptia unei
sume de 57582452 lei reprezentand Taxe speciale de consumatie- accize. De asemenea au
fost varsate toate sumele datorate Bugetului local, precum si cel al Asigurarilor Sociale, la
Fondul de Sanatate si alte asemenea fonduri. Nu se poate afirma acelasi lucru in ceea ce
priveste plata datoriilor fata de furnizori si alti creditori, unde disponibilitatile nu satisfac plata
in termenele stabilite.
Fata de anul precedent datoriile au crescut cu 6,73%, mai ales datorita neachitarii furnizorilor
societatii.
Furnizorii restantieri ai societatii , in valoare de 42135258 lei, se impart in urmatoarele
categorii :
peste 30 de zile- 31.084.377 lei;
peste 90 de zile- 9.025.006 lei ;
peste un an- 2.025.875 lei.
Societatea a inregistrat in perioada 2005- 2006 o reducere a duratei de plata a obligatiilor cu
24,22 zile, ca urmare a cresterii cifrei de afaceri intr-un ritm mai rapid fata de cel al
obligatiilor.
Furnizorii sunt reali, existenti in documente primare. Toate facturile au fost evidentiate in
Jurnalul de Cumparari la valoarea neta de realizare.

Analiza corelatiei creante- datorii :

Se poate constata ca, sub aspectul acestei corelatii creante- datorii, societatea are o situatie
favorabila, deoarece durata de folosire a surselor atrase este mai mare decat durata de incasare
a creantelor, deci s-au urgentat incasarile si s-au incetinit platile.
Rezulta astfel un decalaj favorabil intre lichiditatea creantelor si exigibilitatea datoriilor, un
surplus de disponibilitati. Desi cifra de afaceri devanseaza ritmul de crestere al creantelor si
obligatiilor, reducerea raportului creante- datorii cu 0,02% afecteaza negativ profitul.
Totodata, se poate observa ca decalajul intre durata de incasare si de plata se reduce, dar fara a
produce un decalaj semnificativ, deoarece fondul de rulment este pozitiv, existand deci, surse
pentru acoperirea datoriilor. Daca nu ar afecta relatiile cu furnizorii, tendinta intreprinderii ar
fi de a plati cat mai tarziu datoriile, deoarece acestea nu comporta nici un cost.
Evaluarea elementelor patrimoniale a condus la urmatoarele concluzii :
Disponibilitatile in lei au fost inregistrate la valoarea nominala, iar cele in valuta au fost
inregistrate la cursul de la 31.12.2006 ;
Creantele si datoriile au fost evaluate la valoarea nominala, iar cele in valuta la cursul de la
31.12.2006. Diferentele fata de data inregistrarii lor in contabilitate au fost preluate de
conturile de diferente de conversie ;
Creantele incerte au fost evaluate la valoarea lor de utilitate, respectiv la valoarea lor
probabila de incasat.
Situatia patrimoniului

2005
Active imobilizate
Necorporale
Corporale
Financiare
Active circulante
Stocuri
Creante
Disponibilitati
Conturi de regularizare
asimilate
Total activ
Capitaluri proprii
Capital social
Diferente din reevaluare
Subventii pentru investitii

2006

Diferenta Diferenta

2195274105
698834
2000161100
194414171
3686274175
977958485
2589707923
118607767
si 171106470

3129558195
2137686
2795374923
332045586
6092803424
2160648150
3757702483
174452791
156490740

absoluta
42.55
205.89
9.76
70.79
65.28
120.93
45.1
47.08
-8.54

relativa
934284090
1438852
795213823
137631415
2406529249
1182689665
1167994560
55845024
-14615730

6052654750
1765396168
412834300
1326191416
2759988

9378852359
2815803219
2781767929
0
2525777

54.95
59.49
573.82
-100
-8.48

3326197609
1050407051
2368933629
-1326191416
-234211

Alte fonduri
Provizionane
cheltuieli
Datorii
Conturi de

pt.

