Sunteți pe pagina 1din 58

Dozajele rredicarnentelor se schimbS continuu'

iar nai efecte secundare sunt mereu descoperite.

ABC-ul medicinei paliative


Dr. Med. Danietra Mogoiu
Medic primar oncolog
Supraspecializare tngrijiri paliative

lo-autori:
Dr. Mariana Pernea
Asist. rned. Doina Moise
Pr. Lect. Dr. Nicolae Moqoiu

Copyright O Dr; Med. Daniela F4ogoiu' 1999


loate drepturile asupra' aetstei versiuni apartin &utorul

u'

Prtma edilie publicatE in Rorneriia in i999 dB'Lux l-ibris.

A doua edi[ie revizuitd gi actuaiizat6 in 2O12,


grhlicatd de Lux Libris.
Redactor: Dr. lrlecl hniela.Mogciu
Tetxroredactori: Cerin Gesdoiu,'Gafia Fredoiu

Cuprins
Prefa!6

Introducere
Lista abrevierilor utilizate

6
8

A
Anemia

Anorexia
Anxietatea
Ascita
Asi stenfa spirit'.ral[
Realizarea acestui ghid nu ar

fi

L:

t1

t'

!^-r,r^-- ^-^r .
ftu6 sprijinul logisti-c 9i accesul l; u" ffo'?l3,oro.ranngrana
(,oanalsezrcerc
informalionala a bentrutui de Studii
fost posibil

Braeov. l-- mntffi:flffi.ntul


C"#Jya"iir"f

Medicine Paliativa din


Doresc sE mulgumesc familiei mele, tuturr
colegilor care m-au sprijinit in realizarea ei, ,

moispeeial lui Codn berdoiu, care a avut


contributie deosebitl in redactarea ei.

2t

21

terminar

;::;::-'-'

Hffi',jfi:

/t
2t

2S
.T

J]

3:

D
Depresia

3t

Diareea
Disfagia

3{
4{

Dispneea
Durerea

4t
4t

E
Escarele

Etica

5(
6(

Evaluarea iniliaH

6t

G
Grea{a gi v[rslfurile

6:

H
ISBN 973-9

45g-0g-z

Hipercalcemia
Hipertensiunea intracranian6

6r
7{

't
L

Insomnia

i!

.-

lrnpErta grrea veqtl Ior prorste


r

L,

I-imied*mr;l

fibstruofla intesiinal&
a

Fleurezia

Fruritul
,tt

Rea*fiile emolionatre

?m

fa{a m*r"tii

Siorirornutr d*; vend cav6 superi*arf,

Si:'inga autonrat5
Starea tennina.l[

Stomatitele

Sughilul

T
Tra:lspiralia

FrefatI
7:

De la aparitia sa, acest ghid de buzunar a fost


7qa din c5r$le de succes in domeniul ingrijirii
lliative, fiind solicitxl nu numai de medici, ci gi
: asistente gi studenfi la medicin[, at6t din ]ar5,
8it ;i din Republica Moldova. Traducerea ei in
rba rusd a permis diseminarea cunogtinfelor de
za ;i in firile foste sovietice.
8, Aceast[ nou6 edifie pe l6ng6 actualizarea
Sbterialului existent prin includerea unor noi
edicamente disponibile in far[, con{ine gi dou6
>i teme: Evaluare holistic[ gi Starea tenninall.
8! Tratamentele diferitelor simptome au fost puse
acord cu prevederile protocoalelor na{ionale de
grijiri paliative elaborate in 2011.
9 Sp"r ca aceast[ noud edilie s[ fie la f'el de util6
9nfesioni$tilor care se confrunt5. cu ?ngrijirea unui
9rcient cu boal6 avansati sau terminal[.
9 \fullumesc colegelor care au contribuit ia
9aHzarea edi$ei revizuite.

Tumorils uleero-vegetante furfeetate

il

Tusea

X
Xerostomia

Bibliografle
Index alfabetic

DanielaMoqoiu

De

L:ii:

cti

)unatali irgrijirea qi sprijhul oferit pacienlifo, 9l

ciragoste ace.a.rtti c,cr;c ,rtiliiior lgr,

rnele, i{aria, {urc n':-,. tn.;i!ci

.ti

rnarglncli:a;i

;i

si

riegitlct;i

itipi pe {_iociatia Canadianl de MedicinL paliatil,i


dd
rSioarea defuriiie; ,,ingrijir* prii*irr,
6toaug"

xrara.q,dexeere

"u

"l;TX-TJi-,i;"il:ffiXtiffiffi:l;Lil1;
l:iea aiin6rii gi sprljinirii pacientilor 5i farniliilor

Cartea a aplrut <ii:r ricu{n1.a iie * otiri ce}o: s: coniiuntd cu o boalS incurabilL in tirnpul bolii
au ?n ?ngpi"ire paeienli ir:cur*biii un $rir"l de criei:. perioadei de dolitq ingriiirea paliativf igi propune
rapiiiS Gn fata probie.rlelcit *ompiexe ce iLnso'ii:tarnpine nevoile fizice, psihologice, sociale qi

r:uale, r6m0n6nd in acelaqi tirnp deschisb ia


prarnle. credinfele gi practiciie proprii, culturale rpi
;inti d* a*Sviu+*re merii*aid r-1ed!g::ase. Poate fi cornbinai{ cu ierapii curaiive cs au

a*est*r i;okr:rv i.
i,uc,rarea a:e 14. ba;E atdt uxperi,;arfa

ev oi ufi a

;.*txitdr:fu} k
i*grrlirii iir;esioi'
*ii gi c** iecrrci:ci rioi:Snpl s:op ameliorarea sau vildecarea bolii, sau poate
"qti&ari"
pri* sruciiu d* speeialiure in !a:'E gi str*in5f*te. {in:,lelitatea unic6 de inggijire. ingrijirea este
rrxSactErii ei s*a *ofltufirt en*i ales in ur:*+ acti';ir::lca6 gi acordat[ de o echipi rnultidisciplinar],
Ci,Ja*tice desfiguc:fe la Crxr'{ril! eie Si*iii: pe; -nclude pe HngS medic, asistettl medicala,
-.=irt social, psiholog preof fizioterapeu! etc. gi
I4*dicinaFsliatividin{lragor:.
Ileqii r<a15 pe sirrpt*r:;atrrlogie, *ar-iea c*n{ini:rtul ilnpreund cu familia sa."
nrriiriili do irazd I*gate d* somuniffirea cu paciel -::rijiiea paliativ[ nu-qi propune s[ prelungeascd
etie5 i:uq:ili*ir!*, *.risteri{* spiriiualS gi erno1ional6. - scuiteze durata vietii, ci sI asigure o cdt mai
considerat e5 acestea repr:ezinii irsp*,:te fi,rnda.melE ::ljtate a vielii pentru pac.ientill respectiv.
aie ?ngrijirii paiia'riv,:, iEril de serrj puiefi! *rcrbi fu S; iace tot rnai des distinclie intre tngnjirea
raai i:un eaz Jo traiitrnent simp!,**:atic gi ticiclecrr6i;;;; (durati. de sdptdrndni/luni de zile), care are
meriieinfr p*liatil'5"
--.:,p aineliorarea calitifi vielii gi tngriiirea
llaliati*. esfe pr'*trabii ii*a dintr'*,;el* iriai ytr,.'7r.i (uitimele 48 de ore), care pune pe primul
i'arneri sie r:ie{iieinii. e:**stitufutd pi*i:5- ia fueep :: nI'ortul pacienfului qi ingnjirea familiei.
see*ixlui lix, sl[f.rri ij*: eh-irurgi*, pl*rci C.:tea a fost realizat[ ca ur ghid uqor aceesibil,
modalitate il* katan:ent pentru pacie.r{it *u *au,"-.er. : ';tititate prepor:derent pracfioi. Ordonarea
a.)ciafi cu apzu'iiia mefrtriel*r sp*r:it?c* d* fo?mir-E:ca a tematicilor este de un real folos in gdsirea
tnoct*gie qi *,u lehncnlogi;:area rcetlicinii, ac6enhtt: a subiectului clutat.
pus pe vin*1*,;arca oanreruiui 6i iii g**eral pe medi Speram ci acest ghid la fi un ajtrtor utii qi va
curativd. tr]alol"ill evr:luliai s*i:iet6{ii. ipq}sr+e-i:ui un prim pas in schimbarea modului de
ilevenit m &pt inai;eeptabil dln punct de veFleie a acestor bolnavi. Beneficiind de o ingrijire
s*ciai, iar ctrin prxrct de vedere meitricai decesui pri 6 de calitate, pacien{ii se vor putea bucura de o
pacienr est* privit ca rlo *+sc. Ca umrare. pacie::iF demriS p6ir5 in ultirna clipd, acesta rfunSnAnd de
bcli ter*:inale, 3u fost si s.r.rnt ?n contlqi ,:opui uitim al tuturor activiteEilor noastre.
*ra;glnaiirafi, iar ingrijirea pe eare * prln:esc
Dr. Med. DanielaMogoiu
ir:adecvatS.
'50
Medic specialist oncolog
&r A':
h'fi$carea .Hrifl:i;e", ilrigia'r* ilrr a:rii
Director Centrul de
a apdn:t din dorisra de e aeoperi aeeste nevoi gi
Studii pentru Medieini Paliativ[
.7
I

Lista abrevierilor utilizate

tgnostic:
nic:

. astenie, fatigabiiitate, dispnee, amefeli,


AINS : antiinfl amatoare nesteroidiene
paipita,tii,
dureri prec ordiale
AVC : accident vascular cerebral
'Paloare
:
BPOC bronhopneumopatie cronici obstructiv,
emia ce apare progresiv e adesea
CMT = chimioterapie
mptomatici.
CT : tomografie cornputerizatd
HT:
HTIC

horrnonoterapie
: hipertensiune intracranianE

irm : adminictrqre

iv

infrqmlrccrr lsri

adrninistrare intral,enoasd

Mr eea : metastaz5 cerebralS


Mr imp: metastaze hepatici
Mr oss = metastazl osoasl
Mr pur : metastazdpulmonarl

NMDA : receptori N-metil D-aspartat


po = administrare per os

)arator:
. hemoglobind, indici eritrocitari, leucocite,
trombocite
. teste pentru sdngeriri oculte
t,u6.c.

. si:rtezd medular[ scf,zuti


- deficit de fier sau acid folic
- boli cronice

- tratament cu citostatice, radioterapie


administrare per rectum
- invazie medular[
RI\4}.{ : rezonan{[ rnagnetic6 nuclear6
. pierderi de sAnge:
RT: radioterapie
- hemoragii acute sau cronice
sc : administrare subcutand
. hemoiizd
SIADH: sindrorn de secretie inadecvati de AI
T172: timp de injumit5(ire
gE rrent:
transcutana EFrate de fier, rn
anemia microcitari

pr:

;8tr*fffiTj|#j,il: filf'u

ilElf < 80ir)


- ginand cont de starea bolnavului qi de

prognostic
- cu sulfat feros sau gluconat de fier
:id folic, in anemia megaloblastic[ cu deficit de

t folic
rnsiirzii cu sdnge izogrup c6nd:
- hemoglobina este sub 7 g la litru
- anemia este simptomatic[; mai ales dispneea
;i simptomele cardiace se amelioreazd pria
Eansfuzii
- se repetl numai dac6 s-au dovedit benefice.
I Daci hemoragia la un pacient cu boall
avansati nu a fost opritA, transfuzia o poate
agrava.

" Eritropoetina, ritilS in anernia prin boal[


"tor@ffi
150-300 unitliil kg corp de 3 ori pe sdpt6mAni
considerd eficientd dac5 dupl 2 sLptilrrsbg;s;

hen:cglobina

cl:escut

cu 5 g. la

eritropoetina sericd este sub 100 unitali pe

litt,t.3,5i6;75;

litru..

simptome necontrolate: durere, constipafie,


qeate, etc.
. cauze metabolice: hipercalcemie, uremie

probleme ale cavitS{ii bucale: xerostomie,

candidozi bucall

. medicamente:
- care produc greali
- iritante gastrice sau cele care iirtdrzie
eYacuarea gastricd

- citostatice, Digoxin, antibiotice

'

an-rietate, depresie

. probleme spirituale
z-s;bild:
. roaia canceroas[ in sine
swi generale:
Ea.3a cauzelor reversibile

- :inrolul simptomelor
- :evizuirea medicafiei
r,jcarii oferite pacientului qi familiei despre
z: ;i despre necesarul energetic redus al

r::

bolaavi.

zr:ri

dietetice: alimente in cantitate mic5, la


pe gustul bolnavului, cu valoare calorici
prezentate agreabil. Nu se for{eazl
ieatul si mlnf;nce.
kinrri alcoolice, in cantitate mic5, inainte de
a principalS. Contraindicate ia pacienfii cu

r:.
E.

ri: de alcoolism, confuzie, ulcer

gastric,

ibrle interacfiuni medicarnentoase.


E.:nuarea activitifii fizice pe cit posibil

toment medicilmentos:

c::oterapie oralS:
- Dexametazond 4 mg pe zr o s[pt6m6n[, apoi
i lrg pe zi sau
- Piednisolon 15-30 mg pe zi
10

11

Aveli in vedere ef,ectele secuirdare, ,!s@[


acestea sunt rare l*. aceste doze. Se intren
clupl2 sdptiimAni deoarece iqi prerde efrciertre;

rneri legate de tratament qi evolulia unor


i6{i mg pe zi )icme ca: dispnee, confirzie, hemoptizie,
- Meelroxiprogesteron {Frovera) 100-200 tge
tptricafi insuficiente, incorecte, sau contrape zi
Tratament de ele*!ie. Eftctul so instaleazpr-:i legate de boald gi prognostic
1-2 sfipt5rn6*i dup[ inceperea iratamentuluirjer-ateE nelinigtea membrilor familiei
re;anism de adaptare la un nou mediu
. Ciprch*ptaclina {perit*ii 4 mg x 3 pe zi
ieniul internat)
?ndoielnicfi
au
efisient6
vitamin*:
"

hormo*oterapie:

- lVtegestrol asetat (Mega*e)

nrie

idoi5: Aiiin*nia{ia parenteraiE pu fnl'puirlrf;cien!5 hepatic[ sau renaiS


{e5te apetitul sau prognosticul. ttu erepte greuti e:-r.

c*rpc,ral6

gi nu este itldieatil s6 trstal'rrsnEmie

anorexi*i.

rn;emie
r*:,m de abstinenl[ -benzodiazepine, aicool,

ttl

penicd este definit ca o perioadd scurtE


sau disconfort intens in care apar brusc,
=::5
ee-nd la apogeu in maxim 10 minute, patlu sau
de

;rutte dilr urrndtoarele simptome: paipi.taiii,


Shzfre, tremurlturi, fiisoane sau bufeuri,
x . dureri precordiale, gre$, parestezii,
Faa- depersonalizare, teama de moarte.
frnsttt:
' s:-mptome c6t mai corect fuatate

' esplicalii eorecteo intr-un lirnbaj accesibil


r,:L:ar.ului, oferite treptat, dacE pacientul le
lcreye
,trhnici

de relaxare

'ma-raj de rela:rare

,eLcuf,i cu familia
,mihoterapie

i,)
tL

13

Medicamentos:

T;2 med
Lorazepam po, sub lingual A,5-L zc:
iuni peritoneale
seara sau l-2 mgxZ pe zi
- inflamalie
- Oxazepam: po, 10 mg x 3 pe zi
. daci apare anxietatea de sfhrgit de & infi.ltrafie:
(inainte de doza unndtoare) se trece lt - cancere digestive
- cancere genitale (mai ales ovarian)
benzodiazepini cu T12 lung
- cancere renale
- Diazepam 2-5 mg seara
- tumori rehoperitoneale
- Clonazepam 0,5-2 mg seara
. administ6m neuroleptice dac[:
-carcinomatoz6 peritoneald"
- infectr
- anxietatea nu este controlat6
- sunt asociate il'ruii, halucina{ii, delir EtrcSi iimfatice
- Flaloperidol: 1,5-5 mg x 2 Pe d, Po, sc, Fdhrminsmis;
- Clorpromazind: 10-50 mg se poate relffi seracE in proteine
-boli hepatice: ciroze, hepatite agresive
la 4 orc, po, im
- Levomepromazin6: 10-25 mg, po, s$cmcerhepatic
lMr g,
poate repeta la 4-8 ore
. daclcoexisti anxietate cu depresie: .fiGrdri proteice:
- Citalopram: 10 mg seara, se cll -sindromnefrotic
- paracenteze repetate
progresiv la20-69 mlzi
. pentru atacul de panic6
FEqfivenoase:
- Lorazepam l-2,5 mg sublingual .fosficient5 cardiacd
- Midazotam 5-10 mg sc
fpcrinrdita
imUoza obstrucfie de venl cav[ inferioarl
ifuwza parenchim hepatic
se incepe cu o benzodiazepind cu

rpetate

ladeplefie proteicl
le tfne si primeasc[ concomitent perfuzii cu

Fb

lhminE

F pot evacua cantiti{i mari, 5-10 I in 1-5 ore,


Erisc de goc hipovolemic

Fic, in general pentru a scddea viteza de


pe a lichidului
fwosemid 40-80 mg la2-3 zile

iSpironolacton[ 200-400 mg pe zi
peritoneu venos cAnd supraviefuirea e mai
l& 2 luni

