Sunteți pe pagina 1din 5

PEDAGOGIE GENERALĂ

Autori: L.Papuc, L.Cuzneţov, M.Cojocaru, L.Sadovei, D.Munteanu


Programa pentru examenul de admitere la doctorat
Obiective de cunoaştere:
• să explice funcţiile teoriei educaţiei în standardul de formare profesională iniţială;
• să identifice problemele fundamentale ale teoriei şi metodologiei educaţiei, instruirii, curriculumului
• să argumenteze metodele de cercetare aplicate în acţiunea educativă;
• să estimeze calitatea procesului de organizare a experimentului psihopedagogic.
de aplicare:
• să explice cauzele fenomenelor educaţionale;
• să evalueze activităţi educative şi didactică
• să analizeze finalităţile dimensiunilor educaţiei;
• să explice procesualitatea învăţămîntului;
• să clasifice metodele şi mijloacele didactice conform taxonomiilor
• să analizeze şi să generalizeze fenomene şi procese curriculare
• să determine funcţiile cercetării psihopedagogice;
• să interpreteze reperele şi conţinutul epistemologiei educaţiei;
de integrare:
• să răspundă provocărilor lumii contemporane ca specialist în educaţie.
• să abordeze creativ actul educaţional;
• să propună soluţii de optimizare a procesului de învăţămînt.
• să clasifice documentele curriculare principale şi auxiliare în baza cărora se desfăşoară procesul
educativ: planul de învăţămînt, programele şcolare, manualele, ghidurile metodice etc;
• să evalueze curriculumul şcolar în concordanţă cu cerinţele formării profilului de competenţă pe diverse
cicluri de şcolarizare;
• să stabilească natura socială şi diacronia acţiunilor de cercetare în domeniul ştiinţelor educaţiei;

Unităţi de conţinut:
Statutul ştiinţelor educaţiei.Clasic şi modern în educaţie.Finalităţile educaţiei.Dimensiunile
educaţiei.Sistemul de educaţie. Agenţii educaţiei. Proiectarea şi realizarea acţiunii educaţionale.Sistemul de
învăţămînt.Procesul de învăţămînt.Principiile didactice.Finalităţi microstructurale.Conţinuturile procesului
de învăţămînt.Tehnologia didactică.Proiectarea pedagogică a procesului de învăţămînt. Conceptul de
curriculum — o nouă modalitate de abordare a problematicii educaţiei şi instruirii.Perspective de analiză a
curriculumului.Perspectiva structurală de analiză a curriculumului.
Perspectiva curriculumului ca produs.Proiectarea curriculară.Evaluarea curriculumului.Reperele
epistemologice ale cercetării pedagogice.Proiectul şi strategia în cercetarea pedagogică.Planificarea
acţiunilor de cercetare.Metodele aplicate în cercetarea psihopedagogica.Experimentul pedagogic. Selectarea,
analiza şi aprecierea datelor experimen-tale.Metode statistice şi hermeneutice.Elaborarea textului ştiinţific.
Teza de an. Teza de licenţă.Creativitatea şi etica conduitei în cercetarea pedagogică.

1.Statutul ştiinţelor educaţiei. Evoluţia ştiinţelor pedagogice/educaţiei. Pedagogia între prejudecăţi şi


intenţii. Sistemul de ştiinţe ale pedagogiei: domeniul teoretic fundamental, domeniul specializat, domeniul
interdisciplinar, domeniul aplicativ. Taxonomia ştiinţelor pedagogice/educaţiei. Tendinţele generale ale
dezvoltării ştiinţelor educaţionale la etapa actuală. Problematica teoriei educaţiei universale. Etapele de
constituire a pedagogiei ca ştiinţă. Teoretizarea fenomenului educaţional.
2.Clasic şi modern în educaţie. Semnificaţia etimologică şi evoluţia istorică a conceptului de educaţie.
Instrucţie şi educaţie – sensuri. Caracteristicile educaţiei ca obiect de studiu al pedagogiei. Naţional şi
universal în educaţie. Caracterul prospectiv. Funcţiile şi caracteristicile educaţiei. Structura şi funcţionarea
educaţiei. Interdependenţa formelor generale ale educaţiei. Direcţii de evoluţie a educaţiei: educaţia
permanentă şi autoeducaţia. Mediul – factor social şi cultural. Conceptul de mediu educaţional.