riscuri

regularizare

asimilate
Total pasiv

23601464
si 154251085

31509513
143053351

33.50
-7.25

7908049
-11197734

3967485792
si 165521705

6134708473
285287316

54.62
72.35

2167222681
119765611

6052654750

9378852359

54.95

3326197609

Prin analiza activului bilantier al societatii la 31.12.2006, comparativ cu 31.12.2005, se


observa o crestere cu aproximativ 54% de la un an la altul, respectiv de 3.326.197.609 lei.
Se observa ca aceasta crestere se datoreaza in mare parte activului circulant, care a sporit cu
65%, iar in cadrul lui, ca urmare a majorarii stocurilor cu 120%. Creantele cresc si ele pe
total, desi intr-o proportie mai mica. Cresc creantele fata de clientii cu care firma are contacte
cu 24%, la fel ca si celelalte creante. Exceptie fac furnizorii debitori, care se diminueaza cu
aproape 54%.
La randul sau, activul imobilizat a inregistrat o crestere de 42% fata de anul precedent, care
este rezultatul triplarii valorii activelor imobilizate. Cu exceptia conturilor de regularizare si
asimilate, toate elementele de activ si-au majorat valoarea in anul analizat.
Postul bilantier, ce are in vedere disponibilitatile si plasamentele, a crescut cu 47,08%. In
cadrul acestora, conturile la banci in lei s-au micsorat cu aproximativ 20%, de la 78978122
lei la 15764843 lei, iar cele in devize in tara au crescut de noua ori in 2006 fata de anul
precedent. Casa in lei creste de asemenea, de la 5634 lei la 14423 lei, adica cu 156%.
Pasivul societatii la 31.12.2006 este de 9.378.852.359 lei, reprezentand resursele financiare
din care sunt acoperite mijloacele materiale si banesti. In cadrul pasivului, ponderea cea mai
mare o detin datoriile, care au inregistrat o crestere in 2006, de la 3.967485.792 lei la
6.134.708.473 lei, ceea ce reprezinta 54,6%.
Capitalul social varsat integral este de 2.781.767.929 lei, inregistrand o majorare de aproape
sase ori fata de anul 2005.
Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli inregistreaza o usoara scadere de aproximativ 8%
fata de anul precedent. Reducerea subventiilor pentru investitii cu aproximativ 8,5%, cat si
disparitia diferentelor din reevaluare nu au putut sa faca fata cresterii pasivului pe total.
Nu s-au constituit provizioane pentru litigii, garantii acordate clientilor, cheltuieli de repartizat
pe mai multe exercitii. Societatea a inregistrat doar provizioane pentru pierderi din schimb
valutar in valoare de 154.251.085 lei in anul 2006, respectiv 113.001.977 lei
precedent.

in anul

Bilantul financiar
Elemente
Nevoi permanente
Imobilizari necorporale
Imobilizari corporale
Imobilizari financiare
Nevoi temporare
Stocuri
Creante
Disponibilitati
Cheltuieli inregistrate in avans
TOTAL NEVOI
Capitaluri permanente
Capital social
Diferente din reevaluare
Fonduri
Subventii
Capitaluri proprii
Provizioane pt. riscuri si cheltuieli
Datorii pe termen lung
Resurse temporare
Datorii pe termen scurt
Venituri inregistrate in avans
Credite bancare curente
TOTAL RESURSE

2006
3129558195
2137686
2795374923
332045986
6106240813
2106648150
3757702483
174452791
13437389
9235799008
3152068905
2781767929
140984408
31509513
2525777
2956787627
143053351
52227927
6083730103
6082480546
1249557
0
9235799008

2005
2195274105
698834
200161100
194414171
3703125832
977958485
2589707923
118607767
16851657
5898389937
2329097124
412843300
1336208751
23601464
2759988
1775413503
154251085
399432536
3569302813
3568053256
1249557
0
5898399937

Indicatori
FRF = Capital permanent Imobilizari nete
FRF = (Capital permanent + Amort.) Imobilizari brute
FRF = Nevoi temporare Resurse temporare
NFR = (Nevoi temporare Disponibilitati) - ( Resurse

2006
22510710
22510710
22510710
-151942081

2005
133823019
133823019
133823019
15215252

temporare-Credite bancare pe termen scurt)