I
l4

15

Ascita
I|

Carne cardiace

EEEEE&IE
I

. L--L
nerrotlq
'
specific
^.
srndrom

tratament
Paracenteza

initiall - diapostic

ou,l*u6.lt*o

bmplexul uman implici

- aspectul

tuei nivele: somatic,

. .ic Si spiritual sau duhorinicesc.


fluiduh*"t
.

de nivelul somatic se ocup6 medicina, de

l-;lffii,1ilr11?,1?omeror.

psihic psiho-terapi4 psihanaiiza, psihiatria,

adesea ignorat' Aceasta nu


exclus din existenla umanr'
,bdominale,aifrcurtateia
scrta in acest sens:
este un
mobilizare, anorexie,
"Sacrul
EDt tn.{ucturl.con{{fei gi nu
un rtuli" in
con$tiinfe." (Introducere la ,,Istoria
Recuren&
'---*--I'-si simptomati.la - te*pi" sistemF

|
I
+

(dificultateinrespira$e,o,r3,"t1TYl.este

v[rssruri]
---',

fi

$,f,-p:ut
s*,fl^Tte
Ytt"i

tumori 5.t' "*ilfelor religioase')'


sensibiie ;biar dac[ nu are o educa{ie religioasE
_ corticoteraftzis4 bolnavul in
stadiul terminal,

pt

datii frecvenFefi 6[9 iminenfa incheierii etapei pl.rn6nteqti

iimfoame

4ii

sale, igi va pune foarte acut probleme

corticosensiSEliale-

infrltrare maligna ascitd

chiloas6 - radioterapieEsofia Hospice, de sorginte cregtintr,


if at conceplia holisticI despre ingrijire,
F conttiinfa importantei asigurdrii calitlfii
ip&E in ultima clipd, modul in care se trece

L.sa

hrme, nefiind indiferent.

F eeea, prezen[a preotului lAng[ patul


F d este nu doar binevenitl, ci gi necesard.
Lforup spirituah nu se reduce la o simpl[
I Erti doar la o consiliere de tip psihoiric, ci in tradifia ortodoxl, o importanid
Fie

o are terapia sacramentalE, care const5

hiea

la

trei Sfinte Taine.

faina a Mirturisirii sau a

-multe

Spovedaniei

etape:

Efirisirea

hsfrreazl

credinlei, pe baza c[reia

se

conduita morald.
caingei penrru

r6ul sivtrgit, in
;qri*.r"a
f*rsitatea forme lor sale.
cmsilierea pe care o primegte bolnavul;

nu va

implica

culpabilizare

in

general

propriilor sale ginduri,

regrete,

Egerati deoarece bolnavul,

p&plasabil, oricum iqi petrece mult timp in

fryaia
heri

r6

amintiri...

t7

rugAciunea prin care este invocat Ha sufletul


iefta;ii, imp[carea cu Dutnnezeu 9i cu Grsit demn'
concurS in mod decisiv la instalarea lir

sufletegti atAt de

lui Dumnezeu,

ii

confer[ un

iste indicat ca medicui si sugereze qi el


:narlui gi familiei sd primeasci asistenfa

necesare.

2. Sffinta Taini a Maslului cuprinde rug[ciufia1L bine?n{eles respectdndu-se confesiunea


invocare a harului t[miduirii sufletegti 9i tru$i-tia fiecEruia.
lectur[ri biblice, ungerea cu untdelemn sfinflt:
- se exPrimi credinla c[ Dumnezeu
Doctorul sufletelor gi il truPurilor;
interesant cL alfr in limba gteacil (soteri4
cit gi ?n trimba latind (salus, -tis) se folor
aceiagi cuv&at at6i pentru ,,vindecare", G
pentru ,,mdntui-re". De iapt slnltatea est
iemn al stErii de bine de care omui se va tr
tmpdrt6qi veqnic.

tn

acelagi tirnp Taina solidaritat

"*t" conlinutul slujbei


suferinp,

creAnd ac'
cunot
prieteni,
atmosferl pentru familie,
toli cei Prezenfi.
pentru
-o
este rug5ciune de iertare generalE, p
acele rele s[v6rqite pe care bolnawl nu ;
arnintit sau pur 9i simplu nu le-a conqtiet
gi de aceea nu le-a putut mirturisi atunci
s-a spovedit.

tiuarqit"a acestei Taine contribui


prirnirea linigtii sufletegti, dar rnai al'
posibilitatea ca bolnavul s[-;i asume sufe
t-o in{eleagd qi astfei s-o transform
katharsis (purificare), adesea el simt
Hristos ii preia qii poartl suferinfa'

3. Sfelfa Tainl a Euharistiei sau a Imp[rtiqat


- este unirea mistic-sacramental6 eu Hri$
- se primeqte $ergerea qi cur[lirea plcati
pregustarea vief i veqnice
- cieqtinul se ?mplrtnqeqte, incepAnd dir

Botezului, 9i apoi de c6te ori doreqte,


pregiteqte.in acest

sens'

- p*miiea lui Hristos euharistic inain{


trlce dincolo, ii d[ bolnavului t[ria d
18

19

Itredirzmente care nu sunt antialgice, dar care

Cauze:
" corticoterapia

. antibioterapia
. xerostomia (vszi Xerostomia)
. imunosupresia
' pacienfii comatogi
. bolnavii nutrifi parenteraVenteral
Diegnostic:
Clinic:
. forma acutE pseudomem-branoas6 (
forma acut6 atroficl
." forma cronici atrofic[ adesea
cheiliti angular[
. forma crottic[ hiPerPlazicl (
leucoplaziei)
t durere, xerostomie, disgeuzie
Laborator:
. in general nu este indicaq la nevoie
colora{ie Grarn
Mds uri generalz {vezi Xerostomia):

. profilaxie prin igienl riguroasi


. lndepirtarea protezelor peste noapte gi
lor ?ntr-o solulie antisePticd
. se sug felii de ananas (con{in substanfe
debridant)
Tr atament medicamento s :
. medicatie local6:
- Nistatin suspensie 100'000 UVml,4-6

pezi
- Clotrimazol 10 mg x 5 Pe zi
- Miconazol gel'2-4 aPlica$i Pe zi
. medicalie sistemicS:
- Ketoconazo I 2A0 m$ zi, dazA unicd, 7 - Fluconazol 50-150 mg Pe zi,7 zile

mg dozd unici la Pacienfi cu stare


alteratl 6i prognostic scurt
2A

ldsfrde inapreun6 cu un analgezic ii


l@efectul.
trilizate mai ales in cazul durerilor opioid
fcspomive. Se administreazi alituri de
l4b opioidn pentru a avea efect antialgic.

ld
I

funerte

wilirste ca Si coanalgaice :

fuere neuropaticl, depresie, insomnie


ive triciclice:
Amitriptilind:
dozA inilialn 25 mg searq
s creste treptat pf,ni la doza de 75 mg pe
zi. Efectul antialgic se instaleazl in i-3

*-

secundare: sedare, hipotensiune

xerostomie,

constipa{ie,

-idepresfue:
-Yehfrxin - dorA de stari 50-75 m$zi, se
cr$ b 75-225 mg/zi pentru durere
postchimioteqpie
-Eazapind- dozil de start 15-30

G Gr9$ la 30 mglzi

mSzi,

pentru pacient cu

gi depresie

-cre

&Ere

neuropaticE, convulsii

'm

dozA de start 100-300 mg la


se creste la 900-3600 mglzi. Cregterea

i cn 50-l00Yo la frecxe 3 zile. Tituare mai


pcffiu persoane in r'6rst5 sau fragile.
dozelor este necesari pentru cei cu
renalE-

-sege

- dazL de start 50 mg de 3 ori pe


la 100 mg de 3 ori pe zi. Titrare si

dozr similar cu

Gabapentinul.
este absorbit mai eficient prin

gstuintestinal

2t

decdt Gabapentinul.

Luafi tn

considerare

9i

alte

anticonvulsive, multe dintre acestea s-au

avea eficacitate

in

durerea neuropaticd

canceroasd

Carbamazepinl: 100 mg seara2 se


treptat p5n6la 800-1200 mg Pe zi.
. Clonazepam: 0,5 mg seara, se cre$e
p6n[ la 2 mgPe zi
. Valproat de sodiu: 400-800 mg Pe zi
Efecte secundarc: sedare, confirzie, greluri,
gestie, depresie medulard

- medicament de rezerv[ pentru durerile


crc nu rnspund la doze foarte mari de
Aicrid
,rctmopeticfu

dc osurd

. liria I: antidepresive
. hir tr: GabapentinullPregabalin,
ladnott

. hial: corticoterapia
- lirh tr: Gabapentinul/?regabalin,

fT,dacinu

osteoporozE

bH

Prednisolon (echivalenta

ficut anterior

30-90 m& in perfuzie iv

Zokndronic 4 mg, in perftzie iv


snptiimfini

Neuroleptice:
25-150 mg Pe z!

- singura care are efect coanalgezic

se:utilizeazl,ca medicament de
atn dureri greu controlabile

*rc*uld: opioidsi

Ii

Benzodiazepine:
Indicalii: durere musculoscheletali

. Diazepamz2'2AmgPezr
Antagonisti Pe recePtorii NMDA:
.-Ketalnin6: 0,1-0,15 mdkg corP Pe
- Poate fi crescutl trePtat uya"!.

efectele seeundare: halucinatii,

4-8 mg pe zi
(clisme)
Baclofen

bcali
66dli

de cal

: 10-20 mg x 3 pe zi

co$maruri, disforie

22

34

siptiheni

lrfrr,la34

Prednisolon 1:7)

'L&o*"ptomazin6:

apoi

1,6-3,2 g pe zi, po

?n

de indicalie

apoi

NMDA

masd:

Efecte' secundare: candidoze, gastrite,


hidrosalinE, insomnie, hipertensiune
hiperglicemie, miopatie proximaltr'
Dexametazoni: 4-8-16 mg pe zi,

alodinie, tulburlri de

hr.'4toi antagonigtiNMDA

CorticoteraPia:
Indicat'i: dureri neuropatice, cefalee prin
inaacranian[ crescutS" distensii
infiltalii fesuturi moi, anorexie

c,c,-

23

|-f -l+ mg
:

Dexametazonl

i--=:rerazcnS,?rednisolon este

(echivalen{a
i:7't plus

l::-=::=zcl 20 mg (profilaxie toxicitate

Urgerrtil

i ==-'.'ir plus profilaxie candidozd

Cauze:
" NIl655:
- cancer mafilar
- caltcer Pulnnonar

- -s>t-

-,-':

- cancer prostatic
c melanoame

'

. mielom rnultiplu
" limfbarne
Loc$lir.ure:
" l$Va cervical
, iA oh toracie

i. - :":ni:-u paskarea ftnc{iei neurologice:


- j:;i nu a flcut anterior
- :::a e o tumori radiosensibili

i -;tu tratament antialgic:


- :i:J paralizia e instalati de mai mult de
-l :le
- '.;i nu exisii instai;iiitate veriebr-ald
- :.ln,j se instaleaz[ rapid parclizie

:,::':ieta
'C::--:-=e -

.20a/s lombosacrat

RT:

- 7.13 prealabil iradiate


- .-.-i-i radiorezistente

Diegnostic:
Clinic:
n durere (in 90% din cazuri simptom inifial)

ir=.iz;e instalati

- :-<-:.:iitatea coloanei vertebrale

- pe cok:ana vertebral5
- exacerbatl de tuse, strinut. miqcare
-..'-- -{i.T:
- asr:ciati cu sensibiliiate iccall la paipare . l:::sie
+ iritafia ridicinilor nen/oase, ceea oe di
aparilia durerii radicu lare
* agravatd cle extensie sau clinostatism
musculare
" pierderea progresivfi a fortei
. inestezie, tulburdri de sensihitritate

" tuiburiri

sfincteriene (constipa{ie.

RT

re

uriaar6)
. ex. neurologic

Paraclinic:
. Rh{N (de elecfie, neinvazivE, fidel[, arati
compresiei gi dac6 e unic[ sau multiplE)
. CT ?n cazul in care KMN nu e disponibil
Tr$i$rilent:
CorticoteraPie:

. dJ indata ce se b6nuiegte diagnostic


24

de mai pu{in de 48-72

2.5

a ne exterioriza emotiile in

*
De ce e greu?

de

popria noastri moarte

siryateticl - iacircdtura emofionall

Cauze social-e:

.
.

fata

moartea subiect ,,tabu"

aacestor conversalii

institulionalizarca mort.ii (in


vestici)
' aryteptiri prea mari legate de

medicaE axatl pe tratamentul

Er ne oferi sprijin penfu catrut'rle

-.

medicale

societatea actuall, promoveazl


materiale ca valori centrale in viala omu
. modificarea rolului religiei (credi

frfl

r,

Cauze legate de pacient:

,,frica de moarte" include un

conop

teama de durere, imobilizare la

- schimb[ri ale

imaginit

(colostomie, mastectomie, etc.)

temeri legate de tratament (


adicfie, dependenfi finch, toleranli
angoase existentiale, teama de

de apoi

. status mental: confua delir


. status emoflonal: deprimat furios
. stare ftzicil: traheostomie, pacient
gur[

Firiffiea

pacientului)

[a acelaqi nivel cu pacientul (sau

nei jos dacl acesta este firios),


rctilaf5, umerii coborAli, miinile
m,ina pacienfului, corpul

:Lryizlrul

u$or

sau radioul (explicdm de

o mas5, birou ?ntre pacient qi noi

- pierderea statutului social


- nesiguranfa financiar[

astenic, deshidrata!

(?n'uai

apoi apa4in[torului, pentru a

pe genunchi (nu cu bralele


la 50-90 cm de pacient, +

pierderea contolului sfincterian

anbiqry

praatiim + sffingem mflna

viala oamenilor

-raiv'?

uscat6

medicaliei etc.
Cauze legate de personalul medical:
. teama de a fi invinovftit ca mesager al

proaste
n teama de a nu face r[u
. teama de reaclia pacientului sau a

atitudinea neprevdzutl a pacientului


vegtii proaste
. i"u*a de a nu avea o atitudine
dorintelor familiei
26

tfuil'rtse a dialo gului :


pacientul si vorbeascd, nu-l
fumijlocul frazai
costactul vizual
pacientul si vorbeasce prin u$oare

i6rm*ive

qi

fuebIri

Ib ctod?-..)

aprobiri
deschise (cele modale:

rilizrrea j &gsaului medical


-lEicetrileo de scurti duratii sau le
cu ?ntrebiri de genul ,,Ce v-a
si vd intrerupefi?", ,,La ce vi

;i interpretim
27

ceea ce ne spune

3.

