Sunteți pe pagina 1din 100

Sistem pentru calitatea puterii

Aten ie!
Conectarea incorect a acestui instrumentul poate duce la moarte,
nire grav sau incendiu.Citi i i n elege i acest manual nainte de a
conecta instrumentul. Respecta i instruc iunile de instalare i utilizare
atunci cnd folosi i acest instrument.
Conectarea acestui instrument trebuie s fie efectuat n conformitate
cu Codul Electric Na ional (ANSI/NFPA 70-2008) din SUA i orice alte
cerin e de siguran suplimentare aplicabile instala iei dumneavoastr .
Instalarea, utilizarea i ntre inerea acestui instrument trebuie efectuat
doar de c tre personal calificat. Codul Electric Na ional define ite o
persoan calificat ca o persoan care are abilitatea si cuno tin ele
despre construc ia i utilizarea echipamentelor i instala iilor electrice i
care a beneficiat de o instruire de siguran despre pericolele implicate.
Persoanele calificate care lucreaz la sau n apropierea conductorilor
electrici sub tenisune trebuie s respecte practicile i procedurile de
lucru de siguran
aplicabile inclusiv purtarea echipamentului de
protec ie personal n conformitate cu Standardul pentru Cerin e de
Siguran pentru Locul de Munc (ANSI/NFPA 70E-2004) din SUA i
orice alt cerin de siguran aplicabil instala iei dumneavoastr .

Note privind siguran a


Defini ii
AVERTISMENT informeaz
nire sau moarte.

utilizatorul c anumite condi ii sau practici pot duce la

ATEN IE identific anumite condi ii sau practici care pot duce la deteriorarea
Mavosys 10, a datelor sau a altor echipamente sau bunuri.
NOT atrage aten ia asupra anumitor informa ii.
Simboluri
Aten ie, consulta i documentele nso itoare (acest manual)
Curent alternativ (AC)
Curent continuu (DC)
Terminal conductor de protec ie

Precau ii de siguran
Urm toarele precau ii de siguran trebuie respectate de fiecare dat
efectuat o conexiune de curent sau tensiune la Mavosys 10.

cnd este

Conecta i mp mntarea de siguran


conexiuni.

Cnd conecta i circuite electrice sau echipamente generatoare de impulsuri,


ntrerupe i circuitele. NU instala i nici o conexiune cu instrumentul n circuite
alimentate.

Conexiunile trebuie efectuate mai nti la instrument i apoi la circuitul care


trebuie monitorizat.

Purta i echipament de protec ie personal, inclusiv ochelari de protec ie


nu i izolatoare atunci cnd face i conexiuni la circuite de putere.

Minile, nc
rile i podeaua trebuie s
conexiuni la o linie de putere.

Asigura i-v c unitatea este oprit (OFF) nainte de conectarea sondelor la


panoul din spate.

nainte de fiecare utilizare, inspecta i toate cablurile pentru a descoperi rupturi


sau cr
turi ale izola iei. nlucui i imediat cablurile defecte.

Ansamblurile trebuie conectate mai nti la Mavosys 10 i apoi la circuitul care


trebuie monitorizat.

Dac echipamentul este utilizat ntr-un mod nespecificat n acest manual,


protec ia oferit de echipament poate fi diminuat .

Aceste precau ii de siguran

(verde) nainte de a efectua orice alte

fie uscate atunci cnd face i

sunt repetate unde este cazul n acest manual.

Declara ii i n tiin ri
Declara ie de garan ie
Toate produsele GMC-I Messtechnik GmbH sunt garantate cumpar torului original
mpotriva defectelor materiale i de fabrica ie pentru o perioad de un an de la data
livr rii. GMC-I Messtechnik GmbH va repara sau nlocui, la alegerea sa, toate
echipamentele defecte care sunt returnate, cu taxele preplatite, n perioada de
garan ie. Repara ia va fi gratuit dac nu exist dovezi c echipamentul a fost
manevrat incorect sau abuzat. Garan ia nu se aplic defectelor rezultate din
ntre inerea inadecvat
sau incorect , interfa area cu hardware/software al
cump torului, modificarea neautorizat sau utilizarea incorect a echipamentului,
utilizarea n afafra specifica iilor de mediu sau preg tirea sau ntre inerea incorect a
locului de lucru.
Declara ie de fiabilitate
Informa iile din acest manual au fost verificate i credem c sunt n totalitate corecte.
Totu i, nu suntem responsabili pentru nici o gre eal . Tot materialul este doar n
scop informativ i poate fi modificat f
notificare prealabil .

n tiin are privind conformitatea FCC


Acest dispozitiv a fost testat i ndepline te limitele pentru dispozitive digitale Clasa
A, conform p ii 15 din Regulamentul FCC. Aceste limite asigur o protec ie
rezonabil mpotriva interferen elor d un toare atunci cnd echipamentul este utilizat
ntr-un mediu comercial. Acest echipament genereaz , utilizeaz
i poate radia
energie la frecven e radio i, daca nu este instalat i utilizat n conformitate cu
manualul de utilizare, poate produce interferen e d un toare comunica iilor radio.
Utilizarea acestui echipament ntr-o zon reziden ial poate produce interferen e
un toare, caz n care utilizatorul trebuie s corecteze interferen ele pe cheltuiala
sa.
n tiin are privind drepturile de autor
Aceast publica ie con ine informa ii asupra c rora GMC-I Messtechnik GmbH de ine
drepturile de autor. Prin acceptarea i utilizarea acestui manual, sunte i de acord c
informa iile con inute aici vor fi utilizate doar pentru utilizarea echipamentelor GMC-I
Messtechnik GmbH.

Cuprins
1. Introducere ......................................................................................... 10
1.1. Despre Mavosys 10 ...................................................................................... 10
1.1.1. Descrierea Mavosys 10 ........................................................................... 10
1.1.2. Interfa a cu Mavosys 10 .......................................................................... 10
1.1.3. Comunica ia de date................................................................................ 11
1.1.4. Module de intrare/ie ire ........................................................................... 11
1.1.5. Platform virtual de analiz ................................................................... 11
1.1.6. Acest manual ........................................................................................... 12
1.2. Despachetarea Mavosys 10 ........................................................................ 12
1.2.1. Despachetarea ........................................................................................ 12
1.2.2. Verificarea defec iunilor datorate transportului ........................................ 12
1.2.3. Reambalarea pentru retur........................................................................ 13
1.3. Accesoriile Mavosys 10 ............................................................................... 13
1.3.1. Accesorii standard ................................................................................... 13
1.3.2. Accesorii op ionale .................................................................................. 13
1.3.3. Specifica ii tehnice ................................................................................... 13
1.3.4. Alimentare extern dc.............................................................................. 13
1.3.5. Calibrare .................................................................................................. 13
1.4. Descriere fizic ............................................................................................. 14
1.4.1. Dimensiuni ............................................................................................... 14
1.4.2. Panoul de afi are op ional ....................................................................... 14
1.4.3. Panoul de conectori ................................................................................. 14
1.4.4. Surs de alimentare dc extern ............................................................... 14

2. Comenzi, indicatoare i conectori ................................................... 15


2.1. Componente externe ................................................................................... 15
2.1.1. Descriere ................................................................................................. 15
2.1.2. Panoul frontal .......................................................................................... 15
2.1.3. Panoul din spate ...................................................................................... 17
2.2. Conectarea la sursa de alimentare AC ....................................................... 20
2.2.1. Specifica ii de alimentare ......................................................................... 20
2.2.2. Intrare alimentare / comutator.................................................................. 20
2.2.3. Conectarea la o surs de alimentare AC ................................................. 21
2.3. Interfa a de comunica ii ............................................................................... 22
2.3.1. Op iuni de comunica ii ............................................................................. 22
2.3.2. Cerin e computer ..................................................................................... 22
2.3.3. Ghidul pentru utilizarea de la distan (Remote)...................................... 22
2.3.4. Diagrama porturilor de comunica ie ......................................................... 23
2.3.5. Tabelul de componente ........................................................................... 23
2.3.6. Ghid de utilizare de la distan (Remote) ................................................ 24

2.4. Conectorii modulului de intrare .................................................................. 24


2.4.1. Modulele de intrare pentru 61STD i 61SGD .......................................... 24
2.4.2. Modulul de intrare pentru 61VCM ............................................................ 24
2.4.3. Canalele de intrare .................................................................................. 24
2.4.4. Precau ii de siguran .............................................................................. 25
2.4.5. Diagrama modulului de conectori pentru 61STD i 61SGD..................... 26
2.4.6. Tabelul de componente ........................................................................... 27
2.4.7. Cabluri de m surare, sonde i ansambluri .............................................. 27
2.4.8. Diagrama modulului de conectori pentru 61VCM .................................... 28
2.4.9. Tabelul de componente ........................................................................... 29
2.4.10. Conexiuni............................................................................................... 29
2.5. Conectarea cabluirilor de m surare a tensiunii ........................................ 30
2.5.1. Setul de cabluri de m surare ................................................................... 30
2.5.2. Set op ional de cabluri pentru 61MVB ..................................................... 30
2.5.3. Adaptor op ional de tensiune cu siguran .............................................. 31
2.5.4. Set de cabluri de m surare cu siguran op ional .................................. 31
2.5.5. Conectorii de intrare de tensiune ............................................................. 32
2.6. Conectarea sondelor de curent .................................................................. 33
2.6.1. Tipuri de cabluri de curent ....................................................................... 33
2.6.2. Tipuri de sonde de curent ........................................................................ 33
2.6.3. Precau ii de siguran .............................................................................. 33
2.6.4. Sonde de curent tipice ............................................................................. 34
2.6.5. Exemplu................................................................................................... 35
2.6.6. Pozi ionarea sondei ................................................................................. 35
2.6.7. Exemplu de conectare a sondei de curent pe o singur faz .................. 35
2.7. Conectarea ansamblurilor de tensiune/curent de intrare ......................... 36
2.7.1. Tipuri de ansambluri ................................................................................ 36
2.7.2. Aten ie ..................................................................................................... 36
2.7.3. Diagrama de asamblare a ansamblurilor ................................................. 37
2.7.4. Componente ansamblu ........................................................................... 37
2.7.5. Exemplu: Conectarea ansamblului de tensiune....................................... 38
2.7.6. Carcase op ionale.................................................................................... 38
2.8. Conectorii intr rilor digitale ........................................................................ 39
2.8.1. Conexiuni de intrare digitale .................................................................... 39

3. Diagrame de circuit pentru monitorizarea puterii .......................... 40


3.1. Conectarea puterii la conexiunile de Tensiune/Curent ............................. 40
3.1.1. Conexiunile de tensiune i curent ............................................................ 40
3.1.2. Preacau ii de siguran ............................................................................ 41
3.1.3. Reguli pentru efecutarea conexiunilor ..................................................... 42
3.2. O singur faz .............................................................................................. 44
3.3. Ramifica ie faz ............................................................................................ 45
3.4. Trei faze, conexiune stea cu 4 fire .............................................................. 46
3.5. Trei faze, conexiune delta ........................................................................... 47
3.6. Trei faze, 2-Watt Delta .................................................................................. 48
3.7. 2 Element f
Canalul de tensiune B .................................................... 49
3.8. 2 Element f
Canalul de tensiune C .................................................... 50
6

4. Descriere opera ional ...................................................................... 51


4.1. Set ri de intrare ............................................................................................ 51
4.1.1. Introducere .............................................................................................. 51
4.1.2. Platform analizor virtual ......................................................................... 51
4.1.3. Tipul circuitului ......................................................................................... 52
4.1.4. Factori de scalare .................................................................................... 52
4.2. Colectarea datelor ........................................................................................ 53
4.2.1. Monitorizarea n timp real ........................................................................ 53
4.2.2. Monitorizarea evenimentelor ................................................................... 53
4.2.3. Cnd se monitorizeaz evenimente ........................................................ 53
4.2.4. Pragurile parametrilor .............................................................................. 53
4.2.5. Setarea .................................................................................................... 53
4.2.6. Eveniment................................................................................................ 53
4.2.7. Capturarea formei de und ...................................................................... 54
4.3. Func ii de memorie ...................................................................................... 54
4.3.1. Memorie backup ...................................................................................... 54
4.3.2. Memorie flash pentru stocarea datelor .................................................... 54
4.4. Utilizarea remote cu ajutorul computerului ............................................... 55
4.4.1. Introducere .............................................................................................. 55
4.4.2. Ghid pentru utilizarea interfe ei remote .................................................... 55
4.4.3. Cerin e computer ..................................................................................... 55
4.4.4. Interfa a de comunica ie .......................................................................... 55
4.5. Setarea conexiunii prin Modem .................................................................. 56
4.5.1. Modem extern .......................................................................................... 56
4.5.2. Ghid de referin ...................................................................................... 56
4.6. Configurarea Mavosys 10 DataNode pentru comunica ia prin modem ... 57
4.6.1. Mavosys 10 DataNode ............................................................................ 57
4.6.2. Procedura ................................................................................................ 57
4.7. Setarea conexiunii prin COM 1 RS232 ....................................................... 64
4.8. Setarea conexiunii prin anten GPS........................................................... 64
4.8.1. Cerin e anten ......................................................................................... 64
4.8.2. Ghid de referin ...................................................................................... 64
4.9. Unitate independent ................................................................................... 65
4.9.1. Interfa a cu utilizatorul op ional .............................................................. 65
4.9.2. Selectarea limbii ...................................................................................... 65
4.9.3. Ghid de referin ...................................................................................... 65
4.9.4. Precau ii de siguran .............................................................................. 65
4.10. Utilizarea de baz ....................................................................................... 66
4.10.1. Acumulatori............................................................................................ 66
4.10.2. Sursa de alimentare AC......................................................................... 66
4.10.3. Procedura de pornire ............................................................................. 66

Anexa A. Accesorii op ionale ............................................................... 67


A.1. Introducere ................................................................................................... 67
A.2. Lista accesoriilor hardware ........................................................................ 67
A.3. Op iuni hardware - Carcase ........................................................................ 71
A.3.1. Panou pentru montare n rack cu afi aj (61RMTD) ................................. 71
A.3.2. Dimensiunile 61RMTD ............................................................................ 72
A.3.3. Dimensiunile 61RMTS ............................................................................ 73
A.3.4. Dimensiunile 61SGD ............................................................................... 74
A.3.4. Panoul f
afi aj pentru montare n rack (61RMT) ................................ 75
A.3.6. Dimensiunile 61TD .................................................................................. 76
A.3.7. Kit Carcas 4 ansambluri NEMA 116848-G1 cu 61BRKTS .................... 77
A.3.8. Dimensiunile 61WENCL.......................................................................... 78
A.3.9. Kit-ul Carcas NEMA (61WENCL) .......................................................... 79
A.3.10. Dimensiunile 61VCM............................................................................. 80
A.3.11. Ansamblul carcas pentru un singur modul (61VENCL) ....................... 81
A.3.12. Dimensiunile 61VENCL ......................................................................... 82
A.3.13. Dimensiunile 61BRKT ........................................................................... 83
A.3.14. Suport de montare pentru 61VCM ........................................................ 84
A.4. Lista de acceosrii software ......................................................................... 85
A.4.1. Lista de accesorii .................................................................................... 85
A.4.2. Software Encore Series ........................................................................ 85
A.4.3. PQView ................................................................................................ 85

Anexa B. Specifica ii tehnice ............................................................... 86


B.1. Caracteristici generale ................................................................................ 86
B.1.1. Dimensiuni .............................................................................................. 86
B.1.2. Condi ii de mediu .................................................................................... 86
B.1.3. Ceasul sistemului .................................................................................... 86
B.1.4. Surs de alimentare ................................................................................ 87
B.1.5. Alimentare ............................................................................................... 87
B.1.6. Caegorii de instala ie............................................................................... 87
B.1.7. Interfa a de afi are (op ional) .................................................................. 88
B.1.8. Comnunica ie .......................................................................................... 88
B.2. Parametrii de m surare ............................................................................... 88
B.2.1. Tensiune ................................................................................................. 88
B.2.2. Curent ..................................................................................................... 90
B.2.3. Ansamblu de tensiune............................................................................. 92
B.2.4. Ansamblu de curent ................................................................................ 92
B.2.5. Intrare digital ......................................................................................... 93
B.3. Grad de protec ie la infiltra ii carcase ....................................................... 94
B.3.1. Model 61STD .......................................................................................... 94
B.3.2. Model 61VCM ......................................................................................... 94
B.3.3. Model 61RMT.......................................................................................... 94
B.3.4. Model 61RMTD ....................................................................................... 94
B.3.5. Model 61WENCL .................................................................................... 94
B.3.6. Model 116848-G1 ................................................................................... 94
B.3.7. Model 61SGD.......................................................................................... 95
B.3.8. Model 61SG ............................................................................................ 95

Anexa C. Conectarea unei surse de alimentare DC externe ............. 96


C.1. Introducere ................................................................................................... 96
C.1.1. Siguran e................................................................................................. 96
C.2. Conectarea cablului de intrareDC .............................................................. 97
C.2.1. Sursa de alimentare extern ................................................................... 97
C.2.2. Cablul de conectare ................................................................................ 97
C.2.3. Deconectarea cablului ............................................................................ 97

Anexa D. Clem extern de ferit ........................................................ 98


D.1. Instalarea clemei de ferit extern ............................................................. 98
D.1.1. Introducere .............................................................................................. 98
D.1.2. Procedura de instalare ............................................................................ 98

1. Introducere
1.1. Despre Mavosys 10
1.1.1. Descrierea Mavosys 10
Mavosys 10 cuprinde dou produse de talie mondial pentru achizi ia datelor
dezvoltate de GMC-I Messtechnik GmbH familia de produse DataNode pentru
Signature System i Mavowat 70. Aceast integrare a capabilit ii de m surare a
puterii mpreun cu un design modular inovativ face ca Mavosys 10 sa ias n
eviden ca un produs cu adev rat revolu ionar. Conceptul modular se aplic att
pentru configura ia hardware ct i pentru arhitectura firmware, f cnd din aceast
unitate un instrument cu multiple ntrebuin ri. Mavosys 10 poate fi utilizat ca unitate
de diagnosticare pn la oferirea de informa ii preventive i predictive ca solu ie
integrat . Instrumentul este proiectat pentru a fi comandat fie local, ca unitate
independent cu panoul LCD op ional instalat, fie prin intermediul unui computer,
folosind Software-ul din seria Encore. Mavosys 10 se conformeaz standardelor
IEEE1159, IEC61000-4-30 Clasa A, EN 50160 i altor standarde. Poate fi instalat nto instala ie permanent sau semi-permanent .