TN = Active de trezorerie Pasive de trezorerie
TN = FRF NFR
FRPropriu = Capitaluri proprii Imobilizari nete
FRImprumutat

174452791
174452791
-172770568
195281278

118607767
118607767
-419860602
553683621

Atat in anul 2005, cat si in 2006, FRF este pozitiv, ceea ce arata ca o parte din activele
circulante sunt finantate din capitalurile permanente.
Aceasta situatie pune in evidenta FR ca expresie a realizarii echilibrului financiar pe termen
lung si a contributiei acestuia la infaptuirea celui pe termen scurt. Pe de alta parte, activele
circulante trasformabile in lichiditati pe termen scurt ( sub un an) vor permite nu numai
rambursarea integrala a datoriilor pe termen scurt (exigibile intr-un interval de timp sub un

an), dar, in egala masura si degajarea lichiditatilor excedentare. Aceasta situatie reflecta o
perspectiva favorabila firmei, sub aspectul solvabilitatii sale.
Existenta unui fond de rulment pozitiv ne exprima intotdeauna o situatie de echilibru financiar
in conditii de autonomie financiara. Se observa ca fondul de rulment financiar este constituit
integral pe seama imprumuturilor pe termen lung, fondul de rulment imprumutat fiind pozitiv
in perioada analizata, in timp ce fondul propriu inregistreaza valori negative.
In concluzie, daca se au in vedere realizarile celor doua perioade, situatia este diferita. Astfel,
in anul curent, societatea are un fond de rulment mult inferior celui realizat in perioada
curenta, in conditiile in care nevoia de fond de rulment este negativa. Neonorarea obligatiilor
face ca unitatea sa inregistreze la finele anului disponibilitati.
Privita la un moment dat, o asemenea stare financiara nu este alarmanta, dar in perspectiva
trebuie avut in vedere faptul ca datoriile trebuie achitate in perioada urmatoare, ceea ce
implica disponibilitati banesti suplimentare.
In 2006, NFR este negativa, ceea ce semnifica un surplus de resurse temporare mai mici decat
sursele temporare posibile de mobilizat. Aceasta situatie poate fi apreciata favorabil daca este
rezultatul accelerarii rotatiei activelor circulante si a angajarii de datorii cu scadente mai mari,
adica s-au urgentat incasarile si s-au relaxat platile. In acest caz, NFR negativa constituie o
sursa temporara, care nu trebuie finantata, ci dimpotriva, ea finanteaza fondul de rulment si
trezoreria.
Trezoreria neta este pozitiva si a inregistrat o crestere de 47% in cei doi ani. Acest lucru
dovedeste ca societatea emite un surplus de bani, ce conduce la aparitia unui excedent de
trezorerie, un cash flow pozitiv de 55.845.024 lei. Este o situatie favorabila, ce se
concretizeaza intr-o imbogatire a trezoreriei, firma dispunand de lichiditati, care ii permit, atat
rambursarea datoriilor financiare pe termen scurt, cat si efectuarea unor plasamente eficiente.
Situatia indicatorilor economico-financiari la 31.12.2006:

INDICATORI
TOTAL VENITURI
Exploatare
Financiare
Exceptionale
TOTAL CHELTUIELI
Exploatare
Financiare
Exceptionale
Cheltuieli materiale
Cheltuieli de personal
Cheltuieli amortizare
PROFIT BRUT
Profit/ Pierdere expl.
Profit/Pierdere fin.
Pierdere exceptionala
IMPOZIT PE PROFIT
PROFIT NET

2005
6182591864
5802213042
376727624
3651198
5893957901
5571712316
304521926
17723659
5638262744
438634696
104752027
288633963
230500726
72205698
-14072461
0
288633963

2006
11232562671
10641073462
585498381
5990828
11426237034
10725545407
657429060
43262567
12331178860
629064378
1263268390
-193674363
-84471945
-71930679
-37271739
0
-193674363

Diferenta
mii lei
5049970807
4838860420
208770757
2339630
5532279133
5153833091
352907134
25538908
6692916116
190429682
1158516363
-482308326
-314972671
-144136377
-23199278
0
-482308326