Rd.spztndenr empatic,

iilentificlm 6i

(rru,lurere,,'*o'E@!

recunoaqtem

emoliile tr[it

Eeri 3 pune

diagnostieul de delir pacientul


si prezinte:
m$:rare de arende
R.rispunswl empatie sre trei eomPafteilte;
mtificari status mental cu evolufie
f . identificarea emofiei, st6rii sufleteqti, pe
pacient qi le acceptdrn ca fiind fire;ti.

pacientul o triiegte
din urm[toarele:
i. identificarea ,:riginii qi cauzei acestei emof
&znrgauzatd
paci{irdim
3. r[spundem intr-un mod care perrnite
iluzii;delir
s[ tnfeleagS c6 am ftcut legfuu-ra intre 1 9i

ra

acceptdrn trdirea ca

fireascE

hbiryii

Sr*.,,i,,i,,:

Ex.: ,,Trebuie sd fie ioarte greu (sup*r*fl


pentru dvs. sd aflali c5 tot tratamentul agrill@r
Lare i-a1i fbcut nu aduce o remisie de lung6
- dbrEuLzf
bmn'nm:
pi e firesc s6fie aga."

respiratorii, etc'

Fi:slirrersice

bdnaapine
;ilrfre
trrnUme

H.
55C
& absrinenlE
nte

la

oprirea bruscfl a

Diazepam sau alcool

meabolic gi hidroelectrolitic

(sIADrr)
{2II cetoaCidoze

heparicI
stFEtE- coagulopatii, leucocitoze

trstunii intacraniene

. hemoragii subdurale

ptotice

Jt rydicmentos:
| *;li"'- purine schimbari
Z8

29

. 1-2 persoane familiare care slJ


. evitarea zgomotelor intense
' orientlm frecvent prin
- ceas
- ne prezentEm la fiecare vizit[ gi
evenimente reoente
. spriiinul familiei, eventual admitere tn

Tratament me dica me nto s :

. neuroleptice
- Haloperidol: 3-15 mg Pe zi
- Levomepromazirtb: p6n[ la 100 mg pe
. benzndiazxpine, c0nd este insc$ti Ce
- Midazolam: 5-30 mg Pe zi

2 maniftstlri din umritoarele:

25% din
25?5

fi

dlfi a efornrlui de

din dlti a scaunelor cu


Yo

dio deg a evacu6rii

pesep6menE

e*insec6
ale mlduvei lombocalsauplenrlui sacrat

fralimtargi

de lichide

Irffierea activit5fi sau


@adice

dfunlinergic:

lrbblice
piAluminiu

deYinca)
30

3l

. diabet
. hipotiroidism
. hipoPotasemie

hgl

. uremie
. diverticuloz6
. rectocel
. fisur[ sau stenoz[ anal6
. hemoroizi
. coiite, etc.

iadiografia Pe

dure. sau alternativ o clismd

rectal sfincterul este relaxat, fIrE

prEziffn leziuni ale rddicinilor

-Hnl

-&--

;rnini<uati opioide,

i & prea

t#'Docusat
L f-3 z-h

intestinala)

1. Excludefl obstruc[ia

intestinall;

dubii, folosili numai laxative predomi

inmuiere pentru a nu declanqa dureri colic'

2. Dac[ la tugeul rectal rectul

inmuierea tbcalelor cu ajutorul unui supc


glicerini sau a unei microclisme cu ulei de
cu

salin[.
3. DacE la tugeul rectal rectul e plin cu

ull

iaxativ

eficic'nti in2'4 zlle

4.Dacbla tuqeul iectal rectul este gol 9i


obstruclie mai inalti prin fecalom,
administrat un laxativ de propulsie im
)L

Sctftol ll{adtol,

h?*
taism

5i

15 ml

x 2pe zi,

flatulenli

ri r qrlfx de magneziu in doze de


F rL cft.t tn 1-6 ore (in func{ie de

ce

motilitatea intestinal[ (fie pe rect, fie per

un laxativ de tnmuiere deoarece e foarte

sodic 300 mg pe

-1.{Spezi

este

Iau rle m[sline sau spdlituri rectale

Tatentp de

fecal (mai pufin folosite


- bohlui
i'gcstia unor cantitifi crescute
f-- r +is{r scSzuti in constipalia

fecale dure e nevoie fie de evacuare


preferat doar la pacienlii incontinenfi),

trebuie administrat

mt pe zi,

10

de magneziu cu parafini

gol (diferen{a de

Prin cipii de tratament:

profilactic

lrr-rir-e (combinate. de inmuiere gi

Diagnostic:
.
c.linic al abdomenului:
"xum*n
- fecaloame (dau crePitalie Ia
fundi datorit6 oonlinutului de aer)
- mase tumorale
. tu$eul rectal este esen{ial (r'ezi ,,Tratam'

si ie

ts

3. Date de alte boli:

lr

&

eld
15

magneziu are efect intens

c frecr-ent utilizat
anle al e per istaltis mului :

rg pe

50 rng W

.i

doa, de inceput

zi, doza de inceput


JJ

. polifenoiice:
- fenolftaieini
- Bisacodil 5 mg seara, doza de start
ale
Ambele clase pot duce la leziuni
mienteric (fird semnificalie pentru paci
ingrijirea paiiativl datorit6 timpului relati

nr*.rl.-

meesaze. infiltralie menin-

de administrare).

Au acliune in 6-12 ore.


Laxative Per rectum:

Iteiffima- antidepresive triciclice,

. iubrifiante:
- clisme cu ulei de mlsline sau
(trebuie adrninistrate seaxa, lar l
irebuie s[ fie caPabil sE ref,n[ in

*miilr=rEii- benzodiazepine, alcool,

rectald uleiul toat[ noaPtea)

. osmoticg:

- supozitoare cu glicerin[
- clisme cu Sorbitol
surfactante:

clisme cu fosfat de sodiu (Pot


hipocalcemie qi hiperfosfatemie),

n@

ciilorrespirarorii
F-ocrii trumarismelor prin
CEEEI

f,I5d-3 mgkgc sc repetat

3ry?ah)
&

sodiu

IItrC: Dexametazond 16

u{5

. polifenolice:
supozitoare cu Bisacodil, acliune

mgi kg p;6n6 la maxim


repetai la 5-15 min

hr:ksnic)-

trrmatrt

min

ftlc

cri triri

Ia Lfidazolami
cedeaz5 convulsiile

&

lcb temporal sau alte cauze


CIeffumiatea inceperii trata-

r -tr
H

tqrtkii:
iracraniaaE gi
-ffii
hn*roiel

s-a scizut

intracranianE

semne

IG

mrrcri

* @ol

gi

alte spasme

deficitar al convulsiilor
mai 6uh dq

-rtr
r Grml,a convulsiile

bnoloc
34

la 20 min

sau

anticonr,ul-

mYn- I rr
fricgnostit dificil deosrece:
. siLptomele ca an*rexia, sc6derea in grt ;rl:t:'-=ins,lmnia pot fi deja prezente la pacientul C6 ,lllr c i::..

-, ,-::::: ie simptcmele
:-;--: j-:rerea neuropat[.

E:-a _ :: :.r - :.: ::.-l:i.

avansate de cancer

E5

ingrijorare profuirdi, ca readaptare. la


prizenta (UoatA ilcurabita) 5i plognostic
. se evalueaz[ riscul cle suicid

56; LtB::':-::-:--i:
tr ::g.E-- - : :=:-: ?-:;L:.rase

Episod dePresiv major sever


lstoric cu tentative de suieid

ei;.;

: I - *: --; :
*1ltr1-i--.i:-:t:
: :::,, U:iiCd Seafa la

mrrnl'iE

Isioric de boaii Psihic6


\dlim- :: j;r;.: '- ::ze ni;i (15 mglzi)
Confuzie, deli.r
*',r*r-o,
Istoric de sevraj: atrco*l sau medicamglli
= ::E:--1;.tr-:
lrn"n'
.: i:r:-,i sr pacientii cu
social6
Izolare
ff cgfd. -::- .-. :. - :l=l :,:-.alal
*: - *j * -- *
n;m
Bfagreo.rfdc;
persiste:iq,= ri-r,, : -l --. -: -.i !,entr-r lirstnic
" alfectivitate baza\b scdzutL
viafh
pierderea interesului pentru
^ EuEErr :..: -: :.::':eata in timpul
I sentimente de neajtltorare, auto-h;
-ru'rE 5r-i b: --. ---- .:.-ge.,c il durerea
pierderea respectului de sine
. scAderea at*nliei, collcentraiiei, facics iotb*rm :r-';:.- - -.:::r.=
. g&ncluri persistente iegate de rnoarte sou $d;-o#:r-:: :- -: :; >I.1:in-rAnd
suicirtare

illErn I - *. --- *

-nor-,

zi" ,limineata in
--". ., - - :tr
_a ,. '" -s:ri; sau pacientul
sau tamtitale:Feks :E:::=:'::tii
nrinime
-. i*@- E'-: :==:riuai 'arstnici,

- perturb6ri atre somnului' trezire matinald

nr::;e"- .
&M

gnJL

Faetori de tku
- tn antecedentele personaie
sau

alcoolism

du rere, grea{6,.
" simptome *eJratate :

" izolare, abandon, lipsa in{elegeill

emo{ional

mpnhmn," ar*
$1 upm*r{ ,J. y,:-_::3: :; ;:Fi -l sl.ptamAni nu
idkrr*,a* .e:n:-, =- -!:' dirza cu i0 mg ,a
- ,-=iet.

anumite atdihipflc
" medicamente; steroizi,
unelc neurolePtice

Tr*tsment:
entru cauze reversibile :
'tratamentsirnptomatic^*.?,1Y^,

;fr:,,'r#
hrr .- L. :; -Ecm :,:i, - - :ig zi. dimiaeafa in
li[ xrei+i:- . " :; -: i-aistaic sau pacientul
frgrnr

r -= :-=:-:.:.- rr a:acuri de panicd


t*
^- \*&n*.r :E-:1-:r
:
faslor de risc, dac6 e poslbll
@m - - --::-: =eJicamentoase

oprirea./schirnbarea me.dlcatlel

'

spriiin elnotional

36

:g
Elirninarea a mai mult de 3 scaune neforsEm

::

.ri

lill

zi.

Cauzn

Tratarnent sP#

inlocuirea

r:Ai

*ml rrF

.--_.-^1
- --=-'- 3-Lri

medicarnentului m

Laxative
Antacizi pe bazS dc

l---':'ent

mtrl

--

mgl' etms=:

magneziu

endocrin

-: :: :epradind, Ocreotid

l;l-::::

SleCifiCd

Antibiotice
Citostatice, mai aies
5-lr-luorouracil

ales
Diclofenac,
rnggry:t*sin

Um"tuiril;:r

forfl![mr

d
ft:u'-m 'i:r:u::

AINS, ffiai

. @L
., cu confinut:
- Dieti

.ef
.
__
Ckirwrgicale

Gastrectomio,
vagOtomie

iieald
Ansb oarb6

RJ,zec{ie

{g

ryo-

!!ry, aspiryn4ff,

Colestiramiq6 i2J
L{etronidazct +OCrllt

antagonist,
CoXestiramin[

i8a-sie

cu oxid

tt'rr''r 'S'e'"i,fcl; rezi

tatrelul

@Ei Nr

m
]

Ileostomie

j;-F

.s![qForFtuEfl:

*bs#xe{i*,
,rfak* diareo

fmm-tm.

Maiigri6

Fecalorn

r.___T__=____

nm
Mese mici, Su*-'"puua
= 841[IIIiE*
- :=:-:::] .f,
Ft.
po
zt
-H2

Anestolxoz6
enterocolicb

n
Laxative

Ccncer

*--.nts:rr.'--r-.

luium

lq

,r

+et:

:e ibrmeerE

bOiU!

,.,:.'

- - ; :c-::i a:rri 1.2 g la fiecare


r ri6r3; :,::- 3": 3 pe d

Rectal sau colic


Fancreatic exocrin
Tumori carcinoide

frmimrlflli*

m mm:tr[:r: 3r :::sr"aglandineior din


&
?.-"* -1:r- :.:.l' i li::i la4 gpezi

F*istule: gastt'ocolice,

enterocolice,
enterr-rvezicale

38

!-

:-

Cawze:

. obstruetive:

intrinsec[

obstrucfie

(ex:

pu: Iufl]i" :
rui. a ;;rmu'-

fiiagreestic:
Cl*etu:

'disfagia poate ti:


,. , isoi, n.;.=-- ;? :; t,.: ::::-:-:da mese
- completi, penti-Lt lichide $l sotlde. * -:-e,r - ':
=--_-, ,= :;.:.s-..ije sau
* incompletA
,Er! ;,r',,f'ir ;L :! : ;:;a.; r- lnitiat Pentru solide 9i !
esol
Pentru lichide tn obstruc,tii
- Pentru lichide 5i solide, mai

niai Pt]-tin simulta*

';

neurornusculare

o durerea se asociazl disfagiei in

oro-faringiani

si in

rnucozite

cr

P:

chimioter*Pie
.00msu1t ORL

'

fixa.men fleurologic

Fars(:finic:

' racliografie
.CT

esofagian6 cu bariu

Tre$sment:

. antimicotie, in oandidoza oro-f,aringiai


. radloterapie - extem6 sau intralur
obstruclii oio-faringo-esotbgiene pril an':
. terapie eu iaser, endoluminai'

esofagiene

40

'#fic*- ''
[ ::]L-:- ---1- :::r:,::;.

C{rUZe:

" obstruciie cii respiratorii


- mari: - trtmori, compresie extrinsecd
- paralLz,ie pe laringeu
- stricfi.ri post radice
- mici: - ilsttrn, brongitS cronici (BPOC

lri"

!!r;n*:-ic

i ::*:-- ::-' -*-- :-*-::i-ql3z!- pulmo-i- - -:-' ::-

D-'"- ---r
mL

'kr'-:' :

t&msr

rnl :r' :r"i::r-:: i..r . -;*:


s l*Ti-j*=

limfangitS oarcinomatoas6

"

sc[derea aniplitudinii respira]iei, pfu

aseite, paeumotcrax, ai*lectazie, tumori

trff

iufec{ii

ttiei&ii/urnrm{8"1;''

* scEderea eiasilclt[$i pul;loiiara: edem p'Srurm''nn


aout, fibroz$, iimfungitfl Caroi*omatoasfl Uiluieri]:n r - - a
* se6derea schimburilor Bazoase: edern p;rur' i:-:'tl-

-. .--'. - ir

sau 1a 4-6

acut, fibnoz6. enrbolii tttmorale, iri=r,'r rL - -i -'- :< -;


frma'rr: ;mr -c :--1 . -: - , l-: ae cre. dacd
puimonarb
o durere: pleuriti. fracttrri ecstaie, dnmldm ur:u:r:*:: -:.:-;::-r terminal
vertebraie, infiltrarea peretelui toraoic t
ll@tr::r i :- 1 -.-::-*::,:-rid 1.5-5
dneuromqscglAre:
- paraplegie, paralizie de frenic, s:!MI@' .&. * ;-t :E::-- -:::I-1 ::- eli'nerare
*u'a ;qr r:i r -- -:- :,--;i :e-rard
paraneoplazice
; * opioid
- distrofii Esuromusctilare prograsive h filtr: ssril :'- :j:i::-.:
':
r-31;
ffi.Ilm
::-*'-;
-----'
'r
'of,e$tereanevq:ilor(ccnsumcrescut):
t
- anxietate
- aneft-lie
- acidoza metabolicl
Fr${$ftEewt*8 c*es*e{*r
o

anemle:

reversifsile:

'r-: T t'-:l'r--l- --:::- ^l--:lJllaret!-f. -;rtr::L-,:;;t.:.d


U& *qmrnr :tr-:-*,- l.
'ro'

i* - *; ;,; r
@m'r:m,mu--qr:a:l:,i- :-*-i.:-

haro i$ill.q"rrrn'i

tfansfuZii

. bronhospasm: bronhodilalatoare lpllrcn'm-r


T!illlr:lilm'rnafi{tr
" infeclii: antibiotice
mreilrrmmall:r-r!;;
. pieurezie: evacuare
rniffiind,

"imbaliiplrimonare:antiooagulante
, insuf?eien![ cardiac[: cardi*to*ic, e:
softv&rsie, diuretie
*

pneunotorax drena.j
. aritmii: antiaritmi*e
* anxietate: psihoterapie, anxiolit'iee

. tumori: RTIC&IT icAnd turnorile sunt si


tratamentul oneologic)
42

ec}-,ir-aienti

--:-.irt;
g_s-!lL4

^^1
LUI

-::_1.':'-iIlCat

$t

l3aesar

sa

de cancer
[ratamentui cncoio

Durere

daLd

Tratament in trePte

eonforf I

selrii de anatrgezie O&IS

.iroiionali,

ir

rtw*
Utitiza{i d*cd

il:*r-: :-:":-*: ;",.-*:-i. Ce1 mai


:-J:j: paiientul

este

. ita

cauE&l:

iriterapie
liatir,X
locaje de nervi
irurgie, paliativ*

ioterapio

Durerea persisi6

liativ[

ldt{.

l|l

.*

:-.: : --: ta T .
- - .;-: - :- -_l-:- t-.;1.-'3ll(

@l ][ff1
,jriffi,:
:--.*
E0[rrE u,*;l:*i ,i;fI:-i::-;

"inetoterapie

Durere
osoasd

Durere
neuropeJic[:
oanalge-

^.1"11{5

a1
1a

:rr
-,,1S

"- - :; :i :i-alrJ

",.--a

difltzd:
ale

iaigicelor

irlrT'u*
Gl"

Luali in considerare alrur::u ",ll-1" :*: - -:r


..:lru -:J* J:
Cauze sau tratament h

s-ftnaigozice
ENS
sihoterapie

Efecte
s*c;utdare

rrocfa

- l:--.:-i;z:;e

gi

ioid d"tzt
sehin:bali
I sau cal*a

adrainis-

bifostbnaii
calcitcnirH
ladiotera-

v*, Bntiant

ie henricor-

tratati

-,f erate se

hcrmono*
reple Fencancerele

radicteraie paliativfi

nourolize

cpioid

Reevaluare
All
Tt

::re. Eeapta a I-

-:::ZA madmd +

Daci

rlui'r:ree

e irilial se:'*ri

sau r

contri-,iat[ cu doza lirarjr.o,l din opioicui de

"

Ii-a s,,' trece i:r tpi*ld cl* treapta a III-a.