1.1.2. Interfa a cu Mavosys 10


Mavosys 10 poate fi utilizat local ca unitate independent si/sau de la distan
(remote) ca modul de achizi ie a datelor conectat la software-ul din seria Encore:
1.1.2.1. Utilizarea local cu interfa a op ional cu utilizatorul
Ca i unitate independent , Mavosys 10 poate fi prev zut cu un afi aj cu cristale
lichide (LCD) ca interfa cu utilizatorul. Ecranul sensibil la atingere op ional se
monteaz pe panoul forntal al instrumentului (montare n rack sau switchgear).
Panoul LCD ofer acces imediat la monitorizarea tuturor parametrilor de m surare i
a set rilor i configura iilor instrumentului. Consulta i Ghidul de utilizare pentru
Interfa a cu utilizatorul a Mavosys 10 pentru instruc iuni detaliate.
1.1.2.2. Utilizrea de la distan a cu ajutorul unui computer
Mavosys 10 poate cu utilizat ca modul de achizi ie a datelor conectat la software-ul
din seria Encore. Acest software ofer un punct de conexiune centralizat pentru
dispozitivele remote, transformnd computerul ntr-un server web autonom.
Software-ul din seria Encore permite comunica ia cu Mavosys 10, folosind un
browser Internet conven ional ca interfa cu utilizatorul. Utilizarea remote include
set rile i configura iile instrumentului i monitorizarea n timp real a parametrilor,
datelor despre perturba ii i tendin e. Consulta i Ghidul de utilizare pentru Software-ul
din seria Encore pentru instruc iuni detaliate.

10

1.1.3. Comunica ia de date


Mavosys 10 poate comunica cu software-ul din seria Encore prin Ethernet (cablu,
wireless, firb optic ), RS485, i modem fix/celular prin RS232. Modemul fizic este o
op iune extern i nu este inclus n produsul standard. Acesta extinde flexibilitatea n
alegerea interfe ei de comunica ie pentru utilizarea de la distan .

1.1.4. Module de intrare/ie ire


Mavosys 10 ofer procesare dedicata a semnalelor digitale printr-o conexiune
separat si independent pentru fiecare modul de intrare/ie ire instalat. Acest design
modular i configurabil spulber formatul tradi ional de instrumente cu 8 canale (4
tensiune, 4 curent). Alege i module de tensiune, curent i achizi ie de date pentru a
construi de la unul la patru instrumente ntr-un singur format compact si eficient ca
pre . Modulele disponibile sunt:
Module Tensiune AC 4 canale folosind oricare bloc de terminale, mufe de
siguran , sau conector cu 25-pini c tre ansamblu CT extern.
Module de Curent AC 4 canale pentru Transformatoare Cle te (CT) sau
conector cu 25-pini c tre ansamblu CT extern.
Module de intrare digitale 8 canale
Not
Modulele sunt instalate din fabric . Acestea nu pot fi instalate pe teren i
nu sunt accesibile de c tre utilizator.
Consulta i Capitolul 2 Comenzi, indicatoare i conectori, pentru mai multe informa ii
despre modulele de intrare. Capitolul 3 Diagramele circuitelor pentru monitorizarea
puterii con in diagramele de conectare pentru efecutarea m sur torilor de putere.

1.1.5. Platform virtual de analiz


La baza Mavosys 10 st platforma virtual de analiz sau configura ia instrument n
instrument. Analizorul virtual permite instrumentului s diferen ieze opera iile n mai
multe module. Utilizatorul poate configura pn la patru analizoare virtuale pentru
fiecare instrument Mavosys 10.
Arhitectura firmware Mavosys 10 se bazeaz pe conceptul de separare a diferitelor
etaje de achizi ie, caracterizare, comunica ie i vizualizare cu interfe e clar definite
care decupleaz una de cealalt . Instrumentul poate monitoriza fenomenele de
calitate a puterii pentru depanare i/sau stabilirea conformit ii. Poate nregistra
condi iile de pornire (inrush), poate efectua studii statistice pe termen lung pentru a
stabili performan a, i poate efectua testarea echipamentelor i evaluarea pentru
punere n func iune i ntre inere. Firmware-ul integreaz proceduri intuitive de
setrare a instrumentului pentru fiecare modul analizor pentru a asigura capturarea
tuturor datelor relevante pentru analiza ulterioar , scrierea rapoartelor, i arhivarea
datelor folosind alte aplica ii software compatibile CMG-I Messtechnik GmbH cum ar
fi PQView.

11

1.1.6. Acest manual


Acest manual este doar o parte dintr-un set complet de documente care ofer
informa ii comprehenzive despre Mavosys 10. Con ine n principal instruc iuni despre
setarea de baz a hardware-ului Mavosys 10 pentru utilizare. Descrie interfe ele
modulelor de intrare i conficura iile posibile de conectare pentru conexiunile de
tensiune/curent. Descrie deasemenea proturile de comunica ie de date disponibile n
panoul din spate al instrumentlui. n acest manual este inclus o prezentare general
despre setare Mavosys 10 ca unitate independent sau ca modul de achizi ie de
date conectat la software-ul din seria Encore.
Pentru descrirea opera ional folosind panoul LCD local, consulta i Ghidul de
utilizare pentru Interfa a cu utilizatorul a Mavosys 10 (contacta i GMC-I Messtechnik
GmbH pentru disponibilitate).
Pentru descrierea opera ional folosind comanda de la distan prin software-ul din
seria Encore consulta i Ghidul de utilizare pentru Software-ul Encore Series.

1.2. Despachetarea Mavosys 10


1.2.1. Despachetarea
Pentru o protec ie maxim mpotriva posibilelor defecte datorate transportului,
Mavosys 10 a fost sigilat ntr-un ambalaj de plastic nchis ntr-o cutie de carton
rezistent pentru transport. Dup deschiderea ambalajului, inspecta i cu aten ie
con inutul i verifica i inventarul i posibilele defec iuni datorate transportului.
Despacheta i Mavosys 10 astfel:
Pas

Ac iune

ndep rta i toate materialele informative din partea superioar a cutiei.

Scoate i cu grij Mavosys 10 din cutia de transport.

ndep rta i toate accesoriile din cutie. Verifica i dac sunt incluse accesoriile
standard (vezi Capitolul 1.3.1. Accesorii standard) i accesoriile op ionale
(vezi Anexa A. Accesorii op ionale) comandate de dumneavoastr .

1.2.2. Verificarea defec iunilor datorate transportului


Inspecta i vizual Mavosys 10 pentru a descoperi posibile deterior ri. Dac exist ,
anun i i reclama i imediat transportatorului sau asiguratorului, sau ambilor. Apoi
anun i departamentul de vnz ri GMC-I Messtechnik GmbH despre inten ia
dumneavoastr de a returna unitatea.

12

1.2.3. Reambalarea pentru retur


Dac unitatea trebuie returnat la GMC-I Service GmbH pentru service sau repara ii,
nf ura i unitatea n suficient material de ambalaj i a eza i-o ntr-o cutie sau lad
bine c ptu it pentru a preveni deteriorarea. Nu returna i Mavosys 10 ntr-o cutie
nec ptu it . GMC-I Service GmbH nu este responsabil pentru defec iunile ap rute n
timpul transportului datorate ambal rii necorespunz toare de c tre dumneavoastr .

1.3. Accesoriile Mavosys 10


1.3.1. Accesorii standard
Accesoriul standard livrat mpreun cu Mavosys 10 este Ghidul de Instalare Mavosys
10, 3-349-519-03.

1.3.2. Accesorii op ionale


Consulta i Anexa A pentru lista de accesorii op ionale hardware i software care pot
fi utilizate cu Mavosys 10. Unitatea poate fi personalizat cu module de conectori de
intrare op ionale, conectori pentru porturi de comunica ie, conector anten GPS i o
muf jack de alimentare 12V dc.

1.3.3. Specifica ii tehnice


Specifica iile tehnice pentru parametrii m sura i, parametrii calcula i, modulele de
tensiune, sondele de curent i ansamblurile de m surare sunt prezentate n Anexa B.

1.3.4. Alimentare extern dc


Pentru a conecta o surs de alimentare dc extern , consulta i Anexa C.

1.3.5. Calibrare
Intervalul de calibrare recomandat pentru aceast unitate este de 12 luni.
Pentru calibrare, v rug m contacta i:
GMC-I Service CmbH
Service Center
Thomas-Mann-Str. 16-20
90471 Nurnberg, Germany
Tel:
+49 911 8602-0
Fax:
+49 911 8602-253
E-Mail: service@gossenmetrawatt.com
Aceast adres este valabil doar pentru Germania. V
reprezentantul sau distribuitorul pentru service n alte ri.
13

rug m contacta i

1.4. Descriere fizic


1.4.1. Dimensiuni
Mavosys 10, n carcasa pentru birou, f
panoul LCD op ional, este un instrument
autonom care cnt re te 4 livre i are dimensiunile l ime 11.25 x n ime 3.5 x
adncime 7 .
Cnd este utilizat cu panoul LCD instalat ntr-un rack de 19, instrumentul cnt re te
5 livre i are o adncime de 8.
Cnd este utilizat cu panoul LCD instalat n switchgear, instrumentul cnt re te 10
livre i are dimenisunile 7 x 6.5 x 8.

1.4.2. Panoul de afi are op ional


Interfa a op ional cu utilizatorul este un panou LCD VGA cu ecran sensibil la
atingere cu meniuri pentru utilizarea i configurarea local .

1.4.3. Panoul de conectori


Panoul din spate cuprinde conectorii industriali de tensiune/curent/ansamblu de
surare, porturi de comunica ie, conector de intrare dc i comutatorul de
alimentare. Consulta i Capitolul 2 Comenzi, indicatori i conectori pentru descriere.

1.4.4. Surs de alimentare dc extern


Pentru a conecta o surs de alimentare dc extern , consulta i Anexa C.

14

2. Comenzi, indicatoare i conectori


2.1. Componente externe
2.1.1. Descriere
Componentele externe se refer la comenzile, indicatorii i conectorii externi, utilizate
de operator.

2.1.2. Panoul frontal


Panoul frontal Mavosys 10 poate ar ta diferit, n func ie de op iunile specificate.
2.1.2.1. Panoul frontal f

interfa a local LCD

Consulta i mai jos descrierea panoului forntal Mavosys 10 f


utilizatorul.

interfa a LCD cu

Figura 1
Nr
1
2
3

Func ie
Indicator de stare. LED-ul va fi aprins dac este detectat o condi ie
anormal . Dac unitatea func ioneaz normal, indicatorul este stins.
Monitorizare On. LED-ul va fi aprins dac monitorizarea este activ .
Dac monitorizarea este inactiv , indicatorul este stins.
Indicator de alimentare. LED-ul va clipi la pornirea unit ii de la
comutatorul de alimentare. Num rul de clipiri corespunde cu num rul
de module instalate.

15

2.1.2.2. Panoul frontal cu Interfa a LCD op ional , pentru montare n rack sau
switchgear
n figur este prezentat ecranul LCD color sensibil la atingere. Mai jos este descris
panoul frontal Mavosys 10 cu panoul LCD instalat.

Figura 2
Nr
1
2

Func ie
Carcas de protec ie cu mnere pentru montare n rack.
Ecran cu cristale lichide (LCD). Afi aj de 3.75 x 4.75 inci, rezolu ie
VGA, grafic i text. Ecranul color LCD este sensibil la atingere, putnd
fi utilizat folosind degetul i/sau un creion pentru ecran. Ecranul
permite selectarea meniurilor, introducerea datelor alfanumerice, i are
un sistem compact de iluminare fluorescent (CCFL) care poate fi
activat pentru condi i de luminozitate redus .
n continuare sunt prezentate cteva instruc iuni de baz pentru
ngrijirea ecranului LCD:
Utiliza i i depozita i unitatea n domeniile de temperatur
i
umiditate specificate. Ecranul LCD poate fi afectat de expunerea
la temperaturi nalte sau umiditate ridicat . Condensarea sau
umezeala produs de modific rile rapide de temperatur poate
deasemenea s deterioreze ecranul LCD. Cur
i imediat orice
urm de umezeal de pe suprafa a ecranului.
Aten ie cnd cur
i sau ndep rta i petele de pe suprafa a
ecranului LCD. terge i u or suprafa a cu o crp moale sau un
tampon de vat . Pute i utiliza alcool izopropilic, dar asigura i-v
ca ndep rta i toate reziduurile de solvent.
Nu aplica i o for excesiv pe suprafa a ecranuli LCD. Ecranul
con ine componente electronice sensibile care pot fi deteriorate
datorit unui impact puternic.
Carcas pentru montare switchgear

16

2.1.3. Panoul din spate


La fel ca i pentru panoul frontal, panoul din spate al Mavosys 10 poate fi diferit n
func ie de modulele de intrare instalate.
2.1.3.1. Panoul din spate pentru unitatea 61STD Configurabil cu pn la patru
module de intrare
Mavosys 10 Standard (61STD) poate include pn la patru module de intrare cu
diferite tipuri de conectori. Modulele instalate pe panoul din spate sunt personalizate
n func ie de specifica iile utilizatorului. Panoul din spate const din modulele cu
conectori de intrare, porturi de comunica ie i comutator de alimentare. Consulta i
mai jos descrierea unui panou tipic Mavosys 10. Configura ia exact tepinde de
modulele op ionale comandate.

Intrare alimentare
Consluta i capitolul 2.2.2. Diagrame
Intrare
de
alimentare
pentru
informa ii despre pornirea/oprirea
unit ii
Porturi de comnica ie
Consluta i capitolul 2.3.4. Diagrame
porturi de comunica ie pentru
descrierea porturilor de date ale
Mavosys 10
Module de intrare
Consluta i capitolul 2.4.5. Diagrame
conectori module pentru 61STD i
61SGD pentru o descriere detaliat
a conectorilor modulului de intrare
pentru 61STD

Figura 3
Not
GMC-I Messtechnik GmbH recomand s l sa i un spa iu adecvat
pentru conexiunile la panoul din spate al Mavosys 10. Spa iul este
necesar pentru instalarea corect a cablurilor de m surare, sondelor i
ansamblurilor de m surare, ct i a dispozitivelor de comunica ie
op ionale pentru Mavosys 10.

17

2.1.3.2. Panoul din spate pentru unitatea 61VCM Unitate cu un singur modul
Mavosys 10 Voltage Compliance Monitor (Monitor pentru conformitatea tensiunii)
este o unitate cu un singur modul proiectat pentru a fi interfa at cu un modul de
tensiune AC/DC cu terminale (61MVS). Panoul din spate al 61VCM are un bloc de
terminale pentru conectarea la modulul de tensiune. Porturile de comunica ie i
comutatorul de alimentare sunt similare cu unitatea standard Mavosys 10. Vezi mai
jos descrierea panoului din spate al 61VCM configurat pentru utilizarea ntr-un
61VENCL.

