Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA

FACULTATEA DE DREPT „SIMION BĂRNUŢIU“


SPECIALIZAREA: Managementul Poliţiei şi instituţii comunitare
ANUL: I, SEM. I, CENTRUL: SIBIU

DISCIPLINA: ISTORIA POLIŢIEI ROMÂNE


TEMA: TRANSFORMAREA POLIŢIEI ROMÂNE ÎN SERVICIU
PUBLIC COMUNITAR

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC:

conf. univ. dr. NICOLAE ŞUTEU

MASTERAND:

SUCIU MARIANA

2009
.
Întreaga problematică a raporturilor Poliţiei Române cu societatea civilă
gravitează în jurul ideii potrivit căreia întregul personal al acesteia se afIă în slujba
societăţii civile, a cetăţeanului, şi că eficienţa întregii sale activităţi este determinată,
în mare măsură de modul în care aceasta este receptată şi apreciată de către public.

Printre principiile după care se conduce activitatea poliţiei, un loc deosebit de


important îl ocupă cel conform căruia activitatea poliţiei trebuie orientată spre om,
spre cetăţean în calitatea acestuia de subiect capabil să acţioneze. Acesta poate
acţiona în sens pozitiv sau negativ – respectiv în încălcarea regulilor legale sau morale
de convieţuire socială.

În vederea înfiinţării unei structuri a Poliţiei care să fie cât mai aproape de
cetăţean, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative a elaborat un proiect de
lege privind înfiinţarea Poliţiei Locale. În Nota de fundamentare se argumentează
nevoia înfiinţării acestei instituţii prin următoarele aspecte:

Organizarea poliţiei comunitare este neunitară, aceasta fiind înfiinţată fie ca


serviciu public de interes local, cu sau fără personalitate juridică, fie
compartiment specializat în cadrul aparatului de specialitate al primarului;
din aceste motive, monitorizarea şi evaluarea comparată a performanţei
Poliţiilor Comunitare sunt mult îngreunate

Atribuţiile poliţiei comunitare sunt considerate insuficiente, mai ales de către


autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul municipiilor reşedinţă
de judeţ, unde situaţia operativă şi problemele cu fluenţa traficului rutier şi
inspecţia în urbanism, comerţ şi protecţia mediului au o complexitate
deosebită

Atribuţiile poliţiei comunitare nu sunt delimitate clar de cele ale altor


structuri cu responsabilităţi de inspecţie şi control din subordinea
autorităţilor administraţiei publice locale şi de cele ale unităţilor teritoriale
ale Poliţiei Române sau Jandarmeriei Române

Resursele financiare aflate la dispoziţia multor autorităţi ale administraţiei


publice locale sunt insuficiente, în condiţiile în care veniturile din prestări de

1
servicii de pază nu acoperă cheltuielile de înfiinţare şi funcţionare ale
poliţiilor comunitare

Capacitatea de pregătire şi instruire a personalului din polilţiile comunitare


este redusă; de asemenea, lipsesc prevederi specifice în acest sens

Lipsesc reglementări specifice privind uzul de armă.

Astfel, conform acestui proiect de lege, Poliţia Locală este un serviciu


public de interes local, cu personalitate juridică, constituit în scopul asigurării
ordinii şi liniştii publice, respectării prevederilor legale privind circulaţia pe
drumurile publice, asigurării pazei şi protecţiei obiectivelor de interes local,
respectării legislaţiei în domeniul urbanismului şi disciplinei în construcţii,
protecţiei mediului, comerţului şi altor norme de interes local stabilite prin legi şi
acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.