Fiu se c*mbi*X opioidel* din tneapta,,'
cu ceie din tr*apta a III-a1!!

i:

5. Trebuie ulilizate corect

".

eoanaigezies:'tr!'i'n*

Coanal geziceie), blocaj ele nervoase'<i

'i

.:ri:ntentul

r.

iltei-*

neuroehirurgicaie.

6. Opioitlele de treaPts a iltr-a

uu

mraxims, ci <iqlz& efieient#" $ptirn5,


g.lri:: titr:l re c*r*s5;* n:5*are"
P entr w

fr{rfirrff i1#r we i$t er cs e$ xii :

l. {suzir {eti*togi*} d$rerii:


" dat[ de cancer:
- direci

- irrdirect
" dat6 Ce iratarnect
r:eiesai6 Ce cancer (anginl pectoraii

'

reni:lfi, etc")

inv;rzie in cs, prin tnm*rd sBU *,*,**


ibziuni la *iveiul periostutr*i sau cornl':ir,*,
nerv sau triase ce irigf csul)

i"

2" !*t'aeie vis**ls

car,'ii*re

,,,u]lrii,'

flflllllllixtiiilir,

pi*urirr;ne* pL:*r5
d

i*t*:i;sie *apsula hepati'-'E

3" irrvazie fascie,ul n*rv*s {ex: plex


sindrom Faneoasl-Tq:bias)

C*Elze cls c!{erere date indiree"t ele c


c.onstipalie

'

escare

llllltlr

1:ri[:J:

illu

. distensie gastricd
. reflux esofagian

__*::

'lirllu,t :'":"i''
Ultilllu]l!,

spesme ale vezicii (cu cateterizare)

" durere n:uscu'l i:seheietaii


- ra:uzatb de iiractivitaie

* cauzatd de r'ozitii neobi nuite


46

:..***

]|lflIflfl- "1r

ifllilll
llt:

^L

-zt

.:irnt:i

de

!:lll.r

2. Ti1:tti dc ii:st:re:

de i ezilil.r i sti *ru iare -:


ir-lreptoiiirlr peitti-c Cl,irere din tegnme'celulm srtbcui:ur, pericsi vase" visrcre'

A . iicci

e'

pt i*.',1. r.1ai'ir

I.

visoerail (oPi*id seasiiiiid)

l.

ii-lnaticS (c.x: Clrreree csoasS,):

oplcicl semiresponsivi (nec:esiti


p::zir:e pe lailgi opioid pentru a ti cor-:
irr"p+rlie 4" i flfi?z')
B n ei:::i-.pat ic6: dati ii*:
, i*zii:ttijc,l,l:i;re:.ii ;:ls :':er'"'ilor pcrife
. ie::iui:i,co::lprc,:;:i lii n:veitI SNLI
, ?e;il:it-ti.,'i:L;::;;-=l,ii a1.: fi1;t;:iOi

I
-

sir:,;-:aiici:

' r

i'pi1il1 ;en:tieSi-rr,rn:i',r[ '1itru;siti

(i!:.nXl[--,::iCi I

t!a--FL-:--- -.
,nlD r:-..,- 4

J;" in f*xrttit i'!t: ssF{ctut t*trry?t}r${,


.. : -il
1;i;11ils:1t-i.ri asceia',;" serfflificalie ir- D
Ci

: -lln

{*rit:

n r.r

iiil

'Lro:iiaa
1-rr*eH.l)i'.:u-gh (?n Puseui
1. Lo,;*!izs? *' I r{t tliertrt n tu,"ts ilsten d ure

'

tsrul etsrreriiiFtrct*ri te

o#r{xve$Id s$il

'!---

r!wrere*

5. '{r*tis*ta+lxi $fiilliqii' itt$crior: f-wiiltz:ttl !){}zza/ fxfefi'u{stl riintre *dn*


Cril e,z ti e s dn:iiti s tr *r tt' E {eci a! e s e c ufi d:

Altt: sinPtcazte &s{i{i{rte


7. Efectui dureii itsripr$ riiwent*$ti,:

$,

retiriiiar in -liffitilis, {tctivitdfii


,t-!^
tL l!\'rti4! socit4t(

zilnt
G

G""

48

le,:xii:ltaie rlig,estivE; ,1ae,1 irr aittece-i#e ru r:"r*;*:;

a.

" t!* lbilprq;fen


" fie *gr;t:l*n'i tif

i-tr-i

pitilS;ni;rer,rl P;asi

n.iil.ii:*rir,*ljiI'

}1J,i.tc;:;tria Cisrc*i.irii:li;
-,i
.t e r: }t q} r;i- a* {}c&,e i-s {-} ii i{: a

::,:r::r{tl:,
i:r

ir,.{:r: ;cnt

.1:i

ai

r: r:ia.t

-{51

* iiii

a'

ri

', :..,..;]r;.i.,lt,'r::"n'lll
* " ! *5*i:1re
,.1"

:l

* ;I-',:l-;;:i.ri

3i i &o

h?t"':r';:

br**Li*si:;:s;rt

*. ertipliI tsg:tiir*iltst'*. eef.bie , ex-r-t'


r"3ysi*id.e!.*:

Sr:nt *:ir:di*i] in*nt* fi ai.i:ia r, s*t-c isi ni eii :


ciet*eA earc i;i *xer*itt ao{.iui:e* pi"in ''
r*,;*plarii r-.p!*izi i;i *! *Sr*r *fi:i:t *sie rffir-" ;
3

rle lir.k-ux.*i:.

ffii-

:W s # i * ul itr" r-j* r,"e*3;:?

irfu

*e

-flfl-rs.'

d; irrir.ryJs + iFrt

&.tr*qfuaamrai1;l

{}hsert r

L?*x*

iil il:
lltitL:

E$4,',iir.e1".q

lll,Li

5ll

'lll

Dicloielac

.r

fuirctia

.rrrocodeinl

*-l: nlica

Este preparat retard,

36A

'ic)

:.r:e dig+s:tiya

intense comp;u-ative
,

"'-azOcini

Nu ests

oral 600

.":.tal)

indicatS pentrr
tratanrentul durerii eronic

sc 360

in cancer ciatorit6 elbctelor


secuirdare psihorn imetice.

:rbinafii:
ir::cetamol + Codeind
,'-::nn6 + Codeind

Piro.;rca=

i :::etarnol
I Ji!1
sec

un i{at F i

rt

ir

. fie lbu.r;.-;.. tle :r=:,::=:: ; - -' :.:.'.:::ial]: Easlrie


-

w, ,ide $e

sa

10,

3CI,

obiinu
c.snv$ir*$e l
Morfinl *ra!
tard.

de
60.

100, 200

de FJaio:<on.

trt;p;.t ,t l!-":

ioide de treapis a II-,J

::::'la

Ohierva{ii

illi

rtr:illmil
mg. zll

nrg

lti h iniliai,
preiung*qte
]a 8-12 h

$*nt meiicami;l.: ".:*:: :. serr.isinieiies $au -r:


sifit*z5 care isi ;:.,;l:,:i tr;,:';:iet prin iegarea ,t
recept+rii opiozi ;: a, :rr:: e ttct este ailtagonri

'100-o'f 0

iar

iml

gi ?0 nrg

i.5

Doza

sc,

retard

Medicamertul

Intervatr de

cu elilrerare

{}pi*"idele:

de

fII-a:

imediati. de I

ief,*: -:::r,.:= =.== -'::

rtteiifitir;

II{*n
Fsrmt'; i
a

fiole 20 mg/mJ j1-*' h, sc, iin Titral*a se

d. bronllospa.:r
er{.ipiii

Deltropro- iin combinatie.

p--: t:Jica{io de trexpta

Atenne. a-iucierla Cimeritiir* {sa;r ai:


foi*ca*t Illi cu 11,, r1-rnii praie ia1'rli'i;:a aparir*
fo.:iiaelnriiiii,rl
.--. ;-:.'iciiite i;-.- .
C. 3(:5dr're3 :_*- " *:-. : .l:. a.*-,f.

lJoza maximS e dat5 de


doza maxilni de neopinid

u.{i'5;

a. t,-r:{iaitaii r. --; i '. :. : .:: il antece{t6nt*


gastiiLl hlpera:r:, *-:-: -. ;:.risiei d-Air:
--+;- --.---Jl1It:.4'--:.

cu

Ccdeina

i.-.::-, ;:i eare Siult


: - :l=ili3trt afiEic$a.
_:-...': ;i au in A'DF

E{ectc

se

adrninistreazd la 12 c.reElcctc secundare mai puiin

iinprevizii:il.

fiole 2 mg/mi

Medicamcnt

fiole 2 mgiml

linia a li-a
Nu se util
d*torit6 atropine

fiole

..;rn)

100

i2-3 h"

cle

nr
tbarte scurt.

D: nri i3r aonstipatie


nic .:e 15 rng:r

Dcza-iiil

i-are

:iicilE

alnaisic

uti!ii:erea

;L

'I'h

tr\

administ
im.

retard de
20, 40 9i
mg

modificl

clo-

zele ln insuficienla hcpatica gi

Irenianyi

Plasture

72

11

iMai

ransdermlc

25, 50,

pulirl

se trateazd cAnd freovenla este mai mic5


de 6 respirafii pe minut, cu Naloxori

tov-iciiaie
digestivE; se
poate adminis:

100

micrograme./h

Daci titrim coreet opioitlul nu existd riscul


apari{iei depresiei respiratorii.
. Ioleranla, dependenfa ftzicd., adie,tia, termeni
itilizafi ?n general inco;'ect qi inglobati sub

iin insuhci

concentralii

renalI

:enumirea de dependerrlE. : morfinornanie.


. toleranla: necesitatea. de a cregte doza pentru
: obline aeelagi efect terapeutic (la pacientul
:u cancer, odatfl cu progresia bolii, durerea se
:tensific5, oeea ce necesitd cregterea dozei)
. dependenfa fizicil: aparilia sinCromului de

Efecte setafida?e ale *pioidelor:

Trecdto*re:
Dispar dupi 3-? zile de ia inceperea tratam;-r,
fuilui, pot rcap6rea la cregterea brusci a doze ,

'somroient5, confuzie
. iluzii, haluciuagii, delir
* se traieazd cu Fiaioperidol S,5-2

iiig pe :,
- este important s5 se previn[ pacientuin
familia asupra posibilitAlii aparitiei

caracterului lor trecator


" greate, v5rs[turi

- se prescri* rlledicatie ,,1& nevoi;li


Metoclcpra:nid 30 fi19 pe zi,
isltl

Haioperidol 0,5-2 rng pe zi


- dac6 nu *edeaz,[ in 3-7 zil*, e necesd
sshirnbarea preparatului opioid cu altul :m
aceearyi clas6

. retsillia uriciir6
- apare mai ales ia bErbafi, rnai frecved

in

cazul administr*rii

atropinS

de

'bsiincri,'rd

ia

?i:rtreiuperea

brusci

:atarnentului

adicfie sau dependentE psihicd: nevoia

::perioasd de a-gi procura gi administra prin


: rice mijloace opioidul
- nu apare la pacien(ii ce primesc tratament
opioid pentru controlul simptomelor
. mioclonii: semn de toxicitate
- se scad dozele cdnd e posibil
. pruril mai frecvent ?n cazul administr[rii
, nioidului intratecal
. iranspira{ii, apar relativ rar

Hidrornor:ftr*

itrdft, (stahilint
fu-iuo:

doza optiwrt)

Morjina?

. cei mai bun opioid de treapta a IU-a

Permanente:

'constipatia
- se administreaz5 obligatoriu, concoulh,
tent cu tratamentul opioid, laxativ ffir
firnuiere gi propulsie
- vezi Constipalia
. xgrostomie
* vezi tratarnentul xerostorniei
Pariiculare:
" depresia respiratorie

- apare Ia administrarea intemp*stir I t


unor doze mari de opioid ia pacienlii :m
nu au primis anterior opioid
52

se inc*pe titrarea cu Morfini cu eliberare


:ediat[ (Mort-rn[ oral6 sau injectabil[ sc)
' dup6 stabilirea dozei optime se face
:onversia la Morfin* orai6 (Morflrn6 retard)
pentru puseele dureroase (breakthrough) se
:dniinistreazi 116 drndoza zilnici de Morfin5
. nu existd dozS maxim6, ci dozd optiml
' pacienfii tineri necesit6 doze rnai mari pentru
ri-r control adecvat al durerii

'

inainte de administrare trebuie expiicat


:imiliei qi pacientului c5 Morfina nu d[ adictie
si nu scurteazi via{a

53

1. Dac[ pacientul a avut alt

tratament

anterior:
calculdm si administr[m doza echivalenti
.' cregtem doza cu 30-50% p6n6 la obti
controlului durerii
. ex: pacient in tratament cu 600 mg
po pe zi. Daza, echivalenti este de 60
Morfin[ po. Dac[ durerea nu este

conkolati, dar pacientul devine somnolent,


pe care o tratim este opioid
iv5. Inseamn[ cd evaluarea initial[ a
incompletl gi nu am utilizat coanalgezicele

il c[ durerea
.oare.

cu aceasti doze inilial5. de morhnE,


doza cu 30-50Yo,la 80'90 mg Morfin6 po
zi. Daob cu aceasti dozi nu obtinem
durerii cre$tem din nou cu 30-50% q.a.m.d.

2. Dae6. pacientul nu a avut alt tratament


anterior, iar durerea este sever6 (este
administrarea unui opioid de treapta a I[-a)

ORAL

. Pacient sub 65 de ani


Morfinfl cu eliberare imediat[ 10 mg la 4-6
(atenfie la func{ia renal[) - se scrie pe
galbeni
Morfina 10 mg prn penku puseul dureros
Metoclopramid 10 mg sc la 6-8 ore 5-7 zih
laxativ
. Pacie,nt peste 65 de ani
Morfiad cu eliberare imediat5 5 mg la 4-6
(atenfie la firncfia renali)
Morfin6 5 mg prn pentru puseul dureros
Metoclopramid 10 mg sc la 6-8 are 5-7
laxativ

STIBCIITANAT
Dozele de morfin[ oral[ se divid la 2.

caz de durere acut[ severi, prima dozi

se

administra IV..

. dac[ odat[ cu cregterea dozni, ajungem la o


de Morhnl (ex 300 mg pe zi) la eare durerea
54

55

iffi

' Clontroiul durerii datorate unei posturi anume


' Evaluarea gi tratarea incontineniei
' Observarea regulatS a punctelor de presiune
Defini{ie:
Zone localizate de tesut mort; sunt rezultatui " Educarea pacientului gi a familiei
Evitarea presiunilor:
tulbur6rilor circulatiei sanguine gi limfatice la
i:bilizare
,
pasivS la doui ore sau ori de cAte ori
niyelul pieiii qi lesuturilor subiacente ca ufiltare
nevoie
compresiei gi a forfbc6rii.
;:losirea
rurs;-

a.
b.
o"

cl.

2.

e.
f.
g.