Principalele medii educaţionale: familia, şcoala, comunitatea confesională, naţională, etnică, internaţională.
3.Finalităţile educaţiei. Problematica şi funcţiile finalitatilor educatiei. Niveluri si categorii de finalitati ale
educatiei. Dimensiunea teleologică a educaţiei. Finalităţile educaţiei: ideal, scop, obiective. Coordonate şi
valenţe ale idealului educaţional în şcoală. Scopul: concept, funcţii. Obiective: concept, criterii de clasificare.
Constituirea taxonomiei pedagogice.Modele taxonomice pe domenii: cognitiv, afectiv, psihomotor.
4.Dimensiunile educaţiei:Educaţia morală, intelectuală, estetică şi psihofizică. Definirea conţinuturilor
generale ale educaţiei: importanţă, obiective, conţinut, principii, metode şi tehnici de realizare. „Noile
educaţii. Caracterul deschis al conţinuturilor: educaţia relativă la mediu; educaţia pentru pace şi cooperare;
educaţia pentru participare şi democraţie; educaţia pentru comunicare şi mass-media; educaţia pentru schimbare şi
dezvoltare; educaţia economică şi casnică modernă; educaţia nutriţională; educaţia pentru timpul liber.
5.Sistemul de educaţie.Sistem de educaţie şi sistem de învăţămînt.Structura de funcţionare.Procesul de
învăţămînt. Managementul şi schimbarea în sistemul de învăţămînt.Legităţile şi principiile procesului educaţional.
Forme de realizare a educaţiei: lecţia, ora clasei, excursii, vizite, competiţii, olimpiade, serate, întîlniri.
6.Agenţii educaţiei.Perspective de abordare a personalităţii profesorului.Dimensiunile competenţei
profesorului:de specialitate, psihopedagogică, psihosocială, managerială.Relaţia pedagogică.Formarea
profesorului:roluri,competenţe,stiluri.Funcţiileprofesorului.Profesorul–diriginte.Stiluri educaţionale.
Valorificarea factorilor dezvoltării psihice a personalităţii (mediul, ereditatea, educaţia) şi factorilor educativi.
7.Proiectarea şi realizarea acţiunii educaţionale. Proiectarea curriculară.Teoria şi metodologia
educaţiei.Curriculum la dirigenţie.Activitatea educativă a dirigintelui.
8.Sistemul de învăţămînt.Delimitări conceptuale. Funcţiile sistemului de învăţămînt. Analiza învăţămîntului
la nivel de sistem şi proces. Organizarea procesului de învăţămînt.Tendinţele de modernizare a
învăţămîntului din R. Moldova.
9.Procesul de învăţămînt.Didactica. Problematica şi dimensiunile procesului de învăţămînt. Constituirea
didacticii ca ştiinţă. Obiectul şi problematica didacticii. Conexiunea didacticii generale cu didacticile
particulare. Structura procesului de învăţămînt. Conceptul modern de predare. Condiţiile învăţării eficiente.
Modele de predare. Caracteristicile procesului de învăţămînt: caracterul bilateral, biunivoc şi interactiv;
procesul de învăţămînt ca act de cunoaştere; caracterul informativ-formativ şi instructiv-educativ; caracterul
retroactiv. Perspective de abordare a raportului predare-învăţare-evaluare în didactica tradiţională, didactica
modernă şi didactica postmodernă.
10.Principiile didactice.Conceptul de principiu didactic.Funcţiile principiilor.Categorii de principii
didactice. Reconsiderări actuale ale principiilor didactice. Comunicarea didactică. Aspecte teoretice şi
metodologice. Implicaţii psihopedagogice ale comunicării didactice.
11.Finalităţi microstructurale.Definiri conceptuale şi funcţii ale obiectivelor.Taxonomia
obiectivelor.Operaţionalizarea obiectivelor. Verbe operaţionale.Raportul:obiective–conţinut–
tehnologie-evaluare.