%
81,68
83,40
55,42
64,08
93,86
92,50
115,89
144,10
118,71
43,41
1105,96
-167,10
-136,65
-199,62
164,86
-167,10

Din analiza indicatorilor economico- financiari din contul de profit si pierdere la


31.12.2006, se desprind urmatoarele concluzii :
Veniturile totale au inregistrat o crestere de aproximativ 81% in 2006 fata de anul 2005,
crestere absoluta de 5049970807 mii lei. Acest lucru este consecinta cresterilor constatate, in
ordine descrescatoare la veniturile din exploatare cu 83,4%%, la cele exceptionale- 64,08%,
cat si la cele financiare- cu 55,42 %.
Cheltuielile totale au inregistrat o depasire fata de anul precedent de aproape 94%,
reprezentand in valoare absoluta 5.532.279.133 lei. Aceasta crestere a cheltuielilor a devansat
marirea veniturilor, conducand la transformarea profitului din 2005 in pierdere. Cea mai mare
contributie au avut-o cheltuielile exceptionale, care s-au multiplicat de aproape 1,5 ori.
Cheltuielile de exploatare au crescut cu 92,5%, respectiv 352.907.134 lei, datorita :
cheltuielilor materiale, care au sporit cu 118,71%, iar in cadrul acestora, cheltuielilor cu
materiile prime si cu materialele consumabile ;
Cheltuielilor cu salariile, care au crescut cu 43,41%, deoarece, desi numarul de salariati s-a
redus cu 445 iar cel al colaboratorilor cu 5, salariile brute au crescut de aproape doua ori in
anul de fata;

Cheltuielilor cu amortizarile, de peste zece ori, ca urmare a achizitionarii de noi imobilizari


corporale: masini, utilaje, mijloace de transport etc. pentru care s-a inregistrat amortizarea
corespunzatoare ;
Cheltuielile cu lucrarile executate de terti, care s-au redus cu aproape 30%. In aceasta grupa
sunt cuprinse cheltuielile pentru renovari, reparatii, autorizatii de de constructie, modernizari
etc.
Cheltuielile financiare au crescut cu 115,9 %, reprezentand 352907134 lei, ca urmare a
cresterii spectaculoase a celor din diferentele de curs valutar cu 360% si a celor privind
dobanzile, de peste 3 ori.
Din analiza contului de profit si pierderi se observa ca s-a obtinut o pierdere de 193.674.363
lei, fata de profitul obtinul in anul precedent in suma de 288.633.963 lei. Acest profit este
rezultat din:
-activitatea de exploatare, din care s-a obtinut o pierdere de 84.471.945 lei, ceea ce reprezinta
o reducere de 136,65% fata de anul 2005;
-activitatea financiara, din care s-a inregistrat o pierdere de 71.930.679 lei, insemnand o
diminuare semnificativa de aproare 200% fata de anul anterior;
-activitatea exceptionala , cu un rezultat negativ de 37.271.739 lei.
In concluzie, la intocmirea contului de profit si pierdere s-a respectat modelul in lista, dat de
nomenclatorii contabilitatii romanesti.
Volumul, structura si evolutia cifrei de afaceri :
Cifra de afaceri a inregistrat o evolutie semnificativa de 76,12% in perioada analizata. Acest
lucru se poate datora unei politici de marketing eficienta sau unei calitati superioare a
marfurilor comercializate.
Cifra de afaceri realizata in 2006 de 9.847.099.251 lei este preponderenta din vanzari in tara
(92,9%), volumul activitatii de export fiind de numai 700.348.666 lei. Evolutia din 2006 a fost
superioara fata de 2005 determinata si de numarul lucrarilor prestate in 2006 superioar fata de
cel din 2005.