Intrare alimentare
Consluta i capitolul 2.2.2. Diagrame
Intrare
de
alimentare
pentru
informa ii despre pornirea/oprirea
unit ii
Porturi de comnica ie
Consluta i capitolul 2.3.4. Diagrame
porturi de comunica ie pentru
descrierea porturilor de date ale
Mavosys 10

Module de intrare
Consluta i capitolul 2.4.8. Diagrame
conectori module pentru 61VCM
pentru o descriere detaliat
a
conectorilor modulului de intrare
pentru 61VCM

Figura 4

18

2.1.3.3. Panoul din spate pentru unit ile 61SGD i 61SG Switchgear
61SGD i monitorul 61SGD (denumite in continuare 61SGD) sunt similare n
func ionalitate cu 61RMTD, respectiv 61RMT, cu excep ia c sunt proiectate pentru a
fi montate n switchgear enclosure n loc de un rack de 19, si cu excep ia intr rii de
alimentare. Sunt disponibile acelea i op iuni pentru module de intrare i de
comunica ie ca i pentr 61STD i 61RMTD. Intr rile de alimentare sunt proiectate
pentru 90-250Vac, 50/60 Hz sau 105-125Vdc. Este utilizat o band de terminale cu
urub pentru conectarea firelor de diametre corespunz toare pentru aplica ie.
Intr rile pozitive i negative sunt protejate de siguran e care pot fi nlocuite de
utilizator cu unele de acela i tip cu cele livrate cu produsul. Mai jos este prezentat
panoul din spate 61SGD configurat cu trei module.

Porturi de comnica ie
Consluta i capitolul 2.3.4.
Diagrame
porturi
de
comunica ie
pentru
descrierea porturilor de
date ale Mavosys 10

Module de intrare
Consluta i capitolul 2.4.5. Diagrame
conectori module pentru 61STD i
61SGD pentru o descriere detaliat
a conectorilor modulului de intrare
pentru 61SGD

Intrare alimentare
Consluta i capitolul 2.2.2. Diagrame
Intrare
de
alimentare
pentru
informa ii despre pornirea/oprirea
unit ii

Figura 5
Carcase op ionale
Carcasele op ionale pentru 61STD, 61RMTD, 61RMT, 61SG, 61SGD, 61VENCL,
61WENCL i 61VCM sunt disponibile de la GMC-I Messtechnik GmbH. Consulta i
Anexa A, Accesorii op ionale Op iuni de carcase.

19

2.2. Conectarea la sursa de alimentare AC


2.2.1. Specifica ii de alimentare
Adaptorul AC al Mavosys 10 poate fi conectat la o surs de alimentare 90-265Vac (n
func ie de versiune) sau direct la o surs extern 12Vdc. Consulta i Anexa C pentru
mai multe informa ii despre conectarea la o surs extern dc.

Aten ie!
Seta i ntotdeauna comutatorul de alimentare n pozi ia OFF nainte de a
conecta cablul de alimentare. Alimentarea Mavosys 10 de la o surs de
tensiune ac la alt tensiune dect cea specificat pe pl cu a cu date
tehnice a unit ii poate duce la defectarea unit ii.

2.2.2. Intrare alimentare / comutator


Panoul de alimentare include indicatoare LED, comutatorul de alimentare On/Off,
conectorul de intrare de alimentare i etichet . Consulta i figura i descrierea de mai
jos.

Figura 6

20

Nr
1
2
3

Func ie
Ie ire de alimentare pentru sondele Flex. Necesit cabluri DC3VFLEX
(P/N 117067-G1)
Comutator ON/OFF. Ap sa i pentru On, ap sa i pentru Off
Conector de intrare de alimentare si marcaj. Marcajul ofer informa ii
despre valorile nominale de alimentare. Conecta i cablul de ie ire al
adaptorului AC n conectorul de intrare.
Sursa de intrare AC este specificat astfel:

Domeniu de tensiune, 120/230Vac

Frecven , 50/60Hz

Putere consumat , 20W


Consulta i Capitolul 2.2.3, Conectarea la o surs de alimentare AC la
pagina 9 pentru procedura de conectare la o surs de alimentare AC.
LUG Mas . Conecta i la conductorul sau conectorul de mp mntare
folosind un fir corespunz tor.

2.2.3. Conectarea la o surs de alimentare AC


2.2.3.1. Pentru unit ile Mavosys 10 Standard (61STD) i 61VCM
Urma i ace ti pa i pentru a conecta unitatea la o surs de alimentare ac.
Pas
1
2
3
4
5

Ac iune
Seta i comutatorul de alimentare n pozi ia OFF
Verifica i tensiunea de alimentare pentru unitatea dumneavoast
Mavosys 10, marcat pe eticheta de lng intrarea de alimentare.
Conecta i la unitate cablul de alimentare corespunz tor tensiunii de
alimentare. Efectua i mai nti conexiunea la instrument.
Conecta i calbul de alimentare la sursa de alimentare
Seta i comutatorul de alimentare n pozi ia ON.

2.2.3.2. Pentru unit ile cu montare n switchgear (61SG i 61SGD)


Deconect ri de siguran
Sursa de alimentare pentru Mavosys 10 61SG sau SGD trebuie instalat dup un
dispozitiv n comuta ie de limitare a curentului. Dispozitivul de protec ie trebuie s fie
de 20 Amperi sau mai pu in, i trebuie s suporte tensiunea i curentul de avarie
nominale. Sunt de preferat siguran e de 5 Amperi.

Aten ie!
To i conductorii de alimentare conecta i la Mavosys 10 seria 61SG sau
61SGD trebuie s fie prev zu i cu ntrerupatoare de circuit sau siguran e
de 20 Amperi sau mai pu in.
Trebuie s asigura i o metod de ntrerupere manual a aliment rii
Mavosys 10 seria 61SG sau 61SGD, de exmplu un ntrerupator etichetat
clar sau un comutator de deconectare cu siguran .

21

Pas
1
2
3
4
5

Ac iune
Cu toat alimentarea oprit (OFF), conecta i cablul verde la masa de
siguran (mp mntare) nainte de a efectua orice alt conexiune.
Conecta i terminalul pozitiv (+) al aliment rii la terminalul pozitiv (+) al
instrumentului.
Conecta i terminalul negativ (-) al aliment rii la terminalul negativ (-) al
instrumentului.
Seta i comutatorul de alimetnare al dispozitivului de ntrerupere n
pozi ia ON
Seta i comutatorul de alimentare al instrumentului n pozi ia ON.

2.3. Interfa a de comunica ii


2.3.1. Op iuni de comunica ii
Mavosys 10 poate comunica cu un computer prin re eaua Ethernet, RS232, RS485
sau modem terestru/celular. Aceast re ea de comunica ie permite ca Mavosys 10 s
fie utilizat ca Nod de Date pentru software-ul din seria Encore sau ca unitate
independent de monitorizare.

2.3.2. Cerin e computer


Computerul utilizat trebuie s fie echipat cu aceea i interfa de comunica ie ca i
Mavosys 10. De exemplu, dac instrumentul folose te Ethernet, computerul trebuie
de asemenea s foloseasc Ethernet.
Pachetul software din seria Encore trebuie instalat pe computer, ceea ce va
transforma computerul ntr-un server web i va permite parcurgerea datelor i
informa iilor colectate de Mavosys 10.

Aten ie!
Pentru a evita riscul de electrocutare, nu deconecta i leg tura de
comunica ie pn cnd este deconectat orice surs de alimentare i
circuit de m surare.

2.3.3. Ghidul pentru utilizarea de la distan

(Remote)

Instruc iunile pentru utilizarea Remote a Mavosys 10 sunt incluse n Ghidul de


utilizare a software-ului Encore.

22

2.3.4. Diagrama porturilor de comunica ie


Mai jos sunt prezentate loca iile i descrierea porturilor de date disponibile pentru
Mavosys 10.

Figura 7

2.3.5. Tabelul de componente


Nr
1
2
3
4
5
6

Func ie
10/100BaseT (RJ45). Permite conectarea prin cablu Ethernet.
USB. Nu este activat momentan. Op iune viitoare.
COM1. Port serial RS232 pentru conexiune modem terestru/celular.
Permite setarea administrativ a Mavosys 10 pentru adresare IP, etc.
Port serial RS485. Poate fi utilizat pentru conexiuni seriale multi-drop.
Antena GPS op ional . Permite utilizarea unui cablu op ional c tre
antena activ .
Cpnector de alimentare pentru modem extern GM28/29

23

2.3.6. Ghid de utilizare de la distan

(Remote)

Consulta i Capitolul 4, Descriere opera ional , pentru o discu ie despre dispozitivele


de comunica ie externe i aplica iile software necesare pentru utilizarea de la
distan a Mavosys 10 cu ajutorul unui computer.

2.4. Conectorii modulului de intrare


2.4.1. Modulele de intrare pentru 61STD i 61SGD
Utilizatorul poate alege diferite tipuri de module de intrare analogice i digitale care
pot fi instalate pe panoul din spate al Mavosys 10 Standard (61STD) i Mavosys 10
Switchgear (61SGD). Modulele trebuie selectate la momentul comenzii. Dac
utilizatorul dore te s instaleze module adi onale, unitatea trebuie retrunat la
fabric . Modulele de intrare utilizarea unei variet i de cabluri de m surare de
tensiune i curent, tipuri de sonde sau ansambluri de m surare pentru conectarea
instrumentului pentru monitorizarea tenisunii, curentului si/sau semnalelor digitale.
Conectorii de tensiune i curent sunt proiecta i n configura ie modular , cu
urm toarele interfe e de m surare pentru module de intrare analogice:

Modul de tensiune AC/DC, conectori de siguran

Modul de tensiune AC/DC, conectori bloc de terminale (Model 61MVS)

Modul de curent AC/DC, conectori pentru CT-uri externe (Model 61MAC)

Modul ansamblu de tensiune sau curent AC/DC (Model 61MZP)

(Model 16MVB)

Modulul digital de intrare cu opt canale Model 61MDN permite utilizatorului s


monitorizeze semnalele digitale de tip on/off, cum ar fi semnalele de pozi ie a
ntrerup toarelor sau comutatoarelor. Intr rile digitale pot fi configurate pentru
sincronizare interval, num rare impulsuri, m surare KYZ, sau pentru a oferi controlul
start/stop al monitoriz rii.

2.4.2. Modulul de intrare pentru 61VCM


Unitatea Mavosys 10 Voltage Compliance Monitor (61VCM) Monitor pentru
conformitatea tensiunii ofer un singur tip de modul de interfa :

Modul de tensiune AC/DC cu conectori bloc de terminale (Model 61MVS)

Modulul cu conectori pentru 61VCM este instalat n fabric


utilizator.

i nu poate fi modificat de

2.4.3. Canalele de intrare


Canalele de intrare pentru modulele instalate pe panourile de conectori din spate
sunt etichetatea A, B, C i D. Trebuie s porni i fiecare canal de intrare care va fi
utilizat pentru monitorizare. Dac un canal nu este pornit, nu vor fi colectate date
pentru acesta.
24

Aten ie!
Conectarea incorect a acestui instrumentul poate duce la moarte,
nire grav sau incendiu.Citi i i n elege i acest manual nainte de a
conecta instrumentul. Respecta i instruc iunile de instalare i utilizare
atunci cnd folosi i acest instrument.
Conectarea acestui instrument trebuie s fie efectuat n conformitate
cu Codul Electric Na ional (ANSI/NFPA 70-2008) din SUA i orice alte
cerin e de siguran suplimentare aplicabile instala iei dumneavoastr .
Instalarea, utilizarea i ntre inerea acestui instrument trebuie efectuat
doar de c tre personal calificat. Codul Electric Na ional define ite o
persoan calificat ca o persoan care are abilit ile i cuno tin ele
despre construc ia i utilizarea echipamentelor i instala iilor electrice i
care a beneficiat de o instruire de siguran despre pericolele implicate.
Persoanele calificate care lucreaz la sau n apropierea conductorilor
electrici sub tenisune trebuie s respecte practicile i procedurile de
lucru de siguran
aplicabile inclusiv purtarea echipamentului de
protec ie personal n conformitate cu Standardul pentru Cerin e de
Siguran pentru Locul de Munc (ANSI/NFPA 70E-2004) din SUA i
orice alt cerin de siguran aplicabil instala iei dumneavoastr .

2.4.4. Precau ii de siguran


Urm toarele precau ii de siguran trebuie respectate de fiecare dat
efectuat o conexiune de curent sau tensiune la Mavosys 10.

cnd este

Conecta i mp mntarea de siguran


conexiuni.

Cnd conecta i circuite electrice sau echipamente generatoare de impulsuri,


ntrerupe i circuitele. NU instala i nici o conexiune cu instrumentul n circuite
alimentate.

Conexiunile trebuie efectuate mai nti la instrument i apoi la circuitul care


trebuie monitorizat.

Purta i echipament de protec ie personal, inclusiv ochelari de protec ie


nu i izolatoare atunci cnd face i conexiuni la circuite de putere.

Minile, nc
rile i podeaua trebuie s
conexiuni la o linie de putere.

Asigura i-v c unitatea este oprit (OFF) nainte de conectarea sondelor la


panoul din spate.

nainte de fiecare utilizare, inspecta i toate cablurile pentru a descoperi rupturi


sau cr
turi ale izola iei. nlucui i imediat cablurile defecte.

25

(verde) nainte de a efectua orice alte

fie uscate atunci cnd face i

Ansamblurile trebuie conectate mai nti la Mavosys 10 i apoi la circuitul care


trebuie monitorizat.

Dac echipamentul este utilizat ntr-un mod nespecificat n acest manual,


protec ia oferit de echipament poate fi diminuat .

2.4.5. Diagrama modulului de conectori pentru 61STD i 61SGD


Unit ile 61STD i 61SGD pot acomoda pn la patru module de intrare/ie ire cu
diferite tipuri de conectori. Modulele instalate pe panoul din spate sunt personalizate
pe baza specifica iilor utilizatorului. Urm toarele pagini descriu cum se pot conecta la
61STD sau 61SGD cablurile de m surare op ionale pentru curent i tensiune,
sondele i ansamblurile de m surare, pentru monitorizarea circuitului. Imaginea de
mai jos prezint panoul din spate al Mavosys 10 cu toate cele patru tipuri de module
de intrare analogice. Sunt disponibile i module de intrare digitale (consulta i Anexa
A, Accesorii op ionale), dar nu sunt ar tate n figur .

Figura 8

26

2.4.6. Tabelul de componente


Nr
Func ie
1
Modul de tensiune AC, conectori jack de siguran (Model 61MVB)
1.1
CH A, Conector de intrare tensiune diferen ial +; ro u
1.2.
CH A, Conector de intrare tensiune diferen ial -; alb
1.3
CH B, Conector de intrare tensiune diferen ial +; galben
1.4
CH B, Conector de intrare tensiune diferen ial -; alb
1.5
CH C, Conector de intrare tensiune diferen ial +; albastru
1.6
CH C, Conector de intrare tensiune diferen ial -; alb
1.7
CH D, Conector de intrare tensiune diferen ial +; gri
1.8
CH D, Conector de intrare tensiune diferen ial -; alb
2
Modul de curent AC, conectori pentru CT externe (Model 61MAC)
2.1
CH A, SOND , Conector de intrare curent
2.2
CH B, SOND , Conector de intrare curent
2.3
CH C, SOND , Conector de intrare curent
2.4
CH D, SOND , Conector de intrare curent
3
Modul de tensiune AC, conectori bloc de terminale (Model 61MVS)
3.1
CH A, Conector de intrare tensiune diferen ial +
3.2
CH A, Conector de intrare tensiune diferen ial 3.3
CH B, Conector de intrare tensiune diferen ial +
3.4
CH B, Conector de intrare tensiune diferen ial 3.5
CH C, Conector de intrare tensiune diferen ial +
3.6
CH C, Conector de intrare tensiune diferen ial 3.7
CH D, Conector de intrare tensiune diferen ial +
3.8
CH D, Conector de intrare tensiune diferen ial 4
Modul tensiune/curent AC cu conector D 25-pini (Model 61MZP)
4.1
Conector D 25-pini
Este deasemenea disponibil Modulul de intrare digital (61MDIN). Consulta i Capitoul
2.8.1 Conexiuni de intrare digitale pentru informatii despre conexiunile de intrare
digitale.

2.4.7. Cabluri de m surare, sonde i ansambluri


Modulele de intrare i cablurile, sondele i ansamblurile care se conecteaz
acestea sunt accesorii op ionale listate n Anexa A. Accesorii op ionale.

la

2.4.7.1. Cabluri de m surare a tensiunii (pentru Modulul de tensiune cu


conectori jack de siguran Model 61MVB)
Cablurile de m surare a tensiunii sunt p strate ntr-o pung pentru cabluri care face
perte din setul de cabluri de m surare, P/N 116042-G3. Fiecare set de cabluri const
dintr-un cablu i un cle te crocodil. Fiecare cle te are o zon de prindere izolat
pentru siguran . Cle tii crocodil ro ii sunt utiliza i pentru conectarea la faz (+)
pentru canalele A, B, C i D. Cle tii crocodil negrii sunt utiliza i pentru conectarea la
neutru sau la linia de retur (-). Consulta i Capitolul 2.5. Conectarea cablurilor de
surare a tensiunii pentru mai multe informa ii.