12.Conţinuturile procesului de învăţămînt.Definiri, componente, caracteristici, funcţii ale conţinuturilor.
Însuşirile şi funcţiile conţinutului învăţămîntului.Transpunerea didactică. Selectarea conţinuturilor: surse şi
criterii. Modele de organizare a conţinuturilor.
13.Tehnologia didactică.Conceptul de tehnologie, metodologie, metodă, mod de organizare a
învăţării.Sistemul şi clasificarea principalelor forme de organizare.Lecţia ca formă de bază a organizării
procesului de predare-învăţare. Tipologia şi structura lecţiilor. Forme complementare de organizare a
procesului de predare-învăţare: activităţi desfăşurate în şcoală, în afara clasei; activităţi desfăşurate în afara
şcolii. Sistemul metodelor de învăţămînt. Caracterizarea metodelor didactice. Funcţiile metodelor de
învăţămînt.Tendinţe în procesul de modernizare a metodelor didactice.Mijloacele de învăţămînt. Definire şi
taxonomii. Funcţiile mijloacelor didactice.Clasificarea mijloacelor didactice. Strategii de învăţare.Programe
de instruire.Avantajele instruirii asistate de calculator.Evaluarea. Funcţii, structură, tipuri . Evaluarea
rezultatelor şcolare.Notarea.Fenomene ale notării subiective.Categorii de examinatori .Implicaţii
psihopedagogice ale notării.
14.Proiectarea pedagogică a procesului de învăţămînt. Definiţii.Necesitatea proiectării didactice.
Nivelurile proiectării pedagogice.Evoluţia proiectării: de la proiectarea tradiţională la proiectarea
curriculară.Conţinutul şi structura proiectării.Etape ale proiectării. Modalităţi de proiectare.Proiectarea
acţiunilor didactice. Scenariul didactic. Modele de proiecte.Criterii de evaluare a activităţii didactice.
Evaluarea cadrului didactic.
15.Conceptul de curriculum — o nouă modalitate de abordare a problematicii educaţiei şi instruirii
Definirea curriculumului din perspectivă pedagogică generală. Concepţii despre curriculum. Principiile
generale ale curriculumului.
16.Perspective de analiză a curriculumului.. Perspectiva structurală de analiză a curriculumului.
Componentele fundamentale ale curriculumului.Teleologia educaţiei. Finalităţile învăţământului din
R.Moldova. Legea învăţământului. Conţinutul/ conţinuturile invăţămantului. Integrarea conţinuturilor în
învăţământul şcolar. Nivelurile integrării: integrare intradisciplinară; integrare multidisciplinară; integrare
pluridisciplinară; integrare interdisciplinară; integrare transdisciplinară. Predarea integrată a
conţinuturilor.Timpul de instruire/timpul şcolar.Variabile ale sistemului de invăţămant: anul şcolar;
săptămana şcolară; ziua şcolară. Principii metodologice. Orarul şcolar.
17.Perspectiva curriculumului ca produs. Documente de politică şcolară:structura,caracteristici.
Proiectarea documentelor de politică şcolară.Documente curriculare fundamentale.Planul de invăţămant:
principii de elaborare, strucutra planului.Planul-cadru.Programele şcolare:concepţia, srtuctura, construcţia
programei şcolare.Manualele şcolare: criterii de selcţie, structura, cerinţe psihopedagogice de
elaborare.Documente curriculare auxiliare: ghiduri metodice pentru cadrele didactice; ghiduri şi materiale
metodice; instrumente de evaluare; caiete de muncă independentă pentru elevi;pachete de învăţare;seturi
multimedia; soft-uri educaţionale. Produse curriculare specifice proiectării pedagogice:planificarea
calendaristică; proiectarea pe unităţi de învăţare; proiectul pedagogic al lecţiei.
18.Proiectarea curriculară. Dimensiunile proiectării curriculare:planificarea curriculară-realizarea
curriculară-dezvoltarea curriculară. Nivelurile proiectării curriculare:proiectarea globală, proiectarea
activităţii cadrului didactic. Principiile proiectării curriculare.Proiectarea curriculumului şcolar. Proiectarea
curriculumului opţional
19.Evaluarea curriculumului. Criteriile generale de evaluare: validitatea, fidelitatea, relevanţa, coeziunea,
consistenţa, deschiderea, echilibrul, flexibilitatea, continuitatea curriculumului elaborat. Reperele de
evaluare angajate la nivelul obiectivelor, conţinuturile cognitive, acţionale (strategiile, deprinderile),
atitudinale (atitudini, valori, norme).