Proiectul de act normativ prevede înfiinţarea de structuri de Poliţie Locală,


ca servicii publice de interes local cu personalitate juridică, la nivelul municipiilor
reşedinţă de judeţ şi al municipiului Bucureşti. În acele muncipii unde deja există
Poliţii Comunitare, acestea vor fi reorganizate ca Poliţii Locale.
Atribuţiile Poliţiei Locale sunt semnificativ mai ample decât cele ale Poliţiei
Comunitare, fiind prevăzute noi domenii de competenţă, pe lângă cele deja în
vigoare. Astfel, în domeniul circulaţiei rutiere, Poliţia Locală va sancţiona
contravenţiile statice, cele din zonele rezidenţiale şi pe sectoarele de carosabil unde
se execută lucrări. Totodată, Poliţia Locală va integra compartimentele din aparatul
de specialitate al primarului responsabile cu inspecţia şi controlul în construcţii,
urbanism, protecţia mediului şi comerţ, consolidând capacitatea de acţiune în
aceste domenii. În plus, Poliţia Locală va sprijini Serviciile publice comunitare de
evidenţa persoanelor în activitatea de teren a acestora, ceea ce va permite o mai
bună aplicare a prevederilor legale specifice.
În ceea ce priveşte relaţia dintre atribuţiile Poliţiei Locale şi cele ale altor
structuri de ordine publică, acestea sunt delimitate mai precis, iar cadrul de
cooperare la nivel local între Poliţia Locală, Poliţia Română şi Jandarmeria
Română este consolidat. Astfel, se creează posibilitatea integrării patrulelor de
ordine publică ale Poliţiei Locale în sistemul integrat de menţinere a ordinii
publice pe raza fiecărei unităţi administrativ-teritoriale. De asemenea, Comisia

2
locală de ordine publică va aviza Planurile de ordine şi siguranţă publică ale
unităţilor administrativ-teritoriale, în care sunt integrate forţele tuturor structurilor
cu atribuţii în acest domeniu.
Personalul Poliţiei Locale va fi format din funcţionari publici şi personal
contractual. În vederea operaţionalizării servciilor de Poliţie Locală vor putea fi
detaşaţi poliţişti din cadrul unităţilor teritoriale ale Poliţiei Române. Atribuţiile din
domeniile circulaţiei rutiere, ordinii publice şi inspecţiei şi controlului vor fi
exercitate exclusiv de funcţionari publici. Pregătirea acestora este obligatorie, în
instituţiile subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor.
Proiectul de lege conţine prevederi specifice referitoare la uzul de armă.
În ceea ce priveşte finanţarea, aceasta va fi asigurată din subvenţii de la
bugetele locale şi venituri proprii sau alte surse constiuite în condiţiile legii. În
vederea sprijinirii efortului financiar al bugetelor locale, în legea bugetului de stat
vor fi prevăzute anual sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru
acoperirea parţială (51%) a cheltuielilor curente ale Poliţiilor Locale, pe baza unor
standarde de cost specifice.
La nivelul celorlalte municipii (în afara municipiilor - reşedinţă de judeţ), al
oraşelor şi comunelor vor continua să funcţioneze structuri de poliţie comunitară,
cu organizarea şi competenţele prevăzute de Legea nr.371/2004.
Poliţia Locală reprezintă o nouă forţă de ordine şi linişte public ale cărei
acţiuni vor avea un efect direct asupra gradului de asigurare a ordinii şi liniştii
publice. În acest sens, acţiunile Poliţei Locale vizează indivizi sau grupuri sociale
care încalcă normele legale în domeniu, în special cele stabilite prin acte
administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale.
Activitatea Poliţiei Locale vine în sprijinul cetăţeanului şi problemele legate
de mediu, urbanism, comerţ şi evidenţa persoanelor.

3
Un alt domeniu important în care Poliţia Locală va avea un impact major
este cel al opririi, staţionării şi parcării autovehiculelor în locuri nepermise, care
generează în prezent mari probleme, atât în ceea ce priveşte fluenţa circulaţiei
rutiere, cât şi al desfăşurării altor activităţi edilitare. Se poate estima că, datorită
atribuţiilor suplimentare de inspecţie şi control ale Poliţiei Locale, serviciile
furnizate de autorităţile administraţiei publice locale în toate aceste domenii vor
cunoaşte o îmbunătăţire semnificativă.
Proiectul de lege privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale extinde
responsabilităţile deja existente ale autorităţilor administraţiei publice locale în
domeniul ordinii şi liniştii publice şi asigură cadrul instituţional corespunzător
exercitării lor.
Structurile prin intermendiul cărora vor fi exercitate aceste responsabilităţi
sunt servciile publice de Poliţie Locală şi Comisiile locale de ordine publică.