Analiza activitatii economice:

INDICATORI
1.Vanzari de marfuri
2.Costul marfii vandute
3.Marja comerciala (1-2)
4.Productia exercitiului
5.Cheltuieli cu materiale
6.Cheltuieli cu servicii exec. de terti
7.Valoarea adaugata(3+4-5-6)
8.Subventii
9.Cheltuieli cu personalul
10.Cheltuieli cu impozite, taxe, vars.
11.Excedent brul din exploatare

2005
5815400
8429837
-2614437
5789057318
5638262744
348640083
-200459946
10816
438634696
625546799
-1264630625

2006
8827881
9391469
-563588
10621106018
12331178860
249398195
-1960034625
103983
629064378
1011225803
-3600220823

Diferenta
mii lei
%
3012481 51,80
961632 11,41
2050849 -78,44
4832048700 83,47
6692916116 118,71
-99241888 -28,47
-1759574679 877,77
93167 861,38
190429682 43,41
385679004 61,65
-2335590198 184,69

Din informatiile obtinute mai sus, se observa urmatoarele:


Valoarea adaugata, care arata din ce se platesc datoriile fata de stat, salariatii etc., a
inregistrat o scadere de aproape noua ori fata de anul precedent.;
Un alt indicator important, care exprima remunerarea factorului capital, este excedentul brut
de exploatare. El este un indicator de sinteza si de comparare intre intreprinderile din acelasi
sector de activitate. In anul 2006, excedentul brut a inregistrat ovaloare negativa mult mai
redusa decat cea din anul 2005. Acest lucru inseamna ca a scazut capacitatea potentiala a
firmei de autofinantare a investitiilor. S-au realizat putine proiecte de investitii sau chiar
deloc, ele neputand fi realizate, pentru ca nu exista capacitatea de plata a lor.
Rezultatul din exploatare, care exprima masura absoluta a rentabilitatii activitatii de
exploatare, a ajuns de la o valoare pozitiva in 2005 la pierdere in anul urmator, ceea ce
reprezinta o situatie negativa a firmei.
2005 : RMC = -44,93%
2006 : RMC = -6,38%
Marja comerciala a inregistrat valori negative in ambii ani, ceea ce reprezinta o
situatie nefavorabila, societatea neacoperindu-si cheltuielile cu marfurile din veniturile
realizate din vanzarea lor. O mica imbunatatire se observa in anul 2006, cand se inregistreaza
o valoare negativa mult mai mica. Si in cazul ratei marjei comerciale se poate constata aceeasi
situatie nefavorabila, desi in anul 2006 valoarea acesteia creste considerabil. Acest lucru poate
avea ca explicatie comercializarea pe piata a unor produse de o calitate mai buna sau tendinta
de a detine o pozitie favorabila fata de terti.

2005 :RMBE =-22,61%


2006 :RMBE =-36,56%
Rata marjei brute de exploatare (Excedentul brut de exploatare * 100/Cifra de afaceri) are o
valoare negativa in ambii an, scazant in acest interval, ceea ce arata ca activitatea de
exploatare are o contributie importanta la obtinerea pierderii. Firma nu are posibilitatea de a
reinnoi rapid echipamentele economice si de a obtine o productivitate buna a muncii.
2005 : RMN=5,16%
2006 : RMN=-1,97%
Reducerea drastica a ratei marjei nete ( Rezultatul net*100/Cifra de afaceri) arata faptul ca
firma nu a reusit sa-si acopere cresterea costurilor prin majorarea preturilor de vanzare.
Rezultatul brut de care dispune firma in anul 2005 s-a transformat in pierdere, ceea ce
reprezinta o inrautatire a situatiei societatii.
Pentru cresterea performantelor societatii trebuie sa se cunoasca pozitia concurentilor,
punctele lor slabe si modul de depasire a lor. Este necesar deci, sa se studieze situatia
intreprinderilor cu acelasi profil de activitate.
Capacitatea de autofinantare :
Metoda deductiva : CAF = Venituri incasabile Cheltuieli platibile
Metoda aditionala : CAF = Profitul net +Cheltuieli calculabile Venituri calculate
2005 : CAF = 362.476.607 lei
2006 : CAF = - 41603707 lei
La sfarsitul exercitiului contabil 2006 activitatea societatii nu conduce la degajare de
potential financiar. Destinatia acestei sume ar fi fost de a autofinanta politica de investitii din
exercitiile viitoare si de a remunera actionarii prin plata dividendelor. Capacitatea de
autofinantare in 2005 s-a redus cu 111,48%.
2005 : RMA=6,48%
2004 : RMA=-0,42%
Rata marjei de autofinantare (Capacitatea de autofinantare*100/Cifra de afaceri), care s-a
redus considerabil din 2005 in 2006, arata tendinta de scadere a resurselor disponibile pentru
reinnoirea sau remunerarea actionarilor. Acesta reducere se datoreaza diminuarii accentuate a
capacitatii de autofinantare, care are valoare negativa in anul 2000 fata de cifra de afaceri,
care creste in valoare pozitiva.
2005 : GAF =-218,8%
2004 : GAF =-32,09%