20. Reperele epistemologice ale cercetării pedagogice. Documentarea/studiul literaturii de specialitate.
Sursele bibliografice, analiza şi evidenţierea conceptelor, definiţiilor, concepţiilor, teoriilor, modelelor şi
paradigmelor în contextul cercetării pedagogice. Epistemologia educaţiei şi epistemologia cercetării în
domeniul pedagogiei. Nivelurile epistemologiei pedagogice.Organizarea textului ştiinţific. Trimiterile bibliografice.
21.Proiectul şi strategia în cercetarea pedagogică. Planificarea acţiunilor de cercetare.Problema
cercetării. Ipoteza cercetării. Subiectul şi obiectul cercetării. Reperele epistemologice şi obiectivele
cercetării.Gradul de investigaţia al problemei şi strategia cercetării în domeniul ştiinţelor educaţiei.
Motivarea alegerii temei de cercetare şi elaborarea actualităţii problemei.Proiectul cercetării şi etapele de
realizare a unei cercetări. Planificarea acţiunilor de cercetare. Modalităţi de cercetare şi etapele cercetării.
Elaborarea unui studiu teoretic.
22.Metodele aplicate în cercetarea psihopedagogica.Metodele pedagogice. Metodele psihologice şi
metodele sociologice. Metodele statistice. Metodele de verificare a rezultatelor cercetării. Metode naturale şi
de laborator. Metoda observaţii. Metoda chestionării. Metoda interviului. Metoda conversaţiei. Metodele
sociometrice. Metodele studierii produselor activităţii elevilor şi cadrelor didactice. Metodele din domeniul
psihologiei aplicate în pedagogie. Testele (de personalitate, docimologice, proiective etc.).Metoda studiului
de caz. Metoda bibliografică şi monografică. Aplicarea metodelor şi analiza rezultatelor obţinute.
23.Experimentul pedagogic.Funcţiile cercetării şi experimentul pedagogic. Experimentul pedagogic: etapa
de constatare, etapa de formare şi etapa de verificare. Conţinutul experimentului pedagogic.Planificarea şi
desfăşurarea experimentului pedagogic în funcţie de problema cercetării. Verificarea ipotezei de cercetare.
Ipoteza nulă.Eşantionul proiectat şi delimitat în cercetarea pedagogică. Eşantionul experimental şi cel de
control. Interpretarea şi descrierea experimentului pedagogic.
24.Selectarea, analiza şi aprecierea datelor experimen-tale. Metode statistice şi hermeneutice.Date
experimentale şi analiza acestora. Metode matematice şi statistice în contextul cercetării pedagogice.
Reprezentarea, analiza, interpretarea şi pronosticul în baza datelor experimentale.Metode de analiză şi
sinteza. Hermeneutica pedagogică.
25.Elaborarea textului ştiinţific. Teza de an. Teza de licenţă.Cerinţele ştiinţifice faţa de cercetarea în
procesul studiilor la facultate. Teza de an: conţinutul şi organizarea textului. Teza de licenţă: preliminarii,
conţinutul, bibliografia şi anexele.Prezentarea grafică a unei lucrări ştiinţifice (tabele, figuri, histohrame
etc.).Organizarea textului ştiinţific. Stilul şi eleganţa expunerii informaţiei teoretice şi a celei obţinute în
rezultatul experimentului.
26.Creativitatea şi etica conduitei în cercetarea pedagogică.Cercetarea pedagogică şi creativitatea.
Aspectele şi formele creativităţii în contextul cercetării psihopedagogice. Planificarea, strategia cercetării şi
creativitatea cercetătorului.Deontologia profesională şi etica cercetării. Morala şi etica conduitei
cercetătorului. Atitudinea corectă şi etica profesională.