27

2.4.7.2. Sonde de curent (pentru Modulul de curent Model 61MAC)


Sunt disponibile o varietate de cabluri i sonde de curent pentru conectarea canalelor
A, B, C i D la intr rile de curent. Sondele de curent tipice sunt ilustrate n Capitolul
2.6.4. Sonde de curent tipice.
2.4.7.3. Ansambluri de tensiune/curent (pentru Modulul de tensiune/curent
Model 61MZP)
Se conecteaz la modulul de intrare tensiune/curent seria 5500 prin conectorul cu
25-pini aflat pe panoul din spate al instrumentului. Consulta i Capitolul 2.7.
Conectarea ansamblurilor de tensiune/curent pentru mai multe informa ii.
Urm toarele pagini descriu posibilele conexiuni la conectorii de intrare de pe panoul
din spate al Mavosys 10.
Not
Sondele de tensiune i curent nu sunt prezentate coenctate la modulele
de intrare specifice n diagramele oferite deoarece cablurile de tensiune
i sontele de curent utilizate sunt dependente de tipul modulelor de
intrare i de accesoriile op ionale achizi ionate.
Consulta i Capitolul 3 Diagrame pentru monitorizare puterii pentru diagramele de
conexiuni pentru setarea instrumentului pentru monitorizare.

2.4.8. Diagrama modulului de conectori pentru 61VCM


Fotografia de mai jos prezint panoul din spate al unit ii Mavosys 10 Monitor pentru
conformitatea tensiunii (61VCM). Modulul de intrare de tensiune este configurat
pentru instalarea n carcasa op ional 61VENCL.

Figura 9

28

2.4.9. Tabelul de componente


Nr
1
2
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
5

Func ie
Ansamblu bloc terminale pentru 61VENCL
Conexiuni ntre Ansablul bloc terminale i Modulul de tensiune
Conexiunea de mas pentru Ansamblul bloc terminale (ata at la placa
de montare cu urub)
Modulul de tensiune de intrare cu conectori bloc de terminale
CH A, Conector de intrare tensiune diferen ial +, Ro u
CH A, Conector de intrare tensiune diferen ial -, Alb
CH B, Conector de intrare tensiune diferen ial +, Galben
CH B, Conector de intrare tensiune diferen ial -, Maro
CH C, Conector de intrare tensiune diferen ial +, Albastru
CH C, Conector de intrare tensiune diferen ial -, Violet
CH D, Conector de intrare tensiune diferen ial +, Gri
CH D, Conector de intrare tensiune diferen ial -, Negru
Cablu de alimentare de la Ansamblul bloc terminale la priza AC din
unitatea 61VCM

2.4.10. Conexiuni
Fotografia i diagrama de mai jos prezint conexiunile de la banda de terminale la
conectorii modulului de tensiune de intrare pe unitatea 61VCM cnd este instalat n
61VENCL.

Figura 10. Banda de terminale din interiorul ansablului bloc de terminale

29

Figura 11. Detalii de conectare de la banda de terminale la conectorii de tensiune de


pe panoul din spate al 61VCM

2.5. Conectarea cabluirilor de m surare a tensiunii


2.5.1. Setul de cabluri de m surare
Descriere: Cablurile de m surare a tensiunii sau cablurile furnizate de client sunt
utilizate pentru conectarea Modulului de tensiune de intrare cu mufe jack de
siguran sau conectori bloc de terminale.
Valori nominale: Toate cablurile de m surare a tensiunii au o valoare maxim a
tensiunii de 600 Vrms. Pentru m surarea tensiunilor mai mari de 600 Vrms, trebuie
utilizate transformatoare de poten ial (PT). Orice cabluri furnizate de client trebuie s
fie marcate UL pentru minimum 600 Vrms pentru intr rile de max 600Vrms i 1000V
minim pentru intr rile de 1000 Vrms max.

2.5.2. Set op ional de cabluri pentru 61MVB


Descriere: Un set de cabluri de m surare a tensiunii, P/N 116042-G1, este disponibil
ca accesoriu pentru utilizarea cu Modulul de tensiune 61MVB
Con inut: Cablurile de m surare a tensiunii sunt prezentate n Capitolul 2.5.4. Set de
cabluri de m surare cu siguran op ional . Un set de cabluri const din opt cabluri
de m surare, cu lungime de 6 ft, fiecare cu clips crocodil deta abil (deschidere
maxim in (20mm)). Clips-urile sunt de culoare ro ie (+) i neagr (-) pentru
fiecare dintre cele patru canale. Cablurile sunt cate unul de culoare ro ie (canal A),
galben (canal B), albastr (canal C) i gri (canal D) i patru de culoare alb .
Este inclus si o pung pentru stocarea cablurilor, dar nu este prezentat n figur .

30

2.5.3. Adaptor op ional de tensiune cu siguran


Sunt disponibile dou kit-uri op ionale de siguran e pentru cablurile de m surare. Un
kit (P/N FVA-1) con ine un adaptor de tensiune cu siguran
i un cablu de conectare
ro u de 50 cm. Celalalt kit (P/N FVA-4) con ine patru adaptoare de tensiune i patru
cabluri de 50cm (Ro u, Galben, Albastru i Gri).
Kit-ul cu un singur adaptor
surare a tensiunii. Kit-ul
surare pentru trei faze
recomandat ca utilizatorul s
cu deconectare local .

de tensiune este utilizat pentru o singur intrare de


de patru adaptoare este utilizat pentru intrarile de
i neutru. Dac aceste kit-uri nu sunt utilizate, este
foloseasc terminale la circuite cu siguran , preferabil

2.5.4. Set de cabluri de m surare cu siguran

Figura 12

31

op ional

Aten ie!
Pentru a evita pericolul de electrocutare sau arsuri, conecta i
ntotdeauna mp mntarea de siguran nainte de orice alt conexiune.

Aten ie!
Pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare sau r nire este
recomandat s proteja i cu siguran e intr rile de m surare a tensiunii.
Siguran ele trebuie s fie plasate ct mai aproape posibil de sarcin
pentru cea mai bun protec ie.

Aten ie!
Pentru o protec ie continu mpotriva pericolelor de incendiu i
electrocutare, nlocui i siguran ele doar cu unele de acela i tip i valori
nominale cu siguran a recomandat . Utiliza i doar siguran e rapide
pentru 600V. Tipul de siguran recomandat este Littelfuse, KLKD0.30,
600V AC/DC, 0.3A, rapid .

Aten ie!
Nu nlocui i siguran a dac defec iunea se repet . O defec iune repetat
indic o condi ie care nu se va rezolva cu nlocuirea siguran ei.
Consulta i un tehnician calificat.
Contacta i departamentul de asisten GMC-I Messtechnik GmbH pentru mai multe
informa ii despre adaptorul de tensiune cu siguran .

2.5.5. Conectorii de intrare de tensiune


Exist dou categorii de conectori de tensiune n modulul de tensiune de intrare: una
pentru conexiunile pentru tensiuni monofazate, VOLTAGE INPUTS CH D, iar
cealalt pentru conexiuni trifazate, VOLTAGE INPUTS CH A, CH B i CH C. n figura
de mai jos sunt prezentate conexiunile pentru cablurile de tensiune.
n general, cablul pentru canalul D este utilizt pentru a m sura tensiunea dintre nul i
mas . Acest cablu poate fi utilizat deasemenea pentru orice conexiune monofazat .
Consulta i Capitolul 3, Diagramele circuitelor pentru monitorizarea puterii, pentru
informa ii despre diferitele conexiuni folosind acest cablu.

32

2.6. Conectarea sondelor de curent


2.6.1. Tipuri de cabluri de curent
Pot fi utilizate diferite sonde de curent CMG-I Messtechnik GmbH mpreun cu
Modulu de curent de intrare Model 61MAC al Mavosys 10. Sunt disponibile dou
tipuri de cabluri de curent pentru conectarea canalelor de curent de intrare A, B, C i
D.
Ansamblu adaptor seria CT
Ansamblu cablu i sond de curent pentru patru canale (pentru sonde
TR25xx)

2.6.2. Tipuri de sonde de curent


Sunt disponibile mai multe sonde i transformatoare de curent care pot fi conectgate
la aceste cabluri n mai multe moduri. De exemplu:
Sondele de curent tip cle te TR25xx care ofer o un domeniu larg pentru
surarea curentului
Sonde i cabluri utilizate cu echipamentele GMC-I Messtechnik GmbH, i.e.
modelele Flex Core i sondele cu efect Hall.
Sondele de curent tipice sunt ilustrate n capitolul 2.6.4. Sonde de curent tipice,. n
capitolul 2.6.7 este oferit o diagram care prezint conectarea la un circuit cu o
singur faz .

2.6.3. Precau ii de siguran


Urm toarele precau ii de siguran se aplic conexiunilor cu sonde de curent.
NU NCERCA I s efecuta i m sur tori n orice circuit n care tensiune fa de
mas dep
te valoarea nominal pentru izola ia sondei (600 Vrms max).
Asigura i-v c f lcile sondei de curent sunt bine nchise. P stra i suprafe ele
de contact curate i f
depuneri.

33

2.6.4. Sonde de curent tipice

Figura 13
Not
TR2500 poate efectua toate m sur torile de curent cu excep ia
detect rii tranzitoriilor de frecven nalt . Sondele de curent TR2500
sunt interschibabile cu TR2500A, sondele TR2510 cu TR2510A i
TR2520 cu TR2520A.
Consulta i Anexa A pentru descrierea si num rul de component al
sondelor
i cablurilor. Consulta i Anexa B pentru specifica iile
conexiunilor de curent.

34

2.6.5. Exemplu
Diagrama din capitolul 2.6.7 v arat cum s conecta i o sond de curent pentru
monitorizarea curentului pe o singur faz . Canalul care trebuie monitorizat poate fi
oricare nominaliat de operator.

Aten ie!
NU UTILIZA I sonde de curent neizolate pentru fire neizolate. Sondele
de acest tip sunt proiectate doar pentru conductori izola i. Utiliza i doar
sonde cu miez complet izolat, far zone conductive expuse, pentru
conductori ne-izola i.

2.6.6. Pozi ionarea sondei


Pe mner se afl o s geat care reprezint un ghidaj pentru a pozi iona sonda cu
geata ndreptat spre sarcin atunci cnd monitoriza i conductorul fazei.
Pozi ionarea corect a sondei este necesar pentru m surarea corect a puterii,
unde sunt necesare m sur torile de curent i tensiune ale fazei. O valoare pozitiv n
wa i arat c sonda este ndreptat spre sarcin , iar o valoare negativ arat c este
ndreptat spre surs .

2.6.7. Exemplu de conectare a sondei de curent pe o singur faz


Diagrama urm toare prezint conectarea unei sonde de curent la canalul A pentru
monitorizarea curentului pe o singur faz . Sonda de curent poate fi conectat la
linia de retur dac dori i s m sura i curentul de retur atunci cnd verifica i scurgeri
ale curentului de sarcin , rela ia buclei de curent, etc. Dac m sura i puterea,
pozi iona i sonda cu s geata ndreptat c tre sarcin .

35

Figura 14
Not
Exemplul de conectare de mai sus nu este recomandat f
o sond de
tensiune conectat pentru a asigura sincronizarea m sur torilor la sursa
extern . Dac este utilizat configura ia prezentat , trebuie introdus o
frecven de referin intern .

2.7. Conectarea ansamblurilor de tensiune/curent de intrare


2.7.1. Tipuri de ansambluri
Pot fi conectate dou tipuri de ansambluri de intrare seria 5500, tensiune i curent,
alternativ la acela i modul de tensiune/curent de intrare 61MZP cu ajutorul cablului
de interfa cu conector cu 25-pini. Aceste intr ri sunt atenuate la semnale de
tensiune joas care pot fi m surate de Mavosys 10.

2.7.2. Aten ie
Acest echipament a fost testat i se conformeaz cerin elor de emisii i/sau
imunitate. mp mntarea de protec ie a Mavosys 10 i a ansamblurilor de
tensiune/curent trebuie conectate la aceea i mas de referin . Altfel vor ap rea
interferen e nedorite.

36

2.7.3. Diagrama de asamblare a ansamblurilor


Mai jos sunt prezentate fotografii ale ansamblurilor de tensiune model 5536 i
ansamblurilor de curent model 5537. Consulta i etichetele de asamblare a
ansamblurilor din Capitolul 2.7.4.

Figura 15

Figura 16

2.7.4. Componente ansamblu


Nr
1

2
3

Func ie
Modul de tensiune. Accept patru canale de tensiune 5-600Vrms (AC
sau DC), 1000Vpk, canale de tensiune A, B, C plus neutrul sau masa.
Domeniul de tensiune neutru-mas : 0.5 20Vrms (AC sau DC
Modul de curent. Accept patru canale de curent 0.01-5Arms i pn la
#12 fire AWG. Domeniul de m surare permite 25Apk.
Cabluri de date. Permit conectarea ansamblurilor de m surare la
Mavosys 10. Lungimea cablului este 3 (0.9m).

37

2.7.5. Exemplu: Conectarea ansamblului de tensiune


Figura de mai jos prezint panoul din spate al unei unit i 61STD cu dou module de
intrare (61MZP) conectate la ansamblul de tensiune i curent cu cle ti de ferit
externi instala i.

Figura 17

2.7.6. Carcase op ionale


Carcasa op ional NEMA pentru unitatea 61STD (f
afi aj) conectat la ansamblul
de tensiune/curent este disponibil de la GMC-I Messtechnik GmbH. Consulta i
Anexa A. Accesorii op ionale, pentru detalii.

38

2.8. Conectorii intr rilor digitale


2.8.1. Conexiuni de intrare digitale
Modelul 61MDN este un modul de intrare digital cu opt canale, care ofer
utilizatorului posibilitatea de a monitoriza semnale digitale de tip on/off, cum sunt
indicatorii de pozi ie a ntrerup toarelor sau comutatoarelor. Func ionalitatea intr rilor
poate fi configurat n func ie de canal pentru a oferi deasemenea interval de
sincronizare, num rare de impulsuri, m surare KYZ sau pentru a oferi controlul
start/stop al monitoriz rii. Fiecare canal poate fi etichetat individual, este declan abil
iar polaritatea este setat ca N/O sau N/C.
Fotografia de mai jos prezint modulul de intrare digital f
conectorul extern.

Figura 18
Unu logic sau stare HI nseamn ca nivelul tensiunii trece peste 3.5 vol i iar zero
logic sau stare LO nseamn c nivelul tensiunii scade sub 1.0 vol i. Nivelul maxim al
semnalului este 150Vac sau 150Vdc. Dac intr rile sunt configurate pentru semnale
AC n loc de semnale DC, starea este determinat n func ie de valolarea rms a
semnalului AC. Aceasta ca m ri i timpul de r spuns, deoarece valoarea rms este
calculat pe o fereastr de 100 ms pentru sistemele la 50 sau 60 Hz.
Tranzi iile logice vor fi marcate in tip cu o rezolu ie de ordinul milisecundelor i vor fi
disponibile pentru compararea simultan de c tre utilizator cu datele colectate de la
alte module (V, I, alt intrare digital , etc). Un eveniment poate fi setat s apar la o
schimbare a st rii (declan are front) sau la o anumit stare, HI/LO (declan are nivel).
Astfel de evenimente pot fi utilizate pentru a declan a alte module i/sau instrumente
pentru a nregistra date.
Ecranele M surare vor raporta starea curent a intr rilor. Graficele Tendin
i
Evenimente vor indica nivelul semnalului n starea 1 sau 0 la momentul stoc rii
datelor, ca i datele de form de und . Nu exist valoare min/max/medie, doar
valoarea instantanee.

39

3. Diagrame de circuit pentru monitorizarea puterii


3.1. Conectarea puterii la conexiunile de Tensiune/Curent
3.1.1. Conexiunile de tensiune i curent
Aceast sec iune con ine diagramele conexiunilor de tensiune i curent necesare
pentru efectuarea m sur torilor de putere. Mavosys 10 trebuie manevrat cu grij .
Dup despachetarea unit ii, verifica i dac toate obiectele comandate sunt prezente.
Contacta i departamentul de vnz ri GMC-I Messtechnik GmbH dac lipse te sau
este deteriorat vre-un obiect.
eza i Mavosys 10 pe o suprafa uscat , plat sau monta i unitatea folosind un
suport corespunz tor sau carcasa corespunz toare. Este necesar accesul la
conexiunile de comunica ie i m surare a puterii.
Consulta i ilustra iile din Capitolul 2. Comenzi, indicatori si conectori pentru loca ia
diferi ilor conectori afla i pe panoul din spate al unit ii.

