Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE SPONSORIZARE

NR. DIN DATA DE..


1.PARTILE CONTRACTANTE:
S.C. SECURITY PEC S.R.L. , cu sediul in Galati, Str.Calea Prutului, nr.12, Biroul 1, CIF RO
22631550, numar de inregistrare la Registrul Comertului J17/1865/2007, reprezentata legal prin Dl.
Alexandru Morar, administrator, in calitate de SPONSOR.
Si
BIBLIOTECA V.A.URECHIA, cu sediul in Galati, Str.Mihai Bravu, nr.16,cod fiscal 3553285,
cont RO42 TREZ 3062 6702 220X XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Galati, reprezentata prin Ilie
Zanfir, Director/Manager General, in calitate de BENEFICIAR, au convenit incheierea prezentului contract
de sponsorizare.
2.OBIECTUL CONTRACTULUI:
Obiectul prezentului contract consta in sponsorizarea cu urmatoarele bunuri:
-mocheta 32 mp X 28,23= 903,36(fara TVA), respectiv 1120,17(prt cu TVA).
Bunurile materiale sunt in valoare totala de 1120,17 lei.
Bunurile materiale care fac obiectul sponsorizarii se vor pune la dispozitia beneficiarului, pe baza
de process-verbal.
3. VALOAREA CONTRACTULUI:
Valoarea sponsorizarii este de 1120,17 lei si reprezinta contravaloarea bunurilor mentionate la
art.2 din contract.
4. DURATA CONTRACTULUI:
Sponsorizarea este unica si va fi pusa la dispozitia beneficiarului pana la data de 21.01.2013.
La incheierea duratei contractului, partile pot conveni, prin act additional, prelungirea acestuia.
5. DREPTURI SI OBLIGATII
Beneficiarul are dreptul sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea prin promovarea
numelui, a marcii sau a imaginii sponsorului.
Beneficiarul este obligat sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea intr-un mod care sa nu
lezeze, direct si indirect, activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea si linistea publica.
In scopurile prevazute la alineatele precedente, sponsorul va furniza beneficiarului materiale
publicitare.
Beneficiarul se obliga sa expuna publicului, in locurile si in formele convenite, mijloacele
publicitare ale sponsorului, sa nu le disimuleze sau sa nu impiedice vizionarea lor de catre public in cadrul
actiunilor/ manifestarilor sale si sa ia toate masurile necesare de evitare a eventualelor degradari, deteriorari,
dezafectari etc.
Beneficiarul se obliga sa foloseasca obiectele sponsorizate numai potrivit destinatiei pentru care
s-a facut sponsorizarea.

6. DISPOZITII FISCALE
Persoanele fizice sau juridice romane, care efectueaza sponsorizari in domeniile prevazute in
legea sponsorizarii, beneficiaza de reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizarilor, dar nu mai
mult de 5% din baza impozabila.
In calitate de sponsor, urmeaza sa beneficieze de dispozitiile Legii nr. 32/ 1994, actualizata, privitor la
reducerea bazei de impozitare.
7.INCETAREA CONTRACTULUI:
Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia instantelor
judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:
a)isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dup ace a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre
cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la denuntarea lui;
b)este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare(faliment)
inainte de inceperea executiei prezentului contract;
c)cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;
d)alte cause prevazute de lege;
8.FORTA MAJORA:
Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in
mod necorespunzator-total sau partial-a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca
neexecutarea sau/si executarea obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de
lege.
Partea care invoca forta majora este obligate sa notifice celeilalte parti, in termen de 5 zile,
producereaevenimentului sis a ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
Daca in termen de 10 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul
sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda dauneinterese.
9. NOTIFICARILE INTRE PARTI:
In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este
valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului
contract.
In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata,
cu confirmare de primire (A.R) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal
primitor pe aceasta confirmare.
Daca notificarea se trimite prin telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in
care a fost expediata.
Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate prin
intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.
10.SOLUTIONAREA LITIGIILOR:
Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate
din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.
In cazul in care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibila pe cale amiabila, partile se vor
adresa instantelor judecatoresti.

11.CLAUZE FINALE:
Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile
contractante.
Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre
acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
Prezentul contract s-a incheiat intr-un numar de 2 (doua) exemplare, azi ..
cate un exemplar pentru fiecare parte contractanta.

SPONSOR
S.C. SECURITY PEC S.R.L
Administrator Ec.Morar Alexandru

BENEFICIAR
BIBLIOTECA V.A. URECHIA
Manager General Ilie Zanfir