Gradul de automatizare a firmei (Cheltuieli de personal*100/Valoarea adaugata) a inregistrat


valori negative in ambii ani de studiu. Se poate observa insa o imbunatatire a valorii acestui
indicator in 2006. Aceasta inseamna ca remunerarea personalului nu se realizeaza din valoarea
adaugata.
2006: Rpers= 96758 u.m./pers.
2005 : Rpers= 62779 u.m./pers.
Randamentul personalului a crescut cu 53,% in perioada analizata. O cauza posibila o poate
constitui o mai buna remunerare a salariatilor .
Costul fiscal al firmei ( Impozite si taxe*100/Valoarea adaugata) este in 2006 de
-5,32%. Este o scadere fata de anul precedent, in care s-a obtinul -3,12%., ceea ce inseamna
ca personalul angajat aduce venituri mari cu costuri scazute. Reducerea acestuia poate fi
rezultatul scaderii in 2006 taxelor, impozitelor si varsamintelor asimilate. O alta cauza o
constituie si cresterea valorii adugate in valoare absoluta.
Pentru o analiza mai profunda se calculeaza si alte rate de rentabilitate:
Rentabilitatea economica (Excedentul brut din exploatare*100/Activ economic):
2006 : Re = -114,2%
2005 : Re = -54,29%
Valoarea acestei rate este negativa si s-a redus semnificativ, in anul 2006 inregistrandu-se
pierdere.
Rentabilitatea financiara( Profit net*100/Capital propriu):
2005 : Rf =16,35%
Aceasta rata este calculata doar pentru anul 2005, cand s-a obtinul profit. Din perspectiva unui
investitor, firma nu este atat de atractiva, datorita faptului ca aceasta rata este de aproximativ
trei ori mai mica decat rata dobanzii (45%).
Rata de echilibru financiar (RFR = Capital permanent*100/ Imobilizari) :
2006 : RFR = 100,7%
2005 : RFR = 106,1%
Situatia este favorabila, intru-cat aceasta rata este supraunitara in ambii ani, ceea ce inseamna
ca imobilizarile si chiar o parte din activele circulante sunt acoperite si finantate din capitaluri
proprii.
Levierul (Datorii*100/ Capital propriu) :
2006 : L = 217,9%
2005 : L = 224,7%

Rezultatele obtinute arata o situatie nefavorabila, cu toate ca in anul 2000 se


inregistreaza o usoara imbunatatire. Datoriile depasesc cu mult sursele proprii de finantare,
respectiv capitalurile proprii.
Rata de prelevare a cheltuielilor financiare (Cheltuieli financiare*100/ Excedent brut de
exploatare) :
2006 : Rcf = 18,26%
2005 : Rcf = -24,07%
Costul indatorarii a crescut, ceea ce inseamna o situtie nefavorabila, societatea avnd probleme
cu gestiunea financiara. In conditiile in care nu va diminua cheltuielile financiare, ea risca sa
intre in faliment.
Indicele de lichiditate a activului (Activ circulant/ Datorii pe termen scurt) are valori de 1,001
in anul 2006 si 1,03 in anul precedent, rezultand ca a scazut lichiditatea, deci activele
circulante sunt insuficiente pentru a acoperi datoriile pe termen scurt.
Lichiditatea relativa (Active circulante- Stocuri/ Datorii pe termen scurt) cu valori de
0,65 in 2000, respectiv 0,76 in 2005, caracterizeaza capacitatea de rambursare imediata a
datoriilor in conditiile incasarilor existente. Valoarea acesteia nu este satisfacatoare si arata ca
firma nu dispune de lichiditati si alte valori imediat transformabile in moneda pentru
acoperirea obligatiilor scadente.
Lichiditatea imediata (Disponibilitati/ Datorii pe termen scurt) cu valori de 0,029 in anul
2006, respectiv 0,033 in anul anterior, indica o capacitate redusa de rambursare instantanee a
datoriilor, tinand cont de incasarile existente. O valoare redusa a acestei rate este compatibila
cu mentinerea echilibrului financiar, daca intreprinderea minimizeaza valoarea incasarilor
sale, detinand in schimb valori de plasament, creante, stocuri, stocuri usor lichidabile in
concordanta cu exigiblitatea obligatiilor imediate.