Printre atribuţiile pe care le are Poliţia locală sunt propuse următoarele:


1. În domeniul asigurării ordinii şi liniştii publice, Poliţia Locală are
următoarele atribuţii:
a) asigură ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin Planul
de ordine şi siguranţă publică al unităţii administrativ-teritoriale, aprobat în
condiţiile legii;
b) asigură ordinea publică în incinta unităţilor de învăţământ publice şi a
unităţilor sanitare publice de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
c) intervine la solicitarea cetăţenilor pentru aplanarea stărilor conflictuale şi
a altor asemenea situaţii;
d) constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea
normelor legale privind convieţuirea socială, stabilite prin legi sau acte
administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;
4
e) participă împreună cu Poliţia Română, Jandarmeria Română,
Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă şi alte structuri, autorităţi şi
instituţii publice prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi
evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii,
accidente, epidemii, calamităţi naturale şi alte asemenea;
f) verifică şi soluţionează, în limitele legii, sesizările asociaţiilor de
proprietari privind săvârşirea unor fapte prin care se încalcă normele legale privind
convieţuirea socială, altele decât cele cu caracter penal;
g) acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de ocrotirea
părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi ia măsuri
pentru soluţionarea problemelor acestora, împreună cu serviciile publice de
asistenţă socială, în condiţiile legii;
h) ia măsuri pentru respectarea legislaţiei privind protecţia animalelor, câinii
periculoşi, câinii fără stăpân şi câinii de companie, pază şi apartament;
i) asigură însoţirea şi protecţia personalului din aparatul de specialitate al
primarului, din instituţii sau servicii publice de interes local la efectuarea unor
controale sau acţiuni specifice.

2. În domeniul pazei bunurilor şi obiectivelor de interes local, Poliţia Locală


are următoarele atribuţii:
a) asigură paza obiectivelor şi bunurilor aflate în proprietatea unităţii
administrativ-teritoriale şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice
locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local;
b) asigură supravegherea unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor
sanitare publice, a parcărilor auto aflate pe domeniul public sau privat al unităţii
administrativ-teritoriale, a zonelor comerciale şi de agrement, a parcurilor, pieţelor,
cimitirelor şi a altor locuri aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale
5
şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor
servicii/instituţii publice de interes local, stabilite prin Planul de ordine şi siguranţă
publică al unităţii administrativ-teritoriale.

3. În domeniul siguranţei rutiere, pe drumurile publice de pe raza unităţii


administrativ- teritoriale, Poliţia Locală are următoarele atribuţii:
a) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale
în zona pietonală şi zona rezidenţială;
b) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale
privind oprirea, staţionarea şi parcarea autovehiculelor;
c) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere
de către pietoni, biciclişti şi conducători de atelaje;
d) dirijează circulaţia rutieră, asigură fluenţa traficului rutier cu ocazia
lucrărilor de modernizare şi reparaţii a arterelor de circulaţie şi acordă asistenţă în
zonele unde se aplică marcaje rutiere; în acest scop, constată contravenţii şi aplică
sancţiuni contravenţionale participanţilor la trafic care nu respectă semnalele şi
indicaţiile specifice;
e) verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează
nereguli privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi marcajelor
rutiere;
f) participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea
efectelor fenomenelor naturale (calamităţi, inundaţii, ninsori abundente, viscol şi
alte asemenea);
g) sprijină Poliţia Rutieră în asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de
adunări publice, mitinguri de amploare, manifestări sportive autorizate, transporturi
speciale, agabaritice;

6
4. În domeniul urbanismului şi disciplinei în construcţii Poliţia Locală are
următoarele atribuţii:
a) efectuează controale pentru depistarea construcţiilor şi organizărilor de
şantier fără autorizaţie sau cu încălcarea prevederilor acesteia;
b) verifică sesizările şi reclamaţiile cetăţenilor referitoare la disciplina în
construcţii;
c) verifică executarea lucrărilor de reparaţii a părţii carosabile şi aplică
sancţiuni contravenţionale în cazul nerespectării condiţiilor impuse în autorizaţia
de construcţie