Bibliografie selectivă:
1. Achiri I., Cara A., Proiectarea didactică. Orientări metodologice, Chişinău, 2004.
2. Cerghit I., Metode de învăţămînt, Bucureşti, 2006.
3. Crişan Al. Curriculum şcolar. Ghid metodologic. Bucureşti, 1996.
4. Cristea S., Fundamentele ştiinţelor educaţiei, Litera educational, Bucureşti, 2003.
5. Cristea S., Teoria şi metodologia curriculum-ului, Bucureşti, 2007.
6. Cristea, S. Dicţionar de pedagogie. Ed.: Litera, Chişinău-Bucureşti, 2000.
7. Cristea, S. Fundamentele ştiinţelor educaţiei. Ed.: Litera, Chişinău, 2003
8. Drăgan, I., Nicola, I., (1993), Cercetarea psihopedagogică, Editura Tipomureş, Târgu-Mureş.
9. François de Singly, Alian Blanchet, Anne Gotman, Jean-Claude Kaufman, (1998), Ancheta şi metodele
ei: Chestionarul, interviul de producere a datelor, interviul comprenesiv, Polirom, Iaşi.
10. Gujuman, A., Zeţu, E., Codreancă, L., (1993), Introducere în cercetarea pedagogică, Editura Tehnica Chişinău.
11. Guţu VI., Dezvoltarea şi implementarea curriculumului în învăţământul gimnazial: cadru
conceptual. Editura Litera, Chişinău, 2000.
12. Guţu, V., (2000), Teoria şi metodologia proiectării curriculum-ului universitar în contextul reformei
învăţămîntului în Republica Moldova, Chişinău.
13. Guţu, V., (2002), Curriculum universitar (programa). Metodologia cercetării în sistemul educaţional. Chişinău.
14. Jinga I., Istrate E., Manual de pedagogie, Bucureşti, 1998.
15. Joiţa, E., (1999), Pedagogia, Editura Polirom, Iaşi.
16. Legea Învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 62-
63 / 9 noiembrie 1995.
17. Macavei, El., Pedagogie. Teoria educaţiei, Vol.I, Aramis, Bucureşti, 2001.
18. Marcus S., Competenţa didactică: perspectiva psihologică, Bucureşti, 1999,
19. Negreţ-Dobridor I., Pâinişoară I. O., O ştiinţă a învăţării de la teorie la practică, Polirom, 2005.
20. Papuc L., Cojocaru M., Sadovei L., Rurac A., Teoria educaţiei. Suport de curs, UPS „I.Creangă”, Chişinău,
2006.
21. Papuc L., Cojocaru M., Sadovei L., Teoria educaţiei, Ghid metodologic. Editura UPS „I.Creangă”,
Chişinău, 2006.
22. Papuc L., Cojocaru M., Sadovei L., Teoria instruirii, I. Suport de curs, II. Ghid metodologic,
Editura UPS „I.Creangă”, Chişinău 2006.
23. Papuc L., Epistemologia şi praxiologia curriculumuiui pedagogic universitar, Tipografia Centrală, 2005.
24. Papuc, L., (1996), Cercetarea pedagogică, Tipografia Centrală, Chişinău.
25. Porojan, D., (1993), Statistica şi teoria sondajului, Bucureşti.
26. Potolea Dan, Manolescu Marin, Teoria şi metodologia Curriculumului, Bucureşti, 2006
27. Scalcova, I., (1989), Metodologhia i metodî pedagoghicescogo issledovania, Pedagoghica, Moscva.
28. Silistraru N., Vademecum în pedagogie, USM, Chişinău, 2004.
29. Vl.Pâslaru, A.Zbârnea, cap.l , 2, 3, 4 în volumul II. Construcţie şi dezvoltare curriculară
Ghid metodologic, p.l 1-47, Tip. Centrală. ÎSFEP, Chişinău, 2005.
30. Vl.Pâslaru, A.Zbârnea, cap.l - Conceptul de curriculum. cap.2 - Construcţie curriculară.
cap.3Dezvoltarea curriculară în volumul 1. Construcţie şi dezvoltare curriculară. Cadrul
teoretic, p. 11-47, Tip. Centrală, ÎSFEP, Chişinău. 2005.