Ratele de structura ale activului:


Rate (%)
1.Rata activelor imobilizate
1.1.Rata imob.corporale
1.2. Rata imob.necorporale
1.3. Rata imob. Financiare
2. Rata activelor circulante
2.1. Rata stocurilor
2.2. Rata creantelor
2.3. Rata disponibilitatilor

2006
33,68
29,80
0,0022
3,87
64,96
23,03
40,06
1,86

2005
36,26
33,04
0,0011
3,21
60,90
16,15
42,78
1,95

In urma calculelor facute, se poate trage concluzia ca intreprinderea, in perioada 2004-2006, a


inregistrat urmatoarea evolutie:
rata activelor imobilizate s-a redus cu 7,1%, iar rata activelor circulante a crescut cu 6,6%.
Analizand in mod detaliat, constatam urmatoarele:
Rata imobilizarilor corporale se reduce cu 9,8%, in timp ce ratele imobilizarilor necorporale
si cea a imbilizarilor financiare cresc de doua ori, respectiv cu 20%.
Reducerea ratei imobilizarilor corporale si cresterea ratei imobilizarilor financiare este o
situatie favorabila pentru intreprindere, intrucat semnifica cresterea flexibilitatii, capacitatii ei
de a se adapta la schimbarile pietei. Valoarea ratei imobilizarilor necorporale este foarte mica
fata de nivelul acesteia in alte tari cu un nivel de dezvoltare mai ridicat, insa ea cunoaste o
crestere ceea ce inseamna ca s-au marit cheltuielile cu brevetele, licentele si marcile cu
167631415 lei. Se poate observa, in acest caz, o tendinta de expansiune.
Rata activelor circulante a crescut ca urmare a cresterii ratei stocurilor cu 6,88%, a reducerii
ratelor creantelor si disponibilitatilor cu 2,72% si, respectiv, 0,09%. Aceasta crestere este
absolut normala,

daca avem in vedere factorii de influenta: preturile de aprovizionare,

marimea cererii, dimensiunea intreprinderii.


In perioada 2005-2006, preturile de aprovizionare s-au redus fata de perioada anterioara,
deoarece cheltuielile materiale au crescut de 2,18 ori, fata de stocuri care s-au multiplicat de
2,2 ori. Un alt factor care a dus la reducerea ratei stocurilor, respectiv cresterea a fost nivelul
cererii, care a crescut cu 1% in perioada 2005-2006.
In ce priveste reducerea ratei creantelor cu 2,72%, acesta este un aspect pozitiv pentru
intreprindere, deoarece s-au redus termenele de incasare a creantelor cu 34,54 zile. Desi
disponibilitatile au crescut cu 47% , rata disponibilitatilor s-a redus ca urmare a cresterii intrun ritm mai rapid a activului, respectiv cu 54%, deci un decalaj de 0,7%. Faptul ca nu are

credite bancare pe termen scurt este un lucru bun, deoarece la acestea se practica dobanzii
mari, afectand astfel profitul intreprinderii.
Ratele de structura ale pasivului:
Rate
Rata stabilitatii financiare
Rata autonomiei financiare globala
Rata datoriilor pe termen scurt
Rata de indatorare globala
Rata autonomiei financiare la termen