M;:mentul din jurul escarei)


- :,ana de oaie sau inlocuitori sintetici speciali
n :e evitl eEldura exeesivS

r,6rsta ?naintatE

deficit neurologic
afectiuni vascuiare
deficienie nutri,tionale, cieshidratare
caneer, diabet, sspticemii

tffi*t ifi c are a e s c ar e I or :

tlradul tr: eritern tegurnentar (la digitopresiune


: :umentul se decoloreazi)
* lradul II: eritem ce nu dispare la

'

obez-itatea,cagexia
sedarea

r :itopresiune.
= :scoriafii superficiale,

Extrimseci:

a.
b.

unor saitele qi dispozitive speciale

itarea colacului de cauciuc (predispune la noi


;urr: de escare prin presiuneacreatl,de cotrac pe

Factori d.e ris*:


l. Intrinseci:

courpr*sia.
fo4ele eJe forfeeare (cutare)

- ezicule,
-.

s. incontinenfa
= Iscontinuitate la nivelul epidennei.
"::gurnent cald
d. hanspiragia
s -radul III: ulceralie la nivelul tegunentuh"ri
e. imcbiiizarea
f. tehniei defectuoase de lnobiiizare r::a !a {esutui celular subcutan, exudat
g- igiena precafa(tegurnent, a$temut) ,o:osangvinolent
h. urnezeaia (folii de plastic sau mu$amal * lradul IV: ulcerafie extinsE gi ?n 1esul:l
.;:cutan (fascie). mugchi 6i osos. Necroz[ 9i
i. medicalia
j. ?mbrEcirnintea irnproprie
rictie frecvent
k. p,szilia inadecvat6 a pacientului in pat Wwament:
" lbiectivele tratamentului: - in ingrif iri
Frevenire:
mfrL-3tive vifldecarea escarelor nu este singurul
, Igiena general5, ingrijirea pielii:
tttio.- propus ryi in multe aazuti nu
- evifarea traumei asupra tegumen&rhd: evitare: l*
m:ezintd
un obiectiv rea}ist
fric{iunilar.u proropui, a sipunbrilor dese, a
]ev.enirea,agravdrii
tr
escarelor
friefiunilcr
ulcooi, a pudrei de talc, a n:asaje-:n
"
",
fir
durerii
al
disconfortului
-ontrolul
Pi
riguroase
infectlrii
escarelor
-]tt"."":':a
- iplicarea ziinica a unei creme hidratante in
* ontrolul mirosului al exudatului
$i
zonele de risc sau cremi pe baz6 de xinc p* ,o.*,& fr
-r'educerea hemoragiei
afectate de incontinen{E
menlinerea integrit6tii tegumenhriui plsrran*,il$ --i!-t"1 nta,s*
presiune, folosind o seri'rgi de zacurat ji sedzand la rnaximum timpul
a*
*# :,i111"Lsub
- ---r
rJ ml cu ac 18_20
G
"nntu.,
urini sau

-'-

fecalc

56

_.

5']

b.

Indepiitarea microorganismelor qi a corpilor


str5ini
Presiune redusd in cazut pl5gilor curate,

este absorbit, acelagi hrcru se petrece qi cu


toxfuele gi microorganismele. Aoest proces
ajut6 la reducerea durerii gi tumefacliei.

neinfectate

c. liluidele

incdlzite (ser fiziologic, api) la

2. Sh fie non-aderent

temperatura corpului

, Foiosirea cu preear"{ie a s*luliiior antiseptice:


de clor: toxice pentru lesuful ,:*
granulafie, menfin infiamafia pl6gii, irit} pielaf

a. Solulii pebazh

l1

slndtoas6

b. Apa oxigenati:

c.

distruge {esutul de granulagie.


iaaceieazE pielea s6ndtoasE, risc de emboiie i:
irigarea pligilor easltare inchise, poate cauza
durere Ii contact
Povidone iodat: poate ?ntfirzia vindecarea qi ai

risc de tor:icitate ia iod dacS este folosit


pl5gi mari gi/sau pe tern:eu lung

?n

- pentru a preintdmpfura
distrugerea lesutului de granulafie atunci cAnd
pansamentul este indepdrtat.
3. S[ menfin[ umiditatea - celulele epiteliale
necesiti un mediu umed pentru a putea migra
dintr-o parte in alta a suprafelei rflnii; dac6
aceasta este lisat[ s[ se usuce, vindecarea este
iri'uirzia'rE.

+.

Si fie impermeabile pentru bacterii"

5. Se fie un bun izolator termic o


:emperaturd constantd de 37oC este esenlialf,
rentru susfinerea proceselor biologice

F*rsss,*aewtxl:

iisc*re fird exwdst sau exudat redws:


" Gr. I, II:
- pamsamente iridrocoloidale {Granui-i
Comfuel, Aquacel, Tegasorbi - facilite;
procesul de granuiafie
- crem5. giasE apiicat6 sub *ompresa steiGr" II{: gel hidrocoloidai {Debrisar, Intra-(

.
gel, Aquaforrn) - gelul ia fcrma cavitr
atrsoarbe exudatul in cantltate mici
faciliteari debridarea pl6gi i
Escare cu exudat abundent:
. Gr. fV: pansament steril, absorbant
* Daci existd serur de infeclie (eritern,
fetid, durere, edem) se face antibiograrna-

antibioticul se aplic6 pe plagd sub

f,orma

unguent sau pulbere"


. DacS exist[ necrozf,, aceasta se excizeazi

Criterii pentra ptuxs Gmentul ideal :


1. Sb permit[ ?ndepdrtarea exudatului in exces s
compu$ilor toxici. Pe mSsuri ce exudatul
58

lindecare

de

rdnii.

5. SE nu aib[ efect toxie.

-.

SE

nu deranjeze gi sb fie cornode pentru

pacient.
8. SE protejeze rana de alte traumatisme.

tn ingrijirea paiiativ6 ne intfllnim frecvent


necesitatea li.lirii unor decizii care ridic6
etice: hidratarea qi alimentarea parenteral[, opri

unui anumit tratament, solicitarea din


familiei de a ascunde adev[ru] fati de paci
g.a.m.d.

Decizia noastr6 trebuie sd aib6 la


principii gi reguli etice care normeazS re
Principiile eticii tradigionuie :
beneficienfa:
. fr bine: sd acfionim tn interesul paoientului
2. non maleficien{a:
n nu ft riu: nu ss vor administra tratamente
1.

cu

efeete

inacceptabile penfi'u bolnav

tn etica nnodernd

se adaugd:
principiul autonomiei vizearl atilt
. pacientul, care are dreptul de a participa
luarea deciziilor terapeutice gi
tratamentului in eunoqfin{E de cau;z5
dreptul la inforrnalii legate de boal[ 5i
evolufia tratarnentului, are dreptul de a
un tratarnent pe care il consider6 inoporrua)
. e6t $i medicul, care nu poate fi obligil
prescrie sau s[ administreze un tratafiIent
este inutil sau dlua6tor pacientului
judecf,fii sale clinice
4. principiul justi(iei gi utilititrii:
. dreptul de a avea aeces egal la ingrijire

3.

resurse, respectiv obt'nerea

bene

maxim pentru numErul maxim posibil, in


resurselor limitate

60

unn6toarelor cazuri:
* este in folosul pacientuiui, gi se dezvlluie,
cu acordul lui, anumitor persoane (colegi
de echip[, psiholog, preot) fapte din viala
sa

intim[

- in fa{a legii

- c6nd prezinti un pericol pentru pacien!

personal medical - pacient.

beneficiu incert sau

. obligafia personalului medical de a respecta


intimitatea pacientului, cu exceplia

familie, societate (in anumite l6ri)


Aterrlie Ia seea ce notEm in dociimenteie
medicale, ele pot fi consultate de varia.

. obliga$a de a stribate allturi de pacient gi


familia lui intreaga. c5lEtorie spre sf6rgit;
obligalia de a utiliza toate aptitudinile 9i
ornogtinlele penffu a alina suferinla
bolnavului.
Dece la stabilirea rela{iilor de incredere intre
nedic-pacient pi medic-familie.

tn alinarea suferintei pacientului


inal nu se poate obline decdt prin educa{ie
medicina paliativi. Este datoria oricf,rei
iet6f, civilizate s6 asigure cadrul
peutru medicina paliativS, care si
personalul medical cu aptitudinile gi
le necesare asiguririi unei morfl
permite stabilirea r:nei relafli de incredere
redic-pacient
r ft: se poate realiza fdrd existenfa unei
tomunic6ri deschise, prin care medicul igi
6 responsabilitatea de a prezenta
;rcientului, in funcfie de ?ntelegerea qi
&rinlele sale, adev[ru] despre starea bolii qi
pogaostic.
61

ffi

@
iopatolagie:

Este o evaluare generaii menitS sE stabitreasc[:

1. Stadiului acfi:al al bolii, beneficiile

ver:s

riscurile terapiei oncologice


2. Statusul de performan!5 al pacientului (ECOG
3" Prognosticul in tetmeni de ani, luni, sdptlmf,
sau zile

4. Existen{a unei urgenle {hipercalcernie, sindro


de compresie medular6, g.a"m.d.)
5. Simptomele qi semnele prezentate de pacient

6. Statusul psiho-emo{ional (oe ?nlelege paeienl


gi funilia despre boali, curn o accepti, pre?r,IJ
anxietS{ii depresie, mo'dificf,ri de irnap
corporal6, q"a.rn.d.)
7. Statrsul social {refeaua de suport pe oare o

pacientul, ?ngrijitorul principal,

accesar

Activ compleg capabil s[

lpnemoreceptoarel
J

-----=-,Ff\-

,/
ntomegalie fTfln nen'ul vag
cinomatoza J
\

vomei

{ie gastric[
tensie gastricl I Organe abdominale

I
!
I

lelectoarel

sni*,]i
senzoriali:
vaa miros

Stimuli dl migcare 9i de
Pozitrie: urechea internd

dgaru:

Este important[ identificarea cauzerlcauzelor,


rste 1/3 de pacienli sunt mai multo cauze de

nli.

fr

rest'ictii
Restriclii in desfigurarea activitElih
fizice solicitanrq dar mobil, capabil r
desfiqoare munci ugoard sedentare/ d
birou
Mobil qi capabil de autoingrijire, d
incapabil de orice fel de munc[. Pefl
50% din timp activ

de

autoingrijire limid

imobilizat la pat/ fotoliu > 50% tirnp.

Ercilcerr rre

@ (vezi pag. urm[toare).

desfiqoa

toate activitiflle diminte de boala

Capabil

;?

Evaluarea celor douh simptome se recomand6


folosi scala analog-

ECOG

dicamente

e eiectua separat, putand

SCOR

Hipertensiune
intracranianii

tean'U J cerebral q

drepturilor sociale, g.a.m.d.)


8" Nevoi spirituale, religioase
9" Agteptflrile pacientului gi familiei vizavi
tngrrjire

psihologicilCortex

mulii
jetate.

Complet imobilizat la pa! incapabil


autoingrlfire.

Evaluarea implicl o ananrnez[ detaliati a


folui de manifeshre al vlrsdturilor:
. bruschelea debutului
. rrodul in care se manifest5
factori declangatori
.' antiemetico folosite p0n[ tn rnornentui
evaiulrii
Funeli inhebiri referitoare la:

intervenfii chirurgicale ?n

regiunea

abdorninalI

' medicamente
'reflux gastric

utilizate
sau sughil

'dispepsie
. constipalie
. sete sau somnolenlE
ftipercalcemie)
. disurie

62

Vdrsdtarile tnso{ite de

senzalie redusd

grea(d sagereuzfr:
. stazL gastrici (vdrs6turi cu voluRr crescut

reflux gastric)
. obstrucfie piloricd (v6rsdturE

crescut

eu alimente digerate

cu

vo]

sau

digerate)

" hipertensiune intracranian6 (v5rsilturfi in


de regulh neprecedati de greap)

Caaze datorate cancerului, ditect Si indireet:


. iritalia po(iunii superioare a tractului
iniestinal; ex: candidoz6 oro-faringiand

. hemoragie gastricE
. obstruc.tia gastro- intestinalE
. constipatia
" hepatomegalia
. hipertensiune intracraniane
. hipercalcernia

caficarente:
alcoolic6
I gastric
L::1 -

!rus

Tratamentul etiologic r[mfine impcrtant cdnd


de greaf[ sau vomd este reversibilfi.

'hiponatremia
'uremia
. fusea
n durerea necontrolat[
. arxietatea
. efectul toxic al cancerului

de caaze reversibile:
- vezi Anxietate

- AINS reoent administrate * se intrerup 6i


rd:riinistreaz[ antisecretorii gi antacide

- Morfina -

C atae ddor ate tretumsntal ui :

.RT
'CMT

se

administreaz[

l0x4pezi

cerebrale

orofaringianE
reflux

Pot

Produce gear\

trezi Candidoza

esofagian, $aze, gastric[

se

prokinetice
lopramid 30-60 mg sc la24h, Domperidon
mg rectai x 3 pe zi)
tipalie foarte i"r*id - laxative gi la nevoie,
evacuatorii; este important tuqeul rectal
vomfl dup[ accese de tuse cu greald
se adrninistreazE antifusive, la nevoie

diferite mecanisme:
mie - vezi Hipercaleemia

64

cu

vezT Hipertensiune

medicamente

- estrogeni
- teofiliae

se

Metoclopramid 10 mg x 3-4 pe zi, sau


Haloperidol 0,5-1,5 mg seara, sau Emetiral 5-

-txtaze

. medieamente:
- opioide
- antibiotice
- anticonvulsivante
- steroizi
- digitalice
* preparate cu fier
. AINS

Medicamentela

- iritarea kactului gastro-intestinal, ex:


AINS
- stazd gastric6., ex: anticolinergice
- stimularea zonei chemoreceptoare. ex:
opioide
- eliberarea de 5HT3 din celule enterocromafine din intestir:, ex: citostatiee

65

Este importantd deaare*e grea,ta cronicd tnsa.' fo;sly'r area medicamentelor utilizste tn
fi cauz5 de staz5 gastricS eu tuiburari foerra lul gretei si al vomei:

poate
ab

sorb,lia ffi eriic aftientel*r admini strate orai

"

Adnzinistrares orald este et-lcienti pentr-prevenirea senzaliei de grea!5 sau penirtratamentul gre!*rilcr ugoare.
Adffzinistrarea pe cale rectald scu iniectabilo
este reccirandar[ pentru controlul gregr:rilor cLr

rne de ac{iune

:::rul vomei

r,*ry15.

Anticolinergic
Antihistaminicanticolirrergic

Ca{es swbcutr;tz$td se recomaild& o cornbii'rati=


de antiemetice ?n cazul v6rs6.flirilor intuaetabile.
e ...,.-^,9- E -..-.-i:,"-^- ^a: -- -r -- 4-.- t--^- ^j:^
ur $ d I E w, {r te t t c e I tr F E rc aa {z.u ? e

r.r rr iuJ

"7

$g-

^-1,,^

LAt &e

Tietilperazinl)

;^
$ i} u

rdirlirsisr&Fe

Oral i tnjeetahil
I! subcut*mat
intermiteni

Antagonist
Dopaminergic D2

SuLrcutsnc

in sininga
eut$E$ati
Antagonist 5H1i

10-2t] urg
la 6 cie
12,5-75 mg

5-i0
Ia

nal

se p0ate

nrg
ore

adrninis,ra
numai

Scr:butil
Cyclinn1g
Dirnenhidrinat,
Fenotiazine
(Procloperazin5,
ClorpromazinE

=;netic

I{aloperidol,
Fenotiazine,
Metoclopramid,
Domperidon
Granisetron,
Ondansetrorl

llenzodiazepinI

Lorazepam,
Diazepam

Canabinoid
Cortisosteroid

IIalilon

lAgonist

5Hl

lAntagonist

Drxametazon}
Metocloprarnid,
Cisaprid
Metoclopramid.

intra.museular
,4 < n{

ila iriiafie la

mgla8

adminisirarea
subciltaneta

0re

Dcxametazona l*-i6 mg

Anticolinergic

Octreotid
4-16

Analog al

ngz,

somatostatinei

lzi,

se
scade

Dara ia

::crilor 5HT3

l-

66

Hioscin[ butilbromid,
Giicopironium

67

- Prednisotron 50 mg pe zi timp de 3 zile,


apoi se scade treptat

. bifosfona,tii:

= Urgenfi!

Vaiori normale caiciu seric:.2,2-2,6 mmoUl

Mai frecvent[ in mielomul multipiu;


trnamar, cancer pulmonar, cancer renal.

Poate apf,rea gi in absenfa M1orr.