Aten ie!
Conectarea incorect a acestui instrumentul poate duce la moarte,
nire grav sau incendiu.Citi i i n elege i acest manual nainte de a
conecta instrumentul. Respecta i instruc iunile de instalare i utilizare
atunci cnd folosi i acest instrument.
Conectarea acestui instrument trebuie s fie efectuat n conformitate
cu Codul Electric Na ional (ANSI/NFPA 70-2008) din SUA i orice alte
cerin e de siguran suplimentare aplicabile instala iei dumneavoastr .
Instalarea, utilizarea i ntre inerea acestui instrument trebuie efectuat
doar de c tre personal calificat. Codul Electric Na ional define ite o
persoan calificat ca o persoan care are abilit ile si cuno tin ele
despre construc ia i utilizarea echipamentelor i instala iilor electrice i
care a beneficiat de o instruire de siguran despre pericolele implicate.
Persoanele calificate care lucreaz la sau n apropierea conductorilor
electrici sub tenisune trebuie s respecte practicile i procedurile de
lucru de siguran
aplicabile inclusiv purtarea echipamentului de
protec ie personal n conformitate cu Standardul pentru Cerin e de
Siguran pentru Locul de Munc (ANSI/NFPA 70E-2004) din SUA i
orice alt cerin de siguran aplicabil instala iei dumneavoastr .

40

3.1.2. Preacau ii de siguran


Urm toarele precau ii de siguran
trebuie respectate oricnd efecuta i orice
conexiune de tensiune sau curent la Mavosys 10.

Conecta i mp mntarea de siguran


conexiuni.

Cnd conecta i circuite electrice sau echipamente generatoare de impulsuri,


ntrerupe i circuitele. NU instala i nici o conexiune cu instrumentul n circuite
alimentate.

Conexiunile trebuie efectuate mai nti la instrument i apoi la circuitul care


trebuie monitorizat.

Purta i echipament de protec ie personal, inclusiv ochelari de protec ie


nu i izolatoare atunci cnd face i conexiuni la circuite de putere.

Minile, nc
rile i podeaua trebuie s
conexiuni la o linie de putere.

Asigura i-v c unitatea este oprit (OFF) nainte de conectarea sondelor la


panoul din spate.

nainte de fiecare utilizare, inspecta i toate cablurile pentru a descoperi rupturi


sau cr
turi ale izola iei. nlucui i imediat cablurile defecte.

Ansamblurile trebuie conectate mai nti la Mavosys 10 i apoi la circuitul care


trebuie monitorizat.

Dac echipamentul este utilizat ntr-un mod nespecificat n acest manual,


protec ia oferit de echipament poate fi diminuat .

(verde) nainte de a efectua orice alte

fie uscate atunci cnd face i

Aten ie!
Pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare sau r nire, este
recomandat s efectua i conexiunile cu toate circuitele de-energizate iar
conductorii de curent s fie proteja i cu siguran e. Dac este necesar s
efectua i conexiuni la circuite energizate, acestea trebuie efecutate de
tre personal calificat, DOAR cu echipament de protec ie personal.

Aten ie!
Pentru a reduce riscul de electrocutare sau arsuri, conecta i ntotdeauna
mp mntarea de siguran naintea tuturor celorlalte conexiuni.

41

Aten ie!
Pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare sau r nire, este
recomandat ca intr rile de m surare a tensiunii s fie protejate cu
siguran e. Siguran ele trebuie s se afle ct mai aproape de sarcin
posibil, pentru a maximiza protec ia.

Aten ie!
Pentru o protec ie continu mpotriva pericolelor de incendiu i
electrocutare, nlocui i siguran ele doar cu unele de acela i tip i valori
nominale cu siguran a recomandat . Utiliza i doar siguran e rapide
pentru 600V. Tipul de siguran recomandat este Littelfuse, KLKD0.300,
600V AC/DC, 0.3A, rapid .

Aten ie!
Nu nlocui i siguran a dac defec iunea se repet . O defec iune repetat
indic o condi ie care nu se va rezolva cu nlocuirea siguran ei.
Consulta i un tehnician calificat.

3.1.3. Reguli pentru efecutarea conexiunilor


Consulta i diagrama corespunz toare pentru a conecta intr rile de tensiune/curent.

Asigura i-v c
conexiunile.

Conecta i cablurile de date. Introduce i cablurile de m surare n conectorii


corespunz tori afla i pe panoul din spate al Mavosys 10.

ndep rta i capacele de protec ie ale terminalelor modulului de tensiune de


intrare.

Poza i cablurile de m surare ntr-o manier sigur n conformitate cu bunele


practici i codurile locale.

Conecta i prima dat


conexiuni.

Conecta i sursa de putere la modulele de tensiue i curent de intrare. Ata i


conexiunile de tensiune ale fazelor A, B i C i neutrul, dac este cazul, la
terminalele cu urub de la modulul de tensiune de intrare (5-600 Vrms, pn la
#12 fire AWG). 61MVS se conecteaz ntr-un mod similar.

Remonta i capacele de protec ie ale terminalelor modulului de tensiune.

toate circuitele sunt de-energizate nainte de a efectua

cablul de mas , nainte de efectuarea oric rei alte

42

Cnd utiliza i 61MZP cu ansambluri externe de curent (553XAPOD), trece i


conductorii secundarului transformatorului de curent (CT) (0.01-5 Arms i
pn la #12 fire AWG) prin tuburile de curent aflate pe fa a modulului de
intrare. S ge ile de pe modulul de intrare sunt ndreptate de la surs spre
sarcin .

Cnd folosi i modulele de curent 61MAS1 sau 61MAS5, cu CT interne,


conecta i firele ntr-o manier asem
toare cu 5537APOD.

Cnd utiliza i 61MAC cu CT tip cle te externe, respecta i specifica iile de


curent i tensiune ct i s geata care indic direc ia sarcinii.

Porni i instrumentul Mavosys 10 prin ap sarea comutatorului de alimentare


(ON). Continua i cu Capitolul 4. Descirere opera ional .

43

3.2. O singur faz


Conexiune
Tip: O singur faz

Figura 19

Aten ie!
Conexiunile trebuie efectuate n conformitate cu toate cerin ele de
siguran aplicabile instala iei dumneavoastr .
Not
Conectarea piciorului CT la mas este recomandat , dar nu este
necesar pentru func ionarea corespunz toare.

44

3.3. Ramifica ie faz


Conexiune
Tip: Ramifica ie faz

Figura 20

Aten ie!
Conexiunile trebuie efectuate n conformitate cu toate cerin ele de
siguran aplicabile instala iei dumneavoastr .
Not
Conectarea piciorului CT la mas este recomandat , dar nu este
necesar pentru func ionarea corespunz toare.

45

3.4. Trei faze, conexiune stea cu 4 fire


Conexiune
Tip: Trei faze, conexiune stea cu 4 fire
Mod conectare: Stea

Figura 21

Aten ie!
Conexiunile trebuie efectuate n conformitate cu toate cerin ele de
siguran aplicabile instala iei dumneavoastr .
Not
Conectarea piciorului CT la mas este recomandat , dar nu este
necesar pentru func ionarea corespunz toare.

46

3.5. Trei faze, conexiune delta


Conexiune
Tip: Trei faze, conexiune delta
Mod conectare: Delta

Figura 22

Aten ie!
Conexiunile trebuie efectuate n conformitate cu toate cerin ele de
siguran aplicabile instala iei dumneavoastr .
Not
Conectarea piciorului CT la mas este recomandat , dar nu este
necesar pentru func ionarea corespunz toare.

47

3.6. Trei faze, 2-Watt Delta


Conexiune
Tip: Trei faze, 2-Watt Delta
Mod conectare: Delta

Figura 23

Aten ie!
Conexiunile trebuie efectuate n conformitate cu toate cerin ele de
siguran aplicabile instala iei dumneavoastr .
Not
Conectarea piciorului CT la mas este recomandat , dar nu este
necesar pentru func ionarea corespunz toare.

48

3.7. 2 Element f

Canalul de tensiune B

Conexiune
Tip: 2 Element f
Canalul de tensiune B
Mod conectare: Delta

Figura 24

Aten ie!
Conexiunile trebuie efectuate n conformitate cu toate cerin ele de
siguran aplicabile instala iei dumneavoastr .
Not
Conectarea piciorului CT la mas este recomandat , dar nu este
necesar pentru func ionarea corespunz toare.

49

3.8. 2 Element f

Canalul de tensiune C

Conexiune
Tip: 2 Element f
Canalul de tensiune C
Mod conectare: Delta

Figura 25

Aten ie!
Conexiunile trebuie efectuate n conformitate cu toate cerin ele de
siguran aplicabile instala iei dumneavoastr .
Not
Conectarea piciorului CT la mas este recomandat , dar nu este
necesar pentru func ionarea corespunz toare.

50

4. Descriere opera ional


4.1. Set ri de intrare
4.1.1. Introducere
Acest capitol con ine descirerea opera ional a func iilor hardware ale Mavosys 10,
configurabile prin software-ul din seria Encore sau prin interfa a op ional , dac este
instalat . Sec iunea A descrie dispozitivul extern de comunica ie i aplica iile
software necesare pentru utilizarea de la distan (remote) a Mavosys 10. Sec iunea
B descrie Mavosys 10 ca unitate independent cu ecranul LCD instalat.
Pentru informa ii detaliate despre utilizarea remote a Mavosys 10, consulta i
Manualul de utilizare pentru software-ul din seria Encore. Pentru utilizarea local i
descrierea func ional a afi ajelor, consulta i Manualul de utilizare pentru interfa a
op ional Mavosys 10 (consulta i GMC-U Messtechnik GMBH pentru disponibilitate).

4.1.2. Platform analizor virtual


Mavosys 10 utilizeaz conceptul de analizor virtual pentru pentru inerfa area cu
designul modular al cadrului. Utilizarea Mavosys 10 depinde de tipul de module de
intrare/ie ire instalate pe panoul din spate al instrumentului. A a cum este descris n
Capitolul 2. Comenzi, indicatori i conectori, Mavosys 10 Standard poate avea
maxim 4 module, cu conexiuni independente i separate pentru fiecare modul de
intrare/ie ire.Utilizatorul poate configura pn la patru analizoare virtuale, n func ie
de tipurile de module instalate. Instrumentul este setat fin fabrica ie s mperecheze
modulele de tensiune i curent din slot-urile adiacente, pentru a forma un analizor
virtual. Dac sunt prezente dou seturi de module de tensiune i curent, vor exista
dou analizoare virtuale. Dac exist un modul de tensiune i trei module de curent,
fiecare modul de curent va fi mperecheat cu modulul de tensiune, rezultnd trei
analizoare virtuale.
Analizoarele virtuale func ioneaz independent unul de cel lalt. Fiecare are propriul
set de iconi e func ionale n interfa a local , care la ap sare permit utilizatorului s
vizualizeze date. De exemplu, dup ce utilizatorul selecteaz Analizorul Virtual 2
configurat pentru monitorizarea tensiunii i curentului, utilizatorul poate ap sa apoi
iconi a Meter pentru a vizualiza valorile m surate de tensiune i curent. Un concept
similar se aplic pentru Scope (osciloscop), Harmonics (armonice), Trend (tendin ),
Events (evenimente) si Setup (setare). Numele analizorului virtual poate fi specificat
de utilizator, de exemplu UPS#4.

51

4.1.3. Tipul circuitului


Trebuie s selecta i un tip de circuit atunci cnd colecta i date despre parametrii de
putere cum ar fi W, VA, PF i VAR. Dac nu selecta i tipul de circuit corespunz tor,
totalurile ABC nu vor fi calculate corect.
Mavosys 10 poate monitoriza urm toarele configura ii:
O singur faz
Split phase
Trei faze stea
Trei faze delta
Trei faze 2-Watt Delta
Generic
2 Element f
canalul de tensiune B
2 Element f
canalul de tensiune C
n timp ce monitoriza i oricare dintre configura iile de mai sus, Mavosys 10 poate fi
conectat deasemena s monitorizeze tensiunea i curentul nul-mas .

4.1.4. Factori de scalare


Defini ie: Factorii de scalare reprezint raportul dintre intrare i ie ire pentru un
anumit transformator de curent (CT) sau de poten ial (PT). Factorii de scalare sunt
introdu i n Mavosys 10 (din software-ul din seria Encore sau folosind interfa a
local ) i apoi sunt nmul i automat cu tensiunea i curentul m surat astfel nct vori
fi afi ate i nregistrate valorile corecte.
Dac conexiunile de tensiune i curent sunt efecutate f
s folosi i nici unul dintre
dispozitivele men ionate mai sus, factorul de scalare trebuie setat la 1.
Cnd se folosesc: Factorii de scalare diferi i de 1 trebuie introdu i n urm toarele
situa ii.
Este conectat o sond de curent GMC-I Messtechnik GmbH la un CT instalat
permanent
Conexiunile de curent sunt efecutate folosind o cutie ISO de la GMC-I
Messtechnik GmbH
Conexiunile de tensiune sunt efectuate folosind un PT
Domeniu: Factorul de scalare intrudus trebuie s fie ntre 0.001 i 999900

52

4.2. Colectarea datelor


4.2.1. Monitorizarea n timp real
Mavosys 10 v permite s vizualiza i fenomenul de calitate a puterii n timp real.
Instrumentul poate captura i procesa date n timp real, permi nd utilizatorului s le
vizualizeze n modul Scope sau Meter.

4.2.2. Monitorizarea evenimentelor


Func ia de colectare a datelor a Mavosys 10 contrileaz cum sunt nregistrate
evenimentele i cum sunt salvate n memorie n timpul monitoriz rii unui sistem
electric. Aceast func ie const n setarea intervalului pentru valorile sincronizate,
pragurile parametrilor i capturarea formelor de und .

4.2.3. Cnd se monitorizeaz evenimente


Mavosys 10 poate monitoriza un sistem electric n situa iile n care m sur torile n
timp real n modul osciloscop sau multimetru nu ofer datele necesare pentru
diagnosticarea problemei. Timpul de monitorizare a circuitului poate varia de la
cteva minute pn la c teva s pt mni sau mai mult, n func ie de aplica ie.

4.2.4. Pragurile parametrilor


Pragul este o valoare introdus de utilizartor (limit ) pe care Mavosys 10 o compar
cu o m sur toare pentru a decide dac apare un eveniment. De exemplu, pe un
circuit cu o tensiune nominal de 120 Vrms, limitele superioar i inferioar pot fi
setate la 132V i 108V. Dac tensiunea de intrare dep
te 132Vrms sau scade
sub 108Vrms, limita este dep it i evenimentul se produce. Mavosys 10 salveaz
aceast dep ire a limitei n memorie ca eveniment. Revenirea la normal va fi
salvat deasemenea ca eveniment.

4.2.5. Setarea
Setarea reprezint o list de praguri de parametrii i set ri pentru capturarea
formelor de und pentru fiecare canal, care controleaz modul n care Mavosys 10
nregistreaz datele despre evenimente. n esen , o setare este lista criteriilor
folosite de Mavosys 10 pentru a determina ce constituie un eveniment i ce date
despre forma de und sunt salvate cnd apare un eveniment.

4.2.6. Eveniment
Evenimentul reprezint orice date pe care Mavosys 10 le salveaz n memorie, n
general bazat pe dep irea unor praguri de m surare programate, dar incluznd i
revenirea m sur torii la normal.

53

4.2.7. Capturarea formei de und


O func ie care salveaz formele de und de tensiune i/sau curent care au aparut n
timpul evenimentului.
Not
Capturarea formei de und consum mult mai mult memorie dect
capturarea textual . Planificarea atent a parametrilor pentru care dori i
sa captura i formele de und va cre te num rul de evenimente care pot
fi salvate n memorie.

4.3. Func ii de memorie


4.3.1. Memorie backup
Mavosys 10 folose te o memorie intern flash nevolatil de 4MB pentru stocarea
programului. Datele nu se vor pierde dac este ndep rtat bateria.

4.3.2. Memorie flash pentru stocarea datelor


Mavosys 10 dispune de o memorie flash de 1GB, n func ie de specifica iile
utilizatorului.

54

Sec iunea A: Interfa a de comunica ie extern


4.4. Utilizarea remote cu ajutorul computerului
4.4.1. Introducere
Aceast sec iune ofer informa ii despre conectarea Mavosys 10 pentru comunica ie
extern la un computer folosind software-ul Encore Series.

4.4.2. Ghid pentru utilizarea interfe ei remote


Pentru mai multe informa ii despre utilizarea Mavosys 10 cu ajutorul unui computer,
consulta i Manualul de utilizare pentru software-ul Encore Series.