5. În domeniul protecţiei mediului Poliţia Locală are următoarele atribuţii:


a) controlează condiţiile de depozitare a deşeurilor menajere, industriale sau
de orice fel;
b) constată contravenţii si aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale
privind protecţia mediului potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor
administraţiei publice locale;
c) sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de
nerespectare a normelor legale privind nivelul de zgomot si poluare;
d) participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a
epizootiilor;
e) sesizează serviciile de ecarisaj despre existenta câinilor fără stăpân;
f) identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii
administrativ-teritoriale sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor
administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local şi
aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;
g) verifică igienizarea zonelor periferice şi a malurilor cursurilor de apă;

7
h) verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi,
a rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi
deratizarea imobilelor şi a locurilor de depozitare a reziduurilor menajere şi
industriale, a albiilor cursurilor de apă şi alte asemenea;
i) verifică încheierea contractelor de salubrizare de către operatori
economici, persoane fizice sau juridice;
j) verifică ridicarea deşeurilor menajere de către operatorii de servicii de
salubrizare în conformitate cu graficele stabilite;
k) verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor
administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor
de protecţie a mediului.

6. În domeniul respectării legislaţiei care reglementează desfăşurarea


comerţului în zona de competenţă, Poliţia Locală are următoarele atribuţii:
a) ia măsuri pentru asigurarea respectării normelor privind desfăşurarea
comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi locurilor
stabilite de autorităţile administraţiei publice locale;
b) verifică activitatea de comercializare a produselor desfăşurată de către
operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producătorii particulari
în pieţele agro-alimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor
legale de către administratorii pieţelor agro-alimentare;
c) verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a
autorizaţiilor, aprobărilor, documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de
verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi altor documente stabilite prin
legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi
locale;

8
d) sprijină autorităţile de control sanitare, sanitar-veterinare şi pentru
protecţia consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice ale
acestora;

7. În domeniul respectării legislaţiei privind evidenţa persoanelor, Poliţia


Locală cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea
acestora, a anumitor date cu character personal, dacă solicitarea este justificată prin
necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege.

În vederea aderării la Uniunea Europeană şi în scopul modernizării


Ministerului Administratiei si Internelor, Poliţia Română a cunoscut în ultima
perioada ample modificari de structura şi fond, în ceea ce priveşte domeniile de
activitate. Pe de o parte datorită faptului că societatea a devenit mai complexa sub
aspectul faptelor infracţionale ce intră în competenţa Poliţiei şi pătrunderii
influenţelor mai bune sau mai rele din exterior, a luat nastere necesitatea de a se
creea o nouă bază legală şi de a se modifica cea existenta, exemplul prim fiind
modificarea Constitutiei si Codului penal. Sub aspectul activităţii profesionale,
acest fapt presupune o specializare a muncii de poliţie pe domenii care anterior nu
aveau echivalent în realitatea societăţii românesti. Astfel în ceea ce priveşte
asigurarea ordinii publice s-a adoptat o noua perspectivă şi s-au implementat
concepte inexistente anterior, fie după modelul altor state, fie proprii, specifice,
situaţiei operative, în funcţie de raza de competenţă a poliţiştilor.

Regândind întreaga sa activitate, poliţia şi-a trasat coordonatele procesului


de schimbare şi prin adoptarea conceptului de "poliţie comunitară" – evidenţiind
faptul că această instituţie face mai mult decât să combată criminalitatea. În acest
sens, şi-a propus o implicare mai mare în viaţa cotidiană a comunităţii, aceasta
neînsemnând în niciun caz o încălcare a drepturilor şi libertăţilor individului, ci mai
degrabă o disponibilitate de a-i ajuta pe oameni în efortul de a îmbunătăţi viaţa
socială.

9
BIBLIOGRAFIE

Proiect de lege privind înfiinţarea Poliţiei locale

Legea 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei române

http://www.telegrafonline.ro/1203544800/articol/47651/infiintarea_politiei_l

ocale_supusa_dezbaterii_publice.html

http://www.mai.gov.ro/Documente/Integrare%20UE/Realizariel_%20MAI_

2005.pdf

http://www.realitatea.net/legea-pentru-infiintarea-politiei-locale_47403.html

10