Ainie:
. polidipsie, poliurie -+ deshidratare
. anorexie, grea,ti, vfirs6turi, constipalie,
abdorninale

asterie, confuzie, diminuarea

tratament de elecfie, se preferd

administrarea parenteralS

- Clodronat

?n

perfuzie 1,5 g in 500 ml ser

fiziologic, timp de

Monitorizare calcemie dupd

convulsii, cornl
. bradicardie, aritnii

ECG:
. prelungirea intervalului P-R
" reducerea intervalului Q-T
. unde T largi
Dozarea calcemiei obligatorie!
Trat&ffient:
Mdsuri generale:
. evitafi mobilizarea dac6 este posibii
' aport crescut de fluide (3 libi pe zi)
. dietE normosalcemic6
" oprifi antacidele ce confin Calciu, vi
D2, diuretice tiazidice
. trata{i, dacE e posibil, cancerul ce
hipercalcemia (prin CMT, RT,

Iff)

Mdsuri specifice:

. hidr*tare parenteral[ cu ser fiziologic,


litri

pe zi diuretic de ansa (Furosemid)


ce am hidratat pacientul

corticoterapie pent"u hipercalcemia

hernopatii maligre:

68

4 ore, repetat la 3

sEptim6ni
- Pamidronat in perfuzie 30-90 mg tn 500
ml ser fiziologic, timp de 2-4 ore, repetat
la 4 s5ptimdni
. Calcitoninf, : efect rapi d in 2-4 are
- 100-200 UI im sau sc 1a1.2 ore, iar apoi
se continud cu i00 IJI pe zi;

59

2 zile

qi apor

in.telease oa somn insuficient, intrerup!


te in adormire sau somn neodihnitor.

= Urgen{5!

Manifestdri:
n cefalee severi
. tulbur6ri de g&ndire, confi.rzielagitafe
. vdrs6turi injet
" convulsii
. diplopie
. semne neurologice de focar
Cawre:
n

furnori Mr nsa
. tunnori osoase - cutia cranianfl, baza craniulai
" hemoragii intracraniene
" traumatisme craniene

neadecvat sau schimbat

simptome necontrolate: durere, vlrs6turi,


), tuse, polachiurie, diaree, prudt,
ira{ie, anxietate, depresie

medicamente: diuretice, steroizi, cofein4


ine, Clonidin[, Propranotrol (cogmaruri),
icomirnetice, aniagonigii W, Fluoxetine,
(halucinafii, cogmaruri)
de abstinenfa dup6 barbiturice, alcool,
nA
ritrnului somn/veghe in glioame

Trstament:
" steroid, doze nnari

- Dexametazon6 tr 6 mg/zi (8

nng

mg) sc, po
- dozele se scad dup5 3-5 zile. pflnd la
minimi eficienfh
- se poate ?ntrerupe brusc tratamentul dupi
zile dac6 este ineficient
" Manitol
* anticonwlsivanl se docide pentru fieoare pmi
In parte dacS oste necesar

radioterapie,
steroidul

corect al aitor simptorne

- I mg

dacl nu a frcu! concomitefr

intrerupteldate mai devreme

Sd men{ind un program de somn


de culcare gi trezire s5

S5

fotroseascd

intunecoas[,
iv somnului.

in

?n

care

fie aeeleagi in fiecare

camerd bine aerisit5,

de preferintE

destinatf;

S[ facl exerciliu fizic in timpul zilei (in


posibilit5lilor), tehnici de relaxare gi
ie, meloterapie, socializare.

S[ evite episoadele de somn de peste zi.

in pat va fi evitat la pacientii ce se pot

S[ evite

consumul de safein[ sau alte


in a doua parte a zilei.
S[ evite schemele de tratament cu
nocturn5.

S[ evite minciruri prea grase, dulci,


7A

tate sau seara prea tilrzitu'.

v1

tlieiul de lavandd picurat pe pernd poate

induc.

somnul.

.pacientul are dreptul - nu obliga{ia - de a


adevinrl despre st*rea bolii lui.r, Din

tufedica{ie:
. de preferat benzodiazepine cu T12 scurt gi rnedi_ rmoaqte
- Nitrazepam l0 seara,
- se cteqte treptat

W:-.t de vedere etic dorin{ele gi nevoile paeienhrlui au


F:ntate in fap celor expdmate de familie.

foloskea intermitent[ previne aparir:


n--::ee- trebuie
-_. -r !
' - - ffits#
urmcti:
tolerantei (la fok:sirea Jontinua apa-r
fl| =i ,trdi.* * pt*urutil

dependenl5 dupdz-3sdptlm&ni)
Diazepam: doar dac[ dc,iim un efect anxiolii,

prelungit

. Zopiclone {Imovai:c): 3,75-7,5 iitg sears,


- nu dd sr:mtoienfd rezidual[ matinalS
- d[ toleranfE urai rar
. Clorproinazinl tr0-50 mg pe zi:
- reduce anxietatea, agitalia
* se adaug[ pe iffngl hipnotic
. Amitriptilin[: 25-100 mg seara

firya bolnavului gi actele


ne.docurnentim asupra bolii (evolufie'

Y-tl:?Ii,"
ffin:plicatii, tratament,
&

etc.)

-i preg[tim mediul corespunzdtor

fue:i Comunicarea "..)

ii aflIrn c6t qtie sau ce b[nuieqte bolnawl


th:re boalS prin intreblri de genul:
ffi,

. Ce v-a spus doctorul dupfl operafie?

. CAnd a apdrut prima dat[ durerea ce afi

- c6nd are qi durere neuropatd

;rezut c5 poate fi?

- pctenleazi hipnoticul

CAnd

a{i descoperit nodulul la ce v-a{i

tim,jit?

' De ce v-au trimis dupl operalie Ia oncologie?


ftli:unsurile ne orienteazi asupra:
. cunogtin{elor pacientului
{aten{ie la negare ca
necanism de adaptare)
. lirnbajului pacienfului (al nostru tr.ebuie s[ se
:dapteze celui al pacientului)
. eontintrtului emolional al afirrrragiilor
:acienfr-llui (atenfie gi la limbajul corpului)

:estim cdt dorepte pacientul sd afle prin


lr-=:ari de genul:
. Vre{i si cunoaqtefi toate amdnuntele legate
le boali sau preferafi s[ aflali doar in linii
:aari?

'

Vreli

si v[

]-tarea dvs. sau

spun toate detaliile legate de


ali prefera sE vorbesc cu cineva

:ur familie?
72

73

. Sunte{i genul

. fifi atenfi la intrebdrile ascunse (intrebiri pe


care pacientui le pune brusc in tiinp ce dvs.

de persoand care doreqte sd gt:.

amdnunfit tr:t ee nu e in regu16 sau prefbra-ti si

discutim doar despre tratament?


vorbiti). f)e obicei relev6 lucrurile foarte
' dac6 pacientul nu doregte s5 afle am6nuni" importante pentru pacient
ne oprim aici, dar precizdrn ci suntetn dispu.
. lEsali pacienfirl si conduci discutia
in viitor oricAnd, dac6 doregte, s[-i of'eri; r :Sspundefi empatic
detaliile.
ffi,

I)acI pacienfirl doreqte

s6 afle

infonnaliile:

proaste

p'rornim de la ceea *e cunoagte bi:lnal-(fic6nd o sintezA a ceea ce el a relatat)

"

tblosim

uil

lirnbaj simplu,

fhrl jarg::

medical
" of,erim inf,onrtalia pas cu pas

" verificlm daci

pacientul umrdregte

infelegere

. planifica{i

problemele

prioritilile lui

identificali 6i ajuta{i pacientul s[ in.teleag[


mecanismele de adaptare
. identifica! alte surse ce ar putea oferi sprijin
boinavtilui (rude, prieteni)
m i

ntetizati. concluzionaf i
. sintetiza{i discufia tn2-3 fraze
. intrebafi dac[ mai sunt alte problerne ce-i
preocupi, care nu au fost aduse in discu{ie
. stabili,ti o nou[ intilnire

ii spunem:
- Are sens pentru dvs. ceea ce spun?
- M[ puteli urm6ri?

in,telege cesa ce

Ceea oe vE spun trebuie c[ e ufl i,insp5.im$ttitor, dar pntefi totugi urrndri -:


iinii mari ee vh spun?
repetafi punctele e]reie:
- folosind diagrame, desene
- lis$nd pacientul sE repete ce ia{i spus
- repet6nd dvs.
. determinafi care sunt motivele de ingrijorr

'

pentru pacient dparultzia, durerea, efe.:


adverse ale morfinei, confrrzia?)
. recunoa$te,ti-le qi reveniti cu explicafii di:u
ce terminati fi'aza
1A
la

fata de

tratamentul oferind alternative in


iunciie cie evoiuiia probabiii a boiii
. explicafi tratamentui pacientului

adev[rul legat de boal6


. pemrite bolnavului sE foioseascil negarea ;.
mecanism de adaptare ,,Ce tratafi:ent spune::
cI existi?"

, ariltali

enumerate de pacient
. rugafi-l sI stabiieascd

5, f'oc de avertizare: ,,fmi pare r[u, dar situa.tia :


mai grar,5 dec5t v5 aqteptali"
. nen'nrte ri trecere mai lini de ia siarea ,eunoagtere in oare se afl5 bolnavui sp:.

6. ?mp6rt6girea vegtilor

:rganizafi gi planifi cali tratamentul

75

"omplira{ii:
-.,nforeea

-.itfangioantele: dilatilri ale limfaticelor dermale;


--at importante
porli de intrare pentru infecfii.
!-izipelul
recurent
interstilial. asociat cu inflamafie cronicd gi fibroz.
Poate apdrea in orice parte a corpului, dar in generi i r atament medic amento s :
. foarte descurajant

ilelin$ie: edem secundar drenajului limfaiinsuficienl cu acumulare de limlE in lesurafecteaz5 meinbrele.

Cauze:

Lintfedem primdr:

Limfedem sectnalnr:

. caucer, reciriile
* trati:ment anticanceros (chinrrgte, info- -

'

ureticele:

pot ameiiora senzalia de tensiune, frr6 a


reduce tumefierea
= pot avea ef'ect benefic cind exis'r6 consonriteiri
cbsh"ricfie venoasi sau component6 cardiacl

" congenital. ercditar, sporadic

postopemtorii. radioterapie)
" infecfii, traumatisme

.:tru limfedemul necomplicat:

- ,.lAnWtA:Ond:

n'letastaze ia nivelul noduliior lfunfatici

I *g pe zi pentru a reduce volumul tumorii

sau al adenopatiei

: ' are efect inconstant


a vase.: ]$ru'u infectiile fuirgice persisteiile se recomandd
limfatice rimase intacte dupi fi'aramentul iniliat. lr'';ult demlatologic.

IJneori iimfedemui clinic apare duph trmi sau.ani

la

tratamen! prin atrofia progresiv[

ln infectiile bacteriene se reeonrand[ tretamenf

u::biotic sistemic.

Clinit:
r\4ociific5ri la nivelui tegurnentutrui
subcutanat prin;
. accentuarea reliefalui cutanat
. accenlrrarea turgorului cutanat
. hipercheratozi
" papilornatozE

qi

{esr:tr:. *
Pr A ament ne nrcdicamento s :
,@.no focald:

. spiiare

*
extrer

Edem dur, care nu ias[ goeleu ?n tinrp ?nsopt


senzalie de disconfog gieutate, tensiune
ri

ugoar5, cu atentie deosebiH la nivelul


plicilor interdigitale qi cutelor pielii, cu aplicare
de cremb apoasl, fEr[ lanolinE, sau uleiuri
penhu a preveni usoarea tegumentului, mai ales
inainte de aplicarea matinali a ciorapului

giditate, tuirnefi ere"


rlt:wi pentrw pacient:

. tiierea atentl
Facttlrt ce eontri.ltuie l$ accentu$rea edemului:
" obsffuctia venoas6: apar vene colaterale dilar= unghiera
ou s&u

aparilia durerii r': r,

semnifica alte probleme: infec{ie, metasiaze osc:u


infiltrare ner,roasS, tromboz6 venoasd profundi.

/o

rurg$iilor, de pretlrat cu

. cur5lirea gi uscarea atenti a pliurilor pielii


. aplicare de cremd sau ulei pentru a menfine o

firl tegument cianotic

. limitarea mobilit{Si
. deficitul neurologic
timtbdemul nu doare

piele suplS gi elasticl


' evitarea expunerii indelungate la soare
' folosirea de aparate eleclrice penku epilare

77

prevo'nira $i &'atarea tbieturilor, zgirietuni:- . se incepe cu masarea zonelor sdnf,toase,


muScbturilcr rie insecte prin curd{are atentA -- terrnin6,ndtuextremitefile
antiseptic, erenr6 sau solulie
?nsotit de exercilii de respiraf,e proflrnd,
, nll se injecteaz-fl sau re,;olteazl s6r:ge din bra:r . trebuie executat
cu bl6ndete
afectat
. ritmicitate

. se eviti luarea tensiunii arteriale la bra;al.bctat


&; rciliileSlzice:
, inc5Jprnirrte comotlb
, favonzeazA drenajul gi
. haine comode, nu strirnte
anchiloza articulaflilor.

mjntmatrbsazd.

.aminlarearnediculuic6ndmembruldevine . au o importan{, cov^rgitoare. Ele trebuie


si
fierbinte gi inflarnat
fie f5cute o dat[ sau de dou6 ori pe zi, iar in

{r;iir;;resia

extriizsecd:

" scop:
- sclderea tumefierii sau men,tinerea
siuniior reduse aie membrului

,.
crme

. ba*dajui va fi:
.
- schrntrat la 24 de ote, penhu a asrgura

presiune adecvati PAnA

se

:.

fJi-"*1ffi::1tJ,-J.H

purtatf, obligatoriu

pacientul trebuie s[ se reetme la ceea ce


poate face frri un efort deosebit. Exercitiile
fizice se vor efectua incet gi ugor.
, exerciliile in ap5 gi inotul mult recomandate.

atir= W;-tpresia pneumaticd: mAnec[ gonflabild

dimensiunea dorita qi apoi se hece la clo=tu-'ctatf, la o pomph electrici


elastic

- menlinut pe perioade mai lungi,


ameliorareadisconfbrti:lui

"

perkcrcr{iifi.zice pentru membrul superior:


;*"+;i,^.,r '-r-^*.x-;; anaa*nr '*^-^,.,'

indica,tiipentrl,bandaj:

*f ;T'#*fi"ffi:J":',:$#":-J#, T,;i

- membru masiv tumefiat


- inreresarea ctegetelor sau a htnchiului
- durere sever6 prin turnefiere
reicitiu trebuie repetat de 10

kl'*f?"#r*:JTf#i,,t-dfiffT.:l*#

- episoade inframatarii recurente, -'


h;i'ci{iul t p*uumeri:
:-,*#"T:o'"lsauafbctat
- irdica{ii penft'u ciorapul elastic:
i} l'
- limfedern nu atdt de impoltant, mai p';
supirEtor pentru irolnav
- in edemul rnoale, cu godeu
- se poarti ziua, se sccate noaPtea
- se poartA in timpul exerciliiior

..\\\t

fizice -;i

Masajul:

f5r[ ereme, uleiuri, pudri de t-;


contrac{ia limfaticelor cutanat; I

se efectueazl

. stimuleaih

m6re$te debitul circuiator superfi cial

78

79

ori'

Exercilitil 2 pentru umeri - tn pozilie

Exerci{iul

iliul I pentru

Sezdnd'

Sold Si genzmchi:

pentru umeri 'in pozilie Sezdnd:

rL

\\a'
2 pentuu gold qi genunchi:

Flexia Si extensia cotului -

tn

pazi[ie Sezdnd:

\fi'

pwnnului :
s i d e sfac er e *.
Se shfinge pumnul mdinii afectate apoi

S tr dn ge r e *

desface ?ncet nn0na gi se intind degetele'


p5streazi aoeast6 pozilie timp de 2 secunde
se relaxeaz5.