4.4.3. Cerin e computer


Computerul trebuie s fie echipat cu aceea i interfa de comunica i ca i Mavosys
10. De exemplu, dac instrumentul folose te Ethernet, computerul trebuie de
asemenea s utilizeze Ethernet.

4.4.4. Interfa a de comunica ie


Exist cinci tipuri de conectori pe panoul din spate al Mavosys 10 pentru comunica ia
cu un computer remote:
RK-45 pentru conexiune 10BaseT prin cablu Ethernet c tre o re ea sau un
computer. Conectorul RJ-45 poate fi deasemenea utilizat pentru conectarea
unui modem extern.
RS-485 pentru conectarea 10BaseT folosind un cablu cross.
Port de comunica ie USB (viitor)
COM 1, port de comunica ie RS-232 cu 9 pini
Conector pentru cablu de anten GPS (op ional)
Consulta i Capitolul 2 pentru diagramele conectorilor de pe panoul din spate al
Mavosys 10.

Aten ie!
Instalarea i conectarea Mavosys 10 la o re ea de comunica ie trebuie
efectuat doar de c tre personal calificat.

55

4.5. Setarea conexiunii prin Modem


4.5.1. Modem extern
Mavosys 10 este conectat pentru utilizarea modemului prin instalarea unui modem
op ional terestru i conectarea la o linie telefonic local prin portul de comunica ie
RJ-45 10BaseT. Modemul extern model 61MDM este disponibil de la GMC-I
Messtechnik GmbH ca accesoriu op ional pentru Mavosys 10.
Comunica ia prin intermediul modemului este deasemenea posibil
i wireless.
Mavosys 10 suport serviciile GSM i GPRS prin instalarea modemurilor wireless
op ionale 61GSM-US sau 61GSM-EU. GSM este un sistem de comunica ie prin
modem care suport viteze de transfer a datelor de pn la 9kbps. GPRS este un
serviciu ad ugat la GSM care poat ecre te viteza de transfer pn la aproximativ
40kbps.
Serviciul de comunica ie este sarcina utilizatorului, nu a GMC-I Messtechnik GmbH.

4.5.2. Ghid de referin


Instruc iunile pentru utilizarea remote i configurarea Mavosys 10 DataNode pentru
comunica ia cu ajutorul modemului, sunt descrise n sec iunea urm toare. Procedura
descrie utilizarea Mavosys 10 cu toate conexiunile efectuate corect i unitatea
complet opera ional .

56

4.6. Configurarea Mavosys 10 DataNode pentru comunica ia prin


modem
4.6.1. Mavosys 10 DataNode
Mavosys 10 DataNode poate fi configurat s comunice cu software-ul Encore Series
ce ruleaz pe un computer (sau 5502/5504 InfoNode) folosind un modem terestru
(vs. modemuri GSM/GPRS wireless). Pentru a func iona corect comunica ia, un
modem compatibil trebuie conectat la portul serial aflat pe panoul din spate al
Mavosys 10, ct i la computer (fie modem intern, fie extern). Modemul recomandat
pentru Mavosys 10 este 61MDM, care este un modem de 56kbps.
Not
Mavosys 10 poate colecta cantit i mari de date, n func ie de cum este
setat i de cantitatea de evenimente. 10 MB de date pe zi nu este
neobi uit. Downloadarea acestor date de la mai multe unit i Mavosys
10 prin modemuri analogice poate sa fie nepractic n sisteme mari,
deoarece timpul de downloadare multiplicat cu num rul de unit i poate
dep easc timpul selectiv. Un modem de 56kbps va downloada
nominal maxim 3-5 kocte i pe secund , ceea ce ar necesita aproximativ
o or pentru downloadarea datelor dintr-o zi. Num rul de forme de und
per eveniment i num rul parametrilor jurnaliza i ar trebui limitat pentru
astfel de aplica ii.

4.6.2. Procedura
Configurarea Mavosys 10 DataNode pentru comunica ia prin modem const n etape
majore: setarea modumului pentru utilizarea cu unitatea Mavosys 10; configurarea
computerului pentru comunica ia prin modem cu Mavosys 10; configurarea
comunica iei Mavosys 10 pentru utilizarea modemuluil setarea re elei de dial-up
pentru computer; setarea Mavosys 10 DataNode n software-ul Encore Series.
Urma i instruc iunile de mai jos pentru a configura sistemul pentru comunica ia prin
modem.
PAS 1: Setarea modemului pentru utilizarea cu unitatea Mavosys 10
1.1. Conecta i modemul la portul serial al computerului cu un cablu serial direct.
1.2. Folosi i HyperTerminal pentru a v conecta la modem cu urm toarele set ri
Set ri HyperTerminal:
Baud
115200
Bi i de date 8
Paritate
F
Bi i de stop 1
1.3. Dezactiva i func ia ECHO cu comanda ATE0<cr>
1.4. Activa i protocolul hardware RTS/CTS cu comanda AT&K3<cr>
1.5. Salva i modific rile n memoria modemului cu comanda AT&W<cr>

57

PAS 2:
2.1. Conecta i un cablu Ethernet cross (tipic, de culoare portocalie) de la portul
RJ-45 al Mavosys 10 la portul Ethernet al computerului.
2.2. Selecta i Start > Control Panel > Network Connections
2.3. n func ie de tipul de modem i alte op iuni de comunica ie din computer, va fi
afi at un ecra similar cu cel din exemplul de mai jos. Click dreapta pe Local
Area Connection pentru a afi a meniul contextual.

2.4. Selectan i Properties din meniul ap rut pentru a afi a ecranul Local Area
Connection Properties de mai jos.

58

2.5. Ap sa i Internet Protocol (TCP/IP) i apoi ap sa i pe butonul Properties. Va fi


afi at urm torul ecran:

2.6. Selecta i Use the following IP address pentru a seta IP-ul ntr-un domeniu
compatibil cu Mavosys 10. Dup ce ap sa i butonul radio, cmpurile pentru
introducerea adresei IP i a m tii de subre ea vor fi activate.
Dac acesta este este un sistem neinstalat unde adresa IP a Mavosys 10
nu a fost configurat de utilizator, folosi i set rile implicite de mai jos:
Set ri implicite: Adresa IP
192.168.0.5
Subnet Mask
255.255.255.0
Dac adresa IP a Mavosys 10 a fost deja configurat , atunci primele trei
grupuri de cifre din adres trebuie sa fie la fel. Ultimul grup trebuie s fie n
domeniul 1 255, dar nu trebue s fie acela i cu Mavosys 10.
2.7. Cnd a i terminat de configurat adresa IP, ap sa i butonul OK.

59

PAS 3: Configurarea comunica iei Mavosys 10 pentru utilizarea modemului


3.1. Deschide i un browser web, de ex. Internet Explorer i introduce i adresa IP
implicit 192.168.0.20 n bara de adrese.
3.2. Dup ce a i introdus adres IP, ap sa i butonul Go sau ap sa i Enter. Va fi
afi at ecranul de log-in al Mavosys 10.

Introduce i Utilizatorul i Parola configurate de utilizator.


Dac acestea nu au fost configurate de utilizator, folosi i urm toarele
valori implicite: n cmpul User introduce i admin iar n cmul Password
introduce i password.
Not
Utiliza

i caractere minuscule cnd introduce i utilizatorul i parola.

3.3. Dup introducerea utilizatorului i parolei, ap sa i butonul OK. Va fi afi at


pagina de pornire Mavosys 10 (Home Page).

60

3.4. Ap sa i iconi a Setup din bara din partea stng . Va fi afi at


setare a Mavosys 10.

pagina de

3.5. n sec iunea TCP/IP seta i IP Address, Subnet Mask i Gateway pentru LANul nude va fi conectat unitatea. Tipic, masca de subre ea va fi
255.255.255.0 iar Gadetway 0.0.0.0. Consulta i departamentul IT dac este
necesar o configura ie diferit .
3.6. Specifica i instrumentul la care se aplic setarea portului serial. Ap sa i pe
Used for pentru meniul desf ur tor i selecta i Modem (PPP).
3.7. Contiua i la c su a de setare PPP i asigura iv c este Enabled. Ap sa i
butonul radio Yes. DataNodeIP i RemoteIP r mn la valorile implicite. irul
PPP Modem Init (Ini ializare) trebuie deasemenea l sat la setarea implicit
(care apare ca spa iu gol).
Not
Utiliza
ir.

i un ir de ini ializare diferit dac modemul necesit un anumit

3.8. Cnd a i terminat cu setarea Mavosys 10 pentru utilizarea modemului, ap


Submit Changes din partea de jos a paginii.

3.9. Deconecta i cablul Ethernet cross de la instrument i computer. Conecta i


isntrumentul la LAN folosind cablul Ethernet standard (de obicei, de culoare
gri).
3.10. Reconfigura i computerul pentru utilizare normal pe LAN, opera iune care
necesit de obicei restaurarea configura iei originale modificate la pasul 2.1.
3.11. Mavosys 10 poate fi acum contactat folosind software-ul Encore Series.

61

PAS 4: Setarea re elei de dial-up de la computer


4.1. Re eaua de dial-up trebuie setat pe computerul care ruleaz software-ul
Encore Series. Aceasta va permite modemului computerului s comnuice cu
modemul instrumentului Mavosys 10. Re eaua de dial-up utilizeaz func iile
de comunica ie tipice ale sistemului de operare Windows Xp sau sistme
similare.
4.2. Selecta i Start > Control Panel > Network Connections. Va fi afi at fereastra
Network Connections
4.3. Click pe Creat a new connection din bara din stnga

4.4. Urma i instruc iunile de pe ecran din c su ele de dialog i introduce i


informa iile corespunz toare. Include i un nume pnetru conexiune.
4.5. Dup crearea noii loca ii, noua iconi care reprezint informa ile introduse
de dumneavoastr va ap rea n lista de re ele dial-ul.
4.6. Click dreapta pe noua iconi , apoi selecta i Properties din meniul contextual.
Va fi afi at urm torul ecran:

62

4.7. Click pe tab-ul Networking. Va fi afi at urm torul ecran:

4.8. Ap sa i Internet Protocol (TCP/IP) i apoi ap sa i pe butonul Properties. Va fi


afi at urm torul ecran:

4.9. Selecta i Use the following IP address pentru a seta IP-ul ntr-un domeniu
compatibil cu Mavosys 10. Dup ce ap sa i butonul radio, cmpurile pentru
introducerea adresei IP i a m tii de subre ea vor fi activate.
4.10. Introduce i adresa IP implicit 192.168.1.101 n cmpul pentru adresa IP, sau
adresa IP a modemului care a fost programat la pasul 3.

63

PAS 5: Setarea Mavosys Data Node n Software-ul Encore Series


5.1. Mavosys 10 DataNode poate fi ad ugat acum la sistemul Encore Series ca
DataNode folosind comunica ia prin modem
5.2. Numele re elei de Dial-Up i set rile sunt automat detectate de Encore
Series i vor ap rea sub folderul Network Connections
5.3. n arborele de setare i n c su a din tab-ul Communications, selecta i loca ia
dorit pentru dial-up pentru DataNode-ul corespunz tor
De exemplu: Ecranul de mai jos prezint numele loca iei de dial-ul SDGE Test 2.

4.7. Setarea conexiunii prin COM 1 RS232


Conecta i un cap t al conectorului cu 9 pini RS232 la portul COM 1 RS232 aflat pe
panoul din spate al Mavosys 10. Conecta i cel lalt cap t al conectorului RS232 la
orice port serial COM disponibil al computerului dumneavoastr . Portul COM 1
RS232 poate fi deasemenea utilizat pentru a conecta un modem extern op ional,
inclusiv celular GSM.
Not
Conexiunea RS232 nu este opera ional momentan. Op iune viitoare.

4.8. Setarea conexiunii prin anten GPS


4.8.1. Cerin e anten
Mavosys 10 se conformeaz cerin elor pentru emisii i imunitate cu lungimea cablului
de anten de 100 ft. Lungimi mai mari de 100 ft pot duce la interferen e nedorite.
Trebuie utilizate cabluri ecranate i conectori ecrana i atunci cnd conecta i
dispozitive extere la portul pentru anten GPS al Mavosys 10.

4.8.2. Ghid de referin


Instruc iunile pentru utilizarea remote i pentru conectarea sunt descrise n Manualul
de utilizare pentru software-ul Encore Series. Este descris utilizarea Mavosys 10 cu
toate conexiunile efectuate corect i unitatea complet opera ional .
64

Sec iunea B: Utilizarea local


4.9. Unitate independent
4.9.1. Interfa a cu utilizatorul op ional
Mavosys 10 poate func inona ca unitate independent cu ajutorul interfe ei cu
utilizatorul op ionale LCD. Ecranul sensibil la atingere este montat n partea din fa a
op iunii pentru montare n rack, sau ca panou independent, n func ie de specifica iile
utilizatorului. Panoul LCD ofer acces imediat la monitorizarea tuturor parametrilor i
configura iilor de m surare.
Utilizarea local a Mavosys 10 const n conectarea cablurilor de m surare,
verificarea corectitudinii conexiunilor de m surare i verificarea curentului i tensiunii
monitorizate

4.9.2. Selectarea limbii


Meniurile pentru interfa a op ional a Mavosys 10 sunt disponibile n mai multe limbi.
Utilizatorul poate seta afi ajul la una dintre limbile disponibile. Limba implicit este
engleza.

4.9.3. Ghid de referin


Consulta i Manualul de utilizare pentru Interfa a cu utilizatorul pentru Mavosys 10
(consulta i GMC-I Mestechnik GmbH pentru disponibilitate) pentru instruc iuni
detaliate despre setarea i utilizarea Mavosys 10 folosind panoul LCD.

4.9.4. Precau ii de siguran


Urm toarele precau ii de siguran trebuie respectate de fiecare dat cnd este
efectuat o conexiune de curent sau tensiune la Mavosys 10.
Conecta i mp mntarea de siguran (verde) nainte de a efectua orice alte
conexiuni.
Cnd conecta i circuite electrice sau echipamente generatoare de impulsuri,
ntrerupe i circuitele. NU instala i nici o conexiune cu instrumentul n circuite
alimentate.
Conexiunile trebuie efectuate mai nti la instrument i apoi la circuitul care
trebuie monitorizat.
Purta i echipament de protec ie personal, inclusiv ochelari de protec ie i
nu i izolatoare atunci cnd face i conexiuni la circuite de putere.
Minile, nc
rile i podeaua trebuie s fie uscate atunci cnd face i
conexiuni la o linie de putere.
Asigura i-v c unitatea este oprit (OFF) nainte de conectarea sondelor la
panoul din spate.

65

nainte de fiecare utilizare, inspecta i toate cablurile pentru a descoperi rupturi


sau cr
turi ale izola iei. nlucui i imediat cablurile defecte.
Ansamblurile trebuie conectate mai nti la Mavosys 10 i apoi la circuitul care
trebuie monitorizat.
Dac echipamentul este utilizat ntr-un mod nespecificat n acest manual,
protec ia oferit de echipament poate fi diminuat .

Aceste precau ii de siguran

sunt repetate unde este cazul n acest manual.

4.10. Utilizarea de baz


4.10.1. Acumulatori
Sursa de alimentare normal pentru Mavosys 10 este sursa de alimentare AC
50/60Hz 120/232Vac cu back-up de la acumulatorii interni. Adaptorul de alimentare
extern (fie adaptor AC/nc rc tor, fie convertor DC-DC) este utilizat pentru
nc rcarea acumulatorilor. nc rca i ntotdeauna complet acumulatorii nainte de
utilizare. Mavosys 10 va func iona alimentat de la adaptorul de alimentare i este
proiectat astfel, indiferent de starea de nc rcare a acumulatorilor.

4.10.2. Sursa de alimentare AC


Mavosys 10 poate fi alimentat de la o surs de alimentare AC 50/60Hz 120/230V ac.
Conecta i cablul de la ie irea adaptorului ac la conectorul de intrare de pe panoul din
spate al Mavosys 10. Conecta i cablul corespunz tor rii la o priz corespunz toare.

4.10.3. Procedura de pornire


Urma i ace ti pa i pentru a porni Mavosys 10 i a afi a ecranul de pornire. Ecranul
de pornire este denumit frecvent ca punctul de plecare pentru toate func iile majore
ale Mavosys 10.
Pas
1
2
3

4
5
6

Ac iune
Verifica i comutatorul de alimentare al Mavosys 10 s fie nchis (Off)
Veririfa i ca alimentarea circuitului care trebuie m surat s fie dezactivat
Conecta i cablurile de m surare pentru tipul de circuit care va fi m surat
a cum este descris n Capitolul 2. Consulta i diagrama de conectare
corespunz toare din Capitolul 3. Tensiunile nominale m surate sunt
120Vac per faz
i curentul de sarcin (n func ie de tipul modului sau
sondei de curent).
Porni i alimentarea circuitului care trebuie m surat
Porni i alimentarea Mavosys 10
Verifica i dac
LCD-ul (dac
exist ) afi eaz
informa ii specifice
instrumentului. Ecranul de pornire con ine iconi ele utilizate pentru
accesarea func iilor instrumentului.