2006
32,10%
30,02%
64,85%
65,41%
0,93

2005
38,31%
29,16%
58,95%
65,54%
0,76

Rata stabilitatii financiare a avut o evolutie ascendenta pana in 2005, dupa care a scazut cu
6,21% in 2006. Deci, in perioada 2005-2006, ponderea surselor ce raman la dispozitia
intreprinderii pe o perioada mai mare de un an in totalul surselor de acoperire a mijloacelor
economice s-a redus.
Rata autonomiei financiare globala a crescut in perioada de studiu cu 94%, depasind cu 0,02%
pragul minim pentru a se asigura echilibru financiar. Evolutia ascendenta a acestei rate indica
faptul ca finantarea mijloacelor economice se face intr-o masura din ce in ce mai mare din
capitalurile proprii, care au crescut in 2006 cu 59,5% fata de 2005, in timp ce creditele
bancare pe termen mediu si lung au scazut de la 183.873.488 lei la 157.152.169 lei, adica cu
14,5%.
Rata datoriilor pe termen scurt creste cu 5,9% in 2006 fata de 2005. Cresterea ratei datoriilor
pe termen scurt se datoreaza maririi datoriilor cu 70% in raport cu cea a pasivului de doar
54%. Cresterea datoriilor pe termen scurt a avut loc ca urmare a reducerii datoriilor pe termen
lung cu 86%, in conditiile in care datoriile totale cresc cu 55%.
Rata de indatorare globala a scazut pe intreaga perioada 2005-2006 cu 0,13% ceea ce
inseamna ca s-a diminuat indatorarea, iar autonomia financiara a crescut. Reducerea cu doar
0,13% in perioada 2005-2006 a aparut deoarece intre modificarea pasivului si cea a datoriilor
diferenta este de 0,33%. Cresterea pasivului in perioada analizata se datoreaza reevaluarilor
care au avut loc, care au condus la marirea capitalului social.
Rata autonomiei financiare la termen are o evolutie crescatoare in cei doi ani, fiind mai mare
de 0,5, limita pragului de echilibru financiar. Cresterea acestei rate este data de cresterea
capitalurilor proprii cu 59,5%, fata de 54,13%, cat au crescut capitalurile permanente. Marirea
capitalurilor proprii mai repede decat cele permanente s-a produs si ca urmare a reducerii

datoriilor pe termen lung cu 14,53% ceea ce este favorabil pentru intreprinderea, asigurand
cresterea rentabilitatii.
Raport de audit privind situatiile financiare pe anul 2006
forma scurtaSocietatea noastra, in baza Legii nr. 31/1990, a Legii contabilitatii nr. 82/1991,
modificata prin O.G. nr. 22/1996 si a Legii 195/1997, a procedat la audierea bilantului
contabil al societatii, a contului de profit si pierdere si a anexelor la bilant intocmite la data de
la 31 decembrie 2006, precum si la certificarea acestora.
Datele de identificare ale conturilor anuale sus amintite sunt :
Total bilant (activ/ pasiv)

9.378.852.359 lei ;

Cifra de afaceri

9.847.099.261 lei ;

Venituri totale

11.232.562.671 lei ;

Cheltuieli totale

11.426.237.034 lei ;

Pierdere

196.674.363 lei.

Aceste situatii financiare au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii societatii auditate.
Responsabilitatea noastra este sa exprimam o opinie asupra acestor conturi anuale.
Auditul a fost efectuat conform Standardelor Internationale de Audit ale IFAC. Aceste norme
cer ca auditul sa fie planificat si executat astfel incat sa se obtina o asigurare rezonabila ca nu
sunt anomalii semnificative in situatiile financiare. Un audit consta in a examina, pe baza de
sondaje, elementele probante care sa justifice sumele si informatiile continute in conturile
anuale.
El consta, de asemenea, atat in evaluarea principiilor si metodelor contabile folosite si
estimarile semnificative facute de catre conducerea societatii pentru inchiderea conturilor
anuale, cat si in efectuarea unei examinari a prezentarii de ansamblu a acesteia. Noi estimam
ca auditul efectuat furnizeaza o baza rezonabila ezprimarii opiniei noastre.
Dupa parerea noastra, situatiile financiare dau o imagine fidela, atat a patrimoniului la 31
decembrie 2006, cat si a contului de profit si pierdere pentru exercitiul incheiat la aceasta
data, si sunt conforme cu prevederile legale statutare.