ExerciSii fizice pentr* membrul infertor:


Toate aceste exercilii se efect*eaza
pe
spate pe un pat sau direct pe podea
intins
poart[ ciorapul elastic pe tot parcursul

80

8i

riltilment:

''nirurgical:

se ia in considerare pentru fiecare pacient,


datl fiind posibila ocluzie prin aderenle sau
obstrucfie unici

Diugrcostie:

Etialogic:
. mai frecvent in cancer ovarian, colo-rectal
. mai rar qi ?n alte iocalizlri (cancer de
uterin qi gastric).

c':

Fiziopatologic se disting:
. obstruclie
- intrinsecir: tumorb r1e colon, t'ecaiorn
constipafiile severe

'

ex'irinse*a'

ffi.*:y,J##h"-,

. se face cu acordul pacientului


Ite conkaindicat in urmitoarele situagii:
- carcinomatozi peritor:eaii
- ascit[ masiv[
- vdistnici cu starea general[ alteratd
- status nutrilional alterat
ruri de intervenfii chirurgicale:

"'

- bypass-ul zonei obstruate

- gastrostomi de supapi ?n ociuziile intestinale


inalte, deoarece greata gi voma in ocluziile

- fibrozi Post-radiot*raPie
(infiltra{ie carcinomatoasd :
dbmmic
iieus
"
disfunclii ale motilit'dr
eu
mezenterului

intestinale). Foaie ap6rea episodic ' rernisiune spc,ntan[ dupS cAteva zil*

?nalte r5spund insuficient la

" ociuzia inalffi: vcrnh in cantitate mare' greal


minirnE

j*as[: distensle abdorninalh, atrsen:


tranzitului pentru materii fecaie gi gM'
ocluzia

b*rbcrisme, colici abdorninale, gea{[, YomE


' ?n sfurdroame suboeluriye poate apir;"
ccnstipatie, dar gi diaree

ocluziei este insidios, : inriut[{irea progresiv6 a simptomelor. Pot :


episoade obstructive ternporare, stl remL':
A<lesea debutul

spontanf,"

Parac{inic:
. radiografia abdominal[ pe go[, in ocostatisoi clinostatisrn aratii nivele hidroaerice' Eutil[ gi c6nd suspectim o eonstipalie sever[ t i
irnpune qi tugeui rectal)
+ colonoscopie. siguioidosc,:pie
+ clismi baritatl
82

terapia

medicamentoasI
,t:dicarnentos:
"

Si*tptowe qi senme:

i'looctntr-r
cn,' rluuDtulllq
ruu

rl,tnnmnra"iov-iW - LVI\r-).uIr14
nnl^cfnmX
- ULWVIiIljI

.ci interventia ehirurgical6

este contraindicatd:

. pen.tru durere;
- opioid adrninistrat sc (vezi Durere)
- antispastice:
- Scopolamini butilbrornid (Scobutil)
50-120 rng pe zi sc
. pentru grea{6 qi vomi:
* Cyclizini 100-150 mg pe zi sc sau pr,
util6 in oclilziile ?nalte
- Haloperidol 5-15 rng pe zi sc, util tn
ocluziile joase
- Dexametazond 8 mg pe zi sc, poate
contribui gi ia diminuarea obstrucfiei prin
reducerea edemului peritumoral
- LevornepromazinS, antiemetic puternic,
1.2,5-75 mg pe zi, sc. Este gi sedativ.
reducerea
secreliilor digestive eonduce la
"
sciderea volumului vomei. Scobutilul poate fi
folosit in acest scop, dar eflcienfa este mai
rnic6 decfit a Octreotidului.
- ctreotid (Sandostatin), reduce secreliile qi
mrrtilitatea pe tubul digestiv, f[r[ efecte
83

secundare anticcrlinergice, dar e foan.


costisitor; dozi 300-600 mg pe zi sc sa100 mg .x 3 pc zi sc

in ohstruc{ia cotnpletit:
" se intrerup laxativele
" in obstruc{iile joase pacientul poate continu.
aiirnentalia po. Voma este suportatS mai u"<i
de c6fi'e bolnav dacb grea{a gi durerea sucontrolate

fir

-GilZ,C:

:tiologie neoplazicd
Cel mai frecvent tn:

. cancer de sdn
. cancer pulmonar
. caflcer or.arian

" mezoteliom
Supravieluirea poate fi uneori mai mare de 2

ani.
ob str ucyi rs inc o mpl etd

.
_

cA
iU

irrfiarrrn
iiiLi!;UP

io-^tir,-l+
i&adaav*iw

t! inrr-Inrrt+
'rr(rrrs!*lru
..ie etioictgii:
laxatir.'e..
.

motilitEfii, dor s* poi continua

infectii

u$oare rie inmuiere iex: I-actuloz6 10-2t} ml


'TBC
2 p* zi, Ilocnsat 10i)-200 mg x 2 pe zi. sa" insuficienfi cardia.ci
Miipar 10 rnl -"" 2 pe zi)
. aiirnenta{ia gi hidratarea po se pot continua ')iagnostie
'utic:
cantifh.ti niici

Dexarnetazona 16 mg pe

zi

sc, se poa:

incerca u scopul reducerii

edemu'-

. dispnee, tuse usoat5, dureri toracice


. matitate cu murrnrlr vezicular abolit

periturnoral. SLut necesare ine6 studii asup:acestei indiealii deoarece se cunoaqte faptui :r i;diclogic:
adesea aceste episoacle ociuzive sl . opacitate - triunghiularl
subocluzive se remit spontan.
- liniarl (penhu cele inchistate)
Mrtsari geraerule:
. se rssonlandl continuarea alimenta{iei pc :
cantit[-ti mici. Hidlatarea po adesea este suficien2
liclridut fiind absorbit d*asupra niveiui:
obstrucfiei (excepfie fbc obstrucfiile prorima-:
esofagiene, pilorice sau duodenale)
. dac5 deshidratarea este sever[ gi d5 simptor:
suplrEtoare (sete, gur6 uscatS) se poate recurge j
h ip odermo c lizh (v ezi D istagia)
' in otrstrucliile esofagiene se poate inten'echirurgical (vezi Disfagia)
" hidratarea iv este rareori necesar[

!'alaftrent:
;iagpge4tezA (numai c6nd devine sirnptomaticE)
u iinia axilar6 posterioarl, spafiu VI intercostal,
rn:rginea superioari a coastei inferioare
:remedicafie
,e evacueazi pdn[ la 1-1,5 l, se opre$te imediat
rrqrcuarea dac[ apare tuse sau amefeai[
:u se face dacl pacientul este ?n ultimele 48 de

,: de via!5, chiar dacE este simptomatic6


-,scuri:

- pneumotorax

diseminare

pe traiecful acului in

mezoteliomului

cazul

jacd lichidul se reface rapid, se poate face


rrurodezd

84

85

E@

- neurologice:
- accident vascular cerebral
- sclerozi rnultiplS

Cauze:

. prurit idiopatic
. boli cutanate cu prurit

- fumori eerebrale
- psihice:

- dermatitS. de contact, eczem[


- scabie, pediculozl
- psoriazis
- pemfigus

- psihoze
- tensiune nervoasE mare

senil: prin defecte intervenite

(receptori, festrt elastic)

- lichen pian
- limfoame cutanate cu celule T
- urticarie, etc.

. sistemice:

in

piele

examenui general este necesai chiar ;i fu


pruritul localizat, cauza putAnd fi gi sisternicE

- medicamente:
- opioide
- Metronidazol
- Tamoxifen
- Aspirin6

. hemograml, uree, glicemie

. bilirubinf;, fosfataze alcaline,

gamaglutamil-

transpeptidazi

- Chinidinh
- altele
- hepatice:

- colestaz5 (poate fi chiar infraclinicl)


- hernatologice:
- anemie feripriv[

- limfoame Hodgkin sau non-Hodgkin


- leucemii
- mielorn multiplu
- policitemia vera
- endocrfile:
- diabet zahar*t
- diabet insipid
- hipotiroidie
- reuale:

Boala cutanat[ asociatE impune

consult

. mentol s&u creme mentolate 0,25 gyo


. camfor
. oxid de zinc (pentru piiuri cutanate)
. steroizi - pe perioade scurte
* Antihistaruinicele sau anestezicele locale nu
se folosesc pe cale topicE deoarece pot da
sensibilizare de contact.

- irsuficien{5 renall croniol


- uremie
- cancere:

- infiltralii cutanate metastatice (cancer


s8n in cuiras6)
- tumori aeuroendocrine
- sindrom paraneoplaeic

- infecfii: fungice, HIV, sifilis


86

- Terfenadin[ 60 mg x2 pe zi
- Astenizol (Ilismanal) L0 rng pe zi
- Loratidin (Claritin) 10 mg pe zi
. sedative:
- mai eficiente uneori dec6t cele nesedative
- Clorfeniramin 4-8 rng x3 pe zi

87

- CliproheptadinS, Clemastin
- Prometazin6 (Romergan) 25-50 mg sear:
Se pot combina nesedativ ziua qi sedativ seara.

Tratumente speciJice:

icter oL,shuetiv:

col

chirurgie
edocoj ej unostomie)

paiiativ[

(e::

Lucr6nd cu pacienfi terminali, Elisabeth


.ubler-Ross a identificat 5 reaclii emolionale fat6
.e pierderelmoarte:
. negare
. furie
. negociere
. depresie
. acceptare

Colestiramit}, dasb nu e obstruclr;


complet5, 4 gxZ pe zi
- Stanozoi (androgen) po 5-10 mg pe zi,paat:
accentua colestaza, rnecanism neprecizat
:egarea:
- h{etiitestosteroii 5 nig x 3 pc zi
,"Nu eu, de ce tocmai eu?" - reaclie tipicd gi
- pruritr-rl din colestaz5 poate fi intens gi gre- :cesar5, este oel rnai simplu mecanism de a face
de eona'clat.
.6. permite pacientului s[

rninimalizeze
tratarnentul simptornatie este ineficient .,
prin ignorare gi s5-9i ascundd tearna.
'alitatea
unii pacienli.
:aris:
" insuficientd renald cronic6:
- fototerapie cu ultra.riolete B
Furia poate fi ?ndreptatfl spre membrii familiei,
- Eritropoetinl in doze rnici
--ie cadrele medicale, spre propria persoani sau
" infiltralie cutanat5 rrraligni:
:re Durcnezeu.
- radioterapie loeal[
Cum ajutim pacientul sE treaci peste aceast5
. AINS
,','oltd? Rispunsui este: recunoaqtere gi acceptare"
Nu figi combativi (daci furia este indreptatd
kfdsxfi geweraie:
:potriva dvs.) gi dali pacientului posibilitatea de
-,i exprima revolta.
' haine din L,unrtrac
. evitarea b5ilor fierbinli, a s[punurilor care usu:-

pielea
. aplioarea de cr*mil emolient6 pe corp, dupd bai;

'tgodere*:
Acceptarea ideii mor,tii, dar negocierea pentru
' unghii tliato scutt, eventual mdnuqi de burab:.: eai trli pu{in"
pentru evitarea apariliei leziunilor de gratqi
u-presic:

Reaclie obiqnuit5 gi de inleles. pacienlii devin


:+sea retraqi, izola\i, cuprinqi de sentimente de
rmbdejde.

si se fac[ diferenfa ?ntre


nonnal[, reactiv[ gi depresia ciinicd mai
Tretruie sd afl[m dacd pacientui are

Este important
,r:resia

nvi.

::ecedente de boal6 psihiatricd.

88

89

Acceptarea:
De multe ori acceptim o realitate in mod rational
inainte de a o accepta emotional.

Urgenfi

Comportamente care se pot observa la pacientul


terminal:
tumori, infiltra.lii maligne
De adaptare:
compresii benigne
. umor
komboze
o
negare

. furie
. plans

cianazd in pelerinI, jugulare destinse,


aectazt pe t0race

edem

* teamh

. speranfe realiste
. negociere
De neadaptare:
. vinovdtie
" negare patologica
. furie irnpotriva celor care

dispnee, tuse seacE, voce ingrogat4 dureri


ice, cefalee, arnefeli, tulburdri de vedere,
accentuate de aplecarea in fala

il

ajutn

tumori sensibile RT, CMT

. anxietate

'

speranfe nerealiste

corticoterapie: t2-I6 mg Dexametazonfi


imediat gi continuat6 pe parcursul
hrlui oncologic deoarece edemul se
tn cursul prirnelor gedinte de

" disperare
. manipulare

90

91

Atenlie

Permite:
. administrarea unei cantitfii constante de
medicament ln unitatea de timp.
. administrarea concomitentii a mai multor

la combinalii dacl apar precipitate sau


in solufii, s-ar putea ca rnedicamentul

s[ nu-gi pSstreze propriet5f,le


logice. DacI se administreazi combinatii
medicamente este bine ca seringa sd fie reglat[
max.24 de ore.
inistrat

medicamente.

Indiea;ii:

. durere, cAnd kebuie

adminishate doze mai mari

de opioid

, geaf6, virs6turi
.,{ioforia
srursErv

. pacienii incongtien{i;
Existd diferite tipuri (pot
fr cu reglaj fix).

fi

reglate pe

sau pot

La aparat se atageaz5 o seringd de


folosinlS (de 5, lA, 20, 50 ml) care
substanfa de administrat. Seringa de
folosinlfl este atagati la un fluturaq cu
laterale, cu tub lung montat subcutan.
Medicamente ee se p*t sdministr*:
antialgice: Tramadol, Fortral,

Hidromorfon, Hidromorfon ahopini


. antiemetice: Metoclopramid, tr-evome
Haloperidol, Clorpromazind (df, iritafie, he
schimbat fluturagul zilnic), Cyelizin[
' antispastice: Scobutil
. benzodiazepine: Midazolam
. neuroleptice: Haloperidol
. Dexametazon6
. combinafii:
- opioid + Metoclopramid
- opioid + Haloperidol
- opioid * Levomepromazind
- opioid * Dexametazon[
- opioid * Metoclopramid + Dexametazand
- opioid + Levomepromazind* Dexame
- opioid + Scobutil + Ilaloperidol
- antiemeticele lntre ele
92

93

Se referd la ultimele

zile de vial6 ale pacientului

Uneori avem dificultl1i ?n

. Aciclovir 200 mg x 6 pe zi,5 zile


recunoaSterea st6t'i:

terminale. Ne putern orienta duP6:

Virale:

modul de deteriorare a

st[rii generale

IFTE:

. suspensie de tetraciclinlla 6 ore (250 mgll0


(deteriorarea bmsci se poate datora unor cauz.
ml), se cl[teqte gura? rninute apoi se inghite
potenlial reversibile: hipercalcemii, infecfii, etc)
- ingestia de lichide miniml sau absenti, oligurie 'Jlcera{ii nruligne:
. Fluoxacilinl per os 250-500 mg la 6 ore
- pacient irnobilizat la pa! astenic, confuz
. Metronidazoi pentru anaerobi, po sau rectal,
modific6ri la nivelui extrernitifllor (paloar.
ciarrozi,sciderea temperafririi" etc.)
400-500 mg ia i2 ore, sau apiicaiii iocaie
. dac[ sunt foafie dureroase se administreazE
Odat[ diagrosticath starea ter:ilinal[:
Morfin[ sau Metadonl
Evaiu6m dac6 apar{in[torii inleleg prognosticutr, 1:

explicdin ceea L:e se intimpl4 discutiim temeril.


pe care tre au qi afl[m care este dispcnibilitatea io:
de a se implica in ingrijire
Oprirn intervenfiile 5i tratamenteie inutile
Sehi:nbdrn calea ile administrare de Ia oea oral5

l'

cea subcutanatb

Asigur6m confortul cu aten{ie speciald la


- cavitatea trucalfi
- pozilionare eonfortabilS confonn nevoilor
- igiena persouali la Pat

Controi[rn adecvat simPtomele


Principalele simptome int6lnite sunt:
* Durere: prescriem Morfina 5 mg sc pentratfuninistrare la nevoie sau daci a avut de '
opioide, prescriem doza echivalentfl sc de Morfini
--Grea15/v[rs[turi: I{aloperidol 0,5-1,5 mg sc doz'
ce se pot eregte PdnE tra 1{) nng/zi
- Agitalie psihomotorie: Midazolarn 2,5-10 mg s;
- Dispnee: prescriem Morfins 2,5 mg sc la nevoie
- Respiralie zgomotoas6: scobutil 10-20 mg sc
Respectdm ritualurile si traditiile religioase

94

95

ffiffi
C*ar,e:
" stimularea frenicului, iritalie diafragrl
- distensie gastricS
- hepatomegalie
- ascitl
- tumori voiuminoase intraabdominale
- tumori/adenopatii mediastinale
. centrale:
- HTIC
- AVC
*

tumori

?n punte

- uremie

- eneefalite

'$uze:
canrerd suprainciizita

menopauz[
anxietate

AVC
tireotoxicozi, feocrornaeitom
hipoglicemie
diabst zaharat
diabet insipid
neuropatii periferice
iniecfii
lirnfoame, metastaze hepatiee, sindrorn carcinoid
iecvent febr[ gi transpirafie)
]ancer avansat

Tr$tament
Nemedicamentos:

rstemewt:
peret- nuza.l unde este posibil:
posterior nazofaringe cu un cateter 8-12 mri
ex: Paracetamol pentru febr[

stimularea

v[lului paiatin sau

introdus pe nas
s ma[evra Valsalva

1INS:
- Indometacin 25 mg x 3-4 pe zi, po
. apd rece
- Naproxen 250 mg x2 pe zi, pa
. respiralie dintr-o pung6 ds h6rtie (aer c - Ef'ectul poate dura cAteva slptlmini sau luni.
conlinut crescut de COz)
Se pot alterna"
rntagonigti

A,{edicsftrcntos:
" pentru cauzele periferice:

' Metoclorpramid l0 mg x3

I[2:

Cirnetidine 40A rng

x 2 pe zi

Pe zi

- I)ornperidon 10-20 mg x 3-4 pe zi

Propanolol 20-40 mg

ritili

ridratare adecvat[ po

96

la 6

rsiunea arteriali)
:orticoterapie:
- Prednisolon 10-30 mg pe zi
- I)exametazanlZ-A mg pe zi

. pentru cauzeie centraie;


- Haloperidoi 0,5-1,5 rng Pe zi
- Ciorpromazinil}S mg x 3 Pe zi
- Levomeprornazind 25 mg x 3 Pe zi
- Iliazepam 2 mg x 3 Pe zi
{frsuri genercle:
- NifedipinE 10 mg x 3 Pe zi, Poate i' mbriciminte din bumbac
uneori

sau 800 mg

seara

97

ore (atenfie ia

lauze:

tumori nazofarilgiene, laringe, bronhopuimonare


RT/CMT (daci tumora

A fhcutM;Ch{T

sensii:i

a:rterior

SpEIaii cu ser

fizialcgic; Pansament
neadeziv

candidozi
infec{ii cronice de tract respirator, brongiectazii,
bcese pulmonare, fibroze pulmonare
pleurezii
insufieien|[ cardiacd
valvu!opatii
efecte seoundare aie tratamentului cu inhibitori
ienzimei de conversie
reflux gastric
'rat*nru.nt:
use uscatd:

urnidifi carea atmosferei


antitusive:
- Codeind 10 mg ia 4-6 ore

Sfugereazd

- Morfin6 (numai daei are indicafie qi pentru


durere) se aresc dozele cu 3C%
- Metadon5. 2,5 r:r'gx} pe zi
pe
Pansament trntritrrat in Adrenalinf,
1:1000; burete de F'ibrina, Gelaspon.
pansarnent impregnat cu Alginat de

Sorbsan

nebulizator
- Rupivacain[ 2 ml din sol 0,25Yo Ia 4-6 orE

- I-idocainl ZYo, 5 wJ,la nevoie

Atenfie, nu m[n6nci nimie 30 minute dup[


nebulizare, se abolegte reflexul de degltitifie.