66

Anexa A. Accesorii op ionale


A.1. Introducere
Aceast anex prezint accesoriile op ionale pentru Mavosys 10. Acoper
accesoriile hardware disponibile pentru acest instrument i aplica iile software GMC-I
Messtechnik GmbH utilizate pentru downloadarea i vizualizarea datelor pe un
computer.
Topic
Lista accesoriilor hardware
Op iuni hardware Carcase
Lista accesoriilor software

Pagina
67
71
85

Informa ii de comand
Pentru a comanda accesoriile, contacta i Departamentul de asisten
GMC-I Messtechnik GmbH la:

pentru produse

A.2. Lista accesoriilor hardware


Accesoriu

Num r component

Sonde de curent op ionale


Sonde de curent AC/DC tip cle te
Sond de curent AC/DC, 150A, cu adaptor AC
Sond de curent AC/DC, 150A, cu baterie
Sond de curent AC/DC, 1500A, cu adaptor AC
Sond de curent AC/DC, 1500A, cu baterie

PR150/SP1 (Z817P)
PR150/SP2 (Z817N)
PR1500/SP7 (Z817Q)
PR1500/SP8 (Z817O)

Sonde AC Flex
Sond de curent FLEX, 30A/300A/3000A, 24
Sond de curent FLEX, 30A/300A/3000A, 36
Sond de curent FLEX, 30A/300A/3000A, 48
Sond de curent FLEX, 60A/600A/6000A, 24
Sond de curent FLEX, 60A/600A/6000A, 36
Sond de curent FLEX, 60A/600A/6000A, 48

RR-3035A-24
RR-3035A-36
RR-3035A-48
RR-6035A-24
RR-6035A-36
RR-6035A-48

Not
Pentru CT cu miez divizat i cu miez solid,
contacta i fabrica GMC-I Messtechnik GmbH

67

Sonde AC tip cle te


Sond de curent, 1 la 300A RMS
Sond de curent, 1 la 30A RMS
Sond de curent, 10 la 1000A RMS
Sond de curent, 10 la 3000A RMS
Sond de curent, 10 la 500A
Sond de curent AC, 1V/A, 1A
Sond de curent, 1 la 10A
Sond de curent, 10 la 3000A
Sond de curent AC, 5mV/A, 300A
Sond de curent AC, 1.5mV/A, 1000A
Sond de curent AC, 15mV/A, 100A
Cabluri de m surare op ionale
Cablu adaptor, Sond de curent 658 la 4300
Cablu adaptor, 4300/FLEX
Cablu de m surare o singur faz , 115V, US
Cablu de m surare o singur faz , 250V, Europa
Cablu de m surare o singur faz , 250V, UK
Cablu de m surare o singur faz , 250V, Australia
Adaptor cablu sond , Hypertronics la Redel
Adaptor alimentare sond Flex-R
Pachet accesorii cablu tensiune
Adaptor siguran tensiune, pentru conexiune o singur
faz
Adaptor siguran tensiune, pentru conexiune trei faze
Alimentare sonde
Adaptor AC, 110VAC, 9VDC, 200mA, US
Adaptor AC, 220VAC, 9VDC, 500mA, Euro
Adaptor AC, 240VAC, 9VDC, 500mA, UK
Module de intrare/ie ire
Modul de intrare, 600V, conectori de siguran
Modul de intrare, Tensiune/Curent, Ansamblu extern
Modul de intrare, 600V, terminale cu urub
Modul de intrare, Curent, interfa sond
Modul de intrare, Curent, CT intern, 1A
Modul de intrare, Curent, CT intern, 5A
Modul de intrare, digital, 8 canale, 125VDC
Modul de intrare, Capac gol panou
Clem de ferit extern

68

TR-2019B
TR-2021
TR-2022
TR-2022
TR-2500A
TR-2501
TR-2510A
TR-2520A
TR-2530A
TR-2540A
TR-2550A

(Z817E)
(Z817D)
(Z817F)
(Z817G)
(Z817B)
(Z817A)
(Z817C)

(Z817U)

CA-4300 (Z817H)
CA4300BNC (Z817S)
SPMEASCORD-US
SPMEASCORD-EURO
SPMEASCORD-UK
SPMEASCORD-AUST
TRTOREDEL
TRTORFLEX
VCP-4300
FVA-1
FVA-4
ACADP-PR9VUS
ACADP-PR9VEURO
ACADP-PR9VUK
61MVB (M819H)
61MZP (M819I)
61MVS (M819G)
61MAC (M819N)
61MAS1 (M819L)
61MAS5 (M819M)
61MDIN (M819S)
61FILR
115346-G1

Op iuni interfe e ansambluri


POD, 5A:5X, 4 canale, Interfa

extern , Terminal urub

POD, 5A:5X, 4 canale, Interfa

extern , Trecere fir

POD, 5A:20X, 4 canale, Interfa


POD, 1A:5X, 4 canale, Interfa
POD, 600V, 4 canale, Interfa

extern , Trecere fir


extern , Terminal urub
extern , Terminal urub

POD, 1000V, 4 canale, Interfa

5537 APOD (M819Q)


5533 APOD (M819O)
5534 APOD (M819P)
5536 APOD (M819K)

extern , Terminal urub

Carcase
Kit montare rack pentru Mainframe, cu afi aj

61RMTD

Kit montare rack pentru Mainframe, f

afi aj

61RMT

Kit montare rack pentru Mainframe, f

afi aj, metal

61RMTS

Cutie NEMA mare pentru Mainframe, f

afi aj

(M819U)
(M819V)

61WENCL (M819W)

Cutie un singur modul pentru Mainframe (61VCM/M818D)

61VENCL (M819X)

Suporturi, montare pe perete pentru Mavosys 10, pereche

61BRKTS (Z819G)

Kit montare rack pentru Switchgear (61SG/M819B, 61SGRMT (Z819I)


61SGD/M819C)
Alimentare Mainframe
Surs alimentare, 100-250VAC, Cablu US

61PSAC-US

Surs alimentare, 100-250VAC, Cablu Euro

61PSAC-EURO
(M819E)

Surs alimentare, 100-250VAC, Cablu UK

61PSAC-UK

Surs alimentare, 100-250VAC, Cablu Australia

61PSAC-AUST

Surs alimentare, 120-300VAC, Baterie sta ie

61PSDC-SB (M819F)

Mainframe
Mavosys 10 Mainframe, cu afi aj, Standard

61STD

Mavosys 10 Mainframe, f

61ST

afi aj

(M819A)

Mavosys 10 Mainframe, cu afi aj, Monitor pentru 61VCM


conformitatea tensiunii Unitate cu un singur modul
Op iuni sincronizare timp
Anten , GPS, cu montaj i cablu 10 ft

61GMSANT10 (Z819E)

Anten , GPS, cu montaj i cablu 100 ft

61GMSANT100(Z819F)

69

Op iuni de comunica ie
Cablu adaptor GMS, BNC la SMA

61CAGPS (Z819H)

Modem wireless digital

61GSM

Modem extern, 56k

61MDM

Cablu Ethernet, STD, 10BaseT, 5

10BTSTD

Cablu Ethernet, Null, 10BaseT, 6

10BTNUL

Ecran remote / Sensibil la atingere

61TD

(Z819D)

Accesorii diverse
Op iune nalt tensiune DC

61SGHDC

Modul Host/Comm, cu GPS

61HCG (M819D)

Modul Host/Comm, f

61HC

GPS

(M819J)

Manual pentru Managementul Energiei Electrice

HB114415

Manual pentru Analiza Calit ii Puterii

HB114414-S

70

A.3. Op iuni hardware - Carcase


A.3.1. Panou pentru montare n rack cu afi aj (61RMTD)
Diagrama de mai jos prezint panoul pentru montare n rack pentru cadrul principal
Mavosys 10 Standard (61STD), cu afi aj op ional (P/N 61RMTD). Specifica iile
distan elor pentru montaj sunt prezentate mai jos.

Figura 26. Panoul cu afi aj pentru montare n rack

71

A.3.2. Dimensiunile 61RMTD


Diagrama de mai jos prezint dimensiunile panoului cu afi aj pentru montare n rack
(61RMTD).
Not
Dimensiunile trebuie utilizate doar ca referin , si poti fi modificate f
notificare. Pentru ntreb ri, contacta i Departamentul de asisten pentru
produse GMC-I Messtechnik GmbH la +49 911 8602-0.

Figura 27. Dimensiunile 61RMTD

72

A.3.3. Dimensiunile 61RMTS


Diagrama de mai jos prezint
rack (61RMTS).

dimensiunile panoului f

afi aj pentru montare n

Not
Dimensiunile trebuie utilizate doar ca referin , si poti fi modificate f
notificare. Pentru ntreb ri, contacta i Departamentul de asisten pentru
produse GMC-I Messtechnik GmbH la +49 911 8602-0.

Figura 28. Dimensiunile 61RMTS

73

A.3.4. Dimensiunile 61SGD


Diagrama de mai jos prezint panoul pentru montare n rack pentru cadrul Mavosys
10 Switchgear, cu afi ajul op ional (P/N 61SGD). Mai jos sunt prezentate distan ele
pentru montare.
Not
Dimensiunile trebuie utilizate doar ca referin , si poti fi modificate f
notificare. Pentru ntreb ri, contacta i Departamentul de asisten pentru
produse GMC-I Messtechnik GmbH la +49 911 8602-0.

Figura 29. Dimensiunile 61SGD

74

A.3.4. Panoul f

afi aj pentru montare n rack (61RMT)

Diagrama de mai jos prezint panoul pentru montare n rack f


61RMT), dezasamblat. Panoul i mnarele privite din spate.

Figura 30. Panoul pentru montare n rack f

afi aj op ional (P/N

afi aj (dezasamblat)

Diagrama de mai jos prezint aceea i carcas de mai sus (P/N 61RMT), asamblat.
Panoul i manerele privite din fa

Figura 31. Panoul pentru montare n rack f


75

afi aj (asamblat)

A.3.6. Dimensiunile 61TD


Diagrama de mai jos prezint dimensiunile afi ajului sensibil la atingere (61TD).
Not
Dimensiunile trebuie utilizate doar ca referin , si poti fi modificate f
notificare. Pentru ntreb ri, contacta i Departamentul de asisten pentru
produse GMC-I Messtechnik GmbH la +49 911 8602-0.

Figura 32. Dimensiunile 61TD

76

A.3.7. Kit Carcas 4 ansambluri NEMA 116848-G1 cu 61BRKTS


Fotografia de mai jos prezint Kit-ul Carcas pentru 4 Ansambluri pentru cadrul
principal Mavosys 10 Standard (61STD), cu 4 module 61MSP.

Figura 33. Kit Carcas 4 Ansambluri NEMA (P/N 116848-G1)

Figura 34. Interiorul carcasei 4 Ansambluri NEMA Unitate 61STD cu cte dou
module de intrare de tensiune i curent; ansamblul sursei de alimentare apare n
partea dreapt a carcasei NEMA 4

77

A.3.8. Dimensiunile 61WENCL


Diagrama de mai jos prezint dimensiunile Kit-ului Carcas (61WENCL) pentru
unitatea Mavosys 10 Standard. Fotografiile 61WENCL sunt prezentate n capitolul
A.3.9. Kit Carcas NEMA (61WENCL) din pagina urm toare.
Not
Dimensiunile trebuie utilizate doar ca referin , si poti fi modificate f
notificare. Pentru ntreb ri, contacta i Departamentul de asisten pentru
produse GMC-I Messtechnik GmbH la +49 911 8602-0.

Figura 35. Dimensiuni 61WENCL


78

A.3.9. Kit-ul Carcas NEMA (61WENCL)


Mai jos sunt prezentate fotografiile kit-ului 61WENCL.

Figura 36. Kit Carcas NEMA (61WENCL)

Figura 37. Interiorul carcasei NEMA Unitate 61STD cu ansambluri de intrare de


tensiune i curent; ansamblul sursei de alimentare apare n partea dreapt

79

A.3.10. Dimensiunile 61VCM


Diagrama de mai jos prezint dimensiunile pentru unitatea Mavosys 10 cu un singur
modul Monitor pentru conformitatea tensiunii (61VCM).
Not
Dimensiunile trebuie utilizate doar ca referin , si poti fi modificate f
notificare. Pentru ntreb ri, contacta i Departamentul de asisten pentru
produse GMC-I Messtechnik GmbH la +49 911 8602-0.

Figura 38. Dimensiunile unit ii cu un singur modul (61VCM)

80

A.3.11. Ansamblul carcas pentru un singur modul (61VENCL)


Diagrama de mai jos prezint carcasa pentru 61VCM denumit Ansamblu Carcas
pentru un singur modul (61VENCL). Dimensiunile 61VENCL sunt prezentate n
Capitolul A.3.12 din pagina urm toare.

Figura 39. Ansamblu carcas pentru un singur modul

81

A.3.12. Dimensiunile 61VENCL


Diagrama de mai jos prezint
singur modul (61VENCL)

dimensiunile pentru Ansamblul carcas

pentru un

Not
Dimensiunile trebuie utilizate doar ca referin , si poti fi modificate f
notificare. Pentru ntreb ri, contacta i Departamentul de asisten pentru
produse GMC-I Messtechnik GmbH la +49 911 8602-0.

Figura 40. Ansamblu carcas pentru un singur modul

82

A.3.13. Dimensiunile 61BRKT


Diagrama de mai jos prezint dimensiunile pentru 61BRKT.
Not
Dimensiunile trebuie utilizate doar ca referin , si poti fi modificate f
notificare. Pentru ntreb ri, contacta i Departamentul de asisten pentru
produse GMC-I Messtechnik GmbH la +49 911 8602-0.

Figura 41. Dimensiunile 61BRKT

83

A.3.14. Suport de montare pentru 61VCM


Diagrama de mai jos prezint distan ele pentru suporturile de montare (61BRKT)
necesare pentru montarea 61VCM pe o suprafa sau pe placa de montare a
ansamblului carcas .

Figura 42. Dimensiunile 61BRKT

84

A.4. Lista de acceosrii software


A.4.1. Lista de accesorii
Accesoriu
Software Encore Series
Software Encore Series
HASP de rezerv pentru Encore Series
PQView
PQView V3.x

Num r component
ENCORE-SW
117468-G1

(Z820A)

PQVIEW

A.4.2. Software Encore Series


Software-ul Encore Series ofer un punct de conexiune centralizat pentru
dispozitivele remote, transformnd computerul dumneavoastr ntr-un server pentru
o re ea de monitorizare a puterii proiectat de utilizator. Software-ul Encore Series
permite setarea i utilizarea remote a Mavosys 10. Interfa a cu utilizatorul este un
browser Internet conven ional, cu accesul restric ionat doar utilizatorilor autoriza i.
Software-ul Encore Series necesit instalarea pe computer a unei chei hardware
(numit driver HASP) de la GMC-I Messtechnik GmbH.

A.4.3. PQView
PQView este un program de management al bazelor de date care este utilizat
pentru arhivarea, vizualizarea i analizarea datelor evenimentelor downloadate n
computer.

85

Anexa B. Specifica ii tehnice


B.1. Caracteristici generale
B.1.1. Dimensiuni
Mavosys 10 f
panou LCD
Dimensiuni: 11.25 l ime x 3.5 n
Mas : 4 livre

ime x 7 adncime

Mavosys 10 Standard (61STD) cu panou LCD instalat n rack 19


Dimensiuni: 8 adncime
Mas : 5 livre
Mavosys 10 Switchgear (61SGD) cu panou LCD instalat n rack 19
Dimensiuni: 7 l ime x 6.5 n ime x 8 adncime
Mas : 10 livre

B.1.2. Condi ii de mediu


Utilizare: -10 pn 60C (-15 pn la 140F)
Not
Domeniul de operare dac afi ajul local op ional nu este inclus.
Depozitare: -45 pn la 85C (-40 pn la 185F)
Umiditate: 95% f
condensare
Altitudine: 3000m (9480 ft) maxim

B.1.3. Ceasul sistemului


Timpul afi at n format analogic sau digital (12 sau 24 ore) (dac este inclus afi ajul
local op ional)
Rezolu ie
Evenimente: 1 milisecund
Afi aj local op ional: 1 secund
Precizie ceas:
sincronizare: ceasul intern are o precizie de 30 secunde pe lun
Protocol de timp re ea: 10msec sau mai bun , n func ie de traficul pe re ea
Receptor intern GPS op ional: precizie 1msec

86

B.1.4. Surs de alimentare


Categoria de instla ie II, Grad de poluare 2

B.1.5. Alimentare
Utiliza i nc rc torul extern aprobat UL/CE cu mufe interna ionale.
Pentru 61STD i 61 VCM:
Tensiune: 120/230Vac, 50/60Hz, ie ire 12Vdc
Consum: 20 wa i max
Pentru 61SG i 61 SGD:
Tensiune: 90-250Vac, 47-63Hz, ie ire 105-125Vdc
Consum: 30 wa i max
Baterii interne: Mai mult de ore timp de func ionare ct timp comuica ia i
iluminarea ecranului sunt dezactivate (dac este inclus afi ajul op ional). n condi ii
de utilizare normal , bateriile interne necesit nlocuirea periodic la fiecare 2 ani.
Contacta i Centrul de service GMC-I Messtechnik GmbH pentru service.

B.1.6. Caegorii de instala ie


Categoriile instala iei sunt definite astfel.
Categorie instala ie
I

II

III

IV

Grad de poluare
2

Defini ie
Conexiuni sau m sur tori care limiteaz supratensiunile
tranzitorii la un nivel mic.
Exemple: Circuite electronice care con in dispozitive de
protec e ce ofer ie iri secundare de nivel mic.
Conexiuni sau m sur tori la nivelul local de distribu ie
electric furnizate de instala ii fixe.
Exemple: Nivelul de tensiune furnizat de o priz de perete
standard c tre electrocasnice sau instrumente portabile.
Conexiuni sau m sur tori pe instala iile de intrare n cl diri
unde puterea este distribuit la instala ii fixe sau permanente.
Exemple: Echipamente ca ntrerup toare de circuit, panouri
i dispozitive similare care fac parte din instala ia fix sau
permanent .
Conexiuni sau m sur tori la originea instala iei.
Exemple: Echipamente cum sunt contoarele de energie i
echipamentele primare de protec ie la supracurent
Defini ie
n mod normal apare doar poluare non-conductiv .
Ocazional, poate ap rea conductivitate temporar datorit
condens rii.

87

B.1.7. Interfa a de afi are (op ional)


Pentru Mavosys 10 cu panou LCD
Utilizare: 0 50C (32 122F)
Tip: VGA color, ecran LCD sensibil la atingere cu iluminare fluorescent (CCFL).
Iluminare cu timp de dezactivare programabil pentru a reduce consumul. Se
reactiveaz la atingere.
Rezolu ie: matrice 360x240
Zon de vizualizare: 3.75 x 4.75 inci

B.1.8. Comnunica ie
Conecta i Mavosys 10 folosind una dintre urm toarele interfe e externe:
Conector RJ-45 pentru Ethernet
RS-485 pentru conexiune serial multi-drop
Conector serial 9 pini RS232 c tre modem extern
Conector USB (nu este activat momentan)
Conector cablu anten GPS
Modem
Modem wireless

B.2. Parametrii de m surare


B.2.1. Tensiune
Tip: Module de tensiune AC
Rat de e antionare: 512 e antioane per perioad
Conexiune:
Conector jack de siguran (Model 61MVB)
Terminale cu urub (Model 61MVS nr. Component 117250-G1)
Ansamblu de tensiune/curent (Model 61MZP): Ansamblu de tensiune 5536
Domeniu de intrare canale A, B, C, D: 0-600Vrms
Categoria instala iei: CAT III, grad de poluare 2
Impedan
de intrare: (Diferen ial) 10M , minim, Intrare fa
configura iile de intrare AC

de mas

pentru

Impedan : (faz -faz ) 20M


Factor de vrf: Maxim 2.0 la valoarea maxim a domeniului
Precizie RMS:
0.1 din valoare 0.05% din domeniu, peste 7kHz l ime de band
secund ) pentru modulul de frecven joas /medie

88

(valori rms 1

0.1% din valoare pe domeniul de operare nominal ntre 50% i 100% din domeniu,
conform cerin elor 61000-4-30 Clasa A, pe domeniul de frecven specificat de 61004-30 Clasa A.
Durat tranzitorii: 32s standard la 60Hzl 39s la 50Hz
CMMR: -80 dB
Faz : Fiecare pereche de tensiune/curent (canalul de tensiune A , canalul de curent
A) sunt e antionate simultan pentru a p stra rela ia de faz
Frecven : Domenii de frecven , selectabile de utilizator
Pentru modelul standard: 15-70 Hz pentru date de joas frecven , cu 16 2/3, 20, 50
i 60 Hz n Auto-Config.
Tip: Module de tensiune AC
Rat de e antionare: 512 e antioane per perioad
Conexiune:
Ansamblu de tensiune 5539
Domeniu de intrare canale A, B, C, D: 0-1000Vrms
Categoria instala iei:

CAT III, grad de poluare 2, 1000 Vrms


CAT IV, grad de poluare 2, 600Vrms

Impedan
de intrare: (Diferen ial) 20M , minim, Intrare fa
configura iile de intrare AC

de mas

pentru

Impedan : (faz -faz ) 40M


Factor de vrf: Maxim 2.0 la valoarea maxim a domeniului
Precizie RMS:
0.1% din valoare 0.05% din domeniu, peste 7kHz l ime de band (valori rms 1
secund ) pentru modulul de frecven joas /medie
0.1% din valoare pe domeniul de operare nominal ntre 50% i 100% din domeniu,
conform cerin elor 61000-4-30 Clasa A, pe domeniul de frecven specificat de 61004-30 Clasa A.
Durat tranzitorii: 32s standard la 60Hzl 39s la 50Hz
CMMR: -80 dB
Faz : Fiecare pereche de tensiune/curent (canalul de tensiune A , canalul de curent
A) sunt e antionate simultan pentru a p stra rela ia de faz
Frecven : Domenii de frecven , selectabile de utilizator
Pentru modelul standard: 15-70 Hz pentru date de joas frecven , cu 16 2/3, 20, 50
i 60 Hz n Auto-Config.

89

B.2.2. Curent
Tip: Module de curent AC
Rat de e antionare: 512 e antioane per perioad
Conexiune:
Conectori Hypertronics pentru interfa cu:
Sonde de curent tip cle te TR25xx (Model 61MAC)
Modele Flex-core prin cablu adaptor extern
Modele sonde cu efect Hall prin cablu adaptor extern
Ansamblu extern Tensiune/Curent (Model 61MZP):
553x ansamblu de m surare curent
Conexiune terminal cu urub:
Module de curent cu CT intern Model 61MAS1
Nr. Component : 117715-G2
Valoare nominal : 1 Amper
Suprasarcin 5X
Sarcin intern : 750W
Sarcin VA la intrare nominal : 0.00075 VA
Conexiune terminal cu urub:
Module de curent cu CT intern Model 61MAS5
Nr. Component : 117715-G1
Valoare nominal : 5 Amperi
Suprasarcin 5X
Num r de spire: 1000
Sarcin intern : 121W
Sarcin VA la intrare nominal : 0.00303 VA
Categoria instala iei:

CAT III, grad de poluare 2

Factor de vrf canale A, B, C, D: Maxim 3.0 la valoarea maxim a domeniului


Precizie RMS:
0.1% din valoare 0.05% din domeniu, plus precizia sondei, 3kHz l ime de band
(valori rms 1 secund ) pentru modulul de frecven joas /medie
Precizie tranzitorii: 10% din valoare 0.5% din domeniu peste 1MHz l ime de
band pentru tranzitorii de frecven nalt
Intrare tranzitorii: de 3 ori valoarea nominal
Messtechnik GmbH)

90

de intrare a sondei (sonde GMC-I

Durat tranzitorii: depinde de l imea de band a sondei


Precizie putere: 0.2% W din valoare nominal pentru -0.8 +0.8 PF, tensiune
nominal i 10% pn la curentul nominal; putere n sens direct i invers.

91

B.2.3. Ansamblu de tensiune


Tip: Ansamblu de tensiune
Conexiune:
Terminale cu urub (Model 5536 nr. component 116850-G1)
Terminale cu urub (Model 5531 nr. component 83004787-G2)
Impedan de intrare: (Diferen ial) 2M , minim, Intrare fa
Impedan : (faz -faz ) 4M
Categoria instala iei: CAT III, grad de poluare 2

B.2.4. Ansamblu de curent


Tip: Ansamblu de curent
Ch4 conector TR c tre:
Ansamblu de curent Model 5538
Nr. Comp.: 116895-G1
Valoare nominal : 5 Amperi
Suprasarcin 5X
Num r de spire: 1000
Sarcin intern : 121W
Sarcin VA la intrare nominal : 0.00303 VA
Conexiune terminal cu urub c tre:
Ansamblu de curent Model 5537
Nr. Comp.: 116870-G1
Valoare nominal : 5 Amperi
Suprasarcin 5X
Num r de spire: 1000
Sarcin intern : 121W
Sarcin VA la intrare nominal : 0.00303 VA
Conexiune terminal cu urub c tre:
Ansamblu de curent Model 5534
Nr. Comp.: 116870-G2
Valoare nominal : 1 Amperi
Suprasarcin 5X
Num r de spire: 1000
Sarcin intern : 750W
Sarcin VA la intrare nominal : 0.00075 VA

92

de mas

Conexiune ansamblu tub curent c tre:


Ansamblu de curent Model 5533
Nr. Comp.: 116692-G1
Valoare nominal : 5 Amperi
Suprasarcin 20X
Num r de spire: 600
Sarcin intern : 15W
Sarcin VA la intrare nominal : 0.00104 VA
Conexiune ansamblu tub curent c tre:
Ansamblu de curent Model 5532
Nr. Comp.: 83004789-G2
Valoare nominal : 5 Amperi
Suprasarcin 5X
Num r de spire: 1000
Sarcin intern : 121W
Sarcin VA la intrare nominal : 0.00303 VA
Categoria instala iei:

CAT III, grad de poluare 2

B.2.5. Intrare digital


Tip: Modul de intrare digital (Model 61MDIN)
Conectori:
Conector Phoenix cu terminal cu urub
Domeniu de intrare:
Stare High: >3Vdc
Stare Low: <1Vdc
Tensiune maxim de intrare: 150V ac sau dc
Impedan de intrare: >1M
ime minim impuls: 1msec
Categoria instala iei: CAT III, grad de poluare 2

93

B.3. Grad de protec ie la infiltra ii carcase


B.3.1. Model 61STD
Solide: 5
Lichide: 0
Mecanic: 1
Valoare IP: IP 501
Tip afi aj: Standard

B.3.2. Model 61VCM


Solide: 5
Lichide: 0
Mecanic: 1
Valoare IP: IP 501
Tip afi aj: Un singur modul de tensiune

B.3.3. Model 61RMT


Solide: 5
Lichide: 0
Mecanic: 1
Valoare IP: IP 501
Tip afi aj: Montare n rack, f

afi aj

B.3.4. Model 61RMTD


Solide: 4
Lichide: 0
Mecanic: 0
Valoare IP: IP 400
Tip afi aj: Montare n rack, cu afi aj

B.3.5. Model 61WENCL


Solide: 5
Lichide: 3
Mecanic: 1
Valoare IP: IP 501
Tip afi aj: Carcas extern fibr de sticl

B.3.6. Model 116848-G1


Solide: 5
Lichide: 4
Mecanic: 2
Valoare IP: IP 542
Tip afi aj: Carcas extern metalic

94

B.3.7. Model 61SGD


Solide: 4
Lichide: 0
Mecanic: 0
Valoare IP: IP 400
Tip afi aj: Montare n rack, cu afi aj

B.3.8. Model 61SG


Solide: 4
Lichide: 0
Mecanic: 0
Valoare IP: IP 400
Tip afi aj: Montare n rack, f

afi aj

95

Anexa C. Conectarea unei surse de alimentare DC externe


C.1. Introducere
O surs extern de alimentare poate fi conectat la Mavosys 10 pentru utilizarea
normal . Aceasta poate fi necesar unde nu este disponibil o surs AC sau dac
utilizarea pe bateriile interne poate dep i capacitatea acestora.
Poate fi utilizat o surs extern independent +12Vdc de capacitate cel pu in 5
amperi. Conectarea se face prin conectorul de intrare de alimentare cu ajutorul unui
cablu dc op ional.

Aten ie!
Conectarea incorect poate duce la r nire sau la deteriorarea
instrumentului. Respecta i ntotdeauna polaritatea corect . Mai nti,
efectua i conexiunile la Mavosys 10 i apoi la sursa de alimentare
extern .

C.1.1. Siguran e
Circuitele interne 12V dc sunt protejate de siguran resetabile montat pe sursa de
alimentare intern . Aceste siguran e se vor activa cnd este aplicat o tensiune
extern mai mare de 12V sau dac apare o eroare n circuitele interne. Pentru a
reseta siguran a, opri i Mavosys 10, deconecta i cablul 12V, a tepta i 5 secunde, si
apoi reconecta i.

96

C.2. Conectarea cablului de intrareDC

Aten ie!
Conectarea incorect a cablului poate duce la r nire sau la deteriorarea
instrumentului. Verifica i dac toate conexiunile sunt corecte nainte de a
continua.

C.2.1. Sursa de alimentare extern


Sursa de alimentare extern est 12V DC.

C.2.2. Cablul de conectare


Urma i ace ti pa i cnd conecta i cablul DC la Mavosys 10.
Pas

Ac iune

Opri i alimentarea Mavosys 10.

Opri i alimentarea sursei externe

Deconecta i cablul de alimentare AC conectat la conectorul de alimentare


al Mavosys 10. Conecta i mufa cablului DC la conectorul de alimentare al
Mavosys 10.

Dac este utilizat sursa de alimentare extern , porni i alimentarea


acesteia. Dac sursa de alimentare este reglabil , seta i ie irea la 12V dc.

Conecta i clipsurile crocodil ale cablului DC la sursa de alimentare extern


(baterie sau surs de alimentare). Cablul ro u la terminalul pozitiv (+) i
cablul necru la terminalul negativ (-).

Porni i alimentarea Mavosys 10

C.2.3. Deconectarea cablului


nd alimentrea extern DC nu mai este necesar , efecuta procedura de conectare
n ordine invers .

97

Anexa D. Clem extern de ferit


D.1. Instalarea clemei de ferit extern
D.1.1. Introducere
Aceast sec iune descrie cum s instala i clema extern de ferit (P/N 115346-G1)
necesar atunci cnd cadrul principal Mavosys 10 este configurat cu mai mult de dou
module. Atunci cnd cadrul este echipat cu mai mult de dou module, acest filtru
este necesar pentru oricare slot configurat pentru modulele 61MVS, 61MVB sau
61MDIN pentru a ndeplini cerin ele de conformitate privind emisiile i imunitatea.
Pentru aceste configura ii este livrat o clem de ferit pentru fiecare modul aplicabil,
pentru a fi instalat pe firele folosite de client, a a cum este descris n aceast
sec iune.

Aten ie!
Deconecta i toate sursele de alimentare de la instrument nainte de
instalarea filtrelor.

Aten ie!
Echipamentul a fost testat i ndepline te cerin ele pentru emisii i
imunitate. Clema de ferit trebuie instalat nainte de utilizarea
instrumentului, altfel pot ap rea interferen e nedorite.

D.1.2. Procedura de instalare


Modul 61MVB
PAS 1: Clema de ferit (P/N 115346-G1) este livrat cu ambele jum
i asigurate.
Deschide i jum
ile clemei de ferit i deschide i-o.
PAS 2: A eza i clema peste toat firele de la modul astfel nc t toate firele s treaca
prin centru
PAS 3: nchide i clema de ferit , asigurnd-o.
Fotografia de mai jos prezint clema de ferit instalat corect pentru modulul 61MVB.

98

Modul 61MVS
PAS 1: Clema de ferit (P/N 115346-G1) este livrat cu ambele jum
i asigurate.
Deschide i jum
ile clemei de ferit i deschide i-o.
PAS 2: A eza i clema peste toat firele de la modul astfel nc t toate firele s treaca
prin centru
PAS 3: nchide i clema de ferit , asigurnd-o.
Fotografia de mai jos prezint clema de ferit instalat corect pentru modulul 61MVS.

Modul 61MDIN
PAS 1: Clema de ferit (P/N 115346-G1) este livrat cu ambele jum
i asigurate.
Deschide i jum
ile clemei de ferit i deschide i-o.
PAS 2: A eza i toate firele prin centrul primei jum
i i apoi nf ura i firele n jurul
miezului primei jum
i. Continua i s nf ura i firele n jurul miezului celei
de-a doua jum
i, asigurndu-v c firele trec prin centru filtrului.
PAS 3: nchide i clema de ferit , asigurnd-o.
Fotografia de mai jos prezint clema de ferit instalat corect pentru modulul
61MDIN.

99

100