;orficoterapie:

Alergie ia pansament eremi


steroizi

- pentru Mr rur. sau tumori pulmonare 6-8


glzi
(T paliativ[ (eficienlIin40a/a din cazuri)
CMT paliativd (Etoposid in cancer bronhopulonar cu celule mici)
xe productivd:

mtibiotic
nhalalii
nueolitic
$

apotaj

P.evezi a

Yezi criteriile penffu pansamentul ideal'


98

tspira{ie steftoroasd terninald (cdnd secreliiie


r mai pot fi expectorate):
icopolamina butilbromid subcutan
99

Xerostornia

gure uscat[

indepdrtarea protezelor peste noapte qi

lisarea lor intr-o solufie antiseptic[


,umidificarea aerului

,se pot suge cuburi de gheafi sau tablete

de

ritamina C, bomboane, fructe congelate


,se pot mesteca gumd fIrS zahdr, bucdfi de ananas
,ingestia de alimente cu con{inut creseut de api

Cauze:

. igienl oral6 deficitard


. deshidratare prin:
- anorexie
- diaree

Wed.i.camente:

- poliurie

lAcidNicotinic 75-tr00 mg de mai multe ori pe zi


lPilocarpini 2,5-5 mg x 3 pe zi, timp indetrungat

vdrslturi
- diabet insipid
-

peste 8 s[ptam0ni)

lwul@
- -L#E

- hernoragie

- oxigeno-terapie
- respiralie pe guri
virale, bacteriene, fungice
infecfii
'
. turnori ale cavit5,tii bucale
' tratament chirurgical (regiunea submandibularS'
bucail), RT, CMT
" medicamente:
- opioide
- antidepresive triciclice
- antipsihotice (neurolePtiee)

- hipnotice
- beta blocante
- antihistaminice
- anticolinergice
- diuretice

Mdsuri generale:
. igiend riguroasd a caviti{ii bucale:
spllarea zilnicfl a din{ilor cu periqfi
moale

clStirea gurii cu solufie slabl de


(o linguri{5 la o can[ mare de aPI)

- aplicarea in panf,rl gingival a unei

prin amestecarea bicarbopieilturi


de ap6 caldn (
cAteva
cu
natului
asemindtohre cu detartrarea mecanic[)
groase oblinute

100

Bibliografie
Bruera- Editardo: Topics in pcl'f.icrtit'e cdreOxford Llriversity Press, Oxford 1997
Bucicrnan, Dr. Robert'. Htt** to brecrk bac
ne w* s, P aa Books. Londra 1 992

Benzodiazepine 13,

Acceptare 89, 90

22,29,3A,35,43,

Aciclovir95
Ac.id nicatinic 101
Adev5r 60,61,73,

i3ifosfonali 23,44,

Doyle, Derek: Oxford Texrbook e$ Palliative


Medicin.e, Oxford tJniversiff Press. Oxford 1998
Faulkner. An*: lWten the news is bad, Stanler
Thornes Ltd, tondra i998
Fauli, Christina. Hatidbook of puiiiuiive tare.
Biacklvell Science, Oxford 1998
Fieisclr, Herbert: Biphospleonates in bont
rlise*se, Tlie Partheuan Putrlishing Group, I-ondr:
199s

59

'14

Doyle, Derek: Domiciiiary pclliative care' Adiclie 26,53.

Oxford Universiry* Press, Cxford 1997

72

Bisacodil34
Bronhodilatatoare
42,43

54

Amitriptilind21,

Bupivacain[ 35,99
Anemie 13,42,86
Anorexie 1I,12. 16,

22,36,69, i 00
Antagoniqti pe receptorii nmda22,23
.Antiaritmice 42,44

Catreitoninfi4,tr,69

Candidozi tr1,2A,
22, 25,4A,54,65,99

Carbamazepitb,22

Anticowulsivant2l.

Chimioterapie

31,35,44,64.7A
Antidepresive27,23,
Kubler-R.oss, Elisabeth i-)n de*th and dying. 3 i,35, 37,M,1A0
Macmillan Publishing Company, New Y*rk 1993 AntihistaminiceBT,
&{atidocks tan, Synrptotn control in pallitttir'; 100
A.ntimicotic40
cure,1995
Oxfor:
Etlzics,
Csre
Paliiative
trjiona:
Anxietate
11,13,14,
R-andall,
1996
Oxford
Universiry- Press,
30,37, 42,63-65,71,
Regnard. Ciaude: Syrrtptom relief in *d,*rtwce,' 72.90,97
cancer, T992
Ascit515, i6.83,96
Saunders, Cicely: i{ospice *nd Psliiatit; Aspirind 31 , 38, 39,
Ccre, Edu'ard Arnold, Londra 1990
45,49,51,96
Schriit, K.W.: Pa{listfue core in gefier'i' Astenizol 87
practice.
r\tac de panici i3,
T*ycross, Rcberl: Inffadwcing palliative ccr" 14,37
R.adc,liffe Medical Press, Oxford 1997
'Irnyeross, Robert: Symptam rnanagement :'' Attapulgite39
Autonornie 50
s{*Jaficed cancer, Radcliffe Medical Press. Londr"

paliativi 44,48,99

Kaye, Peter: A ts Z af {fospice antl' Pclliati-t';


Medicine, EIPL Pubiications, Londra 1992

007

***Protocoale clfuice pentru InE'ijir


P

aliative, Hospice Casa Speranfei, Bragov 20

1.42

11

Cimetidin6 5A,97
Ciorap elastic 78
Ciproheptadrr:tAtrZ.

39,99
Clodronert23,69
Cionazepam 14,22

Lllonidin6Tl
Clcrfenramin 87
Clorpromaztnil 14,
66,67,72,92,96
Clotrimazol20
Coanalgezice

i,

44,45,46,49,55
CodeinS 39, 45,49,
50,51, 99
Colestiramin6 38,
88

B
Baclofen 23

Competenfb 61
Comunicare 26,73
Coafrdenfialitate 51

Bandaj 78

103

Clonitzie

ll,l3,?2,

29,36, 52,68,7A,i4
Constipafie 11,27,
24,29,31,33, 39,46,
5A,52,63-65, 68,82

Convulsii 21, 35, 68,


7$

Corticoterapie 11,
15,2:3,24,68.91,q7,
99
Cyclizin6.67

,83,97

D
Dantroc 33
Delir 14.21,22,26"
?a ?6 {?
Depend*nf6 26,53,
!/
tr)epresie 71,14,2I,
?7,29,31,36,37,

llurere 11,20-24,
26-28,36"3i,4*,43,
44-48,53-55, 58,64,
7L,73,74,78,8-?, 84,

92,94,99
I)urere netropatic[
2l-23,37,41,48,72
Durere nociceptivi
no
ao

E
ECOG 62

Eritrop*etin6 i 0, 88
Escare 46,56-59
Etic6 6, 60
Evrluare. iniliald 52
Euharistie i8

respiratorie 53

I)exametazotd 12.
23,24,26,35,42,
44,4&,65,67,7*,
77,83,&4,9",*7,97
?

i,

82,

1OCI

Diazeparn 14,22,23,

29,35,43,67,V2,96
Diclofenac 28, 50

Factori emolionali 45
Factori sooiali 45
Factori spirituali 45

Fentarryl49"52
Fidelitate 6i
Fluconaeoi 20

Fluoxacilin693
Fluoxetfure 37,71.
Fortrai 51. 92
Foioterapie 88

Furie 89,90

Dihiclrocodein6 51

Disfagie 13,4A,92
Dispnee 9,13,36,
42.i r,85, 91 , 94
Diuretic 15,31,42,
68. 71. ?7, 91, 1 00

H
31.5?.,65,66,83,
92,94-96

L
Lactulozd34.84
Laxativ 32*34,38,
44,52,54, 65. g4

Il:emorugie I _.29,

I-evomepromazinS

Haloperidol 14.30,

35,39,50,57,64,

74,22,3A,66,67,93,

70,100

92,96
Lidocain699
Limfedem 76-81
Loratidin 87

Hidratare 39,56,
60,69, &4,97,

Hidromorfon49,
<t <? o,
J L) JL,,
/A

Lorazepam 14,43,

Hidrornorfon
atropinl 51,92

67

Hidroxidde

magneziu33
Hioscin6
butilbrornid 67

h{asaj 56,78
Masaj de relaxare

Hipercalcei:lie 11,

Maslu 18
Medrcxiprogesteron

13

29,31,62-65,68,
Hipoalbuminemie

t2
Megestrol acetat tZ

15

Metadon6.49, 51, 95,

94

62,71,89
Depresie

Diaree 38,

DccLisat 33, 84
llorllperidou 65-57,96

G
Gastrostoma 41, 83
Greali 11, 13, tr6,36,

57,63-65,68, S2-S4,
92.94

104

Ifipodermoclizf4I,

99

84

MetilcelulozS33
Metiltestosteron 88
Metoclopramid 23,

Ibuprcfen 50

52,54,55-67,92

Indometacin 3&,97

Metronidazol3S, 86,

Ispanguia 33

g5, gg

Miconazol20
Midazolam L4,3A,

i
impdrtlqirea

35,43,92,94

vegtilor proaste 73

Moartea 26

Morfin[43,45,49K

51,53, 54"65,74,92.

Kaolin39
Ketamitrd22
Ketoconezol20

94,95,99

105

N
Naproxen 50,97
Negare 73,74,89,90
Negociere 89, 90
Neuroleptice 14,22,
30,36, 44,92,104
Nifedipine96
Nistatin20

R
Radioterapie9,16,
40,44,47,70,76,8?,

Tuqeu rectal3Z,

88,91

33,65,82

Rad ioterapie

paliativl

Transpiralie 13,

53,56,71,97

R[spuns empatic 28
Reac{ii emolionale 89
Reflux esofagiar,46,

Valproat de sodiu
22

65

Vflrs6turi 16,52,
63-69,70,7r,92,

Obstrucf ie intestinal[

Retentie urinard?S,

94, tr00

32,64,82-84
Octreotid 67, 83
Omeprazol25,39
Opioide 26, 29,3L,
33,39,44-46,5A-52,
64,65,71,86,94, i00

52

Vitamine

Scara de analgezie
OMS 45

ZopicloneT2

Oxazepam 14
Oxigenoterapie 43,

Senna 33

Scobutil 67,83,92,94
Sindrorn de

cavl

91

superioarl91
Spiranolacton[

Spovedanie 17

Pamidronat 23,69
Pansament 50, 58,

Stare

59,98
Paracentez[ 15, 16

Sulfat de magneziu

ParacetamolSg , 45,
51,97
Pentazocinfl 51
Fetidin[35, 49,51

Supozitoare cu

Piroxicam 50

15

terminalil94
Sughif63,96
-)J

glicerinn34

T
Tehnici de reiaxare

Prednisolon 11,22,

13,71

25,41,43,69,97

Teofilinl43

Probleme spirituale

Terapie cu laser 40

11

Prociorperazin[ 66
Prometazin[ 8&
Fropanolol 97
Psihoterapie 13,42,
44

12

Terfenadin[ 8?
Toleranld 26 ,53,72
Toraeocentezl 85
Tramadol49,50,92
Tramal54
Transfuzie9
106

107

AtsC-ul medicinei Paliative

HOS,DiC:

tsunda{ia HOSPICS Casa Spreranlei este prorxotor al


$erlriciil.rr cle ingrijire paliativ6 la nivel na{ionai 5i unul

di:r liderii acesilii tip de iagrijire ia nivel etuopean.

cmoscut gi apreciat in intr-eaga lume.


Este cea mai mare orguiizalie medicall non-prr:lit din
Ramdnia care activeaz5 iir dorreniul ing,rijirii paliative.

oiirind servicii $atuit* pentru pacienli gi faraiiiiie }:r'


HCSFTCE pror*oveazi tagrijirea paliaiivE la nivel
aaSoral ;i inicnlaiionai pri:r pr*glaffe de tducalie,
infcrmare gi advocacy. Din 200? este centru de
excelentt in Tngriiire paliativi ?n Europa de Sud-EstI{ospice asigurd graii.iit servicl'i de ingrijire paiiativ6
pentru aduili cu b*li *neoi*gice 5i eopii sB carser,

:E

ieucemie, distr,:tii neur*-;lusculare" malfoimaqii

"li:ci':

corgenila-le tlin Bucure;ti. Braqov' F5g[ra5 5i ZEm*Eti


ipeste 1 1-0S0 hainevi lnediili Cin 1992 p&ul in iacuad*
?,011, pests 2.0i]0 ingrjifi in 201!i. Facienlii
ber'leflciaz6 graluit r1e ?ngrijire la doirriciiiu, internare i-a
unitatea spital, consuiialii in eabinet iin eare se fa*i-:

---

a:

inciusiv pr*tezar mamar5, stomaierapie, terapie


:en-zeriai[], aetivitifi fur cenfi"els de zi peniru copii 5i
aduiii.
Educa{ir: $i dazl'*ltare
C*le ilor.r5 centre educalionaie ale tixdaliei orgaaiz*zii

cwsuri, c*nferin*1e, s*hirnburi de experienp" stagii rie


practic6 clinici pmtru echipe multidiscipiinare din

ii

prl

sklinState $vlcidova, Serbia' Ucraina, Rusia.

Ili:igaria. Greci*, F+{aced-ania, Arm*nia' Kosovcr,


Albinia, 'Uzbekisian, Tadjikrstarq Kazahsian,
K5,rglzsian, Cei*a. Ge*rgia, Ungaria, Falonia)'

Senefieiarii pr*gramului edue*fi*naI suilt nediei,

asistenfi mJdioali, asistenli sociali, psihologi'


farmacigti, infirrniere, sti'Cen{i" alte profesii (peste
12.000 pemsane instri.rite

tnfonnaiii

^m

perioada 1997-?{J11)"

<lespr-: programul educaSonal

qi calendarul

de evenimente:
v.'rvrv. srud iioal iati ve.r o
wwrar " fageb bo k-coryl/p

ger 1 $tird

i-ilaiiati';e

iQfulr

--:::- -a
|{OSPICE:-:-iEal-?E F F'i! :E
PRETUIH

d{$l'rinh

108

',

..]
:l
1:,

S-ar putea să vă placă și